Page 1

เรื่องเงิน เรื่องงาย

กรุงศรี เฟรสชอยส วีซา

ใชจริง ไดจริง!

6,000.-

ใชจายอะไรก็ได ทุกราน ทุกวัน คืนเงินใหสูงสุด 5% หรือ 6,000 บาทตลอดรายการ

(หรือ 2,000 บาท/เดือน/หมายเลขบัญชี) เมื่อใชจายผานวงเงินบัตรเครดิตกรุงศรี เฟรสชอยส วีซา ระหวาง 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 55 ยอดใชจายสะสม/เดือน

จำนวนเงินที่นำมาคำนวณเงินคืน

1 - 10,000 บาท

1 - 10,000 บาท

10,001 - 40,000 บาท

10,001 - 40,000 บาท

40,001 บาทขึ้นไป

% เครดิตเงินคืน

1% 3% 5%

40,001 บาทขึ้นไป คืนเงินสูงสุดไมเกิน 2,000 บาท/เดือน/หมายเลขบัญชี

พิมพ KFN03

SMS ลงทะเบียนครัง้ เดียวกอนทำรายการ: ในชวงระยะเวลาสงเสริมการขายและไดรบั SMS ตอบรับการยืนยันสิทธิ์ พิมพ KFN03 เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตร 16 หลักสงไปที่ 4268800 (คาสงครั้งละ 3 บาท ลงทะเบียนหนึ่งครั้งตลอดรายการสงเสริมการขาย)

ยอดใชจาย 1 - 10,000 บา ท

*เงื่อนไขการรับเงินคืนสูงสุด 5% จากรายการ Cash Back upto 5% • รายการที่จะไดรับการคำนวณยอดใชจายในชวงระยะเวลาสงเสริมการขายจะเริ่มคำนวณตั้งแตวันที่และเวลาที่ทานสง SMS และยึดถือวันทำรายการ เปนเกณฑ โดยบริษทั จะเครดิตเงินคืนเปนขัน้ บันไดจากการใชจา ยตามตารางทีแ่ สดงดานบนและเงินคืนสูงสุดไมเกิน 5% หรือไมเกิน 2,000 บาท/เดือน/หมายเลขบัญชี โดยบริษทั ฯจะดำเนินการเครดิตเงินคืนใหทา นภายใน 7 วันหลังจากสิน้ เดือน ของแตละเดือนในชวงระยะเวลาสงเสริมการขาย โดยในวันที่ 7 ก.ย.55 สำหรับยอดการใชจายจากเดือน ส.ค. 55 ในวันที่ 5 ต.ค. 55 สำหรับยอดการใชจายจากเดือน ก.ย. 55 และในวันที่ 7 พ.ย. 55 สำหรับยอดการใชจายจาก เดือน ต.ค. 55 ซึ่งจำนวนเงินที่เครดิตคืนจะปรากฏใบแจงยอดบัญชีของทานทั้งนี้ขึ้นอยูกับรอบบัญชีใบแจงหนี้ของแตละทาน • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเขาบัญชีกรุงศรี เฟรสชอยส วีซา คารด เฉพาะสมาชิกที่ ลงทะเบียนผาน SMS (คาสง SMS ครัง้ ละ 3 บาทภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด) ลงทะเบียนหนึง่ ครัง้ ตลอดรายการสงเสริมการขาย โดยสมาชิกทีม่ สี ทิ ธิท์ จ่ี ะไดรบั สิทธิเ์ งินคืนตองลงทะเบียนดวยรหัส KFN03 ตามรายละเอียด ขั้นตอนการลงทะเบียน โดยสมาชิกที่ลงทะเบียนจะตองไดรับขอความยืนยันในการเขารวมรายการจึงจะไดรับสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเขาบัญชีตามเงื่อนไขของบริษัทฯ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเขาบัญชี บัตรกรุงศรีเฟรสชอยส วีซา เฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใชจายตามเงื่อนไขของรายการทุกประการ และยกเว ยกเวนรายการในหมวดจิวเวอรรี่ ทองคำ เครื่องประดับมีมูลคา หมวดการซื้อกองทุนตางๆ (RMF, LTF) หมวด ของ Broker ซื้อขายหุนตางๆ ซึ่งถูกกำหนดดวย MCC : 5944,6211 ตามระบบของบริษัทฯ และ วีซา คารด จะไมถูกนำมาคำนวณการรับเงินคืนในรายการสงเสริมการขายนี้ รวมทั้งยอดการใชจายที่เกิดจากการใชบัตรเครดิต โดยผิดวัตถุประสงค และผิดกฎหมายการใชบัตรเครดิต ซึ่งบริษัทฯมีอำนาจสิทธิขาดในการพิจารณาการสงวนสิทธิ์ยกเวนการใหเงินคืนจากรายการดังกลาว (MCC : Merchant Category Code ที่กำหนดโดยระบบของ VISA) ทั้งนี้ยอดใชจายผานบัตรที่นำมาคำนวณในรายการสงเสริมการขายนี้ไมรวม ดอกเบี้ย คาธรรมเนียมตางๆ คาธรรมเนียมบัตร  คาปรับ และรายการใชจายที่ยกเลิก โดยรายการเครดิตเงินคืนไมสามารถโอนหรือ เปลี่ยนมือหรือแลกเปนเงินสดได • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเปนสมาชิกและไมผิดนัดชำระเงินหรือขอกำหนดใดๆตลอดระยะเวลาสงเสริมการขาย โดยยึดถือขอมูลที่บริษัทฯ มีอยู เปนสำคัญ และไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูล หรือปญหาทางเทคนิคตางๆ ซึ่งผูถือบัตรควรเก็บเซลลสลิป และขอความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไวเปนหลักฐานอางอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเปน

โทร. 0 2345 6789 I www.firstchoice.co.th I

1%

Krungsri First Choice

3%

ยอดใชจาย 10,001 - 40,00 0 บาท

ยอดใชจาย 40,001 บาทข ึ้นไป


เดือน หรือ O%

x 12 2 เดือนแล ละร รบ ั เงินคน ื 3%

ผอ  นได ไ แ  ลว  วันนีี้ ทีท ่ี รูชอป ทุกสาขา วันนี้ - 30 ก.ย. 55

ผอนคุม! Samsung Galaxy Note

คุม

ผอนเริ่มตน เเพียง

1,138.-

ผอนคุม! Samsung Galaxy Tab II (7” & 10.1”)

คุม

ผอนเริ่มตน เพียง

ผอน O% สูงสุด 10 เดือน หรือเลือกผอน ผ อัตราดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด 20 เดือน 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 55

คุม

ผอน O% สูงสุด 6 เดือน หรือเลือกผอน อัตราดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด 20 เดือน 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 55

ผอนคุม! iPhone 4S

ผอนคุม! The New iPad

ผอนเริ่มตน เพียง

ผอนเริ่มตน เพียง

1,323.-

Exclusive Privileges s for Members embers : Issue 09 9 : Septembe S m r2 2012 012

เลือกผ ก อนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นานสู นาน งสุด 20 เดือน 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 55

คุม

1 ส.ค. - 30 ก.ย. 55

iStudio by Com7

ผอนคุม! Nokia Lumia 800

ผอนคุม! HTC One S

ผอนเริ่มตน เพียง

ผอนเริ่มตน เพียง

876.-

1 ส.ค. - 30 ก.ย. 55

888.-

ผอน O% สูงสุด 10 เดือน หรือเลือกผอน อัตราดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด 24 เดือน 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 55

ผอนคุม! Sony Xperia S

ผอนคุม! Acer iconia A700

ผอนเริ่มตน เพียง

ผอนเริ่มตน เพียง

1,024.-

ผอน O% สูงสุด 10 เดือน หรือเลือกผอน อัตราดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด 20 เดือน 1ส ส.ค. ค - 30 ก ก.ย. ย 55

1,037.-

เลือกผอนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นานสู นา งสุด 24 เดือน

ผอน O% สูงสุด 10 เดือน หรือเลือกผอน ราดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด 20 เดือน อัตร

คุม

735.-

821.-

ผอน O% สูงสุด 12 เดือน หรือเลือกผอน อัตราดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด 24 เดือน 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 55

* ศึกษารายละเอียดเพิม ่ เติม ณ จุดขาย / บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา โปรโมชั่นโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา


Installment O%

ผอนคอมพิวเตอร และอุปกรณไอที

ผอนคอมพิวเตอร และอุปกรณไอที

รับเงินคืน สูงสุด

รับเงินคืน

7500 ,

.iStudio

เมื่อผอนครบทุก 15,000 บาท นาน 10 เดือนขึ้นไป รับเงินคืนสูงสุด 750 บาท เฉพาะสินคาที่รวมรายการ

วันนี้ - 31 ต.ค. 55

By Comseven

สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ผอนสินคาในหมวดเครื่องใชไฟฟา

O

รับเงินคืน สูงสุด

นานสูงสุด % 48 เดือน

15%

หรือเลือกรับเงินคืนสูงสุด 15% พรอมผอน 0% สูงสุด 18 เดือน เฉพาะสินคาที่รวมรายการ*

หรือผอน O% นานสูงสุด 15 เดือน เฉพาะรุนที่รวมรายการ

30 ส.ค. - 26 ก.ย.55

วันนี้ - 26 ก.ย. 55

สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ผอนสินคาในหมวดคอมพิวเตอร

ผอนสินคา Amway ทุกชิ้นสุดคุม

รับเงินคืน สูงสุด

เลือก ผอน

6000 ,

.-

O

หรือผอนนาน % สูงสุด 36 เดือน

พรอมผอนนานสูงสุด 36 เดือน เฉพาะสินคาที่รวมรายการ

พรอมรับฟรี! ของสมนาคุณ เฉพาะสินคาที่รวมรายการ

วันนี้ - 30 ก.ย. 55

วันนี้ - 31 ธ.ค. 55

สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ทองคำรูปพรรณผอนได!

จายนอยผ ยผ ผอนสบายๆ นานสูงสุด หางทอง เยาวราชกรุงเทพ ของสมนาคุณ มูลคาสูงสุด

เมื่อผอนสินคาตั้งแต 20,000 บาท นาน 10 เดือนขึ้นไป เฉพาะสินคาที่รวมรายการ

วันนี้ - 31 ต.ค. 55

สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

รวมฉลองครบรอบ 18 ปที่ เทสโก โลตัส

เลือก ผอน

7%

24

เดือน รานทองตัวแทนกรุงศรี เฟรสชอยส ทั่วประเทศ

หางทองออโรร อโรรา

3,590.-

ลูกคาสัมพันธออโรรา 0 2749 5044 ตอ 250

ของสมนาคุณ มูลคาสูงสุด

สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

3,680.--

ขอ ของสมนาคุ ณ มูลคาสูงสุด มล

3,990.-

ผอนสบายๆ นานสูงสุด 24 เดือน พรอมรับเพิ่ม! ของสมนาคุณมากมาย

ผอนสบายๆ รับเพิ่ม! ของสมนาคุณมากมาย

ผอนสบายๆ นานสูงสุด 24 เดือน พรอมรับเพิ่ม! ของสมนาคุณมากมาย

1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 55 สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

1 พ.ค. - 30 ก.ย. 55 สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

1 ส.ค. - 30 พ.ย. 55 สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ผอนประกันรถยนตสุดคุม!!

แบงจายสบายๆ 0% นานสูงสุด 12 เดือน วันนี้ - 31 ต.ค. 55 รับฟรี! เครื่องดูดฝุน พลังเทอรโบ มูลคา 1,990 บาท SMS

รับสิทธิ์

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ PF2 เวนวรรค ตาม ดวยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก สงไปที่ 4268800 และไดรับขอความยืนยันตอบกลับ (ครั้งละ 3 บาท)

เมื่อผอนประกันภัยรถยนต กับกรุงศรี เฟรสชอยส กับหลากหลายโบรกเกอรประกันภัยทีร ่ ว  มรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติม ไดที่ www.firstchoice.co.th หรือโทร. 0 2345 6789

O% นาน สูงสุด O% นาน สูงสุด O% นาน สูงสุด

12

เดือน

1O

เดือน

6

เดือน

โทร. 1712

โทร. 0 2801 9000

โทร. 0 2640 7777

โทร. 0 2249 6111

โทร. 0 2192 2626-30

โทร. 0 2540 4444-5

โทร. 0 2150 888

โทร. 0 2417 2197

INSURANCE BROKER

โทร. 074 345 991-4


Member Privileges

หากคุณเปนสมาชิกกรุงศรี เฟรสชอยส อยาพลาดโอกาสนี้!!

ไปเที่ยวกันมั้ย?

Centara Hotel & Resort มูลคา 21,800.สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกกรุงศรี เฟรสชอยส ชวนเพื่อนสมัครดวน วันนี้ - 31 ต.ค. 55 ของกำนัล (บาท)

แนะนำเพื่อนสมัคร

สมัครบัตรใหมและอนุมัติ พรอมสะสมยอดใชจาย

ของกำนัล (บาท)

อนุมัติ 1-6 ทาน

บัตรกำนัลเทสโก โลตัส มูลคา 100 บาท / อนุมัติ

10,000 – 40,000

บัตรกำนัลเทสโก โลตัส มูลคา 300 บาท

อนุมัติ 7-14 ทาน

บัตรกำนัลหองพัก โรงแรม Centara Hotel & Resort 1 คืน มูลคา 10,900 บาท

40,001 – 80,000

บัตรกำนัลหองพัก โรงแรม Centara Hotel & Resort 1 คืน มูลคา 10,900 บาท

อนุมัติ 15 ทานขึ้นไป

บัตรกำนัลหองพัก โรงแรม Centara Hotel & Resort 2 คืน มูลคา 21,800 บาท

80,001 ขึ้นไป

บัตรกำนัลหองพัก โรงแรม Centara Hotel & Resort 2 คืน มูลคา 21,800 บาท

พิมพ NWQ3

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ NWQ3 (เวนวรรค) ตามดวยหมายเลขบัตร 16 หลัก สงไปที่ 4268800 (คาสงครัง ้ ละ 3 บาท) ลงทะเบียนกอนทำรายการ หรือกอนแนะนำเพื่อน เพียงครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ (ทานจะไดรับขอความยืนยันการเขารวมรายการ) ทราบผลการแนะนำเพื่อนงายๆ เพียงสง SMS พิมพ RMGM3 เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตร 16 หลัก สงไปที่ 4268800

ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ของบริษัท

กรุงศรี เฟรสชอยส วีซา ใหคุณเบิกถอนสินเชื่อเงินสดผานชองทางออนไลน

Double Point X2

เมื่อเบิกถอนเงินสดผาน 2 ชองทางใหม!! รับทันทีคะแนนสะสม 2 เทา!! • เขาเว็บไซตกรุงศรีเฟรสชอยส ที่ www.firstchoice.co.th แลวคลิ๊ก

สมาชิกล็อคอิน

member login

และเลือกเมนู “สินเชื่อเงินสด” เพื่อทำรายการ เบิกถอนเงินสด ดาวนโหลดงายๆ เพียงพิมพ First Choice Mobile ใน

• เฟรสชอยส โมบาย แอพพลิเคชั่นบน

สมารทโฟน

และเลือกเมนู “สินเชื่อเงินสด” เพื่อทำรายการ เบิกถอนเงินสด

วันนี้ – 30 ก.ย. 55

• รับคะแนนสะสม 2 เทา เฉพาะการทำรายการเบิกถอนสินเชือ่ เงินสดผานชองทางเว็บไซต และเฟรส ชอยสโมบายเทานัน้ • เบิกถอนเงินสดผานชองทางอืน่ รับคะแนนปกติ 100 บาท = 1คะแนน (Classic Card), 50 บาท=1คะแนน (Gold Card) หมายเหตุ: • สมาชิกทีย่ งั ไมเคยลงทะเบียนมากอน ลงทะเบียนไดทแ่ี อพพลิเคชัน่ บนสมารทโฟน หรือผานทางเว็บไซต http://www.firstchoice.co.th/GEMF/online_services/ • กอนทำรายการเบิกถอนสินเชือ่ เงินสดผานชองทางออนไลนสมาชิกตองกรอกแบบฟอรมลงทะเบียนบัญชีธนาคารทีต่ อ งการใหโอนเงิน/เปดใชบญั ชีออนไลนไดท่ี http://www.firstchoice.co.th/GEMFC/form/F13.pdf แลวสงกลับมาทีบ่ ริษทั ฯ หลังจากนัน้ จะไดรบั SMS แจงผลการเปดใชบริการ • คะแนนสะสมจะปรากฎในใบแจงยอดบัญชีภายใน 60 วันหลังจบรายการสงเสริมการขาย

HAPPY BIRTHDAY

HAPPY BIRTHDAY (กันยายน 2555)

เฉพาะสมาชิก กรุงศรี เฟรสชอยส วีซา คารด

คืนเงิน 1% พรอม รับคะแนนสะสม

ALL IN ONE PLUS ความปลอดภัยอยูใกลแคเอื้อม

x2

ฉลองวันเกิดกับสมาชิกบัตรกรุงศรี เฟรส  ชอยส วีซา ทีม ่ วี น ั คลายวันเกิดในเดือน ก.ย. 55 รับสิทธิพเิ ศษ 2 ตอ ตอที่ 1 : รับเงินคืน 1%* สำหรับทุกการใชจายใน วันคลายวันเกิดของทาน สูงสุด 500 บาท/วัน/สมาชิก ตอที่ 2 : รับคะแนนสะสม x2** (ปกติ 1 คะแนน) เมือ ่ มียอดใชจา ยผานวงเงินบัตรเครดิต (รับคะแนนสะสม พิเศษไมเกิน 2,000 คะแนน/หมายเลขสมาชิก/รายการ) 1 - 30 ก.ย. 55

SMS

รับสิทธิ์

SMS ครัง้ เดียวกอนทำรายการ พิมพ EBD09 เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตร

• เบีย ้ ประกันภัยเริม ่ ตนเพียงวันละ 7.5 บาท*

• รับทุนประกันภัยเพิม ่ เปน 3 เทา กรณีเสียชีวต ิ จากอุบต ั เิ หตุในวันหยุดราชการ

• ชดเชยรายไดใหกบ ั ครอบครัวกรณีเสียชีวต ิ จาก อุบต ั เิ หตุ 2,000 บาทตอเดือน นาน 12 เดือน

• ฟรี !! บริการชวยเหลือฉุกเฉิน

Roadside & Home Assistance

16 หลักสงไปที่ 4268800 และไดรบ ั ขอความยืนยันตอบกลับ (ครัง้ ละ 3 บาท)

เงื่อนไข */**รายการสงเสริมการขายนี้เฉพาะทานที่มีวันคลายวันเกิดในเดือน ก.ย.55 เทานั้น และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนผาน SMS คาสง SMS ครั้งละ 3 บาทภายในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด) และตองไดรับขอความยืนยันในการเขารวมรายการจึงจะถือวาการลงทะเบียนถูก ตองและมีสิทธิ์ในการเขารวมรายการ บริษัทฯแนะนำใหทานสมาชิกเก็บขอความตอบกลับไวเปนหลักฐานอางอิง และตรวจสอบในกรณีจำเปน *การรับเงินคืน 1% •บริษทั ฯจะคำนวณเงินคืนจากยอดรายการใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ ในวันคลายวันเกิดของทานเทานัน้ ยกเวนรายการในหมวดจิวเวอรร่ี ทองคำ เครือ่ งประดับมีมลู คา และหมวดการซือ้ กองทุนตางๆ (RMF,LTF) หมวดของ Broker ซือ้ ขายหุน ตางๆซึง่ ถูกกำหนดดวย MCC : 5944,6211 จะไมถกู นำมาคำนวณการรับเงินคืนในรายการสงเสริมการขายนี้ โดยเงินคืนสูงสุด 500 บาท/ วัน/สมาชิก **การรับคะแนน 2 เทา •ขอสงวนสิทธิก์ ารให คะแนนสะสมพิเศษไมเกิน 4,000 คะแนน/สมาชิก/รายการ •บัตรหลัก และบัตรเสริมถือเปนบัญชีเดียวกัน-บริษทั ฯจะคำนวณคืนคะแนนจากยอดรายการ ใชจา ยของเดือน ก.ย.55 ยกเวนรายการในหมวดจิวเวอรร่ี ทองคำ เครือ่ งประดับมีมลู คา และหมวดการซือ้ กองทุนตางๆ (RMF,LTF) หมวดของ Broker ซือ้ ขายหุน ตางๆซึง่ ถูกกำหนดดวย MCC : 5944,6211 จะไมถกู นำมาคำนวณจะไมถกู นำมาคำนวณคะแนนx2 ในรายการสงเสริมการขายนี้ •คะแนน สะสมจะปรากฏในใบแจงยอดบัญชีบตั รเครดิตภายใน 7 วันหลังจากจบรายการสงเสริมการขายในกรณีมขี อ พิพาทใหถอื คำตัดสินของบริษทั ฯเปนทีส่ น้ิ สุด

สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 611 4000 วันทำการ จันทร – ศุกร เวลา 07.00 – 20.00 น. รับประกันภัยโดย บริษท ั เอช ไอเอ็นเอ โอเวอรซสี  อินชัวรันซ จำกัด

หมายเหตุ : * เบีย้ ประกันภัย 7.5 บาทตอวัน และความคุม ครองอางอิงจากแผนประกันภัย แผน 1 • เบีย้ ประกันภัย เงือ่ นไขความคุม ครอง ขอยกเวน ขึน้ อยูก บั แผนประกันภัยทีเ่ ลือก และเปนไปตามขอกำหนดในกรมธรรมประกันภัย • บริษทั กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส โบรกเกอรจำกัดเปนบริษทั นายหนาประกันภัย จะเรียกเก็บคาเบีย้ ประกันภัย จะเรียกเก็บคา เบีย้ ประกันภัยผานกรุงศรี เฟรส ชอยส วีซา คารด และปรากฏชือ่ ในใบแจงยอดบัญชีบตั รดังกลาว


Department Store Privileges

รับสิทธิพิเศษที่ เดอะมอลล เอ็มโพเรียม พารากอน เมื่อใชจายผานวงเงินบัตรเครดิต

รับเงินคืน

5%

รับเงินคืน รวมสูงสุด

รับเงินคืนสูงสุด 5% เมื่อใชจายผานวงเงินบัตรเครดิต ตั้งแต 2,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป

ตอที่ 1 รับเงินคืน 3% เมือ ่ ใชจา  ยผานวงเงิน บัตรเครดิตตั้งแต 2,500 บาทขึ้นไป/ เซลลสลิป (จำกัดเงินคืนสูงสุด 600 บาท/ หมายเลขบัญชี/ เดือน)

(จำกัดเงินคืนสูงสุด 500 บาท/ หมายเลขบัญชี/ เดือน) SMS

รับสิทธิ์

18%

SMS

รับสิทธิ์

SMS ครัง้ เดียวกอนทำรายการ พิมพ EMG เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตร

16 หลักสงไปที่ 4268800 และไดรบ ั ขอความยืนยันตอบกลับ (ครัง้ ละ 3 บาท)

SMS ครัง้ เดียวกอนทำรายการ พิมพ EPM1 เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตร

16 หลักสงไปที่ 4268800 และไดรบ ั ขอความยืนยันตอบกลับ (ครัง้ ละ 3 บาท)

ตอที่ 2 แลกเงินคืนสูงสุด 15% (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 55)

รับสิทธิ์แลกรับเงินคืน 150 บาท ดวยคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน

• เมื่อซื้อสินคาตั้งแต 3,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป • จำกัดการแลก 30,000 คะแนน/หมายเลขบัญชี/ตลอดรายการ หรือเปนเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท • จำกัดแลกคะแนนสูงสุดไมเกินยอดใชจายที่รูดซื้อสินคา

6 ส.ค. - 31 ต.ค. 55

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

รับสวนลด

1 ส.ค. - 31 ต.ค. 55

10%

รับสวนลด 10% เฉพาะสินคาราคาปกติ เมื่อใชจายผานวงเงินบัตรเครดิตคูกับ M platinum, M Prestige หรือ M Expat ตั้งแต 800 บาท ขึ้นไป/เซลลสลิป

แลกรับเงินคืน สูงสุด แลกคะแนน สะสมสุดคุม!

รับสิทธิแ ์ ลกรับเงินคืน 150 บาท ดวยคะแนนสะสม ทุก 1,000 คะแนน เมือ ่ ใชจา ยผานวงเงินบัตรเครดิต ที่เดอะมอลล ทุกสาขา เอ็มโพเรียม และพารากอน

ค แนน คะแนน

ที่ Gourmet Market และ Home Fresh Mart ทุกสาขา

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

15%

1 OO O

(จำกัดการซื้อสูงสุดไมเกิน 2,400 บาท /เซลลสลิป/หมายเลขบัตร/วัน หรือ จำกัดสวนลดสุงสุด 240 บาท /เซลลสลิป/หมายเลขบัตร /วัน)

18 ก.ย. – 14 ต.ค. 55

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

150

บาท

• เมื ่ อ ซื ้ อ สิ น ค า ตั ้ ง แต 3,000 บาทขึ ้ น ไป/เซลล ส ลิ ป • จำกั ด การแลก 30,000 คะแนน/หมายเลขบัญชี/ตลอดรายการ หรือเปนเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท • จำกัดแลกคะแนนสูงสุดไมเกินยอดใชจายที่รูดซื้อสินคา

1 ก.ค. - 30 ก.ย. 55

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

รับสิทธิพิเศษที่ เซ็นทรัล ทุกสาขา และ เซน เมื่อใชจายผานวงเงินบัตรเครดิตกรุงศรี เฟรสชอยส วีซา

รับเงินคืน สูงสุด

5%

รับเงินคืนสูงสุด 5%* เมื่อใชจายผานวงเงิน บัตรเครดิตตั้งแต 2,000.- ขึ้นไป/เซลลสลิป • บัตรทอง รับเงินคืน 5% • บัตรคลาสสิค รับเงินคืน 3% (จำกัดเงินคืนสูงสุด 500 บาท/ หมายเลขบัญชี/ เดือน)* ยกเวนชวงระหวางวันที่

30 ส.ค. - 4 ก.ย. 55 (Central / Zen Midnight Sale) รับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ หมายเลขบัญชี/ ตลอดรายการ

SMS

รับสิทธิ์

พม ่ิ !

30 ส.ค. - 30 ก.ย. 55

ั เ รบ

แลกรับ เงินคืน

รับสิทธิ์แลกรับเงินคืน 150 บาท ดวยคะแนน สะสมทุก 900 คะแนน เมื่อใชจายผานวงเงิน บัตรเครดิตที่เซ็นทรัลทุกสาขา และเซน

แล สะส กคะแน มส น ุดค ุม!

SMS ครัง้ เดียวกอนทำรายการ พิมพ ECZ เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตร

(จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไมเกินยอดใชจายผานบัตรตอเดือน)

9 O O

ค แนน คะแนน

SMS

16 หลักสงไปที่ 4268800 และไดรบ ั ขอความยืนยันตอบกลับ (ครัง้ ละ 3 บาท)

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

16.5%

รับสิทธิ์

4 ก.ค. - 31 ส.ค. 55

ใชจริง ไดจริง! สูงสุด

15O

บาท

SMS ขอแลกคะแนน พิมพ C เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตร 16 หลัก เวนวรรค คะแนนทีต ่ อ งการแลก สงไปที่ 4268800 และไดรบั ขอความยืนยันตอบกลับ (ครัง้ ละ 3 บาท)

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

6,00 000 บ


Credit Card Privileges

ชอปคุม! ที่ Tops Supermarket

ชอปสุดคุมที่ Watson

รับสวนลด ทันที

รับฟรี! ทิชชู

5%

1

กลอง

เมื่อมียอดใชจายผานวงเงินบัตรเครดิต ครบทุก 1,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 2 กลอง ตอ 1 ใบเสร็จ)

รับสวนลดทันที 5% เมื่อใชจายผานวงเงิน บัตรเครดิตตั้งแต 800 บาท ขึ้นไป/เซลลสลิป (สินคาราคาปรกติ) (จำกัดการซื้อสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท /เซลลสลิป/หมายเลขบัตร/วัน หรือ จำกัดสวนลดสุงสุด 500 บาท /เซลลสลิป/หมายเลขบัตร /วัน)

ที่เซ็นทรัล ฟูด ฮอลล,ท็อปส มารเก็ต, ท็อปส ซูเปอร ทุกสาขา

12 ก.ย. - 9 ต.ค. 55

1 ส.ค. – 31 ต.ค. 55

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ชอปคุม! ที่โรบินสันทุกสาขา

ชอปคุม  ที่ ตัง ้ ฮัว ่ เส็ง ธนบุรี – บางลำพู

รับเงินคืน รวมสูงสุด

รับบัตร กำนัลหางฯ

5%

5%

รับเงินคืน 3% เมื่อใชจายผานวงเงินบัตรเครดิต ตั้งแต 1,500 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป

รวมฉลองงาน 50th Anniversary

เฉพาะศุกร - อาทิตย รับเงินคืนเพิ่ม 2% (ระหวางวันที่ 29 ส.ค. - 7 ต.ค. 55) เมื่อใชจายผานวงเงินบัตรเครดิต ครบทุก 3,500 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป

(จำกัดการรับบัตรกำนัลฯ สูงสุด 500 บาท/ หมายเลขบัตร/ สาขา/ ตลอดรายการ)

รับบัตรกำนัลตั้งฮั่วเส็ง มูลคา 50 บาท (5%) เมื่อใชจายผานวงเงินบัตรเครดิต ครบทุก 1,000 บาท

(จำกัดเงินคืนสูงสุด 500 บาท/ หมายเลขบัญชี/ เดือน)

(จำกัดเงินคืนสูงสุด 350 บาท/ หมายเลขบัญชี/ตลอดรายการ)

SMS

รับสิทธิ์

1 ส.ค. - 31 ต.ค. 55

SMS ครัง ้ เดียวกอนทำรายการ พิมพ ER4 เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตร 16 หลักสงไปที่ 4268800 และไดรบ ั ขอความยืนยันตอบกลับ (ครัง ้ ละ 3 บาท)

28 ส.ค. - 6 ก.ย. 55

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ชอปคุม  ที่ B2S ภายในงาน

ชอปคุม  ที่ ออฟฟศ ดีโป ทุกสาขา

รับสวนลดเพิ่ม สูงสุด

รับเงินคืน

10%

3%

รับเงินคืน 3% เมื่อใชจายผานวงเงินบัตรเครดิต ตั้งแต 2,500 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป

เมื่อใชจายผานวงเงินบัตรเครดิต ตามที่กำหนดตอ 1 เซลลสลิป • ลดเพิ่ม 3% เมื่อใชจายตั้งแต 3,000 - 4,999 บาท • ลดเพิ่ม 5% เมื่อใชจายตั้งแต 5,000-9,999 บาท • ลดเพิ่ม 10% เมือ ่ ใชจา ยตัง ้ แต 10,000 บาทขึน ้ ไป

(จำกัดเงินคืนสูงสุด 150 บาท/ หมายเลขบัญชี/ เดือน)

SMS

(จำกัดสวนลดสูงสุด 2,000 บาท/ เซลลสลิป)

รับสิทธิ์

SMS ครัง ้ เดียวกอนทำรายการ พิมพ EOD เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตร

16 หลักสงไปที่ 4268800 และไดรบ ั ขอความยืนยันตอบกลับ (ครัง ้ ละ 3 บาท)

B2S Expo 4-10 ก.ย. 55 ที่ Central Pinklao B2S & Pinn D.I.Y. 14-23 ก.ย. 55 ที่ Amarin Plaza

4 - 23 ก.ย. 55

บาท

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

1 ก.ย. - 31 ต.ค. 55

ยอดใชจายสะสม/เดือน

จำนวนเงินที่นำมาคำนวณเงินคืน

1 - 10,000 บาท

1 - 10,000 บาท

10,001 - 40,000 บาท

10,001 - 40,000 บาท

40,001 บาทขึ้นไป

40,001 บาทขึ้นไป คืนเงินสูงสุดไมเกิน 2,000 บาท/เดือน/หมายเลขสมาชิก

% เครดิตเงินคืน

1% 3% 5%

* ศึกษารายละเอียดเพิม่ เต เติติม ณ จุดขา ดขขาย าย


Credit Card Privileges

บริการออนไลน 24 ชั่วโมง

www.firstchoice.co.th

กรุงศรี เฟรสชอยส ออนไลน ลน สะดวก รวดเร็ว งายเพียงคลิ คลิ๊ก!!

สมาชิกล็อคอิน member login

ใหทานสมาชิกมีอิสระในการใชบริการผานระบบออนไลน บออนไลนดวยตัวทานเอง ตลอด 24 ชั่วโมง สมัครใชบริการงายๆ ที่ www.firstchoice.co.th

Find us on

3

สอบถามขอมูลบัญชีสินเชื่อ ผอนชำระ/เงินสด/บัตรเครดิต

คลิ๊กรับเงินสดผานเว็บไซต ไดตลอด 24 ชั่วโมง

ตรวจสอบใบแจงยอดบัญชี ยอนหลังสูงสุด 3 เดือน

สงขอความผานระบบออนไลน ถึงศูนยบริการสมาชิกบัตรฯ

รับทราบขอมูล ขาวสาร และโปรโมชั โป โ ั่นกอนใครไดตลอดเวลากับ ‘Krungsri First Choice’ ในหนา Facebook แลวคลิ๊ก

Like ke e

คุมคา ดวย 3 สิทธิพิเศษในงานไทยเที่ยวไทย ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

รับสวนลด เพิ่มสูงสุด

30%

พรอมรับของสมนาคุณมากมาย

1. ลดเพิ่มสูงสุด 30%* จากราคาพิเศษในงาน (เฉพาะโรงแรมที่รวมรายการ) 2. ชอปผานบัตรฯ แลกรับทันที** (จำกัดการแลก 1 รายการ/หมายเลขบัตร/วัน) • ครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับ บัตรกำนัลเทสโก โลตัส มูลคา 200 บาท** • ครบ 10,000 บาทขึ้นไป รับ บัตรกำนัลเดอะมอลล มูลคา 400 บาท** • ครบ 30,000 บาทขึ้นไป รับ กระเปา Multicolor bag มูลคา 1,750 บาท** • ครบ 60,000 บาทขึ้นไป รับ กระเปาเดินทางลอลาก designed by Caggionii Multicolor bag ขนาด 20” มูลคา 3,990 บาท** • ครบ 120,000 บาทขึ้นไป รับ บัตรกำนัลหองพัก 3 วัน 2 คืน โรงแรม Best Western Plus Serenity Hua Hin มูลคา 11,000 บาท**

กระเปาเดินทางลอลาก designed by Caggioni

3. ชอปครบทุก 500 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ* ลุนจับรางวัลทุกวันรวม 41 รางวัล 4. สุดคุมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% ดวยคะแนนสะสมกรุงศรี เฟรสชอยส วีซา โดยใชคะแนนสะสมเทากับยอดใชจายตอสลิปที่เกิดขึ้นในงาน ทุก 1,000 คะแนนแลกเครดิตเงินคืน 100 บาท (ยอดใชจายขั้นต่ำในการแลกคะแนน 5,000 บาท และสูงสุดไมเกิน 100,000 บาท)

* ขอกำหนดและเงือ่ นไขทัว่ ไป : • สิทธิพเิ ศษเฉพาะสมาชิกบัตรกรุงศรี เฟรส ชอยส วีซา คารด เทานัน้ • บริษทั ฯ ไมมสี ว นรับผิดชอบในความชำรุดบกพรองของกำนัล/การใชบตั รกำนัล/การใหบริการของโรงแรม หากมีเหตุขดั ของใดกรุณาติดตอผูผ ลิต/ผูใ หบริการโดยตรง • บริษทั ฯจะเรียกคืนบัตรกำนัล/ของรางวัล หรือเรียกเก็บคาใชจา ยตามมูลคาของกำนัลทีส่ มาชิกบัตรฯไดรบั หากมีการยกเลิกยอดใชจา ยทีไ่ ดแสดง หลักฐานการแลกรับไวกบั บริษทั ฯ ในภายหลัง • บริษทั ฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงของกำนัล/บัตรกำนัล และรายการสงเสริมการขายนีต้ ามความเหมาุะสมโดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา กรณี ทีม่ ขี อ พิพาทคำตัดสินของบริษทั ฯ ถือเปนทีส่ ดุ ** ขอกำหนดและเงือ่ นไขรายการแลกรับเมือ่ ใชจา ยผานบัตรฯ : • กรุณารวบรวมเซลสลิปทีใ่ ชจา ยผานบัตรฯ ภายในงาน ภายใตชอ่ื -สกุล หมายเลขบัตรเดียวกัน ภายในวันเดียวกันเพือ่ แลกรับทีบ่ ธู แลกของกำนัลบัตรเครดิตเครือกรุงศรีฯ ภายในงาน และภายในวันเดียวกัน เทานัน้ • แลกคะแนนสูงสุดสำหรับใชจา ยภายในงาน 5,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท • เครดิต เงินคืนสูงสุด 10% จะเขาในบัญชีของทาน 60 วันหลังจากจบรายการ • ตรวจสอบเงือ่ นไขการจับรางวัล ณ จุดขาย หรือสือ่ อืน่ ๆ ของบริษทั

30 ส.ค. - 2 ก.ย. 55

สะดวกสุด กับการเติมเงินอัตโนมัติ..ดวยบัตรกรุงศรี เฟรสชอยส วีซา

รับเครดิตเงินคืน สูงสุด

500

บาท

พรอมลุน  รับ เงินเพิ่มในบัตรฟรี!

รับเงินคืน 50 บาท เมื่อเติมเงินคาทางดวนผานวงเงนบตรเครดต นคาทางดวนผานวงเงินบัตรเครดิต ทุก 1,000 บาท/ครั้ง/หมายเลขบัญชี

(หรือสูงสุด 500 0 บาท/เดือน/หมายเลขบัญชี โดยบริษัทฯ จะเริ่มคำนวณยอดการใช คำน จายสะสมจากวันและเวลาที่สง SMS ลงทะเบียนสำเร็จครั้งแรก) SMS

รับสิทธิ์

SMS ครั รั้งเดียวกอนทำรายการ พิมพ Easy เวนวรรค ตามดวยหม ยหมายเลขบัตร 16 หลักสงไปที่ 4268800 และไดรับขอความยืนยันตอบกลับ (ครั้งละ 3 บาท)

พิเศษเพียงสมัครใชบริการเติมเงินบัตร Easy Pass อัตโนมัติ ผานบัตร กรุงศรี เฟ เ รสชอยส วีซา ลุนรับเติมเงินฟรีในบัตร Easy Pass มูลคา บาท สำหรับ 100 ทานแรก ทีม ่ ย ี อดการเติมเงินมากครัง ้ ทีส ่ ด ุ 2,500 บ

* ศึกษารายละเอียดและวิ และวิธกี ารสมัครไดท่ี www.easytopup.co.th y pp เงื่อนไขการชิงรางวั งวัล : 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับการเติมเงินอัตโนมัติดวยบัตรกรุุงศรี เฟ เ รสชอยส วีซาเทานั้น 2. ประกาศรายชื่อผูโชคดีทาง www.easytopup.co.th วันที่ 15 มกราคม 2556 3. ผููไดรับรางวัลจะไดรับจดหมายแจงยืนยันการไดรับรางว รางวัลจาก บริษัท อีซี่ ท็อป อัพ จำกัด โดยตรง 4. ผูไดรับรางวัลจะตองชำระภาษี ณ ทีจ่ า ย 5% ของมูลค ลคาของรางวัลโดยชำระเปนเงินสด 55. ของรางวัลไมสามารถ ามารถเปลี เปลีย่ นนแปลงเปนเงินสดได 6. คำตัดสินของ บริษทั อีซ่ี ท็อป อัพ จำกัด ถือเปนอันสิน้ สุด ตรวจสอบเงือ่ นไขรายการเครดิตเงินคืนไดใน www.firstchoice.co.th

วันนี้ - 31 ธ.ค. 55

First Choice Mobile

เฟรสชอยส โมบาย แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนที่ใหคุณจัดการขอมูลบัญชีสวนตัว/ดูโปรโมชั่นอัพเดทใหมๆ กอนใคร แลกคะแนนสะสมและทำรายการสินเชื่อเงินสดทันใจ ผานมือถือของคุณ ดาวนโหลดไดแลววันนี้ ที่

บนมือถือ iPhone หรือ ที่

บนมือถือ Android แลวเลือกหา First Choice Mobile

Back

รูโปรโมชั่น กอนใคร

My Account

Home

Promotions

My Rewards

Search

Registration

My

Cash My Cash

Setting

เงินสด ทันใจ

24 ชั่วโมง


Credit Card Privileges

Home Improvement คัดสรรสิทธิพิเศษเรื่องบานเพื่อคุณ

รับเงินคืน

3%

รับเงินคืน

เมื่อใชจายผานวงเงินบัตรเครดิต ครบทุก 5,000 บาท /เซลลสลิป รับเงินคืน 150 บาท

เมื่อใชจายผานวงเงินบัตรเครดิต ตั้งแต 18,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป รับเงินคืน 3%

(จำกัดเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/ หมายเลขบัญชี/ ตลอดรายการ) SMS

รับสิทธิ์

23 ส.ค. - 10 ต.ค. 55

(จำกัดเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/หมายเลขบัญชี/ตลอดรายการ)

SMS ครั้งเดียวกอนทำรายการ พิมพ EHP3 เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตร 16 หลักสงไปที่ 4268800 และไดรบ ั ขอความยืนยันตอบกลับ (ครัง ้ ละ 3 บาท)

SMS

รับสิทธิ์

HomePro, HomePro Plus (ทุกสาขา)

1 ก.ย. - 31 ต.ค. 55

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

บัตรกำนัล สูงสุด

2%

ตอที่ 2 รับเงินคืน 2% เมื่อใชจายตั้งแต 18,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป ยกเวนวันที่ 26 ต.ค. - 4 พ.ย. 55 (จำกัดเงินคืนสูงสุด 600 บาท/หมายเลขบัญชี/เดือน) SMS

รับสิทธิ์

1 ส.ค. - 30 ก.ย. 55

5%

SMS ครั้งเดียวกอนทำรายการ พิมพ EPB เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตร 16 หลักสงไปที่ 4268800 และไดรบ ั ขอความยืนยันตอบกลับ (ครัง ้ ละ 3 บาท)

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

รับเงินคืน สูงสุด

5%

รับเงินคืน 3% ตั้งแต 3,000-14,999 บาท/เซลลสลิป รับเงินคืน 5% ตัง ้ แต 15,000 บาทขึน ้ ไป/เซลลสลิป

(จำกัดรับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ หมายเลขบัญชี/ ตลอดรายการ)

23 ส.ค. - 30 ก.ย. 55

รับ เงินคืน

( เฉพาะรุนที่รวมรายการ • จำกัดสวนลดสูงสุด 20,000 บาท/ บัตร/ วัน)

รับเงินคืน 3% ตั้งแต 3,000-14,999 บาท/เซลลสลิป รับ ั เงิน ิ คืน ื 5% ตัง ้ แต 15,000 บาทขึน ้ ไป/เซลลสลิป

รับสิทธิ์

+

ตอที่ 1 ลดสูงสุด 18%

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

SMS

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ลด สูงสุด

บาท

(จำกัดบัตรกำนัลสูงสุด 1,500 บาท/บัตร/สาขา/ตลอดรายการ) Index living Mall, Index Showroom, Winner Showroom (ทุกสาขา)

รับ ร ั เงินคืน สูงสุด

SMS ครั้งเดียวกอนทำรายการ พิมพ ESB1 เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตร 16 หลักสงไปที่ 4268800 และไดรบ ั ขอความยืนยันตอบกลับ (ครัง ้ ละ 3 บาท)

18%

1,500

รับฟรี! บัตรกำนัล Index มูลคา 600 บาท เมื่อใชจายตั้งแต 20,000 - 39,999 บาท/เซลลสลิป รับฟรี! บัตรกำนัล Index มูลคา 1,500 บาท เมื่อใชจายตั้งแต 40,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป 29 มิ.ย. - 30 ก.ย. 55

3%

(จำกัดรับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ หมายเลขบัญชี/ ตลอดรายการ)

SMS ครัง ้ เดียวกอนทำรายการ พิมพ EHW เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตร 16 หลักสงไปที่ 4268800 และไดรบ ั ขอความยืนยันตอบกลับ (ครัง ้ ละ 3 บาท)

SMS

รับสิทธิ์

16 ส.ค. - 17 ต.ค. 55

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

SMS ครัง ้ เดียวกอนทำรายการ พิมพ ETW เวนวรรค ตามดวยหมายเลขบัตร 16 หลักสงไปที่ 4268800 และไดรบ ั ขอความยืนยันตอบกลับ (ครัง ้ ละ 3 บาท)

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เปดประสบการณใหมในการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ

it ed

r

*

* ds ar

rds * Kru it Ca ng sri red iC C

ngsri Credit C ard Kru s

r gs

ri gs l un ve Kr Tra

K

Credit Cards * sri Kr ng un ru

Krungsri Travel

* Krungsri C rds red Ca it

C

บินไปเกาหลีเพียง 9,700 บาท* กับ Cathay Pacific Airways

• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาหลี ชั้นประหยัด พรอมแบงชำระ 0% นาน 3 เดือน (3,234 x 3 เดือน) • แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน (ตั๋วเครื่องบิน + หองพัก) ราคาเริ่มตนเพียง 12,900 บาท/ทาน (4,300 x 3 เดือน) พิเศษ รับฟรีคูมือทองเที่ยวเกาหลี เมื่อซื้อตั๋วโดยสาร หรือ เเพ็คเกจ 2 ทาน ตอ 1 เลม อภินันทนาการ โดย บ.อาบาคัส 1 ส.ค. - 15 ต.ค. 55 (เดินทางไดตั้งแต 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 55) สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Cosmos Express โทร 0 2712 1307-9, Global Union โทร 0 2308 2104, Heng Chiang Tour โทร 0 2224 0037 และ Majestic Travel International โทร 0 2652 2000

รับสวนลดเพิ่มสูงสุด 10%** กับ Bangkok Airways ทุกเสนทาง

เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินของสายการบินบางกอกแอรเวยสทุกเสนทาง ผาน www.bangkokair.com/krungsri 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 55 (เดินทางได ตั้งแต 1 ส.ค. - 30 พ.ย. 55) สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมไดที่ สายการบินบางกอกแอรเวยส โทร 1771 หรือ reservation@bangkokair.com

บิน 1 ฟรี 1* กับ Qatar Airways

สู ลอนดอน ปารีส แฟรงเฟรต ชั้นประหยัด เริ่มตน 33,800 บาท (16,900 บาท/ทาน) 22 ส.ค. - 22 ก.ย. 55 (เดินทางไดตั้งแต 11 ก.ย. - 10 พ.ย. 55) สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Cosmos Express โทร 0 2712 1307-9, Global Union โทร 0 2308 2104, Heng Chiang Tour โทร 0 2224 0037 และ Majestic Travel International โทร 0 2652 2000 หรือสำรองที่นั่งออนไลนไดที่ www.qatarairways.com/krungsri

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ใชจายอ ใช อะไรก็ได ด ทุกราน าน ทุกวัน ค คืืน คนเ นเงิ เง งิิน นให ใใหส สงส ูงสุุด 5% ห หรื หร รือ 6,000 00 บาท าทต ตล ลอด อดรา อดร าย ยการ ยก การ (2 ( ,000 0 บาท า /เดือน/สมาชิก) เมือใ เม ่ือใช ชจ จา ายผานว าย วง งเง งินบััตรเครดิตกร รุงศรี เฟ เฟร  สชอยส ส วีซา จา าก กรายก ย าร รส สงเ งเสร ริมการข รขาย รข ย KFN03 (วัน ั ที่ 1 ส.ค. – 31 ต. ต ค. ค 55 )

First Choice Newsletter Sept 2012  

เฟิร์สช้อยส์ นิวส์ กันยายน 2555 (กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า)