Page 1

Normes de participació firal Document que regula la participació dels expositors a Fira de Calella i l’Alt Maresme.

2010


Normes de participació firal FUNCIONS I COMPETÈNCIES DEL COMITÈ ORGANITZADOR Elaborar i gestionar la programació de la fira. Proposar a l’Ajuntament de Calella les contractacions, adquisicions i subministraments que siguin necessàries per al bon funcionament de la fira. Assessorar permanentment l’Ajuntament de Calella, en totes les matèries que hi facin referència. Supervisió del muntatge de totes les instal·lacions pròpies del recinte firal, sense perjudici de les funcions dels tècnics municipals en les qüestions de la seva estricta competència, en especial les relatives a mesures de seguretat. Resolució de totes les incidències que sorgeixin al llarg de la fira, sempre que no siguin de tal naturalesa que alguna disposició legal o reglamentària exigeixi que siguin resoltes per l’Ajuntament o bé a través dels seus òrgans. COMPOSICIÓ DEL COMITÈ ORGANITZADOR El director tècnic de la Fira serà el cap superior de tot el personal al servei de la Fira de Calella i l’Alt Maresme (FDC, en endavant). L’Ajuntament de Calella, a través del COMITÈ ORGANITZADOR (CO, en endavant), es reserva el dret d’admissió de persones i objectes. Qualsevol concurs, sorteig, enquesta, etc. que es faci al recinte firal haurà de ser prèviament autoritzat/da pel CO. El CO està integrat per les persones que a continuació es detallen: Il·lm. Sr. Josep Maria Juhé i Mas Alcalde de Calella Sra. Maria Carme Campà i Cano Regidora de Fires, Comerç i Consum Sr. Ferran Muñoz i Porrino Director Tècnic de la Fira Sr. Fabio Valbonesi Prieto Tècnic de Promoció Econòmica i Fires Sra. Antònia Cabàs Barroso Serveis Administratius DEFINICIÓ I OBJECTIU La FDC té per objecte fonamental la mostra dels productes, tradicions i costums catalans, i també de sectors productius de la indústria, el comerç i els serveis relacionats amb la comarca del Maresme. En aquest sentit, entre els seus objectius cal esmentar el contacte entre expositors i visitants, el foment de les relacions comercials i constituir una referència firal per donar a conèixer la tasca artesana a Catalunya. HORARIS I EMPLAÇAMENT Els dies de celebració de la 30a Fira de Calella i l’Alt Maresme d’ enguany són del dijous 23 de setembre a les 17.00 h fins el diumenge 26 de setembre a les 21.30 h al passeig de Manuel

Pàgina 2


Normes de participació firal Puigvert de Calella. L’horari d’exposició i venda al recinte firal serà de les 11.00 h fins a les 14.30 h i de les 17.00 h a les 22.00 h, tots els dies de la fira, excepte el dia 26 de setembre de 2010, quan el recinte firal restarà obert fins a les 21.30 h. Els estands hauran de romandre oberts obligatòriament durant tots els dies de la fira i d’acord amb l’horari establert. L’ incompliment d’aquesta norma podrà ocasionar la inadmissió a la propera edició de la Fira de Calella, sempre que l’Ajuntament de Calella ho estimi oportú. PARTICIPACIÓ Poden participar a la FDC tots els expositors que ho desitgin d’acord amb aquesta normativa i la Llei 8/1994, de 25 de maig, d’activitats firals, i el Decret 144/1995, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Activitats Firals. La sol·licitud de participació s’ha de formular per escrit amb el model que faciliti l’organització i disponible al web www.firadecalella.cat. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ L’estructura de la FDC té caràcter multisectorial i comprèn els següents sectors: Institucional Institucions (ajuntaments, consells comarcals, etc.) l’activitat de les quals estigui relacionada amb la difusió d’iniciatives i projectes públics d’àmbit local, comarcal, nacional o internacional. Els/les expositors/res hauran de facilitar a l’organització de la FDC la documentació que a continuació es detalla: □ □ □

Sol·licitud de participació a la 30a Fira de Calella i l’Alt Maresme Document d’autoliquidació degudament complimentat Justificant del pagament

Artesania de productes no alimentaris Tindrà la condició d’artesà/ana tota persona que realitzi una activitat d’acord amb la definició d’artesania, sempre que aquesta activitat estigui inclosa en el Repertori d’Oficis Artesans publicat a la web http://www.artesania-catalunya.com . Es consideraran artesans/nes de productes no alimentaris, aquelles persones físiques o jurídiques que compleixin amb una activitat de “producció, transformació o reparació de béns artístics i de consum, i la de prestació de serveis, realitzada mitjançant processos en els quals la intervenció personal i el coneixement tècnic constitueixen factors predominants i que donen com a resultat l'obtenció d'un producte final individualitzat, que no és susceptible d'una producció industrial totalment mecanitzada o en grans sèries”, d’acord amb els criteris estipulats per Artesania Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Els/les expositors/res hauran de facilitar a l’organització de la FDC la documentació que a continuació es detalla:

Pàgina 3


Normes de participació firal □ □ □ □ □

Sol·licitud de participació a la 30a Fira de Calella i l’Alt Maresme Sol·licitud de subvenció com a artesans/nes de productes no alimentaris Document d’autoliquidació degudament complimentat Fotocòpia del DNI/NIE/CIF Fotocòpia de l’acreditació que expedeix Artesania Catalunya (qualsevol d’elles): o o o

□ □ □

Carnet d’Artesà Professional, Carnet d’Artesà Cultural, Diploma de Mestre Artesà

Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament liquidat (no caldrà acreditar aquesta documentació si l’expositor/a només està en possessió del Carnet d’Artesà Cultural) Currículum de l’expositor Memòria descriptiva acompanyada de fotografies del procés d’elaboració, transformació o reparació de bens artístics i de consum, on es descriuen els materials, l’utillatge i les tècniques emprades. Justificant del pagament

Altrament, l’artesà/ana participant a la FDC restarà obligat a realitzar com a mínim una peça artesanal inspirada o personalitzada amb motiu/s propi/s de Calella, de qualsevol mena (arquitectònic, geogràfic, cultural, històric, etc.), que podrà disposar a l’estand per a la seva exposició i/o venda. El CO comunicarà aquesta condició a l’artesà/ana participant en el moment de realitzar la sol·licitud de participació. Artesania de productes alimentaris Grup I Es consideraran artesans/nes alimentaris/àries les persones físiques o jurídiques que realitzin una de les activitats relacionades en el repertori d’oficis d’artesania alimentària Grup I, que es detallen posteriorment i que estiguin en possessió de la Carta d’Artesà Alimentari corresponent lliurada pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Els/les expositors/es hauran de facilitar a l’organització de la FDC la documentació que a continuació es detalla: □ □ □ □ □ □ □ □ □

Sol·licitud de participació a la 30a Fira de Calella i l’Alt Maresme Sol·licitud de subvenció com a artesans/nes de productes alimentaris Grup I Document d’autoliquidació degudament complimentat Fotocòpia del DNI/NIE/CIF Fotocòpia de la Carta d’Artesà Alimentari expedida pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament liquidat Currículum de l’expositor Memòria descriptiva acompanyada de fotografies del procés d’elaboració, transformació i manipulació on s’expliciten els materials, l’ utillatge i les tècniques emprades Justificant del pagament

Grup I: o o o o

o

Elaboració de melmelades i conserves de fruites Elaboració de licors i aiguardents Elaboració d’envinagrats, adobats, salmorres i salats Elaboració de formatges i matons Elaboració de caramels de mel i essències silvestres

Pàgina 4


Normes de participació firal Artesania de productes alimentaris Grup II Es consideraran artesans/nes alimentaris/àries les persones físiques o jurídiques que realitzin una de les activitats relacionades en el repertori d’oficis d’artesania alimentària Grup II, que es detallen posteriorment, i que estiguin en possessió de la Carta d’Artesà Alimentari corresponent lliurada pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Els/les expositors/es hauran de facilitar a l’organització de la FDC la documentació que a continuació es detalla: □ □ □ □ □ □ □ □ □

Sol·licitud de participació a la 30a Fira de Calella i l’Alt Maresme Sol·licitud de subvenció com a artesans/nes de productes alimentaris Grup II Document d’autoliquidació degudament complimentat Fotocòpia del DNI/NIE/CIF Fotocòpia de la Carta d’Artesà Alimentari expedida pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament liquidat Currículum de l’expositor Memòria descriptiva acompanyada de fotografies del procés d’elaboració, transformació i manipulació on s’expliciten els materials, l’utillatge i les tècniques emprades Justificant del pagament

Grup II: o o o

Cansaladeria i xarcuteria Pastisseria Forn de pa

Docència Empreses l’activitat econòmica de les quals estigui relacionada amb el món de la formació acadèmica. Els/les expositors/res hauran de facilitar a l’organització de la FDC la documentació que a continuació es detalla: □ □ □ □ □ □

Sol·licitud de participació a la 30a Fira de Calella i l’Alt Maresme Document d’autoliquidació degudament complimentat Fotocòpia del DNI/NIE/CIF Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament liquidat Dossier descriptiu de l’activitat econòmica que desenvolupa l’empresa Justificant del pagament

Sector Comercial i Vitrines Empreses l’activitat econòmica de les quals estigui relacionada amb qualsevol sector econòmic amb afany de lucre. Els/les expositors/res hauran de facilitar a l’organització de la FDC la documentació que a continuació es detalla: □ □ □ □ □

Sol·licitud de participació a la 30a Fira de Calella i l’Alt Maresme Document d’autoliquidació degudament complimentat Fotocòpia del DNI/NIE/CIF Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament liquidat Dossier descriptiu de l’activitat econòmica que desenvolupa l’empresa

Pàgina 5


Normes de participació firal □

Justificant del pagament

Entitats i associacions de Calella Tindran la consideració d’entitats i associacions de Calella aquelles que estiguin constituïdes com a tals legalment i hagin comunicat a l’Ajuntament de Calella dita condició. En el cas que les entitats tinguin un abast sotscomarcal (Alt Maresme) o comarcal (Maresme), caldrà que l’entitat acrediti dita condició i que aporti documentació al respecte de la inscripció al registre d’entitats de la població en la qual estiguin inscrites i/o que doni fe de la seva constitució legal. No es tindran en compte les sol·licituds de participació formulades per part d’entitats que promoguin actituds contràries als drets de les persones, dels animals, amb idearis racistes i xenòfobs, i/o que persegueixin finalitats o utilitzin mitjans tipificats com a delicte, així com les associacions secretes i de caràcter paramilitar, en compliment de l’article 2 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. Tindran caràcter preferent les entitats ja participants en anteriors edicions de la FDC i aquelles entitats que sol·licitin participar a la FDC, les finalitats estatutàries de les quals tendeixin a promoure l’interès general i siguin de caràcter cívic, educatiu, científic, cultural, esportiu, sanitari, de promoció dels drets humans, de defensa i promoció dels drets de les persones minusvàlides, d’assistència social, de cooperació per al desenvolupament, de promoció de la solidaritat, de promoció de la dona, de protecció de la infantesa, de foment de la igualtats d’oportunitats i de la tolerància, de defensa del medi ambient, de foment de l’economia social o de la investigació, de promoció del voluntariat social, de defensa de consumidors i usuaris, de promoció i atenció a les persones en risc d’exclusió per raons físiques, socials, econòmiques o culturals, i qualssevol altres de natura similar. Les entitats participants hauran de realitzar activitats durant els dies de la FDC i comunicar-ho prèviament al CO de FDC. Les sol·licituds d’entitats que no prevegin la realització d’activitats seran desestimades. Els/les expositors/res hauran de facilitar a l’organització de la FDC la documentació que a continuació es detalla: □ □ □ □ □ □ □

Sol·licitud de participació a la 30a Fira de Calella i l’Alt Maresme Sol·licitud de subvenció com a entitat i associació de Calella (o de l’Alt Maresme o del Maresme) Sol·licitud de retorn del dipòsit d’entitats Document d’autoliquidació degudament complimentat Fotocòpia del NIF/CIF de l’entitat Relació d’activitats que l’entitat duu a terme durant l’any així com la previsió de realització d’activitats durant els dies de la FDC Justificant del pagament

CONSIDERACIONS GENERALS Els expositors que hagin participat en la darrera edició de la FDC tindran prioritat en la reserva d’estands. El CO de la FDC té la facultat d’acceptar o desestimar qualsevol sol·licitud de participació.

Pàgina 6


Normes de participació firal La reserva i ocupació de l’estand només es farà efectiva un cop l’organització disposi del justificant de pagament. En cas que un expositor renunciï a participar a la fira, haurà de notificar la renúncia per escrit com a mínim 15 dies abans de l’ inici de la mostra. En aquest cas l’organització retornarà el 50% de l’ import satisfet. Si la renúncia es produeix més tard de la data anunciada, o no és notificada en la forma expressada, suposarà la pèrdua del dret a recuperar qualsevol reintegrament. Els expositors que no facin efectiu el pagament relatiu al lloguer d’estand o espai, perdran la seva condició de potencial expositor i no podran participar en la mostra. Es prohibeix la cessió o el sotsarrendament d’estands i/o espais sense el consentiment del CO de la FDC. Els expositors artesans no podran mostrar productes que no estiguin detallats prèviament en la memòria de sol·licitud de participació a la FDC. CONTRACTACIONS DE SERVEIS EXTRES A PROVEÏDORS EXTERNS La il·luminació general del recinte firal va a càrrec de l’organització. Les connexions de llum i força seran efectuades pels tècnics de la FDC. Els expositors que així ho sol·licitin disposaran de punts d’abastament d’aigua i/o de qualssevol altres serveis de proveïdors externs reconeguts per l’organització de la FDC. Tanmateix, els expositors hauran de tramitar aquestes sol·licituds en el moment de formalitzar la inscripció a la FDC i comunicar-ho al CO. El cost que produeixi el muntatge d’un punt d’aigua, així com el mobiliari llogat a l’empresa proveïdora dels estands i/o qualsevulla altres serveis que poguessin ser contractats mitjançant empreses proveïdores externes reconegudes per l’organització de la 30a Fira de Calella i l’Alt Maresme, anirà a càrrec de l’expositor. L’Ajuntament de Calella declina tota responsabilitat derivada de la contractació de serveis externs per part dels expositors. Els expositors que per la naturalesa de les activitats a desenvolupar durant els dies de la fira requereixin una contractació superior als 1.100 W de llum, hauran de notificar-ho prèviament a l’organització. ACCÉS AL RECINTE Cada expositor rebrà 3 acreditacions que donen dret al lliure accés al recinte firal i 1 passi d’estacionament. Excepcionalment, i per raons fonamentades i argumentades, es podran concedir acreditacions extra, que es concediran prèvia petició per part de l’expositor. Per a l’accés al recinte firal fora de l’horari de fira serà indispensable la identificació de cada expositor mitjançant l’acreditació lliurada prèviament. Els expositors que vulguin accedir als seus estands fora de l’horari de fira, només podran fer-ho 1 hora abans de l’obertura al públic. Sota cap altre concepte es podrà accedir al recinte firal. MUNTATGE

Pàgina 7


Normes de participació firal La responsabilitat del muntatge i neteja de l’interior de l’estand correspon exclusivament a l’expositor. S’haurà de respectar l’horari de muntatge, de les 15.00 h a les 0.00 h del dimecres, 22 de setembre de 2010, i de les 8.00 h a les 15.00 h del dijous, 23 de setembre de 2010. La inauguració de la FDC se celebrarà el dijous 23 de setembre de 2010 a les 17.00 hores. Cal tenir en compte que el servei de vigilància de la Fira no començarà fins el dimecres 22 de setembre de 2010 a partir de les 15.00 h. En cas que el dijous 23 de setembre de 2010 a les 17.00 h un expositor no hagués ocupat l’espai o l’estand reservat, el CO podrà cedir-lo a un tercer, sense cap obligació d’indemnitzar l’expositor. Les instal·lacions pròpies dels estands o terrenys i la col·locació de mercaderies hauran d’estar enllestides abans de les 15.00 hores del dijous 23 de setembre de 2010. L’expositor restarà obligat a deixar en les mateixes condicions l’estand o espai assignat, i serà el responsable de qualsevol desperfecte ocasionat. No es podrà pintar, empaperar, foradar o dur a terme qualssevol altres accions que ocasionin desperfectes a les parets dels estands. Els expositors no podran exhibir mostres, peces (artesanals o de qualsevol altre tipus) o mercaderies diferents de les indicades en la sol·licitud i en la memòria presentada i acceptada per part del CO. Queda prohibida l’exposició de productes que, per la seva natura, puguin molestar els altres expositors o el públic visitant, en especial productes perillosos, insalubres o que desprenguin males olors o puguin deteriorar les instal·lacions pròpies i comunes de la fira. L’expositor ha de prendre totes les mesures necessàries de seguretat i protecció per al bon funcionament de la maquinària i productes exposats. Només es procedirà a instal·lar punts d’aigua a les zones del recinte firal on sigui possible. No es podrà fer cap tipus de forat als estands o terrenys sense autorització expressa del CO; en cas contrari, el CO podrà exigir, si s’escau, l’import dels danys ocasionats, com també la reposició del sòl al seu estat original. DESMUNTATGE El desmuntatge dels estands no podrà iniciar-se fins a l’últim dia i després de l’hora de tancament del recinte, que enguany s’escaurà el diumenge, dia 26 de setembre de 2010 a partir de les 21.30 hores. Amb l’objectiu de realitzar un procés de desmuntatge respectuós amb l’entorn i per tal de facilitar una sortida ordenada i sense col·lapses del recinte firal, l’organització proposarà diverses possibilitats per a la sortida del recinte:  diumenge 26: 22.30 h  diumenge 26: 23.30 h  dilluns 27: 8.00 h

Pàgina 8


Normes de participació firal Caldrà respectar l’horari de desmuntatge estipulat per a cada expositor. Les instal·lacions i els elements subministrats per l’Ajuntament de Calella s’hauran de tornar en idèntiques condicions i estat en què foren lliurats. VIGILÀNCIA La FDC disposa d’un servei de vigilància, però l’Ajuntament de Calella com a organitzador declina tota responsabilitat pels danys que puguin patir les instal·lacions i els objectes exposats, tant pel que fa al deteriorament com a robatoris dels objectes exposats. L’Ajuntament de Calella té contractada una pòlissa d’assegurança que cobreix la responsabilitat civil per accidents i danys causats a tercers. El CO no es fa responsable del material de l’expositor i no es compromet a tenir contractada vigilància una vegada finalitzat el servei el dilluns, 27 de setembre de 2010, a les 8.00 h. L’organització declina tota responsabilitat pel dany que puguin patir les instal·lacions, maquinària i material per qualsevol classe de sinistre o interrupció del corrent elèctric, abans, durant o després de la FDC, i pels robatoris que puguin patir les instal·lacions i les mercaderies exposades. Els expositors hauran de tenir cura de la vigilància dels seus estands durant les hores de visita del públic. Els expositors han d’assegurar els articles exposats contra incendi, robatori, espoliació, furt i responsabilitat civil, amb la seva companyia d’assegurances. La FDC resta eximida de qualsevol risc que puguin córrer les persones dependents dels expositors, així com de les seves instal·lacions i mercaderies exposades en el recinte firal. CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES Els expositors resten obligats a autoritzar el lliure accés del personal de la FDC als seus estands, a fi de comprovar si s’ajusten a les prescripcions reglamentàries, com també acceptar el pas, a través dels seus estands, de les instal·lacions d’acondicionament general de la fira. La neteja dels carrers i dels espais comuns de la FDC anirà a càrrec de l’Ajuntament de Calella. Els expositors tindran cura de la neteja dels seus estands. Els residus s’hauran de dipositar als llocs expressament destinats a l’efecte. Es realitzarà la recollida selectiva dels residus que generi cada expositor; per tant, els expositors hauran de disposar dins l’estand els contenidors necessaris per poder seleccionar el paper i el cartró, el vidre, els envasos, la matèria orgànica i la resta de residus que puguin originar. A determinats llocs de l’espai d’accés d’aprovisionament de la fira hi haurà punts d’abocament selectiu per als expositors. El públic assistent a la FDC també tindrà a la seva disposició 5 contenidors per a la recollida selectiva de residus. Tanmateix, es demana al personal de cada estand la màxima col·laboració en la recollida selectiva tant pel que fa al propi estand com en relació al públic atès al seu espai.

Pàgina 9


Normes de participació firal Els expositors que per les seves característiques ofereixin al públic visitant de la FDC begudes alcohòliques o substàncies que poden generar dependència, tenen l’obligació de fer constar en forma de rètol o altra forma de senyalització perfectament visible, la prohibició de subministrament o venda de begudes alcohòliques als menors de 18 anys. Aquests rètols hauran d’estar redactats en català i faran referència expressa a la legislació vigent. Resta prohibit encomanar serveis o donar ordres als vigilants o treballadors/es de la FDC. Els expositors seran responsables de tots els danys causats a persones o objectes de tercers, quan el dany tingui origen en el propi estand. Resta prohibit l’ús desmesurat d’altaveus i aparells musicals des dels estands expositors, com també de publicitat que pugui molestar els expositors veïns o els visitants de la FDC. Per causes d’organització o de força major, el CO podrà variar la ubicació d’un expositor en el recinte i assignar-li una altra ubicació amb la mateixa extensió contractada, sense que per això hi pugui haver cap reclamació o indemnització. Altrament, la FDC es reserva el dret d’exposició publicitària i, en concret, de la publicitat que tingui com a suport o que estigui ubicada en instal·lacions, estructures i espais no contractats per particulars. Per accedir a la 30a Fira de Calella i l’Alt Maresme caldrà que els visitants adquireixin una entrada que tindrà validesa per entrar al recinte firal durant els dies que duri la FDC. Tant els rètols exteriors com els interiors dels estands hauran de ser redactats almenys en català. CONSIDERACIONS FINALS El CO es reserva el dret de clausurar els estands que infringeixin qualsevol de les disposicions. El CO pot modificar o complementar aquesta normativa amb altres normes per a la bona marxa de la fira. En cas que per motius aliens a l’organització o per causes de força major, no sigui possible celebrar la FDC, el CO decidirà les dates per a la celebració o la seva anul·lació, si així es considera convenient. Tota la responsabilitat del CO quedarà limitada a la devolució de la quota de participació satisfeta per part de l’expositor per a la reserva i ocupació de/dels l’estand/s contractat/ts. En qualsevol cas, cal complir totes aquelles normes establertes tant per l’Ajuntament de Calella com les referides a protecció civil i ordre públic dictades pels Departaments de Governació i Interior de la Generalitat de Catalunya en l’exercici de les seves respectives competències. Tots els expositors, pel sol fet de prendre part a la FDC, queden obligats a sotmetre’s, en tot, a aquestes normes. Calella, 25 de març de 2010

Pàgina 10

Normes de participació  

Document que regula la participació dels expositors a Fira de Calella i l'Alt Maresme