Page 1

COVID-19: Prepare, Prevent, Protect. Wear A Mask When You Leave Home. Masks or cloth face coverings on adults and kids over 2 years old can help slow the spread of the virus. Help kids get used to masks by giving them time to practice

wearing their masks. Teach them how to put them on and take them off before they leave the house.

Open Windows And Doors Or Play Outside. Shared indoor spaces significantly increase the risk of COVID-19 transmission. Increasing

outdoor air circulation is one of the simplest ways to reduce risk of COVID-19 transmission, so long as doing so doesn’t pose a greater safety or health risk to anybody.

1. Open doors and windows to increase fresh air circulation when environmental, building, and safety conditions allow.

2. Consider using portable fans to maximize the effectiveness of open windows and

doors. Position fans near doors and windows and use them to draw or blow air from the inside to the outside, instead of blowing air inside.

Practice Physical Distancing. To practice social or physical distancing, stay at least 6 feet (about 2 arms’ length) from other people who are not from your household in both indoor and outdoor

6ft

spaces. Social distancing should be practiced in combination with other everyday preventive actions to reduce the spread of COVID-19, including wearing masks, avoiding touching your face with unwashed hands, and frequently washing your hands with soap and water for at least 20 seconds.

Wash Your Hands and Do It Often! Follow these five steps every time.

1. Wet your hands with clean, running water (warm or cold), turn off the tap, and apply soap.

2. Lather your hands by rubbing them together with the soap, then lather the backs of your hands, between your fingers, and under your nails.

3. Scrub your hands for at least 20 seconds. Need a timer? Hum the “Happy Birthday” song from beginning to end twice.

4. Rinse your hands well under clean, running water.

5. Dry your hands using a clean towel or air dry them.

Visit www.first5kids.org for more information


COVID-19: Preparar, Prevenir, Proteger. Use una mascarilla cuando salga de casa. Las mascarillas o cubiertas faciales de tela en adultos y niños mayores de 2 años

pueden ayudar a frenar la propagación del virus. Ayude a los niños a acostumbrarse a las mascarillas dándoles tiempo para practicar el uso de las mismas. Enséñeles cómo ponérsela y quitársela antes de salir de casa.

Abra ventanas y puertas o juegue afuera.

Los espacios interiores compartidos aumentan significativamente el riesgo de transmisión

de COVID-19. Aumentar la circulación de aire exterior es una de las formas más sencillas de reducir el riesgo de transmisión de COVID-19, siempre que no represente un mayor riesgo para la seguridad o la salud de nadie.

1. Abra puertas y ventanas para aumentar la circulación de aire fresco cuando las condiciones ambientales, de construcción y de seguridad lo permitan.

2. Considere el uso de ventiladores portátiles para maximizar la efectividad de la

apertura de ventanas y puertas. Ponga los ventiladores cerca de puertas y ventanas y utilícelos para extraer o mover aire del interior el exterior, en lugar de hacia adentro.

PractPractique el distanciamiento físico. Para practicar el distanciamiento social o físico, manténgase al menos a 6 pies

(aproximadamente 2 brazos de distancia) de otras personas que no sean de su hogar en espacios interiores y exteriores. El distanciamiento social debe practicarse en

6ft

combinación con otras acciones preventivas diarias para reducir la propagación de la

COVID-19, incluido el uso de mascarillas, evitar tocarse la cara con las manos sin lavar y lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

¡Lávese las manos y hágalo con frecuencia! Siga siempre estos cinco pasos.

1. Mójese las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), cierre la llave y póngase jabón.

2. Enjabone sus manos frotándolas con el jabón, luego enjabone el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas.

3. Frote sus manos por lo menos durante 20 segundos. ¿Necesita un reloj? Tararee la canción “Happy Birthday” de principio a fin dos veces.

4. Enjuáguese bien las manos con agua corriente limpia.

5. Séquese las manos con una toalla limpia o séquelas con aire.

Obtenga más información en first5kids.org


COV ID-1 9 : Chuẩn Bị, Ngăn Chặn, Bảo Vệ. Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Lorem ipsum dolor Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi đeo khẩu trang hoặc khăn vải che mặt có thể giúp sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam giảm sự lây lan của vi rút. Giúp con làm quen với khẩu trang bằng cách cho trẻ tập đeo khẩu trang. Hướng dẫn con em về cách đeo và tháo khẩu trang trước khi ra khỏi nhà. Chỉ cho con cách đeo khẩu trang đúng cách (che mũi và miệng).

Mở cửa sổ hoạc chơi ở ngoài. Ở chung nhà có thể tăng lên nguy cơ lây truyền COVID-19. Có thêm không khí trong nhà, bạn có thể giảm nguy cơ nhiễm COVID-19 miễn là nguy cơ không tăng đối với những người khác. 1. Mở cửa sổ và cửa ra vào khi tình hình an toàn. 2. Sử dụng quạt di động để tăng gió đi qua nhà. Nên sử dụng quạt di động để tối đa hóa hiệu suất của cửa sổ và cửa ra vào được mở. Đặt quạt gần cửa ra vào và cửa sổ và sử dụng chúng để thổi gió ra khỏi nhà.

Giữ khoảng cách thể chất hoặc xã hội. Giữ khoảng cách với những người không sống cùng nhà với quý vị ít nhất 6 feet (khoảng 2 cánh tay, 2m) khi ở trong nhà và ngoài trời. Để giảm việc lây nhiễm COVID-19, hãy tập giữ khoảng cách xã hội hoặc thể chất, cùng với các hành động phòng ngừa khác như đeo khẩu trang, tránh chạm vào mặt và rửa tay thường xuyên.

6ft

Rửa tay thường xuyên! Làm theo các bước sau đây: 1. Mở vòi nước và làm ướt tay bằng nước sạch, tắt vòi và thoa xà phòng. 2. Xoa hai bàn tay với xà phòng để tạo bọt. Chà bọt ở lòng bàn tay, mu bàn tay, kẽ ngón tay và dưới móng tay. 3. Chà tay trong ít nhất 20 giây. Quý vị cần bấm giờ? Hãy hát thầm bài “Bảng chữ cái ABC” từ đầu tới cuối hai lần theo nhịp bình thường. 4. Rửa tay kỹ dưới vòi nước sạch đang chảy. 5. Tắt vòi nước và lau khô tay bằng khăn sạch hoặc để khô tự nhiên bằng không khí.

Truy cập www.first5kids.org thêm chi tiết


COVID-19: Maghanda, Pigilan, Protektahan. Magsuot ng mask kapag umaalis kayo ng bahay. Ang mga mask o telang pantakip sa mukha na suot ng mga nasa hustong gulang at mga batang mahigit 2 taong gulang ay makakatulong sa pagpapabagal ng pagkalat ng virus. Tulungan ang mga batang masanay sa mga mask sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanilang ugaliin ang pagsusuot ng kanilang mga mask. Ituro sa kanila kung paano isuot at hubarin ang mask nang ligtas. Ipakita sa kanila ang tamang paraan ng pagsusuot ng kasi (pagtatakip ng ilong at bibig).

Buksan ang Windows At Mga Pintuan O Maglaro sa Labas. Ang mga ibinahaging panloob na espasyo ay makabuluhang nagpapataas ng panganib ng pagkalat ng COVID-19. Ang pagpataas ng panlabas na sirkulasyon ng hangin ay isa sa pinakasimpleng paraan upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19, hangga’t ito ay hindi nagdudulot ng mas malaking panganib sa kaligtasan o kalusugan ng sinumang gumagamit ng pasilidad. 1. Buksan ang mga pintuan at bintana upang mapataas ang sirkulasyon ng sariwang hangin kapag pinapayagan ng mga kondisyon ng kapaligiran, gusali, at kaligtasan. 2. Isaalang-alang ang paggamit ng mga portable na bentilador upang mapataas ang bisa ng mga bukas na bintana at pintuan. Iposisyon ang mga bentilador malapit sa mga pintuan at bintana at gamitin ang mga ito upang humigop o humihip ng hangin mula sa loob ng pasilidad patungo sa labas, sa halip na humihip ng hangin sa loob.

Ugaliin ang Pagdidistansya nang Pisikal o sa Pakikisalamuha. Manatiling hindi bababa sa 6 na talampakan (tinatayang haba ng 2 braso) mula sa ibang taong hindi ninyo kasambahay sa parehong espasyo sa loob at labas. Upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19, ugaliin ang pagdidistansya nang pisikal o sa pakikisalamuha kasama ng iba pang

6ft

mga aksyong pang-iwas gaya ng pagsusuot ng mga mask, pag-iwas sa paghipo ng inyong mukha, at paghuhugas ng inyong mga kamay nang madalas.

Hugasan ang inyong mga kamay at gawin ito nang madalas! 1. Basain ang inyong mga kamay ng malinis at umaagos na tubig, isara ang gripo, at gumamit ng sabon. 2. Lumikha ng bula sa pamamagitan ng pagkuskos ng mga kamay. Ipahid sa mga palad at likod ng inyong mga kamay, sa pagitan ng inyong mga daliri, at sa ilalim ng inyong mga kuko. 3. Kuskusin ang inyong mga kamay ng hindi bababa sa 20 segundo. Kailangan ng timer? Huniin ang kantang "Happy Birthday" ("Maligayang Bati") nang dalawang beses, sa normal na bilis. 4. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay sa ilalim ng malinis at umaagos na tubig. 5. Isara ang gripo at patuyuin ang inyong mga kamay gamit ang malinis na tuwalya o patuyuin ang mga ito sa hangin.

Dagdagan ang nalalaman sa ďŹ rst5kids.org


COVID-19: 準備,預防,保護。 請在離開家門時戴上口罩。 成年人和2歲以上兒童佩戴口罩或布製面罩可幫助減慢該病毒的傳播。通 過讓孩子練習佩戴口罩,幫助他們習慣口罩。教他們如何安全地戴上口罩 和取下口罩。向他們展示正確佩戴口罩的方式(遮住他們的口鼻)。

打開門窗通風,增加戶外活動。 共用的室內空間會大幅增加 COVID-19 的傳播風險。增加室外空氣流通是降低 COVID-19 傳播風險的最簡單方法之一,只要這樣做就不會對使用該設施的任何人構 成更大的安全或健康風險。 打開門窗 - 在環境、建築物和安全條件允許的情況下增加清新空氣的流通。 考慮使用便攜式風扇 – 最大程度地提高打開的門窗的效率。將風扇放置在門窗附 近,並用它們將空氣從設施內部抽出或吹到外部,而不將空氣吹入室內。

請保持身體或社交距離。 在室內外場地與不住在您家的其他人至少保持6英尺(大約2臂遠) 的距離。為了減少 COVID-19 的傳播,在做到保持身體或社交距離 的同時,還要採取其他預防措施,例如:佩戴口罩,不要觸摸您的 臉,以及經常洗手。

6ft

請洗手,並且勤洗手! 1. 使用乾淨、流動的水打濕您的雙手,關閉水龍頭,然後抹上肥皂。 2. 雙手對搓,搓出肥皂泡沫。使您雙手的掌心和手背、手指之間和指甲 下面 均有肥皂泡沫。 3. 至少搓洗您的雙手20秒。需要計時器? 以正常速度哼唱「生日快樂」歌兩次。 4. 使用乾淨、流動的水將您的雙手沖洗乾淨。 5. 關閉水龍頭,然後用乾淨的毛巾擦乾雙手,或者自然乾燥雙手。

獲取更多信息 請訪問 first5kids.org