Page 1

E-informator FIŠ DEKAN OBVEŠČA NA FIŠ DOGAJA

FIŠNICE

Januar 2012 letnik 02, številka 1, 30.1.2012


SLAVNOSTNI GOVOR DEKANA DOC. DR.

profesorjev, asistentov, raziskovalcev in

JANEZA POVHA NA SLAVNOSTNI OTVORITVI

strokovnih sluţb se povečuje iz leta v leto, vendar počasi in v skladu z moţnostmi.

Trenutno

FIŠ

redno

Spoštovani častni gostje, spoštovani

zaposluje 25 oseb, ki predstavljajo cca

kolegi dekani in kolegica dekanja,

16 FTE, do konca leta 2012 pa se bo ta

spoštovani

številka verjetno povečala na 30 oz. na

študenti,

profesorji, spoštovane

asistenti, gospe

in

gospodje.

20 FTE. Za odločitvijo za selitev v gostinsko

Ko ste prihajali na Ulico Talcev 3 in se

šolo stojita dva kompromisa. Na FIŠ

vzpenjali po stopnicah v 2. nadstropje,

smo nehali čakati, da se realizirajo

ste opazili, da ste vstopili v stavbo, ki

velike obljube o izgradnji kampusa, saj

ne skriva, da je nastala pred cca. 50 leti

ni bilo v 5 letih nobenega napredka,

in da cela kliče po obnovi ter da v njej

prav tako smo odstopili od ostalih idej

še vedno domuje Srednja gostinska

o gradnji nove stavbe v Podbrezniku,

šola. Najbrţ ste se vprašali, ali prenova

Šmihelu,

Sevnem.

Sprejeli

smo

enega nadstropja, torej 400 m , res

odločitev, da se selimo v to stavbo in

zasluţi toliko govorjenja in splošne

sedaj vlagamo vse napore v uresničitev

pozornosti, kot smo mu priča.

tega cilja. Vodstvo Centra biotehnike in

2

Za nas, za Fakulteto za informacijske študije, je odgovor na to le pritrdilen. Počutimo se kot diplomanti, ki se po nekaj letih bivanja v študentskem domu selimo v prvo garsonjero. Stari smo ravno toliko kot je čas trajanja dodiplomskega študija (3,5let) in ta selitev je za nas v večih pogledih zelo pomemben doseţek.

Začeli smo delovati v skupnih prostorih Univerzitetnim

in

raziskovalnim

središčem, ki so bili zadnji dve leti bistveno pretesni in vsaka dejavnost, ki je

bila

dimenzijo, usklajevanj.

povezana je

sprejelo

s

prostorsko

zahtevala Število

veliko

študentov,

dejstvo,

da

bo

selitev

gostinske šole v Sevno potekala manj gladko, torej v več fazah. Po prvi fazi, ki je

bila

vselitev

FIŠa

v

zgornje

nadstropje, sedaj sledi naslednja faza odkupa in prenove celotne stavbe, v kateri smo danes, ter izgradnja nove gostinske šole v Sevnem. Takšna

Simbolizira naravno rast naše fakultete. z

turizma ter srednje gostinske šole pa je

rešitev

zahteva

veliko

usklajevanj in potrpeţljivosti, hkrati pa vsem daje več moţnosti, saj dejansko z eno investicijo velikosti 4 milijone rešimo dva problema, pri tem pa imamo

zaradi usklajenega

nastopa

pred ministri tudi več moţnosti za uspeh. Iskrena hvala gospodu Hrovatu in gospodu Avscu za zelo dobro


Fakulteta za informacijske študije

sodelovanje. Hvala tudi celotni Srednji

23. 6. bodo minila 4 leta od sprejema

gostinski šoli za prijazen in potrpeţljiv

odloka o ustanovitvi FIŠ v drţavnem

sprejem.

zboru. Od takrat do danes je FIŠ

Selitev pa je za nas pomembna tudi zaradi

ostalih

praktičnih

razlogov.

Dobili smo predavalnice, kjer je dobra informacijska oprema del osnovnih inštalacij,

kjer

so

omogočene

računalniške vaje v vsaki predavalnici, kjer je na vseh korakih enostaven in hiter dostop do interneta, kjer ni treba

predvsem

zgodba

akademskega zbora, ki ima za sabo izkušnjo študija in dela na drugih slovenskih fakultetah in visokih šolah, študija v tujini in ki sedaj lahko vse, kar je dobrega videl in doţivel, vloţi v ta projekt. Svoje

prosta ob nekem terminu in kjer ni

udejanjamo

najemnine.

strateških usmeritev:

vlada naš red, kjer smo lahko zaradi večjega miru kreativnejši in uspešnejši. Kot boste ugotovili, v teh prostorih še vedno nimamo knjiţnice – ostala je na Novem

trgu

5;

imamo

samo

en

kabinet, ostali so spet na Novem trgu 5, manjkajo mnogi pomoţni prostori, predvsem

pa

manjka

še

vsaj

6

uresničevanju

akademskih idealov, da ne rečem sanj

nikogar vprašati, ali je predavalnica

Prav tako smo dobili nekaj pisarn, kjer

o

ambicije

in

preko

svojo

naslednjih

razvojna odličnost Odličnost študija Odličnost poslovanja Zadovoljstvo študentov Zadovoljstvo odjemalcev RRD Zadovoljstvo zaposlenih Druţbeno odgovorno

študentov. Vse te prostore še vedno

delovanje

mestu, z veliko lahkoto pa jih bomo umestili

v

spodnja

nadstropja

te

stavbe, ko bodo izpolnjeni pogoji za to. Ţe večkrat sem ponovil, da fakultete ne naredijo lepi zidovi, ampak akademski zbor in študentje. Čeprav imamo malo zidov, pa imamo ţivahen in mladosten akademski zbor in 239 študentov.

7

Znanstveno raziskovalna in

predavalnic, vključno s tako za 100 najemamo na drugih naslovih v Novem

vizijo

Z njimi smo pokrili vse pomembne plati svojega dela, hkrati pa smo odprli široko frontno linijo, ki jo hočemo vzdrţevati

in

na

njej

vztrajno

napredovati. Znanstveno raziskovalno delo ločuje fakulteto od visoke šole in je del definicije fakultete. Po zaslugi mnogih kolegov je to postalo prioriteta od samega

začetka.

Stati

na

mejah

3


E-informator FIŠ, letnik 01, številka 6, 9.12.2011

znanosti in biti del skupnosti, ki te meje

od tega smo iz proračuna dobili cca.

premik, je naša izvirna naloga in veliko

120000 eur, smo ponosni tudi na druge

veselje vseh nas. Ponosen sem, ker so

rezultate:

naši profesorji in asistenti del zelo aktivne

svetovne

skupnosti

znanstvenikov, ki ustvarjajo in razširjajo novo

znanje

na

informacijskih

širšem

študij.

področju

Imamo

dve

raziskovalni skupini. Zelo proaktivna je Inštitut za podatkovne tehnologije, ki je v velikem vzponu in ki bo zelo verjetno prvi na FIŠ dosegel vizijo FIŠ: biti najboljši

v

Sloveniji

na

svojem

področju.

1. Uspešno smo realizirali poletno šolo na temo Razvoj aplikacij za mobilne platforme. 2. Realizirali smo prvi FP7 projekt Noč raziskovalcev. 3. Zapolnili smo vsa vpisna mesta na visokošolskem strokovnem študiju in imamo

trenutno

239

študentov.

4. Pridobili smo dva mlada raziskovalca (zaposlitev se bo začela jeseni 2012). 5. Uspešno smo izpeljali konferenco

Prostorske omejitve, ki smo jim še

Isit2011 in se ţe pripravljamo na

naprej

naših

Isit2012.

veliko

6. Ustanovili smo nov Inštitut za

ustvarjalnosti pri pripravi urnikov in

podatkovne tehnologije, ki je pridobil

veliko skrbnosti, da je izvedba v skladu

prvi aplikativni projekt pri ARRS z v

z načrtom. Za odličen študij je zelo

finančnem obsegu 200.000 eur v treh

pomembno tudi, kaj se dogaja v

letih.

predavalnicah.

Profesorje

7. Ekipa FIŠ je dosegla 3. mesto na

jasna

Imagine

priča,

strokovnih

vzpodbujamo,

zahtevajo

od

sodelavk

da

imajo

in

Partnerji

so

IJS

cup

in

IMFM.

tekmovanju.

zahtevna pravila pri svojih predmetih,

9. Oddali smo 4 prijave za temeljne in

da

aplikativne projekte na ARRS, kjer smo

študentom

posredujejo

veliko

znanja ter ga veliko tudi zahtevajo. Po

bili

anketah sodeč študentje zaznavajo, da

sodelujemo še v 3 projektih kot

zahtevnost, s tem pa tudi odličnost

partnerji.

študija, vztrajno narašča. Pribliţno 1/3

10. Oddali smo 2 prijavi na evropske

prehodnost študentov je pokazatelj, da

razpise

je študij na FIŠ resen in da diplomirajo

Nastopamo

le zavzeti in sposobni študenti.

11. Sprejeli smo nova habilitacijska

Za nami je zelo uspešno leto 2011 Najpomembnejši uspeh tega leta je preselitev v nove prostore. Poleg te selitve, ki nas je stala cca. 280000 eur,

nosilci

projekta.

kot še

Poleg

vodilni v

3

tega

partnerji. konzorcijih.

merila, ki so zelo ambiciozna in so garancija dobrega razvoja na dolgi rok.


Fakulteta za informacijske študije

Sedaj, ko je 1/24 leta 2012 ţe mimo,

sponzorskimi sredstvi podjetij iz naše

smo

regije: podjetja Krka iz Novega mesta,

zazrti

predvsem

v

to

in

v

Gen energija iz Krškega, Mikrografija

prihajajoče leto. -

Z novo študijsko ponudbo se bomo premaknili na področje računalništva in v naslednjih 5 letih podvojili število študentov;

-

Reklamna agencija Solos in Deţelna banka

Slovenije.

Iskrena

hvala

za

sodelovanje.

Sledili bomo odzivu na znanje

Končal bi s svojim motom: če si za

naših diplomantov in primerno

uspeh zelo prizadevaš, potem uspeh

dopolnjevali

tudi pride. Slej ko prej. Današnji dan to

naše

študijske

programe; -

Novo mesto, Infotehna Novo mesto,

tudi potrjuje.

Izpeljati nameravamo prevzem in adaptacijo celotne stavbe na Ulici talcev 3;

-

Verjamemo

v

skorajšnjo

ustanovitev

Univerze

mesto,

se

kjer

vidimo

Novo kot

konstitutivni član; -

Čez nekaj let ţelimo imeti tri vrhunske raziskovalne skupine.

Ob koncu bi rad izrekel zahvalo projektantom in izvajalcem. Bilo je mnogo odprtih vprašanj, ki pa smo jih sproti zapirali z veliko mero posluha in vţivljanja v stališča drug drugega. To sodelovanje mi bo ostalo v zelo prijetnem spominu. Zahvalil bi se tudi celotni ekipi FIŠ. Kadar si naloge razdelimo tako, da se vsak dobro počuti v svoji vlogi, takrat zmoremo vse. Danes predajamo v uporabo tudi novo multimedijsko učilnico s 14 računalniki, ki smo jih kupili z donatorskimi in

5


E-informator FIŠ, letnik 01, številka 6, 9.12.2011

DEKAN OBVEŠČA 1. ŠTUDENTSKA ANKETA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011

V septembru in oktobru smo izvedli v skladu s pravilnikom anketo med

študenti,

kjer

preverjali

in zahvala za dobro opravljeno delo

zadovoljstvo študentov s posameznim

vsem omenjenim. Upam, da nam bodo

profesorjem

pri

na naslednjem akademskem zboru dali

posameznem predmetu glede cca. 16

kak nasvet, kako doseči tako dobre

kriterijev. Individualni podatki so ţe na

ocene.

in

smo

asistentom

voljo v visokošolskem informacijskem sistemu

(VISu)

podatki

pod

rubriko Osebni

/Anketa

RAZVIJAMO NOV ŠTUDIJSKI PROGRAM

rezultati.

Pošiljamo vam seznam profesorjev in

Izbrano področje je Računalništvo in

asistentov, ki so najbolje ocenjeni

spletne

(prvih pet glede na povprečje povprečij

sodelovati pri pripravi tega programa

- maksimum je 5):

in k sodelovanju še ni bil povabljen, je

tehnologije.

Če

ţeli

kdo

vljudno vabljen, da polje elektronsko

Profesorji: 1. Doc. dr. Rek Mateja

4,71

2. Doc. dr. Caf Dušan

4,51

3. Izr. prof. dr. Damij Nadja

4,48

4. Izr. prof. dr. Jelovac Dejan

4,46

5. Izr. prof. dr. Vodopivec Robert

4,43

Izvajalci vaj (predavatelji, asistenti):

6

Iskrene čestitke

1. as. Strnad Barbara

4,88

2. as. Kovačič Andrej

4,85

3. pred. Bratuša Tomaţ

4,83

4. pred. Potočnik Marjan

4,71

5. pred. Vodlan Jana

4,71

poročilo vodji tega projketa izr. prof. dr. Nadji Damij.


Fakulteta za informacijske študije

IZPLAČILO HONORARJEV

SPREMENJENI KONTAKTNI PODATKI

Izplačilo honorarjev za predavanja in

S selitvijo v nove prostore se je

vaje poteka letos po enakih pravilih kot

spremenil operativni naslov fakultete in

pretekla leta:

sicer je nov naslov Ul. Talcev 3, 8000

1. Predavateljem in asistentom, ki so tudi v (delnem) rednem del. razmerju na FIŠ, se honorarji poračunajo 1x letno in plačajo 15.7. tekočega leta.

Novo mesto. Sedeţ fakultete ostaja enak,

to

Telefonske

je Sevno 13, številke

p.p.

299.

ostajajo

nespremenjene, imamo pa novo fax številko in sicer +386 (0)59 08 79 03.

2. Predavatelji in asistenti, ki izvajajo svoje storitve na osnovi pogodbe o sodelovanju,

izstavijo

posamezni

predmet

opravljene

obveznosti,

ali

račun

za

za

vse

vendar

za

posamezen predmet ne prej kot po prvem izpitnem roku. Račun bo plačan ob zapadlosti. 3. Predavateljem in asistentom, ki sodelujejo s FIŠ samo na osnovi avtorske ali podjemne pogodbe,

se

honorar plača za posamezen predmet (plača se po prvem izpitnem roku), razen če ima oseba več predmetov v istem semestru, ko se honorar plača konec semestra. Pomembno: - izplačila lahko realiziramo šele, ko so preko VISa oddana tudi vsa poročila o delu za aktualne mesece, - povračila potnih stroškov realiziramo samo za poti, ki so zabeleţene v poročilih iz prejšnje alinee.

7


E-informator FIŠ, letnik 01, številka 6, 9.12.2011

SEMINAR ZA METODOLOGIJO IN INFORMATIKO - PROBLEM DOLOČANJA IZMEN ZEMELJSKIH POSADK NA LETALIŠČU

NA FIŠ DOGAJA SODELOVANJE NA PODROČJU IZOBRAŢEVANJA IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA DELA

V petek, 16.12.2011, sta dekan Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu izr. prof. dr. Boris Bukovec in dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu doc. dr. Janez Povh podpisala Sporazum o sodelovanju na področju izobraţevanja in znanstveno - raziskovalnega dela. Cilj tega sporazuma je medsebojno sodelovanje na področju izobraţevanja in znanstveno - raziskovalnega dela. S podpisom sporazuma bosta fakulteti okrepili ţe obstoječe sodelovanje na tem področju.

8

V sredo, 21. 12. 2011, ob 14. uri je v sejni sobi FIŠ predavatelj doc. dr. Blaţ Rodič pripravil predavanje z naslovom Problem določanja izmen zemeljskih posadk na letališču. Kratek povzetek predavanj: predstavljen bo potek projekta in delovanje algoritmov, razvitih v okviru projekta za Letališče Joţeta Pučnika Ljubljana. Problem razporejanja osebja in materialnih sredstev na letališču je zapleten zaradi konfliktnih zahtev pri razporejanju človeških virov in materialnih sredstev na posamezne naloge, povezane s prihodi in odhodi letal. Razvili smo hevristične algoritme, ki omogočajo optimizacijo razporeda delovnih nalog, optimizacijo potreb po delovni sili in materialnih sredstev in načrtovanje delovnih izmen zemeljskih posadk na letališču.


Fakulteta za informacijske študije

SEMINAR ZA METODOLOGIJO IN INFORMATIKO - SODOBNE RAZISKAVE

SLAVNOSTNA OTVORITEV NOVIH PROSTOROV

KOMPLEKSNIH OMREŢIJ

V sredo, 18.1.2012, je v sejni sobi FIŠ predaval dr. Zoran Levnajic iz Univerze v Potsdamu (Nemčija) o sodobnih raziskavah kompleksnih omreţij. Kratek povzetek predavanja:

FIŠ je od ustanovitve leta 2008 dalje gostovala v prostorih Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto (URS), kjer smo se sicer dobro počutili, vendar prostorske omejitve so realna dimenzija, ki je tudi dobri odnosi ne morejo spremeniti. Z

kompleksne sisteme, vseprisotne v naravi, lahko elegantno predstavimo kot omreţja osnovnih enot. Internet, popularni Facebook in druga socialna omreţja, genski in nevronski sistemi, ali pa tehnološki sistemi kot je npr. omreţje avtocest, so samo nekateri od številnih primerov. To področje se v zadnjih letih bliskovito razvija,

intenzivno prenovo drugega nadstropja stavbe Srednje šole za gostinstvo in turizem na Ulici talcev 3 smo začeli konec avgusta 2011. Pedagoški proces v novih prostorih je

predvsem vsmeri interdisciplinarnosti. V tem predavanju si bomo ogledali najnovejše doseţke na področju kompleksnih omreţij, ter ilustrirali njihovo uporabo v praksi. Predstavili bomo avtorjeve znanstvene rezultate v kontekstu trenutnega stanja svetovnih raziskav. Pokomentirali pa bomo tudi raziskovalno metodologijo in znanstvene koncepte tega podroćja.

fakultete doc. dr. Janez Povh. Povzel je dosedanje doseţke in napovedal nadaljnjo pot in ambiciozne načrte. Zbrane sta nagovorila tudi podpredsednik inţenirske akademije Slovenije dr. Matjaţ Lukač in direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaţ Kordiš. Prof. dr. Anton Mavretič je pripravil video

Predavanje bomo zaključili s pregledom odprtih vprašanj v kontekstu avtorjevega raziskovalnega načrta.

stekel decembra 2011. Na slavnostni otvoritvi novih prostorov, ki smo jo pripravili 19.1.2012, je več kot 80 zbranih gostov nagovoril dekan

konferenčni nagovor, v katerem je poudaril, da se tudi sam zelo zavzema in podpira ustanovitev dolenjske univerze. Po uradni slovesnosti smo razkazali nove prostore, pridobili smo štiri predavalnice, od tega dve računalniški, prostor za Laboratorij za podatkovne tehnologije ter pisarne za strokovne sluţbe in vodstvo fakultete. Selitev v nove prostore še vedno v celoti

ne

zadosti

vsem našim

9


E-informator FIĹ , letnik 01, ĹĄtevilka 6, 9.12.2011

potrebam, vendar je situacija vseeno neprimerno boljĹĄa. Lastni prostori za fakulteto predstavljajo veliko prelomnico, zavedamo se, da dobre fakultete ne naredijo zgolj lepi zidovi, vendar so le ti nujen predpogoj za kvalitetno delo. Galerija vseh fotografij je na voljo tukaj.

10


Fakulteta za informacijske študije

JANUARSKA

SEJA

SENATA FIŠ

V sredo, 25. 01. 2012, je v sejni sobi FIŠ potekala 15. seja Senata FIŠ. Člani Senata FIŠ so potrdili zapisnik 14. seje Senata FIŠ, ter ugotovili, da ni zapadlih sklepov. Dekan FIŠ je članom Senata FIŠ predstavil Letni program dela 2012 in Finančni načrt 2012, ter odgovoril na njihova vprašanja glede števila vpisanih študentov, prehodnosti, urnika in sofinanciranja dejavnosti Študentskega sveta FIŠ. Senat FIŠ je Letni program dela 2012 in Finančni načrt 2012 soglasno sprejel. Poleg tega je dekan FIŠ kot 5. točko dnevnega reda predstavil vsebino poročila Analiza vpisa za 2011/2012, skupaj s prodekanjo za izobraţevanje FIŠ, pa sta predstavita še vsebino Poročila o anketiranju za 2010/2011. Senat FIŠ je sprejel sklep o seznanitvi članov Senata FIŠ z omenjenimi poročili. Prodekanja za izobraţevanje FIŠ je članom Senata FIŠ predstavila stališče Komisije za študentske zadeve pri obravnavi prošnje za poseben status študenta. Člani Senata FIŠ so prošnji soglasno ugodili. Kot zadnjo točko dnevnega reda je prodekanja za izobraţevanje predlagala osnutek za razpravo, katere predmet je bila uvedba skupnih seminarskih nalog v posameznem letniku. Namen le-teh naj bi bilo povezovanje metodoloških in druţboslovnih predmetov, posledica pa nov izbirni predmet, ki bi reševal probleme lokalnega gospodarstva. Člani Senata FIŠ so s svojimi predlogi in mnenji sodelovali v razpravi in prodekanji za izobraţevanje FIŠ naloţili, da do 20. 03. 2012 pripravi konkreten predlog. Poleg omenjenih sklepov je

Senat FIŠ, na svoji prvi seji v letu 2012, v naziv asistentka za področje informatike, izvolil Emilijo Stojmenovo.

23. SEJA UPRAVNEGA ODBORA FIŠ Upravni obor FIŠ je na svoji 23. seji, ki je prav tako potekala 25. 01. 2012, soglasno sprejel Letni program dela 2012 in Finančni načrt za leto 2012. Člani Upravnega odbora FIŠ so ugotovili, da bo FIŠ v prihodnosti več pozornosti moral nameniti zbiranju sponzorskih in donatorskih sredstev. Upravni odbor FIŠ je na svoji januarski seji sprejel dopolnitev Cenika storitev FIŠ 2011/2012. FIŠ bo po novem svoje predavalnice za člane UNM in partnerje FIŠ oddajal v najem po ceni 10,00 €, za vse ostale pa po ceni 20,00€, računalniško učilnico po ceni 20,00€ na uro, ko gre za člane UNM in partnerje FIŠ oz. po ceni 40,00€ na uro, ko gre za vse ostale. Kot zadnjo točko dnevnega reda je Upravni odbor FIŠ sprejel Vmesno poročilo o investiciji 2011/2012, s katerim je dekan FIŠ predstavil trenutno dejansko in finančno stanje investicije, ki zajema selitev FIŠ v prostore drugega nadstropja SŠGT.

11


E-informator FIŠ, letnik 01, številka 6, 9.12.2011

DRUGIČ POD OKRILJEM GZDBK NA SEJMU INFORMATIVA Letos smo pod okriljem GZDBK znova

predstavljali

novomeške

fakultete in visoke šole na sejmu Informativa '12. Sedem izobraţevalnih institucij

in

študentov predstavitvi,

Društvo

je

novomeških

nastopilo in

sicer:

industrijski inţeniring,

na

skupni

Fakulteta Novo

za

mesto

(FINI), Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ), Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ), Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto (FPUV), Visoka šola za

tehnologije

in

sisteme

(VITES),

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto (VŠUP) in Visoka šola za zdravstvo Novo mesto (VŠZ). Sejem je potekal v petek in soboto, 20. in 21. januarja 2012, od 9. do

18.

ure

na

razstavišču v Ljubljani.

12

Gospodarskem


Fakulteta za informacijske študije

FIŠNICE

ZAKLJUČEK LETA 2011 Kot je navada ţe iz preteklih let, smo tudi ob izteku leta 2011 skupaj s sodelavci FOŠ in URS pripravili druţabno srečanje. Tokrat smo se odpravili na kosilo in bowling v Galaksijo v Trebnjem. Nekaj utrinkov s prijetnega popoldneva sem ujela tudi na posnetkih.

13


E-informator FIĹ , letnik 01, ĹĄtevilka 6, 9.12.2011

14


Fakulteta za informacijske študije

V tokratnji številki se nam predstavlja nov sodelavec asist. Andrej Kastrin.

Ţivim v/na Ljubljani. Stan Poročen. Otroci 3 Domače ţivali

Tropske ribice.

Najljubša Idrijski ţlikrofi. jed Hobiji, dejavnosti Najljubša barva

Znanost.

berem

Da, to je edina zdrava Rana ura strategija, da narediš zlata ura ţivljenje bolj produktivno. Večere preţivljam Sanjam

Oranţna.

Dosedanji Sem zelo neučakan, a me aktualni dekan tolaţi, vtisi na FIŠ da se počasi daleč pride. Trenutno

Znanosti o podatkih. Ljudi, ki so popolnoma Oboţujem predani svojemu delu. Šentjošt nad Horjulom. Dunaj.

Svojo disertacijo.

Za računalnikom. O svoji raziskovalni skupini.

Moj moto Nulla dies sine linea. Ţelje/priča Še bolj ţivo! Še bolj kovanja/na močno! Še bolj noro! Še bolj na poskok! (Ne pa črti za tisto cmerasto piskanje, naprej te bom ţe še naučil.)

Nazadnje sem si v kinu/gledal Madama Butterfly | išču/operi/ Giacomo Puccini. baletu ogledal /a Moja najboljša lastnost/ve Empatija. ščina/spret nost Birokracije. Politikanstva. Govorjenja v prazno. Smiljenja samemu sebi. Ne maram M$ Windows operacijskega sistema. Facebooka.

15


E-informator FIŠ, letnik 01, številka 6, 9.12.2011

NAPOVEDUJEMO

INFORMATIVNI DNEVI Letošnji prvi informativni dnevi Fakultete za informacijske študije bodo 10.2.2012 ob 10. in 16. uri ter 11. februarja 2012 ob 10. uri na naši novi lokaciji na Ul. talcev 3 v drugem nadstropju.

E-informator FIŠ izdaja uredniški odbor Fakultete za informacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. Prejemniki so vsi člani akademskega zbora in člani konzorcija UNM. Urednik in kontaktna oseba je Klavdija Macedoni. Pretekle številke so na voljo tukaj.

16

E-informator  
E-informator  

Januar 2012 letnik 02, številka 1, 30.1.2012

Advertisement