Firda torsdag 29. november 2012

Page 1

Torsdag 29.11.

Slektsgransking enda i forfattarskap og bok Nyhende SIDE 10 Firdakortet som MMS

www.firda.no NR. 279 - VEKE 48 - 2012 LAUSSAL KR. 20,00 95. ÅRGANG

HASTAR FOR KROSSAR

Send FIKORT til 2005

Forskar: Slikt gjer ein ikkje

▶ Steinkrossane på gamle Hyllestad kyrkjegard må sikrast for å unngå skade. Etter ei synfaring meiner fylkeskommunen at tiltaka må plass før jul.

NYHENDE SIDE 8

SJUKE AV ELEV-PRESS? ▶ FAU fryktar fleire sjukmelde lærarar dersom kommunen vel å flytte elevar frå andre skular inn til Førde barneskule.

NYHENDE SIDE 4–5

HOTELLSPA ER KONKURS ▶ Sunnfjord Spa AS som dreiv velvære på Rica Sunnfjord Hotel og Spa, klarte aldri å tene nok pengar og er konkurs. Hotellet jobbar for ny drift.

NYHENDE SIDE 2

▶ Nausta gjekk i går brun av slam heilt ned til fjorden, etter at Statnett starta gravearbeid i den verna elva tysdag. – Eg er sjokkert. Dette kan i verste fall ta livet av all rogn, seier forskar. NYHENDE SIDE 6


TORSDAG 29.11.  2012

2 Torsdag

29.11.

Nyhende Store og små hendingar frå heile distriktet.

Pippi-teater FØRDE: Måndag kan publikum i Førde sjå Pippi Langstrømpe på scena og helse på henne etter framsyninga. På di side 17

FLOTT ANLEGG: Sunnfjord Spa AS leigde eit stort og moderne bade- og spaanlegg i nytt hotellbygg, men gjekk i minus frå første dag.

Arkivfoto: Bent Are Iversen

Hotell-spa konkurs ▶ Men Rica Sunnfjord Hotel og Spa ønskjer ny drift FØRDE: Sunnfjord Spa AS hadde for liten aktivitet og er konkurs. Hotellet vil jobbe for at eit nytt selskap kjem inn og driv den tre år gamle spa-avdelinga.

NÆRINGSLIV IVAR MYKLEBUST LONGVASTØL ivar@firda.no 91149813

– Vi hadde for lite besøk, og det vart for tøft å drive, seier Laila Hoff Hansen, dagleg leiar og eineaksjonær i Sunnfjord Spa AS. Måndag gjekk ho den tunge vegen til tingretten og melde oppbod. Fem personar i full stilling og ein på deltid, misser jobben.

Over 700.000 i minus Drifta starta i nye og flotte lokale i september 2009, i nybygget til hotellet som investerte 55 millionar kroner i 42 nye rom og ei av landets mest moderne spa-avdelingar. Hotellet marknadsførte seg som Rica Sunnfjord Hotel og Spa, og det lokale eigarselskapet og Rica-kjeda gledde seg over eit

NØKKELTAL ▶ Sunnfjord Spa AS 2011 2010 Driftsinntekter 2683 2199 Driftsresultat -73 -326 Res. før skatt -97 -334 Eigenkapital -611 -513 Alle nøkkeltal i tusen kroner. Kjelde: Årsrekneskap 2011.

nytt tilbod. Laila Hoff Hansen seier at anlegget er stort, og selskapet klarte ikkje å få ein omsetnad som forsvarte dette.– Vi skulle ønske at avdelinga vart meir brukt av gjestane på hotellet, seier ho. Ho meiner at førdianarar og sunnfjordingar var flinke til å bruke tilbodet, men heller ikkje lokalmarknaden var stor nok. Ein del sjukdom blant dei tilsette gjorde det også vanskeleg å drive så godt som ønskeleg, seier ho. Rekneskapen for dei tre første åra, 2009–2011, viser eit samla underskot på 711.000 kroner. Bustyrar, advokat Ivar Hauge, opplyser at Sparebanken Sogn og Fjordane har pant i varelager og

det vesle som er av driftsutstyr. Den andre store kreditoren er selskapet som driv hotellet, Rica Sunnfjord Hotel AS, som har husleige til gode.

Mange ubrukte gåvekort Blant kreditorane er også 40–50 personar som har ubrukte gåvekort på spa, og det synest Hoff Hansen er heilt forferdeleg å tenkje på. – Dei må melde inn krav, men sjansen for å få pengar tilbake, er nok liten, seier bustyrar. Hotelldirektør Odd Erik Gull-

aksen seier at ambisjonen om å ha spaverksemd i hotellet, er uendra, men det er førebels usikkert korleis og når dette kan skje. Konkursen er fersk, og bustyrar og kreditorar må først frigjere lokala. Eigarselskapet Sunnfjord Hotell AS eig bygget og storparten av inventaret, medan Rica Sunnfjord Hotel AS har hatt framleige til Sunnfjord Spa AS. – Vi ønskjer å få inn eit selskap som kan drive og klare seg godt, frå nærmiljøet vårt eller frå ein annan stad i landet. Det kan ta tid, seier Gullaksen. Hotellet har

inkludert spa-avdelinga i det meste av eiga marknadsføring, som spabutikk i resepsjonen, i eigne monterar og på Ricas internettside, og i direkte kontakt med kundane. Hotellet har også redusert husleiga. – Er det aktuelt at hotellet driv avdelinga i eigen regi? – Det kan eg ikkje utelukke, men vi ønskjer ein ekstern drivar, seier Gullaksen. Laila Hoff Hansen seier at det er uaktuelt for henne å starte opp igjen i hotellet, men at ho ønskjer å drive for seg sjølv.

– Ein suksess på Alexandra Hotel Alexandra i Loen investerte 72 millionar i badeog spaavdeling i 2004. – Dette er den største investeringa vi nokon gong har gjort, og resultatet er 100 prosent tilfredsstillande, seier hotelldirektør Richard Grov. Hotellet trefte godt med satsinga, for då den nye avdelinga

stod ferdig i juli 2004, var det starten på fire svært gode reiselivsår før finanskrisa i 2009. Alexandra Bad & Spa er ein viktig del av produktet vårt, og det trekkjer ekstra gjester. Om avdelinga åleine går i pluss, kan eg ikkje seie, men den er viktig for heilskapen, seier Grov. Hotellet hadde ein omsetnad på 110 millionar kroner i fjor og eit overskot før skatt på vel fire millionar. Av 135 årsverk job-

bar 10–12 i bade- og spaavdelinga. I motsetnad til Rica i Sunnfjord har Alexandra både eigedom, hotelldrift og spa i eitt selskap. Grov seier at for deira del er dette den beste måten å gjere det på. – Vi har eitt selskap og eitt produkt, og då kan vi også gjere endringar veldig snart. Det enkle er det beste, har vi erfart, seier Richard Grov.


TORSDAG 29.11.  2012

NYHENDE

Meir til sjukehus

Tek bygda over?

EID: Det er sett av ytterlegare 5,4 millionar kroner til medisinsk-teknisk utstyr og 6,2 millionar til nødvendig ombygging for å legge til rette for nye pasienttilbod ved Nordfjord sjukehus, skriv Helse Vest i ei pressemelding.

GLOPPEN: Gamle Gimmestad kyrkje treng oppussing, men kommunen har ikkje råd. Leiar i Sørstranda Utviklingslag, Jeffrey Thomas, meiner bygda kan ta over, skriv Firda Tidend.

3

– Kutt ein rektor

▶ Ap vil ha Jølster skule med avdeling Skei og Vassenden JØLSTER: Gruppeleiar i Ap, Ragnhild Sæle, vil gjere grep som gir innsparingar som monnar. Eitt av dei er å kutte éi av to rektorstillingar.

BUDSJETT SVEIN HEGGHEIM svein.heggheim@firda.no 91149819

– Skal vi spare pengar må vi sjå på stillingar. Det er einaste plass der det monnar. Vi ser føre oss ein Jølster barne- og ungdomsskule med avdelingar på Skei og Vassenden, og med ein rektor. Vi har også sett på skulefritidsordninga, som har 60 brukarar. Der kunne ein ha ein felles leiar for Skei og Vassenden, sa Sæle.

Likskap og sømarbeid Ho meiner det vil vere betre ressursutnytting, og ei organisering som gir meir likskap og betre samarbeid mellom einingane. Ap reiste ikkje konkret framlegg om endring men signalisere sterkt at det vil komme: – Vi er klar over at det ikkje kan vedtakast over bordet, men rådmannen peikar på at resten av planperioden gir utfordringar. Og vi veit at vi får auka lønnskostnader, men har ikkje noko å finansiere dei opp med, sa Sæle. Og varsla at også auka eigedomsskatt blir vurdert som eit konkret tiltak for 2013. – Eit veldig konkret og interessant innspel, kvitterte Jan Ove Flaten (Sp). Og la ikkje skjul på at partiet vil bruke tida fram til kommunestyremøtet 10. desember til vurdere innspelet. Det same repliserte Anders Kristian Sægrov (H).

Skeptisk Jakob Andre Sandal (SV) under-

SAKA ▶ Jølster kommune må kutte ti millionar kroner i drifta for å få budsjett i balanse. Rådmannen har lagt fram si tilråding. Formannskapet drøfta, og sa ja til, tilrådinga tysdag. Endeleg vedtak i kommunestyret 10. desember.

SAMLING: Ragnhild Sæle (t.h.) og Siv-Karin Hestad (begge Ap) vil kutte ei rektorstilling for å spare pengar. Ap vil også ha ein felles styrarFoto: Svein Heggheim stilling i SFO. – Vi må gjere grep som monnar, og ei slik organisering vil også vere positiv for samarbeide, sa Sæle. streka at ei så omfattande endring må konsekvensutgreiast før ein tek avgjerd. Konstituert rådmann, Arnar Helgheim, åtvara mot slike grep: – Rektorane har eit stort oppfølgingsansvar, og berre på Vassenden omfattar dette 50 tilsette.

Eg vil ikkje tilrå at vi går i den retning når det er snakk om to skular som også ligg så langt frå kvarandre, sa Helgheim. Han opplyste at ei gruppe er i gang med ei omorganisering. Her blir søkjelyset retta mot enkeltstillingar og små teneste-

stillingar der leiing blir bigesjeft. – Eg vil tilrå at vi først ser på lause stillingar og mindre einingar, sa Helgheim. Ordførar Oddmund Klakegg (Sp) påpeika verdien av interkommunalt samarbeid om brannvern:

– Vi betaler ei stilling i form av ei vaktordning med to–tre brannutrykkingar i året. Her kan vi spare kostnader gjennom samarbeid med andre kommunar i Sunnfjord, og dei kan ligge der i alt 2014, sa Klakegg.

Skatt kan redde Frivilligsentralen Auka eigedomsskatt kan sikre drift av Frivilligsentralen også i 2013. SV vil auke eigedomsskatten på privatbustader med eitt promillepoeng, ein auke som gir ekstrainntekt på 750.000. Det sikrar vidare drift av Frivilligsentralen, og det overskytande av dei rundt 200.000 kronene vil par-

tiet bruke på å auke opp rammene til skulane. I formannskapet fekk framlegget berre SV si eine røyst, men det skjedde etter gruppemøte mellom partia som utgjer fleirtalskoalisjonen i kommunestyret, SV, Sp, og Ap. Og tilbakemeldingane etter møtet var klare: – Det vil oppfylle ein del viktige funksjonar, og vi følger

SV sine vurderingar. Men vi er ikkje budd på å følge framlegget som det ligg, og vil drøfte det i gruppa og ta det med oss i kommunestyret, sa Jan Ove Flaten. Og fekk støtte av gruppeleiar i Ap, Ragnhild Sæle. – Eigedomsskatt er inga god løysing for det eg oppfattar som ei mellombels løysing. Då vil eg heller bruke avsette fondsmid-

lar for å få neste års budsjett i balanse, for så å håpe at den varsla gjennomgangen av organisasjonen gir budsjettbalanse i 2014. Aukar vi eigedomsskatten no, er neste steg å auke den endå meir, sa Anders Kristian Sægrov (H). Kommunalsjef Kirstin Bruland opplyste at kommunen kan ta hand om oppgåvene Frivilligsentralen organiserer.


4

TORSDAG 29.11.  2012

NYHENDE

Bekymra for læra FØRDE: Foreldrerådets arbeidsutval er bekymra for sjukmeldingar og helsa til lærarane dersom Førde kommune vel ei skuleløysing som gir stor elevflytting til Førde barneskule.

SKULEPLAN IDAR STADHEIM idar.stadheim@firda.no 90128020

– Eg er redd for at ein modell der vi pøsar på med elevar, vil gi rovdrift på personalet vi har i dag. Eg fryktar for korleis dette vil slå ut med sjukmeldingar ved skulen, sa FAU-leiar Arvid Anthun frå talarposten under høyringsmøtet på Førde barneskule tysdag kveld. Anthun og FAU var heller ikkje dei einaste som stilte seg skeptiske til ein eventuell auke i elevtalet. – Skal ein legge 150 fleire elevar hit, kan ein gonge opp det ein sparar fleire gonger på helse og sosialbudsjettet, sa Tore Dvergsdal, og sikta til elevmengda på tildelt areal, og ressursar per klasse. Dette var eit punkt som fleire talarar la fram misnøye rundt. Også FAU.

Fleirkulturell utfordring Ein annan raud tråd gjennom innspela under debatten var Førde barneskule sin posisjon som fleirkulturell skule. – Det er ikkje alltid Førde barneskule har ressursar til å ta seg av dei framandspråklege elevane med stor bagasje. Dette må vi tenke på når vi vurderer klassestorleik. Storleiken aukar, men får vi fleire ressursar? Svaret er nei, sa Arvid Anthun. Også lærarane ved tillitsvald Anne Bjørset gav uttrykk for dette. – Det å seie at det er plass til 150 fleire elevar her vitnar om kunnskapsløyse. Vi er ein fleirkulturell skule, og har ekstra utfordringar som høyrer til dette. Vi kan få nye elevar på ein måndag, der kommunikasjon må gå på fingerspråk. Lærarane står på, og vi må ofte bruke ressursar vi ikkje har. Vi jobbar for integrering i praksis, ikkje på papiret, sa Bjørset, til applaus frå tilhøyrarane.

BEKYMRA: FAU-leiar Arvid Anthun (midten) og tillitsvald for lærarane ved Førde barneskule, Anne Bjørset (t.h.), meiner at ein elevauke opp mot 150 elevar vil bli svært ressurskrevjande for skulen. Alle foto: Idar Stadheim

– Lat Bruland få bli For mange av foreldra var det også knytt bekymring til modellen der elevar frå Bruland blir flytta frå Førde barneskule til Sunde. – Bruland har alltid vore ein kasteball i skulekrinssystemet. La oss få bli på Førde barneskule, var oppfordringa frå Gunn Beate Bruland til kommunen. Skulesjef Helge Sæterdal sa til Firda etter møtet at kommunen er oppteken av å høyre folk sine meiningar, skule for skule. – No er vi i lyttemodus, og vi er opptekne av at alle skal få komme til orde, seier Sæterdal. Han fortel at han var budd på reaksjonar ved Førde barneskule av typen som møtte han og resten av politikarane. – Alle endringar påverkar folk. Dette var vi budde på, seier skulesjefen.

MYKJE Å VURDERE: Ordførar Olve Grotle forsikra tilhøyrarane at politikarane vil gjere sitt for å fatte eit vedtak i februar som gir eit godt fagleg tilbod til alle elevar i Førde.

HELSEPROBLEM: Tore Dvergsdal (t.v.) trur at det ein kan spare med 150 elevar meir på Førde barneskule, vil flytte utgiftene over på helsefronten i framtida.

Satsar nær 4 mill. på turisme GAULAR: Olav Birkeland

skal bygge om tre sjøbuer til nye feriehus, men har også fleire turismeplanar.

TURISME ASTRID IREN SOLHEIM astrid.solheim@firda.no 91149816

BYGGEPLANAR: Dei gamle sjøbodene (grått bygg t.v.) ved Sparbutikken i Bygstad skal byggjast om til tre ferieleilegheiter. Arkivfoto

Birkeland har fått løyve til å bygge om og renovere sjøbodene, som ligg i tilknyting til Spar- butikken, til tre ferieleilegheiter.

Kvart kompleks blir på 120 kvadratmeter med tre soverom. Dei blir profilert på www.dalsfjord.info, ei nettside som Reinhard Seggewiss på Sande driftar. Tyskaren profilerer her fiskestader i Dalsfjorden inn mot den tyske marknaden og det er her Birkeland sine leilegheiter kjem inn i bildet. For det har vore mangel på overnattingsstader i Dalsfjorden, fortel Birkeland som allereie 1. mai står klar til å ta imot overnattingsgjester. I

hovudsak er det turistar butikkog utestadeigaren satsar på å nå. – Eg har tru på at det er ein marknad for dette, men det er klart det er litt gambling ute og går. Men det har eg på den andre sida alltid gjort, smiler Birkeland som investerer 3,9 mill. i prosjektet. Men sunnfjordingen har fleire planar for utleige i Bygstad. Også det gamle Posten- bygget vil han lage om til ferieleilegheiter og skissene her er klare, fortel han.


TORSDAG 29.11.  2012

arane

SAGT I DEBATTEN: ▶ Er det rett å spare dette på skulane? Vil vi ikkje at folk skal flytte til Førde? Arild Fleten ▶ Eg bit meg merke i at skulesjef Sæterdal påpeikar at Førde barneskule har den mest ideelle klassestorleiken i Førde. Eg reknar med at vi vil ha det ideelle i framtida også? Oddvar Flataker ▶ Det er ikkje alltid Førde barneskule har ressursar til å ta seg av dei framandspråklege elevane med stor bagasje. Dette må vi tenke på når vi vurderer klassestorleik. Storleiken aukar, men får vi fleire ressursar? Svaret er nei. Eg fryktar at ein modell der vi pøsar på med elevar, vil gi rovdrift på personalet vi har i dag. Eg fryktar for korleis dette vil slå ut med sjukmeldingar. FAU-leiar Arvid Anthun ▶ Vi på Bruland har alltid vore ein kasteball i skulekrins-systemet, og det er ikkje bra å flytte for mykje på elevar. Det tek lang tid for dei å gjere seg kjend i eit nytt miljø, og det tek lengre tid før ein kan fokusere på læring. Det som tek kort tid å bryte ned, kan ta lang tid å bygge opp att. La oss få bli på Førde barneskule. Gunn Beate Bruland ▶ Det å seie at det er plass til 150 fleire elevar vitnar om kunnskapsløyse. Vi er ein fleirkulturell skule, og har ekstra utfordringar som høyrer til dette. Vi kan få nye elevar på ein måndag, der kommunikasjon må gå på fingerspråk. Lærarane står på, og vi må ofte bruke ressursar vi ikkje har. Vi jobbar for integrering i praksis, ikkje på papiret. Anne Bjørset, tillitsvald for lærarane ▶ Eg synest dette er feil strategi, og forhasta. Det er for mange alternativ, og forvirrande. Skulevegen på Bruland er ikkje god, og eg vil råde til å sjå meir nøye på dette. Det er først og fremst barn det er snakk om. Øystein Bruland ▶ Det å kunne gå til skulen er eit enormt helsetiltak. Skal ein tenke på helsa til dei unge er dette eit stort steg bakover. Anne-Kristin Nordeide ▶ Dette er ikkje berre økonomi, men det skal også bli Førde sin nye skulestrukturplan. Vi ser breiare enn berre innsparing. Skulesjef Helge Sæterdal

VIL BLI VED SKULEN: Fleire av dei talande ytra ønskje om å få bli ved Førde barneskule. Her talar Øystein Bruland til forsamlinga.

Her er vi i

darbeidarar som I findriv er vi 6 me s beste jobb! meiner vi har verda gement vi skape gode arran Med glød og driv vil e løysingar. fisk gra de go rande og og kreative, engasje eller oppdrag. tt storleik på kunde Vi vil levere - uanse d m å få arbeide me Det er eit privilegiu oss. ng! Velkomen til ikli utv og rift md fra Frå v.: Wenche, Tom, Ragnheid, Ivar, Sara og Kristin

▶ Når vi fattar vårt vedtak i februar, skal vi ha eit godt fagleg tilbod til alle elevar i Førde. Det kan eg love at eg og alle mine kollegaer er opptekne av. Ordførar Olve Grotle

NYHENDE

5

Stor uvisse rundt dyre kulturbygg FYLKET: Ingen veit om

fylkeskommunen greier å stille 110 mill kr til Gulatingsenter og museumsmagasin.

KULTUR HELGE JOHNSEN helge johnsen@firda.no / 911 49 810

Planane er store, kostnadene er svimlande, og fylkeskommunen pengelens. Neste år skal det klarleggast om fylkeskommunen maktar å finansiere sin eigendel på rundt 110 mill kr i det planlagde formidlingssenteret ved Gulatinget, og i fellesmagasinet musea etter planen skal få i Movika i Førde. Samstundes skal det undersøkast om andre partar har evne og vilje til å vere med på finansieringa.

Kostnad: 287 mill kr Formidlingssenteret ved Gulatinget er tenkt som ei utvikling av tusenårsstaden. Det er halde arkitektkonkurranse, og utarbeidd skisseprosjekt og kostnadsoverslag. Den samla kostnaden for visingssenteret er sett til 60 mill kroner. Fellesmagasinet for musea er eit tiltak som skal sikre at dei mest verdifulle museumsgjenstandane vert tilfredsstillande oppbevarte. Også her ligg det føre skisseprosjekt og kostnadsoverslag. Kostnaden for utstillingsbygningen og magasinbygningen vil komme på heile 287 mill kroner. Sjølv med eit eventuelt spleiselag der kommunane og staten

deltek, vil fylkeskommunen måtte stille vel 110 mill kroner til dei to prosjekta. Det betyr igjen 10–12 mill kr årleg i kapitalutgifter. – Det kan bli ei krevjande oppgåve, når vi samstundes skal ta omsyn til rammereduksjonar som følgje av nytt inntektssystem, reduksjon i elevtalet og reduserte vegrammer i åra framover, skriv fylkesrådmannen i si utgreiing til fylkesutvalet, som hadde saka oppe i går. Han meiner 2013 må nyttast til å avklare korleis prosjekta kan takast vidare innanfor forsvarlege økonomiske rammer.

Politikarane slit Dette fekk tilslutnad i fylkesutvalet, og blir truleg også utfallet i fylkestinget, når saka passerer der i desember. Gårsdagens ordskifte i fylkesutvalet viste tydeleg at politikarane slit med å finne rom for prosjekta: – Dette er krevjande prosjekt, og kostnadene er store. Men med omsyn til brukarane, er det ikkje tvil om at Hafstad idrettspark må gå føre, sa Sps Jenny Følling. Trude Brosvik (KrF) hadde heller ikkje noko pengekiste å vise til, men argumenterte sterkt for å arbeide vidare med gulatingsatsinga i heimkommunen sin: – Vi må halde fast ved den strategien som er lagt. Det er halde arkitektkonkurranse, og vi må gå løpet ut. Det vil vere rart, om vi no snur kontra, sa Brosvik.

Demonstrerer mot vegkryss FØRDE: I fem år har Jostein Hillersøy følgt ungane over gangfeltet i Askvoll-krysset - eit utskjelt kryss, der fylkesveg 609 møter E39. – No er folk drit leie, seier Hillersøy. Og han er ikkje åleine om å meine at vegvesenet eller andre bør gjere noko. Ordførar i Førde, Olve Grotle, fekk før helga eit brev signert representantar frå grendelaga Ytre Hafstad, Holten og Furelia, Flaten, Slåttebakkane,

Leita og Liavegen, Hogane, Pernillevegen, Halbrend og Steinen. Her gjer dei det klart at dei vil ha noko gjort for å betre trafikktryggleiken. I brevet til ordføraren står det klart at innbyggarane ikkje vil vente på Førdepakken før det vert gjort noko. Hillersøy oppmodar at alle som kjenner seg råka av dette krysset og overgangen, deltek i protestaksjonen som går føre seg morgonen 6. desember.

Vi driv nokre av dei store arrangementa i Førde, og skal prøve å utvikle nye spanande hendingar i byen vår. Vi har arrangert Sommarfest i Sunnfjord, Førde Opp og storkonsert med DumDum Boys. Har du idear? Kontakt oss. Vi tilbyr alle grafiske og digitale tenester, frå idé til ferdig produkt. Logo, profil, magasin, folder, brosjyre, bok, avis, nettside, emballasje, klistermerke, presentasjon, banner, flagg, stand, roll-up, bildekor, annonsar, visittkort, brevark, skjema... m.m.

Tlf. 57 83 33 53 / post@findriv.no


6

TORSDAG 29.11.  2012

NYHENDE

Kuttar veterinær

Vil rive Vikenhuset

JØLSTER: Viss kommunestyret følger tilrådinga frå formannskapet, blir ordninga med kommuneveterinær avvikla i løpet av 2013. Både Sp og Ap varsla ny vurdering til kommunestyret, men røysta for rådmannens tilråding, som gir ei årleg innsparing på 155.000 kroner. Stillinga utgjer i dag 55 prosent.

JØLSTER: Formannskapet støttar rådmannens forslag i 2013-budsjettet om å løyve 200.000 kroner til riving av Vikenhuset (bildet) i Skei sentrum. Huset ligg mellom kommunehuset og utestaden Fjøsen, og ifølgje rådmannen vil det bli behov for å bruke midlar til sikring viss ikkje bygget blir rive.

FJORDEN: Nedslamminga av elva nådde onsdag fjorden. Heile strekninga frå arbeidet og ned til sjøen var prega av leire.

Alle foto: Audun Hageskal

Forskar er sjokkert ▶ – Arbeidet i Nausta kan utrydde delar av laksestammen NAUSTDAL: – Nedslamminga vil i verste fall ta livet av all rogn frå årets gyting frå inngrepsplassen og til sjøen.

NATURINNGREP AUDUN HAGESKAL audun.hageskal@firda.no 48151238

Det seier forskar ved Norsk institutt for vassforsking (NIVA), Morten Andre Bergan, til Firda. Han har følgt med i saka der Statnett tysdag starta med gravearbeid i den verna elva i forbinding med at 132 KV-kabelen skal leggjast i røyr i elva, og fortel at han er sjokkert. Onsdag var den drygt tre kilometer lange strekninga grå av leire frå gravinga.

Gambling – Eg får heilt bakoversveis når eg les om dette med tanke på at det ikkje er gjort konsekvensutgreiing og trass i arbeidet som er

Det er gambling med framtida til elva. Sånt gjer ein rett og slett ikkje i 2012 MORTEN ANDRE BERGAN

lagt ned for å betre forholda i elva. Det er gambling med framtida til elva. Sånt gjer ein rett og slett ikkje i 2012, seier forskaren, og forklarar at ein risikerer at dei store mengdene med slam som gravinga har kvervla opp, kan legge seg over rogna og kvele ho. Det vart berre utført konsekvensanalyse for boring under elva, men tysdag starta gravinga. Det meiner Bergan er vanvit. – Arbeidet burde vore gjort etter fiskesesongen og før hovudgytinga, altså i månadsskiftet august-september, men no skjer

GRAVING: Tysdag kveld starta dei to gravemaskinene med gravinga i den verna Nausta som munnar ut i den nasjonale laksefjorden Førdefjorden. det på tilsynelatande eit verst tenkeleg tidspunkt. Ei enkel konsekvensutredning på ein time utført av ein fiskekyndig ville vore nok til å kunne seie at dette vil kunne føre til store skadar for laksen i elva. Her er det heilt klart nokon som ikkje har gjort jobben

sin, seier forskaren, og legg til at nokon burde prøve å melde saka. –Det finst ikkje noko grunnlag for at dette inngrepet må skje akkurat no, seier Bergan.

Frustrert Grunneigarar og andre som har

lagt ned dugnadstimar for å betre forholda for laksen, uttrykte tysdag stor frustrasjon i media på grunn av arbeidet som har starta i Nausta. – Det står i regjeringa si erklæring at vi har eit ansvar for å bevare den atlantiske villaksstammen, og så skal eit statleg selskap komme og gjere eit slikt inngrep. Det er forkasteleg, sa Atle Frøysland til Firda, mens gravemaskinene vart gjort klare på elvebreidda. Han fekk støtte frå grunneigar Eiliv Erdal. – Her ofrar dei laksen for å spare nokre kroner. Dei skapar frustrasjon, og det er eit slag i trynet mot dugnadsmotivasjonen, sa Erdal då han såg maskinene begynne på arbeidet. 13. november skal grunneigarane ha motteke brev frå NVE der dei fekk tre vekers frist til å komme med ein eventuell klage på vedtaket om å grave kabelen ned i elva. Men sjølv om fristen går ut 4. desember, er gravearbeidet i full gang.


TORSDAG 29.11.  2012

NYHENDE

1000 nye brønnar

7

▶ – Produksjon på Snorre i alle fall til 2040 FLORA: Det må borast meir enn tusen nye oljebrønnar på norsk sokkel, meiner Petoro.

INDUSTRI KNUT MAGNUSSEN knut.magnussen@firda.no 91149817

Petoro er selskapet som forvaltar staten sitt økonomiske eigarskap på norsk sokkel, og er såleis statens mest effektive pengemaskin. Og Petoro ser føre seg at oljealderen framleis vil vare lenge enno. – Det er ingen grunn til å åtvare verken våre barn eller barnebarn mot ei framtid i norsk oljeindustri, sa informasjonsdirektør Sveinung Sletten då han møtte medlemmene i petroleumsforeininga i Sogn og Fjordane i Florø tysdag.

Utnytte potensialet – Men ein føresetnad er at vi får opp boreaktiviteten, både for å kunne gjere nye funn, men også

femti prosent av førekomstane, sa Sletten.

Borar ikkje nok

Det er ingen grunn til å åtvare verken våre barn eller barnebarn mot ei framtid i norsk oljeindustri SVEINUNG SLETTEN. PETORO

for å kunne utnytte potensialet i dei modne felta på sokkelen. Ikkje berre har vi behov for mykje boring framover, men vi må også få opp tempoet i boreaktiviteten, for å kunne utnytte den infrastrukturen som er der og dei investeringane som alt er gjort. sa Sletten, som såg eit behov for 500 nye brønnar for å kunne utnytte potensialet i eksisterande funn, og 560 brønnar i tillegg for å kunne utnytte sannsynlege funn. – Og då snakkar vi ikkje om leitebrønnar, sa Sletten. – Dette vil gje ei utnyttingsgrad ut over dagens mål om å få opp

– Problemet i dag er at vi ikkje borar mange nok brønnar fort nok, og det forklarar også den produksjonsnedgangen vi har hatt sidan toppåret 2001. Men vi har allereie greidd å forlengje levetida på modne felt langt ut over det vi såg føre oss for få år sidan sa Sletten. Han viste til Snorrefeltet, eit felt som har betydd svært mykje for oljeverksemda i Sogn og Fjordane: Her vil produksjonen halde fram til 2040, tjue år lenger enn ein i utgangspunktet såg føre seg, og kanskje endå lenger, med dei rette tekniske løysingane, for subseateknologi åleine vil ikkje vere nok. Auka utvinningstempo vil heller ikkje korte levetida for felta, men føre til at ein får høgre utnyttingsgrad.

Godt nytt Den auka boreaktiviteten er godt nytt for basen i Florø, som har spesialisert seg på lagring og vedlikehald av subseautstyr, og på røyrhandtering:

RØYR: Det blir skipa store mengder oljerøyr over Fjord Base, og behovet vil auke kraftig dersom det skal borast 1000 nye brønnar Foto: Knut Magnussen på sokkelen utanfor norskekysten. – I åra framover vil det vere eit stort vedlikehalds- og oppgraderingsbehov, og ikkje minst vil

1000 nye brønnar på norsk sokkel skape eit enormt behov for røyr, sa Sletten.

Biola

-30%

Tine. assortert. 1 l

% -4k0 upp

Ord.pris fra 29,20. Nå fra 20,44

Røkt Svinekam Coop. Bit. Pr kg.

Et stort utvalg Lano såpe, Sun oppvaskmiddel og m Solidox tannkre 10,92 fra Ord.pris fra 18,20. Nå

90

29

Smågodt Candy King. Pr. hg

790 4-pkn. Pepsi Max 4 x 1,5 i, pr. pk. Pr. liter 8,32

Entrecôte En

4990

Coop. Bit. Pr kg. Coo Skivet 189,00 pr kg Skiv

169

Bananer Pr kg.

990 Ulstein - Fosnavåg - Volda - Nordfjordeid - Førde - Sandane - Øvre Årdal - Høyanger - Vik

Tilbudene gjelder hele uken. Forbehold om utsolgt og trykkfeil

www.coop.no


8

TORSDAG 29.11.  2012

NYHENDE

Song for eldre i Dale

Misser kamskjelløyve

FJALER: Dale ungdomslag søker om pengar frå «Den kulturelle spaserstokken» til å arrangere kulturkafé og songtime i Trudvang. – Vi har Torodd Fagerheim som musikar og leiar for allsong, og vi har mange kulturinnslag som vil stille opp, skriv ungdomslaget. Dei søker om rundt 2700 kroner.

FJALER: Fiskeridirektoratet har trekt attende Kystvilt ved Bjarte Mads Midtbø sitt løyve til å drive oppdrett av kamskjel (bildet) i Djupevika i Fjaler. Direktoratet grunngjev vedtaket med at det ikkje har vore tilstrekkeleg drift, og krev at det blir rydda opp, både over og under vatn, innan seks månader.

I FARE: Gamle steinkors på Hyllestad gamle kyrkjestad må sikrast for å unngå at dei blir skadde. Arkeolog Birgit Tansøy frå fylkeskommunen og historieentusiast Torbjørn LøFoto: Knut Åland land var på synfaring måndag.

Må sikre krossane ▶ Strakstiltak skal berge gamle steinkrossar i Hyllestad HYLLESTAD: Tre gamle steinkrossar i Hyllestad må sikrast før vinterstormane set inn.

KULTURMINNE KETH ØREN keth.oren@firda.no 99082779

– Vi håpar krossane kan sikrast før jul. Vi må få gjort det kjapt, før vinterstormane kjem, seier arkeolog Birgit Tansøy i fylkeskommunen. Det er konklusjonen etter ei synfaring på Hyllestad gamle kyrkjestad måndag. Det er Torbjørn Løland som har meldt ifrå om at steinkrossane må sikrast. Fleire tre kan falle ned på krossane; i tillegg står eine krossen laust og kan velte ned på ein mur. Det er ein ringmur rundt den gamle kyrkjegarden, og krossane står i tre av hjørna. No skal fylkeskommunen sende ein rapport til Riksantikvaren, for

– Det var litt med tanke på det at eg melde ifrå, seier Torbjørn Løland. Han synest det vil vere veldig trist om noko slikt skjer i Hyllestad, der det har vore fokus på steinproduksjon. Arkeolog Tansøy fortel at mange av dei gamle steinkrossane som står om kring på Vestlandet er produserte i nettopp Hyllestad. Sjølv om det ikkje er bestemt heilt nøyaktig kva som skal gjerast, tykkjer Løland det er positivt med framdrift i saka. – Det verkar som at dei tek det seriøst, og det er eg nøgd med, seier Løland.

SAKA ▶ På Hyllestad gamle kyrkjestad er det tre gamle steinkrossar frå mellomalderen. ▶Torbjørn Løland har meldt i frå om at steinkrossane må sikrast mot trefall og velting.

det er den instansen som har forvaltningsansvaret og må avgjere kva tiltak som skal setjast i verk.

Treng fagkunnige Tansøy seier at det no er aktuelt å fjerne tre som kan falle ned på krossane. – Fagkunnige må felle desse trea. Og på det eine må det brukast vinsj for å få det til å falle i rett retning, seier Tansøy. Tansøy ser også meir som må gjerast, men dette må inn i ein plan, og noko er omfattande arbeid som også krev at ein søker om midlar. Tansøy set pris på uromeldingar frå innbyggarane.

KULTURMINNE: Steinkrossane frå mellomalderen står farleg til Foto: Knut Åland dersom det veltar tre inn på kyrkjegarden. – Vi er heilt avhengige av at det kjem slike uromeldingar, det gjer det mogleg for oss å vere alle stader. Folk er flinke til å melde ifrå, seier Tansøy.

Melde frå i haust Steinkrossane på Hyllestad kyrkjegard er frå mellomalderen, og

er automatisk freda kulturminne. Kulturminnelova regulerer strengt kva som kan gjerast med slike, og det er forbode å gjere skade, eller utsette dei for fare for skade. Slike tilfelle har ein likevel hatt, også her i fylket. Ein stor kross i Gulen vart skadd under trerydding.

Vi må få gjort det kjapt, før vinterstormane kjem. BIRGIT TANSØY ARKEOLOG


TORSDAG 29.11.  2012

NYHENDE

9

ER IKKJE I FORMANNSKAP FLORA: Heile Flora formannskap gjekk tysdag einstemmig inn for å sende skriftleg klage til OED over trasévalet for kraftlinja gjennom Storebru-eikefjordområdet og krevje ny behandling av saka. At Senterpartipolitikar Ole Chr. Rynning i Flora ikkje underskreiv klagen, har ei svært enkel årsak: Rynning er ikkje lenger med i formannskapet, og derfor var det feil av Firda, som sjølvsagt burde ha visst betre, å trekkje han inn i saka. Det beklagar vi på det sterkaste og ber Rynning om orsaking. RAUDGRØN SKULEDISKUSJON: Nils P. Støyva (Ap), Jenny Følling (Sp) og SVs Norvall Nøringset før planutvalet diskuterte fylkesrådFoto: Helge Johnsen mannens ønskje om endringar i skuleutgreiingane.

FYLKET: Det fylkeskommunale planutvalet held døra open for at vgfag som idrett og media framleis skal kunne bli i Sunnfjord.

POLITIKK HELGE JOHNSEN helge.johnsen@firda.no 91149810

Protestane har hagla, og politikarane seier nei, etter at fylkesrådmannen nyleg foreslo å avgrense den konsekvensutgreiinga politikarane hadde lagt opp til – og der det skulle undersøkjast verknader av å ha faga helse og oppvekst, studiespesialisering, idrettsfag, medium og kommunikasjon, restaurant/matfag og de-

SAKA ▶ Fallande elevtal og trongare økonomi gjer at fylkespolitikarane bur seg omleggingar i den vidaregåande skulen i fylket. ▶ Norconsult as la i november fram ei tilråding om å leggje ned inntil sju vidaregåande skular i Sogn og Fjordane.

sign/handverk på fleire stader enn Norconsult foreslo i sine dramatiske nedleggingsmodellar.

Sterke reaksjonar I Sunnfjord reagerte kommunane Flora, Naustdal, Førde, Gaular og Jølster sterkt på at fyl-

kesrådmannen – for å spare byråkratiet sitt for arbeid – berre ville konsekvensutgreie lokalisering av idrettsfag og media til Sogndal, endå begge desse linene i dag er plasserte i Sunnfjord. I går sette planutvalet foten ned, og gav tydeleg uttrykk for at dei ikkje vil ha denne typen avgrensingar som innskrenkar valfridommen tidleg og skakar opp folk i område som kan bli råka. Litt avgrensing blir det likevel, etter at det raudgrøne fleirtalet hadde snakka saman: Fleirtalskonstellasjonen Ap, Sp og SV vil saman med KrF ha utgreidd deling av utdanningsprogramma på fleire stader enn fylkesrådmannen føreslo, men droppar heilt det mest ytterleggåande alternativet hans. I tillegg vart det i går vedteke at fylkesutvalet vil ha utgreidd idrettsfag i Sogn, Nordfjord og

Sunnfjord, medium og kommunikasjon i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn, restaurant og matfag i Sogn, og studiespesialiserande på alle skulane i Nordfjord. Høgre, Frp og Venstre ville halde seg til fylkesutvalets tidlegare vedtak – det som fylkesrådmannen no ønskte å endre på.

Trekte framlegget Fylkesrådmann Tore Eriksen trekte det omstridde framlegget sitt. Også tidlegare har fylkesrådmannen føreslege avgrensingar som har blitt politisk forkasta. No handla det om ei avgrensing som kunne avskore Sunnfjord frå å få idrettsfag og media. Førre gong var i august, då mandatet for Norconsults utgreiing skulle bestemmast. Då foreslo fylkesrådmannen at det berre skulle greiast ut organisatorisk samanslåing av skular i Førde og Jølster.

Halve asfalteringa må kuttast neste år Asfalteringa på fylkesvegane blir truleg halvert neste år, og anna vedlikehald må vente. Krisetilstanden i fleire tunnelar set fylkespolitikarane i kattepine. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes

(Ap) tek no sikte på å gå til samferdsleministeren for å be om hjelp, etter at vegvesenets inspeksjonar har avdekt akutte utbetringsbehov for 65 mill kroner i Høyangertunnelen og Midtnestunnelen i Årdal. Fylkesutvalet fekk i går den same orienteringa som samferdsleutvalet hadde fått dagen

før, men har så langt korkje pengar eller løysing på situasjonen. Fylkesordføraren vil undersøke situasjonen i nabofylka, og ser føre seg eit felles fråsegn frå Vestlandsrådet, men dette hjelper uansett lite på situasjonen i 2013. Signala i går tyder på at tunnelkrisa kjem til å bli drøfta på eit ekstraordinært fylkesutvalsmø-

te, etter at fylkesrådmannen har fått diskutert med Statens vegvesen korleis ein skal handtere situasjonen. – Vi blir ganske vengeklipte, sukka Sps Jenny Følling, og fylkesordførar Kjelsnes følgde opp: – Kjem det ei «Dagmar» til, kan ein sjå at det øydelegg vegbudsjettet totalt.

Hygg deg ombord på Hurtigruten © Pål Rødahl

Stenger ikkje Sunnfjord ute

når du er p å vei til slekt og venner

ten Ta Hurtigru r re tu e rt på ko

790,Pris pp. pr døgn i innv. dbl.lugar, ingen måltider. Periode: 15.sept-31.des 2012.

Ring 810 30 000 eller kontakt ditt reisebyrå. www.hurtigruten.no


10 NYHENDE

TORSDAG 29.11.  2012

Bil stolen i Førde

– Ein god skule

FØRDE: Natt til onsdag skal ein raud Mazda RX8 ha blitt stolen i Førde. Bilen, som har registreringsnummeret BR 71235, stod parkert i ein garasje i Storetungrova i Førde. Dette går fram av politiloggen til Sogn og Fjordane politidistrikt. Politiet er interesserte i tips i denne saka.

FØRDE: Eit 40-tals foreldre på Bruland har sendt skriv til Førde kommune der dei går imot at elevane skal bli flytta over til Sunde oppvekstsenter. – Vi er svært godt nøgde med Førde barneskule, ungane trivst og har vener der, og vi ser det som ein fordel at borna kan følge buss til skulen i staden for å bli køyrde i personbil til Sunde. Vegen er ikkje trygg nok, skriv dei.

NY BOK: Egil Russøy lanserer i desse dagar boka si «Møtet med Hans Nielsen Hauge – Historia om Anna frå Voss og Bertel frå Naustdal».

Foto: Idar Stadheim

Lokal Hauge-bok

▶ Slektsgransking enda med bokdebut for florøværing

FØRDE: Det som byrja som vanleg slektsforsking, enda til slutt opp som ei bok, fem år seinare.

LITTERATUR IDAR STADHEIM idar.stadheim@firda.no 90128020

Anna Berge frå Voss og Bertel Ullaland frå Naustdal levde sine vanlege liv på Vestlandet frå slutten av 1700-talet, men som mange andre skulle liva deira endre seg stort etter møtet med

haugianarrørsla. No har historia deira blitt til ei ny bok. Anna og Bertel er tipp-tipp-tippoldeforeldra til Egil Russøy, forfattaren bak den nye boka «Møtet med Hans Nielsen Hauge – Historia om Anna frå Voss og Bertel frå Naustdal».

Tenkte ikkje bok Russøy er fødd i Flora, men er busett i Førde. Han er utdanna sosionom, og boka er hans debutbok som forfattar. – Det var i grunnen aldri tenkt som eit bokprosjekt då eg byrja i januar 2008, seier Russøy, som fortel at historia om Anna og Bertel byrja som rein slektsgransking. Og medan han leita i arkiv

og gamle bøker, kom han over det han omtalar som vendepunktet i livet til tipp-tipp-tippoldeforeldra, – møtet med Hans Nielsen Hauge. Først då byrja bokideen å spire. Mykje er skrive om Hans Nielsen Hauge, haugianarane og hans næraste krins, men Russøy fortel at boka hans viser meir korleis Hauge hadde innverknad på folk flest sine liv. – Boka viser korleis Anna og Bertel kom inn i dette miljøet, og ser det opp mot samfunnsendringar der Haugianarane var svært sentrale, seier Russøy. Han ser Hauge først og fremst som ein stor menneskekjennar. – Han nådde fram til mange

fordi han var interessert i alle og den enkelte, og korleis dei kunne bidra på sin måte i organisasjonen hans, seier Russøy, som fortel at slik, etter Hauge sitt ønskje, vart Bertel lekpredikant. – Truleg også den første i Sunnfjord, seier han.

Kan overførast Nærleiken til Hauge gjorde også at Bertel selde garden sin for å hjelpe han, då den karismatiske predikanten kom i ei pengekrise. Pengane såg Bertel aldri att, etter at Hauge vart arrestert av det Kongelige Danske kanselli. Derimot fekk Bertel seinare hjelp frå haugevener til å kjøpe seg ein ny gard i Batalden i Florø. Der starta

dei opp ein ny heim, bygd på Hauge si lære. Forfattaren trur at historia om Bertel og Anna kan overførast til svært mange av dei som vart tekne inn under kappa til haugianarane. – Det blir også brukt mykje plass i boka på historikk, seier Russøy, som fortel at boka viser korleis haugianarane gjekk frå ei forfølgd gruppe, til å bli viktige aktørar for samfunnsutvikling på 1800-talet. – Eg har forsøkt å veksle mellom forteljarstil og dokumentarstil, seier forfattaren, som onsdag kveld heldt bokslepp for boka.


TORSDAG 29.11.  2012

ANNONSAR

Nattåpent fredag 29/11 Alle varer

÷20%

RICCOVERO · FRISLID · SAND · GANT JEAN PAUL · FLOYD · STATE OF ART MARIO CONTI · MAC · BJÖRN BORG MARLBORO CLASSICS · INWEAR ALEXANDER · BEAUMONT

(Gjelder ikke Riccovero og Jean Paul)

Du finner også mange andre gode tilbud i butikken! VIC Førde, Handelshuset, tlf. 57 82 28 11 – vic.no

Gathering brands

HANDELSHUSET FØRDE

11


12 Sei di meining NYHENDESAKER:

firda.no INNLEGG:

firda.no/synspunkt

TORSDAG 29.11.  2012

Synspunkt

Grunnlagt 1917. Partipolitisk og økonomisk uavhengig avis.

Fornybar framtid

Samfunn: – Sogn og Fjordane er eit fornybar-fylke i særklas

Velfortent fylkeskulturpris BREMANGER MUSIKKLAG vart årets vinnar av fylkeskulturprisen. Det er ein fortent heider til eit musikklag som er langt meir enn eit korps. Bremanger musikklag er eit kulturelt kraftsenter i lokalsamfunnet, som har evna å samle alle gode krefter i store fellesprosjekt, og dette har resultert i store oppsetjingar både i og utanfor Sogn og Fjordane. Det er heldigvis mange gode kandidatar som kunne fortent ein slik pris, men vi synest det er vel fortent at valet denne gongen vart Bremanger musikklag.

LEIAR

DET ER DET fylkeskommunale kulturutvalet som deler ut prisen, som opp gjennom åra har gått til representantar for så å seie alle tenkelege kulturuttrykk. Det er positivt og viser også den breidda vi har i kulturlivet i Sogn og Fjordane. Det kjem inn mengdevis av framlegg på kandidatar, som utvalet kan plukke fritt ifrå, og det er ein jobb som kulturpolitikarane våre stort sett har skjøtta på ein framifrå måte når vi ser på kven som har fått prisen sidan den vart delt ut for første gong i 1980.

Bremanger musikklag er eit kulturelt kraftsenter og prisen fortent

MEN KANSKJE kulturutvalet etter kvart bør begynne å sjå på sjølve prosedyren bak og rammene rundt tildelinga av prisen som i dag består av eit diplom og 50.000 kroner. For kanskje ville kulturprisen fått endå høgre status og i alle fall meir merksemd dersom ein nominerte eit utval av kandidatar, og deretter kåra ein vinnar blant desse. Kåringa bør framleis kulturpolitikarane ta seg av, men ved å lage litt meir spenning rundt prisen, vil ein også kunne auke interessa rundt den. MANGT OG MYKJE har skjedd i kulturlivet sidan den første fylkeskulturprisen vart delt ut til folkesongaren Ragnar Vigdal, og desse endringane vert også langt på veg spegla att av dei heldige og fortente vinnarane som har fått prisen opp gjennom åra. Men sjølve prisprosessen har derimot vore uendra. Kanskje bør tida vere moden for å ta nokre grep for å auke status og merksemd rundt prisen og prisvinnarane. Firda ønskjer å rette seg etter reglar for god presseskikk slik desse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som meiner seg ramma av urettmessig avisomtale vert oppfordra til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også høve til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 17 3. etg, postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo, tlf. 22 40 50 40. E-postadresse: pfu@presse.no

DEBATT ALFRED BJØRLO (V) Ordførar Eid

BLODTÅKA MÅ HA TATT FIRDA i skrivinga av leiarartikkel 27/11 om olje og fornybar energi i Sogn og Fjordane. Hadde eg verkeleg meint halva av det Firda tillegg meg i sin harmdirrande leiar, hadde eg akkurat no skrive lesarinnlegg mot meg sjølv i staden for tilsvar til Firda. Først av alt: Eg helsar «oljeboomen» som no skjer i Florø, med bedrifter frå heile fylket med på laget, velkomen! Oljen har gitt Noreg vekst og velstand i fleire tiår. Det er på høg tid at Sogn og Fjordane får vår del av verdiskapinga knytt til olje- og gassaktiviteten utanfor vår kyst. Alle i fylket som har jobba målretta i mange år for å få det som no skjer til, fortener stor honnør for jobben dei har gjort. Dette er bra for alle! MEN SÅ KJEM VI til sakens kjerne: Kva vil vi med «oljeboomen» vidare? Skal vi slå oss til ro med det Firda skriv, at «..olje og gass vil framleis i mange tiår vere vår viktigaste næring». HER LIGG HUNDEN GRAVLAGT. Eg trur rett og slett ikkje det er rett. Eit slikt perspektiv på framtida står i motstrid til all kunnskap vi no får om dramatikken i dei globale klimaendringane, og kor

raske endringar i verdas energibruk som må til for å hindre at klimaet kjem ut av kontroll. Skal vi stoppe den globale oppvarminga til ca to grader, må klimagassutsleppa i verda nå toppen før år 2020, og deretter reduserast raskt og kraftig. Over 2/3 av dei olje- og gassreservane vi allereie har påvist, må bli liggjande i bakken for all framtid. Omlegginga over frå fossil til fornybar energi vil og må komme mykje raskare enn Firda legg til grunn. DIFOR MI UTFORDRING: Oljen må ikkje bli målet. Oljeeventyret og petroleumskompetansen – i Florø og andre stader – må brukast strategisk om eit springbrett

over til satsing på ei fornybar framtid. SOGN OG FJORDANE er eit fornybar-fylke i særklasse. Vi har enorme energiressursar i vind og vatn. Vi har fjordvarme og biovarme. Vi kan tilby verda grøn datalagring, grøn energi, grøn sjømat og grøn industri. I Sogn og Fjordane må vi difor – viss vi skal møte framtida offensivt – styre ressursane, kompetansen, investeringsmidlane og innovasjonsapparatet inn mot det fornybare. VI ER HELDIGVIS I GANG. Ingeniørutdanninga i elkraft i Førde er eit strålande døme. Men vi må vidare. Her er som eit start-

SJØLVPLUKK KØYR FILM

KØYR FILM II

VANDRINGA

FLYGARANE

Rapporten skal gi innspel til korleis ein kan kome bort frå situasjonen at norsk film blir laga av «hvite menn på Oslo Vest», som det står i innleiinga. Utfordring med kjønn, bustad og etnisitet skal altså løysast – på ein gong. Hilde Sandvik i BT

Utvalet forslår å opprette eit kortfilmsenter som kan fungere som rekrutteringsmiljø for innvandrarar som kan tenkje seg å jobbe med film. Det skal – surprise – liggje i Oslo. Logikken er likevel klar, det er aller flest innvandrarar i hovudstaden. Hilde Sandvik i BT

Innvandrarane strøymer til bygdene, medan innfødde flyttar til byane. Kommunane på Nordvestlandet har hittil i år fått 1994 fleire utlendingar blant innbyggjarane. Samtidig viser statistikken at det er blitt 610 færre nordmenn. Sunnmørsposten

Den positive utviklinga i talet reisande til og frå flyplassen på Anda held fram. Ved utgangen av oktober hadde 34.782 passasjerar reist til eller frå Sandane lufthamn. Det er meir enn 3.000 fleire enn på same tid i fjor. Firda Tidend


TORSDAG 29.11.  2012

SYNSPUNKT 13

DEBATTINNLEGG

FULLT NAMN

SKRIV KORT

Debattinnlegg du ønskjer på trykk legg du inn på firda.no/synspunkt

Alle innlegg må skrivast under med fullt namn. Skriv også kva kommune/stad du kjem frå, og om du skriv som representant for ein organisasjon.

Innlegg kan bli korta ned. Debattinnlegg: maks 4000 teikn inkl. mellomrom. Kronikk: maks 6000 teikn inkl. mellomrom.

DAGENS TAL

20

Dalsfjordbrua og kollektivtilbod

sse, skriv Alfred Bjørlo

Samferdsle: Hausten 2013

opnar Dalsfjordbrua, og bilistane får 20 minutts reisetid mellom Askvoll og Dale. Men også dei utan bil treng å få nyte godt av det nye sambandet. Det vil bli eit behov for eit mykje betre busstilbod og eit heilt nytt ruteopplegg mellom Askvoll og Dale.

DEI KNAPT SEKS HUNDRE innbuarane mellom Helle og Eikenes er i dag blant dei med dårlegast kollektivtilbod i Askvoll kommune. Det går to avgangar (skulerute) tur/retur måndagar, onsdagar og fredagar, og tre tysdagar og torsdagar. I helgane er det ingen busstilbod, og det finst heller ingen arbeidsruter eller kveldsruter. Til samanlikning er det 5–6 avgangar tur/retur på kvardagar mellom Bulandet og Værlandet. Strekninga Gjervik–Herland har fire avgangar og Askvoll–Førde via Stongfjorden og Kvammen også fire.

VERDISKAPING: «Oljeeventyret og petroleumskompetansen – i Florø og andre stader – må brukast strategisk om eit springbrett over til satsing på ei fornybar framtid», skriv artikkelforfattaren. Arkivfoto: David E. Antonsen, Firdaposten

punkt for debatten, ei fempunktsliste for eit endå meir offensivt fornybarfylke: 1. Stille krystallklare krav om elektrifisering av olje- og gassaktiviteten utanfor Sogn og Fjordane – både med kablar frå land og med offshore vind ute på petroleumsfelta. 2. Seie ja og «heie fram» utbygging av vindkraft og anna fornybar energi til lands og til havs- også store, industrielle vindkraftprosjekt som til dømes Lutelandet. 3. Legge ein strategi for å bygge utanlandskablar som forsy-

ner Europa med rein straum frå Sogn og Fjordane, på same måte som ein no gjer frå Sørlandet og Sørvestlandet. 4. Reindyrke investeringsordningar og virkemiddelapparat inn mot grøn industri og ny grøn energiteknologi: Fjordvarme, grøn datalagring, silisium, aluminium, leverandørindustri til offshore vind med meir. 5. Bygge opp tunge utdannings-, FoU- og kompetansemiljø på fornybar energiteknologi og leverandørindustri til fornybarnæringane. Vi skal alle gle oss over oljebo-

omen i Florø. Den vil gi svære verdiar til heile fylket dei næraste åra som kjem, og er samtidig eit springbrett for å ha kapital, kompetanse og kraft til å ta steget vidare mot ei fornybar framtid. Det må vere hovudstrategien for fornybarfylket Sogn og Fjordane. Firda tek feil når dei trur at oljealderen vil vare evig.

«Firda tek feil når dei trur at oljealderen vil vare evig»

STATSMINISTEREN FLYGARANE II Den sterke trafikkauken på Florø lufthamn er i ferd med å presse fram nye planar for utviding av lufthamna. Både ny terminal, driftsbygg, hangarar og utvidingar av parkeringskapasiteten kan verte aktuelt framover. I tillegg kjem debatten om forlenging av rullebana frå dagens 1199 meter til 2000 meter. Firdaposten

øre per kilowattime var straumprisen i snitt for hushalda i tredje kvartal. Det er 35% mindre enn på same tid i fjor, men nettleige og avgifter kjem i tillegg. (NPK)

EIT NYTT RUTEOPPLEGG når brua kjem, vil kunne slå to fluger i ein smekk: Ein vil kunne gje eit godt tilbod både til gjennomreisande passasjerar og til lokale passasjerar på strekninga Askvoll–Dale. Askvoll har eit godt ekspressbåtsamband nordover og sørover og har potensial for å bli eit viktigare trafikknutepunkt for HAFS-regionen enn i dag. Samtidig er det ikkje minst behov for eit betre samband frå Askvoll/Fjaler/Hyllestad til flyplassen på Bringeland. SOM EIT MINIMUMSTILBOD meiner vi det må bli sett opp arbeidsruter og skuleruter på strekninga Askvoll–Dale begge vegar, og ruter i korrespondanse med alle ekspressbåtrutene til og frå Askvoll. Rutene

mellom Askvoll og Dale må også samordnast med rutene vidare mellom Dale og Førde, som i sin tur må knytast betre opp mot flyrutene til og frå Bringeland. Det ideelle ville vere eit opplegg med eigen flybuss frå Askvoll via Dale til Bringeland til alle eller i alle fall eit utval av flyavgangane. Ei flybussrute vil også kunne ta med andre passasjerar og må samordnast med interne ruter i Askvoll og Fjaler, og ruter til Hyllestad. FOR EI TID SIDAN stod det i Firda om at ordførarane i Askvoll og Fjaler hadde bede om eit møte med fylket for å avklare det framtidige kollektivtilbodet mellom Askvoll og Dale, utan at fylket hadde svart på dette. Fylkesdirektør for samferdsle, Velaug Veum, vart då sitert i avisa på at det var god tid endå og at det var nokre skuleruter som skulle på plass. Vi håpar verkeleg at fylkeskommunen har eit høgare ambisjonsnivå for kollektivtilbodet mellom Askvoll og Dale, enn det kan verke ut ifrå artikkelen i Firda. VI VIL MED DETTE be Askvoll kommune, Fjaler kommune, HAFS Regionråd og Sogn og Fjordane fylkeskommune om å samarbeide for å få til eit godt og framtidsretta kollektivtilbod på Dalsfjordsambandet. Vi minner om at ny ruteperiode tek til 1. mai, og at det framtidige tilbodet burde vere avklara innan den tid.

Gaute Losnegård For Holmedal Vel, nestleiar


TORSDAG 29.11.  2012

14 Torsdag

29.11.

Sport

sporten@firda.no

STIG ROGER EIDE tlf.: 911 49 815 SVEIN RUNE KJØLLESDAL tlf.: 930 85 831

Nye verdscuppoeng? HOPP: Anders Fannemel har fått ein draumestart på sesongen på det norske hopplandslaget. I dag er han éin av seks norske hopparar som hoppar kvalifisering til verdscupen i Kuusamo.

No ventar han på JØLSTER: Innpå 20 kilometer med nye skiløyper og ventar på å bli tekne i bruk. – Berre snøen manglar, seier Øyvind Gjesdal.

SKI STIG ROGER EIDE stig@firda.no 91149815

Dei siste sesongane har frivillige skientusiastar i Jølster jobba for å utvikle eit nytt løypenett på austsida av alpinanlegget i Bjørkelia. Og i desse dagar er dei i ferd med å sluttføre arbeidet. – No er traseen i Gjesdalen grunnpreparert. Det same gjeld begge løypene frå skibakken og inn til skogsvegen i Gjesdalen. Det er bygd bruer og langs heile traseen er det utført skogsarbeid, seier Øyvind Gjesdal.

Snørikt område Noko som betyr at mellom 18 og 20 kilometer med seks meter brei løypetrasé med areal til både klassisk og fri teknikk vil stå klar når den første snøen har lagt seg. – Og i tillegg til at dei indre delane av løypene går opp i 600 meters høgde og kan få snø tidleg, så er vi stolte over å tilby eit anlegg kor familiar kan parkere på same parkeringsplass og deretter velje om dei skal stå alpint eller om dei vil gå langrenn. Sjølve løypeprosjektet har ei ramme på knappe to millionar. – Dette er fullfinansiert gjennom støtte frå stiftingane til Gjensidige og Sparebanken, samt spelemidlar og bidrag frå Jølster Helselag, fortel Gjesdal som den siste veka har jobba med sluttføring av det nye anlegget. – Eg reknar med at vi for lenge

sidan har passert 1000 dugnadstimar. Og det vil nok framleis vere ein del arbeid som kan gjerast frivillig i tida som kjem også, seier Gjesdal og viser til at dei også har skipa eit eige selskap, «Jølster Løypelag», som skal sikre god drift av det nye løypenettet gjennom vinteren. – Finansieringsmessig vil dette bli drifta av frivillig løypeavgift frå brukarane, sponsorar og bidrag frå idrettslaget, seier Gjesdal medan han ryddar vekk dei siste restane av skog inntil traseen i Gjesdalen.

Planer om lysløype Dei nye løypene er godt skilta frå både nedre del av alpinanlegget og mellomstasjonen. – Av trafikkmessige grunnar håpar vi at flest mogleg brukar parkeringa nede i alpinanlegget. Men vi har også bygd ein mindre parkeringsplass ved enden av vegen inn til det austlege hyttefeltet. Denne kan nåast ved å køyre gjennom kulverten under alpinanlegget, seier Gjesdal og viser til at Jølster idrettslag i dette området også har planar om å lage ei tre kilometer lang lysløype, varmestove og meir parkeringsareal.

Positiv oppleving – Dette vil sjølvsagt styrke vårt løypenett, men vi har vore opptekne av at vi må komme i gang no til vinteren for å rekruttere nye utøvarar til langrennssporten. Så når den første snøen kjem, skal løypene våre vere klare. Og for dei som ikkje har teke turen innover Gjesdalen tidlegare, så er eg trygg på at dette vil bli ei svært positiv oppleving. For det er ikkje mange plassar i fylket vi finn så rolege og fine løyper, seier Øyvind Gjesdal på vegner av «Jølster Løypelag».

KLAR: No er løypetraseen innover Gjesdalen grunnpreparert, og det ventar turgåarar knappe 20 kilometer med løyper når snøen har komme. – No er alt klart, seier Øyvind Gjesdal. Alle foto: Stig Roder Eide

Fleire informative skilt I samband med det nye turanlegget i Gjesdalen, har «Jølster Løypelag» brukt ein del midler på å utarbeide nye skilt for heile området.

SKILT: Slik ser dei nye skilta i Gjesdalen ut.

– Vi har hatt eit eige skiltprosjekt, og gjennom samarbeid med det nasjonale selskapet «Innovativ Fjellturisme AS», har

vi fått laga skilt som har internasjonal standard. Det betyr at bruk av fargar og skilting elles følger den malen som no er planlagt å bli innført overfor alle reisedestinasjonar, seier Gjesdal og viser til løypenettet i Gjesdalen vil bli klassifisert som eit «blått anlegg». – Dette anlegget er eit «blått anlegg», og betyr at har ein høgdeskilnad på mellom 0–300 meter innanfor gitte avstandar.

Med andre ord er dette veldig familievennlege løyper, seier Gjesdal. Dei nye skilta er laga av firmaet «Fluorlux» i Stryn og er i vêr bestandig plast. – Vi får berre håpe at det ikkje kjem så mykje snø at det går over skiltinga. Då må vi i tilfelle flytte skilta på høgare stolpar, smiler Gjesdal.


TORSDAG 29.11.  2012

SPORT 15

Lokal sesongopning

To på landslaget

LANGRENN: For lokale langrennsløparar er det like før sesongen tar til for fullt. Laurdag 8. desember arrangerer IL Bjørn sesongopning i Leirdalen, om vêret spelar på lag.

VOLLEYBALL: Mathias Loftesnes og Lars Fredrik Tvinde er begge tekne ut til 4-nasjonarsturnering med det norske landslaget. I tillegg er Lars Magnus Kaasa invitert på samlinga i romjula.

snøen SPEIDING: Eirik Bakke tek over ansvaret i Sogndal for speiding på Foto: Stig Roger Eide spelarar.

Bakke skal vere mentor for unge SOGNDAL: Inn mot neste

sesong gjer Sogndal endringar i den sportslege organiseringa av klubben.

FOTBALL SVEIN RUNE KJØLLESDAL svein.rune@firda.no 93085831

Ny informasjonsside Gjesdalen Turløyper ved «Jølster Løypelag» har utarbeidd ei ny webside om anlegget sitt.

I haustens siste kamp sikra Sogndal fornya Tippeliga-kontrakt, det vart også Eirik Bakke sine siste minutt som fotballspelar på toppnivå. No skal den tidlegare midtbanespelaren ta fatt på nye oppgåver for Sogndal. – I utgangspunktet ønskjer vi å bygge vidare på den strukturen vi har. Eg har sagt internt at eg ikkje ville bytt støtteapparatet med nokon andre, seier dagleg leiar i Sogndal, Egil Mundal, og held fram: – Eirik Bakke vert ansvarleg for spelarlogistikk, og skal vere ein mentor inn mot dei store unge talenta. Deler av rolla er den Trond Fylling har hatt, men vi håpar også å kunne nytte Trond framover, sjølv om Eirik har hovudansvaret, seier han.

Flo og Skjeldestad Denne websida skal kontinuerleg vise temperatur og snøtilhøve på to forskjellige plassar i løypa. – Og det vil automatisk komme ut informasjon om når og

kor preparering av skiløypene går føre. Denne sida er også in-

tegrert opp mot Facebook og Twitter, seier Øyvind Gjesdal.

Også Håvard Flo og Terje Skjeldestad får nye roller i Sogndal. – Håvard skal vere sportsleg leiar i klubben. Han har opparbeidd seg ei brei erfaring etter at han kom inn i støtteapparatet i

2008, seier Mundal. Flo hadde tidlegare rolla som spelarutviklar i Sogndal. – Terje vert toppspelarutviklar i Sogndal neste år. Dette er i samband med eit fotballforskingsprosjekt vi har hatt gåande og som vert avslutta i desse dagar. No skal vi individualisere lagidrett. Terje vil få ansvaret for å få meir og betre trening for alle i klubben. Vi har hatt tre godt trente målvakter, og det er ikkje nokon grunn til at vi ikkje skal spisse heile troppen, seier dagleg leiar.

Satsar I tillegg til desse tre har Sogndal henta inn Ørjan Nygård får Høgskulen i Sogn og Fjordane. – Ørjan skal vere fysisk trenar i klubben. Vi har fått til ei smidig løysing med skulen, og han er ein kapasitet som har vore med på forskingsprosjektet, seier Mundal. Og nettopp forskinga på fotball og individuell trening gjer at Sogndal er villig til å satse. – For oss har dette vore veldig bra, og det passar med målet vårt om å skape utvikling. Når det gjeld omfang på apparatet i klubben er vi litt for store i forhold til normal drift, men vi trur forskinga på lang sikt vil gje høve til satsinga. Det er ein ledig posisjon på dette feltet i landet, seier Mundal.


TORSDAG 29.11.  2012

16 PÅ DI SIDE Torsdag

29.11.

På di side

DET SKJER

Arrangement på Det skjer-sidene registrerer du på www.firda.no/fjordpuls. I nettutgåva er det plass til alt. Papirutgåva av Firda er eit redigert utdrag, men vi prøver å få med så mykje som mogleg. Spørsmål kan rettatst til kundesenteret i Firda, tlf 57 83 33 00.

på repertoaret. Allsong i lag med dei er triveleg. Betasuppe, kaffi og kaker blir servert. Velkomne til ein hyggeleg førjulskveld om du er medlem eller ikkje! ▶ 18.00 Jul i Skulehuset, Gjesdal skulehus, Vassenden.

TORSDAG

Naustdal

Askvoll ▶ 12.00 Fellesmiddag, Storstova. Er du pensjonist, så er du velkommen. Frivillige vil vere tilstades for å servere middag som kjøkkenet ved Askvollheimen har laga. Vel møtt. ▶ 16.30 Informasjonsmøte, Storstova Askvollheimen. Askvoll Diabeteslag. Dr. Elco Boonstra informerer om: Kva med diabetes og dei indre organa? Vidare vert det informasjon om sukkermålarar og om korleis det er å leve med diabetes. Servering. Alle velkomne!

Bremanger

FØRDE: «De fem

▶ 18.00 Kino: «Reisen til Julestjernen», Ålfottunet. ▶ 18.30 Bingo, Svelgen Samfunnshus, Småsalen. ▶ 20.00 Kino: «The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2», Ålfottunet.

legendene». Norgespremiere. Am. animasjon. 7 år – ikkje tilrådd ungar under 7 år!

Fjaler

Fleire mytiske skapningar slår seg saman for å verne jorda frå ein skremmande trussel i denne fantastiske animasjonsfilmen frå DreamWorks Animation. «De fem legendene» har norgespremiere på Kino Førde førstkomande fredag (NB! I lisjesalen). Fredag vert filmen vist i 3D, laurdag i 2D. Dei norske stemmene er ved Ivar Nørve (Nord/Julenissen), Kåre Conradi (Pitch/Busemannen), Fredrik S. Paasche ( Jack/Jack Frost), Heidi Ruud Ellingsen (Tanna/Tannfeen) og Bjørn

▶ 10.00 Kafé Fjaler Eldresenter. ▶ 12.15 Eldretrim, Helsetunet. Variert trening leia av fysioterapeut. ▶ 17.00 Dans for born frå 5 år og oppover, Ungdomshuset Trudvang. ▶ 18.30 Fjaler symjeklubb, Hauglandsenteret. Symjetrening kvar torsdag frå klokka 18:30 til 19:30. ▶ 19.00 Zumba med Sirpa, Dale. ▶ 19.30 Sirkeltrening, Flekke skule, frå 13 år og oppover. Svint IL. ▶ 19.30 DeKor, Dingemoen skule, Dale. Korøving. ▶ 20.00 Spinning, Dale, Fjalerhallen. ▶ 20.00 Dans på UWC. Torsdagsdansen på Haugland.

Flora ▶ 08.30 Raspeballdag, Havglytt Kafé. ▶ 11.00 Ganglaget, Flora Alderssenter- Havglytt. Turlaget og pensjonistlaget går tur. Oppmøte og avslutning ved alderssenteret. ▶ 17.00 Trening Florø Taekwondo Klubb - Barneparti, Florahallen. ▶ 18.00 Trening Florø Taekwondo Klubb - Ungdom-/Voksenparti, Florahallen. ▶ 18.00 Friskis og Svettis, Florahallen. Humørfylt og effektiv trening. ▶ 18.45 Yin yoga, Florø SMS kjelleren.

Førde ▶ 10.00 Spiren 0-6 år, Førde Kyrkjetun. Eit tilbod til born frå 0-6år saman med foreldre. Barnesongar, mykje rørsle, leik og formidling til borna. Opningstida er 10.00-13.00 med program frå 11.00-12.30. Ta med matpakke og godt humør. ▶ 10.00 Juleutstilling, Galleri G. ▶ 12.00 Kunst utan rom. Salsutstilling og workshop i Fokusgården. ▶ 16.30 Seniortrimmen, Rødekorsbygget, kantina. Instruktør: Mag-

KINO

ni Kvile. ▶ 18.00 Medlemsutstilling, Sunnfjord Kunstlag, Gamle kunstsenteret Førdehuset. Utstillinga er open fram til søndag 2. desember. ▶ 18.00 Linedansøving, Viking i Førde. Kl 18:00-19:00 Nybyrjarar. Kl 19:00-20:00 Litt øvde. Kl 20:00-21:00 Vidarekomne. ▶ 19.00 Susanna frå Sunnfjord, Førdehuset, Teatersalen. ▶ 19.00 Miniatyrskyting, Frøysland skule i Haukedalen.

Gaular ▶ 09.00 Zen Coaching, Sande. ▶ 14.15 Frisk og Aktiv, Kommunehuset. Crossfit – open for alle. ▶ 15.15 Frisk og Aktiv, Kommunehuset. Sykkel/styrke – open for alle. ▶ 16.00 Strikke/handarbeidskafe i Bygstad, Banken. Ta med deg handarbeidet ditt og litt å bite i, så kokar vi kaffi. ▶ 16.00 Gaular Seniordans, Gaular. Seniordansarane har øving på Sygna. Alle vel møtt! ▶ 16.30 Frisk og Aktiv, Bygstad samfunnshus. Sykkel/styrke, for alle. ▶ 16.30 Frisk og Aktiv, Kommunehuset. Sykkel/styrke, open for alle.

Skagestad (Harry/Påskeharen). «De fem legendene» er ikkje berre kjende segnfigurar frå barndommen vår – dei er også ei gruppe superheltar med fantastiske krefter. Då den vonde skikkelsen Pitch bestemmer seg for å ta knekken på all barndomstru i verda, må dei udødelege Legendene kjempe tilbake for å forsvare håpet, trua og fantasien som lever i oss alle. Men dersom dei skal klare å nedkjempe Pitch og planen hans om å spreie mørke og frykt over heile verda, må dei overtyde Jack Frost om at han skal stå saman med dei… Kino Førde

«De fem legendene» (3D) går også på Fjaler Kino frå fredag.

▶ 18.00 Frisk og Aktiv, Bygdetunet i Viksdalen. Sykkel og styrke, treninga er open for alle.

Hyllestad ▶ 19.30 Friskis&Svettis, Gymsalen, Hyllestad skule. Våre dyktige trenere losar oss gjennom ein time med basis trening til flott musikk. God trening som passar for alle.

▶ 10.00 Sosialt samvær på Nillestova, sjukeheimen, for alle pensjonistar i Naustdal kl 10 – 14. 10.00: Føremiddagskaffi m/vaflar. 11.00: Programinnslag på Nillestova eller i matsalen. 11.45: Trim v/ fysioterapeut. 13.00: Høve til å kjøpe middag for dei som deltek på Nillestova. ▶ 10.30 Torsdagskafé, Naustdal kyrkjelydshus, kl 10.30 – 12.30. Framsyning av gamle bilde frå Naustdal på storskjerm v/ Naustdal Sogelag. Sogelaget ynskjer å kopiere gamle bilde frå Naustdal til oppbevaring for ettertida, og tar i mot gamle bilde til kopiering. Serviceskyssen kan nyttast frå Dalen, hugs påmelding til drosja dagen før. ▶ 13.00 Trimtur, Kommunehuset. ▶ 16.30 Spinning, Kommunehuset. ▶ 17.00 Barneidretten 2-6 år. Ulike aktivitetar i hallen. ▶ 18.00 Kom i gang-time/ seniorspinning, Kommunehuset i Naustdal ▶ 18.00 Idrettsskulen 7-10(12) år. På idrettsskulen er det i dag volleyball. Oppmøte hallen. ▶ 20.00 Trimgruppa, Naustdalshallen. Anne Marit sin høgpulstrening til musikk. Vi har strikk og matter. Hugs drikke!

FREDAG Askvoll ▶ 18.00 Pensjonistjulebord i Askvoll Samfunnshus. Askvoll Røde Kors arrangerer sitt tradisjonelle julebord med julemiddag og stort kakebord. Lynlotteri, lett underhaldning, musikk og dans. Kåseri: Idun Losnegård. Vel møtt.

Bremanger ▶ 17.00 Julegrantenning, Kalvåg Sentrum. ▶ 17.00 Juleverkstad for born, Botnane grendahus. ▶ 18.00 Kino: «De fem legendene», Bremanger Kino

Fjaler ▶ 10.00 Kafé Fjaler Eldresenter. ▶ 12.00 «Hjerteaksjon» til inntekt for SOS-barnebyar, Dale Senter. Elevar ved Dingemoen skule har utstilling og sel «hjerteprodukt» frå kl.12.00. Kl.14.00 syng vi den nye skulesongen vår «Ikkje berre eg» og andre songar. ▶ 16.00 NKD Open Dag, Dale ▶ 18.00 Spinning, Fjalerhallen. ▶ 19.00 Kino: «De fem legendene» Fjaler Kino.

Flora ▶ 08.30 Havglytt Kafé. ▶ 17.15 Friskis og Svettis, Florahallen. Humørfylt og effektiv trening. ▶ 18.00 Flora Cykleklubb vintertrening, Florø barneskole, gymsalen. ▶ 18.30 Fritidsklubb småskulen og storskulen, Steinhovden skule. ▶ 19.30 Bingo, Samlingsheimen, Storebru. Salg av snitter og kaffi og brus i pausen. Fine gevinster. Alle vel møtt. (NB! Ikkje onsdagar slik det ved ein feil stod tidlegare i veka!)

Førde ▶ 10.00 Juleutstilling, Galleri G. ▶ 12.00 Kunst utan rom. Salsutstilling og workshop i Fokusgården. ▶ 15.00 «Ei reise frå Noreg til Amerika» opne rom-konsert, Helsetunet i Førde. Konserten blir ei lita reise frå Noreg, via Sverige, Danmark, England og Irland og endar då i Amerika. På reisa får vi høyre populær musikk frå kvart land spelt av distriktsmusikarane Jacob Wyrtz (gitar, vokal) og Arvid Anthun (trompet, vokal). Konserten er i regi av Den Kulturelle Spaserstokken og inngår i prosjektet «Kultur og eldre». Gratis inngang. ▶ 17.30 Julemesse, Sunnfjord Folkehøgskule. Julemessa er 50 år og er ei av dei store markeringane i året der folkehøgskulen blir fylt opp av folk frå Førde og bygdene ikring. Opningstider: Fredag kl 17.30 – 22.30 og laur-

Høyanger ▶ 17.00 Medlemsmøte i Vadhem pensjonistlag, Vadheim fjordstue. Vi tek jula litt på forskot med eit hyggeleg medlemsmøte med god julemat litt song og ein prat. Kultursjef Anita Nordheim vil vere med oss. Alle medlemer nye og gamle er velkomne. Styret.

Jølster ▶ 18.00 Jølster pensjonistlag inviterer til pensjonistmøte i kyrkjesenteret på Vassenden kl. 18.00. Sigmund Svoen kjem og syner film frå ein tur til Helgelandskysten: «Frå Rørvik til Gildeskål». Vi vert med i syn og segn derifrå. Det vert song og musikk av gruppa «Høstgule blader» frå Førde. Dei har kjende og kjære låtar

JØLSTER: Jølstrasnellene er i julestemmning og feirar med nye førjulsdagar på Jølstraholmen frå kommande fredag kl. 12.00.


TORSDAG 29.11.  2012

PÅ DI SIDE 17

Pippi i Førdehuset måndag FØRDE: Måndag 3. desember kl. 18 er det klart for teater i Førdehuset saman med den sterkaste jenta i verda! Pippi er i full gang med juleførebuingane. Men skal ho feire jula åleine? Fru Prysselius vil ha Pippi på barneheimen i jula, men det vil ikkje Pippi. Ho kjenner seg slett ikkje einsam. Ho har jo både Herr Nilsson og Lille Gubben. Og så har det flytta inn ein ny liten ven i veggen hennar ... Ein ting er sikkert: Det skjer både morosame, spennande og litt rare ting når Pippi feirar jul! I Førdehuset vil alle barn få høve til å snakke med Pippi etter teaterframsyninga, så vi oppfordrar alle til å ta med kamera! Victoria Productions AS

Flotte hjarte og strikka lestar FJALER: Velkomen til

årets julemesse på Fjaler sjukeheim i Dale søndag 2. desember kl. 14.00.

JULEMESSE Støttelaget inviterer igjen til tradisjonell julemesse 1. sundag i advent. Det vert sal av fine julegåver, kaffi og kaker. Det er også

dag kl 12.00 – 17.00. Vi har kafe både fredag og laurdag med mykje god heimelaga mat og kaker. Tradisjonelt åresal, handlaga ting til sal, loddbøker, auksjon og variert program begge dagar. Fredag kl 19.00 vert det tale og «mimring» ved Kari og Per Gunnar Aase som var med og starta opp julemessa for 50 år sidan. Gratis inngang. ▶ 18.00 Medlemsutstilling, Sunnfjord Kunstlag, Gamle kunstsenteret Førdehuset. ▶ 21.00 Scooby Duo Goes Electric rockar Treskeværket, Rica Sunnfjord Hotel og Spa. Denne helga har duoen John Christian Boga og Steinar Hjelmbrekke teke med seg Rune Steffensen på trommer, ein ringrev frå den eldre 80-tals rockebølgja i byen, og bytta ut akustiske instrument med elektriske. Låtar frå artistar som Whitesnake, AC/DC, Marius

åresal, loddsal og utlodding. På bileta ser du eksempel på flotte gevinstar som juleduk, dokke- og babyklede. Nordis Bortheim lagar flotte hjarte og Klara Igland strikkar lestar til messa. Nytt høvet til å besøke slekt og vener! Velkomen til ei triveleg julemesse! Støttelaget for sjukeheimen

Muller, Guns N Roses, Queen, The Beatles til meir moderne artistar som Donkeyboy, Britney Spears , Roxette og mange fleire.

Gaular ▶ 09.00 Zen Coaching, Sande. ▶ 10.30 Fredagstreffen, Sentrumstova. Nykokt kaffi og ferske vaflar kvar fredag. Serviceskyssen går. ▶ 15.30 Frisk og Aktiv, Sande skule. Kondis/styrke gymsalen, for alle. ▶ 18.00 Skytetrening innandørs, Gaular skyttarstadion, Sande.

Hyllestad ▶ 10.00 Aktiv på dagtid Hyllestad, fleirbrukshuset Mykletun. ▶ 17.00 Julegrantenning, Åfjorddalen Bygdehus. Vi ynskjer små og store velkomne til ei hyggeleg økt ved Bygdehuset. Ta på varme klede

og gjerne nisselua, og kom å slå av ein prat med vener og kjende. Servering av kakao og peparkaker. Om nissen har tid, så stikk han gjerne innom han og ! Arr: ÅUL og Lauvsprett 4H ▶ 18.00 Ungdomsklubb, Åfjorddalen Bygdehus. Kl 18–20: 5 – 7. klasse. Kl 20 – 22: 8. klasse og oppover. Kiosksal. Ope for alle ! Arr: ÅUL

enn i Lavik og Kyrkjebø, slår vi til med noe av det virkelig store, Choral 3 i amoll av César Franck og Gud iblant oss av Olivier Messiaen. Velkommen til konsert!

Jølster

Høyanger

▶ 18.00 Jul i Skulehuset, Gjesdal skulehus, Vassenden. Julebutikk . ▶ 19.30 Tango-øving, Langhaugane barnehage. Argentinsk tango.

▶ 18.00 Konsert, Høyanger kyrkje. Dette er den siste konserten i turnéen med Gerda Otterstein (orgel/sang) og Tony Rozendaal (orgel) i Høyanger kommune. Tema er «musikk ved kirkeårsskiftet». Vi legger ut på en musikalsk reise, med elementer fra den siste perioden til jul. Det blir et variert program med musikk fra tidlig barokk til nåtid. Siden orgelet i Høyanger kyrkje er mye større

▶ 10.30 Seniornett, Kyrkjelydshuset i Naustdal. Tema: Nedlasting av musikk frå internett. Alle interesserte seniorar er hjarteleg velkomne! Nettklubben held til i 2.et. på kyrkjelydshuset kl 10.30 – 12.30. Midt i økta tar vi ein pause og går på kafé i 1.etg. ▶ 10.30 Spinning på Kommunehuset i Naustdal.

Naustdal

▶ 10.30 Fredagskafé, Naustdal kyrkjelydshus, kl 10.30 – 12.30 med sal av tradisjonsbakst som potetkaker, natronkaker, lefse, kringle m.m. Serviceskyssen frå Fjorden, hugs påmelding til drosja dagen før.

ANDRE Hyllestad ▶ Julemesse på Hyllestad omsorgssenter, Eiklund, søndag 2. des. kl.15.00. Kom og ver med oss på ein koseleg adventssøndag. Sal av ting vi har laga, kaffi og vaflar. Nokre frå Hyllestad Musikklag kjem og spelar julesongar. Alle hjarteleg velkomne!


TORSDAG 29. 11. 2012

18 ANNONSAR

WEEKENDKUPP FREDAG OG LAURDAG PÅ COOP MEGA FØRDE OG HØYANGER OSTEPOP MAARUD Retro 235 gr.

KNORR BEARNAISSAUS/ KJØTTKAKESAUS

POTETSEKK Beate/Folva 5 kg.

2 for

4 pk.

2 for

20

50

RØKT SVINEKAM i stk.

2990

2 for

20

pr. kg.

FERSK LUTEFISK frå fiskedisken

4990

HANSA JULEBRUS 6x0,33l

pr. kg.

STORT UTVAL LANO-SÅPE

90

39

+ pant

-40%

Stort utvalg Lano såpe Ord.pris fra 18,60. Nå fra 11,16

STORT UTVAL SUN OPPVASKMIDDEL

Tilboda gjeld berre fredag og laurdag


TORSDAG 29. 11. 2012

ANNONSAR 19

KVELDSOPE på Domus

– alle tilbod gjeld heile dagen

2 2 – 9 e p o g a d e r F

Alle kle* til barn, dame og herre

-30% *ikkje undertøy og ull

Mykje flotte gåve-/interiørartiklar i butikken – kom og sjå vår utstilling!

Støvlettar og skolettar

-30% FREDAG OPE 9-22

GÅVETIPS! Lag flotte skjerf! - Drops Alpakka frå garnstudio - Grace frå Permin - On Linie

-25%


TORSDAG 29. 11. 2012

20 ANNONSAR

Fredag 30.11 Ope til 24:00

E P O T T A N

Til Renate Frå Olav

Til Bente Frå Roger

Til Lars Frå Marie

% 0 5 % 0 5 % 50 HERRE/BARN CEJAKKE DAME/ SKOGSTAD FLEE

DUFFELBAG

THE NORTH FACE

Til Arve Frå Endre

Til Amalie Frå Hanna

Til Harald Frå Sonja

Settpris junio

Settpris bar

69;

299;

FRÅ

1999;

ÅSNES FJELLSKIPAKKE

BERGANS MYSKE KIDS / YOUTH WOOL SETT Til Mette Frå Marit

THE NORTH FACE CATALYST DUNJAKKE HERRE Til Jacob Frå Høgre

Til Hanna Frå Amalie

Til Øystein Frå Merethe

1999; 1999; 299; THE NORTH FACE UPPER WEST SIDE DUNKÅPE DAME

JOTUNHEIM BALDER VINTERVOTT BARN

r

399;

n

Til Siv Frå Jens

DRIKKEBELTE

349;

THE NORTH FACE GLACIER FLEECE M/ZIP HERRE/DAME

Til Sandra Frå Liv Signe

-20% ALT FRÅ

KARI TRAA ATTIMYDLO FLEECEGENSER DAME

299;

ULLUNDERTØY FRÅ

BJØRN BORG 2PK BOXERSHORTS

99;

149;

JOTUNHEIM BYGDIN 3 PK ULLSOKKER

KARI TRAA 4PK SOKKER

Opningstid: mån-fre 10-20 laurdag 10-16 Førde Torg, 3. et., 6800 Førde Tlf: 57 72 00 67

Førde


TORSDAG 29. 11. 2012

Nattope tilbod!

ANNONSAR

NATTOPE TIL KL. 24.00

Alle kjolar, smykker og vesker

-30

21

-20%

pĂĽ alt av tekstilar

%

Skjerf frĂĽ mille moi kr

150,ord. kr. 298,-

Le Creuset -30%

VELKOMMEN INNOM FOR EIN TRIVELEG HANDEL!

Din güve og interiørbutikk i Sentrum sør Ope: Mün-fre 10.00 - 16.30. Tors 10.00 -18.00. Laur 10.00 -15.00. Tlf.: 47 90 12 45 Hafstadvegen 17 - 6800 Førde.

Sophie Conran -30%

God jul servise frĂĽ Magnor

-60

%

Barna rammet av katastrofen trenger vĂĽr hjelp.

Hjelp barna i Ă˜st-Afrika! Ring: 820 44 705 (kr. 200.-)

PĂĽ HJARTEROMMET har vi fĂĽtt inn julete, brente mandlar, julebrus og mykje anna godt!

eller send SMS med kodeord BARN til 2160

nett: www.unicef.no giverkonto: 1644.04.09400

sammen for barn

Slipp sola inn nĂĽr du selv vil Tor Ă…ge Fisknes Salgskonsulent Prosjekt/privat Tlf: 913 29 134

Screen •• Garasjeporter •• Screen Markiser •• Markiser Persienner • Persienner • Garasjeporter • Vindussprosser Vindussprosser •• Innvendig •Frank Innvendig solkjerming Indgjerd •Salgskonsulent/montør Utvendig solskjerming Tlf: 489 91 696 solkjerming ÂŤVi er best pĂĽ pris og kvalitetÂť Vi er god pĂĽ pris og kvalitet! Ta kontakt med Ove Vebergmed Ta kontakt Tlf. 908 67 031 Ove Veberg Tlf. eller908 vĂĽrt67 031 sentralbord eller sentralbord OlavvĂĽrt Jørgensen 800 80 488 Montørleder/service 800 80 488

iand hjelper deg!

utvendige persienner

VĂĽr medhjelper hjelper deg!

innvendige persienner

Vüre medarbeidere i Nord Trøndelag er klare til ü hjelpe deg!

)BGTUBEW '“SEF t 5MG 93 689

Tlf: 958 74 478

lamellgardiner Lamellgardiner/plissegardiner

-25% á25% interrabatt: VBesøk utstillingen i

lokale pĂĽ vĂĽrt allnyesolBogaveien 20, pĂĽ all skjerming STEINJKER solskjerming

vindus- og terrassemarkiser

Ă…pent til kl. 20.00 fredag 28. nov.

GRATIS Gra

tis og befaring bepristilbud! faring og Vi er best pĂĽ pristilb ud pris og kvalitet. plissĂŠgardiner

Vi er god pĂĽ pris og kvalitet!

ALT INNEN ALT T INNEN N GARASJESOLSKJERMING R OG G SOLSKJERMING PORTER

B

Fasadeprodukter er en av landets ledende leverandører av solkjerming og Fasadeprodukter er en av landets ledende leverandører av solskjerming. garasjeporter. VĂĽre medarbeidere er megetfagfolk dyktige fagfolk med lang VĂĽre medarbeidere er meget dyktige bransjeerfaring. Vi er behjelpelig med mĂĽltaking og til ĂĽ finne løsninger medpasser lang dine bransjeerfaring. Vi er behjelpelig som ønsker og behov - bĂĽde nĂĽr det gjelder med mĂĽltaking og til ĂĽ ďŹ nne løsninger garsjeporter og solskjeming.

som passer dine ønsker og behov.

Ta kontakt med din lokale Ta derfor kontakt med en av vĂĽre konsulent eller ring

lokale konsulenter direkte eller ring GRATIS pĂĽ tlf. 800 80 488 GRATIS pĂĽ tlf: 800 80 488 www.fasadeprodukter.no

www.fasadeprodukter.no Langebruvegen 1, Førde


TORSDAG 29. 11. 2012

22 ANNONSAR Bilar til sals

Nattopetilbod!

klinikk førde

KXG ‡ ODVHU ‡ YDULFHU

20 %

Varicer/ĂĽreknutekirurgi Utredning med ultralyd. Behandling med ILVO (innvendig laser-operasjon). Skleroterapi. Overlege og spesialist i generell kirurgiog karkirurgi dr Jens Evjensvold.

rabatt pü alt sølv!

Plastikk-kirurgi

Kun fredag 30. november! Hugs at ved bestilling av bunad i november (siste dagen no!), gir vi 15 % rabatt pü alt anna tilbehør og! (Sko, hoseband, lue, hatt, underskjørt etc). Opningstid fredag 30.11: kl. 10-20

Overlege / spes. plastisk kirurgi dr Hüvard Seland Overlege / spes. plastisk kirurgi dr med. Hans Vintertun Dei tek konsultasjonar og opererer pü Klinikk Førde. (Jobbar til vanleg pü Haukeland sjukehus og Aleris Bergen.)

NYTT: AWT (Acoustic wave therapy) frü Storz Medical. Cellulittbehandling med trykkbølger (blir m.a. ogsü brukt til knusing av nyrestein). Endeleg ei behandling som virkar! Restylane er verdas leiande dermale fyllstoff for FDA-godkjent.

NYTT: Kvinneleg gynekolog VĂĽr fokus og kunnskap - din tryggleik!

Klinikk Førde vil frü 1. oktober ha kvinneleg gynekolog: Overlege og spes. i gynekologi dr Gudny Sando. Kort ventetid! Klinikk Førde har ei rekkje medisinske behandlingstilbod. Alle behandlingar vert følgd opp av medisinsk ansv. lege innan kvar spesialitet.

hudforyngelse og estetiske korrigeringar. Restylane er det klare førstevalet for estetiske behandlarar verda over. Berre utvalde klinikkar, med medisinsk ansvarleg lege og autoriserte behandlarar med ID-kort, für behandle med Restylane. y

Andre behandlingstilbod: )ĂŒSGKFSOJOH NFE EJPEFMBTFS t .FEJTJOTLF LSFNQSPHBN t "LOFCFIBOEMJOH t 3“EU PH CMĂŒUU MZT t ,KFNJTLF QFFM t *1- t '3Y$0 MBTFS IVE PQQTUSBNNJOH t $0 MBTFS SZOLFS BSS WPSUFS IVE mCSPN FUD t :BH MBTFS UFMFBOHJFLUBTJFS t 5BOOCMFJLJOH t 4NĂŒLJSVSHJ t 3FTUZMBOF t #PUPY

(AFSTADV &Â’RDE s s WWW BUNADSPESIALISTEN NO

OPNINGSTIDER:

Tirsdag, onsdag og fredag kl 10-16 og elles etter avtale. Pasientar kan henvende seg direkte for konsultasjon, eller dei kan tilvisast frĂĽ lege.

Klinikk Førde AS

Medisinsk ansv.: lege/karkirurg Jens Ola Evjensvold '“SEFUVOFU FUBTKF )BGTUBEWO '“SEF t 5MG

LMJO GP!POMJOF OP t XXX LMJOJLLGPSEF OP

BERGE BRUKTBIL

Kvalitet - utval - tryggleik 2008 VW Tiguan Kr 329 000,-

2011 Audi A6 Kr 396 000,-

2007 VW Passat Kr 225 000,-

Alle vĂĽre bruktbilar har gĂĽtt gjennom ein kvalitetskontroll. Du fĂĽr med skriftleg rapport om bilens tilstand.

Send sms ďŹ abo til 2005.

2009 Audi A4 Kr 279 000,-

2009 VW Touran Kr 249 000,-

2009 Skoda Roomster Kr 175 000,-

Kom innom ĂĽ sjĂĽ vĂĽrt store utval eller gĂĽ inn pĂĽ berge.no

2006 VW Passat Kr 169 000,-

2005 VW Golf Kr 155 000,-

2006 Skoda Octavia Kr 239 000,-

ďŹ ndriv.no

Abonnèr pü Firda!


TORSDAG 29. 11. 2012

JULEGÅVETIPS

frå Våpenloftet

ANNONSAR 23

NATTOPEKUPP fredag -alle tilboda gjeld heile dagen

GAMO LUFTGEVÆR PAKKE

-20%

Alt av

Gamo Shadow DX + Gamo kikkertsikte + Gamo DeLuxe Spinner Target Berre

-30%

Alt av

1995,-

Mange fleire gode pakketilbod på luftgevær med kulefangarar og kikkertsikter!

DIV. JAKTKLE Bergans Norrøna Härkila Pinewood

NORRØNA LOFOTEN WARM 1

KARI TRAA, FLEECE

fleecejakke, div. fargar g

div fargar/mønster r/mønster I dag berre

Opptil

249,-

599,-

50%

NB! Avgrensa tal

rabatt

HANDKIKKERT/RIFLEKIKKERT

BARNESKIPAKKE FROST

ASICS GEL GALAXY dame/herre. Black/pink, black/green, white/blue

Meopta/Opticron Div. mm m.m restar opptil

Pakkepris

50%

1299,-

rabatt

349,-

HOVUDLYKTER ER Led Lenser Petzl

VILTKAMERA - Bushnell viltkamera u/MMS - MMS-kamera

REX/ONE WAY SKIHANSKAR

MISSING LINK REGNSETT Junior

-50%

499,-


TORSDAG 29. 11. 2012

24 ANNONSAR

Velkomen til Skei!

ylle ut. lagast pĂĽ 122 grunnen er pĂĽ 358

TENNING AV JULEGRANA PĂ… SKEI LAURDAG ved Coop Marked Skei, laurdag 1. desember kl. 14.00 sĂĽ3KEIĂĽSKULEMUSIKKĂĽSPELAR sĂĽ.ISSENĂĽKJEMĂĽMEDĂĽJULEPAKKAR sĂĽ*ULEGLÂ’GG PEPARKAKERĂĽOGĂĽKAFFI

GARDSMAT: › Jdfcki`e^Xi › G`ee\j`[\ Xm ba\& ^\`k f^ jg\b\ba¾k Xm ^\`k

› =`jb\Yi¾[ › =cXkYi¾[ › C\]j\i › EXkifebXb\i

› Jpck\]c\jb › A¾cjkiX$Xli\ › IXb]`jb ]i‚ A¾cjk\i

› Jg\b\g¾cj\ › Jg\b\ba¾k › Alc\g¾cj\ › ;Xdg\g¾cj\

Pepsi Max

95

SĂ˜NDAGSOPE FĂ˜R JUL 10 – 17

BXjj\jXc ('o(%,C

00

gi bXjj\ "gXek

Kveitemjøl

2950 *o) b^

Norvegia

59

00

Lerum julebrus

1,5l + pant

AUDHILD VIKEN telefon 57 72 81 25

gi b^

3950

4x0,5l + pant

X-tra julebrus

Mündag-laurdag 9 – 17

Coop kafďŹ 250 gr

1500

750 29

Frukost egg 12 stk

Pinnekjøt Henriettes

Klementiner, eple, bananer, pr kg

50

14900

990

Førjulsstemning pü Skei Hotel

kappa lam, pr kg

Stave, pr kg

Sommerkotelettar Gilde, pr kg

Juletorsk lettsalta

19

50

porsjoner 2,5 kg

Fjellbrød pr stk

Smulteringar Lambi toalettp. 12 Pkn.

4950 19900 1450 3950 050

LuteďŹ sk torskeďŹ let

frü jølster bakst 10 pkn.

39

50

Rundstykker ďŹ ne/grove, pr st.

K`cYf[X ^a\c[ kfij[X^# ]i\[X^ f^ cXli[X^

Coop Marked Skei OPE 9–20 (18)

K\c\]fe ,. .) /* .. Æ K\c\]Xo ,. .) /, (,

ĂŁ Julebord kvar laurdag fram til jul. Julemiddag og mykje annan god julemat pĂĽ fredagar!

ã Julehandel, søndags-julemiddag og gratis bading kvar søndag fram til jul.

ĂŁ Torsdag 6. desember: det populĂŚre Pensjonistjulebordet vĂĽrt. Framleis ledig plass!

ĂŁ /DXUGDJ GHVHPEHU Julekonsert med Egil Eldøen og ĂĽrets siste julebord pĂĽ Skei der mykje folk frĂĽ Jølster og bygdene ikring samlast til stor førjulsfest. Spesielt hyggeleg julebordspris inkl. julekonsert denne kvelden. SjĂĽ www.skeihotel.no for eire opplysningar, prisar og tilbod.

No er det tid for ü bestille plass! Skei i Jølster

Godt vi har kvarandre

6NHL L -ÂşOVWHU ĂŁ info@skeihotel.no info@skeihotel.no www.skeihotel.no

www.skeihotel.no


TORSDAG 29. 11. 2012

ANNONSAR 25

VI HAR DEI BESTE TILBODA HEILE NATTA

FREDAG 30. NOVEMBER OPE TIL KL. 24.00

TIMETILBOD

18–20 TIMETILBOD

20–22

IšU

á 30%

no

FJELLSKI FISCHER E89, E99, E109 OG E129

699,-

STORT UTVAL I FRITIDSSEKKAR FRĂ… QUICKSILVER

á 1000,-

á30%

SU SDU

TIMETILBOD

22–24

PAKKEPRIS ALPINHJELM OG BRILLER

ALLE VINTERJAKKER FRĂ… TWENTYFOUR

JUNIOR ALPINHJELM ULIKE FARGAR

ALLE SNOWBOARD BRETT OG SKO

IšU

á 30%

no

249,-/349,-

OPNINGSTIDER: 0ÂŚQĂšIUH Ăš 7RUVGDJ Ăš /DXUGDJ Ăš 7LOERGD JMHOG YDUHU SÂŚ ODJHU

Ăš 'X ILQQ RVV L 6HQWUXP 6šU

$WWHUKDOG RP WU\NNIHLO

6HQWUXP 6šU )šUGH ä 7OI ä SRVW#IRUGHVSRUW QR ä Facebook: Førde Sport

25ĂĽr

FOTO KIKKERTAR UR GULL SĂ˜LV MUSIKK FOTO KIKKERTAR UR GULL SĂ˜LV MUSIKK FOTO KIKKERTAR UR GULL SĂ˜LV MUSIKK

Atterhald om utselde varer og eventuelle prisendringar.

Canon juletilbod CANON Eos 650D m/Canon EF-S 18-135 STM obj.

CANON Eos 600D m/Canon EF-S 18-55IS obj.

CANON Eos 60D m/Canon EF-S 18-200IS obj.

8499,-

4499,ALTERNATIV Eos 600D:

Gjeld 1100D, 600D og 60D.

ALTERNATIV Eos 650D:

Meir informasjon pĂĽ www.canon.no/cashback

Kamerahus, kr 5.399,med Canon EF-S 18-55IS, kr 5.499,-

Meir informasjon pĂĽ www.canon.no/cashback

Kamerahus, kr 3.999,med Canon EF-S 18-135IS, kr 5.999,med Canon EF-S 18-55IS og Canon EF-S 55-250IS, kr 6.499,CashBack kr 200,-

CANON Eos 1100D m/Canon EF-S 18-55DC obj.

CANON Eos 7D Kamerahus

Kjøp Canon EOS - fü fotokurs

Kjøp Canon EOS - fü fotokurs Gjeld 1100D, 600D og 60D. Meir informasjon pü www.canon.no/cashback

med Canon EF-S 18-135IS, kr 12.499,CashBack kr 750,med Canon EF-S 15-85IS, kr 14.999,CashBack kr 1300,med Canon EF 17-40 F.4,0L, kr 14.999,CashBack kr 1300,OgsĂĽ andre objektiv-alternativ til Eos 7D

CANON LEGRIA HF-M 506

3499,- Canon Legria videokamera

CMOS PRO sensor HD Video optikk! 10X optisk zoom

Legria HF-R 306, kr 1.999,-

Meir informasjon pĂĽ www.canon.no/cashback

7999,-

Meir informasjon pĂĽ www.canon.no/cashback

ALTERNATIV Eos 7D:

ALTERNATIV Eos 6D:

CANON Eos M m/Canon EF-M 22 STM obj., blits 90EX og EF-adapter

Gjeld 1100D, 600D og 60D.

2499,-

Nytt fullformat speilreflekskamera. Truleg leveringsklart i byrjinga av desember.

Gjeld 1100D, 600D og 60D.

Kamerahus, kr 5.499,CashBack kr 400,med Canon EF-S 18-135IS, kr 8.499,CashBack kr 400,OgsĂĽ andre objektiv-alternativ til Eos 60D

9499,CashBack kr 750,-

Kjøp Canon EOS - fü fotokurs

ALTERNATIV Eos 60D:

Speillaust kompakt systemkamera.

ALTERNATIV Eos M:

med Canon EF 24-105 F. 4,0 L IS USM, kr 23.999,-

23999,ALTERNATIV Eos 5D MARK III: med Canon EF 24-105 F. 4,0 L IS USM, kr 32.499,med Canon EF 24-70 F. 2,8 L IS USM II, kr 43.999,-

Toppmodellen blant kompaktkamera!

12 X optisk zoom vidv. Zoom (28-336 mm)

Canon Powershot G1X, Kr 5.699,- inkl. Canon blits 270EX, verdi 999,-

Canon Powershot G15, Kr 4.999,-

CMOS sensor. 51 x optisk zoom

Legria HF-M 52, kr 4.999,CMOS PRP sensor. HD Video optikk! 10X optisk zoom, WiFi og 32 GB internminne

Legria G 10, kr 8.999,Suveren videokvalitet!

CANON IXUS 500 HS

CANON IXUS 127HS IXUS 230HS

1699,- 1299,Før 2.499,-

Personleg service og god pris. Vürt mül er at alle vüre kundar skal fü hjelp og rettleiing til ü finne akkurat det produktet og den løysinga som høver for kvar einskild. Sjü vür heimeside www.alfhelgheim.no for oppdaterte og konkurransedyktige prisar.

Canon Powershot S110, Kr 3.299,-

Gjeld 1100D, 600D og 60D. Meir informasjon pĂĽ www.canon.no/cashback

Opptil kr.

Canon 1.500,CASHBACK Cashback pü utvalde Canon følgjande produkt: Gjeld objektiv og blitsar Tilboda gjeld t.o.m. 31. 12.2012. PRODUKT:

CANON Eos 5D Mark III Kamerahus

med Canon EF-M 18-55 IS STM, blits 90EX kr 5.999,-

Canon Ixus

Canon fotokurs

Kjøp Canon EOS - fü fotokurs

Kursdatoar: (Skei Hotell) 13. mars 2013 kl. 18-21: Nybyrjarkurs 14. mars 2013 kl. 18-21: Spesialkurs

16999,-

CashBack kr 800,-

Gjeld 1100D, 600D og 60D.

Kjøp Canon EOS - fü fotokurs

1987-2012

CANON Eos 6D Kamerahus

9499,Kjøp Canon EOS - fü fotokurs

pĂĽ Skei

Canon Powershot SX 500 HS, Kr 2.499,-

KAMERA: Canon Eos 60D hus Canon Eos 7D hus BLITS: Canon Speedlite 430 EX Canon Speedlite 600EX RT OBJEKTIV: Canon EF-S 55-250IS Canon EF-S 18-200 IS Canon EF-S 15-85 IS USM Canon EF 50 mm F.1,4 Canon EF-S 60 mm F. 2,8 Macro Canon EF 100 mm F. 2,8 Macro Canon EF 100 mm F. 2,8 L IS Macro Canon EF 70-300 IS USM Canon EF-S 10-22 USM Canon EF-S 17-55 F. 2,8 IS USM Canon EF 16-35 F. 2,8 L IS USM Canon EF 17-40 F. 4,0 L Canon EF 24-105 F. 4,0 L IS USM Canon EF 70-200 F. 4,0 L IS USM Canon EF 70-200 F. 4,0 L USM Canon EF 70-300 F. 4-5,6 L IS USM Canon EF 100-400 F. 4,5-5,6 L IS USM Canon EF 70-200 F. 2,8 L IS USM II Canon EF 8-15 F. 4,0 L USM Fisheye Extender EF 2X III Extender EF 1,4X III

www.canon.no/cashback

Pris

Cash-Back

5.499,9.499,-

400,750,-

1.999,4.999,-

200,400,-

1.999,3.995,5.795,2.895,3.195,4.195,6.995,3.695,5.695,6.995,12.295,5.995,8.495,8.995,4.995,11.995,12.995,18.995,9.995,4.495,4.495,-

200,400,550,200,200,400,550,200,550,550,750,550,750,750,200,750,750,1.500,750,200,200,-

Vi lagerfører desse og mange andre Canon-objektiv

Alf Helgheim & Co AS Skei Sentrum, 6843 Skei i Jølster Tlf. 57 72 83 11 • Fax 57 72 83 29 www.alfhelgheim.no • post@alfhelgheim.no

FOTO KIKKERTAR UR GULL SĂ˜LV MUSIKK FOTO KIKKERTAR UR GULL SĂ˜LV MUSIKK FOTO KIKKERTAR UR GULL SĂ˜LV MUSIKK


TORSDAG 29. 11. 2012

26 ANNONSAR

Flisekompaniet Naustdalsveien 5 6800 Førde Tlf: 55 20 57 00 Åpningstider Man-fredag Torsdag Lørdag

Vi holder åpent

til kl 24

09 - 17 09 - 19 10 - 15

fredag 30. nov

Tilbudene gjelder kun fredag 30. november til kl. 24.00

NATTÅPENT Alle fliser i hele butikken

30-70%

Gjelder på alle ordinære fliser kun denne dagen!

RYDDESALG - diverse rester 39,- pr. kvm. GJELDER KUN VED KJØP AV TILBEHØR!

Før 499,-

GJELDER KUN VED KJØP AV TILBEHØR!

40% rabatt

Før 299,-

179,-

299,EDILQUOGHI BEOLA

RAKO GEO

30x60 cm.

Sort 30x60 cm.

S

LB I T

LA S I UD E SP B Før 249,-

44% rabatt

Før 499,-

kvm

kvm

LA SI UD E P

40% rabatt

L TI

139,-

ITALGRANITI MINERAL-D 30x60 cm.

30% rabatt

S

299,-

kvm

LA S I UD E P

LB I T

40% rabatt

Opptil

70% rabatt

kvm

ALL MARMOR

HELE RAK LOTUS SERIEN

BALLINGSLÖV & OASI

Fliser til gang, bad og kjøkken.

Alle baderomsinnredninger

S

LA SI UD E P

LB I T

Eksklusiv marmor i mange farger og størrelser . 30-70% rabatt.

LA SI UD E SP B Før 249,-

48% rabatt

L TI

129,-

S Før 199,-

55% rabatt

89,-

kvm

kvm

LA SI UD E P

LB I T

Begrensed mengde!

Før 299,-

53% rabatt

139,-

kvm

GULVFLIS BAD - RAK LOTUS

VEGGFLIS

VEGGFLIS - GALILEO

Sort 20x20 cm.

Hvit glossy 19,8x19,8 cm.

Hvit glossy 20x50 cm.


TORSDAG 29. 11. 2012

NATTOPE PĂ… PARFYMELLE 129,-

Biotherm Lait Corporel bodylotion, 400 ml

ord kr 249,-

FAMILIETILBOD

KRISER OG URETTFERDIGHET

-tilboda gjeld heile fredag

Til ho:

ANNONSAR 27 2 store valfrie pizza 2 valfrie 1 1/2 liter brus 2 rømmedressing m/kvitløk

rammer millioner av mennesker, ogsü nür TVkameraene er slütt av. Kirkens Nødhjelp er der.

Biotherm Deo Pure roll-on med dagkrem

KR 350,-

Italiensk pizza (tynn bunn) Ved levering i Førde kr 59,VĂ…RE OPNINGSTIDER: MĂĽndag-torsdag 12-23 Fredag-laurdag 12-04 Søndag 12-23

Tlf. 57 82 33 00

130,-

ord kr 302,Sans Soucis Oppstrammande og beskyttande ansiktskrem utan paraben.

169,-

ord kr 398,-

Til han:

Deostick

BLI FAST GIVER NĂ…. Send SMS: KN GIVER til 1980, sĂĽ tar vi kontakt. Eller ring: 22 09 27 00

NattĂĽpent

DusjsĂĽpe

Utvalgte smykker www.kirkensnodhjelp.no

99,-

ord kr 180,-

99,-

Kunst og rĂĽmer Den beste gĂĽva

-50%

Eit hundretals original kunst frĂĽ bl.a:

ord kr 235,0ARFYMELLEÂŹ&Â’RDEÂŹsÂŹ&Â’RDEÂŹ4ORGÂŹsÂŹ4LF ÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ WWW PARFYMELLE NOÂŹsÂŹFORDE PARFYMELLE NO

Eva Langaard – S.E. Mørkve – Ă…ke Berg – Ă˜. Jorfall – Nico Wideberg – Geir Nymark – W. Finnbodrud – Elling Reitan – Rolf Nerli – Bjørn Kaaks og mange fleire.

Gode prisar pĂĽ rammer

Intersalg Musikkeksperten

Kunstnarmateriell

SUNNFJORD # HANDELSHUSET # FĂ˜RDE

FĂ˜RDE tlf. 57 82 1340

t. # " ! "

Langebruvegen v/Domus

JulegĂĽver til alle! Nattope-tilbod GĂĽveskred med opptil

70 % rabatt

3 for 2

pĂĽ alle spel og puslespel

Besøk av nissen kvar laurdag

Julegaver bør ikke koste for mye!

Handelshuset Nord, 1 et. Telefon: 57 72 00 00 | handelshuset@norli.no | www.norli.no

Firdakortet som MMS Send FIKORT til 2005 firda.no/firdakortet


findriv.no

TORSDAG 29. 11. 2012

28 ANNONSAR

Fredag nattope til kl. 22.00

RØVARPRISAR Så lenge lageret held, først til mølla ...

1/2 pris DIVANI RELEXER Før 24.990.-

12.500,–

DIVANI RELXER 4 setar med manuell utrekkbar fotskammel og regulerbar nakkepute med 2 konsollbord – svart hud. Total bredde 299cm.

PAKKEPRIS LUNA GRUPPE 2 STOLAR + BORD Ø75 Før 10.990,-

5.995,–

HJELLEGJERDE GENERAL RELAXER Før 6.995,-

3.995,– LUNA GRUPPE

2 stolar +bord m/glasplate. Svart hud.

TREND SOFA Før 11.890,-

TREND MODULSOFA God og slitesterk modulsofa - kan speilvendast. Stoff Mozaik grey.

6.995,–

HJELLEGJERDE GENERAL

Heil hud Havanna m/innebygd skammel.

BERGER ULLPLEDD m/frynsar, 130x200cm 659,- NO 459,- EKORNES® u/frynsar 799,-

Stressless utstillingsmodellar

opptil -40%:


TORSDAG 29. 11. 2012

ANNONSAR 29

Fredag nattope til kl. 22.00

RØVARPRISAR Så lenge lageret held, først til mølla ...

SVANE® madrasser med IntelliGel

BERGER ULLPLEDD

• Perfekt støtte til ryggen. • Pustar svært godt. • Vert ikkje komprimert ved belastning. • Kroppsbygning og vekt spelar ingen rolle. • Betre blodsirkulasjon gir rolegare søvn og betre kvile • Alle Svane® madrassene har 5 års garanti.

130x200 cm

SVANE® ZENIT Kontinentalmadrass. IntelliGel. Crevin dark grey/Elastec overmadrass/Wenge sokkel.

Crazy tilbod nesten1/2-PRIS SVANE® ZENIT 150x200 cm Før 24.990.-

14.995,– SVANE® CLASSIC 150x200 cm Før 13.410.-

6.995,–

M/frynsar Før 659,-

U/frynsar Før 799,-

NO KUN

NO KUN

459,-

599,-

HØIE SENGESETT FLANELL, 140x200 cm 399,140x220cm

200x220cm

499,-

699,-

HØIE SENGESETT SATENG 140x200cm

140x220cm

399,-

449,-

GÅSEDUNSDYNE KV. 10-12. Rutesydd 140x200 cm Før 2.390,-

140x220 cm

NO KUN NO KUN

999,-

1090,-

SVANE® CLASSIC KONTINENTAL MADRASS

LFK-fjær m/konfortsonar, inkl. Elastec® overmadrass og låg sokkel. 150x200 cm Før 13.410,- No 6.995,180x200 cm Før 14.870,- No 8.995,-

EKSEMPEL: Frå Ekornes®podiet 3 stk. (L), (M) og (S):

EKORNES® STRESSLESS MAGIC m/krakk i Paloma hud i natur treverk. Før 17.730,- Kveldsope 9.995,-


TORSDAG 29. 11. 2012

30 ANNONSAR

Nattope-tilbod Ope til 21.00 Fredag 30. november

Alle Helly Hansen sko i butikken (Kun på fredag)

Stort utval i ull fra Åsnes

÷30% ÷30% (Kun un på un på ffreda fredag) dag) g)

Stort utval i ull fra Kari Traa

Dame Parkas i Dun ord. 2999,-

Herre Parkas i

N No 2099,-

Helly Tech

ord. 2999,-

No 2099,-

Åsnes jakke ord. 2899,-

Åsnes bukse uks uks kse kse e ord 2799,99, 99 99,Vanntett, ett, ett, tt vin v vind vindtett iindte ndtett dtett tt og pustande us sta sta tand tan nde de e

Her e rre e Pa arrrk ka as i

Helly Tech

ord. 2499 ,-

No 1749 ,

1450,1450,1

s Parka Dame h

-

Tec Helly

i

999,ord. 2

No

2099,-

PAKK

Ås

EPRIS

nes spar 3 jakke + b ukse 198,-

2500,tøy

gn rnere

HH batil 9 år str. 1

9 Nrdo. 64 99,-

0,-

O

SULM A

N barne stø neopre vel med n og g str. 20 ummi -39

399,-

H

H ull/ undert lifa, øysett

No 30

Ord. 4 99,-

barn

0,-

til -10° Kan brukast ned

– en del av NorTekstil

Øyrane 1, 6800 Førde, tlf. 906 12 222


TORSDAG 29. 11. 2012

ANNONSAR

JulegĂĽvetips

31

Puter, lykter, lys, vedkorger, rammer og mykje meir.

Alle puter

-20% Gjeld til og med 24.12.12

&Â’RDE s 4LF E-post: ANAUSTDAL C I NET &INN OSS PĂ? FACEBOOK

Vi har julegavetipsene!

349,299,-

179,-

129,-

399,-

RC-bil 1:16

Dukke i barnesete

Veske

Radiostyrt bil i tø design. Lengde: 29 cm. To forskjellige farger. Leveres enten i 27 MHz eller 40 MHz. 45-817

Dukkens lengde: 35 cm. FĂĽs ogsĂĽ i blĂĽtt. 45-819

Vannbestandig. Volum: 65 l. MĂĽl 67 x 37 x 37cm. 45-793

Varmeteppe, under

RC Spiderman ATV

100 % polyester. Eekt: 60 W. Mül: 150 x 80 cm. 230 V. 84-161

Radiostyrt Spiderman ďŹ rehjuling. 27 MHz. Lengde: 30 cm. 45-838

FĂ˜RDE, Kronborgveien 5, 6800 Førde Man-fre 9-20, lør 9-18 815 32 815 - www.biltema.no

JULEGĂ…VETIPS

-EIN SIKKER VINNAR UNDER JULETREET!

WALK QUEEN/KING Fjellsko m/Gore-Tex Str 36-48. Før 2299,-

ALASKA FLEECEGENSER

SUPERPRIS BERRE

tynn microeece

BERRE kr

100,-

ANORAKK

1499,-

FIBERPELSVOTTAR TAR FIBERPELSSOKKAR KAR R

DIVERSE SKINNHANSKAR

Raud-marin-natur

799,-

Born, raud-marine 699,-

VI HAR GODE PRISAR PĂ…: - TERMODRESSAR - PILOTJAKKER - VINTERBUKSER

dame/herre Før inntil 299,-

TERMODRESS barn 4-14 ĂĽr Vasstett 10.000mm Slitesterk Raud-blĂĽ-gul ord pris 1399,-

NO

100,-

NO BERRE

999,499,SNOWY

TROPHY STĂ˜VEL

SK A A L A SO K K G G RA

TA 3AL T – BER 2 FO

– lett vattert kjeledress str XS-XXL.Før 799,-

AKTIVIO SUPERUNDERTĂ˜Y Trøye/longs barn, dame, herre

100,-

BERRE

Høg jaktstøvel m/suveren süle før 1199,-

799,-

ELGAR BESTS

YRKESKLÆR AS -2%% )5,7,'

â?? â?? â?? â?? â?? â?? â?? â?? â?? â?? â?? â?? â?? â?? â?? â?? â??

Lykt .......................frü kr 59,Hovudlykt ..............frü kr 169,Leatherman ............frü kr 549,Lakenpose..............frü kr 399,Turhandkle ..................kr 349,Liggeunderlag ........frü kr 299,Sovepose ...............frü kr 449,Sitteunderlag ..........frü kr 59,Bülrigg .......................kr 599,Steikehelle ..................kr 549,Vaffeljern til bül ...........kr 549,Grillpinne ...................kr 99,Turkopp ......................kr 149,Bestikk ...................frü kr 99,Førstehjelpspakkar ..frü kr 69,Vasstett pakksekk ....frü kr 149,-

Eggekartong for turbruk ........................kr 69,-

LIA-BUKSA Dame/herre Verdas beste bukse? Mü prøvast!

699,-

Ă˜nskeliste:

DRIKKEFLASKE Div. fargar

NO BERRE

139,-

Førde Torg/Elvetorget 3. et. – tlf. 57 82 04 71

â?? â?? â?? â?? â??

Komplett matboks ........kr 229,Steikepanne ...........frĂĽ kr 229,Rompetasker ..........frĂĽ kr 179,Sokkar, stort utval ...frĂĽ kr 50,-

Hanskar/vottar, stort utval. ...................frĂĽ kr 99,-

â?? Panneband, huer, ďŹ nlandshetter ...............frĂĽ kr 139,â?? Termos, ulike str/fargar ............frĂĽ kr 149,â??

Div. gĂĽvesett ..........frĂĽ kr 299,-


TORSDAG 29. 11. 2012

32 ANNONSAR

Nattope FÅ KJEMPELYD I FLATSKJERMEN DIN MED STILFULL LYDPLANKE!

E”! LEGÅV ETS JU R Å ” TIL KÅRA

999,-

899,-

1599,-

Totalpris 1. året kr 5787,Samsung Galaxy S3 • Djuice All In 1 M • 500 SMS TALE DATA • Dobbel bruk i 6 mnd • Fantastisk 4,8” HD Super AMOLEDskjerm • 8 megapiksel kamera • 1.4 GHz Quad Core • Android 4.1 ”Jelly Bean”

YAMAHA YHT-S400

DAB200+

Totaleffekt 250 W (3 x 50 w + 100 w sub) Optisk/analog audio utgang 3x HDMI inngangar 1x HDMI utgang

DAB+ radio Brukarvenleg Klokke og 10 føreval Blir levert i svart og kvit God lyd

599,Grundig UMS2015 Mikro HI-FI anlegg FM-radio CD-spelar SD kortlesar Klokke/timer Fjernkontroll

HØGT 200 CM

1999,Asus Google Nexus 7 • Lynkjapt 7.0” nettbrett • 1.2 GHz Quad Core • NFC overføringsteknologi • Android 4.1 ”Jelly Bean”

K V I T E VA R E R

4995,-

3495,-

Whirlpool kombiskap WBE3714

AEG vaskemaskin L60660

255 liter kjøl, 116 l frys Glashyller 2 m høgt,

6 kg kapasitet, sentrifuge 1600 o/min Display med resttidsvising Hurtigvask, A++ energi

AUDIO

VIDEO

•FØRDE S A T ETLF. L L I 57 TT

2995,Zanussi vaskemaskin ZWG5140 6 kg kapasitet, sentrifuge 1400 o/min A++ energi

O M– MSOGNDAL U N I K A S J TLF. O N 57• 67 T24 E L 11 EFONPRODUKT 82• 86 K00


22

TORSDAG 29. 11. 2012

00

Fredag 30. ope til kl. 46" LED

ANNONSAR 33

Kjøp 2 sekkar toalettpapir (96rl) og 1 sekk kjøkkenrull (32rl) og få med 1 pk OMO COLOR 4,5 kg på kjøpet!

96 ruller 32 ruller

587,inkl. mva.

Blir levert med eksklusiv LYDPLANKE! SONY KDL46NX723TX.YT 46"LED Smart TV Full HD 3D-200 HZ 2D til 3D konvertering 4xHDMI 2xUSB Optisk/analog audioutgang RiksTV tuner

5999,Kontorspar Førde t Tlf. 57 82 74 10 t forde@kontorspar.no Tilboda gjeld kun fredag 30. novemer kl. 1500 – 2000.

SJON INDUK

7995,-

4995,-

Gorenje komfyr EIC67650

Bosch komfyr HCE722123

Induksjon med 4 boostersoner Multifunksjons steikeomn med varmluft Klokke, varselur Steiketermometer

Keramisk topp Steikeomn med 8 steikefunksjonar Varmluft Grill, mm.

FØRDE:

57 82 86 00 – forde@magneaase.no

SOGNDAL: Kulturhuset, 57 67 24 11 – sogndal@magneaase.no SMÅAPPARAT

SERVICE

SNAE80P1

SAFIRGLASS 100M, DATO 42MM

5 498,SNDX98P1

SAFIRGLASS 100M, DATO 38MM

5 298,-


TORSDAG 29. 11. 2012

34 ANNONSAR

fredag

30. november

10–24

TREKNING på torget kl 21.00. Tre heldige vinnarar

1. premie - Skåphengar full med varer frå handelsstanden 2. premie - Vanleg hengar med varer frå bilbransjen 3. premie - Skiboks med skiutstyr frå Sport1Førde

Gyngehesten | Leikebutikken Yes | Norli Førde | Bunnpris | Rema 1000 | Førde Multimedia Torg | Telekiosken | Gullsmed & Urmakar H. Brændmo & J. Pettersen Nille | Audhild Viken | Jernia Førde | Mozart | Kid | Sybutikken | Ting | Olefine - Naustdal Dampbakeri | Spisekroken | Bik Bok | Carlings | Non Stop Sko | Cubus Dressmann | Sport1 Førde | Yrkesklær AS - Jobb og Fritid | Lindex | Bokuben | Non Stop Sko | Smia Dame | Smia Herre | Skoringen | Centrum Salong | Vivikes Parfymelle | Link Bingo | Førde Glassmagasin

Opningstider:10–20 (10-16)

Matvarebutikkane har eigne opningstider


TORSDAG 29. 11. 2012

ANNONSAR 35

÷20%

Alle varer

RENATI Strong Hold

på Beckmann sekkar og pennal

på alle broderipakkar

÷50%

Div. smykker og klokker

99,-

÷50%

Få 100,- i rabatt for kvar 400,du handlar for.

BH`ar

÷25%

÷30%

Alt Bergans og Norrøna

på alle ordinære varer

på alle ordinære varer

÷20%

4 stk. boxer

evasolo tvkanne

Lego politistasjon

÷50%

99,-

- stigerabatt

÷20% på heile butikken (minus Nespresso Kaffemaskin)

Justin Bieber sett

299,-

ord 468,-

300,-

599,-

349,-

ord 999,-

Herre

300,- i vrakpant på din gamle mobil ved kjøp av ny mobil med binding

÷30%

÷30%

på frakkar og dressar

på alle ordinære varer

99,-

ittala blank Mari-skål

Diesel jeans Kooltervask 802E

÷20%

Alle bilder, maleri og veggskilt

Aspen tynn fleecegenser

99,-

698,-

på heile butikken

÷30%

100,-

ord 1.098,-

Pelspledd

(minus bunad og tilbehør )

÷20% på alle sko

Dame / herre / barn

Reklamebyrået Inform Media

Bokuben

Yes! Vi får løvebesøk på nattope kl 17–18 og 20–21

Følg oss på


TORSDAG 29. 11. 2012

36 ANNONSAR

SEL DET DU IKKJE TRENG PĂ… GRĂ˜N LINJE — No med 50% rabatt!

BRUKTBILAR TIL SALS! Allure 2011 Peugeot 508Sw 9.000 km il, ob dem hk, 140 , 2.0 kr

369.000,-

e 4x4, ure 2012 Peugeot 4008 All utstyr, alt d me il ob dem 150 hk, 4.500 km kr

435.000,-

R320CDI 2009 Mercedes-Benz km 0 .00 264 , 4M kr

465.000,-

personbil med Kan leverast som 0,seter for kr. 637.00 6 se

00CDI, 2006 Mercedes-Benz E2 automat, 78.000 km kr

247.000,-

DI, S320CDI 2009 Mercedes-Benz automat, 264.000 km kr

589.000,-

T

Peugeot:

S M Ă…T T O G

S

TO

R

2001 406 stv 1,6 2007 Partner 4x4 2004 406 1,6

162.000 km 123.000 km

kr 72.000,frĂĽ kr 70.000,kr 94.000,-

5.800 km 7.100 km 11.400 km 233.000 km 117.000 km 19.000 km 282.000 km 20.000 km

kr 379.000,kr 525.000,kr 799.000,kr 248.000,kr 98.000,kr 375.000,kr 389.000,kr 535.000,-

114.000 km 118.300 km 59.400 km 32.000 km 56.500 km 182.500 km 165.000 km 158.000 km

kr 145.000,kr 169.000,kr 499.000,kr 239.000,kr 649.000,kr 68.000,kr 134.000,kr 135.000,-

Mercedes-Benz:

HAUSTKAMPANJE — NO FRĂ… KR 30,-* Ord. pris frĂĽ kr 60,- for 3 innrykk i avis, og nettannonse i 50 dagar. Din annonse vil og bli søkbar pĂĽ www.zett.no, og pĂĽ 47 av landet sine nettaviser.

2012 B180CDI 2,1 2012 C200TCDI 2,1 2012 CLS-250CDI 2,1 2005 E270TCDI 2,7 1998 SLK-200 2,0 2011 Vito 113 4x4 2,1 2009 E280CDI 4M 2011 E220 Coupe Andre merker:

Bruk rabattkode linje2012 GĂĽ inn pĂĽ ĂŽSEB OP SVCSJLL, og bestill din annonse i dag!

2006 Skoda Octavia 1,9 2005 Toyota Avensis 2,0 2011 Volvo XC-60 2,4 2008 Mazda 6 2,0 2008 BMW X5 3,0 1998 BMW 520 2,0 2003 Nissan X-Trail 2,2 2005 Volvo V-50 1,6

Prisar inkl. omreg.

*Gjeld kun bestilling pĂĽ nett. Gjeld SmĂĽtt og Stort. (Gjeld ikkje bil, bĂĽt, eigedom og arbeid). Gjeld t.o.m. 30.11.12

Ă˜yrane 6, 6800 Førde – 57 72 41 00 – www.bilhusetforde.no


TORSDAG 29. 11. 2012

ANNONSAR 37

!

JĂ˜

KK

EN

ET 4

0 Ă… R | J U BILE U

MS

TIL

B

UD

JU

B IL

EU M

RĂ˜ S TIL B U D ! | D

MM

EK

No lønner det seg ü kjøpe BAD Store avslag i perioden 24. oktober - 15. desember 2012

% -20 o

Nor

% -20 t ade ilieb m a F

%

-30

v

slø

ng alli

B

% -15 ld Bui

For deg som ønskjer j det litt i profft! ff Tlf : kvalsvik@kvalsvik.no

Her øy Byggsenter

Kvalsvik Produksjon AS

6080 Nerlandsøy Tlf: 700 80 410 info@heroy.byggern.no

Industrivn. Hareid Tlf : kvalsvik@kvalsvik.no

1 C t '“SEF t 5MG t XXX GBSTVOECZHH OP t QPTU!GBSTVOECZHH OP

OPE: mün.–fre. 07.30–16.30 torsdag 07.30–18.00 laurdag 09.30–14.00


TORSDAG 29. 11. 2012

38 ANNONSAR Arrangement

SKEI SKULEMUSIKK

HUSFLIDSMESSE pĂĽ Allhuset i Eikefjord søndag 2.12. kl. 12–18.

MĂ˜TE i Bygstad bedehus søndag 2.12. kl. 11.00. Tale ved Gudmund Furnes, søndagsskule for borna. Vel møtt! Arr.: Bygstad Indremisjon.

Salg av rømmegrøt, kake og kaffi. Inngangsbillett kr 10,–. Barn u/12 ĂĽr gratis. SĂ˜NDAG 2. DES. frĂĽ kl. 13.00 i Jølster samfunnshus

Arr.: Svarthumle, Langedal og Løkkebø grendalag.

Konsert med skulekorpset og aspirantane. Dansegruppe, aktivitetar og kafĂŠ. Trekning av hovudlotteriet og lynlotteri.

til 2005

Hjarteleg velkommen!

NORSK VED INVITERER TIL

5. desember 2012 kl. 18.00 i Førdehuset. Sak: Budsjett. Styret.

VED-DAG

MĂ˜TE Vi ønsker velkommen til møte med evangelist Nils Petter Lien. Alle er velkommen, kom som du er. Torsdag 29. november kl. 18.30. Møtested er kjelleren i ÂŤDoktorhusetÂť i Vadheim, Nygata 2, midt i sentrum v/E39, gult hus. Kontakt: Johan Rolland, tlf. 977 91 349.

LAURDAG 1. DESEMBER FRĂ… KL. 12.00 TIL CA. KL. 15.30 PĂ… MO VIDAREGĂ…ANDE SKULE I FĂ˜RDE (TIDLEGARE MO JORDBRUKSSKULE) SKULEN LIGG VED E-39 CA.10KM AUST FOR FĂ˜RDE Arrangementet er ope for alle vedprodusentar og vedinteresserte, – og vi ynskjer spesielt velkomen til medlemmer i NORSK VED Foredrag om: : : Vedsituasjonen akkurat no : : Praktiske tips til vedprodusentar : : Utfordringar og aktuelle løysingar for vedprodusenten pĂĽ Vestlandet : : Prosjekt om nytt omsetjingsystem for vedprodusentar; resultat per dags dato

• • • • • •

FĂ˜RDE HĂ˜GRE minner om

Ă…RSMĂ˜TE

ETTER FOREDRAGA VERT DET MASKINDEMONSTRASJONAR

torsdag 6.12. kl. 19.00 pü Førde Hotell. Saker: Val, fastsetjing av medlemsavgift 2013, samt vanlege ürsmøtesaker.

Vel møtt og beste helsing frü NORSK VED

Servering.

Vi startar med julemat 1. søndag i advent t.o.m. 19. desember

JulebuffĂŠ søndag 2. og 9.12. kl. 13.00–17.00 ***

Familiejulebord

gasta.no

Tips redaksjonen

Tlf: 32 08 63 55 www.norskved.no

sønd. 16.12. kl. 13–17 Tradisjonell julemat. Kronissen kjem. Bordbestilling innan 12. des. ***

Julebord laurdag 15.12. Musikk: P.K.Støbakk. Bordbestilling innan 1. des.

Velkomen!

INVITASJON TIL SKIPING AV GAULAR NÆRINGSFORUM Vi inviterer til skipingsmøte for Gaular NĂŚringsforum Torsdag 6. desember kl. 19.00 pĂĽ Sande Kro og Hotel. Program: Kvifor opprette nĂŚringsforum, v/Leif Arne Ă…sen, Førde. Skiping av Gaular NĂŚringsforum m/vedtekter og styre.

6973 Sande i Sunnfjord Tlf. 57 71 80 50 – Fax 57 71 80 51 Epost: post@sandehotel.no

Vi vonar at dei som driv nĂŚring I Gaular og alle som har interesse for utvikling i kommunen har høve til ĂĽ møte denne kvelden. VEL MĂ˜TT! Interimstyret for skiping av Gaular NĂŚringsforum

presenterer i samarbeid med Førde kommune Kultur:

Aasmund Nordstoga & Abildsø Spelemannslag

TOLV DAGAR I JOLA Gled deg til ürets julekonsert for heile familien! Det vert julestemning med kjende julesongar om fjøsnissar, dompapen, spennande julepresangar og julehygge. Aasmund für selskap av lokalt barnekor pü scena, sü dette blir ein konsert med høg allsong- og sjarmfaktor.

Fredag 14. desember kl 19.00 Storsalen, Førdehuset Billettpris: 280/220*/180**/50*** *Medlem BOiVest **Stud. og frivillige ***Born

Billettar: Førdehuset tlf. 57 72 19 00, www.fordehuset.no

Din annonse her? Send sms: NYNORSK til 2490 – sü blir du medlem ut ür 2013 for kr 200,-! www.nm.no

Firda.no/kundesenter annonse@ďŹ rda.no

For meir informasjon sjü fordefestival.no Følg oss pü Facebook!

WWW KREATOR NO s ÂżL

Send kodeord

Fitips

FĂ˜RDE ARBEIDARPARTI

MEDLEMSMĂ˜TE


TORSDAG 29. 11. 2012 JUL I AUDSTOVA Laurdag 1. desember kl. 10.00–16.00. JulegĂĽver, kjolar og julepynt. Peparkaker og gløgg pĂĽ stabburet. SmĂĽ juletre frĂĽ kr 10,–. Audstova, Aud Sissel Hestenes Tlf. 57 82 51 55.

SOGN OG FJORDANE TEATER PRESENTERER:

Arrangør: VASSENDEN SKULEMUSIKK

PĂĽ Mo og Jølster vidaregĂĽande skule, Vassenden, søndag 2. desember. • KafĂŠen opnar kl. 13.30 • Konsert med Vassenden skulemusikk frĂĽ kl. 14.00 • Konsert med 1. og 2. ĂĽrs-aspirantar kl. 15.30 Sal av handarbeid, flatbrød, fiskebrød m.m. Lotteri. Presentasjon av Jølstrakalenderen 2013. Sal av kaker, kaffi og brus. VEL MĂ˜TT!

støttar opp!

sk‌ g burle Lun o a Fird ed veres m ‌avle ‌ BT rm ja s r to s

KINO

ANNONSAR 39

Nyttürsdans 2013 25. – 26. JANUAR Flott dansemusikk heile helga!

FĂ˜RDE â—? FJALER â—? GLOPPEN â—? HĂ˜YANGER KINO FĂ˜RDE ÂŤREISEN TIL JULESTJERNENÂť Norsk eventyr/familiefilm. Alle. Torsdag 29.11. kl. 18.00. Storsalen. Søndag 2.12. kl. 16.30. Storsalen.

Førdehuset, Teatersalen Torsdag 29. november kl 1900. Nypremière! Laurdag 8. desember kl 1800 Bill: Førdehuset/ Servicetorget 57 72 19 00 www.fordehuset.no Sandane Nordfjord folkemuseum Tysdag 4. desember kl 1900 Heradshuset 57 88 38 00 www.billettluka.no Ă…fjorddalen bygdehus Tysdag 11. desember kl 1900 www.billettservice.no Solund grendahus Onsdag 12. desember kl 1800 www.billettservice.no Naustdal, HĂĽjen Torsdag 13. desember kl 1900 Open kafĂŠ frĂĽ kl 1800 www.billettservice.no Askvoll samfunnshus Laurdag 15. desember kl 1600 (open kafĂŠ frĂĽ kl 1500) www.billettservice.no VĂŚrlandet grendahus Søndag 16. desember kl 1800 www.billettservice.no Ă…lhus, Borgja Laurdag 5. Januar kl 1800 www.billettservice.no Brekke, Risnehall Onsdag 9. Januar kl 1900 www.billettservice.no Høyanger samfunnshus Onsdag 16. januar kl 1900 www.billettservice.no Ang. billettservice: Posten/Narvesen 815 33 133 www.billettservice.no (skriv ut heime) Restsal i døra.

ÂŤDE URĂ˜RLIGEÂť Fransk biografi/drama/komedie. (7 ĂĽr) U/V. Torsdag 29.11. kl. 18.30. Lisjesalen. Søndag 2.12. kl. 19.15. Lisjesalen. ÂŤTHE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN – part 2Âť Am. drama/fantasy/action. 11 ĂĽr, frĂĽrĂĽdd unge under 11 ĂĽr. Torsdag 29.11. kl. 20.00. Storsalen.

Fredag 26. januar Barthold Bar, Gilbeys Overnatting: 2 døgn inkl. middag lørdag og billett frĂĽ kr 1995,- pr. pers. Lørdag – søndag inkl rom/frukost og billett frĂĽ kr 1085,- pr. pers.

BEASTS OF THE SOUTHERN WILD Am. drama. (7 ür) Ungdom/vaksne. Torsdag 29.11. kl. 20.45. Lisjesalen. DE FEM LEGENDENE Noregspremière. Am. animasjon/eventyr/fam.film/fantasy. 7 ür (vert frürüdd under 7 ür). Fredag 30.11. kl. 19.00. 3D. Lisjesalen. Laurdag 1.12. kl. 17.00. 2D. Lisjesalen. www.fordehuset.no

FJALER KINO DE FEM LEGENDENE 3D Am. animasjon/eventyr/fam.film/fantasy. Norsk tale. 7 ür (vert frürüdd under 7 ür). Fredag 30.11. kl. 19.00. Norgespremière. Søndag 2.12. kl. 19.00.

GLOPPEN KINO BEASTS OF THE SOUTHERN WILD Am. drama. (7 ür) Ungdom/vaksne. Torsdag 29.11. kl. 19.00. SINISTER Am. grøssar/krim/thriller. 15 ür. Torsdag 29.11. kl. 21.00.

HĂ˜YANGER KINO ÂŤTO LIVÂť Norsk/tysk drama/thriller. 11 ĂĽr. Fredag 30.11. kl. 11.00. ÂŤDE FEM LEGENDENEÂť 3D Am. animasjon/eventyr/fam.film/fantasy. Norsk tale. 7 ĂĽr (vert frĂĽrĂĽdd under 7 ĂĽr). Fredag 30.11. kl. 18.00. Norgespremière. Søndag 2.12. kl. 16.00.

Lørdag 27. januar Dans i 2 etasjar! Barthold Bar: Gilbeys Sunnfjordsalen: Vagabond & Contrazt Billettpris: Fredag kr 100,- • Lørdag kr 385,2-dagars billett kr 435,-. Bill. fĂĽr du kjøpt i resepsj. pĂĽ hotellet.

Telefon 57 83 40 00

Helse Er du pürørande til ein rusavhengig eller er sjølv rusavhengig?

Vi kan hjelpe! Rusettervernet i Sogn og Fjordane er ein organisasjon til hjelp for menneske med alle typar rusproblematikk, samt for pürørande til rusavhengige. Vi har sjølvhjelpsgrupper i dei fleste kommunar i Sogn og Fjordane. Du er ikkje üleine! Vi er her for deg! Ta kontakt pü vakttelefon 948 34 493 eller 415 07 533 Meir info pü www.rusettervernet.no

Kurs - Utdanning

KURS

Lavik: Anleggsmaskiner 14.-16. desember, kveld/helg Førde: Arbeidsvarsling 11. januar Statens Vegvesen kurs 1 (for alle som skal utføre arbeid pü veg)

OV

pp ppplĂŚring st

Sertifisert S ifi sikkerhetsopplĂŚring

DIN KURSPARTNER

PĂĽmelding: per.asle@madsen.as 5MG t XXX PWFTU OP

Kunngjeringar

TIL VĂ…RE KUNDAR! VI HELD STENGT FREDAG 30. NOVEMBER grunna vareteljing

www.filmweb.no/kinoer/hoyanger

www.softeater.no

Neumann Bygg as – Flovegen 5, 6800 Førde tlf. 57 82 85 00 – fax 57 82 85 01 www.neumannbygg.no


TORSDAG 29. 11. 2012

40 ANNONSAR

■ Linjeannonsar i Firdaposten og Firda Eigedom

Smått & stort

Bil

Ønskjer leige

Brensel – varme

Bil

Leilighet ønskes sentralt i Førde. Mann 32 år. Starter som dommerfullmektig ved Fjordane tingrett 1.2.2013. Ikke husdyr, ikke røyk. Tlf. 970 19 633.

Rolig jente, 20 år

Inkassoteneste?

Vedlikeholdsfrie

Henger til leie

sprosser, skodder, vindu, dører, rekkv., stakitt, espalier og terrassegulv m.m. i vinyl/ kompos. Vimax sprosseverkstad. Tlf. 916 67 187, www.asolo.no

Henger med tett skap, biltransporter, åpen grindhenger og varebil. Ring oss for pris! Best Centrum Bensin AS, alltid åpent! Tlf. 57 72 55 40.

Tørka ved til sals

Sykepleierstudent søker hybel/ hybelleil. i Førde. Helst i nærheten til skolen. Tlf. 976 62 355.

Furu, blanding og hardved. Legg din bestilling på vår nye nettbutikk www.gravdalskog.no Gravdal Skog & Hageservice AS, Tlf. 468 36 252 / 907 32 583.

Ønskjer leige i Florø

Tørr ved til salgs

Kerrs Pink og egg

Elektrolærling ønskjer leilegheit / hybelleilegheit i Florø snarast. Møblert / delvis møblert er eit ønskje. Tlf. 997 84 804.

60 liter sekk kr 35,– pr. stk. 1500 liter big bag kr 1000,–. Pris forutsetter henting på kai på Grøneng. Anders Braanaas. Tlf. 401 03 521.

Gode Kerrs Pink og Asterix matpoteter – 15 kg sekk. Ferske egg fra frittgående høner. Døskeland Bruk, Angedalsvegen 59, Førde. Tlf. 57 82 28 08.

K. JANSEN AS SØKER møbl. leil. til Rederiinsp. i Florø og omegn. Leietid ca. 6 mnd. k.jansen@k-jansen.no Tlf. 918 54 160.

Til leige Kontorlokaler Førdetunet, attraktive kontorlokaler på hhv. 53 og 67 kvm til leie. Lokalene kan tilpasses til bruker. Ta kontakt med Terje Grønfur. Tlf. 909 42 138.

Turr og god bjørkeved i 40 l sekk til sals. Sel også blandingsved i storsekk. All veden lagra innandørs i 1 ½ år. Ring Nærtenesten, tlf. 482 92 222.

Ved til sals Blandingsved rimeleg til sals i Naustdal. Tlf. 992 28 821.

Lagercontainere i stål Alle størrelser, gode priser. Epost: ed@malthus.no, eller tlf. 400 11 975.

NATTOPE FREDAG Alle sko

20%

÷

Tørr furuved i 1000 l sekk til sals kr 950,–. Fritt levert i området Florø–Førde. Tlf. 916 88 169.

tilbodet gjeld heile dagen! Avd. Førde Torg 57 72 24 40

Revisorgruppen Fjordane AS (autorisert regnskapsfører) sel dette for bruk til bokføring i di bedrift. Sjå www.r-r.no. Tlf. 900 77 351.

Inkasso / tvangssal?

Liten hybel til leige sentralt i Førde. Eige bad, felles inngang. Parkering Tlf. 478 53 993.

Ønskjer å kjøpe nyflådd hjort. Hjerte, lever, lunge og nyrer må følgje. Hentar. Sjå andre vilkår på www.kystvilt.no. Kontakt Bjarte, tlf. 977 18 528.

Avd. Elvegården 57 82 37 18

29.000 km. Spesielt. Brukt 6 mnd. Aut-gir. Nav. Sol. Xen. Skinn + 15 ekstras til. Kr 379.800 m/reg. (=Kr 268.400 under ny). Orkelbog. Tlf. 57 82 36.00.

08.2009 BMW 520 DAT

på alt innen markiser, persienner, innv. solskjerming og garasjeporter. Kontakt Ove i Fasadeprodukter AS på tlf. 908 67 031.

Scanvogn

Nye Sirius 3018 Nye Sirius er no på plass i butikken. Stikk innom og sjå då vel. Stor utstilling inne. Arve Opsahl as. Tlf. 982 55 238.

Vi har brukte og nye Scanvogn mannskapsvogner til salgs. Gode priser! Epost: ed@malthus.no, eller tlf. 400 11 975 .

til bolig og næringsbygg. Markiser, persienner, screen, plisse, lamell, og rullegardiner m.m. Sunnmiljø, www.asolo.no. Ring for tilbud. Tlf. 916 67 187.

Ønskjer å kjøpe rimeleg knappetrekkspel. Pent brukt. Tlf. 906 26 169.

Inventar Løysing for bokføring Revisorgruppen Fjordane AS (autorisert regnskapsfører) for bruk til bokføring i di bedrift. Sjå www.r-r.no. Tlf. 900 77 351.

Vår bestseljar! Sjølvlensande arbeidsbåt, perfekt for teiner og fiske. No til haustpris. Døskeland Marine. Tlf. 958 66 866. Vedlikeholdsfrie med 30 års fabrikkgaranti. Helsveiset ramme. Gratis måltagning og pristilbud. www.fasadeprodukter.no Ove, tlf. 908 67 031.

■ Gjeld følgjande annonsar: -kjøp/sal av gjenstandar -ønskjer leige/til leige -tapt/funne

fra eget anlegg. Priseks: 10 kg kompositt kr 259,–. (Kr 209,– med BestBonus). Best Centrum Bensin, alltid åpent! Tlf. 57 72 55 40.

Diverse

Øien 530F med Yamaha!

Vindussprosser i vinyl

Propan

■ Slik bestiller du: firdaposten.no/gronlinje firda.no/gronlinje

2012 BMW 520DA

Brukte møblar

2012 BMW 520 DA 26.000 km. Eco Pro. Aut-gir. NavPro. Skinn. Sol. Xen. + 19 ekstras til. Kr 519.800,– m/reg. (=Kr 165.720 under ny). Orkelbog. Tlf. 57 82 36 00

Dobbeltseng i furu, utan madrasser, med sengebotn, 170x200, og kjøpmannsdisk i furu, med skuffer og skap, til sals. Må hentast i Florø. Pris: kr 100,–. Tlf. 415 34 964.

01.2012 BMW X1 m/«alt»

Julegåvekalendaren 2013 Norske kyrarasar med foto, merkedagar og vers kr 140,– pr. stk.. Kjøpast hos Rikken og Hagemiljø Førde. Tlf. 480 07 564.

Lifestyle Ed. 54.000 km. Xen. D-skinn. NavPro +++ Kr 369.800 m/reg (= Kr 305.365 under ny). Som ny. Orkelbog Bil. Tlf. 57 82 36 00.

Kjøper knappetrekkspel

Solskjerming ute/inne

i kanalbåthamn i Florø. Til 1.5.13. Tlf. 952 14 838.

04.2009 BMW 520 DA

Fritid

Gratis befaring

Båt

Båtplass til leige

04.2009 BMW 520 DA

Camping

Takk Båt

Diverse

09.2011 BMW 318DA

Vi stoppar og rydder opp i dine inkassosaker. Webbasert løysing, www.vestkreditt.net, bruk kontaktskjema. Tlf. 57 82 10 09 / 971 80 233.

Hybel Ytre Hafstad Møblert med kvitevarer, fibernett, høg standard, røykfri. Tlf. 975 23 752.

91.500 km. 143 hk. Nav. Xen. HF. 8 alu. Sol og 22 andre ekstras. Omtrent som ny. Kr 239.800 m/alt. (Kostet 514.760). Orkelbog. Tlf. 57 82 36 00.

m/«alt». 24 000 km. Del-skinn. Nav. Aut. Sol + 25 andre ekstras. Helt som ny. Kr 339 800,– m/reg. (= kr 166 180,– under ny) Orkelbog Bil. Tlf. 57 82 36 00.

Kystvilt kjøper hjort

Bygg – anlegg

Førdetunet, 1. et., butikklokale, 1. og 3. et., 50–900 m2. Sjå finn.no. Kontakt Terje Grønfur, terje.gronfur@gmail.com. Tlf. 909 42 138.

08.2008 BMW 318 D

Løysing for bokføring

Ved levert på døra:

Lokale til leige

Vest Kredittsystemer med web inkasso, eit enklare alt. For raskare saksgang og betre løysingsgrad. Tlf. 57 82 10 09, www.vestkreditt.net

Skrap/skrotmetall Kjøper kobber, messing, kabel m.m. Tlf. 464 64 848.

Til salgs Siemens oppv.maskin, 4 år. Ariston kjøl/frys, 9 mnd. Ubrukt kont.seng, ny aug. Tlf. 958 89 354.

■ NB! Ny annonsefrist: Kl. 15 to virkedagar før innrykk.

14.000 km. 4x4. 177 hk. Aut.gir. Skinn. Pan.-soltak. Nav. Xen + 22 andre ekstras. Kr 499 800– m/reg. (= kr 132 550,– u/ny) Orkelbog Bil. Tlf. 57 82 36 00.


TORSDAG 29. 11. 2012

ANNONSAR 41 Tapt – funne

FINNARLØN

Informasjon frå Sunnfjord Energi AS Sunnfjord Energi AS vil i veke 48 foreta helikopterbefaring langs 22 kv høgspentlinjene på: Høyanger nordside: heile kommunen Ubrukt Ford Fiesta

Peugeot 207 1,4 diesel

Titanium 1,6 tdci, 95hk. Delskinn. Klima, aut. 16" alum.f., pvcy, cc.rs. ++ 2012-modell. Kr 189 800,– m/reg. (= kr 62 150,– under p-liste). Orkelbog. Tlf. 57 82 36 00.

Pen og lettkjørt, svært lavt forbruk. 2007-mod., 59 000 km. EU-godkj. årsavg. bet. Alt utstyr. Gode sommerdekk + nye vinterdekk. Selges rimelig, hbo kr 95 000,–. Tlf. 910 02 420.

Saab cabriolet Ubrukt testvinner Ford Focus Titanium 1,6 tdci, 115 hk. Delskinn. E-sete 17" alu. NULL km. Kr 239.800 m/reg. (= Kr 46.600 under p-liste) Orkelbog Bil. Tlf. 57 82 36 00.

-97-mod., meget pen. Kun 132 000 km. Pris kr 50 000,–. Tlf. 952 59 543.

Volkswagen Passat Flott familiebil. 4-hjulstrekk, ingen karosseriskadar. Svart skinninteriør som er velhaldt. Eugodkjend våren 2012. Sist service oktober 2012 - nye bremseklossar framme. Registerreim skifta sommar 2011. Nye piggdekk. Skiboks. Pris: kr 197 000,–. Ring Per Arne Sæterlid. Tlf. 959 67 770.

2012 Ford Focus stv. tdci. 115 hk. Nytype. P-assist m/pdc. CityStop, frv., alum.f. USB, pvcy. 20 000 km. Som ny. Kr 209 800,– m/reg. (= kr 73 700,– under ny) Orkelbog. Tlf. 57 82 36 00.

2012 Volvo S60 Momentum, 4200 km. Navi, 114 hk, t-diesel. 0,39 l/mil. Kr 279 800,– m/reg. (= kr 85.620,– under nypris) Orkelbog Bil. Tlf.57 82 36 00.

Sesongkortkampanje fram til opningsdag! Sesongkort familie, kort 1 til 3 kr 1500,–/1600,–, kort 4 og oppover kr 1000,– NYTT: Key-card kr 75,–

Fjordapass Måndag–fredag 18–21 Torsdag res. alpingruppa Laurdag–søndag 11–17

Null km.140 hk. Elegance. Xenon.17" alum.f. ++ Noen få igjen. Vi får ikke flere. Matobrunog svartmet. Kr 339 800,– m/reg. Orkelbog Bil Tlf. 57 82 36 00.

Volvo V-50 2005-mod., 158.000 km. Delskinn, hengerfeste, servicehefte etc. Pris: 135.000 f. reg. Selges med garanti. Bilhuset Førde AS. Tlf. 57 72 41 00.

Kjøper Hiace, HiClass,

Internett er fint. Biler solgt til Ålesund og Asker forrige uke. Kikk etter du også Sammenlign! Orkelbog Bil, Førde. Tlf. 57 82 36 00.

Hilux, Liteace,og Dyna, Benzin eller diesel, Mazda e 2000, eller Mitsubishi Canter og L300 Hyundai H 100. Ring for en hyggelig bilprat, tlf. 996 03 422 / 406 33 148.

Ønskjer å kjøpe alle typar kassebil, varebil, kombibil, firmabil, HiAce, HiLux, Dyna, Canter. Alt av interesse. Tlf. 918 85 631.

Arbeid vert utført Leirgulen Trefelling -98 Corolla aut.

Mercedes S-klasse

Pris etter opning: kr 2000,–/2500,–

Opningstider:

Ta turen du også

6 kom, 3 igjen. Alle ca. 20.000 km. 115 hk tdci. Som ny. pdc.bt. Sony. pvcy. Kr 249 800,– m/reg (= kr 95 400,– under ny) Orkelbog. Tlf. 57 82 36 00.

1500,–/1600,–

Korta vert selde hos:

02.2012. Ford Galaxy 2,0 tdci 140 hk. Nav. Pan-tak, pdc, BLIS, pdc. 1 500 km 3-års garanti. Kr 399 800,– m/reg. (= kr 117 800,– u/NY) orkelbog Tlf. 57 82 36 00.

2012 Ford Mondeo stv.

www.sunnfjordenergi.no

Sesongkort kr

2013 Skoda Yeti 4x4 TDI

«Ny» drømme 7-seter

Meld frå om spesielle forhold. Helikopteret vil flyge lågt over linjene og dermed føre med seg noko støy. Dersom det er spesielle forhold som Sunnfjord Energi bør kjenne til, kontakt oss på tlf. 57 72 23 40.

B LO M L I A

Skoda Superb, 4x4 Flott bil. 2011-mod., skinn, aut. DSG mF1 gir på ratt. Diesel, 140 hk. Park-ass., nav., DVD. Svart. Selgast ca. kr 120 000,– u. nypris. Tlf. 416 39 102.

Målet med befaringa er å få oversyn over nettet sin tekniske tilstand og skog langs leidningane.

Pen bil som er i dagleg bruk. 214 000 km, kr 19 000,–. Tlf. 936 11 794.

2009-mod., 320 cdi. Fantatstisk bil med «det meste av utstyr». Km-st.: 264.000. Pris: 589.000,– ferdig reg. Bilhuset Førde AS. Tlf. 57 72 41 00.

Trenger du å rydde hagen før vinteren? Ekte aborister feller, beskjærer og kjører bort på dagen, til hyggelige priser :) Ring oss for gratis synfaring og tilbud. Tlf. 944 98 730.

Gjeld hos Sunnfjord skisenter og Jølster skisenter Vaksne kr 3650,– Born kr 2600,– Familie kr 9700,–

Etter vinterferien: res. alpingruppa tysdag og torsdag

Railpark • familieløype • grillhytte • kiosk • varmestove • skiutleige • stor, gratis parkeringsplass

VELKOMEN TIL NY SESONG I BLOMLIA!

Varsel om oppstart av arbeid med felles strategisk næringsplan for SIS-kommunane Flora, Førde, Gaular, Jølster og Naustdal Samarbeidsforum i Sunnfjord (SIS) har tidlegare vedteke, Felles planstrategi for Sunnfjord. Basert på dette er det vedteke å starte arbeidet med «Strategisk plan for næring». Utkast til Planprogram for Regional Næringsplan (20142018) ligg no føre. I samsvar med føresetnadane i Plan- og bygningslova inviterer vi privat næringsliv i kommunane Flora, Førde, Gaular, Jølster og Naustdal til å sende høyringsuttale til «Planprogram for Regional Næringsplan (2014 – 2018)». Utkast til Planprogram for regional Næringsplan er å finne på FramFlora si heimeside www.framflora.no og Sunnfjord Næringsutvikling si heimeside www.sunnfjord.no/snu Høyringsfrist er sett til 11.01.2013. Innspel på Utkast til Planprogram vert å sende til: FramFlora, Magnus Thingnes gate 1, 6900 Florø eller post@framflora.no Dersom spørsmål ta kontakt med: Jan Støfring, Sunnfjord Næringsutvikling eller Jan Tore Bø, Fram Flora.

PC problemer? Nissan X-trail God vinterbil med firehjulstrekk. Godt utstyrt bil til en hyggelig pris. Selges m/garanti. Pris: 134.000,– ferdig reg. Bilhuset Førde AS. Tlf. 57 72 41 00.

Golf 1,9TDI 2009-mod. Ein god, driftsikker bil. Pris: kr 168 000,–. Ring etter kl. 16.00. Tlf. 416 82 328.

Profesjonell reparasjon til lav pris! Ordner alle problem som virus, krasj, lynskade, reinstallasjon osv. Vi kjem også ut til deg! Firma og private. Din lokale databutikk i Førde! www.totaldata.no Tlf. 57 82 28 88.

SUB AQUA TECH AS har mista ein rigg med to instrument for måling av straum sør av Lutelandet, og lovar kr 3000,– i finnarløn pr. instr. dersom nokon finn dette. Instr. er montert i ein rigg m/trålkule og garnblåse på toppen, festa i eit 150 m langt tau m/kjetting og dregg. Mobil: 975 37 139.

Stilling ledig

HERO MOTTAK OG KOMPETANSE AS Bergum mottakssenter Hornnesvegen 40, 6800 Førde

LEDIG FAST STILLING frå 1.1.2013. Hero er ei privat bedrift som tilbyr tenester retta mot målgruppene flyktningar, innvandrarar og asylsøkjarar. Vår aktivitet er fordelt på fire område, mottak, tolk, kompetanse og oppvekst. Hero er ei fleirkulturell bedrift og ein av dei største organisasjonane innanfor sitt fagfelt. Vår visjon er å vere «Ledende i mangfold». Hero Norge driv Bergum mottakssenter på oppdrag for UDI. Mottaket ligg ca. ein kilometer frå Førde sentrum. Mottaket har 180 plassar, og har bebuarar frå meir enn 20 ulike nasjonar OG SØKJER ETTER:

50% MILJØARBEIDAR MED TEKNISK ANSVAR – FAST STILLING. Arbeidsoppgåver: • Ansvar for teknisk arbeid, vedlikehald, kontroll og oppfølging • Drive miljøarbeid i samarbeid med tiltakskonsulent/miljøarbeidar • Bidra til å drifte mottaket etter UDIs krav saman med dei andre tilsette Kvalifikasjonar: • Gode norsk- og engelskkunnskapar, både munnleg og skriftleg, andre språkkunnskapar er ein fordel Vi tilbyr: • Tilsetting i ei seriøs, fleirkulturell bedrift • Uformelt, hyggeleg og profesjonelt miljø • Utfordrande arbeidsoppgåver og moglegheiter for fagleg utvikling • Pensjons og forsikringsordningar • Lønn etter avtale og i samsvar med Heros lønnsregulativ I samsvar med Utlendingslova sin § 97, vert det stilt krav om politiattest for å arbeide i mottak. Spørsmål ang. stillingane kan rettast til mottakssleiar Andrew Hawkes, tlf. 992 32 554. Kortfatta søknad med CV kan sendast på e-mail til andrew.hawkes@hero.no Søknadsfrist snarast eller innan 10.12.12.


TORSDAG 29.11.  2012

42 NÆRT & KJÆRT Torsdag

29.11.

Nært&kjært

HELSING

TAKK

Hjarteleg takk

Anna Petrine Engen

Anette Melheim

Sofie Strømsli

Gratulerer med 100-årsdagen! Helsing frå Olav, Atle og Eva, Rita Helen og Anne Britt.

Kjære Anettemor! Endelig har minste-jenta også blitt stor. Full av energi, du gjer oss alltid blid. Gratulerer så masse med 18-årsdagen! Håpar dagen blir strålande. Sussa og klemma fra Camilla, Ina, Signe, Frida og Karoline.

Prinsessa i familien fyller 1 år. Du sjarmerer alle med ditt smil og gir de beste koser vi kan ønske oss. Glad i deg søta. Susser og klemmer fra Tobias, Lucas, Noah, mamma og pappa.

Natea Vikum Veberg Hipp, hipp hurra for go’jenta vår som fyller 1 år i dag. Vi er kjempeglade i deg, vesle solstrålen vår! Mange klemmar frå bestemor, bestefar og onkel Tom.

TAKK

Hjarteleg takk

Kristian Lunde Aven

Norvald Leirens

Vi gratulerer pappa, svigerfar, farfar og morfar med dagen 3. desember. Dagen blir feira med ope hus på Dalen næringssenter laurdag 1. desember frå kl. 16.00. Vi ynskjer slekt, venner og naboar velkommen. Helsing barn m/familie.

Verdens beste Kristian fyller 7 år i dag og vi vil gratulere han så masse med dagen han har venta så lenge på. Du er kjempegod :-) Kjempestore klemmar frå Fride, Mathias, Mamma og Pappa. Og sjølvsagt sender Gismo ein goe kos òg.

Gratulerer så mykje til spreke besten vår som fyller 90 år i dag. Gratulerer også med heilt ny bil, du er kul! Vi er glad i deg, verdens beste besten . klem frå Malin, Stina, Sveinung og Mona.

Linda Standnes Tonning

Sofie Heggøy Solheim

Helene Kårstad 85 år

Gratulerer så mykje med 30-års dagen din. Vi er glade i deg. Helsing Nora, Jan-Inge, Anette og Thomas. Pusekattane, mamma og Ole helsar óg.

Hipp, hipp, hurra for verdas beste Sofie som fyller 1 år i dag 29.11! Snill og god som dagen er lang, og det beste som nokon gong har hendt oss. Vi elskar deg høgare enn høgast, lille venn! Stor bursdagsklem frå mamma og pappa.

Vi ønsker å gratulere vår kjære bestemor med 85-årsdagen. Med et smil du står i døren når vi kommer fra skolebussen. Du er sprek, engasjert og er med på det meste, og vi synes du er den aller beste. Hilsen Fredrik og Henrik, mamma og pappa.

Ingvar Røyseth 70 år

for medkjensle, blomar, minnegåver og deltaking i samband med gravferda til Jon Heggheim. Takk til Fjaler Sjukeheim for god pleie den tida han var der. Inger, Oddny, Kari og Gro.

Gratulerer så masse med 20-årsdagen din, kjære Kjersti! Vi tek bursdagsfeiring når du kjem heim, men håpar du får tid til ein pause i eksamensførebuingane i dag. Glad i deg! Stor klem frå alle heime.

LAURDAG 1. DESEMBER

75 år Kjellfrid Sigrunn Husevåg, Sandane.

60 år Kolbjørn Sundal, Byrkjelo.

50 år Ragnald-Ove Søreide, Sandane.

40 år Lene Øvrebotn, Florø.

30 år Mursal Nuur Elmi, Florø. Ronny Hovlandsdal, Naustdal.

20 år Kamilla Lind Helgheim, Holmedal.

FØDDE Førde sentralsjukehus 24. november: – fekk vi ein gut, 3280 g og 51 cm. Søsken: Øystein, Ida og Ole. Evy Ann Vårdal Førde og Stein Otto Førde, Breim.

FØDDE

GAULAR: Søndag 14. oktober i år var 50-årskonfirmantane samla i Bygstad kyrkje. Kjersti Følling Slettemark

til alle som var med og tok avskjed med vår kjære Dagmund Ramsdal, den 9. november. Takk for kransar, bårebukettar, blomster og fine minneord i kyrkja. Takk til prest Knut Magne Nesse og Fjordane gravferdsbyrå for ei fin gravferd og god hjelp og støtte, og til Brigt Samdal for vakker song i kyrkja. Takk for blomsterhelsingar, telefonar og meldingar til heimane. Takk til Flora Cykleklubb og politiet for god hjelp under minnemarkeringa ved RV 5. Takk til alle som har besøkt oss i heimen, baka til oss, hjelpt oss og elles vist omtanke i ei tung og vanskeleg tid. Ei stor takk til kriseteamet v/Jennet og Siv, og lege Normund Svoen som følgjer oss opp og støttar oss vidare framover. Anne, Øyvind og Vegard. Audun, Sigmund, Otto og Martin med familiar.

JUBILANTAR

Natea Vikum Veberg

Helene Kårstad 85 år

Vår kjære, vakre Natea fyller sitt første år 29. november. Gratulere med dagen lille prinsessa vår. Vi er kjempe glade i deg. Helsing Mamma og Pappa.

Oda gratulerer bestemor med 85-årsdagen 29. november! Tilsaman er det 13 barnebarn, 2 oldeborn, born og svigerborn som gratulerer! Dagen vert feira hos dottera laurdag 1. desember kl. 14.00.

Dagen før kom vi saman på Nysna gard. Stor takk til Nina og Eirik som gjorde kvelden til ei god og minnerik stund. Framme frå venstre: Jofrid Kårstad Espeland, Kirsten Dagny Kårstad (He-

stad), Sonja Nilsine Kjørlaug (Helle), Oddfrid Torsvik (Bjørvik), Torun Gjervik (Sæle). 2. rekkje frå venstre: Jorunn Helene Nistad (Furnes), Vigdis Kvamme Akse, Arnhild Anna Stangenes (Aase), sokneprest Frode Skeie. 3. rekkje frå venstre: Per Kapstad, Terje Espeseth, Helge Njøsen og Magnar Asbjørn Korsvoll. Konfirmasjonssøndagen var 15. april 1962 i Bygstad

kyrkje med sokneprest Håkon Oltedal. Dette var første kullet (20 stk) som vart konfirmerte om våren. Kyrkjeadministrasjonen i Gaular har valt å legge 50-årsmarkeringa til hausten grunna dei mange gjeremåla om våren. Til slutt vil vi takke kyrkjekontoret i Gaular for invitasjonen. Magnar Korsvoll


TORSDAG 29.11.  2012

NÆRT & KJÆRT 43

Sofie og Sonja

Ordet

Annonsar

NAMNEDAG: Sofie har gresk opphav; sophía betyr visdom. Namnet har vore brukt på Island sidan 1300-talet; her i landet har namnet vore kjent frå 1600-talet, og kom i allment bruk frå 1700talet, heilt på slutten av 1900-talet kom ei ny popularitetsbølgje. Fleire nordiske dronningar har bore namnet. Sonja er ei russisk kjælenamn-form av Sofie – her i landet har namnet vore i bruk berre frå sist på 1880-talet; siste om lag 20 åra har det vore lite nytta.

Mange moderne romanars verkelege heltar, er forleggarane. Everett D. Craig

firda.no/kundesenter Telefon: 57 83 33 00 Adresse: Firda, Nært&kjært, boks 160, 6801 Førde

UTSPEL: Ordførar Bengt Solheim Olsen, generalsekretær i RS Rikke Lind og varabrannsjef Eivind Ask om bord på redningsskøyta Halfdan Grieg.

Foto: Knut Magnussen

– Bruk oss meir!

▶ Redningsselskapet vil samarbeide med kystkommunane FLORA: Både Redningsselskapet og Flora kommune vil ha ei fast stasjonert redningsskøyte i Florø.

BEREDSKAP KNUT MAGNUSSEN knut.magnussen@firda.no 91149817

Ei redningsskøyte og eit tettare samarbeid om oljevern vart framheva frå Flora kommune si side overfor generalsekretæren i Redningsselskapet, Rikke Lind, som tysdag besøkte Florø. Lind vil ha eit tettare samarbeid mellom kystkommunane og Redningsselskapet, slik at redningsskøytene blir ein del av det faste beredskapsopplegget i kystkommunane.

Beredskap og øving – Vi vil vere ein del av dei kommunale beredskapsplanane i alle kommunar i Sogn og Fjordane

skapsapparatet kjenner til, seier Lind. – 22. juli har lært oss at ressursane finst, men at vi ikkje har vore flinke nok til å koordinere og bruke dei. Det er noko vi må trekkje lærdom av, sa Lind.

– 22. juli har lært oss at ressursane finst, men Oljevernlekter at vi ikkje har vore Frå Flora kommune si side stilte flinke nok til å koordi- ordførar Bengt Solheim-Olsen og varabrannsjef Eivind Ask. Ask nere og bruke dei. RIKKE LIND, REDNINGSSELSKAPET

som har kystlinje. Dei får i desse dagar informasjon om dei tre redningsskøytene i fylket, kva dei kan utrette og utrykkingstida deira. Det er viktig å spreie kunnskap om kva vi kan tilby og ikkje minst at vi øver saman med lokale beredskapsetatar, seier Lind. – Redningsskøytene har avansert utstyr som også kan brukast på land, som til dømes varmesøkande kamera, dei har froskemannsteneste og mannskap med høg utdanning innan beredskap og redning. Desse ressursane er det viktig at det andre bered-

etterlyste moglegheita for at ein lekter med oljevernutstyr, som Redningsselskapet har nokre stykke av, kunne bli plassert i Florø. – Vi vil gjerne bidra med det som det lokale beredskapsapparatet ønskjer å få til. Men ein slik lekter vil vere eit økonomisk spørsmål som krev at lokalt næringsliv er med på finansieringa, sa Lind, som også besøkte 330skvadronen sin redningshelikopterbase i kystbyen.

Fast stasjon Florø er ein av seks nye stader langs kysten der Redningsselska-

REDNINGSVEST: Generalsekretær Rikke Lind vli ha eit tettare samarbeid med beredskapsapparatet i kystkommunane, og overrekte redningsvest til Flora-ordførar Bengt Solheim-Olsen. pet ønskjer ei fast stasjonert redningsskøyte, eit ønskje kommunen heilhjarta støttar. I dag ligg redningsskøyta Halfdan Grieg delar av året i Florø, resten av året i Måløy. – På vinteren ligg vi mest i Måløy for å kunne vere mest mogleg tilgjengeleg for skipstrafikken på

Stadhavet, resten av året er dei fleste oppdraga lenger sør. Problemet er avstanden: Sjølv om båtane er raske, tek det tid å nå fram til oppdrag dersom vi skal gå heilt frå Måløy til Sognesjøen, seier skipsførar Antonsen på Halvdan Grieg.


TORSDAG 29.11.  2012

44 NÆRT & KJÆRT

Vêret i morgon

SUDOKU

-4 Stryn

-9

-12

6-10 m/s

sud_cs2390.tif

5-9 m/s

3 Florø 0-3 m/s

-8

0 Førde -2 Høyanger

© & Distribution: www.knightfeatures.com / www.pib.dk

6-10 m/s

-4 Sogndal -3 7-11 m/s

1 Mongstad -3 Voss

-12 Finse -4

0-3 m/s

1 Bergen

3 2-5 m/s

-4 Odda

7-11 m/s

-8 2-5 m/s

2 Stord

-8/ -5 -14/ -11 -11/ -8 -7/ -3 -6/ -4 -11/ -9 0/ 3 -4/ 1 -1/ 1 0/ 1 -1/ 3 -6/ -2 -11/ -7 -12/ -7 -7/ -4 -12/ -7 -9/ -6 -17/ -13

Longyearbyen Kirkenes Tromsø Bodø Trondheim Røros Ålesund Bergen Haugesund Stavanger Lindesnes Kristiansand Larvik Oslo Rygge Lillehammer Kongsvinger Geilo

-3

-7

Trotsky slipper ikke inn i Oslo

1932

Det har vært søkt om innreisetillatelse i Norge for Trotsky, der som kjent for tiden opholder sig i Kjøbenhavn som den sosialistiske studentforenings gjest. Dette andragende har vært behandlet i justisdepartementet som lørdag efter sikkert forlydende i «Nationen» har avslått andragendet.

1 -2 4-8 m/s

Firda, 30. november 7-11 m/s

Vêret er levert av

Langtidsvarsel for Sogn og Fjordane Førde

Florø

Sandane

Sogndal

Årdal

Stryn

Høyanger

Måløy

-3

3-7

0

8-12

-4

2-5

-5

2-5

-5

2-5

-5

2-5

-3

3-7

-1

4-8

Sundag

-4

2-5

-2

3-7

-5

0-3

-8

0-3

-7

2-5

-7

0-3

-6

3-7

0

3-7

Måndag

-3

2-5

-4

8-12

-4

2-5

-8

0-3

-8

3-7

-8

2-5

-4

3-7

0

7-11

Tysdag

-1

3-7

-1

7-11

-2

2-5

-5

0-3

-3

3-7

-2

2-5

-2

3-7

2

6-10

Onsdag

-2

2-5

-5

5-9

-2

2-5

-6

0-3

-3

3-7

-2

2-5

-4

3-7

1

4-8

Nordsjøen i morgon 15 18 12 4 12 9 -1 17 3

15 17 10 2 4 9 -2 19 1

ned 15:29

flo fjære Torsdag 11:22 23:42 04:59 17:21

Fredag

opp 09:20 09:23

15:27

Fredag

Laurdag

09:25

15:26

Laurdag 00:16 12:27 06:05 18:27

Sundag

09:27

15:24

Sundag 00:51 13:01 06:39 19:04

Måndag

09:29

15:23

Måndag 01:31 13:39

Tysdag

09:31

15:22

Tysdag

Onsdag

09:33

15:21

Onsdag 03:00 15:05 08:35 21:14

i dag -morgon

Las Palmas Lisboa London Madrid Malaga Praha Paris Roma Stockholm

GOD ÅRGANG

16 13 4 8 12 1 6 10 0

16 12 2 7 12 1 4 10 -3

Torsdag

11:55

--:--

05:32 17:54

07:16 19:44

02:14 14:20 07:54 20:27

Sted Troll

Vêr Temp. Bølgeh.

Vind

5

1.4

0-3

Gullfaks

7

1.6

5-9

Statfjord

6

1.7

5-9

Veslefrikk

6

1.4

3-7

Frigg

6

1.5

3-7

Ekofisk

6

1.7

1-5

sud_cs2390a.tif

i dag -morgon

Antalya Athen Barcelona Berlin Budapest Dubrovnik Helsingfors Kreta København

LØYSING © & Distribution: www.knightfeatures.com / www.pib.dk

Laurdag

Har du gamle bilete som vil gle andre å sjå? Ta kontakt med Atle Lyngstad Ness, tlf. 57 83 33 00

Ein sjømann er heime att

1970

Ein kjend kar i Flekke, sjølv om han storparten av livet budde ute. Det var litt med Elieser Storaker som Jakob Sande skriv om i «Fabel» – at det skal bli rop i bygda, når ein gong dei tre kjem att. Det var ikkje mykje rop med Elieser, men særleg dei yngre tykte det var grådig spennande, nesten litt mystisk, med ein som kom heim att frå den store verda. Elieser var eldste sonen til Malene f. Risnes, frå Hyllestad, og Hans Storaker, innflytt til Flekke frå Solund. Såleis var det kan hende ikkje så rart at Elieser såg seg om etter eit maritimt yrke. Han utdanna seg til kaptein og budde kring 50 år i Amerika. Han var gift med Mathilde Rasmussen frå Haderslev i Danmark. Ho døydde i 1952. Elieser, som var fødd i 1883, vart om lag 90 år gammal. Siste åra budde han heime i barndomsbygda hos søstera Signe og familien. Ringen var slutta. Pipa var eit varemerke, og på sine eldre dagar var han glad i å leggje kabal. Bildet er teke ein 17. mai ved ungdomshuset «Vonheim».

Foto: Kirsten Storaker


TORSDAG 29.11.  2012

45

PONDUS

Utgjevar: Firda Media AS Besøksadresse: Firdavegen 12 Postadresse: Postboks 160, 6801 Førde Sentralbord 57 83 33 00 Tipstelefon 57 83 33 33 www.firda.no/kundesenter ▶ REDAKSJON: Redaksjon 57 83 33 00 Telefaks (ikkje annonsar) 57 20 53 12 E-post (ikkje annonsar) redaksjon@firda.no Yngve Årdal / Ansvarleg redaktør 911 49 805 / yngve@firda.no

LUNCH

Eirik Grane / Digital redaktør 911 49 808 / eirik.grane@firda.no Trond Jan Grimeland / Nyheitssjef 911 49 804 / trond.jan.grimeland@firda.no Kjell Ove Nordeide / Deskvakt 911 49 803 / kjell.ove.nordeide@firda.no Sigurd Løseth / Journalist 911 49 802 / sigurd.loseth@firda.no Ingunn Osland / Journalist 911 49 821 / ingunn.osland@firda.no Svein Heggheim / Journalist 911 49 819 / svein.heggheim@firda.no Astrid Iren Solheim / Journalist 911 49 816 / astrid.solheim@firda.no Helge Johnsen / Journalist 911 49 810 / helge.johnsen@firda.no Sissel Iren Skjerdal / Journalist 990 28 066 / sissel.iren.skjerdal@firda.no Karin Flølo / Journalist 911 49 820 / karin.flolo@firda.no

NEMI

Ivar Longvastøl / Journalist 911 49 813 / ivar@firda.no Katrine Sele / Journalist 911 49 824 / katrine.sele@firda.no Knut Magnussen / Journalist 911 49 817 / knut.magnussen@firda.no Atle Lyngstad Ness / Journalist 911 49 806 / atle.ness@firda.no Stig Roger Eide / Journalist 911 49 815 / stig@firda.no Idar Stadheim / Journalist 901 28 020 / idar.stadheim@firda.no Ole Johannes Øvretveit / Journalist 930 04 825 / ole.johannes.ovretveit@firda.no Svein Rune Kjøllesdal / Journalist 930 85 831 / svein.rune.kjollesdal@firda.no Audun Hageskal / Journalist 481 51 238 / audun.hageskal@firda.no Keth Øren / Journalist 990 82 779 / keth.oren@firda.no

DAGROS

Bent Are Iversen / Fotograf 911 49 811 / bent.are.iversen@firda.no ▶ MARKNADSAVDELING: Annonsar 57 83 33 00 E-post (annonsar) annonse@firda.no Telefaks 57 20 53 17 Harald Gil Sætre, marknadssjef 951 98 510 / hgs@firda.no Sølvi Jørgensen, marknadskonsulent 951 98 516 / solvi@firda.no Knut Øyvind Åsen, marknadskonsulent 951 98 515 / knuto@firda.no Paula Kathrine Lesto, marknadskonsulent 951 98 503 / paula@firda.no Hanne Lid, marknadskonsulent 951 98 509 / hanne@firda.no Anne Seljeseth, rubrikkansvarleg 951 91 156 / anne@firda.no

HÅREK

▶ ABONNEMENT: Abonnement/laussal 57 83 33 00 E-post abonnement@firda.no Telefaks 57 20 53 11 Prisar: Heilårsabonnement kr 2370 Halvtårsabonnement kr 1300 Kvartalsabonnement kr 710 Sjå alle produkt og prisar på firda.no/abonnement Offisielt opplag for Firda 2011: 12 909


TORSDAG 29.11.  2012

46 TV & RADIO I DAG

19.45: Schrödingers katt

07.00 Morgennytt 10.00 De ukjente (r) (1) 11.00 NRK nyheter 11.05 Camilla Plum med krydder og krutt (1) 11.35 Norge rundt (r) 12.00 NRK nyheter 12.15 Herskapelig redningsaksjon (r) (6) 13.00 NRK nyheter 13.05 Dei blå hav (r) (1) 14.00 NRK nyheter 14.05 Ut i naturen (r) 14.30 Bondeknølen (r) (10) 15.00 NRK nyheter 15.10 Snøballkrigen (r) (2) 15.50 Filmavisen 1962 (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Fabelaktige bryllaup! (r) (7) 17.00 NRK nyheter 17.10 Glimt av Norge: Komletorsdag (r) 17.25 V-cup skiskyting. 15 km kvinner. Direkte fra Östersund.

18.25 Oddasat – nyheter på samisk

18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen

19.45 Schrödingers katt

Adresse under vann. Havet er en fremmed og ubeboelig verden for menneskene, men er det likevel mulig for oss å søke tilflukt der hvis det blir nødvendig? Trinn for trinn tar ekspertene for seg problemene som må løses for at vi skal kunne bosette oss under vann.

20.25 START – Norges første fly

Norsk dokumentar. En ubåtoffiser ble Norges først flyger. Uten sertifikat og med minimal trening fløy han over Oslofjorden for 100 år siden. Alt for å unngå å få svenske appelsiner i hodet!

20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Debatten 22.30 Migrapolis

Lol, klemz og smilefjes. Er smarttelefonen vår nye narkotika? Stjeler den tiden vår?

23.00 Kveldsnytt

21.30: Filmbonanza

09.00 Hvorfor fattigdom? (r) (4) 09.55 Oddasat – nyheter på samisk (r) 10.10 Distriktsnyheter 13.30 Svenske dialektmysterium (r) (6) 14.00 Lesegruppen på Sundholm (r) (7) 14.30 Aktuelt (r) 15.00 Urix (r) 15.20 Matador (r) (13) 16.10 Jessica Fletcher (r) (7) 16.55 Derrick (r) (4)

17.55 Tegnspråknytt

18.00 Dagsnytt atten 18.25 V-cup skiskyting

15 km kvinner, direkte fra Östersund. Forts. fra NRK1.

19.05 Min idrett (r)

(22) Bølgesurfing.

19.35 Filmavisen 1962 19.45 Kinas mat

(8) Sv. matserie. Ingefær spiller en framtredende rolle både som krydder og naturmedisin. Fredrik Önnevall besøker en lege som praktiserer tradisjonell kinesisk medisin.

20.15 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (r)

(5) Norsk dokumentarserie. Klara og Einar Hårstad lever på fjellgården Lysvatnet på Fosenhalvøya i Trøndelag.

20.45 Vitenskapens verden (r)

(1) Jordas usynlige skjold. Br. dokumentarserie.

21.30 Filmbonanza

(11) Aktuelt om film og fjernsynsdrama.

23.15 Utkant (r)

22.00 NRK nyheter

23.45 Patricia Cornwell: Farlig spill

22.10 Urix 22.30 Hvorfor fattigdom?

(4) Åmot. Norsk underholdningsserie.

At Risk. Am. TV-krim fra 2010. I rollene: Andie MacDowell, Daniel Sunjata, Annabeth Gish. Regi: Tom McLoughlin.

01.10 Hvilket liv – julespesial (r) Br. komiserie.

02.10 Brennpunkt spesial (r) Brennpunkt spesial.

(5) Dokumentarserie. I det gamle Kina var utdanning den eneste veien ut av fattigdom. Hard disiplin og store forventninger om fremskritt preger dagens Kina.

03.40 Korrespondentane (r)

23.20 Å se i blinde (r)

04.10 Schrödingers katt (r)

01.05 Schrödingers katt (r) 01.45 Oddasat – nyheter på samisk (r) 02.00-05-18 Distriktsnyheter (r)

(2) Sv. utenriksmagasin. Populærvitenskapelig program.

04.50-05.50 Koselig med peis (r) (3) Norsk dramaserie.

Br. dokumentar.

20.00: Redd ferien min

06.30 Nyhetsmorgen 06.55 God morgen Norge 10.00 God morgen Norge (r) 11.45 Ettermiddagen (r) (63) 13.10 Supernanny (r) (6) 14.05 The Block (10) 15.00 Farmen (r) (23) 16.00 Home and Away (181) 16.30 Home and Away (182) 17.00 En moderne familie (r) (21) 17.30 Ettermiddagen (64)

18.30 Nyhetene

18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Ettermiddagen 19.30 Hotel Cæsar

(92) Norsk såpeopera. Stuepiken Lilly har lenge hatt hemmeligheter. I dag betror hun seg endelig til Pelle. Hun har et forhold til Jens-August. Pelle prøver å snakke Lilly til fornuft, men hun er håpløst forelsket i den troløse Jens-August.

20.00 Redd ferien min

(8) Norsk realityserie. Et ungt kjærestepar som er på sin første ferie, blir forlatt av Ving-bussen midt på natten, langt unna hotellet. Et annet par fikk feil hotellrom via Finn.no, og må betale et mellomlegg på 5000 kr. for å få plass på det hotellet de har bestilt.

20.30 TV 2 hjelper deg

(29) Forbrukermagasin. «TV 2 hjelper deg»s store test av røykvarslere avslører alvorlige forskjeller i varslingstid mellom de forskjellige modellene. Hvilket kamera tar de beste bildene? Norges største kameratest viser at du kan ta proffe bilder med kameraer fra 2.500 kroner.

21.00 Nyhetene

21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Torsdag kveld fra Nydalen – Best of! 22.40 Nattskiftet (11) Norsk humorserie.

23.10 Dag (r) 23.40 Komiker i arbeid (r) 00.40 Golden Goal (r) 01.10 Bored to Death 01.40 Numbers (r) 02.25 Hawaii Five-0 (r) 03.15 Cops L.A.C (r) 04.00 Cops L.A.C (r) 04.50 En moderne familie (r) 05.10 Kontoret (r) 05.40-06.00 Sonen

20.30: Den hemmelige ...

06.00 Phineas og Ferb (17) 06.25 Steg for steg (r) (21) 06.50 Steg for steg (r) (22) 07.15 What I Like About You (r) (20) 07.40 America's Funniest Home Videos (r) (13) 08.05 America's Funniest Home Videos (r) (14) 08.30 Den syvende himmel (12) 09.20 Hundehviskeren (r) (31) 10.10 4-stjerners middag (r) (60) 11.00 Will & Grace (r) (22) 11.25 Christine (r) (3) 11.50 Cougar Town (r) (2) 12.20 Friends (r) (5) 12.50 Slankekrigen (r) (5) 14.45 One Tree Hill (r) (21) 15.40 Christine (r) (4) 16.10 Melissa & Joey (14) 16.40 Cougar Town (r) (3) 17.10 Friends (6) 17.40 Two and a Half Men (r) (7)

18.05 The Big Bang Theory (r) (4) Am. komiserie.

18.30 The Big Bang Theory (r) (5) Am. komiserie.

19.00 America's Funniest Home Videos (r)

(11) Am. underholdningsserie.

19.30 Turistguidene

(12) Norsk realityserie.

20.30 Den hemmelige millionæren UK

(5) Br. realityserie. Simrin Choudhrie er gravid i syvende måned, av indisk kongelig avstamming og arving til milliardformue. Nå går hun undercover i Burngreave i Sheffield for å finne mennesker hun kan hjelpe.

21.30 Åndenes makt (r)

(1) Norsk serie om overnaturlige fenomener.

22.30 Special Victims Unit (10) Am. krimserie.

21.30: Bones

06.00 Murphy Brown (r) (7) 06.30 Alle elsker Raymond (r) (157) 07.00 Tvins 2012 (r) 08.30 I gode og onde dager (3952) 09.20 Masterchef USA (r) (7) 10.10 Dr. Phil (r) (1752) 11.05 Dr. Phil (r) (1775) 12.00 Oprah (r) (1106) 13.00 Luksusfellen Sverige (r) (9) 14.05 Top Model USA (r) (9) 15.00 Kongen av Queens (r) (58) 15.30 Kongen av Queens (r) (59) 16.00 Alle elsker Raymond (r) (159) 16.30 NCIS (r) (2) 17.30 Bones (r) (13)

18.25 Luksusfellen Sverige

(10) Sv. livsstilsprogram. Janne og Jenny har blitt stående fast i oppussingsfasen. De låner penger for å pusse opp, men bruker pengene på noe annet i stedet. Men på hva? Jo, stort sett alt selgerne tilbyr dem.

19.30 Masterchef USA

(8) Am. realityserie.

20.30 Småbruket

(11) Norsk underholdningsserie. Det er tid for at bygdefolket skal bestemme seg for hvem de vil gi muligheten til å slå seg ned på småbruket i bygda deres.

21.30 Bones

(1) Am. krimserie. Den mordanklagde Brennan er på flukt fra FBI og får hjelp av sin far, Max. Booth og Jeffersonianteamet er overbeviste om at det er den geniale mannen, Christopher Pelant, som har manipulert bevisene i saken for å få Brennan til å fremstå som hovedmistenkt.

23.30 Castle (r)

22.30 Last Resort

00.25 CSI: Miami (r)

23.30 Sex og singelliv (r) 00.15 Sex og singelliv (r) 00.50 Kongen av Queens (r) 01.20 Kongen av Queens (r) 01.50 Paradise Hotel Reunion 02.40 Bones (r) 03.35 For Love of the Game

(5) Am. spenningsserie. (20) Am. krimserie.

01.20 Special Victims Unit (r) 02.15 CSI (r) 03.10 Human Target (r) 04.00 Castle (r) 04.45 Smallville (r) 05.30-06.00 Steg for steg (r) (22) Am. komiserie.

(3) Am. dramaserie.

Am. drama fra 1999. Regi: Sam Raimi.

TV I MORGEN

21.45: Hvorfor fattigdom? 09.00 Hvorfor fattigdom? (r) 09.55 Oddasat – nyheter på samisk (r) 10.10 Distriktsnyheter 13.30 Svenske dialektmysterium (r) 14.00 Debatten (r) 15.00 Urix (r) 15.20 Matador (r) 16.10 Jessica Fletcher (r) 16.55 V-cup hopp. Lag stor bakke. 18.40 V-cup alpint. Utfor menn. 19.55 Status Norge: Ungdom – nå til dags (r) 20.25 V-cup alpint. Utfor kvinner. 21.45 Hvorfor fattigdom? Dokumentarserie. 22.40 Hører du ikke hva jeg sier! Norsk komedie fra 1995. 00.05 Da Danmark var kommunistisk (r) 01.05 Filmbonanza (r) 01.35 Oddasat – nyheter på samisk (r) 01.50 Distriktsnyheter

19.00: Vildanden i festrus 06.30 Nyhetsmorgen 06.55 God morgen Norge 10.00 God morgen Norge (r) 11.45 Ettermiddagen (r) 13.10 Redd ferien min (r) 13.40 TV 2 hjelper deg (r) 14.10 The Block 14.35 The Block 15.00 The Block 16.00 Home and Away 16.30 Den rosa panteren 16.45 Senkveld (r) 17.55 Kollektivet 18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Vildanden i festrus (r) 19.30 Norske Talenter. Norsk underholdningsserie. 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Norske talenter – fortsetter. Norsk underholdning. 22.15 Senkveld. Norsk underholdningsprogram. 23.20 Golden Goal. Norsk humorprogram. 23.50 Torsdag kveld fra Nydalen – Best of! (r) 00.50 Nattskiftet (r) 01.20 Kollektivet (r) 01.45 Fallen. Am. thrillerdrama fra 1998. 03.15 Penn og Teller (r) 03.45 Penn og Teller (r) 04.20 Cops L.A.C (r) 05.05 Kontoret (r) 05.35-06.00 Sonen. Interaktivt underholdningsprogram med musikk, konkurranser og debatt.

22.00: Ut på tur med ... 06.00 Morgensending 10.10 Real Housewives of New Jersey (r) 11.00 Will & Grace (r) 11.25 Christine (r) 11.50 Cougar Town (r) 12.20 Friends (r) 12.50 Slankekrigen (r) 14.45 One Tree Hill (r) 15.40 Christine (r) 16.10 Melissa & Joey 16.40 Cougar Town (r) 17.10 Friends 17.40 Two and a Half Men (r) 18.05 The Big Bang Theory (r) 18.30 The Big Bang Theory (r) 19.00 America's Funniest Home Videos (r) 19.30 Total Blackout (r) 20.30 I kveld med YLVIS (r) 21.30 Asbjørn Brekkeshow (r) 22.00 Ut på tur med Morgan og Ola-Conny (r) 23.00 The Graham Norton Show (r) 24.00 Octopussy 02.25 CSI: Miami (r) 03.20 Marriage Ref (r) 04.20 Nattsending

18.25: Luksusfellen Sverige 06.00 Murphy Brown (r) 06.30 Alle elsker Raymond (r) 07.00 Tvins 2012 08.30 I gode og onde dager 09.20 Masterchef USA (r) 10.10 Dr. Phil (r) 11.05 Dr. Phil (r) 12.00 Oprah (r) 13.00 Luksusfellen Sverige (r) 14.00 Top Model USA (r) 15.00 Kongen av Queens (r) 15.30 Kongen av Queens (r) 16.00 Alle elsker Raymond (r) 16.30 NCIS (r) 17.30 Bones (r) 18.25 Luksusfellen Sverige 19.30 Svenske Hollywoodfruer (r) 20.30 Homsepatruljen (r) 21.30 Invasjonen 23.35 Under angrep 01.55 Skyggen fra fortiden. Am. grøsser fra 2000. 04.25 It's Always Sunny in Philadelphia (r) 04.50 The Border (r) 05.35 Alle elsker Raymond (r)

©Universum

23.15: Lykke 07.00 Morgennytt 10.00 Debatten (r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Camilla Plum med krydder og krutt 11.35 Norge rundt (r) 12.00 NRK nyheter 12.15 Glimt av Norge (r) 12.25 V-cup langrenn 14.30 Bondeknølen (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Snøballkrigen (r) 15.50 Filmavisen 1962 (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Fabelaktige bryllaup! (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Amigo Grande (r) 17.40 Oddasat – nyheter på samisk 17.55 Tegnspråknytt 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen. Siste nytt fra NRKs nyhetsredaksjon med sport og vær. 19.40 Norge rundt. Distriktenes magasin. 20.05 Beat for beat. Underholdningsprogram. 20.55 Nytt på nytt 21.30 Lewis 23.00 Kveldsnytt 23.15 Lykke 00.10 Beyoncé på Roseland Ballroom i New York. Am. konsert. 01.25 Livvaktene (r) 02.25 Kinas mat (r) 02.55 Lewis (r) 04.25 Fabelaktige bryllaup! (r) 05.15-05.55 Førkveld (r)


TORSDAG 29.11.  2012

TV & RADIO 47

NORSK

06.25 Morgensending 13.15 Monty Python's Flying Circus (r) 13.55 Maks uflaks (r) 14.30 IT-gjengen (r) 15.00 Canadas verste sjåfør (r) 16.00 South Park (r) 16.30 Cleveland Show (r) 17.00 Scrubs (r) 17.30 That '70s Show (r) 18.00 Pizzagjengen (r) 18.30 Menneskejegeren (r) 19.30 Sent med Simen Sund (r) 20.00 Norsk fotballs Hall of Fame: Hallvar Thoresen Norsk sportsdokumentar. 20.30 FC Football Fotballmagasin. 21.00 Menneskejegeren 22.00 Dødsveiene 23.00 Criminal Minds (r) 23.55 Numbers (r) 00.50 Nattsending

06.40 Morgensending 10.40 Top Model UK (r) 11.35 Happy Day (r) 12.05 Rocco's Dinner Party (r) 13.00 Rocco's Dinner Party (r) 13.55 The Talk 14.40 Privat praksis (r) 15.30 Grey's Anatomy (r) 16.20 Beverly Hills 90210 (r) 17.10 Amazing Race (r) 18.05 Amazing Race 19.00 Top Model UK (r) 20.00 The X Factor 21.00 Date meg 21.30 The X Factor 22.25 Sweet Home Alabama 23.20 Hotel Cæsar 23.50 The Hills (r) 00.20 Brothers & Sisters (r) 01.10 Brothers & Sisters (r) 02.00 Nattsending

06.40 Morgensending 09.15 Judge Glass (r) 09.40 Mitt hemmelig tenåringsliv (r) 10.30 Charmed (r) 11.20 Ugly Betty (r) 12.15 Gossip Girl (r) 13.10 Gilmore Girls (r) 14.00 Judge Judy 14.30 Judge Glass 14.55 Unge mødre Danmark (r) 15.25 Unge mødre (r) 16.00 Hus til salgs (r) 17.00 Project Runway (r) 18.00 Cupcake-krigen (r) 18.55 Det lille paret 19.30 Unge mødre Danmark 20.00 Unge mødre (r) 20.30 Gossip Girl 21.30 Vampire Diaries 22.30 Supernatural 23.25 Cold Case (r) 00.25 Ghost Whisperer (r) 01.25 The Closer (r) 02.20 Charmed (r) 03.10 Nattsending

05.05 Morgensending 12.40 Skattejegerne (r) 13.30 Pantelånerne i Detroit (r) 14.00 Lagerkrigen (r) 14.30 Two and a Half Men (r) 15.00 Top Gear (r) 15.55 Pantelånerne i Las Vegas (r) 16.25 Skattejegerne (r) 17.20 Dusørjegeren (r) 17.50 Grensevakten (r) 18.20 Pantelånerne i Detroit 18.55 Top Gear (r) 20.00 Lagerkrigen (r) 20.30 Pantelånerne i Las Vegas (r) 21.00 Kun for dine øyne (r) 23.35 The Big Bang Theory (r) 00.05 The Big Bang Theory (r) 00.35 Top 20 Countdown (r) 01.30 Nattsending

NORSK/NORDISK

05.05 Morgensending 13.00 Crossing Jordan 13.50 Las Vegas 14.40 Warehouse 13 15.30 Cops 15.55 Cops 16.25 Diagnosis Murder 17.20 Lov og orden (6) Formerly Famous. 18.15 Lov og orden: New York (4) Lonelyville. 19.10 Snapped (20) Tracie Andrews. 20.05 NCIS (4) Silver War. 21.00 Monk (9) Happy Birthday, Mr Monk. 21.55 The Walking Dead (7) When the Dead come Knocking. 22.50 Lov og orden: Sedelighetsgruppa (5) Disappearing Acts. 23.45 Snapped 00.40 Nattsending

06.00 Morgensending 15.00 Minnenas television 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.30 Välsmak och vetenskap 17.00 Tårtor till tusen 17.30 Skidskytte: Världscupen Östersund Direkte. 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go'kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport 20.00 Mitt i naturen 20.30 Kinas mat 21.00 Historieätarna 22.00 Debatt 22.45 Barnmorskorna – Norge 23.15 Rapport 23.20 Uppdrag granskning (r) 00.20 Nattsending

10.45 Morgensending 14.25 Rakkerungene: Best of our Gang Am. komedie fra 1938. 16.00 Abbott & Costello på den grønne gren Am. eventyrkomedie fra 1952. 17.30 Shag Br./am. dramakomedie fra 1989. 19.20 Mr. Magoo Kan. komedie fra 1997. 21.00 Pinlige situasjoner Am. krim fra 1985. (15 år) 22.50 Beck: Gribben Sv. krim fra 2006. 00.20 Beck: Advokaten 01.55 Beck: Det japanske shungamaleriet 03.25-05.09 Carried Away

05.30 Crimes That Shook Britain 06.20 Kvinner som myrder 07.15 Thirtysomething 08.05 Thirtysomething 08.55 Columbo 10.35 Glamour 14.05 Alf 14.35 Alf 15.00 Media Project: The Truth Behind the News 15.30 Dallas 16.30 Reisebyrået 17.00 Glamour 17.30 Livsstilsguiden 17.55 I survived 18.45 Forensic Files 19.15 Wicked Attraction 20.10 Creature Comforts 20.20 Titanics siste timer 22.00 Lov og orden: New York 22.55 48 avgjørende timer 23.45 Reisebyrået 00.15 Nattsending

09.00 Morgensending 15.05 Hotell Kom som du är 15.15 Doktor NO – syntolkning 16.05 Efter sprutan (r) 16.50 Min andra familj (r) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Skidskytte: Världscupen Östersund Direkte. 19.00 Vem vet mest? 19.30 Scenen är min 20.00 Why poverty?: Kampen om jorden 21.00 Aktuellt 21.40 Kulturnyheter 21.45 Regionala nyheter 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt 22.15 Hockeykväll 22.45 2 dagar i Paris Fr. film fra 2007. (11 år) 00.25 Nattsending

05.50 Morgensending 14.00 Sveriges skönaste gårdar 14.45 Tomb Raider 2: Lara Croft and the Cradle of Life Am. äventyrsfilm från 2003. 17.00 Äntligen hemma 18.00 112 – poliser 19.00 TV4Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Sveriges skönaste gårdar 20.00 Uppfinnarna 21.30 Solsidan 22.00 TV4Nyheterna 22.05 TV4Nyheterna med ekonomi 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport 22.50 TV4Väder och nyheter 23.00 House 24.00 Uppfinnarna 01.30 Medium 02.25 Nattsending

06.00 Morgensending 16.50 Ramasjang generationen 17.00 Hun så et mord (r) 17.50 DR Update – nyheder og vejr 18.00 Price inviterer – Hilda Heick 18.30 TV AVISEN med Sporten 18.55 Vores vejr 19.05 Aftenshowet 19.55 TV AVISEN 20.00 Gintberg på kanten – Nationalmuseet 20.30 Spise med Price – Tivertifald Kylling (r) 21.00 Generation XL 21.30 TV AVISEN 21.55 Bag Borgen 22.20 Sporten 22.30 Dårligt nyt med Anders Lund Madsen 23.00 Hvorfor fattigdom? – Send flere penge! 23.55 Kontant (r) 00.20 Dag 00.45 Nattsending

07.20 Morgensending 11.55 Coriolanus Br. actiondrama fra 2011. 14.00 Mao's Last Dancer Austr. biografisk drama fra 2009. 16.00 Yogi Bjørn Am. animasjonsfilm fra 2010. 17.20 Beck – øye for øye Sv. thriller fra 1998. 18.50 The Karate Kid Am. action fra 2010. 21.00 Another Earth Am. sciencefictiondrama fra 2011. (15 år) 22.35 Resident Evil: Afterlife Br./am. actiongrøsser fra 2010. (15 år) 00.15 Fair Game 02.00 Super 03.40 Killing Bono 05.30 Nattsending

07.15 Morgensending 13.15 Farlig vennskap Am. dramathriller fra 1991. 15.00 Von Bülow-mysteriet Am./br./jap. krimdrama fra 1990. 16.55 Criminal Am. krimkomedie fra 2004. (15 år) 18.25 Verre enn verst – Little Fockers Am. komedie fra 2010. (7 år) 20.00 Uptown Girls Am. romantisk komedie fra 2003 med Brittany Murphy. 21.25 Hollywood Buzz 22.00 Vannbæreren Am. komedie fra 1998. (7 år) 23.30 Hollywood Buzz 24.00 Tropical Asses on Fire 01.50 Yours Truly 03.15 Nattsending

06.00 Morgensending 11.50 Spider-Man 2 Am. actioneventyr fra 2004. 14.00 Elias og jakten på havets gull Norsk animasjonsfilm fra 2010. 16.00 Take Me Home Tonight Am. romantisk komedie fra 2011. (11 år) 18.00 The Awakening Br. grøsserthriller fra 2011. 20.00 Straw Dogs Am. thriller fra 2011. (18 år) 22.00 Buried Sp./am. drama fra 2010. (15 år) 24.00 My Soul To Take 02.00 Game of Death 04.00 Straw Dogs 05.59 Nattsending

DOKUMENTAR

06.00 Morgensending 09.45 Invitation to the Dance Am. musikal fra 1956. 11.20 Young Bess Am. drama fra 1953. 13.15 The Outriders Am. western fra 1950. 14.45 G-Men Am. krimdrama fra 1935. 16.10 Seven Women Am. drama fra 1966. 17.35 Skyjacked Am. action fra 1972. 19.15 Hearts of the West Am. westernkomedie fra 1975. (11 år) 21.00 Wild Rovers Am. western fra 1971. (15 år) 23.10 Cannery Row Am. dramakomedie fra 1982. 01.10 Where the Spies Are 03.00 Spinout 04.30 Nattsending

06.00 Jake og sjørøverne i Drømmeland 06.45 Engstelig Eddie 07.10 Phineas og Ferb 07.35 Jessie 08.00 Shake it up 08.25 A.N.T. – Akselerert Naturlig Talent 08.50 Magikerne på Waverly Place 09.15 Diverse sendinger 16.05 Lykke til Charlie! 16.30 Phineas og Ferb 16.55 Shake it up 17.20 Jessie 17.45 Austin & Ally 18.10 A.N.T. – Akselerert Naturlig Talent 18.35 Lykke til Charlie! 19.00 Phineas og Ferb 19.25 Engstelig Eddie 19.40 Kick Buttowski: Drabantbyens vågehals 20.05 På kroken 20.30 Min barnevakt er en vampyr 20.55 Kveldssending

06.30 Premier League 08.30 Premier League 10.30 Premier League 12.30 Barclays Premier League World 13.00 News 13.30 AGOTH (r) 14.00 Football Today 16.00 Fan Zone 17.00 Premier League (r) 19.00 News 19.30 Review 20.30 Barclays Premier League World 21.00 Football Today 23.00 News 23.30 FC Football 24.00 Klassikeren: Fulham – Tottenham 07/08 (r) 00.30 Barclays Premier League World 01.00 Premier League (r) 03.00 News 03.30 Football Today 05.30-07.30 Premier League Everton – Arsenal.

Dagsnytt hver halvtime kl. 06.00-08.30, ellers hver hele time, unntatt kl. 17.00 og 18.00. Flytende nyheter inn i direkteflatene mellom kl. 09.00-15.00. Distriktsnyheter hver time mellom kl. 10.00 – 15.00. 06.03 Distriktsprogram 08.20 Morgenandakt 08.27 Distriktsprogram 09.00 Nitimen 11.05 Lønsj med Rune Nilson 12.00 Norgesglasset 14.03 Distriktsprogram 17.00 Her og nå 18.30 Superblokka 19.03 Kveldsåpent 20.30 Værmelding med 2dagersvarsel 20.34 Kveldsåpent 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 Herreavdelingens platesjappe 00.05 Nattønsket 02.03 Kveldsmat 04.03 Spill våken 05.33 Mot helg med Kari Gran 05.45–06.00 Værmelding med varsel for fiskebankene

Dagsnytt hver halvtime kl. 06.00-09.00, ellers hver hele time, unntatt kl. 17.00, 18.00, 20.00 og 21.00. 06.03 Spillerom 06.30 Nyhetsmorgen i P2 og Alltid Nyheter 09.03 Ekko 11.03 RadioSelskapet 12.30 Nyhetslunsj 13.03 Spillerom 13.30 NRK Sápmi 14.03 Kulturhuset 16.30 Kulturnytt 17.30 Ekko 18.00 Dagsnytt atten 19.03 Mørkets opplevelser 19.30 Musikk i P2 21.30 Kurer 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 P2s Blå Mix 00.05–06.00 Notturno

BARN

06.00 Hvordan gjør de det? 06.25 Livsfarlig hogst 07.20 Mythbusters 08.15 Livsfarlig fangst 09.05 Hvordan den lages 09.30 Hvordan den lages 10.00 Auction Kings 10.30 Auction Hunters 11.00 Bilfikserne 12.00 American Chopper: Senior vs junior 13.00 Blod, svette og sverdfisk 14.00 X-Machines 15.00 Flying Wild Alaska 16.00 Mann mot natur 17.00 How We Invented The World 18.00 Bilfikserne 19.00 Mythbusters 20.00 Auction Kings 20.30 Auction Hunters 21.00 How We Invented The World 22.00 Fantastiske fly 23.00 Livsfarlig hogst 24.00 Nattsending

06.00 Morgensending 10.10 Test hjernen 11.05 Fengslet i utlandet 12.00 Jorden under lupen 13.00 Alaska State Troopers 14.00 Svindlerbyen 15.00 Flyhavarikommisjonen 16.00 Kjempekonstruksjoner 17.00 Det visste jeg ikke 17.30 Alaska State Troopers 18.30 Svindlerbyen 19.30 Fengslet i utlandet 20.30 Storbritannias mest imponerende maskiner 21.30 Megafabrikker: Superbiler 22.30 Bilstripperne 23.30 Nazistenes underverden 00.30 Bakkekrig 01.30 Megafabrikker: Superbiler 02.30 Nattsending

06.00 Morgensending 12.45 Dyrepolitiet i Philadelphia 13.40 Ville Frankrike 14.35 Et liv blant aper 15.00 The Really Wild Show 15.30 Våre kjære kjæledyr 16.25 Bondi Vet 16.50 Bondi Vet 17.20 Alt om hunden: Spesial 18.15 Et apeliv 18.40 Turnus på veterinærakutten 19.10 Gibboner: Svingende gjensyn 19.35 Et liv blant aper 20.05 Ville Frankrike 21.00 Villdyrinnkreving 21.55 Inn i flokken 22.50 Dyrepolitiet i SørAfrika 23.45 Etter angrepet 00.35 Utemmet og uklippet 01.25 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 Globe Trekker round the World Marathon 14.00 Cruising Iceland's Fjords 15.00 Globe Trekker 16.00 Glutton for Punishment 16.30 Glutton for Punishment 17.00 Skier's World 17.30 Raiders of The Lost Snow 18.00 Globe Trekker 19.00 Soul Seeker 20.00 Planet Sports 21.00 The Ethical Hedonist (2) Malawi. 22.00 Globe Trekker (9) Mozambique / Malawi / Zambia. 23.00 World's Greatest Motorcycle Rides (2) Riding England. 24.00 Soul Seeker 01.00 Nattsending

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Kuraffen 10.30 Drømmehagen (r) 11.00 Superstrekar 13.30 Supernytt (r) 13.40 Megafon (r) 14.10 Bevinget (r) 14.30 Kika og Bob (r) 14.45 M.I. High (r) 15.15 Brødrene Dalton (r) 15.25 iCarly (r) 15.50 iCarly (r) 16.10 Big Time Rush (r) 16.35 Spionligaen (r) 17.00 Mánáid-tv – Samisk barne-tv 17.15 Ender uten tenner (r) 17.30 Leirklumpene (r) 17.35 Pocoyo (r) 17.45 Timmy-tid (r) 18.00 Kosinus 18.05 Andys ville eventyr 18.20 Yakari (r) 18.35 Tom & Jerry (r) 18.50 Supernytt 19.00-19.30 Megafon

06.00 Morgensending 14.05 Lunsjtrav Direkte. 14.30 Sport & Spill 14.45 Sportsnyhetene 15.00 Sport på timen 15.45 Sportsnyhetene 16.00 Sport på timen 16.15 Håndballrunden (r) 16.45 Sportsnyhetene 17.00 Sport på timen 17.15 Sportslunsj (r) 17.45 Sportsnyhetene 18.00 Sport på timen 18.30 Før kampen 18.50 Ishockey: GETligaen Lørenskog – Vålerenga. Direkte. 21.25 Sportsnyhetene 21.35 Sportshjulet 22.00 Sport på timen 22.15 FC Football 22.45 Sportsnyhetene 23.00 Sport 23 23.30 Barclays Premier League World 24.00 Nattsending

08.00 Serie A Torino – Fiorentina. 10.00 La Liga 12.00 Serie A Parma – Inter. 14.00 La Liga Real Betis – Real Madrid. 16.00 La Liga Real Zaragoza – Celta Vigo. 18.00 La Liga Espanyol – Getafe. 19.25 Copa del Rey Direkte. 20.00 La Liga Kamper fra Spanias beste fotballiga. 21.25 Copa del Rey Direkte. 22.00 La Liga Kamper fra Spanias beste fotballiga. 24.00 La Liga World Highlights. 01.00-02.50 La Liga Málaga – Valencia.

08.30 Morgensending 13.30 Skiskyting: Verdenscup i Östersund (r) 14.30 Hopp: Verdenscup på Lillehammer, Norge (r) 15.15 Fotball: Next Gen Series (r) 16.15 Skiskyting: Verdenscup i Östersund (r) 17.15 Skiskyting: Verdenscup i Östersund Kvinnenes 15 km. Direkte. 19.15 Hopp: Verdenscup i Kuusamo, Finland 20.15 Kampsport: Fight Club 22.15 Hopp: Verdenscup i Kuusamo, Finland (r) 23.00 European Poker Tour 24.00 Fotball: Next Gen Series (r) 00.45-01.30 Hopp: Verdenscup i Kuusamo.

11.00 MUTV Matchday Live (r) 11.20 MUTV Matchday Review (r) 11.50 Privatlandskamp (r) Sverige - England. 13.35 Privatlandskamp (r) Argentina - Brasil. 15.30 UEFA Champions League (r) Manchester City Real Madrid. 17.15 Ligue 1 (r) Saint-Étienne - Valenciennes. 19.00 Ligue 1 Preview Show 19.30 MUTV: Thursday Focus 20.30 MUTV: Premier League Manchester United West Ham. 22.15-00.00 Ligue 1 (r) Marseille - Lille. Fra Stade Vélodrome.

11.20 Formel 1: Brasils Grand Prix (r) 13.30 Amerikansk fotball: NFL (r) 16.00 Golf: European Tour Highlights (r) 17.00 Trans World Sport 18.00 Bull Riding: Pro Bull Riders 2012 18.55 Basketball: Euroleague (r) Zalgiris Kaunas - Caja Laboral. 20.40 Basketball: Euroleague Brose Baskets Bamberg - CSKA Moskva. Direkte. 22.40 Golf: European Tour Weekly (r) 23.10 NFL (r) Philadelphia Eagles Carolina Panthers. 01.50 NFL Gameday Magasin. 02.20-06.30 NFL Atlanta Falcons - New Orleans Saints. Dir.

SPORT

BARN

06.00 Vennebyen 06.15 Pusur 07.00 Mr. Bean 07.30 Se på Scooby Doo 08.00 Gumballs fantastiske verden 08.30 Johnny Bravo 09.00 Diverse sendinger 14.00 The Looney Tunes Show 14.30 Se på Scooby Doo 15.00 Total Drama Island 15.30 Pusur 16.00 Eventyrtid 16.30 The Regular Show 17.00 Powerpuffjentene 17.30 Gumballs fantastiske verden 18.00 Scooby-Doo! Mysteriegjengen 18.30 Sidekick 19.00 Thundercats 19.30 Se på Scooby Doo 20.00 Eventyrtid 20.30 Beyblade: Metal Fusion 21.00 Regular Show 21.30 Kveldssending

06.00 Morgensending 14.00 Two and a Half Men (r) 14.30 How I Met Your Mother (r) 15.00 Family Guy (r) 15.30 Simpsons (r) 16.00 Simpsons (r) 16.30 The Fresh Prince of Bel Air 17.00 Kongen av Queens (r) 17.30 Kongen av Queens (r) 18.00 How I Met Your Mother (r) 18.30 Family Guy (r) 19.00 Simpsons (r) 19.30 Simpsons (r) 20.00 Two and a Half Men (r) 20.30 Tattoosalongen (r) 21.30 Collateral Damage Am. action thriller fra 2002. (15 år) 23.45 Family Guy (r) 00.15 Family Guy (r) 00.50 Nattsending

FILM

FILM/UNDERHOLDNING

07.00 Morgensending 13.00 Secret Ops 13.30 Secret Ops 14.00 Caught Up Am. krimdrama fra 1998. 15.35 Anazapta Br. thrillerdrama fra 2002. 17.30 Drawn for Jury Duty It. drama fra 2010. 19.15 Money Train Am. action fra 1995. (15 år) 21.00 The Outsider Am. westerndrama fra 2002. (15 år) 22.55 Things to Do in Denver When You're Dead Am. krimdrama fra 1995. (18 år) 00.50 Adult Swim: Venture Bros 01.15 For lung 03.00 Operasjon Omega 04.45 Nattsending

07.00 Morgensending 09.35 According to Jim 10.00 According to Jim 10.30 McLeods døtre 11.20 Legene 12.10 En, to, tre – oppussing! (r) 13.05 Drømmedesign (r) 14.00 NYPD Blue (r) 14.50 Murdoch-mysteriene (r) 15.45 Kokkefest (r) 16.50 Drømmen om landsbygda 17.50 Drømmedesign (r) 19.00 CSI: Miami (r) 20.00 Sporløst forsvunnet (r) 21.00 48 timer 22.05 Seriemorderne 23.10 Uka med Jon Stewart 23.45 Kokkefest (r) 00.50 Letterman 01.50 According to Jim (r) 02.20 According to Jim (r) 02.50 Deadwood (r) 03.50 Nattsending

Dagsnytt kl. 06.00, samt 20.00 og 21.00. Deretter kl. 02.00, 04.00 og 05.00. 06.03 P3natt 06.30 P3morgen 09.00 Miksteip 11.00 Radioresepsjonen 13.00 P3nyheter 13.05 Popsalongen 15.00 Verdens Rikeste Land 17.00 Juntafil 20.03 Lydverket 21.03 DJ Friendly 24.00 P3natt 02.03 Radioresepsjonen 04.03 P3natt 05.03–06.00 P3natt

Nyheter hver halvtime kl. 06.00-19.00 og hver time kl. 19.00-24.00. 06.00 Morgenklubben med Loven & Co! 10.00 God formiddag 14.00 God ettermiddag 18.00 Norgesmagasinet 19.00 Popcorn 20.03 Edda 20.05 Aspirantene 21.15 Radio Norge kvelden – kultur 23.15 Radio Norge kvelden – flerkultur 24.00–06.00 Nattmiks

Nyheter hver hele time. 05.00 Grytidlig 06.00 P4s Radiofrokost 10.00 Poplunsj 12.00 P4 direkte 15.00 Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00 Taxi 19.30 Barnas Beste 20.00 Download 21.00 Kveldsshowet 23.00 Vi og verden – innenriks 23.30 Vi og verden – utenriks 24.00 Lyden av P4 02.30 Sytten Tretti 03.00 Download 04.00–05.00 Lyden av P4

©Universum

19.30 Bondi Beach (r) (11) Austr. realityserie. 19.50 Frekke Olivia Lee (r) (4) Br. komiserie. 20.15 Ein idiot på tur (r) (5) Br. dokumentarserie. Karl blir sendt til Egypt for å se pyramidene, men først skal han være litt sammen med de lokale innbyggerne og prøve utelivet i Kairo. 21.00 House (r) (10) Am. dramaserie. 21.40 Pinlige sykdommer (8) Br. helseserie. (8:8) 22.30 5080 Nyhetskanalen (6) Norsk satireprogram. 23.00 Forbrytelsen (r) (8) Da. krimserie. 24.00 Lov og orden: New York 00.40 Nattsending


29.11. Siste Torsdag

Tips oss!

▶ 1000 kroner for dei beste tipsa ▶ tipstelefonen 57 83 33 33 ▶ SMS/MMS fitips til 2005 ▶ redaksjon@firda.no

▶ BESØKSADRESSE: Firdavegen 12. ▶ POSTADRESSE: Boks 160, 6801 Førde ▶ KUNDESENTERET: TLF. 57 83 33 00 eller firda.no/kundesenter, abonnement@firda.no, annonse@firda.no. ▶ Ikkje fått avisa: Måndag-fredag, kl. 08-15, 57 83 33 00. Laurdag: 08-11, 57 83 33 99.

I go’hjørnet

APPLAUS FOR

Johnny Haugsbakk, Flekke

lærarar og elevar ved Frøysland skule

Nyt lange treningsturar Treningsturar til fjells i nydeleg vestlandsvêr set Johnny Haugsbakk i godhjørnet.

Kva er ein god start på dagen? – Ein god start på dagen er å nyte ein god frukost med familien. Korleis er du som morgongretten? – Eg trur eg sjeldan er morgongretten. Eg er vel meir det ein kallar eit A-menneske. Er livet bra akkurat no? – Alle i familien er friske, vi gjer det godt i Enoro (leiande leverandør av software for energibransjen, red. mrk.) og Manchester United ligg på toppen av tabellen – så då er vel alt vel. Noko som har gjort deg trist? – Den politiske diskusjonen rundt nedlegging av vidaregåande skular i distriktet. Dess lenger ein klarer å

Applaus og takk til lærarar og elevar ved Frøysland skule som i fleire år har laga ein god og velsmakande eldremiddag til oss. Vonar at det ikkje er siste gongen! Jon Frøysland ▶ Har du ein ven, nabo, kollega eller ein kjenning som du tykkjer fortener litt ekstra ros? Har du møtt nokon som har gitt deg ei hjelpande hand eller ei positiv oppleving? Send ein applaus til Firda! Epost-adressa er redaksjon@firda.no.

halde på ungdommen i lokalmiljøet, dess lettare er det å rekruttere dei tilbake etter ferdig utdanning.

BREIFLABBEN

Kva ser du fram til? – Eg reiser til tider veldig mykje i arbeidet, så no ser eg fram til juleferie og litt meir tid heime med familien.

Du store verda for eit knall! Jøss og jøss kor det small! I Skorane kan dei lyset sjå der den nye rassikre vegen skal gå Snart kan dei køyre i ro og fred trygge for alt som kan dette ned

Har du eit livsmotto? – Ingenting gjer seg sjølv.

HURTIGMAT

Kva er ei god avslutning på dagen? – Det må vere når eg veit at eg har utretta ting i lag med godearbeidskollega som vil få positive ringverknader for bedrifta. Kva bok ligg på nattbordet? – Kan ikkje hugse sist det var ei bok på nattbordet. Er for rastlaus til å lese ei bok. Når er du verkeleg i go' hjørnet? – Når eg får meg ein lang treningstur på fjellet i nydeleg vestlandsvêr. KETH ØREN keth.oren@firda.no

No ser eg fram til juleferie og litt meir tid heime med familien

LESARBILETET

Avstemminga på Firda nett ▶ Har du spelt i korps? Dette svarte 2131 lesarar:

Ja 32,9 % Nei 67,1 %

▶ Kvar dag kl. 15 legg vi ut ei avstemming på firda.no. Resultatet ser du i Firda dagen etter. Forslag til spørsmål: Epost til redaksjon@firda.no

Er samd med Jens Hauge i at det er fint å ta bilete av trestammar t.d. om hausten. Flott å bli inspirert av Foto: Marta Aase Viken fotokunsten hans!

Ny avstemming: Vel du lokalt juleøl?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.