Page 1


I would like to dedicate this greeting to those who made possible this edition of the FIRST STEP FILM FESTIVAL. I would like to thank you, Mr. Kastriot Çaushi, Petrit Malaj, the University of Arts, the Ministry of Culture, the Municipality of Tirana, the National Cinematography Center, Wim Vanacker, Nisimasa, European Short Pitch, Say Taxi and COD, as well as the jury members who accepted our invitation to become part of FSFF .Thank you to the festival staff, who works during all the year, to get here. Thank you for making the FSFF 2017 possible! Gledis Bica Festival Director Dëshiroj që këtë fjalë përshëndetëse, t’ia dedikoj atyre që bënë të mundur mbajtjen e këtij edicioni të FIRST STEP FILM FESTIVAL. Deshiroj të falenderoj, z. Kastriot Çaushi, z. Petrit Malaj, Universitetin e Arteve, Ministrinë e Kulturës, Bashkinë e Tiranës, Qendrën Kombetare të Kinematografisë, Ëim Vanacker, Nisimasa, European Short Pitch, Say Taxi dhe C.O.D, si dhe anëtarët e jurisë qe pranuan ftesën tonë, për të qënë pjesë e FSFF. Faleminderit dhe stafit të festivalit, i cili punon përgjatë të gjith vitit, për të arritur ketu. Faleminderit që bëtë të mundur organizimin e FSFF 2017! Gledis Bica Drejtor i Festivalit

3


5


COMPETITION JURY


Daniel Villanueva (ES)

Producer / Screenwriter / Director. Founder and Director of ECIR. As a film producer, he stands out as an associate producer in the fictional short films ‘The end of the world will be in Brazil’ and ‘The Pirate Ship’, directed by Fernando Trullols and produced by Bastian Films. Short film winner of 20 awards including the Goya Award for 2012 . Producer of the short films ‘Intentions’ and ‘Martians of Mars’. Producer of ‘Timecode’, winner of more than 70 international awards including Palme d’Or at the 69th Cannes Film Festival 2016, NOMINATION for best short film at the 89th edition of the OSCARS , the Goya 2017 Prize and the Gaudí Prize 2017 . As an audiovisual manager, his participation in the creation of the Tarraco Film Office stands out . Daniel managed the startup and, among other projects, the locations for a documentary about Antonio Gaudí for the Japanese TV TBS Tokyo, a documentary endorsed by UNESCO on the Patrimony of Humanity. He currently compiles his work in the field of training as Director of the Ecir with the development of his first animated feature called ‘Carnivaland’, and with which he has recently won the public award for best pitch at ANIMA’T BCNA - Sitges.

Daniel Villanueva (SPA)

Producent / Skenarist / Regjisor. Themelues dhe Drejtor i ECIR. Si producent filmash , ai dallon si bashkë- producent i filmave të shkurtër “The end of the world will be in Brazil” dhe “The Pirate Ship”, i drejtuar nga Fernando Trullols dhe prodhuar nga Bastian Films. Fitues i filmit të shkurtër me 20 çmime duke përfshirë çmimin Goya për vitin 2012. Producent i filmave të shkurtër ‘Intentions’ dhe ‘Martians of Mars’. Prodhues i ‘Timecode’, fitues i më shumë se 70 çmimeve ndërkombëtare duke përfshirë Palme d’Or në Festivalin e 69të të Filmit në Kanë 2016, NOMINIMI për filmin më të mirë të shkurtër në edicionin e 89-të të OSCARS, Çmimin Goya 2017 dhe Çmimin Gaudí 2017. Si një menaxher audioviziv, dallon pjesëmarrja e tij në krijimin e Zyrës së filmit Tarraco. Daniel menaxhoi fillimin e projektit dhe, ndër të tjera, u morr me lokacionet për një dokumentar rreth Antonio Gaudit për televizionin japonez TBS Tokio, një dokumentar i miratuar nga UNESCO mbi Trashëgiminë e Njerëzimit. Aktualisht e kontribon me punën e tij në fushën e trajnimit si Drejtor i Ecirit me zhvillimin e filmit të tij të parë të animuar “Carnivaland”dhe me të cilin ka fituar kohët e fundit çmimin e publikut për best pitch në 7 ANIMA’T BCNA - Sitges.


Ema Andrea (AL)

Professor University of Arts Tirana / Actress Born in Tirana in 1971. She attended her 8-year primary and high school studies at the Jordan Misja Artistic Lyceum in Tirana, the classical ballet branch. After the first film, she attends the Institute of Arts, now the Arts University, for Acting. She plays the protagonist role at the National Theater in the first year of higher education. She has deepened her studies in Denmark, Bulgaria, Italy for Acting, Contemporary Dance, Stage Motion. As a director she is known for at least 10 works from the authors: Breht, Boll, Plath, Flourakis etc. and in Italy with futuristic authors.Director of MAM through which she could realize important events of contemporary art and theater as well as workshop for young artists in collaboration with the international artist, Sislej Xhafa, Enrico Bonavera VEstAndPAge.

Ema Andrea (SHQ)

Pedagoge ne Universitetin e Arteve / Aktore Lindur ne Tirane ne 1971. Kryen studimet e 8 vjecare dhe te mesme ne Liceun Artistik “Jordan Misja “ ne Tirane,dega balet klasik.Pasi realizon filmin e pare,Vazhdon Institutin e Larte te Arteve, sot Universiteti i Arteve,dega Aktrim. Merr pjese ne rol protagonist, ne Teater Kombetar ne vit te pare te arsimit te larte. Ka thelluar studimet, ne Danimarke, Bullgari, Itali per Aktrim, dance konteporan, levizje skenike.Si regjisore njihet me rreth 10 vepra,autore,Breht,Boll,Plath,Flourakis etj dhe Itali me autore futuriste. Drejtuese e Fonacionit M.A.M permes te cilit ka mundur te realizoje evente te rendesishme te artit bashkekohor dhe teatrit. si edhe worshop per artistet e rinj ne bashkepunim me artiste nderkombetare, Sislej Xhafa, Enrico Bonavera VEstAndPAge.

8


Gábor Hörcher (HU)

Screenwriter / Director/ Producer Gábor Hörcher attended the University of Psychology, Law and Film Studies, has worked as a waiter in London, as a mixer in Greece and as a teacher in Cambodia, where he taught human rights at a local university. He started filmmaking and working with director, producer Marcell Iványi early 2008. They run KraatsFilm together producing films and theatre performances. Gábor’s first feature film project Drifter won the Robert Bosch Co-production Prize and premiered at IDFA winning the Best First Appearance Award in 2014. The film was selected for the European Film Award too. His latest fiction short film, titled Ricsi premiered at Clermont-Ferrand Film Festival and shortly after won the Best Hungarian Short Fiction Film Prize. Currently he is shooting a documentary with HBO, works on a transmedia education project and he is also preparing a new film in the civil war thorn Myanmar, working together with the local Baptist church, refugees camps, rehabilitation centres for heroin addicts and the freedom fighters of the Kachin Independence Army.

Gábor Hörcher (HUN)

Skenarist/ Regjisor/ Producent Gábor Hörcher ka ndjekur studimet e Universitetit të Psikologjisë, Ligjit dhe Filmit, ka punuar si kamerier në Londër, si mikser në Greqi dhe si mësues në Kamboxhia, ku mësoi të drejtat e njeriut në një universitet lokal. Ai filloi te bente filma dhe punonte me regjisorin Marcell Iványi në fillim të vitit 2008. Ata drejtojnë KraatsFilm së bashku duke prodhuar filma dhe shfaqje teatrore. Projekti i parë i filmit “Gábor Drifter” fitoi Çmimin e Bashkëprodhimit Robert Bosch dhe premierën në IDFA duke fituar çmimin më të mirë të Parë të Shfaqjes në vitin 2014. Filmi u zgjodh gjithashtu për Çmimin Evropian të Filmit. Filmi i tij i fundit i shkurtër i fiction, i titulluar “Ricsi” u shfaq në Festivalin e Filmit në Clermont-Ferrand dhe pak kohë më pas fitoi çmimin e filmit më të mirë hungarez të formatit te shkurtër fiction. Aktualisht po xhiron një dokumentar me HBO-në, punon në një projekt edukimi transmedia dhe po përgatit një film të ri “Myanmar”, duke punuar së bashku me kishën lokale Baptiste, kampet e refugjatëve, qendrat rehabilituese për të varur nga heroina dhe luftëtarët e lirisë të Ushtrisë së Pavarësisë Kachin.

9


Niels Ketelaars (NL)

Program department | Go Short - International Short Film Festival Nijmegen Niels was born in 1987 in Tilburg, The Netherlands. After finishing his master’s degree in Film and Television Studies at Utrecht University he worked for an arthouse cinema. In 2016 he started working as a programmer for Go Short – International Short Film Festival Nijmegen. He curates several film programs for the festival and he coordinates the industry programming. He is also responsible for the New Arrivals: Go Short Campus, a five day program of masterclasses and workshops aimed at young European filmmakers. During last festival edition in April 2017 Go Short was welcomed as the newest member of NISI MASA, the European network of young cinema.

Niels Ketelaars (HOL)

Departamenti i Programit| Go Short - International Short Film Festival Nijmegen Niels ka lindur në 1987 në Tilburg të Holandës. Pasi mbaroi studimet e magjistraturës në Studimet e Filmit dhe Televizionit në Universitetin e Utrehtit, ai punoi për një kinema arthouse. Në 2016 ai filloi të punojë si programues për Go Short - International Nijmegen Film Festival. Ai kryen disa programe filmike për festivalin dhe ai koordinon programin e industrisë. Ai është gjithashtu përgjegjës për New Arrivals: Go Short Campus, një program pesë ditor i masterclasses dhe workshopeve që u drejtohen filmberesve te rinj evropianë. Gjatë edicionit të fundit të festivalit në prill 2017, Go Short u mirëprit si anëtar i ri i NISI MASA, rrjeti evropian i kinemasë së re.

10


Thomas Logoreci (USA)

Screenwriter / Director/ Producer Thomas Logoreci co-wrote the feature-length essay documentary about Albania, Here Be Dragons, with acclaimed Irish filmmaker Mark Cousins, which had its European premiere at the BFI London Film Festival and a North American premiere in Telluride. Logoreci is the co-writer and co-director of the fiction feature, Bota, which premiered at the Karlovy Vary International Film Festival and was Albania’s selection for the 2016 Academy Awards. Thomas is also one of the founders of the Albanian Cinema Project, an initiative aimed to preserve Albania’s endangered film heritage.

Thomas Logoreci (SHBA)

Skenarist/ Regjisor/ Producent Thomas Logoreci bashkë-shkruajti dokumentarin feature në lidhje me Shqipërinë, “Here Be Dragons”, me regjisorin e mirënjohur irlandez Mark Cousins, i cili kishte premierën evropiane në BFI London Film Festival dhe një premierë në Amerikën e Veriut në Telluride. Logoreci është bashkë-autor dhe bashkë - regjisor i filmit “Bota”, i cili u shfaq në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit Karlovy Vary dhe ishte përzgjedhja e Shqipërisë për Çmimin e Akademisë 2016. Thomas është gjithashtu një nga themeluesit e Projektit Shqiptar të Kinemasë, një iniciativë që synon ruajtjen e trashëgimisë së filmit të rrezikuar të Shqipërisë.

11


COMPETITIONS


FICTION


14


Albtrauf (The Hum) / Ankthi Director: Bernd Faass

“If nature would handle us as we handle nature, it´s not sure if we´d be still alive.” Strange things are happening in the small village of Tandern right on the edge of the swabian Albtrauf. The discovery of a female corpse makes the young pharmacologist of veterinary medicine Sarah and her father wolfgang, a hunter, face their dark past. As Sarah tries to find the underlying cause of this mysterious death, she gets into the tension between mother nature and its exploitation. It seems that there is something sinister inside the deep forests...

Writer: Colin Zech Germany / Filmakademie Baden-Württemberg Nëse natyra do të na trajtojë kur merremi me natyrën, nuk është e sigurt nëse do të jemi ende gjallë. Gjëra të çuditshme po ndodhin në fshatin e vogël të Tandernit, në buzë të Albtrauf-it. Zbulimi i një kufome femërore e bën farmakologen e ri të mjekësisë veterinare Sarah dhe babai i saj ëolfgang, një gjuetar, të përballen me të kaluarën e tyre të errët. Ndërsa Sarah përpiqet të gjejë shkakun themelor të kësaj vdekjeje misterioze, ajo merr në tension mes natyrës së nënës dhe shfrytëzimit të saj. Duket se ka diçka të keqe brenda pyjeve të thella ...

15


16


Beautiful Figure / Figura e bukur

Director: Hajni Kis

A high-school cleaning lady falls in love with one of the female students in the school. Her love is impossible from the beginning, but she still decides to show her feelings.

Writer: Hajni Kis, Dániel Daoud Hungary/ Moholy-Nagy University, Budapestsia Një sanitare e shkollës së mesme bie në dashuri me një nga nxënëset në shkollë. Dashuria e saj është e pamundur që në fillim, por ajo ende vendos të tregojë ndjenjat e saj.

17


18


Breathless / Pa frymë Director: Giovanni Iavarone

Milan nights are made up of fog and lonely people. Luca is one of them. He’s not very good at interacting with people, and that’s why he hates being a delivery boy. Tonight he faces a series of unfortunate events but as soon as he meets Giorgia, things seem to finally change. You need breath to ride a bike, Luca is out of it.

Writer: Giovanni Iavarone, Marco Raio Italy/ Centro Sperimentale di Cinematografia Netët e Milanos përbëhen nga mjegulla dhe njerëz të vetmuar. Luca është një prej tyre. Ai nuk është shumë i mirë në bashkëveprimin me njerëzit, dhe për këtë arsye ai e urren faktin që ka lindur djalë. Sonte ai përballet me një sërë ngjarjesh të pafata, por sapo të takojë Giorgia, gjërat duket se më në fund ndryshojnë. Ju duhet frymë që të ngasin një biçikletë, Luca është jashtë saj.

19


20


Cigarbox Blues/ Kutia e cigareve Blues Director: Christopher Kaufmann

Derek is having the blues and this does not only refer to his stage performance. when the singer wakes up in a psychiatry after a suicide attempt, he meets Adam, his devoted fan and at once his pain in the ass. A story about two guitars, three chords and the beginning of an friendship.

Writer: Fentje Hanke Germany/ Hamburg Media School Derek ka bluzin dhe kjo nuk i referohet vetëm performancës së tij të skenës. Kur këngëtari zgjohet në një psikiatri pas një përpjekjeje vetëvrasëse, ai takon Adamin, fansin e tij të përkushtuar dhe njëherë e një kohë vuajtjen e tij. Një histori rreth dy kitarave, tre akordeve dhe fillimi i një miqësie.

21


22


Closet/ Dollapi

Director: Leutrim Abdullahi Beni a beggar on the streets of the city, does a double job, when he is confronted to Nita, a drug addict girl. Beni decides to abandon his illegal activities, but the underground criminal gang makes sure everything gets paid.

Writer: Leutrim Abdullahi Albania/ Academy of FIlm & Multimedia Marubi Beni është një lypës në rrugët e qytetit, bën një punë të dyfishtë, kur ai ballafaqohet me Nita, një narkomane. Beni vendos të braktisë aktivitetet e tij të paligjshme, por banda kriminale nëntokësore siguron që çdo gjë të paguhet.

23


24


Cross-Country Drive / Shëtitje tejpërtej qytetit Director: Borbála Nagy

Anton and his friends strand in the middle of nowhere after their car breaks down. The boys are killing time waiting for the fix up, when an innocent game takes an unexpected turn. Anton is left with a strong sense of unease, searching his soul to find closure.

Writer: Sabina Gröner, Borbála Nagy Germany / Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin Anton dhe miqtë e tij ndoshen në mes të askund pasi makina e tyre prishet. Djemtë po vrasin kohën duke pritur rregullimin, kur një lojë e pafajshme merr një kthesë të papritur. Anton është lënë me një ndjenjë të fortë të shqetësimit, duke kërkuar shpirtin e tij për të gjetur mbylljen.

25


26


Watu Wote/All of us/ Të gjithë Director: Katja Benrath

For almost a decade Kenya has been targeted by terrorist attacks of the Al-Shabaab. An atmosphere of anxiety and mistrust betëeen Muslims and Christians is groëing. Until in December 2015, muslim bus passengers shoëed that solidarity can prevail.

Writer: Julia Drache Germany/ Hamburg Media School Për gati një dekadë Kenia është shënjestruar nga sulmet terroriste të Al-Shabaab. Një atmosferë ankthi dhe mosbesimi midis muslimanëve dhe të krishterëve po rritet. Deri në dhjetor 2015, pasagjerët e autobusëve muslimanë treguan se solidariteti mund të mbizotërojë.

27


28


We take you/ Të marrim ne Director: David Wagner

Aminah, a Syrian woman, flees from her human traffickers in South Tirol. A young couple in a camper van take her with them. However, the young tourist is pregnant so the attempt to smuggle Aminah across the border is a special risk

Writer: Clarissa Thurnher Germany/ Hamburg Media School Aminah, një grua siriane, ikën nga trafikantët e saj në Tirolin Jugor. Një çift i ri në një vagon fushues e merr me vete. Sidoqoftë, turistja e re është shtatzënë, kështu që përpjekja për të kontrabanduar Aminah përtej kufirit është një rrezik i veçantë.

29


30


Family Portrait/ Portreti i familjes Director: Kelly Holmes

Margaret must convince her daughter Louise to take responsibility for the family after the death of her father, whilst the family endures the ritual of a family portrait.

Writer: Nils Gustenhofen United Kingdom/ Screen Academy Scotland - University of Edinburgh Napier Margaret duhet ta bindë vajzën e saj Louise për të marrë përgjegjësinë për familjen pas vdekjes së babait të saj, ndërsa familja vazhdon ritualin e një portreti familjar.

31


32


Generation Mars / Gjenerata Mars Director: Alexander Armas Turpin

Astrid is one of the winners of Generation Mars: A reality show sending the first humans to Mars, never to return. Everything is set for her to leave, except one thing. Astrid must say goodbye to everything she loves.

Writer: Jørgen Færøy Flasnes Norway/ The Norwegian Filmschool Astrid është një nga fituesit e Gjeneratës Mars: Një reality shoë që dërgon njerëzit e parë në Mars e kurrë të mos kthehen. Gjithçka është vendosur që ajo të largohet, përveç një gjëje. Astrid duhet të thotë lamtumirë ndaj gjithçkaje që ajo pëlqen.

33


34


Good Luck Marc / Pac fat Mark Director: Ronen Eldar

Marc wins an apartment. He loves it, until a few months in when he notices that the place is slowly shrinking.

Writer: Ronen Eldar United Kingdom/ The London Film School Marc fiton një apartament. Ai e do atë, deri në disa muaj, kur ai vëren se vendi po zvogëlohet ngadalë.

35


36


Hunger Keeps Walking /Uria vazhdon të ecë Director: Giulia Canella

Anorexia is a mental disorder related often to women’s world. what if a young boy has huge problems with the acceptance of his body and himself? Charles is a complicated guy. He feels so lonely that every night he calls an erotic hotline, asking only for one person: Bijou. The call-girl makes Charles forget his solitude for a while, but one night he wants more and asks Bijou to go out for a date. The woman doesn’t say yes or no, but Charles starts preparing for this unusual meeting. At the end, Charles’ self doubts will point out his difficult relationship with his body and food.

Writer: Giulia Canella Italy / Centro Sperimentale di Cinematografia, sede Lombardia Anoreksia është një çrregullim mendor i lidhur shpesh me botën e grave. Çka nëse një djalë i ri ka probleme të mëdha me pranimin e trupit të tij dhe vetes? Charles është një djalë i komplikuar. Ai ndihet kaq i vetmuar sa çdo natë ai e telefonon një linjë telefonike erotike, duke kërkuar vetëm për një person: Bijou. Telefonata e bën Charles të harrojë vetminë e tij për një kohë, por një natë ai dëshiron më shumë dhe i kërkon Bijou-it të dalë për një takim. Gruaja nuk thotë po ose jo, por Charles fillon të përgatitet për këtë takim të pazakontë. Në fund, vetë dyshimet e Charles do të tregojnë marrëdhënien e tij të vështirë me trupin dhe ushqimin e tij.

37


38


IMPLOSION/ Difekti Director: Hafiz Qerimi - Doki

Inspired by true events. Agim, a married man and father of two children, accidentally, sends a pregnant woman to the hospital to help her, who gives birth to a baby but dies while giving birth. The husband’s life is troubled after a misunderstanding, in which is beliaved that the women who died was Agim’s lover, but the tests that Agim takes, prove the opposite, in which they find out that he has been sterile throughout his entire life, which means that his wife has been cheating on him for years.

Writer: Hafiz Qerimi - Dokii Kosova/ University of Pristina Frymëzuar nga ngjarjet e vërteta. Agim, një njeri i martuar dhe babai i dy fëmijëve, aksidentalisht, dërgon një grua shtatzënë në spital për ta ndihmuar atë, që lind një fëmijë por vdes gjatë lindjes. Jeta e bashkëshortit është e trazuar pas një keqkuptimi, në të cilën është e bindur se gratë që vdiqën ishin dashnore e Agimit, por testet që Agimi merr, provojnë të kundërtën, në të cilën zbulojnë se ai ka qenë steril gjatë gjithë jetës së tij, gjë që do të thotë Se gruaja e tij e ka mashtruar për vite me rradhë.

39


40


Room service / Shërbimi i Dhomës Director: Saúl Gallego Mateo

Marta and Sergio, two lovers, are ready to enjoy a weekend full of passion hidden away in a room in a hotel. But a strange message on their answering machine will forever change what they might be all they have left of their lives when they find out that someone has been waiting for them…

Writer: Roberto Márquez Bonilla Spain / ECAM Marta dhe Sergio, dy të dashuruar, janë gati të shijojnë një fundjavë plot pasion të fshehur në një dhomë në një hotel. Por, një mesazh i çuditshëm në Telefonin e tyre e do të ndryshojë përgjithmonë atë që ka mbetur nga jeta e tyre kur të gjejnë se dikush është duke pritur për ta ...

41


42


Sisters /Motrat Director: Toni Kamula

Ida and Emily, sisters who have always been so different, have just lost their father. They meet up at their childhood home to take care of practicalities regarding their loss in the family. Ida’s small children are forced to take part to the complex world of the adults as the unsolved tensions from the past take over.

Writer: Toni Kamula, Laura Madsen Denmark / Super16 Ida dhe Emilia, motra që gjithmonë kanë qenë kaq të ndryshme, sapo kanë humbur babanë e tyre. Ato takohen në shtëpinë e tyre të fëmijërisë për t’u kujdesur për praktikat në lidhje me humbjen e tyre në familje. Fëmijët e vegjël të Idës janë të detyruar të marrin pjesë në botën komplekse të të rriturve, pasi tensionet e pazgjidhura nga e kaluara marrin të tatëpjetën.

43


44


The Ankle / Kyci i këmbës Director: Alexander Krutenkov

Beauty requires sacrifices, especially if marriage is at stake. Alena’s ankle gets in the ëay of her relationship ëith Pasha. She bravely goes under the surgeon’s knife ëithout realizing hoë much she has to lose.

Writer: Viktoria Fomina Russian Federation/ High Courses for Scriptëriters and Film Directors Bukuria kërkon sakrifica, veçanërisht nëse martesa është në rrezik. Kyci i Alenës ndikon në rrugën e marrëdhënies së saj me Pashën. Ajo me guxim shkon nën thikë të kirurgut pa e kuptuar sa duhet të humbasë.

45


46


The Burden of Memory/ Barra e memories Director: Albert Meisl

Mr. Fitzthum, a young aspiring musicologist was sent to the not-so-young musicologist Mr. Szabo to do research in his apartment for a valuable music-sheet that Szabo has borrowed years ago for a never-completed dissertation. But Szabo who collapsed mentally under the weight of valuable archival material and defect sanitary forces Fitzthum deeper and deeper into his dysfunctional systems of life.

Writer: Albert Meisl Austria/ Filmakademie Wien / University of Music and Performing Arts Vienna

Z. Fitzthum, një muzikolog premtues i ri , i dërgohet muzikologut jo shumë të ri z. Szabo për të bërë kërkime në apartamentin e tij për një fletë të çmuar muzikore që Szabo i ka huazuar vite më parë për një disertacion të papërfunduar. Por Szabo i cili u shemb mendërisht nën peshën e materialit arkivor të vlefshëm dhe forcat sanitare të defekteve fut Fitzthum thellë dhe më thellë në sistemet e tij jofunksionale të jetës.

47


48


The Elusive / I pakapshmi Director: Ely Chevillot

Catherine watches her son Clément. For the first time, she really sees him. When Catherine comes to pick up her son Clément from swimming lessons, she is told that he has just molested a girl his own age. She’s very upset by this event, she needs to understand...

Writer: Ely Chevillot Belgium/ Institut des Arts de Diffusion Catherine shikon djalin e saj Clément. Për herë të parë, ajo me të vërtetë e sheh atë. Kur Catherine vjen për të marrë Clément djalin e saj nga mësimet e notit, asaj i është thënë se ai ka ngacmuar një vajzë në moshën e tij. Ajo është shumë e shqetësuar nga kjo ngjarje, ajo duhet të kuptojë ...

49


50


The House/ Shtëpia Director: Aldo Marku

Ilir and his son come back from immigration in Germany to their village in Albania. Finding out that nothing is the same as before, Ilir tries to find a way to survive, while Beni has made a new friend.

Writer: Aldo Marku Albania/ Academy of FIlm & Multimedia Marubi Iliri dhe djali i tij kthehen nga emigrimi në Gjermani në fshatin e tyre në Shqipëri. Kuptjnë se asgjë nuk është e njëjtë si më parë, e Iliri përpiqet të gjejë një mënyrë për të mbijetuar, ndërsa Beni ka bërë një mik të ri.

51


52


The Return / Kthimi Director: Damian Kocur

Ania comes out of prison on her first thirty-hour leave. At home, her husband and toddler son are waiting for her arrival. Everything is prepared - the whole family is to leave the country during Ania’s time out of prison. Before the escape, she decides to once again meet the family of the person that she killed.

Writer: Damian Kocur Poland / University of Silesia Ania del nga burgu në pushimin e saj të parë prej tridhjetë orësh. Në shtëpi, bashkëshorti i saj dhe djali i vogël janë duke pritur për mbërritjen e saj. Çdo gjë është e përgatitur - e gjithë familja duhet të largohet nga vendi gjatë kohës së Anisë nga burgu. Para ikjes, ajo vendos të takohet edhe një herë me familjen e personit që ka vrarë.

53


54


The Test/ Testi

Director: Gregor Valentovic Alena, the middle-aged female protagonist, is a violin player in one of the leading orchestras in Slovakia. when her playing abilities are put to the test she must redefine her position in a society as well as mend the relationship with her adolsescent daughter.

Writer: Gregor Valentovic Slovakia/ Academy of Music and Performing Arts in Bratislava

Alena, protagonistja femer e moshës së mesme, është një artiste violinë në një prej orkestrave kryesore në Sllovaki. Kur aftësitë e saj artistike janë vënë në provë, ajo duhet të ripërcaktojë pozitën e saj në një shoqëri, si dhe të përmirësojë marrëdhënien me vajzën e saj adoleshente.

55


56


DOCUMENTARY


58


1637°Degrees / 1637 Gradë Director: Mareike Müller

1637 Degrees explores the world of steel manufacturing and recycling in our modern times. It shows a world, where colossal machines seem to be working on their own. Every once in a while we see workers, that are actually still operating everything from behind, but the true protagonists of this short documentary, remain the machines and the beautiful, yet sometimes intimidating places that are shown. At the beginning the audience finds themselves in a snowy mountain landscape, then travilling to various factories and finally ending in a haze of uncertainty.

Writer: Mareike Müller Austria/ Filmacademie Vienna 1637 Gradë eksploron botën e përpunimit të hekurit dhe riciklimit në botën tonë moderne. Tregon një botë, ku makineritë kolosale duket të punojnë të pavarura. Ndonjëherë ne shikojmë punëtorë, që janë në fakt akoma duke operuar gjithcka nga mbrapa, por protagonistët e vërtëtë në këtë dokumentar të shkiurtër janë makineritë dhe vendet e bukura ndonjëherë të frikshme që shfaqen. Në fillim audienca e gjen veten në një pamje malore më borë, pastaj duke udhëtuar në fabriak të ndryshme dhe në fund në një vështrim të paqartë.

59


60


About my sister/Për motrën time Director: Barbora Sliepková

The film About My Sister is a documentary essay about a teenage girl. It depicts the contemporary world through vision of young, intelligent person, who (unwillingly) decided to isolate from society. This movie is about distance between people – and about the fear it causes.

Writer: Barbora Sliepková Slovakia/ Academy of Music and Performing Arts in Bratislava Filmi “Për motrën timë “ është një dokumentar ese për një vajzë adoleshente. Ajo shpreh botën moderne me anë të vizionit të një njeriu të ri, inteligjent, e cila (padashje) vendosi të izolohet nga shoqëria. Filmi është për distancën mes njerëzve - dhe frikës që ajo shkakton.

61


62


City of Walls / Qyteti i mureve Director: Eneos Çarka

This documentary gives an insight on the street art & graffiti culture in Tirana, Albania. During the shooting process, City Hall interferes in the art scene with their own project and creates a conflict with a political street art collective.

Writer: Eneos Çarka Albania/ UART Ky dokumentar jep një pasqyrë mbi kulturën e artit dhe grafiteve në Tiranë, Shqipëri. Gjatë procesit të qitjes, Bashkia ndërhyn në skenën e artit me projektin e tyre dhe krijon një konflikt me një kolektiv politik të rrugëve.

63


64


Close Ties/ Mbyll lidhjet Director: Zofia Kowalewska

Barbara and Zdzislaw are soon to celebrate their forty-fifth anniversary. It would have been quite the occasion if not for the fact that Zdzisław spent eight of those years living with another woman. Now he’s back with his wife, although she claims that if it were not for her husband’s infirm legs, he would still be chasing skirts around Cracow. In spite of everyday bickering, somewhat inexplicably, their relationship perserveres.

Writer: Zofia Kowalewska Poland/ Lodz Film School

Barbara and Zdzislaw së shpejti festojnë përvjetorin e tyre të 45- të. Ky do ishte vërtët një rast vi vecantë nëse Zdzis;aë nuk do i kishte kaluar ato tetë vitnga ato vite duke jetuar me një grua tjetër. Tashmë ai është sërisht me gruan e tij, edhe pse ajo mendon që nëse nuk do ishte për këmbët e paqëndrueshme të të shoqit, ai do ishte akoma duke ndjekur funde vërdallë Krakout. Përkundër grindjeve të përditshme, disi e pashpjegueshme, marrëdhënia e tyre vazhdon.

65


66


Hideaway/ Skuta Director: Benjamin Rost

McKoy is 56 years old and a so called Prepper, who prepares for the apocalypse. In the documentary ÜBERLEBEN do i close in with him in his hideout for four days. We pretend that his worst case scenario took place: Electricity is shut down outside. All over Germany. And in the woods, mischief lurks.

Germany/ Filmakademie Baden-Württemberg Mekkoji është një 56 vjecar i ashtuquajtur Mosbesues, i cili përgatitet për Apokalipsin. Në dokumentarin “Mbijetesa” mbyllem me të në vendstrehimin e tij për 4 ditë. Ne pretendojmë sikur skenari i tij më i keq ndosh: Elektriciteti është i fikur jashtë, në të gjithë Gjermaninë. Dhe në pyje, telashet sundojnë.

67


68


Hybernation/ Letargji Director: Enxhi Arapi

For a better life in this case the choices are mountainous and proven by the lethargy of the pyramid cultural center, which at its beginnings had the deserved attention. A historical and comparative documentary on all the years of its existence where it is inspired by an activity that is being developed there ....

Writer: Albania/ UART Letargjia e qendres kulturore piramida ,e cila ne fillimet e saj kishte vemendjen e merituar. Nje dokumentar historik dhe krahasues mbi gjithe vitet e ekzistences se saj ku ajo shpirtezohet me nje aktivitet i cili eshte zhvilluar po aty...

69


70


Le Barde / Bardi

Director: Louison Mellec Loran Béru persists in sharing his culture of punk rock, party and disobedience. Nowadays a member of the band “Les Ramoneurs de Menhirs”, a mix of Breton traditional music and punk rock, he travels the paths all across France to meet his audience. Will the Bard make people want to change the world? Maybe not, but for sure he will put his heart in it, as he’s been doing for over 30 years.

Writer: Louison Mellec France/ Ecole de la Cite Loran Béru këmbëngul të shpërndjaë kulturën e tij pank - rok, të festës dhe mosbindjes. Ditët e sotshme, nje pjesëtar i grupit “Les Ramoneurs de Menhirs” një miks i muzikës tradicionale Breton dhe pank rok, ai udhëton rrugët e Francës që të takojë audiencën e tij. A do arrijë Bard të ndryshojë botën? Ndoshta jo, por sigurisht që do vendosë zemrën në të. sic ka bërë për më shumë se 30 vjet.

71


72


Migration/ShtegĂŤtim Director: Laured Isufaj

A path built from generations that survives even today; intertwined between modern and primitive life ...

Writer: Albania/ UART Shtegtim i ndertuar prej brezash qe mbijeton edhe sot! Kjo e nderthurur midis jetes moderne dhe asaj primitive...

73


74


The Jungle Knows You Better Than You Do/ Xhungla të njeh më mirë se ti veten

Director: Juanita Onzaga

Colombia is a land of ghosts. Two siblings roam these mystical landscapes in search of their dead father’s spirit. Their journey takes them from Bogota to the Colombian jungle, through realms of thought and deep into their haunted dreams. Here they will find some answers and attract unexpected company.

Writer: Juanita Onzaga Belgium/ Sint Lukas Brussel Kolumbia është një tokë fantazmash. Dy vëllezër shëtisin këto toka në kërkim të shpirtit të babait të tyre të vdekur. Udhëtimi i tyre i con ata nga Bogota në Xhunglën Kolumbiane, me anë të mbretërisë së mendimit dhe thellë në ëndrrat e tyre të pushtuara. Ketu do të gjejnë disa përgjigje dhe do të tërheqin shoqëri të papritur.

75


76


The Station/ Stacioni Director: Leart Rama

...high mountains on both sides of it and a small boat in the middle that destroys the silence in this small hidden and forgotten part of Earth. Something starts to move.

Albania/ UART ... male të larta në të dy anët e saj dhe një anije e vogël në mes që shkatërron heshtjen në këtë pjesë të vogël të fshehur dhe të harruar të Tokës. Dicka fillon të lëvizë.

77


ANIMATION


80


Black Holes/ Vrima të zeza Director: Chiara Martinelli

Earth is attacked by an alien race which threatens its safety. Two twins with special powers will protect umanity and the planet with the help of many ancient gods from different times and culture.

Writer: Chiara Martinelli Italy/ Accademia di Belle Arti di Bologna Toka është pushtuar nga një race aliene që kërcënon sigurinë e saj. Dy binjakë me fuqi të veçanta që mbrojne humanët dhe palnetin me ndihmën e shumë zotave të lashtë nga kohë dhe kultura të ndryshme.

81


82


Dear Death/ E dashur Vdekje Director: Kate Isenberg

Stewball is a bipedal horse who once dreamed of becoming a writer. Yet he is playing it safe in a dull office job, afraid of everything--especially Death, who seems to be following him everywhere. Fed up with this harassment, Stewball writes Death a letter, asking why he is being followed. Death invites Stewball to meet him to meet in a public park. Though terrified of Death, Stewball wants answers even more. But will Death show up for a casual conversation--or something more menacing? In order to find out, and change his life for the better, Stewball must confront his greatest fears and his preconceptions about life and death.

United States/ UCLA’s School of Theater, Film and Television Stjuboll është një kale bipedal që ëndërroi dikur të ishte shkrimtar. Akoma ai po punon I sigurtë në një punë zyre të mërzitshme, I frikësuar nga çdo gjë - veçanërisht Vdekjen Që e ndjek atë kudo. I lodhur më këtë ngacmim, Stjuboll I shkruan Vdekjes një letër, duke e pyetur pse po ndiqet. Vdekja e fton Stjuboll për tu takuar në një park. Edhe pse i tmerruar nga Vdekja, Stjubolls do përgjigje akoma edhe më shumë se më parë. Por, a do shfaqet Vdekja për një bisedë të zakonshme apo për diçka më të rrezikshme? Për ta zbuluar, dhe për të ndryshuar jetën për më mirë, Stjuboll duhet të përballet me frikërat më të mëdha për jetën dhe vdekjen.

83


84


Hypertrain / Hipertreni

Director: Fela Bellotto, Etienne Kompis On a train trip through spatial and temporal dimensions the traveller suddenly comes across himself.

Switzerland/ Hochschule Luzern Në një udhëtim me tren në dimesione spaciale dhe temporale udhëtari papritur ndeshet me vetveten.

85


86


Jazz Orgie/ Orgjia Xhaz Director: Irina Rubina

Dots, Lines, Planes and Forms set themselves in motion and get drown into their own choreographic world. Within the ecstasy of touch they engage with Jazz Tones into a play of colours and forms which results in a total explosion.

Germany/ Filmakademie Baden-Württemberg Pika, Vija, Avionë dhe forma vënë veten në lëvizjedhe zhyten në botën e tyre koreografike. Brenda ekstazise së prekjes ato ndërveprojnë me Tone Xhaz në një lojë ngjyrash dhe formash të cilat rezultojnë një shpërthim I vërtetë.

87


88


Layers of fear / Shtresat e vdekjes Director: Hsin-Ying Liu

Layers of fear is a short animation that explores the boundary between real world and dreams in the mind of a child as he’s experiencing a typical childhood trauma and how his dreams are influenced by it. The project is stemmed from the premise that dreams can be used as a source of inspiration in a creative field.

Writer: Hsin-Ying Liu United Kingdom/ Central Saint Martins - UAL Shtresa frike është një animacion që eksploron kufirin mes botës së vërtët dhe ëndrrave në botën e një fëmije gjersa ai përjeton një traumë tipike fëmijërore dhe si ëndrrat e tij janë të ndikuara nga ajo. Projekti është I shenjuar nga premisat që ëndrrat mund të përdoren si nje burim inspirimi në një fushë kreative.

89


90


Mosquito:The Bite of Passage/ Mushkonja:Pickimi i kalimit Director: Brian Vincent Rhodes, Eric Cheng

When renowned warrior mosquito Soma and her adolescent daughter Aliye, go hunting together for the first time one night in the slumbering slob George’s apartment, Aliye realizes that she does not want to follow their families’ ageless tradition of hunting for blood. When George wakes unexpectedly, the two have to make a break to escape with their lives, while also trying to repair the biggest rift their family has ever had. Writer: Brian Vincent Rhodes, Eric Cheng United States/ University of Southern California Kur luftëtarja mushkonjë Soma dhe vajza e saj adoleshente Alije, shkojnë për gjueti për herë të parë së bashku një mbrëmje ne apartamenti e përtacit Xhorxh, Alije kupton se nuk dëshiron të ndjekë traditën e familjes së tyre per gjueti gjaku.

91


92


Musicide / Muzicid Director: Ferriol Tugues

René is happy playing the bagpipes. He tries to making a living playing in the street. He doesn?t mind how many coins are tossed into his hat as long as he can carry on playing. But one day he realizes that he is held in contempt by the local residents. His life and the lives of the townsfolk are about to be changed forever.

Writer: Ferriol Tugues Spain/ ECAM René është I lumtur gjersa luan begpajps. Ai përpiqet te nxjerrë jetesën duke punuar në rruge. Ai nuk e ka problem se sa monedha futen në kapelen e tij për aq kohë sa vazhdon te luaje . Por një ditë, ai kupton se ai është I nënvlerësuar nga residentët lokalë. Jeta e tij dhe e banorëve është duke ndryshuar pergjithmonë.

93


94


The Cliff House/Shtëpia në Shkëmb Director: Jin Yao Wong

A story about an old man with his struggles and determination to build a tower in order to reach his goal.

Malaysia/ Multimedia University Një histori rreth një të moshuari me vështirësi dhe vendosmeri për të ndërtuar një kulle që të arrije qellimin e tij.

95


96


The Warlis, An Indian Tribe - The tale of the arrogant Warli who was pretending not to like honey/ Uarlis, një fis Indian - Përralla e një Uarli arrogant që pretendonte që nuk i pëlqen mjalti

Director: Nowlie DELESSE

Discover the Warli tribe and its ancient art from India, as you follow the tale of an arrogant husband whose stubbornness will cause him trouble.

France/ Institut Sainte-Geneviève (Paris) Zbuloni fisin Uarli dhe artin e tij të lashtë Indian, ndërkohë që ndiqni një bashkëshort arrogant, kokëfortësia e së cilit do t`I sjellë telashe.

97


98


Tom in Couchland/ Tom ne Botën e Divanit Director: James Just

A stoner dude is sucked into the couch and must battle crazy couch creatures in search of his remote.

United States/ Ringling College of Art and Design Një konsumues droge ka ngecur ne divanin e tij dhe duhet të luftojë gjallesa te çmendura te divanit që të gjejë pultin e tij.

99


SPECIALS EUROPEAN SHORTS 2016/ BEST DUTCH SHORTS 2017/ YOUTH FILM LAB| SCRIPT DEVELOPMENT WORKSHOP


EUROPEAN SHORTS 2016 Ky program special përfshin 4 prej filmave me të suksesshem Evropian të vitit 2016. Filma që kanë bërë xhiro nëpër festivalet ndërkombëtare dhe fitues në festivale të rëndësishëm si Kana, Locarno, Palm Springs etj. Ky program do të shfaqet në ceremoninë hapese të festivalit. This special program includes four of the most successful movies of 2016. Movies that have participated in international festivals and has been a winner on important ones such as Cannes, Locarno,, Palm Springs etc,. This program will be shown in the opening ceremony of the festival.


102


The Silence 2016/ France, Italy/ 15 min

SYNOPSIS

Fatma and her mother are Kurdish refugees in Italy. On their visit to the doctor, Fatma has to act as translator for her mother but she keeps silent. Farnoosh Samadi was born in Iran and graduated from the Fine Arts Academy in Rome. She started her career as a filmmaker at the Iranian Youth Cinema Society and after that she made some video installations. She is the scriptwriter for the short films “More Than Two Hours” directed by Ali Asgari which was nominated for a Palme d’Or at Cannes 2013, “The Baby” which was premiered in Short film

competition at Venice Film Festival 2014 and some other short films. She is currently co-writing a feature film with Ali Asgari which is accepted at Cinefondation Residence of Cannes Film Festival. The Silence is her first short film which will have its world premiere in competition at Cannes Film Festival 2016. Ali Asgari was born in Tehran, Iran. He studied and graduated with a degree in cinema in Italy. He began his career as an assistant director. He is an alumnus of the Berlinale Talent Campus 2013. His short film “More Than Two Hours” was in competition at Cannes 2013 and Sundance Film festival 2014. His short film “The Baby” was premiered in competition of Venice Film Festival 2014. His short films were screened in more than 500 festivals around the world and won more than 100 international awards. His first feature film script

was accepted at the Cinefondation Residence of Cannes Film Festival. “The Silence” is his first short film made outside of Iran and will have its world premiere in the Cannes Film Festival short film competition 2016. Directors: FARNOOSH SAMADI ALI ASGARI Producer: GIOVANNI POMPILI Co-Producer: OLIVIER CHANTRIAUX Screenplay: FARNOOSH SAMADI ALI ASGARI Director of Photographer: ALBERTO MARCHIORI Editor: MAURO ROSSI Music: MATTI PAALANEN Production: MANAGER LISA RICCARDI Assitant Director: RICCARDO ROMBOLI Production Designer: ILARIA SADUN Costume Desig: LAVINIA BONSIGNORE Make-Up Artist: CAMILLA SPALVIERI Sound: DANIELE DE ANGELIS Sound Editing & MIX: LIONEL GUENOUN Color Grading: ANDREA MAGUOLO

103


104


RED LIGHT/ Bulgaria, Croatia 2016/ 21 min Toma Waszarow (b. 1977, Bulgaria) has Polish roots. He studied film directing at South-West University in Blagoevgrad and was selected to participate in the Talent Campus at the Berlinale and Sarajevo film festivals. In 2005 he made a minute-long film entitled The Kiss that has over 13 million views on YouTube. In 2015 and 2016 he won the Bulgarian Film Academy Award for Best Feature Film Editing.

SYNOPSIS In a godforsaken town somewhere in Bulgaria, a bus stops at a red light at the only crossroads in sight. Minutes pass by and there is no sign of green. But the bus driver refuses to go while the signal is red. The fact that the traffic light is obviously out of order is of no consequence.

Director: Toma Waszarow Screenplay: Viktor Dessov, Toma Waszarow Dir. of Photography: Martin Balkansky Editor: Vladimir Gojun, Toma Waszarow Art Director: Elena Stoyanova Producer: Toma Waszarow, Ivan Kelava, Anna Stoeva Production: Revo Films Coproduction: Eclectica, Chouchkov Brothers, Maciver Productions, Peak Audio Cast: Tsvetan Daskalov, Vulcho Kamarashev, Plamena Getova Contact: Toma Waszarow

105


106


TIMECODE/ Spain/ 15 min Juanjo Giménez was born and lives in Barcelona. He has directed a few shorts, including “Knee” (2009), “Nitbus” (2007), “Maximum Penalty” (2005) and “Indirect Free Kick” (1997), all of them awarded at national and international festivals. He is the director of the feature films “Tilt” (2003), awarded in Rome, Las Palmas and Ourense, “Dodge and Hit” (2010), co-directed with Adan Aliaga, best documentary in Cadiz and Courmayeur Noir Film Festival, and “Contact Proof” (2014), also premiered in Realizations. He is also the founder of the production companies Nadir Films and Axis Leap Some of their productions are “My grandmother’s house” (Adan Aliaga, 2005), Joris Ivens Award at IDFA, “Stigmata” SYNOPSIS Luna and Diego are the parking lot security guards. Diego does the night shift, and Luna works by day

•Director:Juanjo Giménez •Screenplay:Pere Altimira, Juanjo Giménez •Production company:Nadir Films, ECIR •Producer:Juanjo Giménez, Daniel Villanueva, Arturo Méndiz •Cinematography:Pere Pueyo •Edition:Silvia Cervantes •Sound:Xavi Saucedo •Art direction:Daniel G. Blanco •Music:Iván Céster

107


108


Valparadiso/ Italy 2016/ 20 min

SYNOPSIS

Rocio is pent in an immigration detention center in Rome and she got pregnant during her reclusion. She doesn’t want to tell how it happened nor who did that. She prefers to remain silent. Law does not permit to hold a pregnant woman, so Rocio gets released with a temporary residency permit at her fourth month of pregnancy. Now she is free, but she has to carry on with an unwanted pregnancy.

Carlo Sironi was born in Rome in 1983. At the age of 18 he began to study photography and to work on film sets, first as an assistant operator and then as an assistant director. Sofia, his first short film as director, competed at the 28th Torino Film Festival and in other international festivals. In 2010 the documentary “Il filo di Arianna” was presented at the 19th Arcipelago International Festival. In 2011 he directed music video both for indie artists and majors as Warner Chapel Music. In the same period, he started directing documentaries and TV Series. Cargo, his second fictional short film, competed at the 69th Venice Film Festival, at the 41st Huesca Film Festival, nominated as best Italian short film at David di Donatello Award in 2013 and won the 10th Festival Du Court Metrage Mediterraneen du Tanger. In 2013 he got selected and

participated at the 11th edition of Berlinale Talent Campus. Right now, he’s working on the script of his first feature film with Kino Produzioni, Sole, already selected for the Script Station of the 12th edition of Berlinale Talents and at the Eave Training Producers Network. Director: Carlo Sironi Screenplay: Giulia Moriggi, Carlo Sironi Producer: Giovanni Pompili, Dodo Fiori Cinematographer: Michele D’attanasio Sound: Stefano Sabatini Editor: Andrea Maguolo Composer: Giovanni Piccardi Art Director: Ilaria Sadun Costume Designer: Veronica Fragola Camera Operator: Valerio Azzali Line Producer: Alessandro Amato Production Manager: Luigi Chimienti Sound Editing Alessandro Bianchi

109


BEST DUTCH SHORTS 2017 PROGRAM MADE AND DISTRIBUTED BY GO SHORT – INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL NIJMEGEN


BEST DUTCH SHORTS 2017 BEST DUTCH SHORTS, është një program special, i cili vjen në bashkëpunim me GOSHORT FILM FESTIVAL. 5 filma te mrekullueshem Hollandezë, më të mirët e vitit 2016, do të shfaqen përgjatë ditës së fundit të festivalit. BEST DUTCH SHORTS, is a special program, which comes in collaboration with GOSHORT FILM FESTIVAL. Five wonderful films, the best of 2016, will be screened during the last day of the festival.


112


Amuse

Director: Jonne Covers, Ivo van Aart Synopsis: A large restaurant, full of people who are having a good time. They’re chatting and paying attention to each other. At least, that’s what it seems... Production and distribution: Wanderlust: Rob Ijpelaar, +31 628819463, rob@wehavewanderlust.nl Genre: Art films Country: The Netherlands Year of production: 2016 Length: 6’

113


114


Extrapolate

Director: Johan Rijpma Synopsis: In this hand-drawn animation a line is being extrapolated through a grid. After surpassing the boundaries of the grid, the process spreads to its surroundings. Gradually causing deformation in a systematic but speculative way. Genre: Animation Country: The Netherlands, Japan Year of production: 2016 Length: 2’

115


116


Green Screen Gringo Director: Douwe Dijkstra

Synopsis: Behind a green screen, a foreigner finds his way in an enchanting - and yet turbulent - Brazil. Where the streets are a stage for politics, art and affection, a gringo can only watch. The result is a mixtape-portrait on modern day Brazil seen through the eyes of the visitor. Production: Douwe Dijkstra Distribution: Some Shorts: Wouter Jansen, info@someshorts.com, +31622076717

Genre: Documentary Country: The Netherlands, Brazil Year of production: 2016 Length: 16’

117


118


Greetings From Kropsdam Director: Joren Molter

Synopsis: Lammert has no mischief, but he becomes the victim of the stifling effect of a community, which already has chosen his scapegoat. Production: Jesper Olyve, Miel van Welzen Distribution: Some Shorts: Wouter Jansen, info@someshorts.com, +31622076717

Genre: Fiction Country: The Netherlands Year of production: 2016 Length: 23’

119


120


The Origin of Trouble Director: Tessa Pope

Synopsis: What causes a father to be absent and what are the consequences of his absence? Director Tessa Pope confronts her past and deals with the complex relationship with her father. Archive material and interviews with the whole family bring all the pieces of the puzzle together, resulting in a story about family, love, hope and losses. Production: Julia Notenboom, Emeline Bakker Distribution: Some Shorts: Wouter Jansen, info@someshorts.com, +31622076717

Genre: Documentary Country: The Netherlands Year of production: 2016 Length: 29’

121


YOUTH FILM LAB


SCRIPT DEVELOPMENT WORKSHOP


During FIsrt Step Film Festival 2017, will be held “Script Development Workshop”, the workshop of script development (for shorts). This workshop will be part of Youth Film Lab, the new FSFF program directed at young filmmakers. This year we have selected four projects from four young filmmakers. Three of them are from Albania and one from Kosovo. Over the next four days young screenwriters will have the opportunity to develop their own scenarios, bringing them to a different level. The workshop will be held by Wim Vanacker, head of European Short Pitch. This event comes in collaboration between FSFF and European Short Pitch, part of NISIMASA. Përgjatë First Step Film Festival 2017, do të organizohet “Sctipt Development Workshop”workshopi i zhvillimit te skenarit (per filma te shkurter) . Ky workshop do te jete pjesë e Youth Film Lab, programi i ri i FSFF drejtuar kineasteve te rinj. Këtë vit kemi selektuar katër projekte nga katër kineastë të rinj. Tre prej tyre janë nga Shqipëria dhe një nga Kosova. Përgjatë katër ditëve skenaristët e rinj, do të kenë munësinë të zhvillojnë skenarët e tyre, duke i çuar ato në një tjetë nivel. Workshopi do të mbahet nga, Wim Vanacker, kreu i European Short Pitch. Ky event vjen në bashkepunim mes FSFF dhe European Short Pitch, pjese e NISIMASA. PROJEKTET E SELEKTUARA / SELECTED PROJECTS Aldo Marku (AL) - PRITJA | THE WAIT Blerina Goce (AL) - KONCERTI| CONCERTO Kejdi Demneri (AL) - NE VITET E STUHISHME|IN THE STORMY YEARS Leart Rama (KS) – ANDËRR | A DREAM

124


Wim Vanacker

Wim Vanacker was born in Izegem, Belgium. After studying psychology and filmstudies in Gent and Antwerpen, he moved to Dublin to work as a psychologist in the field of drug addiction. During this period he was employed as a film critic and a programmer for several filmfestivals. After which he moved to Paris and picked up studying again at EICAR, the International Film School of Paris where he made two shorts. Endgame, which got selected for 24 festivals and won 5 awards along the way, and The Naked leading the Blind, which got selected for 60 festivals thus far while winning 20 awards. After graduating, he discovered NISI MASA – European Network of Young Cinema and started off working as the project coordinator of the MEDIA funded project, European Short Pitch to finally become the Head of the Script Department. On the side, he also works as a script consultant, tutor and guest speaker for festivals such as Cannes, Clermont-Ferrand, Encounters and Interfilm. Recently, he founded Sireal Films, a Brussels based production company where he produced the VAF funded short film empire by Kristof Hoornaert. As a Writer / Director, he’s currently developing two short films, First Aid and [Serial ]

Wim Vanacker ka lindur në Izekem të Belgjikës. Pasi studioi psikologji dhe Film Studies në Gent dhe Antverpen, ai u zhvendos në Dublin për të punuar si psikolog në fushën e varësisë ndaj drogës. Gjatë kësaj periudhe ai ishte I punësuar si kritik filmi dhe programues për disa festivale filmash. Pas këtyre eksperiencave ai u zhvendos në Paris dhe zgjodhi të studiojë sërisht në EICAR, në Shkollën Ndërkombtare të Filmit në Paris, ku bëri dy filma të shkurtër. Endgame, që u selektua në 24 festivale dhe mori çmime në 5 prej tyre, dhe The Naked leading the Blind, që u selektua në 60 festivale dhe deri më tani ka fituar 20 çmime. Pasi u diplomua, ai zbuloi NISI MASA – European Network of Young Cinema dhe filloi të punojë si koordinator projekti në European Short Pitch, një projekt I financuar nga MEDIA, për tu bërë Kryetar I Departamentit te Skenarit. Perpos kësaj, ai punon si konsultant skenari, tutor dhe si spiker I ftuar për festivale si Kana, Clermont-Ferrand, Encounters dhe Interfilm. Së fundmi, ai themeloi Sireal Films, një kompani produksioni e bazuar në Belgjikë që prodhoi VAF funded short film empire nga Kristof Hoornaert. Si autor/ Regjisor, ai po zhvillon për momentin dy filma të shkurtër, First Aid dhe [Serial ].

125


GLEDIS BICA - FESTIVAL DIRECTOR AJSELA VOJKA - PROJECT MANAGER LED KASAPI - PUBLIC RELATIONS JONIDA SELA - GENERAL COORDINATOR ARI DALLADAKU - SELECTOR ARMIR TUZI - COORDINATOR ENID MERO - GRAPHIC DESIGN & CONCEPT

126


FIRST STEP FILM FESTIVAL 2017  

Internation Student Film Festival Tirana,Albania

FIRST STEP FILM FESTIVAL 2017  

Internation Student Film Festival Tirana,Albania

Advertisement