Page 1

E-informator FIŠ

DEKAN OBVEŠČA NA FIŠ DOGAJA FIŠNICE NAPOVEDUJEMO…

April 2012 letnik 02, številka 3, 26.4.2012


E-informator FIŠ, letnik 02, številka 3, 26.4.2012

dogodkih, da se lahko kadarkoli pogovorijo z dekanom in prodekani. V branje Vam priporočam magistrsko delo magistrice Damjane Zupan, ki je na FUDŠ v sklopu svoje magistrske naloge izvedla tudi anketo o zadovoljstvu zaposlenih na FIŠ. Z

UVODNIK Nataša Lisec

NAM JE GOOGLE ZA VZGLED? Ob vsesplošni razpravi o varčevanju, uravnoteženju javnih financ in splošni stavki v javnem sektorju (katerega del je tudi FIŠ) se trudim v ospredje postaviti posameznika. Študenta. Zaposlenega. Javnega uslužbenca. Ja, vsi zaposleni na FIŠ smo javni uslužbenci. Nimamo organiziranega sindikata FIŠ in v sredo

nismo

stavkali.

Smo

zaposleni

zadovoljni? Kakšna je organizacijska klima na FIŠ? Smo na pravi poti, da dosežemo izpolnitev vizije FIŠ?

prepoznava

tudi

Zadovoljstvo

zaposlenih.1 Zadovoljstvo zaposlenih je ključ do uspeha organizacije. Organizacijska klima kot psihološka izgradnja sistema je nekaj najbolj krhkega v celotni organizaciji in zato zahteva posebno previdnost. Na FIŠ se tega zavedamo. Upam. Vsak zaposleni si ustvari svojo subjektivno podobo o organizaciji, na kar vplivajo organizacijski procesi, strukture, viri, informacije kot tudi kultura. Torej način, kako zaposleni razumejo organizacijo kot celoto. Na FIŠ se trudimo, da je vzdušje sproščeno in ustvarjalno, da se zaposleni med seboj

razumejo,

da

vprašalnikov, kar predstavlja 63,64% vseh vprašalnikov. Mini raziskava je pokazala, da so zaposleni na Fakulteti za informacijske študije (FIŠ) za najbolj pozitivne dejavnike označili notranje

odnose

se

lahko

zaposleni

izobražujejo, da se srečujejo na družabnih Za potrebe tega uvodnika smiselno pod zaposlene vključujem tudi vse pogodbene sodelavce FIŠ.

2

motivacijo

in

zavzetost (4,01), inovativnost in iniciativnost (4,01). Najslabše pa so ocenili dejavnik nagrajevanje (2,94). Slabše so ocenili tudi organiziranost dela (3,17), razpoložljivost z opremo

za

izobraževalno

znanstvenoraziskovalno

in

dejavnost

(3,19),

razvoj kariere (3,33), sistem ravnanja z ljudmi pri delu na visokošolskem zavodu (3,28). V kategorije: usposobljenost in učenje (3,50), pripadnost podjetju (3,51), vodenje (3,56), poslanstvo,

vizije

in

cilje

(3,57),

sistem

obvladovanja kakovosti na visokošolskem zavodu (3,67), zadovoljstvo zaposlenih (3,75), komuniciranje in informiranje (3,80) in odnos do kakovosti (3,94). Večina zaposlenih je ponosna, da dela na FIŠ, ter je mnenja, da zaposleni govorijo pozitivno o FIŠ zunaj njega.

Večina

zaposleni menijo

zaposlenih

cenijo

tudi,

da

delo

se

svojih

zaposleni

strinja,

da

sodelavcev, mnogo

bolj

sodelujejo kot pa tekmujejo ter da so medsebojni odnosi v zavodu dobri. Kar 92,85 % anketiranih na FIŠ je zadovoljnih oziroma so popolnoma zadovoljni s sodelavci. Organizacijska

1

(4,01),

srednje ocenjene kategorije so se uvrstile

Strateški načrt FIŠ kot eno od strateških usmeritev

naše fakultete je prejela 14 od 22 poslanih

klima

se

odraža

tudi

v

dojemanju kolektiva s strani študentov. Ne


Fakulteta za informacijske študije

samo, da so študentje v študentski anketi za

namenjena

študijsko leto 2010/11 ocenili zadovoljstvo z

smučarskemu izletu zaposlenih;

referatom

Na nekaterih področjih pa FIŠ vseeno zaostaja

kar

z

oceno

4,34

(od5),

visokošolske učitelje s povprečno oceno 4,24 (od 5), visokošolske sodelavce pa s povprečno oceno 4,32(od 5), tudi v anketah diplomantov je bil pohvaljen kolektiv FIŠ in pozitivno vzdušje na fakulteti.

pikniku

in

za Googlom.  Nimamo namreč sprejete t.i. dog policy, ki jo Google ima, Google svojim zaposlenim nudi brezplačne zajtrke, kosila in večerje, prigrizke, pijačo, uporabo fitnesa, savne in masažne sobe, sobo z video igrami,

Malo za šalo malo zares… pa poglejmo, če je FIŠ na kakšnem področju bolj prijazen do svojih zaposlenih kot Google: dopust: na FIŠ je vsak zaposleni upravičen do minimalno 4 tednov dopusta, v Googlu – kdor ima do 4. leta delovnega staža pri Googlu 15 dni, od 4. do 6. let staža pri Googlu 20 dni, več kot 6 let - 25 dni dopusta; porodniški

poletnemu

dopust:

na

FIŠ

(v

SLO)

porodniški dopust traja 105 dni, nadomestilo je 100% povprečne osnove, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve vloge (npr. 100% povprečne plače v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo vloge), v Googlu traja porodniški dopust 12 tednov, 75% osnovne plače; očetovski dopust: na FIŠ (v SLO) 90 koledarskih dni, od tega za 15 dni pripada očetovsko

nadomestilo

v

povprečne

osnove,

katere

od

višini

100% so

bili

obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve vloge, za ostale dni pa država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače, v Googlu očetovski dopust traja 2 tedna z 100% nadomestilo plače; prazniki: na FIŠ (v SLO) imamo 15 plačanih dela prostih dni, v Googlu imajo 10 plačanih

mize za igranje bilijarda in ping ponga, piano, brezplačno

1

urno

karto

za

bližnjo

telovadnico in plezalno steno, brezplačno svetovanje pri pravnih in naložbenih zadevah, pomoč pri iskanju otroškega varstva ipd., povrnitev stroškov izobraževanja do 5.000 dolarjev letno, nagrado do 2000 dolarjev, če Google zaposli osebo na vaše priporočilo… Upam, da se na FIŠ vsi zavedamo, da je kot trden temelj za doseganje ciljev strateške usmeritve Zadovoljstva zaposlenih ključna kombinacija skrbi za zaposlene in pripadnosti FIŠ. Hkrati pa so realna omejitev finance. Vsi se moramo zavzemati za boljše delovne pogoje, da bomo postali ''slovenski Google'' v skrbi za zaposlene in na tej podlagi v desetih letih res postali eden vodilnih evropskih centrov znanosti in stroke na področju informacijskih

študij.

pa…neverjetno

moč

Za ima

čisti

začetek

poceni

beseda

“hvala”. Viri: https://www.google.si/jobs/lifeatgoogle/benefits/index.html https://www.google.si/about/company/philosophy/ http://investor.google.com/corporate/code-of-conduct.html http://money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2012/full_list/ http://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/najboljsi-zaposlovalec-jegoogle.html http://www.nasvet.com/google/ http://www.ris.org/uploadi/editor/1301445724zupancic3768.pdf http://www.sviz.si/novice/media/676/media/ObvestiloStavkajocim.pd f

praznikov, 2 dodatna prosta dneva, ki sta

3


E-informator FIŠ, letnik 02, številka 3, 26.4.2012

DEKAN OBVEŠČA

UPOŠTEVANJE URNIKA Po intenzivnih zimskih mesecih želim Akademski zbor FIŠ spomniti, da je dosledno upoštevanje urnika še vedno velika vrednota na FIŠ. To pomeni, da naj bodo - prestavitev predavanj oz. vaj, - odpoved predavanj oz. vaj, - zamuda pri začetku predavanj oz. vaj, - predčasno zaključevanje predavanj oz. vaj dejanja, ki so rezervirana za zelo nujne primere, o katerih obvestite referat za študentske zadeve. Spreminjanje urnika brez obveščanja referata razumemo kot odklon od akademske etike in sklenjenih pogodb.

NOV ŠTUDIJSKI PROGRAM Pripravlja se nov visokošolski študijski program

s

področja

računalništva

in

spletnih/mobilnih tehnologij. Vzporedno poteka priprava učnih načrtov, končni izbor imena

študijskega

kompetenc

in

programa,

splošnih

predmetno-specifičnih

kompetenc, priprava vloge za NAKVIS in vseh

dokazil,

ki

jih

vloga

zahteva.

Povabljeni ste k sodelovanju in prispevanju svojega

mnenja,

saj

gre

za

izjemno

pomemben in dolgoročno usoden projekt fakultete. Za vse informacije, predloge, komentarje vam je na voljo izr. prof. dr. Nadja Damij: nadja.damij@fis.unm.si. Predlog splošnih kompetenc

OBVESTILO V tednu od 30.4.2012 do 4.5.2012 bo zaradi prvomajskih praznikov in kolektivnega dopusta fakulteta zaprta. Želimo vam prijetne praznike!

4

Študenti bodo v novem visokošolskem strokovnem študijskem programu pridobili naslednje splošne kompetence: usposobljenost za izvajanje vseh faz razvoja spletnih aplikacij: načrtovanje, razvoj, zagon, prodaja, vzdrževanje; poznavanje osnov računalništva in informacijske tehnologije; poznavanje in razumevanje procesov, ki jih je mogoče informacijsko podpreti z uporabo spletnih tehnologij, ter sposobnost za njihovo analizo, sintezo


Fakulteta za informacijske študije

in predvidevanje rešitev ter njihovih posledic; zmožnost skupinskega dela v vseh fazah razvoja spletnih aplikacij; poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi avtonomnost, samoiniciativnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje v strokovnem delu; sposobnost razumevanja zahtev končnih uporabnikov oz. prepoznavanja priložnosti za nove spletne storitve in pretvorba s tem povezanih vsebinskih zahtev v tehniške specifikacije; prepoznavanje in ocenitev aktualnih in nastajajočih tehnologij ter ocenitev njihove uporabnosti za reševanje potreb uporabnikov; usposobljenost za samoučenje s ciljem obvladovanja najnovejših relevantnih spletnih tehnologij; obvladovanje postopkov zagona računalniških aplikacij s poudarkom na spletnih aplikacijah; poznavanje spletnih poslovnih modelov; poznavanje komunikacijskih priložnosti, ki jih ponuja splet; obvladovanje postopkov zagotavljanja varnega in stabilnega delovanja spletnih aplikacij in sprotnega odpravljanja napak; sposobnost varnega in namenskega koriščenja najzahtevnejših spletnih storitev; sposobnost prilagoditve spletnih aplikacij za poljubno mobilno platformo; zmožnost za prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti, ki jih ponuja spletna tehnologija; poznavanje in razumevanje interakcij med informacijsko komunikacijsko tehnologijo in posameznikom.

Predmetnik 1. letnik Prvi semester Osnove informacijskih tehnologij Programiranje Uvod v algoritme Matematične metode 1 Elektronsko komuniciranje/pismenost Drugi semester Spletno programiranje 1 Računalniška omrežja Operacijski sistemi Matematične metode 2 Statistične metode 1

2. letnik Tretji semester Informacijski sistemi Baze podatkov Podatkovno rudarjenje Spletno programiranje 2 Življenjski cikel razvoja spletne/mobilne aplikacije Četrti semester Analiza omrežij Informacijska družba Razvoj uporabniških vmesnikov Izbirni predmet 1 Izbirni predmet 2

3. letnik Peti semester Raziskovalni praktikum Informatizacija poslovnih procesov ePravo Spletni/mobilni informacijski sistemi Spletno komuniciranje in odnosi z javnostmi Šesti semester Izbirni predmet 3 Delovna praksa Diplomska naloga

5


E-informator FIŠ, letnik 02, številka 3, 26.4.2012

NA FIŠ DOGAJA

SEJA SENATA FIŠ V sredo, 25.4.2012, se je Senat FIŠ sestal na 18. Seji. 1. Senat je potrdil vlogo za preoblikovanje zavoda s prilogami, ki se pošilja na NAKVIS (akreditacija lokacije). 2. Senat FIŠ Senat je začel s postopkom izvolitve dr. Zorana Levnajića v naziv docent za področje Računalništva in informatike. 3. Senat FIŠ je spremenil 3. člen Pravilnika o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki se nanaša na priznavanje drugje opravljenih izpitov. (Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti) Če je bil izpit opravljen pred več kot 5 leti od dneva vložitve vloge oz. za matematične in statistične predmete pred več kot 10 leti, referat vlogo zavrne. Referat prošnjo posreduje nosilcu predmeta, ki v 14 dneh prošnjo ovrednoti, na obrazcu označi odločitev ter jo sporoči v referat za študijske zadeve, tako da odda original podpisan obrazec OBR-001. Nosilec izpit lahko prizna v celoti, delno ali ga ne prizna. Izpit na študijskem programu prve stopnje se lahko prizna le delno, če je kot podlaga za priznavanje predložen izpit iz višje strokovne šole.

6

Izpit na študijskem programu druge stopnje se lahko le delno prizna, če je kot podlaga za priznavanje predložen izpit visokošolskega ali univerzitetnega programa prve stopnje. Če je kot podlaga za priznavanje predložen izpit dodiplomskega univerzitetnega programa, sprejetega pred 11.6.2004, se lahko priznavajo izpiti v študijskem programu druge stopnje v celoti. Zoper odločitev nosilca predmeta, s katerim je bila prošnja kandidata za priznanje formalno pridobljenega znanja (izpita) zavrnjena, ima kandidat v 15 dneh po prejemu sklepa možnost pritožbe na senat fakultete. Priznajo opravljene obveznosti pri posamezni obveznosti, ki jo je opravil na drugem programu, če se le-ta po vsebini in obsegu ujema z vsebino in obsegom predmeta iz programa Informatika v sodobni družbi v najmanj 80%. V tem primeru se obveznost ovrednoti s tistim številom točk po ECTS, kot znaša pri tem predmetu na programu FUDŠ. 4. Senat FIŠ je sprejel spremembe in dopolnitve Navodil o pisanju znanstvenih in strokovnih del na FIŠ ter čistopis Navodil o pisanju znanstvenih in strokovnih del na FIŠ. (Navodila za pisanje znanstvenih in strokovnih del)


Fakulteta za informacijske študije

ZAGOVORI DIPLOMSKIH IN

FIŠ GOOGLE DOODLE CHALLENGE Študenti FIŠ so bili povabljeni k sodelovanju pri izzivu priprave Google Doodle, to je priložnostni logotip, ki ga Google dnevno objavlja na svoji vstopni strani. Do tega trenutka je bil za slovenski Google odobren samo en Doodle in sicer ob 140. rojstnem dnevu Jožeta Plečnika. Kot najboljše smo ocenili in na Google poslali naslednje predloge: 1. Jurij Vega (študentka Vesna Planko) 2. Žiga Zois (študent Daniel K. Rudolf) 3. Herman Potočnik Noordung (študentka Vesna Planko)

MAGISTRSKIH NALOG

V marcu in aprilu so potekali naslednji zagovori diplomskih in magistrskih nalog:

Kandidat

Naslov magistrske naloge

Komisija za zagovor

Helena Šašek Jakše

Vloga informacijske tehnologije pri upravljanju z znanjem

Karmen Levak

E-izobraževanje – izziv učeči se Mentor: izr. družbi in prof. dr. Nadja priložnost za Damij razvoj posameznika

Mentor: izr. prof. dr. Nadja Damij

Interaktivno učenje in Mentor: doc. Andi urjenje z dr. Blaž Rodič Jambrošić multimedijskimi sistemi

Ivan Arh

Večparametrska primerjalna analiza referenčnih modelov SAP Mentor: doc. ASAP in MS dr. Blaž Rodič SURE STEP pri uvajanju ERP sistemov s poudarkom na obvladovanju tveganj

Peter Fabjančič

Prenova poslovnega procesa ob implementaciji informacijske

Mentor: doc. dr. Dušan Caf Dobrovoljc

7


E-informator FIŠ, letnik 02, številka 3, 26.4.2012

rešitve v javni upravi – uvedba E-gradiv za seje občinskega sveta

igralništvu

Ivan Ramuta

Izboljšava proizvodnega procesa v majhnem podjetju z individualno proizvodnjo

Helena Čebulin

Izboljšanje računalniške pismenosti na podeželju

Helena Šašek Jakše

Vloga informacijske tehnologije pri upravljanju z znanjem

Karmen Levak

E-izobraževanje – izziv učeči se Mentor: izr. družbi in prof. dr. Nadja priložnost za Damij razvoj posameznika

Mentor: doc. dr. Dušan Caf

Mentor: izr. prof. dr. Janez Povh Mentor: izr. prof. dr. Nadja Damij

Naslov diplomske naloge Pregled varnostih mehanizmov in groženj varnosti Mentor: doc. Benjamin operacijskega dr. Blaž Rodič Rebernik sistema Windows in brezžičnih omrežij Miroslav Hadžić

8

Informacijski sistem za digitalno multimedijsko oglaševanje v

Mentor: doc. dr. Matej Mertik Somentor: doc. dr. Blaž

Rodič


Fakulteta za informacijske študije

FIŠNICE

V tokratni številki se nam predstavlja nova sodelavka asist. Emilija Stojmenova. Živim Mariboru v/na Stan V zvezi Otroci Mlajša sestra  Nimam..preveč krat bi

Domače bili sami doma živali

Nazadnje sem si v kinu/gledal Vesela vdova išču/operi/ baletu ogledal /a Moja najboljša

lastnost/ve Vztrajnost ščina/spret

Najljubša Samo ena? jed Hobiji, Nakupovanje, fitnes, dejavnosti potovanja… Najljubša Zelena barva Dosedanji Odlični, če pa je zelen ;) vtisi na FIŠ Soba in 100 things every

Trenutno designer needs to know berem about people

nost Ne maram Nevoščljivosti Obožujem Potovanja Rana ura Absolutno! Takrat se zlata ura najboljše spi  Večere V dobri družbi preživljam O tem, da bi zadela na Sanjam loto Moj moto Per aspera ad astra! Želje/priča kovanja/na Doseči zvezde črti za naprej

9


E-informator FIŠ, letnik 02, številka 3, 26.4.2012

promocija

strokovnih

in

znanstvenih

dosežkov članov kluba v širši javnosti; skrb za ugled poklica in izobrazbe, ki jo zagotavlja fakulteta; krepitev družbenih vezi med fakulteto in njenimi diplomanti;

NAPOVEDUJEMO

negovanje občutka pripadnosti fakulteti; promocija informacijskih študij v širši strokovni in splošni javnosti društva; prispevanje k podpori dejavnosti fakultete

PODELITEV DIPLOM

in njenih študentov, tako strokovno, kot tudi z iskanjem donatorjev in drugačnih

Na tretji podelitvi diplom, ki bo 13.

finančnih virov.

junija 2012, bo podeljenih 27 diplom. Podelitev bo potekala v popoldanskem času, ura bo določena naknadno. Vsi že sedaj

Zastavljene cilje in naloge Alumni FIŠ bo uresničeval zlasti z:

vljudno vabljeni!

organiziranjem strokovnih in znanstvenih konferenc, posvetov, razprav, seminarjev, okroglih miz in podobnih prireditev v zvezi

ALUMNI KLUB FIŠ Alumni

FIŠ

Alumni

klub

informacijske

študije

prostovoljno,

samostojno,

s cilji društva,

Fakultete

za

Novem

bo

v

nepridobitno

združenje posameznikov, ki bo ustanovljeno z namenom vsestranskega sodelovanja in druženja diplomantov fakultete.

srečanj

in

druženje

študije v Novem mestu kot stanovskih kolegov med seboj in s fakulteto ter njenimi učitelji; znanstveno

in

dogodkov

povezovanjem

za

kluba

s

člane,

s

sorodnimi

organizacijami v domačem okolju in v tujini; z izdajanjem revij in drugih publikacij ter vprašanjih iz okvira dejavnosti društva;

diplomantov Fakultete za informacijske

strokovno,

podobnih

objavljanjem v elektronskih medijih o

Alumni FIŠ bo imel zlasti naslednje cilje: organiziranje

organiziranjem družabnih srečanj in drugih

poslovno

sodelovanje diplomantov fakultete

med

seboj in s fakulteto; prenos pridobljenih znanj in izkušenj med člani društva;

s

pospeševanjem

spodbujanja

zaposlovanja

karierizma

in

diplomantov

fakultete; s podelitvijo priznanja domači ali tuji osebi, ki se je še posebej izkazala z dejavnostjo na področjih, s katerimi se ukvarja Alumni FIŠ. Prvo srečanje Alumni kluba FIŠ bo 13. junija 2012 pred podelitvijo diplom.

promocija dosežkov in aktivnosti fakultete v širši javnosti;

10

E-informator FIŠ izdaja uredniški odbor Fakultete za informacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. Prejemniki so vsi člani akademskega zbora in člani konzorcija UNM. Urednik in kontaktna oseba je Klavdija Macedoni. Pretekle številke so na voljo tukaj.

E-informator FIŠ, letnik 02, številka 3, 26.4.2012  

E-informator FIŠ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you