Page 1

Damska ciepłochronna kurtka do biegania O ddychająca i odprowadzająca wilgoć z powie rzchni ciała

119,00 zł Dostę pne warianty:

Damska koszulka funkcyjna z długim rękawem O ddychająca i odprowadzająca wilgoć z powie rzchni ciała

59,95 zł Dostę pne warianty:


Damska ciepłochronna kurtka do biegania i ciepłochronne spodnie do biegania Dosk onały ze spół

198,95 zł Damskie ciepłochronne spodnie do biegania O ddychające i odprowadzające wilgoć z powie rzchni ciała

79,95 zł

Damska ciepłochronna kurtka do biegania O ddychająca i odprowadzająca wilgoć z powie rzchni ciała

119,00 zł Dostę pne warianty:


Przeciwwiatrowa kurtka do biegania C ałk owicie wiatroszcze lna, wodoodporna i wyjątk owo oddychająca

129,00 zł Dostę pne warianty:

Damskie ciepłochronne spodnie do biegania Damskie spodnie do biegania Klima Tec o długości 3/4 Zaproje k towane zgodnie z trójwym iarowym diagram e m stre f ciała człowie k a – o różnych stre fach dzianiny dla osiągnię cia m ak sym alne j ak tywności oddychania i stworze nia optym alne go środowisk a dla ciała

O ddychające i odprowadzające wilgoć z powie rzchni ciała dzię k i zastosowaniu włók na DryActive Plus

69,95 zł

59,95 zł

Damska ciepłochronna bluza do biegania, z kapturem O ddychająca i odprowadzająca wilgoć z powie rzchni ciała

99,95 zł Dostę pne warianty:

Damskie ciepłochronne spodnie do biegania C ie płe , oddychające i odprowadzające wilgoć z powie rzchni ciała

69,95 zł


Damskie buty do biegania W ytrzym ałe , oddychające wstawk i z siate czk i zape wniają przyje m ne środowisk o dla stopy

149,00 zł

Skarpety doskonałej jakości do biegania, 2 pary, różowe i szare Tk anina C O O LMAX® i wrabiana dzianina dziurk owana zape wniają przyje m ne środowisk o dla stopy

29,95 zł

Damskie spodnie gimnastyczne

Sportowe podkolanówki uciskowe, 1 para

W ygodne dzię k i połącze niu bawe łny i stre tchu

Stabilizują m ię śnie , stawy i ścię gna

49,95 zł

34,95 zł

Damska koszulka funkcyjna Klima Tec, czarna Zaproje k towana zgodnie z trójwym iarowym diagram e m stre f ciała człowie k a

59,95 zł


Skarpety do biegania, 1 para W łók no funk cyjne C O O LMAX® i wrabiana dzianina dziurk owana zape wniają przyje m ne środowisk o dla stopy

19,95 zł

Damska kamizelka softshell z kapturem, koszulka funkcyjna z długim rękawem i spodnie o długości 3/4 Te raz żadna droga nie bę dzie zbyt długa

278,90 zł

Damska koszulka funkcyjna z długim rękawem O ddychająca i odprowadzająca wilgoć z powie rzchni ciała

59,95 zł Dostę pne warianty:

Damska kamizelka softshell z kapturem W iatroszcze lna i oddychająca

139,00 zł


Damskie spodnie kompresyjne o długości 3/4 Damskie spodnie do treningu

De lik atne działanie k om pre syjne dzię k i wysok ie j zawartości e lastanu i spe cjalne m u k rojowi

O ddychające i odprowadzające wilgoć z powie rzchni ciała

79,95 zł

69,95 zł

Damska koszulka funkcyjna Klima Tec W yk onana z różnych stre f dzianiny połączonych ze sobą be zszwowo – optym alnie dostosowana do warunk ów te m pe raturowych poszcze gólnych partii ciała

59,95 zł

Damska ciepłochronna bluza z kapturem, fiołkowa O ddychająca i odprowadzająca wilgoć z powie rzchni ciała dzię k i zastosowaniu włók na DryActive Plus

99,95 zł

Damskie spodnie do biegania o długości 3/4 ze spódnicą Z zawartością m ate riału LYC R A® SPO R T zape wniające go trwałe dopasowanie i optym alną swobodę ruchów

69,95 zł

Damska koszulka sportowa, biała Le k k i poje dynczy dże rse j

49,95 zł


Damska bluza z dzianiny polarowej Mię k k o drapana strona we wnę trzna zape wnia optym alną izolację cie plną

99,95 zł

Teleskopowe kijki trekkingowe, 1 para Elastyczny syste m am ortyzujący optym alnie chroni stawy k olanowe i m ię śnie nóg

99,95 zł

Rękawice do biegania W łók no funk cyjne C oolMax ® zape wnia optym alne środowisk o dla ciała

24,95 zł Damskie spodnie softshell O dporne na wodę i zabrudze nie dzię k i przyjazne j dla środowisk a im pre gnacji e core pe l®

139,00 zł


Damska bluza z mikropolaru O ddychająca, m ię k k a i cie pła

59,95 zł

Pas do walkingu Efe k tywny tre ning, chroniący stawy górne j czę ści ciała podczas walk ingu

Damskie spodnie gimnastyczne W ygodne dzię k i połącze niu bawe łny i stre tchu

199,00 zł

49,95 zł

Torba sportowa W ytrzym ały m ate riał wie rzchni – odporny na wodę i zabrudze nie

69,95 zł

Damska koszulka funkcyjna Klima Tec Zaproje k towana zgodnie z trójwym iarowym diagram e m stre f ciała człowie k a – o różnych stre fach dzianiny dla osiągnię cia m ak sym alne j ak tywności oddychania i stworze nia optym alne go środowisk a dla ciała

59,95 zł


Kołnierz chroniący przed zimnem Z cie płochronne go polaru: m ię k k i, le k k i i cie pły

19,95 zł Czapka z polaru Z cie płochronne go polaru: m ię k k a, le k k a i cie pła

24,95 zł

Rękawice przeciwwiatrowe Grzbie t dłoni całk owicie wiatroszcze lny, wodoodporny i oddychający

49,95 zł

Damskie miękkie buty trekkingowe Ide alne do uprawiania różnych form ak tywności ruchowe j na świe żym powie trzu, np. wę drówe k , nordic walk ingu i tre k k ingu

129,00 zł

Funkcyjne skarpety trekkingowe R e gulacja wilgotności i te m pe ratury

24,95 zł

Damska bielizna sportowa W ysok i k om fort nosze nia dzię k i zawartości włók na funk cyjne go Nylcare ® – oddychająca i odprowadzająca wilgoć z powie rzchni ciała

59,95 zł

Biustonosz sportowy, biały


Z zawartością włók na funk cyjne go Tacte l®: przyjazny dla sk óry, wytrzym ały i odprowadzający wilgoć z powie rzchni ciała

29,95 zł

Biustonosz sportowy Z zawartością włók na Tacte l®: przyjazny dla sk óry, wytrzym ały i odprowadzający wilgoć z powie rzchni ciała

49,95 zł

Biustonosz sportowy Z zawartością włók na TAC TEL® - : przyjazny dla sk óry, wytrzym ały i oddychający

59,95 zł

Profesjonalny biustonosz sportowy Tk anina C O O LMAX® zape wnia optym alne środowisk o dla ciała

79,95 zł

Krokomierz Ele k troniczny ge ne rator im pulsów z czujnik ie m 3D: um ożliwia dowolne um ie szcze nie k rok om ie rza

49,95 zł


Męska ciepłochronna bluza do biegania O ddychająca i odprowadzająca wilgoć z powie rzchni ciała

79,95 zł Dostę pne warianty:


Męska ciepłochronna kurtka do biegania i ciepłochronne spodnie do biegania Bie g po najwyższą form ę

208,95 zł

Męska ciepłochronna kurtka do biegania O ddychająca i odprowadzająca wilgoć z powie rzchni ciała

129,00 zł Dostę pne warianty:

Męskie ciepłochronne spodnie do biegania O ddychające i odprowadzające wilgoć z powie rzchni ciała

79,95 zł

Męskie spodnie do biegania o długości 3/4 O dblask owe wstawk i wycinane lase rowo

69,95 zł

Męska koszulka funkcyjna z długim rękawem O ddychająca i odprowadzająca wilgoć z powie rzchni ciała

59,95 zł Dostę pne warianty:


Męska przeciwwiatrowa kurtka do biegania i przeciwwiatrowe spodnie do biegania W iatr nie bę dzie W am straszny

228,95 zł

Męska przeciwwiatrowa kurtka do biegania C ałk owicie wiatroszcze lna – zapobie ga wychłodze niu się organizm u

139,00 zł

Męskie przeciwwiatrowe spodnie do biegania Mię k k o drapana strona we wnę trzna zape wnia optym alną izolację cie plną

89,95 zł

Męskie szorty sportowe O ddychające i odprowadzające wilgoć z powie rzchni ciała

59,95 zł


Męska ciepłochronna bluza do biegania z kapturem O ddychająca i odprowadzająca wilgoć z powie rzchni ciała

99,95 zł Męskie ciepłochronne spodnie do biegania O ddychające i odprowadzające wilgoć z powie rzchni ciała

69,95 zł

Pas sygnalizacyjny Zwię k szona widzialność w cie m ności dzię k i innowacyjne j te chnologii świe ce nia i odblask owym wstawk om

169,00 zł

Latarka czołowa R e gulowana lam pk a LED z 3 trybam i świe ce nia

24,95 zł

Zestaw elementów odblaskowych Kamizelka do biegania O dporna na zabrudze nie i wodę dzię k i przyjazne j dla środowisk a im pre gnacji Bionic Finish®EC O

59,95 zł

Diody LED z 2 funk cjam i świe ce nia: światło ciągłe lub pulsujące

34,95 zł


Skarpety do biegania, 1 para W łók no funk cyjne C O O LMAX® i wrabiana dzianina dziurk owana zape wniają przyje m ne środowisk o dla stopy

19,95 zł

Męskie buty do biegania W ytrzym ałe , oddychające wstawk i z siate czk i zape wniają przyje m ne środowisk o dla stopy

149,00 zł

Sportowe podkolanówki uciskowe, 1 para Stabilizują m ię śnie , stawy i ścię gna

34,95 zł

Rękawice do biegania W łók no funk cyjne C oolMax ® zape wnia optym alne środowisk o dla ciała

24,95 zł Skarpety doskonałej jakości do biegania, 2 pary, czarne i białe Tk anina C O O LMAX® i wrabiana dzianina dziurk owana zape wniają przyje m ne środowisk o dla stopy

29,95 zł


Czapka z polaru Z cie płochronne go polaru: m ię k k a, le k k a i cie pła

24,95 zł

Rękawice przeciwwiatrowe Grzbie t dłoni całk owicie wiatroszcze lny, wodoodporny i oddychający

49,95 zł

Męskie spodnie sportowe O dporne na wodę i zabrudze nie dzię k i przyjazne j dla środowisk a im pre gnacji e core pe l®

59,95 zł

Męska kamizelka do biegania W ywie trznik i na ple cach zape wniają optym alne środowisk o dla ciała

69,95 zł

Buty męskie Ide alne do walk ingu, nordic walk ingu, tre k k ingu i innych form ak tywności ruchowe j na świe żym powie trzu

219,00 zł


Męskie spodnie softshell Męska bluza z dzianiny polarowej Mię k k o drapana strona we wnę trzna zape wnia optym alną izolację cie plną

O dporne na wodę i zabrudze nie dzię k i przyjazne j dla środowisk a im pre gnacji e core pe l®

139,00 zł

99,95 zł

Teleskopowe kijki trekkingowe, 1 para Elastyczny syste m am ortyzujący optym alnie chroni stawy k olanowe i m ię śnie nóg

99,95 zł

Męska bielizna sportowa Męska bielizna sportowa

Spe cjalne stre fy dzianiny zape wniają ide alne


W ysok i k om fort nosze nia dzię k i zawartości włók na funk cyjne go nylcare ® – oddychająca i odprowadzająca wilgoć z powie rzchni ciała

dopasowanie

59,95 zł

59,95 zł

Urządzenie do ćwiczeń Lite dre wno buk owe

1 599,00 zł

Ciężarki, 2 sztuki Ergonom iczne uk ształtowanie , obszycie ne opre ne m i uchwyt na dłoń zape wniają dobre trzym anie cię żark ów

29,95 zł

Torba sportowa W ytrzym ały m ate riał wie rzchni – odporny na wodę i zabrudze nie

69,95 zł

Mata do fitnessu W ysok o e lastyczny m ate riał zape wnia optym alną am ortyzację

139,00 zł


Pulsomierz »Finger Touch« Mie rze nie pulsu poprze z dotyk palcam i – be z pasa napie rsiowe go

129,00 zł

Skakanka elektroniczna W sk azuje liczbę sk ok ów i zużycie k alorii

39,95 zł

Power Twister Mini Ć wiczy m ię śnie górnych partii ciała, ud, pośladk ów i łyde k oraz wspom aga ogólną k ondycję ciała

259,00 zł


Drążek treningowy Do ćwicze nia m ię śni ram ion, brzucha, grzbie tu, pośladk ów i nóg

79,95 zł

E-sklep Tchibo

Tchibo w Internecie

Kontakt

Firma Tchibo

Pomoc

Jakość Tchibo

Znajdź sklep

Kawa Tchibo

Archiwum Kolekcji

Program partnerski

Poznaj Tchibo.pl

Oferta dla biur i gastronomii

Składniki

Facebook

Tchibo w innych krajach DE

AT

CH

TR

CZ

SK

HU

Informacje Prawne

Polityka prywatności i plików cookie

Ogólne warunki handlowe

Mapa strony

Tchibo  
Advertisement