Page 1

เดือน หรือ O%

x 12 เด ดอ ื นแล ละร รบ ั เงินคน ื 3%

ผอนไดแลววันนี้ ที่ทรูชอป ทุกสาขา วันนี้ - 30 ก.ย. 55

Apple iPhone4S

Exclusive Privileges for Members : Issue 08 : August 2012

ผอนเริ ริ่มตน เพียง

1,323.-

O% 10 นาน สูงสุด

เดือน

หรือเลือกผอนอัตราดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด 20 เดือน

หรือผอนอัตราดอกเบีย ้ พิเศษนาน 18 เดือน พรอมรับเงินคืน 5%

ผอนไดที่

ผอนไดที่

1 ส.ค. - 30 ก.ย. 55

O%

เฉพาะสินคาที่รวมรายการ / สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

นานสูงสุด

10

เดือน

หรือเลือกผอนอัตราดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด 18 เดือน

1 - 31 ส.ค. 55

เฉพาะสินคาที่รวมรายการ / สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

1 ส.ค. - 30 ก.ย. 55

เฉพาะสินคาที่รวมรายการ / สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

O% 6 นาน

เดือน

กับสมารทโฟนหลากหลายแบรนดที่รวมรายการ

1 - 31 ส.ค. 55

เฉพาะสินคาที่รวมรายการ / สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย


Installment O%

ผอนเครื่องใชไฟฟาที่ เทสโก โลตัส

O% 24 นาน สูงสุด

ผอนสินคาในหมวดเครื่องใชไฟฟา

รับเงินคืน สูงสุด

เดือน

หรือเลือกรับเงินคืนสูงสุด 15% พรอมผอน 0% นาน 6 เดือน (เฉพาะสินคาที่รวมรายการ)

หรือผอน O% นานสูงสุด 15 เดือน

เงื่อนไข : • บริษัทจะคืนเงินเขาบัญชีใบแจงหนี้ใหกับลูกคา

เงื่อนไข : • บริษัทจะคืนเงินเขาบัญชีใบแจงหนี้ใหกับลูกคา

(เฉพาะสินคาที่รวมรายการ)

ภายใน 60 วันหลังจากจบรายการสงเสริมการขาย

ภายใน 60 วันหลังจากจบรายการสงเสริมการขาย

• เฉพาะสินคาที่รวมรายการ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

31 ก.ค. - 29 ส.ค.55

15%

• กรณีมีขอพิพาท ใหถือคำตัดสินของบริษัทฯ ที่สิ้นสุด

• เฉพาะสินคาที่รวมรายการ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

10 ส.ค. - 6 ก.ย. 55

• กรณีมีขอพิพาท ใหถือคำตัดสินของบริษัทฯ ที่สิ้นสุด

ผอนคอมพิวเตอร กับแบรนดชั้นนำ

Power Mall Smart Cooking 2012

รับเงินคืนสูงสุด

รับบัตรกำนัลหางฯ สูงสุด

พรอมผอน 0% นานสูงสุด 12 เดือน หรือผอนอัตราดอกเบี้ยพิเศษสูงสุด 24 เดือน

เมื่อผอนตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป

ผอนตั้งแต 18,000 - 29,999 บาท

ผอนตั้งแต 12,000 - 24,999 บาท

6,000.-

6,000.-

• รับบัตรกำนัลหาง The Mall มูลคา 300 บาท

• คืนเงิน 500 บาท เมื่อผอนตั้งแต 10 เดือนขึ้นไป • คืนเงิน 900 บาท เมื่อผอนตั้งแต 18 เดือนขึ้นไป

ผอนตั้งแต 25,000 - 49,999 บาท

ผอนตั้งแต 30,000 - 49,999 บาท

• รับบัตรกำนัลหาง The Mall มูลคา 1,000 บาท

• คืนเงิน 1,200 บาท เมื่อผอนตั้งแต 10 เดือนขึ้นไป • คืนเงิน 2,000 บาท เมื่อผอนตั้งแต 18 เดือนขึ้นไป

ผอนครบทุก 50,000 บาท

• รับบัตรกำนัลหาง The Mall มูลคา 3,000 บาท

ผอนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป

• คืนเงิน 3,500 บาท เมื่อผอนตั้งแต 10 เดือนขึ้นไป • คืนเงิน 6,000 บาท เมื่อผอนตั้งแต 18 เดือนขึ้นไป SMS

รับสิทธิ์

1 ส.ค. - 30 ก.ย. 55

SMS พิมพ COMPB เวนวรรคตามดวยหมายเลข บัตรประชาชน 13 หลัก สงไปที่ 4268111

สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

26 ก.ค. - 29 ส.ค. 55

สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

บริการใหม!

วงเงิน คงเหลือ

ยอดชำระ ชน ้ั ตำ ่

เช็ควงเงินคงเหลือ ยอดผอนชำระขั้นต่ำ งายๆ ดวยระบบ SMS ทันใจ... • รวดเร็ว ทันใจ ครบถวน แมนยำ

SMS ทันใจ

• ฟรี! คาลงทะเบียนการใชงาน

ลูกคาใหมจะไดรับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ สำหรับลูกคาปจจุบันจะไดรับการลงทะเบียนเมื่อใชงาน SMS ครั้งแรก

วิธีการใชงาน SMS ทันใจ เลือกเมนู สงขอความ

SMS

พิมพหมายเลขบัตรกรุงศรี เฟรสชอยส 4 หลักสุดทาย

XXXX

สงไปยังที่หมายเลข 0812563333

SMS ตอบกลับ

To : 0812563333

• วงเงินคงเหลือ • ยอดชำระเต็ม • ยอดชำระขั้นต่ำ • กำหนดชำระเงิน • คะแนนสะสมคงเหลือ

*ขอมูลคะแนนสะสมคงเหลือสำหรับบัตรกรุงศรี เฟรสชอยส วีซา เทานั้น เงื่อนไข • ขอมูลที่สงถึงสมาชิกบัตร/สินเชื่อทาง SMS เปนขอมูลที่มีอยูในระบบของบริษัท ณ ขณะนั้น ขอมูลตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีความเคลื่อนไหวในบัญชีเพิ่มเติม • บริการนี้สำหรับผูที่ถือบัตรหลักเทานั้น • คาสง SMS ที่ลูกคาสงเขามาทำรายการเปนไปตามโปรโมชั่นหรืออัตราคาบริการ SMS ของผูใหบริการโทรศัพทมือถือของทาน • ศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0 2345 6789 หรือ www.firstchoice.co.th


Installment O%

ผอนคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง

O% 12 นาน

ผอนคอมพิวเตอรสุดคุม

ผอนคอมพิวเตอรสุดคุม

รับเงินคืน

รับเงินคืน

750.-

ผอนสินคาครบทุก 15,000 บาทขึ้นไป นาน 10 เดือน ขึ้นไป รับเงินคืน 750 บาท SMS

7%

ผอนสินคาตั้งแต 20,000 บาทขึ้นไป นาน 10 เดือน ขึ้นไป รับเงินคืน 7%

SMS ลงทะเบียนกอนทำรายการ พิมพ JIB เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก สงมาที่ 4268111 และไดรับ SMS ตอบรับการยืนยันสิทธิ์ (คาสงครั้งละ 3 บาท)

ผอนไดที่

เดือน

ทุกสาขา

SMS

SMS ลงทะเบียนกอนทำรายการ พิมพ BANANA เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก สงมาที่ 4268111 และไดรับ SMS ตอบรับการยืนยันสิทธิ์ (คาสงครั้งละ 3 บาท)

ผอนไดที่

สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

iStudio by Com7

สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 55

1 ส.ค. - 31 ต.ค. 55

ผอนประกันรถยนตสุดคุม!! แบงจายสบายๆ 0% นานสูงสุด ุ 12 เดือน วันนี้ - 31 ต.ค. 55

รับฟรี! เครื่องดูดฝุน พลังเทอรโบ มูลคา 1,990 บาท SMS

รับสิทธิ์

SMS ขอแลกคะแนน พิมพ PF2 เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก สงไปที่ 4268800 และไดรับขอความยืนยันตอบกลับ (ครั้งละ 3 บาท)

เมื่อผอนประกันภัยรถยนต กับกรุงศรี เฟรสชอยส กับหลากหลายโบรกเกอรประกันภัยทีร ่ ว  มรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติม ไดที่ www.firstchoice.co.th หรือโทร. 0 2345 6789

O% นาน สูงสุด

12

O% นาน สูงสุด

1O

O% นาน สูงสุด

6

เดือน

เดือน

เดือน

N.V. Yangyont

โทร. 0 2540 4444-5

1 - 30 ก.ย. 55

โทร. 1712

โทร. 0 2801 9000

โทร. 0 2640 7777

โทร. 0 2249 6111

โทร. 0 2192 2626-30

โทร. 0 2540 4444-5

โทร. 0 2150 888

โทร. 0 2417 2197

โทร. 074 345 991-4

INSURANCE BROKER

รวมฉลองเปดสาขาใหม สาขาลาดกระบัง ผอนยางแม็กซทุกรุน ทุกยี่หอ

O% 9 นาน

เดือน

พรอมรับของสมนาคุณ มากมายภายในงาน


Member Privileges

หากคุณเปนสมาชิกกรุงศรี เฟรสชอยส อยาพลาดโอกาสนี้!!

ไปเที่ยวกันมั้ย?

Centara Hotel & Resort มูลคา 21,800.สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกกรุงศรี เฟรสชอยส ชวนเพื่อนสมัครดวน วันนี้ - 31 ต.ค. 55 สมัครบัตรใหมและอนุมัติ พรอมสะสมยอดใชจาย

ของกำนัล (บาท)

แนะนำเพื่อนสมัคร

ของกำนัล (บาท)

อนุมัติ 1-6 ทาน

บัตรกำนัลเทสโก โลตัส มูลคา 100 บาท / อนุมัติ

10,000 – 40,000

บัตรกำนัลเทสโก โลตัส มูลคา 300 บาท

อนุมัติ 7-14 ทาน

บัตรกำนัลหองพัก โรงแรม Centara Hotel & Resort 1 คืน มูลคา 10,900 บาท

40,001 – 80,000

บัตรกำนัลหองพัก โรงแรม Centara Hotel & Resort 1 คืน มูลคา 10,900 บาท

อนุมัติ 15 ทานขึ้นไป

บัตรกำนัลหองพัก โรงแรม Centara Hotel & Resort 2 คืน มูลคา 21,800 บาท

80,001 ขึ้นไป

บัตรกำนัลหองพัก โรงแรม Centara Hotel & Resort 2 คืน มูลคา 21,800 บาท

พิมพ NWQ3

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ NWQ3 (เวนวรรค) ตามดวยหมายเลขบัตร 16 หลัก สงไปที่ 4268800 (คาสงครัง ้ ละ 3 บาท) ลงทะเบียนกอนทำรายการ หรือกอนแนะนำเพื่อน เพียงครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ (ทานจะไดรับขอความยืนยันการเขารวมรายการ) ทราบผลการแนะนำเพื่อนงายๆ เพียงสง SMS พิมพ RMGM3 เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตร 16 หลัก สงไปที่ 4268800

ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ของบริษัท

กรุงศรี เฟรสชอยส เงินสดพรอมใช

ลงทะเบียนกอน สะดวกกวา รับเงินสด โอนเขาบัญชี ไดงายขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา ลงทะเบียนบัญชีธนาคารที่ตองการใหโอนเงินวันนี้ ก็สามารถรับเงินสดโอนเขาบัญชีไดใน 1 วันทำการ* เมือ ่ เบิกถอนเงินสดผานหลากหลายชองทาง ดังนี้ สายดวนเงินสด Hello Cash EDC

1.

ดาวนโหลดแบบฟอรม ที่ www.firstchoice.co.th หรือผานศูนยบริการ กรุงศรี เฟรสชอยส โทร. 0 2345 6789

BIRTHDAY

HAPPY BIRTHDAY ก.ค. - ส.ค. 55

เลือกรับของขวัญ ตรงใจคุณ เพียงมียอดผอนสินคาหรือยอดเบิกถอนเงินสดสะสม 20,000 บาทขึ้นไป ระหวางวันที่ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 55 เลือกรับของขวัญวันเกิดตามใจคุณ

• เลือกรับ เงินคืน 1%

(สูงสุด 500 บาท)

SMS

• เลือกรับ กาตมน้ำรอนไฟฟา มูลคา 890.-

ลงทะเบี ย นก อ นทำรายการ •เลื อ กรั บ เงิ น คื น 1% พิ ม พ BD78A •เลื อ กรั บ กาต ม น้ ำ ร อ น ไฟฟาพิมพ BD78B เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัญชีบัตร 16 หลักสงไปที่ 4268800 (ครัง้ ละ 3 บาท) และไดรบ ั SMS ตอบรับสิทธิโ์ ดยเริม่ คำนวณยอดสะสมตัง้ แตวนั ทีแ่ ละเวลาทีล่ งทะเบียนสำเร็จ

•สงวนสิทธิส์ ำหรับลูกคาทีเ่ กิดเดือน ก.ค. - ส.ค. ทีม่ ยี อดผอนชำระสินคาหรือยอดเบิกถอนเงินสดและลงทะเบียน SMS ภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด ภายใตเงือ่ นไขบริษทั ฯ •บริษทั แนะนำ ใหทา นเก็บขอความตอบกลับไวเปนหลักฐานอางอิงและตรวจสอบในกรณีจำเปน •ลูกคาตองมียอดสินเชือ่ คงคาง(ยอดผอนชำระหรือยอดเบิกถอนเงินสดทีเ่ ขารวมรายการนี)้ ในบัญชี นับจากวันสิน้ สุดรายการสงเสริมการขายจนถึงสิน้ เดือน ก.ย. 55 ไวไมตำ่ กวา 3,000 บาท •บริษทั ฯจะดำเนินการคืนเงินเขาบัญชี/จัดสงของสมนาคุณ สำหรับทานสมาชิกทีม่ ยี อดใชจา ย ตรงตามเงือ่ นไขภายใน พ.ย. 55 •บริษทั ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกเงินคืน/จัดสงของสมนาคุณ โดยยึดจาก SMS ขอความแรกทีล่ กู คาทำการลงทะเบียนสมบูรณ กรณีลงทะเบียนทัง้ 2 รางวัล บริษทั ฯ จะยึดถือการลงทะเบียนครัง้ แรกเปนหลัก •ผูม สี ทิ ธิไ์ ดรบั รางวัลตองยังคงสภาพเปนสมาชิก และตองไมปด บัญชีสนิ เชือ่ กอนถึงกำหนด และไมมปี ระวัตผิ ดิ นัดชำระกับบริษทั •บริษทั ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขโดยมิตอ งแจงใหทราบลวงหนา •สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ 0 2345 6789

Click4Cash คลิก ๊ รับเงินสด ผานทางเว็บไซต First Choice Mobile แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน

รูดรับเงินสด

สมัครงายๆ 4 ขั้นตอน

HAPPY

WWW

2.

กรอกรายละเอียด ในแบบฟอรมใหชัดเจน และครบถวนพรอม ลงลายมือชื่อ

3.

แนบเอกสาร 2 อยาง พรอมลงลายมือชื่อ • สำเนาบัตรประชาชน • สำเนาบัญชีธนาคาร หนาแรกที่ตองการใหโอนเงิน

4.

สงแบบฟอรม พรอมแนบเอกสาร มาที่ บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด ฝายอนุมัติ สินเชื่อ กรุงศรี เฟรสชอยส ชั้น 16 ตู ปณ.8 ปณฝ.บางนาทาวเวอร สมุทรปราการ 10540

เเพียงวันละ 17 บาท*

มอบสิ่งดีๆ เพื่อสุขภาพ ใหแกตัวทานและคนในครอบครัว ม เบิกคารักษาพยาบาลไดทั้งผูปวยในและผูปวยนอก ดวยแผนประกันสุขภาพ รูปแบบใหม “Family Health Care” เบิกคาหอง คาอาหาร คารักษาพยาบาล ประจำวันสูงสุดถึง 90 วัน ตอการเขาพักรักษาตัว ครั้งใดครั้งหนึ่ง กรณีรักษาตัวในฐานะผูปวยใน

เบิกคารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ผูปวยนอกเมื่อบาดเจ็บเนื่อง จากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง

คุมครองการตรวจรักษาในโรงพยาบาล โดยการผาตัด หรือหัตถการ ที่ครอบคลุมมากขึ้น

เบิกคารักษาพยาบาลแบบ ผูปวยนอกสูงสุด 2,000 บาท**

เชน การตรวจหรือผาตัดโดยการสองกลองทุกชนิด การตรวจเสนเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การสลายนิ่ว เปนตน

นับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

ตอครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2232-9211 เวลา 9.00-17.00 น. (เวนวันหยุดราชการ) รับประกันชีวิต โดย บมจ. อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต

*ตัวอยางเบีย้ ประกันภัยคำนวณจากเบีย้ ประกันภัยรายป สำหรับผูข อเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 36-40 ป หรือบุตร เพศชาย อายุ 6-10 ป (ความเสีย่ งภัยปกติ) แผน 1 **ตัวอยางของผลประโยชน สำหรับแผน 7 ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั แผนประกันภัยทีเ่ ลือก • บริษทั กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด เปนบริษทั นายหนาประกันภัย จะเรียกเก็บคาเบีย้ ประกันภัยผานกรุงศรี เฟรส ชอยส คารด และปรากฏชือ่ ในใบแจงยอดบัญชีดงั กลาว • การรับประกันภัยขึน้ อยูก บั เงือ่ นไขและกฏเกณฑการพิจารณารับประกันภัยของบริษทั ประกันภัย • ขอมูลในเอกสารนีเ้ ปนเพียงขอมูลเบือ้ งตนเพือ่ ประกอบการขายเทานัน้ ผูข อเอาประกันภัยควรศึกษาขอมูลเพิม่ เติมเรือ่ งความคุม ครอง ขอกำหนดเงือ่ นไข ขอยกเวน และผลประโยชน จากกรมธรรมประกันภัย


Installment O%

ผอน ผอน

O% 15 นาน

internet in TV เดือน

LED internet TV

ผอนเริ่มตนเดือนละ

1,399.-

รุน KDL-32EX650 ราคา 20,990 รุน KDL-40EX650 ราคา 26,990 รุน KDL-46EX650 ราคา 40,990

17 ส.ค. - 9 ก.ย. 55

3D LED internet TV

3D LED internet TV

3D LED internet TV

ผอนเริ่มตนเดือนละ

ผอน O% เดือนละ

ผอนเริ่มตนเดือนละ

รุน KDL-32HX750 ราคา 26,990 รุน KDL-40HX750 ราคา 36,990 รุน KDL-46HX750 ราคา 57,990

รุน KDL-40HX855 ราคา 50,990

รุน KDL-46HX855 ราคา 79,990 รุน KDL-55HX855 ราคา 112,990

1,799.-

3,399.- 5,333.-

17 ส.ค. - 9 ก.ย. 55

ใชบริการไดที่

17 ส.ค. - 9 ก.ย. 55

17 ส.ค. - 9 ก.ย. 55

และรานคาตัวแทนกรุงศรี เฟรสชอยสทั่วประเทศที่รวมรายการ

กลองถายรูปและอุปกรณ ผอนกล นกลองและอุปกรณ O% นานสูงสุด 12 เดือน หรืออัตราพิเศษ นานสูงสุด 24 เดือน พรอมรับเงินคืนสูงสุด 10% ยอดผอนสะสม (บาท)

ผอน 10 เดือนขึ้นไป

ผอน 18 เดือนขึ้นไป

8,000 - 20,000

3%

5%

20,001 - 40,000

5%

7%

40,001 ขึ้นไป

7%

10%

SMS

SMS ลงทะเบียนกอนทำรายการ พิมพ CAM2 เวนวรรคตามดวยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก สงมาที่ 4268111 และไดรับ SMS ตอบรับการ ยืนยันสิทธิ์ (ครั้งละ 3 บาท)

1 ส.ค. - 31 ต.ค. 55 : ผอนไดที่

เงือ่ นไข : • สิทธิพเิ ศษเฉพาะลูกคาทีล่ งทะเบียนตามเงือ่ นไขของบริษทั ฯ ภายในวันวันที่ 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 55 กอนทำรายการสินเชือ่ เทานัน้ • บริษทั ฯ จะเครดิตเงินคืนเขาบัญชีใบแจงยอดสินเชือ่ ของลูกคาภายใน 60 วัน หลังจบรายการสงเสริมการขาย • ลูกคาสามารถสะสมยอดผอน ภายในระยะเวลาโปรโมชัน่ เพือ่ ใหมยี อดผอนรวมและรับเงินสูงขึน้ ได โดยยอดสะสมจะตองเปนอัตราดอกเบีย้ ประเภทเดียวกัน (เชนผอนแบบ O% หรือผอนแบบมีดอกเบีย้ ) ยกเวนอัตราดอกเบีย้ 0%15 เดือน และ 0%18 เดือน และจะตองมีระยะเวลาผอนชำระตัง้ แต10 เดือนขึน้ ไป • จำกัดเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท/บัตร/ตลอดระยะเวลาสงเสริมการขาย • รายการสงเสริมการขายนี้ไมสามารถเขารวมรายการสงเสริมการขายอื่นของทางบริษัท ในชวงระยะเวลา 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 55 • ใหบริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด

O%

12

ผอนกลองภายในงาน Photo Hut Grand Sale นานสูงสุด เดือน พรอมรับของสมนาคุณมากมาย : วันที่ 8 - 13 ส.ค. 55 ที่ศูนยการคาฟอรจูน ทาวน


Installment O%

ทองคำรูปพรรณผอนได! จายนอยผอนสบายๆ นานสูงสุด

24

เดือน

หางทองเยาวราชกรุงเทพ

หางเพชรทองออโรร อโรรา

รานทองตัวแทน กรุงศรี เฟรสชอยส ทั่วประเทศ กร ศ

ผอนสบายเริ่มตนเพียง

รับของสมนาคุ มนาคุณ ณมู มู มลคา  สูงสุด

รับของสมนาคุณมูลคา สูงสุด

พรอมรับเพิ่ม! ของสมนาคุณมากมาย เมื่อผอนนานตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป

ผอนสบายๆ พรอมรับเพิ่ม! ของสมนาคุณมากมาย เมื่อผอนนานตั้งแต 10 เดือนขึ้นไป

ผอนครบ 10,000 - 29,999 บาท • รับฟรี พัดลม Pinky 7” มูลคา 490 บาท

ผอนครบ 10,000 - 24,999 บาท • รับฟรี กระบอกน้ำ เก็บความรอน มูลคา 390 บาท

ผอนสบายๆ นานสูงสุด 24 เดือน พรอมรับเพิ่ม! ของสมนาคุณมากมาย เมื่อผอนนานตั้งแต 10 เดือนขึ้นไป

ผอนครบ 30,000 - 49,999 บาท • รับฟรี เตายาง BBQ มูลคา 1,090 บาท

ผอนครบ 25,000 - 49,999 บาท • รับฟรี หมอตมอเนกประสงค มูลคา 1,950 บาท

ผอนครบ 20,000 - 49,999 บาท • รับฟรี กาตมน้ำสแตนเลส มูลคา 1,190 บาท

ผอนครบ 50,000 บาทขึ้นไป • รับฟรี เตาอบฮาโลเจน ฝาลมรอน มูลคา 2,990 บาท

ผอนครบ 50,000 บาทขึ้นไป • รับฟรี กะทะไฟฟาเทปนยากิ มูลคา 2,990 บาท

ผอนครบ 50,000 บาทขึ้นไป • รับฟรี หมอหุงขาวไมโครคอมพิวเตอร มูลคา 3,990 บาท

3,680.-

0.69% SMS

รับสิทธิ์

SMS พิมพ HTY เวนวรรคตามดวยหมายเลข บัตรประชาชน 13 หลัก สงไปที่ 4268800

สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

SMS

รับสิทธิ์

SMS พิมพ AU เวนวรรคตามดวยหมายเลข บัตรประชาชน 13 หลัก สงไปที่ 4268800

สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ลูกคาสัมพันธออโรรา 0 2749 5044 ตอ 250

15 มิ.ย. - 31 ส.ค. 55

3,990.-

สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

1 พ.ค. - 30 ก.ย. 55

1 ส.ค. - 30 พ.ย. 55

สถานเสริมความงาม แบงจายสบายๆ นานสูงสุด

เพราะความสวย..รอไมได ที่ Wuttisak Clinic

แบงจายสบายๆ สูงสุด เดือน

18

หรือเลือกแบงจาย 0% นาน 3 เดือน พรอมรับเพิ่ม! ของสมนาคุณ สูงสุด 1,990.ผอนครบ 10,000 - 24,999 บาท • รับฟรี กลองอเนกประสงคลายตาราง มูลคา 590 บาท ผอนครบ 25,000 บาทขึ้นไป • รับฟรี กระเปาสะพายขางสุดชิค มูลคา 1,990 บาท สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

1 ส.ค. - 31 ต.ค. 55

รูปราง สวย เปะ ดูดี ตอง SLIM UP Center

สถาบันเสริมความงาม ที่ The Skin Doctors

คืนเงินสูงสุด

คืนเงินสูงสุด

18

ทุกความสวยเปนไปได ที่ Nitipon Clinic

10,000.- 10,000.- O% แบงจาย 0% นานสูงสุด 9 เดือน พรอมรับสวนลดทันที! 50% เมื่อสมัครเต็มโปรแกรม

แบงจาย 0% นานสูงสุด 9 เดือน พรอมรับสวนลดทันที! 50% เมื่อสมัครเต็มโปรแกรม

ผอนครบทุก 20,000 บาท • รับเงินคืนเขาบัญชี 1,000 บาท (จำกัดเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท)

ผอนครบทุก 20,000 บาท • รับเงินคืนเขาบัญชี 1,000 บาท (จำกัดเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท)

SMS

รับสิทธิ์

SMS พิมพ S6 เวนวรรคตามดวยหมายเลข บัตรประชาชน 13 หลัก สงไปที่ 4268800

SMS

รับสิทธิ์

SMS พิมพ S6 เวนวรรคตามดวยหมายเลข บัตรประชาชน 13 หลัก สงไปที่ 4268800

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ไดที่ 02 620 0000 www.slimupcenter.co.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ไดที่ 02 696 1122 www.theskindoctors.co.th

วันนี้ - 31 ส.ค. 55

วันนี้ - 31 ส.ค. 55

เดือน

สูงสุด 6 เดือน

พรอมรับเพิ่มของสมนาคุณ มูลคาสูงสุด 1,990 บาท

ผอนครบ 5,000 - 9,999 บาท • รับฟรี กระเปาเครื่องสำอาง มูลคา 290 บาท

ผอนครบ 10,000 - 24,999 บาท • รับฟรี กลองใสเครื่องประดับ มูลคา 790 บาท ผอนครบ 25,000 บาทขึ้นไป • รับฟรี กระเปาเดินทาง มูลคา 1,990 บาท

สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

1 ส.ค. - 31 ต.ค. 55


Installment O%

ตกแตงบานในฝน

18

แบงจายสบายๆ นานสูงสุด เดือน พรอมรับของสมนาคุณมากมาย ผอนสินคาสุดคุม ที่ SB Furniture

รับของสมนาคุณ มูลคาสูงสุด

3,990.-

เมืิ่อผอนสินคานานตั้งแต 6 เดือนขึ้นไปพรอมผอนสบายๆ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ • ผอนตั้งแต 10,000 - 34,999 บาท รับเพิ่มฟรี! กระเปาลอลาก Vintage มูลคา 1,190 บาท • ผอนตั้งแต 35,000 บาทขึ้นไป SMS

รับสิทธิ์

วันนี้ - 31 ส.ค. 55

รับเพิ่มฟรี! หมอหุงขาวไมโครคอมพิวเตอร มูลคา 3,990 บาท

SMS พิมพ SB7 เวนวรรคตามดวยหมายเลข บัตรประชาชน 13 หลัก สงไปที่ 4268800

สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ผอนสินคาlพื่อคนรักบาน

รับเงินคืน สูงสุด

12,000.-

เมื่อผอนทุกกลุมสินคาตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป พรอมผอน 0% นานสูงสุด 15 เดือน (เฉพาะสินคาที่รวมรายการ)

สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

2 - 31 ส.ค. 55

ผอนสินคาตกแตงบาน สบายๆ

รับของสมนาคุณทันที! สูงสุด

2,990.-

เมืิ่อผอนสินคานานตั้งแต 10 เดือนขึ้นไป พรอมผอนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.85% นานสูงสุด 36 เดือน

• ผอนตั้งแต 10,000 - 19,999 บาท รับทันที เตายางบารบีคิว มูลคา 990 บาท • ผอนตั้งแต 20,000 บาทขึ้นไป รับทันที เครื่องสกัดน้ำผลไมแยกกาก มูลคา 2,990 บาท สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

วันนี้ - 31 ส.ค. 55

รวมสินคาผอนไดทุกชิ้น กับสินคาแอมเวย

ผอนสบายๆ นานสูงสุด

36

เดือน

พรอมรับฟรี! ของสมนาคุณสุดคุม

ผอนสบายๆ กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.85% นานสูงสุด 36 เดือน พรอมรับฟรี! ของสมนาคุณสุดคุมเมื่อผอนสินคาตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป • ผอนตั้งแต 5,000 - 11,999 บาท รับทันที กระเปาอเนกประสงค มูลคา 390 บาท • ผอนตั้งแต 12,000 บาท รับเพิ่ม หมอตุนเพื่อสุขภาพ มูลคา 1,290 บาท สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

1 ส.ค. - 31 ต.ค. 55

วันนี้ - 31 ส.ค. 55

สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เรียนรูกับสถาบันสอนภาษา

รับเงินคืนสูงสุด

6,000.-

หรือผอน 0% นานสูงสุด 12 เดือน


Installment O%

ผอนเครื นเครื่องใชไฟฟาสุดคุม O% นานสูงสุด 15 เดือน หรือเลือกรับเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท ยอดผอนสะสม (บาท)

O% 10 เดือนขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ 10 เดือนขึ้นไป

8,000 - 24,999

300

500

SMS

25,000 - 49,999

1,000

1,500

50,000 ขึ้นไป

3,000

5,000

SMS ลงทะเบียนกอนทำรายการ พิมพ DAI เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตรกรุงศรี เฟรส  ชอ อยส ยส สมั 16 หลักสำหรับลูกคาปจจุบน ั หรือตามดวยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก สำหรับลูกคาใหมทส ่ี มัคร ้ ละ 3 บาท) และผอนสินคาทันทีสง  มาที่ 4268800 และไดรบ ั SMS ตอบรับการยืนยันสิทธิ์ (คาสงครัง

1 ส.ค. - 31 ต.ค. 55 เงื่อนไข : • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกคาที่ทำรายการกับรานที่รวมรายการกับรานคาตามที่ระบุดานลางเทานั้น และลงทะเบียนตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ภายในวันและเวลาที่กำหนด กอนทำรายการสินเชื่อเทานั้น • บริษัทฯ จะเครดิต เงินคืนเขาบัญชีใบแจงยอดสินเชื่อของลูกคาภายใน 60 วัน หลังจบรายการสงเสริมการขาย • ลูกคาสามารถสะสมยอดผอนภายในระยะเวลาโปรโมชั่นเพื่อใหมียอดผอนรวมและรับเงินสูงขึ้นได โดยยอดสะสมจะตองเปนอัตรา ดอกเบี้ยประเภทเดียวกัน (เชนผอนแบบ O% หรือผอนแบบมีดอกเบี้ย) และจะตองมีระยะเวลาผอนชำระตั้งแต 10 เดือนขึ้นไป • จำกัดเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท/บัตร/ตลอดระยะเวลาสงเสริมการขาย • รายการสงเสริมการขายนี้ ไมสามารถเขารวมรายการสงเสริมการขายอื่นของทางบริษัท ในชวงระยะเวลา 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 55 • ใหบริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด

รานคาตัวแทนกรุงศรี เฟรสชอยส ที่รวมรายการ :

กทมและปริมณทล ฟวเจอร เอวี โทร 02-1034581 : กทม ปทุมธานี นนทบุรี ภาคกลาง แหลมทองโรจนะอีเล็คทริคซิสเต็มส โทร 035-229453 : พระนครศรีอยุธยา / เพียวพลาซา โทร 032-530444 : ประจวบคีรีขันธ / พูนสินการไฟฟา และ กอสราง โทร 034-514113 : กาญจนบุรี / นิมิตรวิทยุสระบุรี โทร 036-212633 : สระบุรี / พัฒนาอิเลคทริคแอนดเทเลคอม โทร 035-525222 : สุพรรณบุรี ภาคตะวันออก เดอะ เบสท บาย ศรีราชา โทร 038-324770 ชลบุรี / เดอะเบสท 1 อีเล็คทริค โทร 039-301442 จันทบุรี ตราด ระยอง / นำชัย โฮม อิเล็คโทรนิคส โทร 038-053784 ชลบุรี สหพัฒนทีวีเซลล โทร 038-763400 ชลบุรี / ศรีราชา ทีวี โทร 038-323865 ชลบุรี ภาคเหนือ สยามทีวี กรุป โทร 053-282631 เชียงใหม / ไทยมารท โทร 055-442166 อุตรดิตถ นครสวรรค พิษณุโลก สงวนชัยไฮเท็ค โทร 055-863456 กำแพงเพชร / เสริมแสง โทร 056-222719 นครสวรรค / ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส โทร 054-621501 แพร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใตฟา ซิตี้ โทร 044-254344 : นครราชสีมา / นาโน ครีเอทีฟ โทร 042-244695 : อุดรธานี เลย สกลนคร / ขอนแกนไทยแลนด โทร 043-236348 : ขอนแกน / เสียงทิพยไฮเทค โทร 042-511664 : นครพนม ภาคใต สิรส ิ น ิ เทรดดิง ้ โทร 077-275299 : สุราษฎรธานี / วิชชุสน ิ มารเก็ตติง ้ โทร 074-221432 : สงขลา สงวนพาณิชย โทร 074-441984 : สงขลา / สุรจิตทุง  สง โทร 075-411169 : นครศรีธรรมราช / เสียงโตเกียว โทร 077-511390 : ชุมพร / นครดี.ซี. โทร 075-312170 : นครศรีธรรมราช

Krungsri FirstChoice Newsletter  

Krungsri FirstChoice Newsletter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you