Page 1

framtidsretta - inkluderande - kvalitetsbevisst - tenestevillig

Annonseinformasjon

SEPTEMBER 2012


framtidsretta - inkluderande - kvalitetsbevisst - tenestevillig

LEDIGE STILLINGAR For tida har vi følgjande ledige stillingar i Lindås kommune: Teknisk utviklingsleiar – Eining for teknisk drift (Mongstad) Vegingeniør – Eining for teknisk drift Styrar – Haugen barnehage Klubbleiar – Entry Sjukepleiar Miljøterapeut Miljøarbeidar Helsefagarbeidar Vil du vita meir? -Gå inn på vår heimeside www.lindas.kommune.no.

Rullering av kommunedelplan for skule 2010-2020 Oppstart av planarbeid Kommunestyret i Lindås gjorde 26.04.2012 vedtak om å starta arbeidet med rullering av kommunedelplan for grunnskulen 2010-2020. Rulleringa vert i hovudsak avgrensa til vurdering av tema omkring struktur, krinsinndeling og trong for rehabilitering, utbygging og nybygg av skular. Levekårsutvalet er styringsgruppe for planarbeidet og har oppnemnt ei arbeidsgruppe som står for framlegging av grunnlag for ny plan. Arbeidsgruppa tek til med arbeidet 5.september. Merknadar og/eller innspel til planarbeidet kan sendast til Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Lindås eller postmottak@lindas.kommune.no innan 5.oktober 2012.

sjonen på rådhuset. Du når oss på telefon: 56 37 50 00. Søknaden med dokumentasjon kan sendast til: Lindås kommune, v/ Bestillarkontoret. Merk konvolutten ”Bustønad”. Du finn meir informasjon om bustønad på Husbanken sine nettsider, husbanken.no. Der kan du også laste ned søknadsskjema.

KULTURPRIS 2012 Framlegg om kandidatar til KULTURPRISEN 2012

I Lindås kommune har me over 350 lag/organisasjonar som driv eit mangfald av aktivitet. Alle lag har medlemmar som gjer ein stor innsats for å halde drifta og aktivitetane i gong. Vi vonar at laga nyttar høve til å foreslå medlemmar som gjer ein ekstra innsats for laget sitt, og send inn forslag til årets Kulturpris.

DET SKJER I LINDÅS Eit aktivt liv er nøkkelen til det gode liv – og kulturkommunen Lindås har mange aktivitetar å by på for vaksne. Kom på biblioteket i Knarvik måndag 17. september kl 19.00 og la deg inspirere av lag og organisasjonar som ønskjer å ha akkurat deg som deltakar eller medlem: Song, musikk, språk, historie, kunst, foto friluftsliv, dans, kunst, senioruniversitet, m.m. Oppsummering ved kultursjef Øyvind Stang. Kulturelle innslag ved Songlaget Alvidt/Manger og Knarvik Gammaldanslag Ope tilbodstorg: Alle andre lag og organisasjonar som ønskjer å marknadsføre sine tilbod til vaksne kan gjere dette i forkant –i pausen og etter arrangementet. Gratis inngang Arrangør: Lindås bibliotek

Telefon: 56 37 54 24

Bustønad er ei statleg økonomisk støtteordning for dei som har høge buutgifter og låg inntekt. Kven kan søkje om bustønad? Alle over 18 år kan få bustønad, med unntak av studentar utan barn og personar i førstegongsteneste. Desse har eigne ordningar. Bustaden du søkjer bustønad for, må vera godkjent heilårsbustad. Du kan søkje bustønad til bustad du leiger eller eig. Ver merksam på at du må vere registrert som busett i folkeregisteret i den bustaden du søkjer stønad til. Størrelsen på bustønaden er avhengig av buugiftene dine og inntektene til husstanden. Søknad og fristar. Søknadsfristen er den 14. i kvar månad, og utbetaling er ca. 10. i månaden etter. Bustønadsskjema finn du på Lindås kommune si heimeside, lindas.kommne.no, eller i ekspedi-

FRIVILLIGSENTRALEN INFORMERER

kan sendast Lindås kommune, postmottak, 5914 Isdalstø innan 18. november 2012.

BIBLIOTEKET I KNARVIK Informasjon om bustønad

”bokbit” / eit lite miniforedrag knytta opp mot litteratur: 3.9 kl 11.30: Kristin Nåmdal om lokale mattradisjonar 1.10 kl 11.30: Bokprat ved Aslaug Høyland Holmås, Kjersti Kjenes Rydland og Nina Edvardsdal 5.11 kl 11.30: Alt du vil vite om e-boka / Thomas Brevik 3.12 kl 11.30: Charles Dickens-jubileum/ Marit G. Berge

Opningstider: Måndag: STEN GD Tysdag: 11.00 - 19.00 Onsdag: 11.00 – 19.00 Torsdag: 11.00 – 15.00 Fredag: 14.00 – 19.00 Laurdag: 11.00 – 15.00 Biblioteket – Lindås filial Telefon: 56 37 52 58 Opningstider / august/september: Tysdag: 13.00 - 16.00 Torsdag: 14.00 – 19.00 Merk nye opningstider på Lindås filial frå 1. oktober 2012: Måndag: 14.00 – 19.00 Torsdag: 13.00 – 16.00 BOKBITEN Ta med lunsjen på biblioteket den første måndagen kvar månad. Vi serverer kaffi/te og ein

Er de registrert i Frivilligregisteret i Brønnøysund, kan de søkje om midlar på Tilskuddsportalen til Lindås kommune. Kulturmidlar er utanom og dei kan alle søkje på. Sjå kommunen si heimeside : www.lindas.kommune.no OBS! Seniordagen onsdag 5. sept. på folkehøgskulen på frekhaug er dessverre avlyst pga for liten påmelding. Oppstart Tasten dataklubbar hausten 2012 : På Lindås Bu- og servicesenter onsdag 19. sept. kl 11 – 13 På Knarvik Senior- og aktivitetssenter torsdag 20. sept. kl 11 - 13 Ta med pc’en din og bli med. Velkommen ! Er laget ditt oppdatert på Lindås kommune si web-side? Ta kontakt med Frivilligsentralen Tlf 56 37 51 46 – gro.sundal@lindas.kommune.no Me treng bøsseberarar til årets TV-aksjon i Lindås kommune. Meld deg på Frivilligsentralen : tlf. 56375146 eller gro.sundal@lindas.kommune.no STÅ OPP MOT URETT!

Elektronisk påmelding Frå 1. januar 2012 skal alle påmeldingar gjerast på det elektroniske påmeldingsskjemaet som du finn på kommunen si heimeside. Gjer slik: A) Gå inn på internett - finn heimesida til Lindås Kommune B) Trykk på knappen ”Kultur og Fritid” C) Trykk så på ” Lindås Kulturskule” nede på høgre side. D) Finn skjema, fyll ut og send inn No kan du søkje heile året, når det måtte passe deg !!! Dato for utmelding: Utmeldingsfrist for Haustsemesteret 1. april Utmeldingsfrist for Vårsemesteret 1. november Utmelding etter frist må betalast med full semesteravgift. Utmelding SKAL vere skriftleg på eige utmeldingsskjema som ligg på heimesida kulturskulen@lindas.kommune.no

MEININGSFULL FRITID? Me treng fleire støttekontaktar i Lindås kommune. Har du: • Tid til overs • Lyst til å gjera noko meiningsfullt i fritida • Tålmod og godt humør • Førarkort og tilgang på bil (bør ha) Då er det kanskje deg me søkjer. Me treng kvinner og menn i alle aldrar. Du vil få: • Godtgjerdsle etter kommunale satsar • Kurs og rettleiing • Ei meiningsfull fritid

POESISLAM FOR UNGDOM MELLOM 13-20 ÅR

OPPSTART haust 2012 Kulturskulen startar sin undervisning i veke 34 Du har same dag, tid og stad som i vårsemesteret, om ingen anna melding er gitt. Ledige plassar: Kulturskule - ledige plassar etter først til møllen prinsippet haust 2012 (pr. 23 aug.2012) Oppstart (alle disiplinar) er veke 34.

Lindås Rådhus, Knarvik, 5914 Isdalstø. Tlf: 56 37 50 00 Faks: 56 37 50 01 Epost: postmottak@lindås.kommune.no www.lindås.kommune.no

1 – 4 klasse 3 Alversund 14.30–15.30 Onsdag Drama 1 – 5 klasse 2 Knarvik 16.30-18.00 Onsdag Biletkunst 4 Knarvik LKS 16.30–18.00 Måndag Biletkunst 4 Knarvik LKS 18.00–19.30 Måndag NB! Opptak til dans-drama og biletkunst blir avslutta 3.sept 2012

For spørsmål og andre opplysningar kan du kontakte koordinator Kristin Rongevær på tlf 56 37 54 85 eller epost kristin.rongevaer@lindas.kommune.no

LINDÅS KULTURSKULE:

Danseleik 1-3 klasse 4 17.00–17.45 Jazzdans 4-6 klasse 2 18.45–19.45 Jazzdans frå 7 klasse 1 19.45–20.45

Drama

LOAS, Knarvik Onsdag LOAS, Knarvik Onsdag LOAS, Knarvik Onsdag

Er du glad i å skrive? Då er kan hende Poesislam noko for deg. Lindås bibliotek tek del i samarbeidsprosjektet ”Poesislam i Ungdommens kulturmønstring” der målet er å inspirere ungdom til kreativitet gjennom litteraturformidling, lesing og møte med forfattarar på skrivekurs. Erlend O. Nødtvedt skal halde skrivekurs onsdag 26. september og Taro Vestøl Cooper skal ha kurs i framføring fredag 9. november. Tidspunkt: kl – 16-19, med servering av pizza frå kl 15.30 begge dagar. Stad: Biblioteket i Knarvik senter. Poesislam er ein konkurranse i kryssingspunktet mellom poesiopplesing, hip-hop-battle,

teatersport og konsert. Deltakarane blir bedømt både på bakgrunn av teksten dei framfører og måten dei framfører på. Ein kan framføre dikt, noveller, anekdoter, vers, rap og anna – men teksten skal vere eigenprodusert og på norsk. Tilbodet er ope for alle ungdommar i Nordhordland, og er gratis.

Måndag 24.09. Helsetrim ved Reidun Sæbdal kl.12.00 Onsdag 26.09. Seniortreff og kortklubb kl.12.00 Fredag 28.09. ”Dans på lokalet” ved Lindås trekkspillklubb kl.12.00

Påmelding innan 21. september til Lindås bibliotek: Stikk innom eller ring: 56 37 54 31, eller send e-post: bibliotek@lindas.kommune.no Opptak: ”først-til-mølla”

SENIOR- OG AKTIVITETSSENTERET LINDÅS

Interessert? Stikk innom biblioteket i Knarvik, eller ring:56 37 54 31 eller send oss ein e-post: bibliotek@lindas.kommune.no )

SENIOR- OG AKTIVITETSSENTRA I LINDÅS KOMMUNE INFORMERAR: Senior –og aktivitetssenteret Knarvik Kafeen og Seniorsenteret med lokalar på Knarvik sjukeheim er ope måndag, onsdag og fredag frå 10.00-15.00. Ein kan kjøpe middag m/dessert desse dagane. Til tysdag og torsdag, må ein bestille dagen før til kjøkenet på tlf. 56375710 eller Knarvik seniorsenter 56375718 og 56375730 Her kan du byrjar kl.12.00. Senteret har også med frivillige som gjør ein stor innsats. Vi har bruk for fleir SENIORAR og FRIVILLIGE, så ta gjerne kontakt. I Galleri Utsyn er det ny utstilling kvar månad og denne månaden er det MELAND ARBEIDSSENTER som har utstilling. Opningstida er alle kvardagar frå 08.00-15.30.

Med lokalar i Lindås bu - og servicesenter har ope hus tysdagar frå kl.10.00. Kontaktperson er Eli Støldal tlf. 56 37 56 07 SEPTEMBER: Tysdag 04.09. BINGO med mat og kaffi kl.10.30 Torsdag 06.09. Sangstund saman med Wilhaven barnehage kl.11.00 Fredag 07.09. ANDAKT v/ prest Harald Sundsbø, piano Gunnar Hageberg kl.11.00 Tysdag 11.09. BINGO med mat og kaffi kl.10.30 Onsdag 12.09. KONSERT med dei populære artistparet Sigfrid Eiksund og Gunnar GP Pedersen Torsdag 13.09. HOBBYDAG kl.11.00 Fredag 14.09. ”FREDAGSKAFE” kl.11.00 Tysdag 18.09. BINGO med mat og kaffi kl.10.30 Torsdag 20.09. Helsetrim kl.11.00 Fredag 21.09. ”FREDAGSKAFE” kl.11.00 Tysdag 25.09. BINGO med mat og kaffi kl.10.30 Torsdag 27.09. HOBBYDAG kl.11.00 Fredag 28.09. ”FREDAGSKAFE” kl.11.00 VELKOMMEN!

Frå programmet i Knarvik informerer vi fyljande: SEPTEMBER: Måndag 03.09. Helsetrim ved Reidun Sæbdal kl.12.00 Onsdag 05.09. Strikkekafe og kortklubb kl.12.00 Fredag 07.09. Seniordans kl.12.00 Måndag 10.09. Helsetrim ved Reidun Sæbdal kl.12.00 Onsdag 12.09. Seniortreff og kortklubb kl.11.30 Fredag 14.09. KONSERT og ALLSONG/ DANS med det populære artistparet Sigfrid Eiksund og GP. Gunnar Pedersen kl.12.30 Måndag 17.09. Helsetrim ved Reidun Sæbdal kl.12.00 Onsdag 19.09. Strikkekafe og kortklubb kl.12.00 Fredag 21.09. Seniordans med Audhild Sagosen kl.12.00

SENIOR- OG AKTIVITETSSENTERET OSTEREIDET Med lokalar i Ostereidet senter har nye opningstider frå januar 2011, tysdag og torsdag frå kl.10.00-14.00. Her er kafe` tilbod med middagsservering. Middag må bestillast på førehand hos Aud Furdal tlf. 56375718 og 56375730 eller kjøkkenet på Knarvik sjukeheim tlf. 56375710. Torsdagane er det aktivitør og miljøarbeidar; Christel Bratshaug og Bjørg Irene Kleiven. Kom innom for ein kopp kaffi, ein prat og aktivitet. Frå programmet informerar vi fyljande: >>>


SEPTEMBER: Torsdag 06.09. SYNG MED OSS! ved Else Iren Westervik kl.11.00 Bingo med Inger Marie Fyllingsnes kl.12.00

film. Me har også fotoapparat og redigeringsprogram for dei kreative! Er det ønske om ulike kurs så skal me gjera vårt beste for å få det til.

Torsdag 13.09. Helsetrim ved Gunnar Hosøy kl.10.50 Bingo med Inger Marie Fyllingsnes kl. 11.30 Torsdag 20.09. SYNG MED OSS! ved Else Iren Westervik kl.11.00 Bingo med Inger Marie Fyllingsnes kl.12.00 Torsdag 27.09. Helsetrim ved Gunnar Hosøy kl.10.50 Bingo med Inger Marie Fyllingsnes kl.11.30

Tysdag 4. ”Entry-mila” Aktivitetar og premieutdeling. Meny: Kyllingwraps og smoothie. 17.30-21.00 Tysdag 11. Klubbkveld. Meny: Pizza og vaffelkos.17.30-21.00 Tysdag 18. Klubbkveld Meny: Pizza. 17.30-21.00 Tysdag 25. Klubbkveld m/bursdagsfeiring. Meny: Taco.17.30-21.00

NB! Frå OKTOBER månad blir seniorsenteret ope TYSDAGAR i staden for torsdagar kl.10.00 -14.00. Første tysdag blir 2.OKTOBER kl.10.30 og markering av FN`s internationale eldredag med underhaldning og gratis kaker og kaffi som ELRERÅDET i Lindås kommune spanderer.

OKTOBER

Velkomen til alle seniorar i Lindås kommune frå oss i seniorsenteret Aud Furdal , Astrid Paulsen , Christel Bratshaug, Randi Eikerol, Eli Støldal, Bjørg Irene Kleiven og Inger Fosse Dalland.

GRATIS UNGDOMSKLUBB

for deg som er 13 + Tid: Kvar tysdag kl. 17.30-21.00 (ikkje i skulen sine feriar) Stad: Ungdomshuset på Eknes På Entry Eknes skal du føla deg heime. Her kan du slappa av, snakka med vener, spela brettspel, bordtennis, biljard, airhockey, fotballspel, utfolda deg med singstar, guitar hero, wii og andre TV-spel. Du kan høyra på musikk, dansa, prøva deg på balanse brett, spela fotball, vollyball, badminton, henga i kiosken, de kan bake og lage mat. Nokre tysdager lager me noko godt og ser ein god

SEPTEMBER

Tysdag 2. Klubbkveld 17.30-21.00 Tysdag 16. Klubbkveld Meny: Eplekake med is. 17.30-21.00 Tysdag 23. Klubbkveld 17.30-21.00 Tysdag 30. Halloweenparty m/bursdagsfeiring. Meny: Nachos. 17.30-21.00 NOVEMBER Tysdag 6. Klubbkveld Meny: Hamburger 17.30-21.00 Tysdag 13. Klubbkveld Meny: Pannekaker m/bacon og blåbær. 17.30-21.00 Tysdag 20. Klubbkveld Meny: Pizza 17.30-21.00 Tysdag 27. Me pynter til juleballet. Meny: Hot-dog. 17.30-21.00 Fredag 30. Juleball 19.30-00.00 DESEMBER Tysdag 4. Klubbkveld Meny: Taco 17.30-21.00 Tysdag 11. Klubbkveld Juleverkstad. Graut med mandel i. Ta på nisselua og kom! 17.30-21.00 Send mail til Henriette, tellehe@live.no. eller sms til 94 51 40 53 Me er også på facebook, søk på ”Entry Eknes”. Der vert det lagt ut informasjon og bilder

OPNE MØTE

06.09.2012 – 25.10.2012

Kommunestyret Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Eldrerådet Levekårsutvalet Plan- og miljøutvalet Formannskapet Kommunestyret

13.09.2012

12.00

Knarvik sjukeheim

01.10.2012 02.10.2012 02.10.2012 03.10.2012 04.10.2012 25.10.2012

13.00 10.00 12.30 12.30 12.30 12.00

Rådhuset Rådhuset Rådhuset Rådhuset Rådhuset Knarvik sjukeheim

Møta i dei kommunale organa er med få unnatak offentlege, d.v.s. at publikum og presse kan vera til stades. Sakspapira vert sendt ut elektronisk og publikum kan få tilgang til pc og lesa sakene i ekspedisjonen på rådhuset og folkeboksamlingane i Knarvik og Lindås minst 7 dagar før møtet. Sakspapira ligg og på heimesida til Lindås kommune.

Lindås Rådhus, Knarvik, 5914 Isdalstø. Tlf: 56 37 50 00 Faks: 56 37 50 01 Epost: postmottak@lindås.kommune.no www.lindås.kommune.no

Lindås kommune  

Kom.info september