Page 1


FINN AWARD อากิ-อรรคพล อัครเทวินทร์ Take me out EP.18 อย่าเถียงหมอ หมอเรียนมา โมดิฟายปิกาจู้...คืออัลไล? INFO KNOWLADGE 9 งานสร้างสรรค์ ที่จัดว่ามีลิขสิทธิ์นะจ๊ะ รู้ไหม? ว่าการลอกเลียนแบบน่ะมันเป็นเรื่องที่บางประเทศเขาถืออย่าง รุนแรงเลยเชียว กฏหมายเขาแรง จับจริง ปรับจริง เป็นเรื่องเป็นราว เพราะ เขาคุม้ ครองลิขสิทธิท์ างปัญญาของผูส้ ร้างสรรค์ผลงานกันสุดๆ แต่กบั พีไ่ ทยเรา กับเรื่องของการก็อปปี้! ใช่... ก็อปปี้ไง เออ... ก็อปไปดิ สมมติว่าคุณเป็นปลาเล็กที่มีความฝัน แต่ยังมีครีบที่ไม่ใหญ่พอ แม้จะมี ลีลาการว่ายแหวกที่เหลือกินและคาดเดายาก แต่เพราะคุณไม่ได้อยู่มาก่อนใน หนองนำ้าแห่งนี้ กฏง่ายๆ บนโลกที่มีคุณอาจเคยได้ยินคำาว่า “ปลาใหญ่กินปลา เล็ก” แน่นอน... เมื่อคุณเป็นปลาเล็ก คุณต้องพยายามหลบหลีกเพื่อรอดชีวิต ให้ได้ ในทุกๆ ย่างก้าว รวมไปถึงฝั่งฝัน ที่คุณต้องอนทนไปให้ถึง แต่กับเรื่อง ของความคิดสร้างสรรค์ก็เข้าอีหรอบนี้เช่นกัน ปลาเล็กคิดอะไรมาปลาใหญ่ก็ จ้องกินไป หากเงินถึงกว่า สังคมกว้างกว่า ครีบใหญ่กว่า รู้จักกุ้งหอยปูปลา มากกว่า เพราะอยู่มาก่อนคุณ นั่นแหละ... คุณจะถูกอำานาจที่มองไม่เห็นดูด กลืนล้มหายไป ในกรณีนปี้ ลาเล็กบางตัวโดนรุมมากๆ เข้าก็เกิดอาการท้อ บาง ตัวถึงกับถอย บางตัวยังไม่ทันที่จะเริ่มลงมือสร้างสรรค์อะไรแต่ดันไปเห็นวงจร ที่แสนเหี้ยมก็เกิดอาการถอยหลังกลับไม่กล้าสร้างสรรค์อะไรใดๆ ด้วยซำ้า ทางออกเดียวคืออะไรรู้ไหม? “ทำาแม่งเลย ก็อปได้ก็ก็อปไป ให้มันรู้กันไป” เราขอยืมคำาพูดของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จากในคลิปรายการ I’m T.V. มาสักนิด... “อยากจะยิ่งใหญ่ต้องท�าให้เยอะกว่าเขา ต้องเหนื่อยกว่าเขา ต้องสะกดตัว เองว่าสามารถตายแทนได้กับสิ่งที่ท�า ต้องทุ่มเท ต้องเอาจริง... ไป! มึงออกไปสู้!!!”

ตำาผสม DIY พวงกุญแจจากเศษหนังเก่าๆ SURPRICE ENTERTAINMENT เปิดใจให้แนวดนตรีจาก Eletronic neon lamp DESIGN YOUR PLACE แนวคิดใหม่ๆ สำาหรับแต่งห้องแบบ “แฝดๆ” บรรณาธิการ : Mr. FINN กองบรรณาธิการ : ลลิตา สุนทรพุทธศาสน์ (Graphic, Creative) ณัฐวัฒน์ ฉัตรรัศมีกุล (Creative, Photographer) ณัฐพงษ์ สายบุญลี (Graphic, Photographer) พิชิต อุปศรี (Creative, Marketing) จันทนา จันทร์นอก (Marketing) เจ้าของ : ร้อยเก้าเฮาดีไซน์ โทร. 081-717-4331


after

extreame look

Officer look before

MENT

E t o p : EL

w a c t h : G-Shock Amg M100 s h o e s : VAN S x Haro 2013 vest: VOLCOM Bear Sle Clothe evess s by : ฮะโห น ง ส เ ก็ ต ช ็ อป

model :Onanong Sangjun age:26 years graphic design and cartoon ist


FINN’er || Design your place

TWIN room ยังไง ไม่ต้องใช้ 2 เตียง ไหนๆ FINN’er ฉบับนี้ก็ว่าด้วยการลอก เลียนแบบมาแล้ว Decorate your place ฉบับ นี้จึงขอเกาะกระแสว่าด้วยการก็อปที่ไม่ใช่ไป การไปก็อปอะไรของใคร แต่เราจะมาน�าเสนอ เกี่ยวกับการตกแต่งห้องส�าหรับ ‘คนก็อปปี้’ ส�ำหรับคนที่มีลูกแฝด หลำนแฝด แฟนแฝด เอ๊ย!! ไม่ใช่... เอำใหม่ๆๆ ส�ำหรับคนที่มีลูกแฝด หลำนแฝด คงจะปลำบปลื้มใจไม่น้อยที่ได้มีเด็กตัว เล็กๆ ตั้ง 2 คนอยู่ในกำรดูแล มีควำมน่ำรักแบบ ดับเบิล้ ให้แลชม มีควำมซนน่ำหยิกแบบ 2 เด้งรอบ ตัวตลอดเวลำ แต่ก็คงแอบหนักใจไม่เบำกับกำร จัดห้องหับหลับนอนให้กับเขำ หำกพื้นที่บ้ำนเล็กไป นิด และหำกดูยังไงพื้นที่ในห้องก็บรรจุเตียงนอน 2 เตียงไม่ได้... ครั้นจะให้เจ้ำตัวน้อยนอนเตียง เดียวกันมีหวังคงจะดิ้นเบียดกันตกเตียงเป็นแน่... ในกรณีนี้ไม่ยำกเลยและไม่จ�ำเป็นที่จะต้องใช้เตียง 2 เตียงแบบวิถขี องห้องฝำแฝดแบบโบร๊ำณโบรำณ เชิญมำชมภำพที่เรำน�ำมำฝำกกันดีกว่ำจะได้รู้เลย ว่ำห้องฝำแฝดนี่มันมีอะไรที่ต้องรับรู้ไว้ประยุกต์ใช้ เพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยในแบบคนเมือง...


FINN’er || FINN’er society

Toyota Motor Sport 2013 Circuit 2 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2556 สนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ จ.นครราชสีมา Vios-Yaris One Make Race สนามที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ซิ่งกระจายไปกับ New Vios ตัวใหมและแฮตชแบค Yaris เนนอารมณผูชมดวย โชวเหนือจาก Toyota Team Thailand และ Drift King กีกี้ ศักดิ์ นานา Art Exhibition Image Of Memory 1-31 สิหาคม 2556 รานกาแฟดินเผา บรรยากาศในรานกาแฟกับงานศิลปบางที ก็เขากันนะ อยางงานแสดงศิลปะคราวนี้เปน ผลงานของ อาจารยราชา ธงภักดิ์ ในหัวขอที่วา 'จินตภาพแหงความทรงจํา' งานนี้เรียกไดวาเพลิน มาก

Art Market @Cafe' 6-8 กันยายน 2556 รานกาแฟดินเผา

งานจําหนายสินคา แฮนดเมดsหลากหลาย ไอเดียดีๆ กับบรรยากาศ ชิลลๆ ในรานกาแฟ เดิน เลือกของกันเพลินเลยทีเดียว ซึ่งงานนี้ก็จัดโดย พี่อารท B a a n b a a n s t u d i o c a f e'

Reggae and Ska Concert 14 กันยายน 2556 รานนั่งตู ฟรีปารตี้เอาใจสาวก Rasta ดวยวงดนตรีตรงสายสุดเจง อันดับตน ๆ ของโคราช ทั้ง Up 2 Me และ Gecko Jah Thailand งานนี้สาวก Rasta คนไหนที่พลาดถือวาพลาดครั้ง ใหญเลยทีเดียว


9

FINN’er || INFO KNOWLADGE

info

FINN’er || INFO KNOWLADGE

knowledge งานสรางสรรค

ลิขสิทธิ์

ที่มี

งานวรรณกรรม หนังสือ

สิ่งพิมพ จุลสาร

สิ่งเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร

งานโสตทัศนวัสดุ แผน เลเซอรดิสก วีดีโอเทป

งานแพรเสียงภาพ

งานสิ่งบันทึกเสียง เทปเพลง

แผนคอมแพ็คดิสก

งานนาฎกรรม การเตน

งานเกี่ยวกับการรํา

การทําทา

การนํ าออกเผยแพร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือโทรทัศน

งานดนตรีกรรม ทํานองและเนื้อรอง

โนตเพลงที่ไดแยก เรียบเรียงเสียงประสานแลว

งาน

ภาพยนตร งานศิลปกรรม

งานทางดานจิตรกรรม ประติมากรรม

งานในแผนกวรรณคดี แผนกศิลปะ

แผนกวิทยาศาสตร

โครงสราง

ภาพพิมพ


FINN’er || WE-WORLD

WE แก๊งทองค�ำยัดไส้ระบำดหนัก! เตือนพ่อค้ำร้ำนทองระวังที่ผ่ำนมำ สูญไปแล้วมำกกว่ำปีละ 2,000 ล้ำน ล่าสุดกับภัยสังคมอีกรู ปแบบที่พัฒนาฝีมือเนียนขั้นเซียนทองยังต้องอึ้ง! คือ ‘ภัยทองคำายัดไส้’ เหตุการณ์นเี้ กิดขึน้ ที่ จ.นครราชสีมา สืบเนือ่ งจากกรณี นายสุเทพ ณัฐกานต์กนก เจ้าของร้านทองกรุงเทพตราหัวใจคู่ และ น.ส.ภัทรียา รัตน์ศิริมณีเวทย์ ตัวแทนจ ากร้านทองไทเฮ้งล้งตราช้าง ตั้งอยู่ในตัวเมือง นครราชสีมา เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมือง จ.นครราชสีมา ว่า ถูกแก๊งต้มตุ๋นเข้ามาหลอกให้รับซื้อทองแท่งยัดไส้ นำ้าหนักรวม 4 ก.ก. มูลค่า กว่า 5 ล้านบาท ก่อนทีเ่ จ้าหน้าทีต่ าำ รวจจะติดตามจับกุม นางวรนุช กันโต อายุ 44 ปี ผู้ที่นำาทองมาขาย และนางศิริพร จิตรติกรกุล ผู้ที่อ้างเป็นเจ้าของทอง ไว้ได้ โดยในเบือ้ งต้นทัง้ คูย่ งั ให้การปฏิเสธ อ้างว่าได้ซอื้ ทองแท่งมาจากร้านทอง แห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา มาเก็บไว้ ก่อนมีปัญหาเงินขาดมือ จึงนำาทองออก มาขาย ทำาให้เพิ่งทราบว่าเป็นทองยัดไส้และถูกจับได้ในที่สุด (ทำาเนียนนะป้า) นายชัยชนะ ประพฤทธิพงษ์ ประธ านชมรมร้านค้าทองนครราชสีมา กล่าว ว่า การพิสูจน์ ว่าเป็นทองจริงหรือทองยัดไส้ ทำาได้วิธีการเดียว คือ การใช้ ไฟเผา หรือนำาไปหลอม เพราะเมื่อทองคำาแท่งร้อนจนใกล้ถึงจุดหลอมละลาย ตัวทีย่ ดั ไส้อยูข่ า้ งในจะหลอมละลายเร็วกว่าเนือ้ ทอง ซึง่ ส่งผลให้ปริแตกและดัน ตัวออกมาด้านนอก แต่การเผาพิสูจน์หากพบเป็นทองจริงก็จะทำาให้ทองเสีย มูลค่าไปโดยเปล่าประโยชน์ และจะทำาให้ราคาตกลงไปด้วย ตอนนี้จึงต้องรอ ให้ทางสมาคมร้านค้าทองคำาเร่งหาวิธตี รวจสอบทองทีจ่ ะไม่ทาำ ให้เสียมูลค่าต่อไป ด้านนายจิตติ ตัง้ สิทธิภ์ กั ดี นายกสมาคมค้าทองคำา กล่าวฝากเตือนถึงเจ้าของ ร้านทองทั่วประเทศ ให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกนำาเอาทองปลอมไปจำานำาใน ลักษณะที่จะนำาทองจริงไปห่อหุ้มกับเงิน ทองแดง นาค หรือวัสดุที่อื่นๆ โดย จะนำาทองคำาจริงมีชื่อยี่ห้อติดอยู่ไปทำาการตัดต่อด้านหัวกับด้านท้ายเพื่อเอา ชื่อยี่ห้อไปติดกับทองคำาปลอมก่อนจ ะนำาไปจำานำา ซึ่งเจ้าของร้านทองไม่กล้า ตรวจทองคำาของลูกค้าอย่างละเอียด โด ยในแต่ละปีร้านทองทั่วประเทศถูก กลุ่มมิจฉาชีพนำาทองคำาปลอมไปหลอกจำานำา สร้างความสูญเสียมากกว่าปีละ 2,000 ล้านบาท!!!!!

โอบำม่ำเคียดปูตินหลำย หลังโดน Unfriends ใน facebook (แก่คือขี่ใจน่อยแท่ะ)

เว็บไซต์ The Daily Rash ได้นำาเสนอข่าวว่า ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา ‘บารัก โอบามา’ ออกอาการเสียเส้นจัดถึงขนาดเตะ ประตูบ้านในทำาเนียบขาว หลังจับได้ว่า ประธานาธิบดีรัสเซีย ‘วลาดิ เมียร์ ปูติน’ ได้ยกเลิกการเป็นเพื่อน (Unfrineds) กับเขาในเว็บไซต์ facebook ก่อนที่โอบามาจะงอนจนกดเลิกติดตาม (Unfollow) ปูติน ใน Twitter เช่นกัน (เออออออ...เอาสิ๊!) ทั้งนี้แหล่งข่าวระบุว่า เป็นเพราะสถานการณ์ตึงเครียดของทั้งสอง ประเทศหลังจากที่รัสเซียอนุญาตให้ที่ลี้ภัยแก่ ‘เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน’ อดีตเจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ (NSA) ผู้เปิดโปงความ ลับทางราชการ และกรณีทรี่ สั เซียได้ออกมาสนับสนุนซีเรียและคัดค้าน นานาประเทศไม่ให้โจมตีซเี รีย ทัง้ ทีส่ หรัฐฯ ยืนกรานทีจ่ ะถล่มซีเรียทันที ที่ผ่านการอนุมัติจากสภา ครองเกรส ในวันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมาขณะ ที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐยืนยันว่าประธานาธิบดี บารัค โอบามา แห่งสหรัฐ จะไม่สุงสิงพบป ะหารือนอกรอบการประชุม G-20 กับ ‘วลาดิเมียร์ ปูตนิ ’ ประธานาธิบดีรสั เซีย ทีจ่ ะมีขนึ้ ในระหว่างวันที่ 5-6 ก.ย.นี้ที่เมืองเซนต์ ปีเ ตอรเบิร์ก ประเทศรัสเซีย (ฉันไม่มีอะไรจะคุย กับเธอ ไม่มีเลยเธอสักเรื่องก็ไม่มี : แสนนากา)

world


สวัสดีฮับคุณนาหมอบุญซอย

ผมติดตามคอลัมนนี้ของคุณนามานานแลวฮับ ตั้งแต FINN’er เลมแรก ๆ เลย ผมชอบมาก เลยฮับ เก็บไวเกือบทุกเลมเลยเทาที่หาได ที่ผมชอบก็เพราะบางเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรพวกนี้ผมก็ไม คอยกลาไปถามใคร กลัวเขาจะหาวาผมแกแดด เหอจอย ก็มีแตคุณนานี่แหละฮับที่ผมไววางใจ วาคงตอบเรื่องที่ผมอยากรูมาก ๆ นี้ได คือเรื่องของเรื่องผมเปนเด็กในหมูบานนกแพนทีนฮับ ผม ชอบไปแอบไดยินพี่ ๆ แถวบานผมเขาชอบพูดวาคนนั้นโมดิฟายปกาจูมาแลวเฟยวแบบนั้น คนนี้ โมดิฟายปกาจูมาแลวสาว ๆ จะหลงรักแบบนี้ พอผมไดยินบอย ๆ เขาผมเลยอยากทําบางอะฮับ คุณนาหมอ ผมอยากเทอยากเฟยว อยากแกนเซี้ยวสาวหลงแบบพวกพี่เขาพูดบาง แตปญหาคือ ผมก็ยังแค 10 ขวบอยูเลยฮับนา กลัวเขาไปถามพวกพี่เขาแลวจะโดนเอาถุงกาวที่เขาดมอยูเฟวี้ยง ใสหนาเอาซะเปลา ๆ ยังไงคุณนาหมอบุญซอยชวยผมทีนะฮับ ผมไหวละ -/\นองเหอจอย นกแพนทีน

กอนอื่นตองขอบใจหลานเหอจอยเปนอันดับแรก สําหรับ การติดตาม FINN’er mag. และคอลัมนของนาหมอมาเกือบ ทุกเลมเลย และแนนอนสําหรับแฟนพันธุแทอยางหลานเหอ จอยนาหมอตองชวยไขขอของใจอยูแลว เรามาเขาเรื่องกัน เลย อืม..ม หลานกําลังอยากโมดิฟายปกาจูของหลานตาม ที่ไดยินมาจากวัยรุนแถวบานสินะ มันก็มีหลายอยางนะ แต นาหมอขอแนะนําหลานเหอจอยใหฝง มุกก็แลวกัน รับรองวา หลานจะเทแกมถอยสมใจแน ๆ เพื่อเปนการไมเสียเวลา เดีย๋ วนาหมอจะเลาขัน้ ตอนการฝงมุกใหหลานฟงกอนเลยละ กัน เริม่ จากขัน้ แรกหาขวดแกวมาทุบ ของทีเ่ คาลือกันวาดีตอ ง กนขวดตันโจหรือไมก็ขวดสไปรท เพราะมันจะเบา วิ่งงาย แลวก็เลือกเอาเศษแกวที่มีสัณฐานคอนขางกลม เอามาฝน ลบคมกับพื้นซีเมนต หรือไมก็กระดาษทราย ทําใหมันเปน ลูกกลม ๆ เหมือนลูกแกวเล็ก ๆ สัณฐานประมาณเม็ดถั่ว เขียว จะใหกลมหรือมีลกั ษณะแคปซูลก็แลวแตความชอบใจ เสร็จแลวก็หาดามแปรงสีฟน ทีใ่ ชแลว (จะสกปรกแคไหนก็ได ตามอัธยาศัยหลานเลย) เอามาฝนกับปูนซีเมนตทงั้ สองดาน ใหมีความแหลมเหมือนมีด พอไดทั้งดามแปรงและลูกมุก แลวก็ใหเพื่อนและเพื่อนคนที่จะแทงมาชวยกัน ในที่นี้ตอง มั่นใจวาเพื่อนคนที่จะแทงตองไมมั่วนะ ตองไลเสนใหเปน เพราะบริเวณผิวหนังของปกาจูน อ ยจะมีเสนเลือดเปนตัวหลอ เลี้ยง ถาแทงเขาเสนเลือดก็มีกระฉูด เผลอ ๆ มีเนา (มี โอกาสสูงที่จะติดเชื้อซึ่งความเนานั้นจะลามไปจนถึงขั้น อักเสบขั้นรุนแรงจนตองตัดทิ้งได) ทีนี้ก็ใหเพื่อนนั่งครอมที่ หนาอกเพื่อกันดิ้น แลวใหเพื่อนคนที่แทงเล็งพิกัด คนแทงนี่ ขอตองแข็งนะ ตอมาไลหนังใหดี ดึงหนังใหตงึ แลวก็ ปว ะ!!! แทงเขาไปในสวนที่อยูระหวางหนังและกลามเนื้อนะ อยา แทงเขาไปในกลามละ อดใชแน ๆ พอหนังทะลุ (ทั้งสอง ดาน) ก็เอาแปรงคาไวกอนแลวคอยใสลูกมุกไปในบริเวณ หนังทีแ่ ทง ไลใหดี จับลูกมุกใหมนั่ แลวคอยดึงแปรงออก ถา ทะเลอทะลาดึงลูกมุกหลุดตองแทงอีกรอบเพราะหนังจะ

คืนตัวเร็วมาก เสร็จแลวก็เอาเบตาดีนทา แตไคลแม็กซอยูที่ หนึง่ สัปดาหหลังจากทีฝ่ ง มุกแลวนัน่ คือหลานตอง ”เลน” กับ มัน การเลนก็คือการรูดลูกมุกที่อยูในนองชายของหลานให วิ่งไปมาได ไมติดอยูที่เดียว เพราะธรรมชาติของรางกาย มนุษยหากมีสงิ่ แปลกปลอมเขาไปจะสรางชัน้ ไขมันมาหอหุม สิ่งแปลกปลอมนั้นไว พอพังผืดไขมันนั้นติดอยูก็กลายเปน มุกตาย วิง่ ไมไดทาํ ใหเวลาออกศึกจะสรางความเจ็บปวดให กับคูนอน นั่นหมายความวาหลานตองจับลูกมุกใหมั่นแลว ”รีด” ใหเนื้อออนใตผิวหนังอันบอบบางของนองชายหลาน ใหมันฉีกขาด วิ่งไปไดทั่วทั้งลําถานึกไมออกใหใหลองขับ จักรยานลมดู พอเปนแผลแลวหลานก็ฉีกแผลที่เนื้อออนซะ ทีร่ อ็ คแอนดโรลลกวานัน้ ก็คอื หลานตองขยัน ”รีด” มันบอยๆ ซึ่ง (แนนอนวามันจะมีความเจ็บเนื่องจากเนื้อเยื่อฉีกขาด) เสร็จสรรพก็เปนอันใชได ถาถามวาวาตกลงฝงมุกแลวดี ไหม? เพือ่ นนาหมอหลาย ๆ คนทีเ่ พิง่ กลับมาจากทัวรฮอ งกง บอกผูห ญิงหนีหมด เพราะหลอนเจ็บชองคลอด ทุกวันนีพ้ วก เขาก็ยงั เปนโสดอยูเ ลย เอาออกก็ไมไดเพราะเขาไมมตี งั คไป ยันฮี ถาจะเอาออกก็ตองเอาออกเองดวยวิธีดิบ ๆ เหมือน การเอาเขานะแหละ เขาทางไหนก็ตองออกทางนั้น แตจะ วาไปถาหลานเหอจอยอยากทําจริง ๆ ละก็ นาหมอมีเพื่อน อยูคนนึงชื่อ ‘ตั้มมหาชัย ยกลอดวยตีนเปลา’ ใหหลานชาย ไป Add Hi5 เคาไดเลย นาหมอบุญซอย เซฟเซ็กซ


FINN’er || Surprise Entertainment Review

“เธอ เธอ ทําใหฉันไดฝนดี อยูทุกคืน ก็ตองเปนเธอ” บางทอนจากเพลง ‘เธอที่ราย’

เชอรไพรสเอ็นเทอรเทนเมนทเลมนี้ขอเสนอวงบอย วง อิเล็กทริค ณีอร แลมป จากวงดนตรีที่ออกจะ แบนดสไตลชาวร็อค ทําไมถึงเรียกบอยแบนดนะ เหรอ อินดี้หนอยแตมีแนวทางดนตรีที่ชัดเจนเปนของตัวเอง ก็เพราะวาทั้งวงมีแตผูชาย ฮาๆนั่นก็คือวง ‘Electric ทําใหตอนนี้พวกเขาก็ไดปลอยซิงเกิ้ลออกมาใหเราได Neon Lamp’ (อิเล็กทริค ณีอร แลมป) ฟงกันเรือ่ ยๆ และเปนทีร่ จู กั กันมากขึน้ อีกอยางวงนีย้ งั ไดขึ้นเลนที่งาน Fat Festival ครั้งที่ 7 และงาน Big ซึ่งวงนี้มีแนวทางการนําเสนอผลงานเพลงที่ออกจะ Mountain อีกดวย ตอนนี้นะพวกเขาก็ไดทําการ ดูแตกตางจากวงอื่นๆ ตรงที่รายละเอียดทวงทํานอง Cover เพลงของวงร็อครุนพี่อยาง Slot Machine ใน เพลงที่ในประเทศไทยยังไมคอยมีวงไหนๆทําแนว บทเพลง ‘คําสุดทาย’ ตามสไตล Nerd Rock, New ดนตรีนอี้ อกมา ซึง่ มีความเปนตัวของตัวเอง (ไดฟง ครัง้ Wave ของพวกเขาลองไปหาฟงกันดูนะวัยรุน ทัง้ หลาย แรกรูสึกเลยวา อุตะห!!วงอะไรเนี้ย ดนตรีโคตรจะเท เลย) ซึง่ มีกลิน่ อายความเปน Nerd Rock, New Wave Recomended Song อยูพอสมควรรวมทั้งเนื้อหาของเพลงที่ทําออกมาไดดี เธอที่ราย, ภาวินี, Life In a neon ทีเดียวอยางเชนเพลง ‘เธอที่ราย’ (ซิงเกิ้ลเปดตัวของ พวกเขานั่นเอง) ที่นําหญิงสาวนางนึงมาเลนเกี่ยวกับ การทีว่ า ใครตอใครก็มองวาเธอนะคือฝนรายแตสาํ หรับ ฉันแลวเธอนัน่ แหละคือฝนดีของฉัน…อุต ะ ห!!! แอบซึง้ ตามไตลชาวรอค ซึ่งและพวกเขาก็ไดรับการชักชวน จากพี่บอล วง Scrubb ใหนําเพลงของพวกเขาไปรวม ไวในอัลบั้ม Believe Compilation Vol. 1 กอนที่พวก เขาจะไดเขาโอกาสมาทํางานเพลงกับคายแกะดํา Blacksheep Records ภายใตสังกัด Sony Music ใน ตอนนี้


FINN’er || Walky Talky Fashion Street

“แม่งเหว่ยเฮยยย”

กรรณิการ์ สิงหะรา (ซายน์) 24 ปี นักศึกษา

“เฟี้ยวเงาะแสรด”

ธนาพร แอบกลิ่นจันทร์

(เทียน) 22 ปี นักศึกษา

“ชิบ........หาย”

ปทิตตา อินทรกำาแหง

(บี) ไม่บอกอายุ บางกอกโชว์เช่าชุด

“เฮ้ยไรวะ?”

พรจุฬี ตั้งพัฒนวงษ์กุล

(ญิ๋ง) 22 ปี นักศึกษา

“เฮ้ยเหมือน ของเราเลย”

ศศิวรา พินธโนดม (โอลีฟ) 22 ปี นักศึกษา

Topic #07

แอร๊ยยยย โดนก็อปงาน!! อยากจะอุทานว่า?


“เชี๊ยะ! แม่ง เหมือนกรูเบย” ชยุต ทงสัตย์ (เฟลม) 23 ปี นักศึกษา

“อุ๊ย... ไม่มีหมอง?”

“ความคิดกรู ชัดๆ !!!!!”

เมลิสสา ตัณฑดิลก (เมเม่) 28 ปี อาจารย์

พรศิรินาถ พิมเขตร (เต้ย) 21 ปี นักศึกษา

“ก็แล้วแต่!!”

ยิ่งนรา ล้นขุทด (ชมพู่) 21 ปี นักศึกษา

“เฮ้ย! งานกรู”

วิภาวรรณ แก้วคำาหอม

(พลอย) 22 นักศึกษา

“ไม่มีสมองหร๊อ”

วรรณพร ราชวงศ์ (ปอเช่) 27 ปี พนักงานเอกชน


Q : อากิ? มีเชื้อสายญี่ปุ่น? A : ความจริงพ่อแม่เราไม่ได้ตั้งชื่อเราว่าอากิหรอก ตอนแรกพ่อแม่เราตั้งชื่อเราว่าตี๋ เพราะตอนเกิดมาใหม่ๆ เราขาวเหมือนคนจีนเลยตั้งชื่อว่าตี๋ แต่ไอ้ชื่ออากงอากิเนี่ย ทีม่ ามันคือตอนสมัยเรียนเราชอบอ่านหนังสือการ์ตนู เรือ่ ง แสบกว่านีม้ อี กี มัย้ ! ตัง้ แต่ สมัย ม.ต้น ละ พระเอกมันชือ่ “ชิมาดะ อากิ” คือเราใช้ชื่อนีเ้ ป็นนามแฝงมาตัง้ แต่ มัธยมแล้ว ในบรรดาเพื่อนที่อยู่กลุ่มเดียวกันนี่จะรู้ แต่ถ้านอกกลุ่มนี่ก็จะไม่ค่อยมี ใครรู้ จนมาใช้นามแฝงนี้ในกลุ่มเล็กๆ ตอนอยู่มหาลัย แล้วจนมาทำางานกับชาว ต่างชาติเค้าบอกเรียกตีม๋ นั เรียกยาก ถนัดเรียกอากิมากกว่า แล้วมาจนเรามีโอกาส ไปออกรายการ Take Me Out คนส่วนใหญ่เลยคุ้นหน้าว่าเราชื่ออากินี่แหละ Q : ถ้าอย่างนั้นชีวิตปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้อยู่ที่บ้านเกิด อ�าเภอคงน่ะสิ? A : อื้ม เพราะชีวิตเราอยู่ อ.คง แค่ตอนเป็นเด็กนะ ตั้งแต่จบประถมเราก็มา บวชเรียนอยู่ อ.คง ปีนึง แล้วก็ไปบวชเรียนต่อที่วัดกลาง อ.ปักธงชัย อีก 3 ปี หลังจากนั้นก็กลับมาเป็นเด็กวัดแล้วก็เรียน ม.ปลาย ที่ อ.คง อีก 3 ปี จนได้เข้าหมาลัยที่ มทส. ช่วงนั้นก็อยู่หอพักละ แต่ก็ยังไปๆ มาๆ เยี่ยมพ่อ เราอยู่บ้าง พอเรียนจบมหาลัยเราก็เข้ากรุงเทพฯ ทำางานยาวเลย ถ้ามีเวลา ว่างก็จะมาเยี่ยมพ่อบ้างเป็นปกติ

เราก็เลยตั้งใจว่าพอเรียนจบ ม.3 ก็จะไปเรียนต่อ ม.4 สายสามัญดีกว่า เพราะตอน นั้นเราคิดว่ามันจะทำาตามฝันเราไม่ได้ถ้าเราบวชเรียนไปตลอด ทีนี้พอเราสึกออกมา แล้วพอดีกับที่บ้านมีปัญหา เราเลยเลือกที่จะไปเป็นเด็กวัดที่วัดตะคร้อต่อเลยดีกว่า เพราะอย่างน้อยเราเคยบวชเรียนที่วัดนี้มาก่อนก็พอจะรู้จักพระอาจารย์แล้วก็พระใน วัดคนในวัดหมดแล้ว ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ชีวิตตอนนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายนะ ที่ ได้คือที่วัดจะสอนให้เราไม่เห็นแก่ตัว แต่จริงๆ มันก็เห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นแหละฮ่า ๆ แต่ตรงนั้นมันก็ช่วยขัดเกลาชีวิตเราให้อย่างน้อยต้องยอมเสียสละอะไรที่เป็นส่วนตัวมา ทำาให้กับอะไรที่เป็นส่วนรวมก่อน เวลากลางวันเราก็ไปเรียน ส่วนตกเย็นมาเราก็ต้อง กลับมาเป็นชีวติ เด็กวัดละ พระท่านมีอะไรให้ชว่ ยก็ทาำ ซักผ้า กวาดลานวัด อย่างสมมุติ พรุ่งนี้เป็นวันพระ วันนี้ก็ต้องช่วยกันทำาความสะอาดหอฉันท์ ทำาความสะอาดศาลา เพื่อ เตรียมความพร้อมให้กบั ญาติโยมที่จะมาวัดกันในวันพระ ส่วนความเป็นอยูก่ จ็ ะเป็นแบบ เด็กๆ ทั่วไป จะมีก็แต่ความเห็นแก่ตัวเล็กๆ น้อยๆ เรื่องการกินข้าวเย็นนี่แหละ เพราะ บางทีเรากลับมาจากโรงเรียนเหนื่อยๆ เราหิวข้าวก็จะพยายามรีบกลับวัดเร็วๆ เพื่อที่จะ มากินข้าวก้นบาตรที่พระเหลือไว้ให้ต้ังแต่ตอนเพล บางคนมาช้านี่ก็จะของกินเหลือน้อย บางทีก็ต้องมานั่งขูดข้าวแห้งๆ ที่ติดหม้อ ก็อย่างว่าแหละ เป็นเด็กวัดชีวิตมันไม่ได้สวยหรู อะไรเหมือนที่หลายๆ คนคิดนะ ไม่ได้มีขนมนมเนยอะไรมากมาย ปากกัดตีนถีบกันทุกคน ไม่ใช่ว่าจะสบาย ไม่เลย

Q : งานอดิเรกวันว่างของอากิ? A : คือมันมาจากที่เราเป็นคนชอบออกกำาลังกายอยู่แล้ว ถ้าว่าง ๆ เราก็ จะออกกำาลังกาย เมื่อก่อนสมัยเรียนก็จะเล่นบาส แต่ถ้าตอนนี้ก็จะเป็น พวกกีฬาผาดโผน Free Running, Parkour, Wakeboard, ปีนผา ประ มาณเนี้ย ถ้ามีเวลาว่างๆ ก็จะออกไปหาเล่น แต่ Free Running กับ Parkour เนีย่ มันเราจะเล่นแถวทีท่ าำ งานได้ตอนเช้าๆ อะไรประมาณนัน้

FINN AWA

RD #07

Q : นิสัยไม่ยอมใคร ชอบแข่งขันไม่ว่าเรื่องอะไร เกี่ยวมั้ยกับชีวิตในวัยเด็กของอากิ A : ก็มีส่วนนะ จะเล่าตั้งแต่สมัยบวชเรียนตอน ม.ต้น ละกัน คือพื้นเพเราจะเป็นคนขยัน และหัวดี อันนี้ไม่ได้ยอตัวเองนะ ต้องยกความดีให้กับพ่อและแม่ ฮ่าๆๆๆ คือพอเรารู้ตัวว่า เรียนดีแล้วเป็นอันดับต้นๆ เราก็ไม่อยากให้ใครมาเหนือกว่าเรางะ คู่แข่งเยอะ มันเลยทำาให้ เราขยันโดยอัตโนมัติ แล้วด้วยตอนนั้นวัดที่เราเรียนมันเป็นวัดดังในอำาเภอ จะมีกิจนิมนต์เยอะ แล้วคือทางเจ้าอาวาสท่านเป็นคนทีเ่ วลาจะพาใครไปกิจนิมนต์นจี่ ะเลือก ไปเฉพาะคนที่ท่องบทได้ พระบางรูปบางทีท่านก็ไม่เอาไปนะถ้าท่องไม่ Q : หนึ่งในงานอดิเรกของอากิคือการเล่น Free Running? ว่าแต่มัน ได้ ถึงจะอยู่มา 2-3 พรรษาแล้วแต่ยังท่องไม่ได้เท่าเณรก็ไม่เอาไป แต่ คืออะไร ถ้าเณรรูปไหนท่องได้กจ็ ะเอาไปด้วยเลย ซึง่ นัน่ แหละมันก็เลยทำาให้เราติด A : คือ Free Running มันมีรากมาจาก Pakour ที่กำาเนิดจากฝรั่งเศสมาก่อน อ่ะ งั้นเดี๋ยว นิสัยที่ต้องกระตุ้นตัวเองตลอดว่า เฮ้ย เราต้องตั้งใจนะ เราต้องพยายาม จะเล่าเรื่อง Pakour ให้ฟังก่อน มันคือการเคลื่อนที่ Move body จากจุด A ไปจุด B แบบ นะ เราต้องไขว่คว้าเอาให้ได้ เคยมีเหตุการณ์ช่วงนั้นคือมีเณรคู่แข่งคนนึง มีมิติและศิลปะแบบเน้นความเร็ว ถ้านึกไม่ออกก็ลองไปหาหนังเรื่อง B13 ดู พระเอกเรื่องนี้ เค้ากำาลังนั่งท่องบทสวดอยู่แล้วบทนั้นเรายังท่องไม่ได้ก็ต้องกลับไปรีบท่อง ชื่อ David Balle เป็นคนริเริ่มปลุกกระแส ก็มีหนังเรื่องนั่นแหละที่เป็น Pakour ล้วน ๆ ให้มันได้ พอท่องได้ก็จะไปหาบทอื่นมาท่องอีกให้ไม่แพ้เค้า เอ้อ แล้วก็มี ส่วน Free running เนี่ยมันจะคล้ายๆ กับการใช้ทักษะยิมนาสติกออกมาเล่นนอกยิม เน้น อีกเหตุการณ์นึงที่เรายังจำาแล้วรู้สึกผิดมาจนถึงทุกวันนี้เลย คือตอนนั้นมี ความสวยงามเข้าว่า ซึ่งที่ Free running มันเริ่มมาเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั่วโลกก็เพราะคลิป เพือ่ นเณรเราจะมาถามเรือ่ งการเรียนนีแ่ หละ แล้วเราตอบแค่ผา่ นๆ จนเณร วิดีของสองพี่น้องฝั่งอังกฤษชื่อ Chase กับ Cole Armitage ใน Youtube นี่แหละที่ รูปนั้นถามขึ้นมาว่า “เฮ้ย มึงตอบกูแบบนี้มึงกลัวคนอื่นจะฉลาดกว่ารึไงวะ” ทำาให้กระแส Free running มาแรงจนที่เมืองนอกเค้าจัดงานแข่งกันเป็นเรื่องเป็นราวมาได้ เราก็ตอบไปว่า “เออ กูกลัวคนอื่นฉลาดกว่า ถ้ากูไม่อยากฉลาดกูไม่มาเรียน ซักพักแล้วล่ะ หรอกโว้ย” ซึ่งพอเราโตมาแล้วเรารู้สึกว่าแม่งเห็นแก่ตัวมากอ่ะ เลยทำาให้เรา จำามาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็รู้สึกเสียใจที่พูดแบบนั้นไปมาตลอด Q : ด.ช. อรรคพล อัครเทวินทร์ เคยเป็นเด็กวัด A : มันเริ่มจากตอนที่เราจบ ป.6 แล้วคือตอนนั้นทางบ้านเราลำาบาก พ่อแม่เราไม่มีเงิน Q : ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแบบฆราวาส ต่างมั้ย? กับชีวิตตอนเรียนวัด ส่งเสีย ปู่เราก็เลยบอกให้เราไปเรียนวัดเพราะมีญาติเคยเรียนอะไรประมาณนี้แล้วคือมัน A : มันก็ต่างนะ เพราะตอนบวชเรียนจนเรียนถึง ม.ปลาย นี่ชีวิตการเรียนเรา ก็โอเค ปู่ก็เลยจัดแจงเอาเราเข้าไปบวชเรียนที่วัดตะคร้อหลังจบ ป.6 ปีนึงก่อนเพื่อที่จะ เรียนหนักมาก อัดวิชาแน่นๆ แน่นจนเราได้โควต้าเรียนต่อของมหาลัยเทคโนโลยี ได้นักธรรมชั้นตรีแล้วค่อยเรียนต่อ ม.1, 2, 3 ต่อไป พอเราสอบนักธรรมชั้นตรีได้เสร็จ สุรนารี (มทส.) แต่คืออาจารย์เค้าอัดวิชาการตอน ม.5 จนหมด แล้วพอ ม.6 แล้วทางวัดเค้าก็ส่งเราไปบวชเรียนต่อที่วัดกลาง อ.ปักธงชัย บวชเรียนอยู่ได้ 3 ปี ก็ มันก็เลยว่าง ซึง่ เราก็ไม่เข้าใจว่าทำาไมมันว่างขนาดนัน้ เราเลยติดนิสยั อีรยุ่ ฉุยแฉะ จบมาได้ทั้งสายทางธรรมและทางโลกเป็น ม.3 พร้อมนักธรรมชั้นเอก แต่พอเรียนจบ จากตอนนั้นไปจนเรียนมหาวิทยาลัย เลยส่งผลให้การเรียนไม่ค่อยดี จบออกมา เราก็รู้สึกว่าทางที่เรียนๆ อยู่เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ตัวเอง จาก มทส. เราได้เกรดเฉลี่ยแค่ 2 ต้นๆ เอง


Q : แล้วถ้าพูดถึงความรักครั้งแรกของนายอากิ A : ความรักครั้งเหรอ พูดแล้วเขินว่ะ มันมาจริงจังก็ตอนเรียนมหาลัยนี่แหละ คือ ตอนนัน้ เราอยูป่ ี 3 แล้วก็ทาำ งานองค์การนักศึกษาด้วยพอดีมนั ต้องมีการรับน้องตอน ปีหนึง่ จนได้เจอกับคนนัน้ ทีห่ ลังจากนัน้ ซักพักก็ได้คบกันเป็นแฟน ก็คบกันมาเรือ่ ยๆ จนเราเรียนถึงปี 4 เราได้ไปฝึกงานที่เชียงใหม่มันเลยห่างกัน แล้วก็เกิดเรื่องให้ต้อง เลิกกัน หลังจากนัน้ ไม่นาน ก็เหมือนเราประชดด้วยแหละ รักมากด้วยแหละ อะไร หลายๆ อย่าง แล้วก็เป็นที่มาที่ชื่อเค้ากลายมาเป็นรอยสักแรกบนหลังของเราทุก วันนี้ ตัวเบ้อเร้อ!!! ฮ่าๆๆๆ Q :. รอยสักต่างๆ ที่อยู่บนตัวล้วนมีความหมาย? A : ใช่ รอยสักบนตัวเรามีความหมายหมด แทนความหมายสำาหรับบางคน บ้าง สำาหรับบางเหตุการณ์บ้าง มันมีหลายอย่างในชีวิตที่เราอยากเก็บไว้อยู่กับ เราไปตลอด (ยิ้ม) Q : ถ้าไม่สักล่ะ? ความหมายเหล่านั้นจะไปอยู่ที่? A : ก็คงเป็นไดอารี่แหละ ปกติเราเป็นชอบเขียนไดอารี่มาตั้งแต่สมัยเรียน ละ สมัยเรียนมัธยมเลย คือถ้ามีอะไรไม่สบายใจ มีเรื่องอะไร รึมีสิ่งที่ภาค ภูมใิ จในแต่ละวันเราก็จะโน็ตลงในสมุดเล่มเล็กๆ ส่วนตัวๆ บางวันอยากด่า พ่อใครแม่งก็ด่าไป ถ้าด่ามันไม่ได้ก็ระบายไป มันจะเป็นทางออกของเราที่ จะระบายออกมาเป็นตัวหนังสือถ้าไม่ได้สักอ่ะนะ (ยิ้ม) Q : ได้ข่าวว่ามีโอกาสได้ไปเป็นทหารที่ 1 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาค ใต้ ช่วยเล่าเรื่องตรงนี้ให้ฟังหน่อยเพราะมันน่าสนใจมากเลยทีเดียว A : ชีวิตที่ปัตตานีน่ะเหรอ เห็นข่าวทุกวันนี้มั้ย? เหมือนเลย เพียงแต่ ว่าช่วงนัน้ ทีเ่ ราอยูส่ อื่ ยังไม่ออกข่าวจริงจังขนาดนี้ คำาว่าฆ่ารายวันมันคือ รายวันจริงๆ โหดมาก

Q : อากิเคยออกรายการ Take me out Thailand ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ากับคนที่อา กิเลือกในวันนั้นยังติดต่อกันอยู่ไหม A : คือต้องบอกก่อนว่าจุดประสงค์จริงๆ ที่เราไปรายการ Take me out เราไม่ได้ ต้องการไปหาแฟนหรอก แต่เราแค่อยากไปเห็นว่าผู้หญิงทั้ง 30 คนนั้นเค้าคิดยังไงกับเรา เราอยากรู้ว่าคนเกือบทั้งประเทศคิดกับเรายังไง ส่วนคนที่เรา Take ออกมาก็ไม่ได้คบกัน ต่อหรอก คือมันไปต่อกันไม่ได้ กันเจอกันแค่ 3 ครั้งเอง ก็เลยไม่ได้คบกัน น้องเค้าก็กำาลัง เรียนต่อ ป.โท อยู่ด้วย ส่วนเราก็ทำางาน เหมือนเวลาไม่ค่อยลงตัวกันด้วย อีกอย่าง ไลฟ์ สไตล์เราก็ต่างกันมันเลยไปต่อไม่ได้อย่างที่บอกแหละ Q : ตอนนี้โสด? A : ของมันแน่นอนอยู่แล้ว แหม..ม โสดมานานแล้วเนี่ย หาแฟนให้หน่อยเด๊ะ! ฮ่าๆๆ

Q : เหตุการณ์ไหนที่ได้เจอตอนเป็นทหารที่อากิยังจ�าไม่เคยลืม A : จริงๆ มันก็มีหลายเรื่องนะ แต่อันนี้ล่ะเด็ดสุด ช่วงนั้นเป็นช่วงรอมฎอน คือช่วงถือศีล อดของทางพวกเค้าอ่ะนะ กองพันเราได้ไปประจำาที่เขื่อนแม่ลาน ตรงนั้นมันจะเป็นสันเขื่อน พวกเราก็จะไปตั้งบังเกอร์ ฐานปืนกลตรงมุมโน้นมุมนี้กันเป็นปกติ แล้วมีอยู่วันนึงมีสายข่าว รายงานมาว่าจะมีพวกผู้ก่อการร้ายขับรถมอเตอร์ไซค์กันมาเป็นร้อยๆ คันเลยนะ พวกขับ ข้ามจังหวัดกันมาเลย ข่าวคือจะมาบุกฐานทีอ่ ยูต่ อนนัน้ คือหลังค่ายอิงคยุทธ เป็นค่ายลูกเสือ ของทางปัตตานี พอถึงเวลาปุ๊บทั้งฐานนี่เปิดหวอลั่นเลยนะ ปิดไฟฟมืด ทหารทุกนายก็พา กันกระโดดลงหลุมบังเกอร์พร้อมรบ คือตอนนั้นในใจเราคิดเลยว่าแม่งมาแน่ มีแน่ เอาวะ ตายเป็นตาย แต่สุดท้ายพวกนั้นก็ไม่มา ก็ถือว่าโชคดีไปที่เราไม่เคยร่วมเหตุปะทะกับทาง ผู้ก่อการร้ายแบบจริงๆ จังๆ ตอนอยู่ที่นั่น แต่ต้องยอมรับจริงๆ ว่าตื่นเต้นชิบเผง Q : ภายหลังปลดประจ�าการ มาเป็นวิศวกรปิโตรเลียม งานที่ท�าอยู่ต่างกันมั้ยกับงาน เก่าที่เคยท�า A : ต่างนะ เราว่าต่างเกือบสิ้นเชิงเลยแหละ เพราะงานนี้มันออกจะลุยๆ นะ แบบว่า แอดเวนเจอร์หน่อย อย่างงานอื่นเค้าจะนั่ง BTS รถเมล์ รถส่วนตัวไปทำางานกัน แต่ของ เรานี่นั่งเฮลิคอปเตอร์ไป ข้ามจากบนฝั่งไปบนแท่น บางวันมีพายุก็จะน่าตื่นเต้นหน่อย ก็จะต้องสละแท่นนั่งเฮลิคอปเตอร์กลับไม่ก็นั่งเรือกลับ คือเค้าจะห้ามพนักงานประจำา แท่นช่วงมีพายุ แต่ก็ด้วยจากความเสี่ยงพวกนี้แหละเนอะรายได้มันเลยค่อนข้างดีกว่า งานวิศวะสายอื่นๆ ซึ่งก็โอเคนะเราชอบ รู้สึกเหมือนตัวเองหลุดไปอยู่ในหนังเรื่อง Armageddon ดี ฮ่าๆๆๆ Q : ในฐานะทีเ่ คยร�า่ เรียนและคลุกคลีทวี่ ดั สมัยเด็กมาก่อน ณ ตอนนีอ้ ากิรสู้ กึ อย่างไร เกีย่ วกับสามเณร หรือแม้แต่พระสงฆ์ไม่ดหี ลายๆ รูปทีส่ ร้างความเสีย่ มเสียแก่ศาสนา ในปัจจุบัน A : เราจะบอกให้นะ พระพุทธศาสนาอ่ะไม่ได้เสื่อมหรอก มีแต่คนน่ะที่มันเสื่อม พระไม่ได้เสื่อมหรอก แต่คนที่ห่มผ้าเหลืองน่ะที่มันเสื่อม

Q : สเปคสาวของอากิ A : สเปคของเราน่ะเหรอ... อันดับแรกเลยต้องสูง เราชอบผู้หญิงสูง แล้วก็ขาสวย หุน่ ดี น่ารัก ขาว เบ็ดเสร็จแม่งก็คล้ายดาราเกาหลีนะ่ แหละ แล้วที่สำาคัญคือชอบคนลุยๆ โอเคถึงจะคุณน่ารัก สวยได้เหมือนคุณหนู แต่ว่าถ้าคุณออกไปทำากิจกรรมลุยๆ กับเราได้ ไปปืนเขาได้ ตั้งแคมป์ได้ เอ็กซ์ตรีมได้ มั่นใจในตัวเองหน่อย นั่นแหละรักเลย ฮ่าๆๆๆ Q : ได้ข่าวว่าเฉียดๆ ฉิวๆ วงการบันเทิงอยู่หลายต่อหลายครั้ง คิดยังไง กับสายงานวงการบันเทิง? A : ก็มีบ้างนะ เราเคยไปออดิชั่นที่ละครเวทีเรื่องนึงแต่ไม่ผ่าน แล้วซักพัก ก็มีละครเวทีอีกเรื่องเข้ามาติดต่อแต่ตอนนั้นอายุเราเกิน โคตรเซ็ง ฮ่าๆๆๆ Q : คิดยังไงกับการลอกเลียนแบบ? หรือทรัพย์สินทางปัญญา? ถ้าอากิได้ เป็นนักแสดงภาพยนตร์เรื่องๆ หนึ่ง แต่เรื่องนั้นโดนคนหัวใสก็อปเอาไปท�าซ�้า เรียกง่ายๆ คือหากินบนความเหนื่อยยากของคนอื่นแบบที่เห็นกันดาษดื่น A : ก็ไม่ได้คิดเลยตั้งแต่ตอนแรก คือด่าแม่งเลย ไอ้เหี้ย! เอาไปได้ไงวะ คือ จริงๆ เราให้ความสำาคัญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะ ขนาดตอนเรียนเพื่อน เราเอาการบ้านเราไปลอกส่งอาจารย์เรายังด่าว่าทำาไมไม่มีหัวคิดเองเลยวะ ยิ่ง อันนีค้ อื ความสามารถเรา เราทุม่ เทแรงกายแรงใจกำาลังทรัพย์ เวลงเวลา คือแบบ ถ้าผลงานออกมาแล้วยังมีคนเอารัดเอาเปรียบ คนแบบยังเงี้ยในสังคมมาคอยเอา รัดเอาเปรียบเรามันไม่โอเคอ่ะเราว่า มันน่าจะมีกฎหมายเอาโทษหนักๆ กับพวก นี้หน่อย ทั้งจำาทั้งปรับเราว่ามันน้อยเกินไปว่ะ

Q : ถ้าให้พูดถึงค�าว่า FINN A : หลังมี sex จากการถูกรุมกระทำาชำาเราโดยสาวๆ หลายคน ฮ่าๆ ล้อเล่น Q : ความฝันสูงสุดของอากิ A : อันดับแรกเราฝันอยากเป็นนักแสดงฮอลลีวูดตั้งแต่เด็กๆ ฮอลลีวูดเลยนะ ฮ่าๆ ๆ เหมือนฝันไปป่ะ อีกอย่างคืออยากเป็นนักดนตรี อยากเล่นบนเวทีใหญ่ๆ อันนี้คือ ความฝันของเรา

Q : ผ่านร้อนหนาวมาเยอะขนาดนี้ เชื่อว่าคติในการด�าเนินชีวิตคงไม่ธรรมดา ขอสั้น ๆ คติในการใช้ชีวิตของอากิคือ? A : ทีเ่ ราใช้มาตลอดคือคำาว่าอดทนว่ะ อดทนในทีน่ คี้ อื มันต้องอาศัยหลักธรรมมะเข้ามา ช่วยด้วย คือจากที่เราได้ผ่านการบวชเรียนมา ผ่านการเป็นเด็กวัดมาไรเงี้ย คำาว่าอดทน อดกลั้นเนี่ยจะใช้ได้ดี Q : ถ้ามีโอกาสจะไปสักลายอะไรเพิ่มอีก? สนใจสักโลโก้ FINN’er ไว้ที่หัวใจมั้ย? A : ก็ว่าจะไปต่อแขนซ้ายลายชนเผ่าเพิ่มนะ ด้านขวาก็อาจจะใส่พวกซามูไรเข้าไป แล้ว ก็แก้ลายเก่านิดหน่อย ส่วนลายโลโก้ FINN’er ก็ไม่แน่นะ แต่ขอคิดดูก่อนครับ (ยิ้ม) FINN!


FINN’er || คันฉ่อง


FINN’er || ตำ�ผสม DIY เศษพวงกุญแจเก่า

อุปกรณ์...

พวงกุญแจ ง ั น ห ษ ศ เ ก ำ จ วิธีท�ำ...

ห่วงเงิน

กาว UHU Hart

เศษหนัง

1.นำาห่วงเงิน ต่อเข้ากับหัวพวงกุญแจ นำาเศษหนังที่ตัดไว้เป็นเส้นสอดเข้าไป วัดให้ปลายของ 2 ด้านยาวเท่ากัน 2.ทากาวที่เศษหนังอีกเส้น 3.พันรอบโคนของเศษหนังที่สอดอยู่ใน ห่วงเงินเมื่อกาวแห้งให้หมุนห่วงเงินวน รอบเพื่อซ่อนรอยต่อของห่วงเงิน 4.ทากาวที่เศษพวงกุญแจเก่าแล้วแปะ ลงบนชิ้นงาน

เศษพวงกุญแจเก่า

2. 3.

4.

1.


ว‹าดŒวย…

ข น ม ค ร ก โ ล โ ซ ที่ ไม‹ LOW ค ว า ม อ ร‹ อ ย “เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอเออ..อ หลับฝนละเมอภาพขนมครก คอยหลอนทุกคืนนน” ฮั่นแน คิดวาเรารองผิดชิปะ? เปลาเลย เรารอง ถูกแลวแหละ เพราะของกินทีเ่ ราจะยกมาวาดวยในเลมนีเ้ ราจะมาสปอย ดเจาขนมครกกัน แตถาจะเปนขนมครกไกกาละก็ FINN’er mag. ไม ยอมออกกองไปเก็บมาฝากคุณผูอานใหเมื่อยแขงหรอกจะ เพราะขนมครกทีเ่ รานํามาฝากวันนีเ้ ปนถึงขนมครก ROCK n’ ROLL!!! ใช คุณไดยินถูกแลวละ เพราะขนมครกที่วาชื่อของมันก็คือ ‘ขนมครก LOSO’ นั่นเอง บางคนอาจจะเคยเห็นแผงกันมาบางแลว เพราะเจา ขนมครก LOSO ที่วานี้ถึงจะเริ่มขายไดประมาณ 3 เดือน แตโทษที พี่ เคาขายแฟรนไชสไดกวา 11 เจา แถมใน 11 เจานั้นยังเปนตางจังหวัด มาซือ้ แฟรนไชสไปเปดขายกันอยางคับคัง่ กันดวยนะจะ อุตะ ห! และซึง่ ที่มาของเจาชื่อนี้นั่นก็คือ ‘คุณติ๊ก’ ผูคิดคนขนมครกสูตรพิเศษไม เหมือนใครนี้เคาเปน FC ของวง LOSO มาชานาน แถมยังสนิทชิดเชื้อ กับพี่เสก LOSO เปนการสวนตัวอีก เลยออนพี่เสกขอใชคําวา LOSO มาอยูในชื่อขนมครกที่พี่แกจนได ซึ่งที่มาของขนมครก LOSO นี้ไดแรง บันดาลใจมาจากแฟนคุณติก๊ ไปยืนรอซือ้ ขนมครกบานๆ อยูท ปี่ ม นํา้ มัน แหงหนึง่ ทีข่ ายดีมากกก รอไปรอมา รอนานๆ เขาเลยปง ไอเดียบรรเจิด วา “เอ… ขนมครกมันก็ขายดีไมแพสินคาตัวอื่นๆ นี่นา ถาลองเอามา คิดคน ปรับเปลี่ยนใหมันนาสนใจขึ้นกวานี้หนอยคงขายดีเปนเทนํ้าเท ทึง้ ” เทานัน้ แหละทัง้ คุณติก๊ และแฟนเลยกลับบานมาชวยกันคิดคนสูตร เจาขนมครกแบบไมเหมือนใครของทัง้ สองคนขึน้ มา ลองผิดลองถูกจน ไดขนมครกออกมาเปนสิบๆ หนา อาทิเชน หนากุงสด, หนาไก, หนา หมูแดง, หนาเบคอน, หนาหมูทรงเครือ่ ง, หนาสตรอเบอรี,่ หนาเจ ฯลฯ พรอมนํ้าจิ้มสูตรพิเศษแถมไปกับขนมครกอีกตางหาก และที่นาสนใจ คือราคาไมแพงซะดวยนะ 8 ชิ้น 20 บาทเอง แตถาเปนหนา กุงสด + เบคอน 8 ชิ้น ก็ขึ้นมาหนอยเปน 30 บาท (เอานะใหเคาหนอย นํ้ามัน แพง) ถาคุณผูอานคนไหนสนใจอยากชิมหรือติดตอซื้อแฟรนไชสละก็ Tel. 087-9461155 (คุณติก๊ ) หรือจะเปนแฟนเพจใน www.facebook.com/ pages/ขนมครก-LOSO


Check In ¹Ñ觵ٌ ถาคุณผูอาน… แฟนเกาไปคบกันกับเพื่อนคุณ, ญาติไดรับปริญญา, หมาที่บานตาย, คุณยายหายปวย, นองสาวสุดสวยเรียนไดเกียรตินิยม ฯลฯ ไมวาจะอารมณไหนๆ เชื่อวาในหัวหลายๆ คนตองนึกถึงคําวา “ดื่มเดะ” เปนแนแท แตรา นในโคราชทีไ่ หนกันดีละ ทีพ่ อไปนัง่ แลวจะทําใหรสู กึ สบายเพราะ มีโซฟาอยางดีใหลูกคานั่ง แถมยังมีชั้นสองแบบโอเพนแอรใหนั่งรับลม อยางมีสไตล รานไหนกันดีละที่นั่งแลวรูสึกผอนคลายเพราะมีจอใหดู ทั้งฟุตบอลและเพลงเพราะๆ แถมดนตรีสดทุกวันใหเต็มอิ่มกันไปขาง รานไหนกันดีละ ทีจ่ ะมีอาหารอรอยๆ หลายเมนูแบบไมเคยกินทีไ่ หนมา กอน และรานไหนกันดีละ ทีจ่ ะนัง่ แลวรูส กึ ปลอดภัย ไมมวี ยั รุน เลบานอน ไลตรี นั ฟนแทงกัน แลวเราจะบอกวารานทีม่ สี รรพคุณทีเ่ รากลาวมาขาง ตนนี่มีจริงนะ อันนี้ซีเรียสเลย เพราะทางราน ‘นั่งตู’ ที่เรากําลังพูดถึง นีเ่ คาใสใจทุกรายละเอียดมากๆ และอีกอยางทีท่ างรานภูมใิ จเปนทีส่ ดุ นั่นก็คือ รานนั่งตูนี่เคาเปนเจาแรกที่นําตูคอนเทนเนอรมาผาใหกลาย เปนพืน้ ทีข่ องรานอยางมีสไตลแถมทําชัน้ บนแบบโอเพนแอรใหเปนทีน่ งั่ เอนกายจิบเครือ่ งดืม่ รับลมเคลาเสียงเพลงกันอยางสบายอารมณเปนที่ แรกในโคราช เทานั้นยังไมพอ! เพราะรานนั่งตูยังเอาใจคุณลูกคาชนิด ถึงพระเดชพระคุณกันดวยราคาเครื่องดื่มและมิกเซอรแสนถูกเพียง อยางละ 20 บาท อีกทั้งมีโตะพูลไวบริการคุณลูกคาที่ชื่นชอบกีฬา ประมาณนี้แคเพียงเกมละ 10 บาท ซึ่งทางรานแอบกระซิบมาวาราคา นี้ถูกที่สุดในโคราชอีกซะดวย เรียกไดวาสปอยดลูกคาชนิดที่วาใหกัน แบบสุดตัวเลยทีเดียว ฮาๆๆๆ ถาคุณผูอ า นคนไหนสนใจไปพิสจู นดว ยตัวเองแลวละก็ชอ งทางติดตอ รานนีไ้ มยากนะจะ Tel. 080-0705804 (คุณเบ็บ) หรือทาง https://www. facebook.com/pages/นั่งตู อยารีรอ สะดวกติดตอทางไหนจัดเลย เนอ (อันนี้ซีเรียสมาก)


www.pusrada.ibuy.co.th §à¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒ ¨íÒ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ±àǪÊíÒÍÒ ¼×è¹ áÅÐÃÔéÇÃÍ¡‹Í¹ÇÑ ÊÔÇ ½‡Ò ¡ÃÐ ¨Ø´´‹Ò§´íÒ ¼´ ªÁ¾ÙÍ‹ҧ ·íÒãËŒ¼ÔÇ˹ŒÒ¢ÒÇãÊ ÍÁ п„œ¹¿Ù ໚¹¸ÃÃÁªÒµÔ ¾ÃŒÍÁ»ÃѺáÅ á¢ç§áç ¼ÔÇ·Õè͋͹áÍᾌ§‹ÒÂãËŒ¡ÅѺÁÒ §ËŒÒÁ ÊÇÂãÊ »ÅÍ´ÀÑ äÃŒÊÒõŒÍ µÒÁ·Õè ÍÂ. ¡íÒ˹´ ¤Ø³½‡Ò Tel:087-257-3010

e Set it h W le b u o D Ñ¡ÉÒ½‡Ò ¡ÃÐ˹Ò

ªØ´Ã Ѻ¼ÔÇ §´íÒ Â¡¡ÃЪ Å´àÅ×͹¨Ø´´‹Ò ÇÑ à¼Â¼ÔÇ¡ÃШ‹Ò§ Å´ÃÔéÇÃÍ¡‹Í¹ÃÃÁªÒµÔ ãÊÍ‹ҧ໚¹¸

et GrapÊe¨ÒS ¡àÁÅç´Í§Ø‹¹

ªØ´Ë¹ŒÒã íÒ ¡ÃÐ ¨Ø´´‹Ò§´ Å´àÅ×͹ ½‡Ò ¾ÃŒÍÁ¡ÃЪѺÃÙ¢ØÁ¢¹ ÃÍ´íÒ¨Ò¡ÊÔǧãÊ Å´ÃÔéÇÃÍ¡‹Í¹ÇÑ à¼Â¼ÔÇ¡ÃШ‹Ò

Mail:fay_lapusrada_ichi@hotmail.com


REALFAKE NOT

ALLOF SKATE


Profile for 109เฮาดีไซน์(109housedesign)

Finner magazine issue 07 2013 #copy issue  

Finner magazine issue 07 2013 #copy issue  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded