Page 1

Specialmagasin    Udgivet af Olie Gas Danmark

23. august 2012   Annoncefinancieret

Martin Næsby:

Vi skaber værdi for samfundet Olie Gas Danmark samler branchen i en ny organisation. Målet er, at indtægter fra Nordsøen skal fortsætte i mange år endnu, men store udfordringer venter side 4

Ministeren:

Det skal være attraktivt at investere i Nordsøen side 5

Professoren:

Gigantisk potentiale – men store udfordringer side 10

Nordsøfonden:

Parat til at gå nye veje

side 34


LEDER

Olie- og gas­ produktionen kan vare mange år endnu

Målet er at skabe merværdi

4 Det skal være attraktivt at investere i Nordsøen

Der ligger fortsat et milliardpotentiale i indtægter og tusinder af arbejdspladser og venter i Nordsøen. For sandheden er, at Nordsøen ikke er i nærheden af at løbe tør for olie og gas, men den bliver stadigt vanskeligere at få fat i. Derfor er det i høj grad op til udviklingen af fremtidig teknologi og virksomhedernes investeringslyst, hvor mange år det danske olieeventyr skal vare. Det opløftende billede fremgår af rapporten ”Den danske olie- og gassektors udvikling og samfundsmæssige betydning (1992-2022)”, som er udarbejdet af Quartz+Co på vegne af Olie Gas Danmark. Vi er en nystiftet brancheorganisation for hele olie- og gasbranchen. Med dette magasin byder vi velkommen indenfor til alle, der interesserer sig for olie og gas.

5

Gigantisk potentiale – men store udfordringer

10 Historisk høj aktivitet i Nordsøen

Der er brug for forskning

12

16

Som branche står vi over for store udfordringer. Det kræver en målrettet indsats og store investeringer at få potentialet udvundet. Med Olie Gas Danmark får branchen et fælles forum til at arbejde med denne opgave. For at det skal lykkes, har vi brug for en koordineret indsats for videre udvikling af sektoren via teknologiudvikling, uddannelse, sikkerhed og miljø. Vi tilbyder en fælles indgang til branchen. Det er målet at skabe mere åbenhed om vores branche og opnå større forståelse for de potentialer og udfordringer, vi står overfor. Vi glæder os til det kommende samarbejde.

Offshore sikrer fremtidens energi

Med verden som sin arbejdsplads

20

24

Martin Næsby Direktør, Olie Gas Danmark

Udgiver Olie Gas Danmark Produceret af First Purple Publishing Projektledelse Kasper Karstensen, Kristian Dickow, Thomas Refdahl Redaktør Tine Kortenbach Design/layout Casper Heiberg 2  Olie Gas Danmark — 23.08.12

Branchen set fra oven

28

Foto Das Büro, hvor intet andet er angivet Tryk Stibo Graphic Oplag 102.000 (85.000 danske, 17.000 engelske) Kontakt First Purple Publishing Kasper Karstensen Tlf. 3119 4000 kk@firstpurple.com

Vækst­ potentialet

32

Licence to operate

40


Franz Willum Sørensen (t.h.) er formand og Verner Andersen (t.v.) er næstformand for Olie Gas Danmark. Brancheorganisationen arbejder for, at den danske olie- og gasproduktion i Nordsøen fortsætter mange år endnu.

Samarbejde

Bestyrelsen

 Franz Willum Sørensen Vice President Maersk Oil

– vejen til fortsat succes i Nordsøen

Den nye organisation, Olie Gas Danmark, samler virksomhederne i branchen og kæmper for at sikre udvikling, eksport og arbejdspladser. Der ligger et enormt potentiale i Nordsøen, men det kræver stor teknologisk udvikling og betydelige investeringer

 Verner Andersen Vice President Semco Maritime   Flemming Horn Nielsen Landechef DONG E&P  Anders Nymann Landechef HESS Danmark  John Sørensen Adm. direktør Ramboll Oil & Gas

Tekst Tine Kortenbach Fotomontage Das Büro

”Det har været en stor succes at nå hertil, hvor vi står i dag – både teknologisk og samfundsmæssigt.” Det konstaterer Franz Willum Sørensen, Vice President i Maersk Oil, på baggrund af, at det i år er 50 år siden, at efterforskningen i Nordsøen begyndte, og 40 år siden, at hanerne blev åbnet for produktion. Han ser samtidig store muligheder for succes ved at fortsætte produktionen. ”Det er i alles interesse at få mest mulig værdi ud af de ressourcer, vi har i undergrunden, og sikre en effektiv udnyttelse af den infrastruktur og de kompetencer, der er bygget op,” tilføjer han. Franz Willum Sørensen er bestyrelsesformand for den nye brancheorganisation Olie Gas Danmark, der har som mission at skabe værdi for hele sektoren og det danske samfund. En af de første opgaver bliver at arbejde for fortsat udvikling, eksport og arbejdspladser via omfattende investeringer i feltudbygninger, uddannelse og teknologiudvikling. Branchen omfatter såvel store olieselskaber som små og store virksomheder. Alle udgør en uundværlig brik i puslespillet. Det er nødvendigt, at alle disse virksomheder trækker i samme retning, hvis det danske olieeventyr skal fortsætte. Nordsøen er ikke i nærheden af at løbe tør for olie og gas, men det bliver stadigt vanskeligere at få den op.

Tidspunktet for dannelsen af Olie Gas Danmark er langt fra tilfældigt: ”Nu ser vi mulighederne og en interesse på tværs af industrien for at repræsentere branchen. Vi står over for store tekniske udfordringer, da den danske undergrund er kompleks. Det bliver stadig sværere at få fat i olien. Det kræver avanceret teknologi og dygtige eksperter. Vi ser det som en fordel at arbejde sammen på tværs og f.eks. gøre det mere interessant for unge mennesker at søge ind i branchen.” Den nye organisations næstformand er Verner Andersen, Vice President i Semco Maritime. Han supplerer: ”Med oprettelsen af Olie Gas Danmark er alle

 Brancheorganisation for alle virksomheder, der arbej­ der inden for olie- og gasproduktion.  Branchen omfatter i alt ca. 300 virksomheder og 15.000 ansatte.  Organisationen arbejder for, at både virksomhederne og samfundet får mest mulig værdi fra olien og gassen, både direkte i form af indtægter fra Nordsøen og indirekte i form af nye eksportmuligheder og arbejdspladser.

brikker faldet på plads. Organisationen repræsenterer hele værdikæden. Den varetager interesserne for både operatører, underleverandører og servicevirksomheder. Vi har rigtig mange fællesnævnere, og nu kan vi tale med én stemme.” Også Verner Andersen finder det naturligt, at Olie Gas Danmark sætter fokus på rekruttering. Sikkerhed, energieffektivisering og miljømæssige forhold er nogle af de emner, hvor der også er sammenfaldende interesser og synergi mellem olieselskaberne og de mange leverandører af serviceydelser og materiel til olieindustrien. 

 Fire fokusområder er: udvikling af olie- og gassekto­ ren, infrastruktur, miljø og sikkerhed samt kompeten­ ceudvikling.  Olie Gas Danmark samler de to hidtidige organisationer Danske Operatører, hvor blandt andet Mærsk Olie & Gas og DONG Energy er medlemmer, og Dansk Offshore Industri, der er medlemsorganisationen for underleve­ randører og servicevirksomheder.

Olie Gas Danmark — 23.08.12  3


Martin Næsby:

Målet er at skabe merværdi Martin Næsby er oliebranchens nye frontfigur. Med ham i spidsen vil branchen gøre opmærksom på olie- og gassektorens vitale betydning for det danske samfund

Tekst Tine Kortenbach

  Vi vil hjælpe med at identificere problemstillinger og pege på løsninger, så vi i fællesskab kan realisere det potentiale, vi mener, der er Martin Næsby Direktør Olie Gas Danmark 4  Olie Gas Danmark — 23.08.12

af eksporten. Sektoren leverer trods alt ”Ambitionen er at skabe merværdi for sektoren, herunder universiteter, og en et bidrag til statskassen på ca. 30 mia. kr.” sektoren og for samfundet.” lang række partnerorganisationer. ”Samtidig er det en sikker industri. Så klart formulerer Martin Næsby Statistikkerne dokumenterer, at der er sin vision for den danske olie- og gasPege på løsninger få ulykker. Det vil vi gerne fortælle om. sektor. Han er netop tiltrådt som di”Et godt samarbejde med myndigheMen vi vil også arbejde for, at sektoren rektør for den nye brancheorganisaderne vil være centralt i vores arbejde. forbedrer sin indsats på dette vigtige tion Olie Gas Danmark. Vi vil hjælpe med at identificere proområde.” Han fortæller, at organisationen blemstillinger og pege på løsninger, så især vil fokusere på fire områder. Det vi i fællesskab kan realisere det potenførste er sikkerhed og miljø, hvor vitiale, vi mener, der er,” tilføjer Martin Grøn dagsorden densdeling mellem virksomheder og Næsby. For Martin Næsby er sektoren ikke i med andre lande, som har produktion ”Vi vil være bedre til at fortælle om opposition til den grønne dagsorden. i Nordsøen, vil være en prioritet. branchen. Ved at give fakta-baseret in”Offshore vind og offshore olie/gas Det næste er udvikling af sektoren. formation vil vi udbrede forståelsen af komplementerer hinanden. En række Olie Gas Danmark vil bl.a. arbejde for den store betydning, branchen har for faggrupper kan f.eks. arbejde inden at skabe samarbejde om de store udDanmark. Vi er en industri, der repræfor begge typer energi. Og når vinden fordringer med at få realiseret potensenterer 15.000 arbejdspladser og 9 pct. ikke blæser, er det nødvendigt at kunne tialet i Nordsøen og i undergrunden trække på en anden type energi. Her er inde på land. gassen oplagt til at komplementere.” For det tredje skal uddannelse og Martin Næsby har tidligere haft kompetenceudvikling i fokus. Det er lederjobs i Mærsk Olie i Danmark og vigtigt at kunne tiltrække og fastholde udlandet, bl.a. Kazakhstan. Senest var de bedste medarbejdere og skabe han udstationeret 5 år i Qatar som vidensudvikling. Sidst, men ikke chef for ”Legal og Corporate Afmindst, er målet at være med til fairs”. Han var med i det team, at bakke op om den fortsatte der implementerede Al Shaudvikling af de servicevirkheen-feltet, og havde bl.a. somheder, der leverer til ansvaret for at udvikle en olieindustrien. CSR-strategi for aktivite”Vi vil realisere vores terne i Qatar. mål ved konstant at være Oprindelig er MarOlie- og Milliardpotentiale i kontakt med indutin Næsby uddannet gassektoren strien og i dialog med jurist og har i en årHvis de nødvendige investeringer bliver i Danmark alle vore interessenter række været advoforetaget, vil skatteindtægterne til staten •  15.000 ansatte for at kunne adressere kat i Bech-Bruun. kunne øges med mellem 5 og 7 mia. kr. om året •  9 pct. af eksporten industriens behov, mu51-årige Martin frem til 2040. Hertil kommer udsigten til højere •  30,6 mia. kr. årligt i ligheder og udfordrinNæsby er født i Esvækst og tusindvis af arbejdspladser. skatter og afgifter ger.” bjerg og opvokset i fra Nordsøen Martin Næsby forÅlborg. Så på en måde Hvis blot halvdelen af det estimerede Kilde: Quartz+Co, Energistyrelsen. venter et tæt samarbejde er han tilbage ved sine potentiale i Nordsøen realiseres, kan med relevante myndigherødder, da en stor del af det give 135 mia. kr. ekstra til der, Dansk Industri, Offshore energibranchen arbejder ud statskassen. Center Danmark, uddannelsesfra Esbjerg.  Kilde: Quartz+Co.


Martin Lidegaard:

Det skal være attraktivt at investere i Nordsøen Den næste udbudsrunde kaster forhåbentlig flere aktiviteter af sig, siger Martin Lidegaard, der håber at kunne sætte en samlet dansk olie- gasstrategi på dagsordenen til efteråret Foto Carsten Snejbjerg

Martin Lidegaard svarer på 5 centrale spørgsmål om branchens fremtid.

1.

Olie- og gassektoren har enorm betydning for dansk økonomi. Den står for ni pct. af eksporten. Det er lige så meget som medicinalbranchen eller slagterisektoren. Mere end 15.000 mennesker arbejder i sektoren. Hvad mener du, at vi som samfund bør gøre for at sikre, at den succes fortsætter og udvikler sig? Martin Lidegaard: Vi skal sørge for, at det fortsat er attraktivt at investere i efterforskning og indvinding af olie og gas i Danmark. I de kommende fem år forventer vi investeringer på 44 mia. kr. i Nordsøen, så der er baggrund for optimistiske toner. Der kan fortsat findes nye olie- og gasfelter i Danmark, og vi er ved at forberede den 7. udbudsrunde for nye olie- og gastilladelser i Nordsøen. Runden vil forhåbentligt kaste flere aktiviteter af sig.

2.

Danmark er i gang med at omstille til et energiog transportsystem baseret på vedvarende energi. Omstillingen skal gennemføres over de næste 40 år. Hvilken rolle ser du for de mange små og store virksomheder i den danske olie- og gassektor i forbindelse med den grønne omstilling? Martin Lidegaard: Den danske olie- og gasproduktion vil fortsætte i mange år endnu, og vi har mange dygtige selskaber, som i bred forstand leverer til olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen. Selskaberne skal følge med og sikre udviklingen af nye og energieffektive løsninger til såvel aktiviteterne i Nordsøen som i resten af ”energiverdenen” – så vil de også kunne klare sig i fremtiden.

3.

Olie- og gasbranchen har gode muligheder for at høste synergier med andre offshorebrancher, ikke mindst produktion af vindenergi og transmission af el til havs. Derfor er der fra flere sider blevet talt om værdien af en national offshorestrategi,

der samler alle dele af dansk erhvervsliv, der er engageret i offshore. Hvordan ser du perspektivet for, at Danmark får en national offshorestrategi, og hvad bør en sådan strategi efter din mening indeholde? Martin Lidegaard: Der har allerede været store synergi­ effekter imellem olie- og gassektoren og offshore vind­ industrien, især i startfasen for udvikling og opstilling af off­shore havmøller. Der vil fortsat være synergieffekter, men i de seneste år er der sket en professionalisering af offshore-vindindustrien, hvor der i stigende grad er udviklet tekniske­løsninger, der er skræddersyet til netop offshorevindindustrien, f.eks. transport- og installationsfartøjer. Derfor er der behov for at kigge nærmere på, om og hvordan vi kan høste yderligere ved at fokusere på synergierne mellem de forskellige offshorebrancher. Min forgænger som minister satte et skib i søen omkring en samlet dansk olie- og gasstrategi. I løbet af efteråret håber jeg at kunne se på den sag igen.

4.

Hele den danske olie- og gassektor er nu samlet i brancheorganisationen Olie Gas Danmark. Dermed er grundlaget skabt for en styrket dialog og samarbejde mellem virksomhederne og resten af det danske samfund om nogle af de store udfordringer for dansk olie og gas, herunder fortsat værdiskabelse i Nordsøen, arbejdspladser, uddannelse og forskning. Hvis du skal pege på et eller to områder, hvor både virksomhederne og det danske samfund ville drage nytte af tættere dialog og samarbejde, hvad vil det da være? Martin Lidegaard: Det er positivt, at der nu er skabt grobund for dialog mellem de forskellige aktører i den danske olie- og gasbranche fra olieselskaber over rådgivere til leverandører. Det nye samarbejde kan forhåbentlig være med til at sætte fokus på nogle af de udfordringer, vi står overfor i Nordsøen. Det kunne eksempelvis være på energieffektivitet og på uddannelsesområdet, hvor branchen efterlyser flere kvalificerede hænder. Her skal alle parter løfte.

5.

Ser vi bare 20 år tilbage, var vi kun i stand til at hente 14 pct. af olien i Nordsøen. I dag er det 26 pct. For hvert procentpoint dygtigere, den danske oliebranche bliver, lægger vi mere end 50 mia. kr. til den produktionsværdi, der bliver skabt i Nordsøen. Olie Gas Danmark vil arbejde for at samle alle relevante parter om fortsat innovation og teknologiudvikling med den fælles vision at øge indvindingsprocenten endnu mere. Hvilke muligheder ser du for, at staten kan være en partner i dette arbejde? Martin Lidegaard: Det statsejede Nordsøfonden er netop indtrådt som partner i DUC med 20 pct., og de deltager i alle nye olie- og gastilladelser som kommerciel partner. Jeg forventer, at Nordsøfonden vil spille en indflydelsesrig rolle sammen med de andre aktører i Nordsøen for at øge indvindingen af olie gennem udvikling og anvendelse af ny teknologi. 

  Den danske olieog gasproduktion vil fortsætte i mange år endnu, og vi har mange dygtige selskaber, som i bred forstand leverer til olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen Martin Lidegaard Klima-, energi-, og bygningsminister Olie Gas Danmark — 23.08.12  5


Du skal tænke hurtigt, når teknikken driller på en boreplatform med 200 om bord Som offshore-medarbejder er du med til at jagte olie over hele verden. Du tager helikopteren til arbejde på en boreplatform i f.eks. Nordsøen eller Brasilien. Vil du hellere have fast grund under fødderne, er du også en eftertragtet kandidat til spændende offshore-jobs i land, både i Danmark og i resten af verden. Uanset hvad du vælger, kræver det overblik, engagement og tro på dig selv, for det er store – og ofte hurtige – beslutninger, der skal tages.

LÆs mere på

worLDcareers.Dk Teknisk manager | maskinmesTer | ingeniør


Giver avanceret teknologi smartere drift?

Selvfølgelig.

Snøhvit er et norsk anlæg, der producerer flydende naturgas og er en af mange olie- og gasinstallationer verden over, som drager fordel af ABB´s højteknologiske løsninger indenfor stærkstrøm og automationsteknologier. ABB leverer komplette løsninger indenfor el, kontrol, instrumentering og telekommunikation, som integreres via vores automationssystem System 800xA. Det kan enten være til en offshore platform eller et procesanlæg på land, i form af nybygning af et anlæg eller en opgradering af et eksisterende. ABB’s omfattende produktportefølje, driftsekspertise og lokale tilstedeværelse er en garanti for effektive, skræddersyede løsninger. Det gælder, hvad enten målet er højere produktivitet, forbedret sikkerhed, eller blot den bedst mulige funktionalitet. www.abb.dk

ABB A/S Tlf. 4450 4450 E-mail: abb.dk@dk.abb.com

oktan.no

A smart move Halliburton is one of the world’s largest oil service companies. Since the very beginning back in 1966, we have helped to write Norwegian petroleum history. A proactive approach to encouraging the use of teamwork and drawing on each other’s strengths has helped us grow and become the thriving company that we are today. At Halliburton, we are all important for reaching our goals. Everyone has their place. Everyone has their unique characteristics. We are interested in yours. Do you want to make history? It’s your move.

Available vacancies at www.gohalliburton.no HALLIBURTON IS AN INTERNATIONAL COMPANY ESTABLISHED IN THE USA IN 1919. THE COMPANY HAS MORE THAN 60,000 EMPLOYEES IN OVER 80 COUNTRIES AND DELIVERS PRODUCTS AND SERVICES TO UPSTREAM PLAYERS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY AT EVERY STAGE OF RESERVOIR PRODUCTION. HALLIBURTON SCANDINAVIA’S OPERATIONS ON THE NORWEGIAN AND DANISH CONTINENTAL SHELF ARE MANAGED FROM THE HEAD OFFICE IN TANANGER, OUTSIDE STAVANGER. WE HAVE BEEN HERE FOR 40 YEARS, AND WE WILL BE HERE FOR THE NEXT 40 YEARS. BECAUSE GENUINE PIONEERS NEVER GO OUT OF FASHION.

Your career path

Olie Gas Danmark — 23.08.12  7


SAFETY & SUPPORT AT SEA ESVAGT owns and operates 34 vessels performing emergency rescue & recovery duties, oil spill response and many other service & support duties within the offshore oil & gas and wind turbine industry. More info at www.esvagt.dk

6740inhouse.dk

AMU-Vest offers professional offshore training and courses within the following areas: Slinging • Rigging • Crane • Marine coating • Scaffolding Fall protection • Height rescue • Work environment • Safety Health • Certified welding... Contact us for further information and training programmes.

Brain Boosting - your safe choice YIT is your preferred technical contracting and service partner, supplying integrated technical E&I solutions and services to the Oil & Gas industry worldwide. To ensure our constant focus on health, environment and safety, we now hold ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 certificates. Safety is a foregone conclusion - it just has to be 100 % perfect. At YIT, we give top priority to safety in all our assignments. And we never compromise!

YIT A/S, Oil & Gas, Tel. +45 7011 6700 yit.dk, yit@yit.dk

8  Olie Gas Danmark — 23.08.12

Spangsbjerg Møllevej 304-306 6705 Esbjerg Ø · Tel. +45 79 14 03 22 inst@amu-vest.dk · www.amu-vest.dk


nordic STØJINDKAPSLING, STØJDÆMPNING OG VIBRATIONSISOLERING

Intelligente løsninger til fremtiden STØJINDKAPSLING

STØJDÆMPNING

We will deliver the best industrial solutions for the next generations. Origo Solutions is a complete EPCI contractor for small- and midsize projects

VIBRATIONSISOLERING

• Independent supplier of instrumented safety systems and solutions. • Modification and upgrades/service on Safety and Automation projects. • Design and Supply on complete SAS Systems. • We provide products for total safety instrumented systems. • We deliver Safety Solutions, based on products from the independent safety manufacturer HIMA.

IAC Nordic er nordisk ekspert i støjindkapsling, støjdæmpning og vibrationsisolering til bl.a. offshore sektoren. Vores kunder tæller nogle af Nordens mest velrenommerede virksomheder, som værdsætter vores omkostningseffektive totalløsninger, der tager højde for fremtidens muligheder og udfordringer. IAC Nordic er en del af IAC Group, som siden 1949 har totalrådgivet, beregnet og monteret løsninger i mere end 50 lande verden over.

Contact in Denmark Alex Ehler Hansen Technical Director, Denmark alex.ehler.hansen@origo-solutions.com

www.origo-solutions.com

Contact in Norway Harald Albretsen Director Sales & Marketing harald.albretsen@origo-solutions.com

Ring på 36778800. Vi finder den optimale løsning på din udfordring.

www.iac-nordic.dk

Se vores brede produktsortiment på www.iac-nordic.dk og få overblik over, hvilke løsninger vi har udført inden for blandt andet offshore, wind power, industri, produktion, R&D, uddannelse, sygehuse, forskning og byggeri.

Olie Gas Danmark — 23.08.12  9


Olie-professor:

Gigantisk potentiale – men store udfordringer Der er potentiale til at hente yderligere olie og gas op til en værdi af mange milliarder kroner i Nordsøen. Det vurderer professor Erling Stenby, Danmarks Tekniske Universitet. Læs om hans visioner for fremtiden og hans ønske om en dansk handlingsplan

Erling Stenbys vision:   Indvindingen bør op på 50% – Det vil give ekstra bruttoværdi på 1.200 mia. kr.

  Oliebranchen som fortsat vækstindustri i Danmark – Det kræver stor forsknings­

indsats og fokus på rele­ vante uddannelser.

Tekst Tine Kortenbach

Professor Erling Stenby har en ambitiøs vision: Indvindingsgraden for olie i Nordsøen skal op på 50 pct. Umiddelbart lyder det ikke af så meget. Mange har en forestilling om, at man blot stikker et sugerør ned i undergrunden, og så pibler olien op af sig selv. Men sådan er virkeligheden ikke. Olien i den danske del af Nordsøen ligger i tætte lag af kalk. Det er bygget op af små hulrum, som kun er få mikrometer i diameter. Så det er sin sag at presse olien ud af hullerne. ”Hver ekstra procent olie, vi kan trække op af undergrunden, har en bruttoværdi på 60 mia. kr. – med den nuværende oliepris og dollarkurs. Så hvis vi kan hæve indvindingsgraden fra 30 til 50 pct., vil det svare til en bruttoværdi på 1200 mia. kr. i nutidsværdi. Det forudsætter dog stor teknologisk udvikling og betydelige investeringer fra virksomhederne,” siger professor Erling Stenby, der er institutdirektør for DTU Kemi og leder af DTU’s tværgående Center for Energiressourcer (CERE), der samarbejder med 28 af verdens førende olieselskaber.

National handlingsplan ”Vi bør have en national handlingsplan for, hvordan vi forvalter vores ressourcer. Lad os sætte os et ambitiøst mål på 50 pct. og diskutere, hvad der skal til – både teknologisk, forskningsmæssigt og økonomisk,” siger han og tilføjer: ”Jeg kan ikke love, at vi når et bestemt mål, men jeg kan garantere, at vi slet ikke når det, hvis vi ikke prøver.” Da olieproduktionen startede i 1972 fra Dan-feltet brugte man lodrette brønde, som ikke var særlig effektive til at dræne den tætte kalk. Dengang regnede man med at få fem procent af olien op. I øjeblikket ligger indvindingsprocenten omkring 27. Det er en vurde10  Olie Gas Danmark — 23.08.12

ring af, hvor meget olie man forventer at have pumpet op, den dag man lukker og slukker for en platform. De 27 pct. er med andre ord et skøn over, hvor meget olie man kan få op og stadig tjene penge. Rent fysisk kunne man sagtens få mere op, men det ville være en dårlig forretning at gøre det. Til dato er ca. 15 pct. af den kendte danske olie produceret. Den højere indvinding skyldes især, at man borer lange, horisontale brønde, som er bedre til at dræne en større del af reservoiret. Desuden pumper man havvand ned i brøndene for at presse olien op. ”Energistyrelsen skønner, at vi ved hjælp at disse teknologier, plus et ikke defineret teknologisk bidrag kan komme op på 27-30 pct. De har simpelthen fremskrevet den teknologiske udvikling for de næste 10 år – uden at forholde sig til, hvordan vi kommer dertil. Så det er en af vores opgaver,” fortæller Erling Stenby. Sammen med Maersk Oil og DONG E&P er DTU f.eks. i gang med at undersøge, hvordan vand-injektionen kan forbedres. Men der skal ske noget langt mere epokegørende, hvis vi skal ud over de 30 pct., vurderer Erling Stenby. ”Uret tikker. Man er begyndt at planlægge nedlukning af nogle felter, og når de først er lukket og forladt, så bliver de ikke åbnet igen. Det er alt for dyrt. Derfor er man nødt til at tage udfordringen op og lave en kraftig satsning på at hæve indvindingsgraden, og det kræver politisk aktion,” understreger Erling Stenby.

Nul kroner Han finder det paradoksalt, at der i Danmark ikke er en eneste krone øremærket til forskning i olie og gas. ”Der er ingen forskningsprogrammer­, der har fokus på, at milliardindtægterne

fra Nordsøen skal fortsætte med at skabe velfærd i landet. Dansk energiforskningspolitik ekskluderer desværre olie og gas. Vi har stærke kompetencer, men må hele tiden være særdeles årvågne for overhovedet at få mulighed for at søge forskningsmidler. Når Det Strategiske Forskningsråd uddeler store øremærkede midler til energiforskning, kan de eksplicit ikke bruges til olie og gas, og vi er ude i en hård konkurrence for at få midler fra Det Frie Forskningsråd eller Højteknologifonden.” Opbygningen af forskningsmiljøer med kritisk masse kræver dels muligheder for at tiltrække større og længerevarende bevillinger, dels kræver det, at der er et stærkt fundament. Universiteternes opgave er at udføre grundlagsskabende forskning og give unge forskere de færdigheder, der skal til for at kunne løse opgaverne, når de kommer ud i industrien.

  Vi bør have en

national handlingsplan for, hvordan vi forvalter vores ressourcer. Lad os sætte os et ambitiøst mål og diskutere, hvad der skal til – både teknologisk, forskningsmæssigt og økonomisk Erling Stenby, professor ved DTU

Erling Stenby mener, at vi kan lære af de forskningsmæssige forhold i Storbritannien og Norge, hvor der er store nationale programmer. Desuden har man gunstige fradragsregler for de midler, som industrien bruger på forskning ved de offentlige institutioner. Det giver et incitament til at gå ind i offentlig/privat partnerskaber og bidrage til forskning. En strategi i Danmark bør sikre, at man over en periode på mindst 10 år afsætter væsentlige midler – i størrelsesordenen100 mio. – hvert eneste år, så vi virkelig kan opretholde et højt aktivitetsniveau, kan investere i avanceret udstyr og signalere til de unge mennesker, at det er branche, hvor man kan få job, og hvor man kan arbejde, indtil man skal på pension.

Fund i dybe lag DTU-professoren ser store muligheder i de fund, der er gjort i meget dybe lag. Et eksempel er Hejre-feltet, som DONG er gået i gang med at kommercialisere. Udfordringen med den store dybde er, at trykket kommer op på 1000 atmosfære, og temperaturen kan være over 150 grader. Det er dyrt og kompliceret at udvinde disse ressourcer. Derfor har forskere fra DTU i samarbejde med DONG E&P, Maersk Oil og GEO startet et stort anlagt projekt med titlen Nextoil DK. ”Vi er begejstrede for den opbakning, vi har fået fra industrien og Højteknologifonden med denne bevilling. Ud over muligheden for at kunne styrke Danmarks økonomi betragteligt i mange år fremover, vil initiativet oparbejde en unik knowhow inden for sikker High Pressure – High Temperature udvinding. Vi får nu en stærk facilitet, som bliver helt central i de kommende års globale udvikling inden for olie- og gasudvinding.”


Ligesom i Norge bør vi have en strategi for sektoren og sætte betydelige midler af for at sikre en fortsat strøm af indtægter fra Nordsøen, mener professor Erling Stenby, DTU. (Foto: Steen Brogaard) Olie Gas Danmark — 23.08.12  11


Skifergas Ifølge Erling Stenby vil udviklingen inden for skifergas også give spændende udfordringer. ”Måske har Danmark en mulighed. Vi ved endnu ikke, hvad det danske potentiale for skifergas er, men det franske selskab Total har to efterforskningslicenser og planlægger nu, hvordan de kan undersøge den danske alunskifer, som skønnes at være en god gasskifer,” fortsætter han. Over hele verden er trenden, at skifergas vokser hurtigt. USA er gået fra at være importør af naturgas til at være naturgaseksportør, fordi man har øget

produktionen af skifergas. Det internationale energiagentur har opskrevet de globale naturgas-reserver med 40 pct., for man er begyndt at indregne denne gas som en reel ressource. Kina har for nylig meddelt, at de har skifergas til de næste 200 år. ”Skifergas er teknologisk krævende, og den vil stille krav til miljøbeskyttelse og politisk håndtering. Gassen er en kompliceret ressource, da den ligger i små porøse strukturer, som er støbt ind i skifer, så man er nødt til at flække skiferen på kryds og tværs for at få gassen ud. Hvis man gør det forkert, kan der ske udslip. Det skal der-

for gøres med omhu, og teknologien findes.” ”Gasprisen i USA er faldet drastisk. Da man har mange gasfyrede kraftværker, er elprisen derfor også faldet. Desuden vil gas f.eks. kunne bruges som drivmiddel til køretøjer, så der er opstået en meget spændende situation.”

Arktis Endelig nævner Erling Stenby det arktiske område, som også kan rumme muligheder for den danske olie- og gassektor. På grund af vores relation til Grønland bør vi understøtte med uddannelse og forskning. 

  I Danmark er

der ikke en eneste krone øremærket til forskning i olie og gas Erling Stenby, professor ved DTU

Der er brug for forskning Sats på forskning, der gavner samfundet og skaber arbejdspladser, mener professor Susan Stipp, Københavns Universitet Tekst Tine Kortenbach

”Et basalt problem i det danske uddannelsessystem er, at det ikke tager hensyn til, hvad samfundet har brug for i de næste 20-30 år. Det er udelukkende styret af, hvad de unge mennesker vælger. Ofte vælger de ud fra, hvad de tilfældigvis ser i medierne eller taler med hinanden om. Der er meget få oplysninger om, hvor stillingerne er, når de har færdiggjort deres uddannelse.” Det mener professor Susan Stipp fra Nano-Science Center på Københavns Universitet. Susan Stipp leder en tværfaglig gruppe af 55 fysikere, kemikere, geologer, mineraloger, ingeniører, biologer og matematikere. Gruppen er specialiseret i, hvordan

væsker reagerer med fast stof. Denne viden kan bruges på mange områder – også i olieindustrien. Nogle af gruppens forskningsprojekter er støttet af Maersk Oil og Højteknologifonden med 54 mio. kr. over 5 år og af BP med 1 mio. dollar om året i 10 år. ”Man er nødt til at lave god og interessant forskning for at tiltrække de unge mennesker. Der er ingen tvivl om, at Danmark har brug for olien i de næste 20-30 år, indtil teknologier inden for vind, sol og geotermisk energi bliver modnet og økonomisk sunde,” siger hun og tilføjer, at der er masser af olie tilbage i Nordsøen. I de ældre reservoirer er der 60-75 pct., som vi

ikke kan nå med vores nuværende teknologi. ”Blot én procent i forøget indvindingsgrad svarer til halvanden års forbrug af olie i Danmark. Det betyder mange jobs, store indtægter og energisikkerhed. Så der er brug for forskning,” konkluderer hun.

Nye løsninger Susan Stipp er overbevist om, at forskerne kan levere nye løsninger, hvis de får lov til at tænke i helt nye vinkler. Det kræver kun, at der bliver sat midler af til det. Hun vurderer, at der skal satses på to fronter: Forskning rettet mod at udvikle nye teknikker til at få yderligere olie ud af de gamle reservoirer og mere effektive metoder til at vurdere marginale reservoirer. ”Der er mange reservoirer, som olieselskaberne har fravalgt til undersøgelse. De kan f.eks. være for små.

Det betyder ikke nødvendigvis, at de er uegnet til produktion. Det er bare for dyrt eller for besværligt at undersøge dem. Derfor har vi brug for nye metoder til at evaluere disse marginale reservoirer, som måske kunne bruges.” Susan Stipp mener, at vi har meget at vinde, hvis vi satser på forskning inden for de specielle forhold, der gør sig gældende i Nordsøen. Det sikrer, at forskningen kommer Danmark og danske arbejdspladser til gode. Som eksempel nævner hun Nordsøens undergrund af kalk, som er en udfordring at have med at gøre. De fleste olieselskaber foretrækker sandsten, da porerne her er mindst 100 gange større, så det er meget lettere at få olien ud. Maersk Oil derimod har specialiseret sig i kalk, og de er verdenskendte som eksperter på det område. 

Inherent anti-flame clothing with eternal flame and anti-static properties mean the new generation of clothing, where in we integrate technical fibers in clothing. Tranemo Workwear produces non chemically treated anti-flame clothing.

The FR clothing meets: EN 1149-5 Anti-Static EN 13034 Protection against liquid chemicals. ISO 11611 Welding, resistance to molten metal. ISO 11612 Protection against heat and flame. (replaces the old EN531 standard)

COMTEC INT A/S, Vesterhavsgade 153, 6700 Esbjerg Tlf. +45 75 12 09 30, Fax +45 75 12 09 55 comtec@comtecint.dk, www.comtecint.dk

12  Olie Gas Danmark — 23.08.12

IEC 61482-1-2 Protection against electric arc in areas with high voltage installations.


OUR ENERGY IS FOCUSED ON GROWTH

sansir.fo - Photo by the Faroese diver/photographer Ingi Sørensen

- our growth is focused on energy

Today we are exploring for oil & gas in Faroese waters, the UK North Sea and the Celtic Sea using the latest technology to identify opportunities. Our aim is to find and develop new energy supplies without any adverse impact on the environment. We are building on a solid base of strong near term oil & gas production and cashflow to secure growth in the longer term. We have the resources and ideas to achieve our goal of becoming a leading Northern European E&P company. Atlantic Petroleum is listed on NASDAQ OMX on Iceland and in Copenhagen. www.petroleum.fo


Scope of activities:

PLANNING AND DESIGN OF OFFSHORE OIL AND GAS INSTALLATIONS

l Layout - dealing with the concept

for the facilities

l Process- dealing with various

concepts and requirement for redundancy

l Structural - design of an economic

and robust structure suitable for an efficient installation

l Mechanical - design of expedient

piping systems and mechanical specifications in accordance with clients requirement

l HVAC- provide necessary

specifications for process an utility ventilation

l Electrical - specifications of

equipment in accordance with the requirements for electrical power

l Instrument - specifications for

SCADA, shut down systems and auxiliary systems

l Hazid HAZOP and Fire & Safety -

assistance to the client

12122 KIRK & HOLM

For further information about the services ISC Consulting Engineers A/S can provide, please visit www.isc.dk ISC Consulting Engineers A/S Øster Alle 31 DK - 2100 Copenhagen Denmark Phone: +45 35 27 88 00 E-Mail: info@isc.dk

Innovative Engineering Innovative Engineering

117x146,5_ISC_020812w.indd 1

RÅDGIVENDE INGENIØRER

Varmt arbejde

RÅDGIVENDE INGENIØRER

02/08/12 21.42

Tailored soluTions for The energy indusTry Danbor is synonymous with high-quality performance, firstclass service, first-class equipment, and first-class staff. The synergy between our substantial know-how and long-standing experience in offshore solutions is a sure guarantee and vouch for our professional competences and seriousness.

• Port and Agency Services • Logistics • Wind and Projects • Offshore Maintenance and Service • Safety Services • One-stop-shop Danbor was established in 1978 as a supply base for oil and gas activities in the Danish part of the North Sea. Since then, Danbor has developed a strong position in the offshore, energy, and transportation industries as a leading service provider and logistics company operating worldwide. Being headquartered in Esbjerg, the Danbor Group employs 550 people onshore and offshore and has a turnover of DKK 550 million. We consider our employees our most important asset. Hence our payoff: OUR PEOPLE – OUR PROMISE.

Danbor a/S · Kanalen 1 · DK-6700 eSbjerg · PHone +45 7911 1900 · www.danbor.coM Part of the a.P. Moller – Maersk GrouP

14  Olie Gas Danmark — 23.08.12


bring on the

challenge Bladt Industries er specialister i fremstilling af komplekse offshore og subsea stålkonstruktioner til blandt andet olie- og gasindustrien. “”Bladt Industries er en dygtig samarbejdspartner, som er let at kommunikere med. De er altid lydhøre, meget fleksible og omstillingsparate – og vigtigst af alt: de leverer altid til tiden.” Hans Olav Sele, Sevan Marine

www.bladt.dk komplekse stålkonstruktioner

sugeankre

topsides

jackets

steel solutions built for the future


“Bel Air skal kigge sig længere og længere omkring for at finde helikoptermekanikere,” fortæller direktør Susanne Lastein. Hun håber, at nye kontrakter vil gøre firmaet i stand til selv at tage lærlinge ind.

16  Olie Gas Danmark — 23.08.12


Historisk høj aktivitet i Nordsøen

Der er stort behov for nye medarbejdere, men alt for få unge vælger at uddanne sig inden for olie- og gasindustrien. Løsningen er at sætte ekstra fokus på rekruttering, mener Olie Gas Danmarks næstformand, Verner Andersen Det høje aktivitetsniveau i Nordsøen har medført en aktuel mangel på arbejdskraft. Det mærker Bel Air, som flyver personale frem og tilbage fra arbejdspladserne på havet vest for Esbjerg. Også Semco Maritime har store udfordringer med at skaffe tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft.

Tekst Mette Hvistendahl Munch & Tine Kortenbach

Olie Gas Danmark — 23.08.12  17


vulnerable species are not just a print on your water wings HealtH, safety and environment consultancy ensuring fully sustainable offsHore solutions in the north sea cowi has continuously, and since the very first developments, delivered environmental, health and safety consultancy to all phases of offshore oil and gas projects. these specialist areas are combined in a 360 degree approach to deliver fully sustainable solutions to our clients, for the environment and the society. see for yourself at www.cowi.com or contact Klaus winther ringgaard vice president kwi@cowi.com tel. +45 5640 0000

photo: flic

kr/fairyHea

rt


”Vi trækker på alt og alle. Indtil videre lykkes det lige at holde trit med efterspørgslen på funktionærer og håndværkere, men der er stor mangel på ingeniører og akademiske medarbejdere med kompetencer inden for især teknik, kemi og geologiske forhold.” Det er status ifølge Verner Andersen, næstformanden for den nye brancheforening Olie Gas Danmark. Som Vice President i Semco Maritime oplever han selv branchens rekrutteringsudfordringer. I det sidste år har Semco Maritime ansat yderligere 100, men det har ikke været tilstrækkeligt. For at få arbejdskraft nok har virksomheden måttet åbne et ingeniørkontor i Singapore. ”Behovet bliver kun større. Olien bliver sværere og sværere at indvinde, så i dag skal der ansættes flere mennes­ ker pr. tønde olie end tidligere. Derfor skal vi have flere til at interessere sig for området,” siger Verner Andersen.

En kopi af samfundet ”En platform ude i Nordsøen er på mange måder en kopi af samfundet i land. Der er selvfølgelig brug for folk, der står for selve produktionen, men der er også brug for kokke, rengøringspersonale, sygeplejersker, folk til platformens kraftværk osv. De færdigheder, man lærer derude, kan man sagtens bruge på land også – eller inden for vindmøllebranchen. Her er man også begyndt at bygge beboelsesplatforme ude ved parkerne, så reparatørerne ikke behøver at sejle frem og tilbage hver dag. Så man skal absolut ikke være bange for at søge ind i off­ shorebranchen.” Han peger på, at den nye brancheforening vil sætte ekstra fokus på at gøre branchen kendt over for de

unge på landets uddannelsesinstitutioner og fortælle dem, at der er gode karriere­muligheder i sektoren. ”Flere operatører har store inves­ teringsplaner i øjeblikket. Vi er ved at mobilisere folk til dem. Desuden har alle selskaber et hav af planer for diverse projekter liggende i skuffen. Disse planer skal hele tiden prioriteres, og antallet af sengepladser er ofte en af de begrænsende faktorer i planlægningen, fortæller Verner Andersen og fortsætter: ”Antallet af sengepladser på Nordsøen har aldrig været højere, og det afspejler den voldsomme aktivitet. Man flyver jo ikke folk hjem til fyraften, så de skal have en seng at sove i. De er typisk 14 dage offshore og derefter tre uger hjemme. Der er selvfølgelig hotelkapacitet og en del sengepladser på platformene, men ved de store udvidelser er man simpelthen nødt til at sørge for ekstra sovepladser i kraft af skibe eller beboelsesrigge, der ligger standby derude. ”

Bel Air er et danskejet offshore helikopterselskab med hovedbase på Holsted Heliport og en offshore base på Esbjerg lufthavn. Direktør Susanne Lastein er medejer og pilot i virksomheden.

Helikoptermekanikere er en mangelvare Samtidig med at en stor generation af helikoptermekanikere går på pension i de kommende år, oplever servicevirksomheden Bel Air, der blandt andet har en shuttlekontrakt med Mærsk, at skulle kigge sig længere og længere omkring for at finde kandidater til deres stillinger. Alt for få danske virksomheder tager nemlig lærlinge ind, og det betyder i sidste ende, at flere servicevirksomheder må hente den uddannede arbejdskraft i udlandet.

”Vi får hver uge uopfordrede ansøgninger fra unge, der søger en læreplads, men vi er ikke selv store nok endnu til at kunne garantere dem, at de kan blive færdiguddannede hos os, og derfor må vi indtil videre takke nej,” fortæller direktør i Bel Air Susanne Lastein. Virksomheden har fundet tre af dens otte mekanikere i udlandet. I øjeblikket er flere længerevarende kontrakter i spil, hvilket kan udmunde i ansættelsen af mellem 15 og

20 nye medarbejdere. Langt størstedelen af dem kan Bel Air være nødt til at finde i udlandet. Nye kontrakter vil dog give virksomheden mulighed for at tage lærlinge ind. ”Det er givende for os at få friske unge mennesker ind i vores organisation, og vi føler også, at vi som en del af branchen har pligt til at tage ansvar for, at vi også i fremtiden har kvalificeret, dansk arbejdskraft,” siger Susanne Lastein. 

DONG E&P får brug for 100 nye akademikere Inden for de kommende fem år vil DONG E&P ansætte 100 nye ingeniører og akademikere for at kunne følge med udviklingsplanerne i virksomheden. Det forudser landechef for DONG E&P olie- og gasaktiviteter i Danmark, Flemming Horn Nielsen. Men ligesom andre aktører i branchen har han svært ved at pege på, hvor medarbejderne skal komme fra, for så snart de nyudklækkede ingeniører og akademikere med speciale inden for olie- og

gasbranchen står med deres diplom i den ene hånd, får de ansættelseskontrakter stukket i den anden af virksomheder, der alle kæmper om deres gunst. ”Vi er mange, der mangler arbejdskraft, og derfor prøver vi selvfølgelig at få dem ind så tidligt som muligt. Blandt andet ved at invitere dem indenfor, i virksomheden for at give dem smag for branchen, mens de endnu sidder på skolebænken,” siger Flemming Horn Nielsen.

“Branchen skriger på medarbejdere med de rette kvalifikationer,” siger Country Manager, Flemming Horn Nielsen, DONG E&P. Virksomheden forsøger at give unge mennesker smag for en karriere i branchen ved at invitere dem indenfor, allerede mens de læser. (foto: DONG)

Over for de unge slår DONG E&P især på de store faglige udfordringer og mulighederne for at påvirke egne arbejdsopgaver i virksomheden. Erfaringen viser, at det især appellerer til de nyuddannede. ”Det er en skam, at der ikke er flere, der uddanner sig til vores sektor – også fordi vores investeringer drypper ned på serviceindustrien, og det er med til at sætte gang i hjulene. Allerede nu har vi omkring 100 udenlandske ingeniører og akademikere i DONG E&P, fordi der ikke er tilstrækkeligt med danske kandidater,” siger Flemming Horn Nielsen.  Olie Gas Danmark — 23.08.12  19


Offshore sikrer fremtidens energi Væksten vil ligge i udlandet for Semco Maritime, som ser store muligheder i at overføre kompetencerne fra olie og gas til offshore vindmøller

Tekst Sune Falther og Tine Kortenbach

Semco Maritime må jævnligt sige nej tak til nye opgaver, fordi virksomheden mangler kvalificeret arbejdskraft. Det er desværre et faktum for den Esbjerg-baserede virksomhed, som har udviklet sig til at være en af de store danske spillere på et globalt marked. Koncernen er en entreprenør- og ingeniørvirksomhed, der arbejder i marine- og energisektoren både onshore og offshore, med 1.650 medarbejdere fordelt på fem kontinenter og en omsætning på 1,7 mia. kroner i 2011. Denne omsætning forventer virksomheden at fordoble i løbet af de næste tre år. Et af de større forretningsområder er opgradering og vedligehold af borerigge. Med en markedsandel på 10-15 pct. i Nordsøen er Semco Maritime en af de førende aktører her, og virksomheden satser kraftigt på dette område. Med erhvervelsen af det skotske ingeniørfirma Capelrig og udbygning af kapaciteten i Esbjerg har Semco Maritime yderligere styrket sin markedsposition i Nordsøen.

700 medarbejdere I sommer er Semco Maritime gået i gang med sit hidtil største rigprojekt, nemlig opgradering af riggen

Vidste du, at… Det koster op til en halv mio. dollar om dagen at leje en borerig? Så der er mange penge at spare, hvis riggen kan være ude af drift så kort tid som muligt ved opgraderinger eller vedligehold.

20  Olie Gas Danmark — 23.08.12

“Transocean Leader” i Norge. Ordren er på ca. 300 mio. kr. og involverer op mod 700 medarbejdere. Uden for Nordsø-området er Semco Maritime især kendt for sine løsninger til kraftværker, brandbekæmpelsesudstyr, fluid systemer og telekommunikation. I dag henter virksomheden omkring halvdelen af sin omsætning hos udenlandske kunder. Forventningen er, at væksten fortrinsvis vil ske i udlandet, så denne andel vil stige til 65 pct. i 2015. Den kraftige ekspansion giver naturligvis store udfordringer. En af de største er at skaffe tilstrækkelige ressourcer i form af kvalificeret arbejdskraft til at sikre den fremtidige vækst og udvikling. Rekrutteringen og medarbejderfastholdelsen er derfor et af elementerne i de tre hovedsøjler for Semco Maritime for strategiperioden frem til 2015.

Næste generation ”Der er mangel på ingeniører generelt. Det er afgørende, at vi fortæller om branchens muligheder og fremtid, hvis vi skal have næste generation ind i branchen,” understreger CEO Steen Brødbæk. Semco Maritime har bl.a. imødegået problematikken ved at oprette et Global Engineering Center i Singapore sidste år. Allerede i år skal det bemandes med 30-40 medarbejdere – på sigt mindst 100. Når man spørger Steen Brødbæk, hvor han ser opgaverne for dansk offshore i de kommende år, så er branchens udfordringer de samme som Semco Maritimes: ”Som dansk virksomhed i denne branche er udfordringerne blandt andet den politiske dagsorden herhjemme. I øjeblikket forekommer alt med vedvarende

energi positivt, mens alt med olie og gas har en mere negativ klang. Man glemmer, at der stadig er masser af økonomi og arbejdspladser i olie og gas, og det vil der være mange år endnu,” fremhæver Steen Brødbæk. Der er mange gode grunde til at holde fast i olien. For trods det stigende fokus på vindmøller, så er der masser af olie og gas i Nordsøen endnu. At lade det ligge i undergrunden vil betyde et farvel til et milliardprovenu. Det provenu skal hentes – og gerne bruges på at investere i vedvarende energi.

Mange år endnu ”De næste 20-30 år er der masser af muligheder i at udnytte olien og gassen. Der er mange arbejdspladser og indtægter for staten mange år frem endnu, så både ud fra en samfundsøkonomisk og en energipolitisk betragtning er der fortsat brug for en produktion. Vi skal bruge provenuet og arbejdspladserne, og vi skal bruge olien og gassen,” siger han. Steen Brødbæk mener, at en mulighed er at lade noget af provenuet gå til investeringer inden for vedvarende energi. De investeringer vil betyde, at danske offshore virksomheder inden for vind vil kunne vokse i takt med udviklingen, ganske som offshore virksomheder inden for olie og gas har udviklet sig: ”Hav-vindmøllerne vil trække meget de kommende år. Der er mange arbejdspladser i store dele af verden for os, hvis vi går med. Vi har 35 års erfaring i at lave offshore-installationer til olie og gas, og den kompetence kan fint overføres til vedvarende energi. Vi regner med at tredoble vores omsætning på det felt i løbet af de næste fire år,” siger Steen Brødbæk.  


Vi har 35 års

erfaring i at lave off­ shoreinstallationer til olie og gas, og den kompetence kan fint overføres til vedvarende energi Steen Brødbæk, CEO, Semco Maritime

Denne sommer har Semco Maritime og havnen i Esbjerg oplevet et sandt boom i antallet af rigge, der skal vedligeholdes og opgraderes. Semco Maritime vil i løbet af de næste tre år doble omsætningen til 3,4 mia. kroner. Olie Gas Danmark — 23.08.12  21


ANNONCE

Arbejdskraft søges:

MAN Diesel & Turbo investerer i ny teknologi I 2016 skal NOx-udledningen fra dieselmotorer være reduceret med 80 procent. MAN Diesel & Turbo skal bruge 50 nye medarbejdere til udvikling af fremtidens grønne motorer Industrigiganten MAN Diesel & Turbo opruster på udviklingsfronten. I løbet af 2012 har virksomheden ansat størstedelen af omkring 50 nye medarbejdere, heraf hovedparten ingeniører, der skal være en del af udviklingsafdelingerne på det danske hovedkontor. Opgaven bliver at udvikle fremtidens grønne motorer, for International Maritime Organisation har ved lovgivning slået fast, at udledning af kvælstof i form af NOx-forbindelser skal reduceres med 80 procent inden 2016. - Vi står konstant over for nye teknologiske udfordringer, og derfor har vi alene i vores udviklingsafdelinger i København 600 medarbejdere. De yderligere 50 medarbejdere skal blandt andet bidrage til den grønne udvikling i MAN Diesel & Turbo, og derfor søger vi ingeniører eller maskinmestre med tilsvarende kvalifikationer, fortæller Thomas Knudsen, der med titlen Senior Vice President Low-Speed, er den danske topchef for MAN Diesel & Turbo. Solid markedsposition Virksomheden har gennem de seneste 15 års tid arbejdet for at styrke dens grønne profil. Et af målene har været at producere verdens mest effektive dieselmotorer for derved at minimere CO2-udledningen. Derfor har MAN Diesel & Turbo også en solid markedsandel og kan bryste sig af, at halvdelen af verdens varetransport er fragtet på skibe med virksomhedens motorer. - Vores indflydelse på markedet er meget stor, og vi føler derfor også et stort ansvar for at trække i den rigtige retning i miljøspørgsmålet. Heldigvis oplever vi, at vores kunder også er fokuseret på en udvikling i den retning, og især danske skibsredere er i førertrøjen, når det drejer sig om at tage hensyn til miljøet, siger Thomas Knudsen. Frontløber på miljø MAN Diesel & Turbo har særligt inden for minimering af CO2-udledning været frontløber. Da International Maritime Organisation i juli sidste år vedtog nye internationale regler for nedbringelsen af hele verdens 22  Olie Gas Danmark — 23.08.12

skibstransports CO2-udledning med 30 procent, var MAN Diesel & Turbos motorer derfor allerede det mest miljørigtige valg. - Nøgleordene er effektive og driftssikre motorer. Allerede nu arbejder vi med nye målsætninger, der rækker så langt frem som år 2030, og det er også derfor, vi vælger at investere yderligere og ansætte flere medarbejdere, siger Thomas Knudsen. Traditionsrig og dynamisk arbejdsplads Stoltheden omkring såvel virksomhedens innovative profil og arbejdspladsen forplanter sig også i alle led af koncernen, der har til huse i Københavns Sydhavn. Herfra arbejder 1000 mennesker på hovedkontoret og 300 mennesker på fabrikken. Motorerne bliver produceret i Østen, men tegningerne bliver fremstillet i København, hvor teknologien også udvikles.

- Vores historie går helt tilbage til 1843 og det tidligere B&W, så vi har en meget lang og stolt tradition for at producere pålidelige dieselmotorer, men vi har samtidig skabt en moderne og dynamisk arbejdsplads med attraktive vilkår for at tiltrække branchens dygtigste folk. Vi har blandt andet en meget aktiv og populær sportsklub, siger Thomas Knudsen. De første stillinger er allerede slået op, og MAN Diesel & Turbo er spændt på at se ansøgerfeltet. - Vi søger inden for alle fagområder: mekanisk konstruktion, elektronisk konstruktion, tekniske beregninger og produktionssupport, og så snart vi har fundet de rigtige profiler, går vi i gang.


Tiden for de nemme oliefund er ovre. Med en kandidatuddannelse i Olie- og Gasteknologi vil du kunne bidrage til at løse den globale udfordring med at dække verdens stigende behov for olie og gas. Du vil kunne stå i spidsen for udvikling og implementering af ny teknologi til en effektiv og bæredygtig produktion eller forske inden for området på et højt internationalt niveau. Der er i dag meget stor efterspørgsel på ingeniører med dette speciale – både i Danmark og i udlandet – og efterspørgslen forventes at vokse de kommende år. Læs mere om kandidatuddannelsen i Olie- og Gasteknologi på: www.dtu.dk - søg på »Handbook MSc Petroleum« Danmarks Tekniske Universitet Kontakt: Lektor Alexander Shapiro DTU Kemiteknik ash@kt.dtu.dk

Vil du være med til at løse verdens energiproblemer?

Faglige forudsætninger: En dansk eller udenlandsk bachelorgrad i Olie og Gas teknologi, Geoteknik, Geofysik, Kemi, Kemiteknik, Elektronik, Mekanik eller Bygningsingeniør. Studerende med anden danskeller udenlandsk bachelorgrad i teknisk videnskab eller naturvidenskab kan optages efter en individuel vurdering.

Your strongest partner in support and logistics for oil and gas exploration in Greenland info@abs.gl

Tel. +299 34 91 00

www.abs.gl

Olie Gas Danmark — 23.08.12  23


Med verden som sin arbejdsplads I oliebranchen har geolog Lotte Kludt skabt sig en karriere, der på 10 år har budt på arbejdsudfordringer i Danmark og bragt hende til lande som Qatar og Turkmenistan. Sammen med sin mand og to små børn har hun taget hul på næste eventyr. En udstationering med Maersk Oil i det skotske Aberdeen

Tekst Mette Hvistendahl Munch

Nye kolleger, nye arbejdsopgaver, nye omgivelser. 40-årige Lotte Kludt har prøvet det før. Sammen med sin mand og to børn rykkede hun i juni måned endnu en gang teltpælene op for at sætte kursen mod et nyt sted i verden med nye karrieremuligheder. Denne gang Aberdeen i Skotland. I de kommende år skal hun være med til at indvinde den svært tilgængelige olie i den engelske del af Nordsøen sammen med et team af ingeniører og specialister. Som geolog består hendes del af produktionskæden i at bygge 3D-modeller af de store oliereservoirs og forudsige de geologiske forhold, så ingeniørerne kan regne på, hvor meget olie der kan produceres og sammen med boreteamet planlægge brøndene. ”Det kan måske lyde abstrakt, men det bliver meget konkret, når brønden er boret, og den begynder at producere olie. Det er en af grundene til, at jeg godt kan lide mit arbejde. Jeg får lov til at skabe resultater og være en del af en industri, der skaber værdi for samfundet,” siger Lotte Kludt.

Uendelige muligheder Hendes karriere i industrien begyndte i Maersk Oil i 2001. Efter et par år i København tog hun et halvt år med virksomheden til Turkmenistan for at få et indblik i, hvordan en efterforskningsbrønd bliver boret og for at forstå de udfordringer, man står med under planlægningen og udførelsen. Erfaringer som i 2006 gjorde det muligt for hende at forfølge en ny jobåbning som 24  Olie Gas Danmark — 23.08.12

teamleder for en gruppe af geologer i et af olieindustriens knudepunkter Qatar. ”Branchen rummer så uendelig mange forskellige muligheder, hvis man har evnerne og lysten til at udforske dem. Jeg værdsætter at have fået mulighed for mange forskellige udfordringer i branchen,” siger Lotte Kludt. Tiden i Qatar var intens. Et team af 400 medarbejdere arbejdede mod at realisere en fælles udviklingsplan og med mere end 30 forskellige nationaliteter var det udfordrende både fagligt, menneskeligt og kulturelt. Lotte Kludt arbejdede med den operationelle del af projektet, og der skulle konstant træffes beslutninger. Boreriggen kørte døgnet rundt, og der var ikke tid til at stoppe op og bruge dage på at overveje næste skridt. Hele produktionen afhang af nøje planlægning, præcis udførelse og handlekraftige medarbejdere. ”Danske specialister er bestemt i høj kurs i udlandet på grund af vores evne til at agere selvstændigt og træffe de nødvendige beslutninger. Det var enormt spændende at være en del af, for det gav hele medarbejdergruppen en stolthed, samhørighed og et stort engagement, at vi alle arbejdede for ét fælles mål på tværs af funktioner og baggrund,” fortæller Lotte Kludt.

Tværkulturelt netværk Hun havde sin mand og sine børn med derned, og vilkårene som udstationeret gav familien tid til at være mere sammen. Hendes mand behøvede ikke

  Branchen

rummer så uendelig mange forskellige mulig­heder, hvis man har evnerne og lysten til at udforske dem Lotte Kludt, geolog hos Maersk Oil

arbejde fuld tid, og der var økonomi til at få hjælp i hjemmet, så familien kunne bruge tid på at udforske den fremmede kultur og opbygge en ny vennekreds langt fra Danmark. ”Sådan nogle udlandsophold knytter en familie tæt sammen. Det er noget ganske specielt at være udstationeret, for dine kolleger bliver også dit netværk, og man lærer hinandens familier og utrolig mange kulturer at kende. Når først man har været af sted én gang, vil man af sted igen,” tilføjer Lotte Kludt. Det var også derfor, familien for et års tid siden igen begyndte at kigge til udlandet. Efter nogle år i Danmark var de klar til nye oplevelser, og Lotte Kludt havde et ønske om at bygge videre på sine tekniske kompetencer. Svaret var Aberdeen i Skotland, hvor flere af de største internationale selskaber i øjeblikket trækker sig fra den engelske del af Nordsøen, fordi det bliver sværere og sværere at få olien op af undergrunden. De danske olieselskaber derimod er specialiseret i tætte reservoirs og i at få mere olie ud af udviklede felter. Derfor forventer Maersk Oil at fordoble sin produktion i den engelske del af Nordsøen over de kommende fem år. ”Olieindustrien mangler tusindvis af hænder og hoveder. Flere unge mennesker burde læse de naturvidenskabelige fag, for efterspørgslen på deres evner bliver kun større. Det er virkelig spændende at være en del af en branche i udvikling,” siger Lotte Kludt. 


Olie Gas Danmark — 23.08.12  25


En verden af jobmuligheder i offshore Mød tre, der er gået hver sin karrierevej til vands, til lands og i luften...

Tekst Mette Hvistendahl Munch

Det var med forestillingen om at sejle på verdenshavene, at 28-årige Esben Lau Pedersen i sin tid begyndte på Maskinmesterskolen i Fredericia. I dag er han færdiguddannet og ansat hos Maersk Drilling som Driller Trainee, der skal ruste ham til en lederstilling. Hans arbejdsplads er en dybtvandsboreplatform ud for Vestafrikas kyst, hvor han arbejder i 28 dage i træk, efterfulgt af 28 dages fri. ”Det er en stor udfordring at samarbejde og kommunikere på tværs af nationaliteter. Rotationerne giver mig stor frihed til at rejse og være sammen med min familie i hjemmeperioderne.”

­Maskinmester Maskinmesteruddannelsen er en professionsbachelor, der tager mellem tre og fire et halvt år, afhængig af ansøgerens baggrund. Uddannelsen er teknisk meget bred med fag som motorlære, elektronik og elektricitet, suppleret med fag som miljø, virksomhedsøkonomi og ledelse. Uddannelsen kan læses fem steder i Danmark. Læs mere på www.ug.dk Foto Maersk Drilling

Da Camilla Berg, 28 år, gik i gang med sin uddannelse som civilingeniør på Danmarks Tekniske Universitet, var hun endnu ikke klar over, at hendes fremtid lå i offshoreindustrien. Efter sin bachelor valgte hun at studere kemisk og biokemisk teknologi, og det fik hendes øjne op for mulighederne inden for olie og gas. Hendes speciale om olieproduktion førte til en ingeniørstilling hos DONG Energy, hvor hun har arbejdet i halvandet år. ”Offshoresektoren er en veletableret branche, og selvom der endnu er meget olie og gas i undergrunden, bliver det sværere at indvinde det, så jeg får lov til at arbejde med udfordrende og innovative projekter.”

Civilingeniør Danmarks Teknisk Universitet (DTU) er et af de universiteter, der uddanner civilingeniører. Uddannelsen består af en treårig bachelor og en toårig kandidat. Mange store virksomheder efteruddanner selv civilingeniørerne efter ansættelse, men DTU tilbyder også kandidatuddannelsen olie- og gasteknologi, som er skræddersyet til offshoresektoren. Læs mere på www.dtu.dk Foto DONG

31-årige Anders Gravsjø var allerede fra barnsben klar over, at han ville være flymekaniker. Efter tre år som færdiguddannet og med erfaring fra udlandet, besluttede han sig for at prøve kræfter med offshoreindustrien. I dag arbejder han for Bel Air på en boreplatform i Nordsøen, hvor han servicerer og vedligeholder en shuttle helikopter, der fragter medarbejderne rundt mellem platformene. ”Selvom jeg har rejst meget tidligere, er det en stor oplevelse. Arbejdsklimaet er et helt andet, og fagligt er det en stor udfordring at være alene om ansvaret for helikopteren på boreplatformen. Selvom jeg kan få hjælp fra land, skal jeg kunne løse problemerne selv.”

­Flymekaniker Uddannelsen som flymekaniker er en erhvervsuddannelse med både skoleforløb og en stor del praktisk erfaring. Adgangskravet er en folkeskoleeksamen, og det første forløb foregår på TEC i Hvidovre med grundlæggende flymekanik og fag som dansk og matematik. Uddannelsen tager fire og et halvt år. Læs mere på www.ug.dk Foto Das Büro

26  Olie Gas Danmark — 23.08.12


STRONG LOGISTICS FACILITY IN NORTHERN EUROPE Lindø Industrial Park A/S is the home of second-to-none logistics facilities for handling very large units of up to 1000 t. Lindø Industrial Park is situated centrally between the North Sea and the Baltic Sea with an international port. We have many years’ experience in swift and precise handling of very large/heavy constructions and machinery parts throughout the facility and over quay. International Port Our international port is situated in sheltered waters in Odense Fjord, with easy access from the Kattegat and next to the main sailing route to the Baltic Sea. There is 1250 m of quay and a water depth of 7.5 m. Fast and flexible dockside cranes cover most berths, and the large gantry crane provides unique heavy lift capabilities over vast land, dry dock and water areas. 1000 t Gantry Crane The unique configuration with six main hoists arranged in four trolleys means the crane is capable of handling multiple units at the same time, and also capable of turning heavy units in the air. Using multiple hoists per unit enables very precise control of the load which is of particular benefit when assembling large structures and when handling particularly sensitive units. Load capacity of 1000 t Six hoists of 300 t each Fast 15 t auxiliary hoist 77.5 m under hook (88.5 m over dry dock base) Spans approx. 100,000 m² incl. wide dockside lanes, 140 x 90 m of port basin and 315 x 90 m dry dock.

Dockside Cranes Dockside cranes covering most berths, with up to 100 t load capacity, up to 47.6 m under hook and up to 72.5 m reach. Mobile cranes are available. Heavy Transport Heavy transporters with load capacity of up to 1110 t and flat load decks of up to 9.7 x 27.75 m move loads of up to 24 x 100 m (or wider/shorter) throughout the area and inside workshops at speeds of up to 13 km/h. A vast array of forklift trucks, terminal tractors, flat-bed trailers and wide-chassis trailers covers more regular transport needs.

Reconfigura tion of offs hore vesse and short-/ ls longterm s torage of e quipment Load testin g of lifting g ear of up to 1000 t Lifting gear rental Cargo han dling incl. h eavy/oversized proje ct loads Heavy lift c onsulting Areas and facilities for assembling large struc tures prior to shipping out

LINDØ INDUSTRIAL PARK A/S Transport Division Kystvejen 100, DK-5330 Munkebo, Denmark Tel: +45 308 308 61 pebl@lindo-industripark.dk www.lindo-industripark.dk A.P. Moller - Maersk Group


Branchen set fra oven Den danske olie- og gasindustri har i 40 år bidraget betragteligt til dansk økonomi. Her er et overblik over aktørerne og deres resultater Tekst Sune Falther og Tine Kortenbach Illustration Casper Heiberg

Vidste du at...

109 aktive vand­ injektionsbrønde og 6 gasinjektionsbrønde bidrager til indvindingen?

Koncessionshavere

Staten ejer undergrunden og de ressourcer, der måtte findes der. Staten kan give en tilladelse til at søge efter råstofferne og en tilladelse til at udnytte råstofferne. I alt 25 virksomheder har andel i tilladelser til at producere eller efterforske i den danske undergrund.

Eksport af olie og gas – og ekspertise i at udvinde det Siden 1991 har Danmark været selvforsynende med olie og gas. Som eneste EU-land er vi nettoeksportør af energi. Men råvaren er ikke det eneste, vi eksporterer. En underskov af virksomheder står for en betydelig eksport af produkter og serviceydelser. Sektoren står for ca. 9 pct. af den danske eksport (48 mia kr.). Det er på niveau med andre førende eksporterhverv som medicinal- eller slagterisektoren.

Hvad indbringer det?

I 2011 blev der indbetalt 30,6 mia. kr. i skat og afgift til den danske stat fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen. Det svarer til, at staten fik 62 pct. af det samlede overskud fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen. Det er en stigning i forhold til 2010 på knap 30 pct. Skatteministeriet skønner, at med en oliepris på 120 US$ pr. tønde, vil statens samlede indtægter være 22 - 30 mia. kr. pr. år fra 2012 til 2016.

28  Olie Gas Danmark — 23.08.12

Operatører

Koncessionshaveren udpeger en operatør til at forestå det praktiske arbejde. Det vil sige efterforskning, feltopbygning og olie- eller gasproduktion, men også dialog med miljømyndigheder, Energistyrelsen og mange andre aktører. Alle Danmarks producerende felter er placeret i Nordsøen, hvor der er 19 felter af varierende størrelse. Indvindingen fra disse felter varetages af tre operatører: Hess Denmark ApS (på ét felt), DONG E&P A/S (tre felter) og Mærsk Olie og Gas A/S (15).

Produktionen

Den første olie blev hentet op af Nordsøen i 1972. Produktionen toppede i 2004 og er siden faldet med 40 pct. Stigende oliepriser har imidlertid mere end opvejet faldet i mængde mht. indtægter og skattebetalinger. I 2011 blev der produceret 12,8 mio. m3 olie og 5,6 mia. Nm3 (normalkubikmeter) gas til salg. I alt havde 10 selskaber andel i produktionen (se figuren t.h.). Produktionen kom fra 278 aktive produktionsbrønde, hvoraf 199 er oliebrønde og 79 er gasbrønde.

Fremtiden

Både nye fund og et løft i, hvor mange procent olie og gas, der hentes op, kan øge den resterende værdi i Nordsøen betragteligt. Det kræver imidlertid, at der bliver investeret i nye eftersøgninger, forskning og udvikling.

Kilder Direktør Morten Hahn-Pedersen, Fiskeri-og Søfartsmuseet Esbjerg. Danmarks olie- og gasproduktion 2011, Energistyrelsen. Den Danske Olie- og Gassektors Udvikling og Samfundsmæssige Betydning (1992-2022), Quartz+Co .


Beskæftigelse

Olieselskaberne beskæftiger ca. 1.700 personer. 60 pct. af disse jobs er placeret i Esbjerg og 40 pct. i Københavnsområdet. I alt er ca. 15.000 mennesker ansat i olie- og gasbranchen, der omfatter ca. 300 virksomheder.

Underleverandører

Operatørerne kan hyre underleverandører til at hjælpe med efterforskning og produktion. Det kan være virksomheder, der bistår med personale, boringer, geologiske ekspertiser, fragt af personale, standbyfunktioner, sikkerhed, udstyr, catering, m.m.

Vidste du at...

80% af den samlede produktion kommer fra de fem største felter: Halfdan, Tyra, Dan, Valdemar og Syd Arne?

PLacering af produktionsanlæg i Nordsøen 2011

Oliefelt Gasfelt

Nini Ø Nini A

Danmarks olieproduktion 2011

39,6% Shell 33,6% A.P. Møller Mærsk

Siri Trym

12,9% Chevron

Cecilie Lulita Harald

5,5% DONG E&P

Svend

4,8% Hess

Syd Arne

1,7% Altinex Oil 1,4% RWE-DEA

Valdemar Roar

0,4% Siri (UK)

Tyra Rolf Dagmar

Tyra SØ Gorm Skjold

Halfdan NØ Halfdan Dan

Kraka

Regnar

0,1% Danoil 0,1% Altinex Petroleum Kilde: Danmarks Olie- og gasproduktion 2011, Energistyrelsen

Olie Gas Danmark — 23.08.12  29


v ANNONCE

Eksplosiv vækst hos ny nordisk spiller Det seneste halvandet år har Siemens Industry Software oplevet en vækst på flere hundrede procent. Deres produkt COMOS har skabt opmærksomhed i den nordiske olie- og gasindustri.

Ekspertise inden for softwareindustri og it-udvikling samt et indgående kendskab og lang historie i den tunge industri har vist sig at være opskriften på succes. I hvert fald i olie & gas og procesindustrien. På kort tid er Siemens Industry Software blevet en betydelig spiller på markedet, når det drejer sig om udbuddet af én software applikation, der kan håndtere alle processer på en olieboreplatform fra vugge til grav. IT-systemet hedder COMOS. – I stedet for at hjælpe vores kunder med at integrere deres it-systemer og levere komplekse løsninger med endnu flere it-systemer, der kun har til formål at få tingene til at arbejde sammen, har vi valgt at gå en anden vej, forklarer Kenneth Saxskiold-Nørup, administrerende direktør i Siemens Industry Software.

Alt i ét COMOS erstatter flere eksisterende systemer og følger en olieboreplatforms livscyklus, fra opgaven bliver bestilt hos designerne, til den udtjente platform skal afvikles mange år senere. Samtidig arbejder COMOS i realtime og med ændringer direkte i platformens masterplaner, så alle arbejder parallelt med samme data. Det reducerer antallet af fejl, fordi medarbejdere på tværs af fagområder lige fra design over udvikling og vedligeholdelse altid 30  Olie Gas Danmark — 23.08.12

er opdaterede og kan se, hvad hinanden laver. Det betyder større produktivitet og højere sikkerhed, end mange oplever i dag, hvor der bliver opereret med fire eller fem forskellige software applikationer, og hvor integrationen imellem disse ofte halter. – Færre fejl, højere produktivitet og sikkerhed er de store forcer ved COMOS­ , men vores kunder oplever også, at deres knowledge management processer bliver langt bedre, fordi alt er samlet ét sted, siger Kenneth SaxskioldNørup.

To verdener forenes Siemens Industry Software er den eneste virksomhed, der tilbyder software, der som COMOS kan håndtere alle processer på tværs af applikationer, processer og organisationer, og det er en af grundene til den ret eksplosive vækst. At det er lykkedes at udvikle et stykke software af den kaliber skyldes dybest set, at to verdener er mødtes i projektet. Den rent tekniske del er udviklet af softwareingeniører i virksomheden Innotec, og i oktober 2008 fik Siemens øjnene op for softwarens muligheder. Derfor opkøbte Siemens softwarefirmaet Innotec og tilførte den fornødne industri og procesviden for blandt andet at kunne nå ud til de største aktører i olie- og gasindustrien.

– Siemens har et stort kendskab og et stærkt bagland inden for næsten alle industrier, hvilket giver os en masse erfaring at trække på. Vi er stolte af på den måde at kunne forene ekspertise inden for meget tekniske fagdiscipliner med vores software-brancheerfaring og historie. Vi lever og ånder simpelthen for integrerede operationer, og det gør COMOS helt unikt, siger Kenneth Saxskiold-Nørup.

Nordisk strategi Siemens Industry Software har trods den massive vækst kun taget de første

skridt ind på det nordiske marked og med cirka 50 mand fordelt på kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland, forventer virksomheden fortsat at engagere sig i de allerstørste aktører inden for olie- & gasindustrien. – Vores produktudvikling ligger i Tyskland, og vi har i dag COMOS afdelinger over næsten hele verden, men vores vækst alene i Norden var 300 procent i sidste finansår. Vores forventninger er fortsat at levere en kontrolleret vækst på omkring 150 procent årligt de kommende år, siger Kenneth Saxskiold-Nørup. 

Kom og mød os på ONS 2012, Stavanger, Norge, 28. -31. August 2012 Hal J, Stand 976 www.siemens.dk/comos Telefon: +45 3324 4434


Ajour

v

Dani s busin h Engin ee ess c onfe r´s Asso ciati rence

2012

Make your company’s profile visible

on´s

Ajour

201

2 Oden se Co ngres Thurs sC d & Frid ay 29 th no enter vemb ay 30 th novem er ber

Do you deliver the latest technology? Are technical managers your target group? Then The Danish Engineer´s Association’s business conference, Ajour 2012, is the right place for you to profile your company and the services you provide. As an exhibitor at the conference you get access to a professional summit that is one of a kind. The participants are technical managers and decision-makers. Ajour 2012 highlights Management and Technology, and the engineer´s contribute to energy optimization, green technology and efficiency. Expand your professional network and experience the latest technology from up to 150 exhibitors. Or get inspired by a variety of technical talks from more than 30 professional speakers. Speakers include:

Stine Bosse: Why is it important to new think the welfare in our society?

Be a part of the success, contact Lisbeth G. Haastrup for exhibiting opportunities, The Danish Engineer´s Association. Phone: +45 22 67 61 31. Mail: lgh@mmf.dk.

www.ajour2012.dk


Vækstpotentialet Maersk Oil, DONG E&P og Nordsøfonden er tre væsentlige aktører i Nordsøen. Her giver de hver især bud på, hvordan de vil realisere potentialet Tekst Tine Kortenbach

  Side 32

  Side 33

Maersk Oil: Nordsøen kan bane vej for ny internationalisering

DONG Energy tredobler produktion og går i dybden

Mark Wallace

Flemming Horn Nielsen

Landechef for Maersk Oil Danmark

Landechef for DONG’s olie- og gasaktiviteter i Danmark

  Side 34

Nordsøfonden vil gøre kagen større Peter Helmer Steen

Direktør, Nordsøfonden

Mark Wallace, landechef for Maersk Oil Danmark

Maersk Oil: Nordsøen kan bane vej for ny internationalisering Hvilket potentiale ser Maersk Oil for olie- og gasindvindingen i den danske del af Nordsøen? ”Potentialet er stort. Til dato har vi udvundet omkring en fjerdedel af de kendte olie- og gasressourcer i den danske Nordsø. Det er en enestående bedrift, da udgangspunktet var, at man ikke kunne have en kommerciel produktion. Men det har vi sammen med vores partnere i Dansk Undergrunds Consortium vist, at man kan. Der er stadig masser af olie og gas tilbage. Energistyrelsen vurderer, at Danmark kan være selvforsynende endnu 10 år. Maersk Oil ønsker at være en ledende operatør af modne felter inden for olieindustrien. Mes­ trer vi det, åbner der sig også helt nye muligheder globalt, når andre felter på et tidspunkt bliver modne. De horisontale boringer, vi udviklede i den danske Nordsø, banede vejen for Maersk Oils internationale ekspansion i 90erne. Nu håber vi igen, at den danske Nordsø og de modne felter kan bane vejen for en ny internationalisering af vores forretning.”

32  Olie Gas Danmark — 23.08.12

Hvor lang tid vil det tage at få realiseret det fulde potentiale? ”Oliesektoren er en langsigtet forretning med langsigtede tidshorisonter. Der kan gå 10 år, fra vi har lavet undersøgelser af undergrunden, der viser, at der er olie og/eller gas nok til, at det kan blive en rentabel forretning, til vi har en egentlig produktion.” ”Felterne i den danske Nordsø er modne, det vil sige, at produktionen har toppet. Vi ved, at det bliver sværere og dyrere at få den resterende olie og gas udvundet. Udfordringen er, at olien gemmer sig i kalkstenenes bittesmå hulrum, hvor der skal raffinerede teknologier til at få olien til at flyde ind i produktionsbrøndene.” Hvordan sørger I for, at potentialet bliver udnyttet fuldt ud? ”Der skal sættes ind på forskellige fronter. Det kræver nye kompetencer, teknologier og innovation at få olien ud af felterne. Blandt andet skal vi fortsætte med at foretage store inves­ teringer sammen med vores partnere i Dansk Undergrunds Consortium. Vi vil fortsætte med at optimere driften

på vores platforme og forlænge deres levetid ved at servicere og vedligeholde dem. Samtidig skal vi udvikle højteknologiske løsninger, som kan øge indvindingsgraden yderligere.” ”For at lykkedes med vores plan forventer vi at ansætte ca. 300 nye medarbejdere inden udgangen af 2013. Vi søger højtuddannede akademikere som geologer og ingeniører men også maskinmestre, generelt har vi brug for mange forskellige faggrupper. Hovedparten ansætter vi onshore på vores kontorer i Esbjerg og København, men der er også behov for medarbejdere offshore.” Du taler om højteknologiske løsninger. Maersk Oil’s CO2 projekt har flere gange været nævnt i den sammenhæng. Hvad er status på projektet? ”Vores ambition er, at vi i fremtiden kan øge indvindingsgraden ved brug af CO2. Derfor har vi et hold, der er dedikeret til det arbejde. De er støttet med blandt andet teknisk input fra vores partnere i Dansk Undergrunds Consortium.” ”Det er kompliceret at introducere brugen af CO2 offshore. Tilgængelighe-

den af CO2 er på nuværende tidspunkt vores hovedudfordring. Forventningen er, at den CO2, vi skal bruge til injektion og opbevaring i felterne i Danmark, skal komme fra kraftværker eller industri­ anlæg. Den teknologi findes, men hidtil ikke i tilstrækkelig kommercielt omfang. Det er desuden afgørende, at de logistiske forhold, som hvordan CO2 bliver transporteret ud til oliefelterne, afklares.” ”Vi spiller på alle heste i kampen for at hæve indvindingsgraden. Vi kigger på alt fra nanoteknologi til enzymer samt optimering af vores nuværende teknologier.” 

Dansk Undergrunds Consortium Ejerkredsen er: •  A.P. Møller - Mærsk (31.2%), •  Shell (36.8%) •  Chevron (12.0%) •  Nordsøfonden (20%.) Maersk Oil er operatør for DUC.


ANNONCE

Flemming Horn Nielsen, landechef for DONG’s olie- og gas­ aktiviteter i Danmark

DONG Energy tredobler produktion og går i dybden Hvilket potentiale ser DONG E&P for gas- og olieindvindingen i den danske del af Nordsøen? ”Sammen med vores partnere forventer vi at investere ca. 30 mia. kr. i løbet af de næste 6-7 år, og vi står over for en kraftig vækst. Det betyder, at DONG vil tredoble produktionen i Danmark frem til 2016. Udvidelsen kommer især til at foregå ud af Esbjerg i form af folk, der skal arbejde på Esbjerg-kontoret, men vi skal også bemande en ny platform, Hejre, som bliver en af de teknologisk mest krævende platforme i den danske del af Nordsøen nogensinde. Det er en såkaldt HPHT-platform (high pressure high temperature), som kan operere dybt nede i undergrunden. ” Hvad er horisonten på jeres investeringer? ”I øjeblikket producerer vi fra Siri-feltet og dens satellitter. Sammen med vores operatør HESS er vi i fuld gang med at udbygge Syd Arne. Den næste i rækken er Hejre, som vi er i gang med at udvikle. Det næste skridt på vejen er Solsort, som vi er gået i gang med at modne, og senere kommer Svane. Sidstnævnte er Danmarks største nuværende gasfund, og det kommer til at byde på meget store teknologiske udfordringer, fordi det er det felt med største tryk og højeste temperatur i hele Danmark. Selv på verdensplan ligger det meget højt. Så det bliver pionerarbejde.” ”Men alle felterne ligger på vejen – med nogle års forskydelse.” Hvor mange arbejdspladser kommer det til at betyde? ”Hvis jeg kigger frem over de næste fem år, så forventer vi at ansætte omkring 150 mennesker. Når vi både har Hejre og forhåbentlig senere den lovende Solsort-licens i produktion, skal vi bruge noget, der ligner 300 mand, hvoraf 100 er ingeniører og akademikere.” ”Det interessante er, at de 300 mennesker afstedkommer langt flere arbejdspladser i Esbjerg og omegn. Hver gang vi ansætter en ingeniør i oliebranchen, bliver der reelt ansat otte mennesker i servicevirksomheder og andre steder.”

Hvad er tidshorisonten for olie og gas i Danmark? ”Min vurdering er, at der er rigeligt at lave i mindst 20-30 år endnu. Der kommer masser af arbejde. Vi må huske på, at den olie og gas, der er tilbage, er langt sværere at udvinde end den, der er produceret. Det vil sige, at vi skal bruge flere medarbejdere pr. produceret tønde olie. Der er tale om en branche, der i høj grad har brug for arbejdskraft. Vi skriger på folk med de rette kompetencer, og vi håber, at mange unge mennesker vil uddanne sig inden for den.” ”Beregninger viser, at vi har produceret halvdelen af den tilgængelige olie og gas i Danmark. Den anden halvdel er tilbage. En del af dette potentiale ligger på det område, hvor Dong opererer. Hvis man ser på produktionsprofilen for Hejre, så går den på den anden side af 2030. Jeg mener, at der er en lang horisont. Også fordi man nu producerer med en lavere rate end dengang i 80’er, så det kommer til at vare mange år.” En stor del af den strøm, som DONG producerer, kommer fra vindmøller. Ser du vedvarende energi og olie/gas som modsætninger? ”Nej, tværtimod. Olie og vedvarende energi er ikke hinandens modsætninger. Der er masser af forhold, der principielt fungerer ens i de to brancher, f.eks. den måde, man driver forretningen på. I begge brancher får man en licens på vegne af det pågældende land til at agere. I den ene situation sætter du en vindmøllepark op, i den anden situation sætter du nogle produktionsplatforme op. Den ene producerer olie/gas, den anden situation producerer elektricitet.” ”Også med hensyn til projektledelse, logistik, vedligehold osv. ligner de to brancher hinanden. Der er en række funktioner, hvor det ikke gør noget, om man er uddannet til det ene eller det andet. Forhåbentlig får vi flere til at interessere sig for vores branche, når det går op for dem, at man sagtens kan skifte område.” 

Q-STAR ENERGY har som kernekompetence at levere de specialister, olie-, gas- og vindindustrien efterspørger offshore. Ofte fra dag til dag. Offshorebranchen er et af de mest komplekse og omskiftelige arbejdsmarkeder, man kan forestille sig. Behov og efterspørgsel skifter konstant, og de rette medarbejdere på rette tid og sted er altid i høj kurs. Q-STAR ENERGY har placeret sig selv i midten af det. Gennem de seneste 20 år har Q-STAR ENERGY gjort det til sin kerneforretning altid at kunne levere kompetente mennesker til olie-, gas- og vindindustriens behov i hele Nordsø-området. Også når de behov kommer med kort varsel. - Det er ikke usædvanligt, at vi fredag eftermiddag bliver bedt om at have 20 mand stående klar i gaten parat til Nordnorge mandag morgen. Sådan er branchen, og det har vi indrettet os efter, siger Henrik Hansen, ingeniør og stifter af Q-STAR ENERGY.

Specifikke kompetencer Det er ikke bare tyve tilfældige folk,

Q-STAR ENERGY har levering af kompetente folk til olie, gas og vind som sin absolutte kernekompetence, og virksomheden er blandt Nordeuropas største på sit felt.

der efterspørges. Det er eksempelvis syv isolatører, to svejsere, fire elektrikere osv. - Vi har som kernekompetence, at vi kan levere det, der efterspørges, på meget kort varsel. Vores ambition er at kunne mobilisere op til 100 mand med specifikke kompetencer stort set fra dag til dag, siger Henrik Hansen. For at kunne levere det har Q-STAR ENERGY et omfattende netværk af offshorespecialister. Der er konstant mellem 400 og 600 på kontrakt, og databasen tæller flere end 1.000 specialister. - Vi har over 500 forskellige egenskaber, som vores specialister kan inddeles efter, og man kan kombinere dem på kryds og tværs. Derfor kan vi altid levere det, der efterspørges, siger Henrik Hansen. Alle medarbejdere er naturligvis udstyret med opdaterede certifikater og screeninger.


VÆKSTPOTENTIALEt

Peter Helmer Steen, direktør, Nordsøfonden

Nordsøfonden vil gøre kagen større En stor, statslig spiller har gjort sit indtog. Nordsøfonden har netop overtaget 20 pct. af alle Dansk Undergrunds Consortiums anlæg og 20 pct. af al fremtidig olie- og gasproduktion for beslutninger, der kan være med til at øge olieproduktionen. Nordsøfonden vil som aktiv deltager arbejde for at ”gøre kagen større” og dermed øge indtægterne til staten. Opgaven er at skabe mest mulig værdi fra Nordsøen på en energieffektiv, sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde. Olien og gassen skal sælges til markedspris. Det forventes, at omsætningen vil ligge i størrelsesordenen 6-8 mia. kr. om året. Nordsøfonden vil tilsvarende skulle investere omkring 2-3 mia. kr. om året i drift, vedligeholdelse og nyudbygninger af olie- og gasfelter. Forbilledet har været statslige olieselskaber som norske Petoro og EBN i Holland. Nordsøfonden er 100 pct. statsejet og fokuserer udelukkende på Danmark.

Play opener ”I mange af de licenser, vi er med i, har vi gjort fund i nye formationer, som vi ikke har set så meget på før,” siger ­Peter Helmer Steen og fortsætter: ”Det er jo interessant, hvis vi kunne finde nogle såkaldte play openers, som kan være med til at åbne op for nye muligheder. I Danmark har vi hid-

Nye øjne ser nye muligheder Peter Helmer Steen afviser, at fund som disse er Nordsøfondens fortjeneste alene, men han vurderer, at det i Danmark nok kommer til at gå som i mange andre lande, bl.a. Norge, hvor man har oplevet, at nye øjne kan se noget, som de gamle ikke rigtig kunne se. Der kommer hele tiden nye over­ raskelser. ”Vores styrke er, at vi har indsigt i, hvad der foregår i mange licenser og adgang til alle data om Danmarks un-

Historisk og fremtidig produktionsvolumen samt betalingsstrøm DKK milliarder (2010 priser); Indeks, 1990=100

Kilde: Energistyrelsen, UK Oil & Gas, Quartz+Co analyse

34  Olie Gas Danmark — 23.08.12

6,5

Investeringer

3,5

Ø 4,6

2042

3,9

2041

4,6

2040

5,2

2039

5,9

2038

2037

2036

6,4 6,5 6,4

2035

2034

2033

2032

2031

4,1

2030

3,5

5,5

Ø 5,0

Drift

2029

2019

2,6 2,8

2023

2018

2,2

2022

1,6

2021

1,2

2020

0,4

0,8

4,8

3,9

2042

6,5

4,3

2041

6,3

5,0

2040

6,4

5,8

2039

6,5

6,5

2038

6,4

7,0

2037

6,3

7,1

2036

6,2

7,1

2035

7,2

2034

7,1

2033

7,0

2032

7,1

2031

7,1

2030

7,1

2029

7,0

2028

2025

2024

2023

2022

2020

2019

6,9

BESKÆFTIGEDE I RELATEREDE ERHVERV (MERBIDRAG) MEDARBEJDERE I TUSINDER

30% AF AKKUMULERET BETALINGSSTRØM

NOTE: Betalingsstrøm er beregnet på baggrund af ertimeret produktionsværdi fratrukket drift-, efterforskning- og investeringsomkostninger samt udgifter til staten (skat, afgifter og resultatandel). 2011-2016 er baseret på energistyrelsens femårsprognose, 2016-2042 er estimeret på baggrund af gennemsnitlig betalingsstrøm pr. produceret enhed fra 2011-2015. Fremskrivningen indeholder estimerede nedrivningsomkostninger. Nedrivningsestimat er baseret på erfaringer fra OIL & GAS UK, felternes levetid er prognosticeret med assistance fra Energistyrelsen.

6,1

Samlet skatteindtægt estimeret til DKK 135 milliarder

2027

2040

5,3

2028

2030

4,6

2025

2020

2017

70% AF AKKUMULERET BETALINGSSTRØM

2010

1,7

2,6

2,8

3,8

2024

0

2000

0,8

1,3 2018

100

10

0,4

2017

20

2016

200

3,1

2021

300

30

1990

Peter Helmer Steen direktør, Nordsøfonden

SAMLEDE SKATTER OG AFGIFTER FRA OLIE- OG GASSEKTOREN (MERBIDRAG) DKK MILLIARDER

2026

400

Produktionsvolumen Oliepris

1980

har været statslige olieselskaber som norske Petoro og EBN i Holland

500

2016

40

INDEKS (Produktionsvolumen og oliepris)

Historisk betalingsstrøm (netto) Estimeret betalingsstrøm (netto)

2027

DKK MILLIARDER

  Forbilledet

Foretages de nødvendige investeringer , og realiseres blot 50% af det yderligere ressourcepotentiale, vil det give et væsentligt samfundsmæssigt merbidrag

STørstedelen af værdien af dansk sokkel er realiseret

50

dergrund. Det giver os mulighed for at kunne bidrage til koordinering og udnyttelse af viden på tværs af licenser.” ”Vores opgave er i sidste ende at få mere hjem til staten. Vores berettigelse er at vise, at det giver en større værdi at være aktivt med i licenserne end hvis man alene hæver skatten. Erfaringerne viser, at de bedste løsninger ikke altid kommer ved blot at modtage en check uden at have indflydelse på aktiviteterne. Du har meget større chancer for at skabe en øget værdi, hvis du selv er med til at træffe beslutningerne på broen og kan diskutere med om, hvad der foregår i maskinrummet.” 

til koncentreret os om kalken, men der er også dybereliggende lag, der er interessante. Nu viser det sig, at der også er lag over kalken, som indeholder olie og gas i betydelige mængder. F.eks. var vi sammen med det svensk ejede selskab PA Resources sidste år med til at gøre fund i kun 800 meters dybde, Lille John. Det er nogle formationer, som man godt kendte, og man troede, at de indeholdt gas, så man har nærmest undgået at bore ind i dem, fordi de kunne give problemer. Nu viser det sig, at vi har fundet olie af god kvalitet. Den forventes at kunne produceres kommercielt.”

2026

Den 9. juli i år blev Nordsøfonden med ét slag tredjestørste olie- og gasproducent på dansk sokkel med en produktion på omkring 35.000 tønder olie om dagen. Hertil kommer ca. 1 mia. m3 naturgas om året. Det skete, da Nordsøfonden på vegne af staten vederlagsfrit overtog 20 pct. af alle Dansk Undergrunds Consortiums anlæg i Nordsøen. Med direktør Peter Helmer Steen i spidsen modtager Nordsøfonden også 20 pct. af den producerede olie og gas. Det sker som led i den aftale, staten i 2003 indgik med A.P. Møller-Mærsk om de fortsatte rettigheder til efterforskning og produktion af olie og gas indtil 2042. Nordsøfonden blev oprindelig oprettet i 2005 som den danske stats olie- og gasselskab, og den har været partner med en 20 pct. ejerandel i alle nyere danske licenser. Samarbejdet i Dansk Undergrunds Consortium består herefter af A.P. Møller - Mærsk (31.2%), Shell (36.8%), Chevron (12.0%) og Nordsøfonden 20%. Nordsøfonden kommer som de øvrige partnere med i Dansk Undergrunds Consortiums tekniske og besluttende organer og vil her arbejde

Kilde: Energistyrelsen, Wood Mackenzie, Quartz+Co estimat


w

SHAPING THE FUTURE OF ENERGY THROUGH INNOVATION Shell has been a technology pioneer for more than 100 years. Last year Shell led the industry when it committed to develop a Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) facility. FLNG allows us to access sources of natural gas, the cleanest burning fossil fuel. Shell’s ability to deliver this pioneering project is typical of our innovative approach to creating a better energy future. www.shell.com/home/content/future_energy/

844168_UI_DANSK_Ad_DEN_241x146,5_KB_v3.indd 1

25/07/2012 17:20

Global Expertise Innovative Technology

Measurable Impact It’s about people. Proven worldwide best practices deployed to solve your local challenges.

© 2012 Schlumberger. 12-eca-0020

It’s about technology. New technology to meet your complex reservoir challenges.

www.slb.com/MeasurableImpact

It’s about results… to deliver Measurable Impact.

www.nordicboltingalliance.dk Befæstelse: +45 7320 7320 www.arvidnilsson.com

Kompaktflanger: +47 32 20 93 00 www.vectortg.com

NBA er et teknisk forum der giver dig følgende fordele: • Unik viden om tilspænding • Certificeret fremstilling og sporbarhed • Markedsledende produkter • Udvider dine kompetencer

Smøremidler: +45 3677 3600 www.diatom.dk

besøg os på stand 4500

Seminar

Korrekt tilspænding af bolte! 27. september 2012

Bestil billetter hos NBA medlemmerne

Tilspændingsværktøj: +45 6481 2949 www.hytorc.dk

Olie Gas Danmark — 23.08.12  35


ANNONCE

SIMAC sparer offshoreindustrien for millioner ARCTIC CIRCLE Akureyri

I flere år har Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) efteruddannet medarbejdere fra offshoreindustrien til at håndtere tekniske problemer i felten. Det sparer virksomhederne tid og penge. Tekniske fejl på maskiner koster hvert år den danske offshoreindustri millioner. For mens en tekniker må fragtes ud for at løse problemerne, står produktionen stille. Derfor vælger flere og flere offshorevirksomheder at efteruddanne deres medarbejdere til at løse de ofte relativt simple problemer, der opstår i felten.

Kurserne bliver skræddersyet til den enkelte virksomhed i forhold til hvilke tekniske løsninger, medarbejderne er vant til at arbejde i. Desuden har alle undervisere en maritim baggrund eller specialviden for i undervisningen at kunne tage udgangspunkt i netop offshoreindustrien.

- På SIMAC giver vi dem en større forståelse for de systemer, de arbejder med til hverdag og uddanner dem i selv at håndtere problemer inden for hydraulik, automation samt højog lavspænding i stedet for at skulle hente hjælp udefra, forklarer studiechef Jeppe Carstensen.

- Vores speciale i den maritime industri har betydet, at vi alene sidste år havde tæt på tusind kursister i korte forløb på SIMAC, og flere internationale virksomheder sender løbende deres medarbejdere på kursus hos os for hele tiden at møde de nye internationale krav til sektoren, forklarer Jeppe Carstensen.

Kurserne varer typisk mellem en og seks uger og bliver tilrettelagt, så de passer ind i virksomhedernes virkelighed med medarbejdere, der er offshore i lange perioder. - På SIMAC uddanner vi fremtidens maskinmestre, skibsførere og skibsofficerer, så vi kender kursisternes baggrund og arbejder ud fra deres præmisser.

Trondheim

Su

competent • dedicated • precise

Procurator Fire & Rescue – your offshore partner!

Sikkerhedsudstyr

Stavanger

We are the major Nordic player in the field: Personal Protective Equipment. Locally situated in all Nordic countries. With locations in both Esbjerg, Denmark, and Stavanger, Norway, we have a first-hand knowledge about the specific demands and needs within the oil/gas industry. Your industry. We have the equipment, the knowledge and the competence.

Malmö

Esbjerg

We educate, we train, we listen, we develop, we perform, we carry out service inspections, we ask and we answer. We care about your everyday safety. Implementation of and following up on the solutions play an important role in our approach to you as our client. A purchase from us is not the end of a process, it is the beginning of a collaboration. Learn more at www.procurator.dk and www.procurator.se

Leipzig

Antwerp DS/EN IS0 9001:2008 DS/EN IS0 14001:2004 DS/OHSAS 18001:2008

Plymouth

Southampton

Frankfurt

Le Havre

Stuttgart 36  Olie Gas Danmark — 23.08.12

Brest Rennes

Strasbourg


Get access to a global team of 600+ experts

Plan Design Enable

Aberdeen Doha Dubai, UAE Esbjerg Glasgow

Houston Copenhagen London Perth Shanghai

Atkins has been active in the industry since 1975, working for international oil corporations. Our worldwide experience is based on the skills of our 600 Oil & Gas experts, placed in Europe, USA, The Middle East and Asia. Our expertise spans all engineering disciplines and associated competencies.

Sharjah Stavanger Aalborg

www.atkins.dk www.atkinsglobal.com

Pipeline detection

Underwater acoustic solutions

We help you see underwater Today, the RESON name is the hallmark of class leading sonar equipment, transducers, hydrophones and survey software that you can count on. Headquartered in Denmark, RESON has a global presence with offices and representatives around the world. Almost 2,000 RESON SeaBat Multibeam Echosounders have been sold worldwide and RESON’s equipment continues to be used in the hydrography sector as well as the off-shore environment for site surveys, pipeline installations and pipeline inspection.

Rock dumping

For more information:

www.reson.com

Olie Gas Danmark — 23.08.12  37


Dansk olie- og gassektor blev ABB’s springbræt til globalt marked To af ABB-koncernens globale fokusområder er rodfæstet i dansk offshore. Teknologicentre i Odense og Esbjerg er spydspidser for stærk vækst Tekst Sune Falther

Udnyttelse af det fulde potentiale i olieog gasindustrien løfter virksomheder ud på det globale marked. ABB er et godt eksempel på, at dansk olie- og gasteknologi kan noget, som resten af verden kan bruge. To markante indsatsområder fra den globale koncern med mere end 140.000 ansatte i 100 lande har nemlig afsæt i produktionen af olie og gas på dansk kontinentalsokkel. ABB har allerede leveret dansk udviklet software til procesindustrien på over 100 installationer globalt. Virksomheden har skruet op for de ambitioner og satser på at fordoble omsætningen. ABB udvikler også ingeniørdesignede instrumentpakker, som er helt centrale i olie- og gasprocesan-

læg. Hvert anlæg med en anslået værdi på mellem 50 og 200 mio. kroner. ”Danmark er helt i front kompetencemæssigt inden for disse to områder, og vi står nu med et globalt ansvar for udviklingen af løsninger til olie- og gasindustrien i vores koncern,” konstaterer Carsten Sørensen, divisionsdirektør for Process Automation i ABB A/S. Netop den danske offshoresektors rolle som driver af en udvikling ligger ham meget på sinde. ”Olie og gas er en global sværindustri, som vi ikke har meget af længere. Og den skal vi altså holde fast i! Vi lærer utrolig meget af disse globale sværindustrier. De afføder mange kompetencer, megen forskning, udvikling og uddannelse, mange arbejdspladser og en hulens bunke skattekroner. Det er vigtigt,

at vi i Danmark er med i front i sådan en global industri, da det åbner op for diversificering, hvor andre brancher og industrier kan udnytte de opdagelser og nyskabelser, der fødes af offshoreindustrien,” siger Carsten Sørensen. Han ryster på hovedet, når han hører påstanden om, at olie- og gas skulle være gårsdagens teknologi, og at vi er i gang med at hive de sidste reserver i land, mens der findes alternativer til de fossile brændsler. ”Jeg forstår slet ikke, at olie og gas kan betragtes som noget, der er på vej ud. Vi har meget langt til enden endnu. Vi kæmper hele tiden for at udvikle nye teknologier, som er med til at skubbe til udnyttelsesgraden af de e ­ ksisterende felter. Norge, som er et megamarked lige uden for vores dør,

skriger på arbejdskraft og kompetencer. Så offshore olie og gas er i meget høj grad i vækst – også dansk offshore,” pointerer han. 

Dansk offshore driver en kolossal en udvikling, som mange andre brancher og industrier kan få glæde af Carsten Sørensen, direktør i ABB

100 95 75

25 5 0

38  NKT Olie Flexibles Gas Danmark — 23.08.12 joins NOV ad Faktaark REV 06-29-12 Prepress Friday, June 29, 2012 11:32:46 AM


John Tranumsvej DK6705 Esbjerg tlf. 76121400 www.esbjerg-lufthavn.dk mail: ebj@esbjergkommune.dk

FACILITETER

RUTEFLY

OFFSHORE

CARGO

In need of soil data or geoengineering consultancy? Geophysical surveys Geotechnical investigations Geotechnical laboratory Geoengineering and consulting

Copenhagen Maglebjergvej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby Phone: +45 4588 4444

Aarhus Soedalsparken 12 DK-8220 Brabrand Phone: +45 8627 3111

geo@geo.dk

www.geo.dk

Olie Gas Danmark — 23.08.12  39


Foto Maersk Group 40  Olie Gas Danmark — 23.08.12


Licence to operate Medarbejdernes sikkerhed er helt afgørende for driften af offshoreanlæg. Sikkerheden er høj, men der er altid procedurer og arbejdsrutiner, der kan blive endnu bedre. Det bliver et af fokusområderne for den nye branche­ organisation Olie Gas Danmark – og nøgleordet er vidensdeling Tekst Jette Lüthcke

Arbejdet på offshoreanlæg, hvor der udvindes olie og gas, adskiller sig på mange områder fra arbejdet i land. En af de helt store udfordringer er, at konsekvensen af et uheld, f. eks. en eksplosionsulykke, kan være alvorligere end på land. Dette stiller ekstremt høje krav til sikkerheden. I forvejen er antallet af personulykker offshore nede på mellem 2-5 pr. 1 million arbejdstime i Danmark. Uanset at det er væsentlig lavere end for sammenlignelige sektorer på land, er der eksempler på, at ulykkesfrekvensen inden for olie og gas branchen i andre lande er lavere. Men en ulykke er stadig én for mange, fastslår formanden for Olie Gas Danmarks HSE komite Finn Brodersen, DONG E&P. ”Selv om vi har en lav ulykkesfrekvens i forhold til på land, synes vi

stadig, at vi kan gøre det endnu bedre. Og det er hele filosofien bag samarbejdet,” fortæller han. Samarbejdet om sikkerhed og miljø har til formål at højne sikkerheden offshore. Initiativet arbejder bredt betragtet med HSE, som står for, ’Health’, ’Safety’ - som dækker både safety og security – samt ’Environment’. Men fundamentalt for Olie Gas Danmarks HSE arbejde er at animere virksomhederne til konstant at fokusere på sikkerhed og hele tiden tage ved lære af sig selv og hinanden, når der sker utilsigtede hændelser. ”Health dækker over, at arbejdspladsen bør satse på at undgå ensidigt arbejde med efterfølgende slidtage hos medarbejderne samt sørge for sund kost og stimulere til en sund livsstil og høj livskvalitet. Safety fokuserer

Sikkerheden er bedre end på land

Ulykkesfrekvensen er markant lavere i offshore end ved at arbejde på land. Samtidig er det sikkerheds- og sundhedsmæssige niveau i den danske sokkel et af de højeste i Nordsøen. Kilde: Energistyrelsens rapport om Danmarks olie og gasproduktion 2011.

Ulykker pr. mio. arbejdstimer Offshoreanlæg* Samtlige brancher på land 9,5

4,6 3,5 2,3

2009

2010

Sikkerhedsledelse En af HSE komiteens vigtigste opgaver er at bevidstgøre medlemmerne om, hvad sikkerheds- og miljøledelse er, og at arbejde for et større samarbejde mellem de enkelte virksomheder. Med andre ord, hvordan man implementerer sikkerhedsproblematikken som en fast del af ledelsesgruppens ansvar for at undgå personskader i det daglige på arbejdspladsen og undgå mere alvorlige uheld som eksplosioner. For det er her, ansvaret hører hjemme. Alle virksomheder inden for olie- og gassektoren arbejder i dag systematisk med HSE, men for den danske sektor som helhed vil et øget samarbejde på tværs af virksomhedsskel være den afgørende faktor, som vil gøre statistikkerne endnu bedre. ”Sikkerheden er virksomhedsledelsens ansvar, og det er også herfra, at initiativet skal komme! Når en ledelse kontinuerligt udsender signaler om, at dette er et område, der skal tages alvorligt, migrerer denne holdning også ud i organisationen. Dét er sikkerhedsledelse,” fastslår han.

Vidensdeling og networking

10,5

*) Samlet ulykkesfrekvens for faste og flytbare offshoreanlæg

på at undgå pludselige personskader, og Environment handler om at begrænse påvirkningen af miljøet – altså i vores tilfælde både til luften og havet,” siger Finn Brodersen.

2011

For mange virksomheder kan det være en udfordring at etablere en fælles sikkerhedskultur for medarbejdere off- og onshore, og de forskellige arbejdskulturer kan i værste fald ende med ulykker. ”Det er vigtigt, at folk onshore forstår den problematik, som deres kolleger møder offshore, selv om de ikke selv bliver udsat for samme risikoelementer. Derfor bliver du nødt til at have samme sikkerhedskultur overalt i branchen. Ellers opstår der et kultursammenstød. Det er uundgåeligt, når der på danske offshoreinstallationer er

så mange forskellige virksomhedskulturer, nationaliteter og traditioner, som skal arbejde sammen om at drive en operation,” forklarer Finn Brodersen.

Flere gevinster Ifølge Finn Brodersen får virksomheder, som fokuserer på sikkerheden, flere gevinster – udover en lav ulykkesfrekvens. ”Hvis du tager personsikkerhed og miljø alvorligt, så undgår du ikke blot at skade dine folk, men du får også en bedre forretning som en sidegevinst. Interesserer du dig for HSE, er du også interesseret i dine arbejdsprocesser, og netop fokus på arbejdsprocesserne giver større effektivitet. At arbejde med sikkerhed går 360 grader rundt om en virksomhed,” slutter han. 

  Selv om vi

har en lav ulykkes­ frekvens i forhold til på land, er det vores mål at gøre det endnu bedre. Og det er hele filosofien bag samarbejdet Finn Brodersen, formand for Olie Gas Danmarks HSE komite Olie Gas Danmark — 23.08.12  41


Sikkerhed er højt prioriteret hos Schlumberger Servicevirksomheden Schlumberger er verdenskendt for sine avancerede teknologiløsninger til olie- og gasindustrien. Men virksomheden er også kendt for sit høje sikkerhedsniveau

Tekst Jette Lüthcke

”Schlumberger har en lang historie med implementering af sikkerhedsledelsessystemer. For mere end 20 år siden startede vi med at identificere og rapportere risici, og i dag er hele vores sikkerhedssystem bygget op omkring dette sikkerhedsledelsessystem,” fortæller Henk Hermelink, CTS – Operations Manager – North Sea. For virksomhedsledelsen var det helt naturligt at prioritere sikkerheden dengang som i dag, og Schlumberger var en af de første virksomheder i offshoreindustrien til at implementere brugen af f.eks. sikkerhedsudstyr. At virksomheden tager medarbejdernes sikkerhed alvorligt viser sig også i, at hos Schlumberger rangerer sikker-

hedsmål på lige fod med bl.a. virksomhedens økonomiske mål. ”Som enhver anden stor virksomhed har vi selvfølgelig virksomhedsmål – men derudover har vi også en lang række sikkerhedsmål. Indsatsen er drevet frem af ledelsen, og den ledelsesmæssige bevågenhed sikrer, at alle fokuserer på sikkerheden. Men vi forsøger også at involvere medarbejderne så meget som muligt, for de skal nu en gang skrive rapporterne,” siger Henk Hermelink.

Lærer af fortidens fejltagelser Hvert år gennemfører Schlumberger en række aktiviteter, der sætter fokus på et sikkerhedsaspekt.

”Emnerne er udvalgte på baggrund af data over de sidste 10 års statistik over gentagne ulykker, og vi forsøger at tilpasse budskaberne til medarbejdernes arbejdssituation, så de bliver relevante for de medarbejdere, der er eksponeret for disse risikokategorier,” fortæller Henk Hermelink. For Schlumberger er det vigtigt, at alle bliver bekendtgjort med kampagnerne – også kontorpersonale og ledere. ”Hvis vi skal opretholde en generel opmærksomhed på sikkerheden, er det nødvendigt at alle møder op og deltager i diskussionerne af disse emner,” fastslår Henk Hermelink. 

Sikkerhedsmål rangerer på lige fod med virk­somhedens økonomiske mål Henk Hermelink CTS – Operations Manager – North Sea, Schlumberger

Want to join a company that unlocks potential? Maersk Oil in Denmark is positioned for growth. We are looking for engineers to help us unlock the potential of the oil and gas reserves in the Danish North Sea. We are recruiting engineers from various disciplines. You will work on exciting technical projects, collaborate with colleagues in an innovative and fast-paced environment and have great opportunities for career development. Experience in the oil and gas industry is a preference, but candidates from other technical industries will be considered. You will be based in either Copenhagen or Esbjerg. If that is too far away from your home, then we might be able to help with relocation. Kim Fjeldgaard - 33 years - Process Engineer in Process Engineering department - Esbjerg. Visit www.maerskoil.com where you find our vacant positions and apply online. For more information, please contact HREsbjerg@maerskoil.dk Maersk Oil: The natural upstream oil and gas partner; navigating complexity, unlocking potential Maersk Oil is an international oil and gas company with an operated production of about 625,000 barrels of oil equivalent per day. We produce oil and gas from Denmark, Qatar, the UK, Kazakhstan, Brazil and Algeria. Exploration activities are ongoing in Angola, Norway, the US Gulf of Mexico, Greenland and in the producing countries.

MaerskOil-Jobad-OGD-242x146,5.indd 1 42  Olie Gas Danmark — 23.08.12

31/07/12 09.31


Sikkerhedsbevidste mellemledere gør en forskel Tekst Sune Falther

delsesmæssige værktøjer klæder vi dem bedre på til at gøre en forskel,” siger Karsten Krogsøe. Uddannelsen udvikles af AMU Vest. Ifølge markedschef Poul Viggo Fischer, AMU Vest, vil den være klar til pilotforløb i efteråret. ”Opgaven har været at skabe en uddannelse, der får sikkerhed til at være en helt integreret del af arbejdet. I off­ shorebranchen bruger man store ressourcer på at arbejde sikkert. Men måske er sikker adfærd ikke kun noget, man kan læse sig til. Hvis sikkerhedstankegang skal ind på rygraden, så skal man se den udført og arbejde sammen med nogen, der arbejder sikkerhedsmæssigt korrekt. Mellemlederne skal vise sikkerhedskulturen,” slutter Poul Viggo Fischer. 

En sikker arbejdsplads kræver, at der er en god sikkerhedskultur blandt de, der udfører arbejdet. Derfor er olie- og gassektoren i gang med at udvikle et uddannelsesforløb, der retter sig specielt mod mellemlederne og den indflydelse, de har på sikkerhedskulturen på danske offshoreinstallationer. ”Vi har ledt efter sikkerhedsmæssige tiltag, der kan have en positiv indvirkning på, hvordan arbejdet foregår i praksis offshore,” siger sektor manager Karsten Krogsøe, YIT, der står i spidsen for arbejdet. ”Analyser af sikkerhedskulturen viser, at specielt mellemlederne kan påvirke medarbejdernes opfattelse af sikkerhed. Mellemlederne er typisk forfremmet på baggrund af deres faglige kvalifikationer og tekniske indsigt. Med en fokuseret indsats på deres le-

»Vigtigst af alt har Esbjerg Havn betydelig erfaring i at arbejde med offshoreindustriens behov, og desuden har Esbjerg opnået stor erfaring med vindmøller.«

12141 KIRK & HOLM

Mellemledere skal være sikkerhedens kulturbærere

Esbjerg

CEO John Westwood fra det inter­ nationale analysehus Douglas­ Westwood, med speciale i energisektoren.

Viden i verdensklasse om energi på havet Esbjerg er landets center for energi på havet og vil i 2015 være Danmarks centrum for energiteknologi. Udgangspunktet er en klynge med over 200 virksomheder i tæt samarbejde med et stærkt uddannelses- og forskningsmiljø. Allerede nu arbejder 9.000 inden for olie og gas samt vindenergi i Esbjerg Kommune, og i disse år investeres et milliardbeløb i infrastruktur, forskning og udvikling. Kontakt Esbjerg Erhvervsudvikling på 7512 3744 for mere info.

DNV - an international partner DNV is a global provider of knowledge for managing risk. Today, safe and responsible business conduct is both a license to operate and a competitive advantage. Our core competence is to identify, assess, and advise on risk management. From our leading position in certification, classification, verification, and training, we develop and apply standards and best practices. This helps our customers safely and responsibly improving their business performance.

DNV Oil & Gas serves the Oil & Gas industries with certification and independent verification services, providing design verification of components and facilities, manufacturing survey and offshore survey during project development and in-service operation. A career with DNV is different. You can combine your technological and business achievements with positive contributions to society in a way that few other employers can offer. Visit our website to see vacant positions.

DNV DK headoffice: Hellerup DNV DK Oil & Gas: Esbjerg DNV serving the Oil & Gas industry - dnv.com/industry/oil_gas DNV is a founding partner of Sustainia - visit sustainia.me

Scan med din smartphone og se filmen om EnergiMetropol.

Olie Gas Danmark — 23.08.12  43


Offshore Denmark Pavillon forventer stor efterspørgsel på ONS

Offshore Energy Group i eksport­ fremstød på ONS

Tekst Tine Kortenbach

”Danish Offshore Energy Group´s deltagelse på ONS er en vigtig del af vores strategi om at hjælpe vore medlemmer og danske underleverandører til at få nye kontakter på det norske olie- og gasmarked. Danmark har nemlig mange små og mellemstore virksomheder, som ville kunne levere til de større aktører.” Det fastslår Senior Sektor Manager Jørn Hansen. Han leder eksportfremstødet for Danish Offshore Energy Group på messen i Stavanger, der vil være verdens energicentrum i slutningen af august. Begivenheden tiltrækker omkring 1350 udstillere, og 50.000 gæster forventes at lægge vejen forbi messen. Her kan de bl.a. møde 17 danske virksomheder i netværket Danish Offshore Energy Group, alle med specielle kompetencer inden for olie- og gassektoren, ingeniørvirksomheder samt komponent- og serviceleverandører. Danish Offshore Energy Group blev dannet i 2011 og har i alt 77 medlemmer. Netværket er en sektion i Eksportforeningen, som er en privat, landsdækkende forening med ca. 500 medlemsvirksomheder. Standene i hal J er etableret i samarbejde med Danmarks Eksportråd. 

”Lige nu er nordmændene virkelig ude og shoppe, så jeg forventer stor efterspørgsel, både efter produkter, services og rådgivning,” siger direktør Mogens Tofte Koch, der er organisator af Offshore Denmark Pavillon på ONS 2012. Han ser frem til en hektisk uge på fællesstanden i hal J, hvor det ypperste fra 25 danske virksomheder bliver vist under det fælles brand Offshore Denmark, som i en årrække har været anvendt til messeaktiviteter og andre afsætningsaktiviteter. Energimessen foregår den 28.-31. august i Stavanger, Norge, og har stor international bevågenhed, da den er en af branchens førende messer. Deltagelsen er arrangeret i samarbejde med Danish Marine & Offshore Group. Det er en afsætningsforening med 100 danske leverandørvirksomheder som medlemmer. Målet er at styrke de danske virksomheders position på eksportmarkederne. Foreningen har også etableret et internationalt netværk, samlet i EUROnet. Danmarks Eksportråd har givet støtte til eksportfremstødet. 

Stavanger, Norge

High rig activity at Semco maritime Semco Maritime is as busy as ever with rig upgrades. In the summer, six jacl-up rigs from the North Sea will be extensively upgraded at the company’s new rig facilities in the Port of Esbjerg.

In the autumn of 2011, Semco Maritime opened the new facilities in a dedicated area of 10,400 square metres at the harbour of Esbjerg. The overall work on each rig lasts an average of 25 to 45 days and involves up to 180 employees.

www.semcomaritime.com

44  Olie Gas Danmark — 23.08.12


”The North Sea bed is the bedrock of a Danish society with continued economic growth and reliable welfare”

Com

pet pow itive req er u tra ires inin g!

>> Competitive power is based

In 2011 North Sea oil provided 30 billion DKK for the Danish national household and Denmark is expected to remain a net oil exporter at least until 2022.

on excellent skills >> Targeted, effective

training ensures excellent skills

Svend Lykkemark Christensen, Managing Director Danoil Exploration A/S

Spangsbjerg Møllevej 72 6700 Esbjerg Tlf. 7913 4444 www.kursuscentervest.dk

Spangsbjerg Møllevej 72 6700 Esbjerg Tlf. 7913 4444 www.kursuscentervest.dk

Olie_Gas ann.indd 1

03-07-2012 11:38:44

Spangsbjerg Møllevej 72 6700 Esbjerg Tlf. 7913 4444 www.kursuscentervest.dk

Let’s make it exceLLent. together. Ever thought about changing careers or changing company? Then consider joining Ramboll Oil & Gas where you will be working on some of the world’s most complex and interesting oil and gas projects. We will by 2020 be a dynamic team of 4,000 oil and gas experts worldwide, and are currently recruiting both senior and junior specialists for our offices in Denmark, Norway and the Middle East. Want to know more? Then please check our website for exciting career opportunities. www.ramboll-oilgas.com

241 x 146,5mm.indd 1

6/27/2012 1:53:23 PM Olie Gas Danmark — 23.08.12  45


Port of Frederikshavn Service Towards New Horizons

For more details visit: www.maritime-network.dk and www.fhhavn.dk

Confront your technical challenges Lloyd’s Register ODS specialises in noise & vibration control, failure analysis and the dynamics of rotating machinery. Through a strong combination of short notice site investigation capabilities and advanced modelling and analysis skills, we help your business operate with confidence.

Visit www.lr-ods.com

Lloyd’s Register and Lloyd’s Register ODS are trading names of Lloyd’s Register Group Limited and its subsidiaries. For further details please see http://www.lr.org/entities

46  Olie Gas Danmark — 23.08.12

Main office in: Copenhagen Offices in: Stockholm Tønsberg Lyon Houston Dubai Singapore


• Deepwater Proof Technology • Launch and Recovery Systems • 5Te 12Te 30Te 100Te • Active Heave Compensation • Flexibility through Standard Design • Electric or Hydraulic Drives • Fully Electronic Control • Working Depth Beyond 3000m

ntd offshore a/s • Herningvej 78-80 • DK-6950 Ringkøbing Phone: +45 96 74 29 00 • www.ntd-offshore.com • Mail: sales@ntd-offshore.com

Serving the world with safety, flexibility, and precision At DanCopter we provide helicopter transport of personnel and materials from base to offshore installation all over the world. Safe, precise and tailormade for your needs.

www.dancopter.dk • Tel.: +45 7612 1450

www.dancopter.dk

Olie Gas Danmark — 23.08.12  47


ENERGI

I forandrIng

VI FINDER ENERGIEN nU og I frEMTIdEn Den dobbelte udfordring Vi bruger alle energi i hverdagen. Energi er en forudsætning for det moderne samfund, og den globale energiefterspørgsel stiger. Samtidig er vi stillet overfor udfordringen om at reducere miljøbelastningen fra den traditionelle energiproduktion. det er den dobbelte udfordring, vi står overfor. Målrettet indsats på begge fronter Hos dong Energy arbejder vi målrettet på begge fronter. Vi skaffer mere energi ved at øge produktionen af olie og naturgas. Samtidig er dong Energy førende på verdensplan inden for offshore vindenergi, og vi øger desuden brugen af biomasse til el- og varmeproduktion. Olie og naturgas holder hjulene i gang I mange år frem vil de fossile brændsler være essentielle for at holde hjulene i gang i det moderne samfund. Transport, opvarmning og mange af de produkter, vi bruger i hverdagen, er baseret på olie og naturgas. Siden begyndelsen af 1990’erne har danmark været selvforsynende med olie og naturgas, og

med dong Energy’s fortsatte investeringer i blandt andet den danske del af nordsøen, bidrager vi til at denne linje holdes i årene fremover. Erfarne specialister dong Energy har i mere end 30 år aktivt efterforsket efter olie og naturgas i nordsøen og det øvrige nordeuropa. Vi har mere end 65 olie- og naturgaslicenser, og gennem vores omfattende erfaring har vi et indgående kendskab til området og undergrunden. Vi opererer nogle af nordeuropas teknisk mest udfordrende felter, hvilket kræver et indgående kendskab til området samt højt specialiserede medarbejdere. Høje ambitioner, investeringer og vækst over de næste 5 år forventer dong Energy at fordoble produktionen af olie og naturgas, og frem mod 2020 forventer vi at sætte et nyt felt i drift hvert år. Vores vækststrategi betyder, at vi i de kommende år får brug for endnu flere motiverede kolleger til at løfte udfordringerne og nå vores mål.

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.400 medarbejdere og omsatte for 57 mia. kr. (EUR 7,6 mia.) i 2011. For yderligere information, se www.dongenergy.com

Olie Gas Danmarks lanceringsmagasin 2012  

I august 2012 slog de to store organisationer, Dansk Offshore Industri (under Dansk Industri) og Danish Operators, sig sammen og dannede Oli...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you