Page 1

Pagina 1 van 7

Fiscalect Nieuwsflits, september 2010

Prinsjesdagspecial 2010 Inhoudsopgave Wat betekent Prinsjesdag voor u?.......................................................................................................1 Werkkostenregeling verruimd.............................................................................................................1 BTW-aangifte per kwartaal blijft mogelijk ...........................................................................................2 Ook in 2011 sneller afschrijven ...........................................................................................................2 Voortaan nog maar twee VPB-schijven ...............................................................................................2 Wijziging van de IB-tarieven ................................................................................................................2 Aanpassing peildatum in box 3............................................................................................................3 Extra stimulans speur- en ontwikkelingswerk ......................................................................................3 Afbouw van de BPM stopgezet ...........................................................................................................4 Jaartje langer verruimde verliesverrekening........................................................................................4 Fiscaal bankgeheim sneuvelt in strijd tegen fraude .............................................................................4 Fikse korting voor dieselauto met roetfilter ........................................................................................5 Handel in lege BV’s nagenoeg stilgelegd..............................................................................................5 Woningmarkt......................................................................................................................................6 Wet Hillen .......................................................................................................................................6 Aftrek uitgaven monumentenpanden .............................................................................................7 Belastingen van rechtsverkeer ............................................................................................................7 Modernisering dividendnota. ..............................................................................................................7

Wat betekent Prinsjesdag voor u? Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag, dinsdag 21 september, de voorstellen voor het komende regeringsjaar bekend gemaakt. Deels waren de plannen al uitgelekt. Aangezien dit plannen zijn, is nog niet duidelijk welke van die maatregelen ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden. Eerst moeten de Tweede en Eerste Kamer zich er nog over buigen. In deze special een aantal van de voorgenomen maatregelen die voor u van belang kunnen zijn.

Werkkostenregeling verruimd Zowel werkkleding met een bedrijfslogo van minstens 70 cm2 als vakliteratuur en inschrijving in een beroepsregister komen straks niet langer ten laste van de vrije forfaitaire ruimte. De vergoedingen en verstrekkingen van vakliteratuur worden onder de werkkostenregeling uiteindelijk toch in een gerichte vrijstelling ondergebracht. Dit geldt ook voor vergoedingen van kosten voor dan wel verstrekkingen van inschrijving in een beroepsregister. Dat betekent dat deze vergoedingen en verstrekkingen niet langer ten koste gaan van de forfaitaire ruimte.


Pagina 2 van 7

Fiscalect Nieuwsflits, september 2010

Voor ter beschikking gestelde werkkleding met een bedrijfslogo van minstens 70 cm 2 komt er een nihilwaardering, zodat ook dit geen forfaitaire ruimte meer zal innemen. Na de recente wijzigingen in de nieuwe Uitvoeringsregeling komt het kabinet nu dus wederom met verdere aanpassingen in de werkkostenregeling.

BTW-aangifte per kwartaal blijft mogelijk De tijdelijke maatregel waarmee ondernemers hun BTW-aangifte per kwartaal in plaats van per maand kunnen doen, wordt structureel doorgevoerd. Vanwege het succes van de maatregel had de ministerraad de looptijd van deze regeling al eens met een jaar verlengd, maar nu kunnen ondernemers dus ook in de toekomst kiezen of ze de aangifte per maand of per kwartaal doen. De maatregel is van kracht sinds juli 2009. Ondernemers die al per kwartaal aangifte deden, hoeven geen actie te ondernemen. Om alsnog over te stappen van de maandaangifte naar de kwartaalaangifte kunnen ondernemers contact opnemen met de inspecteur van de Belastingdienst. Door de BTW per kwartaal op te geven, hebben ondernemers de mogelijkheid hun liquiditeitspositie te verbeteren. Ze hoeven de BTW dan namelijk niet ‘voor te financieren'. Ze betalen in dat geval niet minder belasting maar ze betalen op een later tijdstip.

Ook in 2011 sneller afschrijven U mag ook in 2011 versneld afschrijven over investeringen die uw onderneming doet. De Regeling tijdelijke willekeurige afschrijving wordt met een jaar verlengd. Oorspronkelijk zou de regeling aflopen op 1 januari 2011. De fiscale steunmaatregel houdt in dat u maximaal 50% mag afschrijven over investeringen die u in het kalenderjaar doet, waarna u het restant in de jaren daarna mag afschrijven. Oorspronkelijk moest dit laatste in het jaar ná de investering, maar dat pakte in de praktijk vaak ongunstig uit als u de investering pas na meer dan twee jaar in gebruik nam. Daarom is eerder dit jaar de regeling inhoudelijk al versoepeld. U mag de willekeurige afschrijving over een investering nu over meer dan twee jaar uitsmeren. Wel moet u het bedrijfsmiddel in gebruik nemen binnen twee jaar na het jaar van investeren.

Voortaan nog maar twee VPB-schijven Ook in 2011 hoeft u over de eerste € 200.000 van de winst van uw BV maar 20% belasting te betalen. De regering maakt de verlenging van de eerste schijf (20%) in de vennootschapsbelasting (VPB) in 2011 structureel. De tweede schijf (23%) komt hiermee definitief te vervallen. Deze maatregel was in 2009 en 2010 al op tijdelijke basis van toepassing. Als uw winst méér dan € 200.000 bedraagt, moet u over het meerdere nu 25,5% VPB afdragen. En dat tarief wordt in 2011 verlaagd naar 25%.

Wijziging van de IB-tarieven Ook in 2011 veranderen de tarieven en schijven voor de inkomstenbelasting en loonbelasting.


Pagina 3 van 7

Fiscalect Nieuwsflits, september 2010

In 2011 bedraagt het tarief voor de inkomstenbelasting in de eerste schijf 1,85%. Dat is een verlaging met 0,45 procentpunt ten opzichte van 2010. Het tarief in de overige schijven blijft onveranderd; jammer dat men niet meteen de 2e en 3e schijf heeft samengevoegd. Ook de premie volksverzekeringen blijft gelijk. Wel wordt de lengte van de schijven aangepast. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven van 2010 en 2011. 2010

2011

Tarief eerste schijf

33,45%

33,00%

waarvan inkomstenbelasting

2,30%

1,85%

waarvan volksverzekeringen

31,15%

31,15%

Lengte eerste schijf

€ 18.218

€ 18.628

Tarief tweede schijf

41,95%

41,95%

waarvan inkomstenbelasting

10,80%

10,80%

waarvan volksverzekeringen

31,15%

31,15%

Lengte tweede schijf

€ 14.520

€ 14.808

Tarief derde schijf

42,00%

42,00%

waarvan inkomstenbelasting

42,00%

42,00%

Lengte derde schijf

€ 21.629

€ 22.258

Tarief vierde schijf

52,00%

52,00%

waarvan inkomstenbelasting

52,00%

52,00%

Lengte vierde schijf

restant

restant

Aanpassing peildatum in box 3 De waarde van de bezittingen en schulden voor box 3 wordt momenteel vastgesteld op grond van de gemiddelde waarde op 1 januari en 31 december van het jaar. Met ingang van 1 januari 2011 geldt nog maar één peildatum, namelijk 1 januari van het betreffende belastingjaar. Latere wijzingen van de waarde in het jaar beïnvloeden de belastingheffing in box 3 over dat jaar dan niet meer. Een welkome vereenvoudiging die ook nog eens mogelijkheden biedt.

Extra stimulans speur- en ontwikkelingswerk De afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk wordt op een aantal punten blijvend verruimd om innovatief ondernemerschap te bevorderen. Voor werknemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten, kunt u ook in 2011 in aanmerking komen voor afdrachtvermindering. De loongrens in de eerste schijf wordt structureel verhoogd van € 110.000 naar € 150.000. In 2011 stelt het kabinet bovendien een extra budget van € 95 miljoen beschikbaar, waardoor de loongrens in de eerste schijf – net als dit jaar – op € 220.000 uitkomt. Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk


Pagina 4 van 7

Fiscalect Nieuwsflits, september 2010 2008

2009

2010

2011

2012 e.v.

Loongrens per werknemer

€ 110.000

€ 150.000

€ 220.000

€ 220.000

€ 220.000

1e schijf

42%

50%

50%

46%

45%

2e schijf

14%

18%

18%

16%

14%

Plafond per werkgever

€ 8 miljoen

€ 14 miljoen

€ 14 miljoen

€ 11 miljoen

€ 8,5 miljoen

Afbouw van de BPM stopgezet Met het uitstel van de kilometerheffing is ook de verlaging van de aanschafbelasting (BPM) en de verhoging van de wegenbelasting (MRB) voorlopig in de wacht gezet. Ook al gaat de afbouw van de BPM niet door, de grondslag voor deze premie zal wél verschuiven. In 2008 werd al aangekondigd dat de hoogte van de BPM – nu afhankelijk van de catalogusprijs verschuift naar belasting op basis van de CO2-uitstoot. Per 1 januari 2010 is daarin de eerste stap. In 2011, 2012 en 2013 zal deze grondslag verder verschuiven tot de BPM voor personenauto's in 2013 volledig is gebaseerd op de hoeveelheid CO2uitstoot. Voor bestelauto's blijft de catalogusprijs als grondslag gelden. In de tabel vindt u de berekening voor de BPM. Berekeningstabel BPM (voor personenauto's)

2010

2011

basispercentage BPM (in % catalogusprijs)

27,4%

19,0%

benzinekorting

- € 1.288

- € 824

dieseltoeslag

+ € 1.076

+ € 1.526

Jaartje langer verruimde verliesverrekening Lijdt uw BV in 2011 verlies, dan kan deze een jaartje langer genieten van de verruimde verliesverrekening. Ook in 2011 mag u het verlies dat uw BV lijdt verrekenen met winsten die u de drie voorgaande jaren heeft behaald. Demissionair minister De Jager van Financiën heeft aangegeven dat hij deze crisismaatregel voor de verliesverrekening (carry-back) met een jaar verlengt. De regeling zou eigenlijk dit jaar aflopen waardoor u vanaf 2011 nog maar één jaar zou mogen terugwentelen. Normaal mag u een verlies van uw BV slechts één jaar terug verrekenen met eerder behaalde winst. Sinds 2008 is deze terugwentelingstermijn tijdelijk opgerekt naar drie jaar als fiscale steunmaatregel. Daar staat wel tegenover dat u een eventueel resterend bedrag aan nog te verrekenen verliezen maar zes jaar in de toekomst kunt verrekenen in plaats van negen jaar (carryforward).

Fiscaal bankgeheim sneuvelt in strijd tegen fraude De fiscus krijgt steeds meer instrumenten om fiscale fraude op te sporen en belastingconstructies tegen te gaan.


Pagina 5 van 7

Fiscalect Nieuwsflits, september 2010 Het succes van de opsporing van zwartspaarders krijgt een groots vervolg. Het kabinet is voorstander van afschaffing van het fiscale bankgeheim. Ook zet het kabinet in op volledig automatische gegevensuitwisseling. Dat blijkt een zeer geschikt middel in de strijd tegen zwartsparen en andere vormen van belastingfraude. Effectiever, sneller en efficiënter dan de traditionele gegevensuitwisseling. Daarnaast zal de informatieverstrekking door Nederland aan andere landen worden verbeterd. Dat vraagt wel enkele aanpassingen van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB). Meer informatie naar het buitenland is onze tegenprestatie voor het automatisch verkrijgen van gegevens uit andere landen. Naast alle wetswijzigingen zal de Belastingdienst nog actiever fraude gaan bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan acties gericht op de aanpak van onbekende buitenlandse bankrekeningen of op witwassen van geld van vastgoedtransacties. Ook zal de controle op het privégebruik van de auto van de zaak of betaalde motorrijtuigenbelasting een belangrijk speerpunt van de fiscus blijven. Zo stuurt de fiscus deze week al aan belastingconsulenten een brief over de bijtelling privégebruik auto. In de brief vraagt de Belastingdienst aandacht voor de bijtelling voor werknemers die onder de loonbelasting vallen, en de bijtelling in de winstaangifte voor de ondernemer zelf. Volgens de fiscus kan met een juiste en actuele verwerking van de bijtelling privégebruik auto in de loonadministratie voorkomen worden dat klanten van het intermediair onnodige bedrijfsbezoeken krijgen.

Fikse korting voor dieselauto met roetfilter Vanaf 1 januari 2011 moet elke nieuwe dieselpersonenauto van een affabriekroetfilter volgens de Euro-5 norm voorzien zijn. Maar u kunt hiermee flinke kortingen krijgen. Elke dieselpersonenauto voorzien van een zogenoemd affabriekroetfilter dat voldoet aan de dan geldende Euro-5 norm is nodig om de uitstoot van schadelijke stoffen verder tegen te gaan. Maar de Nederlandse overheid laat het daar niet bij zitten. Zo kunt u vanaf 1 januari 2011 van de mogelijkheid gebruik maken om dieselpersonenauto's te gaan rijden met een roetfilter dat aan strengere eisen voldoet dan de Euro-5 norm. De roetfilter moet dan logischerwijs voldoen aan de Euro-6 norm. Korting pakken Deze stimuleringsmaatregel blijft bestaan totdat de Euro-6 norm verplicht wordt. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid per 1 september 2015 het geval zijn. Tot die tijd houdt de stimuleringsmaatregel in dat u vanaf 1 januari 2011 voor dieselpersonenauto's met een Euro-6 roetfilter een korting op de Belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) kunt krijgen van € 1.500. En dat is de moeite waard. Hoe eerder u erbij bent, hoe beter, want deze korting zal afnemen naarmate het moment van de verplichte Euro-6 norm dichterbij komt. Met ingang van 1 januari 2012 geldt nog een korting van € 1.000 en per 1 januari 2013 een korting van € 500.

Handel in lege BV’s nagenoeg stilgelegd Het wordt steeds minder interessant om een lege BV met een compensabel resultaat te kopen. U mag winst of verlies van voor de aandelenoverdracht namelijk niet langer verrekenen.


Pagina 6 van 7

Fiscalect Nieuwsflits, september 2010 Het was al verboden om winst en verlies over meerdere jaren te verrekenen met het slapende compensabele resultaat van een speciaal daarvoor gekochte lege vennootschap. Nieuw is de uitbreiding van het verbod. Het is niet langer toegestaan om winst en verlies ook binnen hetzelfde jaar te verrekenen. Daarmee legt het kabinet de handel in lege BV’s met een compensabel verlies nu dus helemaal stil. De vennootschapsbelasting (VPB) kent een bepaling tegen handel in lege vennootschappen met een compensabel verlies. Uw onderneming zou als koper van zo’n BV daar winstgevende activiteiten in onder kunnen brengen en zo – dankzij de verruimde verliesverrekening – jarenlang belastingheffing kunnen voorkomen. Verliezen van jaren vóór het jaar van aandelenoverdracht mochten al langer niet voorwaarts verrekend worden. Het is nu ook niet langer meer toegestaan om winst en verlies binnen hetzelfde jaar te verrekenen. Allerlei lucratieve fiscale constructies met het verrekenen van stille reserves en goodwill met bewust gecreëerde aftrekposten zijn niet langer interessant. Daaraan komt nu dus een einde.

Woningmarkt Het pakket aan tijdelijke fiscale maatregelen om de woningmarkt te stimuleren, werd eind augustus al aangekondigd. Het gaat onder meer om een tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor arbeidskosten bij renovatie. Daarnaast gaat de periode waarin mensen met dubbele hypotheeklasten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet verkocht) voor beide huizen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek tijdelijk van twee naar drie jaar. En voor woningen die in 2011 worden gekocht en vervolgens binnen twaalf maanden een tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede verkoop alléén overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Een voorbeeld: In juli 2011 koopt u voor € 250.000 een huis, maar uw huidige woning is nog niet verkocht. Na verloop van tijd wordt de dubbele hypotheek een te zware last. Noodgedwongen beslist u om ook het nieuwe huis in de verkoop te zetten. Die woning is voor een koper extra aantrekkelijk omdat er tot juli 2012 alleen overdrachtsbelasting verschuldigd is over de meerwaarde. Dat scheelt € 15.000.

Wet Hillen Constructies met de regeling van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld worden bestreden. Het gaat om maatregelen bij personeelsleningen en bij leningen met nihilrente van directeur-grootaandeelhouders. In de praktijk kon onder bepaalde omstandigheden óók van deze regeling gebruik worden gemaakt door rente op de eigenwoningschuld vooruit of achteraf te betalen. Deze ongewenste uitwerking wordt nu aangepakt. Voor de berekening van de aftrek moeten de rente en kosten naar evenredigheid worden toegerekend aan de tijdvakken waarop ze betrekking hebben. Er geldt een uitzondering voor de provisiekosten; deze worden niet gezien als vooruitbetaalde rente.


Pagina 7 van 7

Fiscalect Nieuwsflits, september 2010 Aftrek uitgaven monumentenpanden Deze regeling wordt verruimd. Voortaan kunnen ook uitgaven voor een eigen woning die de belastingplichtige niet meer als hoofdverblijf ter beschikking staat, onder voorwaarden onder de regeling vallen. Het betreft onder andere de eigen woning die in de verkoop staat en de woning die in het kader van een echtscheiding nog twee jaar kwalificeert als eigen woning.

Belastingen van rechtsverkeer Onder voorwaarden is de verkrijging van aandelen in een onroerende zaaklichaam belast met overdrachtsbelasting. Om (kunstmatige) constructies waarbij de kwalificatie als ‘onroerend zaaklichaam’ wordt ontlopen tegen te gaan is een aantal aanpassingen voorgesteld. Met ingang van 1 januari 2011 wordt een lichaam aangemerkt als een ‘onroerende zaaklichaam’ indien de bezittingen grotendeels (50% of meer) bestaan uit onroerende zaken (‘bezitseis’). Voor de 50%-toets tellen buitenlandse onroerende zaken óók mee. Deze aanpassing betekent een belangrijke grondslagverbreding van de overdrachtsbelasting ten opzichte van de bestaande toets (70% of meer Nederlandse onroerende zaken). Daarnaast wordt het toerekeningsvoorschrift aangepast waardoor bij een lichaam dat een belang heeft in een ander lichaam, bij het bepalen van zijn bezittingen eerder toerekening plaatsvindt van de bezittingen en schulden van het andere lichaam. Om ook overige constructies tegen te gaan wordt de ‘verkrijging ingevolge een samenhangende overeenkomst’ uitgebreid tot onder meer verkrijgingen door lichamen binnen eenzelfde concern. Ten slotte wordt ook de verkrijging van rechten uit bestaande aandelen expliciet onder de heffing van de overdrachtsbelasting gebracht. Hiermee wordt bereikt dat de aanpassing van aandeelhoudersrechten door statutenwijziging bij de aandeelhouder tot heffing van overdrachtsbelasting kan leiden!

Modernisering dividendnota. De verplichting tot uitreiking van een gedagtekende dividendnota geldt in beginsel alléén voor de gevallen waarin op een dividenduitkering daadwerkelijk dividendbelasting wordt ingehouden. Uitreiking is bijvoorbeeld niet meer noodzakelijk bij een dividenduitkering aan een directeurgrootaandeelhouder en bij een dividenduitkering waarbij vanwege een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting inhouding achterwege blijft. Op basis van een verdere versoepeling kan een dividendnota voortaan ook elektronisch worden verstrekt. De wijzigingen zijn deels een codificatie van eerder beleid.

September 2010

Prinsjesdagspecial 2010  

Informatie over de kabinetsplannen zoals die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

Advertisement