Page 1

Touran


SPIS TREĄCI

TOURAN. MISTRZ CODZIENNOĄCI. TOURAN NADWOZIE OBRÖ CZE KÓ ð WNÖ TRZE BEZPIECZEò STWO KOMFORT KLIMATYZACJA I MULTIMEDIA THINK BLUE. SILNIKI, UKðAD JEZDNY I SKRZYNIE BIEGÓW TOURAN CROSS ORYGINALNE AKCESORIA VOLKSWAGEN LAKIERY I TAPICERKI KOMBINACJE SERWIS

      

Touran | 


NADWOZIE

NARESZCIE PONIEDZIAðEK, WTOREK, ĄRODA, CZWARTEK, PIÆTEK, SOBOTA I NIEDZIELA. Touran odmieni kaĚdy dzieó. Touran jak Ěaden inny samochód w mistrzowski sposób ñÇczy funkcjonalnoąÉ z przyjemnoąciÇ jazdy. Nowatorski system siedzeó zapewnia wygod× podróĚowania siedmiu pasaĚerom, a elastyczna koncepcja aranĚacji przestrzeni z tyñu, duĚo miejsca na kaĚdego rodzaju bagaĚ . Bogate, zróĚnicowane wyposaĚenie, gwarantujÇce kierowcy i pasaĚerom najwyĚszy komfort oraz bezpieczeóstwo jazdy, czyniÇ z Tourana niezawodnego towarzysza dnia codziennego.

NADWOZIE

Touran | 


ĄWIETLANE WIDOKI. S

Panoramiczny dach przesuwny otwiera przed pasaĚerami cañkiem nowe horyzonty. DuĚa pñaszczyzna przeszklenia gwarantuje pi×kne widoki i przyjemny klimat podróĚowania, a ñatwo dost×pny przycisk obsñugi pozwala w wygodny sposób unieąÉ i otworzyÉ dach. Zintegrowana z dachem osñona przeciwwietrzna sprawia, Ěe nawet podczas szybkiej jazdy pasaĚerowie mogÇ w peñni cieszyÉ si× sñoócem i orzeĘwiajÇcym wiatrem. Przyciemniana szyba oraz elektrycznie sterowana Ěaluzja chroniÇ wn×trze samochodu przed nadmiernym nasñonecznieniem.

s wyposaĚenie standardowe w wersji Trendline

c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline

S wyposaĚenie dodatkowe

h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline


s

Ąwiatña tylne Nowe, duĚe, dwucz׹ciowe ąwiatña podkreąlajÇ niestandardowy szyk i styl Tourana.

CODZIENNIE DOBRZE WYGLÆDAÈ. Touran wykracza poza konwenanse nie ñamiÇc ich: juĚ przy pierwszym spojrzeniu wyraĘnie widaÉ harmonijne poñÇczenie doskonañego designu z efektywnym wykorzystaniem przestrzeni. Swój wyjÇtkowy wyglÇd Touran zawdzi×cza udanemu zestawieniu dynamicznych linii i praktycznych detali. S

Reflektory bi-ksenonowe Reflektory bi-ksenonowe z funkcjÇ dynamicznego doąwietlania zakr×tów sÇ wyposaĚone w ąwiatña dzienne w technologii LED. ZaleĚnie od potrzeb (szybka jazda na autostradzie, czy po drogach lokalnych) i stosownie do pr×dkoąci umieszczone w reflektorach siñowniki sterujÇ rozdziañem strumienia ąwiatña. Diodowe oąwietlenie tablicy rejestracyjnej, dost×pne razem z reflektorami bi-ksenonowymi sprawia, Ěe takĚe tylna rejestracja Tourana ukazuje si× zawsze w najlepszym ąwietle.

s wyposaĚenie standardowe w wersji Trendline

S wyposaĚenie dodatkowe

c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline

h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

NADWOZIE

Touran | 


s

Poprzeczki osñony chñodnicy z chromowanymi aplikacjami Poprzeczki osñony chñodnicy z chromowanymi aplikacjami i logo VW to zdecydowany wyróĚnik w estetyce nowego Tourana. PoñyskujÇca czeró aplikacji harmonizuje ze sportowÇ elegancjÇ samochodu.

c h S Przyciemniana szyba tylna i szyby boczne z tyñu Przyciemniana szyba tylna i szyby boczne z tyñu absorbujÇ promieniowanie sñoneczne nawet w %, zapewniajÇc przyjemny klimat wn×trza. Ciemna powñoka szyb chroni równieĚ wn×trze samochodu przed spojrzeniami ciekawskich.

s

Tyñ nadwozia Tyñ z lekko wypukñÇ klapÇ bagaĚnika wyglÇda szlachetnie i plastycznie. Zintegrowany z dachem tylny spoiler w kolorze nadwozia dodaje sylwetce dynamiki.

s wyposaĚenie standardowe w wersji Trendline

S wyposaĚenie dodatkowe

c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline

h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

NADWOZIE

Touran

 | 


OBRÖCZE KÓð

DOBRY GUST NIGDY NIE WYCHODZI Z MODY.

s

-calowe obr×cze stalowe Koñpaki -calowych obr×czy stalowych z oponami o profilu  zwi×kszajÇ atrakcyjnoąÉ wersji Trendline.

c

-calowe obr×cze stalowe

Niedost×pne na polskim rynku.

O spójnÇ stylistyk× profilu Tourana dbajÇ takĚe wysokiej jakoąci obr×cze kóñ, dost×pne w róĚnych wersjach. Proste i eleganckie, niepowtarzalne i sportowe – z kaĚdym wariantem kóñ Twój Touran b×dzie wyglÇdañ wyjÇtkowo i doskonale.

S

-calowe obr×cze Sedona ze stopu metali lekkich EmanujÇce czerniÇ obr×cze Sedona ze stopu metali lekkich, w rozmiarze , J x i oponami o profilu , doskonale wpisujÇ si× w stylistyk× Tourana, podkreąlajÇc sportowe zaci×cie samochodu.

h

-calowe obr×cze Sacramento ze stopu metali lekkich -calowe obr×cze Sacramento ze stopu metali lekkich, z oponami o profilu , prezentujÇ klasyczny design.

S

-calowe obr×cze Oakland ze stopu metali lekkich Obr×cze Oakland ze stopu metali lekkich, w rozmiarze J x i oponami o profilu , sÇ zabezpieczone przed kradzieĚÇ specjalnymi ąrubami. Rozmiary niedost×pne dla wersji Tourana z „BlueMotion Technology“.

S

-calowe obr×cze Omanyt ze stopu metali lekkich

Niedost×pne na polskim rynku.

Nasze pojazdy sÇ seryjnie wyposaĚone w opony letnie. s wyposaĚenie standardowe w wersji Trendline

S wyposaĚenie dodatkowe

c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline

h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

OBRÖCZE KÓð

Touran | 


WNÖ TRZE

DZIEò SIÖ KOòCZY, OPCJE NIE. Touran pokazuje klas× takĚe we wn×trzu. Samochód imponuje przestrzeniÇ i wysokimi walorami funkcjonalnymi. Do tego oferuje najlepsze materiañy oraz przejrzysty i praktyczny ukñad elementów obsñugi. Jednym sñowem z Tourana nie ma si× ochoty wysiadaÉ.


MIEJSCE NA WSZYSTKO, OPRÓCZ RUTYNY.

c WyposaĚenie w wersji Comfortline Touran w wersji Comfortline jest wyposaĚony w wygodne, komfortowe fotele, z przodu z regulacjÇ podparcia odcinka l×dĘwiowego kr×gosñupa. Ponadto wersja ta oferuje obszyte skórÇ kierownic×, gañk× zmiany biegów i dĘwigni× hamulca r×cznego. Kierownica posiada dodatkowo bardzo przydatnÇ funkcj× na autostradzie - tempomat. Wysokiej funkcjonalnoąci wn×trza dowodzi teĚ skñadane oparcie fotela pasaĚera, przestronne szuflady pod regulowanymi na wysokoąÉ przednimi siedzeniami i skñadane stoliki w oparciach. Klimatyzacja Climatic, przyciemniane w % szyby z tyñu oraz czujnik deszczu i czujnik zmierzchu z funkcjÇ coming/leaving home, a takĚe czarne relingi dachowe zapewniajÇ komfort uĚytkowania Tourana w kaĚdych warunkach. Seryjne, -calowe obr×cze Cleveland ze stopu metali lekkich i automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne dbajÇ o wraĚenia estetyczne i dobre samopoczucie kierowcy i pasaĚerów.

s WyposaĚenie w wersji Trendline Touran juĚ w wersji Trendline udowadnia swÇ przydatnoąÉ kaĚdego dnia – dzi×ki przestronnemu wn×trzu i inteligentnemu systemowi przechowywania. Praktyczne i wygodne schowki znajdujÇ si× na i pod deskÇ rozdzielczÇ, w podsufitce oraz – wraz z dwoma uchwytami na kubki – w konsoli ąrodkowej. Dalsze schowki sÇ rozmieszczone pod siedzeniem kierowcy (regulowane na wysokoąÉ), siedzeniem pasaĚera, w przestrzeni podnóĚa w drugim rz×dzie oraz w drzwiach z przodu i z tyñu, gdzie zawierajÇ dodatkowo specjalnie wyprofilowanÇ wn×k× na butelk×. Siedzenia obszyte atrakcyjnÇ tkaninÇ Charly, liczne pierącienie ozdobne z aluminium oraz chromowane aplikacje w matowej powñoce na desce rozdzielczej i w drzwiach podkreąlajÇ wysokÇ estetyk× wn×trza. Manualna klimatyzacja Climatic czuwa nad optymalnÇ temperaturÇ, a tempomat, radioodtwarzacz RCD i podñokietnik z przodu o komfort podczas jazdy.

s wyposaĚenie standardowe w wersji Trendline

S wyposaĚenie dodatkowe

c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline

h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

WNÖTR ZE

Touran | 


h

WyposaĚenie wersji Highline Wersja Highline oferuje cechy wyposaĚenia Comfortline rozszerzone o liczne eleganckie chromowane listwy, chromowane relingi dachowe, -calowe aluminiowe obr×cze Sacramento czy fotele sportowe obszyte AlcantarÇ. Zastosowane w tej wersji rozwiÇzania techniczne, jak czujnik deszczu automatycznie sterujÇcy cz×stotliwoąciÇ trybu pracy wycieraczek, czy reflektory przeciwmgielne z funkcjÇ statycznego doąwietlania zakr×tów, wspomagajÇ kierowc× w kaĚdej czynnoąci. Obszyta skórÇ kierownica multifunkcyjna oraz dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja Climatronic zwi×kszajÇ przyjemnoąÉ podróĚowania. Wielofunkcyjny, duĚy kolorowy wyąwietlacz komputera „Premium” prezentuje grafiki w technologii TFT z zachowaniem wysokiego kontrastu barw.

s wyposaĚenie standardowe w wersji Trendline

S wyposaĚenie dodatkowe

c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline

h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

WNÖTR ZE

Touran | 


s

Ąrodkowy fotel w drugim rz×dzie Ąrodkowy fotel w drugim rz×dzie jednym ruchem r×ki daje si× zamieniÉ w stolik – to ciekawe rozwiÇzanie zwi×ksza wygod× podróĚowania pasaĚerów z tyñu. Blat stolika jest wykonany z solidnego tworzywa i posiada idealnie pñaskÇ powierzchni×. Wysoka kraw×dĘ stolika zapobiega rozlaniu si× napojów na siedzenia. KaĚdy z trzech foteli w drugim rz×dzie posiada moĚliwoąÉ niezaleĚnego ustawienia wzgl×dem innych siedzeó. MoĚna je zñoĚyÉ, przesunÇÉ lub wyjÇÉ . Konstrukcja foteli z wysokÇ pozycjÇ siedzenia i regulacjÇ pochylenia oparcia zapewnia wygod× podróĚowania na dñugich dystansach.

ch

Szuflady pod przednimi siedzeniami Praktyczne szuflady pod przednimi siedzeniami to dodatkowe miejsce na przewóz licznych drobiazgów.

s wyposaĚenie standardowe w wersji Trendline

ch

Funkcja cañkowitego skñadania oparcia przedniego fotela pasaĚera Praktycznym rozwiÇzaniem jest funkcja cañkowitego skñadania oparcia przedniego fotela pasaĚera. ZñoĚone oparcie uñatwia przewóz przedmiotów o dñugich rozmiarach oraz daje si× wykorzystaÉ jako stolik.

S wyposaĚenie dodatkowe

c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline

s

Uchylne schowki w konsoli dachu Funkcjonalne uchylne schowki w konsoli dachu umoĚliwiajÇ przechowywanie drobiazgów, które lubimy mieÉ zawsze pod r×kÇ.

Niedost×pne w poñÇczeniu z dachem panoramicznym przesuwnym.

h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

WNÖTR ZE

Touran | 


SAMOCHÓD, KTÓRY JEST TAK SAMO SPONTANICZNY, JAK TY.

S

Skñadane oparcia siedzeó w . rz×dzie Trzeci rzÇd to dwa pojedyncze siedzenia, których oparcia skñadajÇ si× niezaleĚnie od siebie. W razie potrzeby siedzenia moĚna schowaÉ w podñodze, zwi×kszajÇc powierzchni× bagaĚowÇ. Touran oferuje ñÇcznie ponad róĚnych kombinacji ustawieó foteli. Przestronny bagaĚnik, wyñoĚony wykñadzinÇ odpornÇ na zabrudzenia, daje si× dowolnie zagospodarowaÉ takĚe w wersji -osobowej. W zaleĚnoąci od ukñadu siedzeó pojemnoąÉ bagaĚnika wynosi od do  litrów.

ZuĚycie paliwa w l/ km: w cyklu mieszanym mi×dzy , a ,. Emisja CO w g/km: w cyklu mieszanym mi×dzy  a . s wyposaĚenie standardowe w wersji Trendline

c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline

S wyposaĚenie dodatkowe

h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

WNÖTR ZE

Touran | 


BEZPIECZEò STWO

OPTYMALNIE PRZYGOTOWANY NA WSZYSTKO, CO MOęE SIÖ ZDARZYÈ. Touran wyposaĚony seryjnie w wyrafinowane systemy bezpieczeóstwa stawia sobie za cel komfortowy i w peñni bezpieczny transport pasaĚerów.

BEZPIECZEòST WO

Touran | 


BEZPIECZEòSTWO

STAðY TOWARZYSZ PODRÓęY. S

Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist Lekkim, korygujÇcym ruchem kierownicy, system zwraca uwag× kierowcy na sytuacj× na drodze, gdy samochód w sposób przypadkowy zacznie opuszczaÉ pas ruchu.

s

Uchwyty ISOFIX do fotelika dzieci×cego Uchwyty ISOFIX w skrajnych fotelach w drugim rz×dzie, sñuĚÇce do zamontowania fotelika dla dziecka, sÇ zespolone z konstrukcjÇ samochodu.

s Zagñówki Wszystkie trzy pojedyncze fotele w drugim rz×dzie sÇ wyposaĚone w zagñówki i automatyczne, trzypunktowe pasy bezpieczeóstwa. Pasy bezpieczeóstwa na prawym i lewym siedzeniu posiadajÇ dodatkowo regulacj× wysokoąci.

Sh

System rozpoznajÇcy zm×czenie kierowcy Sygnañ optyczny i akustyczny zaleci kierowcy przerw× na odpoczynek, gdy system zarejestruje zachowanie odmienne od normalnych reakcji.

S

Asystent ąwiateñ drogowych Light Assist Dzi×ki kamerze za przedniÇ szybÇ asystent ąwiateñ drogowych Light Assist rozpoznaje pojazdy nadjeĚdĚajÇce z przeciwka oraz jadÇce bezpoąrednio z przodu i automatycznie przeñÇcza ąwiatña drogowe na ąwiatña mijania. Ten inteligentny system dostosowuje czas aktywacji ąwiateñ drogowych. OdciÇĚa on kierowc× i gwarantuje dodatkowe bezpieczeóstwo dzi×ki lepszej widocznoąci, szczególnie podczas jazdy nocÇ.

s wyposaĚenie standardowe w wersji Trendline

S wyposaĚenie dodatkowe

S

Funkcja dynamicznej regulacji ąwiateñ drogowych Dynamic Light Assist Funkcja dynamicznej regulacji ąwiateñ drogowych Dynamic Light Assist zapobiega oąlepieniu innych uczestników ruchu wskutek aktywacji ąwiateñ drogowych. Umieszczona za przedniÇ szybÇ kamera rozpoznaje pojazdy nadjeĚdĚajÇce z naprzeciwka i automatycznie przestawia przesñon× reflektora zapobiegajÇc oąlepianiu kierowców. Dynamiczna regulacja ąwiateñ drogowych Dynamic Light Assist aktywuje si× na drogach nieoąwietlonych oraz przy pr×dkoąci minimalnej km/h.

c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline

h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

BEZPIECZEòST WO

Touran | 


KOMFORT

PUĄÈ WODZE FANTAZJI I DOGOò MARZENIA. Przestronne wn×trze daje pole do popisu dla komfortu. Sprawia on, Ěe jazda Touranem znaczy wi×cej niĚ przemieszczanie si× z jednego miejsca w drugie. Satysfakcj× z jazdy zwi×ksza teĚ eleganckie otoczenie i szereg inteligentnych funkcji wspomagajÇcych kierowc×.


TWOJE NOWE PRZYZWYCZAJENIE: RADOĄÈ Z KAęDEJ PODRÓęY.

S

Kamera cofania Rear Assist Kamera cofania Rear Assist wyąwietla na ekranie systemu multimedialnego obraz najbliĚszego otoczenia za pojazdem, umoĚliwiajÇc precyzyjne i bezpieczne parkowanie. Wierne odzwierciedlenie warunków otoczenia umoĚliwia rozpoznanie nawet takich szczegóñów, jak niskie kraw×Ěniki. Tylko w poñÇczeniu z systemem radiowym RCD oraz systemem nawigacji satelitarnej RNS lub RNS .

h

Sh

Kierownica multifunkcyjna Przyciski kierownicy multifunkcyjnej pozwalajÇ na wygodnÇ obsñug× komputera pokñadowego, radioodtwarzacza lub telefonu komórkowego. Dzi×ki por×cznym manetkom, podczas zmiany biegu za pomocÇ skrzyni automatycznej DSG, kierowca nie musi odrywaÉ rÇk od kierownicy.

Komputer pokñadowy Premium DuĚy, kolorowy wyąwietlacz komputera pokñadowego Premium gwarantuje najwyĚszÇ jakoąÉ przekazu informacji o parametrach jazdy, wskazaniach nawigacji oraz funkcjach obsñugi telefonu komórkowego.

S

System rozpoznajÇcy znaki drogowe System rozpoznaje znaki ograniczenia pr×dkoąci i dodatkowe tablice przy uĚyciu kamery zamontowanej w okolicach lusterka wewn×trznego . Odpowiednie informacje sÇ wyąwietlane na wyąwietlaczu komputera pokñadowego. Tylko w poñÇczeniu z systemem radiowym RCD oraz systemem nawigacji satelitarnej RNS lub RNS i Lane Assist.

S

Asystent parkowania Park Assist Asystent parkowania Park Assist pozwala na sprawne i skuteczne manewrowanie pojazdem w prostopadñych lub równolegñych do drogi lukach parkingowych. Przy pr×dkoąci poniĚej km/h asystent automatycznie skanuje przestrzeó parkingowÇ. Po wñÇczeniu biegu wstecznego przez kierowc× system samodzielnie parkuje samochód. Kierowcy pozostaje jedynie obsñuga pedañu gazu, sprz×gña i hamulca. W poñÇczeniu z systemem radiowym RCD wzgl×dnie systemem nawigacji satelitarnej RNS lub RNS Park Assist ostrzega optycznie i akustycznie przed przeszkodami.

s wyposaĚenie standardowe w wersji Trendline

S wyposaĚenie dodatkowe

c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline

h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

KOMFORT

Touran | 


KLIMATYZACJA I MULTIMEDIA

TAK NIEWIELE POTRZEBA, BY DOBRZE SIÖ POCZUÈ. Zaawansowane systemy klimatyzacji czuwajÇ nad optymalnÇ temperaturÇ wn×trza. Systemy multimedialne sterujÇ takimi funkcjami pokñadowymi, jak: obsñuga radia, odtwarzanie muzyki, wyszukiwanie najdogodniejszej trasy przejazdu czy telefonowanie.

Sh

Klimatyzacja Climatronic Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja Climatronic zapewnia optymalny rozdziañ powietrza, utrzymujÇc wybranÇ temperatur× wn×trza na stañym poziomie. Dopñyw i cyrkulacj× powietrza moĚna ustawiÉ indywidualnie, dostosowujÇc je do oczekiwaó kaĚdego z pasaĚerów. Czujnik czystoąci powietrza kontroluje jego jakoąÉ na zewnÇtrz i w razie koniecznoąci samoczynnie aktywuje tryb zamkni×tego obiegu.

s

System radiowy RCD System radiowy RCD jest wyposaĚony w odtwarzacz pñyt CD, gñoąników i gniazdo multimedialne AUX-IN. UrzÇdzenie umoĚliwia odczyt plików w formacie MP i WMA oraz posiada moc wyjąciowÇ x W.

S

System radiowy RCD Ekran dotykowy systemu radiowego RCD pozwala na intuicyjne sterowanie wszystkimi funkcjami. Odtwarzacz ze zmieniarkÇ na pñyt CD oraz gniazdem kart SD odczytuje pliki MP i WMA, a gñoąników o ñÇcznej mocy x W zapewnia klarowne brzmienie.

S

System telefoniczny Premium System telefoniczny Premium speñnia najwyĚsze wymagania wzgl×dem komfortu. Telefon ñÇczy si× automatycznie z antenÇ zewn×trznÇ samochodu, dzi×ki czemu moĚe pozostaÉ w kieszeni uĚytkownika.

s wyposaĚenie standardowe w wersji Trendline

S wyposaĚenie dodatkowe

c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline

S

System nawigacji satelitarnej RNS System nawigacji satelitarnej RNS z odtwarzaczem pñyt CD i MP jest wyposaĚony w -calowy, kolorowy ekran dotykowy z funkcjÇ czytelnej prezentacji map, oraz gniazdo do odczytu kart SD. UrzÇdzenie jest dodatkowo wyposaĚone w wewn×trzny noąnik danych umoĚliwiajÇcy wczytanie do pami×ci map drogowych Europy.

S

System nawigacji satelitarnej RNS System nawigacji satelitarnej RNS , obsñugiwany za pomocÇ komunikatów gñosowych i wyposaĚony w funkcj× Picture Navigation, obejmuje ekran dotykowy, nap×d na pñyty DVD, a takĚe CD, MP i WMA, twardy dysk o pojemnoąci GB, gniazdo do odczytu kart SD, komputer pokñadowy MFA Plus oraz gniazdo multimedialne AUX-IN.

h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

KLIMAT YZ ACJA I MULTIMEDIA

Touran

 | 


THINK BLUE.

POMYĄL O JUTRZE JUę DZISIAJ. Producent samochodów ponosi duĚÇ odpowiedzialnoąÉ. Za klientów i ąrodowisko. wspieranie zrównowaĚonego rozwoju jest jednym z celów dziañalnoąci koncernu Volkswagen, a nie tylko szlachetnÇ intencjÇ.


Think Blue. Naszym celem jest wspólny wkñad w ochron× ąrodowiska. Liczymy na Paóstwa wsparcie w dziañaniach na rzecz zrównowaĚonej mobilnoąci. PomóĚcie nam budowaÉ ąwiadomoąÉ ekologicznÇ.

BlueMotionTechnologies w Touranie Touran wzbudza zachwyt dzieó po dniu nie tylko przestronnoąciÇ i komfortem, lecz takĚe tym, Ěe mimo swojej wielkoąci i bogatego wyposaĚenia, przykñada wag× do redukcji zuĚycia paliwa i emisji, którÇ umoĚliwiajÇ nowoczesne skrzynie biegów DSG i silniki TDI i TSI. Innowacje Volkswagena stanowiÇ podstaw× dla proekologicznych BlueMotion Technologies. Z systemem Start-Stop, funkcjÇ odzyskiwania energii hamowania poprzez rekuperacj×, osñonÇ podwozia i innymi modyfikacjami naleĚÇcymi do pakietu BlueMotion Technologies, Twój Touran b×dzie zuĚywañ mniej paliwa i emitowañ mniej CO. Wi×cej informacji znajdziesz na stronach 40, 42 i 43.

S

S

Logo „BlueMotion Technology” Logo „BlueMotion Technology” na pokrywie bagaĚnika potwierdza aspiracje Tourana do miana jednego z najoszcz×dniejszych samochodów w swojej klasie. Inteligentne poñÇczenie wielu rozwiÇzaó, jak system odzyskiwania energii podczas hamowania (rekuperacji) i system Start-Stop oraz dziañaó majÇcych na celu zmniejszenie oporu powietrza, pozwoliñy zredukowaÉ zuĚycie paliwa, gwarantujÇc jednoczeąnie na stañe wysoki komfort jazdy. Innowacyjna technologia BlueMotion chroni nie tylko ąrodowisko, ale i budĚet wñaąciciela samochodu.

W samochodzie, poza nim, wsz×dzie. Nasze ekologiczne technologie BlueMotion juĚ dzią wyznaczajÇ obowiÇzujÇce w przyszñoąci standardy w dziedzinie mobilnoąci. Jednak konstruowanie samochodów, które bez uszczerbku dla komfortu i funkcjonalnoąci emitujÇ mniej dwutlenku w×gla, to dopiero poczÇtek. NaszÇ wizjÇ sÇ wydajne i ekologicznie czyste silniki wysokopr×Ěne i benzynowe, energooszcz×dne technologie oraz szczególnie ekonomiczne modele BlueMotion. OddajÇc do dyspozycji kierowcy Volkswagena samochód wyposaĚony w tak ogromny pakiet innowacji wspieramy jednoczeąnie aktywnie odpowiedzialne i oszcz×dne gospodarowanie zasobami naturalnymi. PoniewaĚ tylko poprzez podobne myąlenie i wspólne dziañanie b×dziemy w stanie osiÇgnÇÉ nasze wspólne cele. Wi×cej informacji znajdÇ Paóstwo na stronie: www.volkswagen.de/thinkblue.

System Start-Stop System Start-Stop umoĚliwia bardziej ekonomicznÇ i ekologicznÇ jazd×. StajÇc na czerwonym ąwietle lub w korku wystarczy wcisnÇÉ sprz×gño i zwolniÉ bieg, by silnik samoczynnie si× wyñÇczyñ. Ponowne naciąni×cie sprz×gña automatycznie uruchamia silnik.

S

Komputer pokñadowy MFA Plus Komputer pokñadowy MFA Plus Tourana z BlueMotion Technology wyąwietla informacje o zuĚyciu paliwa i ąredniej pr×dkoąci oraz sugeruje wñÇczenie najefektywniejszego w danej chwili biegu.

s wyposaĚenie standardowe w wersji Trendline

S wyposaĚenie dodatkowe

c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline

h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

THINK BLUE.

Touran

 | 


SILNIKI, UKðAD JEZDNY I SKRZYNIE BIEGÓ W

UCIEC PRZED NUDÆ. Touran w kaĚdej chwili moĚe pokazaÉ, na co go staÉ . I to niezaleĚnie od wersji silnika. KaĚda jednostka nap×dowa imponuje duĚÇ mocÇ, wysokÇ kulturÇ pracy i oszcz×dnoąciÇ, zapowiadajÇc juĚ na starcie peñnÇ satysfakcj× z kierowania samochodem.

SILNIKI, UKðAD JEZDNY I SKR Z YNIE BIEGÓW

Touran | 


CODZIENNOĄÈ? ZAPOMNIJ O TYM.

S

Adaptacyjny system regulacji zawieszenia DCC Adaptacyjny system regulacji zawieszenia DCC, zaleĚnie od rodzaju nawierzchni, bñyskawicznie okreąla ustawienie kaĚdego z amortyzatorów. Oprócz tego, kierowca ma moĚliwoąÉ wyboru odpowiedniej charakterystyki zawieszenia za pomocÇ przycisku. Do wyboru sÇ trzy tryby ustawieó: sportowy, komfortowy i tradycyjny. W trybie sportowym, do dynamicznego stylu jazdy, dostosowuje si× dodatkowo ukñad kierowniczy.

Niedost×pny w wersji Trendline.

S

S

Automatyczna skrzynia biegów DSG Automatyczna skrzynia biegów DSG stanowi krok milowy w rozwoju nowoczesnych przekñadni. Zmiana biegu nast×puje nieodczuwalnie i trwa zaledwie kilka setnych sekundy, nie powodujÇc utraty momentu obrotowego.

s wyposaĚenie standardowe w wersji Trendline

S wyposaĚenie dodatkowe

c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline

Silnik TSI EcoFuel* Silnik TSI EcoFuel o mocy kW ( KM) ñÇczy zalety ekologicznego nap×du na gaz ziemny z przyjemnoąciÇ jazdy Touranem wyposaĚonym w podwójnie doñadowany silnik TSI Volkswagena. Efektem takiego poñÇczenia sÇ wysokie osiÇgi w szerokim zakresie obrotów przy zasadniczej redukcji zuĚycia paliwa i emisji substancji szkodliwych. Touran stawia na ekologi×, nie uznaje kompromisów pod kÇtem bezpieczeóstwa jazdy, a dzi×ki inteligentnej koncepcji podwozia samochód zyskuje dodatkowÇ przestrzeó na bagaĚ .

Zdj×cie przedstawia wersj× -osobowÇ. W wersji -osobowej maksymalne obciÇĚenie dla trzeciego rz×du wynosi kg. RóĚne zasi×gi dla wersji - i - osobowych.

* Wersja niedost×pna na polskim rynku. h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

SILNIKI, UKðAD JEZDNY I SKR Z YNIE BIEGÓW

Touran | 


ZuĚycie paliwa, emisja CO i klasy efektywnoąci Silniki benzynowe

 kW ( KM) TSI

 kW ( KM) TSI BlueMotion Technology

 kW ( KM) TSI

-biegowa ,/,/ , – –

-biegowa ,/,/, – –

-biegowa , /, / , -stopniowa ,/, / ,

– – -stopniowa ,/, / ,

 –

 –

 

– 

C – kW ( KM) TDI

C – kW ( KM) TDI BlueMotion Technology

D C kW ( KM) TDI

– C  kW ( KM) TDI

-biegowa

,/,/, -stopniowa

,/,/,

-biegowa ,/,/,

-stopniowa ,/,/,

-biegowa

,/, /,

-stopniowa ,/,/,

-stopniowa ,/,/,

 

 

 B B

A A

B C

C

 kW ( KM) TSI

l/ km)

ZuĚycie paliwa, z manualnÇ skrzyniÇ biegów: cykl miejski/pozamiejski/mieszany, wersja -osobowa) z automatycznÇ przekñadniÇ DSG: cykl miejski/pozamiejski/mieszany, wersja -osobowa) Ąredni poziom emisji CO , g/km) z manualnÇ skrzyniÇ biegów, wersja -osobowa): z automatycznÇ przekñadniÇ DSG, wersja -osobowa): Klasa efektywnoąci) z manualnÇ skrzyniÇ biegów, wersja -osobowa): z automatycznÇ przekñadniÇ DSG, wersja -osobowa): Silniki wysokopr×Ěne

ZuĚycie paliwa, l/ km) z manualnÇ skrzyniÇ biegów: cykl miejski/pozamiejski/mieszany, wersja -osobowa) z automatycznÇ przekñadniÇ DSG: cykl miejski/pozamiejski/mieszany, wersja -osobowa) Ąredni poziom emisji CO , g/km) z manualnÇ skrzyniÇ biegów, wersja -osobowa): z automatycznÇ przekñadniÇ DSG, wersja -osobowa): Klasa efektywnoąci) z manualnÇ skrzyniÇ biegów, wersja -osobowa): z automatycznÇ przekñadniÇ DSG, wersja -osobowa):

) Podane wartoąci zostañy ustalone zgodnie z zalecanÇ procedurÇ pomiarowÇ (§ nr , , a Pkw-EnVKV w obecnie obowiÇzujÇcej wersji). Przy okreąlaniu emisji CO zgodnie z DyrektywÇ / /WE nie zostañy uwzgl×dnione emisje CO powstajÇce podczas produkcji i transportu paliwa lub innych noąników energii. Dane nie odnoszÇ si× do konkretnego samochodu i nie sÇ cz׹ciÇ oferty – zostañy podane, aby umoĚliwiÉ porównanie samochodów róĚnego typu. Poziom zuĚycia paliwa i emisji CO samochodu zaleĚy nie tylko od efektywnego wykorzystania paliwa przez samochód – wpñywa na to równieĚ sposób jazdy oraz inne nietechniczne czynniki. Gaz CO jest w gñównej mierze odpowiedzialny za efekt cieplarniany. Zestawienie zuĚycia paliwa i emisji CO zawierajÇce dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dost×pne nieodpñatnie w kaĚdym punkcie sprzedaĚy pojazdów. ) W zaleĚnoąci od wyposaĚenia dodatkowego masa pojazdu a tym samym zuĚycie paliwa, emisje CO i klasy efektywnoąci mogÇ ulec zmianie. ) Klasy efektywnoąci energetycznej oceniajÇ pojazdy na podstawie emisji CO z uwzgl×dnieniem masy pustego pojazdu. Pojazdy odpowiadajÇce wartoąci ąredniej sÇ zaliczane do klasy D. Pojazdy uzyskujÇce rezultaty lepsze od ąredniej zaliczane sÇ do klasy A, B lub C. Samochody z wartoąciami gorszymi od ąredniej przypisywane sÇ do klas E, F lub G.

EcoFuel*/gaz ziemny*

 kW ( KM) TSI EcoFuel, gaz ziemny (CNG))

ZuĚycie paliwa, kg/ km), ) z manualnÇ skrzyniÇ biegów: cykl miejski/pozamiejski/mieszany, wersja -osobowa) z automatycznÇ skrzyniÇ DSG: cykl miejski/pozamiejski/mieszany, wersja -osobowa) ZuĚycie paliwa, m/ km), ) z manualnÇ skrzyniÇ biegów: cykl miejski/pozamiejski/mieszany, wersja -osobowa) z automatycznÇ skrzyniÇ DSG: cykl miejski/pozamiejski/mieszany, wersja -osobowa) Ąredni poziom emisji CO , g/km), ) z manualnÇ skrzyniÇ biegów, wersja -osobowa): z automatycznÇ skrzyniÇ DSG, wersja -osobowa): Klasa efektywnoąci) z manualnÇ skrzyniÇ biegów, wersja -osobowa): z automatycznÇ skrzyniÇ DSG, wersja -osobowa):

-biegowa

,/,/, -stopniowa

,/,/,

-biegowa ,/,/ , -stopniowa ,/,/ ,  A A

*Wersja niedost×pna na polskim rynku.

) Wartoąci zuĚycia w kg/ podane zostañy wyñÇcznie w celu informacyjnym i obowiÇzujÇ dla gazu H z referencyjnÇ g×stoąciÇ paliwa wg /.WE. W przypadku stosowania gazu L wahania jakoąci paliwa mogÇ spowodowaÉ róĚnic× wartoąci. ) Gaz L lub H. Dane dotyczÇce mocy i zuĚycia paliwa odnoszÇ si× do benzyny bezoñowiowej super o liczbie oktanowej wg DIN EN . NaleĚy zasadniczo stosowaÉ paliwo bezoñowiowe o minimalnej liczbie oktanowej mieszanki i maksymalnej zawartoąci etanolu % (E).

S

Silnik benzynowy z technologiÇ TSI PoñÇczenie bezpoąredniego wtrysku paliwa z inteligentnÇ technikÇ doñadowania gwarantuje wysokÇ efektywnoąÉ silników benzynowych bazujÇcych na technologii TSI. To innowacyjne rozwiÇzanie pozwala jednoczeąnie korzystaÉ z duĚej mocy i cieszyÉ si× niskim zuĚyciem paliwa.

S

Silniki wysokopr×Ěne Silniki wysokopr×Ěne Volkswagena, dzi×ki technologii bezpoąredniego wtrysku, sÇ synonimem imponujÇcych osiÇgów przy jednoczeąnie niskim zuĚyciu paliwa i minimalnym poziomie emisji spalin. wyposaĚone w turbospr×Ěark× zapewniajÇ wysokÇ moc takĚe przy nieduĚej pojemnoąci skokowej.

s wyposaĚenie standardowe w wersji Trendline S wyposaĚenie dodatkowe c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

SILNIKI, UKðAD JEZDNY I SKR Z YNIE BIEGÓW

Touran | 


TOURAN CROSS

SAMOCHÓD DLA MIðOĄNIKÓW PRZYRODY. TOURAN CROSS. Touran Cross prezentuje si× doskonale w kaĚdym otoczeniu. Charakterystyczna bryña przyciÇga spojrzenia, zach×ca, by zajrzeÉ do wn×trza i odkryÉ jego bogate wyposaĚenie. Przekonajcie si× Paóstwo sami o zaletach Tourana Cross i moĚliwoąciach, jakie samochód daje kaĚdego dnia.

TOUR AN CROSS

Touran

| 


ZuĚycie paliwa, emisja CO i klasy efektywnoąci Silniki benzynowe

 kW ( KM) TSI

ZuĚycie paliwa, l/ km) z manualnÇ skrzyniÇ biegów:

-biegowa cykl miejski/pozamiejski/mieszany, wersja -osobowa) ,/ ,/ , z automatycznÇ skrzyniÇ DSG: -stopniowa cykl miejski/pozamiejski/mieszany, wersja -osobowa) , / ,/ , Ąrednia emisja CO , g/km) z manualnÇ skrzyniÇ biegów, wersja -osobowa):  z automatycznÇ skrzyniÇ DSG, wersja -osobowa):  Klasy efektywnoąci) z manualnÇ skrzyniÇ biegów, wersja -osobowa): D z automatycznÇ skrzyniÇ DSG, wersja -osobowa): D Silniki wysokopr×Ěne kW ( KM) TDI ZuĚycie paliwa, l/ km) z manualnÇ skrzyniÇ biegów:

-biegowa cykl miejski/pozamiejski/mieszany, wersja -osobowa) ,/, /, z automatycznÇ skrzyniÇ DSG: -stopniowa cykl miejski/pozamiejski/mieszany, wersja -osobowa) ,/,/, Ąrednia emisja CO , g/km) z manualnÇ skrzyniÇ biegów, wersja -osobowa): z automatycznÇ skrzyniÇ DSG, wersja -osobowa): Klasy efektywnoąci) z manualnÇ skrzyniÇ biegów, wersja -osobowa): B z automatycznÇ skrzyniÇ DSG, wersja -osobowa): B

S

Tyñ Dzi×ki nowemu tyñowi z dwucz׹ciowymi duĚymi ąwiatñami Touran Cross pozostawia niezatarte wraĚenie. Czarny spód lakierowanego w kolorze nadwozia zderzaka doskonale koresponduje z czarnymi nadkolami i progami w drzwiach. Nie mniej charakterystyczne sÇ czarne listwy ochronne na drzwiach oraz logo „CrossTouran”. O typowo crossowy charakter dba teĚ podniesione zawieszenie, dzi×ki któremu samochód zyskuje dodatkowe mm przeąwitu.

) Podane wartoąci zostañy ustalone zgodnie z zalecanÇ procedurÇ pomiarowÇ (§ nr , , a Pkw-EnVKV w obecnie obowiÇzujÇcej wersji). Przy okreąlaniu emisji CO zgodnie z DyrektywÇ / /WE nie zostañy uwzgl×dnione emisje CO powstajÇce podczas produkcji i transportu paliwa lub innych noąników energii. Dane nie odnoszÇ si× do konkretnego samochodu i nie sÇ cz׹ciÇ oferty – zostañy podane, aby umoĚliwiÉ porównanie samochodów róĚnego typu. Poziom zuĚycia paliwa i emisji CO samochodu zaleĚy nie tylko od efektywnego wykorzystania paliwa przez samochód – wpñywa na to równieĚ sposób jazdy oraz inne nietechniczne czynniki. Gaz CO jest w gñównej mierze odpowiedzialny za efekt cieplarniany. Zestawienie zuĚycia paliwa i emisji CO zawierajÇce dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dost×pne nieodpñatnie w kaĚdym punkcie sprzedaĚy pojazdów. ) W zaleĚnoąci od wyposaĚenia dodatkowego masa pojazdu a tym samym zuĚycie paliwa, emisje CO i klasy efektywnoąci mogÇ ulec zmianie. ) Klasy efektywnoąci energetycznej oceniajÇ pojazdy na podstawie emisji CO z uwzgl×dnieniem masy pustego pojazdu. Pojazdy odpowiadajÇce wartoąci ąredniej sÇ zaliczane do klasy D. Pojazdy uzyskujÇce rezultaty lepsze od ąredniej zaliczane sÇ do klasy A, B lub C. Samochody z wartoąciami gorszymi od ąredniej przypisywane sÇ do klas E, F lub G. ) Wartoąci zuĚycia w kg/ podane zostañy wyñÇcznie w celu informacyjnym i obowiÇzujÇ dla gazu H z referencyjnÇ g×stoąciÇ paliwa wg /.WE. W przypadku stosowania gazu L wahania jakoąci paliwa mogÇ spowodowaÉ róĚnic× wartoąci.

 kW ( KM) TSI – – -stopniowa , / ,/ , –  – D kW ( KM) TDI

 kW ( KM) TDI

-biegowa

,/,/,

-stopniowa ,/,/,

– –

-stopniowa ,/,/,

– 

B C

– C

Dane dotyczÇce mocy i zuĚycia paliwa odnoszÇ si× do benzyny bezoñowiowej super o liczbie oktanowej wg DIN EN . NaleĚy zasadniczo stosowaÉ paliwo bezoñowiowe o minimalnej liczbie oktanowej mieszanki i maksymalnej zawartoąci etanolu % (E).

S

Wn×trze Wn×trze Tourana Cross to nie tylko wygoda, ale i uczta dla zmysñów. Oprócz atrakcyjnych listew „Iridium”, podkreąlajÇcych elegancj× drzwi, wn×trze zdobiÇ chromowane aplikacje na kierownicy, dĘwigni zmiany biegów i innych przyrzÇdach. Komfortowe przednie fotele sÇ wyposaĚone w funkcj× regulacji wysokoąci i podparcie odcinka l×dĘwiowego kr×gosñupa. Obszyte atrakcyjnÇ tkaninÇ Fey w kolorze antracytowym lub brÇzowym zach×cajÇ do zaj×cia miejsca. W Touranie Cross funkcjonalnoąÉ i komfort wzajemnie si× uzupeñniajÇ, takĚe przedni podñokietnik ze schowkiem, elektrycznie regulowane szyby boczne i praktyczne schowki naleĚÇ do wyposaĚenia standardowego. s wyposaĚenie standardowe w wersji Trendline

S wyposaĚenie dodatkowe

c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline

h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

S

-calowe obr×cze Funplay ze stopu metali lekkich Obr×cze Funplay ze stopu metali lekkich, w rozmiarze , J x i oponami o profilu z przodu oraz w rozmiarze J x i oponami o profilu z tyñu, akcentujÇ masywnÇ bryñ× Tourana Cross.

Nasze pojazdy sÇ seryjnie wyposaĚone w opony letnie.

TOURAN CROSS

Touran

 | 


ORYGINALNE AKCESORIA VOLKSWAGEN

SAMOCHÓD NA WYJÆTKOWE DNI. I NA OKRES MIÖDZY NIMI. Oryginalne akcesoria Volkswagen® dajÇ moĚliwoąÉ wyposaĚenia Tourana tak, by zaspokoiÉ Paóstwa potrzeby i upodobania. SprostajÇ one kaĚdemu wyzwaniu – od codziennych czynnoąci, jak dowiezienie dzieci do szkoñy, po wyjazd na urlop. KaĚdy z oferowanych akcesoriów zostañ precyzyjnie dopasowany do nadwozia i wn×trza Tourana, gwarantujÇc najwyĚszÇ trwañoąÉ i perfekcj× wykonania.

ORYGINALNE AKCESORIA VOLKSWAGEN

Touran | 


DZISIAJ W PLANIE: UROZMAICENIE.

S

Uchwyt na narty i desk× do snowboardu gwarantuje pewny i bezpieczny transport maksymalnie par nart lub desek do snowboardu. ðatwy montaĚ umoĚliwia niewielka masa wñasna uchwytu pokrytego powñokÇ z anodowanego aluminium. Zamkni×cie na kluczyk.

S

Folia ochronna progów Folia ochronna progów, w kolorze czarnym lub srebrnym, stanowi dodatkowÇ ochron× przednich i tylnych progów przed zarysowaniem i uszkodzeniem. Dzi×ki niej Touran staje si× jeszcze wytrzymalszy i odporniejszy w codziennej eksploatacji. S

BagaĚnik dachowy „box” Stabilny bagaĚnik dachowy z tworzywa wysokiej jakoąci moĚna zamknÇÉ na zamek. MontaĚ bagaĚnika do belek bazowych jest prosty i wygodny ze wzgl×du na dost×p z obu stron. Dzi×ki duĚemu kÇtowi otwarcia wieka równieĚ zañadunek bagaĚnika nie stanowi problemu. Boksy posiadajÇ trzy róĚne pojemnoąci: l, l i  l.

S

S

BagaĚnik na rowery montowany na haku holowniczym W zabezpieczonym zamkiem bagaĚniku na rowery montowanym na haku holowniczym moĚna przewoziÉ dwa rowery. BagaĚnik moĚna odchyliÉ aby otworzyÉ tylnÇ klap×. Po zñoĚeniu moĚna go z ñatwoąciÇ schowaÉ do bagaĚnika. Na Ěyczenie dost×pna wersja na trzy rowery.

Belki na relingi W pojazdach wyposaĚonych w relingi dachowe belki bazowe stanowiÇ podstaw× montaĚu dla innych rodzajów mocowaó. Niewielka masa wñasna gwarantuje ñatwy montaĚ . BagaĚ jest dobrze zabezpieczony do transportu. Specjalny mechanizm chroni go dodatkowo przed kradzieĚÇ. Belki (bez zdj×cia) znajdujÇ teĚ zastosowanie w pojazdach, które nie posiadajÇ relingów dachowych.

s wyposaĚenie standardowe w wersji Trendline

S wyposaĚenie dodatkowe

c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline

h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

ORYGINALNE AKCESORIA VOLKSWAGEN

Touran | 


S Kratka oddzielajÇca bagaĚnik od kabiny pasaĚerskiej Metalowa kratka oddzielajÇca bagaĚnik od kabiny pasaĚerskiej stanowi idealne zabezpieczenie przed przemieszczaniem si× bagaĚu do kabiny podczas gwañtownego hamowania. ðatwy i wygodny montaĚ . Nie wymaga wiercenia dodatkowych otworów, co umoĚliwia szybkie wymontowanie bez pozostawiania ąladów. W ofercie jest równieĚ kratka rozdzielajÇca przestrzeó bagaĚowÇ pozwalajÇca na jeszcze lepsze zagospodarowanie wn×trza bagaĚnika.

S

Wieszak na garderob× Wieszak na garderob×, mocowany do zagñówka w przednim siedzeniu, pozwala na przewóz ubraó w nienagannym stanie.

Dost×pna w wersji - i -osobowej.

S

S

Wykñadzina bagaĚnika Wykñadzina bagaĚnika z logo Tourana jest lekka i elastyczna. Czterocentymetrowa kraw×dĘ chroni bagaĚnik przed zanieczyszczeniem, a chropowata powierzchnia zapobiega przemieszczaniu si× bagaĚu podczas jazdy.

Roleta przeciwsñoneczna Roleta przeciwsñoneczna dla szyby tylnej i szyb bocznych z tyñu przeciwdziaña nadmiernemu ogrzaniu wn×trza bez uszczerbku dla widocznoąci.

Dost×pna w wersji - i -osobowej.

S

S

Wanna bagaĚnika Praktyczna i wytrzymaña wanna z logo Tourana i szerokimi rowkami jest odporna na dziañanie kwasów, a jej wysokie kraw×dzie chroniÇ bagaĚnik przed zabrudzeniem.

Dost×pna w wersji -osobowej.

Fotelik dzieci×cy G- ISOFIX Przeznaczony dla dzieci o wadze do kg (przedziañ wiekowy do , lat). Mocowany do zintegrowanych z siedzeniami, standardowych uchwytów ISOFIX. Fotelik jest przeznaczony dla dzieci z grupy wiekowej / i mocowany w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. W kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy mocuje si× foteliki dla przedziañu wagowego – kg. Szelki barkowe sÇ dodatkowo wyposaĚone w regulacj× wysokoąci, a siedzisko moĚna ustawiÉ w szeąciu róĚnych pozycjach.

s wyposaĚenie standardowe w wersji Trendline

S wyposaĚenie dodatkowe

S

Fotelik dzieci×cy G - pro Przeznaczony dla dzieci w przedziale wiekowym – lat (– kg). Regulowane na szerokoąÉ siedzisko zapewnia najmñodszym najwyĚszy komfort jazdy. Specjalne podparcie pod gñow×, szeroko wystajÇce boki i wygodne podparcie dla ramion gwarantujÇ dodatkowo optymalnÇ ochron× w przypadku kolizji bocznej. Fotelik posiada funkcje regulacji wysokoąci i kÇta pochylenia oparcia, zwi×kszajÇce komfort podróĚowania szczególnie podczas dñugich podróĚy. Poszycie fotelika moĚna ñatwo zdjÇÉ i wypraÉ . Mocowanie za pomocÇ -punktowego pasa bezpieczeóstwa.

c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline

h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

S

Zestaw gñoąnomówiÇcy z funkcjÇ Bluetooth Music Zestaw gñoąnomówiÇcy z Bluetooth Music ze sterowaniem gñosowym i ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczoąci umoĚliwia przez USB lub adapter audio wygodny dost×p do zbiorów muzycznych zapisanych na przykñad na iPhone, wraz z ich zarzÇdzaniem i sterowaniem.

ORYGINALNE AKCESORIA VOLKSWAGEN

Touran | 


LAKIERY I TAPICERKI

ZA TOBÆ WIELE RÓęNYCH SPRAW. PRZED TOBÆ WIELE MOęLIWOĄCI. Decyzj×, jak ma wyglÇdaÉ Twój Touran, musisz naturalnie podjÇÉ sam. RóĚnorodnoąÉ lakierów i tapicerek byÉ moĚe utrudnia wybór, ale daje moĚliwoąÉ wyraĚenia swojego indywidualizmu. Oboj×tnie, na co si× zdecydujesz, na pewno otrzymasz lakier o najwyĚszej jakoąci, doskonañe materiañy i znakomite wykoóczenie.


LAKIERY

TAPICERKI

GDYBY WSZYSTKIE DECYZJE... s

niebieski Deep Ocean lakier uniwersalny P

s

biañy Candy lakier uniwersalny B

s

tapicerka tkaninowa Charly niebieska PV

s

tapicerka tkaninowa Charly antracytowa YV

c

tapicerka tkaninowa Miu beĚowa Desert PQ

c

tapicerka tkaninowa Miu antracytowa YV

S beĚowy Titanium lakier metaliczny N

S

czerwony Wild Cherry lakier metaliczny K

S

niebieski Acapulco lakier metaliczny W

S

brÇzowy Toffee lakier metaliczny Q

S

tapicerka tkaninowa Fey) brÇzowa UW

S

tapicerka tkaninowa Fey) antracytowa YV

h

tapicerka Alcantara/tkanina Maja beĚowa Desert PQ

h

S

srebrny Leaf lakier metaliczny B

S

S

S

h

S

S

S

S

S

czarny Deep lakier perñowy T

s wyposaĚenie standardowe w wersji Trendline

srebrny Reflex lakier metaliczny E

szary Pepper lakier metaliczny U

) Tylko dla Tourana Cross. ) Niedost×pny w wersji Trendline. ) Dost×pny takĚe dla Tourana Cross.

zielony Venezien lakier perñowy E

S wyposaĚenie dodatkowe

c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline

niebieski Night lakier metaliczny Z

tapicerka Alcantara/tkanina Maja antracytowa YV

tapicerka skórzana Vienna ) beĚowa Desert PQ

tapicerka skórzana Vienna ) brÇzowa Mauro/antracytowa) PU

tapicerka Alcantara/tkanina Maja brÇzowa Soft PR

tapicerka skórzana Vienna ) antracytowa) YV

... SPRAWIAðY TYLE RADOĄCI.

Ilustracje przedstawione powyĚej nie sÇ wiernym odbiciem naturalnych kolorów, gdyĚ farba drukarska nie jest w stanie oddaÉ rzeczywistej barwy lakieru i tapicerki. h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

ZuĚycie paliwa w l/ km: w cyklu mieszanym mi×dzy , a ,. Emisja CO w g/km: w cyklu mieszanym mi×dzy  a .

LAKIERY I TAPICERKI

Touran | 


KOMBINACJE

Tapicerki

tkaninowa Charly dla siedzeó standardowych s niebieska (PV) antracytowa (YV) tkaninowa Miu dla siedzeó komfortowych c beĚowa Desert (PQ) antracytowa (YV) tkaninowa Fey dla siedzeó komfortowych s tylko w wersji CrossTouran brÇzowa (UW) antracytowa (YV) Alcantara/tkanina Maja dla siedzeó sportowych h beĚowa Desert (PQ) brÇzowa Soft (PR) antracytowa (YV) skórzana Vienna dla siedzeó sportowych S niedost×pna w wersji Trendline beĚowa Desert (PQ) brÇzowa Mauro/antracytowa (PU)) antracytowa (YV))

brÇzowy Toffee metalik Q

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

s

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

s

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

s

s

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

s

s

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

s

s

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

s

s

S

S

S

S

S

S

S

S

S

s

s

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

czarna czarna

antracytowa/antracytowa antracytowa/antracytowa

s

s

s

s

czarna czarna

antracytowa/beĚowa Desert antracytowa/antracytowa

s s

czarna czarna

antracytowa/antracytowa antracytowa/antracytowa

czarna czarna czarna

antracytowa/beĚowa Desert antracytowa/antracytowa antracytowa/antracytowa

czarna czarna czarna

antracytowa/beĚowa Desert antracytowa/antracytowa antracytowa/antracytowa

beĚowy Titanium metalik N

s

s

S

s

s

s

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

wprowadzenia zmian. Symbole DSG® oraz TSI® sÇ w Niemczech oraz innych krajach zarejestrowanym znakiem handlowym grupy Volkswagen AG. ZuĚycie paliwa w l/ km: w cyklu mieszanym mi×dzy , a ,. Emisja CO w g/km: w cyklu mieszanym mi×dzy  a .

S wyposaĚenie dodatkowe

c wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline

Serwis. Volkswagen posiada jednÇ z najwi×kszych sieci serwisowych. Ponad  Partnerów na ąwiecie o kaĚdej porze jest do Paóstwa dyspozycji – sñuĚÇ kompetentnÇ pomocÇ i dbajÇ o zapewnienie peñnej sprawnoąci waszego Volkswagena.

Podobnie jak kaĚdy nowy samochód marki Volkswagen, równieĚ kaĚda oryginalna cz×ąÉ poddawana jest ącisñym kontrolom bezpieczeóstwa i jakoąci. Ponadto Partner Serwisowy udziela -letniej gwarancji na cz׹ci zamienne bez limitu kilometrów.

-letnia gwarancja bez limitu przejechanych kilometrów. Volkswagen oferuje -letniÇ gwarancj× bez limitu przejechanych kilometrów. Partner Volkswagena udzieli -letniej gwarancji na Paóstwa nowy samochód – bez wzgl×du na to, ile kilometrów przejadÇ nim Paóstwo po drogach cañego ąwiata.

Akcesoria. Nawet wtedy, gdy b×dÇ Paóstwo jeĘdziÉ Volkswagenem Touranem z kompletnym wyposaĚenie seryjnym, mogÇ Paóstwo uzupeñniÉ go wedñug indywidualnych upodobaó. Partner Volkswagena zaoferuje Paóstwu atrakcyjne akcesoria z firmowym znakiem VW. SÇ one odpowiednio sprawdzone, wypróbowane i dopasowane do modelu samochodu. RównieĚ akcesoria sÇ obj×te -letniÇ gwarancjÇ.

-letnia gwarancja na Oryginalne cz׹ci Volkswagen. ByÉ moĚe zaistnieje kiedyą potrzeba zakupu okreąlonej cz׹ci zamiennej. Warto wówczas wybraÉ Oryginalne cz׹ci Volkswagen. Dzi×ki temu zyskajÇ Paóstwo pewnoąÉ, Ěe dokñadnie odpowiada ona surowym wymogom jakoąciowym firmy Volkswagen.

) Dost×pna takĚe w wersji Touran Cross.

s wyposaĚenie standardowe w wersji Trendline

szary Pepper metalik U

S

Przy opisie lakieru zaznaczono symbolami, które z lakierów oferowane sÇ seryjnie, które w ramach wyposaĚenia dodatkowego, a które niedost×pne (–).

Prezentowane w niniejszym katalogu wersje samochodów zostañy cz׹ciowo uzupeñnione o elementy wyposaĚenia dodatkowego dost×pne za dopñatÇ. Wszelkie dane odpowiadajÇ stanowi wiedzy w momencie przekazywania katalogu do druku. Wszelkie dane dotyczÇce wyposaĚenia opierajÇ si× na standardach obowiÇzujÇcych na rynku niemieckim. Zastrzega si× moĚliwoąÉ

srebrny Reflex metalik E

niebieski Night metalik Z

zielony Venezien perñowy E

niebieski Acapulco metalik

W

Deska rozdzielcza góra/dóñ

srebrny Leaf metalik B

czarny Deep perñowy

T

czerwony Wild Cherry metalik

K

niebieski biañy Candy Deep B Ocean P

Podñoga

ODKRYJCIE PAòSTWO SAMOCHODOWY ĄWIAT VOLKSWAGENA.

h wyposaĚenie standardowe w wersji Highline

 -letnia gwarancja na nieprzerdzewienie nadwozia. Volkswagen Touran posiada -letniÇ gwarancj× na nieprzerdzewienie nadwozia. Jeąli pomimo dñugotrwañego

zabezpieczenia antykorozyjnego, uĚytych ąrodków ochronnych oraz wysokiej jakoąci lakierów, w pojedynczych przypadkach wystÇpiÇ perforacyjne uszkodzenia nadwozia w pierwszych latach uĚytkowania samochodu, zostanÇ one nieodpñatnie naprawione w serwisie Volkswagena. WyposaĚenie dodatkowe. Przedstawione w tym katalogu warianty wyposaĚenia mogÇ nie byÉ dost×pne we wszystkich krajach. Niektóre elementy wyposaĚenia dost×pne sÇ za dopñatÇ. Parametry techniczne prezentowane w tym katalogu mogÇ ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian. Szczegóñowych informacji o aktualnej ofercie udzieli Paóstwu kaĚdy Partner Volkswagena. Symbole DSG® oraz TSI® sÇ w Niemczech, jak równieĚ innych krajach, zarejestrowanym znakiem handlowym grupy Volkswagen AG. KOMBINACJE I SERWIS

Touran

 | 


Touran ... · Wydrukowano w Niemczech Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian Wydanie: czerwiec Infolinia:  (opñata jak za jednostk× taryfikacyjnÇ poñÇczenia lokalnego) Internet: www.volkswagen.pl

Partner Volkswagena

Volkswagen Touran  
Volkswagen Touran  
Advertisement