Issuu on Google+

Poštarina plaćena u poštanskom uredu 10000 Zagreb

Vatrogasni Glasilo za zaštitu od požara i vatrogastvo utemeljeno 1896.

Vjesnik

ISSN 1331 - 7652

Zagreb, 30. lipnja 2010.

Nabujale rijeke opkolile Slavoniju

6 / 2010.


u ovom broju vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

aktualnosti 4 Europski sastanci na vrhu 5 Prijem vatrogasnih dužnosnika 6 – 7 Vatrogasno i životno učilište 8 – 9 Spomen na vatrogasnu tragediju

poplave 10 – 19 Nabujale vode opkolile Slavoniju

tema broja 20 – 21 Sigurni i zaštićeni vezovi

struka i praksa

22 – 23 Videonadzor Park šume Marjan u Splitu

projekti

26 – 33 Značajna modernizacija vatrogastva Hrvatske

eu vatrogastvo 34 – 37 Međunarodni vatrogasni sajam

mladež

52 – 53 Kombi zvan – uvjet opstanka

županijske vijesti 59 Pilot-program prve pomoći 64 Potpisana povelja o bratimljenju

Vatrogasni

Vjesnik

Glasilo za zaštitu od požara i vatrogastvo Selska 90 a, 10000 Zagreb tel: +385(1)3689-160 fax: +385(1)3025-026 Internetska adresa: www.hvz.hr e-mail: vatrogasni.vjesnik@gmail.com Nakladnik: Hrvatska vatrogasna zajednica Za nakladnika: mr. Željko Popović, načelnik HVZ-a Nakladnički savjet: mr. Ante Sanader, predsjednik Savjeta mr. Željko Popović, zamjenik predsjednika Savjeta Članovi Predsjedništva HVZ-a članovi su Nakladničkog savjeta Vatrogasnog vjesnika. V. d. glavni urednik: mr. Željko Popović Izvršni urednik: Đuro Gajdek, dipl. jour. Uredništvo: mr. Željko Popović, Đuro Gajdek, dipl. jour. Berislav Hengl, dipl. ing. Martina Karačić, dipl. iur., mr. Mario Starčević Županijski dopisnici-koordinatori: Željko Horvat, Bjelovarsko-bilogorska županija Milan Šulter, Brodsko-posavska županija Asim Čabaravdić, Istarska županija Boris Ožanić, Požeško-slavonska županija Berislav Hengl, Osječko-baranjska županija Vanda Radetić-Tomić, Primorsko-goranska županija Veljko Đurić, Sisačko-moslavačka županija Denis Ružić, Grad Zagreb Dragutin Rendić, Koprivničko-križevačka županija Boris Uhernik, Krapinsko-zagorska županija Damir Marenić, Zagrebačka županija Josip Levatić, Varaždinska županija Krešimir Jelić, Vukovarsko-srijemska županija Barica Mihoković, Virovitičko-podravska županija Maja Kačanić, Zadarska županija Priprema i tisak: Vjesnik d.d. Naslovna stranica: Snimio Darko Piškor Naklada: 3500


uvodnik

U

Vatrogasna solidarnost i snaga vatrogasne organizacije

prvom tjednu lipnja vatrogasna organizacija bila je angažirana na poplavama u Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Kao što to obično biva, vatrogastvo je bilo najzastupljenije od svih drugih spasilačkih službi, ali možda najmanje vrednovano ukoliko kao mjerilo uzmemo novinska i televizijska izvješća. Još jedanput je došla do izražaja vatrogasna solidarnost i snaga vatrogasne organizacije. Naime, dok su trajale poplave, svaki dan sam u nekoliko navrata bio u kontaktu sa zapovjednicima i predsjednicima vatrogasnih zajednica županija poplavljenih područja. Sagledavali smo stanje i mogućnosti pomoći u vatrogasnoj tehnici potrebnoj za takve vrste intervencija. Nesebičnu vatrogasnu solidarnost iskazale su vatrogasne zajednice županija od kojih je zatražena pomoć u tehnici. Tako su iz vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske i Varaždinske upućene vatrogasne pumpe, a iz Krapinsko-zagorske i Zagrebačke potrebna osobna i skupna oprema. Svakako treba istaknuti činjenicu da je svaka vatrogasna zajednica županije, od koje je zatražena pomoć, to i ispunila. Čak je bilo slučajeva da je pomoć i nuđena (zapovjednik JVP Split). Osim te pomoći, Hrvatska vatrogasna zajednica je na temelju Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja do-

značila određena sredstva za ru uputila saborska zastuppomoć pri nabavci uništene nica Marijana Petir, uspjeli i oštećene vatrogasne opreda se odredbe koje utvrđume vatrogasnim zajednicama ju radno vrijeme profesioBrodsko-posavske, Požeškonalnih vatrogasaca propišu slavonske, Osječko-baranjonako kako je to predlagalo ske i Vukovarsko-srijemske Povjerenstvo za profesiožupanije. nalno vatrogastvo Hrvatske Zaključak. Iz priloženog vatrogasne zajednice. je vidljivo da vatrogasna orNa kraju navodim citat iz ganizacija može dati odgogovora saveznog ministra vor, odnosno, uz ostale službe unutarnjih poslova NjemačPiše: i institucije, značajno particimr. Željko Popović ke dr. Thomasa de Maizira, pirati u intervencijama kod koji je uputio zastupnicisvih prirodnih i civilizacijskih nepogoda. ma Skupštine CTIF-a koja je održana u Statistički podaci govore u prilog toj tvrd- Leipzigu: „Nikada se više neću šaliti na nji. Tako je samo na području Osječko- račun vatrogasaca.“ Kazao je to u dijelu baranjske županije bilo 1.611 intervencija na kojima su sudjelovala 1.864 vatrogasNesebičnu vatrogasnu ca. Po riječima županijskog vatrogasnog solidarnost iskazale su zapovjednika, već prvih dana bilo je angavatrogasne zajednice žirano oko 1.500 vatrogasaca, a da je bilo županija od kojih je zatražena potrebno moglo se angažirati još toliko. pomoć u tehnici. Tako su iz Iznosim to iz razloga što još uvijek postoji nevjerica (na sreću, u malom broju vatrogasne zajednice Splitskoodgovornih osoba i vatrogasaca) treba li dalmatinske i Varaždinske vatrogasnu organizaciju (Hrvatsku vatroupućene vatrogasne pumpe, gasnu zajednicu) utvrditi kao nadležno tia iz Krapinsko-zagorske i jelo za vatrogastvo na državnoj razini. Kao Zagrebačke potrebna osobna što ste već vjerojatno upoznati, izmjene i i skupna oprema. Svakako dopune Zakona o vatrogastvu nisu donetreba istaknuti činjenicu da je sene u tom obliku, ali smo barem putem svaka vatrogasna zajednica amandmana, koji je na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice u saborsku procedužupanije, od koje je zatražena

pomoć, to i ispunila. Čak je bilo slučajeva da je pomoć i nuđena (zapovjednik JVP Split).

govora u kojem se osvrnuo na doprinos pojedinih službi prilikom intervencija nakon tornada i tijekom poplava, gdje je na poseban način istaknuo važnost brze i učinkovite intervencije, što mogu samo vatrogasci. Nažalost, kod nas se poneki još uvijek šale, posebice na račun dobrovoljnih vatrogasaca, i govore da oni samo jedu i piju. Ako je tako jednostavno biti dobrovoljni vatrogasac, pitam sve njih zašto se ne učlane u dobrovoljna vatrogasna društva. Mi znamo da je istina sasvim drugačija, što pokazuju i statistike s netom završenih intervencija u poplavama. lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

1


aktualnosti INFORMACIJA sa 6. sjednice Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice

Održana 6. sjednica Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice

U Vatrogasnom domu DVD-a Velika Jelsa, Vatrogasna zajednica Karlovačke županije, u utorak, 15. lipnja 2010. godine održana je sjednica Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Iz dnevnog reda sjednice posebno ističemo zaključke po sljedećim točkama:

Vatrogasna škola – ustanova za obrazovanje odraslih Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice dalo je prethodnu suglasnost na prijedlog Statuta Vatrogasne škole – Ustanove za obrazovanje odraslih. Za donošenje Statuta Ustanove zadužuje se Upravno vijeće koje je imenovano na sjednici. Za predsjednika Upravnog vijeća imenovan je Željko Popović, a za članove Mladen Malčić – zamjenik predsjednika Upravnog vijeća, Ante Sanader, Mijo Brlečić, Dino Kozlevac, Boris Banjan i Ivan Golubić. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenovani su na vrijeme od četiri godine.

Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti od požara U Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti od požara određene aktivnosti povjerene su Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, vatrogasnim zajednicama županija i Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara. Provedba Zakona oslanja se i na propise koji se donose na temelju Zakona o vatrogastvu koje predlaže Hrvatska vatrogasna zajednica. Nadležna vatrogasna zajednica daje prethodno mišljenje na dio procjene ugroženosti od požara za svoje područje koje se donosi kroz organizaciju vatrogasne djelatnosti. Vatrogasna zajednica županije sudjeluje u donošenju godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara županije. Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara dostavlja se izvješće o stanju zaštite od požara županije i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara županije. Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine predviđa se po propisu koji predlaže Hrvatska vatrogasna zajednica. Hrvatska vatrogasna zajednica daje prethodno mišljenje na propis kojim se kategoriziraju građevine prema ugroženosti od požara. Uz djelatnike zadužene za obavljanje poslova i unapređenje zaštite od požara predložene su i osobe koje imaju zvanje vatrogasnog časnika. Nadležna vatrogasna zajednica daje prethodno mišljenje na dio procjene ugroženosti od požara pravnih osoba na svom području koji se odnosi na ustroj i opremanje vatrogasne postrojbe. Vatrogasno dežurstvo mogu obavljati osobe koje su osposobljene prema propisima koji predlaže Hrvatska vatrogasna zajednica. Vatrogasne postrojbe i/ili vatrogasne zajednice mogu biti ovlaštene da na svom području obavljaju inspekcijski nadzor preventivnih mjera zaštite od požara. Troškove vatrogas­ne 

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

intervencije mogu u određenim prilikama tražiti na temelju propisa koji predlaže Hrvatska vatrogasna zajednica. Financiranje provedbe zaštite od požara pravnih osoba i udruga koje obavljaju vatrogasnu djelatnost osigurava se prema posebnom propisu koji predlaže Hrvatska vatrogasna zajednica.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Temeljem članka 298. Zakona o radu (“Narodne novine” broj: 149/09), Statuta Hrvatske vatrogasne zajednice (broj: 1027-1/08, od 12. lipnja 2008. g.) i Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske vatrogasne zajednice (broj: 795-2/09, od 15. lipnja 2009. g.) Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. Zakonodavac je stavio obvezu poslodavcu da u roku 6 mjeseci uskladi pravilnik o radu s odredbama novog Zakona. Izmjene se odnose na: – uvođenje nove terminologije kao što je stručno osposobljavanje za rad, vršenje dužnosti građana u obrani i sl. – nove definicije nepunog radnog vremena, dnevnog i tjednog odmora, preraspodjele radnog vremena koja je detaljno uređena – godišnji odmor – najkraće trajanje plaćenog godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo svake kalendarske godine jest četiri tjedna odnosno 20 radnih dana, što je povoljnije u odnosu na prijašnjih 18 radnih dana po starom Zakonu – kod načina prestanka ugovora o radu uvjet od 20 godina staža osiguranja zamijenjen je s 15 godina mirovinskog staža što je u skladu s važećim Zakonom o mirovinskom osiguranju.

Javna nabava Hrvatska vatrogasna zajednica je provela otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma. Predmet nabave su usluge tiskanja, a vrijednost sklopljenog okvirnog


aktualnosti sporazuma s Tiskarom ZELINA d.d. iznosi 223.412,40 kn bez PDV-a. Razlog odabira ponuditelja je prikladna, prihvatljiva i pravilna ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom. Od 13 ponuditelja 4 nisu zadovoljila uvjete iz dokumentacije za nadmetanje, te su ocijenjena neprihvatljivim.

Odluka o korištenju službenih mobilnih telefona Službene mobilne telefone koriste dužnosnici HVZ-a i djelatnici Stručne službe HVZ-a pod određenim uvjetima i u skladu s njihovim radnim mjestima. Odluka je usklađena sa Sistematizacijom radnih mjesta Pravilnika o radu. Novina se odnosi na to da odgovorna osoba u Stručnoj službi HVZ-a može zbog povećanih aktivnosti (boravak u inozemstvu, protupožarna sezona, natjecanje...) pojedinom članu tijela HVZ-a odobriti korištenje službenog mobilnog telefona.

Odluka o imenovanju članova nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara Temeljem članka 20. stavka 4. Zakona o vatrogastvu, Hrvatska vatrogasna zajednica imenuje 4 člana Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara. Za članove Odbora imenuju se: 1. mr. Ante Sanader, dipl. ing., predsjednik (temeljem Poslovnika o radu Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara, 30. siječanj 2006.) 2. mr. Željko Popović, dipl. ing., član 3. Mladen Malčić, član i 4. Branko Čerkez, član

Informacija o IPA programu Iz Zagorske razvojne agencije (ZARA) pristigla je informacija da u ovom raspisu natječaja za prekograničnu suradnju neće biti obuhvaćeni investicijski troškovi za projekt vatrogasnog vježbališta u Stubičkoj Slatini. Usprkos tome donesena je odluka da se nastavi s izradom projektne dokumentacije za potrebe kandidiranja na sljedećem raspisu natječaja koji se očekuje iduće godine.

Pravilnik o poslovanju ekonomata Hrvatske vatrogasne zajednice Ekonomat Hrvatske vatrogasne zajednice ustrojen je temeljem Statuta HVZ-a, radi obavljanja poslova nabave i prodaje robe za potrebe svojih članica, vatrogasnih udruga i njihovih zajednica. Osim vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja, plaketa, oznaka zvanja i dužnosti dobrovoljnih vatrogasaca, informativno-promidžbenog materijala u Ekonomatu HVZ-a prodaju se i priručnici koje izdaje Hrvatska vatrogasna zajednica. Cijena robe u Ekonomatu HVZ-a utvrđuje se u visini prodajne cijene s 10% marže na svaku pojedinu vrstu robe ili ostvarenog rabata dobavljača u visini najmanje 10%, osim priručnika koje izdaje HVZ. Predsjedništvo HVZ-a donijelo je odluku kojom se određuje prodajna cijena priručnika.

Cijene priručnika dane su u sljedećoj tablici: RB  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

Naziv priručnika Priručnik za osposobljavanje vatrogasaca Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih dočasnika i časnika Zaštitne naprave za disanje Spašavanje u prometnim nesrećama Strojar u vatrogastvu Vatrogasna vozila Vatrogasni vježbovnik Priručnik za osposobljavanje vatrogasne mladeži Spašavanje iz dubina i s visina Spašavanje ispod vodenih površina Priručnik za tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara Prva pomoć u vatrogastvu

Cijena (kn) 25,00 75,00 50,00 50,00 50,00 100,00 55,00 55,00 60,00 75,00 25,00 25,00

Prijedlog odluke o održavanju svečane sjednice Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice 2011. godine

Inicijativni odbor za obilježavanje 140. godišnjice osnivanja i rada DVD-a Karlovac i organiziranog vatrogastva na području Karlovačke županije, predložio je, a Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice prihvatilo da se u sklopu proslave u Karlovačkoj županiji održi i Svečana sjednica Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice, u Karlovcu, 4. svibnja 2011. godine.

Muzej vatrogastva Hrvatske Dana je suglasnost na Ugovor o korištenju nekretnine za uspostavu Muzeja vatrogastva Hrvatske. Ugovor će se sklopiti s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom „Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu“ na 99 godina. Na korištenje se daje dio objekta u prizemlju i na prvom katu. Hrvatska vatrogasna zajednica se obvezuje financirati zahvate na vanjskim dijelovima nekretnine (fasada, krovište i sl.), koji čine cjelovitost nekretnine, troškove tekućeg i investicijskog održavanja koji proizlaze iz redovite uporabe nekretnine, i troškove komunalnih usluga za dio nekretnine koji se daje na korištenje. Odlukom o sufinanciranju projektne dokumentacije za Muzej vatrogastva Hrvatske sufinancira se projektna dokumentacija za građevinsku adaptaciju i uređenje interijera Muzeja vatrogastva Hrvatske. Projektna dokumentacija je dio dokumentacije koja se podnosi za kandidiranje Hrvatske vatrogasne zajednice za financijsku potporu iz IPA fonda za strukturne investicije Europske unije temeljem pogranične suradnje. Hrvatska vatrogasna zajednica će u svrhu izrade projektne dokumentacije doznačiti sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu“ u iznosu od 46.200,00 kn.

Prijedlog odluke o dodjeli zvanja počasnog višeg vatrogasnog časnika Predsjedništvo je prihvatilo sve pristigle prijedloge za dodjelu ovog zvanja, budući da ispunjavaju uvjete iz Pravilnika o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa. Zvanje počasnog višeg vatrogasnog časnika dodjeljuje se sljedećim osobama: 1. Stjepanu Ostrugaču, predsjedniku DVD-a Jakuševac 2. Borisu Ožaniću, članu DVD-a Brestovac 3. Franji Kreneku, članu DVD-a Dobrovac 4. Pavlu Kvasnovskom, članu DVD-a Josipovac Punitovački. Tajnica Stručne službe HVZ-a Martina Karačić, dipl. iur. lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik
aktualnosti LEIPZIG, od 7. do 1. lipnja 010. godine

Europski sastanci na vrhu Povijesni polumilijunski njemački grad Leipzig od 7. do 13. lipnja 2010. godine postao je doslovce “vatrogasno središte Europe”. U okviru niza manifestacija oko svjetskog sajma vatrogastva i vatrogasne preventive, spašavanja, uklanjanja posljedica katastrofa, sigurnosti i zaštite “Interschutz”, ističu se “Sastanak na vrhu EU” i Skupština CTIF-a, na kojima su Hrvatsku vatrogasnu zajednicu predstavljali mr. Ante Sanader, predsjednik HVZ-a, mr. Željko Popović, načelnik HVZ-a i mr. Mario Starčević, tajnik Nacionalnog odbora. Sastanak na vrhu zemalja članica EU (i RH kao zemlje kandidata) prošao je u tonu isticanja vatrogastva kao nezaobilaznog faktora u sigurnosnom sustavu Europe, jasno iskazujući nezadovoljstvo, da vatrogastvo zbog svog statusa u većini europskih zemalja kao lokalna komunalna služba, nije dovoljno prepoznato u tijelima Europske unije. Sadržaj konačne deklaracije objavit ćemo čim CTIF dostavi deklaraciju zemljama članicama. Članove Skupštine CTIF-a pozdravio je savezni ministar unutarnjih poslova dr. Thomas de Maizire, naglašavajući ulogu dobrovoljnog vatrogastva u saniranju nedavnih poplava i tornada u Republici Nje-

mačkoj. Posebno je istaknuo javnu izjavu načelnika općine – “Nikada se više neću šaliti na račun vatrogasaca”, zadivljen motivacijom, požrtvovnošću i predanošću vatrogasaca u pružanju pomoći stanovništvu nekoliko minuta nakon nesreće, a koji su bili najpogođeniji razornim tornadom, koji je oštetio većinu od petstotinjak kuća njihove općine.

Upravo su razorne poplave 1997. i 2002. godine nagnale njemačke vlasti da ogromna financijska sredstva kanaliziraju za obranu od poplava kroz izgradnju i održavanje brana. Upravo su ove godine te preventivne aktivnosti iskazale svoju opravdanost. Također je istaknuo međunarodnu solidarnost i vrlo dobru koordiniranost spasilačkih službi, koje su već nakon desetak sati poslale prve njemačke snage u pomoć poplavljenim predjelima Poljske. Pohvalio je velike napore, koje EU ulaže u sagledavanje postojećih rizika

Slijeva Željko Popović i Ante Sanader

i sastavljanje popisa potencijalnih snaga za pružanje pomoći za sve vrste prirodnih i ljudskim djelovanjem uzrokovanih katastrofa, ali ujedno se usprotivljujući ustrojavanju “stalnih interventnih snaga”, koje mogu opasno poremetiti sada dobro funkcionirajući sustav, koji se temelji na načelu supsidijarnosti. Zapravo se dolazi do paradoksa da s većim ugrozama trebamo sve više računati na brzu, snažnu i djelotvornu pomoć, koju za intervencije širokih razmjera zapravo omogućuje samo dobrovoljno vatrogastvo. Usvojeno je financijsko izvješće CTIF-a za 2009. godinu, a svoja izvješća su podnijeli predsjednici odbora i radnih tijela CTIF-a. Za sljedeću godinu najavljeni su izbori za dužnosnike CTIF-a. Tajnik Nacionalnog odbora mr. Mario Starčević, dipl. ing.

Izborni kongres Češke vatrogasne zajednice Cerntralni događaj dobrovoljnih vatrogasaca Češke održao se 3. i 4. srpnja 2010. godine u Ostravi. Više od 400 izaslanika, koji predstavljaju 341.848 članova iz 7.903 dobrovoljnih vatrogasnih društava iz 14 „županijskih“ vatrogasnih zajednica, dalo je razrješnicu dosadašnjem rukovodstvu, te ponovno izabralo dosadašnjeg predsjednika, inženjera Karela Richtera na još jedan mandat od 5 godina. U tajnom glasovanju izabrano je 6 dopredsjednika (od 10 kandidata), te su donesene smjernice budućeg djelovanja. Češke vatrogasce pozdravio je uime Hrvatske vatro4

Vatrogasni vjesnik

gasne zajednice načelnik mr. Željko Popović, dipl. ing., koji je istaknuo sve bolju suradnju s češkim vatrogascima, te posebno pohvalio uspješnu organizaciju „Vatrogasne olimpijade“ 2009.

lipanj 2010.

godine u Ostravi i angažman Češke vatrogasne zajednice u vrlo uspješnom radu koordinacije podunavskih zemalja CTIF-a. mr. Mario Starčević, dipl. ing.

Načelnik Popović čestita predsjedniku Richteru


aktualnosti

Prijem vatrogasnih dužnosnika Povodom Dana vatrogastva izaslanstvo Hrvatske vatrogasne zajednice sudjelovalo je na prijemu kod državnog vrha

P

redvođeni predsjednikom Antom Sanaderom, načelnik Željko Popović, glavni vatrogasni zapovjednik Mladen Jurin, te Franjo Gregurić, Teodor Fricki, Dino Kozlevac, Mijo Brlečić, Slavko Gauš, Ivan Golubić, Stjepan Ptiček, Milan Šulter i Dragutin Foschio, sačinjavali su izaslanstvo na prvom prijemu u predsjedničkim dvorima. Srdačno ih je primio predsjednik dr. Ivo Josipović kojeg je predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice izvijestio o stanju u hrvatskom vatrogastvu, naglasivši da su hrvatski vatrogasci odlično organizirani i spremni i za ovogodišnju ljetnu sezonu borbe protiv požara. Članovi izaslanstva posebno su istaknuli važnost daljnjeg očuvanja i unapređenja dobrovoljnog vatrogastva. Nakon Pantovčaka izaslanstvo se uputilo na Markov trg gdje ih je dočekala predsjednica Vlade RH zajedno sa svojim suradnicima potpredsjednicom Vlade Đurđom Adlešič, ministrom financija Ivanom Šukerom te državnim tajnikom pri MUP-u Ivicom Buconjićem. Predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader premijerki je poklonio statuu sv. Florijana, zahvalivši i njoj i Vladi što i u vrijeme krize pokazuju senzibilitet prema vatrogastvu, ne štedeći, nego i dalje financijski i opremom snažeći vatrogasne postrojbe. “Želim vam da ova sezona bude mirna i dobra, da imate što manje posla”,  poručila je premijerka vatrogascima, ističući da će njezina Vlada i dalje financijski, zakonski i na svaki drugi način pomagati vatrogastvo. Nakon Vlade RH vatrogasno izaslanstvo posjetilo je i predsjednika Hrvatskog sabora Luku Bebića kojeg je predsjednik Sanader također izvijestio o stanju u hrvatskom vatrogastvu kao i o problemima koji su prisutni. Pripremljenost za sezonu te statističke podatke o stanju ljudstva i opreme

Prijem izaslanstva HVZ-a kod predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića

Izaslanstvo HVZ-a na prijemu u Saboru RH kod predsjednika Luke Bebića

Vatrogasno izaslanstvo u društvu s premijerkom Jadrankom Kosor

iznio je glavni vatrogasni zapovjednik Mladen Jurin. Zaključak sa sva tri prijema bio je jednoznačan, a vidljiv je iz govora premijerke Jadranke Kosor koja je, kao i ostali državni dužnosnici, dala bezuvjetnu

potporu daljnjem razvoju vatrogasne djelatnosti, ali i rješavanju problema koji su prisutni, a odnose se na rješavanje financiranja i ustroja vatrogastva te radnog vremena profesionalnih vatrogasaca. Tekst i foto: Ivica Sikra

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

5


aktualnosti Otvoren 15. jubilarni kamp vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice

Vatrogasno i životno učilište Među 102 sudionika prve ovogodišnje smjene su pripadnici vatrogasne mladeži DVD-a Žminj, KrasŠapjane, Draganić, Tenja, Sloga-Plavić, Stubička Slatina, Klana i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba (u sastavu koje je više DVD-a) FAŽANA – U nazočnosti uzvanika i 102 polaznika prve smjene, predsjednik Hrvatske vatrogasne mladeži Nikola Sočev 21. lipnja 2010. u Fažani je svečano otvorio 15. po redu Kamp vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice (12. u Fažani) koji će ove godine djelovati u deset smjena do 6. rujna 2010. Svečanosti su prisustvovali načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice Željko Popović, županijski vatrogasni zapovjednik i ujedno zamjenik predsjednika HVZ-a, saborski zastupnik Dino Kozlevac, predsjednik Gasilske zveze Slovenije Tone

Koren, predstavnici županijskih vatrogasnih zajednica RH i drugi. U prigodnom kulturno-umjetničkom programu nastupio je plesni duo Društva Naša djeca iz Fažane. Obraćajući se mladeži i uzvanicima načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice Željko Popović, izrazio je žaljenje što su vremenske prilike poremetile protokol svečanog otvaranja 15. jubilarnog kampa vatroga-

sne mladeži u Fažani. Zbog toga je svečanost otvaranja Kampa u nešto skromnijem izdanju upriličena u restoranu. “U ime Hrvatske vatrogasne zajednice najprije pozdravljam sve pripadnike vatrogasne mladeži, cure i dečke, naše mlade vatrogaskinje i vatrogasce, radi kojih već 15. godinu organiziramo kamp. I, podsjećam, da je prvi kamp pokrenut 1995. u Novom Vinodolskom. Želim pozdraviti sve voditelje koji će 6

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.


aktualnosti odrađivati program prve smjene, kao i vaše voditelje, koji su vas pripremili za boravak u kampu, i predstavnike županijskih vatrogasnih zajednica koji svojom nazočnošću žele uveličati početak ovog 15. jubilarnog kampa. Pozdravljam predstavnike Vatrogasne zajednice Istarske županije, koji uvijek pružaju podršku radu i djelovanju kampa, a među njima posebno Dina Kozlevca, županijskog zapovjednika koji je ujedno i zamjenik predsjednika HVZ-a i njegovog zamjenika Klaudia Karlovića, zapovjednika JVP Pula. Na ovoj su svečanosti i naši prijatelji iz Gasilske zveze Slovenije i uvijek naši dragi gosti, članovi Društva Naša djeca iz Fažane s kojima uspješno surađujemo. Oni nama prirede zanimljive plesne točke, a mi njima omogućavamo da u kampu zimi uvježbavaju svoj program. Zaključno pozdravljam članove Savjeta vatrogasne mladeži Hrvatske koje predvodi predsjednik Nikola Sočev. Tijekom 15 godina organiziranja kampa ulagani su stalni napori da iz godine u godinu kamp bude mladima što privlačniji i zanimljiviji. Voditelji su se dobro pripremili na seminaru održanom krajem travnja 2010. i vjerujem da će i ovogodišnji boravak biti ugodan i lijep. Ove se godine nudi pilot-projekt u sklopu kojega se pokreće tečaj ronjenja za polaznike kampa

Kalia Benčić i Samuel Beriša svjetski prvaci u mini kategoriji

koji to žele. Jubilarni je kamp prigoda da podsjetim da 2013. godine ističe ugovor o korištenju ovoga prostora i HVZ je pokrenula odgovarajuće aktivnosti prema Vladi RH radi produljenja korištenja kampa na rok duži od 15 godina. To bi omogućilo HVZ-u i županijskim vatrogasnim zajednicama da pristupe daljnjem uređenju kampa glede infrastrukture i smještaja. Vjerujem da ćemo za to dobiti podršku i Ade Damijanac, načelnice općine Fažana koja je i sama vatrogaskinja, rekao je Popović i poželio ugodan boravak sadašnjoj i budućim smjenama Kampa Hrvatske vatrogasne mladeži u Fažani.

Zamjenik predsjednika HVZ-a i županijski zapovjednik Dino Kozlevac, izrazio je zadovoljstvo što može sudionike otvaranja pozdraviti u ime Vatrogasne zajednice Istarske županije. “Kamp Vatrogasne mladeži je vrlo važan segment rada hrvatskog vatrogastva, a posebice za budućnosti djelovanja Hrvatske vatrogasne zajednice. Vjerujem da će i ovogodišnja jubilarna sezona rada kampa Vatrogasne mladeži biti uspješna, a osim stručnog osposobljavanja, učenja i vježbanja koje je planirano, biti će sasvim sigurno vremena za odmor i kupa-

nje. Prognoza za naredne dane je povoljna i želim da se družite i steknete nova prijateljstva te da boravak u Fažani pamtite po lijepim uspomenama”, rekao je zapovjednik Kozlevac. Predsjednik Savjeta za vatrogasnu mladež Hrvatske vatrogasne zajednice Nikola Sočev, srdačno je pozdravio sve nazočne i polaznicima prve smjene poželio ugodan boravak u kampu, da steknu nova iskustva i prijateljstva te da se kući vrate s dragim uspomenama. Među 102 sudionika prve ovogodišnje smjene su pripadnici vatrogasne mladeži DVD-a Žminj, Kras-Šapjane, Draganić, Tenja, Sloga-Plavić, Stubička Slatina, Klana i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba (u sastavu koje je više DVD-a). Očekuje se da će tijekom ovogodišnjeg rada kampa Vatrogasne mladeži u Fažani boraviti oko 1.700 mladih iz svih krajeva naše zemlje, a lani je zabilježen boravak 1.623 sudionika iz 15 hrvatskih vatrogasnih zajednica. Tekst i snimci: Asim Čabaravdić

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik
Kornati Izgrađeno svih 12 križeva u spomen-parku na Kornatu

Spomen na vatrogasnu tragediju i zajedništvo “Pozitivan duh i energija kojima se u protekla dva mjeseca realizirao ovaj projekt, podsjetili su me na energiju i jedinstvo koje se osjećalo u obnovi naše zemlje“ – kazao je Bašić i dodao: „Ovo je postalo mjesto žrtve i stradanja, ali i nade, kojoj danas, sudjelujući u izgradnji, pri čemu ugrađuju i dio sebe, svjedoče ovi ljudi“

Spomen-područje Kornati

8

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

Dolazak na otok

G

otovo 500 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca iz Zadarske i Šibensko-kninske županije, uz pomoć graditelja suhozida s otoka Paga, te brojnih dragovoljaca iz ostalih udruga, izgradilo je, krajem lipnja, posljednji, 12. spomen-križ na otoku Kornatu, kao i kapelicu sv. Florijana.

Obitelji stradalih vatrogasaca


Kornati

Željko Šoša i Mladen Jurin

Izgradnjom križa posvećenog Anti Juričevu Mikulinu, dovršen je spomen-park vatrogascima stradalim u kornatskoj tragediji. Spomen-park izgrađen je prema idejnom projektu arhitekta Nikole Bašića koji nije skrivao zadovoljstvo realizacijom projekta. – Nakon svih strahova i sumnji temeljne su namjere ostvarene, a ovo postaje mjesto koje dobiva svoja metaforička svojstva, ne samo zbog tragedije, nego zato što je odaslana energija ponovnog zajedništva i solidarnosti koja je u Hrvatskoj, nažalost, bila zaboravljena. Pozitivan duh i energija kojima se u protekla dva mje-

Darko Dukić, zapovjednik VZ Šibensko-kninske županije

Arhitekt Nikola Bašić

seca realizirao ovaj projekt, podsjetili su me na energiju i jedinstvo koje se osjećalo u obnovi naše zemlje – kazao je Bašić i dodao: „Ovo je postalo mjesto žrtve i stradanja, ali i nade, kojoj danas, sudjelujući u izgradnji, pri čemu ugrađuju i dio sebe, svjedoče ovi ljudi“. Na izgradnju posljednjeg spomen-križa došao je, uz predstavnike lokalne vlasti, te članove obitelji, i glavni vatrogasni zapovjednik, Mladen Jurin. – Danas sam se vratio tri godine unatrag, i koliko sam ponosan, toliko je prisutna i gorčina kada znam zašto smo tu. Osobno sam se bojao provedbe projek-

ta, ali se vatrogastvo ponovno pokazalo kao djelatnost s ljudima koji su, u prvom redu humani i jedinstveni – rekao je Jurin. Naglasio je kako je nezadovoljan činjenicom da sudski proces vezan za kornatsku tragediju i dalje nije završen, ali i da vjeruje da će postupak biti korektan, i baziran na dokazima, i zaključio: – Nakon kornatske tragedije rodio se određen strah u zapovijedanju, posao vatrogasca je vrlo opasan i na svakoj intervenciji njihov je život ugrožen, no jednako tako u akcijama nas povlači srce, i to je veličina hrvatskog vatrogastva“.

Izgradnja spomen-križa

Mladog dobrovoljca helikopterom hitno prevezli u Zadar Izgradnju je na nekoliko trenutaka u drugi plan stavilo zdravstveno stanje Dina Škode, dragovoljca iz Povljane, koji je zajedno sa svojim ocem sudjelovao u izgradnji čak sedam križeva. Dino se, naime, u jednom trenutku požalio na bol i trnce u ruci, na kojoj se vidjelo mjesto uboda. Budući da se nije znalo što ga je ugrizlo, na mjestu događaja pružena mu je liječnička pomoć, a kasnije je helikopterom prevezen u Zadar, gdje je hospitaliziran u Općoj bolnici. Pri odlasku s otoka, stigla je vijest da je Dino dobro, te da opasnosti za njegov život nema.

Odazivom i organiziranošću, kao i velikim odrađenim poslom, posebno su bili zadovoljni Darko Dukić i Željko Šoša, zapovjednici Šibensko-kninske i Zadarske županijske Vatrogasne zajednice, te inicijator realizacije projekta, predsjednik Udruge “Suhozid”, Ivo Butković, a svi sudionici izgradnje naglasili su kako osjećaju ponos i čast što su dobili priliku dati “dio sebe” za stradale kolege. Dvanaest križeva zauvijek će svjedočiti nezapamćenoj tragediji, ali i jedinstvu više od tisuću dobrovoljnih graditelja iz svih krajeva Hrvatske. Tekst i snimci: Maja Kačanić lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

9


poplave Od posljednjeg dana svibnja do kraja lipnja, na području nekoliko županija u Slavoniji trajalo je opsadno stanje stanovništva koje se zajedno s pripadnicima žurnih službi borilo protiv nabujalih voda rijeka od Save do Drave, Karašice i Dunava

Nabujale vode opkolile Slavoniju Tijekom tog razdoblja tisuće vatrogasaca bilo je u prvim redovima borbi na nasipima, u šumama i poplavljenim mjestima. Njih je pored ostalih posjetio i načelnik HVZ-a Željko Popović 4. lipnja 2010. godine načelnik HVZ-a mr. Željko Popović posjetio je tri županije zahvaćene poplavama u proteklih par dana. U Požeško-slavonskoj županiji dočekao ga je predsjednik VZŽ Željko Petrović i županijski zapovjednik Josip Ugrin. Domaćini su načelnika upoznali s događajima proteklih nekoliko dana i sa sadašnjim stanjem. Nakon toga su posjetili DVD Pleternicu te u pratnji predsjednika DVD-a Pleternica obišli područje koje je proteklih dana bilo pod vodom. U posljednja 24 sata voda se znatno povukla te se polako počinje sa sanacijom terena. Iz razgovora s vatrogascima saznajemo da su tokom početnih sati poplave vatrogasci s jedne ugrožene farme spasili oko 200 ovaca u vodi preko pojasa. U intervencijama je sudjelovalo preko 100 vatrogasaca s područja grada Pleternica. Županijski zapovjednik je kazao da je na intervencijama vezanim uz poplave sudjelovalo na području županije 20 DVD-a i jedna JVP s ukupno 2004 vatrogasca, da su obavili 519 intervencija i utrošili 6989 radnih sati. U Slavonskom Brodu načelnika HVZa­ je dočekao zapovjednik VZŽ Brodskoposavske županije Stjepan Županić. U kratkom susretu sa županom Brodskoposavske županije, g. Danijelom Maruši10

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

ćem, župan je pohvalio i zahvalio se na velikom trudu i požrtvovnosti vatrogasaca u ovoj situaciji. Načelnik županijskog stožera zaštite i spašavanja g. Davor Vlaović izvijestio je načelnika o događajima proteklih dana, te da se situacija u najvećoj mjeri smirila, no da su trenutno najveći problem klizišta, od kojih su neka duboka i oko 40 m, te da se trenutno radi na sanaciji istih. Županijski zapovjednik je istaknuo da je na terenu u ovih nekoliko dana bilo oko 1050 vatrogasaca te da je utrošeno oko 9000 radnih sati, a vatrogasci su radili s oko sedamdesetak pumpi. Nakon povlačenja vode slijedi dugotrajan posao ispumpavanja, čišćenja i saniranja terena. Nakon sastanka obišli su zajedno mjesta trenutnih klizišta. Nakon Slavonskog Broda načelnik je posjetio Beli Manastir čija su okolna naselja trenutno bila u najvećoj opasnosti. U prostorijama JVP Beli Manastir dočekali su ga predsjednik VZŽ Osječko-baranjske i zapovjednik JVP Beli Manastir Franjo Bartolić, županijski zapovjednik Boris Banjan i pročelnik Berislav Hengl. Načelnika su upoznali s trenutnom situacijom te potencijalnim problemima tokom noći. Tokom posjeta je u prostorijama JVP bilo skupljanje dodatnih snaga i priprema za noć. Iz razgovora smo saznali da su dignuta skoro sva dobrovoljna vatrogasna društva, dio njih na punjenju vreća, a dio na samoj obrani kod nasipa ili na osvjetljavanju terena. Najkritičnije je bilo na nasipu kraj rijeke Karašice. Nasip je počeo popuštati te bi u slučaju puknuća bila poplavljena naselja Luč, Šumarine i Šećerane. U

pratnji domaćina načelnik je posjetio sam nasip. Na zbirnom mjestu kod nasipa bile su stotine vatrogasaca, policija, mještani te pripadnici HV koji su došli pomoći oko izgradnje nasipa, ali i zbog eventualno potrebne evakuacije. Pristup do samog nasipa je veoma težak te je moguć isključivo terenskim vozilima ili traktorima. Do nasipa su se traktorima vozile vreće pomoću kojih se popravljao nasip. Iz kasnijeg razgovora sa županijskim zapovjednikom g. Banjanom saznajemo da je sličnih situacija bilo po cijeloj županiji, te da je u razdoblju od mjesec dana na terenu bilo 1964 vatrogasca koji su u 1611 intervencija odradili 9427 radnih sati. Tijekom posjeta u sve tri županije načelnik je zahvalio vatrogascima na izuzetnim naporima koje ulažu u obrani ljudi i njihove imovine od ovih, u ovo vrijeme sve učestalijih poplava. Ponudio je, ako će nadalje biti potrebna pomoć u opremi i ako se pokaže potreba ljudima iz drugih županija. U neke od zahvaćenih županija već su neki poslali pomoć većinom u opremi. Ono što se može zaključiti jest da su vatrogasci obavili velik posao, ali i da su za obranu od poplava i sanaciju utrošena velika sredstva koja su snosila većinom dobrovoljna vatrogasna društva i zajednice samostalno. Darko Piškor


poplave Poplave u Osječko-baranjskoj županiji

U stanju pripravnosti 145 postrojbi Šećerana u Baranji gdje je na evakuaciju bilo spremno 1.500 stanovnika. Ugrožena su i mjesta Strizivojna, Vuka i Bokšić Lug. Od 6. lipnja vodostaji na lokalnim vodama stagniraju, a nova opasnost nastupa rastom vodostaja Dunava i Drave gdje se prognozira porast vodostaja od 40 cm na dan. OSIJEK – Na području Istočne Hrvatske ca, Jošava i Karašica kao i dio kanalskog Vrh dunavskog vala 11. 6. je stigao do već je tijekom svibnja zabilježena nadpro- sustava. Uskoro su zatvorene i neke lo- Batine gdje je izmjereno 734 centimetara sječna količina oborina. Kako pokazuje i kalne, županijske i državne prometnice i to je treći po veličini povijesni vodeni hidrološka karta odstupanja količine obo- (urušio se most na županijskoj cesti La- val. Tamošnje stanovništvo ugroženo je rina (slika 1.) vidljivo je da je ovo područje dimirevci-Satnica), a u Batini je došlo do prije svega pojavom podzemnih voda i u svibnju bilo vrlo kišno, a erozijom tla izazvanom vestanje se pogoršalo i u prlikim oborinama. Drava kod vim danima lipnja. Zbog Osijeka također se zbog ravelike količine kiše koja sta Dunava izlijeva na lijevu je na području Osječkoobalu te je prekrila gotovo baranjske županije počela cijelu šetnicu, a vodostaj padati u poslijepodnevDrave iznosi 450 cm. Među nim satima 30. svibnja rekorderima u vodostaju je i 2010. godine, došlo je rijeka Karašica čiji je vododo plavljenja podruma, staj dosegao dosad nezabiljedvorišta, lokalnih i župaženih 316 centimetara. nijskih cesta na području Vatrogasne postrojbe zaNašica, Đakova i Belišća počele su intenzivno s inte općina Podgorač, Dretervencijama 31. 5. 2010. nje, Petrijevci, Bizovac i godine, a najgore je bilo u peĐurđenovac. Ovo je bio riodu od 1. do 3. lipnja kada Načelnik Ž. Popović razgledava karte sa zapovjednikom Banjanom početak četverodnevnog je izvršeno oko 900 intervenkišnog perioda koji je uzrokovao probleme otklizavanja tla i odrona zemlje na kuću. cija na raznim lokacijama. Vatrogasci su u slivu Save i Dunava, a u prvom dijelu Vatrogasci su uspjeli izvući stariju žensku vršili sve vrste intervencija: spašavanje iz lipnja padala je konstantno velika količina osobu iz ruševine nakon dva sata bitke s ruševina nastalih uslijed klizišta, evakukiše kako pokazuje slika 2. Velike količine blatnom zemljom i kamenjem koje je za- acija ljudi i imovine, pripreme za skupnu oborina utjecale su na vodostaje pojedinih trpalo kuću. Na žalost, 75-godišnja Marija evakuaciju na ugroženim područjima, isrijeka, rječica i kanala u Dravskom slivu. Labrović preminula je u osječkoj bolnici pumpavanje vode iz ugroženih objekata, Ugrožena su slivna područja “Karašica- nakon što su se liječnici dva dana borili probijanje kanala kao i druge radnje. Osim Vučica”, “Vuka” i “Baranja”. Zbog porasta za njezin život. Zbog ugroženosti stanov- toga vatrogasci su radili na preventivnim vodostaja, 31. 5. 2010. Hrvatske vode su ništva organizirana je u mnogim vatroga- poslovima oko izrade nasipa i punjenja proglasile izvanrednu obranu od poplava snim društvima i priprava za moguću eva- vreća s pijeskom, osvjetljavanja i nadzora na području Osječko-baranjske županije. kuaciju ljudi. Od 2. do 5. lipnja posebno nasipa. Ukupno je do 21. lipnja izvedeno Plavile su rijeke Biđ, Bosut, Vuka, Vuči- su bila ugrožena naselja Luč, Šumarine i 1411 intervencija u kojima je sudjelovalo

Ukupno je do 21. lipnja izvedeno 1411 intervencija u kojima je sudjelovalo 80 vatrogasnih postrojbi s 1864 vatrogasca, a ukupno vrijeme trajanja izvedenih intervencija iznosi 2596 sati. Osim toga, na izradi raznih obrambenih nasipa bilo je angažirano 39 vatrogasnih postrojbi sa 729 vatrogasaca

Slijeva župan Marušić, zapovjednik Županić i načelnik Popović

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

11


poplave

80 vatrogasnih postrojbi s 1864 vatrogasca, a ukupno vrijeme trajanja izvedenih intervencija iznosi 2.596 sati. Pored toga, na izradi raznih obrambenih nasipa bilo je angažirano 39 vatrogasnih postrojbi sa 729 vatrogasaca. U pripravnosti za evakuaciju stanovništva bilo je 19 vatrogasnih postrojbi sa 121 vatrogascem. Sve vatrogasne postrojbe s područja Osječko-baranjske županije (njih 145) bile su u stanju stalne pripravnosti. Treba još reći da je u tijeku ispumpavanje bunara na području županije te su vatrogasci pomogli u sanaciji više od dvije tisuće bunara. Štete nastale od katastrofalnih poplava koje su u lipnju zadesile područje Osječko-baranjske županije procjenjuju se na više od milijardu kuna. Premda se trenutačno na cijelom području stanje stabiliziralo, ostaje činjenica da su zabilježeni novi vodni maksimumi (čak 6 lokalnih vodotoka premašilo je svoje povijesne maksimume)

Osijek

12

koji će potaknuti nužnu izgradnju novih nasipa. Poplave ovakvih razmjera na području dunavskog i dravskog sliva dogodile su se 1965. i 1972. godine, a od tada ponovno 2002., 2006., 2009. i ove godine, što ukazuje na činjenicu da su poplave sve češće i dolazi vrijeme kada treba ojačati sustav obrane od poplava. Na kraju treba reći da su brojni vatrogasci Osječko-baranjske županije uz osobna odricanja i nesebično zalaganje dali ogroman doprinos spašavanju stanovništva i imovine ugrožene poplavama. Posebno treba istaknuti dobrovoljne vatrogasce koji su napuštali i svoja radna mjesta i obitelji te se bez ikakvih naknada stavljali na raspolaganje matičnim vatrogasnim društvima nerijetko i duže od 12 sati. Sustav vatrogastva Osječko-baranjske županije pokazao je u ovom kriznom događaju svoju spremnost na izazove i potvrdio ključnu ulogu u sustavu zaštite stanovništva ove županije. Berislav Hengl

Batina

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.


poplave

Obrana od poplave na području grada Đakova Velike količine oborina koje su pale u kratkom vremenskom razdoblju 30. i 31. 5. (81 mm), rezultirale su naglim porastom rijeka, zapadnog lateralnog kanala Biđ polja i njihovih pritoka. Zapadni lateralni kanal u dionici 22 kod Đakova dosegnuo je nivo od 402 cm te se 31. 5. 2010. godine u 18,00 sati uvode izvanredne mjere odbrane od poplave. Hrvatske vode izražavaju sumnju da će voda i dalje rasti te da prijeti izlijevanje zapadnog lateralnog kanala preko ceste Đakovo – Dragotin s mogućnosti pojave poplave na području grada Đakova. Vatrogasna postrojba DVD-a Đakovo se stavlja u pripravnost uz pripremu uređaja i opreme za ispumpavanja. Tokom noći 1. 6. 2010. godine zapadni lateralni kanal se izlijeva iz svoga korita te ubrzano puni riječicu Kaznicu i poplavljuje okolne njive. Dostignuti vodostaj iznosi + 466 cm, što je najviše izmjeren vodostaj od postavljanja mjerne stanice. Ubrzo su u vatrogasni operativni centar Đakovo počele stizati dojave građana o poplavljenim podrumima i bunarima iz naselja Kuševac i grada Đakova, te dojave o poplavama u Budrovcima, Pisku, Širokom Polju, Selcima Đakovačkim i Piškorevcima gdje voda prijeti ulaskom u štale i kuće, a poplavljen je i trgovački centar Plodine. Vatrogasna postrojba DVD-a Đakovo je u potpunoj mobilizaciji. Po zapovjedi gradonačelnika gosp. Zorana Vinkovića podižu se postrojbe DVU Energe, DVD Budrovci, DVD Široko Polje, DVD Selci Đakovački, DVD Perkovci, DVD Piškorevci i Ivanovci. Najveća opasnost i prava borba s vodenom stihijom vodila se u

Đakovo

Piškorevcima gdje se Kaznica prelila iz korita te je ugrozila više stambenih i gospodarskih objekata. Na prepumpavanju su radili vatrogasci iz DVD-a Piškorevci i Novi Perkovci te DVU Energe. Radili su se zečji nasipi, a angažirana je i kombinirka Hrvatskih voda, bager Đakovačkog vodovoda i bager gusjeničar “Raguž prijevoz” za čišćenje, odmuljavanje i prokop odvodnih kanala. Ispumpavanje podrumskih prostora i bunara završeno je 2. 6. 2010. godine u 21,00. Ispumpano je 54 podrumskih prostora i bunara. Opasnost od daljnjih poplava prestala je 2. 6. 2010. godine u 21,00 sat. Koordiniranom akcijom svih

sudionika u spašavanju, a posebice čelnih ljudi Grada Đakova i zapovjednika vatrogasnih postrojbi, te zahvaljujući velikom angažiranošću pripadnika vatrogasnih postrojbi spriječena je veća materijalna šteta na stambenim objektima. Posebno treba istaći da na području grada osim poplavljenih podruma, dvorišta i nekoliko štala voda nije ugrozila druge dijelove stambenih objekata. Sva ugrožena stoka je evakuirana na vrijeme, svi su nasipi postavljeni na vrijeme tako da nije bilo potrebe za evakuacijom stanovništva. Antun Jurman, zapovjednik VZG Đakovo

Tehnička intervencija u Čepinu ČEPIN – Nevrijeme u Slavoniji pokazalo je svu snagu prirode. Obilne kiše poplavile su kanale, putove, dvorišta obiteljskih kuća, oranice, voćnjake, te nanijele ogromnu štetu ljudima. Ne držeći se samo svog slogana „VATRU GASI, BRATA SPASI“ vatrogasci su pokazali svoju najveću snagu, a to je pomoć bližnjem u svakoj nevolji. Gledajući slike iz cijele Slavonije, moglo se vidjeti da su vatrogasci, kako dobrovoljci, tako i profesionalci, svugdje nazočni gdje je teško i treba pomoći. Vidjelo se to i kada se drvo ispred kuće obitelji Kordić u naselju Ovčara Čepin uslijed kiša koje su natopile tlo i jakog

vjetra nagnulo prema kući. Postojala je opasnost da će drvo napraviti štetu na krovištu i ugroziti dom obitelji Kordić. U pomoć su pozvani vatrogasci DVD Čepin koji su izveli tehničku intervenciju uz pomoć motorne pile, užadi za potezanje i, naravno, vrijednih ruku čepinskih vatrogasaca. Sretni zbog dobro obavljenog posla i pomoći „bratu“ uvijek kada to treba, kao jedinoj nagradi čepinski vatrogasci, kao i svi vatrogasci u Slavoniji, još jednom su pokazali da se na njih uvijek može računati. Zlatko Haramustek, vatrogasni časnik

Čepin

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

13


poplave

Vatrogasci DVD-a Suhopolje 36 sati bez odmora spašavali od poplave SUHOPOLJE – Od nedjelje 16. 5. 2010. u jutro do srijede 19. 5. 2010. na području općine Suhopolje palo je 110 litara kiše po metru četvornom. Razlili su se svi potoci i kanali. Voda je napunila podrume i bunare. Prekrila je magistralnu, lokalne ceste, a oranice pretvorila u jezera. Prvi su u obranu nastupili vatrogasci. Izuzetno sam ponosna na njih, na početku razgovora rekla je Zlata Šljivac, načelnica Općine Suhopolje i nastavila: – Ugrožena su bila naselja: Suhopolje, Borova, Cabuna, Orešac, Naudovac, Žubrica i Pčelić gdje je voda ušla u kuće. Svjesna sam da sam najodgovornija osoba za sigurnost stanovništva ovog područja. Sve to vrijeme bila sam mokra i blatna, organizirajući i opskrbljujući s neophodnim potrepštinama rad mojih vatrogasaca i mojeg ugroženog naroda. Načelnica sam svega 12 mjeseci. Kao medicinska sestra radila sam u Virovitičkoj bolnici. Potom sam bila 575 dana sudionnica Domovinskog rata. Vratila sam se raditi u Ambulantu u Suhopolje, a po preporuci politike imenovana sam za načelnicu. Vrlo sam ponosna na moje djelatnike u općini, među kojima je i rukovodstvo DVD-a. Na njih mogu računati. Dostupni su uvijek kad ih trebam, posebno u kriznim situacijama kakva je bila ova poplava. Svi imamo entuzijazam, imamo puno volje, ali ne i novaca. Nerazvijena smo općina. U vatrogastvo se godinama nije dovoljno ulagalo. Navalno vozilo i cisterna DVD-a Suhopolje stari su preko 35 godina. Bojimo se da

će nam u trenutku intervencije otkazati. Tražila sam pomoć kod svih institucija, sve sam poduzela, ali za sada ne vidim rješenje kako opremiti vatrogasce. Locirani smo na takvom području da ne možemo izbjeći elementarne nepogode, kao što je ova. Nemamo mogućnost vlastitog financiranja nabave vatrogasne tehnike i opreme. To što smo do sada dobili i što imamo, nedovoljno je. Sami možemo učiniti nešto sitno, što radimo i što ćemo nastaviti. Prikupljamo dobrovoljne priloge po kućama u općini, ali sve je to sitno. Država ulaže u javne profesionalne postrojbe, ali ne i u dobrovoljno vatrogastvo. Očekivala sam više pomoći pri saniranju poplave. Sami smo u roku od 10 minuta organizirali krizni stožer i odmah stupili u akciju. Bujica se sručila s Bilogore tako neočekivano i naglo. Snalazili smo se s malo novca kako smo najbolje znali i mogli i nabavili neophodne gumene čizme, vreće za pijesak,

Načelnica Općine Suhopolje, Zlatka Šljivac

14

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

baterije, osigurali dežurstva od 30 ljudi i vršili hitne akcije na terenu. Ne mogu dovoljno zahvaliti vatrogascima na požrtvovnosti i neumornom radu na spašavanju imovine u našim naseljima. Posebno hvala Mirku Solaru. On je uzor vrijednog i poštenog čovjeka. Zapovjednik je VZO Suhopolje. Hvala Veni Švarcu, privatnom poduzetniku, koji se uključio u obranu svojom mehanizacijom, Željku Mikulčiću, donačelniku, Dragutinu Keseru, predsjedniku VZO, Marijanu Brleku, predsjedniku Vijeća općine, Branku Horvatu, predsjedniku Udruge branitelja općine Suhopolje i njegovom članstvu. Svi su sa svojim ljudima bili uključeni u akciju zaštite i spašavanja. Posebno hvala svim vatrogascima, našim operativcima, koji su neumorno na sanaciji radili 36 sati neprekidno, sve dok glavna bujica nije prošla. Oni su naš ponos i primjer solidarnosti u nevolji. Radili smo na prohodnosti kanala, mehanizacijom preoravali kanale po oranicama i propuštali vodu. Pročišćavali ulične odvodne kanale, ispumpavali vodu iz podruma i bunara, dovodili pitku vodu stanovništvu. Moji vatrogasci sve to vrijeme bili su na sendvičima i suhoj hrani, bez odmora. Sretna sam, ponosna na njih i zahvalna, jer smo svi zajedno bezrezervno pomagali stanovništvu naše općine i spašavali, maksimalno što smo mogli – rekla je Zlata Šljivac, načelnica Općine Suhopolje. Fotografije i tekst: Barica Mihoković

Suhopolje


poplave

Četiri obitelji u Turnašici treći put ove godine pod vodom TURNAŠICA – Zbog bujica koje se slijevaju iz Bilogore, od poplave nije pošteđeno ni podbilogorsko naselje Turnašica. Oborinske su vode 21. lipnja po treći put poplavile podrume, gospodarske zgrade, dvorišta, sušare za duhan, poljoprivrednu mehanizaciju, hranu za stoku, ogrjevna drva i sve što se zateklo u domaćinstvima Antuna Novaka, Ane Vuković, Ivice Špoljarića i Rudija Vukovića, na desnoj strani ulice Braće Radića. Bujica nadolazi iz Bilogore oborinskim potokom između povišenog mjesnog groblja i uzdignutih kuća u selu, koji postoji još od turskog doba, a teče ispod županijske ceste Turnašica – Vukosavljevica. Do prije dvadeset godina sve je bilo normalno. Sve nadolazeće vode su prirodnim koritom oborinskog kanala otjecale ispod ceste i vrtova tog dijela Turnašice u rječicu Valiju. Nadležne službe za ceste most su posljednjih deset godina proširile i betonski pojačale, a oborinske vode slijevaju se na posjede ugroženih domaćinstava. Iza njihovih domaćinstava gradnjom objekata na tom terenu prekinut je prirodni oborinski kanal i u kišnim vremenima navedena domaćinstva su poplavljena. Ljudi već godinama traže pomoć. Obraćaju se svojem Mjesnom odboru, Općini, Hrvatskim vodama. Svi su bili na uviđaju, uvjerili se da problem treba riješiti, ali do sada nije učinjeno ništa. Jedino se u pomoć redovito uključuje interventno odjeljenje DVD Turnašica i to: Josip Nemet, zapovjednik i vatrogasci Marin Dudašek, Marko Tkalčec, Marko Nemet, Ivan Ostoić, Davor Dudašek, Hrvoje Kovač i Marin Metelko. U

dvorištu-jezeru Novoselovih od jutra do mraka uključena je električna agregatna pumpa koja crpi vodu iz kosih dvorišta na asfaltiranu cestu u ulici. Isto je kod Vukovićevića. Vodu crpi električna crpka, kod Špoljarića agregat vatrogasne motorne pumpe. Iz njihova dvorišta preko ciglenih zidova gospodarske zgrade teče voda u dvorište Vukovičevića. Na taj način uličnim padom po asfaltnoj cesti voda otječe u rječicu Valiju. Štete kod poplavljenih su velike. Posebno kod strojeva i fiksnih postrojenja, uskladištene robe, drva i dr. Da bi financijski pomogli vatrogascima, ljudi sami priba-

ve gorivo za usisne pumpe, na njihova brojila uključuju se crpke, da bi smanjili štete na gospodarstvima. Vatrogasci imaju priključenih više od 300 metara cjevina, koje postavljaju da bi izvlačili vodu od jutra do sumraka u sve dane poplave. Suseljani Turnašice i vatrogasci smatraju da nitko nije imao pravo dirati u prirodni oborinski potok rijeke Valije, pa tako ni gospodarstvenik Toš, u razgovoru je posebno naglasio Josip Nemet, vatrogasni zapovjednik DVD Turnašice. Fotografije i tekst: Barica Mihoković

Vatrogasci Turnašice u borbi s brdskim bujicama s Bilogore

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

15


poplave Načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice mr. Željko Popović nakon katastrofalnih poplava posjetio Požeštinu

Ponuđena i realizirana pomoć PLETERNICA – Nakon što je područje Požeško-slavonske županije početkom lipnja bilo među najugroženijima od poplava ove godine, načelnik HVZ-a mr. Željko Popović i njegov suradnik Davor Piškor posjetili su područje Požeštine, te se osobno upoznali s teškim posljedicama u vrijeme obilnih kiša i nabujalih vodotoka, koji su se s obronaka požeškog gorja ‘sručili’ na nizinski dio županije. Izuzetno složeno bilo je razdoblje od kraja svibnja do kraja prve dekade lipnja na području Požeštine, osobito na području grada Pleternice, pa su pripadnici brojnih DVD-a, prije svega središnja društva, imala goleme obveze u zaštiti i spašavanju ljudi, stoke i imovine pučanstva, kao i gospodarskih objekata. Valjalo je provesti danonoćno dežurstvo, jer su goleme količine vode nagrnule s viših predjela, uz stalne padavine koje su nadmašile višedesetljetne prosjeke, ugrozile stanovništvo, njihove kuće i gospodarske objekte. Svih tih dana najugroženija bila su područja grada Pleternice, kao i područja općina Brestovac i Čaglin, ali je podosta aktivnosti bilo i u prigradskim naseljima županijskog središta Požege. Najveći teret u tom su razdoblju podnijeli članovi središnjeg DVD Pleternica pod izravnim zapovjedništvom područnog zapovjednika Dragutina Žnidareca i predsjednika DVD Pleternica Radomira Rotara, zatim čelnici DVD Brestovac Alen Ugrin i Drago Tus-Sedlar, kao i najodgovorniji pripadnici DVD Čaglin. Na terenu su u rješavanju lokalnih problema, ali i u ispomoći na drugim područjima sudjelovali zapovjednici i operativci DVD Kutjevo, DVD Velika, DVD Jakšić, DVD Jaguplije i još nekih manjih DVD-a s područja pojedinih gradova i općina na području Požeštine. Istodobno su se na istovjetnim zadaćama našli i pripad-

nici vatrogasnih postrojbi gradova Pakraca i Lipika, kao i ostalih manjih DVD-a, pružajući potporu u rješavanju složenog stanja na terenu. Upravo je takvo alarmantno i nadasve ugrožavajuće stanje na cijelom području Požeštine, gdje je na obrani od poplava i nabujalih voda sudjelovalo više stotina vatrogasaca, utjecalo na odluku načelnika Hrvatske vatrogasne zajednice mr. Željka Popovića da posjeti humane vatrogasce i u razgovorima s čelnicima županijske i područne zajednice iskaže punu potporu i organizira pružanje pomoći u opremi i novcu. Toga petka, 4. lipnja 2010. godine, on je sa svojim suradnikom Darkom Piškorem obišao najugroženije područje grada Pleternice, a prethodno su ga o stanju podrobno informirali predsjednik VZŽ Požega Željko Petrović i županijski vatrogasni zapovjednik Josip Ugrin. Načelnik Popović je naglasio da vatrogascima treba pružiti maksimalnu potporu, te je odmah organizirana doprema nužne opreme – vatrogasnih cijevi, kabanica, čizama, priručnog alata, čemu su se odazvali vatrogasni prijatelji iz više hrvatskih županija, ponajprije iz Krapinsko-zagorske, Varaždinske i Zagrebačke županije. Istodobno je istaknuto kako će se putem Državne uprave za zaštitu i spašavanje zatražiti financijska potpora golemim naporima da se učini najviše u spašavanju ljudi, stoke i imovine. Valja isto tako naglasiti kako su već na početku akcije u spašavanju od poplavnih voda, svoju pomoć pružili vatrogasci s područja Splitskodalmatinske i Varaždinske županije, žurno uputivši 15 pumpi, koje su operativci koristili u svojim intervencijama. Vrijedna je i hitna pomoć u općini Brestovac, gdje je načelnik Zdravko Mandić u roku tri dana

osigurao novce za tri pumpe, kao i u gradu Kutjevo, gdje je slično postupio i gradonačelnik Ivica Nikolić. Sve to, naglasio je u razgovoru načelnik HVZ-a mr. Ž. Popović, zasigurno je imalo pozitivan odjek u uspješnom suprotstavljanju nabujalim vodama i poplavnom valu u nizinskom dijelu Požeške kotline. Sada preostaje da se saniraju nastale štete, da se život ljudi polako vrati u kolotečinu svakodnevnog života, ali ne smije ostati bez odjeka izuzetno angažiranje vatrogasnih operativaca, kako u središnjim i drugim DVD-ima, kao i pripadnika Javne vatrogasne postrojbe grada Požege. Samo se tako, uz zajedničko angažiranje i udruživanjem snaga, mogu ostvariti rezultati koji su postignuti. I na koncu, valja uputiti zahvalu načelniku HVZ-a Ž. Popoviću na djelotvornoj organizaciji pomoći lokalnim vatrogasnim operativcima, ali to bi trebalo ponukati i lokalne službe da shvate značaj humanog vatrogasnog poziva i odgovornije se uključe u pružanje potpore DVDima i svim vatrogascima, koji su punih pet dana bez ikakvog prekida pružali svaku moguću pomoć pučanstvu i gospodarskim subjektima na ugroženom području. Nažalost, stvarno stanje šteta bit će poznato tek naknadno, kada se u nadležnim službama općina, gradova i županije (proglašeno je stanje elementarne nepogode) razmotre pristigli zahtjevi za naknadu od šteta nastalih poplavnim vodama. Istodobno valja uvažiti učinjene napore vatrogasnih operativaca, te im bar u minimalnom iznosu nadoknaditi nastalu štetu na osobnoj i skupnoj opremi, vozilima i u drugoj opremi, koja je punih tjedan dana bila na ‘ispitu humanosti’ diljem Požeško-slavonske županije, a pripadnici operative su sudjelovali i u pružanju pomoći vatrogascima s područja VZ Brodsko-posavske županije. Pripremio: Boris Ožanić

Na slici u sredini, slijeva županijski zapovjednik i predsjednik Ugrin i Petrović s načelnikom Popovićem obišli su Požeštinu

16

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.


poplave Vatrogasno područje Koprivnica

Oluja za sobom ostavila pustoš KOPRIVNICA – Posljedice nezapamćenog nevremena nezabilježenog u posljednjih dvadesetak i više godina, koje je u noći 17. na 18. lipnja zahvatilo šire područje Koprivnice i okolice obišao je u petak 18. lipnja zapovjednik JVP Koprivnica Slavko Tucaković, koji je rekao da je zabilježeno tridesetak intervencija i da se na nekima radilo tijekom čitavog dana kako bi se što prije sanirale nastale štete. Osim djelatnika JVP grada Koprivnice koji su nesebično radili na otklanjanju posljedica nevremena, u tomu su pomagali i članovi DVD-a Vatrogasne zajednice grada Koprivnice kao i ostalih Vatrogasnih zajednica na području Požarnog područja Koprivnica. Najviše su stradali neki gospodarski objekti u Starigradu, voda se našla u

brojnim podrumima prigradskih naselja Reke, Štaglinca i Starigrada te nekih drugih mjesta. Stradala mjesta obišao je i županijski zapovjednik Valent Furmeg u pratnji zamjenika zapovjednika JVP grada Koprivnice Slavka Lakuša. Tako su zajedno obišli najteže stradala mjesta među kojima Hlebine, Glogovac, Javorovac, Starigrad, Reku, Štaglinec, Golu, gdje je na državnoj cesti prema graničnom prijelazu trebalo ukloniti nekoliko stabala sa ceste, što je bio slučaj i na dijelu Podravske magistrale od Koprivnice prema Đurđevcu i na državnoj cesti prema Križevcima. Tokom dana obišli su još neka mjesta i područja gdje je pričinjena znatna materijalna šteta. Kako nas je informirao Valent Furmeg, u nekim općinama aktivirao je članove

pojedinih vatrogasnih društava, kako bi se nastale štete što prije sanirale, a u dogovoru s načelnicima općina, koji su se u potpunosti složili s predloženim mjerama županijskog zapovjednika i prihvatili njegove sugestije glede aktivnosti na saniranju šteta. Pomoć su pružile i vatrogasne postrojbe s đurđevačkog područja gdje nevrijeme nije pričinilo veliku štetu kao na koprivničkom području. Sa svojim obilaskom područja stradalog od nevremena, te provedenim aktivnostima na sanaciji od strane vatrogasaca Valent Furmeg sa suradnicima izvijestio je župana Darka Korena. Posljedice nevremena još će se dugo pamtiti u ovom kraju, a materijalna šteta treba se tek naknadno utvrditi i vjerojatno neće biti mala. Dragutin Rendić

Poplava u Kutini

Intervencije kutinskih vatrogasaca KUTINA – U subotu, 19. lipnja 2010., u poslijepodnevnim satima Kutinu je zahvatilo nevrijeme praćeno jakim vjetrom, tučom, kišom i grmljavinom. U 20 minuta palo je 50 litara kiše po četvornom metru. Ulice su postale rijeke, grad je bio pod vodom, promet se otežano odvijao. Takvu kišu ne pamte ni najstariji Kutinčani. Poplavljeni su mnogi podrumi, lokali u podrumima i suterenima, niži stanovi i poslovni prostori, dvorišta, bašte i vrtovi, parkirališta u centru, policijska postaja i mnogi drugi objekti. Kanalizacijski sustav nije uspio prihvatiti tako veliku količinu vode, u Hebrangovoj ulici voda je narasla 50 centimetara, križanje kod Helešija u centru grada postalo je jedno veliko jeze-

Nevrijeme u kutinskom kraju

ro, Kolodvorska ulica poput rijeke, kao i većina ulica u gradu. Voda je nosila ostatke granja, drveća, smeća, svega što joj se našlo na putu. Na nekoliko mjesta srušena stabla koja su se našla na cesti morali su uklanjati pripadnici kutinske vatrogasne postrojbe. U Vinogradskoj ulici aktiviralo se klizište koje je ugrozilo temelje dviju obiteljskih kuća, a od udara groma u nekoliko su stanova i kuća stradale električne instalacije i kućanski aparati. Tijekom nevremena zabilježeno je nekoliko prometnih nesreća. Kutinski vatrogasci imali su više od 30 intervencija. Pored profesionalnih vatrogasaca kutinske vatrogasne postrojbe, ispumpavajući, i na taj način spašavajući

privatnu i društvenu imovinu, sudjelovali su i članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava Husain, Jamarice, Ilova, Repušnica, Banova Jaruga, Međurić, Selište, djelatnici poduzeća Moslavina d.o.o., te mnogi građani. U ovim intervencijama sudjelovalo je ukupno 50-ak vatrogasaca. Srećom, unatoč tako lošem nevremenu praćenom jakim vjetrom, tučom, kišom i udarima groma, nije bilo povrijeđenih osoba, pa ni štete većih razmjera. F. L.

Kutina pod vodom i slomljenim drvećem

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

17


poplave

I glinski kraj pod vodom! Da se s prirodom i njenim zakonima, ali jednako tako i sa svim onim prirodnim pojavnostima (ciklusima) koji proizlaze iz istih zakona tijekom jedne kalendarske godine nešto neuobičajeno događa, ne moramo biti posebni stručnjaci kako bismo to zaključili i konstatirali. Naime, često mijenjanje temperaturnih amplituda tijekom jednog dana, ili da se u toku tog istog dana promijeni više godišnjih doba (ljeta, ranog proljeća i kasne jeseni), više su negoli pokazatelji da se prirodni tijek stvari promijenio, a naročito onaj koji se odnosi na klimatologiju. Upravo je takva klimatologija uzročnik sve jačih glavobolja pučanstva, a i vatrogasaca zbog sve češćih elementarnih nepogoda izazvanih višednevnim kišama koje izazivaju poplave, klizišta i odrone zemlje, čestih pojava grada-krupe veličine kokošjeg jajeta, udara munji i groma, što sve zajedno pričinjava ogromne štete i trajne posljedice pučanstvu i njegovoj imovini.

Tako će i 31. svibnja 2010. godine vodobuično porječje rijeke Maja u dužini od 39 km sa svojim stalnim i nestalnim pritokama potoka Joševicom, Roviškog potoka, Donjačkog potoka, Ravnorašćanskog potoka, rječice Bručine, Svračićkog potoka, Dabrnskog potoka, Klasnićkog i Gornjoklasnićkog potoka, Kamešničkog potoka, Brestovačkog potoka, Listovačkog potoka i potoka Dangube učiniti ovo porječje velikim tekućim jezerom. Sva mjesta i naselja koja se nalaze u ovom porječju; Dragotina, Maja, Svračica, Prijeka, Dolnjaki, Buzeta, Šibine Grad Glina, i Prekopa bit će zahvaćeni poplavom. Tom prilikom bit će prekinut promet na županijskoj cesti Ž – 3231 Glina – Obljaj državna granica s BiH u mjestu Šibine, na lokalnim cestama L – 33095 Ravno Rašće – Dolnjaki – Buzeta, L – 33091 Šibine – Buzeta. Sve ovo primoralo je članove DVD-a Glina i Viduševac u sastavu VZG Gline

Tajnik Davidović na glinskoj cesti

da se angažiraju na ispumpavanju vode u Gradu Glini sa MVŠ (agregatima) iz podrumskih prostorija i kotlovnice Hrvatskog doma Glina, kuća i gospodarskih objekata u Majskoj ulici. Da se nisu angažirali vatrogasci u višesatnom trajanju intervencije, nastala šteta bila bi zasigurno visoka i teško nadoknadiva, a ovako su oštećeni prošli s minimalnim štetama na imovini. Vlado Šoštarić, zapovjednik VZG Gline

Vatrogasci DVD-a Gline angažirani na ispumpavanju vode iz podruma stambenih objekata u središtu Gline

18

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.


poplave Tiskovna konferencija Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije

Snaga koja se može trenutno pokrenuti Ukupno je u periodu od 31. svibnja do 28. lipnja u intervencijama sudjelovalo 80 vatrogasnih postrojbi sa 1964 vatrogasca, a ukupno vrijeme trajanja izvedenih intervencija iznosi 3196 sati. Na više lokacija je u izradi obrambenih nasipa bilo angažirano 39 vatrogasnih postrojbi sa 729 vatrogasaca SISAK – “Snaga koja se može trenutno pokrenuti”, tim je riječima Franjo Bartolić, predsjednik Vatrogasne zajednice Osječkobaranjske županije, na tiskovnoj konferenciji održanoj 1. srpnja u prostorijama JVP-a grada Osijeka sažeo angažman vatrogasaca na obrani od poplava koje su pogodile tu županiju. Naime, na području Osječkobaranjske županije je u proteklih mjesec dana izvršeno 1611 intervencija na raznim lokacijama (usporedbe radi, u protekloj je cijeloj godini na području te županije bilo 1300 intervencija). Ukupno je u periodu od 31. svibnja do 28. lipnja u intervencijama sudjelovalo 80 vatrogasnih postrojbi sa 1 964 vatrogasaca, a ukupno vrijeme trajanja izvedenih intervencija iznosi 3196 sati. Na više lokacija je u izradi obrambenih nasipa bilo angažirano 39 vatrogasnih postrojbi sa 729 vatrogasaca. Vatrogasci su se ponovno pokazali kao prva crta obrane koja je obavljala sve intervencije od izrade nasipa i punjenja vreća pijeskom, spašavanja unesrećenih iz klizišta, evakuacije ljudi, ispumpavanja vode. – U proteklih je mjesec dana došlo do izlijevanja rijeka Dunava i Drave, ali i ostalih rječica koje se nalaze u Osječko-baranjskoj županiji. Kod većine je postignut povijesni maksimum. U takvim izvanrednim okolnostima, vatrogasci su pokazali nesebičan angažman te su dali maksimalan doprinos u obrani od poplava. Brojni su vatrogasci bili na intervenciji i dulje od 12 sati te se ovom konferencijom i želimo zahvaliti svim tim nesebičnim i vrijednim ljudima – rekao je predsjednik Bartolić.

S konferencije

Boris Banjan, zapovjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije je naglasio da nikada do sada nisu imali slučaj ovolike količine oborina koja je ujedno praćena i s velikim vodostajem rijeka i rječica. Posljedica toga je bila voda koja se pojavljivala u stambenim objektima, prometnicama i bunarima koji su se onečistili. Vatrogasci su ponijeli ogroman dio tog tereta pružanja pomoći stanovništvu u obrani od poplava.

Boris Banjan

Antun Jurman

“Izmjenama zakona o radu izgubila se ona masovnost u izradi civilne zaštite, a na sceni se pokazala potreba za većim brojem ljudi koji se našao upravo u vatrogasnoj organizaciji. Dobar dio civilne zaštite odradili su upravo oni”, dodao je Banjan i naglasio

da glavni problem u obrani od poplava nije bio nedostatak ljudstva već deficit opreme (opreme za ispumpavanje, vozila za prijevoz ljudi i opreme). Zapovjednik Banjan je ujedno zahvalio na pomoći i svim stožerima općina i gradova Osječko-baranjske županije te tvrtkama koje su se uključile u pomoć, Hrvatskim vodama i Hrvatskoj vojsci koja se isto pokazala kao važna karika u lancu spašavanja.

Franjo Bartolić

Od ostalih prisutnih članova Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije konferenciji su prisustvovali: Zvonimir Ljubljanović, zamjenik predsjednika i zapovjednik Vatrogasne zajednice grada Našice, Antun Jurman, zapovjednik Vatrogasne zajednice Đakovo, Stjepan Koški, zapovjednik Vatrogasne zajednice grada Valpova i općine Petrijevci, Ivan Vincetić, zamjenik zapovjednika grada Belišća, Ivica Vučanac, tajnik Vatrogasne zajednice Donji Miholjac te 3 zapovjednika gradskih društava: Damir Štorat, zapovjednik DVD-a Donji Grad, Adam Cabadaj, zapovjednik DVD-a Retfala i Radoslav Grubišić, zapovjednik DVD-a Gornji Grad. Tekst: Nina Francetić Snimci: Darko Piškor lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

19


tema broja Marine u Istri spremno dočekale sezonu na protupožarnom planu

Sigurni i zaštićeni vezovi U Hrvatskoj postoji 50-ak marina kapaciteta preko 13.200 vezova u moru i preko 4.500 vezova na suhom, no uz luke je puno i mjesnih lučica koje koriste nautičari  Hrvatske marine iz godine u godinu povećavaju svoju ponudu, počevši od gastro i zdravstvene usluge do opremljene trgovine, obvezne vode, električne energije i čuvarskog osiguranja imovine i opreme nautičkih gostiju  Adriatic Croatia International Club, poznat kao ACI Club, vodeća je tvrtka nautičkog turizma RH, u sastavu kojeg djeluje 21 marina od Umaga do Dubrovnika

Z

ACI marine u Puli a ovaj broj “Vai Pomeru trogasnog vjesnika” posjetili U obje smo marine smo tri ACI marine (u lani zabilježili velika Puli, Pomeru i Rovinju) ulaganja. Stare plivai Tehnomont marinu juće pontone zamijeniVeruda u Puli, s namjeli smo novima, najprije rom saznati koliko su u Puli, 400 metara, dok spremne za sezonu. U je u marini Pomer profotoreportažnom prikadužen lukobran i takozu rada u marinama Istre đer su zamijenjeni stari htjeli smo podsjetiti na pontoni. Protupožarna neophodnost danonoćzaštita od prošle je gonih aktivnosti na zaštiti i dine na visokoj razini, Direktor Ivica Škec ostvarenju sigurnosti ljuposebno u pomerskoj di i plovila te stvaranju visokih standarda marini. Sukladno zakonskim normama protupožarne zaštite marina duž Jadranske postavljena je nova vanjska hidrantska obale. mreža za gašenje požara s tim da je povećan broj hidranata (tu je i ormarić s potrebnim vatrogasnim armaturama) sa dva Marina Pomer na pet. Prije početka ovogodišnje sezone obavljene su protupožarne vježbe uz inspekciju Lučke kapetanije Pula, a izvršen je i pregled svih protupožarnih aparata i ostalih sredstava. Obje marine imaju mogućnost zaštite putem hidrantske mreže i odgovarajućih vatrogasnih aparata. Za slučaj ekoloških zagađenja akvatorija na raspolaganju su nam gotovi kompleti. Riječ je o plutajućim i apsorbirajućim branama, apsorbentima i drugim potrebnim sredstvima koja se koriste sukladno vrsti i razini zagađenja. Marine imaju male brodice opremljene za minimalnu zaštitu (posjeduju sajlu za istezanje, protupožarne aparate i drugo), a svaka marina je opskrbljena sa dva kompleta protupožarne odjeće i obuće (rublje, kombinezon, kaciga, čizme). Također, u sustavu ACI se radi na projektu nabave posebnih plovila za sve 20

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

Marina Pula

marine, namjena kojih je upravo protupožarna i ekološka zaštita. ACI marina Pomer ima trenutno 250 plovila na stalnom vezu (što je gotovo maksimum u lipnju kada je marina najpopunjenija, jer nakon toga nautičari kreću na krstarenja), dok u Puli ima 180 plovila. Marina Pomer ima 19 djelatnika i eventualno ljeti kojeg sezonca, dok je u Puli 14 stalno zaposlenih.

ACI marina Rovinj

Direktor Vladimir Ivančić

U cjelokupnom sustavu ACI marina puno je učinjeno zadnjih godina na području protupožarne zaštite i na očuvanju i zaštiti okoliša, mora i zbrinjavanja otpada. Marina Rovinj, koja je započela radom 1985. godine, ima 320 plovila na godišnjem vezu, koja su u vlasništvu stalnih gostiju, no uvijek ima mjesta i za tranzitne s obzirom na to da je rovinjska marina veoma tranzitna marina u sistemu ACI-a.


tema broja Marina Rovinj

provjeru nego imaju i edukativni karakter. Naši djelatnici demonstriraju rukovanje vatrogasnom opremom te pokazuju kako reagirati u slučaju izbijanja požara ili pojave nekih drugih incidentnih si­tuacija. Posebno želim istaknuti vrijedan projekt na razini ACI-a u sklopu kojega će sve marine, pa i naša, dobiti specijalno plovilo za protupožarno djelovanje i akcidentne situacije.

Marina Veruda

Tehnomont marina Veruda u Puli

Marina Rovinj je Javnoj vatrogasnoj postrojbi dala besplatni vez za njihovo plovilo (dužine sedam metara, motor 350 KS, opremljen pumpom za gašenje, gasi požar vodom i pjenom), što za nas puno znači u fazi dovršetka projekta za uvođenje hidrantske mreže u marini. Za slučajeve incidentnih situacija djelatnici marine su adekvatno ospo­sobljeni, a u sklopu preventivnog djelovanja maksimalno nastojimo animirati i naše goste (stalne i tranzitne) da vode brigu o mjerama protupožarne zaštite. Jedna od važnijih mjera je da gosti ne mogu svoju jahtu priključiti na električnu mrežu, ako nisu na plovilu. Mornari marine obilaze plovila i provjeravaju da li se to poštuje, a sve brodove isključuju iz mreže ako nema članova posade. Kako bi se znala točna razina osposob­ ljenosti osoblja i stanje protupožarne opreme redovito se organiziraju vježbe o kojima brine osoba zadužena za protupožarnu zaštitu. Vježbe služe ne samo za Marina Rovinj

Direktor Sean Lisjak

“Tehnomont marina Veruda utemeljena 80-ih godina prošloga stoljeća, srećom nije imala ozbiljniji incident, osim jednog zapaljenja deponija smeća koje je prošlo bez veće štete. Zapošljava 56 djelatnika, a u sezoni se taj broj poveća za 15-ak sezonaca. Marina raspolaže sa 650 vezova i popunjenost je s plovilima maksimalna. Za našu marinu postoji mogućnost za povećanje kapaciteta za još oko 150 vezova. No, razmišlja se i o povećanju broja suhog veza za oko 300 plovila. Na temelju najava ove godine očekujemo dobru sezonu, a naša je marina otvorena svim građanima za rekreaciju, šetnju, rolanje te vožnju biciklom u sezoni i izvan nje. Što se tiče protupožarne zaštite, imamo kvalitetno obučenu službu održavanja, no svi su zaposlenici osposobljeni za protupožarno djelovanje. Tijekom godine upriliče se periodičke vježbe radi provjere stupnja obučenosti ljudi i

spremnost tehnike i opreme za intervencije. Također, stalno nastojimo animirati naše goste na protupožarnom planu, što je, dakako, u obostranom interesu. Zabranili smo da bilo koje plovilo bude priključeno kablovima na električnu mrežu, ako nisu nazočni članovi posade plovila. To se strogo i stalno kontrolira, čime se značajno povećava razina sigurnosti plovila. Duž marine na svih 17 gatova imamo protupožarne aparate (sa pjenom i prahom), kao i kod svih strateških objekata marine, a raspolažemo i sa hidrantskom mrežom. Također, imamo radni gliser koji se može koristiti u incidentnim situacijama, primjerice da se zapaljeno plovilo po odgovarajućoj proceduri odvoji od ostalih plovila. U marini se veoma brinemo i o održavanju zelenih površina, uklanjamo suho granje i činimo sve da ne dođe do požara. Jedan od važnih faktora sprječavanja požara su i zapaljivi materijali (posebice, zapaljiva ulja) o kojima se vodi velika briga, a Plava zastava svakako je zorna potvrda da to činimo veoma kvalitetno. Marina odavno ima sustav videonadzora, što nam puno znači na sigurnosnom planu, a za slučaj onečišćenja mora imamo na raspolaganju plutajuće i apsorbirajuće brane s apsorbentima i drugim potrebnim sredstvima. Dodajmo još da se u Istarskoj županiji na planu unapređenja sustava zaštite i spašavanja na obali i na moru radi na projektu nabavke velikog plovila pri čemu se računa na sredstva iz pristupnih fondova EU. Asim Čabaravdić lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

21


struka i praksa Zbog iznimne krajobrazne vrijednosti namijenjene odmoru i rekreaciji, Marjan je još 1964. proglašen zaštićenim područjem kao park šuma na koju se i danas primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti prirode

Videonadzor Park šume Marjan u Splitu SPLIT – Park šuma Marjan zapadni je i završni dio splitskog poluotoka. Zbog svog prirodnog položaja, konfiguracije terena, bujne mediteranske vegetacije, cestovne i rekreativne infrastrukture, sportskih, znanstvenih, kulturnih i sakralnih objekata, za grad Split predstavlja pluća grada i oplemenjeni prirodni resurs najvišega ranga. Očarani njegovom ljepotom Marjan su opjevali ugledni splitski pjesnici kao što su, primjerice, Luka Botić u 19. i Jakša Fia­ mengo u 20. stoljeću. Zbog svega toga Marjan je od davnine jedan od najuzvišenijih simbola grada Splita. Marjan i grad Split vole se uzajamno. Brojni marjanski lokaliteti pružaju građanima Splita neograničene rekreativne mogućnosti, a ljeti svoj odmor i mir na podmarjanskim plažama od Zvončaca, Ježinca, Kašjuna i Instituta s južne, preko Bena pa sve do Spinuta sa sjeverne strane nalaze deseci tisuća kupača. Marjanu, međutim, prijete i brojne opasnosti od ekološkog zagađivanja do urbocida, i napose – požara. Gotovo svi njegovi predjeli

obrasli su gustom borovom šumom i niskim raslinjem koje ubrajamo u najzapaljiviju vrstu vegetacije. Međutim, nije tako bilo oduvijek. Još u nedavnoj prošlosti Marjan je bio kamena golet, a i ono malo vegetacije što je raslo, sjeklo se radi ogrjeva. Zbog iznimne krajobrazne vrijednosti namijenjene odmoru i rekreaciji, Marjan je još 1964. proglašen zaštićenim područjem kao park šuma na koju se i danas primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05). Stoga su u njoj dopušteni samo oni zahvati i radnje čija je svrha njeno održavanje ili uređenje. Grad Split je u veljači 2005. osnovao Javnu ustanovu za upravljanje Park šumom Marjan, čija je djelatnost zaštita, održavanje i promicanje ovoga prirodnog resursa. Nadalje, za zaštitu od požara odgovorno je komunalno poduzeće „Parkovi i nasadi“ koje provodi motrilačku službu i protupožarno dežurstvo u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Split. Motrilačka služba djeluje svih 365 dana u godini, 24 sata dnevno, a tijekom ljet-

Istočna strana još nepošumljenog Marjana s križem na najvišem vrhu. Snimljeno oko 1870. godine

22

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

Grad Split je u veljači 2005. osnovao Javnu ustanovu za upravljanje Park šumom Marjan, čija je djelatnost zaštita, održavanje i promicanje ovoga prirodnog resursa. Nadalje, za zaštitu od požara odgovorno je komunalno poduzeće „Parkovi i nasadi“ koje provodi motrilačku službu i protupožarno dežurstvo u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Split. Motrilačka služba djeluje svih 365 dana u godini 24 sata dnevno, a tijekom ljetne požarne sezone provodi se i dodatno motrenje ne požarne sezone provodi se i dodatno motrenje. Iznimni značaj Marjana i njegove sigurnosti nalaže da se motrilačka služba unaprijedi uvođenjem suvremenog videonadzora. Izrađeno je nekoliko verzija projekata, ali zbog skupe opreme to se zasad nije ostvarilo. Naglim razvojem informatičke tehnologije, a prvenstveno interneta, na tržištu se nedavno pojavila sofisticirana oprema koja cijenom više nije nedostupna. Ona omogućuje efikasan nadzor i dojavu požara na Marjanu, ali i širem području grada. Posebno područje rada je problematika automatskog

protupožarnog motrenja analizom slike kamera u vidljivom dijelu spektra. U tom pogledu je na motrilačkom tornju na Marjanu dvije požarne sezone 2005. i 2006. godine bila postavljena kamera sustava nazvanog IPNAS (inteligentni protupožarni nadzorni sustav). Njime se upravljalo iz Divulja i pokazao se veoma korisnim na dvije razine: automatski se analiziralo vidno polje i otkrivala pojava šumskog požara već u samom nastajanju. Omogućeno je pratiti razvoj požara ručnim upravljanjem kamerom. Sustav izravno dojavljuje vatrogasnim postrojbama izbijanje požara koje ga


struka i praksa u samom začetku detektiraju, nakon čega slijedi hitna intervencija gašenja, ali sad već s poznatim parametrima o lokaciji, pristup­noj putnoj mreži i dr. Kamere za videonadzor postavljaju se na najvišim kotama prostora koji pokrivaju i rotiraju 360 stupnjeva neprekidno, tako da bi uz park šumu Marjan nadzirale i područja susjednih gradova Trogira, Kaštela, Solina, kao i otoka Brača, Šolte, Čiova i šire. Najveća prednost ovog sustava je da se vrijeme od trenutka opažanja požara do intervencije gašenja svede na minimum. Kada se konačno postavi, a nadamo se da bi to moglo biti uskoro, upravljanje sustavom obavljat će se u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Split koja u operativnom smislu ionako prva intervenira na gašenju. Vatrogasna postrojba grada Splita pratila je stanje i sudjelovala u daljinski upravljanom gašenju na nekoliko lokacija na padinama Kozjaka s obzirom da na Marjanu, srećom, za vrijeme aktivnosti videomotrilačkog sustava nije bilo požara. U nedavnoj prošlosti bilo je nekoliko pokušaja da se najno-

vija i najkvalitetnija svjetska iskustva u ovoj oblasti primijene i na Marjanu. Uz neke ranije institucije, na realizaciji toga projekta angažirao se i FESB u Splitu. Nositelj projekta bio je prof. dr. sc Darko Stipaničev, a surađivali su dipl. ing. Roberto Koharević, voditelj Odjela Marjan u komunalnom poduzeću Parkovi i nasadi, i dipl. ing. Felicijo Parčina, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Splita. Iako je rečeni projekt dovršen

još prije par godina, do danas nije realiziran. Probno testiranje sustava izvršeno je davne 1998. paljenjem dimnih kutija na za to odabranim lokacijama, što je dalo veoma pozitivne rezultate. Uz ostale pojedince i institucije, u tehničkom testiranju sudjelovali su i poznati splitski stručnjaci elektroničar Rato Tvrdić, čuveni alpinist Stipe Božić i niz drugih. Za dovršenje ovoga projekta danas treba izdvojiti nešto više od pola milijuna kuna, što

Felicijo Parčina Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Split, dipl. ing. Felicijo Parčina, dao nam je iscrpne podatke i obrazloženja glede instaliranja sustava videonadzora Park šume Marjan i okolnog prostora na splitskom području. Ovaj istaknuti stručnjak i vatrogasac s bogatim iskustvom, u dosadašnjem radnom vijeku obnašao je dužnost zapovjednika vatrogasne postrojbe u Brodotrogiru, tajnika Vatrogasne zajednice grada Splita, a posljednjih deset godina veoma uspješno obnaša dužnost zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Split. Zahvaljujući zapovjedniku Parčini i njegovim suradnicima, ova vatrogasna postrojba dostigla je svoj vrhunac u svakome pogledu: od opremljenosti vatrogasnom tehnikom do osposobljenosti ljudstva za najsloženije intervencije. I najkraći posjet ovoj vatrogasnoj postrojbi dovoljan je da bi se shvatili razlozi zbog kojih Javna vatrogasna postrojba grada Splita uživa ugled najuglednije u Hrvatskoj. Zapovjedniku i svim članovima postrojbe čestitamo na tom uspjehu sa željom za što manje (ne)prilika za dokazivanje.

Učinkovita obrana Dalmacije od požara nezamisliva je bez Canadera, snimljeno podno Marjana

je dužan osigurati Grad Split. Nažalost, sve njegove dosadašnje upravljačke garniture u tome nisu bile uspješne. Doduše, kroz protekle godine i cijene sustava su bile veće, što je očito predstavljalo neprelaznu prepreku. U Hrvatskoj, međutim, ima regija koje su ovaj sustav djelomično ili u potpunosti uspješno primijenile. Bilo kako bilo, trenutačni nedostatak novca ne bi smio biti prepreka za instaliranje automatskog videonadzora koji bi bdio na zaštiti Marjana od požara. Dužni smo to minulim, ali i budućim generacijama naših sugrađana: jednima u znak zahvalnosti što su Marjan oplemenili i sačuvali do naših dana, drugima u zalog ugodnog življenja i sretnije budućnosti! Prof. Petar Listeš

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

23


vježbe

Vježba u Hrvatskom telekomu ZAGREB – Jutro, sve se čini kao uobičajeni radni dan u poslovnoj zgradi Hrvatskog telekoma na Krugama u Zagrebu. Najednom gusti dim i oglašavanje vatrodojavnog alarma. Zaštitari brzo utvrđuju što se događa i alarmiraju sve zaposlenike u zgradi. Na brzinu provjeravaju jesu li svi izašli, čuju se sirene vatrogasaca koji stižu pred zgradu, pripremaju opremu i kreću u gašenje požara kotlovnice…Stvarnog požara srećom nije bilo. Bio je to scenarij svibanjske vježbe gašenja požara, Dolazak gasnog vlaka JVP Grada Zagreba evakuacije i spašavanja u objektu na Krugama u kojoj su sudjelovali vatrogasci JVP Grada Zagreba postaje Centar, svi zaposlenici koji su se zatekli u građevini, zaštitari te dežurna ekipa Hitne pomoći. Vježba je održana kako bi se, s obzirom na specifičnosti poslovnog prostora, važnosti Priprema navalne grupe za unutarnju navalu nesmetanog i neprekidnog odvijanja procesa rada, ugrađenih sustava i opreme u građevini te broju radnika, uvježbali svi potencijalni sudionici, a i pokazali mogući nedostaci i nedorečenosti u postupanju u izvanrednim situacijama. Također, za djelatnike Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba vježba je prigoda da se što bolje upoznaju s objektom i stvore sliku što boljeg taktičkog nastupa u slučaju požara na objektu. Tekst: Denis Ružić Fotografije: Mihael Ružić

Provjera spremnosti Na području Vatrogasne zajednice grada Čazme, tijekom svibnja i lipnja ove godine održane su tradicionalne vatrogasne aktivnosti kojima je obilježen Mjesec zaštite od požara. Domaćin proslave ove godine je bio DVD Vrtlinska. Dan vatrogastva obilježen je svečanim mimohodom i prisustvom svetoj misi koju je u župnoj crkvi sv. Jelene Križarske služio velečasni Stjepan Novački. Po završetku svečanog dijela bilo je upriličeno zajedničko druženje u domu DVD Vrtlinska tijekom tih svečanosti Da ljetna susretanja prođu radno i svečano, vatrogasci su se pobrinuli za još jednu demonstraciju spremnosti. Dobrovoljno vatrogasno društvo Čazma i Javna vatrogasna postrojba Grada Čazme održali su vježbu gašenja i spašavanja na postrojenju INA d.d. i IVA I. I tom prigodom promatrači su se uvjerili u njihovu vještinu i uvježbanost. Gordana Diktić

24

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

Pokazna vježba

Vozač je spašen

DONJI MIHALJEVEC – Tamošnje DVD bilo je organizator i domaćin pokazane i združene vatrogasne vježbe u kojoj su sudjelovali vatrogasci Vatrogasne zajednice područja općina Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec i Sveta Marija. Svi su oni izašli na lokaciju kod mjesnog ribnjaka Cigljena gdje se dogodila teška nesreća s ljudskim i ekološkim posljedicama. Na lokalnoj cesti improviziran je izravni sudar dvaju osobnih

Prije gašenja zapaljenog vozila

automobila, u kojem je ostala prikliještena jedna osoba. Od siline udara jedno vozilo se zapalilo, dok je drugo odbačeno do samog ribnjaka i iz njega je istjecalo gorivo. Postojala je opasnost od zapaljenja vozila i zagađenja vode. Alarmirano je interventno odjeljenje DVD-a Sveta Marija, pozvani su DVD-i iz Donjeg Vidovca, Donje Dubrave i Donjeg Mihaljevca te Kotoribe. Zapovjednik DVD-a D. Mihaljevec Dean Kočiš je zamolio da sva društva na mjesto nesreće dođu s raspoloživom opremom, a uputio je poziv onim vatrogasnim jedinicama koje imaju hidrauličnu opremu da je obvezno ponesu jer je iz vozila valjalo spasiti vozača. Vježba je trajala oko pola sata, a svaka ekipa je dobila zaduženje koje je vrlo uspješno izvršeno. Pokazna vježba u Donjem Mihaljevcu je organizirana prvi put, što je iziskivalo posebnu analizu koja je od strane Andreasa Lisjaka, predsjednika VZP-a ocijenjena pozitivno. Tekst i snimak: M. Grubić


vježbe

Požar u trafostanici

KOTORIBA – Sedmog lipnja je u Kotoribi, u Ulici Nikole Tesle, oko 17.15 sati u krugu poduzeća “Toya” izbio požar na trafostanici, vlasništvo istoimenog poduzeća. Požar su ugasili pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kotoriba i Javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca. Dovršenim očevidom na mjestu požara inspektor za zaštitu od požara Policijske uprave Međimurske županije utvrdio je da je uzrok požara na trafostanici kratki spoj na tzv. osiguračkoj letvi. Materijalna šteta procjenjuje se na iznos od 40 tisuća kuna. Zabilježio: M. Grubić

Akcija vatrogasaca ŠANDROVAC – Na Otpremnoj stanici Šandrovac održana je vatroga-

sna pokazna vježba. Cilj vježbe je bio gašenje požara na postrojenju te zbrinjavanje ranjenika. Početni požar pokušavaju gasiti operateri na stanici, ali požar se brzo širi pa treba obavijestiti centar 112, Javnu vatrogasnu postrojbu iz Bjelovara te dobrovoljna vatro-

gasna društva Šandrovac i Predavac. Prvi na požarno mjesto prvi dolaze vatrogasci iz Šandrovca. Odmah stupaju u akciju spašavanja ozlijeđenog radnika te postavljaju prijenosni monitor, štite prostor plinske rampe. Javna postrojba iz Bjelovara koja dolazi ubrzo iza Šandrovčana, preuzima vođenje gašenja požara. U akciju gašenja uključuje se i DVD Predavac s navalnim vozilom. Cilj vježbe bio je provjera spremnosti i mobilnosti te operativne mogućnosti vatropostrojbi, način zajedničkog gašenja požara i zapovijedanja u slučaju većih intervencija kao i osposobljenost i uvjež-

banost radnika Otpremne stanice za gašenja početnih požara, te provjera i uvježbanost ekipe za evakuaciju i

spašavanje. Na analizi nakon održane vježbe jednoglasno je zaključeno da su svi sudionici vježbe besprijekorno obavili svoj dio zadatka. Ž. Horvat

Tradicionalna vježba u Kataleni SUHA KATALENA – Vatrogasci Suhe Katalene, u Mjesecu zaštite od požara, na svečan način obilježili su 80. obljetnicu postojanja i rada. Manifestacija je započela okupljanjem članova, gostiju i uzvanika, predstavnika susjednih vatrogasnih društava i zajednica. Prisutan je bio predsjednik VZ Županije Ivan Golubić, gradonačelnik Đurđevca Slavko Gračan, predsjednik gradskog vijeća Đurđevac Ivan Đopar, Marijan Kicivoj, predsjednik VZG Đurđevac i zapovjednik JVP Đurđevac i drugi. Nakon svete mise koju je držao velečasni Tomislav Leskovar, održano je natjecanje seniorskih vatrogasnih ekipa DVD-a Suha Katalena, Sirova Katalena,

Detalj s natjecanja povodom 80. obljetnice društva

Budrovca i Prugovca. Najbolji rezultat postigla je ekipa DVD-a Suhe Katalene. Nakon natjecanja održana je svečana sjed-

nica, koju je otvorio predsjednik DVD-a Suha Katalena Antonio Lovrak te pozdravio sve prisutne. U svojem izlaganju osvrnuo se na rad društva u proteklih 80 godina, od osnivača društva, pa do rada sve do današnjih dana. Nakon toga slijedila je dodjela priznanja i odlikovanja najzaslužnijim članovima za svoj dugogodišnji rad u ovom društvu te zahvalnice sponzorima ove obljetnice. Na svečanoj sjednici u čijem su radu sudjelovali i gosti, zaželjeli su daljnji uspjeh u radu društva na zadovoljstvo svih koji cijene vatrogasce i njihov humani i nesebični rad i zalaganje u humanitarnom poslu. D. R. lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

25


reagiranja Reagiranje na napise u svezi s intervencijom u Klinča Selu 4. svibnja 2010. godine

Činjenicama do stvarne slike događaja Kako je o intervenciji na požaru krovišta stambenog objekta u Klinča Selu, koji se dogodio 4. svibnja 2010. godine, izvještavano i davani su razni komentari u elektroničkim medijima, dopustite da se i mi obratimo vatrogasnoj javnosti putem nacionalnog vatrogasnog glasila. Razlog tomu je što se DVD Jastrebarsko u već spomenutim elektroničkim medijima navodi u vrlo negativnom kontekstu. Prije same elaboracije, odnosno navođenja činjenica, samo nekoliko riječi o administrativnom ustroju. Klinča Sela su općina koja graniči s Gradom Jastrebarsko i koja vjerojatno ima svoj plan zaštite od požara. Naime, 1993. godine na području bivše općine Jastrebarsko ustrojeni su Grad Jastrebarsko te općine Klinča Sela, Pisarovina, Krašić i Žumberak, a slijedom toga i vatrogasne zajednice tih općina. Dakle, u konkretnom slučaju, a uvažavajući odredbe Zakona o vatrogastvu, DVD Jastrebarsko je moglo intervenirati na području susjedne jedinice lokalne samouprave ili po zapovijedi županijskog vatrogasnog zapovjednika ili na temelju zahtjeva za pomoć zapovjednika vatrogasne zajednice, odnosno središnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva iz općine Klinča Sela, što je na kraju i učinjeno.

Iz izvješća o intervencijama, koje je sastavio zapovjednik DVD-a Jastrebarsko Igor Medvedovski, navodimo činjenice: – 11.08 sati – putem Centra 112 od zapovjednika VZG Jastrebarsko zatražena je pomoć (izričito zatražena autocisterna); prema dostupnim informacijama pomoć je zatražena pola sata nakon dojave o požaru. – 11.09 sati – zapovjednik DVD-a Klinča Sela traži pomoć od DVD-a Jastrebarsko. Zapovjednik DVD-a Jastrebarsko mu iznosi podatak da je autocisterna sa 3 vatrogasca upućena na intervenciju. 26

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

– 11.10 sati zapovjednik DVD-a Jastrebarsko izvješćuje županijskog vatrogasnog zapovjednika da je navalno vozilo sa 4 vatrogasca spremno za upućivanje na intervenciju. Nakon toga zapovjednik VZO Klinča Sela izvješćuje zapovjednika DVD-a Jastrebarsko da ne treba upućivati navalno vozilo jer je na intervenciju pozvana JVP Zagreb. – 11.19 sati – dolazak autocisterne DVD-a­ Jastrebarsko na mjesto intervencije gdje opskrbljuje vodom vozila JVP Zagreb (utrošeno 14.000 l vode). Kao što je navedeno u uvodu, ovu informaciju dajemo prije svega zbog napisa o navedenoj intervenciji, gdje je DVD Jastrebarsko spominjano u negativnom kontekstu. Iz priloženog vidimo da se dogodilo sasvim suprotno. Prema mišljenju zapovjednika DVD-a Jastrebarsko, da je pripremljeno navalno vozilo otišlo na intervenciju, požar bi bio ugašen za najviše deset minuta. A kako se to radi na području Grada Jastrebarsko prikazat ćemo na primjeru slične intervencije (požar krovišta obiteljske kuće), koja se dogodila 30. ožujka 2010. u Novakima Petrovinskim. – 11.53 sati – zaprimljena dojava o požaru – 11.55 sati – izlazak navalnog vozila DVD Jastrebarsko na intervenciju – 12.01 sati – dolazak na mjesto intervencije – 12.05 sati – požar je ugašen. Na intervenciji su sudjelovali: – DVD Jastrebarsko s navalnim vozilom i autocisternom s ukupno 9 vatrogasaca – DVD Petrovina s navalnim vozilom i 8 vatrogasaca – DVD Novaki Petrovinski s navalnim vozilom (visokotlačni modul) i 4 vatrogasca. Dakle, sukladno operativnom planu VZG Jastrebarsko, u slučaju požara stambenog ili gospodarskog objekta, odnosno na temelju prosudbe zapovjednika VZG Jastrebarsko ili njegovog zamjenika, na intervenciju odmah izlaze oba središnja DVD-a i domicilni DVD, kao što je bilo i u navedenom slučaju. Morali smo reagirati jer ne dopuštamo da se na takav način govori o našem DVD-u­ koji godišnje ima više od 50 intervencija i koji zajedno s ostalim DVD-ima

s područja grada Jastrebarsko, u pravom smislu riječi, zamjenjuje profesionalnu vatrogasnu postrojbu. Prosječno vrijeme izlaska (na godišnjoj razini) prvog navalnog vozila iz spremišta je 3,5 minuta, te dolaska na mjesto intervencije u roku od 11 minuta od dojave o požaru ili nekoj drugoj intervenciji. U zadnjih dvadeset godina samo u dva navrata je profesio-

nalna vatrogasna postrojba MUP-a upućena na područje Jastrebarskog. Ističem, upućena, a ne pozvana u pomoć, jer su u tom razdoblju (1994. do 2000. godine) profesionalne vatrogasne postrojbe bile u sustavu MUP-a i sukladno Zakonu o vatrogastvu bile odgovorne za provedbu vatrogasne djelatnosti na području djelovanja policijske uprave. Slijedom toga odgovorna osoba u MUP-u ju je uputila na te dvije intervencije. Osim požara DVD Jastrebarsko intervenira na prometnim i drugim nesrećama. U svezi toga smo se morali opremati i osposobljavati tako da su osim standardnih specijalnosti, članovi DVD-a Jastrebarsko osposobljeni za rad s hidrauličkim alatom, za spašavanje iz dubina i s visina te za ronjenje u vatrogastvu i dr. Prosječno na području Grada Jastrebarsko godišnje ima između 50 i 100 intervencija. Osim DVD-a Jastrebarsko zavidnu intervencijsku spremnost imaju i ostali DVD-i. Tako prosječno godišnje na intervencijama sudjeluje oko 15 DVD-a, koji interveniraju od jedan do petnaest puta. Svakako treba istaknuti da VZG Jastrebarsko osigurava dostatnu razinu opremljenosti i osposobljenosti svih DVD-a, a posebice središnjih, što je preduvjet za potrebnu intervencijsku spremnost vatrogasnih postrojbi. Nevenko Penić-Ivanko, tajnik DVD-a Jastrebarsko


projekti Projekt Vlade Republike Hrvatske za nabavu 210 vozila vatrogasne namjene od 2003. do 2009.

Značajna modernizacija vatrogastva Hrvatske

Godine 2001. utvrđeno je kako bi se optimalno stanje moglo postići planiranjem eksploatacijskog vijeka vatrogasnih vozila od 15 do 20 godina u profesionalnim, odnosno 25 – 30 godina u dobrovoljnim postrojbama, nakon čega je vozila poželjno zamijeniti (zbog sve veće nepouzdanosti u zahtjevnim intervencijama i sve većih ulaganja i mogućih poteškoća u ciklusu redovitog održavanja)

V

Piše: Željko Sutlar

atrogastvo kao stručna i humanitarna djelatnost od posebnog je interesa za društvo u cjelini. To nije posebnost samo naše domovine, već je sukladno brizi koja se ovoj djelatnosti pridaje u većini europskih zemalja. Razlog za ovakav odnos vrlo je lako naći u povijesti europske civilizacije koja je prepuna velikih, dugotrajnih pa i katastrofalnih požara, ali i u našoj svakodnevnici. Gotovo da i nema dana kada u manjim ili većim požarima ne stradavaju ili su ugrožena materijalna dobra i ljudski životi. Takva stradanja potakla su organizirani pristup borbi protiv požara, što u daljnjem razvoju vodi prema izgradnji cjelovita i osmišljena sustava temeljena na optimalnom korištenju raspoloživih resursa. Kod nas organizirani oblik borbe protiv požara ima dugu tradiciju. Naime, još daleke 1864. godine (17. lipnja), samo 20-ak godina nakon osnivanja prvih dobrovoljnih vatrogasnih društava u njemačkim gradovima Meissen (srpanj 1841.) i Durlach (srpanj 1846.), osnovan je “Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu”, a neki nedavno otkriveni dokumenti svjedoče o ustroju profesionalne vatrogasne postrojbe u Rijeci čak i prije (1863. god.). Vatrogastvo u Republici Hrvatskoj oduvijek pokušava kontinuirano pratiti neprekidni razvoj opreme i tehnike u europskom okruženju (primjerice, 1842. god. u Heidelbergu, u Njemačkoj, utemeljena je tvornica “Metz Works” za proizvodnju vatrogasne i spasilačke opreme – vatrogasnih štrcaljki, uređaja za zaštitu organa za disanje – dišni aparati i sl., a već 1864. Antun Papst – zvonoljevač i vatrogasac u Varaždinu izradio je vatrogasnu štrcaljku koju je tadašnje gradsko poglavarstvo i otkupilo jer je bila “bolja i jeftinija od bečkih”). Međutim, u zadnjim dekadama prošloga stoljeća, a posebno tijekom Domovinskog rata, za opremanje vatrogastva bilo je sve manje sluha i novaca. Nepovoljno stanje kulminiralo je 2001. godine, izlaskom tadašnjih profesionalnih vatrogasnih postrojbi iz ustroja Ministarstva unutarnjih poslova (odredbe Za-

kona o vatrogastvu, NN 106/99), tj. njihovim prelaskom u jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu JLS), gdje se ustrojavaju kao javne ustanove (javne vatrogasne postrojbe – JVP). Naime, dok su profesionalne postrojbe bile ustrojstvene jedinice MUP-a djelovale su na cijelom području policijske uprave (županije) pa nije bio toliko uočljiv možebitni nedostatak određenog tipa (vrste) vatrogasnog vozila baš u tom gradu/općini. Prelaskom tih postrojbi u JLS u kojima im je bilo sjedište i djelovanjem na području osnivača to se promijenilo i tehnička opremljenost tih postrojbi bila je samo djelomice usklađena s potrebama štićenog prostora i zadaćama koje postrojbe obavljaju. Prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava (NN 43/95.) te postrojbe trebale su raspolagati s 555 radnih vatrogasnih vozila, a koristile su samo 455 vozila (samo 373 bila su radna vatrogasna vozila – ostala 82 služila su uglavnom za prijevoz ljudstva, dostavu opreme i sredstava na intervencije i sl.). Uočljiv je bio nedostatak najmanje 182 radna vatrogasna vozila, a bilo je nužno nabaviti i barem tridesetak vozila za gašenje šumskih požara – prvenstveno na priobalju. Prosječna starost radnih vatrogasnih vozila u profesionalnim vatrogasnim postrojbama (JVP) bila je tada (2000./2001. god.) preko dvadeset godina. Način eksploatacije vatrogasnih vozila u intervencijama često je vrlo zahtjevan pa su starija vozila (iako uglavnom s malo prijeđenih kilometara, ali s dosta radnih sati) bila podložna čestim kvarovima i nepouzdana, a za vozila podvozja marke TAM i FAP bila je otežana i nabava pričuvnih dijelova (prestanak proizvodnje) te redovito održavanje. Utvrđeno je kako bi se optimalno stanje moglo postići planiranjem eksploatacijskog vijeka vatrogasnih vozila od 15 do 20 godina u profesionalnim, odnosno 25 – 30 godina u dobrovoljnim postrojbama, nakon čega je vozila poželjno zamijeniti (zbog sve veće nepouzdanosti u zahtjevnim intervencijama i sve većih ulaganja i mogućih poteškoća lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

27


projekti u ciklusu redovitog održavanja). Poboljšanje stanja moglo se postići samo sustavnim pristupom i uvođenjem modela organiziranog sufinanciranja, uvažavajući tadašnju nemoć jedinica lokalne samouprave u samostalnoj obnovi vatrogasnog voznog parka.

Priprema i pokretanje nabave vatrogasnih vozila Na temelju izvršene raščlambe stanja vatrogasne tehnike u JVP (najveće opterećenje vozila s obzirom na broj i učestalost intervencija), na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Izvješće o broju i stanju vozila vatrogasne namjene i prijedlog Programa nabave vozila vatrogasne namjene te utvrdila potrebu nabave 210 vozila – u daljnjem tekstu: Projekt 210 vozila (Zaključak Vlade RH, Kl. 214-01/9802/01, Urbroj: 5030109-02-1 od 28. ožujka 2002.) a JLS obvezala na sudjelovanje u financiranju i suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri utvrđivanju prioriteta nabave vozila vatrogasne namjene. Za cjelokupnu koordinaciju i praćenje svih aktivnosti oko provedbe Projekta 210 vozila Vlada RH zadužila je MUP. Slijedom te zadaće Ministarstvo unutarnjih poslova je 20. lipnja 2002. od JLS – osnivača JVP i vatrogasnih zajednica županija (VZŽ) zatražilo žurnu dostavu Plana potreba nabave vatrogasnih vozila (uzimajući u obzir mogućnosti sufinanciranja po godinama – 25% za prve dvije godine i po 5% više svake naredne). Zbroj dostavljenih potreba iznosio je ukupno 312 vozila raznih vrsta pa je izvršena raščlamba traženja i mogućnosti sufinanciranja te utvrđeno optimalnih 210 vozila (tzv. II. korekcija traženja s terena). Slijedilo je donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave vozila vatrogasne namjene (19. 8. 2002.), izrađena je potrebna dokumentacija za postupak javne nabave, a objava nadmetanja o nabavi vatrogasnih vozila oglašena je 20. 9. 2002. godine (NN 44/02). Otvaranje pristiglih ponuda izvršeno je 22. 10. 2002., Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donijeta je 31. 10. 2002. god. i proslijeđena ponuditeljima a Uprava

Nakon potpisivanja Ugovora, Ministarstvo unutarnjih poslova donijelo je Odluku o imenovanju Povjerenstva za implementaciju Projekta nabave vatrogasnih vozila (22. 10. 2003.), Rješenje o ovlaštenju za preuzimanje vozila (18. 12. 2003) i dopunu Odluke o imenovanju Povjerenstva za implementaciju Projekta nabave vatrogasnih vozila (4. 5. 2007.), s članovima iz Ministarstva unutarnjih poslova i Državne uprave za zaštitu i spašavanje (po preuzimanju poslova vatrogastva). Uz navedeno donesena je i Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga prioriteta nabave i raspodjele vozila vatrogasne namjene u Republici Hrvatskoj (24. 2. 2004.) te odgovarajuća dopuna te Odluke (4. 5. 2007.). Članovi tog Povjerenstva su iz Hrvatske vatrogasne zajednice, Ministarstva unutarnjih poslova i Državne uprave za zaštitu i spašavanje (po preuzimanju poslova vatrogastva). Dopisom od 13. siječnja 2004. sve su JLS upoznate s početkom Projekta, načinom prijave i uvjetima pristupanja (sufinanciranje i sl.), pojašnjene su im daljnje aktivnosti oko dodjele vozila, a dostavljene su im i odgovarajuće podloge (vrsta i tip vozila po godinama, obrasci za prijavu i sl.). Q pumpe (min.) pri 10 bar (l/min)

Q pumpe (min.) pri 40 bar (l/min)

* CAFS (da/ne)

5

6

2.500

200

200

2.800

400

da

1

2

3

3.500

200

200

2.800

400

da

cisterna teška

AC-T

12

1

2

3

10.000

500

3.800

400

NAVALNO s LJESTVOM

NV/LJ

5

1

5

6

20

10

1.800

200

1.800

400

autoljestva 32 m

ALJ-30

12

1

2

3

32

40

autoljestva 39 m

ALJ-37

5

1

2

3

39

38

autoljestva 53 m

ALJ-53

3

1

2

3

53

30

HIDR. PLATFORMA 42 m

HP-42

5

1

2

3

42

10

VODA/PJENA SREDNJE

VP-SCAFS

10

1

2

3

2.500

voda/pjena/prah/CO2

VPPrCO2

16

1

2

3

4.000

ŠUMSKO TEŠKO 4000

ŠV-T4000

17

1

2

3

3.800

200

šumsko srednje CAFS

ŠV-SCAFS

21

1

2

3

2.700

100

TEHNIýKO TEŠKO

TEH-T

7

1

2

3

TEHNIýKO SREDNJE

TEH-S

20

1

2

3

akcidenti A

AKC-A

6

1

2

3

koliþina CO2 (kg)

koliþina pjenila "B" u rezervoaru-minimalno (l)

1

40

koliþina praha minimalno (kg)

koliþina pjenila "A" u rezervoaru-minimalno (l)

31

NV-KCAFS

KRAN-sila podizanja minimalno (kN)

koliþina vode u rezervoaru-minimalno (l)

LJESTVA/PLATFOR. sila podizanja min (kN)

NV-DCAFS

NAVALNO KRATKO 1+2

minimalna dohvatna visina (m)

UKUPNO OSOBA

NAVALNO DUGO 1+5

oznaka/opis

KOMADA

posada

Stranica 1

vozaþ

A B C D E F G H I J K L M N O

Provedba projekta

tipovi pregled

INTERNI TIP

Oznaka vrste vozila

mup Povjerljivo

za nabavu (tada u Ministarstvu financija) svojim rješenjem od 13. prosinca 2002. poništila je provedeno javno nadmetanje (uz obrazloženje kako nisu bila osigurana dostatna financijska sredstva). Poništenjem javnog nadmetanja stanje vatrogasnog voznog parka nije se poboljšalo, a kako su u međuvremenu osigurana i dostatna financijska sredstva, 26. 6. 2003. donesena je Odluka o utvrđivanju posebnog interesa za iznimnu nabavu vozila vatrogasne namjene na temelju uvjeta iz najpovoljnije ponude prema provedenom međunarodnom javnom natječaju. Kupoprodajni ugovor s dobavljačem (međunarodni konzorcij) potpisan je 6. listopada 2003. godine (za RH ugovor je potpisalo Ministarstvo unutarnjih poslova uz supotpisnike – Ministarstvo financija i Ministarstvo gospodarstva).

4.000 500

2.000 400 500 200

90

3.800

400

2.800

400

2.800

400

2.800

400

da

da

10 do 37

210

NAPOMENA: Sva su sskompletnom kompletnompripadajuüom pripadajućom vatrogasnom opremom (vatrogasni utovar) smješteNAPOMENA: Svavatrogasna vatrogasnavozila vozila ugovorena ugovorena su vatrogasnom opremom (vatrogasni utovar) smještenom nom u odgovarajućim spremnicima opreme. u odgovarajuüim spremnicima opreme. * CAFS = Compressed Air Foam System

28

* CAFS = Compressed Air Foam System

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

Stranica 1 od 1


projekti UPITNIK br. 1

UPITNIK br. 2

(za vozila vatrogasne namjene)

(za vozila vatrogasne namjene)

A B C D E F G H I J K L M N O

NAVALNO DUGO 1+5 NAVALNO KRATKO 1+2 cisterna teško NAVALNO s LJESTVOM autoljestva 32 m autoljestva 39 m autoljestva 53 m HIDR. PLATFORMA 42 m VODA/PJENA SREDNJE voda/pjena/prah/CO2 ŠUMSKO TEŠKO 4000 šumsko srednje CAFS TEHNIČKO TEŠKO TEHNIČKO SREDNJE akcidenti A

NV-DCAFS NV-KCAFS AC-T NV/LJ ALJ-32 ALJ-39 ALJ-53 HP-42 VP-SCAFS VPPrCO2 ŠV-T4000 ŠV-SCAFS TEH-T TEH-S AKC-A

SVEUKUPNO VOZILA:

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

INTERNI TIP

2003.

oznaka/opis

komada

Vrste vozila

Jedinica lokalne samouprave: _____________________________________________ .

31 40 12 5 12 5 3 5 10 16 17 21 7 20 6

Jedinica lokalne samouprave: _____________________________________________ . 1. Procjenom ugroženosti i Planom zaštite od požara na području jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) utvrđeno je ukupno ______ postrojbi ili društava. 2. Procjenom ugroženosti i Planom zaštite od požara, kao središnja postrojba ili društvo (u smislu Zaključka Vlade) na području JLS utvrđuje se: a.

JVP

(ispuniti samo ako je osnovana, inače upisati: 0)

b.

DVD

(upisati naziv izabranog DVD-a samo ako nema osnovane JVP)

2. Središnji

DVD

Vaše

JLS

u

odnosu

na

slijedeću

najbližu

JVP

___________________________ (drugi grad/općina) udaljen je ________ km; 3. Broj stalno zaposlenih u središnjoj postrojbi ili društvu u Vašoj JLS je ________, od toga je ________stalno zaposlenih vatrogasaca . 4. Podaci o vatrogasnim vozilima u središnjoj postrojbi ili društvu u Vašoj JLS: VRSTA VATROGASNOG VOZILA

210

broj i vrsta vozila utvrđenih procjenom ugroženosti

broj vozila koja broj vozila opremljen posjeduje vatr. prema Pravilniku o postrojba minimumu ….

registracijska oznaka vozila

navalno vozilo

1. Planirati najviše 2 vozila godišnje po vrsti, a ukupno najviše 5 vozila godišnje; 2. Za najveće JVP, kroz 7 godina Programa, maksimalno je moguće planirati 25 vozila;

autocisterna

3. Planirani broj vozila upisati u prazna polja u kolonama ispod godina Programa.

voda/pjena

4. Plan zaštite od požara prihvaćen je _______.________. ____________. godine.

kombinirano voda/pjena/prah

5. Broj požara na području jedinice lokalne samouprave ______________________ bio je:

vozilo s prahom vozilo za tehničke intervencije

POŽARI (ispuniti po godinama):

1. 2. 3. 4.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Ukupan broj požara Broj požara građevina Broj požara prometnih sredstava Broj požara otvorenoga prostora

vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje: autoljestva ili platforma: vozilo za gašenje šumskih požara: vozilo za akcidente:

Datum:

MP

POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

druga vozila (navesti koja):

Datum:

MP

Revizija br. 1

Temeljne smjernice o postupanju za prijavu (sažetak iz dopisa): 1. Nabava vozila dijelom se financira iz sredstava osiguranih u proračunima JLS (osnivača JVP); 2. Iznos participacije JLS za kontingente vozila iz 2003. i 2004. god. iznosi 25% vrijednosti cijene vozila (uključujući sve pristojbe i troškove do preuzimanja od strane JLS), u svakoj narednoj godini postotak udjela JLS raste za 5% (do ukupno 50% za vozila iz zadnje godine Projekta); 3. Nabava vozila vatrogasne namjene, sukladno toč. 5. Zaključka Vlade RH, financira se pod istim uvjetima i onim JLS u kojima djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo čije je sjedište udaljeno najmanje 15 km od sjedišta najbliže JVP i u kojemu su zaposlena najmanje 2 vatrogasca u stalnom radnom odnosu. 4. Prihvaćeni Plan zaštite od požara pomoćno je mjerilo (prednost samo pri istim uvjetima) pri određivanju prioriteta raspodjele i tipova vozila koja se traže; 5. Zainteresirani JLS dostavljaju MUP-u popunjene Upitnike br. 1. i 2. te pisanu odluku (izjavu) o osiguranju financijskih sredstava potrebnih za tražena vozila iz Projekta; 6. Za vozila koja se daju na korištenje sastavlja se poseban ugovor između JLS i MUP-a; 7. Ugovorom o korištenju (između JLS i MUP-a) rješava se i pravni status vozila nakon konačne isplate cijene te načini podmirenja (refundacije) svih zavisnih i nezavisnih troškova nastalih uporabom vozila (koje je do tada vlasništvo Republike Hrvatske); Na temelju dostavljenih prijava, Povjerenstvo za izradu prijedloga prioriteta nabave i raspodjele vozila vatrogasne namjene

POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

Revizija br. 1

u RH izradilo je preliminarni raster dodjele vozila JLS za cijelo razdoblje Projekta. Prilikom svake isporuke vozila (barem dva puta godišnje) Povjerenstvo je svaki put iznova raspravljalo o raspodjeli i izrađivalo parcijalni prijedlog (za tu isporuku) kako bi u najvećoj mogućoj mjeri uvažilo potrebe i traženja s terena (napominjem kako je bilo nekoliko odustajanja, izmjena traženja vozila po tipu i godini isporuke i sl.). Prijedlog rasporeda vozila po JLS dostavljan je na verifikaciju Vladi RH (Zaključci Vlade RH, Kl. 214-01/98-02/01, Urbroj: 5030109-04-1 od 3. ožujka 2004. godine, Urbroj: 5030106-04-5 od 27. svibnja 2004., Urbroj: 5030106-04-8 od 4. kolovoza 2004., Urbroj: 5030106-0410 od 27. listopada 2004., Urbroj: 5030106-04-12 od 23. prosinca 2004., Urbroj: 5030109-05-1 od 20. svibnja 2005. godine, Urbroj: 5030106-05-4 od 4. kolovoza 2005., Urbroj: 503010905-6 od 8. prosinca 2005., Urbroj: 5030109-06-1 od 3. siječnja 2006., Urbroj: 5030109-06-3 od 17. svibnja 2006. godine, Urbroj: 5030109-06-5 od 21. prosinca 2006., Urbroj: 5030109-067 od 5. lipnja 2007., Urbroj: 5030109-07-3 od 19. srpnja 2007., Urbroj: 5030109-07-5 od 29. studenoga 2007., Urbroj: 503010908-1 od 5. lipnja 2008., Urbroj: 5030109-08-3 od 12. prosinca 2008., Urbroj: 5030106-09-1 od 26. lipnja 2009. godine i Urbroj: 5030106-09-4 od 23. prosinca 2009. godine). Vozila su nakon verifikacije prijedloga raspodjele predavana JLS (na privremeno korištenje u njihovim vatrogasnim postrojbama – zapisnički, do potpisivanja ugovora JLS – MUP i uplate ugovorenih sredstava) u terminima kako slijedi: • 2004. god. – 26. 5. – 6 vozila, 18. 6. – 1 vozilo, 24. 6. – 7 vozila, 25.6. – 6 vozila, 30.6. – 2 vozila, 1.7. – 1 vozilo, 1. 9.– 1 lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

29


projekti vozilo, 10. 11. – 1 vozilo, 18. 11. – 2 vozila, 6. 12. – 1 vozilo, 30. 12. – 12 vozila (ukupno: 40 vozila); • 2005. god. – 6. 5. – 1 vozilo, 1. 6. – 6 vozila, 2. 6.– 2 vozila, 3. 6.– 5 vozila, 5. 7.– 1 vozilo, 13. 7. – 1 vozilo, 29. 7.– 1 vozilo (ukupno: 17); • 2006. god. – 26. 1.– 1 vozilo, 31. 1. – 1 vozilo, 9. 2. – 1 vozilo, 1. 3.– 14 vozila, 4. 6.– 16 vozila, 27. 7.– 1 vozilo (ukupno: 34); • 2007. god. – 27. 3.– 17 vozila, 29. 6.– 16 vozila (ukupno: 33); • 2008. god. – 12. 2 – 17 vozila, 23.6.– 18 vozila, 9.12. – 19 vozila (ukupno: 54); • 2009. god. – 20. 7. – 15 vozila (ukupno: 15); • 2010. god. – 18. 1.– 16 vozila (ukupno: 16). Napomena: JLS predano je ukupno 209 vozila - jedno vozilo koristi Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Nakon dostave ugovora JLS i potpisivanja, uplate ugovorenih sredstava i potvrde izvršene uplate u Državni proračun RH (potvrdu uplate dostavlja FINA) ministar unutarnjih poslova donosi Odluku o prijenosu prava vlasništva na vatrogasnom vozilu s Republike Hrvatske na JLS (točka 3. odgovarajućeg Zaključka Vlade RH), vozila se isknjiže iz evidencije MUP-a i knjiže na JLS i registriraju se na novog vlasnika (MUP-u se vraćaju registarske pločice i prometna dozvola). Slijedi još samo dostava financijske kartice vozila odgovarajućoj JLS. Na taj se način zaokružuje ciklus nabave i raspodjele vozila za potrebe JLS, odnosno njihovih vatrogasnih postrojbi.

Sažetak značajnijih podataka Tehnički dio provedbe Projekta počeo je sklapanjem ugovora o isporuci vozila 210 vozila vatrogasne namjene (6. listopada 2003.) a završio zadnjom isporukom vozila (18. studenoga 2009. godine). Ugovor je sklopljen između Ministarstva unutarnjih poslova (kao ovlaštenog potpisnika, uz sudjelovanje Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva) i međunarodnog Konzorcija – vodeći član je bio “debis International Trading GmbH”, kasnije preimenovan u “Daimler Export and Trade Finance GmbH”. Ugovorena su i isporučena vozila (po vrstama) kako slijedi: • 38 vozila za gašenje požara otvorenoga prostora (i druge intervencije),

• 25 vozila za spašavanje i gašenje na visini (3 autoljestve radne visine 53 m, 5 od 39 m, 12 od 32 m te 5 zglobnih hidrauličnih platformi od 42 m), • 12 autocisterni sa spremnikom za vodu od 10.000 l, • 5 vozila – kombinacija navalnog vozila i autoljestava od 20 m, • 71 vozilo za intervencije gašenja požara i manje tehničke intervencije (31 vozilo navalno dugo i 40 vozila navalno kratko), • 20 vozila za tehničke intervencije, • 7 vozila s kranom – dizalicom za teže tehničke intervencije, • 16 vozila za gašenje požara vodom, pjenom, prahom i CO2 • 10 vozila za gašenje vodom i pjenom • 6 vozila za akcidente s opasnim tvarima Sva vatrogasna vozila izvedena su na podvozju MERCEDES i UNIMOG, nadogradnja vozila za gašenje i spašavanje s visine (autoljestve) izrađena je u tvrtki Metz Aerials GmbH, a za ostala vozila pomoćnu šasiju i veći dio vanjske nadogradnje (spremnici opreme i spremnici – rezervoari vode i pjenila) izradila je tvrtka IM Metal iz Ozlja. Završnu montažu i kompletiranje te kontrolu izvedbe izvršila je tvrtka Rosenbauer International AG (čiji je i najveći dio temeljne vatrogasne opreme, uključujući i ugrađene vatrogasne pumpe). Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Učilište vatrogastva i zaštite i spašavanja, prije preuzimanja vozila, izvršilo je odgovarajuća ispitivanja svih vatrogasnih vozila. Nakon isporuke, a prije predaje vozila JLS njihove vatrogasne postrojbe (JVP i postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava – DVD) završile su odgovarajući trening, odnosno osposobljavanje u rukovanju tim vozilima (trajanje treninga – najmanje 3, a najviše 5 radnih dana, ovisno o vrsti vozila). Trening su obavljali instruktori proizvođača podvozja (Mercedes, Unimog) i nadogradnji (Metz, Ikarus, Rosenbauer). JLS sudjeluju u financiranju Projekta s dijelom ukupne nabavne cijene kako slijedi: • za vozila iz 2003. i 2004. s 25% • za vozila iz 2005. godine s 30% • za vozila iz 2006. godine s 35% • za vozila iz 2007. godine s 40% • za vozila iz 2008. godine s 45% • za vozila iz 2009. godine s 50% (zadnja godina Projekta).

Projekt nabave 210 vozila vatrogasne namjene

30

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

1

2

10 15

6

34

10 10

10 10 6

6 10 6

3 4

2 2

1 2

8

7 6

35

1

10

5

5

34

34

36

210

10 8 7 6 31

sveukupno vozila:

5 10

2010.

2008.

5 2

2007.

5

2006.

A NAVALNO DUGO 1+5 NV-DCAFS B NAVALNO KRATKO 1+2 NAV-KCAFS C cisterna teška AC-T D NAVALNO s LJESTVAMA NV/LJ E autoljestve 32 m ALJ-30 F autoljestve 39 m ALJ-37 G autoljestve 53 m ALJ-53 H HIDR. PLATFORMA 42 m HP-42 I VODA/PJENA SREDNJE VP-SCAFS J voda/pjena/prah/CO2 K ŠUMSKO TEŠKO 4000 ŠV-T4000 L šumsko srednje CAFS ŠV-SCAFS M TEHNIČKO TEŠKO TEH-T N TEHNIČKO SREDNJE TEH-S O akcidenti A AKC-A SVEUKUPNO VOZILA U PROJEKTU: UKUPNO ISPORUČENO VOZILA (zadnja isporuka 18. studenoga 2009.):

2005.

SKRAĆENI NAZIV (OZNAKA)

2004.

NAZIV VOZILA (oznaka/opis):

2003.

Interni naziv (tip) vozila

GODINE ISPORUKE:

31 40 12 5 12 5 3 5 10 16 17 21 7 20 6 210


projekti Projektom je obuhvaćeno (ukupno): 77 gradova i općina (Grad Zagreb i gradovi i općine iz 19 županija). U Gradu Zagrebu i gradovima i općinama iz 19 županija vozila se koriste u: 48 javnih vatrogasnih postrojbi (167 vozila); 33 dobrovoljna vatrogasna društva (42 vozila); 1 vozilo koristi Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Učilište vatrogastva i zaštite i spašavanja. Jedino iz Požeško-slavonske županije niti jedna JLS nije sudjelovala u Projektu (iz svih ostalih županija uključila se barem jedna JLS). Ukupna vrijednost nabavljenih 210 vatrogasnih vozila je oko 86,5 mil. € (bez PDV-a).

Trenutno stanje Prema Izvješću Hrvatske vatrogasne zajednice za 2009. god. u Republici Hrvatskoj (u 556 gradova i općina) djeluje 61 javna vatrogasna postrojba (s ukupno 130 JLS koje su osnivači i suosnivači) s 2.344 profesionalna vatrogasca, 1.825 teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava te 34 profesionalne postrojbe i 59 DVD-a u gospodarstvu (ukupno 60.615 vatrogasaca – dobrovoljnih i profesionalnih). U svim tim vatrogasnim postrojbama evidentirana su ukupno 3.224 vozila (1.717 radnih vatrogasnih vozila i 1.507 ostalih), prosječno 1,63 vozila po postrojbi odnosno 5,8 vozila po JLS. VRSTA VOZILA

Broj vozila

1.

NAVALNO VOZILO (1 + 5)

599

2.

NAVALNO VOZILO (1 + 2)

242

3.

AUTOCISTERNA

453

4.

NAVALNO/AUTOLJESTVE

5.

AUTOLJESTVE 32 m

43

6.

AUTOLJESTVE 37 m

5

7.

AUTOLJESTVE 53 m

5

8.

HIDRAULIČKA HP 42

9.

ŠUMSKO VOZILO

PLATFORMA

9

17 235

10.

TEHNIČKO VOZILO

99

11.

VOZILO ZA AKCIDENTE

10

12.

Ostala vozila koja se koriste u vatrogastvu

SVEUKUPNO:

za osposobljavanje potrebnih vatrogasnih kadrova modernoga profila. Bolji uvid u sveukupno stanje voznog parka vatrogastva daju raspoloživi podaci iz baze vozila Centra za vozila Hrvatske. Naime, 2008. godine prosječna starost za 1.549 radnih vatrogasnih vozila (analizirana su samo vozila mase 5.000 i više kg) iznosila je oko 27 godina (26,94 g). Posebno je zabrinjavajući podatak o 660 vozila čija je godina proizvodnje 1980. i ranije (starost od 30 i više godina) od čega je desetak vozila proizvedeno još daleke 1960. godine ili ranije (stara su 50 i više godina).

Procjena daljnjih potreba Od donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju krajem 2004. godine u Republici Hrvatskoj napravljeni su značajni pomaci u uspostavi jedinstvenog sustava kriznog upravljanja. U procesu podizanja spremnosti za odgovor na katastrofe osnovana je Državna uprava za zaštitu i spašavanje koja je počela s radom 1. siječnja 2005. godine, kao središnje tijelo državne uprave koje ima zadaću ustrojiti jedinstveni sustav odgovora na velike nesreće i katastrofe u zemlji, sukladno potrebama suvremene europske države. U takvom sustavu vatrogastvo je prepoznato kao nositelj operativnih zadaća u većini segmenata zaštite i spašavanja pa se vatrogasci osposobljavaju za široki spektar zadaća, od gašenja požara do spašavanja iz ruševina i sa visina ili djelovanja u uvjetima kontaminacije različitim kemijskim sredstvima. Dakako, uslijed neprestanog razvoja vatrogasne tehnike, strategije i taktike kao i zbog ubrzanog daljnjeg razvoja tehnologije, prometa, a osobito prijevoza opasnih tvari (cestama i željeznicom), stalne izgradnje urbanih sredina – posebno izgradnje visokih objekata neprestano rastu zahtjevi (organizacijski, tehnološki i tehnički) za uspješnu intervenciju. Danas se velika pozornost poklanja i zaštiti okoliša pa je za kvalitetan odgovor na sve brojnije i raznovrsnije opasnosti i izazove nužna (uz neprekidnu edukaciju) i moderna, sve raznovrsnija i sofisticiranija tehnika. Logično je da se većina opreme i tehnike pozicionira u vatrogastvu – najmasovnijem i najopremljenijem (barem količinski) operativnom segmentu tako postavljena sustava. Imajući u vidu trenutni broj radnih vatrogasnih i drugih vozila (1.717 + 1.507) u skoro 2.000 (točnije, 1.979) vatrogasnih postrojbi smanjenje ukupne prosječne starosti vozila barem na optimalnu vrijednost (15 – 20 godina) izgleda kao skoro nemoguća misija. Naime, ako dopustimo maksimalno eksploatacijsko

1.507 3.224

U 61 javnoj vatrogasnoj postrojbi (JVP) koje pokrivaju 32,1 % površine RH s približno 61% stanovništva (2.702.605 od ukupno 4.437.460 stanovnika – prema Popisu stanovništva 2001.) u 2009. godini koristilo se 430 radnih vatrogasnih vozila te 249 ostalih vozila (podaci iz 2009.). Prosječna starost radnih vatrogasnih vozila u JVP je oko 16 god. (16,2 g.). Državna uprava za zaštitu i spašavanje – državna intervencijska vatrogasna postrojba – postrojba za brzo djelovanje (bazirana na 4 lokacije: Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik) koristi 7 vozila (prvenstveno za gašenje požara otvorenoga prostora) čija je prosječna starost 11 godina, a Učilište vatrogastva i zaštite i spašavanja koristi 5 vozila vatrogasne i drugih namjena (NV, AC, kombi – akcidenti i veliko akcidenti i tehničko) čija je prosječna starost više od 25 godina i teško više mogu poslužiti lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

31


projekti razdoblje od 30 godina (ne zaboravimo, 2008. je prosjek starosti bio oko 27 godina) samo za održavanje trenutnog stanja nužno je godišnje nabavljati najmanje 52 (podaci CVH: 1.549/30 = 51,63), odnosno 58 radnih vatrogasnih vozila (podaci HVZ: 1.717/30 = 57,23). Kako nužno težimo optimalnom prosjeku starosti, stvarno je potrebno godišnje nabavljati najmanje 60 – 65 vatrogasnih (i drugih specijalnih) vozila. Naravno, to pretpostavlja (pre)veliko financijsko opterećenje za JLS koji su u konačnici dužni organizirati i financirati zaštitu (pa i zaštitu od požara) na svom području. Danas se cijena ozbiljnog, modernog i kvalitetnog (potpuno opremljenog) vatrogasnog vozila kreće u rasponu od najmanje 250.000 pa sve do 800.000 € (prosječno možemo računati s oko 350.000 €) pa bi za nabavu vatrogasnih (i drugih vozila specijalne namjene) svake godine trebalo osigurati sredstva u iznosu od 21 – 23 mil. € (158 – 168 mil. kn). Zbog nešto većeg broja tako nabavljanih radnih vozila (30 x 60 = 1.800, odnosno 30 x 65 = 1.950 tijekom 30-godišnjeg ciklusa zamjene) postotak ostalih vozila koja se sada koriste u vatrogastvu (1.507 ostalih vozila) nužno pada na 30 – 40 % sadašnjega broja (452 – 600), i to zbog povećanja sposobnosti i učinkovitosti novonabavljanih vatrogasnih i drugih vozila specijalne namjene. Na taj način prirodno dolazi i do smanjenja ukupnog broja vozila koja se koriste u sustavu (na približno 2.550 vozila, prosječno 4,59 vozila po JLS – sada ukupno 3.224 vozila, prosječno 5,8 po JLS), ali raste sposobnost djelovanja, kakvoća intervencije i učinkovitost. Naravno, moguće je krenuti i drugim putem, ne vodeći računa o potrebi povećanja sposobnosti postrojbi (proširenje spektra djelovanja), zadovoljiti formu i nabavljati

najveći mogući broj što jeftinijih “vatrogasnih” i ostalih vozila koja se koriste u vatrogastvu (uz 1.717 radnih i 1.507 ostalih vozila, vidi Tablicu 3.). U tom slučaju treba računati s kraćim prosječnim eksploatacijskim razdobljem od 20 do 25 godina (zbog kombi vozila, zapovjednih – terenskih i gradskih, dostavnih i drugih vozila), ali i manjom prosječnom cijenom nabave, oko 120.000 – 130.000 € (1.717 x 230.000 + 1.507 x 25.000 = 394.910.000/3.224 = 122.490,69 €). Međutim, za održavanje

takva stanja treba nabavljati od 129 do 162 “vatrogasna” vozila godišnje (3.224/25 god. = 128,96 ili 3.224/20 god. = 161,2), za što treba osigurati 15,8 – 19,75 mil. € godišnje. Upitno postaje i potrebno povećanje sposobnosti postrojbi u ovako projektiranom sustavu zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj, a pri tome nepotrebno rastu i ostali zavisni troškovi

eksploatacije (registracija, osiguranje, redovno i izvanredno održavanje i sl.) tako velikog broja raznovrsnih “jednostavnijih” vozila (ukupno 3.224). Optimalno rješenje problema proizlazi iz pozitivnih iskustava i spoznaja provedbe Projekta 210 vozila koji je po32

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.


projekti taknuo JLP(R)S, odnosno njihove vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice, na nabavu novih vozila i druge potrebne tehnike i opreme – putem Projekta i/ili samostalno (Vatrogasna zajednica Županije istarske, VZ Grada Zagreba, VZ Grada Koprivnice i druge). U promatranom razdoblju nabavljeno je, uz vozila iz Projekta, daljnjih 140 do 160 radnih vatrogasnih vozila čime je vozni park vatrogastva, kao temeljnog dijela sustava zaštite i spašavanja, obnovljen s najmanje 350 – 360 novih vozila. Za pretpostaviti je kako bi pokretanje sličnog Projekta (kao nadopuna završenoga) s barem 180 – 200 vatrogasnih i drugih specijalnih vozila proizveo slične efekte pa je na taj način moguće postići željeni tempo nabave od 60-ak vozila godišnje. Daljnjom razradom ili modifikacijom modela sufinanciranja nabave vozila (recimo, 30 – 40% udjela JLS, obročna otplata i sl.), prvenstveno za ona područja Republike Hrvatske koja nisu dostatno financijski moćna u participiranju po dosadašnjem modelu (jednokratna uplata do 50% udjela u cijeni vozila), postiže se ujednačavanje zaštite u svim dijelovima naše domovine. Naravno, uz sufinanciranje nužna su i samostalna ulaganja JLS u nabavu vatrogasnih i drugih vrsta specijalnih vozila (nadopuna sadašnjeg segmenta prvenstveno vatrogasnih vozila). Financijsko je opterećenje JLS u tom slučaju manje, ali i dalje trebaju osigurati značajna sredstva, barem 11 – 12 mil. € godišnje (za radna vozila – sufinanciranje 33 voz. x 350.000 x 0,35 = 4.042.500 €, samostalno financiranje 30 voz. x 250.000 = 7.500.000 € te 30 x 30.000 = 900.000 € za ostala vozila). Na ovaj način upotpunio bi se i osvježio postojeći segment vatrogasnih vozila, uglavnom povećala sposobnost djelovanja u sve širem spektru potencijalnih ugroza (ostala vozila specijalne namjene), a u potpunosti bi se obnovio i modernizirao postojeći vatrogasni vozni park. Na kraju, smatram kako je iznimno nužno, ali i moguće žurno pokretanje planske nabave vatrogasnih i drugih vozila specijalne namjene na državnoj razini (uz sufinanciranje s lokalne razine) barem za iduće šestogodišnje razdoblje. Time bi se, uz istodobnu izravnu pomoć države, JLS dodatno potakli i na samostalnu nabavu vozila i sustavno organiziranje te uspostavu kvalitetne i učinkovite zaštite pučanstva i materijalnih dobara. Tada će i sve nadležne službe, a prvenstveno vatrogastvo moći kvalitetno odgovarati na rastuće potrebe u cjelokupnom sustavu zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj. lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

33


EU vatrogastvo

Međunarodni vatrogasni sajam Najveći europski sajam za vatrogastvo, zaštitu od požara, sigurnost i zaštitu te pomoć kod katastrofa Interschutz održan je od 7. do 12. lipnja u Leipzigu (Njemačka)  U organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice brojni vatrogasci iz Hrvatske su posjetili Međunarodni vatrogasni sajam

U

z sam sajam je bilo dosta i popratnih aktivnosti. Tako je održana redovita sjednica CTIF-a (Međunarodna zajednica vatrogasnih i spasilačkih službi), savjetovanje o dobrovoljnom vatrogastvu na kojem su neke države članice EU predstavile svoje modele vatrogastva i rješenje nekih svojih problema unutar organizacije.

Rekordan broj izlagača i posjetitelja Održan je prvi put „Vatrogasni susret na vrhu“ na kojem su bile sve članice EU i Hrvatska kao pristupnica. Također je održan i 28. Feuerwehrtag u sklopu kojeg je bio i prvi međunarodni susret puhačkih orkestara na kojem je nastupio puhački orkestar VZG Jastrebarsko. U samom gradu na mnogim mjestima su bili vatrogasci koje su prezentirali svoju opremu, vještine, rad s mladima itd. Cijeli je grad tih nekoliko dana živio za vatrogastvo, ali i bio pun vatrogasaca iz cijelog svijeta. 34

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

Sajam je održan na Leipzieger messe sa 1350 izlagača iz 46 država svijeta uključujući i Hrvatsku. U usporedbi s prošlim sajmom, bio je veći broj i izlagača i država koje su sudjelovale. Ovaj je sajam bio rekordan i po broju izlagača i po broju posjetitelja. Tako je u danima sajma, sajam posjetilo više od 125 000 ljudi iz 53 države, te je od ukupnog broja posjetitelja „stranaca“ bilo preko 23%, što je porast u odnosu na prošli. Sajam se prostirao u 5 paviljona, u velikom otvorenom izložbenom prostoru i s velikim poligonom za

Sajmeni prostor

pokazne vježbe, a na ukupnoj površini od 90 000 četvornih metara.

Najveći proizvođači prikazali svoje inovacije i postignuća Jedan od definitivno najvećih štandova imala je tvrtka Rosenbauer. Na štandu je bilo moguće vidjeti cijelu paletu njihovih proizvoda od osobne zaštitne opreme, armature, vozila, monitora. Također su bile izložene i sve pumpe koje ugrađuju u vozila. Noviteti koji su se posebno predstavljali su Nautilus, potopna pumpa koja se izrađuje u dvije izvedbe (8/1 i 4/1) te je trenutno jedna od najboljih na tržištu po svojim karakteristikama. Jača verzija kod ispumpavanja iza sebe ostavlja samo 4 milimetra vode. Predstavljene su i zaštitne čizme Twister te obnovljene čizme Austria. Od osobne zaštitne opreme na štandu su se mogle vidjeti i nove vatrogasne zaštitne rukavice za tehničke intervencije napravljene


EU vatrogastvo od kevlara. Rosenbauer je predstavio i novu zaštitnu kacigu Heros Smart, što je jeftinija i lakša verzija njihove Heros Extreme kacige. Na štandu su se mogla vidjeti vozila različitih namjena koja izlaze iz proizvodnih hala Rosenbauera, a najveću su pozornost plijenila tri aerodromska vozila Panther. Vozilo koje je najavljivano kao zvijezda sajma opravdalo je taj epitet. Na sajmu je predstavljeno novo Rosenbauerovo AT vozilo. Vozilo je plod iskustava iz prijašnje dvije generacije AT vozila i novih tehnologija. Prvo što se može vidjeti je sam dizajn vozila, sva osvjetljenja na vozilu i u vozilu su napravljena u LED tehnici, vozilo ima staklena vrata na momčadskom dijelu kabine i otraga na pumpi, te estetski izgleda jako efektno. Kod dizajna kabine vodilo se računa o sigurnosti vatrogasaca tako da je svaki vatrogasac vezan. U vozila se ugrađuju NH25 i NH35 pumpe, a cijelim vozilom (pumpa, reflektori itd.) se upravlja preko njihovog LCS 2.0 (Logic Control System sustava). Vozilo se trenutno prodaje u tri dužine nadogradnje i dvije visine, a dosad su napravljene nadogradnje na MAN i Mercedes podvozjima, koje su bile i prikazane na sajmu. Na Rosenbauerovom štandu bio je zastupljen i Mistar koji je Rosenbauer partner za Hrvatsku. U istom paviljonu bio je i još jedan gigant u proizvodnji nadogradnji za vatrogasna vozila – Ziegler. Možda je prije svega bitno napomenuti da je na štandu bio zastupljen i hrvatski Ziegler (pogon iz Zagreba)

Rosenbauerov štand

kabinu za vatrogasna vozila nazvanu „Zcab“. Kabina je rađena imajući u vidu što veći komfor vatrogasaca, a omogućava lakši ulazak i izlazak te ima više prostora za vatrogasce. Uz novi koncept kabine, predstavili su i „Z-Rack“ – sjedalo i nosač za izolacijski aparat.

Štand MG-Rijeka

Ziegler Z8 aerodromsko vozilo

Uz Rosenbauer i Ziegler, u četvrtom paviljonu je svoj izložbeni prostor imao Iveco-Magirus. Iako u posljednje vrijeme nije jako zastupljen u Hrvatskoj, IvecoMagirus plijeni pozornost inovacijama i novim idejama. Tako je na sajmu predstavljeno novo aerodromsko vozilo Dragon 2. Također su predstavili svoj novi koncept – vatrogasne ljestve kod kojih je zadnji ljestvenik zglobni (kao kod platforme). Na poligonu za vježbe su demonstrirali svoje nove i pametne ljestve koje imaju mogućnost bočnog kretanja na način da se neovisno može skretati prednjim i zadnjim kotačima. Od ostalih njihovih za-

Novo AT vozilo

i to na način da su tamo bili i ljudi iz tvrtke, ali i tri vozila koja su napravljena u pogonima u Hrvatskoj. Jedna od najvećih novosti na njihovom štandu bila je nadogradnja na MB Zetros, a ujedno je to i prva nadogradnja na tom podvozju i napravljena je upravo u Hrvatskoj gdje je napravljena i prva nadogradnja na Unimogu U 20. Predstavljeno je i novo Z6 aerodromsko vozilo. Ziegler je predstavio i novu

nimljivosti, tu su ljestve koje imaju na sebi hidrauličko dizalo, te njihova MultiStar 2 serija vozila, to su navalna vozila koja na sebi imaju zglobnu platformu. Na sajmu je bila i Hrvatska tvrtka MG-Rijeka koji zbog nedostatka prostora nisu imali izloženo vozilo, već slike i videoprezentacije svojih vozila, te izložene svoje univerzalne mlaznice. Od naših susjeda, tu je bio Vatrosprem koji je izložio svoju nadogradnju na DAF podvozju.

Magirus Dragon 2 aerodromsko vozilo

Uz ove bilo je i mnogo drugih proizvođača nadogradnji, većinom nepoznatih u Hrvatskoj. Jedan od zanimljivijih bio je njemački Schlingmann koji je predstavio koncept vozila u kojem je pumpa u sredini vozila, a na štandu je bio model koncepta koji su prezentirali.

Schlingmann koncept vozila

Moderna tehnologija sve više u službi vatrogasaca

Od proizvođača opreme za spašavanje i oslobađanje unesrećenih najviše su se isticala tri giganta: Webber, Lukas i Holmatro koji su poznati i hrvatskim vatrogascima, no na sajmu su se mogli vidjeti i alati mnogih drugih, nama nepoznatih, proizvođača. Weber je predstavio cijelu novu paletu svojih hidrauličkih alata, dok je Holmatro definitivno imao najimpresivniji štand. Izložio je sve svoje proizvode lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

35


EU vatrogastvo

Lukas štand

i inovacije. Predstavljen je novi hidraulički cilindar koji, kad se razvuče mehanički i hidraulički nastavak ima ukupnu duljinu 1270 mm. Predstavili su novu SPU 16 PC - trostupanjsku prijenosnu motornu pumpu. Predstavili su i niz laganih i težih prijenosnih pumpi za hidraulički alat, te novu liniju alata s ručnim pumpama. Na štandu je bio i predstavik Vatroprometa koji je demonstrirao paletu Powershore potpornja i nastavaka, čiju su prezentaciju već neki u Hrvatskoj imali prilike vidjeti. Lukas je također predstavio svoju cijelu paletu proizvoda, a možda jedan od zanimljivijih detalja je njihov DRAULIC proizvod – vrlo snažan alat za koji ne treba zasebna pumpa jer ima u sebi elektromotor, a moguće ga je puniti na običnoj kućnoj utičnici.

ti je da veliku većinu tih proizvođača ne možemo naći na hrvatskom tržištu, dok s druge strane proizvođač jako poznat u Hrvatskoj – Pfeifer nije uopće bio na sajmu. Na sajmu se predstavio Pab Akrapović sa svojom novom PAB Fire HT4 kacigom, koja je u potpunosti izrađena od kompozitnih materijala. Pab kacigu smo vidjeli i na štandu jednog francuskog proizvođača osobne zaštitne opreme koji ju nudi u kompletu sa svojim odijelima. MSA Auer je predstavio svoje prijenosne detektore plina ALTAIR 4X, novu verziju kacige F1 koja zadovoljava standard EN 443:2008, predstavljena je i nova izvedba F2 Xtream kacige za šumske požare i tehničke intervencije, te novi proizvod, kaciga Fuego koja je kako proizvođač kaže, jeftinija verzija kacige koja i dalje pruža dobru zaštitu za korisnika. Na štandu su se mogle

Morita koncept šumskog vozila

Osobna zaštitna oprema Jedan cijeli paviljon bio je rezerviran za osobnu zaštitnu opremu gdje se zaista moglo vidjeti svašta: od novih odijela i tehnologija pa do prikaza istrošenih i dugo korištenih odijela među kojima je, kako saznajemo, bilo i odijelo jednog hrvatskog SPU instruktora. Iz izloženog se može vidjeti da tehnologija za izradu osobne zaštitne opreme iz dana u dan napreduje te da odijela pružaju sve veću zaštitu uz sve manju težinu, te sve veću pokretljivost. Ono što možemo primijeti-

Osobna i slušna zaštitna oprema

36

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

veoma kvalitetna (na sajmu je bila na prodaji po cijeni od 199,99 eura što je za tako kvalitenu čizmu vrlo razumno). Veliki izložbeni dio sajma bio je na otvorenom. Tu su bila izložena različita vatrogasna vozila, te većinom platforme, autoljestve itd. Brotno Skylift je izložio svoju platformu F112HLA s radnom visiom 112 m što je trenutni rekord. Ono što se moglo primijetiti, bilo je da je u svim segmentima mnogo kineskih i

vidjeti i isprobati njihove termalne kamere. Predstavili su i svoje informatičko rješenje TecBOS koje je napravljeno za hitne službe, a sadrži podršku za servis, zapovijedanja snagama (GIS sustav), kontrolu na terenu itd. Dräger je izložio cijelu paletu uređaja za zaštitu dišnih organa, zaštitno kemijsko odijelo CPS 7900 koje je napravljeno od pet slojeva, a služi za zaštitu od plamena, kemikalija, bojnih otrova i tekućih plinova. Predstavljeni su novi sustavi za kontrolu i servis izolacijskih aparata. Prikazali su novi Bodyguard 1000 sustav za detekciju pokreta, bio je prikazan prototip, a na tržištu bi se trebao naći krajem godine. Najveće zanimanje u paviljonu za osobnu zaštitnu opremu pobudio je štand tvrtke Haix, koja ima proizvodne pogone i u Hrvatskoj. Oni su na sajmu predstavili svoju novu zaštitnu čizmu Fire Hero koja je prema viđenome

japanskih proizvođača, od osobne zaštitne opreme, armatura, cijevi pa i vozila. Što se tiče vozila, nešto zajedničko im je što donekle kineski i japanski proizvođači „kopiraju“ europski dizajn posebno što se tiče aerodromskih vozila. Jedan od najzanimljivijih proizvođača iz Japana je definitivno Morita koji su na sajmu prikazali svoju 32-metarsku ljestvu i koncept šumskog vozila. Ono što nije nedostajalo na tom konceptu, kao i na civilnom japanskom konceptu, puno je moderne tehnologije. Zadnji dio kabine izgleda više kao komandni centar nego vatrogasno vozilo, a cijelim se vozilom upravlja preko računalnog sustava i sustava kamera koje se nalaze po cijelom vozilu. Uz sve to, cijeli dizajn izgleda veoma futuristički.

Vanjski izložbeni prostor Na otvorenom izložbenom prostoru moglo se vidjeli zaista mnogo toga: vozila za cestu, tračnice i tunele, razna šumska vozila, par primjeraka američkih vatrogasnih

Amfibijsko vatrogasno vozilo


EU vatrogastvo vozila, vatrogasno amfibijsko vozilo itd. Na otvorenom su se također mogli vidjeti i različiti simulatori za obuku, simulatori na kruta goriva, simulatori na plin itd. Također uz simulatore za vatrogasce, bilo Simulator

Robot hrvatske tvrtke DOK-ing

je i nekoliko primjeraka pokretnih (na kamionu) simulatora za civilno stanovništvo za obuke u tvrtkama itd.(npr. simulator za gašenje požara masti na štednjaku itd.).

za vježbe. Vježbe su se odvijale po rasporedu i cijelo vrijeme trajanja sajma nešto se događalo na tom poligonu. Prikazano je gašenje s aerodromskim vozilom Panther, spašavanje kod prometne nesreće, spašavanje s visina, gašenje vatrogasnim motociklom, akcident s opasnom tvari itd.

Poligon za vježbe

Uz izložbeni prostor u zatvorenom i na otvorenom, najzanimljiviji dio posjetiteljima odvijao se na otvorenom poligonu

Na sajmu se na par mjesta predstavio i njemački THW, organizacija za tehničko spašavanje koja je demonstrirala spašavanje iz ruševina, iz vode itd. Od hrvatskih predstavnika tu je bila i tvrtka DOK-ing koja je predstavila svoj vatrogasni gusjeničar za gašenje požara

na daljinsko upravljanje koji je jedinstven u svijetu. Na sajmu se zaista moglo vidjeti svega od novih i suvremenih vozila, zanimljivih ideja i koncepata. Bilo je tu komunikacijske opreme, opreme za vatrogasce za vozila i za vatrogasne postaje. Uz taj izložbeni dio bilo je tu i natjecanje „Najjači vatrogasac na svijetu“ što je natjecanje vatrogasca u sportsko-vatrogasnim disciplinama koje zahtijevaju izrazito veliku fizičku snagu. Bilo je tu i različitih natjecanja u ronjenju (sklapanje određenih dijelova pod vodom), izložbi malih maketa vatrogasnih vozila itd. Prikazane su različite bespilotne letjelice za pregled prostora intervencije itd. Iz zaključaka organizatora može se vidjeti da su veoma zadovoljni sajmom uz napomenu da je vrlo veliki broj posjetitelja došao s namjerom da na sajmu dogovori i posao.

Sljedeći sajam Interschutz 2015 održat će se od 8. do 13 lipnja 2015. u Hannoveru, Njemačka. Tekst i foto: Darko Piškor www.interschutz.de

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

37


požari i intervencije

Požar na zgradama vrlo velike visine

U

rbanizam, i općenito pretrpanost velikih gradova svijeta, gura arhitekte i građevinare da „izmišljavaju“ sve više i više zgradurine što svojim superstrukturama od betona i čelika paraju nebo, zamišljene da – krijući u svojoj utrobi „grozdove“ stanova i luksuznih predsjedničkih suitea, hotela i wellness centara, trgovina, banaka i drugih poslovnih prostora i ureda svih mogućih fela po sistemu od-igledo-lokomotive – u takvim mastodontskim neboderima-gradovima možete živjeti 365 dana u godini, a da ih ne napustite! Uzimajući u obzir lekcije iz prošlosti, pri dizajniranju visokogradnji, a nekmoli tek „kula pod oblake“, svi moramo pred očima imati tragedije dočarane putem tv-kamera in vivo, posebno blizanaca World Trade Centra 11. rujna 2001. u New Yorku, i ranije tijekom sedamdesetih godina prošlog stoljeća dramatičnih i katastrofalnih požara u Seulu i Sao Paolu, koji su rezultirali stotinama spaljenih, otrovnim dimovima ugušenih i smrtonosnim skakanjem kroz prozore u bezdan očajnih ljudi. Ove i slične drame uvelike su inspirirale filmaše, uključujući slavni Hollywood sa slikokazom katastrofa Pakleni toranj. One nas, prije svega, upućuju na „ravnovjesni“ odnos između arhitekata i vatrogasaca – s postavljenim pitanjem, a u obzir uzetim svim tehničkim uvjetima i principima pri gradnji i kasnije upravljanju „osinjim“ gnijezdom: predviđenih taktičkotehnoloških scenarija u slučaju kobnog požara, primjene protupožarne opreme, rasporeda danonoćnih vatrodojavnih i gasiteljskih dežurstava, to jest, stalnog nadzora objekta. Kako pristupiti žrtvama iznad određenih visina? Svaka zemlja posebno donosi propise o evakuaciji zatečenih stanara i posjetitelja zgrada velike visine (u daljnjem tekstu ZVV) u slučaju katastrofa i to pristupom iz unutrašnjosti zdanja. Iz ovog temeljnog pravila rađa se koncept jezgre po kojem stepe-

38

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

Burj Khalif – inicijalna zamisao arhitekata i ostvarenje vjernog sna nakon šestogodišnje izgradnje

Svega mjesec dana nakon blistavog otvaranja, kvar dizala na 124. katu prouzročio je prisilno zatvaranje za javnost Burj Khalife, najvišeg poslovno-stambenog tornja na svijetu što sa 828 metara kulminira umjetnim otokom u neposrednoj blizini i dalekim magličastim obzorjima Perzijskog zaljeva. Što bi tek bilo, ne daj Bože, da je izbio požar?! ništa i dizala moraju biti zaštićena od širenja dima i vatre. Međutim, on je pokazao i svoje mane. Njegova ograničenja potvrđena su u nekoliko požara. U New Yorku, u veljači 1993., eksplodirao je automobil bomba, a slijedila je vatra u parkirališnim prostorima Svjetskog trgovinskog centra. Uništeno je nekoliko podnih razina, privremeno je potpuno obustavljen rad dizala i nastao „oblak“ svekolike zadimljenosti Twin Towersa. Opća evakuacija osoblja i gostiju tornja trajala je četiri sata. Osim šest smrtno stradalih žrtava, bio je impozantan broj ljudi otrovanih emaniranim toksičnim parama. 1999. u Philadelphiji, vatrogasci su prepustili vatrenoj stihiji šest najviših razina jedne visoke poslovne zgrade, u nemogućnosti da se ljudstvom i tehnikom opiru „visinskom“ požarnom naletu, u uzaludnoj borbi koja je potrajala pet sati, a odnijela je živote trojice gasitelja. „Čuvenog“ 11. rujna 2001. u New Yorku, nesretni okupanti gornjih katova dvaju tornjeva „blizanaca“ u neposrednom dodiru uleta dvaju dirigiranih torpeda-zrakoplova

uzalud su upućivali na svoju prisutnost na prozorima, želeći se izbaviti iz vatrene omče i dalje vjerujući u hipotetski spas. No, u nedostatku vertikalne komunikacije, mnogi od njih nisu se mogli sami izbaviti niti su do njih mogle prodrijeti spasilačke ekipe, već su izgorjeli u očajnim mukama i obrušavanju užarenih tornjeva... 2005. godina je obilježena u Madridu spektakularnim požarom Windsor Tornja u izgradnji, kada je vatra uništila veći dio građevine. U svibnju 2008., arhitektonski fakultet u Delftu u Nizozemskoj pretrpio je nalet ogromne vatrene stihije. Dio zgrade urušio se nakon šest sati širenja požara. Naknadno detaljno proučavanje ove katastrofe pokazalo je da su proizvodi izgaranja od požara koji je dugo tinjao, ispunili amfiteatar, povlačeći za sobom fenomen flashovera, što je pak onemogućilo vatrogasce da – direktno riskirajući vlastite živote – ovladaju požarom. Kompleks je sravnjen, a nastala šteta nepopravljiva. Konačno, 9. veljače 2009. u Pekingu, požar je zahvatio hotel Mandarin Oriental. Organski materijali sadržani u slojevima toplinske izolacije zgrade gorjeli su kao baklje, a gigantsko opožarenje prouzročio je nesavjesno pripremljen i nadziran vatromet s krovne terase hotela u izgradnji – srećom, građevina je tek bila pri završetku, tako da nije bila ispunjena hotelskim gostima. Cijela će fasada u potpunosti izgorjeti za nekoliko sati. Pouke – Problematika napredovanja požara u ZVV očituje se uglavnom otežanim lokaliziranjem okruženja zbog nedostatka odgovarajućih sredstava za suzbijanje i gašenje, velikih teškoća u učinkovitoj borbi protiv vrućih plinova i dima nastalih spaljivanjem lakozapaljivih materijala, koji mogu stvarati nekontrolirane termičke pojave. Podsjetimo se da izgaranje određenih ma-


požari i intervencije terijala, posebno iz petrokemijskog izvora, stvara komplekse zapaljivih, eksplozivnih i toksičnih smjesa i spojeva (HCN, CO2, CO, HCl, H2, NO2...), para aerosola i gorivih čestica. Zarobljen u uskom prostoru, njihov dim pospješuje moguće proširenje inicijalnih ložišta-polazišta flashovera i kao takav je vrlo opasan. Međutim, nema jamstva o kapacitiranosti zbrinjavanja emanata vatre sustavima odimljavanja na mjestu, da ne spominjemo moguće kvarove, zlorabe ili neispravnosti različitih otvora (ventila za dovod ili odvod zraka, klimatizacije, vratiju, prozora), što pripomaže dimu da kontaminira zgrade i postane prijenosnik horizontalnog i vertikalnog širenja vatre. Drugi glavni rizik od požara nastaje ovatrenjem loše izvedene (ili uporabom nepriličnih materijala lakogorive) termičke omotnice – izolacije zgrade, kao što se zbilo kod opožarenja Windsor tornja u Madridu i hotelskog zdanja Mandarin

Oriental u Pekingu. Koje bi posljedice bile da su ove dvije ZVV bile zauzete u trenutku nesreće? Za eko-dizajn sigurnosti – Rješenja za izbjegavanje sličnih slučajeva požara postoje. Ali tu će trebati zabaciti još puno (Cervantesovih) kopalja na vjetrenjače, da bi se pomnije saslušalo i shvatilo brojne građanske inicijative što imaju za cilj promicanje sigurnosti osoba i imovine, ali i spasilaca na zadatku pri opožarenju mastodontski visokih građevina. Razvoj koncepta “policentrične kule” arhitekta Denisa Sloana i građevinskog inženjera Claudea Delalandea, jest inovativan strukturalni odgovor za koncept samozaštite od požara visokih i vrlo visokih zgrada. Ne radi se tu o “bunkerizaciji” zgrada, kao što, nažalost, evociraju određeni glasovi nakon apokaliptičkih događanja 11. rujna 2001., već o napuštanju monolitnog koncepta “središnje jezgre” u korist promicanja koncepcije eko-dizajna sigurnosti što cilja što većem olakšanju i prozračivanju nosivih struktura takvih građevina. Osnovna zamisao i ideja vodilja sastoji se u odvajanju

A – svaki od vertikalnih upornjaka sadrži: vatrozid 4h • 2 stubišta • 16 dizala B – onemogućeno lateralno i vertikalno širenje požara C – zona vatre D – blokovi od po 15 katova E – upotreba jednog ili više od mnoštva upornjaka za protok silaznog kretanja (evakuacijski put), uzlaznog kretanja (požarni put) ili prema specifičnim zonama bez vatrenih zapreka F – mogućnost, čak i u slučaju razornih nepogoda (npr. impakt) da prevlada područje pogođeno nepogodom po stepenicama i sigurnosnim liftovima G – PLATFORMA MEĐUPROSTORA (vatrozid 4 h) 100 m ZOS H – platforma zajedničkog operativnog stožera (ZOS) – osigurani prostori komuniciranja sa svim nosivim stupovima – za prihvat zapovjednika vatrogasne, medicinske i spasilačke interventne postrojbe, kao i kontigent opreme za spašavanje, zračnih kompresora, itd... I – UZLAZNI POŽARNI PUT J – SILAZNI EVAKUACIJSKI PUT

strukturalnih dijelova (podupirajuće periferne mega-konstrukcije) blokova zgrada. Tako međusobno od zapaljivih masa udaljeni nosivi elementi unutar „oblakodera“ priječe u mogućoj mjeri (po)rast temperatura, čak i u slučaju požara pojedinog bloka većih razmjera. Time se izbjegavaju urušavanja zgrade suprotno iskustvima njujorških Twin Towersa. To više, primjenom inovativne građevinske tehnike omogućena je individualizacija i optimalizacija primjene spasilačkih sredstava i metoda. Osim toga, multipliciranje sigurnosnih stubišta u nuždi s dotokom svježeg zraka i mogućnosti brzog prelaza iz jedne vatrom zahvaćene zone u drugu – netaknutu, omogućavaju brzu i sigurnu evakuaciju iz viših

pogođenih razina zgrade. Ova graditeljska preinaka stubišta uvelike olakšava hitne spasilačke intervencije, uključujući evakuacije bez narušavanja uvriježenih postulata taktika operacija spašavatelja. POŽAR ZVV-a U SRCU MADRIDA – 23 su sata i 19 minuta dana 12. veljače 2005., kada je komunikacijski centar madridske profesionalne vatrogasne brigade zaprimio dojavu o nastanku grandioznog požara usred španjoloske mega-metropole. Zaštitari Windsor Tornja u ulici Raimundo Fernández Villaverde, prvim su pozivom izvijestili o nastanku vatre što je izbila na 21. katu i napomenuli da su, u očekivanju dolaska gasitelja, započeli evakuirati zgradu. Voditelj prvog interventnog vozila što je odmah pristiglo na mjesto nesreće potvrđuje da je požar zahvatio nekoliko katova nebodera, zahtijevajući promptno slanje dvije dodatne moto-pumpe. (Da bismo bolje opisali mjesto i izvšenje operacije, valja uvažiti činjenicu da je, kao imperativni preduvjet za postati vatrogasnim časnikom u Madridu, potrebno formacijski posjedovati zvanje arhitekta ili inženjera). Od prvog poziva, primarna briga prvog voditelja dežurstva jest da se pridruži komunikacijskom centru, koji je ujedno i ured glavnog vatrogasnog stožera, kako bi zajedno aktivirali krizni punkt. Njegov je pomoćnik upućen na mjesto nesreće radi preuzimanja zapovijedanja. Dojavljuje kako

je vatra locirana visoko u zgradi i da započinju operacije gašenja „iznutra“, počevši s 21. katom. U prvom naletu koristi se postojeća oprema na mjestu kojom je opremljena zgrada: hidranti i suha kolona. Vrlo je važno da sudionici gašenja imaju na umu učinak širenja postojećeg zračenja i vrućine unutar zgrade, i da budu krajnje oprezni, s obzirom na to da je požar počeo davno prije njihova dolaska. Velika akumulirana toplina uzrokuje padanje visećih stropova, obrušavanje instalacija vodovodnih cijevi i električnih kablova. Urušavanje fasadne zidne zavjese unutar zgrade dodatno povećava žestinu požara, lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

39


požari i intervencije hvatajući u stupicu intervente na 21. katu. Valja odmah spasiti tri vatrogasca ozbiljno pogođenih ekstremnim temperaturama, jednako ozlijeđenih i zatrovanih dimom i padanjem nagorjelog materijala. Jedan od njih je bez svijesti. Oni su odmah zbrinuti u priručnoj stanici za hitnu pomoć madridskog sanitetskog korpusa. Magnituda požara je tako snažna da – zbog djelomičnog razloma i pada zidnih zavjesa i sjevernog stubišta, kao i drugih teških oštećenja na strukturi zgrade, zapovjedni stožer odlučuje o promjeni intervent­ ne ofenzivne strategije u korist defenzivne i nalaže neodložni izlazak radnih gasiteljskih timova iz tornja. Zauzvrat, na vatrogasne ljestve i povišene prikladne punktove okolnih zgrada postavljaju se štrcaljke-mlaznice, kako bi se zauzdao požar i spriječilo njego-

vo širenje na susjedne zgrade i okoliš. Jer, u pješačkoj zoni tik uz Windsor toranj nalazi se supermarket Corte Ingles, trgovačka Azca zona, metro, podzemna garaža i spremišta prirodnog plina niskog i srednjeg tlaka. Što će požar biti više kantoniran na niže katove, to će biti bolja učinkovitost mlaznica, a time će biti spriječeno njegovo širenje. Na dojavu požara, na teren je upućena prva interventna skupina protupožarnih vozila koja se sastojala od dva furgona, kamiona cisterne i zapovjednog vozila. Madridski vatrogasci uvriježeno nose F1 šljemove proizvođača MSP-Gallet – crne za gasitelje, vozače i vođe ekipa, crvene za niže časnike, sive za dočasnike i bijele za više zapovjednike. Ujutro, 13. veljače, obavljena je smjena gasiteljskih momčadi jedinicom dobrovoljaca, a operativnu pokrivenost grada osigurava preostatak osoblja na dužnosti taj dan. Oko 11 sati, 13 vatrogasaca iz Madrida stavili su požar pod nadzor, s tim da je po40

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

sve spriječeno širenje vatre na susjedne zgrade. U 13 sati 14. veljače požar se smatra posve pogašenim – preostalo je tek malo žarište u dijelu višekatnice gdje je još bio onemogućen pristup pogorjelom kršu. Bit će još potrebno razdoblje od četrdeset i osam sati nakon što je pogašen požar kako bi se procijenio učinak postupka hlađenja zgradine strukture i ponašanje nagorjelih interijera. Na mjestu nesreće ostavljen je interventni dispozitiv od dvije moto-pumpe, dva kamiona, dva furgona s elektro-ventilatorima, zapovjedno mjesto te stalna nazočnost časnika. Druga grupa zadužena je za izviđanje stanja i procjenu strukture zgrade, koja ujedno služi da osigurava koordinaciju s ostalim municipalnim službama i organizmima, kao što su sudbena i istražna policija ministarstva unutrašnjih poslova, i drugi interventi. Teškoće tijekom gašenja – Pokazalo se i ovaj puta da elementi zaštite od požara u zgradi nisu bili dovoljni u borbi protiv požara ovog generaliziranog tipa (ni u pogledu propisane vrste, broja, a niti u pogledu redovnog održavanja): to se naročito moglo ustvrditi pri korištenju suhe kolone, vrlo loše razmještene po zgradi, uređaja za sustave detekcije požara i dima, aparata za gašenje i vatrozide, koji nisu mogli spriječiti propagiranje vatre. Lokacija – Windsor Toranj je poslovnotrgovački centar od 27 katova ukup­ne visine 106 metara, s tri podzemne komercijalne razine i parking prostorom u prizemlju; struktura glavne obodnice utemeljenja i vertikalne jezgre od armirano-betonskih elementata do srednje visine zgrade, a viši katovi (16-27) isključivo od vučene čelične konstrukcije, izgrađen je u urbanom okruženju usred pješačke površine s ograničenim pristupom protupožarnih vozila i tehnike. Okolne zone zakrčene su garažama i pješačkim nadhodnicima. Po svojoj prirodi visokogradnja smanjuje učinkovitost vatrogasaca u pogledu evakuacije i spašavanja žrtava. Osim toga, vertikalne strukture na velikim visinama usporavaju manevre gašenja. NEPOROČNOST KONSTRUKCIJE I STABILNOST NA VATRU – Sam po sebi (poslovno-komercijalni) toranj kao pojam ima svoje adute. Relativnih gabarita i kapacitiranosti zaposjedanja prostora preraspodijeljenih na što je više moguće katova, ne povećava nužno urbanu gustoću gradova, a omjer između korisne površine i površine pri tlu je posebno umjestan u stambeno za-

gušenim megapolisima. Ostale prednosti: koncentracija velikog broja ljudi i aktivnosti na malom prostoru. Zato je uzlet gradnje vrlo visokih zgrada i poslovnih tornjeva u svijetu sve izvjesniji, a multipliciraju se i u zemljama gdje cijena i porez na zemljište nisu pretežni argument. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Burj Dubai, primjerice, postao je novi arhitektonski simbol grada na svjetskoj razini prepoznatljivosti. U Francuskoj, na već spomenutom području pariškog predgrađa, La Defense, udiže se novi europski mastodont nazvan Le Signal (što može biti i Žmigavac), arhitekta laureata Jeana Nouvela, koji će, kad bude dovršen, doseći visinu od približno 300 metara. U svojoj utrobi uključivat će urede, trgovine, luksuzne stanove i hotelske suite. Za dobivanje građevinske dozvole bilo je potrebno prilagoditi postojeće zakonske propise na te nove visine. Dotadašnji, zastarjeli, tekst nije podrazumijevao odrednice

novoiznjedrenih sigurnosnih uvjeta. Stoga je u novu regulaciju bilo neophodno integrirati postupak održivog protupožarnog sustava u uvjetima ZVV.


požari i intervencije Najviše zgrade na svijetu Neboderi, oblakoderi, (skyscrapers na engleskom ili gratte-ciels na francuskom – kuće što „drapaju“ nebo) su zgrade čija visina znatno nadsvođuje prosječna graditeljska zdanja (smatraju se građevinama čija visina premašuje 500 stopa ili 152 metra). Povijest – Prvi su soliteri nastali krajem XIX. stoljeća na istočnoj obali Sjedinjenih Država. U to vrijeme, deseterokatna zgrada (visine tridesetak metara) smatrana je graditeljskim čudom izvan svake norme. U međuvremenu veliki požar u Čikagu razorio je veći dio središnje gradske jezgre. Potreba njene rekonstrukcije pospješila je pomaljanje novog pristupa izgradnje što viših poslovnih i stambenih zdanja u cilju smanjenja troškova povezanih na povećanje cijene terena. Prvi arhitekti takozvane „čikaške škole“ stvorili su samosvojnim djelima i posljedično utjecajima na druge model urbanog razvitka koji je postupno „zarazio“ i ostale velike američke gradove prve polovice XX. stoljeća. Prvim takvim remek-djelom smatra se Home Insurance Building, koji je 1885. podignut u Čikagu, imao je 42 kata, i smatran je prvim neboderom u svijetu. U međuvremenu, oduševljenom pariškom i drugom puku predstavljeno je uoči svjetske izložbe 1889. novo graditeljsko čudo – čelična „rugoba“ Tour Eiffel, koji je tako ušao u povijest kao jedno od najviših zdanja u svijetu za dugo, dugo vremena s visinom od 320 metara. Azija predstavlja kontinent gdje je na suženoj površini nastalo najviše grupiranih nebodera, od Srednjeg Istoka s prebogatim Dubajem, sve do Dalekog Istoka i glavnog grada Taipeia na otoku Tajvanu. Srednji Istok – s donedavno najluksuznijim neboderom-hotelom na svijetu i mnoštvom poslovno-stambenih tornjeva, Dubai je dočekao dovršenje gradnje i puštanje „u pogon“ rekordno visoke zgrade u svijetu – Burj Khalifa sa svojih 828 metara visine. Daleki Istok – Većina najviših građevina na svijetu nalazi se danas u Istočnoj Aziji. Tajvan, Kina, s najvećom koncentracijom nebodera u pokrajini Hong Kong. U ovom gradu, većina zgrada prelazi 50 m visine, ali se čine sićušne naspram divovskog zdanja Central Plazza, na otoku Hong Kong koje uključuje više nebodera što figuriraju na listi 10 najviših tornjeva u svijetu. Malezija je dugo godina nosila titulu zemlje koja posjeduje najvišu useljivu zgradu na svijetu s dva tornja, Petronas Twin Towers u Kuala Lumpuru, sagrađenu 1998. Krov joj je na 378, ali zajedno s jarbolima raste do 452 metra. SAD je 1931. svečano otvorio veličanstveno zdanje Empire State Building u New Yorku. Sa svojih 381 metara, bila je to u idućih četrdesetak godina najviša zgrada na svijetu, sve dok u New Yorku nisu 1972. i 1973. niknula dva tornja blizanca Svjetskog trgovinskog centra visoka 419 metara svaki (uništena u terorističkom napadu od Bin Ladenovih sljedbenika s otetih dvaju putničkih aviona-samoubojica s kompletnom posadom i nedužnim putnicima 11. rujna 2001.). Od 1974. Što se tiče otpornosti na vatru, metode za izračunavanje utjecaja topline bile su dosad empirijske; urednici novog teksta stoga su odlučili proširiti autonomnost stabilnosti na vatru vatrozida na tri sata (ovo je razdoblje i dalje ograničeno na dva sata za horizontalne elemente, pod uvjetom da proračunska testi-

Sears Tower u Chicagu visine 443 metra slovi sve do naših dana kao najviša zgrada na tlu Amerike. Kanada ima svoj Tour du CN u Torontu, a i u Montrealu, pokrajina Québec, postoji nekoliko vrlo visokih nebodera. Najviše europsko zdanje dugo je vremena bio Commerzbank Tower (258,7 m, 300,25 s antenom) u Frankfurtu na Majni, otvoren u svibnju 1997. Sagradio ga je arhitekt Norman Foster, čime je nadmašen dotadašnji europski rekord koji je nosio njegov susjed, neboder Messeturm. 2004. godine „pretekao“ ih je poslovni toranj Triumph-Palace u Moskvi, sa svojih 264 metara visine zajedno s antenom i 54 katova. No, statističari i dalje smatraju Commerzbank Tower najvišim u Europi kad se uzima visina do razine korisnog poslovnog prostora „nastanjenog“ sve do krova. S druge, pak, strane, jarbol poljske televizije Warsow TV Mast u mjestu Plock s visinom od 646 metara i dalje je bez premca u ljudskoj gradnji najviših europskih građevina do danas. Osim već spomenute Eiffelove kule, najveći neboder u Francuskoj je Tour Montparnasse u Parizu, čija je gradnja dovršena 1973., koji kulminira visinom od 210 metara. No, većina komercijalnih tornjeva u zemlji koncentrirana je u poslovnoj četvrti La Defense-Courbevoie u Parizu. Najviše zgrade na svijetu: • Burj Khalifa, Dubai • Shun Hing Square (2004.), Shenzhen, ChineTaipei 101 u Taipeiu, Tajvan; 448 m, (508 m s jarbolom-antenom) • Petronas Twin Towers 1 i 2 (1998.) u Kuala Lumpuru, Malezija; 452 m • Sears Tower (1974.) u Čikagu, SAD; 443 m (527 m s antenom) • Jin Mao Tower (1999.) u Šangaju, Kina; 421 m • Two International Finance Center (2003.), Hong Kong, Kina; 412 m • Citic Plaza (1996.), kanton Guangzhou, Kina; 391 m • Shun Hing Square (1996.), Shenzhen, Kina; 384 m • Empire State Building (1931.), New York, SAD; 381 m (449 m s antenom) • Central Plaza (1992.), Hong Kong, Kina; 374 m • Tour de la Banque de Chine (1989.), Hong Kong; 369 m • Emirates Tower One (1999), Dubai, Emirat Dubai, Saudijska Arabija; 355 m srušeni / ne postoje više : • World Trade Center (toranj 1, 1972.→2001.), New York, SAD; 417 m (527 m s antenom) • World Trade Center (toranj 2, 1973.→2001.), New York, SAD; 415 m

ranja dokažu kako separatni (lokalni) prodor vatre neće povući u propast/urušavanje totalnu konstrukciju građevine). Francuski propisi potvrđuju se tako i na međunarodnoj razini zbog akumuliranja (možda i najstrožijih) mjera u svijetu i nametnutih kriterija zaštite ZVV, što se apso-

lutno moraju poštivati pri izvođenju građevinskih radova i instaliranju opreme na tlu zemlje galskih pijetlova. Trosatna otpornost na požar, što nije, kažimo i to, traženo u EUnormama, primjenjuje se već i u Španjolskoj. Istaknimo još da su svi projekti ZVV, što se izvode na tlu Francuske, usklađeni lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

41


požari i intervencije već danas s budućom (dakle, u Parlamentu ne blagoslovljenom) reglementacijom. Arhitektonski dosezi i građevinski materijali – premda armirani beton prati avanturu visokih zgrada od njihovog porijekla, povećana otpornost na sve betonske materijale (preko 100 MPa za betone visokih performansi) može smanjiti volumen sekcije potpornih stupova, što je značajan dobitak korisne površine na nižim etažama. Novi betoni također omogućuju odterećenje vertikalnih i horizontalnih struktura (podova) i pojednostavljenje izvršenja radova: svojstva materijala u sirovom (svježem) stanju ubrzavaju tempo gradnje i olakšanu primjenu (pumpanje na dugim distancama, brzo skidanje oplate, itd...). Granične vrijednosti nosivosti materijala od betona dodatno su pomaknute uporabom lakih betona visokoh čvrstoća s posebnim mjerama ugradnje i tretmana svježeg betona s niskim vodocementnim koeficijentom, ojačanim uporabom punila – plastifikatora i kremene prašine. Oni za građevine eks­ tremnih sila naprezanja (mostovni lukovi, zgrade vrlo velike visine) mogu doseći čvrstoću (vlaknastog) betona do 250 MPa u 28 dana – sustavna uporaba vlakana pruža nekrhkost materijala i mijenja akciju klasičnih pasivnih ojačanja, to jest postala je tehnološko „pokriće“ za svu pokazanu smjelost (ili, ako, hoćete, drskost) arhitekture današnjice u izgradnji futurističkih zdanja što paraju svjetska neba. Drugim riječima, ona postaju „imuna“ na snažne vjetrove, katastrofalne potrese i druge vremenske nevolje, ali i podrhtavanja od mogućih teroristističkih ataka nalik na ona njujorška zbog „usađenog“ horizontalnog pomaka i ugrađenih stabilizacijskih elemenata: unutrašnje vertikalne središnje jezgre, ojačanih stubišta i kabina dizala, poprečnih zidova, itd...

Dvije glavne vrste betonskih konstrukcija nude se na maštu dizajnera, počevši s konstrukcijom nosivih zastora (Snappanel beton), koji su vrlo rigidni, nudeći betonske zidove što funcioniraju kao upori i preuzimaju horizontalna naprezanja kojima su

podvrgnute (visoke) zgrade. Tu se prenose horizontalne sile na sastavnice stabilnosti tehnikom dijafragme – betonske podove, što osigurava visoku toplinsku inerciju i izazivaju samo neznatne ili čak nulte vibracije. Osim svojih mehaničkih svojstava, beton daje i estetska pročelja zgrada s velikom mogućnosti direktne primjene boja i tekstura u kontekstu veće postojanosti i trajnosti. Druga je opcija izgradnja nosivog kostura, betonskih deka i laganog ovojnog plašta (metal i staklo). Kada su ona namijenjena tercijarnim djelatnostima, zdanja visokogradnje zahtijevaju veliku fleksibilnost. Unutarnji prostor mora biti maksimalno li-

Saudijska Arabija odlučila izgraditi još viši toranj od Burj Khalifa! Samo što je emirat Dubai otvorio najviši neboder na svijetu, Princ al-Waleed bin Talal iz Saudijske Arabije želi ići korak dalje u ludoj utrci za visinama: izgraditi zgradu od 1.000 metara, to jest zdanje trostruke visine Eiffelove kule. Od davnina, trka za dohvaćanjem nebeskog svoda „napuhava“ sujetu graditelja, bili oni faraoni, konstruktori automobila u New Yorku iz tridesetih godina prošlog stoljeća ili emiri Arapskog zaljeva naših dana. Milijarder Al-Waleed izjavio je nedavno da je prenio 597 milijuna dolara vlastitih dionica banke Citigroup na svoju Holdings­ Groupu za financiranje vrtoglavog projekta u luci Jeddah. “Vrlo sam optimističan glede budućnosti”, kazao je nećak kralja Abdulaha, vlasnik hotela George V. u Parizu i dioničar velikih svjetskih tvrtki – između ostalih i Applea. Poslovni gubici njegove grupe Kraljevstvo Holdings – 8 milijardi dolara u 2009., ne narušavaju volju šeika. Da bi podigao zgradu znanstvene fantastike, odlučio je žrtvovati svoje „kamene“ dragulje, uključivši i ­Castagneto Po, piemontski dvorac otkupljen prošle godine od familije Carle Bruni-Sarkozy, procijenjen na 15 milijuna eura. (Lefigaro.fr,12/01/2010). 42

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

šen kreiranja velikih otvorenih površina bez unutarnjih stupova. Sa svojim velikim horizontalnim naprezanjima (16 do 18 metara) i težinom, eventualno prednapeti sustavi betonskih podova dozvoljavaju izvučene i komforne površine bez vibracija, jamčeći ujedno i izvrsnu kvalitetu vatrozida. Toplinska vodljivost i otpornost na vatru – Betonski elementi omogućuju znatnu stabilnost na vatru, koji u slučaju elementarne nesreće jamče održavanje otpornosti zgrade bez korištenja dodatne zaštite – vatrootpornost betona mora biti takva da drugi materijali ne iziskuju posebnu zaštitu. U mogućem požaru, u stvari, vanjski plašt betonske strukture može dosegnuti temperaturu od 500 °C. No, zbog niske toplinske vodljivosti, temperatura mase i dalje ostaje inferiorna, a armirana konstrukcija netaknuta u svojoj strukturi. Drugi adut: u slučaju požara, vlaknima ojačan lagani beton odmaže širenju vatre (uzgred, građevinski materijal ionako ne reagira kao dodatni vektor za razvoj požara i dima). Sve su to kvalitete koje pomoću korištenog betona visokih performanci osiguravaju integritet građevinske konstrukcije u uvjetima najtežih akcidentalnih okolnosti. REZIME: Beton idealan materijal za ZVV – Većina visokih zgrada na francuskom teritoriju – ukupno njih 530, uključujući i 335 u Parizu – je betonske konstrukcije. Uspješnost njene primjene „opravdava“ se doprinosom stabilnosti zgrada, poostignućem velikih raspona za maksimalnu površinu, integritetom zgrade protiv potencijalne „agresije“ vanjskih činitelja (vjetar, eksplozije, požari...) i velikoj termičkoj inertnosti. Jedna od glavnih kvaliteta betonskog materijala jest njegova toplinska inercija, koja jamči nisku osjetljivost na zagrijavanje i hlađenje. Ljeti, ograničeni su učinci sunca na materijalu – dakle spomena vrijedna kvaliteta za ZVV kod kojih inače prostranstvo ostak­ ljenih fasadnih površina dovodi do značajnog zagrijavanja. Zbog visoke otpornosti na toplinu, zgrada dizajnirana od betona ili armirano-betonske strukture pokazat će se udobnijom i manje zahtjevnom na tip hlađenja klima-uređajima. Osobine su iste u zimi, gdje beton nastoji noću zadržati akumuliranu toplinu tijekom dana, što donosi ključne uštede energije i stoga smanjeni utjecaj na globalno zagrijavanje – povoljna stvar u trenutku povećane brige za okoliš, ali i vatrozaštitu. Ante Mamić, prema izvornom članku iz revije SOLDATS DU FEU, veljača 2010.


gorska služba

Zajednička potražna vježba na Medvednici U nedjelju 30. svibnja 2010. održana je godišnja vježba traganja i spašavanja HGSS Stanice Zagreb Vježba je započela predavanjem „Potrage u HGSS“ u 9 sati. Nakon predavanja vježba je nastavljena terenskim dijelom koji se odvijao na užem području Medvednice od ceste Bliznec do potoka Pustodol, a završena je u 16 sati istog dana analizom u prostorijama HGSS Stanice Zagreb.

HGSS Stanice Zagreb u 9:53. Nakon toga sudionici su podijeljeni u 21 operativni tim: • 3 potražna tima Parkiralište ispred prostorija HGSS Zagreb prije početka vježbe HGSS za pregled planinarrazvoj šoka usporio kisikom (na masku 15 skih staza • 4 potražna tima sastavljana od vatro- l/min). Unesrećeni je uz pomoć potražnih gasaca timova transportiran do vozila HGSS na ze• 4 potražna tima Hrvatske udruge za mljanom putu u blizini Tustog vrha. Nakon Scenarij vježbe obuku potražnih pasa spašavanja u 13:45 svi potražni timovi opoU nedjelju, 30. svibnja, tri biciklista • 5 potražnih timova Kluba za obuku zvani su kako bi se napravila analiza njihokrenula su sa Sljemena oko 9 sati kako bi sportskih i službenih pasa Zagreb vog kretanja i okrepa u prostorijama HGSS se utrkivali. S obzirom na to da im je cilj • 1 potražni tim Lovačkog društva Stanice Zagreb. U 14:07 tri potražna tima bio stići što prije do tunela u Dolju, svaSljeme Gračani HUOPP poslana su na teren u proširenu ki je odabrao svoj put kako bi bio brži od • 2 tima za spašavanje HGSS zonu potrage (Dolina potoka Pustodol) gdje ostalih. Bicikliste su planinari zadnji puta • 2 vozača su u 14:43 locirali drugog unesrećenog. Član vidjeli u blizini napuštene bolnice Bresto• Zapovjedništvo vježbe u zapovjed- HUOPP javio je stanje unesrećenog (ozljevac malo iza 9 sati. Dojava je zaprimljena nom vozilu HGSS. de ruke i glave). S obzirom na teške ozljede od jednog biciklista koji je stigao do Dolja, Nakon analize podataka i određivanja na teren je poslan drugi tim za spašavanje no kako njegovi kolege nisu stigli u slje- područja potrage te lociranja mobitela une- u 14:45 vozilom HPS, a sanitetskom timu dećih sat vremena, zabrinut za njih obratio srećenih (podaci o lociranju ustupljeni od se kao pomoć u transportu pridružio i pose za pomoć centru 112 koji je informacije Državnog centra 112) timovi su poslani na tražni tim s vozilom DVD Gračani. Tim za proslijedio HGSS Stanici Zagreb. teren u 10:30. spašavanje stigao je do unesrećenog u 15:01 U 12:40 potražni tim sastavljen od čla- te ga zbrinuo i transportirao vozilom DVD Tijek terenskog dijela vježbe nova Vatrogasne zajednice locirao je prvog Gračani do zapovjednog vozila u 15:22. U Sudionicima vježbe: članovima HGSS unesrećenog na užem području Tustog vrha 15: 55 opozvani su svi potražni timovi s teStanice Zagreb (22), Hrvatska udruga za (GPS koordinate – 5575582, 5082073). rena i upućeni na analizu vježbe u prostorije obuku potražnih pasa (9), Klub za obuku Ostali timovi u neposrednoj blizini upućeni HGSS Stanice Zagreb. Komunikacija izmesportskih i službenih pasa (5), Vatrogasna su na koordinate kako bi pomogli u zbri- đu vođa timova odvijala se preko radiourezajednica Grada Zagreba – DVD Šestine njavanju unesrećenog prije dolaska tima za đaja HGSS stanice Zagreb korištenjem mo(4), DVD Gračani (4), DVD Maksimir spašavanje. Vođa jednog od potražnih timo- bilnog repetitora postavljenog na Tustom (5), DVD Bukovac (3), DVD Zagreb (5), va dojavlja stanje unesrećenog zapovjedniš- vrhu. Tijekom vježbe pretraženo je oko 600 DVD Bijenik (4) pod zapovjedništvom J. tvu u 13:01 uz opis ozljede kao vrlo teške hektara šume i planinarskih puteva. Analiza, Lozara, Javne Vatrogasne postrojbe (1), (ozljeda lijeve noge, unutarnje krvarenje ab- a time i vježba, završena je u 16:30. Lovačkog društva Sljeme Gračani (3), domena, kompenzirani šok) zbog čega je na U opisanoj vježbi ukupno je sudjelovaParka prirode Medvednica (1), dojava teren upućen tim za spašavanje terenskim lo 68 osoba i to: HGSS (23), vatrogasci je pročitana ispred zapovjednog vozila vozilom HGSS. Po dolasku tim je unesre- (27), KOSSP (5), HUOPP (9), lovci (3), HGSS na parkiralištu ispred prostorija ćenog imobilizirao vakuumskim nosilima, a PP Medvednica (1). Voditelj vježbe bio je Marin Lukas GSS stanica Zagreb, dok je logističku podršku osigurao zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Zagreba Javor Lozar. Vježbu su promatrali: Zrinko Rebrina iz Gradskog ureda za upravljanje hitnim situacijama i Branko Budor načelnik Operativno komunikacijskog centra PU zagrebačke. Ukrcaj unesrećenog u terensko vozilo DVD Tekst: Denis Ružić Okupljanje sudionika vježbe prije izlaska na teren Gračani Fotografije: HGSS lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

43


svijet zanimljivosti Poplave u velikim gradovima

Kako Tokio čuva svoj podzemni svijet Golemi sustav podzemnih komora trebao bi štititi putnike u postajama podzemne željeznice i posjetitelje podzemnih prodajnih centara od iznenadnih velikih padalina i bujica Podzemni svijet velikih gradova neka­ da je bilo prije svega zastrašujuće mjesto. U njemu su se skrivali zločinci, kojima su pravili društvo milijuni kanalizacijskih štakora. Ali otkako su mnoge metropole započele s premještanjem dijelova svo­ jih središta pod zemlju, hladne i vlažne katakombe i tunele potisnuli su velebni podzem­ni gradovi i prometne instalacije. Ali što se više veliki gradovi šire ispod površine tla, toliko više postaju osjetljiviji prema prirodnim katastrofama. Ljudi bi se mogli lako udaviti u prodajnim centri­ ma i željezničkim postajama u podzemlju kod olujnih plima ili krajnje snažnih pada­ lina, upozoravaju istraživači sa sveučilišta Ujedinjenih nacija (UNU) u Bonnu. Tokio je prvi grad koji je reagirao na tu opasnost i sagradio divovske odvodne tunele. Osvajanje podzemlja započelo je još u srednjem vijeku. Od tog se vremena širi is­ pod gradova mreža putova za bijeg i cijevi kanalizacije. U 19. stoljeću započinje grad­ nja sustava podzemne željeznice. Uz to još dolaze vodovodne cijevi, vodovi stlačenog zraka i električne instalacije. Uskoro je po­ stalo tijesno ispod površine tla. U podzem­ lju se grade tuneli za tramvaj i podzemnu željeznicu, parkirališta, prometne postaje, skladišta i u novije vrijeme kinematografi, kazališta i prodajni centri. Vodovi za plin, vodu, telefon i prijenos podataka sve više

44

Vatrogasni vjesnik

svibanj 2010.

se postavljaju u prohodne tunele, čime je olakšano njihovo održavanje i obnova. Ukupna duljina podzemnih vodova i ka­ nala u većini gradova veća je nego duljina prometnica iznad zemlje. Mnogi gradovi kao Montreal premješta­ ju velike dijelove središta ispod površine zemlje, kako se javni život tijekom dugih zima ne bi prekidao zbog velike hladno­ će. U Berlinu su veliki dijelovi četvrti oko Potsdamer Platza sagrađeni ispod površi­ ne tla. Opskrba grada pod zemljom odvija se preko četverokatnih prometnica i uz po­ moć velikih skladišta i transformatorskih postaja smještenih u podzemlju. Zbog povezivanja “donjeg grada” morali su se pregrađivati podrumi nadzemnih zgrada, prepriječiti tokovi podzemne vode i razo­ riti napušteni bunkeri iz prošlog svjetskog rata. U Tokiju višekatni cestovni tunel prolazi ispod nebodera na dubini od 40 m, podzemna željeznica u Moskvi prometuje 50 m ispod površine tla. Grad ispod grada može ponekad biti smrtonosna stupica. U Tokiju je, na pri­ mjer, zbog snažnih pljuskova samo od 1999. do 2002. bilo sedamnaest poplava, u kojima su višestruko smrtno stradava­ li ljudi. Voda je na ulicama tekla u visini koljena, bujice su pronalazile put u okna podzemne željeznice preko stuba. I u dru­ gim gradovima utopilo se više ljudi u vo­ dom prepunjenim cijevima podzemne že­ ljeznice, stubišnim oknima i podzemnim garažama. Zato su u Tokiju ispred mnogih ulaza u podzemlje sagradili male betonske bedeme za zadržavanje ulične bujice. Tko želi ići po stubama prema dolje, najprije mora napra­ viti tri koraka prema gore. Time nisu zašti­ ćeni svi podzemni prostori u gradu. Napro­ tiv, povećani broj snažnih pljuskova mogao bi ubuduće dovesti do jakih pod­ zemnih poplava, zabrinut je Janos Bogardi sa sveučilišta UNU. Voda koja se spušta u podzemlje može brzo prevaliti velike udaljenosti, a tlak vodene mase mogao bi do­ vesti i do rušenja zgrada iznad po­ vršine tla. Tokio, bogat padalina­ ma, osmislio je zaštitu od takvih razornih podzemnih poplava. Pet divovskih podzemnih spremnika ispod grada može u kišno doba preuzeti sve visoke vode malih rje­

čica i vodu koja se slijeva iz mnogih ulica u širem prostoru japanskog glavnog grada. Betonski spojni tunel promjera deset me­ tara odvodi te vode u ogromnu podzemnu “katedralu” 50 m ispod površine tla, odakle je crpke prebacuju u rijeku Edogawa, koja utječe u Pacifik. Na taj način moguće je iz grada otpremati 200 t vode u sekundi. U me­ đuvremenu je taj podzemni sustav odvodnje postao nova znamenitost Tokija. Tijekom suhog razdoblja posjetitelji se mogu šetati u šumi stupova te divovske podzemne građe­ vine. Podzemne gradove uz poplave ugro­ žavaju i druge razorne sile prirode. “Pri jednom potresu u Tokiju ili gradu Ciudad de Mexicu, desetine tisuća putnika ostaje zarobljeno u podzemnoj željeznici jer se u tom trenutku vlakovi automatski zau­ stavljaju. Prava opasnost od nastupa bez­ glavog straha”, kaže Bogardi. Osim toga podzemnim građevinama kod potresa pri­ jeti i rušenje, plaši se istraživač s UNU-a. U Japanu vrijede strogi propisi glede gra­ đenja sigurnog od potresa. Ipak je kod Japanaca jedan od razloga spuštanja u podzemlje upravo zaštita od potresa. Naime, opskrbni vodovi ispod površine tla puno bolje prate titraje po­ tresa, dok se zračni vodovi vrlo lako pre­ kidaju. U Tokiju će zato do 2010. godine biti sagrađeno 160 km prohodnih tunela za smještaj vodova i cjevovoda. Razorniji od potresa mogli bi biti tero­ ristički napadi na kabele s optičkim vlak­ nima, takoreći žile kucavice današnjeg informatičkog društva. Zato se najosjetlji­ vije točke podatkovne mreže nigdje ne ob­ znanjuju. U rudarskim područjima kao što je Ruhr, gdje se stoljećima kopao ugljen, nije nikakva rijetkost iznenadno uruša­ vanje tla. Godišnje se samo u Njemačkoj registrira oko stotinu takvih događanja. I u Londonu strahuju neki stručnjaci, kako bi se tuneli tamošnje podzemne željeznice mogli jednom urušiti. Prema Bogardiju, to je moguće spriječiti odgovarajućom obnovom. Ali prava opasnost ipak ostaju iznenadne bujice i poplave u izgrađenim prostorima ispod površine tla. Prema Welt am Sonntag Pripremio Željko Medvešek


svijet zanimljivosti

Benzin opasniji od vodika Zajednički istraživački centar Europske komisije (Joint Research Centre – JRC), odnosno Institut za Energiju (Institute for Energy, Petten, Nizozemska) ispituje ponašanje automobila s gorivim člancima Što će se dogoditi ako u automobilskoj nezgodi dođe do eksplozije spremnika s vodikom? Ostaje li i dalje zabrana parki­ ranja automobila s vodikom u podzemnim garažama? Može li se takav automobil ostaviti na žarkom suncu? To su pitanja, na koja žele naći pouzdan odgovor znan­ stvenici Instituta za energiju zajedničkog istraživačkog centra EU (JRC) u nizozem­ skom Pettenu. Vodik je, naime, na najbo­ ljem putu da postane najznačajnije pogon­ sko sredstvo za automobile, autobuse ili zrakoplove. U prije par godina otvorenom najsuvremenijem europskom pokusnom postrojenju za sastavnice vodika i gorive članke istraživači žele u praktičnim poku­ sima ispitati sva s tim povezana sigurnos­ na pitanja. Sklonišno postrojenje s debelim če­ ličnim vratima ispod sloja od tri metra pijeska, s visokotlačnim plinskim sprem­ nikom te metar debelim betonskim zido­ vima sagrađeno je na pješčanom prudu na samoj obali mora i u prvom bi se trenutku moglo pomisliti da se suočavamo s voj­ nom ostavštinom iz 2. svjetskog rata. Ali to pokusno postrojenje ukopano je samo prije nekoliko godina. U postrojenju visoke sigurnosti ispituju se pod krajnje teškim uvjetima vodikovi

Sigurnosna ispitivanja s različitim gorivima

spremnici za autobuse i osob­ ne automobile. Znanstvenici u Pettenu ispituju različite materijale za gradnju sprem­ nika kao ugljična vlakna i polietilen te obloge od alu­ minija ili od oplemenjenog čelika. Pomoću divovskog kompresorskog uređaja is­ pituje se pod tlakom do 350 bara opteretivost do sada uobičajenih vodikovih spre­ mnika, dovodeći ih do raspu­ knuća. Prema tim saznanjima izradit će se parametri za si­ Pokusi požara u dva osobna automobila iste vrste (uspogurnosne norme. Ispitivanja redivi pokusi izvode se sada detaljnije i u Zajedničkom se izvode, ističe to voditelj istraživačkom centru u Pettenu) pokusa Hugues Cruetzen, opterećujući materijal tisuću puta bržim punjenjem, nego što je uobičajeno i polaga­ nim pražnjenjem spremnika. Molekule vodika prilično su podmukle, nastavlja Cru­ etzen. Zbog svoje sićušnosti one mogu izlaziti na svim cijevnim i ventilskim spo­ jevima. Ako nenadzirano naraste koncentracija vodi­ ka u okolnom zraku, na pri­ mjer u zatvorenom prostoru, iznad četiri posto, stvara se eksplozivna praskava mješavina. Zato još ispitivanja je i kolebanje vlage u zraku i nije jasno pod kojim će uvjetima u buduć­ pokusi sudara. Za rukovoditelja u Shellu, Jeremyja B. nosti vozila s vodikom moći parkirati u podzemnim garažama ili tjednima stajati Benthama potencijal rizika je procjenjiv i nevožena u privatnim garažama. Istraži­ inženjersko tehnički u budućnosti “potpu­ vači žele naći odgovor, koja su još dozvo­ no savladiv”. Nizozemski opunomoćenik ljena odstupanja moguća za hlapljenje, na za vodik uvjeren je i u porast energetske primjer, kod punjenja spremnika vozila djelotvornosti gorivih članaka: – Mi se da­ vodikom. EU znanstvenici usmjeravaju nas s tehnologijom gorivih članaka nala­ svoju pažnju i na neproboj­ zimo u situaciji, kao i osamdesetih godina nost vodikovih spremnika za s mobilnom telefonijom. Ranije su takvi naboje vatrenog oružja kao i uređaji jedva stali u torbu za spise, a danas eksplozivno ponašanje teku­ imaju dovoljno mjesta u najmanjem dže­ ćeg i plinovitog vodika kod pu odjeće. Bentham je i voditelj Programa tehnologije vodika, koji je 2003. godine automobilskih nezgoda. U energetskom istraživač­ osnovala EU Komisija. Već s “umjerenim kom centru Petten spremnici ulaganjima” od 100 milijuna eura unutar i druge sastavnice instalacije 15 godina mogao bi se ostvariti odluču­ za plin ispituju se i pod dru­ jući napredak na putu osvajanja tržišta. I gim krajnjim uvjetima kao Klaus Schenerer, opunomoćenik za pro­ što su utjecaj vremenskih met i okoliš u BMW-u ocjenjuje realnim nepogoda. Tako svi dijelovi osposobljenost gorivih ćelija za automo­ moraju pouzdano podnositi bilsko tržište već od 2015. godine. temperature od minus 40 oC Izvornik: Die Welt do plus 60 oC. U programu Pripremio Željko Medvešek svibanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

45


povijest Stoljeće profesionalnog vatrogastva u Zagrebu, 1910. – 2010. (5)

T

Poslijeratna obnova i djelovanje vatrogasne brigade

ijekom postojanja profesionalnog vatrogaod 40.000 ljudi. Početkom 1942. godine vatrogastva u gradu Zagrebu, pripadnici bivše stalne stvo pripada organizacijski Ministarstvu udružbe u kojem u sklopu Odjela društvenih poslova, djeluje gradske straže, a zatim gradske vatrogasne čete i brigade, danas Javne vatrogasne postrojbe Odsjek za vatrogastvo na čelu s nadstojnikom, koji grada Zagreba – preživjeli su tri rata! Dva svjetska je istodobno i imenovani predstojnik Ureda povjerata i Domovinski rat Hrvatske. Osim razdoblja sarenstva za sveukupno vatrogastvo NDH i Vatrogamog rata i vremena intenzivnog stradavanja ljudi, sne zajednice. Vatrogastvo u NDH početkom listopada 1942. opreme i dobara, gotovo podjednako teško bilo je i razdoblje poslijeratne obnove. godine prešlo je iz nadležnosti Ministarstva udružTijekom Prvog svjetskog rata vatrogasci su be u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova, te uglavnom bili na frontama, ali je dio ostao kao proje u Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost fesionalna jezgra, i poslije rata, od 1919. do 1929. osnovan Odsjek za vatrogastvo. Prema potrebi su Piše: Đuro Gajdek se u sklopu Narodne zaštite osnivale i tzv. “pokretne godine radilo se na obnovi: tehnike, prostora i vavatrogasne postrojbe”. trogasnog kadra vatrogasne profesionalne postrojbe, koja će od početne desetine narasti na 40-ak profesionalnih Dana 2. siječnja 1943. godine poslana je Okružnica o novim vatrogasaca, 1929. godine. propisima o prevođenju vatrogasaca u Narodnu zaštitu i Naputak o provedbi spomenute Okružnice. Glavno ravnateljstvo za javni Profesionalno vatrogastvo za vrijeme red i sigurnost, Odsjek za vatrogastvo, donijelo je 20. veljače Drugog svjetskog rata 1941. – 1945 1943. godine Rješenje o oslobođenju djelatnih vatrogasaca daPočetkom Drugog svjetskog rata, hrvatski narod opredijelio se vanja straže, koje ne spadaju u vatrogasnu službu ili u službu za antifašističku borbu i postrojbe, ali jednim dijelom, nažalost, Narodne zaštite, a naročito davanja straža izvan područja sjedišta dolazi i do sudjelovanja stanovnika u postrojbama proglašene vatrogasne postrojbe. Nezavisne Države Hrvatske, te okupatorskim postrojbama. I tiProfesionalni vatrogasci grada Zagreba, dijelili su tako ratnu jekom rata vatrogasci su se našli u ratnom vihoru, a stariji vatro- svakodnevicu i sudbinu grada, od topničkih napada i avio-bomgasci i profesionalni, nešto kasnije u postrojbama Narodne zašti- bardiranja do svakodnevnih požara i intervencija. te. Zbog svog značaja Međutim, veliki broj vatrogasnih društava i organizacija u u ratu, vatrogastvo je Zagrebu također se nalazio na ilegalnoj, ali djelotvornoj vezi s bilo od početka ustro- partizanskim pokretom. javano pri državnim Prema kazivanju Stanka Skoka, jednog od osnivača DVD-a službama, a također Trešnjevka 1929. (i tajnika VSH od 1952. do 1970), većina vai stalna gradska va- trogasaca u Zagrebu bila je organizirana i pomagala Narodnootrogasna straža grada slobodilački pokret: skupljala hranu, odjeću, sanitetski materijal Zagreba, u kojoj su i Crvenu pomoć. Jedna takva grupa djelovala je i u sklopu DVDbili najstručniji i najo- a Trešnjevka. Imali su vezu s jednom ilegalnom grupom u gradu premljeniji vatrogasci i preko nje prebacivali u partizane. To potvrđuju i nekadašnji člau nas. Ona je dijelila novi i zapovjednici iz profesionalne brigade grada Zagreba. sudbinu vatrogastva Prema sjećanju Franje Kumera, (zapovjednika Profesionalkoje se tada dodjeljivalo brojnim odjelima i ministarstvima i po- ne vatrogasne postrojbe u Zagrebu) gotovo svi vatrogasci su bili vjerenicima. oslobođeni od odlaska u vojsku, osim vojnih časnika. Tako je na Dekretom ministra unutarnjih poslova od 16. travnja 1941. Trešnjevki bilo oslobođeno vojske 400 osoba, premda su vatrogodine imenovan je povjerenikom Vatrogasne zajednice Bano- gasci raspolagali samo sa 60 vatrogasnih kapa i oko 50 kaciga. vine Hrvatske Ivan Javor, koji je odmah preuzeo vođenje svih “Tijekom rata otišlo je mnogo vatrogasaca u partizane”, prisjeća poslova i imovinu Zajednice od tajništva u Zagrebu i blagajne se Kumer. “Ja sam znao za sve simpatizere NOB-a i, kao zapou Križevcima. Sjedište povjerenika s početka je bilo u Zagrebu vjednik, prebacivao sam ih kao članove u DVD Žitnjak, dokle u Mihanovićevoj 40, a kasnije, zajedno s inspektoratom i ured- se moglo ići bez propusnice, a potom su se dalje putem “veze” ništvom “Vatrogasnog vjesnika”, sjedište je preseljeno u Zagreb, prebacivali u partizane. Tako je desetak dobrovoljaca otišlo s Savska cesta 6. Trešnjevke, a iz cijelog Zagreba pedesetak. Većina ih je poginula Zatim je, Odredbom o ustrojstvu Glavnog saveza staliških po- u borbama.“ strojbi i vatrogasnih društava, vatrogastvo uvršteno u taj Savez, Istodobno i u antifašističkoj vojsci Narodnog oslobođenja Ju25. studenog 1941. godine. Na području Nezavisne države Hr- goslavije, već krajem Drugog svjetskog rata, počelo se s organivatske djelovale su 54 vatrogasne župe, u kojima je bilo oko 1200 zacijskim pripremama za razvoj vatrogasne službe, njenih DVDdobrovoljnih vatrogasnih društava, oko 150 veleobrtnih, zavod- a i profesionalnih vatrogasnih društava. O toj aktivnosti, pored skih i službenih odjela s ukupnim izvršujućim članstvom većim ostalih, inače skromnih zapisa govori i sljedeća činjenica. 46

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.


povijest Obnova vatrogastva i profesionalne postrojbe grada Zagreba 1945. – 1952.

U tim danima došla je do izražaja samoinicijativa pripadnika Vatrogasne straže. Uz prilično teške napore, odmah nakon osloObnova vatrogasne organizacije u budućoj Socijalističkoj bođenja, odlučeno je da se pronađu vatrogasna vozila koja je neFederativnoj Republici Jugoslaviji počela je odlukom Naci- prijatelj odvukao iz Zagreba i u bijegu negdje ostavio. Uz pomoć onalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije (1944. g.), kad još organa narodne vlasti na ovaj način pronađeno je šest vozila, ali, tijekom rata počinje evidentiranje i prikupljanje postojećih va- nažalost, u prilično oštećenom stanju. Radni entuzijazam bio je trogasnih jedinica na oslobođenom području. Dakle, još 1944. na visokom stupnju, pa je već 1946. godine osposobljeno šest godine Komitet nacionalnog osloboautomobila za potrebe vatrogasne đenja Federativne Narodne Republislužbe. Na taj način ojačao je vozni ke Jugoslavije, zajedno s Odlukom o park, tim više što je i Armija odvojila formiranju Odjeljenja za unutrašnje nekoliko vozila i predala ih na upotreposlove donosi i Odluku o formirabu vatrogasnoj jedinici. nju Službe zaštite od požara, a istoPoslije prvih radnih uspjeha u 1946. dobno s tim i Odluku o obnavljanju godini došlo je do novih pozitivnih rasturenih, reorganiziranju postojerezultata. Šest vozila osposobljeno ćih i organiziranju novih vatrogaje 1947. godine, pet je vozila 1948. snih jedinica. To je bila i osnova da godine, isto toliki broj 1949. godine, se Služba zaštite od požara svrsta u četiri vozila 1950. i 1951. godine, a resor unutrašnjih poslova. dva vozila stavljena su u službu 1952. Na poslu daljnje organizacije vagodine.“ trogastva nastavlja Povjereništvo Služba u jedinici vršila se permaMinistarstva unutarnjih poslova U kovačkoj radionici, lijevo Franc nentno, i to tako da su vatrogasci bili (FNRJ). Ono je odlukom od 26. IV. Požega, 1949. u službi neprekidno tri dana, a četiri 1945. g. propisalo novi vatrogasni dana su bili slobodni. Vozni park saustroj vatrogastva u sklopu unutarnjih poslova, a putem imeno- stojao se od 13 vatrogasnih kola s pripadajućom opremom. Provanih povjerenika i pod nadzorom Narodne milicije. fesionalna jedinica je imala i sedam motornih agregata te odgoU Hrvatskoj je 16. lipnja 1945. godine za povjerenika va- varajuća sredstva za gašenje i zaštitne sprave. Gotovo sva vozila trogastva imenovan Mato Grozdanić, kojeg postavlja tadaš- bila su otvorene gradnje, a to se pokazalo prilično nezgodno s nji ministar unutrašnjih poslova Narodne republike Hrvatske obzirom na zaštitu ljudi prilikom vožnje na intervenciju. Osim Vicko Krstulović. On je rješenjem postavljen za povjerenika toga, pola osobne i tehničke opreme i sprava uslijed dugotrajne Vatrogasne zajednice Hrvatske, preteče današnjeg Vatrogasnog upotrebe više nisu bili stopostotno upotrebljivi, a u tehničkom saveza Hrvatske. Poslije, kada je to prešlo u sastav Ministar- smislu i prilično zastarjeli. Vatrogasna četa nalazila se na mjestu stva unutrašnjih poslova, postavljen je za šefa Odsjeka za za- gdje se i danas nalazi, to jest u Savskoj cesti. Prostor je bio znatštitu od požara. no skučeniji, s vrlo neprikladnim dvorištem dok se iz njega nije U oslobođenoj Domovini vatrogasna služba u Zagrebu zate- iselio gradski majur. čena je u stanju koje nije odgovaralo društvenim, političkim i ekonomskim interesima socijalističke zajednice. Kao jednoj od važnih javnih službi, s obzirom na novu ulogu i zadatke, trebalo je vatrogastvu dati određeno mjesto, jasnije organizacijske forme i pristupiti formiranju takvog vatrogasnog tijela koje će efikasno štititi socijalistička dobra od stihije i ostalih elementarnih nepogoda. Profesionalna vatrogasna straža imala je prvih dana poslije Oslobođenja formacijski oblik čete sa 48 članova posade. U jezgri koja je trebala predstavljati centar za obranu grada od požara, već u početku uvedene su nove organizacijske forme, a stručni i tehnički problemi rješavani su na način kakav se sam po sebi postavljao u novim uvjetima. Prema zapisima iz vatrogasnih kronika tog poslijeratnog doba, navodi se: Slijeva Stjepan Plavec, Josip Glavina „U prvim godinama poslije rata, a u vrijeme kad je zemlja bila i Franjo Štefanović, 1949. ratom opustošena, opljačkana i porušena, nije se dakako moglo očekivati da će se moći pronaći financijska sredstva za nabavu Od 1945. do 1952. godine trajala je obnova Profesionalne vanovih vozila, opreme i drugog. trogasne postrojbe, koja je iz dana u dan bila sve opremljenija, Stoga je trebalo naći neko drugo rješenje, tim više što se broj obučenija i brojnija. Tako je u tom prvom razdoblju izrasla iz požara i elementarnih nepogoda iz godine u godinu povećavao. čete u profesionalnu vatrogasnu brigadu grada Zagreba, kojom je Dok je, na primjer, 1945. godine bilo 211 intervencija, već idu- na početku i najdulje rukovodio, i onda ugledan i stručan, a danas ća godina donosi 293 intervencije, a u 1947. godini zagrebački jedan od najpoznatijih vatrogasaca, komandant brigade Zdenko vatrogasci intervenirali su u 613 slučajeva. Grad se počeo na- Begović. glo naseljavati, industrija se razvijala u širinu, počeli su nicati U idućem broju: industrijski i stambeni objekti i nova naselja… Intervencije i zapovjednici vatrogasne brigade Zagreb lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

47


povijest Vatrogastvo u Domovinskom ratu Hrvatske (2)

Djelovanje Ratnog Predsjedništva Vatrogasnog saveza Hrvatske – 1991. godine

B

udno prateći prijeteća ratna zbivanja, u Vatrogasnom savezu Hrvatske su od 16. srpnja 1991. godine organizirana stalna dežurstva i praćenje zbivanja na kriznim područjima. U Vatrogasnom savezu Hrvatske, uz predsjednika Peru Djetelića, stalno su na tim poslovima bili angažirani i članovi užeg vatrogasnog vrha: član Predsjedništva VSH mr. sc. Teodor Fricki, te načelnik Saveza Slavko Marjanović i tajnik Josip Popović. Prema rukopisu „Kronika sudjelovanja vatrogasaca u Domovinskom ratu Hrvatske 1991. godine“, objavljenom u nekoliko publikacija i vatrogasnih monografija, a dijelom i u monografiji „Hrvatska vatrogasna zajednica 1876. – 2006.“ (Zagreb, 2006.) – Vatrogasni savez Hrvatske organizirano prelazi na rad u ratnim uvjetima.

„Odluka o prelasku DVD i vatrogasnih saveza na rad i djelovanje u ratnim uvjetima“, Zagreb, 19. srpnja 1991. Već 19. srpnja 1991. godine Vatrogasni savez Hrvatske donio je „Upute za djelovanje vatrogasne organizacije RH u izvanrednim okolnostima, ratnim sukobima i terorističkim aktivnostima koje mogu izazvati požar, eksplozije, nesreće i drugo“. U Uputama je, u nizu predloženih mjera, posebno naglašen značaj stalnih dežurstava u vatrogasnim objektima, mobilnost postrojbi i održavanje neposredne radioveze i stalne komunikacije, kao obveznih mjera kod velikih havarija, incidenata i ekoloških katastrofa. U skladu s planom obrane Hrvatske Republički štab Civilne zaštite donio je 19. srpnja „Odluku o prelasku DVD i vatrogasnih saveza na rad i djelovanje u ratnim uvjetima“ te „Upute za djelovanje u neposrednoj ratnoj opasnosti i u ratnim uvjetima“. Temeljem tih dokumenata profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice postale su specijalne vatrogasne jedinice Civilne zaštite i njihovom okosnicom. U Uputama Štaba Civilne zaštite Ministarstva obrane od 6. kolovoza 1991. istaknuto je da vatrogasci djeluju u “uvjetima terorističkih aktivnosti, oružanih sukoba i ratnih razaranja, zbog pojačanih opasnosti od požara”. U izravnom uništavanju gradova i sela među živim metama bili su i vatrogasci. Međutim, vatrogasci nisu posustali na svom humanom zadatku pružanja pomoći ugroženima i svojoj Domovini.

Pero Djetelić

48

Vatrogasni vjesnik

Slavko Marjanović

lipanj 2010.

Zbog toga je Vatrogasni savez Hrvatske 4. rujna 1991. godine uputio, putem novinske agencije HINA, javni prosvjed domaćoj i stranoj javnosti protiv terorističkih aktivnosti, kojima se uz pomoć izazivanja vatre vrši ekocid i urbocid na prostorima Hrvatske. Javnost je upozorena i na krajnje barbarsko ponašanje JNA prema vatrogascima dok se nalaze na zadatku zaštićeni međunarodnim ratnim pravom. Štab CZ MORH-a, 20. rujna 1991. godine, donio je i dodatne upute u kojima je, pored ostaloga, određeno da se profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) i operativne jedinice u DVD-ima organiziraju i djeluju kao specijalizirane vatrogasne jedinice Civilne zaštite u općinama, poduzećima i gradu Zagrebu. Radi jačanja operativnosti tih jedinica zahtijevalo se da članovi na operativnim dužnostima, obvezno moraju ishoditi i ratni raspored na vatrogasnim dužnostima kao i osobne iskaznice u skladu s Dopunskim protokolom iz „Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata“. Posebno je istaknuto da pripadnici vatrogasnih jedinica tijekom intervencija trebaju nositi i vatrogasne odore i vidljivi znak CZ na lijevoj ruci, prsima ili leđima, odnosno natpis vatrogasac.

Kronika sjednica Ratnog Predsjedništva VSH tijekom 1991. godine Tijekom početka otvorenih ratnih sukoba i nastalog ratnog stanja, sukladno ustavnim obvezama obrane Hrvatske pretočenim i u statutarne odluke temeljem odluke Predsjedništva Vatrogasnog saveza Hrvatske 20. rujna 1991. imenovano je Ratno Predsjedništvo Vatrogasnog saveza Hrvatske. Predsjednik Pero Djetelić, (predsjednik VSH 1988. – 1992.) kao ratni predsjednik, temeljem utvrđenih odredbi je imenovao i Ratno zapovjedništvo, a cjelokupni sastav tijela VSH otpočeo je s radom u ratnim uvjetima. U Ratno Predsjedništvo Vatrogasnog saveza Hrvatske imenovani su: za predsjednika Pero Djetelić, za tajnika Josip Popović, za zapovjednika Slavko Marjanović, te za članove mr. sc. Teodor Fricki, Branko Skok i Zvonko Biškup (iz redova Predsjedništva Vatrogasnog saveza Hrvatske), Pavle Jukić, predstavnik Štaba Civilne zaštite Republike Hrvatske i Đuro Matešić, predstavnik MUP-a RH. Za članove Ratnog zapovjedništva VSH imenovani su: Slavko Marjanović, zapovjednik, zatim Stjepan Grula, pred-

Josip Popović

Teodor Fricki

Zvonko Biškup


povijest sjednik STS-a Predsjedništva VSH i Nikola Hrvačić, v.d. načelnika Centra za stručno obrazovanje vatrogasnih kadrova MUP-a Hrvatske . Na prvoj sjednici Ratnog predsjedništva VSH, održanoj u Zagrebu 30. rujna 1991. godine, donijeta je „Odluka o prekidu odnosa s Vatrogasnim savezom Jugoslavije“ i opozivu delegacije VSH i tadašnjeg predsjednika VSJ mr. sc. Teodora Frickog, koji je već 17. rujna 1991. podnio neopozivu ostavku na dužnost predsjednika Vatrogasnog saveza Jugoslavije. U navedenoj Odluci o prekidu odnosa s Vatrogasnim savezom Jugoslavije, koja je upućena na adresu Saveza, Andrićev venac 2 u Beograd, ističe se: „Agresija protiv Republike Hrvatske unatoč potpisanog primirja ne prestaje, naprotiv, šire se i pojačavaju terorističke akcije, bombardiranja, razaranja naseljenih mjesta i gradova. Stradavanja i ubijanje ljudi, žene, djece i njihove imovine rezultat je ovog prljavog rata koji se vodi protiv Republike Hrvatske. Ne ostaju, nažalost, pošteđeni ni vatrogasci, njihova oprema i objekti, a učestali su napadi, ubijanja i ranjavanja vatrogasaca prigodom njihovih intervencija u gašenju požara i spašavanju ljudi…“ Zbog te agresije protiv Hrvatske Ratno Predsjedništvo Vatrogasnog saveza Hrvatske, u svojoj odluci, navodi: „Nakon svega što se dogodilo i događa u Hrvatskoj na sjednici Ratnog Predsjedništva Vatrogasnog saveza Hrvatske 30. rujna 1991. odlučeno je da se prekida suradnja s Vatrogasnim savezom Jugoslavije i opoziva cjelokupna delegacija Vatrogasnog saveza Hrvatske iz Skupštine, Predsjedništva i radnih tijela Vatrogasnog saveza Jugoslavije. Predsjedništvo VSH podržalo je ostavku delegata VSH mr. Teodora Frickog i na funkciji predsjednika Vatrogasnog saveza Jugoslavije.“ Ta Odluku i dopis potpisan od predsjednika Pere Djetelića i tajnika Josipa Popovića, upućena je kao priopćenje hrvatskoj i međunarodnoj javnosti. S posebnom pozornošću saslušani su izvještaji o stanju na terenu, svakodnevnim podvizima vatrogasaca u gašenju ratnih požara, posebno onog u Rafineriji nafte Sisak, te je donijeta odluka da se najzaslužniji predlože za državne pohvale i priznanja. Na sjednici su također razmotreni i stvarni učinci već donijetih i primjenjivanih raznih uputa i odluka o djelovanju vatrogastva u ratnim uvjetima. Druga sjednica Ratnog Predsjedništva VSH održana je 8. listopada 1991. godine, istog dana kada je Hrvatski sabor donio „Odluku o proglašenju Republike Hrvatske za suverenu i samostalnu državu“, te raskinuo državno-pravne sveze, na temelju kojih je, zajedno s ostalim republikama i pokrajinama postojala dotadašnja SFRJ. O raskidanju sveza Hrvatske s Jugoslavijom, te o Odluci VSH, donijetoj još 30. rujna, kojom se istupa iz sastava VSJ i stupa u vezu sa svim prijateljskim državnim vatrogasnim savezima

Europe, izviješten je Gunnar Haurum, predsjednik CTIF-a, međunarodne krovne organizacije vatrogasnih državnih vatrogasnih saveza Europe. Na sjednici je u središtu zanimanja bila visoka vatrogasna solidarnost iskazana na brojnim ratnim požarima, a posebno na dotad najvećem i najopasnijem ratnom požaru u Rafineriji Sisak, kada su domaćim vatrogasnim snagama pristigli u pomoć vatrogasci od Novske do Zagreba. Na sjednici su raspodijeljene prve donacije upućene na krizna ratna područja. Na trećoj sjednici Ratnog Predsjedništva Vatrogasnog saveza Hrvatske, održanoj 21. listopada 1991, razmatrane su te užasavajuće i prijeteće vijesti o sve većem broju ratnih požara u brojnim gradovima napadnute Hrvatske: od Vukovara, preko niza mjesta, Osijeka, Siska, Karlovca do južnog dubrovačkog bojišta. „Onemogućen je rad vatrogasnih organizacija na privremeno okupiranim ili opkoljenim područjima s ukupno 213 DVD-a.“ Na četvrtoj sjednici Ratnog Predsjedništva Vatrogasnog saveza Hrvatske, održanoj u Zagrebu 6. studenoga 1991., glavne teme bile su: poginuli na vatrogasnim zadacima i razaranja vatrogasne opreme te sve veći broj ratnih požara gradova i sela. Na petoj sjednici Ratnog Predsjedništva Vatrogasnog saveza Hrvatske, održanoj 22. studenoga 1991., odana je počast svim poginulim braniteljima Hrvatske i sjećanje na Vukovarce. S obzirom na to da je hrvatsko vatrogastvo bilo već znatno uništeno, na toj je sjednici donijeta Odluka o akciji prikupljanja pomoći vatrogasnoj organizaciji Republike Hrvatske, nazvana Akcijom sv. Florijan, koja će uskoro prerasti u vatrogasnu međunarodnu solidarnost s hrvatskim vatrogastvom. Šesta sjednica Ratnog Predsjedništva Vatrogasnog saveza Hrvatske, održana 17. prosinca 1991., protekla je u znaku izvještaja o pomoći vatrogascima na prvoj crti bojišnice, a sedma sjednica Ratnog Predsjedništva Vatrogasnog saveza Hrvatske, održana je 16. siječnja 1992. godine, dan nakon međunarodnog priznanja Hrvatske. Posljednja, osma sjednica Ratnog Predsjedništva Vatrogasnog saveza Hrvatske, koja je održana 20. veljače 1992. godine, imala je mirnodopski dnevni red. Na toj je sjednici predloženo da se svibanj proglasi Mjesecom zaštite od požara, umjesto lipnja, a 4. svibanj da se proglasi Danom vatrogastva, na blagdan Sv. Florijana, zaštitnika vatrogastva. Unatoč ratnom okruženju i činjenici da je nakon međunarodnog priznanja Hrvatske gotovo trećina Hrvatske bila pod okupacijom, posebice prostori glavnih bojišta iz 1991. godine, nastavlja se radom u nazovi mirnodopskim uvjetima. Prvi zadaci su organiziranje vatrogastva i prikupljanje pomoći za one ratom razorene, koji su ostali bez tehnike i domova, a neophodan je i značajan njihov rad na prvoj crti razdvajanja s okupatorskim snagama. Piše: Đuro Gajdek U idućem broju: Najveći ratni požari tijekom 1991. godine lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

49


obljetnice DVD Zagreb 1870. – 2010.

Vatrogasci bdiju nad Zagrebom Povodom proslave obljetnice razgovarali smo s dužnosnicima društva: predsjednikom Tomislavom Ivasom, tajnicom Anđelkom Budrović i zapovjednikom Gordanom Jurkovićem Zagreb je kroz svoju povijest često stradavao od požara. Oskudni povijesni podaci spominju katastrofalne požare 1529. te 1624. i 1674. godine. U tim požarima stradavale su i crkve sv. Marka, sv. Katarine pa i sama Katedrala, u kojima su se od velike temperature u požaru i zvona rastopila. Vatrogasna normativa rješavana je raznim uredbama Gradskog magistrata i uglavnom su mjere bile nedjelotvorne. Uredbama je bilo propisano ponašanje dimnjačara na požaru kao i raspored cehova prigodom gašenja. Niti „GASNIK“ kojim je 1857. godine kraljevsko Ugarsko-hrvatsko namjesništvo obznanilo posebne propise o ponašanju građana u slučaju požara, nije bio dovoljno učinkovit. Ideja da se u Gradu osnuje vatrogasno društvo sazrijevala je dugo godina da bi 1868. godine, za načelnikovanja Dragutina Čakuša i trgovca podnačelnika Pavla Hatza u društvu s Đurom Deželićem, hrvatskim književnikom i gradskim senatorom te arhitektom Jankom Grahorom, dobila svoj osnivački kamen temeljac. Pravila da se u Gradu osnuje gasilačka satnija na principu više prisilom nego dragovoljnošću, koje je složio gradski mjernik Kamilo Bedeković, nisu prihvaćena. Potom se izradom „Pravila za dobrovoljni gasilački zbor“ prihvatio Pavao Hatz te su ista uz manje preinake prihvaćena i upućena graditeljskom odboru Grada, koji ih prihvaća te prosljeđuje Gradskom poglavarstvu. 50

Vatrogasni vjesnik

Pravila su (unatoč nenaklonjenosti vlasti prema okupljanju hrvatskih građana) odobrena 14. svibnja 1870. godine, a još istog dana osnivači su sazvali prvu skupštinu kojoj je predsjedao Pavao Hatz, tako da taj dan smatra-

nakon osnivanja društvo se prihvaća svoje osnovne zadaće: gašenja požara, osposobljavanja članstva te nabavkama suvremenijih sprava i opreme. Svoj prvi veći požar zagrebački vatrogasci gase 26. studenoga iste godine. Na

Slijeva, predsjednik DVD-a Zagreb Tomislav Ivas u društvu s Ivanom Malčićem, zapovjednikom JVP Zagreb, i Javorom Lozarom, zapovjednikom VZG Zagreb

DVD Zagreb broji 76 aktivnih članova, od toga: 9 vatrogasne mladeži; 9 pripravnika (od 16-18 godina); 7 bez osnovnog vatrogasnog ispita; 5 vatrogasaca; 16 vatrogasaca I. klase; 2 vatrogasna dočasnika; 3 vatrogasna dočasnika I. klase; 3 vatrogasna časnika; 14 vatrogasnih časnika I. klase; 3 viša vatrogasna časnika; 5 viših vatrogasnih časnika I. klase. Od ukupnog članstva u društvu djeluje 16 žena. mo danom kada je u Zagrebu rođeno suvremeno vatrogastvo. U prvom Upravnom odboru bile su osobe raznih profesija: arhitekt Janko Grahor, gradski vijećnik i književnik Đuro Deželić, Julio Krcivoj, trgovac Antun Nosante, gradski fizik dr. Aleksandar Mraović, bačvar Aloiz Budicki i kotlar Đuro Lentz. Za prvog predsjednika izabran je Pavao Hatz, a za tajnika Đuro Deželić. Odmah

lipanj 2010.

poticaj Đure Deželića uvode se u društvu zapovijedi i zapisnici na hrvatskom jeziku umjesto njemačkog. Provode se, suvremenim stručnim jezikom rečeno, požarno preventivni pregledi stambenih i poslovnih prostora, osniva se limena glazba, razvodi vatrodojava po gradu, nabavlja Julijeva parnjača, uvode se prvi telefoni u stanove vatrogasaca. Za vježbatelja mladeži dolazi iz Varaždina Mirko Kola-

rić, učitelj Hrvatskog vatrogastva, a Ivan pl. Zajc sklada vatrogasnu himnu. Iz ovog društva 1910. osniva se profesionalna vatrogasna straža od koje potječe današnja Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba. Predsjednik Ivas posebice se osvrnuo na proteklih deset godina kada su preminuli istaknuti članovi društva: Pavle Bonetti, Branko Jarić, Ana i Vječeslav Librić, Ferdinand Lulić, Ištvan Konc, Ivan Vrtar i Đuro Kirin. S današnjim Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Zagreb kroz podatke su nas upoznali tajnica društva Anđelka Budrović i zapovjednik Gordan Jurković. I kao nekad, društvo je vrlo šaroliko: od majstora raznih zanimanja, medicinskih sestara, tehničara, do inženjera i pravnika. Društvo njeguje dobru suradnju sa starijim članovima-veteranima te upriličuje susrete i posjete nemoćnima i bolesnima. Posljednjih godina društvo na području grada Zagreba prosječno ima po petnaestak intervencija godišnje, a kontinuirano se radi na stručnom osposobljavanju članstva, dok se posebna pozornost poklanja radu s mladeži. Posljednja značajna akcija društva odvijala se protekli mjesec, kada je organizirana pohrana, obrada i čuvanje cjelokupne stogodišnje dokumentacije u arhivu Grada Zagreba. Navedenu akciju vodio je član društva, ujedno zapovjednik VZGZ Javor Lozar. Tekst i fotografije: Denis Ružić


obljetnice

125 godina humanog djelovanja KUZMINEC - Pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog Sabora i supokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije i općine Rasinja u subotu 19. i nedjelju 20. lipnja Dobrovoljno vatrogasno društvo Kuzminec obilježilo je 125. godišnjicu osnutka i humanog rada. Svečanost je započela u

ovog mjesta, brojni sponzori i donatori te ostali uzvanici. Nakon svete mise u župnoj crkvi Svetog Kuzme i Damjana, koju je držao župnik Damir Kovačić. Poslije mise svečanost otvorio je predsjednik DVD-a Vjekoslav Kuharić, a referat o radu društva tokom 125 godina neprekidnog rada podnio je tajnik Goran Sakač. On je u svom referatu istaknuo veliku akciju mještana i vatrogasaca na gradnji Vatrogasnog doma Fotografija za uspomenu Friščić, Popović i Behin 1936. godine, subotu svečanom sjednicom a danas je ovaj Dom jedan od u Vatrogasnom domu i podje- bolje uređenih domova na polom priznanja za 10 i 20 godi- dručju Županije zahvaljujući na vjernosti društvu te uruči- pomoći i razumijevanju Opvanjem brončanih vatrogasnih ćine i VZ Županije i mještana medalja zaslužnim članovima, Kuzminca. Zaslužnim članood strane predsjednika Vjeko- vima uručene su spomenice za slava Kuharića. 30, 40, 50 i 60 godina vjernosti U nedjelju 20. lipnja u pri- društvu te vatrogasna odličja jepodnevnim satima održano više od osamdesetak zahvalje svečano postrojavanje va- nica uručeno je svima onima trogasnog ešalona u kojem je koji su pomagali vatrogascima bilo 130 vatrogasaca iz dvadesetak društava iz Koprivničko-križevačke i susjednih županija. Ešalon pod zapovjedništvom Slavka Tucakovića prošao je kroz mjesto do pokrovitelja, predstavnika Hrvatskog sabora njegovog potpredsjednika Josipa Friščića. Osim njega prisutan bio je predstavnik Županije Stjepan Behin, načelnik HVZ Željko Popović, predsjednik VZ Uspješna združena vježba u središtu Kuzminca Županije Ivan Golubić, načelnik općine Rasinja Dani- Kuzminca u njihovom radu, mir Kolman, zapovjednik Po- a uručili su ih Ivan Golubić, žarnog područja Koprivnica i Željko Popović i Vjekoslav JVP grada Koprivnice Slavko Kuharić. Tucaković, župnik Damir KoNačelnik HVZ-a Željko vačić, predstavnici udruga iz Popović nakon uručivanja pri-

znanja pozdravio je prisutne i slavljenicima čestitao visoki jubilej, istaknuvši kako jedino vatrogasna društva opstaju toliko godina u zajedničkom humanom radu. Ivan Golubić u svojoj čestitki nije zabora-

opremljeni i obučeni za intervencije u najtežim akcidentnim situacijama i protupožarnoj zaštiti. Vjekoslavu Kuhariću poklonio je grb Hrvatskog sabora. U ime općine Rasinje načelnik

Priznanja i spomenice Za 10 godina: Marijan Jakupek, Vladimir Salak, Marijan Korošec, Dejan Salak, Leo Kolman, Miroslav Četojević, Vedran Matić, Goran Korošec, Dalibor Kolman, Mario Kranjec, Hrvoje Matić, Mario Budaj, Marin Slatina, Dubravko Slatina, Nenad Radiček, Vladimir Rajić, Nenad Tržec i Kristijan Strmečki. Za 20 godina: Vjekoslav Kuharić, Damir Sakač, Slavko Kralj, Mario Tržec, Vladimir Stančec, Dejan Radiček, Danijel Kolman, Stjepan Oršoš, Krešo Salaj, Dragutin Salaj, Vjekoslav Đurašin, Dragutin (Milana) Salaj, Ivica Vuger, Danijel Bačani i Željko Lovasić. Za 30 godina: Dragutin Kolman, Josip Solarić, Miroslav Novoselec, Vjekoslav Gašparić, Matić Milivoj, Dragutin Špičko, Dragutin Vuger, Krunoslav Krvar i Marijan Krvar. Za 40 godina: Branko Gašparić, Josip Bačani, Vjekoslav Matić, Dragoljub Međimorec, Dragutin Sedjek i Milivoj Vuger. Za 50 godina: Stjepan Botak, Vjekoslav Hadun, Ivan Marković i Lavoslav Oroš. Za 60 godina dobio je najstariji član društva Branko Kranjec, rođen prije 81 godine. Brončane medalje: Damir Sakač, Dalibor Kolman, Mario Tržec, Josip Solarić, Vjekoslav Đurašin i Davor Salaj. Srebrne medalje: Vjekoslav Kuharić, Slavko Kralj, Milivoj Matić i Vjekoslav Gašparić. Zlatne medalje: Dragutin Kolman, Dragutin Sedjek i Dragutin Špičko.

Najstariji član 81-godišnji Branko Kranjec prima Spomenicu za 60 godina vjernosti društvu od Željka Popovića

vio istaknuti da je Županija po broju vatrogasaca na tisuću stanovnika prva u Hrvatskoj, ali isto tako prednjači i u radu. Josip Friščić, izaslanik Hrvatskog sabora, i njegov potpredsjednik čestitao je vatrogascima istak­nuvši njihovu nezamjenjivu ulogu u društvu istaknuvši da su danas vatrogasci novog ustroja, dobro

Danimir Kolman, čestitao je vatrogascima i obećao daljnju pomoć. Nakon zajedničkog ručka održana je uspješna združena pokazna vježba pred više stotina mještana i vatrogasaca u kojoj su sudjelovali vatrogasci DVD-a Kuzminec i Rasinje te JVP grada Koprivnice. Dragutin Rendić

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

51


mladež

Pred kipom Florijana

SISAK – Djelatnici Javne vatrogasne postrojbe grada Siska tijekom svibnja ugostili su u svojim prostorijama oko 200 mališana i okolnih sisačkih dječjih vrtića. Osim razgledanja tehnike, dječaci i djevojčice okušali su se u puštanju svojih prvih vatrogasnih mlazova i napravili nezaboravnu dugu. Kako smo doznali od Mire Goluba, zapovjednika JVP-a Sisak, svi mali gosti bili su i ugošćeni, skromno vatrogasno – sokom i keksima i pozvani da opet dođu. Kao i razgledanje tehnike, za djecu je također bilo zanimljivo slušati priču o svetom Florijanu, nebeskom zaštitniku vatrogasaca, te rimskom vojniku Gaju Ingenuisu, prvom rimskom vatrogasnom zapovjedniku u Sisku, kip kojeg se nalazi ispred prostorija JVP-a Sisak i DVD-a Sisak, inače vlasnika doma, ali i organizatora brojnih vatrogasnih kupova. Mnogi sisački mališani – školarci, nakon niza posjeta, postali su i članovi mladeži DVD-a Sisak, na što su vatrogasci, dodaje predsjednik društva Davor Rudež, posebno ponosni. Đ. G.

Zvjezdice i vatrogasci VINICA – Povodom obilježavanja Mjeseca zaštite od požara, u četvrtak, 20. svibnja 2010., vatrogasci DVD­a Vinica ugostili su šezdesetak polaznika dječjeg vrtića Zvjezdice zajedno s njihovim odgajateljicama. Vatrogasna djelatnost nije samo gašenje i spašavanje ljudi i imovine, već se temelji na kvalitetnom i sustavnom preventivnom radu s građanstvom. Vinički vatrogasci već tradicionalno provode edukaciju svojih sumještana. Ove godine prva od pokaznih vježbi koje se planiraju održati bila je posvećena najmlađim stanovnicima Općine Vinica. Djeca iz dječjeg vrtića Zvjezdice sa svojim odgajateljicama stigla su u prostorije DVD-a Vinica i sa zanimanjem su pratila izlaganje svojih domaćina. Najprije su im pokazana

vatrogasna vozila i oprema s kojima DVD Vinica raspolaže. Nakon toga slijedio je najzanimljiviji dio za mališane, a to je prezentacija gašenja požara navalom iz vatrogasne cisterne. Djeca su se veoma zainteresirala za ono što im je prikazano. Najhrabriji od njih stavili su kacige i sami isprobali kako se radi s vodenim mlazom. Pokazne vježbe su planirane u osnovnoj i srednjoj školi. Sustavnom edukacijom nastavlja se upoznavanje mladih s vatrogasnom djelatnošću u općini Vinica. Osigurava se odgovornije ponašanje mladih i budućnost DVD Vinice, jednog od najstarijih seoskih vatrogasnih društava u Hrvatskoj. Miroslav Kelemenić

Pokazna vježba za djecu BUJE – U povodu blagdana vatrogasaca RH, Dobro­ voljno vatrogasno društvo Buje organiziralo je pokaznu vježbu za djecu bujskih vrtića. Tijekom vježbe zapovjednik DVD-a Goran Rašić upoznao je djecu s opasnostima vatre i preventivnim aktivnostima za sprječavanje požara te zajedno sa svojim kolegama pomogao djeci da i sama ugase požar na otvorenom. Zanimljivu pokaznu vježbu pratilo je više uzvanika, a među njima su bili bujski gradonačelnik Edi Andreašić, zapovjednik JVP Umag i PVZ Umag Marino Alessio i predsjednik Savjeta vatrogasne mladeži Istarske županije Fabio Dusman. A. Č.

52

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.


mladež Svaki peti učenik škole u Mošćenici član je DVD-a Mošćenice, a u društvu, svaki treći pripadnik je mladeži

Kombi zvan – uvjet opstanka

MOŠĆENICA – Oko 200 učenika osnovne škole, vatrogasaca i mještana Mošćenice prisustvovali su prvom jav­ nom predstavljanju ekipe djece i mlade­ ži DVD-a Mošćenice održanom krajem svibnja ove godine. Društvo je osnovano 1979. godine, doznali smo od tajnika Tihomira Krama­ rića, ali tijekom Domovinskog rata zami­ re rad, jer se mjesto nalazilo na samoj crti razdvajanja i 80-ak članova društva obu­ klo je uniforme Hrvatske vojske, braneći svoje mjesto četiri ratne godine. Prvi poslijeratni nastup djece i mla­ deži obnovljenog rada društva, pri­ premali su i organizirali zapovjednik i dozapovjednik, Davor Mlinarić i Igor Zgurić. U samoj organizaciji angažirali su se predsjednik i dopredsjednik Jure

Milković i Goran Babok, koji su uspostavili nepo­ sredne kontakte s nastav­ nicima i ravnateljicom Ružom Novaković, i nastavili započetu surad­ nju na radu s mladima. Naime, školu u mjestu pohađa oko 250 učenika, a svaki peti je pripadnik društva. Samo društvo broji 150 članova, i sva­ ki treći član je pripadnik mladeži. Unatoč velikom zanimanju mladih za vatrogastvo, društvo je i dalje podstanar koji nema ništa osim osobne opreme. Mošćenica je, inače, mjesto s oko 3.000 stanovnika smješteno na pola puta između Siska i Petrinje. Broj mladih u društvu svaki tjedan raste i na­ kon vježbe već su prišli novi članovi, jer je va­ trogasno društvo jedino mjesto okupljanja mla­ dih. Zato čudno zvuči činjenica da su za svoj jednogodišnji rad do­ bili tek 6.000 kuna i da već godinama, kako su osnovani, u programu rada stavljaju samo jed­

nu točku – nabavu vatrogasnog kombija. Ukoliko ga uskoro ne nabave, 60-ak mla­ dih ljudi neće moći odlaziti na natjecanja, i rad društva će po drugi put, u vrijeme mira, ali i nerazumijevanja – zamrijeti. Zato se svi nadaju da će predsjednik VZG Petrinje, rado viđen gost vatroga­ saca, gospodin Ljubo Obradović, ispuniti dano obećanje kako će Mošćenica ovog ljeta dobiti vatrogasni kombi. U to da to zaista zaslužuje, jer je gotovo svaki odrastao član bio u Domovinskom ratu, a mladež služi za primjer u mjestu – ne bi trebalo sumnjati. Zato je reporter „Vatrogasnog vjesnika“ obećao predsjed­ niku Obradoviću, doći uskoro na veliku feštu proslave za novonabavljeno vatro­ gasno vozilo. Tekst i snimka: Đ. Gajdek

DSZS edukacija u Pitomači

Nastavljena edukacija djece o zaštiti i spašavanju

PITOMAČA – Područni ured za zaštitu i spašavanje Vi­ rovitica u 2010./2011. školskoj godini nastavio je edukaciju djece na području Virovitičko-

podravske županije. Nacional­ nom edukacijom obuhvaćena je ciljana skupina djece pred­ školske dobi u vrtićima i djeca svih prvih razreda u osnovnim

školama, njih 74 u OŠ P. Pre­ radovića u Pitomači. Djeca su bila podijeljena u tri grupe. Najprije su im održana preda­ vanja u njihovim učionicama – kako postupiti kod prirodnih nepogoda i nesreća i na njima pristupačan način, objašnja­ vano im je što trebaju učiniti u slučajevima nesreća. Educi­ rani su o pravovremenom zva­ nju pomoći pozivanjem broja 112. Potom su u školskom dvorištu razgledali i prošetali vozilom prve pomoći, vatro­ gasnim vozilom, razgledali policijsko vozilo, hidraulični alat za pomoć pri prometnim

nezgodama, prisustvovali ani­ maciji razminiranja, upoznali se s opasnostima od zaostalog oružja uključujući ručne bom­ be. Sve je to bilo popraćeno praktičnim objašnjenjima vrlo znatiželjnoj djeci i njihovim učiteljima. Edukacija je ostva­ rena u suradnji s Policijskom upravom Virovitičko-podrav­ skom, Domom zdravlja Viro­ vitica, Županijskom vatroga­ snom zajednicom, Gorskom službom spašavanja – stani­ com Požega i Crvenim križem Virovitica. Fotografija i tekst: Barica Mihoković

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

53


županijske vijesti Bjelovarsko-bilogorska Vježba evakuacije u IV. osnovnoj školi Bjelovar

Puževim korakom 2010. Prema zamišljenom scenariju, u kabinetu na prvom katu škole izbio je požar koji se počeo širiti hodnikom.  Dim je primijetila čistačica, koja je o tome obavijestila ravnatelja, koji je o tome dojavio Županijskom centru 112 i izdao zapovijed povjereniku za davanje znaka za uzbunu i početak evakuacije učenika  Za davanje uzbune korišteno je školsko električno zvono u trajanju od 22 sekunde, s dva prekida po 2 sekunde  Nakon toga su domar i čistačice zatvorili dovod plina i električne energije, te otvorili i učvrstili vratna krila, a učenici napustili učionice prema planu evakuacije BJELOVAR – Na inicijativu Područnog ureda za zaštitu i spašavanje iz Bjelovara, povodom Mjeseca zaštite od požara, u IV. osnovnoj školi u Bjelovaru, u utorak, 25. svibnja, s početkom u 11.00 sati održana je vježba evakuacije, spašavanja i gašenja požara. Organizatori vježbe bili su Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara, Stožer zaštite i spašavanja Grada Bjelovara i IV. osnovna škola Bjelovar, a uz njih su u vježbi sudjelovali Dom zdravlja Bjelovarskobilogorske županije, Županijski centar 112,

Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, školska ekipa mladeži Crvenog križa, 32 zaposlenika škole, te 300 učenika. Vježba je održana u zgradi i okolici IV. osnovne škole Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 1, Bjelovar pod nazivom “Vježba evakuacije u IV. OŠ Bjelovar 54

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

– Puževim korakom 2010.” Cilj vježbe bila je praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja IV. osnovne škole Bjelovar. Osim osposobljenosti djelatnika i polaznika škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija i valjanosti predviđenih pravaca evakuacije, promatrana je i brzina intervencije žurnih službi, provjera Plana pozivanja stožera zaštite i spašavanja Grada Bjelovara, te mogućnost poboljšanja Plana evakuacije kako bi postao još operativniji.

Priprema vježbe Tijekom proteklog razdoblja, provodeći program Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja, djelatnici Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Bjelovar uočili su da se u samo malom broju škola provodi praktično provjeravanje planova evakuacije i spašavanja, što je obveza poslodavca sukladno članku 60. Zakona o zaštiti na radu. U IV. osnovnoj školi posljednje uvježbavanje evakuacije učenika obavljeno je tijekom Domovinskog rata, a suvišno je govoriti koliko je to osjetljiva aktivnost, pogotovo u stvarnim uvjetima izbijanja požara ili druge moguće opasnosti. U pripremi vježbe Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar izradio je nacrt elaborata za provođenje vježbe i koordinirao pripreme. Ravnatelj škole Milijan Bojanović upoznao je zaposlenike škole s Planom evakuacije i njihovim obvezama

u slučaju izvanrednog događaja, a nastavnici su upoznali učenike s ponašanjem u slučaju evakuacije i pravcima napuštanja učionica. U pripremnom razdoblju održana su dva sastanka sa sudionicima vježbe. Sukladno ranije dogovorenim aktivnostima povodom Mjeseca zaštite od požara, u pripremu vježbe uključila se i Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara.

Tijek izvođenja vježbe Prema zamišljenom scenariju, u kabinetu na prvom katu škole izbio je požar koji se počeo širiti hodnikom. Dim je primijetila čistačica, koja je o tome obavijestila ravnatelja, koji je o tome dojavio Županijskom centru 112 i izdao zapovijed povjereniku za davanje znaka za uzbunu i početak evakuacije učenika. Za davanje uzbune korišteno je školsko električno zvono u trajanju od 22 sekunde, s dva prekida po 2 sekunde. Nakon toga su domar i čistačice zatvorili dovod plina i električne energije, te otvorili i učvrstili vratna krila, a učenici napustili učionice prema planu evakuacije. Istodobno je Županijski centar 112 obavijestio ostale sudionike o izbijanju požara i povrijeđenim osobama: Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Bjelovara, Hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, te Policijsku upravu bjelovarsko-bilogorsku, koji su ubrzo stigli pred južni dio zgrade škole, gdje se nastavilo odvijanje vježbe: domar je demonstrirao gašenje početnog požara pomoću protupožarnog aparata, školska ekipa Crvenog križa pružanje


županijske vijesti prve pomoći ozlijeđenim učenicima, a Javna vatrogasna postrojba spašavanje s visine uz pomoć autoljestvi, nakon čega je ekipa Prve medicinske pomoći zbrinula ozlijeđene osobe. S obzirom na broj ugroženih osoba, o nesreći je obaviješten gradonačelnik Grada Bjelovara, odnosno njegova zamjenica Đurđica Ištef-Benšić, koja je naložila aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja. Naravno, većina članova stožera bila je nazočna vježbi, te kasnije, na analizi vježbe, i predstavnici ostalih sudionika vježbe. Vježba je uspješno izvedena u predviđenom vremenu, te je još jednom dokazano da se uz pravilnu pripremu može očekivati pravodobna evakuacija svih osoba, od kojih su neki učenici tek trećih razreda. Osim provedbe evakuacije, posebno je promatran postupak djelatnika škole i drugih sudionika vježbe u postupcima zaštite i spašavanja, pri čemu su uočene određene nepravilnosti kod primanja obavijesti i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja. Ispravljeni su neki raniji propusti učinjeni kod izrade Plana evakuacije, jer su neki od puteva evakuacije bili pogrešno ucrtani.

Nakon više vježbi evakuacije provedenih unazad dvije godine (Osnovna ško-

la u Garešnici, “Koestlin” Bjelovar, Ekonomsko-birotehnička i Komercijalnotrgovačka škola u Bjelovaru, Osnovna škola u Čazmi, Osnovna škola Veliko Trojstvo – Područna škola Šandrovac, III. osnovna škola u Bjelovaru, Češka osnovna škola Josip Ružička u Končanici, HEP „Elektra“ Bjelovar, Obrtnička i Tehnička škola

u Bjelovaru, Češka osnovna škola J. A. Komenskog u Daruvaru, te IV. osnovna škola u Bjelovaru), s obzirom na pozitivna iskustva i rezultate, namjera je nastaviti inicirati i provoditi slične vježbe evakuacije škola i drugih javnih ustanova na području Bjelovarsko-bilogorske županije i u sljedećem razdoblju. Područni uredi za zaštitu i spašavanje dužni su se uključiti u provedbu priprem­ nih radnji vježbi i informiranja i koordiniranja službi kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost, bez obzira sudjeluju li one u vježbi ili ne, kako bi se spriječilo da zbog moguće dobronamjerne dojave da je u tijeku stvarna nesreća (umjesto vježbe zaštite i spašavanja), uslijedi njihov neplanirani i nepotreban izlazak na intervenciju. Njihovo sudjelovanje potrebno je planski ograničiti na razuman broj zbog neophodnih mjera štednje, no kad god postoji mogućnost u vježbu treba uključiti vatrogasne postrojbe zbog atraktivnosti njihove demonstracije i cjelokupne vježbe, te promocije vatrogastva. Danko Stavinoha

Vatrogasci i sport

Prvi malonogometni turnir

U Velikom Korenovu u organizaciji tamošnjeg vatrogasnog društva održan je turnir u malom nogometu. Na ovom prvom turniru sudjelovalo je

14 ekipa iz nekoliko DVD-a s područja Vatrogasne zajednice grada Bjelovara. – Unapređujući bavljenje vatrogasaca u sportu, ovaj

turnir ćemo nastojati organizirati svake godine pa možda i u liga-sistemu na više dana – rekao nam je Željko Jambrek, vatrogasni zapovjednik u DVD-u Veliko Korenovo i jedan od inicijatora ovog sportskog nadmetanja. Spomenimo da su se na turnir odazvale ekipe iz DVD-a Brezovac, Rajić, Novoseljani, Česma, Gornje Plavnice, Nove Plavnice i Križevačka cesta, Galovac, Tomaš, Ciglena, Prgomelje i domaćin Veliko Korenovo. Nakon zanimljivih utakmica najviše su pokazali nogometaši Novih Plavnica i Križevačke ceste koji su u finalu nakon regularnih 1: 1 bili bolji u izvođenju jedanaesteraca od ekipe iz Rajića. Za treće mjesto sastali su

se DVD Brezovac i Česma. Bolji su bili Česmaši koji su s 4:3 pobijedili Brezovac. Najboljima je pehare osigurala VZG Bjelovar koja je bila i pokrovitelj turnira, a dodijelio ih je Ivan Imbrišić, predsjednik vatrogasne zajednice. Recimo na kraju da su sve utakmice protekle u korektnoj borbi bez grubih prekršaja. Time su vatrogasci pokazali da su i ljuti protivnici, ali i dobri prijatelji. Rastali su se u dobroj vjeri da će ovaj turnir postati tradicionalan pa će sljedeći turnir biti u još boljem ozračju, bar što se vremenskih prilika tiče, jer je ovaj odigran po izuzetno mokrom i skliskom terenu. Ž. Horvat

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

55


županijske vijesti Vatrogasni maraton u Fužinama

Bjelovarčani ekipni prvaci

Iako je međunarodni polumaraton bio sportski najjača disciplina fužinskog druženja, puno veću pažnju izazvao je već poznati vatrogasni maraton na kojem je nastupilo 130 natjecatelja iz tridesetak hrvatskih DVD-a i nekolicine slovenskih “gasilskih društav”

Bjelovarčani su ekipno osvojili prvo mjesto

Na Međunarodnoj utrci vatrogasaca te 3. fužinskom polumaratonu okupilo se dvjestotinjak trkača svih uzrasnih kategorija, što najbolje govori da je ovaj fužinski skup trkača popularan kao i činjenica da je publike bilo višestruko više nego trkača, što i nije čest slučaj na sličnim priredbama. Ovo je bila prigoda da se okupe ljubitelji trčanja u prirodi iz mnogih krajeva Hrvatske kao i iz drugih zemalja. Spomenimo trkače ih Etiopije, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine te Mađarske. Polumaratonci koji su morali savladati stazu dugu 21 km trčeći uz tri jezera ovog kraja: Bajer, Lepenicu i Potkoš. Na visokih plus 30 Celzijevih stupnjeva najbrži je bio Ashanafi Erkolo, maratonac iz Etiopije koji je stazu savladao u vremenu 1:10:43, drugo je mjesto osvojio Primož Kobe iz Slovenije dok je treći hrvatski atletičar Zoran Žilić, član AK Zagreb Ulix. U ženskoj konkurenciji najviše snage i trkačkog umi56

Vatrogasni vjesnik

jeća pokazala je Barbara Belušić (AK Istra) s vremenom 1:25:39, druga je Marija Vrajić

Sportska ženska mladež

(AK Veteran), a treća Suzana Alberini. Iako je polumaraton bio sportski najjača disciplina fužinskog druženja, puno veću pažnju izazvao je već poznati vatrogasni maraton na kojem

lipanj 2010.

je nastupilo 130 natjecatelja iz tridesetak hrvatskih DVD-a­ i nekolicine slovenskih “gasilskih društav”. Stazu dugu šest kilometar prvi je istrčao Ivica Škopac (VZG Bjelovar) savladavši je u vremenu 23:05, drugo mjesto osvojio je Blaž Barac (DVD Bribir) s vremenom, a kao treći ušao je Anton Vode, član “Gasilske brigade Ljubljana”. U ovoj disciplini velika se borba vodila i za veliki prelazni pehar koji su osvojili bjelovarski vatrogasci trkači kao naj­uspješnija ekipa. Za pehar u trajno vlasništvo jer je ovo treća ekipna pobjeda u nizu za Bjelovarčane, bilo je dovoljno da Škopac bude prvi, Dražen Henc sedmi te Siniša Atlija deveti. Zbirom svih vremena i bodova pehar je otišao trajno u Bjelovar. Tecimo da su još uz spomenutu trojicu za Bjelovar nastupili Mihael Rođak (15), Zvjezdan Burek (24), Stjepan Kasumović (26), To m i s l a v Ćurić (28), Andrej Nikles (30), Bojan Puača (35), Antonio Mišić (41), Ivan Palata (50), Vladimir Halauk (54, najbolji u svojoj kategoriji), Ranko Puača (55), Matija Benić (57), U ženskoj je konkurenciji Petra Pavić bila četvrta dok se mjesto iza plasirala Dragica Mišić. U kategorija djece bjelovarski mali trkači Krešimir Serdarušić, Filip Šarić, Jan Hautman i Marko Buzak bili su solidni i uz malo treninga sigurno mogu

do prvih mjesta. Djevojčice su bile još bolje. Matea Oral je kao treća prošla, a Eva Rođak je bila četvrta. Spomenimo još plasman Lucije Marušić (6), Martine Vinković (8), Klare Čepo (9).

Ivica Škopac

Puno je veselja i radosti donijela utrka mladeži. U ženskoj je konkurenciji Aleksandra Jovičić prva, Ana Marija Pikivača četvrta i Antonia Čepo peta. Dečki su bili nešto slabiji: Vedran Peričić (6), Marin Milak (7), Tomislav Sabljak (9), Mihael Njegač (10), Vinko Sušilović (13), Ivan Tuković (14), Matija Kuterovac (26), Matija Mrgan (35). Što reći na kraju, Bjelovarski su vatrogasci još jednom pokazali da imaju puno sportskog duha i zajedništva, obećali su da će doći i dogodine jer vatrogasna utrka u Fužinama je biser događanja za vatrogasce sportaše. Do sada su bili prvi u niski, a nadaju se da će biti i ubuduće. Tekst i snimci: Željko Horvat


županijske vijesti Istarska Vatrogasna vježba u Buzetu

Ništa ih ne može i ne smije iznenaditi! Deseta obljetnica Područne vatrogasne zajednice (PVZ) Buzet obilježena je 28. svibnja 2010. Združenom vatrogasnom taktičko-pokaznom vježbom gašenja požara otvorenog prostora. Pretpostavljeni događaj zamišljen je kao sudar osobnog vozila i autocisterne za prijevoz benzina, na zavoju u neposrednoj blizini Goričice, na državnoj cesti D 201 BUZET – Odmah nakon sudara na osobnom vozilu pojavio se dim, dok je iz spremnika autocisterne počela kapati tekućina. Dojava o događaju buzetskoj vatrogasnoj postrojbi stigla je na telefon 93, a dojavljivač je posebno istaknuo da je vozač osobnog automobila prikliješten u vozilu. Sudionici vježbe djelovali su koordinirano i vrlo učinkovito. Policija je efikasno zaustavila promet, vatrogasne su ekipe brzo stigle na mjesto događaja i učinkovito sanirale posljedice sudara autocisterne i osobnog vozila, dok je osoblje Hitne službe zbrinulo ozlijeđene. No, zbog istjecanja benzina i opasnosti ekološkog zagađenja vodozaštitne zone te širenja požara uz planinski masiv Ćićarija (koji graniči sa Slovenijom i susjednom Primorsko-goranskom županijom),

zatražena je i potpora Zračnih snaga (helikopter, Canadair i Air Tractor) kojima se priključila i interventno-desantna skupina istarskih vatrogasaca. U pokaznoj vježbi sudjelovalo je 130 sudionika sa 35 vozila iz sedam istarskih JVP, četiri DVD-a (Buzet, Ćićarija, Lupoglav i Oprtalj) te JVP Opatija i Gasilska brigada Kopar. Također, sudjelovali su pripadnici Interventne postrojbe VZIŽ i Policije (PU Istarska), djelatnici Hitne

medicinske pomoći Buzet, HEP-a, Komunalnog poduzeća “Park” i zračne snage MORH-a (helikopter, Canadair i Air Tractor). Vježbu je pratilo nekoliko stotina Buzećanki i Buzećana među kojima je bilo posebice zapaženo prisustvo najmlađih

iz buzetskih vrtća i škola. Među više uzvanika bili su glavni vatrogasni zapovjednik RH Mladen Jurin, general-bojnik HV Mato Obradović, zapovjednik namjenskih organiziranih Oružanih snaga RH, dožupan Istarske županije Vedran Grubišić, načelnik PU Istarske Mladen Blašković, buzetski dogradonačelnik Siniša Žulić i načelnici općina i gradova, županijski vatrogasni zapovjednici obalnog područja RH, direktor Gasilske brigade Koper Vilij Bržan, delegacija vatrogasaca Trsta koje je predvodio Renato Riggio i drugi. Riječ je o najvećoj vatrogasnoj vježbi u Istri u posljednjem desetljeću, a povod

za njezino održavanje u Buzetu je deseta godišnjica PVZ Buzet. JVP Buzet i DVD Buzet posljednjih su deset godina postigli izvanredne rezultate, počevši od izgradnje vatrogasnog doma preko opremanja do izvrsne organiziranosti. Buzetsko vatrogastvo danas predstavlja model za primjer, a za to su zaslužni svi vrijedni vatrogasci ovog dijela Istre i čelni ljudi: predsjednik PVZ-a Đino Piuti, zapovjednik Damir Fabijančić i predsjednik DVD-a Buzet Rikard Perčić. Svi su oni imali veliku potporu Županije i jedinica lokalne samouprave. Ocjenjujući buzetsku vježbu, županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac je istaknuo da je prvenstveno imala za cilj da se putem nje sumiraju izvršene pripreme i pokažu mogućnosti za ovogodišnju ljetnu požarnu sezonu od samog početka požara do njegove eskalacije u veliki ili katastrofalni, što je uspješno provjereno u realnom prostoru, tj. odrađeno je sve što se obavlja i u stvarnoj situaciji. “Vježbom smo pokazali da nas ništa ne može iznenaditi”, poručio je zapovjednik Kozlevac. General-bojnik Mato Obradović, istaknuo je spremnost svih sudionika vježbe i posebice dobru međusobnu suradnju i koordinaciju kao temeljne pretpostavke za uspješnu protupožarnu sezonu na hrvatskom priobalju. Glavni vatrogasni zapovjednik RH Mladen Jurin ocijenivši vježbu vrlo uspješnom, rekao je da na području Istre imamo vatrogasni model kakav bi volio vidjeti u svakoj županiji s jednom jakom mrežom profesionalnih postrojbi potpomognutom mrežom DVD-a. lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

57


županijske vijesti

Predsjednik PVZ Đino Piuti smatra da je vježba bila svojevrsna kruna desetgodišnjeg

rada i razvoja vatrogastva Buzeštine i posebno zahvalio županijskom vatrogasnom

zapovjedništvu i jedinicama lokalne samouprave na maksimalnoj potpori. Damir Fabijančić, zapovjednik JVP Buzet i PVZ Buzet, veli da je vježba ispunila njegova očekivanja. Premda je vježba trajala samo 35 minuta, u njezinu je pripremu uložen ogroman trud kao i u izvedbu da u svakom pogledu bude uspješna. Za Vilija Bržana, direktora Gasilske brigade Kopar, vjež-

ba je bila potvrda dugogodišnjih dobrih vatrogasnih veza i prijateljske suradnje. “Oduvijek je znano da požari i nesreće ne poznaju granice i mi se jedni na druge oslanjamo kao kolege i istinski prijatelji”, podvukao je Bržan. Slavko Gauš, županijski vatrogasni zapovjednik Primorsko-goranske županije vidio je buzetsku vježbu kao odličnu provjeru vatrogasnog sustava u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji koji odavno funkcionira bez ikakvih zastoja. “Vježba je pokazala da nas ništa ne može i ne smije iznenaditi”, istaknuo je zapovjednik Gauš. Asim Čabaravdić

Trenažna obuka istarskih vatrogasaca s helikopterom

Helikopterski desant Grupa od 65 istarskih vatrogasaca na aerodromu Campanož kraj Medulina uspješno je obavila krajem svibnja trenažnu obuku s helikopterom, a vodio ju je Reno Marotti, voditelj operative iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje u suradnji s pripadnicima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva iz zrakoplovne baze u Divuljama. Prema riječima Marottija, počevši od 2001. prije svake sezone održavaju se treninzi s vatrogascima, a ovogodišnji u Istri je jedanaesti po redu. Sudionici su pripadnici JVP koji će tijekom sezone, ako se ukaže potreba, biti uključeni u državne interventne postrojbe za gašenje šumskih požara ili požare otvorenog prostora prilikom kojih bi se koristili helikopteri. Temeljni cilj vježbe je bio uspostava što boljeg kontakta članova posade helikoptera s vatrogascima i upoznavanje osnovnih načela ko58

Vatrogasni vjesnik

jih se treba pridržavati u vožnji helikopterom. Isto tako, vatrogasci su uvjež-

nih vatrogasnih postrojbi obuku je prošlo 438 ljudi koji su zadovoljili sve kri-

bavali desantiranje iz lebdećega helikoptera pomoću konopa na požarom zahvaćeno područje. Isto tako, uvježbavali su i korištenje spremnika za vodu (“kruška”) koji se doprema helikopterom i služi za gašenje požara na nepristupačnim terenima. Treninzi vatrogasaca s helikopterom redovno se obavljaju u cijeloj zemlji, a do travnja ove godine upriličeni su u kontinentalnom dijelu RH. Iz 30 jav-

terije, dok na priobalju ima oko 350 vatrogasaca (Istarske, Primorsko-goranske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije). Hrvatska uoči ljetne požarne sezone praktično ima za desantiranje helikopterom oko 800 vatrogasaca spremnih za intervenciju. Pomoćnik županijskog vatrogasnog zapo-

lipanj 2010.

vjednika Božidar Mezulić, naglašava da je ove godine na trening s helikopterom (za državnu intervencijsku postrojbu) uključeno 17 novih pripadnika JVP Pula i JVP Umag, koji su prije toga uspješno završili teoretski dio obuke. A. Č.


županijske vijesti Pazinski vatrogasci osposobljeni za prvu pomoć

Pilot-program prve pomoći PAZIN – Vozač osobnog automobila doživio je infarkt i skrenuo na suprotnu kolničku traku te oborio motociklista sa suvozačicom (kretali su se u suprotnom smjeru). Na mjesto događaja prvi su stigli pazinski vatrogasci i pružili prvu pomoć motociklistu ozlijeđene kralježnice i započeli s reanimacijom vozača osobnog automobila. Lakše ozlijeđenu suvozačicu na motoru, po naputku vatrogasaca, zbrinuli su slučajni prolaznici. Nakon desetak minuta stigla je ekipa pazinske Hitne medicinske pomoći i vatrogasci su izvijestili vođu ekipe Hitne o stanju unesrećenih i poduzetim radnjama. Prethodni tekst na svu sreću samo je scenarij vježbe prometne nezgode u kojoj su vatrogasci JVP Pazin pokazali svoja znanja stečena na tečaju pružanja prve pomoći unesrećenima u prometnim nezgodama. Prezentacija pilot-programa osposobljavanja vatrogasnih kadrova u pružanju prve pomoći upriličena je na prostoru JVP Pa-

ška

bilje Foto

zin 17. lipnja 2010. s ciljem da se ukaže na potrebu osposobljenosti službi koje su u izravnom kontaktu s unesrećenim osobama za pružanje prve pomoći, odnosno pomoći koja se daje na mjestu događaja do dolaska hitne medicinske pomoći. Ovaj program treba pridonijeti unapređenju sustava zaštite i spašavanja u Istri, kako bi se osigurala bolja zaštita života i zdravlja građana, te pripadnika interventnih službi.

organizirali Područna vatrogasna zajednica Pazin, JVP Pazin i Društvo Crvenog križa Istarske županije u suradnji s pazinskom Hitnom

Osposobljavanje 26 pazinskih vatrogasaca za pružanje prve pomoći zajednički su

medicinskom pomoći, koju vodi dr. Ivor Ković, izumitelj uređaja za izvođenje vanjske

kompresije prsišta tijekom kardiopulmonalne reanimacije uz pomoć mobitela. “Pazinski su vatrogasci na tečaju stekli napredna znanja zbrinjavanja teže ozlijeđenih osoba uključujući i postupke osnovnog održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora (AED). Stupanj osposobljenosti i nabava AED-a, koji je uvršten u standardnu opremu pazinskih vatrogasaca čine ovaj projekt jedinstvenim u RH, istaknuo je nakon vježbe dr. Ković. Prema riječima Elze Damijanić, ravnateljice Društva Crvenog križa Istarske županije, radi se o pilot-projektu koji predstavlja jedinstven način osposobljavanja hrvatskih vatrogasaca. A. Čabaravdić

Sablja iz 1891. Obrazovni i muzejski prostor JVP Rovinj, u kojem je otvorena izložba o povijesti vatrogastva Rovinjštine, odnedavno je bogatiji za nekoliko novih eksponata među kojima je posebice zanimljiva vatrogasna sablja iz 1891. godine, zatim vatrogasne uniforme (ljetne i zimske) počevši od 1952. te vatrogasna zastava (od 1952. - 1962.) DVD-a rovinjske Bolnice “Martin Horvat”. Posebnu pozornost privlači vatrogasna sablja koju je donirao Vlado Fornažar iz Rovinja. A. Č.

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

59


županijske vijesti Karlovačka Miroslav Rade, novi zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca

Odlično opremljeni - zahvaljujući programu Vlade Za vrijeme požarne sezone karlovački profesionalni vatrogasci dežurat će u Zadru  S obzirom na broj zaposlenih, Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca po broju interventnih vatrogasaca prva je u Hrvatskoj

dislokaciju i u tom slučaju je to dobro. Osim toga sami vatrogasci koji su pripadnici interventnih snaga, prolaze dodatnu obuku, primjerice, na helikopteru i moraju zadovoljiti strože psihofizičke uvjete na testiranjima koje vrši Odjel za vatrogastvo pri Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje. Dakle, moraju zadovoljiti neke dodatne standarde koji se tiču fizičke spremnosti. To u konačnici znači da se i nama ovdje povećava spremnost vatrogasaca. • Oprema i vozila, kao što je to bilo ranije, više nisu toliki problem, zahvaljujući Vladinom programu. Ima li JVP potreba za nabavkom još novih vozila? – Što se tiče opreme i vozila, stanje je odlično. Proteklih smo godina iz programa Vlade obnovili većinu vozila i takav vozni park nije moguće vidjeti ni u nekim boljim europskim gradovima. Zaista sada posjedujemo najsuvremeniju opremu. Imamo još potreba i u planu je zamjena još jednog teretnog vozila koje služi za prijevoz opreme. • Iza nas je mjesec zaštite od požara, kada se organizira niz aktivnosti na razini vatrogasnih zajednica. Ko-

Od 1. svibnja, Mi• O kakvim se probleroslav Rade preuzeo mima točno radi? je mjesto zapovjednika – Grad nam je smanjio Javne vatrogasne posredstva na poziciji za strojbe grada Karlovca, plaće i moramo maksiumjesto dosadašnjeg malno štedjeti i na matezapovjednika Roberta rijalnim troškovima i na plaćama. Čak će biti poHranilovića, koji je protrebno smanjivanje prava tekla dva mandata bio na iz Kolektivnog ugovora, toj funkciji. Bivši je zapa pregovaramo sa sindipovjednik imenovan je katom da se smanje neki pak na mjesto zamjenika Miroslav Rade, novi zapovjednik zapovjednika. Upravno Javne vatrogasne postrojbe dodaci na plaću kako bi uspjeli izgurati ovu goje vijeće JVP Karlovca grada Karlovca dinu sa sredstvima koja raspisalo natječaj u ožujku i od tri kandidata izabran je Miroslav sada imamo na raspolaganju. Sindikat je Rade, a izbor Upravnog vijeća potvrdio pristao na smanjenje, pa se radi na anekje i gradonačelnik. su kolektivnog ugovora koji još važi. • Požarna sezona u priobalju je na Novi je zapovjednik inženjer zaštite na radu, odnosno završio je smjer zaštita vratima. Jesu li već napravljeni plaod požara. U Javnoj vatrogasnoj postroj- novi dežurstava karlovačkih profesiobi zaposlen je 17 godina i radio je gotovo nalnih vatrogasaca, koji su pripadnina svim radnim mjestima – vatrogasac, ci državnih interventnih vatrogasnih vozač, zamjenik zapovjednika smjene i snaga? zapovjednik smjene. – Prije svega treba istak– Javna vatrogasna postrojba funkci- nuti da je s obzirom na broj onira kao i prije, a i nakon mog imeno- zaposlenih Javna vatrogasna vanja za zapovjednika JVP-a zadržan je postrojba grada Karlovca po određeni kontinuitet u toj mjeri da je biv- broju interventnih vatrogaši zapovjednik Robert Hranilović sada na saca prva u Hrvatskoj i svamjestu zamjenika zapovjednika – kratko ke godine prema programu je ocijenio Miroslav Rade, te dodaje kako požarne sezone za priobalje naši vatrogasci odlaze na dese kandidirao na prijedlog zaposlenih. • Koliko je vatrogasaca zaposleno u žurstva. I ove ćemo godine JVP-u i zadovoljava li ta brojka ili je u slati po četiri vatrogasca i jedno vozilo. Kao i lani, poplanu zapošljavanje još vatrogasaca? – Trenutačno je u Javnoj vatrogasnoj novo ćemo imati dežurstva u postrojbi zaposlen 51 vatrogasac, od Zadru. toga su dvojica na određeno vrijeme. • Spomenuli ste da JVP Po našoj sistematizaciji vatrogasaca bi Karlovca ima najveći broj trebalo biti više, ali i ovaj broj sigurno interventnih vatrogasaca s zadovoljava jer se možemo nositi i rje- obzirom na broj zaposlenih. šavati sve intervencije. Mada, moram Olakšava li to ili otežava rad priznati, bilo bi nam lakše da ima više postrojbe, posebno u ljetnim vatrogasaca. Međutim, zbog situacije u mjesecima? – To nam svakako olakšakojoj se nalazi i grad, ali i država nije moguće zapošljavanje novih ljudi, budu- va organizaciju dežurstava na ći da smo i sada u problemima s financij- priobalju. Znači da vatrogas- Profesionalni vatrogasci sudjelovali su i u vježbi u ci ne moraju ići više puta na Općoj bolnici Karlovac skim sredstvima. 60

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.


županijske vijesti liko ste sudjelovali u tim aktivnostima? – U mjesecu zaštite od požara, sudjelovali smo u nekoliko vježbi od kojih je veća bila ona u organizaciji Ine u Jarčem Polju i Suradnja 2010. u Slunju, a najveća je bila ona u organizaciji DVDa Zdravstvo. No, bili smo i na nekoliko vježbi u dobrovoljnim vatrogasnim društvima koja nas redovito pozivaju, a svakodnevno imamo grupe djece iz vrtića i škola koja obilaze postrojbu, a kroz to se također prezentira rad vatrogasaca i oprema. Ksenija Begović

"Pokvareni telefon" Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac nedavno je prema Karlovačkoj županiji i Vatrogasnoj zajednici Karlovačke županije uputio prijedlog da se svi pozivi prema broju 93 automatski preusmjeravaju na broj 112. Operateri u Centru 112 nakon primljene dojave procjenjivali bi je li poziv za vatrogasce i u tom bi ga slučaju ponovo usmjeravali na 93 ili prema nekim drugim službama. “O ovom prijedlogu razgovarali su u Županiji i Vatrogasnoj zajednici Karlovačke županije, međutim, kako se dojave primaju u Javnoj vatrogasnoj postrojbi, nelogično je da nitko nije kontaktirao nas i pitao za mišljenje. Smatramo da bi nam to otežalo posao i zato se s ovim prijedlogom ne slažemo”, ističe Rade.

Simuliran požar na benzinskoj postaji

Požar ugašen – rijeka Dobra nije zagađena JARČE POLJE – Iz autocisterne na benzinskoj postaji u Jarčem Polju, općina Netretić u Karlovačkoj županiji, nešto poslije 12 sati iscurilo je gorivo pa se zapalila autocisterna. Dio tekućine razlio se po okolini benzinske postaje, ali i izlio u obližnju rijeku Dobru. Očekuje se značajno zagađenje rijeke i okoliša, a postoji mogućnost i veće katastrofe. Na sreću, to je bio samo scenarij vatrogasne vježbe djelatnika INE, Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca, DVD-a Rečica te djelatnika INA-e tvrtke za zaštitne poslove “Sinaco“. Vježbu su pratili i predstavnici državnog inspektorata, inspekcije za zaštitu okoliša, Hrvatskih voda, Državne uprave za zaštitu i spašavanje te policije. Na dojavu da je došlo do požara na benzinskoj crpki, njezini djelatnici Igor Mihalić i Miroslav Gerić priručnim su vatrogasnim aparatima započeli gašenje požara, evakuirali su ostala vozila s terena benzinske postaje, a kako vlastitim

snagama nisu uspjeli ugasiti požar, o događaju su obavijestili profesionalne vatrogasce. Pripadnici vatrogasnih postrojba iz Karlovca i Rečice nastavili su gašenje požara te istovremeno postavili vodenu zavjesu da spriječe širenje požara na spremnike s gorivom i zgradu benzinske postaje. Po završetku gašenja pristupilo se sanaciji terena benzinske postaje, ali i uklanjanju ostataka razlivenog goriva iz rijeke Dobre te okolnog zelenila. Vježba je održana u sklopu programa aktivnosti „Industrije nafte“ u svibnju – mjesecu zaštite od požara, kazao je Damir Piljek, direktor održivog razvoja, zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša INA trgovine. Dodao je kako je cilj vježbe provjera obučenosti djelatnika te zaštita okoliša, ali i kupaca. Nakon završetka pokazne vježbe konstatirano je da su prikazane sve planirane aktivnosti koje bi trebalo provesti i u slučaju stvarnog požara na benzinskoj postaji. Tekst i snimke: Zdenko Pomoravec

Smotra vatrogasne tehnike u Dugoj Resi U sklopu obilježavanja svibnja, mjeseca zaštite od požara, u nedjelju, 30. 5. 2010. održana je smotra vatrogasne tehnike i vozila kojom raspolažu dobrovoljna vatrogasna društva Grada Duga Resa. Smotra je održana na rukometnom igralištu u centru Grada. Članovi DVD-a Duga Resa, Belavići i Stara Sela predstavili su vozila i tehniku koju koriste u vatrogasnim intervencijama na području Grada i okolice. Smotri su prisustvovali gradonačelnik Ivan Baršić, predsjednik Odbora za vatrogastvo i civilnu zaštitu Grada Gabriel Špehar, zapovjednik JVP Karlovac Miroslav Rade, predsjednik područne vatrogasne zajednice Duga Resa-Bosiljevo Josip Zlatunić, zapovjednik PVZ Duga Resa-Bosiljevo Miro Mamić i mnogi stanovnici Grada Duga Resa. JVP Karlovac je u sklopu smotre prezentirala rad s vatrogasnim ljestvama. lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

61


županijske vijesti Prijemi za djevojke iz DVD-a Josipdol

Šampionke iz Josipdola KARLOVAC – Predsjednik Vatrogasne zajednice Karlovačke županije Želimir Misir priredio je prijem za žensku ekipu mladeži DVD-a Josipdol koja je u Šibeniku na Devetom državnom natjecanju vatrogasne mladeži osvojila prvo mjesto pa će u srpnju iduće godine predstavljati Hrvatsku na Vatrogasnoj olimpijadi u Sloveniji. Na osvojenom prvom mjestu natjecateljicama, ali i njihovoj voditeljici Marjani Turkalj čestitao je predsjednik Ž. Misir i pohvalio njihov rad i zalaganje tijekom proteklih godina. Takav rad isplatio se i donio ovaj rezultat, rekao je. Misir je izrazio uvjerenje kako će mladež DVD-a Josipdol do sljedeće godine kada se u Sloveniji održava Vatrogasna olimpijada uložiti dodatan trud na uvježbavanju kako bi se i s toga natjecanja vratili s dobrim rezultatima. Podsjetio

je kako je DVD Karlovac šezdesetih godina prošlog stoljeća osvojio prvo mjesto na vatrogasnoj olimpijadi pa je 1966. godine bilo domaćin svjetske smotre vatrogasaca. – Vjerujem da ćete i vi dostojno braniti boje vašeg područnog društva, VZ Ogulina i županije, ali i naše države. Ako pobijedite, imat ćemo treću olimpijadu u Hrvatskoj – poželio je Želimir Misir. Zahvaljujući na čestitkama voditeljica mladeži u DVD-u Josipdol Marjana Turkalj naglasila je kako će za pripreme za predstojeće veliko natjecanje trebati pomoć vatrogasne zajednice županije, i to u dodatnom stručnom, ali i novčanom pogledu.

– Za ovo veliko natjecanje nije nam dovoljno samo naše znanje i naša upornost – treba nam i stručna pomoć, posebice u pripremi štafete – kazala je M. Turkalj i dodala kako priželjkuje da ženska mladež tijekom ove godine ode na nekoliko pripremnih natjecanja kako bi se još bolje uvježbali. Prijemu ženske vatrogasne mladeži iz Josipdola nazočili

su i županijski vatrogasni zapovjednik Dragutin Fo­schio, zapovjednik VZ Ogulina Marijan Kurelec i zapovjednik DVD-a Josipdol Marinko Turkalj. Deseteročlanoj ekipi predane su trenirke kao nagrada za osvojeno prvo mjesto, a imat će i besplatno ljetovanje u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani. Tekst i snimak: Zdenko Pomoravec

VZG Ogulin ima olimpijsku ekipu Nakon daleke 1966. godine, VZG Ogulin ponovno ima olimpijsku natjecateljsku ekipu. Ovog puta je to ženska ekipa mladeži 12-16 DVD-a Josipdol. Rezultat je to Državnog vatrogasnog natjecanja

mladeži održanog u svibnju u Šibeniku. Nitko nije ni sanjao da su josipdolske djevojke potencijalne prvakinje u ženskoj kategoriji. Po saznanju o osvojenom prvom mjestu, nitko nije mo62

Vatrogasni vjesnik

gao vjerovati. Svi su ostali iznenađeni. To je ekipa koja će predstavljati Hrvatsku na Maloj olimpijadi CTIF-a koja se održava sljedeće godine u Sloveniji. Oduševljenje plasmanom nisu krili ni zapovjednik VZŽ Karlovačke Dragutin Foschio kao ni zapovjednik VZG Ogulin Marijan Kurelac. Rezultat je to marljivog rada i uloženog truda u ekipu. Prije svega je za to zaslužna njihova voditeljica Marijana Turkalj. Potpora u radu nije bila ni u kojem slučaju upitna od zapovjednika DVD-a Marinka Turkalja i predsjednika Josipa Bokulića. Po dolasku prvakinja svojim domovima organiziran je svečani do-

lipanj 2010.

ček gdje je ekipa zajedno sa čelništvom općine Josipdol i svojim roditeljima proslavila izvanredan rezultat. Bio je to veliki rezultat za DVD Josipdol, općinu Josipdol i VZG Ogulin. Za daljnji pothvat na Maloj olimpijadi potrebno je uložiti još puno rada i usavršavanja.

Pritom su tražili pomoć HVZ-a, VZŽ Karlovačke, VZG Ogulin i općine Josipdol da se i s Male olimpijade vrate sa zlatnim medaljama oko vrata. Nadam se da će im to i uspjeti te im poželimo puno sreće i uspjeha u daljnjem radu. Mladen Žilić

Župan Vučić primio pobjednice KARLOVAC – I karlovački župan Ivan Vučić priredio je prijem za žensku ekipu mladeži DVD-a Josipdol koja je izborila nastup na sljedećoj vatrogasnoj olimpijadi u Sloveniji. Uz djevojke DVD-a Josipdol i vodstva toga društva, prijemu su uz ostale, nazočili i predstavnici Vatrogasnih zajednica Karlovačke županije i grada Ogulina te dožupani Josip Šafar i Ivan Banjavčić. Čestitajući na prvom mjestu koje su djevojke iz Josipdola osvojile na državnom prvenstvu u Šibeniku, župan Vučić je djevojkama iz DVD-a Josipdol i vodstvu društva predao prigodne poklone uz obećanje kako će županija pomoći za nastup u Sloveniji iduće godine.


županijske vijesti DVD Donje Mekušje

Najbolje rezultate postižu najmlađe ekipe DVD Donje Mekušje jedno je od društava na karlovačkom području koje iza sebe ima više od pola stoljeća rada. Društvo broji 172 člana, od čega 69 aktivnih, a 17 vatrogasaca ima liječničke svjedodžbe. Društvo je posebno aktivno u natjecateljskom dijelu, i mogu se pohvaliti s pet ekipa koje su lani postizale zapažene rezultate na natjecanjima u županiji, ali i izvan nje. Tajnik DVD-a Sandro Skolan posebno ističe najmlađe članove i članice, u dobi od 6 do 12 godina, koji su imali najbolje rezultate, a za njihove uspjehe zaslužni su voditelji Ana Pavlačić, Petra Jakić i Tomislav Saćerić.

I ove godine mekušanski vatrogasci planiraju nastaviti s obnovom doma

DVD Brođani

Predsjednik DVD-a Ivan Saćerić naglašava da su od prošle godine bogatiji za 30 novih članova i to upravo najmlađih. Spomenuto je da su održali i tečaj za suce pa imaju dva osposobljena vatrogasna suca. Društvo raspolaže s tri vozila, a nadaju se da bi ove godine mogli zamijeniti vatrogasnu cisternu, koja je poprilično dotrajala, te da će dobiti vozilo u boljem stanju. Također planiraju nastaviti sa započetim radovima na uređenju vatrogasnog doma i izgradnji garaže, te nastaviti s ostalim redovitim aktivnostima. K. B.

DVD Mahično

Pojačani novim vatrogasnim vozilom

Povećati broj članova

Članovima DVD-a Brođani u svom voznom parku mogu se pohvaliti novim vozilom - Opel Fronterom Campus, opremljenom visokotlačnom pumpom. Predsjednik DVD-a Željko Grubač je rekao da su sami pokrenuli akciju prikupljanja sredstava, tako da su od donatora i prijateljskih društava prikupili oko 40.000 kuna, a isto toliko su im donirali i iz Vatrogasne zajednice grada Karlovca i Vatrogasne zajednice Karlovačke županije. S prikupljenih 80.000 kuna, vozilo su nabavili u Sloveniji. Svečanoj primopredaji ključeva bili su nazočni Nikola Rogoz, direktor grada, predstavnici vatrogasnih zajednica te vatrogasci-veterani iz Slovenije. Vozilo je blagoslovio dekan Mrežničkog dekanata prečasni Milan Pavlek. K. B.

Edukacija mladeži u suradnji s OŠ Mahično, te formiranje natjecateljske ekipe prvi je zadatak koji su si za ovu godinu zacrtali u DVD-u Mahično. Naime, prošle godine, kako napominje predsjednik DVD-a Zlatko Mlačak, nije upisan niti jedan novi član, zato se nadaju da će za vatrogastvo zainteresirati najmlađe. Osim toga Društvo planira nastaviti s redovitim aktivnostima, a to su preventivni pregledi hidrantske mreže, kao i rad tijekom ljetnih mjeseci kada ima više požara, a tu je i redovito uvježbavanje, održavanje opreme i vatrogasnog doma. Planiraju i nabaviti novo vatrogasno vozilo, kombi za prijevoz natjecateljskih ekipa, gdje se nadaju pomoći Vatrogasne zajednice grada Karlovca. Vatrogasci iz Mahična desetljećima njeguju prijateljstva i s društvima iz slovenskih Adlešiča, te vatrogascima iz njemačkog St. Blasiena, koje će nastaviti i dalje. DVD je s krajem prošle godine brojao 87 članova, a osim upisa novih članova planiraju i sadašnje članove uputiti na dodatno osposobljavanje. K . B.

Primopredaji u DVD-u Brođani bili su nazočni i gosti iz Slovenije

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

63


županijske vijesti Koprivnička

Potpisana povelja o bratimljenju DOMŽALE – U subotu 19. lipnja u Domžalama u Sloveniji na prigodnoj svečanosti PGD Domžale Mesto koje je obilježavalo 130 godina svoga rada prisustvovali su predstavnici Vatrogasne zajednice grada Koprivnice predvođeni predsjednikom Ivanom Golubićem i zapovjednikom Slavkom Tucakovićem te predsjednik DVD-a Koprivnica Nikola Sočev sa suradnicima. Na svečanosti u Domžalama bio je prisutan i predsjednik VZ Slovenije Anton Koren, gradonačelnik Domžala Toni Dragar i drugi. Tom prilikom PGD Domžale Mesto i DVD

Koprivnica potpisali su po drugi put povelju o bratimljenju dvaju društava. Prva je bila potpisana u Koprivnici 15. studenoga prošle godine, a u Domžalama su potpisnici bili od strane DVD-a Koprivnice predsjednik Nikola Sočev i zapovjednik Slavko Tucaković, a PGD Domžale Mesto predsjednik Stane Kovač i zapovjednik Matjaž Korošec. Tom prilikom za zahvalnost na dobroj suradnji pobratimi iz Slovenije odlikovali su svoje pobratime iz Koprivnice vatrogasnim medaljama i priznanjima. D. R.

Potpisivanje povelje o bratimljenju dvaju društava

Požarno područje Koprivnica

Vatrogasna taktičko-pokazna vježba “Torčec 2010.” Povodom Dana državnosti 25. lipnja u Torčecu je održana velika vatrogasna taktičkopokazna vježba “Torčec 2010.” u kojoj je sudjelovalo osam DVD-a: Torčec, Drnje, Sigetec, Đelekovec, Le- Taktičko-pokazna vježba bila je uspješno grad, Peteranec, obavljena Imbriovec i Zablatje te JVP grada Koprivnice. Ukupno pedesetak vatrogasaca sa osam vozila i jednom vatrogasnom pumpom. Osnovna zamisao vježbe koju je u kasnim poslijepodnevnim satima pratio veliki broj mještana, među kojima i načelnik općine Drnje Slavko Loth sa suradnicima, bila je spašavanje ljudi iz automobila i stambenog objekta, gašenje požara stambenog objekta, gospodarskog objekta i otvorenog prostora. Sam cilj vježbe koja je uspješno obavljena pod zapovjedništvom zamjenika zapovjednika JVP Koprivnica Slavka Lakuša, bila je provjera ispravnosti

opreme te osposobljenost i uvježbanost DVD-a, sudionika vježbe i JVP Koprivnice u gašenju požara i spašavanju stradalih osoba, što se pokazalo uspješno. To je bila i ocjena zapovjednika vježbe Slavka Lakuša. Sudionicima vježbe se obratio i domaćin predsjednik DVD-a Torčec Zlatko Zvjerac, koji je zahvalio na sudjelovanju i uspješno obavljenim zadacima. D. R.

Domaćini vježbe članovi DVD-a Torčec sa svojim predsjednikom Zvjercom i zapovjednikom vježbe Lakušom

Evakuiran dječji vrtić SIGETEC – U okviru stalnog osposobljavanja članstva u Sigecu održana je prva taktičko-pokazna vježba Požarnog područja Koprivnica “Podravina 2010.” na kojoj je sudjelovalo 14 dobrovoljnih vatrogasnih društava: Sigetec, Peteranec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Novigrad 64

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

Podravski, Legrad, Đelekovec, Torčec, Gotalovo, Domaji, Koprivnički Ivanec, Rasinja, Koprivnica, Jagnjedovec i Javna vatrogasna postrojba grada Koprivnice. Cilj ove vježbe bila je provjera operativne spremnosti i mobilnosti sudionika vježbe kroz obavljanje taktičkog zadat-

ka, rad s osobnom zaštitnom opremom, osposobljenost i obučenost DVD-a, rad sa zaštitnom opremom upotrebom izolacijskih aparata, rad i opremljenost vozila, provjera sustava za uzbunjivanje kao i sustava veze na području Požarnog područja Koprivnica, a bio je to prvi zajednički tak-


županijske vijesti tički nastup i koordinacija u slučaju većih požara i drugih akcidentnih situacija. Pretpostavka vježbe bio je sudar osobnog vozila i autocisterne koja je prevozila lož ulje u središtu Sigeca. Došlo je do prolijevanja i zapaljenja lož ulja te proširenja požara na obližnju crkvu. Jedna osoba u osobnom automobilu ostala je zarobljena, a vozač kamiona teško je ozlijeđen. Požar se proširio i na Vatrogasni dom, a zapalila se i kotlovnica Društvenog doma. Također je došlo do oštećenja plinske instalacije kod Dječjeg vrtića te su bila ugrožena djeca koju je trebalo evakuirati. U vježbi je sudjelovalo 11 interventnih vozila, tri

kombija i jedna vatrogasna autoljestva te 87 vatrogasaca pod zapovjedništvom za-

Detalj s uspješne vježbe u Sigecu

povjednika Požarnog područja Koprivnica Slavka Tucakovića. Uspješnu vježbu pratilo je više stotina zadovoljnih mještana Sigeca, a prisutan je bio i načelnik općine Peteranec Ivan Pakasin, predsjednik VZ Županije Ivan Golubić, predstavnici Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica i drugi. – Prva vježba Požarnog područja Koprivnica s velikim brojem društava, tehnike i sudionika bila je uspješna, učinkovita i dobro koordinirana i brojni zadaci u vježbi uspješno su obavljeni, ocjena je vježbe zapovjednika Slavka Tucakovića. D. R.

Održan kup Kunovca KUNOVEC – Prigodom prve seljačke bune u Podravini poznate pod imenom “Kunovečka buna” koja je započela u lipnju prije 107 godina i bila tragično ugušena 26. lipnja 1903. godine, u Kunovcu je, u subotu 16. lipnja, održano Općinsko vatrogasno natjecanje, na kojem je sudjelovalo 11 ekipa s više od stotinu natjecatelja iz DVD-a VZ općine Koprivnički Ivanec i to iz: Kunovca, Koprivničkog Ivanca, Pustakovca i Botinovca. Natjecanje na školskom igralištu u Kunovcu otvorio je načelnik općine Koprivnički Ivanec Božidar Vrabelj, a dobrodošlicu im je u ime domaćina VZO Koprivnički Ivanec zaželio Ivan Blažic. Prvo mjesto u muškoj ekipi “A” osvojio je Kunovec, drugi je bio Koprivnički Ivanec, a treća ekipa Pustakovca. U muškoj “B” ekipi prvi je bio Botinovec, a drugi Kunovec. U Ženskoj “B” konkurenciji nastupila je samo ekipa Kunovca. U konkurenciji muške djece od 6 do 12 godina prvi je bio Kunovec, a drugi Botinovec. U ženskoj konkurenciji bilo je isto, prvo mjesto Kunovec, drugo Botinovec. Najboljim ekipama uručeni su pehari. Nakon općinskog vatrogasnog natjecanja, u organizaciji DVD-a Kunovec održan je “KUP Kunovca” uz sudjelovanje sedam muških i četiri ženske ekipe. Najbolji natjecatelji primili su pehare organizatora i, što je posebno zanimljivo i neuobiča-

Najmlađi vatrogasci bili su i najzanimljiviji natjecatelji

jeno, nagrade u naturi. Naime, za prvo mjesto pobjednička ekipa dobila je pajceka, a bila je to muška i ženska ekipa Velikog Otoka, druga muška ekipa bila je Peteranec 1 i ženska ekipa Koprivnice koje su dobile svaka po dvije guske, a treća ekipa u muškoj konkurenciji bila je iz Koprivničkog Ivanca, a u ženskoj konkurenciji iz Štaglinca su dobili svaki po četiri piceka. D. R.

VZ Koprivničko-križevačke županije

Humanitarni rad trebalo bi više cijeniti ŠTAGLINEC – Članovi Dobrovoljnih vatrogasnih društava svim žiteljima Lijepe Naše na raspolaganju su 24 sata na dan i za to ne dobivaju, ali ni ne traže, ni lipu naknade. Nažalost, taj i takav rad dragovoljaca ne cijeni se u pravim mjerilima, već se kao velika vatrogasna obitelj gura na margine događanja. U vatrogascima djeluju i rade ljudi svih zanimanja i stručne naobrazbe. No, nažalost, te potencijale nitko ne koristi, a skorim ulaskom u Europsku zajednicu najbrojnija organizirana vatrogasna obitelj u Hrvatskoj zaslužuje

puno više nego što danas dobiva, rekao je među ostalim prvi čovjek VZ Županije Ivan Golubić na izvještajnoj Skupštini VZŽ održanoj u Društvenom domu Štaglinca. Prije početka rada Skupštine pozdravio je u ime domaćina tajnik DVD Štaglinec Tomislav Golubić i član MO Štaglinec Martin Vaupotić. Delegate Skupštine i goste iz susjednih županija, dožupana Ivana Pala sa suradnikom Stjepanom Behinom, načelnika HVZ Željka Popovića i druge pozdravio je predsjednik VZŽ Ivan Golu-

bić. U izvještaju o radu u protekloj godini Ivan Golubić nije zaboravio istaknuti brojne aktivnosti od kojih treba izdvojiti obrazovanje vatrogasnog članstva, rad s mladeži, brojna i uspješna natjecanja, sudjelovanje na brojnim susretima vatrogasaca u Hrvatskoj i inozemstvu, sudjelovanje na dislokacijama u priobalju tijekom turističke sezone s vozilima i opremom, sudjelovanje na hodočašćima u Lurd i Mariju Bistricu i drugo. Rekao je da je tijekom prošle godine bilo 190 požara s materijalnom štetom većom od dva milijuna lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

65


županijske vijesti 700 tisuća kuna, ukupno svih intervencija vatrogasnom mladeži, rad na informiranju dragovoljaca i profesionalaca bilo je 223. i promidžbi koja je iz godine u godinu sve Na kraju svog izvješća i rada Skupštine kvalitetnija, i druge aktivnosti. Izvještaje i zahvalio je svima koji su pomogli u radu Vatrogasne zajednice najvatrogasnije Županije, a na prvom mjestu Županiji, gradovima, lokalnim upravama i samoupravama, brojnim donatorima i mještanima koji pomažu humani rad vatrogasaca. Financijsko izvješće o radu koje je ocijenjeno uspješnim, podnio je blagajnik Josip Krček, koji je i predočio financijski plan za ovu godinu težak nešto više od milijun kuna. Zapovjednik VZŽ Valent Furmeg upoznao je prisutne s planom rada za ovu godinu u kojem je osim operativnih i pre- Detalj s rada Skupštine VZŽ u Štaglincu ventivnih aktivnosti, planirano održavanje brojnih natjecanja, javne vjež- planove rada delegati su jednoglasno pribe, stručna osposobljavanja članstva, rad s hvatili.

Ivan Pal u svom je govoru pohvalio rad Zajednice koja vodi posebnu brigu o mladima, pa je istaknuo da se kod eventualnog rebalansa županijskog proračuna sredstva namijenjena za rad vatrogastva neće dirati, a u nekim dijelovima mogu se povećati. Rad Vatrogasne zajednice pohvalio je i Željko Popović rekavši da dobro radi i ujedno upoznao prisutne s mjerama koje se poduzimaju za promjenu Zakona o vatrogastvu, a podršku istom dala je i premijerka Jadranka Kosor. Očekuje se da će se Zakon u najskorije vrijeme prihvatiti prema prijedlogu HVZ. Ostali gosti i uzvanici istaknuli su humanu ulogu vatrogastva, koja bi se trebala više cijeniti i poštovati. D. Rendić

Protupožarna zaštita brijunskih otoka pod budnim očima koprivničkih profesionalaca

Čuvari brijunskog arhipelaga BRIJUNI – O ispravnosti vatroga- privnica Petar Zglavnik, Stjepan Futač, snih aparata za gašenje požara zavisi i Zvonko Đurđ i Dražen Janči boravili su protupožarna sigurnost objekata, po- na otoku Veliki Brijun gdje su radili na dručja gdje se oni nalaze. Ako se radi servisiranju protupožarnih aparata. To je o rezidencijalnom području brijunskog redovni posao koji se obavlja prije glavarhipelaga onda to ima i svoju posebnu težinu i značaj. Ovim područjem upravlja JU NP “Brijuni” koji se brinu za 14 otoka i otočića površine 7,4 kilometara četvornih, ali i o podmorju zaštićenog prostora Nacionalnog parka, dok je Veliki Brijun kao najveći otok brijunskog arhipelaga koji je dijelom kultiviran u skladni krajolik travnjaka i pejsažnih parkova, sadrži pored izuzetno vrijednih ostataka graditeljske baštine, i očuvane vegetacijske sustave zapadnoistarskog klimatskog tipa. To je otok koji zajedno s malim otokom Vanga predstavlja mjesto gdje dolaze brojni državnici, Servisiranje vatrogasnih aparata za gašenje po��ara javni i kulturni radnici iz cijelog svijeta, a na Vangi često odsjeda pred- ne turističke sezone i nekoliko dana prije sjednik Republike sa svojim gostima. To nego što se programom Vlade Republidovoljno govori o tome da protupožarna ke Hrvatske o provedbi mjera zaštite od zaštita otočja mora biti izuzetno dobra i požara, kada se na zapovjed glavnog vakvalitetna, a o tome pored djelatnika BP trogasnog zapovjednika upućuju vatro“Brijuni” već 17. godinu za redom brinu gasci iz kontinenta da pomognu svojim djelatnici JVP grada Koprivnice. Upravo kolegama u priobalju na protupožarnoj ovih dana četvorica djelatnika JVP Ko- zaštiti. Tako će ovih dana na Brijunske 66

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

otoke krenuti koprivnički profesionalci, koji su više nego dobri poznavaoci mjesta gdje će boraviti. Poznaju svaku stazu, svaku livadu, šumarak, uvalu na otoku kao da su na njemu rođeni, a kako i ne bi kada taj posao obavljaju niz godina uspješno i kvalitetno. Da je tako potvrđuju i riječi pohvale, koje smo prilikom boravka na Brijunima čuli od Stjepana Sušca, voditelja službe nadzora i zaštite, ali i od ravnatelja Eduarda Kolića, ravnatelja JU NP “Brijuni”. – Ne moram posebno isticati koliko znače riječi pohvale za naš rad od čelnih ljudi Nacionalnog parka. To nam je samo poticaj za još bolji i učinkovitiji rad. Kako bi naši vatrogasci tijekom 15-dnevne smjene na otoku Veliki i Mali Brijun imali što bolje uvjete za rad i odmor, nabavili smo i opremili kuhinje potrebnom opremom i uredili prostore za boravak i odmor, nakon smjena koje ovdje traju 24 sata, rekao nam je zapovjednik JVP Koprivnica Slavko Tucaković, koji je ovih dana bio zajedno sa svojim vatrogascima na Velikom Brijunu, a posjetio je i Mali Brijun gdje će također na dislokaciji biti profesionalci ove postrojbe. D. Rendić


županijske vijesti Dobri duh malog Brijuna MALI BRIJUNI – Za zaštitu i nadzor otoka Mali Brijun od strane JU NP “Brijuni” više od deset godina brine se Ivica Bulant (62), rođen u Podravskim Podgajcima. On je također i domar često nazivan dobrim duhom Malog Brijuna o kojem posebnu brigu vodi tokom turističke sezone. Mali Brijun drugi je po veličini otok brijunskog arhipelaga, površine 107,3 hektara. Od Velikog Brijuna odvojen je uskim kanalom Tisnac, širokim svega 150 metara. Posebna Ivica Bulant zanimljivost na otoku je utvrda Minor građena potkraj 19. stoljeća, najveća u sustavu obrane glavne austrougarske pomorske baze Pula. Svojom veličinom i monumentalnošću nadmašuje sve ostale utvrde. Sama građevina zauzima površinu od 15,75 metara četvornih, dužina joj je 175 metara, a širina oko 90 metara. Utvrdu je opsluživalo 12 časnika i 530 vojnika, a čuvalo dvadesetak topova. Posebna zanimljivost i draž ovom objektu dana je prije deset godina kada je na ideju glumca Rade Šarbedžije osnovano Kazalište Ulysses koje svake godine na ljetnoj pozornici tvrđave Minor prikazuje predstave za publiku koja u večernjim satima dolazi brodovima. Brigu o tome da se ne bi što nepoželjnog dogodilo brine upravo Ivica Bulant, a tokom sezone pomažu mu već devet godina i koprivnički profesionalci. Pedantan i savjestan Ivica vodi dnevnik u koji upisuje zapažanje o radu svakog pojedinca, ali ih i ocjenjuje tipično školskim ocjenama od jedan do pet, a zavirivši u njegov dnevnik najviše je bilo petica, kojih će biti i ove godine, nakon dolaska i odlaska koprivničkih profesionalaca. D. R.

Mališani oduševljeni vatrogascima KOPRIVNICA – Djelatnici Javne vatrogasne postrojbe grada redovito ugošćuju u svojim prostorima učenike osnovnih škola. Ova fotobilješka je nastala kada su mališani područne škole “Braća Radić” u Starigradu, prigradskom naselju Koprivnice posjetili JVP Koprivnicu i gledali rad s vatrogasnim ljestvama pomoću kojih se može obavljati spašavanje ljudi i do 32 metara visine. Više od osamdesetak mališana i njihovih nastavnika te mještana okupilo se na igralištu Područne škole i sa zanimanjem Oduševljeni mališani razgledali su okoliš s pratilo prikaz rada s vatrogasnim ljestva- desetak metara visine ma, a u košari ljestava provozili su se svi oni koji su to željeli na njihovu veliku radost i veselje. Ova uspješna prezentacija koprivničkih vatrogasaca obavljena je u sklopu Mjeseca svibnja – mjeseca zaštite od požara. D. R.

Združene vježbe JAGNJEDOVEC – Na sabirnoj stanici Jagnjedovec održana je još jedna uspješna zajednička vježba Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Jagnjedovca i Legrada te JVP grada Koprivnice uz sudjelovanje Županijskog centra 112 Koprivnica i operatora polja Jagnjedovec. Na vježbi su bili prisutni predstavnici INI-nog pogona Koprivnica Branko Pintarić, upravitelj pogo-

Detalj s vježbe na sabirnoj stanici INE u Jagnjedovcu

na, predstavnici INE iz Zagreba i drugi. Sadržaj vježbe bila je pretpostavka da je udarac groma zapalio spremnik nafte R-2. No, kako djelatnici pogona Jagnjedovec nisu mogli sami ugasiti požar, pozvali su u pomoć profesionalce iz Koprivnice te pripadnike DVD-a Jagnjedovec i Legrad, koji su zajedničkim snagama u kratkom vremenskom roku uspjeli ugasiti požar i sanirati opožareni teren. Nakon uspješno završene vježbe u Vatrogasnom domu Jagnjedovca prisutnima sudionicima vježbe obratio se upravitelj pogona Koprivnica Branko Pintarić pohvalivši brzo i učinkovito djelovanje vatrogasaca, koji su u kratkom roku sanirali požar. D. R.

Za spomen na poginule kolege KORNATI – Nastavljajući dosadašnju dobru suradnju između JVP grada Koprivnice i DVD-a Vodice koprivnički profesionalci: Mijo Jakčin, Ivana Parag i Zvjezdan Tot kojima se pridružio i djelatnik JVP Đurđevac Tomislav Karšić na otoku Veliki Kornat sudjelovali su zajedno sa svojim kolegama vatrogascima i svih udruga iz Vodica, njih oko stotinjak u gradnji trećeg po redu spomenika za dvanaest poginulih mladih kolega iz Vodica, Tisnog i Šibeni-

ka. To je spomenik ljudskoj tragediji koja je 30. kolovoza 2007. godine zadesila njihove prijatelje vatrogasce. Ovaj treći križ gradio se na mjestu pogibije Gabrijela Skočića iz vodičkog DVD-a. Spomenik poginulim vatrogascima u najvećoj vatrogasnoj tragediji u nas sastojat će se od 12 križeva, svaki dugačak 25 metara i visok 1,2 metra od suhog kamena, a gradit će se prema ideji Nikole Bašića. D. R.

Naši vatrogasci dali su svoj obol u gradnji spomenika poginulim kolegama na Kornatu

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

67


županijske vijesti Krapinsko- zagorska

Šest desetljeća uspješnog djelovanja MALA ERPENJA – Ručna sirena s krova Vatrogasnog doma DVD-a Mala Erpenja u subotnje poslijepodne 5. lipnja ove godine najavila je svečanu proslavu 60 godina postojanja i rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mala Erpenja. Početak proslave svojim su dolaskom uveličali članovi Udruge uzgajivača konja KZŽ na čelu sa Sjepanom Majsecom. Oni su pred dom došli vatrogasnim kolima na kojima je ručna vatrogasna štrcaljka, a za njima i kočija s načelnikom Općine Krapinske društva posebno je ponosno na veliki broj Toplice Vladimirom Huzakom. S kočijom mještana i članova društva koji su svih su ujedno na vježbu gašenja požara vatro- tih godina zajedno sudjelovali u gradnji i gasnog doma došli i domaći vatrogasci, a uređenju doma i okolice, ali i u nabavci sve ih je dočekala Limena glazba Selno. vatrogasne opreme. Nakon vježbe i postrojavanja svih vatro– Prije sedam godina društvo postagasaca, kum zastave Božo Belina predaje je mobilno kupovinom navalnog vozila zastavu predsjedniku društva Davoru Hor- TAM 5500, s cisternom zapremnine 2400 vatu. Zastavu društva potom je blagoslovio velečasni Mato Herceg. Tijekom svečanosti jačinu svojih kubura prikazali su članovi Udruge “Kubure” iz Male Erpenje. Samu svečanu sjednicu proslave obilježavanja 60 godina DVD-a Mala Erpenja vodio je počasni član društva Ivica Glas, inače predsjednik VZ KZŽ. Predsjednik DVD-a Mala Erpenja, Davor DVD Mala Erpenja Horvat, pozdravio je prisutne, te ih riječju i slikom upoznao s povije- litara, visokotlačnom cijevi, vodenim šću mjesta Mala Erpenja, a o 60 godina topom na krovu i svom pripadajućom DVD-a Mala Erpenja prisutne je upoznao opremom – rekao je tajnik Sinković. On tajnik društva Vinko Sinković. Vodstvo je dodao kako se s opremanjem društva

Posjet Spomen-parku Kornati MARIJA BISTRICA – Vatrogasna zajednica Općine Marija Bistrica organizirala je 14. lipnja posjet mjestu najvećeg vatrogasnog stradanja u Hrvatskoj. Stotinjak članova svih četiriju društava koja djeluju u sklopu bistričke vatrogasne zajednice (Marija Bistrica, Tugonica-Podgrađe, Selnica i Laz) uz devet članova DVD-a Moravče, koje je bratsko društvo s DVD-om Tugonica-Podgrađe, kao i na68

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

nije stalo do današnjih dana, a društvo je danas spremno za sve zadaće iz njihovog djelokruga rada. Na skupštini je također naglašeno kako društvo redovito sudjeluje na svim akcijama u mjestu i okolici, ali na vatrogasnim natjecanjima. Društvo broji 70 članova i 20 pripadnika djece i mladeži. U najsvečanijem dijelu sjednice podijeljena su mnoga priznanja, vatrogasne spomenice za 10, 20, 30 i 40 godina, brončane plamenice, brončane vatrogasne medalje, srebrne vatrogasne medalje, zlatne vatrogasne medalje, činovi za počasne vatrogasne časnike i medalja za posebne zasluge. Od mnogobrojih, spomenut ćemo kako su zlatne vatrogasne medalje primili Stjepan Hrestak, Andrija Durlen i Ivan Koprivnjak, a Vatrogasnu medalju za posebne zasluge Milan Horvat. Naravno, večer je nastavljena uz glazbu, ali i razmjenu iskustava u vatrogastvu uz mnogobrojne riječi pohvale za dosadašnji rad vodstvu društva. D. Stulić čelnika Općine Marija Bistrica Stjepana Muheka posjetilo je na Kornatu mjesto gdje su suhozidom izgrađeni križevi u spomen na tragično stradale vatrogasce, kao i kapelicu, za koju su kamen prinosili vatrogasci vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije. Nakon kratke molitve i paljenja električnih lampiona kod križeva, vatrogasna delegacije, nakon odmora uputila se i do Tisnog, gdje je na mjesnom groblju odana počast stradalim vatrogascima iz Tisnog. Elvis Lacković


županijske vijesti KRAPINSKE TOPLICE – Ove godine u Krapinskim Toplicama održan je 4. memorijal Marije Badl. Stara vatrogasna kola stavljena su na startnu poziciju, uređena je staza sa pripadajućim metama za gađanje i samo su se čekale ekipe koje su se prijavljivale u prijemnom odboru, pa da se nakon toga upišu članovi ekipa i takmičenje je moglo započeti. Naravno, uz pozorno praćenje Josipa Salatka, osobe koja je osmislila ovo natjecanje. Prijavljeno je ukupno 15 ekipa: 3 ženske ekipe, 11 muških ekipa i 1 ekipa JVP Grada Krapine. Najmlađa ekipa na natjecanju bilo je odjeljenje DVD-a Krapinske Toplice – mladež, a svoje su prvo sudjelovanje na Memorijalu ozbiljno shvatili. Evo i rezultata. U ženskoj konkurenciji redosljed je sljedeći: Prvo mjesto osvojilo je odjeljenje DVD-a Specijalna bolnica, koja je i ove godine odnijela prijelazni pehar. Drugo mjesto pripalo je DVD-u Selno, a treće DVD-u Krapinske Toplice. U muškoj konkurenciji poredak je bio sljedeći:

Memorijal Marije Badl

Milan Zubić, Nadica Sinković Špoljar i Vladimir Huzak

Natjecanje na Memorijalu Marije Badl

1. DVD Selno, 2. DVD Benkovo i 3. DVD Čret 1. nastupili su još i DVD Mala Erpenja

veterani, DVD-a Velika Trnovitica, DVD Krapinske Toplice mladež, DVD Sunja Greda,

DVD Krapinske Toplice, DVD Čret 2, DVD Sveta Marija i DVD Specijalna bolnica. Zbrojem godina za najstariju ekipu proglašena je ekipa DVD Mala Erpenja veterani. Za najstarijeg natjecatelja proglašen je Josip Belošević sa 72 godine, a ipak najveće veselje vladalo je u ekipi DVD-a Krapinske Toplice koju su sačinjavali pripadnici mladeži. Oni su ove godine sudjelovali na državnom prvenstvu u Šibeniku gdje su osvojili odlično 8. mjesto, a na ovom natjecanju gdje su dan prije prvi put uvježbavali vježbu, imali su najbolje vrijeme. Isto tako, ponosni su bili članovi ekipe JVP Grada Krapine koji, na žalost, nisu imali konkurenciju, ali su zato imali dobru logistiku, svog zapovjednika JVP Grada Krapina Marijana Lovrenčića i predsjednika Upravnog odbora Zorana Gregurovića. Ovaj 4. memorijal Marije Badl u Krapinskim Toplicama posebno su pohvalili ravnatelj ZJVP-a Zabok Milan Zubić i načelnik Općine Vladimir Huzak. D. Stulić

Grad preplavili mali vatrogasci ZABOK – Igralište NK Mladosti u Zaboku u svibnju je bilo u znaku veselih i razigranih mališana, članova mnogobrojnih vatrogasnih društava, koji su sudjelovali na Gradskom natjecanju djece i mladeži Vatrogasne zajednice Grada Zaboka. Na tom natjecanju, koje je održano 30. svibnja ove godine, u organizaciji zabočke vatrogasne zajednice, okupili su se djeca i mladež, članovi DVD-a Špičkovina, Gubaševo, Zabok i Pavlovec. Na natjecanju u vatrogasnim disciplinama svoja općinska natjecanja održali su i djeca i vatrogasna mladež VZO Veliko Trgovišće i Krapinske Toplice, a sve radi štednje i racionalizacije troškova. Na Gradsko natjecanje VZG-a Zabok ovom su se prilikom uključila i djeca i mladež DVD-a Zlatar, Stubička Slatina, te DVD-a Plešce iz Gorskog kotara. Svi oni natjecali su se u vježbi s brentačama i vježbi štafete s preprekama. Iako to samoj djeci nije toliko važno, ipak mentori, pa i mame i tate, zasigurno će htjeti

pročitati rezultate koje ćemo ukratko nabrojati. Redoslijed nakon natjecanja u kategoriji Djeca Ž najbolje su bile djevojčice DVDa Špičkovina, pa Gubaševo i treće djevojčice DVD-a Zabok. U kategoriji Djeca M redoslijed je sljedeći: 1. DVD Špičkovina, 2. Pavlovec 1, 3. Pavlovec 2, 4. Gubaševo i 5. Zabok. Među ženskom mladeži, najbolje su bile cure iz DVD-a Zabok, a nešto slabiji rezultat ostvarile su cure iz Špičkovine. Kod mladeži muške, dečki iz DVD-a Špičkovina ostvarili su najbolja vremena, drugo mjesto pripalo je DVD-u Zabok, a treće Pavlovcu. Što se

tiče gostiju, odlične rezultate postigli su djeca DVD-a Zlatar, osvojivši obje prve pozicije, i među curama i među dečkima. Odlični su bili i svi drugi natjecatelji izvan konkurencije, a najvažnije od svega bilo je druženje, fina pizza i sokovi, a posebno utisci i uspomene sa ovog natjecanja. Sve natjecatelje pozdravili su predsjednik VZG-a Zabok Rudolf Zajec i zapovjednik Dražen Sinković, uručivši svima zaslužene medalje i priznanja. Svu je djecu i vatrogasnu mladež pozdravio i gradonačelnik Ivan Hanžek, poželjevši svima puno uspjeha u natjecanju. Dean Stulić

Zabok preplavili mali vatrogasci

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

69


županijske vijesti Kup Grada Zaboka MARTINIŠČE – Na terenima Sportskog centra ŠK „Đalski“ u Martinišču u organizaciji Vatrogasne zajednice Grada Zaboka, u subotu, 29. svibnja, ove godine održano je 11. natjecanje vatrogasaca “Kup Grada Zaboka”. To se natjecanje održava svake godine u sklopu obilježavanja Mjeseca svibnja – Dana Grada Zaboka. Na natjecanju su sudjelovala 22 vatrogasna odjeljenja iz Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, te Slovenije. Na dugogodišnjem najbrojnijem vatrogasnom natjecanju u našoj županiji među ostalima bili su prisutni i članovi aktualnih državnih prvaka DVD-a Paukovec iz Zagrebačke županije, koji su ostvarili i najbolji rezultat u kategoriji DVD-a A odjeljenja

sa osvojenih 467,2 bodova. Drugi su bili članovi odjeljenja DVD-a Zlatar sa 461,4 bodom, dok su treću poziciju zauzeli članovi DVD-a Mače s osvojenih 459 bodova. Članovi DVD-a Brezova bili su najbolji u kategoriji muških DVD-a B odjeljenja s osvojenih 479,6 bodova. Drugo mjesto pripalo je članovima DVD-a Zlatar, a treće DVD-u Gubaševo. U ženskoj konkurenciji DVD-a A nastupile su samo žene članice DVD-a Zlatar, a u kategoriji DVD-a B članice PGD-a Rogaška Slatina i DVD-a Pavlovec, koje su bile bolje za 24,6 bodova. Svim sudionicima koji su se odazvali na Kup Grada Zaboka zahvalio je predsjednik VZG-a Zabok Rudolf Zajec, te pohvalio DVD Gubaševo kao domaćine

Kupa i DVD Pavlovec koji su pripremili hranu i piće za sve sudionike. Ove godine Grad Zabok je osigurao novi prijelazni pehar, koji je osvojilo muško B odjeljenje DVD-a Zlatar. Sudionicima kupa obratio se i zapovjednik VZG-a Zabok Dražen Sinković, koji je istak­nuo odlično postignute rezultate svih sudionika te ih pozvao na zajedničko

druženje. Ujedno, odjeljenje DVD-a Paukovec je treću godinu za redom na ovom kupu ostvario najbolji rezultat, pa stoga i prijelazni pehar odlazi u njihovu spomen-sobu u trajno vlasništvo. Sve sudionike i organizatore pozdravio je i gradonačelnik Grada Zaboka Ivan Hanžek podijelivši pehare, medalje i priznanja najboljima i drugim sudionicima. Dean Stulić

Javna pokazna vježba VZO Krapinske Toplice MALA ERPENJA – Javna pokazna vatrogasna vježba VZO Krapinske Toplice održana je u subotu 19. lipnja 2010. g. s početkom u 19 sati, na područnoj školi Mala Erpenja. U vježbi su sudjelovali svi DVD-i VZOKT – DVD Krapinske Toplice, DVD Mala Erpenja, DVD Čret, DVD Specijalna bolnica, DVD Selno i Zagorska JVP Zabok. Voditelj vježbe bila je zapovjednica VZO KT Nadica SinkovićŠpoljar. Do požara je došlo u kuhinji škole, dim se širio prema učionici gdje su se nalazila djeca i učiteljica, te prema gornjem katu škole. Prvi na mjesto požara dolazi DVD Mala Erpenja s navalnim vozilom i 6 vatrogasaca. Navalna grupa uzima izolacijske aparate i sprema se za evakuacije djece i učiteljice, te spašavanje i gašenje požara s raspršenim mlazom. Osoblje sanitetskog vozila DVD-a Specijalna bolnica s 3 člana pristupila je zbrinjavanju unesrećene osobe koju je iznijela navalna grupa 70

Vatrogasni vjesnik

iz predvorja škole. Vodna grupa postavila je “B” prugu do razdjelnice i stavila u pripremu “C” mlaz navalnoj grupi koja je u kuhinji gasila požar raspršenim mlazom. Nakon toga dolazi DVD Krapinske Toplice s navalnim vozilom i 6 vatrogasaca. Nakon prijavka zapovjednik izdaje zapovijed za gašenje požara zakopane cisterne s lož uljem s teškom pjenom koju je podmetnuo nepoznati počinitelj. Zagorska JVP

Vježba VZO Krapinske Toplice

lipanj 2010.

Zabok dolazi sa 4 vatrogasca, a njihov zadatak bio je da navalna grupa uz upotrebu izolacijskih aparata od postojeće razdjelnice DVD-a Krapinske Toplice jednim “C” mlazom izvrši unutarnju navalu s južne strane zgrade te ugasi požar u kuhinji, a s mlazom za brzo gašenje izvrše hlađenje plinske boce koju su prethodno iznijeli. Na gornjem katu škole nalazile su se dvije osobe koje nisu mogle izaći, te su čekali spašavanje odjeljenja DVD-a Čret s Unimogom i 3 vatrogasca, te kombi vozilom sa 5 vatrogasaca. Na ovoj vježbi VZO Krapinske Toplice sudjelovali su DVD Selno sa 3 člana koji su bili na osiguranju i 2 člana koji su bili

osobe zatečene na prvom katu škole. Na vježbi su sudjelovala 3 navalna vozila, 1 šumsko vozilo Unimog, 1 kombi vozilo, 1 sanitetsko vozilo, 30 vatrogasaca, te još 10 vatrogasaca za potrebe spašavanja i logistike i 8-ero djece. Nakon izvršene pokazne vježbe i pospreme uslijedilo je postrojavanje te prijavak zapovjednice VZOKT Nadice Sinković Špoljar načelniku općine Vladimiru Huzaku. On je zahvalio svim vatrogascima koji su se odazvali i sudjelovali u ovoj vježbi te pokazali svoje znanje i spremnost za sve oblike intervencija. Zadovoljan je aktivnošću i spremnošću te su time opravdana i sva sredstva koja se izdvajaju iz općinskog proračuna za vatrogastvo. Među promatračima vježbe bili su Dražen Strabić, pročelnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina i dozapovjednik VZ KZŽ Stjepan Skuliber. Dean Stulić


županijske vijesti Dani otvorenih vrata BRESTOVEC OREHOVIČKI – Dobrovoljno vatrogasno društvo Brestovec Orehovički u sklopu mjeseca zaštite od požara, organiziralo je Dane otvorenih vrata u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Općine Bedekovčina i središnjim društvom, DVD Bedekovčina. Naime, u Vatrogasni dom pozvana su djeca učenici Osnovne škole Stjepana Radića iz Brestovca Orehovičkog, koje je dočekao zapovjednik VZO Bedekovčina Janko Buzjak, uz pomoć vatrogasaca iz središDVD Brestovec – Dan otvorenih vrata njeg DVD-a Bedekovčina Tomislava Novosela, ing., Andrije Goričkog i vatroga- upoznali s vatrogasnom djelatnošću. Djesnog tehničara Ivana Odaka, koji su djecu ca iz osnovne škole su vidjela gašenje po-

žara pjenom i vodom, a upoznali su ih i s opremom koja se nalazi u vozilu i čemu ta oprema služi. Članovi mjesnog DVD-a pokazali su učenicima kako i na koji se način gasi požar vatrogasnim protupožarnim aparatom, s opremom koju posjeduje DVD i objasnili čemu ona zapravo služi. Pripadnici vatrogasne mladeži DVD-a Brestovec Orehovički pokazali su učenicima natjecateljske vježbe za uzraste od 6 do 12 godina, te vježbu za vatrogasnu mladež od 12 do 16 godina. Rukovodstvo DVD-a iskoristilo je priliku za učlanjenje djece u vatrogasno društvo, naravno u dogovoru sa ravnateljem škole gospodinom Ivanom Mikušićem. D. S.

Međimurska

Navalno vozilo za stožerno društvo DOMAŠINEC – Povodom proslave Dana Općine Domašinec, 6. lipnja 2010. godine, na kraju svečanog dijela proslave kod vatrogasnog doma u Domašincu, izvršena je primopredaja (rabljenog) navalnog vozila. Predstavnicima DVD-a Domašinec vozilo je predao načelnik Općine Domašinec gospodin Dragutin Lisjak. Društvo je dobilo na korištenje navalno vozilo marke Mercedes-Benz 1120 F, koje je nabavljeno na temelju raspisanog javnog natječaja, a vozilo je došlo iz Njemačke iz mjesta Selm. Ukupna vrijednost vozila iznosi 332.961,00 kuna, s PDV-om. Vozilo je kupljeno uz financijsku pomoć Općine Domašinec u iznosu od 220.000,00 kuna, 20.000,00 kuna dala je Vatrogasna zajednica Međimurske županije, dok je ostali iznos prikupljen dobrovoljnim prilozima građana mjesta Domašinec, donacijama poduzetnika, i vlastitim prihodima od društva.

Do dana primopredaje vozilo je u potpunosti plaćeno, a važno je napomenuti da je Općina Domašinec sve svoje obaveze od 220.000,00 kuna u potpunosti financirala, bez obzira na financijsku dotaciju koju DVD Domašinec prima svaki mjesec za redovnu djelatnost koja iznosi 2.900,00 kuna, što godišnje iznosi 35.000,00 kuna. Nabavljeno vozilo, iako je rabljeno (1992. godina proizvodnje), izuzetno je očuvano, a svojim tehničkim karakteristikama u potpunosti udovoljava potrebama interventne postrojbe DVD-a Domašinec, koja je i središnje društvo za Općinu Domašinec. Od tehničkih karakteristika vozila valja izdvojiti, da je vozilo opremljeno pumpom marke Rosenbauer NH30 1600 l – 8 bara i 250 l – 40 bara, re-

zervarom vode od 1500 litara, dva visokotlačna vitla dužine po 60 metara, posada 7+1, sa 6 ugrađenih nosača za izolacijske aparate; vozilo je automatik abs/asr, a kompletna nadogradnja vozila je Rosenbauerova. Ključeve vozila primio je predsjednik DVD-a Domašinec Robert Filipović, koji je nakon zahvale svima prisutnima, i svima koji su sudjelovali na bilo koji način u sufinanciranju vozila, predao ključeve zapovjedniku DVD-a Domašinec Tomašek Stjepanu. Blagoslov i posvećenje vozila izvršio je župnik velečasni Ivan Mikulan, a svim prisutnim mještanima, s prigodnim riječima obratio se i predsjednik VZMŽ gospodin Zlatko Orsag. Po završetku svečanosti za sve mještane, uzvanike i goste vatrogasce iz susjednih DVD-a, priređena je vatrogasna veselica uz besplatni domjenak za sve goste, mještane i uzvanike. Stjepan Tomašek lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

71


županijske vijesti Međimurci najbrojniji trogasna zajednica nema zadanu kvotu ekipa već su na natjecanje išle ekipe koje su zadovoljile kvalifikacijske norme. Kod ženskih ekipa Međimurske Doprvaci Hrvatske, mladi vatrogasci Svete su bile među Marije najbrojnijima, ČAKOVEC – Nedavno ali su im rezultati bili neodržano Državno natjeca- što slabiji. Čakovec je bio nje vatrogasne mladeži RH drugi, iza ekipe Josipdola, u Šibeniku donijelo je od- Palovec osmi, Sveta Marija ličan uspjeh međimurskim deseta, Palinovec šesnaenatjecateljskim ekipama, a sti, Gardinovec dvadeset i na što su oni već naviknuti. treći, Strahoninec dvadeset U konkurenciji muških eki- i četvrti, Otok četrdeseti i pa, mladež od 12-16 godina, Mačkovec četrdeset i sedmi. pobijedila je Bedekovčina, Andreas Lisjak, predsjednik a poslije nje su se nanizale Savjeta vatrogasne mladeži međimurske natjecateljske Vatrogasne zajednice Međiekipe. Drugi su bili mladi iz murske županije, ističe kako Svete Marije, treći iz Stra- rezultati nisu slučajni već su honinca, četvrti iz Mačkov- oni plod kontinuiranog rada ca, peti je bio Gardinovec, s mladima kojih u međimura Savska Ves sedma. Tu su skim vatrogasnim društvijoš bili mladići iz Svetog ma ima sve više, a posebno Križa i Palinovca s nešto raduje što se toj plemenitoj slabijim rezultatom. Međi- vještini priključuju pripadmurci su bili najbrojniji u nice ljepšeg spola. Šibeniku jer županijska Va- Tekst i foto: Mladen Grubić

ST

VIJE FOTO

Doček šampiona

SVETA MARIJA – Kada mladi vatrogasci DVD-a Sveta Marija s nekog većeg natjecanja donesu prve rezultate dočeka ih čitavo selo. Tako je bilo i ovoga puta u mjesnoj dvorani Društvenog doma gdje ih je dočekalo mnoštvo mještana kada su se vratili iz Šibenika s Državnog natjecanja vatrogasne mladeži RH. Ipak njenim središtem su dominirali vatrogasci. Mladići zbog toga jer su bili drugi, a djevojke desete. Slika koja se godinama ponavlja M. Grubić

72

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

Osječko-baranjska

Velik odaziv operativaca

Više od 200 natjecatelja iz osam vatrogasnih društava s područja Vatrogasne zajednice grada Belišća natjecalo se u šest natjecateljskih kategorija BOCANJEVCI – Ovogodišnje gradsko vatrogasno natjecanje Belišća, koje je održano 20. lipnja 2010. godine, okupilo je najveći broj natjecatelja, a ono što posebno raduje je povećani broj ekipa operativnih članova, što je potvrda da je rad s operativnim članovima, koji su osnovni pokretač rada u vatrogasnim društvima, sve kvalitetniji. Više od 200 natjecatelja iz osam vatrogasnih

društava s područja Vatrogasne zajednice grada Belišća natjecalo se u šest natjecateljskih kategorija. Natjecanje je otvorio gradonačelnik Zvonko Borić i istaknuo kako su se upravo vatrogasci pokazali kao najorganiziranije gradske postrojbe prilikom spašavanja materijalnih dobara koja su bila ugrožena poplavom prilikom obilnih kišnih oborina i povećane razine gradskih vodotoka. U kategoriji muške djece od 6 ekipa prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Gat, drugo mjesto ekipa DVD-a Veliškovci i treće mjesto ekipa DVD-a Vinogradci. U kategoriji ženske djece nastupile su dvije ekipe gdje je prvo mjesto osvojila ekipa DVD-a Gat, a drugo mjesto ekipa DVD-a Veliškovci. U kategoriji muške mladeži nastupile su tri ekipe, a prvo je mjesto osvojila ekipa DVD-a Veliškovci, sudionik ovogodišnjeg državnog vatrogasnog natjecanja u Šibeniku, zatim drugo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Belišće i prvo mjesto ekipa DVD-a Veliškovci II. U kategoriji ženske mladeži nastupile su dvije ekipe gdje je prvo mjesto osvojila ekipa DVD-a Bocanjevci, a drugo mjesto ekipa DVD-a Gat. U kategoriji članova A u vježbi s vatrogasnom motornom štrcaljkom nastupilo je šest ekipa, prvo je mjesto osvojila ekipa središnje vatrogasne postrojbe DVD-a Belišće, drugo mjesto ekipa DVD-a Veliškovci i treće mjesto ekipa DVD-a Gat. U posljednjoj najstarijoj kategoriji članova B prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Bistrinci i drugo mjesto ekipa DVD-a Veliškovci. Na kraju natjecanja svim nazočnima prigodnim riječima obratio se i predsjednik Vatrogasne zajednice grada Belišća Nikica Mužević te je zajedno sa zapovjednikom Dubravkom Čovčićem uručio priznanja ekipa za ostvarene rezultate. Slavko Milekić


županijske vijesti "Fire Tank" OSIJEK – Vježba pod nazivom „Fire Tank“ izvedena je dana 14. lipnja 2010. godine na spremnicima i postrojenjima HEP-a toplinarstvo Osijek. Organizator vježbe, Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka uvježbavala je gašenje spremnika s uskladištenim mazutom i postrojenja. Cilj vježbe je bio utvrđivanje spremnosti vatrogasaca JPVP Grada Osijeka, djelatnika HEP-toplinarstvo i uporabljivosti vatrogasnih vozila s kojima raspolaže Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka. Pretpostavka zamišljenog požara je sljedeća: zbog nevremena došlo

je do udara groma u rezervoar s uskladištenim mazutom i kao posljedica puknuće krova spremnika i zapaljenje sadržaja spremnika. U pogonu HEP-Toplinarstvo d.o.o. Pogon Osijek na lokaciji u ulici Cara Hadri-

jana 3 nalaze se dva spremnika zapaljive tekućine zapremine 3.000 m³, promjera 15 m i visine 17,8 m s fiksnim krovom napunjen mazutom. Spremnici su smješteni u tankvanu koja je izrađena od armiranobetonske konstrukcije. Gabariti tankvane su Ø 25 metara, visine 5,25 metara, te je izvedena da zaprimi cjelokupni sadržaj spremnika ukoliko dođe do izlijevanja. Spremnik nije opremljen stabilnim sustavom za gašenje požara. U vježbi su angažirani platforma Ikarus, autocisterna, autoljestve, kemijsko i navalno vozilo te je uz djelatnike HEP-a sudjelovalo i 15 djelatnika JPVP Grada Osijeka. Stjepan Jurman

Požeško-slavonska Zajednička sjednica Predsjedništva, Zapovjedništva i Savjeta mladeži Županijske zajednice Požege

U znaku planiranih akcija Velik broj aktivnosti na svim područjima djelovanja vatrogasnih društava bio je uspješno proveden uz golemo angažiranje ukupnog članstva  Svoj puni doprinos dali su svi čelnici županijske, područnih zajednica i DVD-a sa cijelog područja Požeško-slavonske županije BRESTOVAC – Uobičajena je praksa u Vatrogasnoj zajednici Požeško-slavonske županije da se zajedno održavaju sjednice triju rukovodnih tijela – Predsjedništva, Zapovjedništva i Savjeta vatrogasne mladeži. Od takve se prakse nije odustalo ni polovicom lipnja, kada su sva tri tijela pod vodstvom predsjednika VZŽ Željka Petrovića, županijskog vatrogasnog zapovjednika Josipa Ugrina i predsjednika Savjeta mladeži Kreše Galića održala zajedničku sjednicu u Brestovcu. Dovoljno je pobrojati samo najvažnije provedene aktivnosti, pa da se shvati kako je izuzetno puno radilo na brojnim područjima rada, što je u konačnici ocijenjeno kao veoma pozitivno. Spomenimo da su predstavnici vodstva mladeži sudjelovali na seminaru u Fažani; da su s relativno dobrim uspjehom ekipe mladeži nastupile na državnom natjecanju u Šibeniku; da je utvrđeno sudjelovanje deset ekipa za Kamp Fažana; da su završene teorijske i praktične obuke osposobljavanja novih kadrova za čak 600 pripadnika DVD-a; da su uz potporu dijela županijskih zajedni-

ca u opremi veoma uspješno “odrađeni” teški poplavni dani Sa sjednice županijskog rukovodstva u Brestovcu u Požeštini; da su predstavnici županije sudjelovali na najvePosebno je naglašeno kako su teški dani poplava uspješno prevladani, uz izuzetno anćem Sajmu vatrogasne opreme u Drezdenu. Prigodno je obilježeno Florijanovo i gažiranje središnjih i dijela drugih DVD-a, dodijeljene veteranske spomenice većem što je imao priliku vidjeti i načelnik HVZ-a broju zaslužnih vatrogasnih veterana; pred- mr. Željko Popović. Tom prilikom on je vestavnici su nazočili hodočašćima u Mariju oma pozitivno ocijenio sudjelovanje operaBistricu i Lourdes; bez većih teškoća (osim tivnih postrojbi u spašavanju ljudi, stoke i financijskih) provode se pripreme za ljet- imovine, te iskazao uvjerenje kako će nužnu nu sezonu, žetvu, vršidbu i dislokaciju na pomoć pružiti i druge županijske zajednice. priobalje; nastavlja se s prijevozom vode To se i ostvarilo dopremom muljnih pumgrađanima; održana su natjecanja, združene pi iz Splitsko-dalmatinske i Varaždinske vježbe i smotre. Obilježeno je više obljetni- županije, kao i dodjelom pomoći u opremi ca DVD-a; na prijedlog Zajednice nadležna (cijevi, čizme i druga oprema) iz Krapinskotijela HVZ-a dodijelila su zvanja višeg po- zagorske, Varaždinske i Zagrebačke županičasnog vatrogasnog časnika Franji Kreneku je. Također je za svaku pohvalu provedeno iz Dobrovca i Borisu Ožaniću iz Brestovca; osposobljavanje na svim razinama zvanja pet vatrogasaca sudjelovalo je u gradnji (od vatrogasca do časnika), kao i stručno osspomenika poginulim vatrogascima na Kor- posobljavanje operativaca za specijalistička natu; predstavnici VZŽ Požega uspješno su- zvanja, koja je za oko 150 polaznika provedena uz potporu HVZ-a i DUZS. djeluju u radu tijela HVZ-a… Osim analize ostvarenoga u minulim mjesecima, pozornost je poklonjena i budućim zadaćama. Stoga nije samohvala, nego je iskazano istinsko zadovoljstvo ukupnim ostvarenjima u prvom polugodištu 2010. godine, što ponovo potvrđuje kako dobrovoljni vatrogasci s ljubavlju, samoodricanjem i punim angažiranjem neprestance ispunjavaju svoje humane vatrogasne zadaće. Boris Osim Na poplavljenom pleterničkom području lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

73


županijske vijesti Praksa je najbitnija VELIKA – Tijekom prva dva vikenda u lipnju u cijelosti je okončano višemjesečno osposobljavanje vatrogasnih kadrova, kojim je bilo obuhvaćeno gotovo 600 operativaca iz većeg broja dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije. Zaključni, a slobodno se može istaknuti i najbitniji dio

obuka za nove ispitane vatrogasce, dočasnike i časnike, kao i za tzv. “klase”, proveden je na objektu Vatrogasnog doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika i visokom tornju, te uz upoznavanje s različitim tehničkim mogućnosti specijalnog vozila, koji su za obuku dovezli pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pakrac.

Upoznavanje s tehničkim alatima i opremom

Spuštanje uz pomoć užadi i spusnice s tornja

IN MEMORIAM

Danijel Vondraček 1959. – 2010.

Posljednje dekade svibnja u Grabarju, mjestu na području grada Kutjeva, pokopan je Danijel Vondraček, dugogodišnji član tamošnjeg DVD-a, član Upravnog odbora, te u dva mandata zapovjednik ovoga Društva. Uz suprugu Ljubicu i troje djece – Damira, Danijelu i Anu, ostalu brojnu rodbinu i prijatelje – ispratili su ga i pripadnici DVD-a Grabarje, odajući mu na taj način puno priznanje i zahvalnost što je dugi niz godina mnoge slobodne trenutke posvetio humanom vatrogasnom pozivu. Iznenadna smrt zatekla ga je pri obavljanju odgovornog posla građevinskog tesara i stolara, budući da je sve svoje poslovno znanje i umijeće ugradio u obnovu brojnih objekata povijesnog značenja i u obnovu mnogih crkava i kapelica. Bio je ne samo “drveni majstor”, nego i umjetnik, drugujući s drvetom od najranije mladosti. U vatrogastvu je davao cijeloga sebe, bez ostatka, pa će godine provedene u radu kao jedan od nositelja aktivnosti grabaračkih vatrogasaca zauvijek ostati zapamćene. Poseban doprinos davao je kao član vodstvo DVD-a, a osobito kao 74

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

Bila je to prigoda da se teo­rijsko znanje stečeno u zimskom razdoblju praktički provjeri u mogućoj stvarnoj situaciji. Uz praktično upoznavanje s brojnom opremom i alatima izuzetno dobro opremljenog tehničkog vozila, najveću pozornost privlačila je samoizbava i spašavanje vatrogasaca pomoću konopa

i spusnice na visokom vatrogasnom tornju. Svladavanjem praktičnih znanja i vještina zaokružena je nastavna cjelina i najveći broj polaznika svih obuka s uspjehom je stekao više zvanje u vatrogastvu. A dva detalja s praktične provjere zabilježili smo na snimcima. B. Ožanić

zapovjednik operativne postrojbe. Ujedno je punu pozornost poklanjao mladim naraštajima, pa je uz ostale članove pridonosio da na svim natjecanjima, smotrama, vježbama i u drugim aktivnostima pomladak ovoga Društva uvijek ima zapaženu ulogu. Nastupao je i za veteransku ekipu matičnog DVD-a, ostvarivši veoma vrijedne rezultate na području grada Kutjeva, Požeštine, Požeškoslavonske županije, pa i šire u cijeloj Hrvatskoj. Sudionik je i organizator ukupnog djelovanja vatrogasaca u Grabarju, na području Kutjeva i Požeštine. Kao istaknuti predstavnik svoga DVD-a bio je na hodočašćima u Mariju Bistricu i Lourdes. Osim izuzetnog angažmana u vatrogastvu, Danijel Vondraček je svoj velik doprinos dao i u drugim aktivnostima. Tako je niz godina bio u Mjesnom i Crkvenom odboru, svoju vedrinu i predanost iskazivao je i u radu KUD “Poljadija” Grabarje, kao i u Društvu “Češka beseda” iz rodnog Bjeliševca. Uvijek je bio na strani napretka i boljitka za svoje Grabarje i za udruge u kojima je davao nesebičan doprinos radu i aktivnostima. A vedrinom i istinskom predanošću za svaki posao koji je časno odradio, ostavio je dubok trag među mještanima Grabarja, svoga DVD-a i ostalih društava. Zbog svega toga uspomena na Danijela Vondračeka trajno će živjeti u mnogim srcima, zbog čega su mu svih zahvalni. B. O.


županijske vijesti Združena javna pokazna vježba vatrogasaca s područja grada Kutjeva

Cjelovita provjera opreme i ljudi LUKAČ – Poslije izuzetnog angažiranja većine operativaca središnjih i nekih drugih DVD-a s područja Požeštine i Požeško-slavonske županije u spašavanju ljudi i imovine uzrokovanih poplavama, a uoči nastupajućeg razdoblja žetve, vršidbe i ljetne turističke sezone organizirana je združena javna pokazna vježba pripadnika svih DVD-a s područja grada Kutjeva. Domaćinstva su se prihvatili vrijedni članovi DVD-a Lukač, a uz njih uz korištenje sve raspoložive opreme, vozila i ljudi, sudjelovali su pripadnici središnjeg DVD-a Kutjevo, te ostalih DVD-a: Bektež, Grabarje, Šumanovci, Vetovo i industrijske vatrogasne postrojbe IDVD-a ‘Kutjevo’ d.d. Ponajprije je bila nakana čelništva Vatrogasnog centra Kutjevo da se u cijelosti provjeri raspoloživa oprema i vozila, kao i osposobljenost operativaca u ispunjavanju obveza u slučaju požara i drugih nevolja. Višesatnoj provjeri prisustvovali su duž-

U vježbi upriličenoj uz domaćinstvo DVD-a Lukač sudjelovali operativci sa svom raspoloživom opremom iz svih DVD-a s područja grada Kutjeva  Uz dužnosnike županijske vatrogasne organizacije Željka Petrovića i Josipa Ugrina, provjeri spremnosti vatrogasaca nazočili gradonačelnik i dogradonačelnik Kutjeva Ivica Nikolić i Tomislav Crnjac

Obraćanje gradonačelnika Kutjeva Ivice Nikolića

nosnici županijske vatrogasne organizacije Željko Petrović i Josip Ugrin, zatim gradonačelnik i dogradonačelnik Kutjeva Ivica Nikolić i Tomislav

Gašenje zapaljenog automobila na vježbi u Lukaču

Vatrogasci u akciji na vježbi u Lukaču

Crnjac, kao i mnogi mještani Lukača i susjednih naselja. Združena vježba zamišljena je kao skup aktivnosti vatrogasnih operativaca u suzbijanju požara na objektu Vatrogasnog doma Lukač, nekoliko susjednih obiteljskih kuća, kao i spašavanju unesrećenih iz vatrom zahvaćenog havariranog osobnog automobila. Pod zapovjedništvom Josipa Ašenbrenera, nakon davanja znaka za uzbunu, postupno su na svoja zamišljena “radna mjesta” pristizali pripadnici pojedinih DVD-a s vozilima i opremom, kako bi u najkraćem mogućem vremenu ispunili postavljene zadaće. Nizale su se aktivnosti gašenja objekata, zapaljenog automobila, uporaba škara i razupora prije izvlačenja unesrećenih osoba iz automobila, spašavanje ugroženih osoba iz vatrom zahvaćenog objekta uz korištenje aparata za zaštitu dišnih organa i drugi zadaci. U skladu s pravilima postupanja u tim kriznim situacijama,

svako je vatrogasno društvo pokazalo svoju spremnost i potvrdilo da se na njih u određenom trenutku sigurno može računati, kao i svih proteklih godina. Naglasili su to nakon vježbe, pred postrojenim sudionicima združene javne vježbe, predsjednik VZŽ Ž. Petrović i županijski vatrogasni zapovjednik Josip Ugrin. Također je riječi pohvale uputio gradonačelnik I. Nikolić, posebno naglasivši kako je siguran da će vatrogasci s područja grada Kutjeva u svakom trenutku uspješno prevladati požarne i druge nevolje. – Istina, nedostaje vam ponajprije osobne i skupne zaštitne opreme, ali ćemo se i mi u gradskoj vlasti potruditi da nedostatke što prije uklonimo i osiguramo nužna financijska sredstva za nabavku nedostajuće opreme. S druge strane, nedostatak opreme operativci nadoknađuju svojim znanjem i vještinama, jer su i ovoga puta potvrdili svoju punu opredijeljenost za humani poziv kojim se dragovoljno bave. S nekoliko prigodnih napomena čestitke i zahvalu na iskazanom umijeću, sudionicima vježbe u Lukaču obratio se i dogradonačelnik T. Crnjac, koji ujedno obnaša i dužnost predsjednika gradskog Stožera za krizna stanja. Iako je ovo bila prva vježba ovakvih karakteristika, ocijenjeno je kako ovakvo “radno druženje” treba postati tradicija po uzoru na druge vatrogasne centre i zajednice. Naime, upravo se na tim združenim vježbama s većim brojem “pretpostavljenih zadaća” najbolje može obaviti provjera cjelokupne tehnike, opreme i članstva. A to je ovoga puta ostvareno izuzetno kvalitetno i uz puno angažiranje svih sudionika vježbe, zaključna je ocjena. Boris Ožanić

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

75


županijske vijesti DVD Filipovac 1940. – 2010.

ICE

TN OBL JE

FILIPOVAC – Subotnje poslijepodne sredinom lipnja bilo je veoma svečani trenutak za pripadnike lokalnog DVD-a Filipovac, ali i mještane ovoga naselja nadomak gradovima Pakracu i Lipiku. Naime, vrijedni vatrogasci prigodno, svečano i ništa manje radosno obilježili su sedamdeset godina od utemeljenja i stalnoga rada na humanim vatrogasnim zadaćama. A u pripremama za dostojno obilježavanje jubileja učinjeno je podosta toga uz značajnu pomoć sponzora i donatora, potporu gradonačelnika Lipika Antuna Haramije, stručnu pomoć vatrogasnih zajednica županije i područja spomenutih gradova, ali i osobnim angažiranjem članstva DVD-a Filipovac i mnogih mještana. Upravo stoga su pripadnici DVD-a Filipovac bili s pravom ponosni na postignuća i ostvarene rezultate u minulom razdoblju. Svečanost je započela postrojavanjem vatrogasaca, go­stiju i uzvanika ispred uređenog spremišta, gdje je raport predao zapovjednik VZ Pakrac-Lipik Tomislav Stokić. Odmah potom uslijedila je svečana primopredaja nove vatrogasne zastave, koju je kum i darovatelj Ivan Straga uručio predsjedniku DVD-a Filipovac Ante Lukić. Slijedio je blagoslov spremišta, zastave, opreme i vatrogasaca, koji je prigodnim riječima čestitki i zahvale obavio lipički župnik Ivan Bošnjak, dok su prigodne riječi uputili predsjednik VZ Požeško-slavonske županije Željko Petrović i predsjednik VZ Pakrac-Lipik Damir Colosetti. Obilježavanje obljetnice nastavljeno je svečanom sjednicom u povodu jubileja, na kojoj je cjelovito izvješće, popraćeno brojnim dokumentiranim izvodima, podnio tajnik DVD-a Filipovac Zdravko Tome. On je podsjetio na 76

Vatrogasni vjesnik

Ponosni na ostvarenja Svečanom skupu nazočili čelnici županijske zajednice i VZ Pakrac-Lipik sponzori i donatori, te izaslanstva brojnih DVD-a  Uređeno spremište i darovanu zastavu kuma Ivana Strage, kao i vatrogasce blagoslovio velečasni Ivan Bošnjak

Primopredaja zastave u Filipovcu

davnu 1928. godinu kada su Filipovčani dobili ručnu vatrogasnu štrcaljku od DVD-a Lipik, kako bi mještani sami mogli gasiti eventualni požar. Na tim temeljima je 18. veljače 1940. godine utemeljeno DVD na prijedlog Fridriha Tomea, Sebastiana Rigoa, Adolfa Hablea, Pavla Sabo, Josipa Kranjeca, Andrije Paurića, Šandora Feltrina i Ferdinanda Štadlera. Na prvoj skupštini za čelnike DVD-a izabrani su: Fridrih Tome, predsjednik; Stjepan Sabo, zapovjednik; Stjepan Šerger, zamjenik zapovjednika; Franjo De Zan, tajnik; Adolf Hable, blagajnik; Josip Jurina, vođa penjača; Franjo Skalak, vođa štrcara; Franjo Gelešić, vođa čuvara;

Antun Kovač, vođa vidara; i spremištar Sebastian Rigo. Iako su od samoga početka svoga samostalnoga rada vatrogasci Filipovca imali punu potporu DVD-a Lipik, nastojalo se dobrovoljnim radom i organiziranjem zabava osigurati novac za daljnje opremanje, što je dalo dobre rezultate. Ni u vrijeme Drugoga svjetskoga rata Društvo nije prekidalo rad, a uspješan nastavak uslijedio je nakon rata. Posebno se radilo na pomlađivanju članstva, dogradnji i uređenju spremišta, nabavlja se suvremenija oprema, članovi nastupaju na natjecanjima, smotrama i vježbama. Neposredno nakon obilježavanja 40. obljetnice započinju aktivnosti oko izgradnje novoga

Ante Lukić prima odličje iz ruku predsjednika VZŽ-a Ž. Petrovića

lipanj 2010.

spremišta, što se ponešto odužilo, da bi novi udar pripadnici DVD-a Filipovac doživjeli početkom 90-ih godina zbog agresije na Hrvatsku. No, bez obzira na sve teškoće, poslije završetka ratnih okolnosti, uspješno se nastavlja rad i djelovanje DVD-a, obnavljaju se oštećeni objekti, iznalaze mogućnosti da uz potporu vlasti, te sponzora i donatora popuni dotrajala oprema. U proteklim godinama valja istaknuti veliku pomoć poduzeća “Straga trans” i Grada Lipika, te je postavljen kip svetog Florijana, nadzemni hidrant, nabavljeno je malo navalno vozilo, mladež sudjeluje u Kampu HVZ-a, dobiva se i kupuje dio nužne osobne opreme. Planova ima i za iduće razdoblje, u čemu članovi DVD-a Filipovac i nadalje očekuju pomoć od Grada Lipika, sponzora i donatora, te od vatrogasnih asocijacija, kako bi sadašnja 33 pripadnika Društva uspješno nastavila obnašati human vatrogasni poziv. Uslijedilo je uručivanje priznanja, odličja i diploma o stečenim zvanjima, koja su uručili Željko Petrović, Đuro Đurčević, Damir Colosetti i Tomislav Stokić. Spomenimo i one koji su primili zaslužena priznanja, odličja i diplome. Veteranske spomenice primili su: Alojz Di Leppa, Antun Ausprung, Ante Lukić i Zdravko Tome; zlatne medalje uručene su: Antunu Skalaku, Ivanu Skalaku i Antunu Ausprungu, dok su brončane medalje dobili Zdravko Hruška i Igor Cah. Diplome o zvanju vatrogasnog časnika 1. klase primili su Zdravko Hruška i Zdravko Tome, a diplome vatrogasca 1. klase Mario Tessari i Robert Skalak. Svečanost u Filipovcu zaključena je prigodnim čestitkama i darivanjem predstavnika pojedinih DVDa, kao i uručivanjem zahvalnica i diploma DVD-a Filipovac, te priznanja VZ Požeško-slavonske županije i VZ Pakrac-Lipik pripadnicima Društva slavljenika. Boris Ožanić


županijske vijesti Ovoga ljeta u Kampu mladeži HVZ-a u Fažani

Požežani u deset smjena POŽEGA – U skladu s utvrđenim kriterijima i eventualnim mogućim izmjenama, još prije više od godinu dana utvrđeno je pravo i redoslijed sudjelovanja desetina mladeži s područja VZ Požeško-slavonske županije u Kampu Hrvatske vatrogasne mladeži u Fažani. Za nastupajuću sezonu, na temelju razmatranja članova Savjeta mladeži VZŽ-a Požega i odluke Zapovjedništva županijske zajednice, u vremenu od 28. lipnja do 6. rujna 2010. godine u Kampu Fažana bit će ukupno deset smjena, pri čemu će prednost imati najuspješnije desetine mladeži s prošlogodišnjeg županijskog natjecanja, te ostale desetine mladeži u skladu s kriterijima. Otvaranje Kampa pripalo je mladeži iz DVD-a Grabarje (grad Kutjevo), u 3. smjeni dolazi mladež iz DVD-a Prekopa-

kra (grad Pakrac), a za njima slijede mladi vatrogasci iz DVD-a Golo Brdo (općina Kaptol). U nastavku rada Kampa HVZ-a u Fažani će boraviti mladež DVD-a Veliki Banovac (grad Pakrac), DVD-a Sulkovci (grad Pleternica), DVD-a Dobrovac (grad Lipik), DVD-a Pleternica, DVD-a Kutjevo, DVD-a Bektež (grad Kutjevo) i DVD-a Požega. Svakako valja naznačiti kako su u pripremnom razdoblju uobičajene radove u dijelu Kampa Fažana koji pripada Požežanima obavili pripadnici DVD-a Zakorenje, da su obavljeni nužni radovi na pripremi svih objekata za prihvat mladeži, te da će nakon sezone biti provedena inventura, poslije čega će uslijediti boravak pripadnika pojedinih DVD-a, kao i u konačnici tradicionalna sjednica Zapovjedništva VZ Požeško-slavonske

županije, čime će biti zaključena ovogodišnja sezona korištenja kapaciteta u Kampu HVZ-a Fažana. Prema sadašnjim saznanjima i naznakama iz prošlih godina ove će godine u Fažani boraviti više od stotinu pripadnika mladeži s voditeljima, ali i pedesetak operativnih i drugih pripadnika DVD-a s područja županije. Na taj će način doista biti opravdan rad Kampa HVZ-a, ali i učinjeni daljnji napori da se u specifičnim uvjetima istarskog priobalja uz ljetovanje i kupanje, ostvare i druge zadaće vatrogasnog djelovanja – obuka i praktično djelovanje desetina mladeži, provjera znanja i vještina, druženje i međusobna suradnja, razni sportski, kulturno-zabavni i drugi sadržaji, uz obilazak povijesnih, kulturnih i drugih znamenitosti Istarske županije i ovoga dijela Lijepe Naše. B. O.

Primorsko-goranska Županijsko natjecanje djece i mladeži PGŽ-a

Novi Vinodolski dvostruki pobjednik KOSTRENA – Početkom lipnja na nogometnom stadionu Žuknica u Kostreni, nedaleko od Rijeke, održano je županijsko vatrogasno natjecanje djece i mladeži Primorsko-goranske županije. Na natjecanju je sudjelovalo 45 ekipa djece i mladeži. Najveći uspjeh postigao je DVD Novi Vinodolski čije su ekipe pobijedile i u muškoj i u ženskoj kategoriji mladeži. U posljednjih osam godina u tim je kategorijama

DVD Lokve

DVD Novi Vinodolski odnio čak 10 pobjeda (pet s muškom i 5 sa ženskom ekipom)! Drugo mjesto u kategoriji mladež M osvojio je DVD Sušak, a treće DVD Bribir, dok su u kategoriji mladež Ž druge bile predstavnice DVD-a Prezid, a treće članice DVD-a Delnice. U kategoriji djeca M, prvo mjesto osvojio je DVD Brod Moravice, drugo DVD Sušak, a treće DVD Zlobin. U kategoriji djeca Ž najbolji je bio DVD Lokve,

Dvostruki pobjednik DVD-a Novi Vinodolski

drugi rezultat ostvario je DVD Kastav, a treće je mjesto pripalo DVD-u Škrljevo. Županijsko vatrogasno natjecanje organizirala je Vatrogasna zajednica PGŽ-a uz logističku potporu Vatrogasne zajednice BakarKostrena. Čestitke svim natjecateljima, a posebno pobjednicima, uputili su županijski vatrogasni zapovjednik Slavko Gauš, predsjednik VZ PGŽ-a Hinko Mance, načelnik Općine Kostrena Miroslav Uljan te predstojnik Ureda primorsko-goranskoga župana Branko Škrobonja. Vanda Radetić-Tomić

Valentino Topolovec: 6 nastupa – 6 medalja

Kurioziteta radi, spomenimo da je Valentino Topolovec (DVD Novi Vinodolski) u dosadašnjih šest nastupa na županijskim vatrogasnim natjecanjima osvojio maksimalnih šest medalja: jednu brončanu i čak pet zlatnih!. Čestitamo!

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

77


županijske vijesti Osma međunarodna utrka vatrogasaca u Fužinama

Bjelovaru pehar u trajno vlasništvo Na tradicionalnoj međunarodnoj utrci u Fužinama sudjelovalo gotovo 200 vatrogasaca i vatrogasne djece i mladeži, a održan je i međunarodni polumaraton Tri jezera  Ovisno o kategoriji, natjecatelji su morali svladati stazu dugačku 700, 1400, odnosno 6800 metara, a polumaratonci 21 kilometar  Sudionici-trkači bili su iz Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Etiopije i Hrvatske FUŽINE – U organizaciji Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, sredinom lipnja u Fužinama je održana tradicionalna VIII. međunarodna utrka vatrogasaca na kojoj je sudjelovalo gotovo 200 vatrogasaca i vatrogasne djece i mladeži, a održan je i 3. međunarodni polumaraton Tri jezera. Ovisno o kategoriji, Utrka vatrogasaca natjecatelji su morali svladati stazu dugačku 700, 1400, odnosno 6800 metara, a polumaratonci 21 kilometar. Ljubitelji trčanja u prekrasno gorskokotarsko okruženje stigli su iz Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Etiopije i Hrvatske. Rezultati: Djeca U kategoriji djeca M na startu je bilo 22 djece. Prvi je Ivica Škopac, najbrži na cilj stigao Kristijan Gavrić Ashanafi Erkolo, najbrži vatrogasac (DVD Lič), drugi Frane Vido- polumaratonac vić (DVD Novi Vinodolski), a treći Damir Brajdić (DVD Brod Moravice). Među 18 djevojčica u kategoriji djeca Ž najbrža je bila Maja Marija Bakač (DVD Žiškovec), drugo je mjesto osvojila Lorena Crnković (DVD Brod Moravice), a treće Matea Orač (VZG Bjelovara). Mladež U kategoriji mladež M sudjelovalo je 45 natjecatelja, a prvi je bio Deni Cvitković DVD Novi Vinodolski najuspješniji u kategoriji mladeži i djece s 1 (DVD Novi Vinodolski), dru- zlatnom, 3 srebrne i 1 brončanom medaljom gi Valentino Topolovec (DVD Odrasli Ozren Rnjak (RSD Uljanik), Novi Vinodolski), a treći MatiU kategoriji muški rođeni a treće Marinko Rubeša (JVP ja Štanfel (DVD Delnice). Od do 1956. godine, prvi je bio Grada Rijeke). U kategoriji 15 natjecateljica u kategoriji Josip Sintić (JVP Grada Krka), rođenih od 1966.-1975. prvi je mladež Ž, prvo mjesto osvoji- drugi Pavao Kombol (DVD bio Ivica Škopac (VZG Bjelola je Aleksandra Jovičić (VZG Bribir), a treći Vladimir Ha- vara), drugi Blaž Barac (DVD Bjelovara), drugo Doris Antić lauk (VZG Bjelovara). U ka- Bribir), a treći David Marot (DVD Novi Vinodolski), a tre- tegoriji rođeni od 1957.-1965. (JVP Grada Rijeke). U kateće Tamara Komadina (DVD prvo mjesto osvojio je Siniša goriji rođenih od 1976.-1985. Atlija (VZG Bjelovara), drugo najbrži je bio Anton Vode (GaNovi Vinodolski). 78

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

silska brigada Ljubljana), drugi je na cilj stigao Nikola Kereković (DVD Halubjan), a treći Zoran Tonković (DVD Bribir). U kategoriji rođenih od 1976.1985. prvi je bio Veljko Butorac (JVP Grada Rijeke), drugi Branimir Jurčić (JVP Opatija), a treći Tonči Šorić (JVP Opatija). U kategoriji rođenih od 1986.-1992. prvo mjesto osvojio je Darko Pirc (DVD Delnice), drugo Dario Marić-Blekić (DVD Kastav), a treće Dino Baričević (DVD Novi Vinodolski). U kategoriji rođenih od 1. siječnja 1993., prvi je bio Slađen Savić (DVD Vrata), drugi Stjepan Kasumović (VZG Bjelovara), a treći Andrej Nikles (VZG Bjelovara). Naposljetku kažimo da je stazu dugu 6800 m najbrže istrčao Ivica Škopac iz VZG Bjelovara (0:23:05), drugo najbrže vrijeme (0:24:28) imao je Blaž Barac iz DVD-a Bribir, a treće Anton Vode (0:24:44 iz Gasilske brigade Ljubljana, dok je u kategoriji žena najbrža bila Karmen Barac iz DVD-a Bribir (0:35:33), druga je na cilj stigla Adrijana Radošević iz DVD-a Lič (0:36:21), a treća Jelena Tihomirović iz DVD-a Fužine (0:38:25). Ukupni pobjednik utrke, treću godinu zaredom, je VZG Bjelovara koji je osvojio prijelazni pehar u trajno vlasništvo. Drugo mjesto osvojio je DVD Bribir, a treće JVP Grada Rijeke. U utrci polumaratonaca oko jezera Bajer, Lepenica i Potkoš, najbrži je bio Ashanafi Erkolo iz Etiopije (1:10:43), drugi je bio Slovenac Primož Kobe (1:11:39), a treći domaći natjecatelj Zoran Žilić (1:13:59). U ženskoj konkurenciji pobijedila je Barbara Belušić iz AK Istra (1:25:39), druga je bila Marija Vrajić (AK Veteran), a treća Suzana Alberini koja je nastupila individualno. Vanda Radetić-Tomić


županijske vijesti NAZOVI 93 – glasilo Vatrogasne zajednice PGŽ-a

BROJ 5

GODINA

III > LIP ANJ 20

10.

Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije izdala je novi broj lista Nazovi 93 u kojem donosi niz aktualnosti i novosti, zanimljivih vatrogasnoj struci, ali i građanima Primorsko-goranske županije Među ostalim, u listu donosimo članak o najvišim vatrogasnim priznanjima koje je HVZ dodijelio za 2009. godinu, a dva su otišla u VZ PGŽ-a: brončanu plaketu za najbolji pothvat godine dobio je JVP Grada Rijeke, dok je Josip Jaška (DVD Rab) za svoj dugogodišnji vatrogasni rad dobio posebnu povelju i plaketu s likom Mirka Kolarića. Riječi hvale za primorsko-goranske vatrogasce nije štedio ni pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Tomislav Vuko koji u intervjuu za Nazovi 93 poziva druge vatrogasne sredine da uče od VZ PGŽ-a. Da VZ PGŽ-a može biti primjer drugima, za Nazovi 93 izjavio je i ravnatelj DUZS-a Damir Trut čiji intervju također donosimo u ovom broju. Pohvalama tu nije kraj. Stručni skup vatrogasaca koji šestu godinu zaredom u Opatiji organizira VZ PGŽ stekao je prestižan ugled i zaslužio epitet najuglednijeg skupa u regiji. Od novosti izdvajamo i pokretanje vatrogasne škole. Naime, bude li sve teklo

prema planu, ove bi jeseni u Rijeci s radom trebalo početi samostalno odjeljenje Vatrogasne škole koja se osniva u Zagrebu, pod okriljem HVZ-a. Izvješćujemo i o aktivnostima vezanim uz programe usavršavanja vatrogasnih kadrova po kojima je VZ PGŽ osobito poznat. Tako je instruktorski tim VZ PGŽ-a za velikogoričke vatrogasce održao tečaj osposobljavanja za spašavanje iz dubina i visina. Spomenimo i veliki međunarodni vatrogasni skup u Kanadi koji je sredinom svibnja u Ottawi organizirala Udruga profesionalnih vatrogasaca Kanade. Na tom su skupu s pozivnicama sudjelovala samo četvorica vatrogasnih stručnjaka iz Europe: po jedan Šveđanin i Španjolac te čak dvojica Hrvata, oba iz redova VZ PGŽ-a – Nikola Tramontana i Dario Gauš. U ovome broju Nazovi 93 bilježimo i dvije vrijedne obljetnice: 120. godina

Zašto Nazovi 93? Godine 1892. u Rijeci je tiskan prvi broj Vatrogasca – prvoga glasila hrvatskih vatrogasaca. Godine 2008., dakle 116 godina kasnije, u Rijeci je ponovno pokrenut jedan strukovni list – Nazovi 93, glasilo VZ PGŽ-a. Njegova je svrha bolji protok informacija unutar struke te popularizacija vatrogastva izvan nje, sve to s konačnim ciljem; više znanja – manje požara. List izlazi dva puta na godinu (u lipnju i prosincu), ima 40 stranica, tiska se u nakladi od 1000 komada, a distribuira se diljem Primorsko-goranske županije

(vatrogasne postrojbe, jedinice lokalne samouprave, mediji) te ostalim vatrogasnim zajednicama u Hrvatskoj. Svjesna činjenice da više od 90% požara uzrokuje čovjek svojim neznanjem ili neopreznošću, VZ PGŽ pokrenula je svoj list koji sve nas uči promišljati o vatri i požarima i zato je namijenjen najširoj društvenoj zajednici, a ne samo vatrogascima. Ako se, zahvaljujući ovom listu, spriječi makar jedan požar, cilj je postignut. Eto, zato Nazovi 93.JVP Grada Ri jeke i Josip Jaška (DVD Rab) – dobit DAMIR TRUT nici godišnji : VZPGŽ može h priznanja biti primjer HVZ-a drugima TOMISLAV VU KO: Svaka ča st vatrogasc ima PGŽ-a Škola za vatro gasce od jes eni u Rijeci? PREDSTAVLJ AMO: DVD Vr bovsko

Naslovnica novog broja Nazovi 93

DVD-a Vrbovsko i 60 godina DVD-a Novi Vinodolski. Naposljetku kažimo da je sve spremno i za sezonu. VZ PGŽ-a obavio je sve potrebne pripremne radnje, a spremnost operativnih postrojbi provjerena je nizom vatrogasnih vježbi. Sve to i još puno više – u novom broju Nazovi 93. V. R. T.

Završila studij hrvatskoga jezika i književnosti pri Filozofskome fakultetu u Rijeci, a pri Centru poslovne izvrsnosti u Zagrebu jednogodišnji program stručnog usavršavanja za voditelja ureda za odnose s javnošću. U novinarstvu od 1990. godine. Radila kao novinarka na Hrvatskoj televiziji (TV centar Rijeka) te bila urednica Infor- Vanda Radetić-Tomić, mativnog programa Kanala urednica i novinarka Ri, riječke regionalne televizi- Nazovi 93 je. Godine 2007. osnovala je agenciju za odnose s javnošću. Uz novinarstvo i PR-djelatnost, bavi se i pisanjem prigodnih publikacija i monografija te snimanjem reklamnih i turističkih filmova. Nagrada osvojena 2007. godine na Međunarodnom festivalu turističkoga filma najvrednije je priznanje za njezin rad. Riječ je o posebnom Međunarodnom priznanju za kvalitetu, dobivenom u konkurenciji 173 filma iz 53 zemlje cijeloga svijeta za autorski turistički film Općina Jelenje – ugodno iznenađenje.

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

79


županijske vijesti Sisačko-moslavačka Deveti Kup grada Siska

U vatrogasnom ozračju SISAK – U sklopu niza svečanosti kojima Siščani obilježavaju Dan grada Siska i nebeskog zaštitnika svetog Kvirina, tijekom lipnja održavaju se i brojni vatrogasni susreti, kojima krunu događanja čini vatrogasni Kup grada Siska. Na ovogodišnjem devetom Kupu, na poligonima iza vatrogasnog doma okupilo se oko tisuću sugrađana i vatrogasaca i njihovih prijatelja i simpatizera. Među 20 ekipa bili su i nekadašnji državni prvaci poput ekipe DVD-a Lekenik i DVD-a Trebarjevo Desno, te šampionske ekipe mladih s nekoliko državnih i niza županijskih natjecanja. Svrha natjecanja bilo je, prije svega, okupljanje vatrogasne braće u zajedničkoj proslavi Dana grada. Zbog toga su vrata Društva bila svima otvorena, a da su prijatelji došli, dokazala je i prava vatrogasna zabava. Ipak, ostaje i pitanje zašto su se s područja VZG-a Sisak odazvala samo tri društva, jer ovaj susret bio je i treba po-

Ženska ekipa DVD-a Mladost Sisak redovit je gost i osvajač prvih mjesta na brojnim vatrogasnim natjecanjima Sisačkomoslavačke županije. Iz tog društva često se na natjecanjima pojavi 4 do 6 ekipa svih vatrogasnih uzrasta i kategorija

Ženska ekipa DVD-a Svinjičko unatoč poljoprivrednim poslovima i starijoj dobi redovito se pojavljuje na natjecanjima

80

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

Neizbježna kuharska ekipa DVD-a Sisak bez koje se ne može organizirati uspješno vatrogasno, kao ni kulinarsko natjecanje u društvu i na kup-natjecanju

stati prije svega njihovim tradicionalnim okupljanjem. Vjerujem da će se na idućem jubilarnom 10. natjecanju Kupa grada Siska naći predstavnici svih društava s područja gradske zajednice. Osim toga, želja organizatora Kupa jest da taj susret ima i međunarodni karakter, zbog čega će biti pozvane i ekipe iz Njemačke, Austrije i Mađarske, iz gradova – prijatelja grada Siska. Bit će to prava međunarodna vatrogasna fešta kakvu Sisak i zaslužuje. Tekst i fotografije: Đuro Gajdek

Šampionska ekipa mladih DVD-a Sisak koja iz godine u godinu postiže sve zapaženije rezultate


županijske vijesti

Vježba u Termoelektrani Sisak Javna vatrogasna postrojba grada Siska organizirala je ovih dana vježbu u industrijskom dijelu grada Siska s ciljem uvježbavanja zajedničkog djelovanja Vatrogasne postrojbe grada Siska i djelatnika HEP – Pogon Termoelektrana Sisak u uvjetima požara i kemijskog akcidenta, te upoznavanje djelatnika VPG Sisak s opasnostima u Termoelektrani.

Prema taktičkom zadatku, planirano je spašavanje zaposlenika zarobljenih požarom sa drugog i trećeg kata upravne zgrade Termoelektrane. Istodobno vatrogasci su

morali izvesti hlađenje plašta spremnika mazuta. Također je izvršeno i saniranje ke-

mijskog akcidenta u krugu Termoelektrane i prepumpavanje razlivene opasne tekućine. U vježbi su sudjelovali pripadnici VPG Sisak sa zapovjednim vozilom, kombiniranim vozilom, autoljestvama i hidrauličkom platformom. Vježbu je izvelo osam profesionalnih vatrogasaca VPG Sisak i deset djelatnik HEP – Pogon Termoelektrana Sisak. Izvođenju vježbe prisustvovali su predstavnici TE Sisak predvođeni direktorom Milanom Rajkovićem. Željko Ovčar, zamjenik zapovjednika VPG Sisak

VZG Novska i OŠ Novska izvele su vježbu ’’Spašavanje i evakuacija 2010. ’’

Za sigurniji život u školi NOVSKA – U okviru mjeseca zaštite od požara, Osnovna škola Novska, koju pohodi više od 1.000 učenika i Vatrogasna zajednica grada Novska, pripremile su, i izvele, u srijedu, 19. svibnja vježbu “Spašavanje i evakuacija 2010.” Na katu škole isceniran je požar da bi se vidjelo kako bi se u opasnim i nepredvidivim prilikama ponašalo osoblje i učenici škole, ali i kako bi djelovale ostale službe, prije svega, vatrogasci, služba prve pomoći i policija. Vježba je započela u 15.50 sati, a već u 16.05 sati 570 učenika, učitelja i ostalih djelatnika popodnevne smjene izašlo je organizirano iz školske zgrade. Tada su pristigli i novljanski vatrogasci koji su, koristeći raznu potrebnu opremu, ušli u “zapaljenu” školu i započeli spašavanje i lokalizaciju požara. Nakon uspješne evakuacije učenika i djelatnika škole, prišlo se “spašavanju” ozlije-

đenih učenika i klasičnoj lokalizaciji požara iz hidrantske mreže. Pomoću nosila “spašen” je “teže” ozlijeđen i “opečen” učenik, a pomoću autoljestava i košare “spašena” su dva “lakše” ozlijeđena učenika. Njih su od-

mah preuzele ekipe hitne pomoći smještene u novljanskom Domu zdravlja. Vatrogasci su nastavili s gašenjem požara, pomoću autoljestava “gasili” su i krov školske zgrade, a u akciju je bilo uključeno 7 vatrogasnih društava s tri navalna vozila. Vježbu je vodio Davor Štimac, zapovjednik VZG-a Novska, a kontrolori vježbe bili su članovi DVD-a Garešnica. Zajednička vježba “Spašavanje i evakuacija 2010.” Osnovne škole i VZG-a Novska dobila je dobe ocjene i od Mije Brlečića, predsjednika i zapovjednika VZ SMŽ-a, te – Radojčića, direktora Vatrosprema, koji su također bili promatrači vježbe. Pohvale su dobili i “manekeni”, učenici srednje škole Novska koji su glumili ozlijeđene učenike, a nakon vježbe priređena je i njezina analiza, kako bi se u kriznim situacijama postupalo što kvalitetnije i u��inkovitije. Tekst i snimak: Damir Smetko lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

81


županijske vijesti Splitska Predstavljamo DVD Split, prvo dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano na području povijesnog tla Dalmacije u redovima kojeg su djelovali brojni poznati domoljubi i ugledni javni djelatnici

Uzorna prošlost zalog budućnosti Njegovi osnivači su bili tada ugledni splitski intelektualci i domoljubi, profesori Luka Karaman i Ante Bezić  Svekoliku pomoć pružila je Narodna općina narodnjaka, koji su samo godinu dana ranije na općim izborima premoćno osvojili vlast u Splitu i široj regiji  Karaman i Bezić su savladali vatrogasnu abecedu za vrijeme studija u Beču i Grazu u Austriji SPLIT – O ulozi i zaslugama vatrogastva za zaštitu i spašavanje ljudi i dobara svugdje u svijetu pa tako i kod nas napisani su tomovi i tomovi knjiga i raznih publikacija. Mnoge vatrogasne institucije i postrojbe nastavljaju svijetle tradicije svojih prethodnih naraštaja i s ponosom ističu svoja dostignuća. Jedna takva družina s više od stoljeća dugom tradicijom, koju u ovoj prigodi želimo ponovo predstaviti je DVD “Split”, najstarije dobrovoljno vatrogasno društvo u Dalmaciji, osnovano 17. lipnja 1883. godine u Splitu. Njegovi osnivači su bili tada ugledni splitski intelektualci i domoljubi, profesori Luka Karaman i Ante Bezić. Svekoliku pomoć pružila je Narodna općina narodnjaka, koji su samo godinu dana ranije na općim izborima premoćno osvojili vlast u Splitu i široj regiji. Karaman i Bezić su savladali vatrogasnu abecedu za vrijeme studija u Beču i Gracu u Austriji, pa su tako stečenim spoSplit – stari plac

82

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

Ante Bezić znajama obučili svoje brojne sljedLuka Karaman benike iz svih društvenih slojeva, od zanatlija raznih struka do intelektualaca. zila i opreme osnovana je profesionalna vatrogasna postrojba Grada Splita. Ona se • DVD Split – stjegonoša do danas razvila u najugledniju vatrogahrvatskog vatrogastva snu postrojbu u čitavoj Hrvatskoj. I tako je otpočeo razvoj vatrogasne • Brojna priznanja – Zlatni djelatnosti u Splitu, a ujedno i u Dalmagrb grada Splita – obvezuju ciji. Naime, nagli razvoj druge tehnološke današnje generacije revolucije je imao i svoju neželjenu stranu, tj. često izazivanje požara, ponekad i Upravo ovih dana vrše se pripreme za katastrofalnih, što je nalagalo neodgodivo tradicionalno i skromno obilježavanje stvaranje takve moderne organizacije za- 127. obljetnice DVD “Split”. Njegovi najštite od požara prema modernim koncep- odgovorniji dužnosnici Dalibor Radnić, cijama i tadašnjim svjetskim dostignući- predsjednik, Božo Crljen, zapovjednik i ma, u čemu je Austro-Ugarska Monarhija Mihovil Lušić, tajnik, tim povodom su bila među najnaprednijim zemljama. nam iznijeli podatke o uspjesima i teškoDruštvene prostorije DVD “Split”, iako ćama koje prate aktivnosti društva, kao i su često mijenjale adresu, ubrzo su postale napore koji se ulažu u njihovo prevladakultno mjesto gdje su se okupljali ugledni, vanje. Naglasili su da će se i ovaj veliki nacionalno osviješteni građani, što je po- jubilej obilježiti skromno i dostojanstveno ticalo i razvijalo nacionalno osvješćivanje kao i mnogi drugi u minulim godinama. hrvatskog potlačenog puka. Takvim djelo- Iako Društvo opterećuje niz problema, vanjem DVD Split je postao ne samo stje- DVD čini sve što je u njegovoj moći da se gonoša vatrogastva, nego i domoljublja, a djelatnost nastavi u duhu svijetlih tradicipostupno i rasadnik vatrogasnih kadrova ja kroz proteklih 127 godina. koji su ustrajno poticali i pomagali osnivaPrema riječima njegovih čelnika, sanje DVD-a i u drugim mjestima, u Trogiru, dašnja uprava i članstvo nose časnu obveSinju, Makarskoj i drugdje. zu da nastave putem koji su utrle minule I tako, desetljeća su se nizala kao i generacije. Na to ih, uz ostalo, obvezuju i brojni događaji vezani za dalji razvoj i sve društvena priznanja koja su Društvu odauspješnije djelovanje DVD-a “Split”. Bu- vana u nekoliko proteklih desetljeća. Prije dući da ih je neopisivo mnogo, za ovu pri- svega to je Prva plaketa Republike Hrgodu izdvojit ćemo samo neke važnije. vatske primljena u povodu proslave 110. DVD “Split” je izgradilo svoj vatroga- obljetnice DVD-a, kojom ga je odlikovao sni dom na predjelu Lovret u Splitu 1928. prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tugodine, u kojemu i danas đman ratne 1993. godine. Zatim, Zlatni djeluje. grb Grada Splita i nebrojena druga priTijekom obaju svjetskih znanja. ratova DVD je “zamrzaPrema njihovoj ocjeni, najteži problevao” svoje aktivnosti i dje- mi s kojima se ovo Društvo danas susreće lovao manje-više u ilegali. su financijske i materijalne naravi. Tako, U Domovinskom ratu pak, na primjer, prosječna starost raspoloživih svim svojim snagama sta- pet vatrogasnih vozila je 25 godina, čije vio se na raspolaganje obra- tekuće održavanje iscrpljuje ionako nedoni Domovine. statna financijska sredstva. Godine 1962. od članova Pa i pored toga DVD je samo tijekom DVD “Split”, njegovih vo- prošle 2009. imalo više od stotinu uspješ-


županijske vijesti nih intervencija na području Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Unatoč svim teškoćama društveni dom DVD “Split” je i nadalje mjesto čestog spontanog okupljanja članstva svih današnjih generacija, koje i na taj način nastoje očuvati tradicije iz njegove prebogate prošlosti. A što se tiče važnijih planova, uprava Društva namjerava osnovati jednu profesionalnu jezgru koja bi još uspješnije trebala voditi ovaj DVD. Naglasak se daje na dalji razvoj kako bi se trajno osposobljavalo za još sadržajno zahtjevnije intervencije. Navedimo najzad još jednu osobnost DVD-a “Split”. Pored svih svojih obveza ono razvija veoma uspješnu suradnju sa domaćim, pa i stranim vatrogasnim institucijama i DVD-ima. Tako npr. već godinama surađuje s nekim vatrogasnim institucijama iz Los Angelesa u SAD-u, s kojim su uz ostalo razmijenili posjete svojih delegacija. Eto, tako izgleda sadašnja situacija u ovom uzornom Društvu u kojem se isprepliću slavna prošlost i sadašnjost.

Vodstvo DVD-a Split – danas

Uvjereni smo da će ovo Društvo nastaviti svoje uspješne aktivnosti po uzoru na svoju slavnu prošlost u kojoj su mnogi, već dobrano zaboravljeni, ugrađivali sebe. A

Predsjednik Mesić – poklonik vatrogasaca

bilo ih je uistinu mnogo. U tom smislu se pridružujemo čestitkama DVD-u “Split” pri obilježavanju njegove 127. obljetnice. prof. Petar Listeš

Varaždinska Javna vatrogasna vježba

"Kneginec 2010." U želji da se što više ujednači i uvježba rad nekoliko susjednih društava, u mjesecu zaštite od požara održana je pokazna vježba Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine Gornji Kneginec s ciljem zajedničkog djelovanja i rada društava i na vatri, a posjetiteljima da se pokaže osposobljenost operativnih članova za spašavanje ljudskih života i imovine. Javnoj vježbi uz brojne mještane, prisustvovali su zamjenik načelnika Robert Đuranec i načelnik Općine Gornji Kneginec Goran Kaniški koji je po završetku vježbe zahvalio sudionicima na odrađenoj vježbi, kojom su dokazali svoju uvježbanost i spremnost na razne uvjete intervencija. U vježbi je sudjelovalo 29 operativnih vatrogasaca sa dva

navalna vozila i jednim kombi vozilom. Pretpostavka je bila da je došlo do požara uredskih prostorija na prvom katu objekta zgrade te se požar prenio na krov zgrade Knekoma i spremnika goriva ulja za loženje izvan zgrade na trgu Hrvatskih branitelja bb, u Knegincu Gornjem.

Na mjesto događaja prvi su izašli članovi središnjeg Vatrogasnog Društva Kneginec Gornji s navalnim vozilom, i prva grupa pristupila je akciji pretraživanja unutrašnjosti objekta uz uporabu alata za razvaljivanje, spašavanje unesrećenih osoba te kasnije pristupanju gašenja požara s unutarnjom navalom

uz upotrebu izolacijskih aparata za zaštitu dišnih organa s jednim C mlazom. Po dolasku DVD Donji Kneginec, druga grupa je pristupila spašavanju unesrećenih osoba uz upotrebu izolacijskih aparata za zaštitu dišnih organa te ih uz pomoć nosila prenijela u sanitet. Treća miješana

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

83


županijske vijesti

grupa operativnih vatrogasaca DVD-a Kneginec Gornji i DVD-a Donji Kneginec pristupila je akciji gašenja požara krovišta zgrade uz uporabu ljestve vezana s četiri radna užeta s jednim C mlazom. Četvrta grupa pristupila je postavljanju rasvjete za noćne

uvjete preko agregata za dobivanje el. energije te postavljanju motornog ventilatora za ventilaciju prostorija. Po dolasku DVD Varaždin breg jedna je grupa pristupila gašenju prostorije zahvaćene požarom s navalnim vozilom primjenom vanjske navale s uporabom lje-

stve s jednim C mlazom, dok je druga grupa vršila opskrbu vode navalnih vozila iz nadzemnog hidranta. Zbog proširenja požara iz objekta zgrade na spremnik goriva ulja za loženje izvan objekta, sedma grupa pristupila je gašenju zapaljive tekućine spremnika sa srednje

teškom pjenom uz upotrebu izolacijskih aparata za zaštitu dišnih organa s jednim D mlazom. Taj dan su vatrogasci još jednom potvrdili svoju vještinu koja će možda već sutra spasiti život susjeda. Josip Levatić

"Vatrogasci u budućnosti" VARAŽDIN – Jedna od temeljnih obveza Vatrogasne zajednice Varaždinske županije je provođenje preventivnih i informativno-promidžbenih aktivnosti, pri čemu se poseban naglasak pridaje djeci odnosno mladeži. Jačanje suradnje s obrazovnim ustanovama zajednička je želja i usmjerenje svih vatrogasnih organizacija s osnovnim ciljem da se uz naobrazbu o opasnostima od požara i drugih katastrofa u kući, školi ili okolišu, djeluje u pogledu pozitivnog odgoja te kreiranja društveno svjesnih mladih ljudi. Desetine mališana koje svakodnevno dolaze u posjet Muzeju hrvatskog vatrogastva i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Varaždina svakako su dokaz uspješne suradnje odnosno velikog zanimanja za atraktivan i human životni poziv naših vatrogasaca. Uvažavajući činjenicu kako je vatrogaVatrogasni veteran Biškup tijekom svečanosti stvo jedna od i dalje najmasovnijih te najhumanijih izvanškolskih aktivnosti učeniLikovni radovi: ka, Vatrogasna zajednica Varaždinske županije organizirala je nagradni natječaj za izbor najboljih likovnih i literarnih učenič- Kategorija: 1. – 4. razredi i dječji vrtići kih radova na temu “Vatrogasci u budućnosti”. 1. Petar Mihalić, 4.a, VII. OŠ Varaždin Dugogodišnja uspješna tradicija organiziranja takvih nagrad- 2. Emanuel Nižetić, 4.c, IV. OŠ Varaždin nih natječaja, prekinuta početkom Domovinskog rata, ponovno je 3. Hrvoje Grđan i Filip Šoić, Dječji vrtić “Dječji svijet” Varaždin pokrenuta 2008. godine temeljem inicijative pokrenute od strane Kategorija: 5. – 8. razredi Povjerenstva za preventivu Zajednice. Ove se godine pozivu na 1. Petra Cesarec, 8.b, I. OŠ Varaždin sudjelovanje u nagradnom natječaju odazvalo više od 1000 uče- 2. Željka Veronika Horvat, 8.a, II. OŠ Varaždin nika iz 21 osnovne škole i 2 dječja vrtića. Svi su oni na natječaj 3. Lucija Jagarinec, 6.c, OŠ “Ante Starčević” Lepoglava poslali po 3 likovna i 3 literarna rada iz uzrasta od 1. do 4. razreda Literarni radovi: te po 3 likovna i 3 literarna rada iz uzrasta od 5. do 8. razreda. Članovi Povjerenstva za preventivu Zajednice izvršili su oda- Kategorija: 1. – 4. razredi i dječji vrtići bir najboljih radova sa sljedećim rezultatima: 1. Tamara Štefanec, 4.b, OŠ Veliki Bukovec 84

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.


županijske vijesti 2. Ana Hanžek, 2.l, PŠ Gornje Ladanje 3. Petar Mihin, 4.b, OŠ Ludbreg Kategorija: 5. – 8. razredi 1. Kristian Posavec, 7.b, OŠ Martijanec 2. Paula Knapić, 5.d, OŠ Ludbreg 3. Barbara Posavec, 7.a, OŠ “Ivan Ranger” Kamenica Svečana podjela vrijednih nagrada organizirana je 31. svibnja 2010. godine u Vatrogasnom domu u Varaždinu. Nazočne je učenike, mentore i roditelje pozdravio predsjednik Vatrogasne zajednice Varaždinske županije Zvonko

Biškup, dok je o suradnji obrazovnih i vatrogasnih organizacija govorio tajnik Zajednice i zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepan Kovaček. Nagrade u obliku računalne opreme za nauspješnije mlade autore predao je sam predsjednik Zajednice. S obzirom na vrlo dobre impresije svih sudionika nagradnog natječaja, za vjerovati je kako će se uspješna suradnja između vatrogasnih organizacija i obrazovnih ustanova na području Varaždinske županije i dalje proširivati različitim obostrano korisnim aktivnostima. Stjepan Kovaček

Na području Varaždinske županije sve je izraženija inicijativa održavanja takozvanih regionalnih natjecanja, odnosno natjecanja u kojima se natječu vatrogasci iz više vatrogasnih zajednica gradova i općina

Kup Dragutina Medveda Regionalno natjecanje vatrogasaca iz zapadnog dijela Varaždinske županije odmah u začetku dobilo je ime po Dragutinu Medvedu, dugogodišnjem predanom vatrogasnom dužnosniku iz Bednje, koji je tijekom svoje 60-godišnje vatrogasne karijere obnašao razne visoke dužnosti u dobrovoljnom vatrogastvu sjeverozapadne Hrvatske KLENOVNIK – U godini kada se prema redovnom ciklusu natjecanja u Republici Hrvatskoj održavaju gradska i općinska natjecanja, na području Varaždinske županije sve je izraženija inicijativa održavanja tzv. regionalnih natjecanja, odnosno natjecanja u kojima se natječu vatrogasci iz više vatrogasnih zajednica gradova i općina. S takvim načinom organizacije prije 15-ak su godina započele vatrogasne zajednice u najjužnijem dijelu županije (VZO Breznica, VZO Breznički Hum i VZO Visoko), prije 10-ak godina u istočnom dijelu županije (VZG Ludbreg, VZO Mali Bukovec, VZO Sveti Đurđ i VZO Veliki Bukovec), a prije 3 godine zajedničko regionalno natjecanje redovito su počeli organizirati članovi vatrogasnih organizacija u zapadnom dijelu županije (VZG Ivanec, VZG Lepoglava, VZO Bednja, VZO Maruševec, DVD Donja Voća i DVD Klenovnik). Regionalno natjecanje vatrogasaca iz zapadnog dijela Varaždinske županije odmah u začetku dobilo je ime po Dragutinu Medvedu, dugogodišnjem predanom vatrogasnom dužnosniku iz Bednje koji je tijekom svoje 60-godišnje vatrogasne karijere obnašao razne visoke dužnosti u

Pobjednicka ekipa DVD-a Klenovnik

dobrovoljnom vatrogastvu sjeverozapadne Hrvatske. Ovogodišnji treći po redu Kup Dragutina Medveda održan je 13. lipnja 2010. godine u Klenovniku. Natjecanje je otvorio načelnik Općine Klenovnik Izidor Gladović, a pozdravni govor svim sudionicima uputio je dožupan Varaždinske županije Milan Pavleković, poklonivši pritom 5 radnih odora članovima Društva domaćina (DVD-a Klenovnik). Na natjecanju su sudjelovala 22 odjeljenja iz DVD-a Klenovnik, DVD-a Ivanec, DVD-a Kamenica, DVD-a Bedenec, DVD-a Bednja, DVD-a Višnjica, DVD-a Lepoglava, DVD-a Donja Voća, DVD-a Vinica, DVD-a Maruševec, DVD-a Margečan, DVD-a Gačice i DVD-a Radovan. U kategoriji „muški A“ 1. mjesto osvojio je DVD Klenovnik, u čije trajno vlasništvo prelazi prijenosni pehar,

s obzirom na to da je treći put zaredom osvojio Kup, 2. mjesto osvojili su članovi DVD-a Lepoglava, a 3. mjesto članovi DVD-a Bednja. U kategoriji „muški B“ 1. mjesto osvojio je DVD Vinica, a drugo mjesto DVD Donja Voća. U kategoriji mladež muška 1. mjesto osvojio je DVD Donja Voća, a 2. mjesto DVD Ivanec. U kategoriji mladež ženska 1. mjesto osvojio je DVD Gačice, 2. mjesto DVD Radovan i 3. mjesto DVD Ivanec. U kategoriji djeca muška 1. mjesto osvojio je DVD Donja Voća, a 2. mjesto DVD Ivanec. A u kategoriji djeca ženska 1. mjesto osvojio je DVD Kamenica. Poslije službenog dijela natjecanja održano je i prigodno natjecanje u spretnosti, u kojem su ekipe vozile „žive tačke“, a prvo mjesto osvojio je DVD Klenovnik. lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

85


županijske vijesti Virovitičko-podravska Županijsko natjecanje djece i mladeži na području Virovitičko-podravske županije

U znaku velike Črešnjevice Natjecalo se 14 ekipa djece muške, 8 ekipa djece ženske, 12 ekipa mladeži muške i 9 ekipa mladeži ženske  Prema postignutim rezultatima, najbolji su bili mladi iz DVD-a Velike Črešnjevice KLADARE – Pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije, 6. lipnja 2010. održano je 14. županijsko vatrogasno natjecanje djece i mladeži, na nogometnom igralištu u Kladarama. Domaćini natjecanja bili su VZO Pitomača i DVD Kladare. Natjecalo se 14 ekipa djece muške, 8 ekipa djece ženske, 12 ekipa mladeži muške i 9 ekipa mladeži ženske. Prisutne su pozdravili: Milan Majetić, predsjednik VZŽ Virovitičko-podravske, Željko

Grgačić, načelnik općine Pitomača i organizatori natjecanja. Natjecanje se odvijalo pod voditeljstvom Franje Viljevca, zapovjednika VZŽ VP, Željka Palkovića, predsjednika VZO Pitomača i Zdravka Frasa, zapovjednika VZO Pitomača. Voditelj natjecanja bio je Josip Nemet, predsjednik vatrogasne mladeži VPŽ i zamjenik Tomislav Uher, član DVD-a Slatine. Bio je prisutan i Mijo Brlečić, dopredsjednik HVZ. Uz domaće sudili su i vatro-

Obraćanje predsjednika Majetića

gasni suci iz VZŽ Koprivničko-križevačke i Sisačko-moslavačke. Najbolje rezultate na natjecanju su ostvarili: djeca muška, prvo mjesto pripalo je DVD-u Velika Črešnjevica, drugo mjesto DVD-u Špišić Bukovica i treće mjesto DVDu Kladare. Kod djece ženske prvo mjesto pripalo je DVD-u Velika Črešnjevica, drugo mjesto DVD-u Vukosavljevica i treće mjesto pripalo je DVD-u Virovitica. Kod mladeži muške najbolji su bili DVD Kladare prvo mjesto, DVD Velika Črešnjevica drugo i DVD Turnašica treće mjesto. Kod mladeži ženske prvo mjesto pripalo je DVD-u Velika Črešnjevica,

drugo mjesto DVD-u Kladare i treće mjesto pripalo je DVD-u Vukosavljevica. Po završetku natjecanja i postrojavanju sudionika, uz suglasnost kontrolora natjecanja Mije Brlečića, predstavnika HVZ, proglašeni su rezultati, uručena pismena priznanja svim natjecateljskim ekipama i sucima. Prve tri natjecateljske ekipe, iz svake kategorije, primile su pehare, a najbolji za ostvarena prva mjesta i prijelazne pehare. Nakon čestitanja svim sudionicima, posebno pobjednicima, natjecanje je zatvorio Zdravko Dijaković, dožupan VPŽ. Fotografije i tekst: B. Mihoković

DVD Otrovanec

Osam desetljeća postojanja OTROVANEC – DVD Otrovanec, na Antunovo, najveći blagdan u selu, obilježilo je osamdesetu godišnjicu rada i postojanja. Domaćini su goste, sponzore i sve prisutne dočekivali uz počasni vod i puhački orkestar “Lira” iz Virovitice. Na svečanoj sjednici sve je pozdravio Ivan Ladušić-Hanzir, predsjednik DVD-a Otrovanec. Posebno je naglasio Tomislava Tolu86

Vatrogasni vjesnik

šića, župana Virovitičko-podravske županije, kuma nove vatrogasne zastave, Zdravka Dijakovića, dožupana, Milana Majetića predstavnika HVZ i predsjednika VZŽ Virovitičko-podravske, Željka Palkovića dopredsjednika VZŽ VP, i predsjednika VZO Pitomača, Zdravka Frasa zapovjednika, Nevena Milanovića tajnika VZO Pitomača, brojne goste, predstavnike DVD-a s po-

lipanj 2010.

Svečani zastavni vod


županijske vijesti

Primopredaja nove zastave

dručja općine i šire. Izvještaj je o osamdesetgodišnjem radu podnio Dario Rakitničan zapovjednik DVD-a. DVD Otrovanec je osnovano 23. 11. 1930. godine. Osnivači su bili: Tomo Predragović, prvi predsjednik, Jakob Klemenčić, prvi vojvoda – zapovjednik, Aleksa Šoštarić, tajnik i blagajnik Martin Vitković. Broje 70 čla-

nova. Od tog broja imaju 40 odraslih i tridesetero djece i mladeži. Imaju traktorsku cisternu. Sudjeluju na općinskim i županijskim vatrogasnim natjecanjima. Imaju 17 vatrogasaca, jednog vatrogasca I. klase, 2 dočasnika, 2 dočasnika I. klase, i jednog časnika. Tomislav Tolušić, kum zastave svečano je uručio novi vatrogasni stijeg Ivanu Ladušiću-Hanziru, predsjedniku društva, čestitao slavljenicima visoku godišnjicu i zaželio im daljnji uspješan rad. Čestitkama se pridružio Željko Grgačić, načelnik Općine Pitomača. Pohvalio je rad vatrogasaca DVD-a Otrovanca, čestitao visoku godišnjicu zaželjevši da ih i dalje čuva sveti Antun, zaštitnik sela. U ime Ante Sanadera, predsjednika i Željka

Popovića, načelnika Hrvatske vatrogasne zajednice VZŽ Virovitičko-podravske, skup je pozdravio Milan Majetić, predsjednik VZŽ. Čestitao je slavljenicima 80. godišnjicu aktivnog humanog, timskog rada. Čestitkama se pridružio Željko Palković predsjednik VZO Pitomača. Na sjednici je Mirko Pavleković promoviran u čin počasnog vatrogasnog časnika. Uručene su Plakete i Zahvalnice zaslužnim članovima i sponzorima koji su pripomogli održavanju proslave. Milan Majetić ispred HVZ i VZŽ uručio je: DVD-u Zlatnu plaketu VZŽ povodom 80. obljetnice osnutka Luki Hanzir i Mirku Kolaru diplome i medalje za 50 godina uspješnog rada, Mirku Pavlekoviću, Pavi Kukučki i Franji Franjiću za 40 godina, te za 30 godina rada. Diplome i medalje za 20 i 10 godina uručivali su Željko Palković, predsjednik VZO Pitomača. Po završetku sjednice organiziran je svečani ešalon vatrogasaca od Društvenog

doma do crkve svete Helene u selu, gdje je vlč. Ivica Puškadija, župnik pitomački, služio svečanu svetu misu, na kojoj je u nazočnosti kuma Tomislava Tolušića posvećena nova vatrogasna zastava. Po povratku s mise svečano postrojeni ešalon uputio se do igrališta NK Otrovanec, na kojem je organizirana vatrogasna vježba. Uspješno je izvedena taktička vježba gašenja požara na otvorenom prostoru. U vježbi su sudjelovali vatrogasci četiri stožerna društva s vozilima i to: DVD Velika Črešnjevica, DVD Turnašica, DVD Pitomača i vatrogasci DVD-a Kladare. Vježbu su promatrali brojni mještani i njihovi gosti. Nakon uspješnog završetka vježbe, gosti i slavljenici vratili su se u Dom. Dočekao ih je KUD “Otrovanec” iz Otrovanca, čiji su članovi izveli splet plesova i pjesama svojeg kraja. Slijedio je zajednički ručak i duženje. Fotografije i tekst: Barica Mihoković

DVD Borova 80 godina

DVD Borova obilježilo 80 godina rada BOROVA – Svečanom sjednicom 21. 5. 2010. je domicilno DVD Borova, VZO Suhopolje obilježilo 80. godišnjicu rada i postojanja. Sve je počelo tog izuzetno kišnog dana, polaganjem vijenaca umrlim i poginulim vatrogascima na mjesnom groblju. Svetu misu u Marijanskoj kapelici u mjestu služio je vlč. Robert Mokri, župnik crkve svete Terezije Avilske, u Suhopolju, koji je na misnom slavlju blagoslovio novu vatrogasnu zastavu. Donator i kum zastave bio je gospodin Veno Švarc. Sjednicu je predvodio Darko Čurik, vatrogasac i pročelnik za društvene djelatnosti u općini Suhopolje, Mirko Sola, zapovjednik VZO Suhopolje i Dražen Čimin, tajnik DVD Borova. Gosti sjednice bili su: Franjo Viljevac, zapovjednik VZŽ Virovitičko-podravske, Zlata Šljivac, načelnica općine Suhopolje, Marijan Brlek, predsjednik Općinskog vijeća Suhopolje, Dragutin Keser, predsjednik VZO Suhopo-

lje, Neven Louvar, predsjednik DVD Suhopolje, Ivan Novak i Mirjana Šefer članovi Općinskog vijeća Suhopolje iz Borove. Darko Čurik podnio je izvještaj o 80 godina rada i postojanja DVD Borova, osnovanog 1930. godine. Prvi predsjednik bio je Andrija Pemper, prvi zapovjednik Ivan Novaković, i prvi tajnik Ivan Varga. Prilikom osnivanja DVD je imalo 44 člana. Istu godinu oformili su vatrogasnu glazbu, koja se održala do početka II. svjetskog rata. Prvo Vatrogasno spremište bilo je na mjestu današnjeg Doma za psihički oboljele osobe u Borovi. Današnji Vatrogasni dom izgrađen je 1982. godine u sastavu Hrvatskog doma u središtu Borove. Godine 1980. nabavili su traktorsku vatrogasnu cisternu, koju i sada

koriste. Imaju 27 operativnih vatrogasaca, dvadesetero djece, desetak muške mladeži i 200 podupirajućih članova. Svečanom skupu obratio se Stjepan Razum, sadašnji predsjednik DVD Borova, koji tu dužnost obavlja već 20 godina unazad. Pozdravio je prisutne goste i sve vatrogasce, čestitao visoku godišnjicu, zahvalio na radu, trudu i požrtvovnosti vatrogascima koji tu časnu dužnost obavljaju proteklih 10, 20, 30 i 40 godina. Tokom proslave Stjepan Razum uručio je zahvalnice četrdesetorici vatrogasaca, makete vatrogasnih kola i statue vatrogasac. Spomenice za 10 godina rada lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

87


županijske vijesti primili su: Josip Tomljanović, Leopold Pajić, Ivan Tuđina, Kristijan Flis, Zoran Knežević, Đorđe Jovanović, Zoran Dorić, Lazo Borojević, Ante Marić, Miroslav Razum, Josip Razum, Dejan Šamec, Srđan Knežević i Mario Kukić. Spomenice za 20 godina primili su: Miroslav Hering, Zlatko Smojver, Davor Fajhtner i Dražen Čimin. Spomenicu za 30 godina primio je Stjepan Razum. Spomenice za 40 godina primili su: Josip Fajhtner, Ivan Veselj, Josip Šefer i Jovan Jovanović. Spomenicu za 50 godina primio je Čedomir Panić. Brončane medalje primili su: Dejan Šamec, Zoran Dorić, Zoran Knežević, Dražen Hunjet i Srđan Knežević. Brončane plamenice primili su: Dražen Tomljanović, Ivan Smiljanić, Ante Marić, Miroslav Razum i Josip Razum. Srebrne medalje primili su Đorđe Jovanović i Miroslav Herig. Posebna priznanja – makete vatrogasnih kola primili su: Ivan Smiljanić, sadašnji spremištar, i prijašnji spremištari Ivan Tuđina i Davor Fajhtner. Statue Vatrogasac primili su najdugovječniji članovi Čedo Panić i Josip Šefer, te Zlata Šljivar, načelnica općine Suhopolje. Spomenice i medalje uručili su Dragutin Keser, predsjednik VZO Suhopolje i Franjo Viljevac zapovjednik Virovitičko-podravske županije. Svečano, u subotu 22. 5. 2010. na vatrogasnoj proslavi 80. godišnjice, zlatne medalje primili su Stjepan Razum

i Dražen Čimin. Zlatnu spomenicu primio je Jovan Jovanović. Franjo Viljevac, zapovjednik VZŽ Virovitičko-podravske pozdravio je slavljenike, čestitao 80. godišnjicu rada, hvalevrijedan period, održavanje tradicije dobrovoljnog vatrogastva, s posebnim naglaskom na operativu, koja se iskazala u maksimalnoj pomoći stanovništvu u obrani od katastrofalne poplave nastale golemom bujicom kiša proteklih dana. Zaželio im je da ih sveti Florijan vodi i čuva pri izvršavanju humanog rada, za koji su se opredijelili. Zlata Šljivac, načelnica općine Suhopolje zahvalila je na statui Vatrogasac i

posebno pohvalila rad vatrogasaca. Tvrdila je: – U vatrogastvo na području Općine Suhopolje treba kvalitetno ulagati kupnjom novog navalnog vozila s pripadajućom opremom za središnje društvo Suhopolje i opremiti osobnom zaštitnom opremom vatrogasce DVD Borova . Svečanost započeta budnicom nastavljena je svečanom primopredajom nove vatrogasne zastave, kojoj je kum Vene Švarc, te čestitkama brojnih gostiju. Na kraju je svima zahvalio Stjepan Razum, predsjednik DVD Borova. Slijedilo je zajedničko druženje. Fotografije i tekst: Barica Mihoković

Memorijal Damira Hornunga

DVD Crnac pobjednik prvog memorijala “Damir Hornung” ORAHOVICA – DVD Orahovica u nedjelju 23. 5. 2010. organiziralo je Prvi memorijal – nogometni turnir posvećen svome članu, vatrogascu, Damiru Hornungu, poginulom u Domovinskom ratu. Odazvalo im se 13 vatrogasnih ekipa i to: DVD Čačinci, DVD Crkvari, DVD Našice, DVD Četekovac, DVD Tisno, DVD Zdenci, DVD Veliki Rastovac, DVD Oriovac, DVD Kutjevo, DVD Suha Mlaka, DVD Crnac i dvije ekipe domaćina DVD Orahovica. Turnir je otvorio Josip Nemec, gradonačelnik Orahovice. Razigravanjem u četvrtfinale ušli su DVD Oriovac, DVD Crnac, DVD Orahovica l i DVD Četekovac. Za treće mjesto dogovorno su se borili izvođenjem udaraca sa 6 metara DVD Oriovac i DVD Četekovac. Preciznijim udarcima 4:2 bolja je bila ekipa DVD Oriovca. Ekipe mladih 88

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

vatrogasaca DVD Orahovica i DVD Crnac sjajnom su se igrom borile za prvo mjesto. Vodila je ekipa DVD Orahovica, ali je ekipa DVD Crnca dostigla i izjednačila rezultat na 2:2. Do pobjednika ponovno se došlo izvođenjem udaraca sa 6 metara. Više sportske sreće i preciznije udarce imao je DVD Crnac i osvojio prvo mjesto na turniru. Drugo je mjesto pripalo ekipi DVD Orahovica. Organizatori i sudionici memorijala vjeruju da će on postati tradicija. Puni hvale su najudaljeniji gosti iz Tisna – Šibensko-kninska županija, koji obećavaju doći i sljedeće godine. Na utakmicama najbolje je branio Matija Radinković. Najbolji strijelac bio je Matija Jošić, a najbolji igrač Boris Cabicar. Na svečanom proglašenju pobjednika memorijala, pokale i medalje uručili su: vatrogasac Mario Hornung,

brat poginulog Damira Hornunga, kojem je posvećen memorijal, i Pavao Ramić, predsjednik DVD Orahovica. Orahovčane je posebno obradovalo gostovanje vatrogasaca 600 km udaljenog DVD-a Tisno; Marka, Tome, Ive i Mire, koji su bili ovog proljeća domaćini Robertu Orini, Mati Kolenku i Borisu Brošu, vatrogascima DVD Orahovica, tokom gradnje Križa na Kornatima poginulom vatrogascu Josipu Luciću. Sve se održalo u dogovoru s Jordanom Žajom, tajnikom VZŽ Šibensko-kninske. Nastavili su zajedničkim druženjem, dogovorom za memorijal 2011. i sjećanjem na pravog pobjednika, Damira Hornunga. Tekst: Barica Mihoković Fotografije: Vladimir Grgurić


županijske vijesti Zadarska Novo specijalno vozilo u JVP Zadar rad je konstruktora MG Rijeka

Mali effedi za velike akcije Novo vozilo bez problema prolazi i najužim dijelovima stare gradske jezgre, a niže je od bilo koje tende lokalnih kafića i ugostiteljskih objekata. Znamo da je najvažnije u što skorijem roku doći na intervenciju, što je do sada na Poluotoku bilo otežano ZADAR – Vatrogasna zajednica Grada Zadra kupila je novo malo navalno vozilo, koje je dano na korištenje JVP Zadar. Vozilo marke Effedi, dužine 4,34 m , širine 1,67 m i visine 2,08 m namijenjeno je za gašenje požara u starom dijelu grada, gdje velika vozila često imaju problema s prolaskom, te male tehničke intervencije. – Novo vozilo bez problema prolazi i najužim dijelovima stare gradske jezgre, a niže je od bilo koje tende lokalnih kafića i ugostiteljskih objekata. Znamo da je najvažnije u što skorijem roku doći na intervenciju, što je do sada na Poluotoku bilo otežano. Novo vozilo sada dolazi bez poteškoća, te će uvelike povećati sigurnost naših građana – kazao je zapovjednik JVP Zadar Željko Šoša. Iako malo, vozilo je opremljeno visokotlačnom i srednjetlačnom pumpom, a u rezervoare stane 650 l vode, te 10 l pjenila. Također ima vitlo duljine 60 m. Od ostale opreme, vozilo ima sve potrebno za tehničke intervencije, te impulsnu pušku. Za novo je vozilo izdvojeno 620.000 kuna, a radila ga je tvrtka MG Rijeka. Za vožnju je potrebna vozačka dozvola B kategorije, a već je prošlo tehnički pregled i registraciju, te je spremno za svaku intervenciju. Maja Kačanić

Najmlađi DVD na području Zadarske županije osnovano na otoku Premudi

Otočani mladi vatrogasci Upravni odbor čine: Veljko Žuvanić, Karlo Smirčić, Dijana Savić, Bojan Kovačević i Milivoj Deroko, a Nadzorni: Celestin Smirčić, Denis Smirčić i Lesli Smirčić. Tajnica društva je Dijana Savić PREMUDA – Na otoku Premudi 12. lipnja 2010. osnovano je dobrovoljno vatrogasno društvo. Na osnivačku skupštinu

došli su i predsjednik i zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Zadra, Željko Šoša i Boris Jović. – Uloga Vatrogasne zajednice jest da skrbi o svojim postrojbama i DVD-ima, te vam u tom smislu možemo obećati našu pomoć, bilo kroz opremu, edukaciju ili ostale aktivnosti vezane za pripremu sezone i, naravno, u gašenju požara – istaknuo je Jović, dodavši kako se nada adekvatnoj

suradnji u kojoj će im njihova vrata uvijek biti otvorena. I zapovjednik Šoša je naglasio kako će DVD-u Premuda, kao i ostalima, Vatrogasna zajednica biti na raspolaganju, te kako očekuje dobru organizaciju unutar DVDa, jer bez nje, ni uz najbolju opremu, ne može se učiniti mnogo. Na Osnivačkoj skupštini za zapovjednika je izabran Karlo Smirčić, dok će lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

89


županijske vijesti funkciju predsjednika vršiti Veljko Žuvanić. Oni su također izabrani za delegate u Skupštini VZ Grada Zadra. Upravni odbor čine: Veljko Žuvanić, Karlo Smirčić, Dijana Savić, Bojan Kovačević i Milivoj Deroko, a Nadzorni: Celestin Smirčić, Denis Smirčić i Lesli Smirčić. Tajnica društva je Dijana Savić.

Nakon osnutka DVD-a Premuda, jedini otok unutar administrativnih granica Grada Zadra, bez organizirane vatrozaštite je Rava, a čelnici VZ Grada Zadra istaknuli su kako se nadaju da će uskoro i tamo biti osnovano dobrovoljno vatrogasno društvo. Time bi vatrozaštita na zadarskim otocima bila “zaokružena”, dakako uz

pomoć zadarskih vatrogasaca, koji brzim brodom VZ Grada Zadra mogu žurno stići na intervenciju na bilo kojem otoku, a uskoro će im stići pojačanje – brzi vatrogasni brod VZ Zadarske županije, opremljen pumpama i ostalom opremom za gašenje. Maja Kačanić

Zagrebačka Natjecatelje u Bistri je posebno razveselio nastup roditelja djece DVD-a Bistra koji su se također iskušali u vježbi s brentačama i tako pokazali svoje umijeće i znanje

Vatrogasno natjecanje Bistra 2010. Prije samog početka dječaci i djevojčice su pokušali uz pomoć svog mentora objasniti roditeljima što trebaju raditi, ali svejedno je tu bilo mnogo smijeha prilikom izvođenja vježbe jer roditelji su s lakoćom savladali vježbu, ali nisu mogli bez priče pa su zavrijedili kaznene bodove sudaca BISTRA – Povodom dana Bistre održano je 6. lipnja 2010. godine, s početkom u 13 sati natjecanje s brentačama za djecu od 6 – 12 godina. Tom natjecanju prisustvovalo je ukupno 10 ekipa koje je na samom početku natjecanja pozdravio načelnik Općine Bistra ujedno i saborski zastupnik gospodin Krešo Gulić. Prvim se mjestom mogu pohvaliti dječaci iz DVD-a Paukovec, drugo mjesto osvojili su dječaci iz DVD-a Zaprešić dok je treće mjesto pripalo domaćinima. Prvo mjesto u kategoriji djevojčica pripalo je DVD-u Ivanec. Natjecatelje je posebno razveselio nastup roditelja

djece DVD-a Bistra koji su se također iskušali u vježbi s brentačama i tako pokazali svoje umijeće i znanje. Prije samog početka dječaci i djevojčice su pokušali uz pomoć svog mentora objasniti roditeljima što trebaju raditi, ali svejedno je tu bilo mnogo smijeha prilikom izvođenja vježbe jer roditelji su s lakoćom savladali vježbu, ali nisu mogli bez priče pa su zavrijedili kaznene bodove sudaca. Pehare, medalje, priznanja i čestitke za osvojena mjesta sudionicima je dodijelio zapovjednik društva gospodin Hrvoje Gulić. B. Čuk

Održan 13. memorijal Gjuro Stjepan Deželić

Spačva sveukupni pobjednik IVANIĆ GRAD – Na terenu Sportskog parka Zelenjak u Ivanić Gradu, 20. lipnja 2010., održan je 13. memorijal Gjuro Stjepan Deželić. Memorijalno vatrogasno kup-natjecanje je održano kao i svake godine pod pokroviteljstvom Grada Ivanić Grada te supokroviteljstvom Hrvatske 90

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Natjecanje je organizirala Vatrogasna zajednica Grada Ivanić Grada, a nastupilo je 60 ekipa u 4 kategorije. Pobjednici u kategorijama muški “A” bili su DVD Spačva Vinkovci (412,95),

DVD Deanovec (412,11) i DVD Bijela Gorica (410,55); u kategoriji muški “B” pobjednici su bili DVD MTČ Čakovec (421,33), DVD MTČ Tvornica Čarapa (419,40) i DVD Daruvar (399,68). U kategoriji ženske “A” pobjednice su bile DVD Ivanić-Grad (398,40), DVD Donja


županijske vijesti Gračenica (389,08) koja je sponzorirala i DVD Buševec pehare dodijeljene (383,74), a u kategoprvoplasiranim ekiriji ženske “B” DVD pama. Biškupec (395,20), Po završetku DVD Mali Mihaljevec natjecanja organi(387,34) i DVD Johoziran je Super kup vec (387,05). 8 ekipa s najboljim Ukupni pobjednik vremenom vježbe. 13. memorijala G. S. Pobjednik Super Deželić bila je ekipa DVD Spačva Vinkovci s mr. Teodorom kupa bila je ekipa dr. Đurom Deželićem i Borisom DVD-a Spačva Vin- Frickim, DVD-a Johovec Kovačićem, gradonačelnikom Ivanić Grada kovci kojoj je Gradonakoja je u finalu počelnik Grada Ivanić Grada Boris Kovačić bijedila ekipu DVD-a MTČ Čakovec. uručio prijelazni pehar Memorijala. Osim Ceremoniju zatvaranja 13. memorijala pehara pobjedničke ekipe dobile su nagra- svojim prisustvovanjem uveličali su mr. de sponzora – tvrtki Belmet 97 d.o.o., Alli- Teodor Fricki, počasni predsjednik HVZanz osiguranje, Tehnoservis Sisak, Roto- a i jedan od suosnivača Memorijala G. S grad d.o.o., te tvrtka Vatropromet d.o.o. Deželić. Poseban gost ceremonije bio je

dr. Đuro Deželić praunuk Gjure Stjepana Deželića koji je s ponosom istakao značaj i ulogu oca Hrvatskog vatrogastva. Ispred HVZ-a prigodnim riječima svim natjecateljima obratio se Mijo Brlečić, potpredsjednik HVZ-a i predsjednik povjerenstva za natjecanje HVZ. U ime VZŽ Zagrebačke obratio se Stjepan Ptiček, predsjednik zajednice, a u ime pokrovitelja Grada Ivanić Grada natjecateljima i svim ostalima prisutnima, obratio se gradonačelnik Boris Kovačić koji je svima zahvalio na sudjelovanju i zaželio sretan povratak kućama kao i dobrodošlicu na sljedećem 14. memorijalu. Tim činom gradonačelnik je i svečano zatvorio 13. memorijal Gjuro Stjepan Deželić. Tomislav Abramović

Održano gradsko natjecanje VZG Zaprešića i Prvi kup DVD-a Hruševac Kupljenski

Nastup šampiona iz Paukovca Gradsko natjecanje VZG Zaprešića, ujedno i Prvi kup DVDa­ Hruševec Kupljenski održano je krajem mjeseca zaštite od požara kao poziv na masovni odaziv svih vatrogasnih snaga tog kraja. Natjecanje se održalo za mušku i žensku 3-1-A kategoriju te vježba s brentačama za djecu od 6-12 godina. Gradskom natjecanju za djecu prisustvovale su po dvije ekipe iz DVD-a Zaprešić i Ivanec. U kategoriji dječaka prvo mjesto pripalo je DVD-u Zaprešić, a u kategoriji djevojčica prvo je mjesto pripalo DVD-u Ivanec. Na 1. kupu DVD-a Hruševec Kupljenski u kategoriji djece sudjelovalo je ukupno 10 ekipa i to četiri ženske i šest muških. Prvo mjesto u ženskoj kategoriji djece osvo-

jio je DVD Ivanec, a u muškoj kategoriji djece naslov prvaka pripao je DVD-u Vatrogasac Strmec. Pehare i priznanja za osvojena mjesta članovima ekipa djece dodijelio je predsjednik Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, ujedno i predsjednik Vatrogasne zajednice grada Zaprešić i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hruševec Kupljenski gospodin Stjepan Ptiček. Gradskom natjecanju u 31-A kategoriji prisustvovalo je ukupno 7 ekipa i to šest muških i jedna ženska ekipa. U ženskoj kategoriji prvo mjesto pripalo je djevojkama iz DVD-a Zaprešić dok u muškoj kategoriji za prvaka grada slove također Zaprešićani. U B kategoriji prvo mjesto je

Natjecanje VZG Zaprešić

osvojila muška ekipa DVD-a Ivanec. Kupu DVD-a Hruševec Kupljenski prisustvovalo je 20 ekipa 3-1-A kategorije. Moglo bi se reći da je već očekivano prvo mjesto u muškoj kategoriji pripalo državnim prvacima i olim-

pijcima DVD-u Paukovec, te u ženskoj kategoriji ekipi Zaprešića koja se s lakoćom bori za prva mjesta. Pehare i priznanja sudionicima natjecanja udijelili su predsjednik i zapovjednik DVD-a Hruševec Kupljenski. Barbara Čuk

Humanitarni Kup DVD-a Zaprešić

Djeca na dobročiniteljskom zadatku Umjesto medalja sudionici natjecanja dobili su bedževe koje će uvijek moći nositi i podsjećat će ih na sudjelovanje na humanitarnom KUP-u u Zaprešiću  Prikupljena sredstva humanitarnog Kupa namijenjena su za kupnju računala djeci našeg prerano preminulog člana

ZAPREŠIĆ – Unatoč silnim oborinama i lošim vremenskim uvjetima u Zaprešiću se pronašlo dovoljno dobre volje da se razvesele naši najmlađi članovi pa je tako 3. lipnja 2010. godine u neposrednoj blizini lovačkog doma održan humanitarni Kup DVD-a Zaprešić u vježbi s brentačama za djecu od 6 – 12 godina. lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

91


županijske vijesti

Humanitarni kup Zaprešić

Natjecanju je prisustvovalo ukupno 20 ekipa iz bliže i dalje okolice. U kategoriji dječaka sudjelovalo je ukupno 12 ekipa, a u kategoriji djevojčica ukupno 8 ekipa. Kako bi natjecanje proteklo fer i u najboljem redu pobrinuli su se suci te voditelji ekipa i,

naravno, organizatori koji su osim natjecanja za djecu pripremili i igru graničara u kojoj su djeca pokazala svoj natjecateljski duh. Puno zabave, smijeha, skakanja i veselja završilo je proglašenjem postignutih rezultata. Pehare i priznanja te čestitke za osvojena mjesta djeci je dodijelio zapovjednik DVD-a Zaprešić, gospodin Miroslav Gregurin. Umjesto medalja sudionici natjecanja dobili su bedževe koje će uvijek moći nositi i podsjećat će ih na sudjelovanje na humanitarnom KUP-u u Zaprešiću. U kategoriji dječaka treće mjesto osvojio je DVD Ostrna, drugo mjesto DVD Haganj, a prvo je mjesto osvojio DVD Paukovec. U kategoriji djevojčica treće mjesto osvojio je DVD Ježevo, drugo mjesto DVD Lijevo Sredičko, a prvo je mjesto pripalo DVD-u Ivanec. U igri graničara bila je žestoka konkurencija, svi su vjerno navijali za svoje favorite, a najbolji su i pobijedili. Prvo mjesto u igri graničara osvojio je DVD Pisarovina, a pehar im je također dodijelio zapovjednik. Prikupljena sredstva humanitarnog Kupa namijenjena su za kupnju računala djeci našeg prerano preminulog člana. Barbara Čuk

Izvedena pokazna vježba za pučanstvo “Krpa 2010.” i posvećen kip sv. Florijana

Krpa 2010. SVETA NEDELJA – Pokaznom vježbom pod nazivom “KRPA 2010.” svetonedeljski vatrogasci su prisutnim mještanima i gostima prikazali intervenciju možebitne situacije u samom centru Grada. Sama vježba imala je kao pretpostavku oštećenje na plinskoj instalaciji u autopraonici “Krpa“. Tom prilikom došlo je do požara prostorije u kojoj je smješten plinski bojler te jedan dio opreme koji je potreban za rad autopraonice. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da je došlo do požara u prostoriji gdje se nalazi plinski bojler te da

92

Vatrogasni vjesnik

u prostorijama autopraonice ima velika količina dima koji se proširio na stambeni dio u kojem ima stanara koji su zarobljeni u svojim stanovima te iste treba u što kraćem roku evakuirati. Nakon što je zatvoren dovod plina i isključena električna energija uz pomoć pjenila, izolacijskih aparata te uz pomoć eksplozimetra istovremeno se vršila evakuacija i spašavanje te gašenje. Napomenimo kako se u neposrednoj blizini autopraonice nalazi i objekt od kulturnog značaja pa je trebalo i njega štititi vodenim mlazovima.

lipanj 2010.

Posvećenje kipa sv. Florijana

U ovoj vježbi sudjelovalo je 13 vatrogasaca te četiri vozila, opasnosti za vatrogasce krile su se u dimu, visokoj temperaturi i mogućnosti eks­ plozije. Samu vježbu promatrali su ugledni gosti među kojima: u ime Zagrebačke županije Željka Šabarić kao izaslanica župana Kožića, gradonačelnik Svete Nedelje Drago Prahin, dogradonačelnik Ivica Pavlić, predsjednik VZG Sveta Nedelja Damir Marenić te izaslanici DVD-a Kerestinec, Rakitje, Samobor i Strmec. Poslije izvršene pokazne vježbe uslijedilo je posvećenje kipa svetog Florijana kojeg su članovi DVD Sveta Nedelja postavili ispred vatrogasnog doma te podizanja

društvene zastave na jarbol gdje se sada vijori uz državnu i gradsku. Sam čin posvećenja obavio je velečasni Drago Bubnjar. U pozdravnoj riječi prisutnima su se obratili predsjednik VZG-a Damir Marenić, županijska izaslanica Željka Šabarić te gradonačelnik Drago Prahin. Svetonedeljšćani su se ovaj put pokazali kao pravi domaćini te je uslijedio bogati domjenak u velikoj sali DVD-a. Na kraju spomenimo da je ovaj događaj popraćen od strane TV OTV-a i Svetonedeljske Panorame, Svetonedeljskog lista, Nove Svetonedeljske Panorame, radio SVN-a, Vatrogasnog Vjesnika te Vatrenih Vijesti 911. Tekst i snimci: Damir Marenić


županijske vijesti Kup DVD-a Deanovec održan je pod pokroviteljstvom Gradonačelnika Grada Ivanić Grada, te uz organizacijsku pomoć VZG Ivanić Grad

Kup DVD-a Deanovec Ukupni pobjednik 3. kupa DVD-a Deanovec bila je ekipa DVD-a Johovec MA koja je primila i prijelazni pehar natjecanja DEANOVEC – Na vatrogasnom poligonu u Deanovcu, tijekom mjeseca zaštite od požara bilo je niz aktivnosti, a pored ostalog održan je 3. KUP DVDa Deanovec, vatrogasno natjecanje na kojem je nastupilo 48 natjecateljskih desetina iz svih krajeva Hrvatske. Kup DVD-a Deanovec održan je pod pokroviteljstvom Gradonačelnika Grada Ivanić Grada, te uz organizacijsku pomoć VZG Ivanić Grad. Iako je danima uoči natjecanja vrijeme bilo vrlo nepovoljno, na sam dan natjecanja vrijeme je poslužilo tako da su bili dobri preduvjeti uspješnog nad-

metanja natjecateljskih desetina. Veliki doprinos dale su ekipe koje su se natjecale u 4 kategorije i to u muškoj A kategoriji 33 ekipe, u muškoj B kategoriji 2 ekipe, u ženskoj A kategoriji 8 ekipa te u ženskoj B kategoriji 5 ekipa i koje su postigle zavidne rezultate. Pobjednici u kategorijama bile su sljedeće ekipe MUŠKI A: 1. DVD Johovec, 2. DVD Našice, 3. DVD Biškupec ŽENE A: 1. DVD Jalševec Breški, 2. DVD Donja Gračenica, 3.DVD Johovec MUŠKI B: 1. DVD Johovec, 2. DVD Mala Hrastilnica ŽENE B: 1. DVD Jalševec Breški, 2. DVD Turnašica, 3. DVD Staro Čiče. Ukupni pobjednik 3. kupa DVD-a Deanovec bila je ekipa DVD-a Johovec MA koja je primila i prijelazni pehar natjeca-

nja. Na natjecanju svim sudionicima podijeljene su Zahvalnice za sudjelovanje, a ekipama za osvojena prva tri mjesta dodijeljeni su pehari. Prvoplasirane ekipe su posebno nagrađene nagradama sponzora tvrtke CVIPEK d.o.o., Trgovine Trebovka, VP Ivanić Grad i tvrtke Vatropromet d.o.o. iz Zagreba. Ceremoniju proglašenja svojom nazočnošću uveličali su gospodin Ilija Krištić, dogradonačelnik Grada Ivanić Grada i Branko Petrinec, predsjednik VZG Ivanić Grad. O kvaliteti natjecanja svjedoči i podatak da su na KUP-u DVD-a Deanovec sudjelovale ekipe iz Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Karlovačke, Osječko-Baranjske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske i Splitsko-dalmatinske županije. Nakon službenog, natjecateljskog djela upriličen je zabavni program za sve sudionike, koji je potrajao do jutarnjih sati. Tekst i snimak: T. Abramović

Grad Zagreb

Otvorenje novog sjedišta VZ grada Zagreba U povodu obilježavanja 80 godina Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, u petak, 28. svibnja 2010. godine, svečano je otvoreno novo sjedište Vatrogasne zajednice Nakon niza godina kada je Zajednica bila „podstanar“ u vatrogasnom domu DVD-a Zagreb u Mlinarskoj ulici, uspješno je ostvarena želja aktualnog predsjednika Zlatka Križanića da krovna institucija zagrebačkih vatrogasaca useli u vlastite prostorije. Novo sjedište VZ Grada Zagreba nalazi se na adresi Našička 14, gdje je nekada bilo sjedište Hrvatske vatrogasne zajednice. Na svečanosti otvorenja nazočni su bili domaćini, dužnosnici VZ: predsjednik Zlatko Križanić, zamjenik predsjednika Stjepan Combaj, zapovjednik Javor Lozar, tajnik Damir Vlahović, djelatnice stručne službe Željka Bračić i Anica Romanić, članovi Upravnog od-

bora Zajednice, vodstvo JVP Grada Zagreba zapovjednik Mladen Malčić i dozapovjednik Ivan Lonjak kao i zapovjednici smjena i postaja, dakle kompletan vrh zagrebačkog vatrogastva. Od gostiju bili su nazočni: gradonačelnik Milan Bandić, pročelnici gradskih ureda Pavle KaGđa Boneti i gradonačelnik Bandić zajednički linić i Davor Jelavić te predstavnici presijecaju vrpcu Ureda za upravljanje u hitnim situacijama. Nakon što su se prigodnim govorima predsjednika Zajednice Pavla Bonetija, da nazočnima obratili predsjednik Križanić i zajednički otvore prostorije simboličkim gradonačelnik Bandić, novi je prostor bla- rezanjem vrpce. Nakon svečanog otvagoslovio župnik crkve Sveta mati slobode. ranja nazočni su razgledali novouređene Gradonačelnik Milan Bandić zamolio je urede i prostorije Vatrogasne zajednice. gospođu Nives Boneti, suprugu pokojnog Tekst i snimak: Denis Ružić lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

93


na tragu povijesti

Vatrogasna misija Ferdinanda Jergitscha KLAGENFURT – Početkom druge polovine XIX. stoljeća, naglim razvojem riječnog prometa – potaknutog izgradnjom sisačkih brodogradilišta; zatim izgradnjom željezničke pruge od Zagreba do Siska 1862. godine; te iste godine i drvenog mosta preko Kupe u Sisku – započinje razdoblje najbrže urbanizacije Siska i pretvaranja iz trgovišta u značajno gradsko i strateško prometno središte ovog dijela Hrvatske i Slavonije. U to doba ugledni i napredni sisački građani, trgovci žitom i drvom i obrtnici, a posebno članovi gradskog magistrata, okupljaju se oko ideje osnivanja dobrovoljnog vatrogasnog društva u Sisku. Izgradnjom željezničke pruge prema Sisku 1862. godine dolazi do sve veće razmjene roba i ljudi u ovom lučkom središtu, s kojima dolaze i napredne ideje. Sisak postaje zanimljivim odredištem poslovnih ljudi iz gradskih središta Monarhije: od Beča, preko Linza, Graza i Klagenfurta. U Sisku oni otvaraju svoja predstavništva ili imenuju uglednije sisačke trgovce za predstavnike većih skladišta u obližnjem Zagrebu. Uoči osnivanja dobrovoljnog vatrogasnog društva u gradu 1865. g. Sisak je posjetio i ugledni poslovni čovjek, zapovjednik vatrogasnog društva u Klagenfurtu (Celovec) u Austriji, trgovac Ferdinand Jergič (Ferdinand Jergitsch). Kao jedan od trojice sinova Josefa Jergitscha, doseljenika iz Slovačke, Ferdinand je (rođen 30. svibnja 1836. g. u Klagenfurtu) nastavio obiteljsko zanimanje vezano uz drvnu industriju i kao majstor-sitar obilazio područje današnje južne Njemačke i Austrije te 94

Vatrogasni vjesnik

obližnjeg Kranja u današnjoj Sloveniji. U međuvremenu Ferdinand Jergitsch prisustvuje velikoj javnoj sportsko-vatrogasnoj demonstraciji i smotri u Leipzigu u Njemačkoj, kao član jedne od Komisija za vatrogastvo. Na tom skupu, održanom 1863. g., upoznaje Carla Metza vodećeg proizvođača vatrogasnih sprava i šprica te osnivača dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Heidelberga. Mladi Ferdinand je uočio prednost i neophodnost

Treći slijeva stoji F. Jergitsch s članovima rukovodstva FF Klagenfurt, 1896.

skim ocima i zainteresiranim naprednim ljudima pokazuje rad svoje štrcaljke. Krajnji ishod ovog poznanstva dvojice naprednih ljudi bio je osnivanje

Carl Metz

Ferdinand Jergitsch

postojanja dobrovoljnog vatrogasnog društva u Klagenfurtu i već krajem svibnja 1864. godine tvorničar Metz osobno dolazi u Klagenfurt, gdje grad-

DVD Klagenfurt (FF Klagenfurt) 14. lipnja 1864. godine, kada je Ferdinand Jergitsch izabran za prvog zapovjednika društva.

Druženje s Carlom Metzom otvara nove vidike mladom Jergitschu. Naime, dotadašnja učmala organizacija vatrozaštite gradova, svedena na masovne, ali prisilne odazive nezainteresiranih obrtničkih pomoćnika, koji su tek kablićima gasili kuće bez razrade same organizacije i unapređenja tehnike – bila je povod mladom tvorničaru Carlu Metzu za novu organizaciju vatrogastva u duhu vremena novog građanskog društva. U njemačkom gradu Durlachu kraj Karlsruhea na rijeci Rajni, još 1846. godine, primijenio je ideju dobrovoljnog vatrogastva. Bila je to ujedno i životna potreba novog imućnog građanskog staleža za očuvanju stečenog bogatstva. Carl Metz je bio vrstan organizator i konstruktor-tehničar, uskoro i sam proizvođač vatrogasne opreme. Prema njegovoj novoj slobodnoj koncepciji do-

Stara gradska vijećnica grada Klagenfurta u atriju koje je 1864. godine osnovano dobrovoljno vatrogasno

lipanj 2010.


brovoljna i osmišljena zaštita od požara obuhvaćala je: “Slobodno udruživanje vatrogasaca uključenih u dobrovoljnu discipliniranu organizaciju; tehničko opremanje jedinica suvremenim sredstvima i temeljitu stručnu vatrogasnu izobrazbu.” Na takvoj humanoj i solidarnoj osnovi udruživanja jedne stručne i poluvojno organizirane organizacije, stvorena je osnova za razvoj dobrovoljnog vatrogastva, posebno prihvaćenog od pripadnika novonastale buržoazije. Smisao inicijative iz Durlacha bio je postojanje organiziranih i uvijek spremnih

gastvo postaje novim pogledom na svijet nove generacije prožete sveopćim humanizmom u kojem se brišu staleške granice među ljudima, jer vatru zajedno gase potomci plemića, mladi tvorničari, obrtnici i obični građani – ujedinjeni slogom za pomoći bližnjem. Nakon poznanstva s Metzom mladi i oduševljeni vatrogasni misionar Ferdinand Jergitsch postaje njegovim zastupnikom i trgovcem vatrogasnim štrcaljakama za područje zemalja na Balkanu. Iz zapisa u lokalnim novinama “Klagenfurter Zeitung” doznajemo za niz odlazaka

Slijeva Đuro Gajdek, Roman Felsner i Vili Tomat, vatrogasni povjesničari, ispred slike nadvojvode Jergitscha u njegovom matičnom društvu FF Klagenfurt

dragovoljaca, pripravnih za borbu s vatrom na humanitarnoj osnovi. Dobrovoljno vatro-

Jergitscha u susjedne zemlje, preko Slovenije, Hrvatske i Srbije do Turske, gdje održa-

Društvo FF Klagenfurt sa zapovjednikom F. Jergitschem, 1864.

va pokazne vježbe s Metzovim vatrogasnim štrcaljkama, a istodobno obučava građanstvo i pomaže u osnivanju DVD-a. Dakle, nema sumnje da je na svojim trgovačkopromidžbenim putovanjima

Iz Spomenice DVD-a Karlovac, 1871. Godine 1871. postao je načelnikom slobodnog i kraljevskoga grada Karlovca dr. IVAN ŠIMUNIĆ, odvjetnik i jedan od najzaslužnijih ljudi i javnih radnika za naš grad. Odmah je uvidio da je i u Karlovcu potrebno osnovati vatrogasno društvo, kakva su već postojala u nekim drugim gradovima. Zato se povezao sa Zagrebom, Siskom i Celovcem. 9. svibnja stigoše u Karlovac kapetan celovačkog vatrogasnog društva FERDINAND JERGIČ, vojvoda sisačkog MILAN MALINARIĆ, te podvojvoda zagrebačkog OTON JOKUŠ, da bi na temelju svojih iskustava šimunićevu plemenitu zamisao pretvorili u djelo. Već sutradan, na sjednici gradskog zastupstva jednoglasno je zaključeno da se u Karlovcu osnuje DOBROVOLJNI VATROGASNI ZBOR kao i da se smjesta za isti nabave najpotrebnije sprave i ostala oprema.

Ferdinand Jergitsch 1836. – 1900.

Ferdinand Jergitsch, nakon otvaranja željezničke pruge od Zidanog Mosta preko Zagreba do Siska, posjetio i Sisak prije 1865. godine. Vjerojatno je tada uspostavio prve kontakte s ljudima iz sisačkog Magistrata, ali i s doseljenim obrtnicima iz Austrije, zainteresiranim za vatrozaštitu grada. Vrijeme okupljanja osnivača društva očito je uslijedilo prije 1865. godine. Za takvu pretpostavku podatke nam daju i dosadašnji istraživači vatrogasne povijesti kao i informacije iznesene službeno, u pisanom obliku, u novinama ili na službenim skupovima vatrogasaca. Tekst, slike i preslike: Đuro Gajdek

Kuća obitelji Jergitsch u Klagenfurtu gdje postoji i istoimena ulica

lipanj 2010.

Vatrogasni vjesnik

95


reportaža

Nova vatrogasna generacija RIJEKA – U organizaciji Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije održan je završni ispit za polaznike stručnoga osposobljavanja za stjecanje zvanja dobrovoljni vatrogasac. Osposobljavanje je pohađalo 36 kandidata, članova DVD-a Čavle, Halubjan, Crikvenica, Škalnica i Klana. Program je trajao 74 sata, a vodio ga Dario Gauš, zamjenik zapovjednika JVP-a Grada Rijeke. Osim njega, predavači su bili i Nikica Tramontana (VZ PGŽ), Slavko Suzić i Boris Kauzlarić (JVP Grada Rijeke) te Klaudijo Filčić (DVD Halubjan). Program se provodio u prostorijama i na vježbalištu JVP-a Grada Rijeke, vatrogasne postaje Vežica. Tijekom obuke, za polaznike su održana predavanja na temu Ustrojstvo zaštite od požara, Gorenje i gašenje, Protupožarna preventiva, Vatrogasne sprave i oprema, Tehnička služba u vatrogastvu, Vatrogasne taktike te Vatrogasne vježbe. U praktičnom dijelu programa polaznici su se okušali i u nizu vatrogasnih vježbi, i to: vježbama iz tehničke službe u vatrogastvu (izvlačenje unesrećene osobe iz vozila), vatrogasne taktike (požar podrumskog prostora), školskim vježbama u parteru te visinskim vježbama na vatrogasnom tornju i

Novi ispitani vatrogasci

autoljestava, prema vatrogas­ nom vježbovniku. Stečena znanja i vještine polaznici su vješto primijenili na završnome ispitu koji se sastojao od provjere teoretskoga znanja i praktične vježbe. Pravo na ispit, temeljem redovitog pohađanja osposobljavanja, steklo je 29 kandidata. Zahvaljujući pokazanom teorijskom i praktičnom znanju, ocjenjivačka je komisija imala lak posao i zadovoljstvo da svim ispitnim pristupnicima da zasluženu prolaznu ocjenu. Prema pokazanim znanjima i vještinama, ovogodišnja je grupa, ističu instruktori, bila iznimno kvalitetna pa će polaznici osposobljavanja predstavljati znatno pojačanje u svojim DVD-ima. Program je pohađalo čak osam polaznica. Prema riječima voditelja obuke Daria Gauša, u svlada-

Sveobuhvatne pripreme za ispit

96

Vatrogasni vjesnik

lipanj 2010.

RUŽICA VUKOJA (DVD Crikvenica) – Ovaj je tečaj bio vrlo koristan i edukativan. Već sam 10 godina članica DVD-a Crikvenica, ali mislim da ću sada, sa znanjem i vještinama koje sam ovdje stekla, moći puno kvalitetnije sudjelovati u radu Društva. Do sada sam, naime, prošla jedino obuku za vatrogasnu mladež, a ovo je bilo nešto puno ozbiljnije i korisnije.

MANUELA LEŠIĆ (DVD Klana) – Na tečaj sam se prijavila jer želim napredovati, stjecati nova znanja i iskustva, a to smo na ovom tečaju i dobili. Predavači su nam na zanimljiv način prezentirali puno novih informacija pa nije bilo problema u njihovom usvajanju. Veseli me što je tečaj pohađalo i puno cura. Dokazale smo da i za nas ima mjesta u vatrogastvu te da uz odgovarajuću obuku, možemo postići sve što i dečki. Sve u svemu, ovo je bilo jedno jako pozitivno iskustvo za mene. vanju svih vatrogasnih zadataka i vježbi one nisu nimalo za­ostajale za svojim muškim kolegama pa zaslužuju posebnu pohvalu. Inače, organiziranje osposobljavanja za stjecanje zvanja ispitanoga vatrogasca dio je

redovite edukativne aktivnosti koja se iz godine u godinu provodi pod okriljem Vatrogasne zajednice PGŽ-a. Osposobljavanja se provode prema potrebi, u pravilu barem jednom na godinu. Vanda Radetić-Tomić


Reportaža

Puhački orkestar VZG Jastrebarsko otvorio 1. međunarodni festival vatrogasnih puhačkih orkestara Europe u Leipzigu

Glazbena promocija Hrvatske Puhački orkestar VZG Jastrebarsko koji se predstavio jednosatnim nastupom vodio je prof. Dragutin Fabijanić LEIPZIG – U sklopu sajma vatrogastva, zaštite i spašavanja Interschutz u Leipzigu, prvi je put održan Međunarodni festival vatrogasnih puhačkih orkestara. Republiku Hrvatsku predstavljao je puhački orkestar vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog. Puhački orkestar VZG Jastrebarsko broji 45 članova, a sastavljen je od ponajboljih glazbenika iz pet vatrogasnih orkestara s područja Grada Jastrebarskog i to iz orkestra DVD-a Cvetković, DVD-a Domagović, DVD-a Gornji Desinec, DVD-a Plešivica i DVD-a Stankovo. Prvi Međunarodni festival vatrogasnih puhačkih orkestara održan je 11. i 12. lipnja 2010. godine ispred gradske vijećnice u centru Leipziga. Puhački orkestar VZG Jastrebarsko imao je čast sudjelovati u otvaranju festivala na kojem je prisustvovao i predsjednik Walter Egger, predsjednik CTIF-a predaje priznanje CTIF-a Walter Egger. predstavniku VZG Jastrebarsko prof. Fabijaniću

Puhački orkestar VZG Jastrebarsko s voditeljem prof. Dragutinom Fabijanićem

Nakon otvaranja glazbenici su se predstavili jednosatnim koncertom hrvatskih i svjetskih evergreena te tako zadivili brojne posjetitelje. Puhačkim orkestrom dirigirao je prof. Dragutin Fabijanić. Na festivalu su još sudjelovali i vatrogasni orkestri iz Njemačke, Austrije, Poljske, Češke, Slovačke i Srbije. Puhački orkestar VZG Jastrebarsko ugostili su vatrogasci grada Delitzscha koji se nalazi nedaleko grada Leipziga. Puhački orkestar dočekao je i primio gradonačelnik grada Delitzscha te im zaželio dobrodošlicu i ugodan boravak. Uz zahvalu na ugodnom gostoprimstvu PO VZG Jastrebarsko održao je još jedan koncert ispred vatrogasne postrojbe Delitzsch nakon čega je nastavljeno druženje s domaćinima. Tekst i slike: Goran Dikšić

Na slici lijevo, mladi glazbenici iz Hrvatske tijekom posjeta gradonačelniku grada Delitzscha i za vrijeme nastupa


Snimio: Asim Čabaravdić

Otvoren 15. jubilarni kamp vatrogasne mladeži HVZ-a, Fažana 2010.


Vatrogasni vjesnik br. 06/2010