Page 1

MAHALA

FUNDISA || NIKEZA ULWAZI || NIKEZA AMANDLA

ISIQEPHU 12

“Singabantu abavamile. Sinezandla. Sinezinyawo. Siyakwazi ukuhamba, ukukhuluma, nathi sinezidingo njengawo wonke umuntu. Ningasesabi. Siyefana!” NKOSI JOHNSON 1989-2001


Ukuvikela labo abasemathubeni amaningi okuhlukunyezwa

Umuntu angase ahlukunyezwe emzimbeni, ngokocansi noma ngokomzwelo. Ukuhlukumeza kungenzeka noma kuphi - ekhaya, emsebenzini noma emphakathini. Izigilamkhuba zingaba abantu izisulu ezingabazi nhlobo, noma ezibazi kahle - amalungu omndeni noma abangane.

Ukuhlukumeza kuwukwephula umthetho. Uma wena, umngane nanoma ubani omaziyo ehlukunyezwa, khuluma. South African Police Service:

08600 10 111

Kukhona nanenombolo ekhethekile abesifazane abahlukunyezwayo abangayishayela ukuze bathole usizo. Stop Gender Violence Helpline:

0800 150 150

www.unicef.org/southafrica www.facebook.com/unicefsouthafrica

Š UNICEF South Africa/2011/Pawelczyk

Izingane nabantu besifazane yibo ikakhulu ababa yizisulu zokuhlukunyezwa ngoba emiphakathini eminingi bavame ukubukelwa phansi futhi abanamandla kangako.


Umyalezo ovela... Umyalezo ovela kuNgqongqoshe Wezempilo KwaZulu Natal, uDkt Sibongiseni Dhlomo Ngesikhathi ekhuluma eNgqungqutheleni Yengculazi Yesihlanu ENingizimu Afrika eThekwini ekuqaleni kwalo nyaka, owayeyiNhloko Yezobulungisa uSandile Ngcobo wathi “INKINGA YITHI.’ Njengoba sivalelisa lo nyaka futhi samukela omusha, amazwi akhe ngiwathola ehambisana impela nezindaba engingathanda ukuba sonke sicabange ngazo njengoba silungiselela isikhathi samaholide. Okokuqala ngingathanda ukuba sikhumbule ukuthi iSihloko Sosuku Lwengculazi Lomhlaba Wonke kulo nyaka sithi “Makungabi Khona Lokhu.” Mazingabi Khona Izifo Ezintsha Ezihlobene Nesandulela-Ngculazi; Makungabi Khona Ukucwasana Futhi Mazingabi Khona Izifo Ezihlobene Nengculazi. Kuhle kakhulu ukuba lesi sihloko esithi “Makungabi Khona Lokhu” sisebenze kuze kufike u-2015 ngoba kulowo nyaka wonke amazwe, kuhlanganise nelethu, azobika ngenqubekela-phambili eyenziwe ekufinyeleleni iMigomo Yentuthuko Yeminyaka Eyinkulungwane. Imizamo yethu yezinhlelo ZESANDULELA-NGCULAZI NENGCULAZI, I-TB nezinye izifo ezidluliselwa ngocansi iqondiswa kakhulu yisimemezelo sikaMongameli asenza ngoSuku Lwengculazi Lomhlaba Wonke ngo-2009 lapho athi khona: • Siqala umkhankaso omkhulukazi wokunxusa bonke abantu baseNingizimu Afrika ukuba bahlolelwe isandulelangculazi. • Zonke izingane ezingaphansi konyaka ubudala zizolashwa uma kutholakala ukuthi zinegciwane. • Zonke iziguli ezine-TB nesandulela-ngculazi zizothola imishanguzo yama-ARV uma i-CD4 yazo ingu-350 noma ngaphansi. • I-TB nesandulela-ngculazi nengculazi manje kuzokwelashwa ngaphansi kophahla olulodwa. • Bonke abesifazane abakhulelwe abanesandulela-ngculazi abanesilinganiso se-CD4 esingu-350 noma abanezimpawu zokugula kungakhathaliseki ukuthi isilinganiso se-CD4 sithini bazothola imishanguzo. Bonke abanye abantu besifazane abangangeni kulo mkhakha, kodwa abanesandulela-ngculazi, bazothola imishanguzo uma sebehlanganisa amasonto angu-14 bekhulelwe ukuze kuvikelwe ingane. Yonke le mizamo yenzelwa ukuyiqeda nya inkinga yokudlulisela kukamama isandulela-ngculazi enganeni. Ngokuqondene nalokhu, mangibancome abantu besifazane bakithi ngemizamo yabo emikhulu abayifinyelele, ikakhulu uma sikhumbula ukuthi ngo-2008, ukudluliswa kwalesi sifo siye enganeni kwakungamaphesenti angu-21 ethusayo futhi kulo nyaka sehlile leso sibalo saya ngaphansana kwamaphesenti amathathu! Njengoba luluningi kangaka usizo kufanele ngempela sivumelane nowayeyiNhloko Yezobulungisa uSandile Ngcobo uma ethi, “inkinga ayisekho egciwaneni, inkinga yithi.” Kudingeka sibambane silwe nokucwaswa; ukukhishwa inyumbazane; ukubandlululwa nokuhlukunyezwa kwalabo abanesifo noma abathintekayo kuso. Kudingeka futhi siqinisekise ukuthi bonke abatholakala ukuthi abanaso lesi sifo bahlala bengenaso. Unyaka ka-2012 makube unyaka esifeza ngawo lokho okulindelwe nguNdunankulu Ohloniphekile, uDkt Zweli Mkhize lapho ethi: “Uma iNingizimu Afrika ingafika eqophelweni lapho ‘eNingizimu Afrika ingasekho i-TB, isandulela-ngculazi kanye nokucwasa okuhambisana nalezi zifo’, isifundazwe sakwaZulu Natal yisona okufanele sibe ngesokuqala ekwenzeni lolo shintsho”. Nginifisela nonke impilo ende nesikhathi samaholide esiphephile!


OKUPHAKATHI • I-KZN IZA KAHLE KAKHULU - MASIQHUBEKENI NOKUSOKA! • USUKU LWENGCULAZI LOMHLABA WONKE: MASIQEDE IZIFO EZINTSHA EZIHLOBENE NESANDULELA-NGCULAZI • USUKU LWENGCULAZI LOMHLABA WONKE - LAPHO UMAMA ESHONELWA YINGANE… • EZABASHAYELI BAMALOLI: UKUNAKEKELA IMPILO YAKHO YEZOCANSI • UKUSHINTSHA KWESIMO SEZULU, UKUFUDUMALA KOMHLABA, KWENZENJANI NGEMPELA – UBANI ONENDABA NALOKHO? KUFANELE WENA UBE NENDABA! • IZINDABA ZEMPILO ZAKWAZULU NATAL - ‘SESIMI NGOMUMO UKUBHEKANA NENKATHI YAMAHOLIDE’ KUSHO U-NKATEKO SITHOLE, OYIMENENJA: KWEZOSIZO LWEZIMO EZIPHUTHUMAYO KWAZULU NATAL • IZINDABA ZEMPILO KWAZULU NATAL - ABAHLENGIKAZI BETHU BAYAHLOMULISWA! • IZINDABA ZEMPILO KWAZULU NATAL - UKUVUSELELA IZIKHUNGO ZETHU ZEZEMPILO… • SEKUYISIKHATHI SAMAHOLIDI! MASIGCINENI ISIFUNDAZWE SETHU SIPHEPHILE! • INYANGA YOKUQWASHISA NGOKUKHUBAZEKA: UKUKHUBAZEKA AKUSHO UKUTHI AWUYENA UMUNTU OVAMILE. • AKE SITHI NHLA

Siyababonga laba abalandelayo ababe neqhaza: EZempilo E-KZN Uphiko LweZempilo KuMasipala WaseThekwini U-ZOHRA MOHAMED TEKE (UMHLELI) COLIWE ZULU THANDI ZULU DERICK MATSENGARWODZI THEMBA MNGOMEZULU KATHY WADDINGTON DUDLEY VIALL COVER PIC - SUNDAY TRIBUNE Imibono novo lwakho lwamukelekile, futhi uma kunesisebenzi sezempilo esikuhlabe umxhwele esikusize ngendlela enhle kakhulu sicela usazise futhi sizosiveza! Sithinte kule nombolo ethi 031 562 9803, noma ku-editor@ezempilohealthmatters.co.za noma usibhalele kuleli kheli, P O Box 25439 Gateway 4321. ILUNGELO LOBUNIKAZI & NOKUKHANGISA Konke okushicilelwe kulo magazini kuyilungelo le-Ezempilo, Health Matters futhi kungase kuphinde kukhiqizwe mahhala ngezinjongo zokufundisa kuphela, uma kutholakale imvume. EZempilo E-KZN, uMasipala WaseThekwini nEzempilo Health Matters abahlangene nganoma iyiphi indlela nabakhangisi abakulo magazini.

KULELI HOLIDE. HLALA UPHILILE. UNGAPHUZI BESE USHAYELA!


I-KZN IZA KAHLE KAKHULU Masiqhubekeni Nokusoka! Halala! Amadoda akulesi sifundazwe alalela inhlabamkhosi yokuba asokwe, futhi imiphumela iyaqhubeka ifakazela ukuthi le ndlela iyasebenza ekunciphiseni amathuba okusakaza isandulelangculazi nengculazi.

Ingabe Usemanqikanqika? Yiza nendlebe uSiyabonga akutshele... USiyabonga Mchunu uneminyaka engu25 futhi muva nje usokwe emtholampilo wangakubo. Uthi wahamba wayosoka ngemva kokufunda ngezinzuzo zokusoka empilweni. “Angizange ngiyosoka ngoba wonke umuntu uyasoka noma ngoba kuyisiko lami noma okunye okunjalo, kodwa ngasoka ngenxa yempilo yami. Ngathola ulwazi oluthe xaxa ngezinzuzo zokusoka ezisebenzini zezempilo eziqeqeshiwe futhi abakusho kwezwakala kunengqondo kimi. Ngizoshada maduzane futhi ngifuna ukuqinisekisa ukuthi ukuya kwami ocansini nenkosikazi yami yakusasa kuba okunempilo. Ngifuna izizwe iphephile futhi iqiniseka ukuthi ngenza izinto njengomuntu ovuthiwe emqondweni ukuze kusizakale thina sobabili,” esho emomotheka ngokuzethemba.

Njengoba uSiyabonga eshilo, ukusokwa kwabesilisa kunezinzuzo eziningi ezihlanganisa lokhu: Kunciphisa amathuba okudluliswa kwesandulela-ngculazi nengculazi ngamaphesenti angaba ngu-60 Kunciphisa ukudluliswa ezithathelwana ngocansi

kwezifo

Kungasiza kunciphise amathuba ezifo zesinye nendlala engasesinyeni ebizwa ngokuthi yi-prostate lapho indoda isikhulile Kuyasiza ekunciphiseni amathuba okungenwa umdlavuza wompipi Kuyasiza ekunciphiseni amathuba okungenwa umdlavuza wesibeletho ngamaphesenti angaba ngu-20 ngoba igciwane lihlala ngaphansi kwejwabu lowesilisa Kuncipha nezifo zezitho ezihambisa umchamo nezinye izindlala

Khumbula! Ukusoka kungasiza kuphela ekunciphiseni ukudluliswa kwesandulelangculazi nengculazi kodwa akubavikeli abantu abalala nabantu abaningi. Iyodwa vo indlela yokugwema isandulelangculazi nengculazi futhi iwukuya ocansini nomuntu oyedwa othembekile futhi nizivikele uma niya ocansini.

YIYA EMTHOLAMPILO WANGAKINI UKHULUME NGOKUSOKA OKWENZIWA MAHHALA NANGENDLELA EPHEPHILE – NCIPHISA UKUSAKAZEKA KWESANDULELA-NGCULAZI FUTHI UHLAKANIPHE, SOKWA!


MASIQEDE IZIFO EZINTSHA EZIHLOBENE NESANDULELA-NGCULAZI Masivumeni. Sihlale sizwa njalo ngengculazi, kangangokuthi abaningi kithi abasafundi ngayo. Kodwa lokho akuyiqedi inkinga – eqinisweni into esiyenzayo ukuyiziba. Ngakho make siyifakele izibuko futhi indaba yesandulela-ngculazi nengculazi, masiyibheke ngqo emehlweni esikhundleni sokuthi yona ibheke thina…

IKHONA NJE KODWA IMPUMELELO? Sesiyikhathulile impela indlela, futhi lokho kubangelwe yithi sonke ngokuqapha ngokuthe xaxa kwezocansi, ukuyohlolelwa isandulela-ngculazi, ukusebenzisa amakhondomu kanye nomzamo womnyango wokuqinisekisa ukuthi abantu abaningi bathola imishanguzo yama-ARV. Nokho, naphezu kwayo yonke imizamo yethu yokunciphisa

ukusakazeka kwesifo, balokhu banda abantu ABABULAWA yizifo ezihlobene nengculazi – lokhu kusho ukuthi yize selinciphanciphile igciwane lesandulelangculazi, lisaqhubeka libulala abantu abanalo. Isixazululo silula. KUMELWE siqinisekise ukuthi SINQANDA ukusakazeka kwaleli gciwane, ukuze sikwazi ukunciphisa isibalo sabantu ababulawa yilo.

kusamelwe kusetshenziswe amakhondomu! Ukuya ocansini ngaphandle kwekhondomu akulona uphawu lokuthi uyindoda ‘yoqobo’ – indoda ‘yoqobo’ yindoda evuthiwe emqondweni ecabangela impilo yayo nekamaqondana wayo, uma kunamathuba okuthelelana ngesifo esidluliselwa ngocansi noma isandulelangculazi.

YINI ONGAYENZA UKUZE UNCIPHISE UKUSAKAZEKA KWESANDULELANGCULAZI NENGCULAZI

Abesifazane abakhulelwe kufanele babhalise ngokushesha emtholampilo

Bonke abantu besilisa abaphakathi kweminyaka engu-15 nengu-49 kufanele basokwe

Bonke abesifazane abakhulelwe abanegciwane lesandulela-ngculazi noma abane-TB bazothola imishanguzo yama-ARV kusukela emasontweni angu14. Umama angakwazi ukuthola ingane engenalo igciwane lesandulela-ngculazi ngisho noma yena enalo, ngokubhalisa

Lokhu kunciphisa ukusakazeka kwesandulela-ngculazi nezinye izifo ezidluliselwa ngocansi – khumbula, kuyanciphisa, akunqandi, ngakho


ngokushesha emtholampilo. Ukugwema inkinga yikona okusizayo, ngakho bhalisa kungakephuzi!

Ukuliphonsela inselelo isiko lethu lesithembu Kubalulekile ukuhlonipha isiko lethu futhi lokhu kusho ukuhlonipha isithembu njengengxenye yesiko lethu. Kodwa lokho akusho ukubeka impilo yabo bonke abantu engozini ngokuba nesimilo esixegayo. Uma indoda izolala nabantu besifazane abangaphezu koyedwa, owesifazane unelungelo lokufuna ukuba kusetshenziswe ikhondomu ngesikhathi socansi, nokuthi bobabili bahlolelwe ingculazi nezinye izifo ezidluliselwa ngocansi. Uma kwenziwa kanjalo, wonke umuntu obandakanyekayo esithenjini uyavikeleka esimilweni esixegayo – leli yilungelo lakho.

BASHAYELI BAMALOLI! NAKEKELANI IZIMPILO ZENU EMGWAQWENI! KwaZulu Natal kunemitholampilo engu7 esendleleni yabashayeli bamaloli esifundazweni, etholakala kulezi zindawo: e-Marian Hill nase-Cato Ridge, e-Marburg e-UGU, oPongola e-Zululand, e-Mooi River eMgungundlovu, e-Kokstad eSisonke nase-Tugela oThukela. Le mitholampilo yenzelwe abashayeli bamaloli ngoba basengozini enkulu yokuthola izifo nokuzisakaza. Kuyiqiniso ababhekana nalo emsebenzini wabo ukuthi baba nesizungu emgwaqweni

futhi bangase baye ocansini nabantu abangabazi – futhi ngenxa yalokho, baba semathubeni okuthola isifo. Yingakho-ke kuye kwaba nemitholampilo yabashayeli bamaloli ukuze basizwe ngezinsiza ezilandelayo, abakhuthazwa ukuba bazisebenzise: Ukwelulekwa Ngesandulela-ngculazi Nokuhlolwa Ukuthola imithi eyelapha izifo zabo ezingomahlalakhona Amakhondomu abesilisa nawabesifazane Iseluleko sokuhlelwa komndeni Umdoko wamaphrotheni wesandulelangculazi nabasebenzi Ukubhalelwa izincwadi zokuya esibhedlela noma kudokotela uma kudingeka Ukuqwashiswa nokuhlolwa ukuthi abanazo yini izifo ezidluliswa ngocansi

KHULUMA! Naphezu kwemizamo kahulumeni, inkinga yethu enkulu kunazo zonke wukuthi sisesaba kakhulu ukukhuluma ngengculazi. Manje yisikhathi sokungafihli, nesokufundisa wonke umuntu ukuthi abantu abanesandulelangculazi nengculazi akudingeki bagwenywe – ngeke uthole ingculazi ngokuthinta umuntu onayo, futhi ngeke welaphe ingculazi ngokulala nentombinto!

HAMBA UYOHLOLWA Lena yiyona ndlela KUPHELA yokwazi. Ukuyohlolwa kusho ukuthi uyazikhathaza ngempilo yakho futhi wenza okuthile ngalokho – uma usheshe ukwenze uzozibonga. Uma unalo igciwane, kungcono ukwazi ukuze uqikelele kakhudlwana ukuthi udlani nokuziphatha kwakho kwezocansi. Uma ungenalo igciwane, okungenani uzokwazi futhi ukusebenzela ukuthi ungalitholi. Abantu abanesandulela-ngculazi noma ingculazi akufanele babandlululwe. Banelungelo lokuthola imithi nokunakekelwa ngezinkonzo zempilo nezenhlalakahle. Izingane ezinesandulela-ngculazi ziyavunyelwa ukufunda kunoma yisiphi isikole. Akekho ongaxoshwa emsebenzini ngoba enesandulela-ngculazi. Akekho ongaphoqwa ukuba ahlolelwe isandulela-ngculazi emsebenzini noma ngaphambi kokuthola umsebenzi. Akekho omunye ongaboniswa imiphumela yokuhlolwa ngaphandle kwemvume. Abantu besifazane abakhulelwe nabanesandulela-ngculazi banelungelo lokuzenzela isinqumo mayelana nokukhulelwa kwabo.

UMA UNEMIBUZO NGESANDULELA-NGCULAZI NANGENGCULAZI UNGASHAYELA KULE NOMBOLO YAMAHHALA ESEBENZA USUKU LONKE KU-0800-012-322


USUKU LWENGCULAZI LOMHLABA WONKE Lapho umama eshonelwa yingane…

U-Gail Johnson enoNkosi Johnson osasishiya. Isithombe sathwetshulwa ngu-Grant Erskine Independent Newspapers.

U

kushonelwa yingane kusho ukulahlekelwa yingxenye yekusasa lakho. Kuphela amathemba namaphupho owawunawo ngayo. Ulahlekelwa yithuba nenjabulo yokuba nabazukulu. Kuba nesikhala ekuphileni kwakho esingasoze savaleka. Izingane zethu kufanele zingcwabe thina bazali bazo, kodwa kuyadabukisa ukuthi ingculazi ikushintshile lokho, sekuyithina esesingcwaba izingane zethu. UNkosi wayeyindodana yami yokutholwa. Ngahlangana naye ngo-1991 futhi ngo1992 waba ‘yindodana’ yami lapho unina, uDaphne, enginika ilungelo lokumnakekela. Ngazi zisuka ukuthi uNkosi unegciwane, ngangazi futhi ukuthi lalizofika elingaliyo. Mhla eshona, kunengxenye kithi eyaya naye egodini. Abantu babengawatholi ama-ARV ngo2001 futhi sasingenayo imali yokuthenga lawo ayetholakala ngasese. Yingakho ngizibuza, manje sesinemishanguzo esindisa ukuphila, pho kungani kusenenqwaba yabantu ababulawa yingculazi? Kungani sisazikhohlisa, sisesaba ukwazi ukuthi sinaso yini lesi sifo kuyilapho sesiyisifo esingamahlalakhona

UNkosi Johnson wayeneminyaka eyishumi kuphela lapho umzinjana wakhe obuthaka wehlulwa yingculazi, futhi eshona – okumangazayo ukuthi washona ngoSuku Lwezingane Lomhlaba Wonke. Waba yiqhawe maqondana nendaba yokulwa nengculazi. Manje, njengoba sekudlule iminyaka eyishumi ashona, nakhu okushiwo unina wokutholwa u-Gail Johnson lapha ngezansi ngokushona kwakhe.

esilawulekayo? Kungani izingane zethu?

sisangcwaba

Ngo-2010, ngesikhathi kuneNdebe Yomhlaba, abantu baseNingizimu Afrika babambana babonisa umhlaba wonke ukuthi ‘sinawo amandla okwenza ezibukwayo.’ Ngakho ngiyabuza, kungani ngo-2011 singabambani sibhekane nosizi oludalwa yilesi sifo esiwumshayabhuqe esibulala isizwe sethu?

“Izingane zethu kufanele zingcwabe thina bazali bazo, kodwa kuyadabukisa ukuthi ingculazi ikushintshile lokho, sekuyithina esesingcwaba izingane zethu.” Indaba yengculazi siphila nayo nsuku zonke kodwa kubonakala sengathi ‘sesicikekile’ yiyo, nokuthi asisayiboni iphuthuma, kodwa nsuku zonke izingane ziba yizintandane futhi nsuku zonke kunengane engcwatshwayo. Kungani abantu belinda kuze wumzuzu wokugcina

ukwazi ngesimo sabo, kungani sisalokhu sicasha ngesithupha sithi “akusoze kwenzeka kimi?” Ama-ARV asiza umuntu aphile isikhathi eside ewumqemane, futhi lesi yisibopho esenziwa uHulumeni wethu eqinisekisa ukuthi isandulela-ngculazi nengculazi iba yisifo esingamahlalakhona kodwa elisawulekayo, kodwa lokho kukabili. Kudingeka sikuhloniphe lokho kuzibophezela ngokunakekela izimpilo zethu. Masisebenzisane nentsha yethu ethukuthele eyathola lesi sifo kubazali bayo, siqinisekise ukuthi ayiphumi endleleni, futhi siyibonise ukuthi uma iqhubeka idla imishanguzo esindisa ukuphila, ingafeza lukhulu ngezimpilo zayo. UNkosi washona ngomhla ka-1 Juni 2001 -- ngoSuku Lwezingane Lomhlaba Wonke. UNkosi wayibeka induku ebandla futhi wenza okukhulu ekuphileni kwakhe okufushane ukudlula iningi lethu eliphile isikhathi eside. Wakhetha umhla ka-1 Juni ukuba aphonsele nabanye inselelo yokuphila. Masingalicekeli phansi igalelo lakhe – kumelwe siqale phansi sizimisele ukulwa nengculazi, sibambene.


TE

D

S

LOCK

M

NEW

R Y* SY

Disposable Nappies

11251

Dry Comfort

息 Registered trademark of Kimberly-Clark WorldWide Inc. 速 2011 KCWW.


UKUSHINTSHA KWESIMO SEZULU, UKUFUDUMALA KOMHLABA, KWENZENJANI NGEMPELA – UBANI ONENDABA NALOKHO?

Kufanele WENA ube nendaba! N

gabantu abahluphekayo ababhekana nobunzima obukhulu ngezinhlekelele

ezibangelwa yisimo sezulu ezinjengezikhukhula nezomiso.

ezibangelwa yisimo sezulu ziye zabulala izinkulungwane zabantu, zashiya izigidi zingenamakhaya, zalimaza imigwaqo nojantshi bezitimela – ngisho neziteshi zamanyukliya zamandla. ENingizimu Afrika izimvula ezinamandla nezikhukhula ziyaqhubeka zicekela phansi amasimu, izitshalo, imizi nemfuyo. Ngenxa

iyancipha e-Afrika yonke ngoba isimo sezulu esingajwayelekile senza abalimi bazithole bedidekile ukuthi batshale nini futhi kuphi.

Amalahle, uwoyela namagesi emvelo kusetshenziswa nsuku zonke. Kusisiza Abenzi bezinqumo nezifundiswa ukuba sikhanyise, sifudumale futhi ezingaphezu kuka-40,000 ezivela sipheke, kugcina izimboni emhlabeni wonkana zihlangane zisebenza futhi kusinika eThekwini kule nyanga, ukuze “Iqiniso liwukuthi eminyakeni uphethiloli nodisili wezimoto, kuxoxwe ngokushintsha engu-200 edlule sisebenzise cishe amaloli, izindiza, izitimela kwesimo sezulu nendlela wonke amalahle nowoyela namagesi nemikhumbi. Cishe wonke okusithinta ngayo emhlabeni kulowo mhlangano obizwa angaphakathi kuyiplanethi ewumhlaba. uwoyela esinawo siwuthenga kwamanye amazwe ngezimali ngokuthi iNgqungquthela Maduze izizukulwane ezizayo ngeke ezishisiwe, kanti amalahle Yamaqembu (Conference zibe nalutho – futhi lelo yiqiniso.” ethu asetshenziswa eziteshini of Parties [COP17]). Kithina ezikhiqiza amandla ukuze sonke esisebenzela ukuthola sithole ugesi. okuya ngasethunjini, lokhu kungase yalokhu, izinkulungwane zabantu kubonakale kungabalulekile – futhi kuyinto esingazikhathazi nhlobo ngayo. Nokho, masizame ukuqonda ukuthi yini lena engaka ngale ndaba, ukuze siqonde indlela izenzo zethu ezithinta ngayo imvelo esisizayo ukuba siphile.

Ukuqonda indlela izenzo ezithinta ngayo imvelo

zethu

Eminyakeni embalwa edlule, ezinye zezinhlekelele ezimbi kakhulu

abasebenza emasimini nasemapulazini zilahlekelwa umsebenzi futhi amanani okudla ayenyuka. Abadobi bezinhlanzi bathola izinhlanzi ezimbalwa ngenxa yokuthi kudotshwa ngokweqile, amanzi ayangcoliswa futhi amazinga okushisa olwandle ayashintsha. KwaZulu-Natal, izivunguvungu ezinkulu ziye zacekela phansi imiphakathi yasemaphandleni zashiya abaningi bengenamakhaya. Izitshalo zekhofi, izithelo nemifino

Iqiniso liwukuthi eminyakeni engu-200 edlule sisebenzise cishe wonke amalahle nowoyela namagesi angaphakathi kuyiplanethi ewumhlaba. Maduze izizukulwane ezizayo ngeke zibe nalutho – futhi lelo yiqiniso.

Yini ebangela izikhukhula ezingaka? Ososayensi bathi zibangelwa ukufudumala komhlaba (global warming)


– okusho ukuthi amazinga okushisa emhlabeni ayenyuka, okubangelwa kakhulu ukungcola komoya okudalwa ukushisa izinto ezifana namalahle nentuthu ephuma ezimotweni. Loku kukhiqiza amagesi (abizwa ngokuthi “ama-greenhouse gases”), akhuphukela esibhakabhakeni. Maningi kakhulu manje la magesi futhi akhuphula ukushisa komhlaba. Njengoba loku kushisa kuloku kunqwabelana, isimo sezulu siyashintsha. Izinkathi zonyaka ziba zinde noma zibe mfushane, izindawo eziseduze nolwandle zihlushwa yizikhukhula futhi kuba khona izimvula eziyingozi nemibani.

Isizathu esenza uhulumeni wethu ayisukumele indaba yokushintsha kwesimo sezulu – nokuthi kungani nathi kufanele siyisukumele! Ukuze umhlaba wethu usinakekele kufanele siqinisekise ukuthi siyawuvikela ungacekeleki phansi. Yize iziteshi ezikhiqiza amandla nezimboni kungcolisa kakhulu umoya namanzi, abantu abaningi abahluphekayo basebenzisa amalahle ezinga eliphansi nashibhile ukuze babase futhi bagawula izihlahla ukuze bathole

izinkuni zokubasa nokupheka. Imifula namadamu ethu kuvame ukungcoliswa ukuthi kuwashelwa kuwo futhi abanye bazikhululela kuwo. Izimbuzi nokuqeda kwemfuyo utshani kwenza umhlabathi uguguleke okunezela enkingeni yaseNingizimu Afrika yokusweleka kwamanzi okuba nomthelela ezindaweni zokutshala. Ngakho-ke kuwumsebenzi wohulumeni ukuthi imvelo yomhlaba iphathwa kahle futhi ayicekelwa phansi. Abanye abantu bakholelwa ukuthi umhlaba ngeke ukwazi ukondla abantu abengeziwe okuthiwa bayobe bephila ngo-2030 – cishe izigidigidi ezingu-9 zabantu – nokuthi abaningi bazobulawa yindlala.

Yini esingayenza ukuze sivimbele lokhu? Sonke kudingeka sishintshe indlela esiphatha ngayo umhlaba wethu. Yize abaholi bomhlaba behlangana futhi basayine amaphepha, sonke sinomsebenzi wokuphatha kahle imvelo uma sifuna ukuba izizukulwane ezizayo zizuze kulokho esizishiyela kona – kungenjalo zizohlupheka ngenxa yezenzo

zethu. Nazi ezinye izinto ongazenza ukuze unciphise ukungcoliswa komhlaba, usebenzise imikhiqizo yamandla emincane – futhi wonge imali:

Nciphisa, Phinde Usebenzise Futhi Uvuselele Thenga izinto ezingafakwa kakhulu emaphaketheni. Thenga izinto eziphinde zisebenziseke, hhayi ezilahlwayo. Thenga izithelo nemifino ekhona kuleyo nkathi yonyaka naleyo etshalwa eduze nawe (okuhle nakakhulu wukuthi uzitshalele wena eyakho imifino – akumbi eqolo futhi kunempilo kakhudlwana!). Nciphisa udoti futhi uvuselele iphepha, upulasitiki, amathini, amaphephandaba nezingilazi ezifayo. Phinde usebenzise amanzi asekhishini ngokunisela ngawo ingadi yakho yemifino.

Tshala isihlahla Izihlahla nezinye izitshalo kukhiqiza umoya-mpilo othe xaxa. Aziseziningi izihlahla ezikhona emhlabeni ezizosisiza sonke ngakho masitshaleni izihlahla!

Fundisa abanye ngokuvikela imvelo! Kwenze kube wumsebenzi womphakathi! Cobelelana nabangane, umndeni, osonta nabo nabanye emphakathini ngolwazi olumayelana nokuvuselela izinto nokonga imikhiqizo yamandla. Khuthaza amakhansela ezigceme nabanye ukuba kube nezinhlelo ezizovikela imvelo.

Sebenzisa amalambu onga ugesi. Ahlala isikhathi eside futhi asebenzisa amandla amancane. Cisha amalambu uma ungekho kulelo kamelo.

Impilo yethu incike ekutheni imvelo ibe sesimweni esihle – Sinomhlaba owodwa kuphela, masiwuvikeleni, singawucekeli phansi!


KZN HEALTH NEWS Ukulwa Nezifo, Ukulwa Nendlala, Ukunika Ithemba

‘SESIMI NGOMUMO UKUBHEKANA NENKATHI YAMAHOLIDE’ KUSHO U-NKATEKO SITHOLE, OYIMENENJA: KWEZOSIZO LWEZIMO EZIPHUTHUMAYO KWAZULU NATAL AbeZempilo kwaZulu Natal sebemi ngomumo ukubhekana nesikhathi sonyaka lapho abeZosizo Lwezimo Eziphuthumayo besebenza ngokukhulu ukuzikhandla, ngenxa yabantu abaphuzayo ngesikhathi samaholide, ukwenyuka kobudlova basekhaya nokwenyuka kwesibalo sabantu abavakashela indawo yethu bevela kwezinye izifundazwe nakwamanye amazwe. Sesiphawule ukwanda kwezimoto emigwaqweni emikhulu kwaZulu Natal, ikakhulu imigwaqo kazwelonke emibili, u-N2 oqala emngceleni weMpumalanga Kapa ogudla ulwandle uyoshaya eMpumalanga kanye no-N3 osuka emngceleni we-Free State uze uyoshaya eThekwini. Ngenxa yesimo sezulu esihle, abantu bathutheleka esifundazweni sethu bevela ezindaweni ezihlukahlukene, ngakho-ke imigwaqo

yethu namabhishi avame ukuphithizela kulesi sikhathi sonyaka, okwenza abaphakeli bethu bezinsiza basebenze kakhulu. AbeZempilo kwaZulu Natal benza uhlelo kusengaphambili ukuze babhekane nesimo esicindezelayo phakathi nalesi sikhathi futhi baqinisekise ukuthi usizo lutholakala ngokushesha nangendlela esebenzayo kuzo zonke izigameko ezingase zenzeke esifundazweni nangaphakathi emgceleni waso. Yize sonke sisemoyeni wentokozo, sicela nikhumbule ukuthi lesi sikhathi singashintsha sibe wusizi emindenini eminingi njengoba kuba nezingozi emigwaqweni – ezingagwemeka. Kudingeka sisebenze ngokubambisana ukuze siqinisekise ukuthi silandela imithetho yokuphepha emigwaqweni.

Abashayeli kumelwe baqiniseke ukuthi baphumula kahle futhi badamane bema ukuze bangakhathali noma bozele ngesikhathi beshayela. Bophani amabhande zikhathi zonke futhi okubaluleke kakhulu, qinisekani ukuthi izinsana nezingane ezincane ziboshelwa ngendlela efanele ezihlalweni zazo. Lapho nibhukuda olwandle, qinisekani ukuthi kunabazali abagadile ngaso sonke isikhathi nokuthi nibhukuda ngamaqembu ezindaweni ezishiwo abaqaphi abasebenza olwandle. Zilaleleni njalo iziqondiso zabaqaphi abasebenza olwandle; bazazi kahle izingozi zokubhukuda olwandle futhi umsebenzi wabo wukuvikela wena nomndeni wakho kulezo zingozi. Njengoba izwe lonke lizoqala ukugubha nokujabulela lesi sikhathi sonyaka esimnandi, abeZempilo kwaZulu Natal, ikakhulu ama-EMRS, bayahloma ukuze babhekane nalesi sikhathi esimatasa nesinezinselelo.

NGESIKHATHI UDKT SIBONGISENI DHLOMO EVULA ISIKHUNGO SEZEMPILO SOMPHAKATHI WAKWAMASHU — ISITHOMBE SITHWETSHULWE NGUTHEMBA MNGOMEZULU


KZN HEALTH NEWS Ukulwa Nezifo, Ukulwa Nendlala, Ukunika Ithemba

ABAHLENGIKAZI BETHU BAYAHLOMULISWA! Lesi sikhathi sasiyinjabulo enkulu kwaZulu Natal, futhi wathokoza kakhulu uMphathiswa Wezempilo uDkt Sibongiseni Dhlomo owayekhona ngesikhathi abasebenzi bezempilo kwaZulu Natal nezikhungo zakhona behlomuliswa ngomsebenzi osezingeni eliphezulu emgidini kazwelonke wokuthola iMiklomelo Ngomsebenzi Wezinga Eliphezulu Emnyangweni Wezempilo ngenyanga edlule.

waseMzinto Fixed Clinic walandelwa

“Ngokombono wesisebenzi sezempilo,

abasebenzi

lesi yisenzakalo esibaluleke kakhulu futhi ngithanda nokuhalalisela izinkulungwane

uNkosazana

NE

Mngomezulu

umhlengikazi

wasesibhedlela

saseBethesda. Umklomelo ka-Merilyn Lehana

wanikezwa

uNkosazana

Ms

Zanele Mthiyane ovela eMgungundlovu (e-Taylor’s Halt clinic).

ye-NHI ewumgogodla ephakanyisiwe.” Izikhungo zomphakathi ezimbili zempilo kwaZulu

Natal

zathola

imiklomelo

yeZibhedlela Ezihlanzeke Kunazo Zonke ezweni futhi leyo miklomelo yatholwa iSibhedlela SaseShowe, kanti iSibhedlela i-RK Khan sathola umklomelo wokuba

IMiklomelo Yempilo Yezinga Eliphezulu

yisibhedlela esizedlula zonke ngokuba

yasungulwa cishe eminyakeni eyishumi

nesitokwe nemithi eyanele.

edlule ukuze kubongwe futhi kuhlomuliswe bezempilo

abazikhandla

kuze kube ngale kwezimfuno zomsebenzi wabo nabanegalelo elikhulu emkhakheni

“Kuhle ukuphawula ukuthi sekukabili isifundazwe

sithola

izikhathi

zilandelana

yisifunda

esisodwa,

lo

mklomelo

futhi

sitholwa

uMkhanyakude.

zabasebenzi bezempilo abahlomulisiwe,”

wabo womsebenzi.

kusho uMphathiswa uDkt Dhlomo.

Maqondana nokunikwa kwabasebenzi

nezinye izifunda esifundazweni inselelo

UMklomelo

bezempilo

kanye

osesigabeni ezweni

We-Cecilia esiphezulu

kwezobuhlengikazi,

uNkosazana waseSifundeni

Makiwane,

Sisana

kakhulu watholwa Cebekhulu

Sase-Mkhanyakude

imiklomelo

Sethemba ukuthi lokhu kuzophonsela abazikhandlayo

ezweni

LikaNgqongqoshe

lonkana, Wezempilo,

oyiPhini uDkt

nabanye

basebenze

ngokuzikhandla

kuqhutshekwe

Gwendoline Ramokgopa, wathi; “Esinye

lokusebenza.

isici

lokhu

esibalulekile

emzamweni

wethu

abahlengikazi kuthuthukiswa

ukuba ukuze izinga

Sikholelwa

nawukuthi

kuyasikhuthaza

kakhulu

wokuhlela kabusha ezempilo wukuyeka

njengesifundazwe,” kusho uMphathiswa

indlela yokwelapha ebizayo nengasebenzi

uDhlomo.

ihlombe elikhulu kulowo mcimbi.

noma izinhlelo ezisekelwe ezibhedlela

Ngonyanga odlule lo mklomelo watholwa

eqinisekisa ukuthi kunqandwa izifo futhi

Halala sifundazwe sakwaZulu Natal – masizimisele ukuqopha umlando unyaka nonyaka!

(emtholampilo

waseNtshongwe)

futhi

abezempilo kwaZulu Natal bamshayela

esinye isisebenzi sezempilo sakwaZulu Natal

uNkosazana

uJoyce

Zitha,

bese sisebenzisa indlela yokwelapha kuthuthukiswe impilo enhle. Lena yinqubo


KZN HEALTH NEWS Ukulwa Nezifo, Ukulwa Nendlala, Ukunika Ithemba

UKUVUSELELA IZIKHUNGO ZETHU ZEZEMPILO… UMPHATHISWA WEZEMPILO KWAZULU NATAL UDKT SIBONGISENI DHLOMO KANYE NOPHETHE EMNYANGWENI WEZEMPILO KWAZULU NATAL UDKT SIBONGILE ZUNGU NGESIKHATHI KUVULWA ISIKHUNGO SEZEMPILO SOMPHAKATHI WAKWAMASHU — IZITHOMBE ZITHWETSHULWE NGUTHEMBA MNGOMEZULU Asingabazi. INingizimu Afrika iphokophele ohlelweni olusha lwezempilo oluzosiza bonke abantu baseNingizimu Afrika. Ukuze siqinisekise ukuthi isifundazwe sethu simi ngomumo, abeZempilo kwaZulu Natal sebeqalile ukuvuselela nokwakha kabusha izikhungo zezempilo kulo lonke elakwaZulu Natal. Ngesikhathi ekhuluma nezintatheli ekanye noMphathiswa uDhlomo ngesikhathi kuvulwa iSikhungo Sezempilo Somphakathi KwaMashu, oYinhloko Emnyangweni Wezempilo KwaZulu Natal uDkt Sibongile Zulu uthe kuzotholakala odokotela abengeziwe, kuqeqeshwe abanye abahlengikazi, abanakekeli bempilo bomphakathi kanye nezinye izisebenzi zezempilo ukuze kuqinisekiswe ukuthi izikhungo zezempilo ziyakwazi ukwenza umsebenzi omkhulu okhona uma uHlelo Lwezempilo Lukazwelonke phecelezi i-National Health Insurance (NHI) luqala ukusebenza eminyakeni engu-14 ezayo. “Sekuphothulwe imisebenzi cishe engu550 kusukela ngo-2009, futhi sesiqalile uhlelo lokuvuselela zonke izikhungo zezempilo esifundazweni,” kusho uDkt Zungu. Nazi ezinye izikhungo ezintsha:

I-Dr Pixley Ka Seme Memorial Hospital Lesi sibhedlela sizoshintshwa sibe isibhedlela sesifunda ukuze silekelele umsebenzi omkhulu

owenziwa Hospital.

yi-Mahatma

Ghandi

I-King Edward Hospital • Kuzothuthukiswa umtholampilo wama-ARV • Kuzokwakhiwa iwodi lezingane • Kuzolungiswa, kuvulwe ama-drain amanzi • Ingxenye yokuhlinza izoshintshwa ibe yi-ICU • Kuzolungiswa izakhiwo zokuhlala zabaHlengikazi.

I-King George V Hospital • Iwodi Elisha le-TB, ukuncishiswa kwezikhathi zokulinda kweziguli • Ukwakhiwa kwesibhedlela esisha sesigaba 1 ukuze kulekelelwe ezinye izibhedlela

I-NGWELEZANA HOSPITAL • Kwakhiwa iwodi elizoba nemibhede engu-72 • Seliqediwe iwodi le-Trauma ne-Casualty • Kuthuthukiswa nendawo yokuhlinza

I-LOWER UMFOLOZI Sikhuluma nje kuyakhiwa ukuze kuqinisekiswe ukuthi lesi sibhedlela esasingesabelungu kuphela, sisiza bonke abantu esifundeni, futhi sizogxila kakhulu ekunakekeleni abesifazane.

I-ST APPOLINARIS HOSPAL Kwakhiwa izakhiwo ezintsha ezizohlala odokotela nabahlengikazi abasebenza lapha, ukuze bakhuthazwe ukuba banakekele izidingo zezakhamuzi ezihluphekayo ezihlala emaphandleni eziya kulesi sibhedlela.

Izikhungo Zempilo Zomphakathi ziqediwe: UMtholampilo i-Sgweje, St Chad CHC (osiza kakhulu abantu abanesandulelangculazi esifundeni), uMtholampilo iMumbe (osiza kakhulu le ndawo ehlaselwe yi-MDR TB), KwaMashu CHC (Lesi sikhungo sizosiza kakhulu ekuthuthukiseni izimpilo zomama nezingane kule ndawo).

Nazi ezinye izindaba ezimnandi! Muva nje uMphathiswa uDkt Dhlomo umemezele ukuthi ekugcineni uzoqala umsebenzi omkhulu wokwakha e-KZN Children’s Hospital (kudala esasibizwa ngokuthi yi-Addington Children’s Hospital). “UMnyango Wezempilo KwaZulu Natal uzoqala ukwakha kabusha isibhedlela ngenyanga ezayo futhi lokhu kuzokwenza ukuthi lesi sibhedlela sezingane sibe esisezingeni eliphezulu ezweni. Sizogxila ekusizeni izingane zalesi sifundazwe ukuba zithole ukwelashwa okukhethekile okungatholakali ezibhedlela eziningi” – Dkt Dhlomo.


ISIKHATHI samaholidi yisikhathi senjabulo. Kodwa kwabaningi kuba yisikhathi sezinkinga ezinkulu kunokuba kube esenjabulo. Lesi yisikhathi sonyaka lapho kuba nabantu abaningi abazibulalayo, abashonayo futhi ubudlova basekhaya buyanda. Kaningi lokhu kubangelwa ukuphuza utshwala ngokweqile. Siye sizitshele ukuthi asihlulwa utshwala, kanti isimo sesisibi kakhulu – njengoba kwenzeka kuSbali.

SEKUYISIKHATHI

SAMAHOLIDI! MASIGCINENI ISIFUNDAZWE SETHU SIPHEPHILE!

“Ngakhulela emndenini wamaKrestu ohlonipha amasiko nenkolo, kodwa sasivunyelwe ukuphuza uma kunamaphathi noma imisebenzi. Ngabunambitha lapho utshwala okokuqala ngqa. Kunale nkolelo esikweni lethu lokuthi uma abafana benambitha utshwala besebancane ngeke bakhule babe yizidakwa. Ngokuhamba kwesikhathi ngaqala ukuphuza kakhulu kwaze kwaba seqophelweni lokudakwa futhi ngangingakwazi ukuzibamba. Ngangiphasa kahle kakhulu esikoleni kodwa kwaqala ukubheda futhi angikwazanga ukufeza iphupho lami lokufundela ubudokotela”

Ukuphuza kunomthelela ekwandeni kobudlova ekhaya, kodwa futhi abesifazane abaningi badlwengulwa amadoda abawaziyo nabawethembayo, ngesikhathi samaholidi. Kubalulekile ukuya emaphoyiseni aseduze noma esibhedlela endaweni ngokushesha okukhulu uma kwenzeka lokho.

Ubudlova, ukuphuza ngokweqile nokushayela budedengu kukhinyabeza izinsiza zethu ikakhulu kulesi sikhathi sonyaka, futhi kufanele sikhumbule ukuthi eziningi zalezi zinto zingagwenywa! Sikhuluma nje ezeZinkonzo Zegazi ENingizimu Afrika zibhekene nokuntuleka okukhulu kwegazi – kusele igazi elingasetshenziswa isikhathi esingaphansi kwezinsuku ezimbili. Masikhuleni emqondweni, sifike siphilile lapho siya khona, sizigcine siphephile emakhaya nasemigwaqweni.

Sinawo amandla okwenza izwe lethu libe ungqa phambili, masikwenzeni lokho!


IZINSUKU ZOKUQWASHISWA KWABANTU: DISEMBA Kushona kakhulu izingane ngenxa yokusha eziphakathi kuka-0 kuya ku-14 ubudala, kanti abantu abalimala kakhulu abaneminyaka engaphezu kuka-55. Khuluma nabasemtholampilo oseduze noma nekhansela mayelana nezindlela zokupheka eziphephe kakhudlwana futhi bazokweluleka ngezindlela zokunciphisa amathuba omlilo ekhaya. Fundisa nabanye emphakathini sisindise izimpilo eziningana!

1: Usuku Lwengculazi Lomhlaba Wonke

Inyanga Yokugwema Izingozi Zokulimala Bewazi yini ukuthi isilinganiso sokuLimala kwabantu ngokusha siphindwe kane eNingizimu Afrika ukudlula noma yiliphi izwe elinezimboni emhlabeni? Nakuba kule nyanga sigxila ekutheni singazigwema kanjani izingozi, kufanele futhi sazi ukuthi izingozi zokusha zimbi kangakanani. Amaphesenti angaphezu kwangu-80 ezingozi zabantu abasha kabi kakhulu zenzeka kakhulu emijondolo futhi singakushintsha lokhu, ngokuzigwema. Lokhu kuhlanganisa ukuqiniseka ukuthi izingane azisondeli esitofini esishisayo noma ekhandleleni elikhanyayo.

Isihlangene iminyaka eyishumi kwashona umfanyana uNkosi Johnson, ngaleso sikhathi owayeyingane eyaphila isikhathi eside eyazalwa negciwane lengculazi. Seziningi izingane eziye zasinda kusukela ngaleso sikhathi, futhi kule nyanga yokuqwashisa ngengculazi, sikhumbula labo ababulawa yilesi sifo nalabo abasaqhubeka bephila naso. Siyisizukulwane esisha esinethemba, futhi singakhulisa isizukulwane esisha esingenalo igciwane lengculazi. Imfundo nolwazi yithuluzi elinamandla esingalisebenzisa ukuze sishintshe umhlaba, ngakho masiqaleni ngezwe lethu.

3: Usuku Lwamazwe Ngamazwe Lwabantu Abakhubazekile Lolu suku luhloselwe ukuqwashisa ngamalungelo abantu abakhubazekile. Ngokuvamile umphakathi ubakhipha inyumbazane ngakho namuhla sikhumbuza abantu ukuthi baneqhaza negalelo futhi bafuna nje ukuthola ithuba lokubonisa ukuthi bangaziphilisa – bangaphili ngokuphiwa.

5: Usuku Lwamavolontiya Lomhlaba Wonke Lolu suku lubhekwa emhlabeni wonke njengosuku lwalabo abanikela ngesikhathi

sabo, amakhono futhi banakekele abanye ngaphandle kokukhokhelwa. Cabanga nje ukuthi kungaba njani ukube sonke besingenza lokho emiphakathini yethu? Ukusiza abadinga usizo, ukwabelana ngalokho esinako nokupha mahhala. Abahlala emazweni aseNtshonalanga babiza lokhu ngokuthi ukuvolontiya… thina sikubiza ngokuthi Ubuntu masibubuyiseni!

9: Usuku Lomhlaba Wonke Lokuphepha Kweziguli INhlangano Yezempilo Yomhlaba Wonke yasungula lolu suku lwaminyaka yonke ukuze iqinisekise ukuthi abantu bayawazi amalungelo abo okunakekelwa ngendlela ephephile ezibhedlela yonke indawo. Njengesiguli amalungelo akho avikelwe umthetho-sisekelo kanye nePatient Health Charter. Kudingeka futhi sikhumbule ukuthi iziguli nazo kufanele ziyinake impilo yazo, nokuthi kufanele ziziphathe kanjani izisebenzi zezempilo – kuyabanjiswana.

10: Usuku Lwamazwe Ngamazwe Lwamalungelo Abantu Lolu suku lwamazwe ngamazwe olokuhlonipha iSimemezelo Somhlaba Wonke Samalungelo Abantu, phecelezi i-Universal Declaration of Human Rights. ENingizimu Afrika uSuku Lwamalungelo Abantu lugujwa ngomhla ka-21 Mashi kukhunjulwa abantu abaningi ababulawa e-Sharpeville. Kufanele uzinike imizuzu embalwa ukhulume nezingane zakho ngokubaluleka kwalolu suku, nokuthi yini ezingayenza ukuze zihloniphe amalungelo azo nenkululeko abantu abaningi baseNingizimu Afrika abayilwela – futhi bayifela.


INYANGA YOKUQWASHISA NGOKUKHUBAZEKA: Ukukhubazeka akusho ukuthi awuyena umuntu ovamile.

U

Nontobeko Shezi waba novendle ngesikhathi eyingane wakhubazeka ngoba akazange agonyelwe lesi sifo esikushiya ugogekile. Namuhla umndeni wakubo umkhipha inyumbazane ngenxa yesimo sakhe futhi uthi uphoqeleka ukusebenzisa isikhathi sakhe esiningi ecela emigwaqweni ukuze aphile. Uthi: “Anginayo enye indlela engingaziphilisa ngayo ngoba angiwutholi umsebenzi futhi anginayo imali yokuthenga isihlalo sabakhubazekile. Yize ngaya esikoleni futhi ngikwazi ukufunda nokubhala, abantu abafuni ukungiqasha ngoba bacabanga ukuthi angihlakaniphile ngenxa nje yokuthi angikwazi ukuhamba.” Uyanezela: “Ngifisa sengathi umphakathi ubungamukela ukukhubazeka njengengxenye yokuphila futhi wazi ukuthi nathi singabantu sinemizwa. Nathi sidinga amalungelo afanayo ukuze sizenzele izinto singalokhu sidatshukelwa umphakathi futhi sikhangezela usizo.” Baningi abantu abakhubazekile ezweni lethu, futhi nabo bazizwa sengathi umphakathi ubakhohliwe. Iqiniso liwukuthi

umuntu okhubazekile angaphila ukuphila okuhle okuvamile, futhi angaba negalelo emsebenzini. Nokho, bayaludinga usizo lwethu nokuthi siqonde ezinye izinselelo abangase babhekane nazo nsuku zonke. Ukukhubazeka akusho ukuthi ngeke ukwazi ukwenza izinto ezenziwa umuntu ongakhubazekile – kumane nje kusho ukuthi uzenza ngokuhlukile.

• Ukuthola imfundo • Ukuthola izindlu • Ukuthola ezokuthutha • Ukuthola indawo ekahle

Abantu abakhubazekile bangathola usizo ezikhungweni zokwelapha njengabanye abantu futhi bangathola imixhaso yokukhubazeka. Le mixhaso Phakathi nale nyanga, abantu emhlabeni isiza ezidingweni eziyisisekelo wonke baqwashiswa ngokukhubazeka zabakhubazekile abangaphezu kweminyaka engu“Anginayo enye indlela engingaziphilisa ngayo 18 abangakwazi ngoba angiwutholi umsebenzi futhi anginayo ukusebenza ngenxa yokukhubazeka imali yokuthenga isihlalo sabakhubazekile. emqondweni noma Yize ngaya esikoleni futhi ngikwazi ukufunda emzimbeni.

nokubhala, abantu abafuni ukungiqasha ngoba bacabanga ukuthi angihlakaniphile ngenxa nje yokuthi angikwazi ukuhamba.” futhi eNingizimu Afrika amalungelo abo, njengabo bonke abantu, avikelwe ngumthetho. Nanka amanye alawo malungelo: • Ilungelo lokungacwaswa • Ilungelo lokuzikhulumela • Ukuthola usizo lwezempilo nokusekelwa

Umxhaso ngowabantu a b a n g a k w a z i ukusebenza futhi a b a n g e n q a b i ukwelashwa. Udokotela kufanele kube nguyena oqinisayo ukuthi umuntu ukhubazekile ngokubhala umbiko phansi asho nokuthi lokho kukhubazeka okwesikhashana noma wukukhubazeka unomphela. Labo abachazwa lapha bangaya ezikhungweni zezenhlalo noma bakhulume nabasemtholampilo oseduze ukuze bathole usizo.


Ake Sithi Nhla:

IMenenja

Yezobuhlengikazi,

u-Joyce Vezi

‘Abahlengikazi akufanele bangene kulo msebenzi ngoba befuna imali – umgomo wethu lapha ukunakekela abagulayo’. La mazwi aphusile ashiwo uThisha Wabahlengikazi oneminyaka

njengeMenenja Yobuhlengikazi ukuze engu-60 u-Joyce Vezi osebenza e-St kukhunjuzwe abahlengikazi ukuthi kudingeka bawuthande kakhulu Mary’s KwaMagwaza Hospital e-Zululand. umsebenzi wabo, bangangeni nje Ababaningi abantu abathi bathola ugqozi kuwo ngoba befuna imali. ezibhedlela okungezona ezikahulumeni ngoba bengaphathwanga kahle kuzo. Phela ngokuvamile

Lo mama ozikhandlayo onezingane ezine wazalelwa emndenini ozihluphekelayo, uyise ekhanda ezingezona ezikahulumeni yinhle kakhulu. izicathulo. Lapho eseneminyaka Kodwa, nazo zinawo amaphutha, futhi engu-17 wayeka isikole ngoba kuyahlekisa ukuthi yilokho kanye abazali bakhe babengenawo amandla okwafaka u-Joice ugqozi. okumqhubekisa nesikole ngakho waqala ukusebenza emakhishini njengonina esebenzela isikole samantombazane. Uthi: “Ngemva kokugula nokungena Yize ayehola ubala, u-Joyce wakhokhela esibhedlela okungesona esikahulumeni, izifundo zakhe zobuhlengikazi ngoba ukuzifukula ebe enza ngahlala ewodini izinsuku eziningi wayefuna ngingakwazi nokwenzani futhi abasebenzi umsebenzi osiza nabanye abantu – bakhona babenganginaki. Phakathi naleso sikhathi ngazibuza ukuthi kazi Uthi: “Ngangisebenza iziguli zethu zizizwa kanjani uma zifika usuku lonke kuze kushaye esibhedlela sethu futhi zingaphathwa ihora lika-9 ebusuku bese kahle. Ngazibuza ukuthi yiyo yini ngiya esikoleni ngemva indlela lena okufanele siphathe ngayo komsebenzi. Ukuphila abantu abagulayo nabasebunzimeni kwakunzima kodwa emphakathini wethu?” sitshelwa ukuthi impatho yasezibhedlela

U-Joyce uqhubeka athi leso sigameko samenza wabona ukuthi kudingeka bathuthukise endabeni yokunakekela abagulayo esibhedlela, ngakho ngemva kokuba umhlengikazi iminyaka engaphezu kwengu-20, manje usebenza

ngangizimisele ukufukula umndeni wakithi.”

ikakhulu abagulayo nabasebunzimeni. Uthi: “Ngangisebenza usuku lonke kuze kushaye ihora lika-9 ebusuku bese ngiya

esikoleni ngemva komsebenzi. Ukuphila kwakunzima kodwa ngangizimisele ukufukula umndeni wakithi.” Ngesikhathi esemusha futhi enezingane ezimbili wafundela ubuhlengikazi esibhedlela saseCeza futhi ngo1978 wabhalisela ukuthola i-Diploma Yokubelethisa esibhedlela i-McCord lapho asebenza khona iminyaka engu11 ngesikhathi esifanayo efundela iziqu zobuhlengikazi ngaphambi kokuthuthela KwaMagwaza ngo-1994 ukuze enze umsebenzi awenzayo manje. Ukuzikhandla kwakhe kwaba nezithelo – usebe yibambela likaMenenja Wasesibhedlela, hhayi kanye, kodwa kabili. Ukuphila kwakhe okube yisimangaliso nokuba ngumuntu oyikholwa kuye kwaba negalelo elikhulu ezinganeni zakhe ezimbili ukuba nazo zibe abahlengikazi, kanti futhi unomzukulu wentombazane ofundela ubudokotela.

Ufaka ugqozi kuwo wonke umuntu, futhi ufakazela ukuthi ungenza noma yini uma uzinikela futhi uzimisela – siyabonga Joyce ngokubamba iqhaza kwezobuhlengikazi!

Ezempilo Mag - Zulu - Dec 2011 Issue  

Ezempilo Mag - Zulu - Dec 2011 Issue

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you