Page 12

Hotspot: Kjerringhøgda, Enebakk Dag Hovind dhovind(a)broadpark.no Skrentene og rasmarka på østsida av Kjerringhøgda, ikke langt fra Bysetermåsan, kan by på flere arter som ikke er vanlige i Østmarka. De mest interessante partiene ligger omtrent parallelt med de nordligste 4–500 meterne av sideveien fra Rausjøveien inn til Mosjøen. De vanligste utformingene av granskog er representert i smal brem langs foten av åsen: storbregneskog og høgstaudeskog sammen med gråorskog i dalbunnen, lågurtskog og småbregneskog på tørrere mark og blåbærgranskog litt lengre opp i lia. Jeg så litt nærmere på området sensommeren 2012 fordi det var registrert myskemaure Galium triflorum her (Finn Wischmann 1967, Rolf Y. Berg 1974). Kanskje var 2012 et spesielt gunstig år for en art som myskemaure fordi mosedekket i steinurene knapt hadde tørre perioder? Jeg fant i hvert fall rikelig med frodig myskemaure over en strekning på ca 100 m ved Kjerringhøgda og dessuten flere andre lokaliteter med myskemaure i Østmarka. I år var vegetasjonen i rasmarkene ikke like frodig som i fjor (bilde 4). Jeg visste også at det var registrert turt Cicerbita alpina her tidligere, og denne arten var nesten et fast innslag over hele strekningen. I en skrent vokste det litt skogsvingel Festuca altissima (bilde 5), men frodigheten i dalbunnen og deler av skråningen gjorde terrenget veldig uoversiktlig. Jeg bestemte meg derfor for en tidligere tur i år. 19. mai var kanskje noen dager for tidlig. Skogbunnen var flere steder dekket av moskusurt Adoxa moschata (bilde 1) innimellom hvitveis, gjøkesyre, maigull og andre, men den hadde bare så vidt begynt å blomstre. Forekomsten strekker seg over mer enn 100 meter. Senere viste det seg at skogsvingel også var spredd over et større område. Lokaliteten avgrenses i nord av et vannskille som er markert med et par store steinblokker. Videre nordover er dalbunnen grøftet og ensaldret granskog overtar, men på en flekk her finnes en liten bestand av tyrihjelm Aconitum lycoctonum (bilde 2) som vokser sammen med tannrot Cardamine bulbifera (bilde 3) og strutseving. I Enebakk er tyrihjelm tidligere bare registrert i kultur- u

Firbladet 2013-2  

Medlemsbladet for Norsk Botanisk Forening avdeling ØLA.

Firbladet 2013-2  

Medlemsbladet for Norsk Botanisk Forening avdeling ØLA.

Advertisement