Page 1

E – informator Fakultete za informacijske študije E – newsletter of Faculty of information studies

September 2013, letnik 03, številka 7, 30. 9. 2013


E-informator FIŠ, letnik 03, številka 6,30. 6. 2013

UVODNIK Editorial Izr. prof. dr. Janez Povh, dekan V letu 2013 FIŠ praznuje 5. obletnico delovanja, zgodba pa se je začela še malo prej. V tem uvodniku se želim spomniti, kako so potekala ta leta in predstaviti svoj pogled za naprej. Ideja za ustanovitev fakultete v novem mestu, ki bi pokrivala informatiko, je nastala na mizi takratnega direktorja URS dr. Boruta Rončevića nekje v začetku leta 2006. V ekipi, ki jo je v ta namen oblikoval kolega Rončević, smo bili na začetku zgolj en matematik in trije sociologi ter na daljavo še nekaj informatikov. Začeli smo kot v filmih začenjajo garažna podjetja – delo ponoči in ob vikendih. Po mnogih diskusijah in tuhtanjih smo decembra 2007 dobili akreditirano Fakulteto za informacijske študije. Nato smo tuhtali, kdo naj bo uradni ustanovitelj, ki bo lahko s svojimi vložki pognal razvoj. Trimesečni pogovori z MONM niso dali opaznih rezultatov in odločili smo se, da preko dolenjskih poslancev poskusimo FIŠ ustanoviti kot javno fakulteto. Ni šlo zlahka, a po nekem zelo napornem in napetem sestanku nekega nedeljskega večera na Ministrstvu za visoko šolstvo, je steklo gladko. FIŠ je ob podpori vlade ustanovil Državni zbor 24. 6. 2008. Avgusta 2008 smo FIŠ registrirali, septembra vpisali v visokošolski razvid, sprejeli temeljne akte in izvedli volitve v

1

organe FIŠ ter vpisali prve študente. Konec leta 2008 smo imeli 126 študentov in 7 redno zaposlenih. Začetek dela pred petimi leti je bil zelo silovit. Sledilo pa je še vedno zelo intenzivno, a vseeno dolgotrajno in nikoli zaključeno delo na dvigu kakovosti, prepoznavnosti in gospodarnosti. Finančna kriza je oplazila tudi nas, predvsem na način, da je znesek javnega denarja za redni študij precej manjši od tega, kar bi potrebovali, in od tega, kar dobijo nekatere primerljive, a malce starejše fakultete. Od samega začetka dalje je poleg odličnosti izobraževalnega dela naša ključna strateška usmeritev odličnost znanstvenoraziskovalnega dela, ki se odraža v zahtevnih habilitacijskih merili, zahtevnih merilih za vrednotenje dela akademskega zbora ter predvsem v nenehnem trudu po ustvarjanju novih interdisciplinarnih povezav in reševanju novih znanstvenih izzivov ter pridobivanju dodatnega znanstvenega denarja. Uspehi tega prizadevanja so prihajali zelo počasi. Že takoj na začetku smo se povezali s TPV, z Infotehno, s Tmedio, Microsoftom in GZDBK, kasneje še z Mikrografijo, a vendar je prišlo do prvega poslovnega sodelovanja in prvih projektov šele sredi leta 2009. V tem letu smo dobili prve projekte v sodelovanju s TPV in Komunalo ter pridobili prva evropska sredstva za poletno šolo. V 2010 smo dobili prvi CRP, v 2011 pa prvi aplikativni projekt pri Agenciji za raziskovalno dejavnost, prva dva


Fakulteta za informacijske študije

mlada raziskovalca in prvi pravi evropski projekt. Pri večini teh projektov smo bili pobudnik in glavni pisec dokumentacije ter neformalni koordinator, formalno vodenje in velik del proračuna pa smo prepuščali ustanovam z boljšimi referencami in večjimi možnostmi za uspeh. Velik mejnik je bilo leto 2012. Začeli smo z doktorskim študijem ter uspešno kandidirali na razpisu za raziskovalne programe ARRS in nova kreativna jedra. Raziskovani program smo uspešno pridobili, vodi ga kolega izr. prof. dr. Riste Škrekovski , uspeli pa smo tudi s svojim projektom Kreativno jedro: Simulacije, ki je daleč največji projekt v zgodovini FIŠ in ki ga uspešno vodi izr. prof. dr. Nadja Damij. Na ta projekt smo ponosni z več zornih kotov: • Nastal je kot rezultat zelo kvalitetnega timskega sodelovanja celotnega vodstva fakultete. • Vsebina se tesno nanaša na naše trenutne kompetence in odlično sovpada s strateškim načrtom FIŠ. • Načrtno smo večino denarja usmerili v infrastrukturo, saj smo tukaj bili do sedaj zelo podhranjeni, znano pa je, da brez dobre opreme ni dobrih rezultatov. Projekt je bil odobren in sedaj delamo, se krepimo in optimistično zremo naprej. Za nami je torej 5 let dela, iskanja novih rešitev za klasične probleme visokega šolstva in znanosti, medsebojnega brušenja in sodelovanja. Ob tej priložnosti se želim

zahvaliti vsem sodelavcem za neprecenljiv vložke v našo zgodbo: izr. prof. dr. Nadji Damij, doc. dr. Blažu Rodiču, doc. dr. Zoranu Levnajiću in doc. dr. Mateju Mertiku, s katerimi tvorimo razširjeno vodstvo. Zahvaliti se želim tudi vsem ostalim, ki so v preteklosti bili člani vodstva (izr. prof. dr. Boris Bukovec, izr. prof. dr. Uroš Pinterič in prof. dr. Borut Rončević), vse ostalim visokošolskim učiteljem in asistentom iz Akademskega zbora FIŠ, starosti akademskega zbora prof. dr. Petru Šuhlu ter vsem strokovnim službam, ki stojijo za nami in poskrbijo za vse tiste pomembne malenkosti, ki jih mi spregledamo ali pa se jim izognemo. Vesel sem, da je ekipa na FIŠ z leti predvsem rastla in skrbela za seštevanje izkušenj in idej. Zelo malo sodelavcev nas je zapustilo, pa še s tistimi imamo praviloma dobre stike. Tako imamo na FIŠ ob začetku študijskega leta 2013/2014 približno 260 študentov in 25 redno zaposlenih sodelavcev (v FTE). Na FIŠu smo optimisti, vseeno pa vemo, da je še dolga pot do polne uveljavitve, torej do časa, ko se bodo zlati maturanti drenjali za vpis na FIŠ, ko bodo diplomanti FIŠ imeli nenapisano prednost pri novih službah in ko bodo podjetniki leta člani našega alumni kluba. Pri teh naporih se vedno bolj srečujemo s potrebo, da postanemo del univerze – novomeške javne univerze. Tudi glede tega smo optimisti in pričakujemo zgodovinski dogodek ustanovitve univerze v nekaj letih.

2


E-informator FIŠ, letnik 03, številka 6,30. 6. 2013

Ko smo začeli s FIŠ, smo srečali mnogo skeptikov, ki so nas opozarjali, da stopamo v tekmo z uveljavljenimi ustanovami, ki je ne moremo dobiti. Pa se je izkazalo, da gre v resnici za tekmo med Ahilom in želvo, pri čemer velja poudariti, da FIŠ v tej tekmi ni želva.

IZ SENATA From senate meeting Andreja Muc PODALJŠANJE AKREDITACIJ Najpomembnejša točka 12. Seje dnevnega reda Senata, ki je potekala 19. 9. 2013, je bila vložitev vloge za podaljšanje akreditacije visokošolskega strokovnega študijskega programa Informatika v sodobni družbi, podaljšanje akreditacije univerzitetnega študijskega programa Informatika v sodobni družbi, podaljšanje akreditacije magistrskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi ter vloge za preoblikovanje zavoda in sicer za pridobitev soglasja k izvajanju študijskih programov na lokaciji Ulica talcev 3a, Novo mesto, ki se nahaja v istem kraju kot sedež Fakultete.

SPREMEMBE UČNIH NAČRTOV IN PRAVILNIKOV Senat je na svoji 12. seji sprejel:

3

Kadrovski načrt študijsko leto 2013/2014. Posodobljen učni načrt predmeta Analiza omrežij, ki se izvaja na univerzitetnem študijskem programu ISD. Posodobljen učni načrt predmeta Metode analize omrežij, ki se izvaja na visokošolskem strokovnem študijskem programu ISD. Posodobljena učna načrta predmetov Metode kvantitativne analize in Upravljanje informacijskih in komunikacijskih sistemov, ki se izvajata na magistrskem študijskem programu ISD. Posodobljen učni načrt predmeta Seminar za dispozicijo, ki se izvaja na doktorskem študijskem programu ID. Spremembe in dopolnitve ter čistopis Pravilnika o doktorskem študiju in nov obrazec Ocena individualnega dela doktoranda. Spremembe in dopolnitve ter čistopis Pravilnika o sistemu tutorstva. Spremembe in dopolnitve ter čistopis Pravilnika o diplomski in magistrski nalogi ter spremembe in čistopis Obrazca za prijavo teme diplomske in magistrske naloge št. OBR-006, Obrazca za pregled in oddajo diplomske in magistrske naloge št. OBR-007 ter spremembe in čistopis Izjave o avtorstvu. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja. Čistopis omenjenih pravilnikov si lahko ogledate v Spletnem referatu FIŠ, pod rubriko »Gradiva«.


Fakulteta za informacijske študije

HABILITACIJE Na predmetni seji so člani Senata izvolili v nazive naslednje predavatelje: Tonija Čabrajo v naziv asistent za področje Podjetništva. Jeleno Govorčin v naziv asistentka za področje Matematike. Matejo Černič v naziv asistentka za področje Sociologije. dr. Boruta Rončevića v naziv redni profesor za področje Sociologije. Dr. Rončević bo v naziv redi profesor razglašen po opravljenem inavguracijskem predavanju.

SKLEPI SENATA Člani Senata so bili soglasni tudi pri sprejemu sledečih sklepov: Študenti 2. letnika VS in UN programa so v študijskem letu 2012/13 opravljali predmet Projektni menedžment/Menedžment projektov iz 3. letnika namesto predmeta Analiza omrežij/Metode analize omrežij, ki ga bodo opravljali v 3. letniku. Pridobljene KT predmeta Projektni menedžment/Menedžment projektov se zato študentom 2. letnika štejejo v kvoto KT za napredovanje v 3. letnik.

Študenti 1. letnika MAG študija so v študijskem letu 2012/13 opravljali predmet Upravljanje IKT namesto predmeta Družbeni vidiki uporabe IKT, ki ga bodo opravljali v 2. Letniku. Pridobljene KT predmeta Upravljanje IKT se zato študentom 1. letnika štejejo v kvoto KT za napredovanje v 2. letnik. Izrednim študentom, ki so bili v študijskem letu 2011/12 vpisani v 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa, se v študijskem letu 2013/14 omogoči vpis v 3. letnik kljub manjkajočima izpitoma Temelji delovanja gospodarstva in Temelji organizacije iz 1. letnika, če imajo opravljena izpita Ekonomika organizacije in Osnove podjetništva iz 3. letnika, ker sta se ta dva predmeta za izredne študente izvajala v 1. letniku, ter ob pogoju, da so opravili vse ostale izpite prvega letnika ter dosegli 45 KT v 2. letniku, enako velja za redne študente, ki so obiskovali izredne termine. V študijskem letu 2013/14 se izredni študij magistrskega študijskega programa v Ljubljani ne bo izvajal zaradi premajhnega interesa. Prijavljenim kandidatom se omogoči vpis na redni študij v Novem mestu. Prav tako se v tem študijskem letu ne bo izvajal izredni študij magistrskega študijskega programa v Novem mestu za prve letnike zaradi premajhnega interesa. Predmet 2. letnika Upravljanje informacijsko komunikacijske tehnologije (po novem Upravljanje

4


E-informator FIŠ, letnik 03, številka 6,30. 6. 2013

informacijsko komunikacijskih sistemov) magistrskega študijskega programa se izvede samo v izredni obliki, ker v študijskem letu 2013/14 za redni študij ne bo izveden, saj se je v 2012/2013 izvajal za 1. in 2. letnik rednega študija skupaj. Redni študenti lahko pristopijo k izredni izvedbi. Senat FIŠ je zaradi nestrinjanja Upravnega odbora s spremembami in dopolnitvami Strateškega načrta, sprejetimi na 11. seji Senata FIŠ, dne 26. 6. 2013, preklical sklep št. 10 in dopolnil Strateški načrt za 2009-2014 na način, da se verzija iz leta 2009 dopolni z Aneksom št. 1.

Senate has accepted amendments of some faculty acts that are published in FIS Web office under the heading "Gradiva". Senate has also confirmed new habilitation for four faculty teachers.

POLETNI DOGODKI Summer events

5. OBLETNICA USTANOVITVE FIŠ IN PREDSTAVITEV PROJEKTA KREATIVNO JEDRO: SIMULACIJE // FIŠ academy Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je ob praznovanju 5. obletnice ustanovitve predstavila svoj največji projekt Kreativno jedro: Simulacije. Slovesnost je potekala v četrtek, 5. 9. 2013 v Dolenjskem muzeju. Dekan izr. prof. dr. Janez Povh je v svojem nagovoru obudil spomine na čas priprave projekta, ki bo fakulteti omogočil nadaljnji znanstveni razvoj, zbrane pa je pozdravil tudi mag. Urban Krajcar, v. d. generalnega direktorja Direktorata za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki skrbijo za izvedbo projekta s strani ministrstva. V imenu Mestne občine Novo mesto je spregovorila podžupanja mag. Mojca Špec Potočar, kot predstavnik gospodarstva pa direktor podjetja Mikrografija, Boštjan Gaberc. Sam projekt Kreativno jedro: Simulacije je predstavila vodja projekta izr. prof. dr. Nadja Damij. Premierno pa smo si ogledali tudi film Kreativno jedro: Simulacije. Večer smo zaključili

5


Fakulteta za informacijske študije

ob prijetnem druženju ob spremljavi glasbe Polone in Roka. Projekt Kreativno jedro: Simulacije smo predstavili tudi širši javnosti na novinarski konferenci, utrinke pa si lahko ogledate na teh povezavah: TV Vaš kanal Dolenjski list Radio Krka Računalniške novice

Celebration of FIŠ 5th jubilee and the presentation of project Creative core: Simulations was held on Thursday, 5.

6


E-informator FIŠ, letnik 03, številka 6,30. 6. 2013

9. 2013. We were honored with the presence of mag. Urban Krajcar, from education ministry, mag. Mojca Špec Potočar, vise major of Novo mesto municipality and Boštjan Gaberc, director of Mikrografija Company. Guests were welcomed by izr. prof. dr. Janez Povh FIŠ dean and izr. prof. dr. Nadja Damij, principal investigator of Creative core: Simulations.

PRIDOBLJEN PROJEKT RAZVOJ SISTEMA KAKOVOSTI NA FIŠ // New project Development of quality on FIŠ FIŠ je pridobil nov projekt Razvoj sistema kakovosti na FIŠ, ki ga financirata Evropski socialni sklad; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v rednosti 243.313,65 €. S projektom Razvoj sistema kakovosti na FIŠ želimo izboljšati študijske proces in ostale študijske dejavnosti, ki jih ponujamo študentom. S pomočjo tega projekta bomo študentom omogočili še bolj kvaliteten študij ter oblikovali aktualno ponudbo izbirnih predmetov za izpopolnjevanje naravoslovnih in tehničnih znanj. Prijavljen projekt je bil izbran že na prvem razpisu za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v republiki Sloveniji v letih 20012-2015, ki ga je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ta razpis je bil razveljavljen, a je bila oddana prijava pripravljena dovolj dobro, da smo po vnovičnem ocenjevanju projekt ponovno pridobili.

7

FIŠ will work Development of will include an quality system, optional courses work.

on a new project quality on FIŠ which upgrade of existing development of new and evaluation of FIŠ

NOVI PROSTORI // New offices To poletje smo prenovili naše prostore in predavalnico 3 spremenili v dve pisarni za oba inštituta in laboratorij. Tako imajo naši raziskovalci in predavatelji sodobno opremljeno pisarno, kjer se lahko posvetijo svojemu raziskovalnemu delu. Poleg pisarn smo uredili tudi novo projektno pisarno ter prostor za sestanke in srečanja, ki se nahaja pred novimi pisarnami. Nove prostore smo krstili v sredo, 4. 9. 2013.


Fakulteta za informacijske študije

From this summer on we have two new and modern offices for our researchers, new project office and place for meetings. We hope that many great ideas will be born here.

DEKANOV PIKNIK // Dean’s picnic Poletni piknik sodelavcev fakultete, je letos potekal v zavetju belokranjskih brez in sicer na kopališču v Podzemlju, v petek, 12. 7. 2013. Predavatelji in strokovni sodelavci smo se družili ob dobri hrani mojstra Muča, igranju odbojke, namiznega tenisa in badmintona, Tudi Kolpa je bila prijetno topla.

Summer picnic for FIŠ colleagues was on Friday, 12th July 2013. We were having fun by the river Kolpa while playing volleyball, table tennis, badminton.

POLETNA ŠOLA FIŠ: VSTOPILI SMO V OMREŽJE CISCO AKADEMIJE // FIŠ summer school: CISCO Academy Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu je drugi teden julija potekala poletna šola, kjer so študentje spoznali računalniška omrežja. Tečaj je izvajala CISCO Akademija ŠC Novo mesto, ki je po opravljenem tečaju

8


E-informator FIŠ, letnik 03, številka 6,30. 6. 2013

udeležencem podelila mednarodno priznan certifikat podjetja CISCO po programu CCNA exploration. Poletna šola je potekala po programu CCNA exploration, ki celovito predstavi področje omrežnih tehnologij. Udeleženci so se tako seznanili z osnovnimi pojmi in koncepti IP omrežij ter se usposobili za projektiranje, vzpostavitev, nastavitev in vzdrževanje manjših do srednje velikih računalniških omrežij. FIŠ summer school was dedicated to computer networks and was implemented by CISCO Academy of ŠC Novo mesto. The participants received an internationally acknowledged certificate CCNA exploration.

SEPTEMBRSKI DOGODKI September events

PODELITEV NAHTIGALOVIH PRIZNANJ // Nahtigal award ceremony Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto je v petek, 27. 9. 2013 podelilo Nahtigalova priznanja za ustvarjalne dosežke dijakov in študentov, njihovih mentorjev in drugih raziskovalcev. S FIŠ-a sta Nahtigalova priznanja za leto 2013 prejela kar dva študenta in sicer: Matjaž Tome, bronasto priznanje v kategoriji Priznanja za raziskovalno delo mladih; Nino Vranešič, srebrno priznanje v kategoriji Priznanja za raziskovalno delo mladih. Čestitamo!

9


Fakulteta za informacijske študije

stanje okolja v centru Novega mesta. Zmagovalna ekipa Dive je prejela tablični računalnik.

NOČ RAZISKOVALCEV 2013 // Night of researchers 2013 Noč raziskovalcev 2013 je v Novem mestu potekala v petek, 27. 9. 2013, v prostorih Fakultete za informacijske študije, kjer smo še posebej izpostavili delo informatikov in varno uporabo interneta. Tako se je dopoldne okrog 100 dijakov prvih letnikov Gimnazije Novo mesto in četrtih letnikov Šolskega centra Novo mesto udeležilo predavanja in delavnic o varnosti na internetu, ki jih je vodil Marko Potokar iz Urada informacijskega pooblaščenca. Letošnji drugi poudarek projekta pa je ekologija, zato so dijaki spoznali tudi novo čistilno napravo Komunale Novo mesto. Prav tako pa so se udeležili terenske nagradne igre za mlade ekologe, kjer so preverjali

SOR '13 Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu in Slovensko društvo Informatika sta pripravila že 12. mednarodni simpozij o operacijskih raziskavah SOR 13, ki je potekal med 25. in 27. septembrom 2013 v Dolenjskih Toplicah v Hotelu Balnea. FIŠ-evi raziskovalci so predstavili svoje delo v posebni sekciji Kreativno jedro: Simulacije. Konferenca s področja operacijskih raziskav pa je sicer gostila več domačih in tujih predavateljev, med katerimi so:

10


E-informator FIŠ, letnik 03, številka 6,30. 6. 2013

Dragan Jukić, Department of Mathematics, University of Osijek, Hrvaška, s temo: On the lp -norm estimation in a quasilinear regression model. Sandi Klavžar, fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Slovenija, s temo: Two Applicable Network Families: Fibonacci Cubes and Sierpinski Graphs. Renata Sotirov, Department of Econometrics & Operations Research, Tilburg University, Nizozemska, s temo: Why Semidefinite Programming? Dr. Michel Petitjean, MTi, University Paris, Francija, s temo: The Chiral Index: Applications to Multivariate Distributions and to 3D Molecular Graphs. Udeleženci konference so obiskali tudi tovarno zdravil Krka, staro mestno jedro Novega mesta in doživeli slovensko tradicijo v večeru, ki so ga s petjem, plesom in domačimi dobrotami popestrile članice Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice.

DAN SPLETNEGA ANKETIRANJA // Day of web interviewing Po uspešnem prvem Dnevu spletnega anketiranja 2012 je bil letos še drugič zapored organiziran Dan spletnega anketiranja 2013, ki je potekal 26. septembra 2013, na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Glavna tema letošnjega dogodka je bil proces in razvoj spletnega vprašalnika. Z

11


Fakulteta za informacijske študije

razvojem in množično uporabo internetnih tehnologij so razvijalci anket opazili možnosti in prednosti, ki jih te tehnologije omogočajo. V teoriji je področje spletnega anketiranja dobro definirano, obstaja pa velik razkorak med teorijo in prakso, saj je v praksi proces razvoja spletnih anket slabo konceptualiziran in raziskan.

lahko preberete na uradni spletni strani 1KA ali na spletni strani Fakultete za družbene vede. asist. Jože Bučar

Dogodek je bil razdeljen na tri dele, in sicer na splošni del, srečanje uporabnikov 1KA in metodološko delavnico. V Splošnem delu sta potekali dve predavanji. Prof. dr. Vasja Vehovar s Fakultete za družbene vede (Univerza v Ljubljani, Slovenja) je podrobneje predstavil osnove razvoja spletnih anket (teorija in praksa ter avtomatizacija vprašalnika). Gostujoči prof. dr. Jon Krosnik (Stanford University, ZDA) je nato izvedel zanimivo interaktivno seanso o spletnih anketah v katero se je z zanimivimi vprašanji vključilo veliko udeležencev. Sledilo je Srečanje uporabnikov 1KA, predstavitve in delitve mnenj uporabnikov. Glede na predhodno znanje so udeleženci lahko izbirali med štirimi vzporednimi delavnicami, in sicer uvajanjem v 1KA, pregledno delavnico 1KA, delavnico obogateno z naprednimi in novimi funkcionalnostmi orodja 1KA, ter delavnico za interno rabo, virtualno domeno, inštalacijo in integracijo. Uporabniki so se lahko v zaključku udeležili še Metodološke delavnice, kjer so na praktičnih primerih podrobneje spoznali proces razvoja spletnega anketiranja. Več podrobnosti o Dnevu spletnega anketiranja in razvoju spletnih anket si

12


E-informator FIŠ, letnik 03, številka 6,30. 6. 2013

izogibati s primerno organizacijo dela in komunikacijo s študenti:

OBVESTILO PRODEKANA ZA IZOBRAŽEVANJE // Note from Vice dean for education Doc. dr. Blaž Rodič Spoštovani pedagoški sodelavci in sodelavke, kot prodekan za izobraževanje FIŠ vam posredujem povzetek pregleda rezultatov študentske ankete v 2013 in razprave na študentski tribuni FIŠ, ki je bila 12. septembra 2013. Vljudno vas prosim, da tako pozitivne kot negativne pripombe upoštevate pri svojem delu, saj so študentje naš primarni "kupec", njihovo zadovoljstvo s kvaliteto študija pa ima največji vpliv na vpisne številke. Rezultati študentske ankete so večinoma zelo dobri, saj pri ocenah pedagogov prevladujejo visoke ocene. Zato izrekam pohvalo vsem pedagogom, ki v svoje delo vlagate veliko truda in skrbite za to, da FIŠ postaja prepoznaven kot kvalitetna fakulteta z diplomanti, ki imajo kompetence in delovne navade, ki jih potrebujejo v podjetjih. Poleg nekaj nihanj v ocenah, ki jih lahko pripišemo tudi razlikam med generacijami študentov pa sem iz ankete, razprave na tribuni in neposrednih kontaktov s študenti zabeležil tudi nekaj negativnih izkušenj študentov, ki se jim je po mojem mnenju mogoče v bodoče

13

1. Koordinacija predavatelj/asistent: Študentje zelo hitro opazijo neusklajenost med predavateljem in asistentom. Prosim da poskrbite, da bodo asistenti sposobni odgovoriti na vsa vprašanja študentov glede obveznosti, rokov, načinov ocenjevanja itd. Pri tem vam je lahko v pomoč Moodle kot okolje za objavo pravil pri predmetu. 2. Priprava asistentov na vaje: Študentje upravičeno pričakujejo, da bosta tako predavatelj kot asistent o vsebinah predmeta vedela še nekaj več, kot se zahteva od študentov. Z asistentom se zato še pred začetkom vaj pogovorite o programu predavanj in vaj, ter poskrbite, da bo asistent obvladal vse vsebine v programu. To je še posebej pomembno, če predmet izvaja/te prvič. 3. Obveščanje obveznostih:

študentov

o

Zmedeni študentje niso zadovoljni študentje. Do pričetka predavanj je potrebno pri vsakem od predmetov vzpostaviti spletno učilnico v okolju Moodle, ki vsebuje natančne podatke o zahtevah in obveznostih pri predmetu za vsako skupino študentov posebej (redni, izredni, diferencialni kjer so pač razlike), kontaktne podatke izvajalcev, učna gradiva in vsaj en forum za kontakt z izvajalci in diskusijo študentov. Možnosti je sicer še veliko več: oddaja in ocenjevanje pisnih izdelkov, kvizi,...


Fakulteta za informacijske študije

4. Skupinsko delo študentov: Prosim za razumevanje in vašo fleksibilnost, ko se spremeni sestava skupin pri seminarskih nalogah zaradi drugih obveznosti ali neresnosti posameznih članov skupine. Preostali člani skupine žal na to nimajo vpliva, in jim je potrebno omogočiti opravljanje obveznosti tudi v novih okoliščinah. 5. Obveščanje študentov o ocenah: Študente je potrebno praviloma v roku enega tedna obvestiti o rezultatu izpita oz. oceni pisnih izdelkov, pri čemer ni dovolj skupna ocena, temveč je potrebno navesti oceno posameznega izdelka in navesti možnosti za ogled izdelka. Študentje potrebujejo povratno informacijo o svojem znanju, in možnost pravočasne priprave na naslednji izpitni rok, če so bili neuspešni. 6. Reguliranje prisotnosti študentov na predavanjih in vajah: Medtem ko predavanja niso obvezna, je del vaj lahko obvezen. Način zagotavljanja prisotnosti je sicer načeloma prepuščen izvajalcem, zaradi velikega števila zaposlenih študentov pa svetujem uporabo pozitivne motivacije: bonus točk za redno prisotnost oz. opravljanje sprotnih obveznosti. 7. Spremembe urnika odsotnosti izvajalcev:

zaradi

Na tem področju se srečujemo z dvema problemoma: spremembe urnika zaradi načrtovanih obveznosti, in nenapovedane spremembe. V primeru prvih vas vljudno pozivam, da pravočasno načrtujete svoje

obveznosti (denimo v koledarju na Google Apps, ki vam jih nudimo z email naslovom @fis.unm.si), v primeru izrednih dogodkov pa vas prosim, da takoj obvestite referat, da ta pravočasno obvesti študente. Kot vidite, se negativne pripombe večinoma nanašajo na organizacijo dela, in ne na vsebino ali zahtevnost predmetov, zato sem prepričan, da se lahko v prihodnje izognemo zapletom in slabi volji z ustrezno komunikacijo in organizacijo, pri čemer so nam lahko v pomoč informacijske tehnologije: Moodle (spletne učilnice) nam denimo ponuja veliko načinov interakcije s študenti, ki jih večinoma slabo izkoriščamo.

ZGODILO SE BO Future events

UVODNI TEDEN 2013/14 // First study week 2013/14 Študijsko leto 2013/14 se začne v torek, 1. oktobra 2013, in na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu bomo z veseljem sprejeli novo generacijo študentov. Ob tem pripravljamo več dogodkov uvodnega tedna, na katere so vabljeni študentje vseh letnikov, še posebej pa seveda novi študentje. Program zanimivih delavnic in predstavitev si lahko ogledate na naši novi spletni strani.

14


E-informator FIŠ, letnik 03, številka 6,30. 6. 2013

Prav tako pa pripravljamo sprejem za vse predavatelje na FIŠ, kamor ste še posebej vabljeni novi pedagoški sodelavci. Sprejem bo v torek, 1. 10. 2013, ob 18. uri, v sejni sobi.

SLIŠALI SMO … Rumor has it …

We invite you to FIŠ First study week that will take place form 1st till 4th October 2013. We especially invite all colleagues to reception on 1st October at 6 pm in FIŠ seminar room.

Rubrika »Spoznajmo se!« odpade zaradi velikega števila preteklih dogodkov 

ITIS 2013 Vabimo vas na 5. mednarodno konferenco o informacijski družbi ITIS 2013, ki bo potekala med 7. in 9. novembrom 2013 v Dolenjskih Toplicah. Na konferenci bomo predstavili računalništvo v oblaku, podporne sisteme odločanja, procesni menedžment in IKT varnost. Letošnja dodatna tema so simulacije in modeliranje, še posebej v povezavi s socialnimi omrežji. Temo bomo predstavili v sklopu projekta Kreativno jedro: Simulacije. You are invited to ITIS 2013 that will take place from 7th till 9th November 2013 in Dolenjske Toplice.

15

Due to many summer events the section “Let’s get to know each other” is cancelled this time 

E-informator FIŠ, letnik 03, številka 7, 30. 9. 2013  
E-informator FIŠ, letnik 03, številka 7, 30. 9. 2013  

Fakulteta za informacijske študije

Advertisement