Page 1

November 2013

Beiteskifte

side 12–13

Arbeidskarane

side 24–25 Tidenes beste

side 4–5

Gullet snart klart

I desse dagar startar støypinga av det som vil bli det nye klubbhuset på Hafstadparken. - Vi står føre ein ny tidsalder, seier Per Øyvind Storevik som har hovudansvaret for framdrifta av Hafstadparken. Side 20 og 21


FØRDE FØRDE ILIL

2

NR. 2 – 2013

STYRET I FOTBALLGRUPPA:

Leiar: Bård Eikeset

Sportsleg leiar: Odd Henrik Hagen

Tusen takk for i år! Sesongen 2013 er over, og for ein sesong det har vore! I 2012 hadde vi 103 lag i Førde fotball, noko som gjorde oss til den 6. største klubben i Norge. I år har vi vore nærare 120 lag, noko som fortel om ei stadig veksande interesse for fotball. For oss i styret er det fantastisk å registrere denne auken, og vi skal gjere det vi kan for å utvikle tilbodet vidare. Vi har hatt vår første sesong med våre to nye treningsbaner i Hafstadparken, noko som har vore etterlengta i mange år. Dette har gitt våre lag ein betre treningskvardag, og særleg våre seniorlag som tidlegare har brukt like mykje tid i bil til og frå treningsfeltet som til sjølve treninga. Men det er ikkje berre senior-laga våre som nyt godt av desse banene, også breddelag ned til barnegruppa har hatt organiserte treningar her, noko som igjen har frigitt ledig tid på grendabanene våre til glede for våre nesten 60 lag i grendaserien. Men, det er eit «men» med så mange lag så kan vi trass nye baner ikkje tilby våre breddelag frå ungdomsgruppa og ned til grendaserien tilbod om meir enn ei treningsøkt i veka. Det er med andre ord framleis behov for meir banekapasitet i Førde, så her må alle gode krefter gå saman. Sportsleg sett har 2013 vore ein kjempegod

Arrangement: Mariann Njøsen

sesong. For vårt A-lag herrer har sesongen vore historisk, dei fleste er nok samde om at aldri har vi hatt eit betre fotballag i Førde. Vi leda vår gruppe ved halvspelt serie, men måtte sleppe førehandsfavorittane Bærum og Asker framfor oss ved sesongslutt. Vårt andrelag var lenge med å kjempa om opprykk til 3. divisjon, men det holdt ikkje heilt inn. Heilt inn holdt det derimot for Førde 3, som etter kun å ha gitt bort 5 poeng i løpet av heile sesongen neste år blir å finne i 5. divisjon. Vårt unge damelag fekk det derimot tyngre, og må ta steget ned ein divisjon i 2014. For klubben bør det vere eit mål å gjere opphaldet i 3. kortast mogleg. Våre aldersbestemte lag har også markert seg i 2013. Vårt G16 lag spelte sluttspel i Adidas Cup, og på jentesida vart vårt J13/14 krinsmeister, for første gong på 11 år. Det er og verdt å nemne at eit av våre G13-lag gjekk heilt til topps i Selje Cup. Fleire enkeltutøvarar har markert seg positivt, av desse vel vi å trekke fram Daniel Kvalvågnes som i sommar vart utteken på G16landslaget. Avslutningsvis ønskjer eg å seie takk til alle våre spelarar som har gitt oss sportslege prestasjonar til glede for alle på sidelinja, til alle trenarar, oppmenn og anna støttepersonell som gir av si tid for at vi kan ha eit så stort aktivi-

LEIAREN

19 20

tetsnivå, til foreldre som bidreg med alt frå stemning på kampar til kakebaking og sjåføroppdrag. Og sist, men ikkje minst – ei stor takk til alle våre sponsorar og samarbeidspartnarar som stiller opp og som muliggjer at vi kan oppretthalde og vidareutvikle tilbodet til våre aktive. Eit «vel blåst» til alle, så gler vi oss allereie no til 2014. Beste helsing Bård Eikeset leiar Førde IL Fotball

Klart for leiarskifte

Sport, marknad: Kjetil Bolsø

Utdanningskontakt: Terje Sørbø

Jo Inge Gåsvær er leiar i Førde IL Fotball, i januar 2014 tek Irene Bjørndal over.

Trykk: Sogn og Fjordane Avistrykk. Produksjon: Firda Media as Opplag: 6000 Distribusjon: Innstikk i Firda

I januar 2014 tek Irene Bjørndal over som administrativ leiar i Førde IL Fotball etter Jo Inge Gåsvær. Irene er ei av få kvinner i denne posisjonen i Norge. Men det bekymrer verken ho eller avtroppande administrativ leiar seg for. –Irene er svært dyktig, og kjenner klubben godt, seier Jo Inge Gåsvær. –Ho har vore styremedlem og økonomiansvarleg i klubben i nes-

ten to år, noko som gjer at ho kjenner drifta godt. –Og det er svært viktig, sidan vi er ein av dei største klubbane i landet med ein enorm aktivitet. Då er det mykje å setje seg inn i, og når ho kan dette frå før er det ein stor fordel. –I tillegg kjenner eg Irene som entusiastisk, hardtarbeidande og sta, og det er eigenskapar som trengst i jobben. Så eg er heilt sikker på at Irene vil gjere ein kjem-

pejobb og leie klubben vidare på ein god måte, seier Jo Inge Gåsvær. Bjørndal sjølv gledar seg til å ta fatt. –Å leie ein av landets største fotballklubbar blir svært spanande. Vi har ei omfattande drift, samtidig som det er mange spanande prosjekt på gong som vil forme klubben vidare, seier ho. –Klubbhuset på Hafstad blir det nye samlingspunktet vårt,

samtidig som det vil bety noko for dei fleste i Førde. Utvikling av stadion blir kjekt å vere med på, og sjølvsagt er planane om storhall spanande. –Eg har sjølvsag mykje å lære endå, seier Irene, men det er jo veldig kjekt å stadig lære noko. Dette blir spennande, avsluttar Irene Bjørndal.


FØRDE IL

NR. 2 – 2013

19 20

Samarbeidspartner

Kvalitet - Trygghet - Erfaring Vi er stolte av å være en bedrift som har lange tradisjoner og hvor kvalitet i alle ledd er viktig.

Leverandør til godt håndverk Flovegen 5, 6800 Førde - Telefon: 57 82 85 00 - Telefaks: 57 82 85 01 www.neumann.no

TRELAST OG BYGGEVARER - MUR OG BETONGPRODUKTER - KJØKKEN, BAD OG INTERIØR

3


FØRDE FØRDE ILIL

4

19 20

NR. 2 – 2013

–Tidenes beste – Dette er den beste plasseringa eit Førde-lag har hatt nokon gong, vil eg tru, seier Knut Erik Folland etter fullført debutsesong i 2. divisjon med herrelaget. Førde var lenge med i kampen om opprykk til Adeccoligaen, og først i siste serierunde i oktober vart det klart at mannskapet til Knut Erik Folland og Torbjørn Glomnes hamna på 3. plass, bak dei hardtsatsande Akershus-klubbane Bærum og Asker. -Det har vore ein formidabel sesong. Alle norske medier, bortsett frå Firda, tippa oss rett ned igjen før sesongen starta. Og etter eit par snubletrådar i dei innleiande kampane, har det gått langt betre enn forventa, seier Folland og forklarar årets sportslege suksess med følgjande tre punkt: 1: Hafstadparken 2: Styrka stall 3: Økt konkurranse – Dette kan forklarast enkelt. Vi har allereie fått effekt av Hafstadparken den første sesongen. Vi har fått trent meir og betre, men først og fremst så har vi brukt mindre tid på reiser til baner rundt om i fylket gjennom vinteren. Slitasjen har vore mindre på spelarane og overskotet har gjeve seg positive utslag sportsleg, seier Folland. Når det gjeld treningsgruppa så har den blitt styrkt gjennom at tre nye spelarar har komme til. – Vegard Gjermundstad, Øystein Myrkaskog og Johan Vennberg har alle bidrege positivt i treningskvardagen. Og på den måten har konkurransen om plassane blitt langt tøffare, og det har vore ein fantastisk «go» i gruppa gjennom sesongen, seier Folland og vil ikkje dvele for lenge på kva som kunne ha skjedd dersom, viss, såframt……. – Nei, 2013-sesongen er over, og vi har flytta fokus til 2014. Målet er å byggje ei endå sterkare spelargruppe til neste år. Vi har sett at vi har vore nære å ta eit steg opp, og har difor lyst til å prøve å ta det steget. Men det føreset sjølvsagt at det vert teke nokre grep, seier Folland. Hovudtrenaren viser til at klubben no

Thor Erik Nygård jublar etter ei scoring.

er midt i ein prosess kor kursen for 2014sesongen vert lagt. – Laget har opplevd resultatmessig vekst i år. Både defensivt og i overgangsspelet vårt har vi utvikla oss mykje. No bør vi jobbe mykje med å bli betre i det etablerte offensive spelet vårt. Etter å ha sett at vi har vore med i toppen gjennom heile sesongen, så må det vere eit mål å gjenoppleve det neste sesong. Men då trengst det også nokre utskiftingar i spelarstallen. Vi har sett at vi har vore sårbare etter at Christoffer Hafsås, Eirik Fraas og Øystein Vetti var uaktuelle i haust. Det vart både mindre konkurranse, og vi hadde mindre fleksibilitet i spelargruppa. Og slitasjen på dei resterande vart større, seier Folland. Han viser til at han den siste månaden har hatt tankar om kva som skal gjerast for å ta eit steg til opp på divisjonsstigen. – Men dette er jo først og fremst noko dei styrande i klubben må ta stilling til. Vi har langt mindre å rutte med enn dei klubbane vi konkurrerer mot, og må bruke pengane langt betre enn dei. Og for oss handlar det ikkje om å gje høge spelarlønningar, seier Folland og viser til at alt dette må vere på plass ved nyttårsskifte. – Vi har i år sett effekten av å ha stort sett heile spelargruppa på plass kvar dag gjennom vinteren. Då kan vi skape kontinuitet i trenings-kvardagen. Noko som må til. Og sjølv om vi ser at vi har fleire fine typar som er på veg opp på gutesida, så meiner eg at vi treng nokre eksterne forsterkingar også. Viss vi skal vere med å kjempe om opprykk i ein sesong til, seier hovudtrenaren. – Det er synd vi ikkje vart med heilt inn. Men uansett ein sesong langt over forventa. Og eg håpar effekten av Hafstadparken blir sterkare og sterkare. Der myldrar det av aktivitet gjennom heile veka, og det er klart at på sikt så vil det resultere i betre spelarar, seier Folland.

Damelaget – Når det gjeld damelaget så har dei hatt ein utfordrande sesong i 2. divisjon. Mange spelarar er ikkje i Førde, og det har difor ikkje vore god nok kvalitet på treningane. Men siste delen av sesongen var betre, og med tanke på mange av dei gode spelarane vi får opp frå aldersbestemt, så ser dette lyst ut. Vi vil styrke appartet rundt hovudtrenar Geir Hoff, og jobbar med å få dei meir etablerte spelarar som

Linda Saltskår, Camilla Stenseth, Anette Saltskår, Amanda Nesbakk, Henriette Jagedal og Andrine Njøsen Helgås til å bli med vidare. Då trur eg kombinasjonen av rutine og ungdommeleg pågangsmot skal gje resultat, seier Knut Erik Folland.

4. divisjon herrar -Dette har vore det yngste laget vi har hatt noko sinne, og samstundes har dei også hatt den beste plasseringa noko sinne. Dei trenar mykje, er dedikerte på at dei vil satse, og flesteparten av dette er spelarar som held gutealder. Og vi har prioritert å bruke desse unge spelarane på 4. divisjonslaget i staden for i den lokale guteserien, og har dessutan brukt dei fleste av desse spelarane i Adidas Cup. Her tok dei oss til finalespelet i Oslo, og trenarane Johan Pettersen og Arild Sandvoll skal ha ros for godt arbeid. Samstundes er det ingen tvil om at trenar Lars Ove Nistad som kontinuitetsbærar betyr mykje. Gjennom eit utal med kvalitetsøkter på toppgruppene, akademitreningar og satsingslag, så har han prega mange spelarar på ferdigheitsnivå. Noko som har uvurderleg betydning i denne alderen, seier Folland.

Klubben elles – I tillegg til desse nemnde laga, så er det grunn til å rose dei fleire hundre trenarar og lagleiarar som brukar så mykje av fritida seg på fotball-aktivitetar. Mange av laga har auka treningsmengdene sine etter at vi har fått Hafstadparken, og grendabanene har fått ”eit nytt liv”. Klubben er ein av dei største i landet, og vi driv eit inkluderande og viktig arbeid overfor barn og unge. Samstundes må vi aldri slå oss til ro med situasjonen og vere nøgde med det arbeidet vi gjer. Vi kan alltid prestere betre på alle nivå, og det er viktig å drifte heile klubben i riktig retning. Vi må ikkje vike for viktige nedfelte prinsipp i klubben, og eg er sikker på at dette vil gje resultat på sikt.


NR. 2 – 2013

FØRDE IL 19 20

Øystein Myrkaskog, Thor Erik Nygård og Torstein Frøholm jublar etter ei scoring.

Torstein Frøholm og Daniel Grimset Kvalvågnes.

Her ser vi Hanne Rygg på Førde sitt damelag i duell med ein motspelar.

5


FØRDE FØRDE ILIL

6

NR. 2 – 2013

19 20

Trenger du container? Ring oss på 09 700 tlf 09700 J J J J J

Kurs og møter Lokalmat på menyen Kunst og kultur Blåtur og kick-off Bryllup og jubileum

- hotellet for dei gode opplevingane!

Storehagen 2, 6800 Førde - tlf. 57 83 40 00 - www.rica.no

Hurtigmat som er enkel å ta med heim, på jobb, ute, eller på tur!

Ferskt & delikat Praktisk & enkelt s FRUKTBAR s SALATBAR s FERDIGMAT s BUTIKKBAKERI

OPNINGSTIDER: 8-21 (9-20)

HANDELSHUSET

Telefon: 09 700 www.norskgjenvinning.no


FØRDE IL

NR. 2 – 2013

7

Ri

ng

på Ska bi de le 57 n? 83 72 50

19 20

Tlf.: 57 83 72 50 e-post: post@bilskadesenteret-as.no www.bilskadesenteret-as.no

Vi har flytta til nytt og romsleg bygg i Hafstadvegen ved E39!

Vi tilbyr no også

ANTIRUSTBEHANDLING! Tuff-Kote Dinol behandling, den mest avanserte og omfattande rustbeskyttelsebehandlinga.

Velkommen innom!

SS BILGLA

Opningstider: Mandag–fredag 0730–1630

www.volkswagen.no

Møt den fjerde årstiden med 4MOTION firehjulstrekk. Det er høst og kampanjedager hos Volkswagen. Akkurat nå tilbyr vi blant annet svært gunstig finansiering på alle våre 4MOTION-modeller. Det betyr at du er godt forberedt på vinteren med sikkert veigrep og suveren fremkommelighet. Velkommen til prøvekjøring og en hyggelig bilprat. *Eff. rente 6,43 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etabl.-/tinglysningsgebyr kr 3.990 og termingebyr kr 85. Total kredittkostnad kr 175.049. Renten er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal salgsrente. Kampanjerenten gjelder ikke ved kjøp av Volkswagen Touareg. Tilbudet gjelder frem til 31.10.13. Drivstofforbruk variert kjøring Golf stasjonsvogn: 4,5 - 4,8 l/100 km. CO2-utslipp 119 - 124 g/km. Golf: 4,5-4,7 l/100 km. CO2-utslipp 119-122 g/km. Passat Alltrack: 5,7 - 5,9 l/100 km. CO2-utslipp 149 - 155 g/km. Tiguan: 5,8 - 6,0 l/100 km. CO2-utslipp 150 - 158 g/km.


FØRDE FØRDE ILIL

8

19 20

NR. 2 – 2013

Frå tidleg morgon til – Eg er privilegert. Det er jo dette eg har mest lyst til å halde på med, smiler Torbjørn Glomnes. Kvar einaste dag er det stor sjanse for at du treff Torbjørn Glomnes på Hafstadparken. Frå tidleg morgon til seint på kveld har han tilhald på den nye tumleplassen for dei 1300 spelarane våre i klubben. Her er han i sitt ess, og om han er ansvarleg som trenar eller berre hjelpar, så fell kommentarane jamnt og trutt. – Det er klart når eg har halde på med fotball gjennom heile livet, så har eg sikkert snappa opp eitt og hitt. Og eg vel å tru at mykje av det kan andre ha glede av, seier TG då Førde-patrioten treff han på ei av satsingsgruppe-treningane med 2000-generasjonen. – Det er mange flotte typar her, og spennande å sjå utviklinga deira. Dei har komme langt når det gjeld

basisferdigheit, men må jobbe med å vere meir nøyaktige i det dei held på med. Det er viktig at dei tidleg forstår kvifor presisjon er viktig i alt du gjer på ei fotballbane. Og det handlar ikkje berre om at du teknisk er i stand til å utføre ei arbeidsoppgåve. Men du skal forstå ho også, seier Glomnes og ser med glede at mange av trenarane for breiddelaga på 2000-generasjon følgjer treningane tett. – Dette er faktisk noko av det viktigaste vi opplever. Med totalt meir enn 120 lag i klubben, er det sjølvsagt umogleg for oss som er tilsette som trenarar å reise rundt til alle lag. Det er nok fleire som forventar det, men det vil i tilfelle berre bli eit stunt. Vi har satsingslaga, og så håpar vi på denne måten å halde kontakten med dei mange trenarane vi har i breiddelaga ved at dei følgjer desse treningane på satsingslaga. Det er trass alt breiddelags-trenarane som skal føre arbeidet vidare på kvar einaste trening,

seier TG som er den einaste i Sogn og Fjordane som har utdanning som UEFA Pro-lisens. – Kompetansen på trenarsida i klubben er god, og utfordringa er først og fremst at alle dei flinke foreldra som stiller opp kveld etter kveld, skal dra nytte av denne kompetansen. I tillegg til at vi vil at så mange trenarar som mogleg stiller i Hafstadparken for å hente impulsar av andre, så kjem vi til å dra i gang trenarforumet att. Det er viktig å diskutere trening med andre trenarar, og på den måten utvikle seg. Og ikkje minst er det veldig bra viss mange tek dei forskjellige trenarkursa som fotballkrinsen arrangerer. Ta kontakt med oss, og så skal vi hjelpe deg på veg, er rådet frå Torbjørn. Og det skulle ikkje vere vanskeleg å oppdage han på treningsfeltet gjennom vinteren. Så slå av ein prat, og bli betre som trenar.

VEKEPLAN FOR TORBJØRN GLOMNES Omtrent slik seg vekene ut for Torbjørn Glomnes tidleg på hausten 2013:

Mandag: 07.00-18.00: Videoanalyse av kamp i helga. Oppsummering kamp overfor A-lagsspelarar. 19.00-20.30: Satsingsgruppe 2000

Tysdag: 06.30-08.00: Trening A-lagsspelarar, tre til åtte spelarar 11.30-12.45: Satsingsspelarar Hafstad vgs 15.00-16.00: Toppgruppe 1999/2000 eller 1997/1998 17.30-19.00: Trening A-laget

Onsdag: Er i utgangspunktet fridag, men er som oftast innom Hafstadparken på kveldstid med anten A-laget damer eller smågutelags-trening. Viss kampdag på laurdag, er det ordinær A-lagstrening på onsdag.

Torsdag: 06.30-08.00: Trening A-lagsspelarar, tre til åtte spelarar 11.30-12.45: Satsingsspelarar Hafstad vgs 15.00-16.00: Toppgruppe 1999/2000 eller 1997/1998 17.30-19.00: Trening A-laget

Fredag: 17.30-19.00: Trening A-laget 19.00-20.30: Eventuelle andre lag, til dømes satsingslag 1999 -I samband med kampavvikling i helga, går det minst eit døgn. Sjølv om vi i år har fått bruke mykje fly til bortekampane. Men når vi har spelt bortekampar på søndag, så har eg ofte gått rett på analysearbeidet når vi har komme tilbake til Førde. Og da går gjerne natta med også, seier Glomnes. -I tillegg til desse øktene i Hafstadparken, skal eg vere samtalepartnar for aktuelle trenarar i klubben, anten på akademiøktene om morgonen eller på ettermiddagane. Og saman med Lars Ove Nistad har vi eit tett samarbeid om toppgruppene. Dessutan skal vi bidra overfor fotballkrinsen når det gjeld sportsleg tilbod til andre klubbar i vårt område, både med tanke på akademilag (i år 1999), bylag (2000) og avvikling av Fotballskular (2001, startar truleg januar 2014).

Torbjørn Glomnes på trening med satsingsgruppa til 2000-generasjonen.


NR. 2 – 2013

FØRDE IL 19 20

l seint på kveld

9


FØRDE FØRDE ILIL

10

19 20

NR. 2 – 2013

BAK ENHVER FORRETNINGSUKSESS, STÅR DET EN DYKTIG REGNSKAPSFØRER Som Norges største regnskapsog rådgivningskjede har vi bidratt til mange forretningssuksesser, og vi bidrar gjerne til din. Les mer om Økonors hverdagshelter på okonor.no

Økonor Førde, Langebruvegen 2, 6800 Førde, tlf: 57825860 forde@okonor.no

Vi støttar Førde IL fotball i medgang og motgang!

Dei fleste vel fotball... Knapt noko anna er vel meir populært enn fotball? Born eller vaksen - du finn ”fansen” overalt. Framfor TV og på banen i Førde, akkurat som i resten av verda. Alle jublar og håpar på siger for deira lag!

...men eg går for Raspeball! Signes Raspeball er ein annan populær ball både i Førde-regionen og snart over heile landet! Vi har produsert 11 millionar raspeball - for hand frå lokala på Øyrane. Det er min heimesiger!

Heia Førde! GLASMEISTER

Signes Raspeball AS Postboks 355, 6801 Førde Telefon 57 82 03 03 Telefaks 57 82 01 28 signes.raspeball@live.no www.signesraspeball.no

Tlf. 57 83 08 50 / Fax 57 83 08 51

Vi støttar Førde IL Fotball


FØRDE IL

NR. 2 – 2013

11

19 20

STATOIL FØRDE

VI KAN HJELPE DEG MED... • Graving • Pigging • Masseforflytting • Natursteinsmuring • Plastring • Snørydding • Stikking • Masseberekning

• Bilvask • Storkiosk • Varmmat

• Boring • Sprenging • Transport • Sandtak • Nydyrking • Rørlegging • Landmåling • Rivingsarbeid

Kontakt oss for eit prisoverslag.

TIPPING hos STATOIL FØRDE

Tlf. 57 82 40 90 • Mobil 913 95 900 6800 Førde STATOIL BUTIKK FØRDE tlf. 57 82 11 28 – ope til 24.00

No har vi auka renta på BSU og BSU

2 til

4,75%* Med dette er vi blant dei beste i landet på Bustadsparing for unge! ssf.no/bsu

tlf. 57 82 97 00

meirennbank.no


12

FØRDE FØRDE ILIL 19 20

VI STØTTAR FØRDE-FOTBALLEN Tlf. 99 21 25 55 – www.fsement.no

NR. 2 – 2013


FØRDE IL

NR. 2 – 2013

13

19 20

No skifter han beite Etter mange år som dagleg leiar i Førdefotballen, skiftar Per Øyvind Storevik no beite. – No er det Hafstadparken som blir høgst prioritert, seier han. Per Øyvind Storevik, kjend som både «Storeviken» og «Pøsen» er no 100 prosent tilsett i Førde idrettslag. Og han har dermed hovudansvaret for Hafstadparken og tilsvarande prosjekt. – Ei av dei viktigaste oppgåvene mine er å ivareta økonomien i Hafstadparken. Dessutan skal eg stå ansvarleg for alt som har med drift av parken å gjere frå idrettslaget si side, seier Storevik. –Her er det eit stort potensiale, som til dømes store turneringar, konsertar og mykje anna. Han vinkar dermed farvel til fleire reine fotball-relaterte arbeidsoppgåver. – Det stemmer sjølvsagt ikkje 100 prosent. For vi står

Per Øyvind Storevik går over i ny stilling i Førde idrettslag.

føre store og viktige anleggsutbyggingar dei komande åra, og mellom anna eit nytt Førde stadion på den gamle kunstgrasbana ved Førdehuset er ei av dei prioriterte arbeidsoppgåvene. Og det vert sjølvsagt til stor glede for fotballfolket i Førde, seier Storevik om planane om nytt kunststoffdekke og tribuner. – Og eg legg ikkje skjul på at eg kjem frå fotballgruppa og at hjartet mitt er nært opp til den ballidretten. Men likevel skal eg utan problem evne å sjå dei andre særgruppene i hovudlaget som også står overfor nye oppgåver, seier Storevik.

Flyttar kontor Når det nye klubbhuset på Hafstad står ferdig om eit godt år, vil Per Øyvind Storevik ha kontor i Hafstadparken. – Framleis vil det vere slik at særidrettane i Førde idrettslag skal finansiere si eiga drift. Eg veit at hovudlaget vil leige meg ut til mindre prosjekt for fotballgruppa, men då må i tilfelle fotballgruppa betale for mine tenester, seier Storevik som er svært glad for at han kan halde fram med desse arbeidsoppgåvene. – Eg er veldig priviligert som får jobbe med det eg eg meiner er aller kjekkast. Eg er oppteken av å skape aktivitet, og å få til noko. Og akkurat no skjer det veldig mykje i Førdeidretten. Og vi som jobbar med dette til dagen opplever

ofte at det skjer noko, og vi ser dagleg resultat av det skjer noko med det vi jobbar med. Og dette er ein svært god kjensle, seier Storevik.

Samarbeid Samstundes er han veldig oppteken av at alle må sjå at resultata kjem berre som ei følgje av samarbeid. – Dette er ikkje eit «oneman-show». Eg må ha mange gode folk rundt meg viss vi skal lukkast med det vi har lyst til å få til av prosjekt. Prosjekta vi held på med no, med Hafstadparken, klubbhus og Førde stadion i framste rekke, er store økonomisk løft på nærare 80 millionar kroner, fordelt på aktørar som til dømes Førde idrettslag, Førde kommune, fylkeskommunen og fleire private interessentar, seier Storevik og ser også at ønsket om storhall i Førde vil komme. – Sjølvsagt vil storhall-planane også bli løfta fram. Men førebels trur eg det er lurt å ta ting i riktig rekkefølge. Vi må difor først realisere prosjekta rundt Hafstadparken, klubbhus og Førde stadion, før diskusjonane om storhall vil komme for fullt. Idrettslaget applauderer initiativet Førde Industri og Næringssamskipnad har tatt gjennom planlegging og skisser. – Storhall i Førde er eg overbevist om blir ein realitet, seier Per Øyvind Storevik.

Billegbutikken med supermarknadsutval Coop - litt ditt. Kjøpeutbytte på alt du handlar. Sjå alle fordelar på coop.no/medlem

EXTRA LÅGE PRISAR Florø – Førde - Sogndal


FØRDE FØRDE ILIL

14

19 20

Gull ved enden av regnbogen – Sterkare symbolikk enn at regnboga stoppa opp ved den nye klubbhuset på Hafstadflata finst ikkje. Dette blir vårt gull, seier Ove Farsund. Leiaren i idrettslaget mottok denne veka ein sjekk på 300 000 kroner frå Sparebankstiftinga til akkurat dette bygget. Det var kunderådgjevaren i Sparebanken Sogn og Fjordane, Magn Henning Helgås, som overraska hovudlagsleiaren med denne sjekken ein regnfull dag sist veke. – Sparebankstiftinga har sett at dette kombinerte klubbhuset/barnehage vil bli det nye samlingspunktet i Hafstadparken. Og sjølv om fotballen sikkert vil bli den største aktøren, så vil dette anlegget i ordet sin rette forstand vere eit allaktivietsområde, seier Magn Henning Helgås og vert støtta av leiaren i Førde idrettslag.

Flott gåve til klubbhuset – Det er utruleg kjekt å få ei ny gåve frå Sparebanken Sogn og Fjordane til dette anlegget. Dei kom også med startkapitalen til Hafstadparken på heile åtte millionar kroner, som i si tid utløyste heile prosjektet. Men no skal pengane gå til klubbhuset, som skal bli den nye møtestaden i Førde, seier Farsund og viser til at følgjande aktiviets-tilbod vil bli etablert i Hafstadparken med det første: ■ Rulleskibane ■ Sandvolleyballbane ■ Sykkelløype ■ Hoppbakke ■ Skateboard-område ■ Buldrestein ■ Grillområde ■ Grasfelt ■ Kunstgrasbaner ■ Kastfelt ■ Benkar, bord og diverse ■ Stort amfi til konsertar og likande – Difor kallar vi ikkje dette ein idrettspark, men Hafstadparken vert i ordet si rette forstand ein folkepark, seier Farsund ikkje så lite stolt når han ser at grunnarbeidet med det kombinerte klubbhuset/barnehagen allereie er godt i gang. – Framdriftsplanen seier at barnehagen «Nærleiken» skal stå ferdig til bruk i august 2014. Og nærare jul same år

skal også klubbhuset vere klart til å bli teke i bruk. Og då kjem desse 300 000 kronene frå Sparebankstiftinga godt med, seier Ove Farsund.

Nærmar seg Så langt er Hafstadparken finansiert med om lag 40 millionar kronar, og støtten har komme på denne måten:

Sparebanken Sogn og Fjordane 8 mill. Fylkeskommunen 12,5 mill. Trond Mohn 10 mill. INU-midler 7,5 mill. Spelemidler 13 mill. Kostnad med Hafstadparken er 37,9 millionar pluss meirverdiavgift (unnateke tomtekostnad som det er Førde kommune som har løyst ut). Klubbhuset har ei kostnadsramme på om lag 19,300,000,- eksklusiv meirverdiavgift. -Og med eit godt samarbeid med Leif Arne Åsen i Åsen&Øvrelid tenker vi at dette skal kome i mål innafor kostnadsrammene, seier Storevik. – Åsen & Øvrelid har i det heile vore ei uvurderleg hjelp for oss i ei hektisk planleggingsfase.

Framtidig gull – Dessutan har vi eit tett dialog med fleire med tanke på å sikre oss fleire økonomiske bidrag, seier Ove Farsund og ser at regnbogen er i ferd med å forsvinne frå den haustklare Førdslia. – Men dette var ein klar symbolikk. Dette vil bli vårt framtidige gull, seier Farsund og vert støtta av Magn Henning Helgås. – For oss i Sparebanken Sogn og Fjordane er det viktig å gje noko tilbake til brukarane våre. Og vi er trygg på at dette er fornuftig investering. Vi ser allereie at dei to kunstgrasbanene det første året har gjeve auka aktivitet. Og når dei andre aktivitets-anlegga deretter kjem opp, så vil det garantert myldre i dette området. Og då trur vi klubbhuset vil bli ein naturleg samlingsstad. Ikkje berre for Førde-folk, men også for mange tilreisande, seier Helgås. Leiar i Førde idrettslag, Ove Farsund (t.v.) er svært glad for den fantastiske støtta klubben får frå Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanktstiftinga, her representert ved og Magn Henning Helgås

NR. 2 – 2013


NR. 2 – 2013

FØRDE IL 19 20

15


FØRDE FØRDE ILIL

16

NR. 2 – 2013

19 20

Vi støttar Førdefotballen

Caverion er leiande leverandør innanfor tekniske installasjonar for alle typar bygg og industri. Caverion designer, produserer og vedlikeheld energieffektive løysingar. Vår styrke er brei teknisk kompetanse, kundeorientert service samt vedlikehald av alle dei tekniske installasjonane gjennom bygget si levetid. I Førde leverer vi tenester innan:

Elektro

AV

Sikkerhet

Ventilasjon

Automasjon

Rør

Varme

Kjøling

Caverion Norge AS Avd. Førde Hafstadvegen 76 6813 Førde Tlf. 57 72 36 00 www.caverion.no

Tlf. 982 40 360 – www.fjordane-it.no

på burger

s

nu tBo s e B gir

,0 le kr 5 på al

Best Centrum Bensin AS, Storehagen 7, tlf: 57 72 55 40

att r i rabmenye

Trippel Dobbel

Enkel

100 g / 160 g / 333 g

200 g / 320 g / 666 g

300 g / 480 g / 999 g

<j]]Z_XSfcXVc\R]\f_SfcXVc dYSfcXVc]ágdeV\SfcXVc TYVVdVSfcXVcSRT`_TYVVdVSfcXVcYRhRZZSfcXVceRT`SfcXVcYR^SfcXVc


FØRDE IL

NR. 2 – 2013

17

19 20

NYE RAV4 Originalen - lengre, breiare, betre

VI STØTTAR IDRETTEN Alle dagar i veka:

Frukost – Lunsj Dagens middag

Prøv vår heimelaga lasagne Kvar torsdag:

Rav 4 har alltid bana veg i sin klasse. Med nye RAV 4 blir tradisjonen forlenga. I den nye RAV4 vil du oppleve ein elegant kombinasjon av SUV-en sine køyreeigenskapar og stasjonsvogna sin plass. Med den ekstra lengda på 22,5 cm er baksete- og bagasjeplassen blitt klasseleiande, noko som merkast når den nye, elektriske bakluka opnar seg. Nye RAV4 har, i tillegg til 2WD, Toyotas legendariske 4WD-system i oppgradert utgåve, som gjer at manøvreringa også er ytterligare forbetra. På fjellet, på landet, på motorvegen. I snø, regn, sol og slaps. Med sine unike køyreeigenskapar er RAV4 perfekt for deg som lever eit aktivt liv.

Raspeball – Du kan ta med heim! Bestill på tlf. 57 82 66 30

Velkommen inn på Førdekroa! Måndag–fredag 07.00 - 23.00 Laurdag . . . . . . 09.30 - 23.00 Søndag . . . . . . 10.30 - 23.00

Nattluke open: Fredag til 03.00 / Laurdag til 04.00

RAV4 2WD frå RAV4 315.700,RAV4 4WD frå 381.300,-. Inkl. frakt, lev.- og reg.omk. lev. Førde. RAV4 2WD frå 3154.700,4WD frå 381.300,-. Inkl. frakt, lev- og reg.omk. lev. Førde. Forbruk blanda køyring/utslepp CO2/NOx: RAV4 VVT-i frå 0,72 l/mil/166 g/km / 13 mg/km, RAV4 D-4D frå 0,49 l/mil / 127 g/km /135 mg/km. Avbilda modell kan ha ekstrautstyr. Med atterhald om trykkfeil. Forbruk blanda køyring/utslepp CO2/NOx: RAV4 VVT-i frå 0,72 l/mil / 166 g/km / 13 mg/km, RAV4 D-4D frå 0,49 l/mil / 127 g/km /135 mg/km. Avbilda modell kan ha ekstrautstyr. Med atterhald om trykkfeil.

Steinavegen 10, 6800 Førde Tlf. 57 72 10 00, www.toyota-forde.no

Today Tomorrow Toyota

Ikkje la det bli berre med tanken Start sparing til pensjon i dag. Gå inn på ssf.no/pensjon og sjå kva sparepakke som passar for deg. meirennbank.no


FØRDE FØRDE ILIL

18

NR. 2 – 2013

19 20

Vi støttar Førdefotballen!

Etter fotballkampen smakar det godt med ein pizza på Dolly! Dollypizza for ekte (pizza)elskere ;-)

Smaken du blir hekta på!

RENATI Strong hold DU TRENG IKKJE VENTE PÅ SOLA!

VI SPRAYAR DEG BRUN!

– Hyggeleg restaurant – Stort leikerom – Utkøyring – der du er!

Bestill på telefon eller nett.

0 44 40

dolly.no

Rettl. uts.pris kr 165,-

kr

149,-

Førde

Opningstider: Mån.–tor. 12–22, fre.–laur. 12–23, søn. 13–23

Lurer du på hva som skjer i fremtiden?

Revisorer, advokater og konsulenter Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsrådgivning. Vi arbeider for internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Gjennom våre regionskontorer er Deloitte å finne på strategiske steder i store deler av landet. Fra våre kontorer i Florø, Førde og Sogndal dekker vi hele fylket i tillegg til at vi utfører oppdrag for våre klienter uavhengig av geografi og kontorstruktur. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale: Hans Jørgen Kirkeeide Tlf: 958 19 044 Rune Norstrand Olsen Tlf: 952 48 004 Leif Kilnes Tlf: 952 41 942 Knut Midtun Tlf: 958 12 380 Gunn Irene S. Bruheim Tlf: 971 42 491 www.deloitte.no

© 2013 Deloitte AS

ft e lø g n u t s? med ngsplas m le ri Prob rleg lag å og d a g an t r de k o f i – V obben j den

FØRDE VULK Tlf. 57 83 08 00 • Fax 57 83 08 01

Etablert 1949


FØRDE IL

NR. 2 – 2013

19 20

Vi støttar Førdefotballen

Førde Elektro og Rør AS DIN LOKALE ELEKTRIKAR OG RØRLEGGAR

☎ 57 72 39 90

www.byggmakker.no/bruland bruland@byggmakker.no Tlf: 57 72 22 30

Firdavegen 16 – 6800 Førde – tom@forde-elektro.no

Dersom bilkøyring berre handlar om å komme seg frå eitt punkt til eit anna, spelar det inga rolle kva bil du køyrer. Dersom bilkøyring i tillegg skal vere ei positiv og trygg oppleving skal du køyre bil frå Frydenbø Bilsenter Førde.

Klar for nye utfordringer?

Jobzone hjelper deg i mål! Vi har modellane som gjer at du får akkurat den opplevinga. Vi har modellane som gjerer atforhandlar du får akkurat den opplevinga. Frydenbø Bilsenter Førde av Volvo og Frydenbø Bilsenter er forhandlar av Volvo.og Renault. STOLT SPONSOR AVFørde FOTBALLEN I FØRDE.

Frydenbø Bilsenter Førde tlf. 57 83 72 00 www.frydenbo.no

Jobzone Førde Concord 2. etg 6800 Førde Tlf. 5700 5700 www.jobzone.no/forde

19


FØRDE FØRDE ILIL

20

NR. 2 – 2013

19 20

Huset som vil gje ny -I midten av desember om litt over eitt år skal klubbhuset stå ferdig. Det vil innleie ein ny æra for Førde Idrettslag, seier Per Øyvind Storevik.

Nytt hjarte

930 kvadratmeter klubbhus ventar Førde-utøvarar i alle aldrar i desember 2014. Snakk om julegåve til alle i klubben. -Ja, dette blir kort og godt fantastisk. – Klubbhuset blir den nye tida for heile idrettslaget, men kanskje spesielt for fotballgruppa blir dette ei ny tid. –Åtte garderobar blir veldig viktig for dei. –To av desse er laga slik at dei kan gjerast større ved behov. –Vidare blir det god kjøkkenløysing og

-Vi har store forventningar til dette huset, og vår visjon er at dette huset skal bli det nye hjartet i klubben. Her skal alle som vil kunne ta seg ein tur inn, sette seg ned, ta ein kopp kaffe og ikkje minst kunne fortelle dei gode historiene, seier Storevik og ser at grunnarbeidet på tomta allereie er så godt som ferdig. Slik at når dette nummeret av Førde-patrioten har hamna i postkassene i Sunnfjord i veke

kioskløysing, og eit stort allrom med møterom som kan delast av. –Det blir også kontorfasilitetar for tilsette og evt. frivillige. Det er også sett av romsleg areal til lager for fleire av særgruppene i idrettslaget, seier Per Øyvind Storevik stolt.

45, så er støypearbeidet venteleg allereie godt i gang. -Vi vil også legge vekt på at dette skal bli eit brukshus med solide materiale. Og etter tett dialog med Nærleiken barnehage AS, som kjem i den andre enden av bygget, så har vi etablert eit godt grunnlag for samarbeid. Dei skal leige kontorlokale av oss, og vi kjem til å utnytte fellesarealet i bygget saman. Så dette blir ein klassisk vinn-vinnsituasjon, seier Storevik, som gjennom sin jobb i Førde idrettslag vil sjå at hovudlaget vil vere byggherre for klubbhuset.

Nå måla -Med dette nye klubbhuset ved sidan av kunstgrasbanene så trur vi dette vil bli eit middel for å nå måla i klubben, både når det

gjeld breidde og eit spissa tilbod. Her vil vi kunne leggje forholda til rette så godt som mogleg for alle utøvarar. Og vi håpar å sjå ein stor aktivitet som også vil gje kvalitative positive utfall for mange, seier Storevik og har så smått byrja nedtellinga til nytt klubbhus. -Med Åsen&Øvrelid som ansvarlege utbyggjarar, så stolar vi 100 prosent på at barnehagen er ferdigstila til 20. august 2014. Og i midten av desember 2014, skal vi kunne ta klubbhuset i bruk. Då er vi eit knapt år frå vår eiga storstove, seier Storevik. Dermed vil Førde-fotballen kunne flytte ut av dagens FILhus, og også Per Øyvind Storevik vil ha kontor i det nye klubbhuset. -Og vi har dessutan store for-

ventningar til den kioskdrifta vi håpar å legge opp til i samband med arrangement. Noko som også kan generere nokre inntekter til klubben, seier Storevik og viser stolt fram teikningane av nybygget. -Dette vil bli eit bygg som vil bety utruleg mykje for mange i Førde-samfunnet, og her vil alle vere velkomne, seier Storevik. – Totalt sett trur vi at anlegget på Hafstad blir ein plass ein ønskjer å vere om ein er liten eller stor, aktiv eller berre har lyst til å treffe andre. –Her blir organisert idrett, eigenaktivitet, parkliv og mykje glede smelta saman frå tidleg morgon til seine kvelden for folk i Førde og for så vidt i heile fylket.


NR. 2 – 2013

FØRDE IL

21

19 20

Klubbhus og barnehage, sett frå sør-aust.

Klubbhus og barnehage i Hafstadparken. Teikning: Arki

y identitet

Arbeidet på tomta er i gang.


FØRDE FØRDE ILIL

22

NR. 2 – 2013

19 20

Vi støttar Førde-fotballen som har totalt 125 lag i år!

Postboks 506, 6803 Førde Tlf. 57 72 38 50 | www.aasen-ovrelid.no

h

hfo

o

Alltid på HEIMEBANE! rde.n

Vi støttar FIL-Fotball HANDELSHUSET

Din lokale kraftleverandør av

FORNYBAR ENERGI

Natur – til nytte og glede

Ein aktiv støttespelar i lokalmiljøet

www.sunnfjordenergi.no


FĂ&#x2DC;RDE IL

NR. 2 â&#x20AC;&#x201C; 2013

23

19 20

Normatic AS gratulerer

Førde Fotball

med en imponerende innsats i Oddsen-ligaen 2013

WEB BASERT DRIFTSKONTROLL

Byggautomasjon Vann- og avløpsautomasjon Maritimautomasjon

NORMATIC AS Postboks 132, 6771 Nordfjordeid 7HOHIRQ     Â&#x2021; )D[     E-SRVW SRVW#QRUPDWLFQRÂ&#x2021; ZZZQRUPDWLFQR

ÂŤTHE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO BELIEVE IN THE BEAUTY OF THEIR DREAMSÂť

Vi bygger nytt

treningssenter!

Kom i gang i dag! Send kodeord SPENST til 2007

Førdes største treningssenter med unike üpningstider 05.00-24.00 360 dager i üret, egne slyngetimer, nytt utstyr!

Tilbud! ForhĂĽndsinnmelding

399,per. mnd. i 1 ĂĽr.

Hafstadvn. 36, Tlf: 577 20 121 www.spenstforde.no


FØRDE FØRDE ILIL

24

19 20

NR. 2 – 2013

Dei sprekaste pensjo Dei siste vekene har ein femseks pensjonistar vore observert nede i Hafstadparken. – Det har vore kjekt å montere reklameskilt, seier Gilmar Kjelsnes. Kommentarane sit laust når old boyskarane samlast i Hafstadparken. Mange av dei har hatt ei aktiv karriere på idrettsfronten, og no tek dei eit dugnadstak for dei unge i Hafstadparken. -Skal du ta bilde av oss? Du kunne no ha komme for 40 år sidan. Då skulle du ha sett kor flotte vi var, ler dei høgt då Førdepatrioten vil lage sak på at dei jobbar med montering av reklameskilta i parken.

Ikkje skytevegg -Dette har vore flott arbeid. Men det står

no mykje att, seier Gilmar Kjelsnes og ser at reklameskilta førebels ikkje dekker rundt begge banene. -Vi har jobba her i seks flotte dagar. Og det har først blitt montert opp feste på gjerda for reklameskilta, før vi til slutt har skrudd dei fast, seier Holme og vil helst ikkje at unge fotballspelarar skal bruke reklameskilta som skytevegg. -Men eg trur ikkje vi skal komme med noko forbod. Det ligg ikkje til vår generasjon, ler dei høgt og håpar at banemeistar Kåre Holsæter maktar å halde kustus på dei unge spelarane.

Nye skilt -Vår jobb er å få på plass skilta. Og no er

vi litt i beit og ventar på nytt arbeid. Men reknar med at ”Storeviken” om ikkje lenge kjem med nye skilt. Vi har forstått det slik at det er mange som har lyst til å få logoen sin på plass her nede. Og dei skal vere trygge på at vi skal finne ein fin plass til dei, seier pensjonistane og er klare på kor dei skal stå når det skal takast bilde.

Føre banken -Det må no bli føre Sparebanken Sogn og

Fjordane sine skilt. Så langt har dei flest meter med reklameskilt her nede, og dei har bidrege veldig positivt med pengegåver til anlegget. Og viss vi sjølve har att nokre kroner, så er det vel i banken vi finn vår siste skrantar, ler Gilmar Kjelsnes og


FØRDE IL

NR. 2 – 2013

25

19 20

onistane (i Førde) ber kollegaene leggje vekk paraplyar og ta av hetter når det skal takast bilde. - Det er vel ikkje det at vi har så mykje

å vise fram. Men vi meiner no sjølv at vi heilt klart er dei sprekaste pensjonistane. Iallfall her i Førde, ler dei høgt og hjarteleg.

Uvurderleg -Alle som gjer ein dugnadsinnsats for Førde IL Fotball får ei høg stjerne,

seier Per Øyvind Storevik. -Vi er heilt avhengige av frivillig innsats i klubben vår, og dette er ikkje noko unntak. –Då er det veldig lett å spørje desse karane, for dei er alltid positive og har lyst å bidra. –Og utan innsatsen deira hadde det teke tid å få skilta opp, og kanskje måtte vi vurdert å betale for ei slik teneste. –Med desse karane til å gjere jobben slepp vi begge delar, og i tillegg får vi liv og røre og nokre hyggelege karar som er i parken, avsluttar Storevik.

Frå venstre: Otto Hafstad, Gilmar Kjelsnes, Andreas Etterlid, Aslak Hafstad og Aksel Holme. Leif Magne Bjørvik har også delteke på dugnadane.


FØRDE FØRDE ILIL

26

19 20

NR. 2 – 2013

Vi støttar Førdefotballen! Advokatfirmaet Blikra, Slotterøy og Fonn

Døskeland Marine Angedalsvegen 59

Utleie - maskiner og utstyr

Tlf: 57 82 70 00

www.ramirent.no

Øyrane 4


FØRDE IL

NR. 2 – 2013

27

19 20

Vi støttar Førdefotballen!

www.fordecamping.no Tlf. 468 06 000

Gravdal Skog & hageservice


FLISE-NYTT I BUTIKKEN! XL

– for deg som vil ha det profft

Vi har fylkets største lagerførte utval!

Snakk med oss eller vår samarbeidspartnar i FLORØ:

Evjegata, 6900 Florø – Tlf. 57 74 03 66

Velkommen innom! Ope: Mån–fre Torsdag Laurdag Pb. 111, 6801 Førde – tlf. 57 72 18 00 – www.farsundbygg.no – post@farsundbygg.no

7.30–16.30 7.30–18.00 9.30–14.00

Førde Patrioten november 2013  
Førde Patrioten november 2013  
Advertisement