Page 1

FRIIS & MOLTKE – en ramme om livet


FRIIS & MOLTKE - en ramme om livet

FRIIS & MOLTKE - a setting for life

Arkitekterne FRIIS & MOLTKE har udformet tre unikke villaer for Fiskarhedenvillan, hvor mødet mellem materialer, lys og stemninger skaber helt nye rumoplevelser. De er legende og behagelige. Poetiske og praktiske. Åbne og intime. Lyse og skyggefulde.

The architects FRIIS & MOLTKE have designed three unique houses for Fiskarhedenvillan, where the interplay of materials, light and atmosphere creates some completely new spatial experiences. The houses are playful and pleasant, poetic and practical, open and intimate, bright and shady.

Det er huse med stor funktionalitet – og så alligevel med noget mere. Den traditionelle planløsning udvides til at inkludere plads til overraskelser – til at lege og være kreativ og udnytte de uventede rumligheder på en personlig måde. Her er rammerne mere end bare funktionen – de er aktive og behagelige. En varm og levende favn, som inspirerer til nye måder at opleve et hus på.

The houses possess great functionality, but have an extra something. Traditional planning has been expanded to include space for surprises: for playing and being creative, and for taking advantage of the unexpected spatialities in a personal way. The surroundings are much more than functional; they are active and pleasant. A warm, spirited embrace, which inspires people to experience a house in new ways.

Fælles for de tre villaer er inddelingen i mindre, private afdelinger værelseskerner – og et åbent fællesrum, der opstår imellem kernerne som husets levende hjerte. Åbne, fælles samværsrum og små, hemmelige huler.

What the three houses have in common is their subdivision into small, private units or core rooms, and an open common room, placed among the cores as the house’s vital heart. Open, shared social spaces and small, secret lairs.

Hvert hus har tæt forbindelse til naturen. De store vinduer i de fælles samværsrum trækker naturen helt indenfor og lader lys og stemninger forandre sig i takt med årets gang.

Each house has a close connection to nature. The large windows in the common, social rooms draw the landscape right inside, letting light and atmosphere change in harmony with the seasons.

Hver detalje bidrager til helhedsoplevelsen – en symbiose mellem følelser og funktionalitet – et hjem, der løfter sig over det traditionelle og skaber en helt ny ramme om livet og hverdagen. Illustrationer med tilhørende beskrivelser i dette katalog er til inspiration og vil være individuelle tilvalgsmuligheder.

Every detail contributes to the holistic experience: a symbiosis between emotion and functionality; a home, which transcends anything traditional, creating a completely new setting for everyday life. The illustrations and corresponding descriptions in this catalogue are intended as inspiration. Additional, individual options are available.


FRIIS & MOLTKE / Martin Wienberg

FRIIS & MOLTKE / Martin Wienberg

FRIIS & MOLTKE er en dansk tegnestue, der siden grundlæggelsen i 1954 har været blandt de toneangivende arkitektvirksomheder i Norden. FRIIS & MOLTKE står bag et bredt spekter af arkitektopgaver – altid med helhed og enkelhed som grundtanke. FRIIS & MOLTKE skaber arkitektur med udgangspunkt i en lyttende og ydmyg forståelse for livet i og omkring en bebyggelse.

FRIIS & MOLTKE are a Danish architectural practice. Since their foundation in 1954, they have been one of the most trend-setting architectural companies in Scandinavia. FRIIS & MOLTKE have been responsible for a wide range of architectural assignments, always founded on wholeness and simplicity. Friis & Moltke create architecture, which is based on an attentive, humble understanding of life in, and around a building.

FRIIS & MOLTKE – “en ramme om livet”er tegnet af FRIIS & MOLTKE partner Martin Wienberg. Martin er internationalt respekteret for sit innovative og nytænkende arbejde med at skabe helt nye standarder for enfamiliehuse. Han tegner en skarp nordisk arkitektur – hvor det er lyset og livet, der skaber et hjem. Martins huse er kendetegnet ved at overraske både i rumligheder og materialevalg. Han skaber en gennemtænkt helhed, der på én gang indrammer og understøtter livets gang. FRIIS & MOLTKE ledes og ejes af partnerne: Palle Hurwitz, Niels Erik Thomsen, Martin Wienberg, Mikkel Wienberg, Mikkel Bahr og Mogens Husted Kristensen samt adm. dir. Jens Ole Bahr.

FRIIS & MOLTKE – “a setting for life” was designed by Martin Wienberg, a partner at FRIIS & MOLTKE. Martin is internationally respected for his innovative and imaginative work, which creates completely new standards for single-family homes. His architecture has a cutting-edge Scandinavian feel. Light and life are the main elements, which create one of his homes. Martin’s houses are characterised by their power to surprise, both in their spatialities and in the choice of materials. He creates a thoroughly conceived entity, which both frames and supports the passage of life. Friis & Moltke are managed and owned by the partners: Palle Hurwitz, Niels Erik Thomsen, Martin Wienberg, Mikkel Wienberg, Mikkel Bahr and Mogens Husted Kristensen, together with CEO Jens Ole Bahr.


FRIIS & MOLTKE /01

– at leve sammen

6


01/

FRIIS & MOLTKE - at leve sammen FRIIS & MOLTKE - living together

Her skabes rammerne for livet, der leves, når vi er sammen.

We create a setting for the life we live together.

Huset er som et fint lille træskrin inden i en større åben æske. Et lille hus inden i et større – med udsigt til naturen.

The house is like an elegant little wooden casket inside a larger open box. A little house inside a big one with a view of the landscape.

Omkring det skulpturelle træskrin – som er en værelseskerne – flyder rummene naturligt over i hinanden i et sammenhængende og åbent rumforløb. På toppen af trækernen åbner sig et frit, generøst rum – som et uventet skibsdæk med stor, åben udsigt. Her er følelsen af at mærke hele huset på en gang. Husets ”æske-i-æske” konstruktion skaber en overraskende åbenhed og indre kontakt imellem husets fællesområder. Det store, åbne rum giver følelsen af fællesskab – at man er sammen, uanset hvor i huset, man befinder sig. Den lukkede trækerne skaber intimitet og kontrast til det åbne rumforløb. Facaden åbner sig mod landskabet, og samspillet med de ydre omgivelser opleves langt ind i huset. Naturen bliver en del af livet inden døre. Stemningerne og lyset i huset forandres i takt med årets gang.

Surrounding the sculptural wooden casket, which is a core room, the spaces flow naturally into one another in a cohesive, open spatial sequence. On top of the wooden core is a free, generous space, like an unexpected ship’s deck, with far-reaching, uninterrupted views. Here one gets the feeling of noticing the whole house at the same time. The house’s “box-in-box” design creates a surprising openness and internal contact between the house’s common areas. The large, open space provides a sense of community: of being together, wherever in the house you may happen to be. The closed wooden cores create intimacy and a contrast to the open spatial sequence. The façade opens onto the landscape, and the interaction with the external environment is experienced far into the house. Nature becomes a part of life indoors. The atmosphere and light in the house change in harmony with the seasons.


“Omkring det skulpturelle træskrin flyder rummene naturligt over i hinanden i et sammenhængende og åbent rumforløb”.


FRIIS & MOLTKE 01-A

I

FRIIS & MOLTKE 01-A

1½ PLAN, 188 M2 / 1½ FLOOR, 188 M2 3 VÆRELSER / 3 ROOMS

I

1½ PLAN, 188 M2 / 1½ FLOOR, 188 M2 3 VÆRELSER / 3 ROOMS

1

3 11

9

9

4 11

2

10

12 5 8 7 6

ENTRÉPLAN / GROUND FLOOR 124 M2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

OVERDÆKKET INDGANG / COVERED ENTRANCE ENTRÉ / HALL BRYGGERS / UTILITY ROOM VASKERUM / LAUNDRY ROOM KØKKEN / KITCHEN SPISESTUE / DINING ROOM GANG / HALLWAY BADEVÆRELSE / BATHROOM VÆRELSE / BEDROOM BADEVÆRELSE / MASTER BATHROOM SOVEVÆRELSE / MASTER BEDROOM

0

5m

ØVRE PLAN / TOP FLOOR 64 M2 11. OPHOLDSSTUE / LIVINGROOM 12. ARBEJDSNICHE / STUDY ROOM


“På toppen af trækernen åbner sig et frit, generøst rum – som et uventet skibsdæk med stor, åben udsigt. Her er følelsen af at mærke hele huset på én gang.” “On top of the wooden core is a free, generous space, like an unexpected ship’s deck, with far-reaching, uninterrupted views. Here one gets the feeling of noticing the whole house at the same time.”

6


FRIIS & MOLTKE 01-B

I

FRIIS & MOLTKE 01-B

1½ PLAN, 188 M2 / 1½ FLOOR, 188 M2

I

1½ PLAN, 188 M2 / 1½ FLOOR, 188 M2 4 VÆRELSER / 4 ROOMS

4 VÆRELSER / 4 ROOMS

1

4 10

9

9

5

2

13

12

3 11 10

6 8 7

ENTRÉPLAN / GROUND FLOOR 124 M2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

OVERDÆKKET INDGANG / COVERED ENTRANCE ENTRÉ / HALL BRYGGERS / UTILITY ROOM TEKNIK / TECHNICAL ROOM BADEVÆRELSE / BATHROOM KØKKEN / KITCHEN SPISESTUE / DINING ROOM GANG / HALLWAY VÆRELSE / BEDROOM ARBEJDSVÆRELSE / STUDY ROOM

0

5m

ØVRE PLAN / TOP FLOOR 64 M2 10. 11. 12. 13.

OPHOLDSSTUE / LIVINGROOM SOVEVÆRELSE / MASTER BEDROOM BADEVÆRELSE / MASTER BATHROOM GARDEROBE / WALK IN


FRIIS & MOLTKE /02

– at skabe rum til livet


02/

FRIIS & MOLTKE - at skabe rum til livet

FRIIS & MOLTKE - creating space for life

lyst, åbent fællesrum skaber nye rumligheder. Rum til at leve livet i. Her er åbenhed, kontraster og overraskelser.

Two functional core rooms placed on either side of a bright, open communal room create new spatialities. Space to live life in. There are openness, contrasts and surprises.

To funktionelle værelseskerner placeret på hver sin side af et Husets indre er helt beklædt med træ. Træets varme og stoflighed skaber en særlig levende stemning, der understreger husets utraditionelle planløsning. Konstruktionens utraditionelle knæk danner små rum i rummet med finurlige detaljer som eksempelvis en indbygget sofa i opholdsstuen og en overraskende trappe, der begynder ved, at man træder op på en afsats ved siden af sofaen. Trappen leder op til et helt særligt sted i huset – to hyggelige hemse forbundet af en bro, der fører over alrummet. Herfra kan man spejde ud i det åbne alrum. Kontraster mellem lys og skygge, åbenhed og tæthed giver en magisk stemning. Naturen trækkes ind fra begge sider gennem de store vinduer i fællesrummet og udvisker grænsen mellem ude og inde – danner skiftende rumoplevelser i takt med årets gang.

The house’s interior is completely covered with wood. The warmth and texture of the wood create a particularly lively atmosphere, which highlights the house’s unconventional planning. The construction’s unconventional folds create small spaces within the space, with quirky details such as a built-in sofa in the living room and a surprising staircase, whose first step is a ledge on one side of the sofa. The staircase leads up to a very special place in the house: two cosy lofts, connected by a bridge, which traverses the family room. From here you get a great view down into the open family room. Contrasts between light and shadow, openness and density create a magical atmosphere. The landscape is drawn in from both sides through the large windows in the common room, blurring the boundary between indoors and outdoors and creating ever-changing spatial experiences in harmony with the seasons.


“To funktionelle værelseskerner placeret på hver sin side af et lyst, åbent fællesrum skaber nye rumligheder. Rum til at leve livet i. Her er åbenhed, kontraster og overraskelser.” “Two functional core rooms placed on either side of a bright, open communal room create new spatialities. Space to live life in. There are openness, contrasts and surprises.”


FRIIS & MOLTKE 02-A

I

FRIIS & MOLTKE 02-A

1½ PLAN, 213 M2 / 1½ FLOOR, 213 M2 3 VÆRELSER / 3 ROOMS

I

1½ PLAN, 213 M2 / 1½ FLOOR, 213 M2 3 VÆRELSER / 3 ROOMS

ØVRE PLAN / TOP FLOOR 37 M2

13

13. BIBLIOTEK / LIBRARY 14. STUDIE- OG ARBEJDS”BRO” / STUDY ROOM 15. “DAYBED”

13

1

11

12

13

4

14

4

10

2

15

3

9

6

8

7

ENTRÉPLAN / GROUND FLOOR 176 M2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

OPHOLDSSTUE / LIVINGROOM SPISESTUE / DINING ROOM KØKKEN / KITCHEN OVERDÆKKET TERRASSE / COVERED TERRACE OVERDÆKKET INDGANG / COVERED ENTRANCE ENTRÉ / HALL BRYGGERS / UTILITY ROOM GARDEROBE / WALK IN SOVEVÆRELSE / MASTER BEDROOM BADEVÆRELSE / MASTER BATHROOM GANG / HALLWAY BADEVÆRELSE / BATHROOM VÆRELSE / BEDROOM

5

0

5m


“Trappen leder op til et helt særligt sted i huset – to hyggelige hemse forbundet af en bro, der fører over alrummet. Herfra kan man spejde ud i det åbne alrum. Kontraster mellem lys og skygge, åbenhed og tæthed giver en magisk stemning.” “The staircase leads up to a very special place in the house: two cosy lofts, connected by a bridge, which traverses the family room. From here you get a great view down into the open family room. Contrasts between light and shadow, openness and density create a magical atmosphere.”

6


FRIIS & MOLTKE 02-B

I

FRIIS & MOLTKE 02-B

1½ PLAN, 213 M2 / 1½ FLOOR, 213 M2

I

1½ PLAN, 213 M2 / 1½ FLOOR, 213 M2

4 VÆRELSER / 4 ROOMS

4 VÆRELSER / 4 ROOMS

ØVRE PLAN / TOP FLOOR 37 M2

13

13. BIBLIOTEK / LIBRARY 14. STUDIE- OG ARBEJDS”BRO” / STUDY ROOM 15. “DAYBED”

13

13 1

11

12

13

4

14

4

10

2

15

3

9

6

ENTRÉPLAN / GROUND FLOOR 176 M2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

OPHOLDSSTUE / LIVINGROOM SPISESTUE / DINING ROOM KØKKEN / KITCHEN OVERDÆKKET TERRASSE / COVERED TERRACE OVERDÆKKET INDGANG / COVERED ENTRANCE ENTRÉ / HALL BRYGGERS / UTILITY ROOM GARDEROBE / WALK IN SOVEVÆRELSE / MASTER BEDROOM BADEVÆRELSE / MASTER BATHROOM GANG / HALLWAY BADEVÆRELSE / BATHROOM VÆRELSE / BEDROOM

8

7 5

0

5m


FRIIS & MOLTKE /03 – når rumligheden overrasker


03/

FRIIS & MOLTKE - når rumligheden overrasker

FRIIS & MOLTKE - when spatiality surprises

Husets møde med naturen giver overraskende lys og volumen til villaens fine rum. Her er omgivelserne trukket helt ind i husets hjerte og maler dagens stemning.

The house’s encounter with nature provides the house’s distinctive rooms with surprising light and volume. The surroundings are pulled right into the heart of the house and paint the particular atmosphere of the day.

Materialerne er varme og stoflige – huset er helt beklædt i træ fra inderst til yderst. Dette giver følelsen af, at naturen er integreret og en levende del af huset. To rolige værelseskerner – en afdeling til børn og en til voksne – er arrangeret omkring et fælles samværsrum, der åbner sig mod omgivelserne som en favn. Rummet forlænges og bliver til en udendørs terrasse, hvor varme dage og stille aftener kan tilbringes. Fællesrummet er husets hjerte. Udsigten til omgivelserne er fri og åben, men alligevel med små beskyttende afskærmninger. Solens gang hen over himlen, filtreret gennem de ydre omgivelser, lader lyset forandre stemningerne og rumoplevelsen i løbet af dagen. Her er samværet og nærværet i centrum. Den enkle og klassiske saddeltagskonstruktion giver mulighed for nemt at udvide værelseskernerne efter behov.

The materials are warm and textural: the house is entirely clad in wood from the inside out. This gives the feeling that the landscape is an integral and vital part of the house. Two peaceful core rooms (one unit for children and one for adults) are arranged around a common social room, which opens up to the surroundings like an embrace. The room is extended and becomes an outdoor terrace, a place to spend warm days and peaceful evenings. The common room is the heart of the house. While the view of the surrounding area is free and uninterrupted, there are also small, protective enclosures. The progress of the sun across the sky, filtered through the outdoor surroundings, allows the light to change the atmosphere and the sense of space throughout the day. Togetherness and intimacy are the central elements.


“Fællesrummet er husets hjerte. Udsigten til omgivelserne er fri og åben, men alligevel med små beskyttende afskærmninger. “ “The common room is the heart of the house. While the view of the surrounding area is free and uninterrupted, there are also small, protective enclosures. “


FRIIS & MOLTKE 03-A

I

1 PLAN, 142 M2 / 1 FLOOR, 142 M2

FRIIS & MOLTKE 03-AA

3 VÆRELSER / 3 ROOMS

I

1 PLAN, 186 M2 / 1 FLOOR, 186 M2 3 VÆRELSER / 3 ROOMS

4

4

13 12

7 3

12

7 3

2

5

2

5

11

11 9

9 7

6

1

10

4

ENTRÉPLAN / GROUND FLOOR 142 M2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

KØKKEN / KITCHEN SPISESTUE / DINING ROOM OPHOLDSSTUE / LIVINGROOM TERRASSE / TERRACE GANG / HALLWAY BADEVÆRELSE / BATHROOM VÆRELSE / BEDROOM OVERDÆKKET INDGANG / COVERED ENTRANCE ENTRÉ / HALL BRYGGERS / UTILITY ROOM BADEVÆRELSE / BATHROOM SOVEVÆRELSE / MASTER BEDROOM

7

4

8

0

6

1

5m

14 10

8

ENTRÉPLAN / GROUND FLOOR 186 M2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

KØKKEN / KITCHEN SPISESTUE / DINING ROOM OPHOLDSSTUE / LIVINGROOM TERRASSE / TERRACE GANG / HALLWAY BADEVÆRELSE / BATHROOM VÆRELSE / BEDROOM OVERDÆKKET INDGANG / COVERED ENTRANCE ENTRÉ / HALL BRYGGERS / UTILITY ROOM BADEVÆRELSE / BATHROOM SOVEVÆRELSE / MASTER BEDROOM VÆRKSTED / WORKSHOP GARAGE / GARAGE


“Husets møde med naturen giver overraskende lys og volumen til villaens fine rum. Her er omgivelserne trukket helt ind i husets hjerte og maler dagens stemning”. “The house’s encounter with nature provides the house’s distinctive rooms with surprising light and volume. The surroundings are pulled right into the heart of the house and paint the particular atmosphere of the day.”


FRIIS & MOLTKE 03-B

I

FRIIS & MOLTKE 03-BB

1 PLAN, 162 M2 / 1 FLOOR, 162 M2

I

1 PLAN, 206 M2 / 1 FLOOR, 206 M2

4 VÆRELSER / 4 ROOMS

4 VÆRELSER / 4 ROOMS

4

4

13 7

12

7 3

7

12

7 3

2

5

2

5

11

11

9 7

6

1

10

4

ENTRÉPLAN / GROUND FLOOR 162 M2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

KØKKEN / KITCHEN SPISESTUE / DINING ROOM OPHOLDSSTUE / LIVINGROOM TERRASSE / TERRACE GANG / HALLWAY BADEVÆRELSE / BATHROOM VÆRELSE / BEDROOM OVERDÆKKET INDGANG / COVERED ENTRANCE ENTRÉ / HALL BRYGGERS / UTILITY ROOM BADEVÆRELSE / BATHROOM SOVEVÆRELSE / MASTER BEDROOM

9 7

8

0

6

4

5m

14

1

10

8

ENTRÉPLAN / GROUND FLOOR 206 M2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

KØKKEN / KITCHEN SPISESTUE / DINING ROOM OPHOLDSSTUE / LIVINGROOM TERRASSE / TERRACE GANG / HALLWAY BADEVÆRELSE / BATHROOM VÆRELSE / BEDROOM OVERDÆKKET INDGANG / COVERED ENTRANCE ENTRÉ / HALL BRYGGERS / UTILITY ROOM BADEVÆRELSE / BATHROOM SOVEVÆRELSE / MASTER BEDROOM VÆRKSTED / WORKSHOP GARAGE / GARAGE


Processen

The process

Om Fiskarhedenvillan

About Fiskarhedenvillan

Fiskarhedenvillan tegner og leverer komplette villa-byggesæt. Alt materiale er individuelt tilpasset hvert projekt, og husene opføres direkte på grunden. Helt uden spild af materialer. Vi hjælper naturligvis bygherren gennem hele processen - fra den første skitse af huset og frem til indflytning. Fiskarhedenvillan tilbyder lavenergihuse af høj håndværksmæssig kvalitet og til konkurrencedygtige priser.

Fiskarhedenvillan design and deliver complete house construction kits. All material is individually adapted to each project, and the houses are built directly on the site. With absolutely no wasted materials. Naturally we assist the client throughout the entire process: from the very first sketch of the house, right up until moving in. Fiskarhedenvillan offer low energy houses, high-quality workmanship and competitive prices.

Fiskarhedenvillan blev etableret for 20 år siden i Sverige og er i dag Sveriges næststørste husfabrikant med afdelinger i hele Norden. Forretningsidéen er enkel - vi tilbyder et yderst fleksibelt huskoncept baseret på en stærk håndværksmæssig tradition. Husene skræddersys til hver enkelt families behov.

Fiskarhedenvillan were established 20 years ago in Sweden. Today they are the second-largest house-manufacturer in Sweden and have branches throughout Scandinavia. The business concept is simple. We provide an incredibly flexible housing concept based on a strong tradition of craftsmanship. The houses are tailored to each family’s needs.

WWW.FISKARHEDENVILLAN.DK +45 36 94 63 33

WWW.FISKARHEDENVILLAN.SE +46 243 79 42 42


www.fiskarhedenvillan.dk

Profile for Fiskarhedenvillan

Fiskarhedenvillan og Friis & Moltke Kollektion  

Arkitekterne Friis og Moltke har udformet tre unikke villaer for Fiskarhedenvillan, hvor mødet mellem materialer, lys og stemninger skaber h...

Fiskarhedenvillan og Friis & Moltke Kollektion  

Arkitekterne Friis og Moltke har udformet tre unikke villaer for Fiskarhedenvillan, hvor mødet mellem materialer, lys og stemninger skaber h...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded