Page 1

Volkswagen CC


Dynamika CC, o której kierowcy tradycyjnych coupé mogÇ tylko marzyÉ, ma doskonañÇ form× – z szybami bocznymi pozbawionymi ramek i mi×kko opadajÇcÇ liniÇ dachu.

ęYWIOðOWOĄÈ NABRAðA OGðADY. ELEGANCJA ZYSKAðA CHARAKTER. 02

03


DYKTUJE STYL. PRECYZYJNA LINIA, CZYSTA FORMA, WZORCOWA ELEGANCJA.

04

05


DYKTUJE KIERUNEK. NA DRODZE DO WIÖKSZEJ DYNAMIKI, KOMFORTU I BEZPIECZEòSTWA.


Stylistyka i osiÇgi tworzÇ w Volkswagenie CC perfekcyjny duet. Dynamiczna i jednoczeąnie elegancka sylwetka czyni go juĚ dzisiaj prawdziwym klasykiem designu. A technologie: jak adaptacyjny system regulacji zawieszenia DCC, automatyczna, dwusprz×gñowa skrzynia biegów DSG czy nap×d na wszystkie koña MOTION* zagwarantujÇ kierowcy dynamik× sportowego samochodu wraz z komfortem luksusowej limuzyny. *Oferta dost×pna za dopñatÇ.

08


10

11


Przód nadwozia jest w równej mierze pochwañÇ designu, jak i nowoczesnych technologii. Do seryjnych reflektorów bi-ksenonowych opcjonalnie dost×pna jest funkcja dynamicznego doąwietlania zakr×tów, dopasowania snopu ąwiatña do pr×dkoąci oraz diodowe ąwiatña do jazdy dziennej. Reflektory perfekcyjnie harmonizujÇ z czarnÇ, zdobionÇ chromem osñonÇ chñodnicy. W rezultacie CC emanuje typowÇ dla Volkswagenów czystoąciÇ formy, elegancjÇ i perfekcjÇ.

I PONADCZASOWA ESTETYKA.

Stylistyka diodowych ąwiateñ tylnych nadaje Volkswagenowi CC niezwykñy wyglÇd takĚe w nocy (wyposaĚenie standardowe).

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE. 12

13


DELEKTUJ SIÖ SPOKOJEM.

NAWET PODCZAS DYNAMICZNEJ JAZDY.

Volkswagen CC zachwyca wywaĚonymi proporcjami. Pod sylwetkÇ coupé kryje si× przestronne, komfortowe i bezpieczne wn×trze typowe dla duĚej limuzyny. Do tego dochodzÇ opcje wyposaĚenia, które rzadko moĚna spotkaÉ nawet w samochodach wyĚszej klasy. Na przykñad funkcja EASY OPEN* pozwala otwieraÉ bagaĚnik automatycznie, jeĚeli mamy zaj×te r×ce. Klimatyzacja CLIMATRONIC mierzy i reguluje wilgotnoąÉ powietrza. Rozrywk× zapewnia nowoczesny SYSTEM MULTIMEDIALNY Z NAWIGACJÆ RNS

z wieloma funkcjami dodatkowymi lub system dĘwi×ku DYNAUDIO SOUND z dziesi×cioma gñoąnikami, mocÇ

watów i krystalicznie czystym brzmieniem. MoĚna si× nim w peñni delektowaÉ, dzi×ki izolacji, pochñaniajÇcej dĘwi×ki z zewnÇtrz, zamieszczonej w BOCZNYCH PRZEDNICH SZYBACH ZE SZKðA ZESPOLONEGO*.

14

* Niedost×pna na polskim rynku.


02

 Analogowy zegar doskonale prezentuje siĂ— w zestawieniu z najnowoczeÄ…niejszymi wskaĘnikami, akcentujÇc zamiĂąowanie do perfekcji. Wszystkie detale wykoĂłczeniowe zachowujÇ najwyÄšszÇ jakoąÉ, typowÇ dla Volkswagena CC.

03

 Skóra, aplikacje z metalu lub drewna szlachetnego i chrom stanowiÇ eleganckie

Nastrój wn×trza moĚe tworzyÉ dodatkowe

ramy dla przycisków i przeùÇczników. Wokóù drÇĚka zmiany biegów rozmieszczone sÇ

Ä…wiatĂąo. Pakiet Ambiente obejmuje elementy

– w zaleĚnoąci od wyposaĚenia – elementy obsùugowe elektronicznego hamulca

oÄ…wietlenia poÄ…redniego, np. za aplikacjami

postojowego, systemu bezkluczykowego uruchamiania silnika, adaptacyjnego systemu

w drzwiach, czy oąwietlenie wokóù nóg z przodu.

regulacji zawieszenia DCC, systemu Start-Stop lub asystenta parkowania Park Assist.

IntensywnoąÉ ąwiatùa moĚna pùynnie regulowaÉ. Opcjonalny, panoramiczny unoszony dach z duĚÇ, przyciemnianÇ przeszklonÇ powierzchniÇ zapewnia nie tylko przyjemne oąwietlenie

01

wn×trza, tworzy równieĚ jego wyjÇtkowy klimat. 17


JEDNÆ Z JEGO NAJWIĂ–KSZYCH ZALET JEST MOÄ™LIWOÄ„Ăˆ SWOBODNEGO DZIELENIA SIĂ– NIM Z INNYMI.

03

Czteromiejscowe nadwozie Volkswagena CC gwarantuje wygodĂ— rĂłwnieÄš pasaÄšerom siedzÇcym z tyĂąu. //  Opcjonalnie, kierowca i pasaÄšer mogÇ korzystaÉ z komfortowych foteli z funkcjÇ wentylacji o regulowanej intensywnoÄ…ci. DziĂ—ki specjalnym kanaĂąom powietrznym w tapicerce siedzeĂł, ktĂłre odprowadzajÇ wilgoÉ i nadmiar ciepĂąa zdecydowanie uprzyjemniajÇ one podróĚ. Klimatyzowany fotel kierowcy posiada takÄše funkcjĂ— masaÄšu – podparcie odcinka lĂ—dĘwiowego krĂ—gosĂąupa wykonuje masujÇce ruchy, pozwalajÇce na wspaniaĂąe odprĂ—Äšenie.

02

 Standardowo Volkswagen CC jest oferowany w wersji -osobowej, z dwoma ergonomicznie wyprofilowanymi i wyjÇtkowo wygodnymi pojedynczymi fotelami oraz szerokÇ konsolÇ ąrodkowÇ. Opuszczane oparcie mi×dzy siedzeniami umoĚliwia dost×p do przestrzeni bagaĚowej uùatwiajÇc przewóz dùugich przedmiotów.

01 19


INNOWACYJNY SYSTEM, KTÓRY ROZPOZNAJE ZMÖCZENIE KIEROWCY I ZMÖCZENIU ZAPOBIEGA. Volkswagen CC reprezentuje najnowsze rozwiÇzania wspomagajÇce kierowc×. NaleĚy do nich seryjny system wykrywania zm×czenia oraz opcjonalny system automatycznego parkowania Park Assist najnowszej generacji, a takĚe system rozpoznawania znaków drogowych. Te funkcje znacznie uñatwiajÇ kierowcy jazd× - sprawiajÇ, Ěe jest bardziej komfortowa i bezpieczna. Ale bez obaw, nie pozbawiajÇ go przyjemnoąci prowadzenia. Volkswagen CC ma wszystko, co sprawia, Ěe serce kierowcy zabije szybciej.

21


PRZYCIÆGA WZROK I JEDNOCZEĄNIE GO WYOSTRZA.

06

NOWOCZESNA SZTUKA INÄ™YNIERSKA: NOWE SYSTEMY WSPOMAGAJÆCE KIEROWCĂ– POTRAFIÆ ROZPOZNAĂˆ NIEBEZPIECZEòSTWO I ODPOWIEDNIO WCZEÄ„NIE PRZED NIM OSTRZEC, A NAWET AUTOMATYCZNIE ZREDUKOWAĂˆ SKUTKI WYPADKU.

02

01

03

04

05

SYSTEM REGULACJI Ä„WIATEĂ° DROGOWYCH DYNAMIC

ASSIST rozpoznaje wyznaczony pas ruchu i w przypadku

parkingowych (dùugoąÉ samochodu +  cm)

LIGHT ASSIST za pomocÇ kamery rozpoznaje pojazdy

jego niezamierzonego opuszczenia, ostrzega kierowcĂ—

system samodzielnie wykona manewry kierowania zarĂłwno

//  ASYSTENT ZMIANY

przy parkowaniu, jak i przy wyjeÄšdÄšaniu. Kierowca musi tylko

jadÇce przed Volkswagenem CC oraz z przeciwka,

wibracjami kierownicy.

dziĂ—ki czemu automatycznie dopasowuje snop Ä…wiateĂą

PASA RUCHU SIDE ASSIST monitoruje przestrzeĂł

wciskaÉ gaz i hamulec.

drogowych, optymalnie oąwietlajÇc drog×, nie oąlepiajÇc

wokóù samochodu. Gdy w przypadku zamiaru zmiany

ZMÖCZENIA za pomocÇ czujników monitoruje zachowanie

pasa ruchu system zauwaĚy inny pojazd, znajdujÇcy si×

kierowcy podczas jazdy. Gdy stwierdzi u niego zmĂ—czenie,

poza zasiĂ—giem wzroku kierowcy, w tzw. martwym polu,

sygnaĂąami optycznymi i akustycznymi zaleci przerwanie

awaryjnego, dostosowuje pr×dkoąÉ do pojazdu jadÇcego

zapali siĂ— ostrzegawcza dioda w lusterku zewnĂ—trznym.

jazdy w celu zrobienia odpoczynku.

z przodu, np. w mieÄ…cie czy w korkach. W przypadku zbyt

W przypadku Side Assist Plus z Lane Assist system zareaguje

BEZ ILUSTRACJI. SYSTEM ROZPOZNAJÆCY ZNAKI DROGOWE jest w stanie przy uĚyciu kamery rozpoznaÉ

innych kierowcĂłw.

|O

//  TEMPOMAT

Z SYSTEMEM ACC oraz Front Assist z funkcjÇ hamowania

|O

|O

// SYSTEM WYKRYWANIA

|S

//

szybkiego zbliĚania si× do poprzedzajÇcego pojazdu

dodatkowo wibracjÇ kierownicy i korekcyjnÇ ingerencjÇ

ostrzega kierowcĂ— o niebezpieczeĂłstwie, a w sytuacjach

w ukĂąad kierowniczy.

krytycznych rozpoczyna hamowanie, ktĂłre w wielu

PARK ASSIST z czujnikiem parkowania ParkPilot wspiera

dodatkowymi. Informacje w razie potrzeby wyąwietlane sÇ

przypadkach redukuje skutki zderzenia lub nawet pozwala

kierowcĂ— przy parkowaniu rĂłwnolegĂąym i prostopadĂąym

na monitorze.

go uniknÇÉ.

22

|O

//  ASYSTENT TORU JAZDY LANE

wyposaÄšenie standardowe | S

wyposaÄšenie dodatkowe | O

|O

//

ASYSTENT PARKOWANIA

znaki ograniczenia prĂ—dkoÄ…ci wraz z informacjami

|O

do osi jezdni. Nawet w przypadku maĂąych miejsc

23


PrzeñÇcznik adaptacyjnego systemu regulacji zawieszenia DCC znajduje si× obok drÇĚka zmiany biegów. Kierowca moĚe wybraÉ jedno z trzech ustawieó: SPORT, NORMAL i COMFORT.

OPANOWANY W KAęDEJ SYTUACJI. Wiele czynników wpñywa na zachowanie si× samochodu podczas jazdy: stan nawierzchni, warunki pogodowe oraz indywidualne preferencje kierowcy. Liczne technologie nap×du i zawieszenia w Volkswagenie CC dbajÇ, by przy tak wielu zmiennych jazda za kaĚdym razem sprawiaña równie wielkÇ przyjemnoąÉ. Dost×pny jako opcja adaptacyjny system regulacji zawieszenia DCC okreąla ustawienie amortyzatorów w zaleĚnoąci od rodzaju nawierzchni. Kierowca moĚe teĚ samodzielnie wybraÉ tryb jazdy: sportowy, komfortowy i tradycyjny. Za sprawÇ mañego przycisku moĚna wybraÉ jedno z trzech ustawieó. W trybie Sport amortyzatory stajÇ si× sztywniejsze i odpowiednio zmienia si× charakterystyka ukñadu kierowniczego – samochód prowadzi si× bardziej dynamicznie. Z trybem Comfort jeszcze bardziej odczuwalna jest przyjemnoąÉ jazdy luksusowÇ limuzynÇ. NiezaleĚnie od wybranego trybu, DCC dostosowuje ustawienie amortyzatorów takĚe automatycznie. Jest to moĚliwe, poniewaĚ moduñ sterowania wylicza optymalne tñumienie drgaó dla kaĚdego z kóñ na podstawie danych z czujników oraz innych informacji, mi×dzy innymi z ukñadu kierowniczego, hamulców i systemów wspomagajÇcych 24

kierowc×. Dzi×ki temu jazda jest bezpieczniejsza, na przykñad przy szybkich zmianach pasa ruchu lub na nierównej nawierzchni. NAPÖD NA WSZYSTKIE KOðA MOTION. W poñÇczeniu z -cylindrowym silnikiem moc jest przenoszona w zaleĚnoąci od potrzeb na wszystkie cztery koña. Gdy jednemu z kóñ grozi utrata przyczepnoąci, moc silnika jest natychmiast przesyñana na drugÇ oą. Poprawia to trakcj× przede wszystkim przy zñych warunkach atmosferycznych lub na luĘnych podñoĚach. Samochód lepiej przyspiesza, zachowuje wi×kszÇ stabilnoąÉ na zakr×tach, a na autostradach jest mniej podatny na boczne podmuchy wiatru. ELEKTRONICZNA BLOKADA MECHANIZMU RÓęNICOWEGO XDS. System ten jest montowany seryjnie w modelach, dysponujÇcych wi×kszÇ mocÇ. Przy szybkim pokonywaniu zakr×tów na wewn×trznym przednim kole wzrasta ciąnienie hamowania, zapobiegajÇc jego poąlizgowi. Poprawia to trakcj× i zmniejsza tendencj× do podsterownoąci. Zakr×ty moĚna pokonywaÉ jeszcze dynamiczniej i z zachowaniem stabilnoąci toru jazdy. 25


Think Blue. MOTORY POSTÖPU. Silniki benzynowe z turbodoñadowaniem, silniki wysokopr×Ěne z turbodoñadowaniem i technologiÇ Common Rail oraz automatyczna dwusprz×gñowa przekñadnia DSG.

SILNIKI WYSOKOPRÖęNE TDI. Pod oznaczeniem TDI kryje si× technologia wysokopr×Ěna. Dzi×ki turbodoñadowaniu bardzo mocne silniki, posiadajÇ dodatkowo bezpoąredni wtrysk oleju nap×dowego – Common Rail. Paliwo, wtryskiwane pod wysokim ciąnieniem bezpoąrednio do komory spalania, jest efektywnie spalane. Dzi×ki temu silnik osiÇga optymalnÇ sprawnoąÉ i pracuje znacznie spokojniej. SILNIKI BENZYNOWE TSI. Zgodnie z nowatorskÇ zasadÇ downsizingu nasi inĚynierowie stworzyli innowacyjne silniki, zapewniajÇce maksymalnÇ moc przy niskim zuĚyciu paliwa. PoñÇczenie niewielkiej pojemnoąci skokowej, inteligentnego turbodoñadowania i precyzyjnego bezpoąredniego wtrysku umoĚliwia oszcz×dnÇ oraz dynamicznÇ jazd×, a takĚe uzyskanie wysokiego momentu obrotowego, który jest dost×pny przy niskim zakresie obrotów. Ten typ silników znaczÇco obniĚa zarówno zuĚycie paliwa, jak i poziom hañasu. SILNIK BENZYNOWY V . NajmocniejszÇ jednostk× nap×dowÇ Volkswagena CC charakteryzuje moc i spokojna praca -cylindrowego silnika w poñÇczeniu z nowoczesnym bezpoąrednim wtryskiem. By uzyskaÉ optymalnÇ trakcj× i stabilnoąÉ 26

toru jazdy, jego siña jest przenoszona na koña przez nap×d MOTION. Seryjnie montowana jest takĚe automatyczna dwusprz×gñowa przekñadnia DSG. DWUSPRZÖGðOWA PRZEKðADNIA DSG. Inaczej niĚ tradycyjna przekñadnia automatyczna, DSG zmienia biegi bez przerywania siñy ciÇgu. Dzi×ki dwóm niezaleĚnym sprz×gñom kolejny bieg jest wñÇczony jeszcze przed wñaąciwÇ zmianÇ biegu. Rezultatem jest prawie niewyczuwalna zmiana przeñoĚenia i jeszcze bardziej komfortowa jazda. By optymalnie dostosowaÉ przekñadni× do indywidualnego stylu jazdy, kierowca dysponuje trybem Normal i Sport. Tryb sportowy utrzymuje wyĚsze obroty silnika i zapewnia wysokÇ dynamik×. JeĚeli kierowca preferuje jeszcze bardziej dynamiczny styl jazdy, moĚe zmieniaÉ biegi za pomocÇ dĘwigni manualnej lub opcjonalnych ñopatek przy kierownicy wielofunkcyjnej. W poñÇczeniu z silnikiem wysokopr×Ěnym przekñadnia dwusprz×gñowa posiada takĚe tak zwanÇ funkcj× swobodnego toczenia: gdy kierowca zdejmie nog× z gazu, silnik zostaje automatycznie odñÇczony od reszty nap×du. Pozwala to zaoszcz×dziÉ nawet do , litra paliwa na

kilometrów, w zaleĚnoąci od stylu jazdy.

Wi×cej informacji na: www.volkswagen.de/thinkblue.

Kto buduje samochody, ponosi odpowiedzialnoąÉ za klientów i ąrodowisko. Wspieranie zrównowaĚonego rozwoju jest jednym z celów dziañalnoąci koncernu Volkswagen, a nie tylko szlachetnÇ intencjÇ. Chcemy mniej mówiÉ, a wi×cej robiÉ. KaĚdego dnia. Naszym celem jest wspólny wkñad w ochron× ąrodowiska. Liczymy na Paóstwa wsparcie w dziañaniach na rzecz zrównowaĚonej mobilnoąci. PomóĚcie nam budowaÉ ąwiadomoąÉ ekologicznÇ. W samochodzie, poza nim, wsz×dzie. Nasze ekologiczne technologie BlueMotion juĚ dzią wyznaczajÇ obowiÇzujÇce w przyszñoąci standardy w dziedzinie mobilnoąci. Konstruowanie samochodów, które bez uszczerbku dla komfortu i funkcjonalnoąci emitujÇ mniej dwutlenku w×gla, to jednak dopiero poczÇtek. NaszÇ wizjÇ sÇ wydajne i ekologicznie czyste silniki wysokopr×Ěne i benzynowe, energooszcz×dne technologie oraz szczególnie ekonomiczne modele BlueMotion. OddajÇc do dyspozycji kierowcy Volkswagena, samochód wyposaĚony w tak ogromny pakiet innowacji, wspieramy jednoczeąnie aktywnie odpowiedzialne i oszcz×dne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Tylko przez podobne myąlenie i wspólne dziañanie moĚemy to osiÇgnÇÉ.

27


BLUEMOTION TECHNOLOGY W VOLKSWAGENIE CC.

SILNIKI.

KaÄšdy Volkswagen CC z silnikiem TDI lub benzynowym TSI jest standardowo wyposaÄšony w system rekuperacji,  kW ( PS) TSI)

 kW ( PS) TSI BlueMotion Technology

 kW ( PS) TSI)

 kW ( PS) V MOTION)

manualna skrzynia biegĂłw:

-biegowa

–

-biegowa

–

Modele z rozwiÇzaniami BlueMotion Technology dysponujÇ

cykl miejski

,

–

,

–

dodatkowo systemem Start-Stopp. //  SYSTEM START-STOP

cykl pozamiejski

,

–

,

–

cykl mieszany

,

–

,

– -stopniowa

odzyskujÇcy energi× powstajÇcÇ podczas hamowania

Silniki benzynowe

silnikiem, którÇ wykorzystuje do doùadowania akumulatora.

ZuÄšycie paliwa, l/ km)

automatycznie wyùÇcza silnik podczas postoju, na przykùad na czerwonym ąwietle. Ponowne naciąni×cie sprz×gùa uruchamia silnik. System moĚna dezaktywowaÉ odpowiednim przyciskiem. //  WYĄWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY informuje o aktualnym i ąrednim zuĚyciu paliwa

01 02

oraz wyąwietla optymalny bieg pozwalajÇcy zmniejszyÉ spalanie.

03

 % MNIEJ TLENKĂ“W AZOTU.

% MOCY. W VOLKSWAGENIE CC BLUETDI* SILNIK WYSOKOPRÖęNY O MOCY  KW EMITUJE NAWET O  % MNIEJ TLENKÓW AZOTU  BEZ USZCZERBKU DLA DYNAMIKI I KOMFORTU. Znak BlueTDI informuje, Ěe dany Volkswagen emituje o okoùo  % mniej tlenków

Ä„redni poziom emisji CO, g/km) Klasa efektywnoÄ…ci )

automatyczna skrzynia biegĂłw DSG:

–

-stopniowa

-stopniowa

cykl miejski

–

,

,

,

cykl pozamiejski

–

,

,

,

cykl mieszany

–

,

,

,

manualna skrzynia biegĂłw:––

automatyczna skrzynia biegĂłw DSG:

–

 

manualna skrzynia biegĂłw:

C

–

D

–

automatyczna skrzynia biegĂłw DSG:

–

C

E

F

 kW (  PS) TDI BlueMotion Technology

 kW (  PS) TDI BlueMotion Technology MOTION

 kW (  PS) BlueTDI*

 kW (

PS) TDI BlueMotion Technology

Silniki wysokoprĂ—Äšne ZuÄšycie paliwa, l/ km)

Ä„redni poziom emisji CO, g/km) Klasa efektywnoÄ…ci )

azotu w spalinach w porĂłwnaniu z tradycyjnymi silnikami wysokoprĂ—Äšnymi.

manualna skrzynia biegĂłw:

-biegowa

-biegowa

-biegowa

-biegowa

cykl miejski

,

,

,

,

cykl pozamiejski

,

,

,

,

cykl mieszany

,

,

,

,

automatyczna skrzynia biegĂłw DSG:

-stopniowa

–

-stopniowa

-stopniowa

cykl miejski

,

–

,

,

cykl pozamiejski

,

–

,

,

cykl mieszany

,

–

,

,

manualna skrzynia biegĂłw:

automatyczna skrzynia biegĂłw DSG:–

manualna skrzynia biegĂłw:

A

B

A

A

automatyczna skrzynia biegĂłw DSG:

B

–

B

B

W Volkswagenie CC BlueTDI za wielostopniowe oczyszczanie spalin odpowiedzialny jest innowacyjny katalizator SCR, który wraz z dodatkiem AdBlue zamienia tlenki azotu w wod× i azot. Dzi×ki temu Volkswagen CC BlueTDI speùnia juĚ teraz wymagania normy emisji spalin Euro – kategoria N i oprócz ochrony ąrodowiska przynosi takĚe wiele przyjemnoąci z jazdy.

) Podane wartoÄ…ci zostaĂąy ustalone zgodnie z zalecanÇ procedurÇ pomiarowÇ (§  nr , , a Pkw-EnVKV w obecnie obowiÇzujÇcej wersji). Przy okreÄ…laniu emisji CO zgodnie z DyrektywÇ //WE nie zostaĂąy uwzglĂ—dnione emisje CO powstajÇce podczas produkcji i transportu paliwa lub innych noÄ…nikĂłw energii. Dane nie odnoszÇ siĂ— do konkretnego samochodu i nie sÇ czĂ—Ä…ciÇ oferty – zostaĂąy podane, aby umoÄšliwiÉ porĂłwnanie samochodĂłw róĚnego typu. Poziom zuÄšycia paliwa i emisji CO samochodu zaleÄšy nie tylko od efektywnego wykorzystania paliwa przez samochĂłd – wpĂąywa na to rĂłwnieÄš sposĂłb jazdy oraz inne nietechniczne czynniki. Gaz CO jest w gùównej mierze odpowiedzialny za efekt cieplarniany. WskazĂłwka zgodnie z DyrektywÇ //WE w aktualnie obowiÇzujÇcej wersji: dalsze informacje o oficjalnym zuÄšyciu paliwa i emisjach CO nowych samochodĂłw osobowych dostĂ—pne sÇ nieodpĂąatnie w punktach sprzedaÄšy i w DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-StraĂ&#x;e , D- Ostfildern lub na stronie www.dat.de. ) Dane dotyczÇce mocy i zuÄšycia paliwa odnoszÇ siĂ— do benzyny bezoĂąowiowej super  ROZ wg DIN EN . NaleÄšy zasadniczo stosowaÉ paliwo bezoĂąowiowe o minimalnej liczbie oktanowej mieszanki ROZ  i maksymalnej zawartoÄ…ci etanolu % (E ). Szczegóùowe informacje o tolerancji paliw E znajdujÇ siĂ— na stronie www.volkswagen.de lub www.dat.de/e liste/e vertraeglichkeit. ) Dane dotyczÇce mocy i zuÄšycia paliwa odnoszÇ siĂ— do benzyny bezoĂąowiowej super  ROZ wg DIN EN . NaleÄšy zasadniczo stosowaÉ paliwo bezoĂąowiowe o minimalnej liczbie oktanowej mieszanki ROZ  i maksymalnej zawartoÄ…ci etanolu % (E ). Szczegóùowe informacje o tolerancji paliw E znajdujÇ siĂ— na stronie www.volkswagen.de lub www.dat.de/e liste/e vertraeglichkeit. ) Przypisanie pojazdowi klasy efektywnoÄ…ci energetycznej nastĂ—puje na podstawie emisji CO z uwzglĂ—dnieniem masy pustego pojazdu. Pojazdy odpowiadajÇce wartoÄ…ci Ä…redniej sÇ zaliczane do klasy D. Pojazdy, uzyskujÇce rezultaty lepsze od Ä…redniej, zaliczane sÇ do klasy A, B lub C. Samochody z wartoÄ…ciami gorszymi od Ä…redniej przypisywane sÇ do klas E, F lub G.

*NiedostĂ—pny na polskim rynku. *NiedostĂ—pne na polskim rynku. 28


01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

OBRĂ–CZE ZE STOPU METALI LEKKICH.

06

OBRÖCZE ZE STOPU METALI LEKKICH PHOENIX,  J x , lakierowane, opony samouszczelniajÇce  / R .

 OBRÖCZE ZE STOPU METALI LEKKICH ST. MORITZ*, ½ J x , lakierowane, caùoroczne opony samouszczelniajÇce 

/

R .

 OBRÖCZE ZE STOPU METALI LEKKICH KENT,  J x , opony samouszczelniajÇce  / R .

 OBRÖCZE ZE STOPU METALI LEKKICH SPA,  J x , w kolorze srebrnym Sterling, opony samouszczelniajÇce  / R .

OBRÖCZE ZE STOPU METALI LEKKICH CHICAGO ), Volkswagen R GmbH,  J x , pokryte czarnym lakierem wewnÇtrz obr×czy, opony samouszczelniajÇce  / R .

OBRÖCZE ZE STOPU METALI LEKKICH ST. LOUIS,  J x , lakierowane, opony samouszczelniajÇce  / R .

 OBRÖCZE ZE STOPU METALI LEKKICH INTERLAGOS,  J x , w kolorze srebrnym Sterling, opony samouszczelniajÇce  / R .

 OBRÖCZE ZE STOPU METALI LEKKICH INTERLAGOS*,  J x , powierzchnia szlifowana na poùysk, opony samouszczelniajÇce  / R .

 OBRÖCZE ZE STOPU METALI LEKKICH LAKEVILLE,  J x , powierzchnia szlifowana na poùysk, opony samouszczelniajÇce  / R . OBRÖCZE ZE STOPU METALI LEKKICH LUGANO ), Volkswagen R GmbH,  J x , w kolorze srebrnym Sterling, opony samouszczelniajÇce  / R . OBRÖCZE ZE STOPU METALI LEKKICH MALLORY ), Volkswagen R GmbH,  J x , w kolorze srebrnym Sterling, opony samouszczelniajÇce  / R .

* Niedost×pne na polskim rynku. ) Obr×cze z oferty Volkswagen R Gmbh. Szczegóùowe informacje otrzymajÇ Paóstwo u partnera Volkswagena. 30

WyposaÄšenie standardowe |S

WyposaÄšenie dodatkowe |SO

31


02

03

04

08

APLIKACJE DEKORACYJNE.

01

07

10 05 01

02

APLIKACJA โ€Titan silberโ€

|S

 APLIKACJA szczotkowane ciemne aluminium, PN

 APLIKACJA Z DREWNA Ebony, PN

04

|O

09

|O

 APLIKACJA Z DREWNA orzechowego, PN

03

06

|O

11

TAPICERKI.

TAPICERKA TKANINOWA SILVERSPRINT, czarna, siedzenia sportowe, AI

 TAPICERKA SKร“RZANA NAPPA truflowa/czarna Titan, siedzenia sportowe, LO

 TAPICERKA TKANINOWA SILVERSPRINT beฤšowa Desert/czarna, siedzenia sportowe, AM

 TAPICERKA SKร“RZANA NAPPA czarna/czarna Titan, siedzenia sportowe, LH)

 TAPICERKA TKANINOWA FUNCTION czarna Titan/czarna, siedzenia sportowe, AN )

 TAPICERKA SKร“RZANA NAPPA beฤšowa Desert/czarna Titan, siedzenia sportowe, LI)

 TAPICERKA TKANINOWA FUNCTION beฤšowa Desert/czarna, siedzenia sportowe,

TAPICERKA SKร“RZANA NAPPA popielata/brร‡zowa Natur, siedzenia sportowe, LS

AM )

TAPICERKA ALCANTARA/SKร“RA CZARNA/CZARNA Titan, siedzenia sportowe, LH

TAPICERKA SKร“RZANA NAPPA czerwona Murano/czarna Titan, siedzenia sportowe, LU

TAPICERKA ALCANTARA/SKร“RA BEฤ™OWA Desert/czarna Titan, siedzenia sportowe, LI

32

wyposaฤšenie standardowe | S

wyposaฤšenie dodatkowe | O

) Dostร—pna tylko dla siedzeรณ klimatyzowanych. ) Dostร—pna takฤše dla siedzeรณ klimatyzowanych. Przedstawione ilustracje nie sร‡ wiernym odbiciem naturalnych kolorรณw, gdyฤš farba drukarska nie jest w stanie oddaร‰ rzeczywistej barwy lakieru i tapicerki.


Çš Podsufitka

Çš PodĂąoga

ǚ Deska rozdzielcza góra/dóù

Çš szary Urano K

Çš biaĂąy Candy B

ǚ brÇzowy Light metalik S

Çš srebrny Reflex metalik E

Çš szary Iron metalik H

Çš czerwony Fortana metalik I

ǚ brÇzowy Black Oak metalik P

Çš granatowy Night metalik Z

Çš czarny Deep perĂąowy T

Çš szary Island perĂąowy C

Çš biaĂąy Oryx efekt macicy perĂąowej R

KOMBINACJE.

czarna (AI)

popielata

czarna

czarna/czarna

Č?

Č?

ČŽ

ČŽ

ČŽ

–

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

beÄšowa Desert/czarna (AM)

popielata

czarna

czarna/beÄšowa Desert

Č?

Č?

ČŽ

ČŽ

ČŽ

–

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

beÄšowa Desert/czarna (AM)

popielata

czarna

czarna/beÄšowa Desert

Č?

Č?

ČŽ

ČŽ

ČŽ

–

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

czarna Titan/czarna (AN)

popielata

czarna

czarna/czarna

Č?

Č?

ČŽ

ČŽ

ČŽ

–

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

Çš Tapicerki

LAKIERY. Aby lakier Volkswagena CC nie straciĂą blasku, stosujemy specjalne procedury lakierowania. NaleÄšy do nich takÄše niezawodna ochrona antykorozyjna uzyskana w wyniku galwanicznego cynkowania, ktĂłra skutecznie zapobiega procesowi utleniania.

tkanina Silversprint dla siedzeĂł sportowych

01

02

03

04

LAKIER UNIWERSALNY szary Urano, K K

|S

 LAKIER UNIWERSALNY biaĂąy Candy, BB

|S

 LAKIER METALICZNY brÇzowy Black Oak, P P

 LAKIER METALICZNY jasnoszary Light, SS

LAKIER METALICZNY srebrny Reflex, EE

LAKIER METALICZNY szary Iron, HH

|O

07

08

 LAKIER PERĂ°OWY czarny Deep, TT

|O

LAKIER PERĂ°OWY szary Island, CC

|O

09

10

ČŽ

|O

 LAKIER METALICZNY czerwony Fortana, II*

06

tkanina Function* dla siedzeĂł sportowych

|O

 LAKIER METALICZNY granatowy Night, ZZ

05

|O

Č?

|O

Alcantara/skĂłra dla siedzeĂł sportowych

|O

beÄšowa Desert/czarna Titan (LI)

popielata

czarna

czarna/beÄšowa Desert

Č?

Č?

ČŽ

ČŽ

ČŽ

–

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

czarna/czarna Titan (LH)

popielata

czarna

czarna/czarna

Č?

Č?

ČŽ

ČŽ

ČŽ

–

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

czarna/czarna Titan (LH)

popielata

czarna

czarna/czarna

Č?

Č?

ČŽ

ČŽ

ČŽ

–

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

truflowa/czarna Titan (LO)

popielata

czarna

czarna/czarna

Č?

Č?

ČŽ

ČŽ

ČŽ

–

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

beÄšowa Desert/czarna Titan (LI)

popielata

czarna

czarna/beÄšowa Desert

Č?

Č?

ČŽ

ČŽ

ČŽ

–

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

popielata/brÇzowa Natur (LS)

popielata

brÇzowa Natur

brÇz. Natur/brÇz. Natur

Č?

Č?

ČŽ

ČŽ

ČŽ

–

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

ČŽ

czerwona Murano/czarna Titan (LU)

czarna Titan

czarna

czarna/czarna

Č?

Č?

–

ČŽ

ČŽ

–

–

–

ČŽ

ČŽ

ČŽ

LAKIER Z EFEKTEM MASY PERĂ°OWEJ biaĂąy Oryx, OROR

skĂłra Nappa dla siedzeĂł sportowych |O

ČŽ

ČŽ

11 Č?

wyposaÄšenie standardowe

ČŽ

wyposaÄšenie dodatkowe

* Tapicerka dost×pna tylko dla siedzeó klimatyzowanych. Przedstawione w tym katalogu pojazdy sÇ cz׹ciowo z wyposaĚeniem dodatkowym, dost×pnym za dopùatÇ. Wszystkie informacje dotyczÇce wyposaĚenia dotyczÇ niemieckiego rynku i sÇ zgodne z naszÇ wiedzÇ w momencie oddawania katalogu do druku. Na temat specyfiki danego kraju, informacji udzieli miejscowy Partner Volkswagena. MOTIONŽ, BlueTDIŽ, DSGŽ, TDIŽ i TSIŽ sÇ zastrzeĚonymi nazwami towarowymi Volkswagen AG oraz innych podmiotów Grupy Volkswagen w Niemczech i innych paóstwach. Faktu, Ěe jakaą nazwa w tym dokumencie nie wyst×puje ze znakiem Ž, nie naleĚy interpretowaÉ, Ěe nie jest ona zarejestrowanym znakiem towarowym i/lub uĚyta byÉ mogùa bez uprzedniej pisemnej zgody Volkswagen AG. Volkswagen przyjmuje i zajmuje si× utylizacjÇ starych pojazdów. Wszystkie samochody Volkswagen sÇ ekologicznie zdatne do utylizacji i przy speùnieniu ustawowych wymogów mogÇ zostaÉ darmowo zwrócone. BliĚszych informacji uzyskaÉ moĚna w salonie Volkswagena, w Internecie na stronie www.volkswagen.pl oraz pod bezpùatnym numerem  . iPhone jest zarejestrowanym znakiem handlowym Apple Computer International.

34

wyposaÄšenie standardowe | S

wyposaÄšenie dodatkowe | O

Przedstawione ilustracje nie sÇ wiernym odbiciem naturalnych kolorów, gdyĚ farba drukarska nie jest w stanie oddaÉ rzeczywistej barwy lakieru i tapicerki.

* NiedostĂ—pny na polskim rynku.

35


Gdyby Volkswagen CC byù niewystarczajÇco nadzwyczajny, pakiet wyposaĚenia R-Line uczyni go jeszcze bardziej niezwykùym, jeszcze bardziej sportowym – po prostu bardziej fascynujÇcym. Zadba o to specjalny design - elementy zewn×trzne oraz szlachetne w swojej formie i fonkcjonalnoąci elementy wewn×trzne.

PRZEDNIE ZDERZAKI z reflektorami przeciwmgielnymi R-LINE oraz BOCZNE PROGI w sportowym stylu w kolorze nadwozia perfekcyjnie pasujÇ do linii Volkswagena CC. " lub alternatywnie " obr×cze ze stopu metali lekkich Mallory z kolekcji R-Line dodajÇ ąwietnoąci.

03

 Oferta Exklusiv w poùÇczeniu z R-Line - na Ěyczenie proponuje " OBRÖCZE ZE STOPU METALI LEKKICH TALLADEGA lub jak na zdj×ciu " z oponami o wymiarze  / R .

RLINE 01

02

 Sportowy akcent: chromowane LOGO R-LINE na osĂąonie chĂąodnicy. 37


01

PrzyciÇgajÇ wzrok - szlachetnie wyglÇdajÇce listwy progowe z logo RLINE.

 Sportowa, multifunkcyjna kierownica dost×pna w ofercie R-Line obszyta jest perforowanÇ skórÇ. Zgodnie z klasycznÇ, sportowÇ tradycjÇ u doùu spùaszczona. Za dodatkowÇ opùatÇ i w poùÇczeniu

02 38

ze skrzyniÇ biegów DSG mogÇ Paóstwo za pomocÇ przycisków na kierownicy zmieniaÉ biegi. 39


SPORTOWA ELEGANCJA VOLKSWAGENA CC

VOLKSWAGEN LIFESTYLE.

01

ORYGINALNE AKCESORIA VOLKSWAGEN.

ĄWIETNIE PREZENTUJE SIÖ NIE TYLKO NA DRODZE, ALE TAKęE PO WYJĄCIU Z SAMOCHODU.

02

03

SPOILER NA POKRYWÖ BAGAęNIKA optycznie przedùuĚa tyù samochodu, dodajÇc nadwoziu dynamiki. Ponadto poprawia stabilnoąÉ jazdy, równoczeąnie czyniÇc jÇ bardziej komfortowÇ. Spoiler wykonany jest z twardej pianki integralnej, zagruntowany i przygotowany do lakierowania w kolorze nadwozia. Dodatkowy element, który przyciÇga wzrok to chromowana listwa, chroniÇca pokryw× bagaĚnika. //  SIATKA ZABEZPIECZAJÆCA BAGAę pomaga utrzymaÉ wszystkie przedmioty na swoim miejscu. Jest odporna na zerwanie i mocuje si× jÇ w prosty sposób, przy uĚyciu haczyków dostosowanych do seryjnie zamontowanych w bagaĚniku zaczepów. //

 Dopasowana do wymiarĂłw bagaÄšnika, praktyczna DWUSTRONNA MATA chroni podĂąogĂ— przed zabrudzeniem. Jedna strona pokryta jest wysokiej jakoÄ…ci welurem, druga wykonana jest z Ăąatwego do pielĂ—gnacji, karbowanego tworzywa sztucznego, ktĂłre zapobiega zabrudzeniu bagaÄšnika rĂłwnieÄš przez mokre

OKULARY SĂ°ONECZNE UNISEX DRIVER. Klasyczne okulary dla niej

przedmioty, ogranicza takÄše ich przesuwanie siĂ—. //  Ă°atwa do pielĂ—gnacji

i dla niego. ZaokrÇglone szkĂąa, gĂłrna krawĂ—dĘ z podwĂłjnym ùÇcznikiem

i odporna na dziaùanie kwasów WYKðADZINA BAGAęNIKA z logo CC

z niklu, delikatne matowe, tytanowe zauszniki. SzkĂąa z poliwĂ—glanu

pomaga utrzymaÉ czystoąÉ w bagaÄšniku. Jej krawĂ—dĘ o wysokoÄ…ci cm chroni

kat.  zapewniajÇ

-procentowÇ ochron× przed promieniowaniem UV.

przed wilgociÇ i brudem. Wytùoczony wzór rombów dziaùa antypoąlizgowo. //

W twardym etui. MateriaĂąy: nikiel, tytan, poliwĂ—glan. Kolory: srebrny,

CARGONIZER to praktyczny i dopasowany wkĂąad do bagaÄšnika.

tytanowy. //  SKĂ“RZANA KURTKA MĂ–SKA. Sportowa kurtka skĂłrzana

Podziaù na pi×É róĚnej wielkoąci komór daje dodatkowe moĚliwoąci przewoĚenia

z naszytymi kieszeniami na piersi, dwiema kieszeniami wewnĂ—trznymi

rzadziej uÄšywanych przedmiotĂłw.

01

i dwukolorowÇ podszewkÇ. Klamry u doùu pozwalajÇ zmieniaÉ szerokoąÉ. W komplecie znajduje si× wieszak i pokrowiec. Materiaù:

% skĂłra jagniĂ—ca. Kolor: czarny. Rozmiary: ,

, , , . //  TORBA PODRÓęNA NA LAPTOPA. Praktyczne poùÇczenie aktówki i torby podróĚnej. Kieszenie na laptopa i dokumenty oraz specjalna kieszeó na podr×czny bagaĚ. Lekka, mi×kka torba jest zabezpieczona od doùu gumowymi koùkami. Uchwyty z delikatnej skóry Nappa przyjemnie leĚÇ w dùoni. Zdejmowany, mi×kki pasek na rami× z moĚliwoąciÇ regulacji dùugoąci uùatwia noszenie. Materiaùy: poliester/Rayon, skóra Nappa. Kolory: ciemnoszary z odcieniem zielonym Lime. Wymiary:  x  x  cm.

02

03

04

05 41


05 01

08

02

09

10

11

BagaÄšnik na rowery do samochodĂłw

OBRĂ–CZE ZE STOPU METALI LEKKICH THUNDER.  J x ",

z hakiem holowniczym, jest najmniejszym,

ET  , LK / . Opony  / R , dostĂ—pne w kolorze tytanowym

najlÄšejszym i najbardziej kompaktowym

lub czarnym, szlifowane na poĂąysk. //  OBRĂ–CZE ZE STOPU METALI

uchwytem w swojej klasie. Ă°atwo go

LEKKICH SAGITTA.  J x ", ET  , LK / . Opony  / R ,

zùoĚyÉ i schowaÉ w bagaĚniku.

kolor tytanowy. //  FOTELIK G- ISOFIT to idealne rozwiÇzanie

Przeznaczony jest do przewozu dwĂłch

optymalnie chroniÇce dzieci w wieku od trzech do dwunastu lat

rowerĂłw. Na Äšyczenie dostĂ—pny takÄše

( do  kg). Informacje o peùnym asortymencie fotelików udzielÇ

z szynÇ dla trzeciego roweru. Dzi×ki przeùÇcznikowi noĚnemu bagaĚnik

03

partnerzy Volkswagena. //  ZESTAW NAKĂ°ADEK NA PEDAĂ°Y

 BELKI BAGAęNIKA DACHOWEGO sÇ testowane pod kÇtem zachowania si× przy zderzeniu

wykonane z wysokiej jakoÄ…ci, szczotkowanej stali nierdzewnej.

w mieącie (test City Crash). MoĚna do nich zamocowaÉ, na przykùad uchwyt na narty i snowboard,

wraz z rowerami moĚna przechyliÉ w dóù,

Gumowa powĂąoka dziaĂąa antypoÄ…lizgowo. DostĂ—pne takÄše

uchwyt na rowery, deski surfingowe lub praktyczne, zamykane bagaÄšniki dachowe typu box.

co uĂąatwia dostĂ—p do bagaÄšnika

dla elektronicznego pedaĂąu gazu oraz dla przekĂąadni manualnej

Na wszystkie rzeczy potrzebne podczas wyjazdu znajdzie siĂ— miejsce w Volkswagenie CC. //

samochodu.

i dwusprzĂ—gĂąowej DSG. // TOUCH PHONE-KIT MUSIC

 Wytrzymaùy BAGAęNIK DACHOWY TYPU BOX z wysokiej jakoąci tworzywa sztucznego

z zestawem gùoąnomówiÇcym z Bluetooth, funkcjÇ sterowania gùosowego

jest zamykany na kluczyk, a dzi×ki praktycznym zaczepom ùatwo go zamontowaÉ na belkach

i ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczoÄ…ci. PrzesyĂąanie muzyki

bagaĚnika dachowego. BagaĚnik moĚe byÉ otwierany z dwóch stron, jego bardzo duĚe kÇty

przez USB lub adapter audio umoÄšliwia Ăąatwy dostĂ—p do caĂąej pĂąytoteki.

otwarcia znacznie uùatwiajÇ wkùadanie i wyjmowanie bagaĚu. Dost×pne sÇ bagaĚniki dachowe o pojemnoąci  ,  i  litrów. //  UCHWYT NA NARTY I SNOWBOARD pozwala

04

przewoziÉ na dachu nawet szeąÉ par nart lub cztery deski snowboardowe. Uchwyt moĚna ùatwo

MoĚliwoąÉ zarzÇdzania i sterowania iPhonem. // WIESZAK

06

07

NA UBRANIE sprawdza siĂ— idealnie, gdy chcemy bez zagnieceĂł dowieÄ˜Ă‰ marynarkĂ— lub kostium do pracy czy teatru. Wieszak montuje siĂ—

zamontowaÉ na belkach bagaĚnika dachowego. Jest zamykany na kluczyk, a szerokie

do przednich zagùówkach.

przyciski uùatwiajÇ otwarcie, nawet w grubych zimowych r×kawicach. Funkcja wysuwania uùatwia wkùadanie i wyjmowanie nart i desek. //

UCHWYT NA ROWER. Wykonany z aerodynamicznego profilu z tworzywa sztucznego. Uchwyt na ramĂ— roweru wykonano z chromowanej stali. Ă°atwy w montaÄšu na belkach bagaÄšnika dachowego i Ăąatwy w obsĂąudze. CiĂ—Äšar wĂąasny wynosi okoĂąo , kg. Sprawdzony w testach zderzeniowych uchwyt zamyka siĂ— na kluczyk. 42

O ofercie w poszczególnych krajach poinformujÇ Paóstwa partnerzy Volkswagena.

43


ODKRYJCIE PAòSTWO SAMOCHODOWY ĄWIAT VOLKSWAGENA. SERWIS. VOLKSWAGEN z posiada jednÇ z najwi×kszych sieci serwisowych. Ponad 

partnerów na ąwiecie o kaĚdej porze jest do Paóstwa dyspozycji – sùuĚÇ kompetentnÇ pomocÇ i dbajÇ o zapewnienie peùnej sprawnoąci Waszego Volkswagena. -letnia gwarancja bez limitu przejechanych kilometrów. Partner Volkswagena udzieli -letniej gwarancji na Paóstwa nowy samochód – bez wzgl×du na to, ile kilometrów przejadÇ nim Paóstwo po drogach caùego ąwiata. Volkswagen Safe+ Wszystko, co daje gwarancja. Do lat. Volkswagen oferuje Paóstwu wyjÇtkowÇ ofert× Volkswagen Safe+. Program ten jest konsekwentnym przedùuĚeniem ochrony samochodu po upùywie dwuletniej Gwarancji Volkswagena. JeĚeli przy zakupie nowego samochodu zamówiÇ Paóstwo Volkswagen Safe+, otrzymajÇ Paóstwo

44

% ochronĂ— przed nieoczekiwanymi kosztami naprawy nawet do  lat po upĂąywie dwuletniej Gwarancji Volkswagena. WiĂ—cej informacji udzielÇ Partnerzy Serwisowi Volkswagena. ChĂ—tnie sĂąuÄšymy PaĂłstwu radÇ! -letnia gwarancja na Oryginalne czĂ—Ä…ci Volkswagen@. ByÉ moÄše zaistnieje kiedyÄ… potrzeba zakupu okreÄ…lonej czĂ—Ä…ci zamiennej. Warto wĂłwczas wybraÉ Oryginalne czĂ—Ä…ci VolkswagenÂŽ. DziĂ—ki temu zyskajÇ PaĂłstwo pewnoąÉ, Äše dokĂąadnie odpowiada ona surowym wymogom jakoÄ…ciowym firmy Volkswagen. Podobnie jak kaÄšdy nowy samochĂłd marki Volkswagen, rĂłwnieÄš kaÄšda oryginalna cz׹É poddawana jest Ä…cisĂąym kontrolom bezpieczeĂłstwa i jakoÄ…ci. Ponadto Partner Serwisowy udziela -letniej gwarancji na czĂ—Ä…ci zamienne bez limitu kilometrĂłw. AKCESORIA. Nawt wtedy, gdy bĂ—dÇ PaĂłstwo jeĘdziÉ Volkswagenem CC z kompletnym wyposaÄšeniem

seryjnym, mogÇ Paóstwo uzupeùniÉ go wedùug indywidualnych upodobaó. Partner Volkswagena zaoferuje Paóstwu atrakcyjne akcesoria z firmowym znakiem VW. SÇ one odpowiednio sprawdzone, wypróbowane i dopasowane do modelu samochodu. RównieĚ akcesoria sÇ obj×te -letniÇ gwarancjÇ. -letnia gwarancja na nieprzerdzewienie nadwozia. Volkswagen CC posiada -letniÇ gwarancj× na nieprzerdzewienie nadwozia. Jeąli pomimo dùugotrwaùego zabezpieczenia antykorozyjnego, uĚytych ąrodków ochronnych oraz wysokiej jakoąci lakierów, w pojedynczych przypadkach wystÇpiÇ perforacyjne uszkodzenia nadwozia w pierwszych  latach uĚytkowania samochodu, zostanÇ one nieodpùatnie naprawione w serwisie Volkswagena. WyposaĚenie dodatkowe. Przedstawione w tym katalogu warianty wyposaĚenia mogÇ nie byÉ dost×pne we wszystkich krajach. Niektóre elementy wyposaĚenia dost×pne sÇ za dopùatÇ.

Parametry techniczne prezentowane w tym katalogu mogÇ ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian. Szczegóùowych informacji o aktualnej ofercie udzieli Paóstwu kaĚdy Partner Volkswagena.

SYMBOLE DSGŽ oraz TSIŽ sÇ w Niemczech, jak równieĚ w innych krajach, zarejestrowanym znakiem handlowym grupy Volkswagen AG.


Volkswagen CC . .. 路 Wydrukowano w Niemczech Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian. 路 Wydanie: Grudzie贸  www.volkswagen.pl

Partner Volkswagena

Volkswagen CC  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you