Page 1

Jetta


GDY ROZPOCZYNAMY PODRÓę, NIGDY NIE WIEMY, CO NAS CZEKA. SPOKOJNIE. JETTA DA SOBIE RADÖ Z KAęDYM WYZWANIEM.DESIGN

Wywiad z Walterem de SilvaMultimediaWyglÇd zewn×trznyKlimatyzacjaObr×cze kóñFunkcje

Pakiety wyposaĚeniaOryginalne akcesoria VolkswagenSILNIKIThink Blue.Nowa Jetta HybridBEZPIECZEòSTWOSkrzynie biegówOchrona pasaĚerówZuĚycie paliwa, emisja CO 

TWOJA JETTA

i klasy efektywnoąci

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .

KOMFORT

WNÖTRZEKonfigurator online

LakieryPrzestronnoąÉTapicerki i kombinacjeLinie wyposaĚenia 

AUTOSTADT
NIGDY NIE WIESZ, CO STANIE SIÖ NA DRODZE. WIESZ, ęE JETTA ZAWSZE STANIE NA WYSOKOĄCI ZADANIA.Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .


WYJAZD BLADYM ĄWITEM I SAMOCHÓD, KTÓRY BUDZI SðOòCE.

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .


DESIGN

W Y WIAD

ELEGANCJA, DYNAMIKA I PERFEKCJA DESIGNU. WYWIAD Z WALTEREM DE SILVA

SZEFEM DESIGNU VOLKSWAGEN AG.

LIMUZYNA TYPU SEDAN JEST KLASYCZNYM KSZTAðTEM SAMOCHODU. CO JÆ WYRÓęNIA Z PUNKTU WIDZENIA STYLISTY? Sedan ze swoimi trzema wyraĘnymi bryñami – komorÇ silnika, bagaĚnikiem, kabinÇ pasaĚerskÇ – jest jednÇ z najbardziej znanych form w architekturze samochodów i ma bardzo dñugÇ, urozmaiconÇ histori×. Przez cañy czas sedan stanowi logicznÇ interpretacj× tego, co jest rozumiane pod poj×ciem samochodu. Cztery do pi×ciu miejsc siedzÇcych oraz duĚy bagaĚnik oddzielony od wn×trza. Wiele osób ceni wñaąnie ten ukñad, takĚe z powodów czysto estetycznych, bowiem emanuje on niepowtarzalnÇ elegancjÇ i harmoniÇ. To nie przypadek, Ěe w klasie samochodów luksusowych zawsze byñy limuzyny o takim ksztañcie. A JettÇ chcemy go wprowadziÉ takĚe na szeroki rynek. Jesteąmy przekonani, Ěe klasyka i wytwornoąÉ zawsze znajdzie swoich miñoąników. Ja takĚe, gdybym kupowañ sobie samochód, kupiñbym limuzyn× albo coupé.CO JEST NAJWAęNIEJSZE PRZY PROJEKTOWANIU SEDANA? WaĚne pytanie. W tej klasie produkowane sÇ w zasadzie tylko samochody b×dÇce kolejnÇ, zmody kowanÇ wersjÇ poprzednich modeli. Jetta taka nie jest. Nie opiera si× na Ěadnym innym samochodzie, jest cañkowicie nowym, niezaleĚnym tworem stylistycznym, który Ěadnej cz׹ci nadwozia nie przejÇñ z innego modelu. Dlatego jestem przekonany, Ěe Jetta odniesie sukces, poniewaĚ w tym segmencie rynkowym nie ma Ěadnego porównywalnego z niÇ samochodu. Bardzo intensywnie pracowaliąmy nad proporcjami, nad stosunkiem dñugiej maski silnika i krótkiej pokrywy bagaĚnika, nad stosunkiem pñaszczyzn blaszanych i przeszklonych, nad pozycjÇ i pochyleniem przedniej i tylnej szyby, nad wielkoąciÇ kóñ. Gdy projekt proporcji jest dobry, poñowa pracy jest juĚ zañatwiona.

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .

A DRUGA POðOWA? Po okreąleniu proporcji, rozpoczyna si× praca estetyczna, tworzenie linii, pñaszczyzn, elementów stylistycznych, które sÇ typowe i podstawowe dla Volkswagena: poziomy ukñad przodu nadwozia, dokñadnie zde niowane i wyraĘnie strukturalizowane pñaszczyzny, precyzyjne prowadzenie linii. WraĚenie jakoąci, które musi byÉ widoczne i wyczuwalne. Volkswagen musi byÉ zawsze prostym, przyjaznym, zrozumiañym dla wszystkich samochodem, emanujÇcym solidnoąciÇ i jednoczeąnie dynamikÇ. Stworzenie prostoty jest najtrudniejsze. Mog× powiedzieÉ z r×kÇ na sercu: zaprojektowanie samochodu sportowego jest o wiele ñatwiejsze. CO TWORZY WYJÆTKOWY CHARAKTER JETTY?

JAKIM JÖZYKIEM MÓWI DESIGN JETTY? NIEMIECKIM Z WðOSKIM AKCENTEM? Do lat siedemdziesiÇtych ubiegñego stulecia istniaño kilka duĚych szkóñ designu: niemiecka, wñoska, angielska i francuska, które wyraĘnie si× od siebie róĚniñy. Jednak rozwój gospodarczy i spoñeczny rozmyñ specy czne róĚnice. Design stañ si× globalny, trudniejszy do przyporzÇdkowania, j×zyki si× wymieszañy. Ale szkoñy nadal okreąlajÇ podstawowe koncepcje. I to szczególnie w przypadku sedanów, które zawsze byñy domenÇ designu niemieckiego. Próbowañem w Volkswagenie mocniej zaznaczyÉ estetyk× i emocjonalnoąÉ, wprowadziÉ mojÇ wñasnÇ interpretacj× linii. Myąl×, Ěe my, Wñosi, mamy szczególny sposób obchodzenia si× z formami.

W mniejszym stopniu to kwestia detali. WyjÇtkowoąÉ oparta jest na cañoąciowym wraĚeniu, na prawie sportowej, w kaĚdym bÇdĘ razie bardzo dynamicznej interpretacji sedana. Jetta jest atletycznym, Ěywym autem.


W YG L Æ D Z E W N Ö T R Z N Y

DESIGN

ZADANIEM DOBREGO DESIGNU JEST POðÆCZENIE FUNKCJONALNOĄCI I PIÖKNA. JETTA JEST DOWODEM NA TO, ęE MOęNA SIÖ DOBRZE WYWIÆ ZAÈ Z TEGO ZADANIA.

Przyciemniane szyby w tylnych drzwiach oraz przyciemniona tylna szyba pochñaniajÇ do procent promieniowania sñonecznego i ograniczajÇ nagrzewanie si× wn×trza. Ponadto chroniÇ pasaĚerów i bagaĚ przed wzrokiem innych osób. | O | H

Elektrycznie rozsuwany i podnoszony dach moĚna unieąÉ jednym ruchem r×ki tak, aby niezaleĚnie od pogody do wn×trza wpadaño ąwieĚe powietrze. Przyciemniana szyba zapewnia wystarczajÇcÇ ochron× przed sñoócem. | O

Reektory bi-ksenonowe ze ąwiatñami do jazdy dziennej w technologii LED z funkcjÇ dynamicznego i statycznego doąwietlania zakr×tów. Silniczki umieszczone w re ektorach zmieniajÇ rozkñad strumienia ąwiatña w zaleĚnoąci od pr×dkoąci. Diodowe oąwietlenie tablicy rejestracyjnej, dost×pne razem z re ektorami bi-ksenonowymi, pokazuje tylnÇ tablic× Jetty w najlepszym ąwietle. | O

Ogrzewane lusterka zewn×trzne w kolorze nadwozia z wbudowanymi kierunkowskazami sÇ elektrycznie regulowane i doskonale pasujÇ do wyjÇtkowego designu nadwozia. W ramach wyposaĚenia dodatkowego lusterka mogÇ byÉ skñadane elektrycznie. | S

Tylne ąwiatña z wbudowanymi kierunkowskazami akcentujÇ szykowny tyñ nadwozia i stanowiÇ istotny elementem stylistyki zewn×trznej. SÇ wyjÇtkowo komfortowe: jedno dotkni×cie dĘwigni powoduje trzykrotne migni×cie kierunkowskazów. | O

Moc ukrytÇ pod maskÇ silnika zdradza podwójna koócówka rury wydechowej. Sportowy charakter jest wi×c widoczny na pierwszy rzut oka. | O Dost×pne od kW. Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .

Opcja dost×pna tylko z diodowym oąwietleniem tablicy rejestracyjnej.

wyposaĚenie standardowe/Trendline | S wyposaĚenie dodatkowe | O wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline | C wyposaĚenie standardowe w wersji Highline | H

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .
O B R Ö C Z E KÓ ð

Czarne obr×cze ze stopu metali lekkich Charleston) Volkswagen R GmbH) w formacie , J x ze szlifowanÇ na wysoki poñysk powierzchniÇ i szerokimi oponami / R dost×pne sÇ wraz ze sportowym zawieszeniem. | O

Wytrzymañe i optycznie przypominajÇce obr×cze aluminiowe – -calowe koño stalowe), -ramienne, z oponami /

R . | O

DESIGN

-calowe obr×cze ze stopu metali lekkich Stratford z oponami /

R , zoptymalizowanymi pod kÇtem oporów toczenia, posiadajÇ ąruby zabezpieczajÇce przed kradzieĚÇ. | O

Niedost×pne dla Highline i tylko w poñÇczeniu z pakietem Sport. Niedost×pne na polskim rynku.

Dost×pne tylko dla Jetta Hybrid Comfortline.

Dost×pne tylko dla Highline i tylko w poñÇczeniu z pakietem Sport.

Specjalnie zaprojektowane dla wariantu hybrydowego -calowe obr×cze kóñ ze stopu metali lekkich Lexington z oponami / R 

zoptymalizowanymi pod kÇtem oporów toczenia sÇ wyjÇtkowo eleganckie. | O Niedost×pne na polskim rynku.

Wytrzymañe i optycznie przypominajÇce obr×cze aluminiowe – -calowe koño stalowe), -ramienne, opony /

R . | S Niedost×pne dla Comfortline i Highline.

Obr×cze ze stopu metali lekkich Porto w formacie J x z szerokimi oponami / . ZapewniajÇ doskonañÇ przyczepnoąÉ nawet na mokrej nawierzchni. Wraz ze ąrubami zabezpieczajÇcymi przed kradzieĚÇ. | O

Obr×cze ze stopu metali lekkich Salamanca) Volkswagen Exclusive) w formacie J x , z oponami / R otrzymajÇ Paóstwo w kolorze srebrnym Sterling i w poñÇczeniu ze sportowym zawieszeniem i wskaĘnikiem ciąnienia w oponach. | O

Niedost×pne dla Trendline.

Niedost×pne na polskim rynku.

Z oponami / R i szlifowanym na wysoki poñysk obrzeĚem obr×cze ze stopu metali lekkich w srebrnym kolorze Queensland) w formacie J x wyglÇdajÇ ligranowo a jednoczeąnie niepowtarzalnie. | O

-calowe obr×cze ze stopu metali lekkich Meribel moĚna wyposaĚyÉ w ñaócuchy ąniegowe. Dzi×ki oponom cañorocznym zdajÇ one doskonale egzamin w kaĚdych warunkach. | O Niedost×pne dla Trendline i tylko w poñÇczeniu z pakietem Sport. Niedost×pne na polskim rynku.

Niedost×pne dla Trendline, Comfortline i w poñÇczeniu z pakietem Sport.

Dynamika poñÇczona z efektywnoąciÇ: zaprojektowane specjalnie dla wariantów hybrydowych, -calowe, polerowane obr×cze ze stopu metali lekkich Buenos Aires J x . Opony / R . | O

Obr×cze ze stopu metali lekkich Navara w formacie , J x wyróĚniajÇ si× optycznie swoimi pi×cioma wyjÇtkowymi ramionami. | C Niedost×pne dla Trendline i Highline.

TakĚe do -calowych obr×czy ze stopu metali lekkich Bilbao) Volkswagen Exclusive) z oponami / R przynaleĚy sportowe zawieszenie. Antracytowy kolor i bñyszczÇca powierzchnia tego duĚego koña bez wÇtpienia przyciÇga wzrok. | O

WyposaĚenie standardowe dla Jetty Hybrid w wersji Highline.

Tylko dla Highline i w poñÇczeniu z pakietem Sport. Niedost×pne na polskim rynku.

) Niedost×pne dla Jetty z BlueMotion Technology. ) Oferta Volkswagen R GmbH. Wi×cej informacji otrzymajÇ Paóstwo u Partnerów Volkswagena. Nasze samochody wyposaĚone sÇ seryjnie w opony letnie. Paóstwa Partner Volkswagena udzieli Paóstwu odpowiednich informacji.

wyposaĚenie standardowe/Trendline | S wyposaĚenie dodatkowe | O wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline | C wyposaĚenie standardowe w wersji Highline | H

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .
 KM DO NASTÖPNEJ STACJI BENZYNOWEJ. I SILNIKI, KTÓRE WYKORZYSTUJÆ KAęDÆ KROPLÖ PALIWA . ) Dotyczy silnika kW ( KM) TDI z BlueMotion Technology. Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .
SILNIKI

T H I N K B LU E .

Think Blue. Koncern Volkswagen czuje si× odpowiedzialny za bezpieczeóstwo klientów i stan ąrodowiska. Wspieranie zrównowaĚonego rozwoju jest jednym z celów dziañalnoąci koncernu, a nie tylko szlachetnÇ intencjÇ. Dlatego powstaña koncepcja Think Blue. CechÇ szczególnÇ Think Blue jest to, Ěe mogÇ w niej uczestniczyÉ równieĚ klienci, wspierajÇc dziañania na rzecz zrównowaĚonego rozwoju i budowania ąwiadomoąci ekologicznej. Celem jest wspólny wkñad w ochron× ąrodowiska. W samochodzie, poza nim, wsz×dzie. Ekologiczne technologie BlueMotion wyznaczajÇ standardy w dziedzinie motoryzacji. Jednak konstruowanie samochodów, które bez uszczerbku dla komfortu i funkcjonalnoąci emitujÇ mniej dwutlenku w×gla, to dopiero poczÇtek. WizjÇ sÇ wydajne i ekologicznie czyste silniki wysokopr×Ěne i benzynowe, energooszcz×dne technologie oraz szczególnie ekonomiczne modele BlueMotion. OddajÇc do dyspozycji kierowcy Volkswagena samochód, wyposaĚony w tak ogromny pakiet innowacji, wspieramy jednoczeąnie odpowiedzialne i oszcz×dne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Tylko poprzez podobne myąlenie i wspólne dziañanie moĚliwe jest osiÇgni×cie zañoĚonego celu.

W samochodzie Jetta poñoĚono nacisk nie tylko na przestronnoąÉ i bogate wyposaĚenie poprawiajÇce komfort jazdy, lecz takĚe na redukcj× zuĚycia paliwa i emisji CO. UmoĚliwiajÇ to silniki i skrzynie biegów, takie jak TSI, TDI i automatyczna, dwusprz×gñowa skrzynia DSG. Te innowacje tworzÇ podstaw× pod ekologiczny pakiet BlueMotion Technology. Dzi×ki systemowi Start-Stop, odzyskiwaniu energii hamowania poprzez rekuperacj× i innym nowoczesnym rozwiÇzaniom Jetta z elementami pakietu BlueMotion Technology zuĚywa niewiele paliwa i emituje niewiele CO. Na stronach – Volkswagen przedstawia kolejny kamieó milowy w dziedzinie efektywnych technologii nap×du – nowÇ Jett× Hybrid).

Napis „BlueMotion Technology” na pokrywie bagaĚnika to oznaczenie oszcz×dnych modeli, wyposaĚonych w nowoczesne technologie. JeĚdĚÇc nimi, nie tylko odciÇĚa si× ąrodowisko, lecz takĚe wñasny portfel. | O Ilustracja przedstawia wersj× kW ( KM) TSI BlueMotion Technology. Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .

Wi×cej informacji znajdÇ Paóstwo pod adresem www.volkswagen.de/thinkblue.

System Start-Stop umoĚliwia bardziej ekonomicznÇ i ekologicznÇ jazd×. StajÇc na czerwonym ąwietle czy w korku ulicznym wystarczy wcisnÇÉ sprz×gño, zwolniÉ bieg lub wcisnÇÉ hamulec (przy dwusprz×gñowej skrzyni biegów DSG), by silnik samoczynnie si× wyñÇczyñ. Ponowne naciąni×cie sprz×gña automatycznie uruchamia silnik. | OInformacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .

) ZuĚycie paliwa w l/ km: , (w cyklu miejskim)/, (w cyklu pozamiejskim)/ , (w cyklu mieszanym); emisja CO w g/km: (w cyklu mieszanym); klasa efektywnoąci: A+.

wyposaĚenie standardowe/Trendline | S wyposaĚenie dodatkowe | O wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline | C wyposaĚenie standardowe w wersji Highline | H
DYNAMIKA BEZ OGRANICZEรฒ I EFEKTYWNOฤ„รˆ BEZ KOMPROMISร“W.) Zuฤšycie paliwa w l/ km: , (w cyklu miejskim)/, (w cyklu pozamiejskim)/ , (w cyklu mieszanym); emisja CO w g/km: (w cyklu mieszanym); klasa efektywnoฤ…ci: A+.

ZE ฤ„REDNIM ZUฤ™YCIEM PALIWA ZALEDWIE , LITRA NA KILOMETRร“W NOWA JETTA HYBRID JEST NIEZMIERNIE OSZCZร–DNA, MOฤ™E JEDNAK POCHWALIรˆ SIร– DOSKONAรฐร† MOCร†: SILNIK TSI O MOCY KW KM Z DODATKOWร† SIรฐร† NAPร–DU ELEKTRYCZNEGO ROZWIJA MOC NAWET KW KM . GWARANTUJE NOWY, NIESPOTYKANY POZIOM PRZYJEMNOฤ„CI EKOLOGICZNEJ JAZDY.

NOWA JETTA HYBRID


DYNAMIKA BEZ OGRANICZEò I EFEKTYWNOĄÈ BEZ KOMPROMISÓW.) ZuĚycie paliwa w l/ km: , (w cyklu miejskim)/, (w cyklu pozamiejskim)/ , (w cyklu mieszanym); emisja CO w g/km: (w cyklu mieszanym); klasa efektywnoąci: A+.

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .
N OWA J E T TA H Y B R I D

DZIĂ–KI INNOWACYJNEMU NAPĂ–DOWI HYBRYDOWEMU I TECHNOLOGIOM POZWALAJÆCYM OBNIÄ™YĂˆ ZUÄ™YCIE PALIWA, TAKIM JAK FUNKCJA ODZYSKIWANIA ENERGII Z HAMOWANIA I SYSTEM STARTSTOP ORAZ OPTYMALIZACJOM AERODYNAMICZNYM, NOWA JETTA HYBRID ZACHWYCA DOSKONAĂ°YMI OSIÆGAMI JEZDNYMI PRZY WZORCOWO NISKICH WARTOÄ„CIACH SPALANIA I EMISJI.

SILNIKI

Nowa Jetta Hybrid sprawia przyjemnoąÉ, jeszcze zanim ruszy z miejsca. Komfortowe siedzenia ze stosowanÇ tylko w wariancie hybrydowym tapicerkÇ Garden, liczne chromowane elementy ozdobne i specjalne aplikacje dekoracyjne na tablicy rozdzielczej i w poszyciu drzwi wprowadzajÇ do wnĂ—trza wyjÇtkowÇ atmosferĂ—. Kierownica wielofunkcyjna, gaĂąka dĘwigni zmiany biegĂłw i uchwyt hamulca rĂ—cznego obszyte sÇ skĂłrÇ z popielatym szwem. Do seryjnego wyposaÄšenia wnĂ—trza naleÄšy takÄše klimatyzacja Climatronic, wyÄ…wietlacz wielofunkcyjny Plus i dywaniki z kontrastowymi, popielatymi szwami. Jeszcze wiĂ—cej przyjemnoÄ…ci sprawiajÇ elementy wyposaÄšenia dodatkowego, takie jak przedstawione na zdjĂ—ciu sportowe siedzenia pokryte skĂłrÇ Vienna, z elektrycznÇ regulacjÇ fotela kierowcy, kamera wsteczna Rear Assist i tempomat. | O Dynamika poùÇczona z efektywnoÄ…ciÇ: zaprojektowane specjalnie dla wariantĂłw hybrydowych, -calowe, polerowane obrĂ—cze ze stopu metali lekkich Buenos Aires J x . Opony / R . | H

Emblemat „Hybrid� zdobi nie tylko tyù, lecz takĚe osùon× chùodnicy i przednie bùotniki. Ąwiadczy on o tym, Ěe za kierownicÇ siedzi ąwiadomy koniecznoąci ochrony ąrodowiska kierowca, który jednak nie chce rezygnowaÉ z budzÇcej podziw mocy nap×du i przyjemnoąci sportowej jazdy. | O Zdj×cie przedstawia Jett× z silnikiem TSI KW ( KM) w poùÇczeniu z silnikiem elektrycznym kW ( KM): zuĚycie paliwa w l/ km: , (w cyklu miejskim)/, (w cyklu pozamiejskim)/ , (w cyklu mieszanym), emisja CO w g/km: (w cyklu mieszanym), klasa efektywnoąci: A+.

Na tablicy rozdzielczej, w optymalnym zasi×gu wzroku kierowcy, wyąwietlane sÇ wszystkie informacje specy czne dla nap×du hybrydowego. Powermeter (z lewej) i seryjny w Highline wyąwietlacz wielofunkcyjny Premium (na ąrodku), informujÇ na przykùad o aktualnym trybie jazdy i aktualnym stanie

WskaĘnik przepĂąywu energii w wyÄ…wietlaczu systemu nawigacji RNS informuje o stanie naĂąadowania wysokowoltowej baterii i o trybach pracy napĂ—du hybrydowego. Od linii wyposaÄšenia Comfortline naleÄšy on do wyposaÄšenia seryjnego i umieszczony jest w wyÄ…wietlaczu rĂłwnieÄš seryjnego radia RCD . | O

naĂąadowania baterii.

|O

) DostĂ—pne w terminie pĂłÄ˜niejszym. Nasze samochody wyposaÄšone sÇ seryjnie w opony letnie. PaĂłstwa Partner Volkswagena udzieli PaĂłstwu odpowiednich informacji.wyposaÄšenie standardowe/Trendline | S wyposaÄšenie dodatkowe | O wyposaÄšenie standardowe w wersji Comfortline | C wyposaÄšenie standardowe w wersji Highline | H

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .
POCHYLENIE DROGI % I SILNIKI Z WERWÆ.

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .
SERPENTYNY Aę NA SZCZYT I SKRZYNIA BIEGÓW, KTÓRA SAMA ZMIENIA PRZEðOęENIE.

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .


SILNIKI

Z Uę YC I E PA LI WA , E M I S JA CO I K L A S Y E F E K T Y W N O Ą C I

S K R Z Y N I E B I EG Ó W

MOCNE, DYNAMICZNE, OSZCZÖDNE. SILNIKI TSI I TDI BEZ PROBLEMU PORADZÆ SOBIE NAWET ZE STROMYMI PODJAZDAMI.

 kW ( KM) TSI

 kW ( KM) TSI BlueMotion Technology

 kW ( KM) TSI

 kW ( KM) TSI oraz kW ( KM) Hybrid)

 kW ( KM) TSI

 kW ) ( KM) TSI

manualna skrzynia biegów:

-biegowa

-biegowa

-biegowa

-biegowa

-biegowa

cykl miejski/pozamiejski/mieszany

,/ , / ,

,/ ,/ ,

,/ ,/,

,/ ,/,

,/ ,/,

automatyczna skrzynia DSG:

-stopniowa

-stopniowa

-stopniowa

-stopniowa

cykl miejski/pozamiejski/mieszany

,/ ,/,

, /, / ,

, / ,/,

,/ , /,automatyczna skrzynia DSG:manualna skrzynia biegów:

C

B

D

D

E

automatyczna skrzynia DSG:

C

A+

C

E

 kW ( KM) TDI

 kW ( KM) TDI BlueMotion Technology

 kW ( KM) TDI

manualna skrzynia biegów:

-biegowa

-biegowa

-biegowa

cykl miejski/pozamiejski/mieszany

,/, / ,

,/,/ ,

,/ ,/ ,

automatyczna skrzynia DSG:

-stopniowa

-stopniowa

-stopniowa

cykl miejski/pozamiejski/mieszany

,/ ,/ ,

, / ,/ ,

,/ , / ,

manualna skrzynia biegów:automatyczna skrzynia DSG:manualna skrzynia biegów:

B

A

B

automatyczna skrzynia DSG:

B

A

C

SILNIKI BENZYNOWE

ZuĚycie paliwa, l/ km)

Ąredni poziom emisji CO, g/km) manualna skrzynia biegów: Klasa Kamieniem milowym w konstrukcji nowoczesnych przekñadni jest dwusprz×gñowa skrzynia biegów DSG. Ta nowoczesna automatyczna przekñadnia Volkswagena w uñamku sekundy, w sposób prawie niezauwaĚalny i bez przerywania siñy ciÇgu zmienia bieg na kolejny. Dzi×ki tym ekstremalnie krótkim czasom reakcji sportowe przyspieszanie sprawia dwa razy wi×kszÇ radoąÉ . Oboj×tne, czy z szeącioma, czy z siedmioma biegami przekñadnia jest nie tylko nadzwyczaj dynamiczna, ale dzi×ki swojej efektywnoąci pozwala takĚe zaoszcz×dziÉ paliwo. | O

efektywnoąci)

SILNIKI WYSOKOPRÖęNE

ZuĚycie paliwa, l/ km)

Ąredni poziom emisji CO, - lub -biegowa manualna skrzynia biegów jest w peñni zsynchronizowana i pracuje bardzo lekko. Dzi×ki niej utrzymanie prawidñowego zakresu pr×dkoąci obrotowych jest bardzo wygodne. | S

Klasa

efektywnoąci)

g/km)

) Podane wartoąci zostañy ustalone zgodnie z procedurÇ pomiarowÇ (RozporzÇdzenie WE nr / w obecnie obowiÇzujÇcej wersji). Uwagi wg Dyrektywy / /WE w aktualnie obowiÇzujÇcej wersji: dane nie odnoszÇ si× do konkretnego samochodu i nie sÇ cz׹ciÇ oferty – zostañy podane, aby umoĚliwiÉ porównanie samochodów róĚnego typu. Poziom zuĚycia paliwa i emisji CO samochodu zaleĚy nie tylko od efektywnego wykorzystania paliwa przez samochód – wpñywa na to równieĚ sposób jazdy oraz inne nietechniczne czynniki. Gaz CO jest w gñównej mierze odpowiedzialny za efekt cieplarniany. Katalog z danymi dotyczÇcymi zuĚycia paliwa oraz emisji CO dla wszystkich oferowanych w Polsce nowych samochodów jest dost×pny nieodpñatnie w kaĚdym salonie sprzedaĚy.

wyposaĚenie standardowe/Trendline | S wyposaĚenie dodatkowe | O wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline | C wyposaĚenie standardowe w wersji Highline | H

SILNIKI

) Przypisanie pojazdowi klasy efektywnoąci energetycznej na podstawie emisji CO z uwzgl×dnieniem masy pustego pojazdu. Pojazdy odpowiadajÇce wartoąci ąredniej sÇ zaliczane do klasy D. Pojazdy uzyskujÇce rezultaty lepsze od ąredniej sÇ zaliczane do klasy A+, A, B lub C. Samochody z wartoąciami gorszymi od ąredniej sÇ przypisywane do klasy E, F lub G. ) Krótkoterminowa cañkowita moc silnika spalinowego i elektrycznego wynosi kW ( KM). ) Tylko w poñÇczeniu z pakietem Sport.

PoñÇczenie bezpoąredniego wtrysku benzyny z technikÇ turbodoñadowania pozwala na wyjÇtkowo efektywnÇ prac× silników benzynowych z technologiÇ TSI. Dzi×ki tym rozwiÇzaniom moĚna poñÇczyÉ wysoki moment obrotowy z niewielkim zuĚyciem paliwa. | S

Dane dotyczÇce mocy i zuĚycia paliwa odnoszÇ si× do benzyny bezoñowiowej -oktanowej. NaleĚy zasadniczo stosowaÉ paliwo bezoñowiowe o minimalnej liczbie oktanowej mieszanki i maksymalnej zawartoąci etanolu % (E). Szczegóñowe informacje o tolerancji paliw E znajdujÇ si× na stronie www.volkswagen.de lub www.dat.de/eliste/evertraeglichkeit.
DUęO MIEJSCA NA BAGAę I KOMFORTOWA PRZESTRZEò.

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .
WNÖTRZE

PR ZESTRONNOĄÈ

Skñadany ąrodkowy podñokietnik zamontowany na tylnej kanapie otwiera dost×p do bagaĚnika. Posiada dwa uchwyty na kubki. | C | H

MoĚliwoąÉ zñoĚenia tylnej kanapy oraz asymetrycznie oparcia pozwala uzyskaÉ przestronne wn×trze bagaĚnika. W wersjach Comfortline i wyĚszych kanapa posiada ąrodkowy podñokietnik z dwoma uchwytami na kubki oraz praktycznym otworem do bagaĚnika, pozwalajÇcym na przewoĚenie dñugich przedmiotów, takich jak narty czy snowboard. | S

NAJWIÖKSZA JETTA WSZECH CZASÓW ROZWIÆ ZUJE PROBLEM BRAKU MIEJSCA. OFERUJE WSZYSTKIM PASAęEROM PRZESTRONNE WNÖTRZE Z DUęÆ SWOBODÆ DLA NÓG ORAZ WIELE MIEJSCA DLA ICH BAGAęU.

Aby wszystko, co waĚne zawsze byño pod r×kÇ, w ąrodkowym przednim podñokietniku znajduje si× duĚy schowek. Ponadto podñokietnik posiada nawiewy na tyñ i gniazdko V oraz dwa uchwyty na kubki w tylnej cz׹ci. | O | C | H

BagaĚnik o pojemnoąci litrów) ze schowkiem) po lewej stronie i siatkÇ po prawej sprawia, Ěe wn×trze Jetty jest przestronne i pozwala na wiele przy aranĚowaniu miejsca. | S ) Pomiar wg ISO prostopadñoącianami o dñugoąci kraw×dzi x x mm przy podniesionej tylnej kanapie i oparciu. ) Schowek dost×pny tylko dla wyposaĚenia Comfortline i Highline.wyposaĚenie standardowe/Trendline | S wyposaĚenie dodatkowe | O wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline | C wyposaĚenie standardowe w wersji Highline | H

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .


WNÖTRZE

LINIE W YPOSA ęENIA

KTO MA DUęO MIEJSCA, POWINIEN JE OPTYMALNIE WYKORZYSTAÈ. JETTA, DZIÖKI PRZEMYĄLANYM ROZWIÆ ZANIOM, Z SUKCESEM WYKORZYSTUJE PRZESTRZEò WE WSZYSTKICH TRZECH WERSJACH WYPOSAęENIA. W wersji wyposaĚenia Highline Jetta oferuje wiele funkcjonalnych i efektownych dodatków, m.in. mañy pakiet skórzany, który zawiera: obszyte skórÇ kierownic×, gañk× dĘwigni zmiany biegów i uchwyt hamulca r×cznego. Ergonomi× wn×trza Jetty podkreąlajÇ, m.in. sportowe, komfortowe fotele z przodu, z moĚliwoąciÇ regulacji. Dobrze wyglÇdajÇ, sÇ takĚe niezwykle wygodne, a w przypadku Pakietu Zimowego – równieĚ podgrzewane. O jeszcze wi×kszy komfort dba ñatwa w obsñudze klimatyzacja Climatronic, przyciemnione szyby z tyñu, radio RCD , odtwarzajÇce format MP oraz wskaĘnik wielofunkcyjny Plus, na którym wyąwietlane sÇ liczne istotne dla kierowcy informacje. Praktycznym dodatkiem jest Pakiet Czujnik Deszczu zawierajÇcy funkcj× Leaving home/Coming home. Wstawki dekoracyjne Iridium dodajÇ tej linii nutk× ekskluzywnej elegancji. | H

Tkanina tapicerki Gloss podkreąla szlachetny wyglÇd wn×trza. | HwyposaĚenie standardowe/Trendline | S wyposaĚenie dodatkowe | O wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline | C wyposaĚenie standardowe w wersji Highline | H

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .


LINIE W YPOSA ęENIA

WNÖTRZE

Z wyposaĚeniem Comfortline moĚna cieszyÉ si× przyjemnÇ i wygodnÇ podróĚÇ. Komfortowe fotele pokryte sÇ tkaninÇ Sienna, przednie posiadajÇ manualnÇ regulacj×. Fotele doskonale harmonizujÇ z obszytymi skórÇ: kierownicÇ, gañkÇ dĘwigni zmiany biegów i uchwytem hamulca r×cznego. Wstawki dekoracyjne Black Pyramid oraz chromowane elementy na kokpicie stanowiÇ szlachetne akcenty eleganckiego stylu wn×trza. Komfortowe i praktyczne sÇ takie elementy jak system radiowy RCD , klimatyzacja oraz asymetrycznie dzielone i skñadane oparcie tylnej kanapy z otworem do bagaĚnika i dwoma uchwytami na kubki w podñokietniku. Udogodnienie stanowiÇ takĚe lampki do czytania, gniazdka V, dwie kieszenie na oparciach przednich foteli oraz konsola ąrodkowa z podñokietnikiem i schowkiem. | C WyposaĚenie Trendline oferuje wiele elementów wpñywajÇcych na komfort. Na przykñad elektrycznie otwierane i zamykane okna z przodu i z tyñu, wskaĘnik wielofunkcyjny, klimatyzacja, chñodzony schowek, dwa gniazdka V, schowek w konsoli dachowej oraz kieszenie w drzwiach. Materiañ tapicerki – tkanina Cardeol – stwarza przyjemnÇ atmosfer× we wn×trzu, podkreąlanÇ dodatkowo wstawkami dekoracyjnymi Chrom matt oraz chromowanymi pierącieniami wokóñ wylotów powietrza. | S Fotel kierowcy z elektrycznie regulowanym podparciem odcinka l×dĘwiowego kr×gosñupa utrzymuje plecy w wygodnej i zdrowej pozycji. Ponadto moĚna dokñadnie ustawiÉ jego wysokoąÉ i kÇt pochylenia, co zapewnia maksimum komfortu. | O Niedost×pne dla Trendline. Tylko w poñÇczeniu z wyposaĚeniem skórzanym Vienna.

Skórzane wyposaĚenie Vienna sprawia, Ěe wn×trze Jetty staje si× wyjÇtkowo ekskluzywne. Wysokiej jakoąci skóra na podgrzewanych sportowych przednich siedzeniach nie tylko wypeñnia wn×trze wyjÇtkowym, luksusowym zapachem, lecz równieĚ dzi×ki swojej mi×kkoąci gwarantuje niezwykle wysoki komfort siedzenia. | O Niedost×pne dla Trendline i Comfortline.

wyposaĚenie standardowe/Trendline | S wyposaĚenie dodatkowe | O wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline | C wyposaĚenie standardowe w wersji Highline | H

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .
Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .

BARDZO KRÓTKA PRZERWA W PRZYDROęNEJ RESTAURACJI I KOMFORTOWA PODRÓę, PODCZAS KTÓREJ NAJLEPIEJ SIÖ ODPOCZYWA.
M U LT I M E D I A

KOMFORT

NAJPIÖKNIEJSZA PODCZAS PRZERWY JEST RADOĄÈ, BO ZARAZ ZNÓW BÖDZIE MOęNA WRÓCIÈ DO WYGODNEJ JETTY.

System radiowy z nawigacjÇ satelitarnÇ RNS odtwarzajÇcy pliki MP i WMA z obsñugÇ gñosowÇ i Picture Navigation posiada ekran dotykowy z duĚym kolorowym wyąwietlaczem, nap×d DVD, twardy dysk GB, port kart pami×ci SD, gniazdo multimedialne AUX-IN. Dzi×ki funkcji dynamicznego wskazywania trasy docelowej (TMC), kierowca dowiaduje si× nawet o trzech alternatywnych trasach dojazdu do celu. System posiada zainstalowane mapy Europy oraz wyposaĚony jest takĚe w funkcj× wyąwietlania znaków drogowych. | O

Cyfrowe radio Digital Audio Broadcasting DAB+ pozwala na odbiór analogowych i cyfrowych stacji radiowych. | O

Przygotowanie do montaĚu telefonu komórkowego Premium jest zestawem gñoąnomówiÇcym dla szczególnie wymagajÇcych klientów. Telefon komórkowy samoistnie ñÇczy si× z zewn×trznÇ antenÇ samochodowÇ, dzi×ki temu moĚe byÉ pozostawiony, na przykñad w kieszeni marynarki. | O

Opcja niedost×pna z radiem RCD .

Gniazdo multimedialne MEDIA-IN z USB pozwala na podñÇczenie zewn×trznych Ęródeñ audio i ich obsñug× przez zamontowany w samochodzie system radiowy lub system nawigacji satelitarnej. | O

Dla telefonów komórkowych ze zñÇczem Bluetooth Hands-Free-Profile . i Remote SIM Access Profile . (rSAP). PoñÇczenie z zewn×trznÇ antenÇ samochodowÇ nastÇpi przez zñÇcze Bluetooth. NaleĚy wczeąniej sprawdziÉ, czy dany telefon komórkowy nadaje si× do zestawu Premium. Wi×cej informacji znajdÇ Paóstwo na stronie www.volkswagen-zubehoer.de.

Tylko w poñÇczeniu z systemem radiowym RCD lub RCD wzgl×dnie nawigacjÇ satelitarnÇ RNS lub RNS .

System radiowy RCD oferuje moĚliwoąÉ odtwarzania plików MP. Jest wyposaĚony w odtwarzacz CD, zewn×trzne gniazdo AUX-IN oraz gñoąników. | O

System radiowy RCD z duĚym kolorowym wyąwietlaczem, funkcjÇ wyąwietlania tytuñów utworów, dotykowym ekranem, portem kart SD, zñÇczem AUX-IN, zmieniarkÇ na pñyt CD i mocÇ wyjąciowÇ x W z gñoąnikami z przodu i z tyñu odtwarza formaty MP i WMA. Posiada równieĚ potrójnÇ regulacj× brzmienia. | O

Radio z nawigacjÇ satelitarnej RNS z kolorowym wyąwietlaczem posiada ekran dotykowy, funkcj× dynamicznego prowadzenia do celu (TMC) oraz zainstalowane mapy Europy. System posiada nap×d na pñyty CD (z moĚliwoąciÇ odtwarzania plików MP), zñÇcze AUX-IN oraz wejącie kart SD. | O

Pami×É informacji o ruchu drogowym w poñÇczeniu z cyfrowym odbiorem radiowym Digital Audio Broadcasting DAB jest niedost×pna.wyposaĚenie standardowe/Trendline | S wyposaĚenie dodatkowe | O wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline | C wyposaĚenie standardowe w wersji Highline | H

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .
KOMFORT

KILOMETRÓW PODRÓęY I KILOMETRÓW WYGODY I SPOKOJU.

K L I M AT Y Z AC JA

NIEZALEęNIE OD POGODY, TU PANUJE DOBRY KLIMAT, DZIÖKI REGULOWANEJ KLIMATYZACJI.

Ogrzewanie i wentylacja postojowa, ustawiane pilotem lub zegarem, umoĚliwiajÇ nagrzanie lub schñodzenie wn×trza Jetty jeszcze przed wyruszeniem w drog×. | O

Niedost×pne na polskim rynku.

Pakiet Zimowy obejmuje m.in. ogrzewane przednie fotele. Szczególnie w okresie zimowym docenia si× ten komfort. Ogrzewane fotele o wiele szybciej niĚ tradycyjny sposób ogrzewania wn×trza (przez system wentylacji) sprawiajÇ, Ěe robi si× przyjemnie ciepño. | OwyposaĚenie standardowe/Trendline | S wyposaĚenie dodatkowe | O wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline | C wyposaĚenie standardowe w wersji Highline | H

Klimatyzacja Climatronic posiada oddzielnÇ regulacj× temperatury dla kierowcy i pasaĚera. Osoby siedzÇce z przodu mogÇ niezaleĚnie od siebie ustawiaÉ taki klimat, jaki chcÇ. Chromowane ozdoby dodajÇ elegancji. | O | H

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .
KOMFORT

FU N KC J E

Z VOLKSWAGENEM JETTA DROGA DO CELU MIJA SZYBKO I SPRAWNIE. DZIÖKI LICZNYM FUNKCJONALNOĄCIOM WSZYSTKO JEST POD KONTROLÆ.

Wyąwietlacz wielofunkcyjnego komputera pokñadowego MFA Plus pokazuje m.in. ąredniÇ pr×dkoąÉ i zuĚycie paliwa, czas jazdy, temperatur× oleju. Podawana informacja o zalecanej zmianie biegu pomaga kierowcy zwróciÉ uwag× na oszcz×dne zuĚywanie paliwa i ewentualnÇ koniecznoąÉ przeñÇczenia biegu na wyĚszy lub niĚszy. | O | HwyposaĚenie standardowe/Trendline | S wyposaĚenie dodatkowe | O wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline | C wyposaĚenie standardowe w wersji Highline | H

Maksymalny komfort korzystania z auta oferuje bezkluczykowy system zamykania i uruchamiania pojazdu Keyless Access. Nowoczesna technika radiowa umoĚliwia otwieranie i zamykanie samochodu bez korzystania z kluczyka. Aby wñÇczyÉ lub wyñÇczyÉ silnik, wystarczy wcisnÇÉ jeden przycisk. | O

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .

Niczym nie zmÇcona przyjemnoąÉ jazdy za sprawÇ ñopatek do zmiany biegów dwusprz×gñowej skrzyni DSG, umieszczonych na kierownicy. UmoĚliwiajÇ pñynnÇ zmian× biegów bez zdejmowania rÇk z kierownicy. | O

Wielofunkcyjna kierownica skórzana jest nadzwyczaj ñatwa w obsñudze. Jej przyciskami moĚna na przykñad wygodnie sterowaÉ radiem, telefonem komórkowym i komputerem pokñadowym. Naturalny materiañ, jakim jest skóra, jest bardzo przyjemny w dotyku i nadaje wn×trzu ekskluzywny charakter. W poñÇczeniu z automatycznÇ dwusprz×gñowÇ skrzyniÇ biegów DSG kierownica posiada optymalnie rozmieszczone przyciski. | O
INDYWIDUALNE WYMAGANIA I WYPOSAęENIE, KTÓRE JE SPEðNIA.

PA K I E T Y W Y P O S A ę E N I A

KOMFORT

KAęDY MA SWOJE WYOBRAęENIE O DODATKOWYM WYPOSAęENIU, KTÓRE POWINIEN POSIADAÈ JEGO SAMOCHÓD. MY RÓWNIEę

DLATEGO STWORZYLIĄMY PAKIETY SPEðNIAJÆCE TE OCZEKIWANIA.

Spryskiwacze reektorów wchodzÇ w skñad Pakietu Zimowego. PoprawiajÇ bezpieczeóstwo podczas opadów deszczu i ąniegu, a takĚe przy unoszÇcym si× pyle. Pakiet obejmuje równieĚ podgrzewane przednie fotele, ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej i lampk× kontrolnÇ poziomu pñynu do spryskiwaczy. | O | H

Pakiet Czujnik Deszczu oprócz opcji przeñÇczania ąwiateñ drogowych z automatycznÇ funkcjÇ Leaving home i manualnÇ Coming home, oferuje takĚe automatycznie przyciemniane lusterko wewn×trzne i czujnik deszczu. Ten ostatni automatycznie wñÇcza wycieraczki i steruje ich pracÇ. | O | H

wyposaĚenie standardowe/Trendline | S wyposaĚenie dodatkowe | O wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline | C wyposaĚenie standardowe w wersji Highline | H

Dodatkowo do wyposaĚenia Pakietu Czujnik Deszczu oferowany jest Pakiet Lusterka z elektrycznie regulowanymi i skñadanymi lusterkami zewn×trznymi z funkcjÇ oąwietlenia otoczenia samochodu i obniĚania lusterka po stronie pasaĚera. | O

Przyciemnione szyby z tyñu. PochñaniajÇ one do % promieniowania sñonecznego i zapobiegajÇ nadmiernemu nagrzewaniu si× wn×trza. | O | H

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .
O R YG I N A L N E A KC E S O R I A VO L KS WAG E N

KOMFORT

Z ORYGINALNYMI AKCESORIAMI VOLKSWAGEN® MOęESZ JESZCZE BARDZIEJ ZINDYWIDUALIZOWAÈ WYPOSAęENIE SWOJEJ JETTY I JEDNOCZEĄNIE CIESZYÈ SIÖ NAJWYęSZÆ JAKOĄCIÆ I IDEALNÆ DOKðADNOĄCIÆ.

Subtelny spoiler na pokrywie bagaĚnika optymalizuje aerodynamik× Jetty i stanowi dodatkowy, sportowy akcent. Wykonany z wyjÇtkowo wytrzymañego materiañu jest ñatwy w montaĚu. | O

Aerodynamiczny przedni spoiler zmienia oblicze Jetty i razem z wysokiej jakoąci progami podkreąla jej dynamiczny charakter. Oba elementy wykonane sÇ z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymañoąci i dostarczane w stanie zagruntowanym oraz lakierowane w kolorze nadwozia. Jeszcze bardziej sportowy charakter b×dzie miaña Jetta z -calowymi obr×czami ze stopu metali lekkich Silex) pokrytymi srebrnym lakierem Sterling i z szerokimi oponami / R . | O

Tylna listwa z bñyszczÇcego chromu nie tylko przyciÇga wzrok, ale teĚ chroni. Wystarczy jÇ nakleiÉ na dolnÇ kraw×dĘ pokrywy bagaĚnika. | O

Charakterystyczny tylny spoiler nie tylko sprawia, Ěe Jetta wyglÇda jeszcze bardziej dynamicznie, lecz takĚe poprawia aerodynamik×. Spoiler jest gruntowany i moĚe byÉ pokryty lakierem w kolorze nadwozia. | O

Listwy progowe ze stali nierdzewnej z napisem Jetta stanowiÇ atrakcyjny element i chroniÇ progi przed zadrapaniami. MoĚesz wybraÉ takĚe wytrzymañÇ, ñatwÇ do naklejenia foli× na progi w kolorze czarno-srebrnym (bez zdj×cia). | O

) Nasze samochody wyposaĚone sÇ seryjnie w opony letnie. Partner Volkswagena udzieli Paóstwu niezb×dnych informacji.wyposaĚenie standardowe/Trendline | S wyposaĚenie dodatkowe | O wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline | C wyposaĚenie standardowe w wersji Highline | H

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .

BagaĚnik na rowery do samochodów z hakiem holowniczym, przeznaczony jest do przewozu dwóch rowerów. Na Ěyczenie dost×pny takĚe z szynÇ dla trzeciego roweru. ðatwo go zñoĚyÉ i schowaÉ w bagaĚniku. Dzi×ki przeñÇcznikowi noĚnemu bagaĚnik wraz z rowerami moĚna przechyliÉ w dóñ, co uñatwia dost×p do bagaĚnika samochodu | O
KOMFORT

O R YG I N A L N E A KC E S O R I A VO L KS WAG E N

Lodówka samochodowa ma pojemnoąÉ okoño l i bez problemu moĚna w niej przewoziÉ na stojÇco litrowe butelki. Zasilana jest z gniazda V w samochodzie lub normalnego gniazda V. Posiada takĚe zabezpieczenie przed rozñadowaniem akumulatora oraz dodatkowÇ pokryw× izolacyjnÇ. | O

Z siatkÇ na bagaĚe wszystko pozostaje na swoim miejscu, a lekkie przedmioty nie przesuwajÇ si×. T× wytrzymañÇ siatk× mocuje si× do seryjnych zaczepów. | O

Praktyczna wanna do bagaĚnika z napisem Jetta jest dokñadnie dopasowana. MoĚna jÇ zmywaÉ, jest antypoąlizgowa i odporna na dziañanie kwasów. PodwyĚszona, -centymetrowa kraw×dĘ chroni przed rozlaniem si× pñynów na podñog×. | O

Mata do bagaĚnika jest lekka, elastyczna i ma wymiary dokñadnie pasujÇce do bagaĚnika Jetty. PodwyĚszona o pi×É centymetrów kraw×dĘ chroni bagaĚnik przed zabrudzeniem, a struktura plastra miodu zapobiega przesuwaniu si× ñadunku. | O

Dzi×ki wieszakowi garnitur nie pogniecie si× w czasie jazdy. Praktyczny wieszak moĚna zamocowaÉ do zagñówków przednich siedzeó. | O

Zestaw gñoąnomówiÇcy Touch Phone Kit Music z Bluetooth z funkcjÇ sterowania gñosowego i ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczoąci umoĚliwia ñatwy dost×p do zbioru muzyki poprzez zñÇcze USB lub adapter audio, na przykñad do utworów na iPhone. | O

Folia chroniÇca kraw×dĘ bagaĚnika, idealnie dopasowana wymiarami, chroni przed uszkodzeniami przy wkñadaniu i wyjmowaniu bagaĚu. Nakleja si× jÇ na kraw×dĘ tylnego zderzaka. | OFotelik dzieci×cy G plus ISOFIX przeznaczony dla dzieci od narodzin do osiÇgni×cia wagi kg (tj. ok. miesi×cy). Mocowany do zintegrowanych z siedzeniami, standardowych uchwytów ISOFIX. Fotelik moĚna przewoziÉ takĚe w samochodach bez systemu ISOFIX, wykorzystujÇc -punktowe pasy bezpieczeóstwa. W foteliku zastosowano regulowany na wysokoąÉ -punktowy pas szelkowy stabilizujÇcy dziecko w siedzisku. Fotelik jest dopuszczony dla grupy wiekowej /, moĚe byÉ zatem montowany w kierunku przeciwnym do jazdy. W przypadku montaĚu przodem do kierunku jazdy mogÇ w nim podróĚowaÉ dzieci o wadze od do kg. Posiada przesuwny uchwyt i daszek przeciwsñoneczny. | O

wyposaĚenie standardowe/Trendline | S wyposaĚenie dodatkowe | O wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline | C wyposaĚenie standardowe w wersji Highline | H

Nakñadki na pedañy wprowadzajÇ szlachetne elementy w przestrzeó wokóñ nóg. Wykonane ze szczotkowanej stali nierdzewnej, posiadajÇ antypoąlizgowÇ warstw×. Dost×pne dla wersji z manualnÇ i automatycznÇ skrzyniÇ biegów. | O

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .

Fotelik dzieci×cy G-

ISOFIT jest idealny dla dzieci w wieku od do lat ( do kg). Zapewnia wysoki komfort i najwyĚszÇ ochron× dzieci. Informacji o peñnej ofercie fotelików dzieci×cych udzielajÇ Partnerzy Volkswagena. | O
NAJWYęSZY POZIOM BEZPIECZEòSTWAW KAęDEJ SYTUACJI.
O C H R O N A PA S A ę E R Ó W

BEZPIECZEòSTWO

PIERWSZA ZASADA BEZPIECZEòSTWA: NIE DOPUĄCIÈ DO WYPADKU. DRUGA: JEĄLI NIE DA SIÖ GO UNIKNÆÈ, ZMINIMALIZOWAÈ JEGO SKUTKI.

Elektroniczny ukñad stabilizacji toru jazdy w krytycznych sytuacjach zapobiega utracie kontroli nad pojazdem poprzez odpowiedniÇ ingerencj× w ukñad hamulcowy i prac× silnika. Samochód zachowuje maksymalnÇ stabilnoąÉ toru jazdy. | S

System regulacji ąwiateñ drogowych Light Assist przy uĚyciu wbudowanej za przedniÇ szybÇ kamery rozpoznaje nadjeĚdĚajÇce z naprzeciwka i jadÇce przed JettÇ pojazdy i automatycznie przeñÇcza ąwiatña mijania na drogowe i odwrotnie. Zmiana na ąwiatña mijania nast×puje w momencie rozpoznania nadjeĚdĚajÇcego samochodu. Gdy samochód ten znajdzie si× w miejscu, gdzie ąwiatña Jetty nie b×dÇ go juĚ oąlepiaÉ, system automatycznie przywraca ąwiatña drogowe. Rezultat: wi×kszy komfort i bezpieczeóstwo podczas jazdy nocÇ. TakĚe w przypadku, gdy Jetta zbliĚy si× do jadÇcego przed niÇ samochodu na tyle, by jej ąwiatña mogñy oąlepiaÉ kierowc×, Light Assist zmieni ąwiatña drogowe na mijania. Gdy przed JettÇ nic nie jedzie, wñÇczajÇ si× automatycznie ąwiatña drogowe. Ten inteligentny system znacznie wydñuĚa okres jazdy ze ąwiatñami drogowymi, odciÇĚa kierowc× i zwi×ksza bezpieczeóstwo dzi×ki poprawionej widocznoąci. | O

Przy parkowaniu ParkPilot ostrzega optycznymi) i akustycznymi sygnañami przed ewentualnymi przeszkodami: im bliĚej do przeszkody, tym wi×ksza cz×stotliwoąÉ dĘwi×ku. System wykorzystuje czujniki ultradĘwi×kowe w zderzakach. | O ) Optyczne sygnañy z RCD , RCD , RNS i RNS .

Dodatkowo do sygnalizacji akustycznej, na monitorze wyąwietlany jest obraz otoczenia za samochodem, przekazywany przez kamer× wstecznÇ Rear Assist, co znacznie uñatwia parkowanie tyñem. Dzi×ki szczegóñowemu obrazowi wysokiej rozdzielczoąci moĚna zauwaĚyÉ takĚe mañe przeszkody. Rear Assist uñatwia takĚe zaczepianie przyczepy. Kamera wsteczna wmontowana jest w sposób niewidoczny z tyñu nadwozia. | O

Niezb×dne jest jednak zachowanie rozwagi, bowiem nawet dziañanie ESP nie moĚe wykraczaÉ poza granice praw fizyki.

Zdj×cie przedstawia RNS . Opcja niedost×pna z radiem RCD , RCD .

Przednie i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i siedzÇcego z przodu pasaĚera oraz kurtyny powietrzne dla pierwszego i drugiego rz×du siedzeó zapewniajÇ optymalnÇ ochron× pasaĚerów. W razie zderzenia poduszki sÇ aktywowane i wypeñniane gazem w ciÇgu kilku milisekund. | S 

wyposaĚenie standardowe/Trendline | S wyposaĚenie dodatkowe | O wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline | C wyposaĚenie standardowe w wersji Highline | H

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .
Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .

TWOJA JETTA. Z NACISKIEM NA TWOJA.
TWOJA JETTA

KO N F I G U R ATO R O N L I N E

Z KONFIGURATOREM ONLINE MOęESZ ZAPROJEKTOWAÈ JETTÖ DOKðADNIE WEDðUG SWOICH ęYCZEò ...

Aby przejąÉ do kon guratora online, wystarczy wejąÉ na stron× www.volkswagen.pl. Tam wybierzesz lakiery i obr×cze kóñ.Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .


Tylko dla wersji Jetta Hybrid.

CZARNY DEEP | T | metalik | O

SREBRNY REFLEX | E | metalik | O

BIAðY ORYX | R | z efektem macicy perñowej | OBRÆ ZOWY TOFFEE | Q | metalik | O

SZARY PLATINUM | R | metalik | O

LAKIERY

TWOJA JETTA

NIEBIESKI TEMPEST | C | metalik | O

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGICZNIE METODA NAKðADANIA LAKIERU, STOSOWANA W VOLKSWAGENIE, SPROSTA NAJWYęSZYM WYMAGANIOM I ZAPEWNI NIEZAWODNÆ OCHRONÖ PRZED KOROZJÆ PRZEZ CAðY OKRES EKSPLOATACJI.

SREBRNY FROST | V | metalik | O

SREBRNY MOON ROCK | B | metalik | O

CZERWONY TORNADO | G | uniwersalny | O

BIAðY CANDY | B | uniwersalny | S

CZARNY | A | uniwersalny | O

L AKIERY

wyposaĚenie standardowe/Trendline | S wyposaĚenie dodatkowe | O wyposaĚenie standardowe w wersji Comfortline | C wyposaĚenie standardowe w wersji Highline | H

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoąci znajdÇ Paóstwo na stronie .
BIAรฐY CANDY B

CZERWONY TORNADO G

SREBRNY MOON ROCK B

SREBRNY FROST V

SZARY PLATINUM R

BRร† ZOWY TOFFEE Q

SREBRNY REFLEX E

NIEBIESKI TEMPEST C

CZARNY DEEP T

BIAรฐY ORYX R 

CZARNA TITAN JM

ศŽ

ศ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

โ€“

LATTE MACCHIATO JN

ศŽ

ศ

โ€“

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

โ€“

CZARNA TITAN JM

ศŽ

ศ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

โ€“

LATTE MACCHIATO JN

ศŽ

ศ

โ€“

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

โ€“

CZARNA TITAN JM

ศŽ

ศ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

โ€“

LATTE MACCHIATO JN

ศŽ

ศ

โ€“

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

โ€“

BEฤ™OWA CORN SILK JP

ศŽ

ศ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

โ€“

CZARNA TITAN HT

ศŽ

ศ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

BEฤ™OWA CORN SILK HW

ศŽ

ศ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

LATTE MACCHIATO JN

ศŽ

ศ

โ€“

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

โ€“

CZARNA TITAN TW

ศŽ

ศ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

โ€“

BEฤ™OWA CORN SILK YY

ศŽ

ศ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

โ€“

CZARNA TITAN TW

ศŽ

ศ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

BEฤ™OWA CORN SILK YY

ศŽ

ศ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

ศŽ

TAPICERKI CARDEOL tkanina

Niedostร—pna dla wersji Trendline.

VIENNA | BEฤ™OWA CORN SILK | YY skรณra | O

Niedostร—pna dla wersji Trendline.

VIENNA | CZARNA TITAN | TW skรณra | O

Niedostร—pna dla wersji Trendline oraz Jetty Hybrid.

VIENNA | LATTE MACCHIATO | JN skรณra | O

Tylko dla Jetty Hybrid. Standard w wersji Jetta Hybrid Comfortline.

GARDEN | BEฤ™OWA CORN SILK | HW tkanina | O

Tylko dla Jetty Hybrid. Standard w wersji Jetta Hybrid Comfortline.

GARDEN | CZARNA TITAN | HT tkanina | O

Niedostร—pna dla Jetty Hybrid.

GLOSS | BEฤ™OWA CORN SILK | JP tkanina | H

GLOSS tkanina|S

SIENNA tkanina

TAPICERKI

TWOJA JETTA

CZARNY A

WSZYSTKIE TAPICERKI SIEDZEรฒ MAJร† DWIE CECHY WSPร“LNE: WYSOKIEJ JAKOฤ„CI MATERIAรฐY I DOSKONAรฐE WYKOรฒCZENIE. DZIร–KI TEMU SIEDZENIA Sร† PERFEKCYJNIE CHRONIONE PRZED ZNISZCZENIEM. Niedostร—pna dla Jetty Hybrid.

GLOSS | LATTE MACCHIATO | JN tkanina | H

Niedostร—pna dla Jetty Hybrid.

GLOSS | CZARNA TITAN | JM tkanina | H

Niedostร—pna dla Jetty Hybrid.

SIENNA | LATTE MACCHIATO | JN tkanina | C

Niedostร—pna dla Jetty Hybrid.

SIENNA | CZARNA TITAN | JM tkanina | C

Niedostร—pna dla Jetty Hybrid.

CARDEOL | LATTE MACCHIATO | JN tkanina | S

Niedostร—pna dla Jetty Hybrid.

CARDEOL | CZARNA TITAN | JM tkanina | S

TA P I C E R K I I KO M B I N AC J E

|C

|H

GARDEN) tkanina, Jetta Hybrid

VIENNA) skรณra

|O

|O

VIENNA) skรณra, Jetta Hybrid

|O

Informacje o spalaniu, emisji CO i klasach efektywnoฤ…ci znajdร‡ Paรณstwo na stronie .

) Niedostร—pna dla wersji Trendline. ) Tylko dla wersji Jetta Hybrid.

wyposaฤšenie standardowe/Trendline | S wyposaฤšenie dodatkowe | O wyposaฤšenie standardowe w wersji Comfortline | C wyposaฤšenie standardowe w wersji Highline | H

Tabela informuje, czy dany lakier naleฤšy do wyposaฤšenia standardowego (ศ), dodatkowego (ศŽ) lub jest niedostร—pny (โ€“). Ilustracje przedstawione powyฤšej nie sร‡ wiernym odbiciem naturalnych kolorรณw, gdyฤš farba drukarska nie oddaje w peรฑni rzeczywistej barwy lakieru i tapicerki.
ODKRYJ SAMOCHODOWY ĄWIAT VOLKSWAGENA. Serwis. Volkswagen posiada jednÇ z najwi×kszych sieci serwisowych. Ponad  partnerów na ąwiecie o kaĚdej porze jest do Paóstwa dyspozycji – sñuĚÇ kompetentnÇ pomocÇ i dbajÇ o zapewnienie peñnej sprawnoąci Waszego Volkswagena. -letnia gwarancja bez limitu przejechanych kilometrów. -letnia gwarancja na Oryginalne cz׹ci Volkswagen. ByÉ moĚe zaistnieje kiedyą potrzeba zakupu okreąlonej cz׹ci zamiennej. Warto wówczas wybraÉ Oryginalne cz׹ci Volkswagen. Dzi×ki temu zyskajÇ Paóstwo pewnoąÉ, Ěe dokñadnie odpowiada ona surowym wymogom jakoąciowym firmy Volkswagen. Podobnie jak kaĚdy nowy samochód marki Volkswagen, równieĚ kaĚda oryginalna cz×ąÉ poddawana jest ącisñym kontrolom bezpieczeóstwa i jakoąci. Ponadto Partner Serwisowy udziela -letniej gwarancji na cz׹ci zamienne bez limitu kilometrów. Volkswagen Safe+ Wszystko, co daje gwarancja. Do lat. Volkswagen oferuje P aóstwu wyjÇtkowÇ ofert× Volkswagen Safe+. Program ten jest konsekwentnym przedñuĚeniem ochrony samochodu po upñywie dwuletniej Gwarancji Volkswagena. JeĚeli przy zakupie nowego samochodu zamówiÇ P aóstwo Volkswagen Safe+, otrzymajÇ Paóstwo % ochron× przed nieoczekiwanymi kosztami naprawy nawet do lat po upñywie dwuletniej G warancji Volkswagena. Wi×cej informacji udzielÇ P artnerzy Serwisowi Volkswagena. Ch×tnie sñuĚymy P aóstwu radÇ!

Akcesoria. Nawet wtedy, gdy b×dÇ Paóstwo jeĘdziÉ Volkswagenem JettÇ z kompletnym wyposaĚeniem seryjnym, mogÇ Paóstwo uzupeñniÉ go wedñug indywidualnych upodobaó. Partner Volkswagena zaoferuje Paóstwu atrakcyjne akcesoria z firmowym znakiem VW. SÇ one odpowiednio sprawdzone, wypróbowane i dopasowane do modelu samochodu. RównieĚ akcesoria sÇ obj×te -letniÇ gwarancjÇ.

WyposaĚenie dodatkowe. Przedstawione w tym katalogu warianty wyposaĚenia mogÇ nie byÉ dost×pne we wszystkich krajach. Niektóre elementy wyposaĚenia dost×pne sÇ za dopñatÇ. Parametry techniczne prezentowane w tym katalogu mogÇ ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian. Szczegóñowych informacji o aktualnej ofercie udzieli Paóstwu kaĚdy Partner Volkswagena.

-letnia gwarancja na nieprzerdzewienie nadwozia. Volkswagen Jetta posiada -letniÇ gwarancj× na nieprzerdzewienie nadwozia. Jeąli pomimo dñugotrwañego zabezpieczenia antykorozyjnego, uĚytych ąrodków ochronnych oraz wysokiej jakoąci lakierów, w pojedynczych przypadkach wystÇpiÇ perforacyjne uszkodzenia nadwozia w pierwszych latach uĚytkowania samochodu, zostanÇ one nieodpñatnie naprawione w serwisie Volkswagena

Symbole DSG® oraz TSI® sÇ w Niemczech, jak równieĚ innych krajach, zarejestrowanym znakiem handlowym grupy Volkswagen AG.
Jetta . . . 路 Wydrukowano w Niemczech Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian Wydrukowano: grudzie贸  Internet: www.volkswagen.pl

Partner Volkswagena

Volkswagen Jetta