Page 1

framtidsretta - inkluderande - kvalitetsbevisst - tenestevillig

Annonseinformasjon

JUNI 2013


framtidsretta - inkluderande - kvalitetsbevisst - tenestevillig

OPPSTART AV FORHANDLINGAR OM UTBYGGINGSAVTALE

PLANGRENSE OMRÅDEPLAN FOR TUNNEL PÅ FV 57 KNARVIK-ISDALSTØ

For: Alverflaten bustadområde, gnr. 137 bnr.188.

Vil du vita meir? -Gå inn på vår heimeside www.lindas.kommune.no

Forhandlingane vil omfatte teknisk infrastruktur fram til planområdet og innanfor sjølve planområdet.

SØKJER BESØKSHEIMAR TIL BORN OG UNGE

Spørsmål om, eller innspel til forhandlingane kan rettast til: Lindås kommune, teknisk drift, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø, postmottak@lindas.kommune.no

Eining for funksjonshemma søkjer besøksheimar til born og unge med ulike utfordringar. Me treng familiar som har overskot og tid til å opne heimen sin for eit barn ein gong for månaden.

OPPSTART AV FORHANDLINGAR OM UTBYGGINGSAVTALE

For nokon av dei borna som treng ein besøksheim er det viktig at dei vert yngst i heimen, andre treng heimar med jamaldrande.

For: Bustadfeltet Hordasmibakken, gnr. 137 bnr. 46,59 og del av 705 mfl.

Så dersom de har overskot, tid og lyst til å bruke ei helg i månaden på noko meiningsfullt er dette kanskje noko for dykk.

I medhald av § 17-4 i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort oppstart av forhandlingar mellom Lindås kommune og Lindås Tomteselskap as, om utbyggingsavtale vedkomande gjennomføringa av reguleringsplan for bustadfeltet Hordasmibakken, gnr. 137 bnr. 46, 59 og del av 705 mfl.

Me kan tilby godtgjerdsle etter kommunale satsar, rettleiing, kurs og opplæring. For meir informasjon kontakt koordinator Kristin Rongevær på telefon 56 37 54 85 eller på epost til kristin.rongevaer@lindas.kommune.no

Forhandlingane vil omfatte teknisk infrastruktur fram til planområdet og innanfor sjølve planområdet.

BYGGESAKSVAKTA I FERIEN

Spørsmål om, eller innspel til forhandlingane kan rettast til: Lindås kommune, teknisk drift, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø, postmottak@lindas.kommune.no

Leiknes skule med omliggjande areal, gnr. 195 Leknes, del av bnr. 187 mfl. og bustadfeltet Leiknes Vest del av gnr. 195, Leiknes. I medhald av § 17-4 i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort oppstart av forhandlingar mellom Lindås kommune og Kålås & Sønn Byggevarehandel AS, om utbyggingsavtale vedkomande gjennomføringa av reguleringsplan Leiknes skule med omliggjande areal, gnr. 195 Leknes, del av bnr. 187 mfl. og bustadfeltet Leiknes Vest del av gnr. 195. Forhandlingane vil omfatte teknisk infrastruktur fram til planområdet og innanfor sjølve planområdet. Spørsmål om, eller innspel til forhandlingane kan rettast til: Lindås kommune, teknisk drift, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø, postmottak@lindas.kommune.no.

ASFALTERING AV KOMMUNALE VEGAR I LINDÅS KOMMUNE 2013 Det vil bli utført asfalteringsarbeid på følgjande kommunale vegar i 2013: Hodnelandssundet Vefjell Fossevatn Kolåsvegen Dalane g/s Eknes kai Ostereidet kai Asfalteringsarbeidet vil verte påbegynt snarast og er forventa å være ferdigstilt i løpet av september- oktober. Vi gjer merksam på at dei berørte vegane kan verte stengt i kortare periodar. Teknisk drift håpar at arbeidet ikkje påfører den enkelte for store ulempe. Vi ber om forståing for arbeidet og håper at kvar enkelt viser omsyn til pågåande arbeid. Dersom De har spørsmål ta kontakt med Teknisk drift på tlf: 56 37 50 00.

For tida har vi følgjande ledige stillingar i Lindås kommune: Fagleiar – vegavdelinga Fastlege Legevaktlege – Nordhordland legevakt Overlege – Nordhordland legevakt

I medhald av § 17-4 i plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort oppstart av forhandlingar mellom Lindås kommune og Bolig & Eiendom as, om utbyggingsavtale vedkomande gjennomføringa av reguleringsplan for Alverflaten bustadområde, gnr. 137 bnr.188.

OPPSTART AV FORHANDLINGAR OM UTBYGGINGSAVTALE

LEDIGE STILLINGAR

I veke 28-29-30 er vakta bemanna tirsdag og torsdag frå kl. 12.00 til kl. 15.00. Byggesaksavdelinga.

STORTINGS- OG SAMETINGSVALET 2013

OMRÅDEREGULERING – TUNNEL PÅ FYLKESVEG 57, KNARVIK – ISDALSTØ TIL FØRSTE GONGS OFFENTLEG ETTERSYN Plan- og miljøutvalet vedtok i møte den 5. juni i år (sak 108/13), og i samsvar med plan- og bygningslova §12-10, å leggje områdeplan for tunnel på fv 57, Knarvik-Isdalstø ut til første gongs offentleg ettersyn. Hovudføremålet med planen er å leggje til rette for ei snarleg etablering av fire felts veg i to tunnel løp på fv 57 for å auke kapasitet og framkomsten på vegen. I tillegg vert det lagt til rette for fire felts E39, og det vert sikra areal for ei ny fire felts bru over Hagelsundet. Områdeplanen legg og til rette for ny skyss stasjon i Knarvik. Det nye veganlegget skal byggjast i to byggetrinn. Byggetrinn 1 som i hovudsak omfattar veg og tunnel mellom Knarvik og Isdalstø, er prioritert i framlegg til samferdselspakke for Nordhordland. Planen får verknader for eigedomar, både private og offentlege, då den føreset riving av bygg. Tunnelen kan også kome i konflikt med etablerte energibrønnar. Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført i eit samarbeid mellom Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Lindås kommune. Reguleringsplanen ligg til offentleg ettersyn i perioden 19. juni til 1. september 2013 på rådhuset i Knarvik. Planen kan også lesast på Lindås kommune sine heimesider, www.lindas.kommune.no, med lenke til braplan, søk på plan-id 1263-201201, og vel dokumenter. Det vert halde folkemøte og kontordag i august. Nærare informasjon om dette vert kunngjort på eit seinare tidspunkt. Merknader til planframlegget må sendast innan 1. september til: Lindås kommune, plan- og miljøutvalet, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø. Det er utarbeidd eige skjema som kan nyttast om du vel å sende merknaden elektronisk til postmottak@lindas.kommune.no. Dette merknadsskjemaet finn du på Lindås kommune si nettside.

Står du i manntalet i Lindås kommune? For å kunne røyste ved Stortingsvalet 2013 må du stå i manntalet. For å kunna røysta ved Sametingsvalet må du stå i Sametinget sitt manntal.

og gjera avtale om tid og stad for røystinga. Du kan førehandsrøyste her: Ekspedisjonen på rådhuset måndag – fredag kl. 08:00 – 15:30 Biblioteket i Knarvik måndag stengt tysdag og onsdag kl. 11:00 – 19:00 torsdag kl. 11:00 – 15:00 fredag kl. 14:00 – 19:00 laurdag kl. 11:00 – 15:00 Lindås – er ikkje på plass enno, vert annonsert på heimesida til kommunen og i lokalavisene så snart det er avklåra. Ta med valkortet du får tilsendt, veljarar som er ukjende for røystemottakar skal legitimere seg. Veljarar på helse- og sosialinstitusjonane i Lindås kommune kan førehandsrøyste her: Såta bu- og servicesenter tysdag 3. september kl. 09:00 – 10:15 Knarvik sjukeheim tysdag 3. september kl. 10:30 – 12:00 Lindåstunet tysdag 3. september kl. 14:00 – 15:00 Lindås bu- og servicesenter onsdag 4. september kl. 09:30 – 11:00 Ostertunet onsdag 4. september kl. 14:00 – 15:00 Veljarar som på grunn av sjukdom eller uførleik ikkje kan røyste der det vert halde førehandsrøysting, kan søkje om å røysta heime. Søknad vert å sende til Valstyret i Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø.

VIL DU VERA VALMEDARBEIDAR VED STORTINGS- OG SAMETINGSVALET I ÅR? Lindås kommune ynskjer røystemottakarar i vallokala måndag 9.september 2013.

Manntala vert lagt ut til offentleg ettersyn så snart det let seg gjera etter 1.juli og fram til valdagen. Manntala ligg ved fylgjande plassar: • Biblioteket i Knarvik • Ekspedisjonen på rådhuset • Kiwi, Lindås senter • Kiwi, Ikenberget • Rema 1000, Ostereidet

Dersom du er interessert til å vera med kan du ta kontakt med Lindås kommune på: e-post postmottak@lindas.kommune.no Tlf 56 37 50 00 Post Lindås kommune, Val Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Har du flytta til kommunen og folkeregisteret ikkje har fått melding før fristen 1. juli står du framleis i manntalet i den kommunen du flytta frå. Du kan då røysta på valdagen i den kommunen du flytta frå, eller du kan førehandsrøyste.

STORTINGS- OG SAMETINGSVALET 2013 FØREHANDSRØYSTER Veljarar som ynskjer det kan førehandsrøyste i tida 12. august til og med 6. september 2013 Det er og mogeleg å førehandsrøyste allereie frå 1. juli 2013 for dei som verken kan røyste ved den ordinære førehandsrøystingsperioden eller på valdagen. Dersom du ynsker dette, må du venda deg til kommunen

Lindås Rådhus, Knarvik, 5914 Isdalstø. Tlf: 56 37 50 00 Faks: 56 37 50 01 Epost: postmottak@lindås.kommune.no www.lindås.kommune.no

UngJobb formidlar alle typar kortidsoppdrag som t.d. barnepass, hagearbeid, husvask, ekstrahjelp i slåtten, rydding på butikklager, hjelp til å setje varer i hyller eller til å plukke boss rundt butikken. Kanskje du treng ein handlanger? Både privatpersonar og næringsliv i Nordhordland kan nytte UngJobb! Løn er satt til minimum kr. 80,00 pr/time Har du oppdrag til UngJobb – ring tlf. 48 88 42 09 mellom kl. 09.00-11.00 i tida 24. juni til og med 05. juli NB! Ungdom som ønskjer jobb gjennom UngJobb må møte i Nordhordlandshallen mellom kl 09.00 – 11.00 i opningsperioden. Kultur- og aktivitetseininga

MEININGSFULL FRITID! Kan du tenkje deg å vera med å skaffe andre ei meiningsfull fritid? Har du tid til overs, er aktiv og har lyst til å gjera noko kjekt? Då kan du bli støttekontakt i Lindås kommune! Me treng kvinner og menn frå 18 år og oppover. Førarkort og bil er ei føremon. Ta kontakt på telefon 56 37 54 85 eller send ein e-post til kristin.rongevaer@lindas.kommune.no

FRIVILLIGSENTRALEN INFORMERER Sentralen heldt feriestengt frå 8. juli – t.o.m. 11. august. Vi ønskjer alle ein riktig fin og aktiv sommar.

Legekontora er opne som vanleg i sommar, men med redusert kapasitet og med unntak av Knarvik allmennpraksis som held stengt desse dagane 27.06,04.07,18.07 og 26.07 Ostereidet legekontor held stengt veke 29,30 og 31 Pga. redusert kapasitet i ferien oppfordrar vi pasientar til å ordna med fornying av reseptar før ferieavviklinga. Ordinære kontrolltimar vert ikkje utført i denne perioden, kun timar for akutt hjelp.

I Galleri Utsyn er det ny utstilling kvar månad og denne månaden er det Astrid Almeland og Torgunn Haugland som har utstilling med strikking, hekling, toving og glaskunst. Opningstida er alle kvardagar frå 08.00-15.30. Frå programmet i Knarvik innformerer vi om fyljande: JUNI: Onsdag1 9 .06

LEDIGE PLASSAR: Det er ledige plassar på DANS Onsdag - Knarvik 1- 4 klasse kl.17.45 – 18.45 4- 5 klasse kl.18.45 – 19.45 6- 10 klasse kl.19.45 – 20.45

Elektronisk påmelding heile året ! Frå 1. januar 2012 skal alle påmeldingar gjerast på det elektroniske påmeldingsskjemaet som du finn på kommunen si heimeside. Gjer slik: A) Du går inn på internett - finn heimesida til Lindås Kommune B) Trykk på knappen ”Kultur og Fritid” C) Klikk på ” Lindås Kulturskule” nede på høgre side. D) Finn skjema, fyll ut og send inn kulturskulen@lindas.kommune.no

Kafeen og seniorsenteret med lokaler i Knarvik Sjukeheim har åpent mandag, onsdag og fredag fra 10.00 – 15.00.

Plan- og miljøutvalet Kommunestyret

NB! Vi tar sommarferie i veke 27,28,29,30,31 og 32, så mandag 12.08 er fyrste dag etter ferien. GOD SOMMAR!

Frå programmet informerar vi fyljande;

BILETKUNST (måndag i Knarvik ) noen få ledige plassar. Etter prinsippet ”først til mølla”

OPNE MØTE

Onsdag 26.06 Fredag 28.06

SOMMERDANS med Trine og Ivan kl.12.00 STENGT Helsetrim ved Reidun Sæbdal kl.12.00 Seniortreff og kortklubb kl.12.00 Syng med oss!

Senior og aktivitetssenteret Ostereidet har lokalar i Ostereidet senter tysdagar frå kl.10.00-14.00 Her er kafe`tilbod med middagsservering. Middag må bestilles på førehand (helst i veka før) til kjøkkenet på Knarvik sjukeheim tlf. 56 37 57 10 eller hos Aud Furdal tlf. 375718. Kom innom for ein kopp kaffi, ein prat og aktivitet.

LINDÅS KULTURSKULE:

SENIOR OG AKTIVITETSSENTER I LINDÅS KOMMUNE INFORMERER: LEGEKONTORA I SOMMAR

Ein kan kjøpe middag og dessert eller ta ein kopp kaffi desse dagane. Tysdag og torsdag må ein bestille dagen før til kjøkkenet på tlf. 56375710 eller Knarvik seniorsenter tlf. 56 37 5718. Aktivitetane byrjar kl.12.00. Senteret har også med frivillige som gjør ein stor innsats. Vi har bruk for fleire , SENIORAR + 55 år og FRIVILLIGE, så ta gjerne kontakt.

Fredag 21.06 Mandag 24.06

Astrid Aarhus Byrknes, ordførar

Vallokala i kommunen er ope frå kl. 12:00 til kl. 20:00 på valdagen. Ein må og rekna nokre timar til klargjering før og etter opningstid. Godtgjersla for ein røystemottakar er sett til kr. 150,- pr time.

Dersom du ikkje er oppført i manntalet eller det er andre feil, kan krav om retting sendast valstyret. Kravet må vera skriftleg, og skal sendast til: Valstyret i Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø Dersom du meiner du sjølve eller nokon annan uriktig er innførd eller utelete frå Sametinget sitt valmanntal i kommunen, kan krav om retting sendast Sametinget. Kravet skal vera skriftleg og grunngjeve og skal sendast til: Sámediggi – Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kárášjohka

24. JUNI TEK UNGJOBB TIL!

Tysdag 25.06.

Helsetrim ved Gunnar Hosøy kl.10.30. Seniordans ved Aud Furdal kl.11.00 Bingo med Inger Marie Fyllingsnes kl.12.00

NB! Vi tar sommarferie i veke 27,28,29,30,31 og 32, så tysdag 13.08. er fyrste dag etter ferien. GOD SOMMAR Senior -og aktivitetssenter Lindås Med lokalar i Lindås-bu og servicesenter har ope hus tysdagar frå kl.10.00 Kontaktperson er Eli Støldal tlf. 56 37 56 07. JUNI: Fredag 21.06 Fredag 26.06

Fredagskafe kl.11.00 Fredagskafe kl.11.00

GOD SOMMAR! Helsing frå oss i Senior- og aktivitetsenteret

20.06.2013 – 20.06.2013 20.06.2013 20.06.2013

Kl. 08:30 Kl. 12.00

Rådhuset Knarvik sjukeheim

Møta i dei kommunale organa er med få unnatak offentlege, d.v.s. at publikum og presse kan vera til stades. Sakspapira vert sendt ut elektronisk og publikum kan få tilgang til pc og lesa sakene i ekspedisjonen på rådhuset og folkeboksamlingane i Knarvik og Lindås minst 7 dagar før møtet. Sakspapira ligg og på heimesida til Lindås kommune.

Lindås kommune juni 2013