Page 1

Specialmagasin    Udgivet af Olie Gas Danmark

10. september 2013   Annoncefinansieret

Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10

Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side 12-13

Nordsøen – et hav af komplekse oliefelter Side 14-15

Stor jobsikkerhed for unge i olieog gassektoren Tema – side 29-37

Danmark – en olienation

Den let tilgængelige olie er produceret, men der er ressourcer til mange års produktion endnu i de marginale felter. Det kræver forskning i nye teknologier, stabile økonomiske rammebetingelser og en indvindingsgrad over de nuværende 27 pct.Side 4-5


LEDER

Danmark – en olienation Som det eneste land i EU er vi selvforsynende med olie og gas. 15.000 mennesker har job i sektoren, og produktionen af olie og gas bidrager årligt med 25-30 mia. kr. til det danske samfund. Det kan forsætte i mange år frem, hvis de rigtige beslutninger om fremtiden i Nordsøen træffes. Men det haster. Regeringen har fremlagt sin rapport ”Eftersyn af Vilkårene for Kulbrinteindvinding”. De endelige forhandlinger om konsekvenserne for en række selskaber udestår. Vi må opfordre til, at der findes løsninger, som skaber et varigt grundlag for industrien. Det er essentielt, at industrien får arbejdsro til at se fremad og fokusere, hvis Danmark skal have realiseret det tilbageværende potentiale i Nordsøen. Energistyrelsen estimerer, at der er producerbar olie og gas, der svarer til 70 pct. af alt den olie, der indtil nu er produceret i Nordsøen. Det er meget! Hvordan får vi realiseret det potentiale? Den danske sokkel er et modent område, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er mere olie og gas. Den tilbageværende olie og gas bliver sværere at få op, og nye fund bliver stadig mindre og dyrere at producere. Fremtidens olieproduktion bliver derfor en stor teknologisk og økonomisk udfordring. Hvis Danmarks olie- og gasproduktion fortsat skal holde hånden under velfærden, er mere efterforskning, produktion af marginale felter og en højere indvindingsgrad tre centrale ”vækstmotorer”. Virksomhederne skal have incitament til at øge efterforskningen, så vi kan finde nye olie- og gasforekomster i Nordsøen. Når vi har fundet olien og gassen, skal det kunne betale sig for virksomhederne at producere den – også fra de mindre og svært tilgængelige felter. Og så skal vi have mere end de nuværende 27 pct. af olien ud af det enkelte felt. Det er det, man kalder indvindingsgraden. Tiden er en kritisk faktor. Det er kritisk, at vi får alle tre tæt forbundne ”vækstmotorer” i gang hurtigst muligt, og at det sker koordineret. Det er muligt, men det haster, og der skal tænkes anderledes, hvis det skal lykkes. Det billede fremgår af rapporten ”Potentialet i Nordsøen – tre vækstmotorer til realisering”, som er udarbejdet af Quartz + Co. på Olie Gas Danmarks foranledning. Timingen er afgørende, fordi fremtidens olie og gas først og fremmest skal produceres gennem den eksisterende infrastruktur i Nordsøen. Størrelsen af fremtidige fund vil nok ikke kunne retfærdiggøre de meget store investeringer, som nye, selvstændige platforme og rørledninger kræver. Mange af de eksisterende felter er modne og driftsomkostningerne per tønde olie er stigende, og rentabiliteten af fortsat produktion er vigende. Hvis selskaberne må afvikle de eksisterende platforme, fordi det ikke længere kan betale sig at producere fra de gamle felter, forbliver de tilbageværende ressourcer i undergrunden for evigt. Omvendt har fornyet aktivitet en positiv synergieffekt. Investeringer i forøgelse af indvindingsgraden og udbygning af marginale fund via eksisterende felter kan forlænge levetiden for den nuværende infrastruktur. Og forlænger man levetiden, forlænger man også den tid, hvor man kan lede efter og producere yderligere olie og gas. Det vil betyde øgede skatteindtægter, arbejdspladser og eksport. Selvom der er fremgang at spore i dansk økonomi, har vi som samfund brug for al den vækst og alle de arbejdspladser, vi kan finde. I olie- og gassektoren er der et vækstpotentiale, som er reelt, og som venter på at blive udfoldet, hvis vi vil. Jeg ser derfor frem til, at industrien og regeringen i fællesskab formulerer og iværksætter en langsigtet strategi for udvikling af sektoren – mens tid er.

Martin Næsby Direktør, Olie Gas Danmark 2  Olie Gas Danmark — 10.09.13


Indhold

Danmark – en olienation

Martin Næsby:

“Vækst i Nord­ søen kræver langsigtet og koordineret handlingsplan”

4

8

Svær dansk Nordsøsokkel skaber kæmpe eksport

18 Nordsøen – et hav af komplekse oliefelter

Teknologi skal sikre mere olie og gas

14

22

12 Unge vælger offshore: “Det er en livskarriere”

Offshore giver unge stor jobsikkerhed Udgiver Olie Gas Danmark

Ny OGDformand stolt af den danske olienation

Energiministeren:

36

32

Produceret af First Purple Publishing Projektledelse Kristian Dickow Redaktør Bent Sørensen Design/layout Casper Heiberg Forsideillustration Casper Heiberg Tryk Stibo Graphic Oplag 140.000 (120.000 danske, 20.000 engelske)

Kontakt First Purple Publishing Kasper Karstensen Tlf. 3119 4000 kk@firstpurple.com

Uddannelsesministeren:

Flere skal uddannes til offshore

29

Esbjerg er Danmarks metropol for energi

40

Olie, gas og grøn omstilling

42 Øget sikkerhed kræver fælles fokus

46

Skifergas kan afsløre store energireserver

48 Olie Gas Danmark — 10.09.13  3


Danmark

– en olienation Den danske olie og gas har givet velfærd i årtier, og karrieremulighederne er store for unge studerende. Selvom produktionen af dansk olie toppede for ti år siden, er der stadig et stort potentiale i Nordsøen, som med en langsigtet strategi kan skabe vækst, velfærd og arbejdspladser i mange år frem Tekst Bent Sørensen og Ulla Lena  Grafik Casper Heiberg

Da Mark Twain så sin nekrolog i en avis, telegraferede han kortfattet: ”Rygterne om min død er stærkt overdrevne”. Den danske olie- og gasbranche kan sige noget tilsvarende til dem, som måske tror, at Nordsøen snart er tømt for de olie- og gasreserver, som har bidraget til dansk velfærd i over 40 år. Den danske sokkel er moden. Det betyder, at størstedelen af olien fra de kendte felter allerede er produceret. Der står derfor ikke et norsk olieeventyr og venter i horisonten. Men selvom den danske produktion toppede for snart ti år siden og nu er for nedadgående, er der under incitamentsskabende rammevilkår og en langsigtet strategi med fokus på ny teknologi og feltudbygninger udsigt til produktion og velfærd fra Nordsøen i mange år frem. De positive fremtidsudsigter bekræftes af de unge, der har valgt en karriere i olie- og gasbranchen. ”Der er rigelige reserver af olie og gas til min karriere,” fastslår 23-årige Birgit Haastrup i dette magasin. Hun bliver færdig næste sommer med en kandidatgrad som ingeniør i olie- og gasteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Og det er blandt andet netop studerende som Birgit Haastrup, der er brug for, hvis Nordsøens potentiale skal udnyttes fuldt ud. For olie- og gasbranchen mangler højt kvalificeret arbejdskraft.

Fire årtier med olie De fire årtier med olie- og gasproduktion i Danmark har haft stor betydning for det 4  Olie Gas Danmark — 10.09.13

danske samfund. Den første olie blev produceret i 1972, og i 1990 oversteg olie- og gasproduktionen for første gang det samlede energiforbrug og gjorde Danmark til nettoeksportør af energi. Den danske olie og gas har samlet set givet staten en indtægt på mere end 325 mia. kr. Dertil kommer, at 15.000 mennesker er ansat i sektoren, og at eksporten af olie og gas alene repræsenterer 9 pct. af den samlede danske eksport, svarerende til en værdi på 48 mia. kr.

Ingen anden sektor i Danmark betaler mere i skatter og afgifter end olie- og gassektoren, og med 25,2 mia. kr. i 2012 er skatteindtægterne fra den danske olie og gasproduktion afgørende for dansk økonomi. Det svarer næsten til prisen på en Øresundsbro med landanlæg eller til statens samlede udgifter til de videregående uddannelser.

Krav til fremtiden Ud over incitamentsskabende økonomiske rammevilkår, som er afgørende for


Vidste du at... Danmark som det eneste EU-land er selvforsynende med olie og gas

at tiltrække investeringer i den danske undergrund, er teknologiudvikling og en koordineret, langsigtet handlingsplan for Nordsøen afgørende faktorer for, at olien og gassen fortsat kan strømme ind. Regeringen har meldt ud, at indvindingsgraden skal op, og at forskning er nøglen. ”Der er behov for forskning i metoder, som gør det muligt at producere en større del af den olie, som findes i de tætte kalkfelter,” siger klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard i dette magasin. Olieselskaberne har gennem årene udviklet teknologien, så indvindingsgraden er øget fra 14 pct. i 1990 til 27 pct. i 2011. Mange mener, at den kan komme endnu højere op. ”Olie Gas Danmark kan sætte sig strategiske mål, der i hvert fald er højere end 27 pct. Men to ting driver, hvor højt vi kan komme op: Teknologi og økonomi. Her kan det nye forskningscenter spille en rolle,”

fastslår den nye formand for Olie Gas Danmark, Troels Albrechtsen, i et interview her i magasinet. Direktør i Olie Gas Danmark Martin Næsby mener, at en langsigtet og koordineret handlingsplan for Nordsøen med fokus på efterforskning, marginale felter og øget indvindingsgrad er vigtige elementer, hvis man skal udnytte Nordsøens potentiale fuldt ud.

Stor værdi Lykkes det at få indvindingsgraden op, vil det være en stor gevinst for samfundet. For selvom fremtidens olieindvinding i Danmark vil ske fra mindre felter, hvor olien måske oven i købet er svært tilgængelig og dermed dyrere at få op, repræsenterer hvert procentpoint i forøgelse af indvindingsgraden en produktionsværdi på mere end 50 mia. kr., hvis olieprisen bliver på det nuværende niveau. Energistyrelsen vurderer selv, at hvis man blot realiserer halvde-

len af det yderligere olie- og gaspotentiale, man i dag mener, det er realistisk at få op fra Nordsøen, giver det staten en merindtægt på 5. mia. kr. om året frem til 2042 og 5000 arbejdspladser.

Syvende udbudsrunde Branchen venter lige nu på, hvilke vilkår og muligheder den såkaldte syvende udbudsrunde byder på i Nordsøen. Det er syv år siden sidste udbudsrunde. I sjette udbudsrunde i 2006 blev i alt 14 licenser tildelt, og erfaringerne fra de licenser kan måske give et fingerpeg om mulighederne i den kommende udbudsrunde. Sjette udbudsrunde har skabt stor efterforskningsaktivitet, som har ført til nye olie- og gasfund. En endelig dato for lancering af den syvende udbudsrunde afventer ifølge Energistyrelsen blandt andet nogle miljøvurderinger, men ventes fortsat at gå i gang i 2013.  Olie Gas Danmark — 10.09.13  5


RWE Dea

SUCCESSFUL ENERGY PARTNERSHIP. RWE Dea is a top-performing company engaged in the exploration and production of natural gas and crude oil. Geological expertise, state-of-the-art drilling and production technologies as well as a diverse range of professional experience and know-how acquired over more than 110 years of corporate history make RWE Dea a powerful company active in numerous international operations. Safeguarding energy supplies and environmental protection are our key objectives. RWE Dea currently gives proof of these high standard upstream activities in Europe, North Africa, the Caspian Region, the Southern Caribbean and the Equatorial Region of South America – day-to-day. These core regions are of strategic importance for RWE Dea and the company is further strengthening its position there. RWE Dea is part of the RWE Group - one of Europe‘s biggest energy corporations. RWE Dea AG l Überseering 40 l 22297 Hamburg l Germany T +49(0)40 - 63 75 - 0 l E info@rwedea.com l I www.rwedea.com


DTU Side 7

The Center for Energy Resources Engineering

Photos: Maersk Oil & Gas and Christian Carlsson

Knowledge for the future Oil and gas are fundamental energy resources for human CERE is an independent, university based, research unit existence and everyday life. But the time of easy oil discoveries with more than 30 years of expertise in the field. The DTU’s central campus is located just north of DTU, Technical University of Denmark, is ranked are over. CERE co-workers are a mix of internationally renowned Copenhagen, and life at the University is as one of the best technical universities in scientists and the sharpest young talents from different engaging and vibrant. At DTU, we make sure Europe. DTU offers internationally recognized Meeting the challenges of today’s oil and gas industry call that yourscientific goals andcommunities ambitions arearound met. the group. MSc degrees in 28 English-taught programmes, for deep insights, innovative discoveries the highest Tuition is free for EU/EEA citizens. a wide range of joint programmes andand double leveldegrees of international research expertise. The research center unites experience with unique talent with international partner universiand educates scientists and engineers. The Meet us at The Studenttomorrow’s World Fair in ties, and 19 PhD schools. Center for Energy Resources Engineering (CERE) is Denmark’ s education and training MSc and doctoral students are Manchester on 12 October and in of London on 13 October At DTU, students hands-on to assurance, leading research centerhave in the areas ofaccess EOR, flow some 2013. of the most important aspects of CERE’s activities. edge facilities and work closely under CCScutting and petroleum geoscience. With an excellent track Visit www.dtu.dk theand expert supervision of top international record international reputation CERE uniquely comThe expertise from CERE assists Denmark to make the for more information researchers. bines strong competences from several academic fields. right decisions for the future. Most of our many diverse research projects are conducted in collaboration with one or more members of the CERE Consortium – a group of 29 leading companies in the field. Read more on www.cere.dtu.dk


8  Olie Gas Danmark — 10.09.13


“Vækst i Nordsøen kræver langsigtet og koordineret handlingsplan” Milliardinvesteringer og store muligheder for unges fremtid i dansk olieog gasindustri er med til at skabe optimisme hos direktør Martin Næsby i brancheorganisationen Olie Gas Danmark. Han håber på en koordineret og langsigtet handlingsplan, som kan forlænge dansk olieproduktions levetid og skabe vækst og velfærd

Tekst Keld Broksø og Ulla Lena  Foto Jeanne Kornum

Mens andre sektorer fyrer folk, efterspørger den danske olie- og gasbranche kompetente folk og kan berette om høj aktivitet, udvikling, milliardinvesteringer og en syvende udbudsrunde forude med mulighed for nye fund og indvinding. Martin Næsby, direktør i brancheforeningen Olie Gas Danmark, mener, at Nordsøen har et stort uudnyttet potentiale, som under de rette rammevilkår og en langsigtet strategi med fokus på øget efterforskning og teknologiudvikling kan skabe velfærd i det danske samfund i mange år frem.

man producerer. Den har været stigende gennem de 40 år, der er blevet produceret olie og gas i Danmark. Vi bliver hele tiden dygtigere og bedre til at forstå den danske undergrund. For eksempel kan vi nu gå ned i felter, hvor der er langt højere tryk og temperaturer. Det vil sige, at vi i dag kan indvinde fra felter, som man ikke tidligere kunne. Nogle mener, at indvindingsgraden kan stige med 10 eller måske 20 pct. Det kræver et teknologisk tigerspring. Er det muligt? Teknisk er det måske muligt, men der er store økonomiske udfordringer.”

Det bliver vanskeligere at indvinde Nordsøens olie. Hvor meget mere olie kan vi producere i Danmark? ”Den teknologiske udvikling flytter sig hele tiden, og derfor kan man ikke give et præcist svar. Den danske produktion toppede i 2004, og vi kommer ikke op på det niveau igen. Den danske sokkel er det, man kalder moden, og produktionen fra de nuværende felter er faldende. Den ”nemme” olie er allerede produceret, og fremtidens oliefelter i Danmark bliver mindre og sværere tilgængelige. Men det betyder ikke, at vi ikke kan skabe vækst i Nordsøen og på den måde forlænge Nordsøens levetid, for der er stadig et stort potentiale. Energistyrelsen estimerer, at det i fremtiden vil være muligt at producere olie og gas i mængder, der svarer til 70 pct. af al den olie, der indtil nu er produceret i Nordsøen.”

Nye milliardinvesteringer

Så belært af fortiden mener du ikke, man kan spå om fremtiden for den danske olie og gasproduktion? ”Nej. Men jeg er ikke i tvivl om, at indvindingsgraden vil stige fra de nuværende 27 pct. Indvindingsgraden er et udtryk for, hvor stor en del af de kendte oliereserver,

Uanset forårets politiske diskussioner om skatteforhold sker der stadig store ting i branchen, som bekræfter optimismen – eksempelvis da foråret bød på den største Nordsø-investering siden 2007. Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med Mærsk Olie og Gas som operatør investerede 4,6 mia. kr. i en stor udvidelse af Tyra Sydøstfeltet, der skal sikre yderligere 50 millioner tønder over de næste 30 år. Det var kun én af flere nyere investeringer. ”Vi er meget tilfredse med de investeringer fra vores medlemmer, og Tyra står ikke alene. Vi ser også store investeringer fra selskaber som DONG Energy , Hess og Bayerngas i Hejre-udbygningen og udbygningen fra Syd Arne-feltet. Samtidig har selskabet Wintershall fundet ny olie i Hibonite-feltet. Det styrker os i troen på et betydeligt merpotentiale i Nordsøen. Men skal vi skabe vækst og have det fulde udbytte af Nordsøens olie og gas, så kræver det en langsigtet handlingsplan – ikke bare massive investeringer i udbygninger fra de eksisterende felter men også investeringer i innovation og teknologiudvikling, så vi kan indvinde mere end de 27 pct., vi gør i Olie Gas Danmark — 10.09.13  9


Vækst i Nordsøen... dag, og gøre det rentabelt at producere fra mere marginale felter. Og så skal der ikke mindst investeres i efterforskning efter nye oliefelter. ”Det fremgår af rapporten ”Potentialet i Nordsøen – tre vækstmotorer til realisering” udarbejdet af Quartz + Co. på Olie Gas Danmarks foranledning. Rapporten omtaler netop øget efterforskning, produktion af marginale felter og forøgelse af indvindingsgraden som centrale ”vækstmotorer” til realisering af potentialet. Det kræver stabile og incitamentsfremmende rammevilkår, ellers tør virksomhederne ikke investere,” siger Martin Næsby og tilføjer, at det haster med at træffe de rette beslutninger.” Skaber de seneste, store investeringer generelt større investeringslyst? ”Store investeringer giver selvfølgelig optimisme for branchen, men virksomhederne vurderer altid den enkelte investering og investerer kun, hvis det kan betale sig. Vi skal passe på, at vi i Danmark ikke skræmmer investeringerne væk fra landet, for vores olie har ingen værdi – hverken i penge eller arbejdspladser – så længe den er nede i jorden. Hvad mener du så, der skal til for at udnytte Nordsøens fulde potentiale? En langsigtet handlingsplan med fokus på marginale felter, øget indvinding og efterforskning efter ny olie. Det er der, Nordsøens potentiale gemmer sig.”

Nødvendigt med de rette kompetencer Hvad er ellers vigtigt for, at Nordsøens potentiale kan udfolde sig? ”Uddannelse. Branchen er afhængig af, at vi får uddannet de rette kompetencer, for vi kan ikke uden videre regne med, at vi kan hyre de folk i udlandet, som ikke findes i Danmark. Både når det gælder rekruttering til branchen og forskning til øget indvinding, er det afgørende, at der er unge, som i første omgang interesserer sig for det tekniske og naturvidenskabelige område – og senere specialiserer sig i de kompetencer, som olie- og gasbranchen har brug for.” Kan det betale sig for de unge at uddanne sig inden for olie og gasindustrien? Produktionen falder jo, så hvad siger I til de unge for at få dem ind i olie- og gasfagene? ”Vi siger til dem, at der er gode karrieremuligheder. For det første er der stadig et betydeligt potentiale i Nordsøen, så der er olie og gas og dermed job mange år endnu. For det andet er olie- og gasbranchen i høj grad international. Som boreingeniør, geofysiker, maskinmester eller elektriker har man derfor hele verden som arbejdsplads. De internationale karrierer er tilmed vel10  Olie Gas Danmark — 10.09.13

lønnede med spændende, teknologiske udfordringer på alle niveauer.” Kan Danmark blive en global leverandør af kompetencer? ”Det er vi allerede, og vi kunne blive det i endnu større omfang. Men vi ser en tendens til, at de unge viger uden om de naturvidenskabelige og tekniske fag, når de vælger uddannelse. Det er derfor glædeligt, at vi i 2013 har set rekordmange studerende, der er blevet optaget på uddannelser, som kan give job i offshore-sektoren.”

Overlap mellem vind og olie Hvordan skal mikset af energi være fremover? Har I en forestilling om vægtningen af gas, olie, kul og grøn energi? ”Vi kan se af Energistyrelsens fremskrivninger, at der forventes et ret konstant forbrug af olie og gas, men faldende forbrug af kul og stigning i vedvarende energi. Det er det mønster, der er nu. Men det kan sagtens ændre sig blandt andet på grund af udvinding af skifergas i USA. I USA lukker man kulfyrede kraftværker, og her er CO2-emissionerne gået ned. Det billige kul eksporteres til Europa og Kina og det er kedeligt for CO2-udslippet. Vi har ikke en matrix for en ideel fordeling af energiformerne, for forudsætningerne ændrer sig hele tiden. Skifergassen har ændret spillet lige nu, og man forventer, at USA bliver nettoeksportør af fossile brændstoffer.” Hvordan bliver rollen så for dansk skifergas? ”Det er for tidligt at sige noget om dansk skifergas. Det franske selskab Total har koncessioner i Nordsjælland og Nordjylland. De skal inden længe foretage prøveboringer, som kan vise, om der overhovedet er skifergas. Først derefter kan man se, om dansk skifergas kan produceres i kommercielle mængder.”

Selvforsynende på papiret Et argument hos regeringen og jer for fortsat udvikling af dansk olie og gas er, at vi er selvforsynende. Men er det rigtigt? Det er jo ikke nødvendigvis vores egen, danske benzin, som vi tanker på benzintanken? Hvad mener I egentlig med, at vi er selvforsynende? ”Selvforsyning betyder, at vores egen produktion i Danmark er større end vores forbrug. Men al Nordsøens produktion er ikke nødvendigvis matchet med behovet i Danmark. Olien kommer ind via en pipeline til Fredericia, og den olie bliver solgt til verdensmarkedet – herunder Danmark. Køberne af olien er afhængige af kvalitet, raffinaderikapacitet og andet. Det er ikke sådan, at dansk olie skal gå til Danmark. Derfor både eksporterer og importerer vi olie. Det danske olieforbrug dækkes derfor generelt ikke af ”dansk olie”, som primært går til eksport,” forklarer Martin Næsby.  

  Den ”nemme” olie er allerede pro­ duceret, og fremtidens oliefelter i Danmark bliver mindre og sværere tilgængelige. Men det betyder ikke, at vi ikke kan skabe vækst i Nordsøen og på den måde forlænge Nordsøens levetid, for der er sta­ dig et stort potentiale Martin Næsby direktør i brancheorganisationen Olie Gas Danmark


Q-STAR ENERGY is a solid Danish company supplying competent people and projects for the oil, gas and wind industry in Northern Europe.

BERGEN

ESBJERG BYDGOSZCZ

Q-STAR ENERGY A/S Stormgade 99 DK-6700 Esbjerg Tel.: + 45 75 45 63 22 q-star@q-star.dk


Energiministeren:

Teknologi skal sikre mere olie og gas Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard får her fem skarpe spørgsmål, og svarene viser blandt andet, at en kommende strategi skal give grundlag for øget indvindingsgrad, ligesom behandlings- og transportsystemet skal optimeres. ”Der er behov for forskning i metoder, som gør det muligt at producere en større del af den olie, som findes i den tætte kalk,” fastslår Martin Lidegaard Tekst Keld Broksø  Foto Jeanne Kornum

1. 

Regeringen har sagt, at den ønsker at øge indvindingsgraden i Nordsøen. Hvad mener du, er det vigtigste for, at det kommer til at ske? ”Det er en udfordrende og vanskelig opgave at øge indvindingsgraden. Der er behov for forskning i metoder, som gør det muligt at producere en større del af den olie, som findes i de tætte kalkfelter. Metoden skal ikke blot udvikles, så den rent teknisk kan bruges i et laboratorium, men også være gennemførlig på kommercielt grundlag ude i Nordsøen. Det er ikke noget, som kommer af sig selv, men kræver systematisk forskning på et højt fagligt niveau. Det er derfor glædeligt, at industrien har taget initiativ til et dansk forskningscenter, som i samarbejde med danske og udenlandske forskningsmiljøer skal arbejde med disse spørgsmål.” ”Jeg synes også, at det er positivt, at industrien og det offentlige har startet et fælles projekt, Joint Chalk Research. Danske og norske myndigheder samt ti olieselskaber forestår projektet og indsamler og systematiserer allerede foreliggende viden, som kan bidrage til belysning af problemstillingerne. Endvidere er et projekt til undersøgelse af forbedret brøndteknologi netop besluttet påbegyndt.”

iværksat to forskningsprojekter, hvis resultater skal give grundlag for yderligere efterforskning af den danske del af Nordsøen.”

3. 

En særlig problemstilling på den danske sokkel er de marginale felter. Hvordan mener du, at vi får olieselskaberne til at interessere sig for de mere marginale felter? ”Et felt kan være marginalt, fordi det er vanskeligt og dermed dyrt at producere, eller fordi forekomsten er lille og derfor ikke kan bære at skulle investere i egne anlæg til behandling og transport. Indvinding fra felter med høje produktionsomkostninger kræver udvikling af nye metoder, som kan gøre dem kommercielle – og så er vi tilbage i den tidligere omtalte indsats for at øge indvindingen fra de vanskelige felter: Hvis forekomsten er lille, så er vi i den heldige situation, at der i dag er en infrastruktur til produktion og transport af olie og gas i den danske del af Nordsøen. Da produktionen er faldende, er der ledig kapacitet, som kan udnyttes af små felter. Opgaven er at sikre, at rettighedshaveren til det lille felt får rimelige vilkår for brug af anlæggene. Hvis ikke, vil små fundmuligheder ikke blive efterforsket, men olieselskaberne vil bruge deres efterforskningsmidler andre steder.”

2. 

4. 

”Det er nu syv år siden, sidste udbudsrunde blev gennemført. Arbejdsprogrammerne er ved at være gennemført. Der er derfor behov for at gennemføre en ny runde, hvor de ikke koncessionsbelagte områder i Nordsøen udbydes. Det bliver den syvende danske udbudsrunde. Vi ved fra vores daglige kontakt med olieselskaberne, at der er interesse for at få nye tilladelser til efterforskning og udbygning af kulbrinter. GEUS har sammen med flere olieselskaber

”Lidt forenklet kan man sige, at strategien vil have en underjordisk del, som handler om, hvordan vi indvinder en større del af den kendte olie og gas i felterne. Endvidere vil der være en del, som vedrører, hvordan behandling og transportsystemet kan

Har du noget i tankerne, som vil kunne intensivere efterforskningen efter nye felter?

12  Olie Gas Danmark — 10.09.13

Regeringen har meldt ud, at den i samarbejde med branchen vil satse på ”en langsigtet strategi for på kommercielt grundlag at gennemføre en optimering af indvindingen af olie og naturgas fra felterne i Nordsøen.” Kan du allerede nu løfte sløret for nogle de elementer, som du mener, er afgørende at have med i en langsigtet strategi for Nordsøen?

optimeres fremover. Som nævnt er der overkapacitet i dag. Endvidere er mange af anlæggene gamle. Der er derfor behov for at gennemtænke den fremtidige infrastruktur. I den forbindelse skal der lægges vægt på at optimere energieffektiviteten i det fremtidige behandlings- og transportsystem. Sparet energiforbrug er lig med sparede omkostninger.”

5. 

Dansk olie- og naturgas er vanskelig at få op sammenlignet med for eksempel mulighederne på den norske og britiske sokkel. Vanskelighederne har omvendt skabt en succeshistorie for eksport af danske, tekniske løsninger. Hvordan kan regeringen sikre fortsat vækst i eksport af dansk olie- og gasteknologi? ”Olieselskaberne i den danske del af Nordsøen har måttet finde løsninger på udfordringer fra en vanskelig geologi. Det bedste grundlag for en fortsat vækst i eksporten af dansk olie- og gasteknologi vil være at sikre opretholdelse af efterforsknings- og produktionsvirksomhed i Danmark. En ny udbudsrunde vil bidrage til efterforsk-


Ajour Mas

kinm

ningsaktiviteten og dermed produktion af nye ressourcer.” ”Et seriøst forskningsarbejde omkring de aktuelle danske udfordringer med at forøge indvindingsgraden vil på sigt også kunne lægge grunden til en yderligere forøgelse af eksporten af teknologi.” ”Danske virksomheder har også været i front med billige udbygningsløsninger og horisontale boringer, som kunne producere mere pr. investeret krone. Et fremtidigt indsatsområde kunne være energieffektive løsninger, hvor energiforbruget i forbindelse med behandling og transport nedbringes. Det er imidlertid væsentligt, at nye løsninger også er gode sikkerheds- og miljømæssigt,” fastslår Martin Lidegaard.  

estre

nes e rhve rv

skon

feren

2013

ce

Ajour

201

3 Oden se Torsd Congres s Cen ag de te n Freda g den 28. novem r b 29. no vemb er & er

Management and Technology Maskinmestrenes Forenings erhvervskonference Ajour 2013 sætter fokus på Management and Technology og maskinmestrenes bidrag til væksten i offshore olie og gas. Du får ny viden og inspiration fra flere end 30 faglige foredrag med fokus på blandt andet udviklingen i den danske offshore-branche, kravene til fremtidens udvinding og produktion af olie og gas, Maersk Oils olie- og gasaktiviteter i den danske del af Nordsøen samt gassens rolle i det fremtidige energisystem. Desuden kan du styrke dit faglige netværk og opleve den nyeste teknologi i udstillingen med op mod 150 udstillere. Mød blandt andre:

Besti ls ajou tand på r201 3.dk

Jens Holm-Nielsen, Senior Vice President og Carsten Nielsen, Vice President, Semco Maritime A/S

Karsten Jensen, Asset Executive: Maersk Oil’s olie- og gasudvinding i Nordsøen

  Indvinding fra felter med høje produktionsomkost­ ninger kræver udvik­ ling af nye metoder, som kan gøre dem kommercielle

Kristian Lund Jepsen, Senior Chief Consultant, Rambøll Oil & Gas: Udvinding og produktion af olie og gas

Torben Brabo, Vice President, Energinet.dk: Gassens rolle i det fremtidige energisystem

Se hele konferenceprogrammet og tilmeld dig nu på www.ajour2013.dk

Martin Lidegaard, Energiminister Olie Gas Danmark — 10.09.13  13


Nordsøen

– et hav af komplekse oliefelter 41 år. Så lang tid er der blevet produceret olie og gas i den danske del af Nordsøen, og der er ressourcer til mange år endnu. Fremtidens opgave bliver at optimere produktionen fra de modne felter i Nordsøen og samtidig finde veje til at udnytte de vanskeligt tilgængelige ressourcer. Det kræver først og fremmest, at der udvikles ny teknologi, at sektoren kan rekruttere de nødvendige eksperter, og at sektoren har stabile og incitamentskabende rammevilkår Tekst Steen Laursen og Ulla Lena

Den danske del af Nordsøen er blevet grundigt efterforsket, og de lavthængende frugter er blevet plukket. Den fremtidige olie- og gasproduktion i Danmark står over for både teknologiske og kommercielle udfordringer. Man skal finde innovative veje at gå for at få mest muligt ud af de gamle modne felter, der allerede er i produktion; for at producere fra ”High Pressure High Temperature”-felter og for at finde nye felter. Succes med at udnytte de tilbageværende ressourcer i Nordsøen kan forlænge dansk selvforsyning med energi og sikre velfærden i Danmark. For selv om oliefelterne i fremtiden vil være både mindre og sværere at få fat i, kan de sagtens være kommercielt rentable at producere fra, hvis

operatører i branchen, forskningscentre og myndigheder arbejder sammen om at nå det mål.

Nye og mindre oliefelter I de kommende år vil fortsat produktion fra de ældre modne oliefelter blive suppleret med produktion fra nye mere svært tilgængelige og mindre oliefelter. I dag er DONG i gang med at finde innovative veje til både at få komplekse og krævende felter som Hejre i produktion, samtidig med at man ikke overser det store potentiale, der er i de små og mere marginale felter, som findes tæt på den eksisterende infrastruktur. Country manager for de danske aktiviteter i DONG E&P Flemming Horn Nielsen forklarer:

“Fremtiden tegner lovende for olie- og gasproduktionen i Maersk Oil i den danske del af Nordsøen. Ca. 19 pct. af olien er blevet indvundet, og beregninger viser, at der er betydelige mængder tilbage,” siger country manager for de danske operationer i Mærsk Olie og Gas, Mark Wallace.

”Rent økonomisk kan marginale felter sjældent finansiere en stand-alone-platform, men de fleste hænger kommercielt sammen, hvis de er forbundet til en eksisterende platform. Det er vores” støvsugerstrategi” i Siri-feltet.” ”Vi har haft stor succes med de små felter omkring Siri. I årenes løb har den værdi, der genereres af disse små felter, nærmet sig værdien af det oprindelige Siri-felt. Det er lykkedes ved at have dygtige medarbejdere med stor lokal viden om vores reserver. De har haft succes med at udnytte mindre felter i nærheden og gjort dem omkostningseffektive ved at udnytte den eksisterende Siri-infrastruktur og binde dem op på den centrale Siri-platform. Vi har gjort Siri-platformen til meget mere, end det var hensigten ved den oprindelige beslutning om investeringen. ” ”For at kunne drage fordel af den succeshistorie på landsplan er udfordringen at skabe betingelser, der sikrer alle operatører de rette incitamenter for at efterforske og udvikle disse marginale felter. Og vi er nødt til at sætte dem i produktion i tide, hvis vi skal bruge den eksisterende infrastruktur.”

En lovende fremtid: Betydelige mængder efterladt i modne felter En ting er at producere fra nye og mere marginale felter, en anden ting er at få det meste ud af eksisterende modne felter, som allerede er i produktion. For at være i stand til at producere mere, end de 27 pct. af olien som er den nuværende gennemsnitlige indvindingsgrad på den danske kontinentalsokkel, vil det kræve både ny viden og forbedrede metoder. Mark Wallace, country manager for de danske operationer i Mærsk Olie og Gas, siger: 14  Olie Gas Danmark — 10.09.13


“Rent økonomisk kan marginale felter sjældent finansiere en stand-alone-platform, men de fleste hænger kommercielt sammen, hvis de er forbundet til en eksisterende platform,” siger Country manager for de danske aktiviteter i DONG E&P, Flemming Horn Nielsen, der her ses med Strategy, Planning & Branding Manager i DONG Energy, Anh Vu.

”Fremtiden tegner lovende for olie- og gasproduktionen i Mærsk Olie og Gas i den danske del af Nordsøen. Ca. 19 pct. af olien er blevet indvundet, og beregninger viser, at der er betydelige mængder tilbage. For at øge indvindingen arbejder vi med at maksimere produktionen fra vores modne felter, sikrer, at nye udviklingsprojekter bliver til kommerciel produktion, samt gennemfører vores planlagte efterforskning. På alle tre områder er det vigtigt for os, at vi fortsætter med at indsamle data og udvikler nye teknologier for at være i stand til at indvinde olien og gassen effektivt og økonomisk.” Flere af felterne i den danske del af Nordsøen har produceret i årtier. Et eksempel er Dan-feltet, der har produceret i 41 år. Vandinjektion er en af flere metoder, der er blevet anvendt i Dan-feltet for at øge produktionen og indvindingsgraden. Ved at pumpe vand under højt tryk ned i de tætte kalklag bliver olien skubbet hen til en produktionsbrønd, hvor det bliver indsamlet.

Den ”svære” olie og ny teknologi I dag kommer det meste af olie- og gasproduktionen i Danmark fra enten tætte kalklag eller meget tynde sandstenslag. Historisk startede udviklingen af den danske sektor med kalklagene. Efterhånden som kalkfelterne er blevet udnyttet, fokuserer Mærsk Olie og Gas også på oliefelter, som er sværere tilgængelige, men som alligevel kan udvikles kommercielt. Mark Wallace forklarer: ”I vores søgen efter mere olie og gas arbejder vi længere og længere ned i mere komplekse og udfordrende reserver, som er placeret dybere og ofte under de eksisterende felter. Det er blandt andet dette potentiale, som vores fremtidige efterforskningsprogram og igangværende projekter skal være i stand at identificere. Samtidig handler det også om at finde nye teknologier, som kan bruges til at øge indvindingsgraden.” Sådanne fremtidige teknologier kan bl.a. være CO2-injektion. Det er effektivt, da CO2 gør det lettere for olien at passere gennem den tætte kalk, men det er også et langsigtet projekt, fordi det er meget kompliceret og særdeles omkostningstungt. Andre teknologier, der kan udvikles yderligere, omfatter nye nanoteknologier, moderne polymertyper eller nye måder at bruge specielt designede enzymer på. Danske forskningsmiljøer kan komme til at spille en ledende her ved at forbinde branchens behov med teknologiske fremskridt.

Derudover kan synergi mellem forskellige typer af højteknologivirksomheder også gøre en forskel.

En fremtid i høj temperatur højtryk oliefelter I jagten på nye ressourcer har efterforskning i de dybere og mere komplekse dele af undergrunden givet gode resultater og rummer derfor store forhåbninger til fremtiden. Felterne, der ligger længere nede, er også varmere og under højere tryk. DONG Energy arbejder på at udvikle disse såkaldte HPHT-felter, som kræver mere avancerede metoder at udbygge og drive. Flemming Horn Nielsen forklarer: ”Teknologiske fremskridt har været altafgørende i vores nuværende udvikling af Hejre olie- og gasfeltet, som er det første HPHT-felt i de danske farvande. Olie og gas strømmer fra et reservoir, hvor trykket er 1010 bar (svarende til det knusende tryk på bunden af de dybeste oceaner på jorden), og temperaturen er 160 grader (og dermed over vands kogepunkt). Det giver en betydelig udfordring for vores boringsteknik, maskiner og udstyr. Derfor fokuserer vi hele tiden på at pleje og tiltrække disciplinerede og dygtige medarbejdere”.

Stabile rammevilkår og adgang til det rigtige udstyr En vigtig faktor, som afgør om det resterende potentiale af Nordsøen vil blive fuldt realiseret, er de lovgivningsmæssige rammer omkring branchen. Olie- og gasindustrien opererer allerede nu med ekstremt store og langsigtede investeringer. Alt andet lige vil fremtidens olie blive dyrere at producere, fordi den tilbageværende olie er vanskeligere at indvinde. Derfor er det vigtigt, at olieselskaberne har tillid til, at rammebetingelserne er stabile langt ind i fremtiden. For meget usikkerhed kan skræmme investorer væk fra den danske kontinentalsokkel.

Anders Nymann, country manager for Hess Danmark, siger: ”De muligheder, vi ser i den danske Nordsø, er afspejlet i vores engagement med at udvikle Syd Arne-feltet. I de seneste tre år har vi sammen med vores partnere DONG Energy og Danoil Exploration investeret over 1 mia. USD (5,6 mia. DKK) i en videreudvikling af feltet, bygget to nye indvindingsplatforme, rørledninger og boret 11 nye ”in-fill-brønde” med henblik på at øge produktionen yderligere. Under de rette betingelser håber vi at videreudvikle området i de kommende år.” ”Hess Danmark er interesseret i at deltage i den syvende udbudsrunde. Men for at investere yderligere i betydeligt omfang har vi brug for anerkendelse fra regeringen om, at rammebetingelserne ikke vil blive ændret med tilbagevirkende kraft.” En anden udfordring er, at udbuddet af det rette udstyr er knapt. Små oliefelter kræver konkurrencedygtige rigge, og de kan være svære at skaffe. Det er problemer, der forsinker arbejdet med nye oliefelter, forklarer Graham Goffey, country officer for Danmark i PA Resources: ”Lige nu er vi er ved at udvikle et oliefelt og har været på udkig efter en egnet borerig til 15 måneders drift. Problemet er, at vi ikke kan bruge rigge fra den hollandske eller engelske sektor, da de ikke opfylder de danske regler. Hvis vi vil bruge dem, er vi nødt til at opgradere dem for flere millioner dollar. Jeg taler slet ikke om at sænke standarderne i Nordsøen, men det ville være godt at have en løsning, så det var lettere at hente rigge fra andre områder.” Norske og danske regler er allerede kompatible, og der er masser af egnede rigge i den norske sektor. Men der er så meget olie i Norge, at de kan underskrive langtidskontrakter og udnytte dem i årevis uden afbrydelse. Det er en meget bedre forretning for dem end at bevæge sig rundt mellem små oliefelter i Danmark.  Olie Gas Danmark — 10.09.13  15


YOU THOUGHT WE WERE JUST A COURIER COMPANY?

With increasing living standards across the globe, the need for energy products is expected to grow significantly. However, the shifting oil & gas landscape in both production and consumption is making compliance, security and logistics increasingly difficult. To meet these challenges, companies in the industry must invest in new technologies and geographies while always looking for ways to balance risks and costs. In particular they need to rely on logistics suppliers who specialize in the industry to gain access to technology and talent, while cutting costs and redefining their business models.

This is where DHL Industrial Projects can help. We have a global team of oil & gas specialists who understand the industry’s needs, comply to the highest HSSE requirements and can offer smarter, simplified solutions. We work closely with customers to optimize their complex supply chains and manage logistics costs allowing oil & gas companies to focus on their core activities. We do that by providing logistics solutions with full transparency, flexibility and reliability, so you can increase your focus and grow your business, while optimizing costs.

DHL Industrial Projects is committed to the health and safety of people, and the protection of assets and the environment in which we live and operate. We are very proud of our zero-harm Health, Safety, Security and Environment (HSSE) and global zerotolerance compliance culture and strategy, led by below policies.

Understand the risk

Clear Transportation Rules

Lifting Operations Right, Every Time.

Security a structured system

Constant Communication

If it can’t be done strictly within our HSSE policy, we will not do it at all. That is our commitment today so we can be sure that we are still operating tomorrow. In return this is also your guarantee for long-term safety and reliability when working with your preferred partner - DHL Industrial Projects Oil & Gas team. To find out more about how we can support you, visit www.dhl.com/industrialprojects, email: dk.cph.projects@dhl.com@dhl.com or call us: +45 3690 5454.


More than 30 years of experience - to share with our customers within engineering solutions, manpower, products and technologies.

www.semcomaritime.com


Svær dansk Nordsøsokkel skaber kæmpe eksport

Der er ingen ”nem olie” at få op på den danske sokkel i Nordsøen. Det har til gengæld haft den fordel, at danske leverandører til olie- og gasindustrien har fået viden og teknologi, der gør dem efterspurgte i hele verden Tekst Keld Broksø

Eksportforeningen, som er landets største arrangør af eksportfremstød. I september 2012 gjaldt det eksempelvis messen ”Offshore Europe In Aberdeen,” hvor danske virksomheder markerede sig på en 150 kvadratmeter stor pavillon, arrangeret af Danish Offshore Energy Group, der er en del af Eksportforeningen. ”Danske virksomheder har et forspring med teknologier, som øger indvindingsgraden. Det har de været tvunget til at arbejde med i flere år, fordi indvindingsgraden ikke er så stor som eksempelvis i Norge,” fortæller business manager inden for olie og gas Merethe Wrang fra Danish Offshore Energy Group i Eksportforeningen, som koordinerer den danske messedeltagelse. ”Hvis man gør tingene smartere, er der gode chancer, og de danske virksomheder er gode til at være innovative. Skrappe miljøkrav satte Aalborg-firmaet ITW Densit på en prøve i Nordsøen. Fra starten af 1990’erne gik firmaet offshore med sin højstyrkebeton, som netop er Netop derfor har velegnet offshore. Forrest er firmaets mand Rasmus Stæhr, som er supervisor i ITW der været en gunDensit, der her har leveret et sæt blandeudstyr. stig udvikling for de danske teknologifirmaer. I det hele taget er der mange steder ker til at indvinde fra marginale felter, som i verden stor respekt for danske kompetenden danske Nordsø er rig på. cer,” siger Merethe Wrang. De kompetencer efterspørges ikke bare i Danmark, men også andre steder i verden, hvor olieindvinding er kompleks. Ud over Danske teknologier til udlandet den britiske og norske del af Nordsøen har Den danske afdeling af den globale konogså De Forenede Arabiske Emirater øget cern ABB har især succes med udvikling af sin produktionsambition for ældre felter, sensorteknologi og sikkerhedssystemer til hvor olien ikke længere er så tilgængelig. offshoresektoren. Det område er en stor afDen danske ambassade i Abu Dhabi har nu deling hos ABB, der er en ledende koncern 19 registrerede danske olie- og gasvirksominden for kraft- og automationsteknoloheder på sin liste i Emiraterne. gier med mindst mulig påvirkning af mil”Eksportpotentialet er kort sagt enormt, jøet. ABB leverer til hele industrien, og offog det lykkes godt for danske leverandører shore er kun en del arbejdet for de 145.000 at kapitalisere Nordsø-erfaringen ude i vermedarbejdere i omkring 100 lande. ABB i den,” konstaterer direktør Ulrik Dahl fra Danmark har godt 600 medarbejdere, og Den danske leverandør og serviceindustri er vokset op med svære produktionsbetingelser på den danske sokkel i Nordsøen, hvor der ikke findes nem olie. Den faste kalksten i den danske undergrund har været en udfordring for indvindingen på den danske sokkel. Det har omvendt givet danske leverandører en konkurrencefordel, fordi de har været tvunget til at udvikle innovative og omkostningseffektive teknik-

18  Olie Gas Danmark — 10.09.13

forretningsdirektør Carsten Sørensen mener, at de danske offshoreteknologier fra ABB er udviklet direkte som følge af de udfordringer, der er på den danske sokkel. ”De løsninger kan vi i høj grad eksportere nu gennem ABB’s globale olie- og gasorganisation,” siger Carsten Sørensen. Sensorteknologien kan for eksempel måle tryk, temperatur, flow i olie og gas, og de informationer integreres i den intelligente styring af det samlede procesanlæg. Sikkerhedsteknologien har ABB stor erfaring i. Det gælder blandt andet softwaresystemer til alarm-management, så man kan få overblik over og analysere de forskellige typer alarmer, som opstår på en platform. ABB i Danmark har det globale ansvar for udvikling af disse løsninger til olie- og gasindustrien. ”Begge teknologier understøtter olieselskabernes krav til høj sikkerhed og oppetid samt maksimal udvinding fra felterne,” forklarer Carsten Sørensen.

Rambøll med til at udnytte olien bedre Et miljøprojekt, som peger fremad også for eksporten, er et projekt ledet af Aalborg Universitet og støttet af Rambøll Olie & Gas i samarbejde med Mærsk Olie og Gas. Projektet, der begyndte i maj og skal løbe tre et halvt år, skal øge produktionseffektiviteten og sikre en bedre separering af den olie, der indvindes til havs. Selvom olieselskaberne gør alt for at mindske miljøpåvirkningerne, bliver en lille del af olien ledt tilbage i havet efter indvindingen, og målet er at reducere olieindholdet i netop det returvand. Teknikken er en nyudviklet software, der regulerer og eliminerer de enkelte systemers svagheder og får dem til at arbejde sammen som ét stort dynamisk system. ”Den procesteknologi har et stort forretningspotentiale både hjemme og internationalt,” mener Bo Løhndorf, som er seniorchefkonsulent hos Rambøll A/S. Projektet ’Plant-wide De-oiling of Produced Water using Advanced Control’ har et budget på 10 mio. kr., hvoraf Højteknologifonden har investeret 5 mio. kr. Rambøll støtter projektet med en timepulje til sparring og udvikling, i takt med at universitetets forskning skal omsættes i praksis. 


DNV IS A GLOBAL PROVIDER OF LEADING RISK MANAGEMENT COMPETENCE www.dnv.com/energy

Oil & Gas DNV’s transparent and independent approach to verification, certification, quality surveillance and marine operations assures that an activity, product, facility or service is in compliance with specified requirements of owners, authorities and other

stakeholders, thereby ensuring a successful project and safe operations in-service. The following main services are provided to Danish Oil, Gas and Energy companies as well as suppliers to the industry with the purpose to safeguard life, property and the environment:

Asset Risk Management, risk based inspection, maintenance optimisation and management Independent Verification, covering equipment, new building and the in-service phase SHE Risk Management, platform risk assessments, ship collision studies, Hazid/Hazop Project Certification, covering design, fabrication, installation, hook-up and commissioning Pressure Equipment, certification to PED and inspection on components and facilities/assemblies Management System Certification, e.g. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Det Norske Veritas, Danmark A/S Dokken 10, DK-6700 Esbjerg Tel: +45 7912 8600, mail: esbjerg@dnv.com

PLANNING AND DESIGN OF OFF-SHORE OIL- AND GAS INSTALLATIONS

Scope of activities: l Layout - dealing with the concept

for the facilities

l Process- dealing with various

concepts and requirement for redundancy

l Structural - design of an

economic and robust structure suitable for an efficient installation

l Mechanical - design of expedient

piping systems and mechanical specifications in accordance with clients requirement

l HVAC- provide necessary

specifications for process an utility ventilation

l Electrical - specifications of

equipment in accordance with the requirements for electrical power

l Instrument - specifications for

SCADA, shut down systems and auxiliary systems

l Hazid HAZOP and Fire & Safety

SIEMENS

HAS GOT THE ANSWER.

- assistance to the client

Siemens is the preferred supplier of complete electrical packages from the drilling drive system to the thruster drives. www.siemens.com/energy

For further information about the services ISC Consulting Engineers A/S can provide, please visit www.isc.dk

Innovative Engineering Innovative Engineering

96,5x146,5_ISC_280613.indd 1

ISC Consulting Engineers A/S Øster Alle 31 DK - 2100 Copenhagen Denmark Phone: +45 35 27 88 00 E-Mail: info@isc.dk

RÅDGIVENDE INGENIØRER

28/06/13 15.04

Olie Gas Danmark — 10.09.13  19


ANNONCE

Interoperability in plant engineering

A long-term plant engineering strategy supported by efficient engineering software products, that’s Aker Solutions approach to the oil and gas industry’s demand for continually higher engineering quality and decreased execution time for project developments.

"With our innovative engineering concept and the use of the COMOS software, we are able to perform work sequences simultaneously with higher data quality"

As one of the leading engineering companies in the oil and gas industry, Aker Solutions is specialized in delivering complex project solutions for challenging environmental conditions. Efficient data management and high quality in the data delivered is decisive factors for avoiding errors during construction and operation of a plant, and to ensure that possible problems can be dealt with early.

constantly growing challenges. In 2006, they took a decision to replace their own CAE system with a third party software solution: COMOS from Siemens.

Aker Solutions have for decades employed innovative IT solutions in their plant engineering, to stay ahead of these

COMOS forms the basis of Aker Solutions’ Project Data Hub, and also delivers integrated engineering tools sup-

Stein Schjerve, CIO of the engineering division at Aker Solutions.

porting key stages of the engineering lifecycle. It is based on a uniform data platform. The open software architecture allows Aker Solutions to connect other software tools such as weight control software. Nowadays, almost 1000 users work with COMOS at Aker Solutions, expanded by suppliers/subcontractors who exchange their project data with COMOS. "With our innovative engineering concept and the use of the COMOS software, we are able to perform work sequences simultaneously with higher data quality", says Stein Schjerve, CIO of the engineering division at Aker Solutions. COMOS represents the ideal answer for Aker Solutions, allowing them to manage all the engineering data as a central project data hub.


Offshore or onshore we have the power

»Vigtigst af alt har Esbjerg Havn betydelig erfaring i at arbejde med offshoreindustriens behov, og desuden har Esbjerg opnået stor erfaring med vindmøller« CEO John Westwood fra det internationale analysehus, Douglas-Westwood, med speciale i energisektoren.

From major allinclusive solutions to small specialist assignments.

Esbjerg

From design and project planning to installation and manpower.

We have the power – also to meet your challenge!

12517 KIRK & HOLM

We always focus on providing safety, quality, efficiency and results.

- Viden i verdensklasse om energi på havet Esbjerg er landets center for energi på havet. Udgangspunktet er en klynge med over 250 virksomheder i tæt samarbejde med et stærkt uddannelses- og forskningsmiljø. Allerede nu arbejder 13.500 inden for olie og gas samt vindenergi i Esbjerg Kommune.

On 1 July 2013 ... YIT changed name to Caverion. Our business remains unchanged.

Vær med til at sætte dit præg på udviklingen af Danmarks EnergiMetropol.

Caverion A/S Oil & Gas DK-6700 Esbjerg Tel.: +45 7011 6700 caverion.dk

Besøg www.energimetropol.dk

Kontakt Esbjerg Erhvervsudvikling på 75 12 37 44 og hør nærmere om dine muligheder i EnergiMetropol Esbjerg.

Olie Gas Danmark — 10.09.13  21


Ny OGD-formand stolt af den danske olienation Den nye formand for Olie Gas Danmark, vicedirektør hos Mærsk Olie og Gas Troels Albrechtsen, vil være med til at sikre fremtidige investeringer i ny teknologi og nye projekter. Han kalder det en stor succes, at Danmark er blevet en kendt olienation. Udlandet skal lære at bruge Olie Gas Danmark som en port til den danske olie- og gasindustri for der er potentiale for mere vækst. ”Det handler om at gøre kagen større,” siger han Tekst Keld Broksø

Maersks hovedkvarter på Esplanaden i København er i dag arbejdssted for Troels Albrechtsen, ny formand for Olie Gas Danmark og vicedirektør i Mærsk Olie og Gas, efter at have arbejdet en halv snes år med Maersk Olies internationale aktiviteter i Qatar, Storbritannien, Vestafrika og Latinamerika. Med friske indtryk udefra kan Troels Albrechtsen derfor med sindsro konstatere, at Danmark markerer sig som en olienation, der kan eksportere teknologi og råvarer og stadig har stort potentiale for mere vækst. ”I udlandet kender man godt Danmarks specielle måde at opnå resultater på. Vores nicheteknologier, som er udviklet her, er anerkendt. De teknologier er ikke nemme at eftergøre, og derfor er de ude i verden en konkurrencefordel. Det er vi stolte af – og af hele betydningen af den danske olie- og gassektor. Danmark er nu kendt som en 22  Olie Gas Danmark — 10.09.13

olienation i udlandet i olie- og gaskredse – ikke en stor, men en væsentlig olienation på grund af vores teknologier og vores servicevirksomheder. Det er rart at se, at de kan udvikle eksporten.” Hvordan ser du mulighederne for mere vækst i sektoren? ”De er gode. Vi har investeret meget i Nordsøen, og mange olieselskaber ser stadig et potentiale i at investere, både i øget efterforskning og i forbedret indvinding i de eksisterende felter.”

Uddannelser i front Danmark er kendt for vanskelige felter. Hvad kan Olie Gas Danmark gøre for at sikre fortsat teknologiudvikling til indvindingen fra disse felter? ”Vi kan blandt andet blive ved at pleje samarbejdet med eksempelvis uddannel-

sesinstitutionerne. DUC har aftalt med regeringen at lave et forskningscenter som led i en kommende, langsigtet strategi. Her er det formålet at samle indsatsen og koordinere projekter, der kan bidrage til øget indvinding. Det skal også hjælpe med at sikre fortsat tilgang af talenter som kan bidrage til udvikling af industrien.” Skal Olie Gas Danmark også presse industrien til at tage flere folk som ph.d.studerende og maskinmesterstuderende i eksempelvis praktik? ”Det er muligt, at Olie Gas Danmark skal spille en rolle her, men jeg ser det mere som vores rolle at sikre opmærksomhed omkring de mange jobmuligheder i vores sektor.” Det er svært at tiltrække tilstrækkeligt mange kvalificerede folk til branchen. Hvad kan Olie Gas Danmark mere konkret gøre? ”Det er et utroligt spændende sted at arbejde med mængder af karrieremuligheder. Jeg tror blandt andet, at Olie Gas Danmark kan give et vigtigt input til gymnasier og måske endda folkeskoler. Man kan tænke sig lettilgængelige oplysningskampagner hen ad vejen. Det undervisningsmateriale, der er nu til at skabe en interesse, er stærkt mangelfuldt eller ikke-eksisterende. Som


Den danske olie- og gasindustri har skabt en historisk succes, mener den afgående formand for Olie Gas Danmark, Franz Willum Sørensen, der her ses på besøg på en borerig med tidligere miljøminister Karen Ellemann (V). Foto: Scanpix

Eksformanden: Der er investeret meget i Nordsøen, og mange olieselskaber ser stadig et potentiale i at investere, både i øget efterforskning og i forbedret indvinding i de eksisterende felter, påpeger formanden for Olie Gas Danmark, Troels Albrechtsen . Foto: Mærsk

formand vil jeg være meget indstillet på dialog med undervisningssektoren.”

Mere indvinding

Vi skal bygge videre på en historisk succes Når Franz Willum Sørensen, vice president i Mærsk Olie og Gas, forlader formands­posten i Olie Gas Danmark for at tage et år til USA, glæder han sig især over tilslutningen til organisationen, og at man er kommet nærmere en bred forståelse for olie- og gassektoren Tekst Keld Broksø

Når vicedirektør i Mærsk Olie og Gas, Franz Vi havde en indvindingsgrad på Willum Sørensen, forlader formandsposten i 14 pct. i 1990 og 27 pct. i 2011. Olie Gas Danmark for at bruge et år på at tage et Kan OGD sætte et realistisk mål år til USA hos MIT – Massachusetts Institute of for, hvad den vil være om måske Technology – er det med en god fornemmelse ti år? i maven på organisationens og medlemmernes ”Olie Gas Danmark kan sætte vegne. Det har betydet noget for branchen og sig strategiske mål, der i hvert opfattelsen af sektoren at få en fælles organisafald er højere end 27 pct. Men tion i Olie Gas Danmark. to ting driver, hvor højt vi kan ”Det er medlemmerne, som skal sige, hvad komme op: Teknologi og økoOlie Gas Danmark har betydet for dem, men nomi. I princippet kan man øge jeg mener, at vi udadtil har skabt en bredere indvindingen væsentligt, hvis forståelse af branchen og det potentiale, det er rentabelt. Det handler om som vi indeholder. Det var målet med det oliepriser, og om omkostningerne hele, og jeg synes, vi er kommet et betydeved nye projekter er til at betale i ligt skridt, men vi skal endnu længere. I forhold til dem. Den grænse forsøøjeblikket ses der meget tilbage på, hvor ger sektoren at flytte ved hele tiden meget olie og gas vi har produceret, at skabe ny teknologi og ved at blive men det interessante er at se fremad.” dygtigere og mere effektiv. Det er den måde, man kan øge indvindingen på.” Man siger, at går indvindingsprocenHvad er de vigtigste ting, som er opten 1 pct. op, skaber det en produktionsnået med Olie Gas Danmark? værdi på 80 mia. kr., og det kan skabe 1400 ”Det er, at vi nu har en bred job. Kan de tal ikke bruges i et politisk pres tilslutning fra hele branfor at gavne industrien? chen med leverandører, ”Det er politikerne helt klar over. Men vi operatører og licenskan blive ved med at skabe opmærksomhed holdere. Det betyom, at det handler om at gøre kagen større. Jo bedre vilkår for industrien, jo større bliver kagen, og jo større bliver samfundsgevinsten. Nogle gange ser man for snævert politisk på fordelingen af indtægterne frem for at give vilkår, der øger samfundsgevinsten. Men

der, at vi nu haren samlet fælles repræsentation af branchen. Det er afgørende for, at vi også fremover får den brede forståelse af olieog gassektorens betydning i Danmark. Vi er som nævnt ikke i mål, men et godt stykke ad vejen, og det kan vi godt være glade for.” Når du nu giver stafetten videre til Troels Albrechtsen som ny formand, hvad ser du som de største udfordringer forude? ”Udfordringen er netop at se fremad. Hvordan udnytter vi mulighederne og potentialet? Får vi formidlet de karrieremuligheder, som er i branchen? Får vi dækket behovet for investeringer?” Danmark er en olienation – omend en lille en. Hvilke styrker er især udviklet som grundlag for det potentiale, der kan udnyttes fremover? ”Den danske olie- og gasindustri har skabt en historisk succes. Det har vi gjort ved at tilpasse teknologien, så vi kan producere olie og gas fra den danske sokkel. Vi har også skabt de nødvendige investeringer i efterforskningen, så der fortsat produceres fra dansk undergrund. Det skal vi bygge videre på,” siger Franz Willum Sørensen. 

Olie Gas Danmark — 10.09.13  23


...stolt af den danske olienation generelt handler det for os især om at have stabile rammevilkår. Forudsigeligheden er afgørende for en branche som investerer 10 til 20 år frem i tiden.

Danmark skal sikre udenlandske investeringer Besværlige felter, skatter m.m. kan tale mod, at udenlandske investorer investerer

  I princippet kan man øge indvindingen væsentligt, hvis det er rentabelt. Det handler om oliepriser, og om omkostningerne ved nye projekter er til at betale i forhold til dem Troels Albrechtsen Formand i Olie Gas Danmark

i Danmark frem for Storbritannien, Brasilien eller et andet sted. Kan Olie Gas Danmark bidrage til, at Danmark fortsat er interessant for udenlandske investorer? ”Det er en stor udfordring, og Olie Gas Danmark skal være med til at styrke den danske olie- og gassektor. Det giver troværdighed, at vi ligesom udenlandske søsterorganisationer nu kan tilbyde et sted, der er et samlet talerør for industrien i Danmark – et sted, hvor også nytilkomne kan blive medlemmer. Det har stor betydning, når vi kan give firmaer en lettere start. Vi tilbyder en enkelt port at gå ind ad, når investorer kaster blikket på Danmark. De vil i Olie Gas Danmark se en fælles brancheorganisation, så de ikke blot er på egen hånd. Olie Gas Danmark vil også være stedet, hvor udenlandske investorer eller virksomheder kan få hjælp, hvis de skal guides videre. Det er også frugtbart, at ministre og embedsmænd har ét sted, hvor de kan komme i dialog med hele branchen.” Hvad ser du som vigtigste udfordringer og muligheder for Olie Gas Danmark i din formandsperiode? ”Den vigtigste opgave er at skabe et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem alle aktører i den danske Nordsø – både operatø-

rerne, partnerskaberne og servicevirksomhederne, så vi samlet bidrager til at udvikle os og få mere ud af undergrundsressourcerne. Olieindustrien er speciel, fordi man indgår partnerskaber med sine konkurrenter. Som industri har vi forståelse for betydningen af partnerskaber og videndeling. Vi er bedre sammen end hver for sig. Det skal bringe os videre i udviklingen af den danske Nordsø, som vil byde på stadig mere økonomisk marginale muligheder. Vi har brug for opfindsomhed og for at inspirere hinanden til at få gode ideer. De gode ideer vil fortsat være drivkraften, ligesom omkostningerne er afgørende for fremskridtet. Omkostningerne skal vi alle bidrage til at holde nede. Jeg taler ikke nødvendigvis blot om at trykke omkostningerne, men om at blive ved med at nyudvikle og finde smartere, bedre, billigere og mere effektive løsninger. For Olie Gas Danmark handler det om at finde de områder, hvor vi kan arbejde sammen og finde fælles fodslag. Det gælder eksempelvis sikkerhed og miljø for medarbejdere og platforme, uddannelse og undervisningsinitiativer samt branding af hele industrien,” fastslår Troels Albrechtsen. 

North Sea oil is part of our future

”When training as a professional within oiland gas exploration you will actively contribute to maintaining the level of welfare of the Danish society for years to come”

Svend Lykkemark Christensen, adm. direktør Danoil Exploration A/S

Nordsøolien er en del af vores fremtid ”Når du tager en uddannelse inden for olieefterforskning og -indvinding får du mulighed for at være med til aktivt at fremtidssikre det danske velfærdssamfund”

24  Olie Gas Danmark — 10.09.13


TIL LANDS, TIL VANDS MED FORNUFTEN

Maskinmesterskolen København bygger på en stærk maritim tradition og indgår i partnerskab med førende virksomheder inden for offshore-branchen. Vi har et stort internationalt netværk og samarbejder med en række udenlandske universiteter, bl.a. Shanghai Maritime University. Vi fokuserer på høj faglighed, følger den teknologiske udvikling og tilpasser løbende uddannelsen til erhvervslivets behov. Resultatet er maskinmestre, der skaber resultater til lands, til vands og alle andre steder, hvor der er behov for dygtige folk til drift og ledelse af tekniske anlæg.

SAFETY & SUPPORT AT SEA ESVAGT owns and operates 37 vessels performing emergency rescue & recovery duties, oil spill response and many other service & support duties within the offshore oil & gas and wind turbine industry. More info at www.esvagt.dk

Olie Gas Danmark — 10.09.13  25


SYD ARNE PARTNERSHIP Hess 61.5% (operator) DONG Energy 36.8% Danoil 1.7%

LEARNING ORGANIZATION Everyone has a personal development plan to grow and pursue international careers

SOCIALLY RESPONSIBLE Sponsors programs centered on kids, education and the environment


TOP SAFETY PERFORMER Among the best performers in the Danish oil and gas industry

TECHNOLOGY INNOVATOR World-class expertise operating in challenging chalk formations


TAG DIT FØRSTE SKRIDT TIL EN INTERNATIONAL KARRIERE PÅ

WORLDCAREERS.DK TEKNISK MANAGER | MASKINMESTER | INGENIØR


Uddannelsesministeren:

Flere skal uddannes til offshore

Virksomhederne i olie- og gasindustrien kan vinde meget ved at engagere sig i uddannelserne, mener uddannelsesminister Morten Østergaard. Foto: Scanpix

Uddannelsesminister Morten Østergaard vil med nye initiativer sikre, at mangel på kvalificeret arbejdskraft ikke koster vækst i olie- og gassektoren. I svarene på fem skarpe spørgsmål opfordrer han bl.a. virksomhederne i olie- og gasindustrien til at engagere sig i uddannelserne omkring praktikophold og større projektopgaver – for der er meget at vinde ved at satse på uddannelserne, mener ministeren

Tekst Keld Broksø

1.

Regeringen har lagt op til en langsigtet strategi for dansk indvinding af olie og gas i Nordsøen. Samtidig efterspørger offshoreindustrien højt uddannet arbejdskraft. Hvilken rolle spiller uddannelse i forhold til at udnytte Nordsøens potentiale? ”Regeringen er meget optaget af at sikre, at vi imødekommer offshore-branchens kompetencebehov. Mangel på kvalificeret arbejdskraft må ikke koste vækst. Regeringen nedsatte i januar 2013 en arbejdsgruppe til belysning af netop dette spørgsmål. Arbejdsgruppen består af både repræsentanter for offshore-erhvervets parter og uddannelsesinstitutionerne. Arbejdsgruppen har holdt syv møder og fremlagde sine forslag til initiativer til ministeren lige før sommerferien.”

2.

Offshore-sektoren er en god karrieremulighed for unge, fordi der er job at få og oven i købet til en god løn. Hvordan kan du som minister for videregående uddannelser få flere unge til at interessere sig for branchen?

”De senere år har vi set en stigning i tilgangen af studerende til de tekniske og ingeniørvidenskabelige uddannelser. Det er meget positivt og vidner om, at de unge i dag gør sig fornuftige overvejelser og søger ind på uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder, og hvor erhvervslivet mangler højtuddannet arbejdskraft. Ved sidste års optag så vi desuden en øget geografisk spredning i forhold til, hvor de unge vælger at uddanne sig, hvilket gavner både de unge, lokalområderne og Danmark som helhed.” ”Min vigtigste opgave er at sikre, at de videregående uddannelsesinstitutioner har de mest optimale rammer for at levere uddannelser af høj kvalitet og relevans. Jeg er overbevist om, at første skridt på vejen til at styrke rekrutteringen er at sikre, at vores uddannelser er attraktive og opleves som relevante – med engagerede undervisere, der baserer deres undervisning på den nyeste viden og udvikling inden for området.

Når det er sagt, vil jeg sammen med relevante parter gå i dialog med branchen om at fremme viden om de tekniske uddannelser til de unge på ungdomsuddannelserne. For eksempel er vi nu i gang med at undersøge, hvordan vi bedst udvikler HF-søfartsuddannelsen, så endnu flere unge ser den som et godt springbræt til en karriere til søs eller på land. Derudover er det vigtigt, at branchen også selv arbejder med rekruttering. Det Blå Danmarks portal – WorldCareers – har med en stor indsats været med til at øge kendskabet blandt unge til Det Blå Danmark.”

3.

Olie- og gassektoren beskæftiger 15.000 mennesker, og 54 pct. har en videregående uddannelse. Kan uddannelsesinstitutionerne gøre mere for at markedsføre karrieremulighederne i olie- og gasindustrien? ”Jeg mener, at der er rigtig meget at hente ved at sikre et godt samspil mellem erhvervslivet og de videregående uddanOlie Gas Danmark — 10.09.13  29


Flere skal uddannes til offshore... nelsesinstitutioner om uddannelserne. Virksomhederne i olie- og gasindustrien kan vinde meget ved at engagere sig i uddannelserne, for eksempel ved at tilbyde praktikophold eller indgå i samarbejde med de studerende om større projektopgaver. Det er en måde, hvor virksomhederne kan synliggøre karrieremulighederne på. Jeg ser også meget gerne, at universiteterne i højere grad sikrer underviserne og forskerne mobilitetsmuligheder, hvor de i perioder kan være ansat i en privat virksomhed og derefter rokere tilbage til en stilling på universiteterne. Det giver underviserne førstehåndskendskab til virksomhedernes hverdag, som naturligt vil smitte af på de studerendes viden om en karriere i det private erhvervsliv.”

4.

Hvad tror du er afgørende for unges valg af uddannelse og karriere? ”Sociologer, der beskæftiger sig med unges uddannelsesvalg, har beskrevet de unges valg af uddannelse som en afbalancering mellem på den ene side spørgsmålet om, ”hvad interesserer jeg mig for”, og på den

anden side, ”hvad – og hvem – vil jeg være?”, dvs. jobmuligheder, løn, avanceringspotentiale, muligheder for et familieliv m.v. Det synes jeg betegner meget godt de overvejelser, unge gør sig i dag, når de skal vælge uddannelse.” ”Som minister er jeg meget optaget af, at vi sikrer, at de unge træffer et så kvalificeret valg som muligt, og at de i højere grad end i dag lander på rette hylde fra begyndelsen. Vi har i Danmark for mange, der falder fra studierne og vælger om. Derfor har jeg blandt andet lagt op til, at dygtige gymnasieelever skal have mulighed for at tage fag på de videregående uddannelser som led i en styrket talentindsats i hele den videregående uddannelsessektor, ligesom jeg er i dialog med uddannelsesinstitutionerne om at øge brugen af optagelsesprøver- og optagelsessamtaler, så institutionerne i højere grad end i dag rekrutterer de mest egnede og mest motiverede til uddannelserne – både i forhold til den enkelte uddannelse, men i høj grad også i forhold til det arbejdsmarked, de studerende skal ud og virke i efterfølgende.”

5.   Virksomhederne i olieog gasindustrien kan vinde meget ved at engagere sig i uddannelserne, for eksempel ved at tilbyde praktikophold eller indgå i samarbejde med de studerende om større projektopgaver

”Mener du, at staten bør øge forskningsbevillinger inden for olie og gas for at udnytte Nordsøens vækstpotentiale? ”Regeringen prioriterer generelt forskning, udvikling og demonstration inden for energiområdet højt. De danske offentlige bevillinger inden for energiområdet er høje i en international sammenhæng, og der anvendes mere end 1 mia. kr. hertil. Det overordnede mål med indsatsen på området er, at Danmark i 2050 skal være et samfund uafhængigt af fossile brændsler. Det er vigtigt, at vi investerer i vedvarende energi for at nå målet i 2050, og at forsk-

Morten Østergaard Uddannelsesminister

steel solutions built for

the future www.bladt.dk

30  Olie Gas Danmark — 10.09.13

ningsindsatsen fokuserer på udvikling af vedvarende energiteknologier og -systemer med store fremtidige markedspotentialer, der involverer danske virksomheder. Vi skal også blive bedre til at indvinde olie i Nordsøen.” ”Som eksempel kan jeg nævne, at Højteknologifonden har givet bevilling til et projekt, som skal øge produktionseffektiviteten og sikre en bedre udnyttelse af den olie, der indvindes til havs, og til et projekt, der har til formål at udvikle værktøjer til at styre indvindingen fra de store olie- og gasressourcer, der ligger så dybt begravet under Nordsøen, at de hidtil har været for kostbare at indvinde. Som led i ”Vækstplan DK – Stærke virksomheder, flere job” vil regeringen arbejde på, at der laves en langsigtet strategi for på et kommercielt grundlag at gennemføre en optimering af indvindingen af olie og naturgas i Nordsøen. En integreret del af den samlede strategi for at øge indvinding og indtjening fra den danske del af Nordsøen er, at der nu bliver etableret et forskningscenter med vægt på olieindvinding på DTU. Centeret finansieres af A.P. Møller-Mærsk, Chevron, Shell og Nordsøfonden, som er de fire parter i Dansk Undergrunds Consortium. Den intensiverede forsknings- og udviklingsindsats i regi af centeret bliver direkte møntet på en forbedret dansk produktion og indtjening til glæde for både selskaberne og staten.” 


• Deepwater Proof Technology • Launch and Recovery Systems • 5Te 12Te 30Te 100Te • Active Heave Compensation • Flexibility through Standard Design • Electric or Hydraulic Drives • Fully Electronic Control • Working Depth Beyond 3000m

ntd offshore a/s • Herningvej 78-80 • DK-6950 Ringkøbing Phone: +45 96 74 29 00 • www.ntd-offshore.com • Mail: sales@ntd-offshore.com


Kandidatstudieleder Alexander Shapiro fra DTU holder tråd i ingeniørernes kandidatuddannelse i olie- og gasteknologi. “Tilslutningen til studiet vokser hurtigt år for år, og stort set alle vores færdige kandidater finder job,” siger han.

Stor jobsikkerhed i offshore-branchen Olie- og gassektoren har brug for højt kvalificerede ingeniører, maskinmestre og andre teknikere. DTU og maskinmesterskolerne har målrettede uddannelser. Kandidaterne med en olie- gasuddannelse får typisk job med det samme. Det har politikerne også fået øje på Tekst Keld Broksø og Ulla Lena  Foto Jeanne Kornum

På portalen Uddannelsesguiden.dk står der om olie- og gasbranchen at ”for tiden mangler der generelt folk, især ingeniører og maskinmestre”. Det er tæt på en underdrivelse, for virkeligheden er, at der i olie- og gassektoren i hele området omkring Nordsøen er en enorm efterspørgsel på arbejdskraft. Der mangler lige nu 11.000 teknikere på alle niveauer i den norske offshore-branche, og den danske ingeniørforening, IDA, estimerer, at der er i 2025, kommer til at mangle mere end 20.000 ingeniører til det danske arbejdsmarked. På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby, som udbyder en kandidatuddannelse i olie- og gasteknologi, ser det ud til, at flere unge har fået øje på de karrieremuligheder, der er i olie- og gasbranchen. Uddannelsen, som handler om planlægning, produktion, forskning, udvikling og rådgivning, har stigende tilslutning. ”Da jeg begyndte for tre år siden havde vi ti studerende. Seneste hold er på 45, og 32  Olie Gas Danmark — 10.09.13

cirka 70 ansøgere for næste semester. Vi har et direkte samarbejde med olieselskaberne nu, og laver seminarer og cv-databaser for de studerende. Stort set alle vores færdige kandidater finder job,” siger Alexander Shapiro, som er studieleder på DTU.

Plads til flere på DTU Og der er plads til flere studerende. ”Vi kunne nemt have 20-30 kandidater mere. Hvis vi skulle have endnu flere ville vi dog også behøve flere lærere,” konstaterer Alexander Shapiro. Kandidatuddannelsen som ingeniør i olie- og gasteknologi har 15 danskere ud af 50 studenter, og det undrer Alexander Shapiro, som selv er russisk. Han tænker, at det kan bremse interessen hos unge danskere, at de måske tror, at olien og gassen snart slipper op, og at det derefter kun handler om grøn energi. ”Men ingen af tingene er jo sande,” fastslår Alexander Shapiro og siger videre, at

det er vigtigt, at de unge, som skal vælge uddannelse og karriere får den viden. ”Vi gør noget for at oplyse om det i gymnasierne eksempelvis via spillet PetroChallenge, som er et tilbud fra Center for Energy Resources Engineering (CERE), DTU, med sponsorering fra DONG Energy og Mærsk Olie og Gas (spillet kan ses på oliejagten. dk, red.) Vores budskab er, at der er spændende job i oliebranchen, som er her for at blive – i hvert fald de næste mange år. På DTU gør vi, hvad vi kan, for at tiltrække nye studerende, men der er et imageproblem,” erkender Alexander Shapiro. Man kan blive ingeniør i olie- og gasteknologi, hvis man har en bachelor i for eksempel bygge-, elektro-, miljø- eller softwareteknologi. Det vigtigste er, at man har en solid baggrund i matematik, termodynamik og fysik.

Bud efter maskinmestre Også på maskinmesterskolerne mærker man den stigende efterspørgsel fra olie- og gasbranchen. Det har fået flere skoler til at udvikle en valgfagslinje i offshore. Blandt dem er Københavns Maskinmesterskole. ”Vi vil lave et genkendeligt fag for erhvervet. Planen er, at vi i starten af næste år har faget hos os selv. Vi har studerende, som allerede nu gerne vil vælge det. Dem sender vi foreløbig til Fredericia Maskinmesterskole, som var først til at udbyde en offshorelinje,” fortæller Arne Jakobsen, som er prorektor på Maskinmesterskolen København. Rektor Torben Dahl og valgfagskoordinator Ole Månsson fra Fredericia Maskinmesterskole har været med til at skabe den valgfagslinje i offshore, som hedder ”Energi på havet”.


SHAPING THE FUTURE OF ENERGY THROUGH INNOVATION Shell has been a technology pioneer for more than a century and is using advanced technologies to help unlock new resources of oil and gas responsibly. Our groundbreaking projects help us deliver energy in a sustainable way to meet the world’s growing needs. Shell is constructing the world’s first Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) facility allowing us to access new sources of natural gas, the cleanest burning fossil fuel. INSIDE ENERGY IPAD APP Download Shell’s app for iPad to explore stories on innovation in energy.

a challenging job is the short answer The question is whether you want to work on exciting oil and gas projects for one of the most attractive employers in the Nordics? In return, we offer a technical environment which is second-to-none and an international network of expert colleagues.

WWW.RAMBOLL.COM/ANsWeRs

DK_OGD_199x146,5mm.indd 1

7/10/2013 3:19:15 PM Olie Gas Danmark — 10.09.13  33


...Stor jobsikkerhed i offshore-branchen ”Der manglede arbejdskraft i offshorebranchen allerede for et par år siden, mens resten af samfundet havde travlt med at snakke om arbejdsløshed og grøn energi. Men så begyndte jeg at tale med offshorevirksomheder som Mærsk Olie og Gas og DONG Energy. De vil gerne have maskinmestre, men kunne tænke sig, at de nyuddannede fik specifikke kompetencer. Vi har nu kørt specialet i et år,” fortæller Torben Dahl. ”Vi foreslår, at man tager en del af det, vi kører i Fredericia, og tilbyder det som et valgfagsmodul på de andre maskinmesterskoler,” beretter Torben Dahl. Modulet giver kompetencer som drilling og proces. ”Modulet er ikke udelukkende møntet på, at man skal ud på en rig eller en procesplatform. Det er møntet generelt på en karriere i olie- og gasbranchen,” siger Torben Dahl. Cirka halvdelen af de studerende på Fredericias Maskinmesterskole vælger nu offshore-valgfagslinjen. Sidste år kom 98 pct. af alle dimittender i arbejde. Fredericia Maskinmesterskole vil gerne uddanne endnu flere maskinmestre, men der er et loft over indtaget. ”Vi har en kvote for, hvor mange vi må optage på hver maskinmesterskole. I Frede-

ricia må vi afvise 50 studerende i år. Det er det samme på andre skoler. Det er paradoksalt, når vi har fuld beskæftigelse. Hæver politikerne loftet, skal vi nok få dem uddannet og dermed skaffe mere vækst.”

Udsigt til flere maskinmestre Per Jørgensen, som er formand for Maskinmestrenes Forening, er glad for den nye valgfagslinje og udsigten til flere studerende. ”Der er mangel på arbejdskraft i olie- og gassektoren i samtlige nordiske lande, så det er godt med de nye valgfag. Sektoren er i stor vækst og bliver ikke faset ud nu. De kommende år vil både handle om vedvarende energi og fossile brændstoffer. Vi har advaret i fem år mod, at der blev uddannet for få maskinmestre,” siger Per Jørgensen. Han glæder sig også over, at man i finansloven sandsynligvis for 2014 får hævet loftet, så man kan optage op til 2000 maskinmesterstuderende om året. ”Men markedet kan aftage endnu flere,” mener han.

Uddannelsesministeren vil gerne uddanne flere til offshore Regeringen, som lige nu leder med lys og lygte efter job og vækstpotentialer, er også

blevet opmærksom på, at der er et vækstpotentiale i olie- og gasbranchen – og at branchen mangler folk. Uddannelsesminister Morten Østergaard nedsatte derfor tidligt på året en arbejdsgruppe, hvor både Olie Gas Danmark, repræsentanter fra olie- og gasbranchen, myndigheder og uddannelsesinstitutioner var repræsenteret. Gruppens arbejde var at finde barrierer for vækst og give ministeren anbefalinger til, hvordan man kunne komme manglen på arbejdskraft til livs i offshoresektoren. Ministeren forventes at offentliggøre anbefalingerne i løbet af efteråret 2013. 

  DTU gør hvad vi kan for at tiltrække nye studerende, men der er et imageproblem Alexander Shapiro Kandidatstudieleder, DTU

Since 1926, our people and technology have been able to solve any challenge. Combining our people’s ingenuity and industry-leading technology has been our approach for more than 80 years. We recruit people from around the world—developing their talents through local and international experience. With 65 research and development centers located worldwide and the industry’s largest training commitment, our goal is to continually deliver new technology to meet every reservoir challenge. Find out more at

slb.com © 2013 Schlumberger. 13-OF-0029

34  Olie Gas Danmark — 10.09.13


SubC Partner A/S - din foretrukne forretningspartner På vores hjemmeside www.subcpartner.com, kan du læse mere om hvem vi er og vores kompetenceområder on- og offshore.

Vores kernekompetencer indenfor Olie & Gas: •

Struktur stål

Renovering af procesudstyr

Spool Produktion

Onsite reparation med inconel/onsite maskinering

Aluminiums konstruktion

Inconel cladding/maskinering

Offshore installation

SubC Partner A/S arbejder

med projekter indenfor offshore vind og olie & gas. Vi designer, planlægger, fremstiller, reparerer, og installerer stålkonstruktioner, og procesudstyr mm. SubC Partner A/S varetager opgaver fra havbund og op. Sikkerhed og kvalitet er nøgleord, når vi arbejder, uanset opgavens størrelse og omfang. Hos SubC Partner A/S er vi yderst kompetente og konkurrencedygtige i forhold til at ud-

føre komplekse projekter der stiller høje krav til kvalitet, sikkerhed og miljø. Vi er specialister i at inspicere, reparere, installere, fremstille og arbejde både onshore og offshore. SubC Partner A/S er specialister i at arbejde med stål i mange forskellige legeringer. Vi foretrækker at være en del af projekterne på et så tidligt stadie som muligt, hvor vi bidrager med praktisk rådgivning og sparring til design og engineering.

subcpartner.com


“Mulighederne er store”

Som studerende på DTU føler Birgit sig sikker på et job, når hun er færdig med sin kandidatgrad i olie- og gasteknologi Tekst Keld Broksø  Foto Jeanne Kornum

23-årige Birgit Haastrup bliver færdig næste sommer med en kandidatgrad som ingeniør i olie- og gasteknologi. Hun ser optimistisk på den fremtid, uddannelsen kan give hende. ”Jeg vil gerne have en uddannelse, som jeg kan rejse ud i verden med. Og så sker

der noget i olie- og gasindustrien. Udviklingen står aldrig stille,” mener hun. Udviklingen i branchen er ikke bare noget, hun tror på, men noget hun har erfaret. Birgit Haastrup satte sig godt ind i olie- og gasindustriens forhold, da hun tog et års pause fra studierne på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby for at arbejde i et studenterjob. ”Jeg ville have noget erfaring og se, om det var en branche, som jeg havde lyst at være i. Jeg fik et job i Liverpool, hvor jeg arbejdede i et olieservicefirma. Her modtog jeg olieprøver fra hele Europa. Dem analyserede jeg og sendte rapporter til sælgere om kvaliteten af olien og forslag til kemikalier, som vi kunne sælge, for at løse deres problemer,” fortæller hun. Hun har været i gang i tre semestre med specialiseringen i olie og gas. Hun bliver færdig i sommeren 2014 med kandidatgraden, som er en overbygning på fysik og nanoteknologi. Der har været mange overvejelser om studievalget i olie og gas. ”Nogle rygter gik på, at olien og gassen blev udfaset inden længe, og regeringen taler mest om grøn energi. Men nu ved jeg, at der er rigelige reserver af olie og gas til hele min karriere, og at olie og gas ikke mister betydningen fra den ene dag til den anden. Derfor mener jeg også, at universiteterne og ingeniørskolerne kan lave mere

“Det er en livskarriere” Alt for få danskere er ifølge Martin Ring klar over de store muligheder, som kandidatuddannelsen i olie- og gasteknologi på DTU giver Tekst Keld Broksø

For 28-årige Martin Ring har oliebranchen altid været tæt på, fordi han voksede op Norge. Da familien vendte hjem, tog han interessen for olien med og studerer nu 36  Olie Gas Danmark — 10.09.13

på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby: ”Min interesse for olie blev vakt i Norge. Jeg kunne se, at man er sikret en rimelig god

  Der er rigelige reserver af olie og gas til hele min karriere Birgit Haastrup Studerende, DTU

reklame for de job, der er rigelige af i olieog gassektoren. Olien bliver også sværere at få op. Det betyder, at vi skal arbejde mere intelligent og have flere forskere ind, og vi skal have et større samspil mellem universitetsverdenen og olieindustrien,” siger Birgit Haastrup. For at hun kan opnå kandidatgraden i olie- og gasteknologi, skal hun blandt andet gennem emner som bjergartsfysik, petrofysik, forbedret olieindvinding samt teknologi og økonomi i olie- og gasproduktion. DTU opmuntrer alle til studieophold i udlandet. DTU anbefaler selv forskellige universiteter i USA, Holland, Australien, Tyskland, Storbritannien og Norge, hvor forskellige fag kan tages som erstatning for obligatoriske DTU-kurser. Birgit Haastrup ser absolut udlandet som en mulighed senere hen. ”Mulighederne er store både i Danmark og udlandet. Jeg har studiekammerater, som er tilbudt job i oliefirmaer, allerede før de blev færdige. Så der er ikke meget, der tyder på nu, at jeg kommer til at stå uden for arbejdsmarkedet. Og hvis det bliver udlandet, jeg skal arbejde i senere hen, så lykkes det nok også at få det kombineret med familieliv, når det bliver aktuelt engang,” siger Birgit Haastrup. 

karriere inden for olieindustrien – samtidig med at der er store rejsemuligheder,” siger Martin Ring, som er godt i gang på DTU´s kandidatuddannelse i olie- og gasteknologi. Han er nu på tredje semester i overbygningsuddannelsen og er færdig til januar. ”Man skal have en bachelor, inden man går i gang med kandidatuddannelsen i olie og gas. Og den bachelor findes som ingeniør ikke inden for olie og gas. Derfor studerede jeg før denne uddannelse til bygningsingeniør. Og jeg var slet ikke klar over, at der var en olie- og gaslinje, et halvt år før jeg begyndte på den.”


“Offshore er fantastisk spændende” Da maskinmesterstuderende Ole Lykke Bjerrum hørte oplæg fra industrien, kunne han godt se, at man kunne gøre karriere i off­shore. Fredericias Maskinmesterskole tilbyder en valglinje under navnet ”Energi på havet”, som giver ham alle mulighederne Tekst Keld Broksø  Foto Jeanne Kornum

Det var lidt af en omvej, den 30-årige Ole Lykke Bjerrum tog, før han havnede på Fredericia Maskinmesterskole, hvor han lige nu glæder sig til at blive færdig med uddannelsen og dermed klar til sit drømmejob i den danske olie- og gasbranche. Oprindeligt er han uddannet tømrer og arbejdede flere år i blandt andet Italien og Tyskland. Men krisen lukkede tømrerfirmaet, og Ole fik lyst til at prøve noget andet.

  Vi fik oplægs­ holdere fra industrien, og så kunne jeg se, at man kunne lave sig en livstidsstilling Ole Lykke Bjerrum Maskinmesterstuderende

Martin Ring synes, der skal mere opmærksomhed på uddannelsen. Alt for få danskere er ifølge Martin Ring klar over de store muligheder, som kandidatuddannelsen i olie- og gasteknologi på DTU giver. ”Det undrer mig lidt, at vi danskere er så underrepræsenterede på uddannelsen. Der er flere internationale studerende end danskere på semestret,” siger Martin Ring, som føler, han selv er havnet på rette hylde, og at der bliver rigeligt at lave i olie- og gassektoren resten af livet. ”Jeg ser det klart som en livskarriere – men ikke nødvendigvis kun i Danmark,” siger Martin Ring.

Som sin far valgte han at blive maskinmester og kom ind på Fredericia Maskinmesterskole. Studietiden har været på fire et halvt år. Selvom det for Ole har været lige lovlig lang tid, har det været det værd, fordi man kan være sikker på et job, fordi branchen mangler kvalificeret - Det er et rigtigt god arbejdskraft. Det har Fret speciale, siger den 30årige maskinmesterstu ende Ole Lykke Bjerrum der, som er på vej ud i offs dericia Maskinmesterskole, hore-branchen via Fre cia Maskinmesterskole deris nye valglinje ”Energ i på havet”. som en af de fem maskinmesterskoler herhjemme set og tilbyder nu den nye begynde med. Men så fik vi oplægsholdere uddannelsesretning ”Energi på havet”. Den fra industrien, og så kunne jeg se, at man er målrettet alle, som gerne vil arbejde i offkunne lave sig en livstidsstilling – også uden shore-branchen. Og det kan både være inden at man behøver at komme ud at sejle. Offfor olie- og gassektoren. shore er fantastisk spændende, og branchen ”Det er et rigtigt godt speciale. Vi var det har gode muligheder både i ind- og udland. første hold, og uddannelsen skal lige rettes Men jeg tror nok, at min stilling i de første lidt til,” siger Ole Lykke Bjerrum. mange år skal være i den danske del af NordHoldet begyndte i januar i år, og speciasøen. Udlandet har jeg prøvet, og nu er der liseringen inden for offshore foregår på også en lille datter derhjemme, som trækker fjerde og femte semester. meget i mig. Og så må verden vente,” siger ”Selv om min far har været maskinmeOle Lykke Bjerrum.  ster, vidste jeg ikke meget om offshore til at

Han tror, det kan medvirke til en lavere søgning på uddannelsespladserne, at det ikke er så almindeligt kendt, at Danmark er en olienation. Derfor kan der reklameres mere for de specialiserede, danske uddannelser. ”Uddannelsen på DTU kunne også indeholde en mere samlet pakke af relevante fag – vi har ikke noget at gøre med drilling her, eksempelvis, så der måtte godt være flere praktiske oliefag. Man forventes at lære resten, når man kommer ud i branchen,” konstaterer han. 

  Det undrer mig lidt, at vi danskere er så underrepræsenterede på uddannelsen.Der er flere internationale studerende end danskere på semestret Martin Ring Studerende, DTU Olie Gas Danmark — 10.09.13  37


026013

www.pwc.dk

Offshore-succes I PwC har vi med 14 dedikerede og kompetente partnere og medarbejdere det største offshore skatteteam i Danmark. Træk på vores rådgivning og erfaring, når du skal have succes med dine offshore-aktiviteter. Vi kan bl.a. hjælpe DIG med: • Optimering af jeres danske og internationale skattemæssige stilling, f.eks. ved kontrakter og aktiviteter i udlandet • Compliance på selskabsskat, kildeskatter, credits, moms og afgifter • Internationale medarbejderspørgsmål, herunder skattehåndtering og credits, samt eventuelle visa og arbejdstilladelser Kontakt os i dag:

Ove Lykke Hindhede T: +45 3945 9429 E: olh@pwc.dk

Henrik Bech Nielsen T: +45 3945 9574 E: hni@pwc.dk

Tobias Steinø T: +45 3945 9449 E: tst@pwc.dk

Succes skaber vi sammen ...

Súni Thomassen T: +45 3945 3319 E: smt@pwc.dk

Revision. Skat. Rådgivning.

Offshore & Maritime Safety Courses Basic Offshore Safety Course (BOSC) Helicopter Underwater Escape Training (HUET) Lifeboat and Freefall Lifeboat Coxswain More courses and online booking: www.martec.nu

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER med mange muligheder

DRIFTSTEKNOLOG 2-årig EA-uddannelse TEKNISK2-årig MANAGER Bacheloruddannelse OFFSHORE

start fremtidens videregående uddannelse inden for Offshore

easv.dk 38  Olie Gas Danmark — 10.09.13

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

uddannelser

EASV.DK ESBJERG


Serving the offshore industry maersksupplyservice.com

12/08/13 09.53 WÄRTSILÄ® is a registered trademark.

Mss-AD-199x146,5_113784-UK01_1-2.indd 1

CONTROL AND AUTOMATION SYSTEMS ARE CHANGING CONSTANTLY, ARE YOURS KEEPING UP? Reliability is essential. To keep your system functioning safely and reliably, Wärtsilä offers modernisation and obsolescence management solutions that improve performance, extend the lifecycle, and minimize risk. Find out more about our Electrical & Automation Services at wartsila.com/services

Olie Gas Danmark — 10.09.13  39


Esbjerg:

Fra travl fiskerby til Danmarks energimetropol Den danske oliehistorie med Esbjerg i hovedrollen har stærke perspektiver langt ind i fremtiden Tekst Kurt Henriksen  Foto Jeanne Kornum

Historien om den danske olie er også blevet en historie om Esbjerg, som fra at være en travl fiskerby blev til en endnu travlere olieby. Esbjerg er blevet hele Danmarks energimetropol og det er ikke en position, byen er kommet sovende til. Det eneste, den fik forærende, var beliggenheden. "I udgangspunktet handlede det om at ligge det strategisk rigtige sted, da det hele begyndte," fortæller Morten Hahn-Pedersen, direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og forfatter til en lang række bøger og analyser, der går i dybden med den danske offshore-industri. "Esbjerg havde den rigtige kombination af nærhed til oliefelterne, tilpas havnedybde og havneforhold, en industri, der kunne levere, hvad der skulle bruges, lufthavn og en bymæssig størrelse, der kunne overbevise offshore-folk om bosætning her." Den første danske olie blev produceret i 1972, og offshore-aktiviteterne var de første år næsten som et lille, eksotisk indslag i Esbjerg. Fiskeriet dominerede og beskæftigede direkte eller indirekte op imod halvdelen af den erhvervsaktive befolkning. "Men fiskeriet var på samme tid under omstrukturering til færre og større enhe-

der. Det reducerede antallet af opgaver til de lokale underleverandører, som nu skulle se sig om efter andre markeder. Et af de markeder blev den voksende offshoreindustri. Samtidig søgte virksomheder fra andre dele af Danmark og udlandet til Esbjerg for at drage nytte af oliepengene," forklarer Morten Hahn-Pedersen.

Køb-dansk-klausul gav boom Et afgørende vendepunkt var opbygningen af Gorm-feltet fra 1979. En Køb-dansk klausul betød, at halvdelen af ordrevolumen skulle gå til danske selskaber. Det førte til etablering af mange datterselskaber fra udenlandske og danske aktører. Allerede fem år senere, i 1984, var antallet af offshore-job i Esbjerg næsten femdoblet til omkring 1100 arbejdspladser. "I dag ligger tallet nok nærmere 10.000 job," vurderer museumsdirektøren. Hans seneste analyse fra 2007 nåede frem til 9.000 direkte og indirekte arbejdspladser i olie- og gasindustrien i Esbjerg. En anden afgørende faktor var med til at udvikle den danske oliebranche: Den såkaldte "omvendte oliekrise" i 1986, hvor Saudi Arabien udbød så meget olie på

det internationale marked, at prisen styrtdykkede. "Hele sektoren var meget presset. Nøglen var at få mere olie meget billigere op af jorden. For Danmarks vedkommende betød det overgang fra den primære teknologi, dvs. at anvende det naturlige overtryk, til den sekundære teknologi: Vandrette boringer, vandinjektion i felterne, satellitplatforme osv.," forklarer Morten Hahn-Pedersen. Mærsk Olie og Gas arbejdede med teknologien på forsøgsbasis, og i starten af 90-erne var man klar til at implementere den ude på felterne. De skulle samtidig være i drift, og det var en ekstra udfordring.

Flyttede til Esbjerg Det førte i 1991 til, at ingeniørafdelingen hos Mærsk Olie og Gas flyttede til Esbjerg. Morten Hahn-Pedersen peger på, at det blev en altafgørende faktor og et af de allervigtigste omdrejningspunkter for udviklingen af hele Danmarks energimetropol. Ikke bare geografisk, men også teknologisk. "Med flytningen kommer de projekterende ingeniører også tæt på underleverandørerne, og det giver en synergieffekt, som udvikler Esbjerg til en kompetenceklynge.

Offshore-ringene breder sig Esbjerg er ubetinget det danske kraftcenter, men offshoreeventyret har også bredt sig til andre steder i landet. I Hirtshals har man for eksempel fået store opgaver med opgradering af borerigge, blandt andet en Mærsk-rig i både 2011 og 2012 Og ambitionerne rækker til mere. ”Vi bliver aldrig så store som Esbjerg på det her område. Men vi tror på, at vi kan lave en nordjysk klynge med offshore heroppe ved at arbejde sammen,” siger adm. 40  Olie Gas Danmark — 10.09.13

direktør Jens Kirketerp Jensen, Hirtshals Havn. ”Det er ikke stort og forkromet, men vi har pladsen og de rigtige forhold, og dem, der har været her, har været tilfredse.” Rent praktisk er samarbejdet organiseret i Offshore Base Hirtshals, og det er planen at tiltrække både rigge og andre serviceopgaver. På det tidligere Lindø-værft på Fyn har Bladt Industries fra Aalborg etableret sig og senest vundet en ny stor ordre på fundamenter til havvindmøller.

”Vi forventer selvfølgelig, at det fører til mere, og faciliteterne på Lindø giver os gode muligheder for at involvere os i nye projekter,” siger adm. direktør Peter Rindebæk, Bladt Industries. ”På offshore generelt forventer vi os nogle pænt høje vækstrater de kommende år. Det er primært på de nære markeder i UK, Tyskland, Holland/Belgien og selvfølgelig Norge. Og så kigger vi selvfølgelig on/ off på nogle mere globale koncepter, hvor vi mener at have nogle kompetencer.” 


De skulle lige i gang i løbet af 90-erne – og så kom eksplosionen i 00-erne." Det gode samspil gav både modet og kompetencerne hos underleverandørerne til at bevæge sig ud i verden – f.eks. ved at følge med Mærsk Olie og Gas til Qatar. Her kunne man bruge teknologien fra vandrette boringer, der blev grundlaget for hele operationen i et vanskeligt felt. Næste skridt bliver dybvandsteknologien, som vurderes at kunne blive en parallel til de teknologiske landvindinger ved vandrette boringer – både for Maersk og dermed også for en række underleverandører, som nu er blevet selvkørende i det store udland. "Den tid er for længst forbi, hvor man kun følger Mærsk Olie og Gas til udlandet. Når man først er derude, stiger mulighederne”, slutter Morten Hahn-Pedersen. 

  I udgangspunktet handlede det om at ligge det strategisk rigtige sted, da det hele begyndte Morten Hahn-Pedersen, direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg Olie Gas Danmark — 10.09.13  41


Olie, gas og grøn omstilling Er det et paradoks, at man midt i en grøn omstillingstid fortsat satser på indvinding af dansk olie og gas? Nej, siger Martin Næsby, direktør i Olie Gas Danmark, olie og gas er uundværligt mange år frem

Tekst Ulla Lena  Foto Jeanne Kornum

1.

CO2-udslippet skal ifølge regeringen reduceres med 34 pct. i 2020. Og i energiaftalen fra marts skal Danmarks energiforsyning (el, varme og transport) omstilles til vedvarende energi i 2050. Så er løsningen vel ikke mere olie og gas? ”Jo, på sin vis. Vi er teknologisk langt fra at kunne dække verdens energibehov med grøn energi. Derfor bliver omstillingen også dyr. Produktionen af dansk olie og gas skaber stor værdi i det danske samfund, og en del af den værdi kan bruges til at udvikle teknologien til grøn energi, hvis man vil. Vi taler om, at det kan indbringe omkring yderligere 5 til 7 mia. kr. årligt til staten i perioden 2022-2042.”

2.   Danmark har været selvforsynende med olie og gas i 20 år, og vi kan være uafhængige i yder­ ligere mindst 10 år, hvis vi er dygtige nok til at realisere potentialet Martin Næsby direktør i Olie Gas Danmark 42  Olie Gas Danmark — 10.09.13

Fra 2050 skal vi ifølge regeringen være fossiluafhængige – hvad så med jer? ”Hvis vi i Danmark er fossiluafhængige i 2050, vil der stadig være en markant efterspørgsel efter olie og gas på det globale marked. Dermed vil olie- og gasproduktionen blive et endnu stærkere bidrag til den danske eksport.”

3.

Men ved at frigøre os helt fra olie og gas kan vi og andre jo også sikre os mod afhængighed af energi fra Mellemøsten og Rusland. Er det så ikke rigtigt at satse udelukkende på grøn energi? ”Forsyningssikkerhed står højt på vores dagorden, og netop derfor er det vigtigt, at vi også de næste mange år leverer et solidt bidrag fra Nordsøen. Det er den bedste måde at mindske importafhængigheden på. Danmark har været selvforsynende med olie og gas i 20 år, og vi kan være uafhængige i yderligere mindst 10 år, hvis vi er dygtige nok til at realisere potentialet. Energiuafhængigheden skal vi værne om, så længe vi kan.”

4.

FN’s Klimapanel har over 2000 uafhængige videnskabsfolk som kilder til oplysninger om global opvarmning. 98 pct. af deres videnskabelige artikler påpeger, at global opvarmning er en menneskeskabt realitet bl.a. på grund af forbrug af olie og gas. Det problem vil mere dansk produktion af olie og gas vel ikke løse? ”Det vil ikke løse nogen klimaproblemer, at vi i Danmark indstiller produktionen. For det første producerer Danmark kun 0,3 pct. af verdens samlede olieproduktion. For det andet vil den globale efterspørgsel efter energi stadig være der. I den lange overgangsfase mod den grønne energi handler det om et effektivt forbrug af energi. En anden spændende vej at gå ville være, at vi i Danmark får lov at bruge CO2-injektioner, som man for eksempel gør i Norge. På den måde kan vi bidrage vi til at løse CO2-problemet og samtidig styrke produktionen af olie og gas.”

5.

Olie og gas har ry for at være den forkerte energiform. Hvad vil I gøre for at forbedre det image i befolkningen? ”Den opgave går vi til med stor ydmyghed. Jeg tror, at branchens image i høj grad hænger sammen med, at kendskabet til den danske olieproduktion ikke er ret stort. I Norge og England er situationen en anden. Der er olien en del af den nationale identitet. Men Danmark er også en olienation – og oven i købet det eneste selvforsynende land i EU. Det er der al mulig grund til, at vi danskere skal være stolte af. Den danske olie- og gasproduktion har historisk skabt grundlag for meget stor velfærd i det danske samfund – og gør det stadig! Sidste år 25,2 mia. kr. og 15.000 arbejdspladser. Der er bare ikke ret mange, der ved det. Vejen til et bedre image begynder med den fortælling.” 


act is a f ch ence of spee i r e p n ex gure Whe ust a fi j t o n

12493 KIRK & HOLM

Tailored soluTions for The energy indusTry Danbor is synonymous with high-quality perform- ance, first-class service, first-class equipment, and first-class staff. The synergy between our substantial know-how and long-standing experience in offshore solutions is a sure guarantee and vouch for our professional competences and seriousness. •

Port and Agency Services

Logistics

Wind and Projects

Offshore Maintenance and Service

Safety Services

One-stop-shop

Navigating complexity, unlocking potential New employees Maersk Oil’s Danish business is growing. We need engineers to join us in producing and discovering more oil and gas in the Danish North Sea. We are recruiting engineers from various disciplines Mechanical - Electrical and instrumentation Chemical - Process - Risk Analysis - Construction - Structural - Pipeline - Production - Geo-science Petro-science. You will work on highly technical projects in multi-disciplinary teams and in an informal working environment. We offer a career ladder for technical staff and offer national and international opportunities. Experience in the oil and gas industry is preferred but not essential.

Want to explore more? Visit www.maerskoil.com where you can apply online. Maersk Oil is a fully owned subsidiary of the global conglomerate, the A.P. Moller - Maersk Group.

Danbor a/S · Kanalen 1 · DK-6700 eSbjerg · PHone +45 7911 1900 · www.danbor.coM Part of the a.P. Moller – Maersk GrouP

Olie Gas Danmark — 10.09.13  43


6740inhouse.dk

AMU-Vest offers professional offshore training and courses within the following areas: Slinging • Rigging • Crane • Marine coating • Scaffolding Fall protection • Height rescue • Work environment • Health Safety & Management • Certified welding... Contact us for further information and training programmes.

Brain Boosting

Spangsbjerg Møllevej 304-306 6705 Esbjerg Ø · Tel. +45 79 14 03 22 inst@amu-vest.dk · www.amu-vest.dk

The FR clothing meets: EN 1149-5 Anti-Static EN 13034 Protection against liquid chemicals. ISO 11611 Welding, resistance to molten metal. ISO 11612 Protection against heat and flame. IEC 61482-1-2 Protection against electric arc in areas with high voltage installations.

Non chemically treated anti-flame clothing by Tranemo Workwear. Inherent anti-flame clothing where in we integrate technical fibers that gives eternal flame and anti-static properties.

Tranemo Workwear

44  Olie Gas Danmark — 10.09.13

COMTEC INT A/S Vesterhavsgade 153, 6700 Esbjerg Tlf. +45 75 12 09 30, Fax +45 75 12 09 55 comtec@comtecint.dk, www.comtecint.dk


17635 · BureauLIST.dk

WE DO THE JOB

To-do:

✔ Open a new and bigger harbour in Sisimut ✔ Intensify development of the aluminium project in Maniitsoq Build road from Sisimut to the international airport in Kangerlussuaq ✔ Create a natural platform for business growth and development

• • • • •

Technical Insulation Scaffolding Surface Treatment Façade Works Fitting-out

Norisol A/S is a multidisciplinary contracting company offering a comprehensive package of services to the oil and gas industry. The package includes all types of insulation contracts, scaffolding, surface treatment and façade works. Also, fitting-out and accommodation works, custom-made furniture and interior design for ships and for accommodation units on offshore installations. We have branches throughout Scandinavia and in Aberdeen.

www.norisol.com • +45 7011 7744 SISIMIUT 20TH OF JUNE, 2013.

Serving the world with safety, flexibility, and precision At DanCopter we provide helicopter transport of personnel and materials from base to offshore installation all over the world. Safe, precise and tailormade for your needs.

www.dancopter.dk • Tel.: +45 7612 1450

www.dancopter.dk

Olie Gas Danmark — 10.09.13  45


Større risiko kræver større fokus Offshore-ulykken i Den Mexicanske Golf i 2010 kostede menneskeliv og en massiv forurening. Branchen forsøger hele tiden at få ny viden og bedre sikkerhed ud af hændelsen. Og måske også et ændret syn på risiko Tekst Kurt Henriksen Foto Jeanne Kornum

Offshore-folk tænker, lever og ånder sikkerhed. Døgnet rundt, året rundt, sidder det i rygraden på alle, der arbejder offshore, at man altid holder mindst én hånd på trappegelænderet, og vælter kaffekoppen, skal der skrives en rapport. Men måske har der været for meget fokus på de mindre ulykker - de små hændelser, der sker jævnligt, men som ikke skaber hverken store katastrofer eller overskrifter. Skulle man koncentrere sin opmærksomhed på de helt store ulykker, som er meget usandsynlige, men udløser de helt store skader, hvis de endelig skulle ske? Spørgsmålet har meldt sig efter den såkaldte Macondo ulykke i 2010, hvor en løbsk oliebrønd i Den Mexicanske Golf udløste en eksplosion og en brand på boreriggen Deepwater Horizon. Elleve personer blev dræbt, 17 blev såret, og der gik 87 lange dage, før brønden blev lukket igen. Millioner af tønder olie flød direkte ud i havet, og forureningen langs kysterne var massiv. USA’s regering greb hurtigt ind med en række nye regler, og for offshore-branchen selv har det betydet ændring i både tankesæt og procedurer. ”Læren af Macando-ulykken er, at det kan stadig ske! Vi skal lære af den slags hændelser, vi skal tage det alvorligt og tage action,” fastslår Søren R. Jeppesen, chef for QMHSE – Quality Management Health Safety Environment – hos Maersk Drilling. ”Når naboen har haft et uheld med sin bil, tænker vi, at han er også en klovn til at køre bil – underforstået, at det kan ikke ske for mig. Men det tankesæt kan vi bare ikke bruge i olie- og gasindustrien. Vi må som industri erkende, at det kan ske for os alle. Derfor skal vi tage det alvorligt.”

Glem ikke det vigtigste Læren efter Macondo var temaet på den årlige safety-konference, som Olie Gas Danmark afholder i Esbjerg. Her var Maersk Drilling-chefen en af dem, der slog til lyd for 46  Olie Gas Danmark — 10.09.13

et ændret perspektiv med mere fokus på de sjældne hændelser, der kan gå helt galt. ”Læringen er meget forskellig rundt omkring hos aktørerne i industrien. Jeg møder fremdeles organisationer, hvor man kan have indtryk af, at de går mere op i antallet af rapporteringskort end kvaliteten af dem,” påpeger Søren Jeppesen. ”Det er også vigtigt at holde på gelænderet og have låg på kaffekoppen. Men vi må aldrig glemme det allervigtigste – at vi sidder ovenpå noget, som kan kræve menneskeliv, hvis det ikke håndteres efter bogen. ” Hos Maersk Drilling har en af de direkte konsekvenser af Macondo været en investering på mere end 10 mio. dollar i en meget avanceret boresimulator. Det handler nemlig om træning, træning og mere træning.

Vigtig simulator Den officielle rapport efter ulykken taler om ”robuste analyser og planlægning, men dårlige beslutninger under udførelsen”. Den menneskelige faktor svigtede, da det gjaldt. Så hvad nytter det overhovedet med al den træning? ”Jo - det går ofte galt, når man så først står i ’the heat of the moment ’ og alt ramler om ørerne,” erkender Søren Jeppsen. ”Men det er jo præcis dét, vi prøver at tage fat i med simulatorøvelserne: Nu er I kastet ud på det dybe: Lad os så se, om I tager de rigtige svømmetag? Og så er fordelen ved en simulator jo også, at man altid kan spole tilbage for at studere, hvad der skete, hvad der gik galt, og hvad man så kan lære af det.” For offshore-branchen handler sikkerhed selvfølgelig også om økonomi. Olie og gas er big business med kæmpe investeringer, høje risici og potentiel stor indtjening. Eller enorme tab, når noget går galt, eller produktionen står stille. Derfor har Maersk Drillings investering i en simulator selvfølgelig også en økonomisk vinkel. Men sikkerhedschefen minder om, at det også er

en ekstra – og meget stærk – motivation for at tænke i sikkerhed. ”Vi ser jo selvfølgelig på business cases – også når det gælder en simulator – og den gav mening på den lange bane, både sikkerhedsmæssigt og økonomisk. Vi er jo dem, der har den største interesse i at beholde vores materiel, for der er menneskeliv og kæmpe investeringer på spil. Det er jo ikke myndighederne, der skal sikre, at vores enheder er sikre at operere med – det skal vi selv,” fastslår Søren Jeppesen. Han gør også gerne op med de gamle fordomme om, at specielt folk på borerigs er ’de hårde drenge’, hvor der stadig hersker lidt gammel cowboymentalitet. ”Jeg kom selv ind i branchen fra skibsfart i 2007, og jeg har endnu ikke mødt en eneste cowboy. Ikke engang på vores enhed


“Læren af Macando-ulykken er, at det kan stadig ske! Vi skal lære af den slags hændelser, vi skal tage det alvorligt og tage action,” fastslår Søren R. Jeppesen, chef for QMHSE – Quality Management Health Safety Environment – hos Maersk Drilling.

Målet må være, at vi kommer ned på nul ulykker. Det kan godt lade sig gøre, men det kræver konstant fokus Finn Brodersen, formand for HSE komiteen i OGD

Bedre sikkerhed kræver samarbejde og fælles tilgang til sikkerhedskulturen Tekst Kurt Henriksen

i USA! Branchen har været igennem en stor udvikling, siden dengang, hvor man nærmest kun kunne blive senior tool pusher, hvis man manglede mindst én finger,” lyder det med et glimt i øjet Og så er vi tilbage ved den menneskelige faktor. Den ubekendte størrelse i alle de tekniske ligninger og processer. Kan man tage den faktor helt ud af ligningen i fremtiden? ”Teknologien er ikke til stede i dag til at lade robotter klare det hele. Men vi forsøger at tage den menneskelige faktor ud af den manuelle proces, og der er stort set ingen mennesker på boredækket længere. Men vi tager jo ikke den menneskelige faktor ud, hvis operatøren så bare sidder inde på land i stedet for,” påpeger Maersk-chefen. 

Fælles forståelse, fælles kultur og mere samarbejde. Det er vejen frem for et endnu højere sikkerhedsniveau i offshore-industrien. Vi er på det rent tekniske niveau nået langt og antallet af offshore-ulykker er lavt. Skal vi endnu videre kræver det yderligere forbedring af sikkerhedskulturen og mentaliteten på den enkelte arbejdsplads og hos den enkelte medarbejder, lyder det fra Finn Primdahl Brodersen, spydspidsen i Olie Gas Danmarks sikkerhedsarbejde. ”Arbejdet med sikkerhed skal være baseret på en fælles tilgang. Ellers vil mange ting simpelthen ikke blive forstået. Ved at organisere arbejdet i fælles forståelse, kan vi give sikkerheden et løft, hvor der er behov for det” forklarer formanden for Olie Gas Danmarks HSE komité (Health, Safety and Environment), Finn Primdahl Brodersen, som er Head of QHSE & Regulatory Affairs hos DONG Energy. Selvom offshore-industrien har nogle meget lave ulykkestal, så rækker HSE-formandens ambitioner langt videre. ”Vi er ved at finde vores ben i det fælles arbejde i regi af Olie Gas Danmark. Vi vil gerne have en fælles ulykkesstatistik for branchen og vi skal styrke samarbejdet med hinanden. Målet må være, at vi kommer ned på nul ulykker. Det kan godt lade sig gøre, men det kræver konstant fokus,” lyder den klare ambition fra Finn Brodersen. Nogle betragter stadig en systematisk tilgang til sikkerhedsarbejdet som vanskelig at inddrage i en hverdag, hvor arbejdet også skal gøres. Men hvor det sker, viser det sig at sikkerhed også er en god forretning. ”Man kan have mange tilgange til at udføre en opgave, og for ofte sker det, at man bare går i gang. Hen ad vejen finder man

så ud af, at man måske mangler et stykke værktøj, noget materiale eller har overset nogle forhold, som skal løses, og det forsinker og fordyrer arbejdet. Med den tilgang har man heller ikke fået tænkt “Hvis vi skal nå ned på nul personulykker, skal alle risici ordentlig vi arbejde med den igennem,” forklarer mentale side” siger formand for Olie Gas Finn Brodersen. Danmarks HSE komité, ”Hvis man omFinn Brodersen. vendt sætter sig ned med de involverede og planlægger de enkelte step hen imod målet, så bliver arbejdet langt mere sikkert. Og så viser det sig at opgaven bliver færdig før tiden! Planlægning ud fra sikkerhedsmæssige betragtninger giver simpelthen styr på processerne.” Enkelt og logisk, men det kræver, at den rette kultur er til stede. ”Hvis vi skal nå ned på nul personulykker, skal vi arbejde med den mentale side” understreger Finn Brodersen. ”Samtidig skal vi sikre at vi har det rette fokus på proces sikkerheden, så vi tillige undgår de store ulykker,” tilføjer Finn Brodersen ”Efterhånden er mange kommet så langt med teknisk udstyr og systemer til lagring og deling af viden, at man lander på et plateau på personulykkesstatistikken, hvor man ikke rigtigt kan komme videre. Så nu er vi nået dertil, hvor vi skal have fat i den enkelte. Vi skal have det rigtige mind set og den rigtige kultur til at træffe de rigtige beslutninger og forstå de risici, der er omkring os.”  Olie Gas Danmark — 10.09.13  47


Jagt efter dansk skifergas Ingen ved endnu om Danmarks undergrund indeholder skifergas. Foreløbig skal der foretages prøveboringer i Vendsyssel og laves indledende undersøgelser i Nordsjælland. Det samlede budget for franske Total er på 400 mio. kr. Hvis der er dansk skifergas, kan der vente aktørerne i den danske gasbranche nye ordrer. Mængden af skifergas kan vise sig at være endnu højere, end de kendte danske gasreserver i Nordsøen

Det internationale energiagentur (IAE) mener – med en række forbehold – at den danske undergrund kan indeholde skifergas helt op til 10 gange de kendte, danske gasreserver i Nordsøen.

Tekst Ulla Lena

Skifergas har fået tilnavnet ”gamechanger” i den internationale energibranche, fordi den har ændret forbrugsmønstret af de kendte energiformer. Først og fremmest i USA hvor de meget store mængder skifergas har reduceret kulforbruget i USA og nedsat CO2-udslippet. I Danmark kan skifergassen også få betydning. Hvis der viser sig at være dansk skifergas, kan dansk selvforsyning af gas forlænges ud over det årti, som Energistyrelsens prognose estimerer ud fra de kendte gasreserver i Nordsøen. Samtidig kan dansk skifergas skabe et vækstpotentiale for danske leverandører til gasbranchen.

Total E&P Denmark B.V. og den statslige Nordsøfonden er i fællesskab ved at undersøge, om der er skifergas i Nordjylland og Nordsjælland. Nordsøfonden har per automatik en ejerandel på 20 pct. i alle efterforskningslicenser på olie og gas i Danmark. Total har investeret 400 mio. kr. i de to licenser til prøveboringer og seismiske undersøgelser, fordi man har håb om en gevinst, der er større end det. Det internationale energiagentur (IAE) mener – med en række forbehold – at den danske undergrund kan indeholde skifergas helt op 10 gange de kendte, danske gasreserver i Nordsøen. Det betyder med andre ord om-

kring 100 års gasforbrug på det nuværende niveau. Total E&P Denmark B.V. regner med omkring 20 pct. sandsynlighed for at finde skifergas.

USA foran For Danmark er skifergassen helt ny, mens USA med stor udnyttelse af skifergas allerede har ændret store dele af energimarkedet og samtidig reduceret CO2-udslippet i USA, fordi skifergassen i et vist omfang har erstattet kul. Ifølge IGU – Den Internationale Gasunion – viser undersøgelser, at naturgasbaseret el udleder 36-47 pct. mindre drivhusgasser, end el, der er baseret på kul. 

Get access to a global team of 800+ experts Atkins has been active in the industry since 1975, working for international oil corporations. Our worldwide experience is based on the skills of our 800 Oil & Gas experts, placed in Europe, USA, the Middle East and Asia. Our expertise spans all engineering disciplines and associated competencies.

Plan Design Enable

48  Olie Gas Danmark — 10.09.13 03_Olie Gas Danmark_2013-1.indd 1

Aberdeen Doha Dubai, UAE Esbjerg Glasgow

Houston Copenhagen London Perth

Shanghai Sharjah Stavanger Aalborg

www.atkins.dk www.atkinsglobal.com

05-08-2013 12:48:57


kompetent • dedikeret • præcis

Procurator

Vi uddanner til branchen • • • ••• •• •• • ••

– din partner i sikkerhed offshore! Vi er den største nordiske aktør i feltet: personligt sikkerhedsudstyr. En stor del af sortimentet består af tekniske og avancerede produkter rettet mod specifikt olie/gas området. Vi uddanner, vi lytter, vi instruerer, vi udvikler, vi leverer, vi udfører serviceeftersyn, vi spørger og vi svarer.

Fredericia Maskinmesterskole imødekommer ønskerne fra offshorebranchen og har målrettet maskinmesteruddannelsen med en ny valgfagslinje:

Et køb hos os er derfor ikke afslutningen på en proces – det er begyndelsen på et samarbejde.

Energi på havet Valgfagslinjen indeholder emner inden for olie, gas og vindenergi samt det lovpligtige Basic Offshore Safety Course. Vi har løbende maskinmesterstuderende med offshore kompetencer, der er klar til den afsluttende professionspraktik. Ønsker din virksomhed at tage en maskinmesterstuderende i praktik? Kontakt skolen eller skolens praktikkoordinator Susanne Ketill direkte, via mail ske@fms.dk

OFFSHORE ONSHORE Stavanger

Jutlandia - your one stop partner for all offshore base requirements We offer you: ISO 9001 & 14001 & OHSAS 18001 Certified Achilles certified

24 hours duty service Chemical handling

Agency service

Warehousing incl bonded stores

Stevedore service

Offshore container rental

Freight forwarding

Office rental

Own customs department

Waste management

Offshore base facilities

Wind turbine handling experts

Drilling rig/barge support

Jutlandia Terminal A/S • Europakaj • P. O. Box 151 • DK-6701 Esbjerg Tel. (45) 75 13 60 22 • www.jut.dk • E-mail: mail@jut.dk

Esbjerg

Malmö

DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001:2008

procurator.dk • info@procurator.dk • Tel. +45 7611 5000

Olie Gas Danmark — 10.09.13  49


Run your firm like the best Professional Service Organizations

Deltek First Maconomy Essentials Leading Scandinavian professional service organizations run Maconomy to power their business, manage their projects, boost resource utilization and accelerate business profit - now you can too. Deltek First Maconomy Essentials is a complete and fully integrated ERP solution in the cloud - allowing firms of all sizes to get access to leading ERP functionality for only € 29 per user per month. Among our clients you find leading professional service organizations such as Rambøll, COWI, Deloitte, PwC, SINTEF, Atkins, DHI and Norconsult.   deltek.dk/first


SIMAC TRAINING SPARER

ANNONC

offshoreindustrien for millioner

På Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) er vi specialister i at efteruddanne medarbejdere fra offshoreindustrien til at håndtere tekniske problemer i felten. Det sparer virksomhederne tid og penge. Tekniske fejl på maskiner koster hvert år den danske offshoreindustri millioner. For mens en tekniker må fragtes ud for at løse problemerne, står produktionen stille. Derfor vælger flere og flere offshorevirksomheder at efteruddanne deres medarbejdere til at løse de ofte relativt simple problemer, der opstår i felten. ”På SIMAC giver vi dem en større forståelse for de systemer, de arbejder med til hverdag og uddanner dem i selv at håndtere problemer inden for hydraulik, automation samt høj og lavspænding i stedet for at skulle hente hjælp udefra” Studierektor Jan Askholm

Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg

SIM offs

Vi tilbyder blandt andet kurser i: • Automation – herunder PLC i Maskinstyring, PLC, Profi bus & OPC/Scada, SRO-anlæg, Regulering i SRO-anlæg og Hydraulik • VTS • Bro- og maskinrumssimulator – herunder CRM, ECDIS (både generisk og typespecifik), ERTM, BTM, Shiphandling • Maritim sikkerhed og lovgivning – herunder §6, §7, §8, §16 og Assessment • Generhvervelse • Uddannelse for lodser • Osv.

I flere år h uddannet probleme

Tekniske fe den dansk For mens e at løse pro stille. Derfo revirksom medarbejd simple pro

Kontakt Kursussekretær Mette Sonne Mazur på tlf. +45 72 21 55 60 eller e-mail: training@simac.dk

- På SIMAC ståelse fo med til h i selv at for hydra og lavspæ hente hjæ chef Jeppe

Tlf. +45 72 21 55 00 | mail@simac.dk

Your strongest partner in support and logistics for oil and gas exploration in Greenland 36 Olie Gas Danmark — 23.08.12

info@abs.gl

Tel. +299 34 91 00

www.abs.gl

Olie Gas Danmark — 10.09.13  51


ENERGI I FORANDRING

EKSPERTER FINDER ENERGIEN

Det moderne samfund er fortsat afhængig af olie og naturgas. I dag dækker olie og naturgas mere end halvdelen af energibehovet i verden, og efterspørgslen forventes at stige i de kommende år. DONG Energy har mere end 30 års erfaring i efterforskning og produktion af olie og naturgas i Nordsøen. Vi er eksperter i at få mest muligt ud af vores olie- og gasfelter på en sikker og ansvarlig måde. DONG Energy’s olie- og naturgasaktiviteter er i vækst. Vi planlægger at fordoble vores produktion frem mod 2020, og dermed styrker vi vores regionale position i Nordvesteuropa. Hejre udviklingsprojektet er et af vores største projekter. Når feltet begynder at producere i slutningen af 2015, er DONG Energy medejer af seks danske felter i produktion, otte norske og to britiske felter. Vi styrker også vores position som markedsleder inden for offshore vind i de kommende år. Således planlægger vi at firdoble vores installerede kapacitet inden for offshore vind frem mod 2020. Vores dygtige medarbejdere spiller en central rolle for at opfylde DONG Energy’s ambitiøse mål. Vi er eksperter i at finde energien.

www.dongenergy.com DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger knap 7.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com

Olie Gas Danmark, Årsmagasin 2013  

Årsmagasin 2013, fra Olie Gas Danmark, tager afsæt i nutiden og peger ud i fremtiden: Hvad er det konkret for et potentiale, der er i Nordsø...