Page 1


Zaproszenie do podróży Siostrzyczko, pieszczotko, ach, pomyśl, jak słodko daleko odlecieć nam razem! Pierś czuciem otwierać. I żyć, i umierać w tym kraju, co twym jest obrazem! Ach, słońca tam mgliste, ach, nieba tam dżdżyste mój umysł czarują niezmiennie potęgą zdradziecką twych oczu, o dziecko, zza łez, co tak błyszczą promiennie. Tam zawsze ład, piękno, przepychy i rozkosz, i spokój trwa cichy. Sprzęt lśniący, pieszczony, lat ręką gładzony, ozdabiałby nasze schronienie – A w ambry wyziewy najrzadsze nam krzewy mieszałyby lube swe wonie.


Sklepienia tam cenne, zwierciadła bezdenne wraz z Wschodu świetnością godową – do duszy przez życie szeptałyby skrycie jej znaną, rodzoną jej mową. Tam zawsze ład, piękno, przepychy i rozkosz, i spokój trwa cichy. Pójdź, patrz, na kanale śpią statki niedbale, włóczęgi wód toni rozległej; Dziś na twe skinienie, by każde życzenie twe spełnić – z mórz krańców się zbiegły. Gdy słońce ucieka, to zaraz obleka fioletem i złotem błyszczącym gród, pola, kanały; I oto świat cały usypia w tym świetle gorącym. Tam zawsze ład, piękno, przepychy i rozkosz, i spokój trwa cichy.

Charles Baudelaire


Pierś czuciem otwierać. I żyć, i umierać


w tym kraju, co twym jest obrazem!


Lancia

Thema

uosabia

najlepsze

cechy

dwóch

ś w i a t ó w,

które

odegrały wielką rolę w historii motoryzacji, i które – mimo różnic –

zdołano

połączyć

w

j e d n o.

Ta m ,

gdzie

kończy

się

doskonała

tradycja produkcji samochodów za oceanem, zaczyna się słynne włoskie Lancia

rzemiosło Thema

z

wyjątkową

wyraża

na

swój

dbałością w ł a s n y,

o

detale.

Wa r t o ś c i

niepowtarzalny

te

s p o s ó b.


...ach pomyśl, jak słodko daleko odlecieć nam razem...


Z a b i e r z w p o d r ó ż p i ę ć z m y s ł ó w. L a n c i a Thema powraca, gotowa dać Ci więcej, niż

oczekujesz.

Czyni

t o,

definiując

na nowo pojęcie luksusowego wnętrza i hołdując wartościom, które wyróżniały ją od zawsze. Gdy stal ugina się pod dyktatem stylu, nie sposób przeoczyć efektu.

Zatrzymaj

się

na

chwilę,

by

n a c i e s z y ć n i m o c z y, a p o t e m w s i ą d ź .


...Sprzęt lśniący, pieszczony, lat ręką gładzony,


We j ś c i e d o L a n c i i T h e m a t o j a k wyprawa w

w

którym

inny

świat.

dążenie

W

do

świat,

harmonii

i piękna połączono z komfortem i

ozdabiałby nasze schronienie...

jakością

materiałów

wartych

n a j l e p s z y c h t r a d y c j i L a n c i i . Po c z u j emocję ria,

chwili,

w

teraźniejszość

osiągnęły

idealną

której i

histo­

przyszłość równowagę.


We

wnętrzu

obecna

jest

Lancii w

Thema

postaci

f u n kc j o n a l n o ś ć

d ys k re t n e j

elegan­

c j i . D wa u c h w y t y n a k u b k i t e r m i c z n e k r y j ą s i ę w s t y l o w y m s c h o w k u i p o j a w i a j ą s i ę d o p i e ro w c h w i l i , w k t ó re j i c h p o t r z e b u j e s z . Um i e s z­ czone

w

ko n s o l i

c e n t ra l n e j,

d o pa s o w u j ą

się

d o w i e l ko ś c i n a c z y n i a . W z a l e ż n o ś c i o d t e g o, c z y p o d g r z e wa s z , c z y c h ł o d z i s z n a p ó j, ś w i e ­ cą

czerwonym

lub

niebieskim

światłem.


...Gdy słońce ucieka, to zaraz obleka fioletem


S i e d z e n i a z p e r f o r o w a n e j, d e l i k a t n e j s k ó r y z l a m ó w ­­k a m i . Wy s t a r c z y

jedno

s p o j r z e n i e,

by

filozofii tworzenia całej konstrukcji.

i złotem błyszczącym gród, pola, kanały...

dostrzec

koncepcję


W Lancii Thema zadbano o detale z taką uwagą, jaką przykładasz do każdej sfer y swojego życia. Od deski rozdzielczej powleczonej skórą Poltrona Frau® po drewniane element y konsoli i drzwi – wszystko to oddaje elegancję i nie­ mal pedant yczną troskę o najdrobniejsze nawet szczegóły.


W

LANCII

THEMA

KUNSZT

I

TECHNOLOGIA

IDĄ W PARZE. KIEROWNICA WYKONANA ZE SKÓRY I DREWNA JEST WYPOSAŻONA W PRZYCISKI STERU­ JĄCE (TELEFONEM, RADIEM, TEMPOMATEM) ORAZ PRZEŁĄCZNIKI

SEKWENCYJNEJ

SKRZYNI

BIEGÓW.


...do duszy przez Ĺźycie


Ro z s i ą d ź s i ę w yg o d n i e i d a j s i ę u w i e ś ć f u n kc j o m , k t ó re m o ż e z a o f e ro wa ć C i j e d y n i e a u t o t e j k l a s y. Dz i ę k i s ys­ t e m o w i Uc o n n e c t To u c h ™ m a s z ś w i a t n a j e d n o s k i n i e ­ n i e. Do t y ko w y e k ra n o p r z e k ą t n e j 8 ,4 c a l a ( n a j w i ę k s z y n a r y n k u ) p o z wa l a n a w yg o d n e s t e ro wa n i e n a w i g a c j ą , s ys t e m e m czem

nagłośnienia

DV D,

s t e re o,

d w u s t re f o wą

ra d i e m ,

klimatyzacją,

o d t wa r z a ­ telefonem,

o d t wa r z a c z e m M P 3 , i Po d e m o ra z t y l n ą k a m e rą w i ­ d e o. Wi e l e f u n kc j i m o ż e s z t a k ż e a k t y w o wa ć g ł o s e m .

szeptałyby skrycie jej znaną, rodzoną jej mową...


Eleganckie

podświetlenie

deski

rozdzielczej LED wprowadza do wnętrza samochodu barwy Blue Sapphire.


...DziĹ› na twe skinienie,


Lancia jazdę

Thema dzięki

biegowej cującej

z

zapewnia

nowej,

skrzyni

także

wygodną

wyjątkowej, b i e g ó w,

imponująco

mocnym

ośmio­

współpra­ silnikiem

benzynowym V6 o pojemności 3,6 l. Przy takiej skrzyni biegów moc 286 KM natych­ m i a s t i s p r a w n i e r e a g u j e n a Tw o j e r o z k a z y, i d e a l n i e d o p a s o w u j ą c s i ę d o s t y l u j a z d y.

by każde życzenie twe spełnić...


System wspo­ magania par­ ko­wania przodem i tyłem Park Sense® wyposażono w tylną kamerę pomocniczą Parkview®. Podczas parkowania kamera przesyła obraz drogi za pojazdem na 8,4-calowy ekran dotykowy.


System wykrywania martwego punktu ostrzega kierowcę o obe­ cn ­ ości samochodu w martwym punkcie lusterka bocznego. Dzięki temu możesz zmieniać pasy bez ryzyka zderzenia z pojazdami niewidocznymi w lusterku bocznym.


Nowoczesny

samochód

zasługuje

na

zaawansowaną technologię. Lancia Thema została

wyposażona

w

pakiet

SafetyTec™,

obejmujący najbardziej zaawansowane ele­ k­ troniczne systemy bezpieczeństwa, po­cząwszy od systemu ostrzegania o kolizji przedniej po adaptacyjny system regulacji prędkości inteligentny system wyposażony w rewolucyjne radary przednie, który nie tylko utrzymuje stałą prędkość, ale też automatycznie hamuje lub

przyspiesza,

bezpieczny

by

zachować

odstęp

za

niezmienny,

samochodem

jadącym z przodu. System wykry­ wania prze­ szkód

z

podczas

tyłu

pomaga

wyjeżdżania

uniknąć tyłem

z

zde­ rzenia parkingu.


...Ach, słońca tam mgliste, ach, nieba tam dżdżyste...


Lancia Thema świetnie radzi sobie na każdej stem

nawierzchni. zawieszenia

Innowacyjny

sy­

wielowahaczowego

z przodu i z tyłu jest wyposażony w ko­ l u m n y,

które

dzięki

wysokiemu

kątowi

w y ­c h y l e n i a u t r z y m u j ą k o ł a n a z a k r ę t a c h pod

kątem

prostym,

zapewniając

tym

samym możliwie jak najlepszą przyczep­ ność. Mechanizm ten gwarantuje także maksymalne wszelkich

pochłanianie

nierównościach

drgań

na

nawierzchni.


Już na pierwszy rzut oka Lancia Thema wzbudza zaufanie i daje poczucie bezpieczeńst wa. Jest wyposażona w ponad 70 aktywnych i pasywnych elementów bezpieczeństwa – od 7 po­ d u s z e k p o w i e t r z n y c h c h r o n i ą c y c h w s z y s t k i c h p a s a ż e r ó w, a ż p o z a g ł ó w k i z z a a w a n s o w a n y m s y s t e m e m a b s o r p c j i w s t r z ą s ó w, k t ó r y chroni odcinek szyjny kręgosłupa w przypadku zderzenia od tyłu.


...z mórz krańców się zbiegły...

Silniki nowej Lancii Thema stworzono, aby zwię­ k­ ­ szyć przyjemność z jazdy. Doskonale pasują do każ­ dego temperamentu. Wybór należy do Ciebie: od benzynowe­ go V6 o pojemności 3.6 litra i mocy 286 KM z 8-biegową sekwencyjną skrzynią auto­ matyczną, do dwóch diesli V6 o po­ je­ mności 3.0 litra w technologii Multijet i mocach 190 i 239 KM, dostępnych z 5-biegową skrzynią automatyczną.


DANE TECHNICZNE SILNIK pojemność (cm3) stopień sprężenia cylindry moc maks. CE/kW (KM) obrotów/min maks. moment obrotowy CE/ Nm (kgm) obrotów/min rozrząd zasilanie

3.6 V6 Pentastar benzyna 286 KM

3.0 V6 Multijet II diesel 190 KM

3.0 V6 Multijet II diesel 239 KM

3604 10.2:1 6 210 (286) do 6350 340 (36,7) do 4650 rozrząd łańcuchowy DOHC

2987 16.5:1 6 140 (190) do 4000 440 (44,9) do 1600-2800 podwójny wał krzywkowy z przodu – 4 zawory na cylinder – pas zębaty popychacz hydrauliczny (roller fingers) Common rail typu Multijet II 1800 barów Garrett VGT 2056 turbosprężarka z kierownicami o zmiennej geometrii

2987 16.5:1 6 176 (239) a 4000 550 (56,1) a 1800-2800 podwójny wał krzywkowy z przodu – 4 zawory na cylinder – pas zębaty popychacz hydrauliczny (roller fingers) Common rail typu Multijet II 1800 barów Garrett VGT 2056 turbosprężarka z kierownicami o zmiennej geometrii

system wtryskowy Multipoint returnless

NAPĘD napęd skrzynia biegów wspomaganie kierownicy średnica skrętu (m)

tylny automatyczna z 8 biegami wspomaganie elektrohydrauliczne 11,5

tylny automatyczna z 5 biegami wspomaganie elektrohydrauliczne 11,5

tylny automatyczna z 5 biegami wspomaganie elektrohydrauliczne 11,5

HAMULCE przednie tarczowe tylne tarczowe

345 x 28 mm (samowentylujące) 320 x 22 (samowentylujące)

345 x 28 mm (samowentylujące) 320 x 22 (samowentylujące)

345 x 28 mm (samowentylujące) 320 x 22 (samowentylujące)

multilink niezależne typu multilink

multilink niezależne typu multilink

multilink niezależne typu multilink

235/55 R18 245/45 ZR20

235/55 R18 245/45 ZR20

235/55 R18 245/45 ZR20

WYMIARY rozstaw osi (mm) rozstaw kół przednich/tylnych (mm) długość/szerokość (mm) wysokość (mm) pojemność bagażnika VDA dm3

3052 1623/1640 5066/1902 1488 462

3052 1623/1640 5066/1902 1488 462

3052 1623/1640 5066/1902 1488 462

ZBIORNIK PALIWA/MASA zbiornik paliwa (l) ciężar pojazdu gotowego do jazdy DIN (kg) min./maks. maks. ciężar przyczepy (kg)

72,3 1801/1897 1724

72,3 1963/2042 1996

72,3 1963/2042 1996

240 7,7

220 9,7

230 7,8

13,9 (18” felgi), 14,3 (20” felgi) 6,7 (18” felgi), 7,1 (20” felgi) 9,4 (18” felgi), 9,7 (20” felgi) 219 (18” felgi), 227 (20” felgi)

9,5 (18” felgi), 9,6 (20” felgi) 5,7 (18” felgi), 5,9 (20” felgi) 7,1 (18” felgi), 7,2 (20” felgi) 185 (18” felgi), 191 (20” felgi)

9,5 (18” felgi), 9,6 (20” felgi) 5,7 (18” felgi), 5,9 (20” felgi) 7,1 (18” felgi), 7,2 (20” felgi) 185 (18” felgi), 191 (20” felgi)

ZAWIESZENIE przednie tylne KOŁA opony

OSIĄGI maks. prędkość (km/h) przyspieszenie 0-100 km/h sek. SPALANIE Rozp. WE 1999/100 (l/100 km) tryb miejski tryb pozamiejski tryb mieszany emisja CO2 (g/km)


...Sklepienia tam cenne,


zwierciadła bezdenne...

Magiczny klimat współtworzy zaawansowany system

nagłośnienia

Alpine®

o

maksymal­

nej mocy 506 watów w 9 głośnikach i sub­ wooferze.

Opcjonalny

do

Executive

wersji

Harman

Kardon,

o

pakiet to

także

wyposażenia wzmacniacz

niewiarygodnej

mocy

900 watów i 19 głośnikach z subwooferem.


We w n ą t r z

Lancii

Thema

niebo

w yd a j e s i ę j a ś n i e j s z e d z i ę k i s z y b e r­ d a c h o w i z a j m u j ą c e m u p o n a d 70 % powierzchni całego dachu.


BEŻOWY (CASHMERE)

BIAŁY (BRIGHT WHITE)

BRĄZOWY (LUXURY BROWN)

GRAFITOWY (MINERAL GREY)

SREBRNY (SILVER)

CZARNY (BLACK)

GRANATOWY (BLACKBERRY )

KOŚĆ SŁONIOWA (IVORY )

...I oto świat cały usypia w tym świetle gorącym...

BORDOWY (BORDEAUX )


…wszystko to powierzono by duszy w sekrecie…


EXECUTIVE

EXECUTIVE

PLATINUM

PLATINUM

GOLD

SKÓRA NAPPA PERFOROWANA CZARNA (NERA)

SKÓRA NAPPA PERFOROWANA KAWA Z MLEKIEM (MOCACCINO)

SKÓRA NAPPA PERFOROWANA CZARNA (NERA)

SKÓRA NAPPA PERFOROWANA BEŻOWA (BEIGE)

SKÓRA NAPPA CZARNA (NERA)

GOLD Wnętrza DESKA ROZDZIELCZA W SKÓRZE POLTRONA FRAU®

DESKA ROZDZIELCZA W SKÓRZE POLTRONA FRAU®

Ta m , g d z i e m i e s z k a T h e m a , z n a j d z i e s z e l e g a n ­ ckie od­ cienie - 4 jednobarwne i 1 dwukolorowy – które spo­ w

się

beżu

ze

lub

szlachetnymi czerni

sprawia,

każda

p a s a ż e r,

zostaje

okrywa

podróż, przyjęty

a

tkaninami. nowe przede

tak,

jak

Skóra

formy na

to

nappa

foteli,

wszystkim

Skóra

EXECUTIVE

Skóra

Skóra

Czarny (Nera)

Beż (Beiege)

Czarny (Nera)

Kawa z mlekiem (Mocaccino)

Czarny (Nera)

BIAŁY (BRIGHT WHITE)

O

O

O

O

O

GRANATOWY (BLACKBERRY)

O

O

O

O

O

SREBRNY (SILVER)

O

O

O

GRAFITOWY (MINERAL GREY)

O

O

O

O

O

CZARNY (BLACK)

O

O

O

O

O

KOŚĆ SŁONIOWA (IVORY)

O

O

O

O

O

BRĄZOWY (LUXURY BROWN)

O

O

O

O

O

BEŻOWY (CASHMERE)

O

O

O

O

O

BORDOWY (BORDEAUX)

O

O

O

O

O

Kolory zewnętrzne

SIEDZENIA W SKÓRZE B-COLORE

tykają

PLATINUM

co

każdy

zasługuje.

O opcja dostępna

– opcja niedostępna


...potęgą zdradziecką twych oczu...


...Tam zawsze ład, piękno, przepychy, i rozkosz, i spokój trwa cichy...


Luksusowego

…piękno….

sedana

poznaje

się

po

detalach.

Dlatego nowa Thema oferuje gamę dodatkowego wyposażenia oraz akcesoria, które zagwarantują Ci n i e p o w t a r z a l n y s t y l . Te n , k t o w y b i e r a s a m o c h o d y Lancia, zasługuje na więcej, niż t ylko na samochód.


FELGI ZE STOPÓW LEKKICH 18”

FELGI ZE STOPÓW LEKKICH 18” – WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

GRILL CZARNY

FELGI ZE STOPÓW LEKKICH 20”

FELGI ZE STOPÓW LEKKICH 20” – WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

GRILL – SIATKA ZE STALI


...Luksus...

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I DODATKOWE LINIA I STYL Felgi aluminiowe 18’’ Felgi aluminiowe 20’’ Opcja usuwania felg 20’’ Chromowane zewnętrzne lusterka boczne Zewnętrzne chromowania satynowe Chromowana atrapa chłodnicy Chromowana obudowa świateł Chromowane klamki drzwi Chromowane podwójne końcówki rur wydechowych Metalowa listwa progowa z logo Lancia Elektrycznie otwierany dach panoramiczny Fotele skórzane Deska rozdzielcza obszyta skórą Poltrona Frau® Wnętrze obszyte skórą w dwóch kolorach Tablica przyrządów z chromowanymi profilami Dywaniki podłogowe przednie i tylne Dywaniki podłogowe przednie i tylne Luxury Pokrycie metalowe centralnego słupka drzwi Czarna atrapa chłodnicy Metalowa atrapa chłodnicy o strukturze plastra miodu Czarna atrapa chłodnicy o strukturze plastra miodu Zestaw nakładek na pedały Felgi aluminiowe 18’’ Felgi aluminiowe 20’’ KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ Keyless Go Tempomat Szyba dźwiękoszczelna z powłoką atermiczną Elektryczne tylne rolety przeciwsłoneczne Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpyłowym Zegar analogowy Gniazdo elektryczne 12V na konsoli centralnej Elektryczny podnośnik szyb przednich i tylnych Fotele przednie regulowane elektrycznie Fotele przednie podgrzewane Fotele przednie wentylowane Fotele tylne podgrzewane Wewnętrzne oświetlenie przednie i tylne Kanapa tylna składana i dzielona 2/3-1/3 Bagażnik z obiciem, oświetlony, z siatką dla bagażu, wieszaki na torby

GOLD

PLATINUM

EXECUTIVE

– –

 –

    

    

 *     

– –

– –

 

 

   

s s s s s s s

s s s s s s s

 s s s s s s s

  

              

              

     * – –

  


Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Fotochromatyczne lusterko wsteczne wewnętrzne z mikrofonem Lusterka wsteczne wewnętrzne fotochromatyczne Fotel kierowcy i lusterka wsteczne z funkcją pamięci Lusterka zewnętrzne ogrzewane Lusterka zewnętrzne z autoregulacją podczas cofania Pedały regulowane elektrycznie z funkcją pamięci Podgrzewana kierownica Skórzana kierownica* Kierownica skórzana i drewniana Kierownica skórzana dwukolorowa Skórzana gałka dźwigni skrzyni biegów Łopatki zmiany biegów przy kierownicy Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach Kierownica elektrycznie regulowana w dwóch płaszczyznach Koło dojazdowe Siatka na bagaże Zestaw dla palących Smart fuel Oświetlenie bagażnika Elektrycznie otwierany bagażnik Zawieszenia samopoziomujące z kontrolą wysokości Podświetlone miejsca na napoje z przodu i z tyłu Miejsce na napoje na przednim pulpicie z funkcją ogrzewania/chłodzenia Hak holowniczy Relingi dachowe System do transportu rowerów Bagażnik dachowy System do transportu nart System do transportu kajaków Gumowe dywaniki podłogowe Rolety przeciwsłoneczne na tylne i boczne szyby Wykładzina bagażnika BEZPIECZEŃSTWO Hamulce tarczowe, samowentylujące z ABS oraz systemem Ready Alert Braking Elektroniczna kontrola stabilności (ESC) Kontrola trakcji dla wszystkich prędkości Hill Start Assist (wspomaganie ruszania pod górę) Poduszki powietrzne przednie multistage

GOLD

PLATINUM

EXECUTIVE

  

         

        *

  

 – – –

 – –

– –

 – 

s s s s s s s s s

        s s s s s s s s s

        s s s s s s s s s

   

   

   

      * –

Poduszki powietrznie przednie boczne Kurtyny powietrzne dla dwóch rzędów Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy Reflektory przeciwmgielne Safetytec™ Pack (zawiera adaptacyjny tempomat, czujniki martwych pól, system ostrzegania o kolizji przedniej) System aktywnej ochrony pieszych Zagłówki przednie „anti-whiplash” zapobiegające urazom kręgów szyjnych Sentry Key z immobilizerem Alarm Czujniki deszczu Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami Światła do jazdy dziennej w technologii LED Czujnik zmierzchowy Światła bi-xenon (ze spryskiwaczami reflektorów) Światła bi-xenon smartbean® (ze spryskiwaczami reflektorów) Parkview® kamera cofania tylna Czujniki parkowania przednie i tylne TPMS (czujniki ciśnienia w oponach) Zestaw do naprawy opon Alarm wolumetryczny i perymetryczny Śruby do aluminiowych felg - zabezpieczenie przed kradzieżą Fotelik dziecięcy baby one (od 0 do 13 kg) Fotelik dziecięcy isofix (od 9 do 18 kg) Fotelik junior (od 15 do 36 kg) Fotelik dla dzieci starszych scout (od 15 do 36 kg) TELEMATYKA I AUDIO Ekran dotykowy 8,4” z radiem AM/FM 6-CD/DVD MP3 System nawigacji Garmin Odtwarzacz audio z 6 głośnikami i wzmacniaczem 276 W Sterowanie radiem na kierownicy Antena zintegrowana w tylnym oknie Bezprzewodowa transmisja sygnału audio Bluetooth® System transmisji audio Uconnect® Zestaw głośnomówiący Audio Jack Inout do podłączeń audio i portów USB System audio Alpine® z 9 głośnikami, subwooferem i wzmacniaczem 506 W System audio Harman Kardon z 19 głośnikami, subwooferem i wzmacniaczem 900 W* Subwoofer

GOLD

PLATINUM

EXECUTIVE

   

   

   

   

       

       

    –

 *   s s s s s s

 

      

  *   s s s s s s

     s s s s s s

        

 

– –

s

s

 wyposażenie standardowe  opcje płatne – niedostępny s akcesoria * dostępne od 2012 (1) wersja sportowa dla serii z silnikami benzynowymi

       * s


Ilustracje i opisy podane w niniejszym katalogu mają wyłącznie charakter informacyjny. Firma Lancia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym czasie i bez powiadomienia zmian w samochodach objętych ofertą firmy celem wprowadzenia udoskonaleń produkcyjnych lub też z przyczyn rynkowych. Lancia Marketing – Printed in Italy

Lancia Thema  

Katalog Lancia Thema