ÅRSBERETNING 2018

Page 1

Ă…rsberetning for virksomhetsĂĽret 2018


Årsberetning 2018

KAARINA KAIKKONEN «We Are Still The Same» på SALT Art & Music Foto: Hannu Aaltonen

2


Årsberetning 2018

Årsberetning 2018 Pauliina Gauffin Direktør April 2019

3


Ă…rsberetning 2018

4


Årsberetning 2018

INNHOLD Innledning

s7

Bakgrunn og historikk

s8

Styret

s8

Personal og organisasjon

s8

Nettverkssamarbeid

s 10

Økonomi

s 15

Strategi 2016-2018

s 15

Programvirksomhet

s 16

Informasjon og markedsføring

s 26

Arrangementskalender

s 30

Samarbeidspartnere

s 32

Takk

s 34

Årsregnskap 2018

s 36

5


Årsberetning 2018

JAAKKO NIEMELÄ «Nostalghia» på Oslo kulturnatt på taket av Den Norske Opera og Ballett Foto: Kulturbyrået Mesén

6


Årsberetning 2018

Innledning Året 2018 har vært et aktivt virksomhetsår for Finsk-norsk kulturinstitutt. Instituttet har gjennomført et kvalitativt og mangefoldig program på forskjellige steder i Norge. Kulturinstituttets virksomhet styres av strategidokument for årene 2016-2018 der bl.a. design har vært fokusområde. I 2018 gjennomførte instituttet en foredragsserie med seks foredragsholdere fra ulike designfelt med fokus på nyere finsk design sammen med Kunsthøgskolen i Oslo. I tillegg besto designsatsningen av workshopper for skolebarn med SuoMu – Suomen muotoilukasvatusseura ry i regi av Den kulturelle skolesekken samt Design Diplomacy-arrangement i samarbeid med Helsinki Design Week og Finlands ambassade i Norge. Finske keramikkdesignerne Kristina Riska og Caroline Slotte stilte ut i Galleri Format i Oslo. Instituttet satset også på to store billedkunstprosjekter. Jaakko Niemeläs videoanimasjon «Nostalghia» ble vist i forbindelse med Oslo kulturnatt på taket av Den Norske Opera og Ballett med nykomponert musikk av det norske kammerkoret Ensemble 96 og slagverksensemblet SISU. Kaarina Kaikkonens massiv kunstinstallasjon «We Are Still The Same» av 1200 brukte skjorter ble vist i kulturarena SALT. Største delen av finansieringen til instituttets virksomhet kommer fra det finske Undervisnings- og kulturministeriet. Instituttets økonomi er avhengig av prosjektfinansiering når det gjelder programvirksomhet som helhet. Økonomien har i 2018 vært stabil og det har vært mulig å delta også i større prosjekter. Årsregnskapets resultat viser et overskudd på 12.753 NOK. Regnskapet viser virksomhetens fremgang og i følge styret gir det vedlagte regnskapet med noter et godt bilde av institutetts virksomhet samt av den økonomiske situasjonen.

7


Årsberetning 2018

Bakgrunn og historikk Finsk-norsk kulturinstitutt ble opprettet i 1997 gjennom en felles avtale mellom Undervisningsministeriet i Finland og Kulturdepartementet i Norge. Instituttet arbeider for å styrke kontakten mellom Finlands og Norges kultur- og samfunnsliv og for å øke kunnskapen om Finland i Norge og omvendt. Instituttet fungerer som en informasjons- og kontaktsentrum og arrangerer bl.a. utstillinger, konserter, forfatterbesøk og seminarer i samarbeid med norske og finske organisasjoner. Instituttet støtter mobilitet mellom landenes kunstnere, kulturutøvere og -aktører. Finsknorsk kulturinstitutt er ett av Finlands 17 kultur- og vitenskapsinstitutter i verden. Siden 2010 har instituttet vært betegnet som «annen juridisk person» i Brønnøysundsregistret (jfr PRS). Dette beskriver instituttets virksomhet bedre enn «forening» som instituttet var betegnet tidligere.

Styret I 2018 besto Finsk-norsk kulturinstitutts styre av følgende personer: • Karl Einar Ellingsen, styreleder (Katarina Siltavuori, varamedlem) • Anna-Maija Isachsen, nestleder (Ragnfrid Trohaug, varamedlem) • Jan Sundberg, styremedlem (Virpi Näsänen, varamedlem) • Espen Stedje, styremedlem (Peder Horgen, varamedlem) • Niko Valkeapää, styremedlem (Bente Erichsen, varamedlem) I 2018 har styret holdt fire møter: 18.4., 22.8., 10.10. og 3.12. Tre av møtene ble holdt på kulturinstituttets lokaler på Wergelandsveien 23B i Oslo. Et av møtene, 22.8., ble holdt på Sentralen, Øvre Slottsgate 3 i Oslo. Etter møtet ble det arrangert et strategimøte vedrørende instituttets strategi for 2019-2021. Styremedlemmene som er bosatt i Finland og i

8

Nord-Norge har deltatt i noen av møtene gjennom Skype. Informasjonsutvekslingen mellom styrelederen og instituttets direktør har vært aktiv i løpet av året.

Personal og organisasjon Personal Kulturinstituttet har to faste ansatte, direktør og kulturprodusent. Åsa Juslin var instituttets direktør t.o.m. 23.11.2018 og kulturprodusent var Pauliina Gauffin t.o.m. 30.11.2018. Begge har hatt 100% stilling. F.o.m. 1.12.2018 har styret ansatt Pauliina Gauffin som instituttets direktør. Instituttet hadde ikke produsent 1.-31.12.2018, men hadde Iiris Tarvonen, instituttets tidligere praktikant som ekstrahjelp i desember. I 2018 har instituttet hatt en høgskolepraktikant finansiert av EDUFI (Utbildningsstyrelsen i Finland) og to praktikanter finansiert av Svenska Kulturfonden. Praktikantene er en verdifull ressurs for instituttet og deres innsats muliggjør


Årsberetning 2018

CAROLINE SLOTTE på Galleri Format Foto: Galleri Format

stort bredde i instituttets virksomhet. Praktikanter i 2018: • Katarina Pada 7.8.2017 - 2.7.2018 (Svenska kulturfonden) • Kirsten Reuter 15.1.-15.6.2018 (EDUFI - Utbildningsstyrelsen i Finland) • Ulrika Sundelin 7.8.2018-2.7.2019 (Svenska kulturfonden) Motiverte ansatte med relevant og mangesidig kompetanse er en forutsetning for instituttets virksomhet.

Sekreteriatene Finsk-norsk kulturinstitutt fungerer som sekretariat for Sibelius-selskapet i Norge og for Norskfinsk kulturfond. Instituttet kompen­ seres årlig økonomisk for sekretariatsoppdragene.

Instituttets lokaler Siden 2013 har instituttet vært lokalisert i adresse Wergelandsveien 23B. F.o.m. 2013 har instituttet konsentrert seg i produksjonsrettet

programvirksomhet innen instituttets tyngdepunktsområder: et tettere samarbeid med landets kulturaktører, balansering av instituttets økonomi, konsentrering av ressurser til programproduksjon samt hensyn til personalressurser. Dette er i tråd med de strategiske linjene som er utarbeidet for å gjennomføre prosjekter i samarbeid med lokale aktører. Instituttets lokaler er nært sentrale kulturaktører, Litteraturhuset og Kunstnernes Hus. Kontorlokalene er i loftetasjen i en gammel byvilla sentralt i Oslo. Leien av lokalene er rimelig sammenlignet med det generelle kostnadsnivået. Anslåtte leiekostnader er under en tredjedel av det de tidligere var i instituttets forrige adresse. Instituttet har 85 kvm til disposisjon og lokalene består av kontor, bibliotek og lager. Instituttet disponerer en egen parkeringsplass og kjellerlager. I løpet av året har Norsk-finsk forening (NFF) benyttet instituttets lokaler for sine møter.

9


Årsberetning 2018

Arbeidsmiljø Instituttet legger vekt på et godt arbeidsmiljø. I 2018 har det blitt holdt ukemøter og direktøren har holdt utviklingssamtaler med personalet. Under året var de totale sykefraværsdager 27 (hele døgn, inkl. praktikanter).

Miljø Instituttet praktiserer gjenvinning og sorterer kontorets avfall. Mye av materialet som produseres sendes elektronisk til mottakere.

Likestilling Instituttets ansatte består 100 % av kvinner. Dette kan forklares med at det har vært flere kvinnelige søkere til kulturinstituttets praksisplasser.

Kompetanseutvikling Instituttets personale oppfordres kontinuerlig til å etterutdanne seg. Instituttet dekker eventuelle etterutdanningskostnader i henhold til søknad og behov.

Nettverkssamarbeid Samarbeid med finske aktører i stasjoneringslandet Samarbeidet med finske og norske aktører innen kunst- og kulturbransjen er meget viktig for instituttet. Instituttet har også en nær relasjon til de finske aktørene i Norge. I instituttets virksomhet legges vekt på et godt samarbeid med Finlands ambassade, Business Finland og Den finländska evangelisk-lutherska församlingen i Norge. Det viktigste samarbeidsnettverket med andre finske aktører i Norge er Team Finland som består av representanter fra Finlands ambassade, Business Finland, Den finländska evangelisk-lutherska församlingen i Norge og kulturinstituttet. I 2018 har Foreningen Norden også deltatt på møtene. Instituttet utarbeider en felles strategi sammen med ambassaden hvert år. I denne lages det retningslinjer for samarbeidsprosjekter og felles fokusområder. Ambassaden stiller sin medietjeneste til instituttets disposisjon og arrangerer journalistbesøk til Finland. Ambassadens prestisje gir merverdi til samarbeidsarrangementer som instituttet er med å organisere. Team Finland Norge har vært ledet av handels- og presseråd

10

Erja Karkkonen ved Finlands ambassade t.o.m. september 2018. Etter det har ambassadens rådgiver Henna Kvam vært ansvarlig for koordineringen av Team Finland Norge. Formålet for Team Finland er å øke samarbeidet og informasjonsutvekslingen mellom de ulike partene. Team Finland streber etter å organisere felles reiser til ulike byer i Norge med sikte på økt kjennskap og samarbeid med områdets viktigste aktører. I 2018 organiserte Team Finland et besøk til Stavanger. Instituttets direktør og produsent deltok i besøket. I tillegg til ulike felles besøk med ambassaden arrangerte kulturinstituttet også egne besøk med relevante kulturaktører og -arbeidere. Et spesielt takk rettes til ambassadør Erik Lundberg, ambassadør Mikael Antell (f.o.m. september 2018), presse- og handelsråd Erja Karkkonen samt pastor Anssi Elenius for et godt samarbeid. Samarbeidet mellom instituttet og ambassaden fungerer bra og kommunikasjonen er tett. I 2018 har instituttet og ambassaden samarbeidet om følgende arrangement: • Mars 2018: Design Diplomacy-arrangement med Helsinki Design Week i ambassadens residens. Den finske designeren Iina Vuorivirta og den norske designeren Kristine Five Melvær møtte i en diskusjon i form av et kortspill utviklet av Helsinki Design Week. • September 2018: Steam Talk-arrangement et startup-event for å inspirere studenter og unge entreprenører med ulik bakgrunn fra design, teknologi og business. • September-desember 2018: Kaarina Kaikkonens kunstinstallasjon «We Are Still The Same» av 1200 brukte skjorter ble åpnet på kulturarena SALT. Ambassadør Mikael Antell åpnet både Kaikkonens installasjon, produsert av instituttet, og Steam Talk-arrangementet. • Oktober 2018: Estlands 100-årsjubileum ble markert med besøk av forfatteren Sofi Oksanen i samarbeid med Finlands ambassade, Estlands ambassade og Foreningen Norden i Stiftelsen Fritt Ords lokaler.


Årsberetning 2018

STEAM TALK FINLAND på SALT Art & Music Foto: Hannu Aaltonen

11


Årsberetning 2018

Samarbeid med de øvrige instituttene i verden Finsk-norsk kulturinstitutt tilhører Finlands kultur- och vetenskapsinstitut r.f. Finlands kultur- og vitenskapsinstitutts vårmøte ble arrangert i Athen 2.-4.5. Instituttets direktør og produsent deltok i møtedagene. Høstmøtet ble arrangert på Hanaholmen i Esbo 15.-17.10. Der deltok instituttets direktør, produsent og praktikant Ulrika Sundelin. I tillegg deltok direktør Åsa Juslin i Utrikesministeriets presse- og informasjonsdager i Helsingfors 7.-8.2.

Samarbeid med utenlandske kulturaktører i stasjoneringslandet I instituttets grunnvirksomhet er det viktig å formidle informasjon om planlagte projekter til mulige samarbeidsorganisasjoner. Finsk-norsk kulturinstitutt samarbeider også med andre kulturinstitutter som har virksomhet i Oslo. Siden høsten 2008 har samarbeidet vært aktivt da et EUNIC Norway kluster (European Union National Institutets for Culture) ble grunnlagt i Oslo. EUNIC Norway hadde møter fem ganger i 2018. Møtene ble holdt på Instituto Italiano di Cultura.

12


Årsberetning 2018

ANNA VAN DER LEI Designforedragsserien «Ei saa peittää» Badkast. Foto: Rene van der Hulst

13


Årsberetning 2018

INNTEKTER

2018

Offentlig støtte fra Finland

2 413 125,00

2 428 563,00

Offentlig støtte fra Norge

140 000,00

145 000,00

Prosjektbidrag/fonder

440 365,00

266 577,00

Sekretariatstilskudd

65 000,00

65 000,00

Øvrige inntekter

33 649,00

8 850,00

Annonser

10 000,00

10 000,00

Sum

3 102 139,00

2 923 990,00

UTGIFTER

NOK 2017

2018

Personalkostnader

1 362 291,00

1 362 363,00

Lokalkostnader

233 196,00

232 684,00

Prosjektkostnader

1 083 763,00

946 848,00

Øvrige administrasjonskostnader

601 529,00

369 716,00

Sum

3 280 779,00

2 911 611,00

Inntekter 2018

Utgifter 2018

Offentlig støtte fra Finland

Personalkostnader

Offentlig støtte fra Norge

Lokalkostnader

Prosjektbidrag/fonder

Prosjektkostnader

Sekretariatstilskudd

Øvrige administrasjonskostnader

Øvrige inntekter Annonser

14

NOK 2017


Årsberetning 2018

Økonomi

Strategi 2016-2018

Instituttets økonomi er stabil og man kan konstatere at tidligere års arbeid for å bedre økonomien har gitt resultater. Finlands undervisnings- och kulturministerium støttet instituttet med 2.428.563 NOK, dvs. 255.000 EUR. (2017: 2.413.125 NOK, dvs. 260.000 EUR). Støtte fra Kulturdepartementet i Norge var 145.000 NOK i 2018 (2017: 140.000 NOK).

Instituttes hovedmål i strategien 2016-2018 har vært nettverksbygging, utvikling av instituttets rolle som kompetent samarbeidspartner, formidler og initiativtaker innen kulturfeltet.

Instituttets øvrige inntekter består av sekretariatoppdrag som var 65.000 NOK. Den bilaterale Kulturfonden för Finland och Norge støttet instituttets grunnvirksomhet og prosjekter med 237.775 NOK (25.000 EUR). Svenska kulturfondens støtte til instituttet i 2018 var 28.802 NOK (3.000 EUR). Annonseinntekter var 10.000 NOK og øvrige inntekter 8.850 NOK. Instituttet arbeider med å utvide den finansielle rammen for virksomheten. I samsvar med sitt navn får instituttet arbeide i begge retninger, og i samsvar med vedtektene har instituttet mulighet for å søke om støtte til prosjekter og virksomhet av respektive land. I 2018 ble instituttet tildelt 145.000 NOK av Kulturdepartementet i Norge som årlig virksomhetsstøtte. På grunn av at instituttet får statsstøtte, kan instituttet ikke søke om projektfinansiering fra Norsk kulturråd. Dette påvirker muligheten for å eksportere norske prosjekter til Finland.

Instituttets innflytelse måles med antall samarbeidspartnere og samarbeidets art, antall samarbeidsprosjekter, samt besøksantall. I tillegg måler instituttet ekstern finansiering, antall og art oppfølgingsprosjekter, samt formidling og informasjon. Når det gjelder lokal samarbeid, har instituttet som mål å øke antall norske samarbeidpartnere, utvide innholdet i samarbeidet samt styrke eksisterende samarbeidsnettverk. Prosjekter som er målrettet og av høy kvalitet forsterker instituttes rolle som en kompetent samarbeidspartner, nettverksbygger og formidler innen kulturutveksling. Strategien for de kommende årene skal oppdateres og sammenstilles i løpet av 2019.

Programvirksomheten finansieres delvis gjennom ekstern finansiering og gjennom samarbeidsavtaler. Dette medfører usikkerhet og gjør langsiktig planlegging vanskelig. Instituttet bruker regnskapsfirmaet Saga Regnskap og Økonomi (org. nr: 981 440 838). Revisor er Echas Revisjon AS v/ Erik Christoffersen (org nr: 980 906 965), som er statsautorisert revisor.

15


Årsberetning 2018

SOPHIA EHRNROOTH på PechaKucha Night Oslo Foto: Finno

Programvirksomhet Instituttets programvirksomhet består av ulike kunst- og kulturuttrykk. I samarbeid med norske og finske aktører arrangerer instituttet prosjekter innen visuell kunst, design, arkitektur, litteratur, film, musikk og scenekunst. Det arrangeres også foredrag, seminarer og workshops. I tillegg til planlegging, koordinering og gjennomføring av ulike kulturprosjekter hører nettverksbygging og informasjonsarbeid til kulturinstituttets grunnvirksomhet. Formidling og brobygging har i økende grad spilt en stor rolle i instituttets virksomhet. Finske og norske aktører presenteres for hverandre og veiledes sammen. Instituttet skaper kontakter også ved å koordinere møter og ved å arrangere besøksprogram og research-reiser innen nøkkelprosjekter. Research-reiser og besøk har som mål å forsterke nettverket og tilby finske kulturaktører synlighet i Norge. Slike reiser og besøk er kostnadseffektive, bærer ofte frukt og leder til samarbeidsprosjekter i fremtiden.

16


Årsberetning 2018

Instituttet følger prosjektenes besøksantall systematisk. Antall av besøkende er oppgitt av samarbeidspartneren, instituttet eller arrangøren. I løpet av året har ca. 128 000 personer deltatt i virksomheten og evenement som instituttet har vært med å arrangere.

PROGRAMVIRKSOMHET

2018

Besøkere

Utstillingssamarbeid

7

121 358 1)

Konsertsamarbeid

12

2 066

Forelesninger/seminarer/workshops

15 2)

1 970

Litteratursamarbeid

6

275

Scenekunstsamarbeid

3

440

Filmsamarbeid

7 3)

2 183

1) Hvorav ca. 100.000 er besøkere av Kaarina Kaikkonens verk i offentlig rom sentralt i Oslo mellom 20.9.-31.12.2018 2) Hvis den samme workshoppen/forelesningen har blitt arrangert flere ganger vises det kun én gang i statistikken (f.eks. workshoppene i samarbeid med Den kulturelle skolesekken vises som et prosjekt, men den samme workshoppen ble arrangert 4 ganger for ulike elever). 3) Instituttet har samarbeidet med 7 ulike filmfestivaler/-arrangementer. Sammen var det 19 filmvisninger.

Programvirksomhet 2017

Programvirksomhet 2018

Utstillingssamarbeid

Utstillingssamarbeid

Konsertsamarbeid

Konsertsamarbeid

Forelesninger/seminarer/workshops

Forelesninger/seminarer/workshops

Litteratursamarbeid

Litteratursamarbeid

Scenekunstsamarbeid

Scenekunstsamarbeid

Filmsamarbeid

Filmsamarbeid

17


Årsberetning 2018

Fokusområdet i programvirksomhet 2018 I 2018 har instituttet hatt fokus på design. Instituttet arrangerte i samarbeid med Helsinki Design Week og Finlands ambassade i Norge Design Diplomacy-arrangement, foredragsserien «Ei saa peittää - finner snakker om design» sammen med Kunsthøgskolen i Oslo, workshopper med SuoMu –Suomen muotoilukasvatusseura ry i regi av Den kulturelle skolesekken samt en utstilling med to finske keramikkdesignere i Galleri Format i Oslo. I tillegg til flere design-relaterte arrangementer har instituttet satset på større prosjekter innen visuell kunst: Jaakko Niemeläs videoanimasjon «Nostalghia» ble vist på Operahusets tak i Oslo og Kaarina Kaikkonens kunstinstallasjon på kulturarena SALT. Instituttets programvirksomhet har i løpet av året vært aktiv og mangesidig. Utgiftene for programvirksomheten i 2018 var 946.848 NOK.

KAARINA KAIKKONEN «We Are Still The Same» på SALT Art & Music Foto: Finno

18


Årsberetning 2018

Utstillingssamarbeid

Kaarina Kaikkonens installasjon på SALT Art & Music

Jaakko Niemelä, Ensemble 96 og SISU på taket av Den Norske Opera og Ballett / Oslo kulturnatt

Instituttet produserte sammen med kunstneren Kaarina Kaikkonen en massiv kunstinstallasjon «We Are Still The Same» lagd av 1200 brukte skjorter. Installasjonen har blitt vist siden september på en fiskehjelle på kulturarena SALT sentralt i Oslo. Verket ble brukt bredt i markedsføringsmaterialet av Oslo europeisk miljøhovedstadsår 2019, som ble åpnet i starten av januar 2019. Kaikkonens verk prydte både plakater og digitale markedsføringsskjermer i kollektivtransport og T-banestasjoner i Oslo-området i november/desember 2018. Installasjonen ble også brukt som bakgrunn til den norske elektronikamusikeren Emilie Nicolas sin opptreden på NRK P3 Gull. Installasjonen vises fortsatt på kulturarena SALT i 2019.

Jaakko Niemeläs videoarbeider «Nostalghia» og «The Seventh Wave» sammen med det norske kammerkoret Ensemble 96s og slagverkgruppen SISUs opptreden ble vist på Oslo kulturnatt på taket av Den Norske Opera og Ballett i september. Arrangementet ble trukket frem som et av kulturnattens hovedarrangementer. vvvProduksjonen var et samarbeid mellom kulturinstituttet, Kulturbyrået Mesén, Den Norske Opera og Ballett og Oslo kulturnatt.

19


Årsberetning 2018

Kristina Riska og Caroline Slotte på Galleri Format I samarbeid med Galleri Format Oslo viste kulturinstituttet to finske keramikkunstnere, Kristina Riska og Caroline Slotte. Slotte arbeider som professor i keramikk på Kunsthøgskolen i Oslo og Riskas store keramikkskulpturer, som ble vist i utstillingen, var produsert på keramikkverkstedet på Kunsthøgskolen i Oslo.

Kunstplass Oslo viste kunstprosjektet «Protestfabrikken» der kunstnerne Kikka Rytkönen og Heidi Kilpeläinen deltok med performanser. I tillegg ble det vist et videoprogram i regi av kunstnerorganisasjonen MUU ry. Prosjektet ble arrangert i forbindelse med HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival.

En reise i Mummidalen på Hadeland Glassverk

Lahkonit - Tilnærme - Lähestyä Approach

Hadeland Glassverk viste utstillingen «En reise i Mummidalen» hele sommeren 2018. Den interaktive utstillingen var rettet mot hele familien der man ble ledet gjennom Mummidalen.

I samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo, Samisk Høgskole og Konstuniversitetets Teaterhögskola i Helsingfors ble det arrangert et finsk-norsk samarbeidsprosjekt innen kunst, design og pedagogikk. I prosjektet deltok over tretti masterstudenter med forskjellige nasjonaliteter og ca. nitti ungdommer fra skolen i Kautokeino. Sammen presenterte de både utstillinger, installasjoner og performanser.

Annika Dahlsten og Markku Laakso på Skábma-festivalen Skábma-festivalen for samisk samtidskultur viste utstilling av kunstnerduoen Annika Dahlsten og Markku Laakso.

KAARINA KAIKKONEN - bygging av kunstinstallasjon med assistenter Foto: Finno

20

Protestfabrikken på Kunstplass Oslo


Årsberetning 2018

KRISTINA RISKA & CAROLINE SLOTTE på Galleri Format Foto: Galleri Format

21


Årsberetning 2018

Forelesninger og seminarer I 2018 arrangerte kulturinstituttet i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo en foredragsserie som løftet fram dagsaktuelle finske formgivere fra ulike designfelt. Foredragene var spesielt rettet mot designstudenter, men var også åpne for publikum. Seks formgivere holdt foredrag: • Klaus Aalto fra AALTO+AALTO som arbeider med gjenstander, romdesign og utstillinger • Kasper Strömman, grafisk designer, blogger, idémaker, medieprofil og stand-up komiker • Anna van der Lei, designer og foreleser i samtidsdesign på Aalto-universitetet i Helsingfors • Thomas Modeen, arkitekt og designer som jobber med prosjekter som spenner fra smykke­ design til arkitektur og fra reklamer til film • Minna Palmqvist, klesdesigner interessert i grenselandet mellom mote og kunst • Kivi Sotamaa, designer og pioner innen digital design med arbeid som strekker seg fra urban design til produkt- og møbeldesign I løpet av 2018 inviterte instituttet tre kulturaktører til å presentere sin virksomhet på PechaKucha Night Oslo. Evenementet er populært og arrangeres fire ganger i året på DogA - Design og Arkitektur Norge. Instituttet bidro med følgende foredragsholdere: • Arkitektene bak Finnskogens hus: Filip Lipinski, Juras Lasovsky, Hanna Johansson og Andrea Baresi – et ungt arkitektteam som vant konkurransen om et nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum i Svullrya. • Sophia Ehrnrooth, billedkunstner og filmprodusent presenterte videoinstallasjonen «Drömmen om mästerskapet» som handler om unge fotballspilleres drømmer om suksess • Kaisa Leka, tegneseriekunstner som publiserer selvbiografiske bøker om den menneskelige tilværelsens natur Instituttet arrangerte to foredragsarrangementer i samarbeid med Finlands ambassade:

22

• Design Diplomacy-arrangement, et konsept lansert av Helsinki Design Week. Publikum ble ønsket velkommen til ambassadørboligen og det ble arrangert et møte mellom en finsk og en norsk designer. Den finske designeren som ble invitert var Iina Vuorivirta og den norske designeren Kristine Five Melvær. • Steam Talk-arrangement - et startup event for å inspirere studenter og unge entreprenører med ulik bakgrunn fra design, teknologi og business. I forbindelse med utstillingen «En reise i Mummidalen» på Hadeland Glassverk holdt Mia Österlund et foredrag om Tove Janssons poesi og tanker - «Att skapa för skrutt». I forbindelse med kunstprosjektet «Protestfabrikken» i Kunstplass, holdt Timo Soppela, kurator og direktør i kunstforeningen MUU ry, en presentasjon av videoverk som ble stilt ut i Kunstplass-galleriet. I samarbeid med Voksenåsen arrangerte instituttet «Silence Project», et miniseminar med temaet allemannsretten samt «Silence Meal» etter seminaret. Prosjektet er skapt av den finske kunstneren Nina Backman.

Konsertsamarbeid • Sibeliusprisen 2018 ble tildelt sopranen Lise Davidsen som mottok prisen i Oslo konserthus i februar i forbindelse med Oslo-Filharmoniens konsert der hun selv var solist. • Riksscenen - scene for folkemusikk og -dans presenterte flere finske musikere i løpet av året. Frigg, Gájanas, Matti Aikio og Okra Playground var blant de musikkguppene som opptrådte på folkemusikkscenen. • Kari Ikonen Trio og Raoul Björkenheim TRIADgjestet Trondheim Jazzfestival • Man Duo som består av indie-pop artistene Jaakko Eino Kalevi og Long-Sam spillet konsert i Kunsthall Stavanger. Konserten var en del av kunsthallens konsertprogramserie. • Munnspillkvartetten Sväng opptrådte på Tromsø internasjonale kirkefestival der de spilte en konsert i Tromsø domkirke. • Samtidsmusikkfestivalen ULTIMA 2018 presenterte «Remembering Mika Vainio», en hyllest til en pioner innen tekno, industriell og eksperimentell musikk med gjestene Jimi Tenor, Esko Routamaa og Tommi Grönlund.


Årsberetning 2018

KAISA LEKA på PechaKucha Night Oslo Foto: PechaKucha Night Oslo

KIVI SOTAMAA Designforedragsserien «Ei saa peittää» Hybrid. Foto: Filippo Fabi

23


Årsberetning 2018

Litteratursamarbeid • Kulturinstituttet var med på Nordens største litteraturfestival Norsk litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene på Lillehammer. Fra Finland deltok forfatteren Johanna Holmström i to ulike programpunkter, «Nordisk NU» og «Nærhet og avstand». Barnebokillustratøren Linda Bondestam deltok også i to ulike programpunkter på festivalen. Det ene hadde skolebarn som målgruppe og det andre var et åpent arrangement. • Estlands 100-årsjubileum ble markert med et arrangement i Oslo der Sofi Oksanen deltok og diskuterte med oversetter Øyvind Rangøy om historiens betydelse for tiden vi lever i. • Juha Itkonen opptrådte på Finnmark internasjonale litteraturfestival i Alta. Itkonen diskuterte med Veronicha Angell Bergli om relasjonen mellom litteratur og livet, sannhet og fiksjon.

Scenekunstsamarbeid • Leena Harjunpää Co deltok i Bergen Fringe Festival med danseforestillingen «All By Myself». • Emmi Venna deltok i Porsgrunn internasjonale teaterfestival med Scene:Bluss som er en eksperimentell plattform for å vise og snakke om arbeid. Det er en festival i festivalen med yngre kunst og kunstnere og et sted for å teste og dele ideer.

Filmsamarbeid Finske filmer og kortfilmer har i løpet av 2018 blitt vist flere steder i Norge. Flere filmfestivaler viser finske filmer i sitt program. Instituttet har arbeidet aktivt for å få finske manusforfattere og regissører til å delta i festivaler og andre filmarrangementer. • TIFF – Tromsø internasjonale filmfestival viste to finske spillefilmer: Teemu Nikkis Euthanizer og Hannaleena Haurus Thick Lashes of Lauri Mäntyvaara. • Minimalen kortfilmfestival i Trondheim viste syv finske kortfilmer i programmet NOR med 48 norske og nordiske filmer. • Kristiansand internasjonale filmfestival viste tre finske barnefilmer i sitt program i 2018. • Filmfestivalen Oslo Pix viste Selma Vilhunens og Hannaleena Haurus filmer og begge regissørene besøkte festivalen.

24

• TIFF Junior, barnefilmfestivalen i Tromsø, viste Selma Vilhunens Hobbyhorse Revolution og Little Wing. Manusforfatteren og barneskuespillere fra filmene besøkte festivalen. • Cinemateket i Oslo arrangerte stumfilmfestival der finsk musiker LauNau (Laura Naukkarinen) spilte sammen med Matti Bye til Victor Sjöströms melodrama Ingeborg Holm. • Nordisk Filmhelg – Nordisk råds filmpriskandidater vises på Cinemateket i Oslo. I år var Finlands kandidat Teemu Nikkis Euthanizer. Produsenten Jani Pösö deltok i Nordisk Filmhelg med diskusjon om «Det finske vemodet» med Montages-redaktører. • Movies on War i Elverum fikk besøk av journalisten Jessikka Aro fra YLE i forbindelse med visningen av filmene Løgnfabrikken og The Cleaners som handler om cyberkrig og utfordringene med sosiale medier. Regissør Jouko Aaltonen deltok også med sin film Krigens øyne.

Barn og unge Instituttet anser det er viktig å arbeide med aktiviteter rettet mot barn og unge. Insitituttet har hatt tett og godt samarbeid med DKS – Den kulturelle skolesekken allerede flere år. I 2018 arrangerte DKS Akerhus verksteder for skolebarn med SuoMu – Suomen muotoilukasvatusseura ry (SuoMu – the Finnish Association of Design Learning).

Fra Norge til Finland På grunn av begrensede ressurser har instituttets virksomhet bestått stort sett av import av finsk kultur til Norge. I 2018 har instituttet hatt tett kontakt med flere aktører innen visuell kunst og planlagt researchreiser og besøk av flere organisasjoner til Finland i 2019. Instituttet har nære og gode kontakter til Norges ambassade i Finland og har i 2018 hatt kontakt med ambassaden for å øke samarbeidet.


Årsberetning 2018

PROTESTFABRIKKEN på Kunstplass Foto: Kunstplass

Evaluering av virksomheten Den planlagte virksomheten har blitt gjennomført og de satte målene om publikumsgruppefokus og ekspertise har i store trekk blitt oppnådd. De gjennomførte prosjektene har blitt evaluert sammen med samarbeidspartnere. Man har gjennomgått hva som har vært vellykket og om det er noe som burde gjøres annerledes neste gang. Instituttets arbeid og virksomhet er høyt verdsatt blant samarbeidspartnere og den kompetansen som finnes på instituttet settes pris på.

PechaKucha Night: Finnskogens hus Foto: PechaKucha Night Oslo

Instituttet arbeider for å øke den eksterne finansieringen. In-kind finansieringen har en betydelig rolle i finansieringen av prosjekter. Det er vanskelig å få klare tall eller estimater av in-kind finansieringsdeler fra samarbeidspartnerne, men det er klart at instituttet ikke skulle ha mulighet til å arrangere større evenement om samarbeidspartneres personalressurser og leiekostnader ikke skulle dekkes som in-kind finansiering av partnerorganisasjonene. Norsk litteraturfestival: Linda Bondestam Foto: Finno

25


Årsberetning 2018 2018

Informasjon og markedsføring Instituttets kommunikasjonsstrategi Instituttet har en kommunikasjonsstrategi som revideres kontinuerlig. Instituttets kommunikasjonsstrategi kan sammenfattes slik: kommunikasjonen skal være mangesidig, av god kvalitet og ha en høy interaksjon. Den skal være interessant, aktuell og tydelig. Kulturinstituttet har i dag et bredt samarbeidsnettverk med norske kulturaktører og sterk posisjon i Norge og man samarbeider med sentrale kulturaktører både i Finland og i Norge. Først og fremst skal instituttet løfte fram sine egne samarbeidsprosjekter, men i tillegg kan man informere om evenement som er arrangert av andre der finske aktører medvirker.

Generelt om instituttets informasjon og markedsføring I 2018 publiserte instituttet to programhefter, et vår- og et høstprogram. Dette deles ut i hovedstadsregionen på ulike sentrale steder samt sendes ut til våre samarbeidspartnere. Informasjon om programmet sendes ut via nyhetsbrev, og det finnes på instituttets web- og Facebook-side. Instituttets e-postliste består av både finske og norske kulturorganisasjoner og -aktører, norske medier samt privatpersoner. Listen blir kontinuerlig oppdatert, og alle som står på listen, mottar et nyhetsbrev jevnlig. Instituttet informerer også om andre arrangementer gjennom sosiale medier som er organisert av andre aktører og speiler finsk kulturliv. Oppdatert informasjon om virksomheten finnes på instituttes web- og Facebook-side. Norsk-finsk foreningens magasin og Kirkon kukko - den finske forsamlingens magasin informerer også om instituttets arrangementer.

EN REISE I MUMMIDALEN på Hadeland Glassverk Foto: Finno

26


Årsberetning 2018

KAARINA KAIKKONEN «We Are Still The Same» inkludert i markedsføringen av Oslo miljøhovedstadsår 2019

27


Årsberetning 2018

Sosiale medier Gjennom årene har instituttet skapt fungerende kommunikasjonsmetoder og kommunikasjonskanaler. Man informerer om evenement på websiden, gjennom nyhetsbrev og pressemeldinger. Sosiale medier har fått større rolle som informasjons- og markedsføringskanaler. I tillegg til instituttets egne arrangementer og nyheter kan sosiale medier brukes for å informerere om arrangementer organisert av andre aktører som har med finsk kulturliv å gjøre. Antallet følgere i slutten av 2018 på Facebook var 2715 og antallet øker hele tiden. I tillegg til Facebook bruker instituttet Instagram der vi i slutten av året hadde 1089 følgere og Twitter der vi hadde 568 følgere. Sosiale medier muliggjør informering direkte fra arrangementer og senker terskelen for kommunikasjon og aktivering av publikum. Sosiale medier representerer rask informasjon direkte fra evenementsplasser mens instituttets webside tilbyr mer statisk innhold.

Media Oppmerksomhet fra medier er en utfordring. Det er vanskelig å nå nyhets­ terskelen bl.a. fordi massemediene er svært selektive hva de viser og skriver om. Instituttets evenement/samarbeidsprosjekter har under året blitt vist i bl.a. i Aftenposten, Klassekampen, Arkitektnytt, Gaffa.no, Subjekt, Ruijan Kaiku, Länsi-Suomi og NRK TV.

28


Ă…rsberetning 2018

29


Årsberetning 2018

Utstillingssamarbeid 1.2. Lahkonit - Tilnærme - Lähestyä - Approach

Sámi allaskuvla, Kautokeino

8.3.-8.4. Protestfabrikken, utstilling

Kunstplass, Oslo

2.6.-23.9.

Hadeland Glassverk, Jevnaker

En reise i Mummidalen

14.9. Jaakko Niemelä: «Nostalghia»

Den Norske Opera og Ballett, Oslo

20.9.- 2019

SALT Art & Music, Oslo

Kaarina Kaikkonen: «We Are Still The Same»

11.10.-18.11. Kristina Riska & Caroline Slotte: Keramikk

Galleri Format, Oslo

14.-19.11. Festival Skabmá: Annika Dahlsten & Markku Laakso Lebesby

Forelesninger / seminarer / workshops 15.2. Finnskogens hus: Hanna Johansson&Juras Lasovsky PechaKucha Night, Doga, Oslo 27.2. «Ei saa peittää»: Klaus Aalto 10.3.

Performance Voyage 7: Timo Soppela

Kunsthøgskolen i Oslo, Oslo Kunstplass, Oslo

21.3. Design Diplomacy: Vuorivirta & Five Melvær

Finlands ambassade, Oslo

19.-20.4. SuoMu: Bli en designer

Skoler i Rælingen kommune

24.4. «Ei saa peittää»: Kasper Strömman

Kunsthøgskolen i Oslo, Oslo

13.6. Sophia Ehrnrooth: Drømmen om mesterskapet

PechaKucha Night, Prindsen hage, Oslo

9.8. Mia Österlund: Tove Janssons poesi

Hadeland Glassverk, Jevnaker

11.9. «Ei saa peittää»: Anna van der Lei

Kunsthøgskolen i Oslo, Oslo

20.9. Steam Talk Finland

SALT Art & Music, Oslo

25.9. «Ei saa peittää»: Thomas Modeen

Kunsthøgskolen i Oslo, Oslo

6.11. «Ei saa peittää»: Minna Palmqvist

Kunsthøgskolen i Oslo, Oslo

29.11. Kaisa Leka: Imperfect

PechaKucha Night, Doga, Oslo

4.12. «Ei saa peittää»: Kivi Sotamaa

Kunsthøgskolen i Oslo, Oslo

7.12.

Silence Project: Nina Backman

Voksenåsen, Oslo

Scenekunstsamarbeid

30

8.3. Protestfabrikken, performance

Sentralen, Oslo

16.6. Scene: Bluss: Emmi Venna

Porsgrunn Int. teaterfestival, Porsgrunn

8.-9.9.

Bergen Fringe Festival, Bergen

Leena Harjunpää co: All By Myself


Årsberetning 2018

Konsertsamarbeid 8.2.

Sibeliusprisen 2018: Lise Davidsen

Oslo konserthus, Oslo

1.3. Folk på torsdag: Frigg

Riksscenen, Oslo

17.3. Klubbscenen Idja: Gájanas & Matti Aikio

Riksscenen, Oslo

10.5. Trondheim Jazzfest: Raoul Björkenheim TRIAD

Scene #30, Trondheim

11.5. Trondheim Jazzfest: Kari Ikonen Trio

Cinemateket, Olavshallen, Trondheim

2.-3.6.

Hadeland Glassverk, Jevnaker

Benny Törnroos og Mummitrollet

31.8. Man Duo: Jaakko Eino Kalevi & Long-Sam

Kunsthall Stavanger, Stavanger

6.9. Folk på torsdag: Teho

Riksscenen, Oslo

21.9. Ultima 2018: Remembering Mika Vainio

Blå, Ingensteds, Café Hærverk, Oslo

14.-19.11. Stumfilmfestival: Matti Bye og LauNau

Cinemateket, Oslo

18.10. Folk på torsdag: Okra Playground

Riksscenen, Oslo

3.11. Tromsø internasjonale kirkefestival: Sväng

Tromsø domkirke, Tromsø

Filmsamarbeid 15.-21.1. TIFF - Tromsø Internasjonale Filmfestival

Aurora Kino Fokus, m. fl., Tromsø

27.2. Minimalen kortfilmfestival

Nova Kino, Trondheim

24.-29.4.

Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival

Kristiansand Kino, Kristiansand

4.-10.6. Oslo Pix

Saga, Klingenberg, Kunstnernes Hus, Oslo

5.-9.9. Tiff Junior

Aurora Kino, Tromsø

27.-28.10. Nordisk Film: Teemu Nikki: Euthanizer

Cinemateket, Oslo

15.-17.11. Movies on War: The Eyes of a War

Elverum Kulturhus, Elverum

Litteratursamarbeid 29.5.-3.6. Dyr som ingen har sett: Linda Bondestam

Norsk Litteraturfestival, Lillehammer

29.5.-3.6. Nordisk strek: Linda Bondestam

Norsk Litteraturfestival, Lillehammer

29.5.-3.6. Nordisk NU: Johanna Holmström

Norsk Litteraturfestival, Lillehammer

29.5.-3.6. Nærhet og avstand: Johanna Holmström

Norsk Litteraturfestival, Lillehammer

7.12.

Fritt Ord, Oslo

Estland 100 år: Sofi Oksanen

3.11. Juha Itkonen

Finnmark Int. Litteraturfestival, Alta

31


Årsberetning 2018

Samarbeidspartnere i 2018: Bergen Fringe Festival Cinemateket Oslo Den finländska ev. luth församlingen i Norge Den Norske Opera og Ballett DKS - Den kulturelle skolesekken i Akershus DogA - Design og Arkitektur Norge Estlands ambassade EUNIC Norway Finlands ambassade Finnmark Internasjonale Litteraturfestival Foreningen Norden Galleri Format Hadeland Glassverk Helsinki Design Week KHiO - Kunsthøgskolen i Oslo Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival Kulturbyrået Mesén Kunsthall Stavanger Kunstplass Minimalen Kortfilmfestival Movies on War filmfestival Nordisk filmhelg Norsk Litteraturfestival - Sigrid Undset-dagene

32


Årsberetning 2018

NyMusikk Oslo-Filharmonien Oslo kulturnatt Oslo Pix PechaKucha Night Oslo Riksscenen - scene for folkemusikk og folkedans SALT Art & Music Sentralen Sibelius-selskapet i Norge Skábma - festival for samisk samtidskultur TIFF Junior TIFF - Tromsø Internasjonale filmfestival Tromsø Internasjonale Kirkefestival Trondheim Jazzfestival Ultima Oslo Contemporary Music Festival Voksenåsen - senter for svensk-norsk samarbeid

Vi har hatt et fruktbart samarbeid med FINNO siden 2012 og stor nytte av å få reisestøtte og tips på kunstnere for deretter å nettverke innen kunstfeltet siden den gang. Dette har ført til at vi har initiert nye kunstprosjekter i Norge som har involvert finske kunstnere. Dette ønsker vi å utvikle videre i tett samarbeid med FINNO.

Vi takker så mye for samarbeidet, og håper vi kan fortsette dette i senere utgaver av festivalen. Movies on War / Øystein Egge

Kulturbyrået Mesén / Vibeke Christensen

SLAGVERKSENSEMBLET SISU rigger opp for Oslo kulturnatt Foto: Kulturbyrået Mesén

33


Årsberetning 2018

Takk Finsk-norsk kulturinstitutts team for 2018 takker alle samarbeidspartnere og kontakter for et godt samarbeid i 2018. Hjertelig takk til kunstnere, forelesere, publikum, samarbeidspartnere og alle som har gjort en innsats for instituttets programvirksomhet.

Pauliina Gauffin produsent t.o.m. 30.11.2018 direktør f.o.m. 1.12.2018

Åsa Juslin direktør t.o.m. 23.11.2018

Katarina Pada høgskolepraktikant

Ulrika Sundelin høgskolepraktikant

Oslo 23. april 2019

34

Kirsten Reuter høgskolepraktikant


Årsberetning 2018

JAAKKO NIEMELÄ detalj av videoanimasjonen «Nostalghia»

35


Ă…rsberetning 2018

36


Ă…rsberetning 2018

37


Ă…rsberetning 2018

38


Årsberetning 2018

FINSK-NORSK KULTURINSTITUTT NOTER 2018 Note 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres med nominelt beløp på etableringstidspunktet. Inntektsføringsprinsipp Tilskudd fra stat og andre offentlige institusjoner inntektsføres i den perioden de er tildelt for, hvilket normalt vil falle sammen med utbetalingsåret. Tilskudd som er øremerket spesielle prosjekter, inntektsføres på det tidspunktet organisasjonen har juridisk rett til tilskuddet, det er rimelig sikkert at inntekten vil bli mottatt, og den kan måles pålitelig. Inntekter med utenlandsk valuta, blir omregnet til valutakurs på fakturatidspunkt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Note 2. Leiekontrakt Instituttet har en standard leiekontakt i Wergelandsveien 23 b Av posten annen driftskostnad på kr 602 392 utgjør husleie kr 212 385.

Note 3. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostander Andre ytelser Sum Lønn og annen ytelse til daglig leder Honorar / andre godtgjørelser til styret Antall årsverk

2018

2017

1 036 068 159 722 106 151 60 422 1 362 363 629 917 2

998 181 163 179 159 195 41 736 1 362 291 584 156 2

Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring etter lov om oblikatorisk tjenestepensjon. Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som pensjonskostnad. Revisor: Revisjonshonoraret for året er kostnadsført med kr 16 562 og utgjør i sin helhet ordinær revisjon.

39


Årsberetning 2018

FINSK-NORSK KULTURINSTITUTT NOTER 2018 Note 4. Bankinnskudd Av selskapets bankinnskudd er kr. 34 310 bundet på konto for skattetrekk. Skyldig skattetrekk utgjør kr 34 218 og er gjort opp ved forfall.

Note 5. Inntekter 2018

2017

Annonseinntekter Sekretariatsinntekt Sibelius-selskapet Sekretariatsinntekt Norsk-Finsk kulturfond Offentlige tilskudd fra Finland Offentlige tilskudd fra Norge - KD Kulturfondet för Finland och Norge Svenska Kulturfonden Seminarinntekter Refusjoner / andre inntekter Tilskudd reise prosjekt 717, EUR 848,95 Tilskudd prosjekt 705

10 000 25 000 40 000 2 428 563 145 000 237 775 28 802

10 000 25 000 40 000 2 413 125 140 000 323 207 94 105 24 063 9 586 8 053 15 000

Sum

2 923 990

Spesifikasjon av inntektene i regnskapet

40

8 850

3 102 139


Ă…rsberetning 2018

SUOMUWORKSHOP i regi av Den kulturelle skolesekken i Akershus Foto: Vibeke K. Hegg / DKS Akershus

41


Ă…rsberetning 2018

Finsk-norsk kulturinstitutt Wergelandsveien 23B, 0167 Oslo tlf. 22 47 76 80 info@finno.no www.finno.no

42


Årsberetning 2018

TTE CAROLINE SLOTTE på Galleri Format Foto: Finno

43


Ă…rsberetning 2018

44


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.