Page 1

FIRDAPOSTEN • TORSDAG 22. MAI 2014

FLO OG FJÆRE

   

    

 

ss s s s s s s s s s s s s s s

  

       s !  s   s 

 

s s s s s s s s s s s s s s

s sss s s s s s s s

11


12

FLO OG FJÆRE

FIRDAPOSTEN • TORSDAG 22. MAI 2014

MOTORSTOPP: Frode Svardal og Solheim Diesel AS merkar godt at regjeringa skal fjerne hestekraftavgifta på båtmotorar.

Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Bråstoppetter budsjettlekkasje FLORØ: Regjeringa har for lengst lekka forslaget i revidert budsjett om å fjerne hestekraft-avgifta på båtmotorar. Det merkar dei på Solheim Diesel. SVEND ARNE VEE

svend@firdaposten.no

– Eg er sjølvsagt glad for framlegget frå regjeringa. På lang sikt vil dette vere gunstig både for oss, båtfolket og miljøet. Men på kort sikt har det gitt stygge konsekvensar, seier Frode Svardal ved båtverksemda Solheim Diesel i Florø.

20 tusen på ein hundrehestar Med utsikter til å kjøpe seg avgiftsfrie båtmotorar har så å

■ Ingen kjøper båtmotor før avgiftskuttet seie alle båtkundar sett seg på gjerdet og datoen for å hoppe ned er 20. juni. Då kjem regjeringa sitt reviderte nasjonalbudsjett og eventuelle avgiftskutt som ingen båtkjøparar ønskjer å gå glipp av. – Eg forstår folk godt. På ein tihestars påhengsmotor til 17.900 kroner utgjer hestekraftavgifta 2000 kroner. På ein hundrehestar over 20.000 kroner. No opplever vi jamvel at båtar som vi har inngått avtale med kjøpar på, ikkje blir henta ut og betalt, og det er sjølvsagt ikkje kjekt, konstaterer Svardal.

Dyre hestar på lager – Kva blir situasjonen for båtar som Solheim Diesel alt har tinga og skal selje frå butikk?

– Ja, sei det. For vår del har eg gjort eit lite overslag som viser at vi har 250.000 kroner fastlåst på lager i form av hestekraft-avgift som vi per dags dato ikkje veit kven som skal ta rekninga for, seier Svardal. Etter det Firdaposten kjenner til jobbar no Båtbransjen sitt forbund med å kome i dialog med styremaktene og diskutere ei rask overgangsordning som skal gjelde fram mot eit eventuelt avgiftskutt rundt 1. juli. Det er viktig for næringa at ikkje salet stoppar heilt opp, meiner Svardal. – Det er mai, juni og juli månad som er salsmånadene våre. No risikerer vi å miste heile inngangen på sommarsesongen. Det blir som om ein vanleg

butikk i Strandgata skulle miste julehandelen, konstaterer han.

Gler seg til ny messe Trass i hestekraft-krøll, ser Svardal fram til å få ein ny salsarena i

«Når folk kan spare 20.000 kroner på ein hundrehestar, forstår eg godt at dei set seg på gjerdet.» Frode Svardal, Solheim Diesel

form av den nye Flo & Fjæremessa. – Florø treng ei båtmesse. Eg trur at dette nye og litt breiare konseptet, som er gratis og ope for alle, kan skape liv i byen og få folk ut for å sjå på båt att. Ei gratismesse aukar kanskje sjansane våre for at folk gjer litt meir impulshandel enn under dei tradisjonelle messene vi har hatt dei seinare åra. Det er ingen løyndom at det har gått trått sidan finanskrisa slo inn i 2008. Båtbransjen blei råka hardt. Vi ser lyspunkt etter kvart, og dei skal vi dyrke på slike dagar som den komande helga – med båtliv i hamnene, mykje folk i gatene og strålande sommarvêr, seier Svardal.

Ein båtmarknad i stor endring I 2008 tok 25-åringar opp banklån og kjøpte seg båt før dei kjøpte leilegheit. Men det var før finanskrisa. Det er ein heilt annan næring å

vere aktør i for Solheim Diesel no, kontra for seks-sju år sidan. – 25-åringane er ikkje her lenger. Men vi ser teikn til betringar og endringar. No er det 40-åringane, familiefolket som kjem og

skal ha sin første båt. Då handlar det i stor grad om overbygte båtar, men med nøktern standard. Ei langt meir praktisk tilnærming til båt og båtliv enn tidlegare, seier Frode Svardal ved

Solheim Diesel. Likevel er det ein viss etterspurnad etter litt større opne skjergardsjeepar for tida, båtar som folk gjerne skal ha som nummer to-båt. Men heller ikkje her er etterspurnaden stør-

re enn at dei lett handterer han. – Det er i alle fall ikkje same trøkket og jaget etter båtplassar for tida. Det har marknaden sjølv justert på plass, fortel Svardal.


FIRDAPOSTEN • TORSDAG 22. MAI 2014

FLO OG FJÆRE

13

   -% % "1"* & .,#'' 0 ),)! '

/´6 /´6 155 155 2 2¡ ¡ (.1(,¢4' (.1(,¢4' )QFG )QFG OGUUGRTKUGT OGUUGRTKUGT W WVGP VGP * *- CCXIKHV XIKHV

& $$'' '

;#/#*# ; #/#*# OQVQTGT OQVQTGT

& , )'/ /'),

0;*'6

  & ' .,),, .,),0' !' !  

       

  

  

$'56 + 6'56

  

      

 

(KPPOCUVGT $4

  (KPPOCUVGT $4 $'56 + 6'56

  !! ! &$ !#  ! &  ! ! $ !  !! ! ! "   !  ! ! ! !      !! !   

 ! ! &  !  $  

  ! !  !! !!  $ '  ! #!      !! ! !! ! !  ! & ! $   ! ! !    

  5 56146 6146 / /1&'..768#.) 1&'..768#.) 6 6# #-106#-6 106#-6 / /'& '& 1 155 55 2¡ 2¡ /'55# /'55# (QTDGJQNF QO CXIKHVUHTKVCM .GXGTKPI HTC 

%%%$ 

 

 

         

4BOEBOF o UMG   t     


14

FIRDAPOSTEN โ€ข TORSDAG 22. MAI 2014

FLO OG FJร†RE

(7 5 '(7 1 5(11(5 1c 2777( $9 )//2 29(5 $9 ( $////( )$5*(5 9$5(5 , $

    

 

)$5*(./$77(1

/* $/* HW 66$ GH HUU G 1c H 2'(/ )RVVQ RJ

.YDOLWHW JRG GHVLJ XWPHUNHW NRPIRU W ) RV V J DYO

    

N XQ NU NX N

 

   

 %%%*/3  [  FPEHOWHN VWL O SRFNHWVRQHU J Un RJ VR U W Pยก DGUDVV RJ EHQ )RVV NRQWLQHQWDO LQN OXGHU W RYHU P

%  ' ' "  ' ' 

.81 /$85'$*

  9L U\GGDU L EXWLNNHQ G ERG WLOER GH WLO JRGH JH JR QJ DQ 0D 0

ZZZIDJPREOHUQR )DJPยกEOHU )ORUยก PLGW L E\Q 0DUNHJDWD  )ORUยก 7OI  OยกU cSHQW PDQ IUH WRUV 

  

 

 

/6--" #&

         

 

    

    

   

!!! !!

!  ! !!          "#  "#    

    

 $!  $! 

   $$   $$  


FIRDAPOSTEN • TORSDAG 22. MAI 2014

FLO OG FJÆRE

 

- 7# - 8/ 7 6/// / * &6 !731  * !& '(8 ' 1. %61. * # 11/ 1 #%3 &#% & 

&0d/03//) 731 13*/ " %/ 4"

 

15

  

&&#( 13##&& *// * / , &, & * / 5+ 5 55 5  ) ) 3& - 

 

 5 5..

' 1&(. *(1/3 ' # 13 (*. , $ % ( % / 3 3 & & #  81 *(1  3*/1 %& +5"55 +5"95 / * &6/

 

 

2d

 

  

,IMPJ{VE VIKRJVEOO PIXX MRRWZMRKE QSHIPP    :IMP 

      

    

 

    

       

  

 

1(:    

             


16

FIRDAPOSTEN • TORSDAG 22. MAI 2014

FLO OG FJÆRE

    

 

.*6'** 6 .$ * 7 6'** 6 "6     $$  ** 6++ 6     

6B> .11 1*'5> ** 28<9==3 06 <CC&

       

6., .*' )) , /C *        

 

 ** 6 ,',$7? 7; 6

  

 ' ;(>?7;6; 6 7*$ ; 7

6', ; 6 . *> ;..;% '1 98 #@#C!" %$$!" % " " '$$ '' '' ' 

# # 

  

    

 

77 )*6   !

       '?4 )* ,',$(01 7A)) * .$ " 

  

         **A ,7 , ;>67). "06 )64 ---& 

  ** 761.)',$

   

  7; ;.6$ 

 


FIRDAPOSTEN • TORSDAG 22. MAI 2014

FLO OG FJÆRE

17

BÅTMANN: Båt har heile livet vore sentralt for Leif Erik Larsen. Etter ti år i bransjen satsar han no på dei store båtane, her på flybridgen til ein 42 fots luksusyacht han har kjøpt inn til båtmessa. Den sel han for 4.5 millionar kroner. Foto: Dag Frøyen

Sikker på løft i båtsalet FLORØ: Leif Erik Larsen i Florø Båt og Fritid er rimeleg sikker på ein liten opptur i den lokale båtbransjen i tida som kjem. – Vi skal presentere nokre nye modellar under messa, fortel han. ARVE SOLBAKKEN

arve@firdaposten.no

Sal av båtar har som kjent lege nede i fleire år. I 2010- 2011 og 2012 var det labert. Men no trur Leif Erik Larsen at dei er på veg opp frå den djupe bølgjedalen.

Lysare tider – No går vi mot langt lysare tider. Vi har allereie selt fem–seks båtar så langt i år, stadfestar han. Regjeringa si varsla endring når det gjeld hestekraftavgifta gjer at mange truleg vil vente til etter 1. juli med å kjøpe ny motor. – Uansett vil det vere slik at dersom HK-avgifta blir fjerna, så vil ei refusjonsordning tre i kraft dersom vi sel båtmotorar som var tatt inn på lager før endringa eventuelt trer i kraft, forklarer Larsen.

Verkstadavdelinga I dei vanskeleg åra som ligg bak

dei, satsa firmaet sterkt på å utvikle den fire mann sterke verkstadavdelinga. Dei kan no ta service på dei aller fleste merke av båtmotorar. – Vi har jobba veldig mykje med vedlikehald og reparasjonar og utvikla kompetansen vår på det feltet.

Nytt båtmerke Florø Båt og Fritid forhandlar båtar frå finske Flipper. –Den nye Flipper 600 SC har vi veldig god tru på. Elles så reknar vi med å kunne vise fram 6–7 ulike båtar på messa i helga. Vi har blitt forhandlar for Stormer Boats, tidlegare Linge Boats. Dei har fine daycruiser/ skjergardsjeepar i ulike prisklassar. Vi har alt frå 50- 100 000 kroners klassen og opp til ein halv million, fortel han. Etterspurnaden etter båtar er for tida større enn produksjonskapasiteten hos produsentane. Det tek tid å omstille seg og det kan vere ventetid på enkelte modellar. – Produsentane har lite på lager akkurat no, seier han. – Driv de med bruktbåtar? – Nei, det går føre seg stort sett i privatmarknaden, men det hender at vi annonserer båtar til sals for kundar.

SOFT TOP: Dette er ein av Stormer Boats sine nye modellar med kalesjetopp på.

LENGE: Flipper 600 sc er ein populær modell i daycruiser-segmentet. Flipper Boats er ein av produsentane som har drive godt lenge.


18

FIRDAPOSTEN • TORSDAG 22. MAI 2014

FLO OG FJÆRE

FLYBOARD: korleis det kjem til å gå når frivillige i Våt Morogjengen skal prøve flyboard for første gong, er eit ope spørsmål. Den som stiller på båtmessa, får sjå.

Arkivfoto

Våt Moro flyr høgtog landar vått FLORØ: Du får truleg sjansen til å filme ein Youtube-hit på Florevika i helga. HEIDI HATTESTEIN

heidi.hattestein@firdaposten.no

Våt Moro har planar om å vise att på båtmessa Flo og Fjære. Det blir ei rekke aktivitetar for publikum, og i tillegg vil ei handfull av dei totalt 150 frivillige i Våt Moro-gjengen by på seg sjølve. Dei skal prøve flyboard for aller første gong – med publikum. – Dei som vil sjå oss i lite grasiøs leik på vatnet, bør ta turen til sentrum, seier festivalsjef for Våt Moro Fredrik Helland. – Flyboard er ikkje for kven som helst. Det krevst ein enorm teknikk for å klare det, og gjengen er nybegynnarar. For å seie det slik: Det blir nok høve til å filme ein Youtube-hit eller to. – Stiller du? – Absolutt ikkje.

Ekstrem moro «Vanlege» folk kan prøve seg på våt leik i meir kontrollerte former. – Det blir to turar med RIB ut i verdas flottaste skjergard. Vêr og

VÅT LEIK: Folk får prøve vasski, tube og standup paddle.

HAVRAFTING: Det blir to turar med RIB i skjergarden utanfor Florø.

vind bestemmer kvar turane går, seier Helland. Elles kan folk prøve vasski, tube og standup paddle. Sistnemnde er eit surfebrett som du står på og manøvrerer med ei padleåre, ein sport som kjem frå Hawaii. – Våt Moro og Motorsykkelklubben kjem til å stå på stand i lag. – Kvifor i lag? – Vi vil samle alt som er eks-

tremt gøy på éin plass. Det er berre å ta turen innom for ein prat, seier Helland.

Våt Moro ønskjer å bli noko meir enn fem festivaldagar i juli.

«Dei som vil sjå oss i lite grasiøs leik på vatnet, bør ta turen til sentrum.»

– Vi ønskjer å trekkje folk på ulike aktivitetar året rundt, alt frå havrafting til flyboard, sjølv om enkelte aktivitetar er i kaldaste laget på vinteren. Det handlar om å bruke naturen rundt oss til å leike i. Framover vil Våt Moro dukke opp i forskjellige samanhengar.

Fredrik Helland

Våt heile året

Sist vi høyrde frå dei var då vidaregåande-elevar var med og arrangerte Våt Moro-leikane tidlegare i vår. I helga skal Våt Moro fly høgt og lande vått. – Og kanskje blir det ei overrasking på rådhusfasaden, seier Helland. Meir kan han ikkje røpe. I skrivande stund veit han ikkje om dei luftige planane lèt seg gjennomføre.


FIRDAPOSTEN • TORSDAG 22. MAI 2014

FLO OG FJÆRE

 

:=KÂC GKK Hœ œ :œLE=KK9 >DG G >BJ= B=9FF=9M E=JJQ >AK@=J /--

0ÑW RVV S¾ 0(66$ >jY cj&

,1. . ((($% e' )-( @C =nafjm\] =%L=;

9JJGF=L *, - ;P

<]egZ«l e]\ eYkk] mlklqj mlklqj k]d_]k ^gj cmf cj& j /1, ((( ((($% ($% $

>jY cj&

01* * ,(($% ,(( % e' *-( @C =nafjm\] =%L=;

 

7$ .217$.7 )25 (,1 +<**(/(* %ž735$7

+DQV $OH[DQGHU 'ÑVNHODQG 7OI  DOH[#GRVNHODQGQHW

$QGUHDV (UGDO 7OI  DQGUHDVHUGDO#GRVNHODQGQHW

$/9‘(1 %(5*(1  :::60$570$5,1(12 67(,1$5#60$570$5,1(12 $ /9‘(1 % (5*(1    : ::60$570$5,1(12 6 7 ( , 1 $ 5 # 6 0 $ 57 0 $ 5 , 1 ( 1 2

$QJHGDOVYHJHQ  )±5'( _ 7OI  _ ZZZGRVNHODQGQHW

  

       

4K« GMFJSF NPEFMMBS J HBUB VOEFS 'MP'KSF

 

     

' '9 "//' )4 . 7 ') & "4 /,).4/% /49%"' $"4 ) "' /8.4 $4"8 *6!%"4./ $)&,.//).&4 '/"'&)4). , ( $- ' "'')84"8 49 "%!4$')%)"' . "//' 8"% #%, & 7'' ./"47/#)'. ) $+9. 4.9.-

   !  ""    " )..7$ )..7$ 5 51!0 1!0 %2&"%%2&"%-  6! 7 74/%,, 4/%,, ( (6!*:( 6!*:( 2$&2$&- "% "% " '')'/' '')'/' $$' ' 88"$ 88"$ . . 4"%)4"%)-

19

      

""    " "


20

FIRDAPOSTEN â&#x20AC;˘ TORSDAG 22. MAI 2014

FLO OG FJĂ&#x2020;RE

Byr pĂĽ tur iBeltestredet FLORĂ&#x2DC;: Laurdag kjem sunnmørssuksessen Klypa til Flora samfunnshus. ARVE SOLBAKKEN

arve@firdaposten.no

Tittel pĂĽ showet er ÂŤKlypa â&#x20AC;&#x201C; seiler i BeltestredetÂť og det hadde premiere i Ă&#x2DC;rsta i september 2013. Sidan den tid har den sunnmøringens sine humørsvingande karakterar ÂŤKjellenÂť, ÂŤPalleÂť og ÂŤStrilapetterÂť opna latterdørene pĂĽ vidt gap for fullsette salar.

Sju millionar visningar Fenomenet Klypa har sidan 2005 for alvor sett sine spor i humor-Noreg og har utnytta til fulle You Tube med sine heftige videoar. Han har over sju millionar visningar pü videoane sine. Klypa kan trygt seiast ü ha opparbeidd seg ein stor og trufast fan-skare. Førre show, Laaangt over streken, blei spelt over 160 gongar for fulle hus og selde nÌrare 70 000 billettar til saman. I tillegg har Klypa 2 dvd-utgivelser bak seg (Klypa 2009 og Klypa live in Oslo 2012), der begge har selt til gull og platina.

Kallar ein spade for spade Denne gongen seglar Thomas N. Ryste & co i Beltestredet. Ein tittel som røper at Klypa framleis kallar ei spade for ei spade og at vi her blir presentert saker som den vanlege mannen i gata gjerne held for seg sjølv. Sjølvsagt für du ogsü denne gongen møte den irriterande positive Strila-Petter, den litt enkle Palle som strevar med livets opp- og nedturar og sist men ikkje minst; Kjell Kjellen Bigset som framleis er like sjølvoppteken og skrüsikker pü det meste her i livet. No har folk sjansen til ü legge opp til ein heilaftan pü byen, for Florø Storband spelar til dans pü Kysten Bar etterpü.

ď&#x161;śKJELLENď&#x161;ˇ kjem til ĂĽ vere like skrĂĽsikker som alltid, i Flora samfunnshus laurdag.

Foto: Marius Beck Dahle

4KÂŤ EFO OZF #FOFUBV "OUBSFT J 'MPSÂ&#x2018; VOEFS 'MP'KÂ?SF J IFMHBĂ&#x2019;

(0%& (0%& .&44& . & 4 4 & 13*4"3 13*4"3

4QBS 4QBS ),BWHJGU ),BWHJGU QÂŤ QÂŤ PQQHSBEFSU PQQHSBEFSU NPEFMM NPEFMM


FIRDAPOSTEN â&#x20AC;¢ TORSDAG 22. MAI 2014

FLO OG FJÃ&#x2020;RE

21

   

   

)

  

 

 

        

   

    

" " 

  # #

 

 

  

   

 % 

 

 

 

     

 

 

# # 

 "   " #   # 

 

 

        " " 
22

FIRDAPOSTEN • TORSDAG 22. MAI 2014

FLO OG FJÆRE

PÅ PLASS! Pål Anders Ullevålseter på besøk på Grov. Malene Seljeseth er den heldige og får sitje på sykkelen til Norges mest kjende motorsykkelkøyrar.

Arkivfoto: Olav Hatlemark.

Inviterer til eit spektakulært Ullevålseter-show i sentrum FLORØ: Florø Motorsport Klubb vil bruke båtmessa til å vise seg fram – både på land og sjø. Dei har fått Norges største MC-stjerne Pål Anders Ullevålseter til Florø for å hjelpe til. OLAV HATLEMARK

olav@firdaposten.no

– Han skal lage eit lite show utanfor rådhuset i Florø laurdag, fortel Isabella Flister leiar i klubben som no er i ferd med å få verkeleg vind i segla att. Ullevålseter har fleire gonger tidlegare vore med

■ Motorsportklubben klare for vekst og hjelpt klubben i Florø, mellom anna med å stikke ut endurobane på Grov og kurse syklistar. Han er medeigar i eit småbruk på Husefest og er ofte på våre kantar.

Vass-scooter I tillegg skal Florø motorsport klubb vise fram eigne syklar. I samarbeid med «Våt moro» vert det og eit eige innslag med vasscooterar. Køyretyet har fått ei ny tid etter at dei strenge ferdselsrestriksjonane er blitt oppheva. Det er meininga at også all vassport i Florø med tid og stunder

skal flyttast til sjøområdet utanfor feltet til motorklubben ved Norddalsfjordbrua. Ei eige sjøanlegg har plass i reguleringsplanen for området. Så spørst det kor aktuelt dette vert med det fridommen som er gjeve fartøyet.

Klar til å vekse Aktiviteten har teke seg mykje opp i Florø motorsports klubb etter at klubben i fjor fekk dispensasjon til å bruke det 700 mål store området dei fekk kjøpe av Statsskog ved Grovastøylen. – Vi er bra i gang. Men hittil

har mykje av fritida vår gått med til å lage klar banene. Det er ganske vått her så vi gjort ein del for å drenere, lage grøfter og små bruer, fortel Flister. Men no er mykje av arbeidet gjort då vert det og meir tid til køyring. Dei har gjort klar ei bane for dei litt større ungane og ei mindre for dei små. Klubben må også skaffe nokre utleigesyklar før dei er klare til å satse for fult. Statnett har laga ein stor lagringsplass i området for utstyr til den svære kraftlinja som er under montering. Den kan

motorsportsfolket bruke til bilparkering etter avtale. Den vil verte ein varig parkeringsplass for klubben. – Vi er allereie ein bra gjeng som køyrer. Vi er oppe i 80 medlemmer. Det syns eg er bra når vi har lege nede såpass lenge før vi kom i gang att, seier Flister. Motorsportsklubben har ei lang historie som nomadar etter kvart som dei vart jaga frå til plass.

FEM OM FLO & FJÆRE ■ Skal du på Flo & Fjære-messa i helga?

Nicolai Dhaleng (13) – Eg blir nok nøydd å ta turen, for kameraten min som eg skal sove hos i helga skal på messa. Eg skulle i utgangspunktet ikkje, men no blir det nok til det likevel.

Anders Nekkøy Agledal (13) – Eg skal på Flo & Fjære-messa. Eg likar å sjå alle båtane, så er det ekstra kjekt når ein kan gå inn i dei og sjå og. Dei har og pleidd å ha kule bilar der og. Eg hugsar det var nokre stilige BMW-ar i fjor.

Kim Roar Nekkøy (11) – Eg skal sjølvsagt på Flo & Fjæremessa. Far min er fiskar, så eg har alltid vore veldig interessert i sjøen og båtar. Det er kjekt å gå inn i dei største båtane og sjå seg rundt.

Knut Andor Nesse (51) – Eg skal på messa og sjå på alle dei råe båtane som eg ikkje har råd til. Eg er ikkje så glad i bilar, så det blir båtane som får mitt fokus. Eg trur det blir eit kjempearrangement, men eg meiner at ungdommen burde få komme inn gratis.

Salah Badar (37) – Eg er enno ikkje sikker på om eg skal på Flo & Fjære-messa. Eg har ikkje vore innom den før, så dette blir i så fall min første gong. Men det hadde nok ikkje vore så dumt å tatt ein tur med familien. Det høyrest kjekt ut.


FIRDAPOSTEN • TORSDAG 22. MAI 2014

FLO OG FJÆRE23

 0¢ %4 546!,' 3%3/.'6!2%2

      

B B YO Y O U N G $ E T L I L L E K J ÐP Ð P E S E N T E R 3 T R A N D G A T A  & L O R Ð 4 L F F    

 

 
24

FIRDAPOSTEN • TORSDAG 22. MAI 2014

FLO OG FJÆRE

RUTINERTE SEGLARAR: Tom Erik Løseth og Svenn Melstveit frå Florø har ambisjonar om å ta medalje i helgas Askøy shorthanded race.

Foto: Privat

Storslått syni vente på Florøvika FLORØ: Fredag kveld kjem eit førtitals havsiglarar inn til Florø. OLAV HATLEMARK OG EIVIND H. KLEIVEN

olav@firdaposten.no

Det kan verte eit flott syn. Dei deltek i årets «Askøy shorthandet race» som har Florø som vendepunkt før returen tilbake mot Bergen og målgangen ved Hanøytangen.

Målgang ved Stabben Florø seglforening har teke på seg ansvaret for målgangen i Florø. Den vert anten ved Nordnesmoloen eller ved Stabben fyr, alt etter vindtilhøva. Vert det lite

■ To Florø-seglarar blant favorittane i regatta REGATTAEN ■ Regattaen går frå Hjeltefjorden ved Askøy Seilsportsenter til Florø, der det er innlagt ein 5 timars pitstop. Seglarane returnerer så til Askøy der det er målgang. ■ Løpet er kring 170 nautiske mil langt. vind i kveldinga går målgangen ved Stabben, fortel Frode Stavang i Florø Seilforening. Seglforeininga har og teke på seg starten tidleg laurdag morgon. Seglbåtane skal ligge i gjestebrygga i Florø natta over. Alle er

pålagd landligge her i minst fem timar. Dette er tiande gongen regattaen går og fjerde gong Florø er æra med besøket.

Medaljekandidat frå Florø To båtar med medlemskap i Florø seglforening deltek og i konkurransen. Dette er Tom Erik Løseth med Svenn Melstveit som mannskap. Dessutan skal Lars Grepstad frå Bulandet som framleis er medlem i Florø vere med, med ny båt. Tom Erik Løseth som er kaptein på «Elisabeth» seier han og hans kompanjong Svenn Melstveit blir skuffa om dei ikkje klarar

medalje under årets regatta. I fjor hamna duoen på andreplass. – Det er kanskje litt meir forventningar til oss i år, men vi har som mål å kjempe om medalje. Vi blir skuffa om vi ikkje klarar ein pallplass, fortel han. Løseth fortel at det ikkje er meldt dei beste vindforholda under årets regatta og trur det kan spele inn. – Det blir nok litt meir bingo i år ettersom det ikkje er meldt den beste vinden. Treff ein vinden gjer ein det bra, om ikkje kan ein gjerne bli liggande i eit sund i fleire timar. Strategien vår er i alle fall klar; vi går den raskaste

vegen og har ikkje tenkt å ta omvegar for å hente vind, seier Løseth.

Skapar ei perfekt ramme Roger Bareksten i Byen vår Florø er glad for at Askøy shorthandedrace har Florø som vendestad. Han meiner dette gir ein ekstra dimensjon til Flo og fjære-messa som vert arrangert i helga. – Når vi arrangerer ei messe med maritimt preg i Florø er det utruleg kjekt at det samfell med denne regattaen. Ein får ei veldig fin ramme rundt messa når det ligg førti seglbåtar ute på Florøvika, seier Bareksten.


FIRDAPOSTEN โ€ข TORSDAG 22. MAI 2014

FLO OG FJร†RE

25

%ยงWPHVVH L )ORUยบ RJ PDL

+56& P')$7/ 9HLO NU .DPSDQMH NU 

   

   

+5 )LVK P')$7/ 9HLO NU .DPSDQMH NU 

+56& P')$7/ 9HLO NU .DPSDQMH NU 

6ROKHLP 'LHVHO $6 )ORUยก 7OI  

$OOH SULVHU HU YHLO SULV /RNDO IUDNW RJ OHYHULQJVRPNRVWQLQJHU NDQ WLONRPPH

  & " % "     

  %   " %" "' &  '  "& &

4Kยซ GMFJSF NPEFMMBS J HBUB VOEFS 'MP'KยSF

"

  &  $

  !$ &$!$'

 $  & &$!$' ! 

ยš '-ร‡ Wbk\[b]Wh ยš 8_#N[ded ^el[Zboi ยš I[j[h e] _dj[h_ยดh _ 9Wfh[jje# e]  ยš Dยดaa[b\h_ WZ]Wd] e] ijWhj ยš FWha[h_d]ii[dieh \ehWd e] XWa ยš DWl_]Wi`ed c[Z -ร‡ jekY^ iYh[[d c[Z :78#hWZ_e" _dab$ Xbk[jeej^ ^WdZi\h[[ c[Z ij[cc[ijoh_d] e] KI8

ยš C[jWbb_Y bWaa ยš .#l[]i [b[ajh_ia `kij[h_d] Wl \hWci[j[h   "" ยš Ife_b[h ยš )$ i[j[hWZ ยš FWha[h_d]ilWhcWh c[Z \`[hdaedjhebb ยš CยดhajedW ]bWi 

%   %"(((

  %  #$(((

%& % &-&. .%&&* %$ %& .*  *$ , -*&!! + ( " '  ' &* '/ #$  %.&*%%- /,/' ( " '  ' &* '/ #$

   !  ""    "

!  

     ""   " "


26

FIRDAPOSTEN â&#x20AC;˘ TORSDAG 22. MAI 2014

FLO OG FJĂ&#x2020;RE

Holvik og Horne har selt Florevika g FLORĂ&#x2DC;: Eitt kommunalt selskap fĂĽr eigarskap, medan eit anna stĂĽr for drift. LIV STANDAL

liv.standal@firdaposten.no

Hamnesjef Erik Svensen stadfestar at Flora Hamn KF har kjøpt bryggeanlegget frü selskapet Florevika Gjestebrygge og at dei overtok frü 1. mai, men vil ikkje ut med nokon pris.

Tilbodet bestĂĽr â&#x20AC;&#x201C; Tilbodet til turistane vil bli det same, men Flora Hamn skal ikkje ha noko med sjølve drifta ĂĽ gjere, berre eige og forvalte, seier han. Det er nemleg Florø Parkering, med Fredrik W. Gulbranson i spissen som skal stĂĽ for drifta. Gulbranson fortel at det har vore ei gradvis opptrapping av drifta no gjennom mai mĂĽnad. â&#x20AC;&#x201C; Aktiviteten startar for alvor no til helga, dĂĽ fĂĽr vi mini-bĂĽtmessa som er eit samarbeid mellom Byen VĂĽr Florø og fleire andre aktørar. SĂĽ reknar vi med at det er full drift pĂĽ sjølve gjestebrygga frĂĽ neste mĂĽnad av, seier han. Han fortel at deler av styret frĂĽ Florevika Gjestebrygge vil bidra i tida framover slik at overgang-

 

en vert mest mogleg smidig. â&#x20AC;&#x201C; BĂĽde dei, Flora Hamn og vi er interesserte i ĂĽ drive ei god brygge framover, slĂĽr han fast. Noko større endringar ut over det at drifta av gjestehamna no blir knytt opp mot ein heilĂĽrsorganisasjon, ser han ikkje føre seg. â&#x20AC;&#x201C; Det vi tek sikte pĂĽ, er at det ikkje skal drivast annleis, det vil seie dĂĽrlegare, enn det Florevika Gjestebrygge har gjort. All respekt til dei som har bygd dette opp og drive det delvis pĂĽ dugnad, slik dei har gjort, avsluttar han.

â&#x20AC;&#x201C; Ein epoke er over Ein av eigarane, Stein-Kjetil Holvik, seier at det ikkje nokon spesiell grunn til at dei valde ĂĽ selje no. â&#x20AC;&#x201C; Det var berre slik at tida var kommen for ĂĽ selje. NĂĽr vi spør om det ogsĂĽ betyr at det er slutten for bĂĽtmesser her i byen, svarar han slik: â&#x20AC;&#x201C; BĂĽtmesser er pĂĽ veg ut over heile landet. Finanskrisa har gjort det nesten umogleg ĂĽ arrangere bĂĽtmesser. Den vi hadde her i byen i fjor, var meir ei aktivitetsmesse enn ei bĂĽtmesse. DĂĽ hadde vi mange ting som skjedde pĂĽ land, og berre rundt 30 prosent dreia seg om bĂĽt. DĂĽ kan ein ikkje kalle det bĂĽtmesse. Det er ein epoke som er over, rett og slett, seier Holvik.

EIGARSKIFTE: Flora Hamn KF har kjøpt Florevika Gjestebrygge. â&#x20AC;&#x201C; Tilbodet til turistane vil bli det same, men Florø Hamn vil om kjøpesummen.

  "  3#* +%" #!* * % !'* * " $ " !! 0* ## 4 2 +0 +#*0 %!%0!!* 0* % 4!* 0((!!!00*)

"# 

  !  

 "  

#         

      

       "  

" 

   

$" $ " #  $  

    

'$*#44 *.'#%# $ "'. . $'%4. % +8. (;;, 1 $%. $ './*""% 65&2$%- 4 # *. /% 8 $%. "47.:. +74. 8 84# .' '2##. "47., '4#4 )./4 #8.

 

 

(

&&

;

(;;

&1

0

; &&0

6&10

 #74 !#. 4 # " \PX 6;( '. %: "7%. ' '.74/44. 4'4#4 1 $%. + %"#7.4 . $%., $ './*""% . %#  4#- . $'%4. % '.74/44. 4 7 '. 4 '$. /'$ ""/ 8 '"!%4 %/4##4).- 4 ###. 8'. 44 "" . $7# "". 8 %%4 # (;; ".'%. 8 %/4##/!'%/"'/4%%- /4 ## % * 9 4 #"'$$. (&& ".'%. ."4-

 2 !!* 1 %* 0! %""* *) &5$."#) %##"#0+40

  

  

   4)!%*') 3!+ *0 - -$55 !%*' !), , -, ,,

%%%

ikkje ha no


FIRDAPOSTEN â&#x20AC;˘ TORSDAG 22. MAI 2014

  

   gjestebrygge

27FLO OG FJĂ&#x2020;RE    r r r r

5SJNQMBO %JFTFMWBSNFS LX 6UWFOEJH TUZSFQPTJTKPO -&% BSCFJETMZT

  

  '''    &# $'$'' 

    r r r r

5SJNQMBO %JFTFMWBSNFS LX 6UWFOEJH TUZSJOH -&% BSCFJETMZT

  

  !''    &# %%'' 

    CSVLU NPEFMM NPUPS HĂ&#x2021;UU LVO UJNFS 

oko med sjølve drifta ü gjere, den skal Florø Parkering stü for, seier hamnesjef Erik Svendsen, som ikkje vil seie noko Foto: Dag Nesbø Frøyen

     

  $'''' 

   

     r r r

6UWFOEJH TUZSJOH #BEFQMBUUGPSN 45# ## 4NBSU FEJUJPO QBDL GJTLFQBLLF DPDLQJU DPNGPSU QBDL PH DBCJO DPNGPSU QBDL

    $%''    &# %'%'' 

     r r r r r

++%*+* ++ ++ +%*+* %*+ * * 2 0!(!55 0! 0 !(!55 ! !55 ! 55 

  

  '''    &# $'$'' 

% % +/* +/* #5(55 #(55 #(55  * * #5(55 $* ##(55#(55 $* ##(55#(55

 " * " * 

+/ +/   *+/ 3 *+/ 3 5 5 -5# 5# +2 +2 

 &&),' ),' , ,5 5# # # ## #5 5, ,

3 3 *%" * ( *%" * ( " 444(%" * ( 4 44(%" * ( "

6UWFOEJH TUZSJOH ,KÂ&#x2018;LLFO 5PBMFUU 4NBSU FEJUJPO QBDL #BEFQMBUUGPSN 45###

#

,)# -#  )

   $ ! # && !   & %%% ! &&& "& &&&  && 

%) )) ) ,)

Flo og fjære