Page 1


Na czym polega różnica między osobowością a imitacją Mimo że narodziła się właśnie teraz, to kochamy ją już od 30 lat. Jest niewielka, ale zaskakuje nas każdego dnia, ponieważ tylko ona potrafi być tak prosta, funkcjonalna i innowacyjna. A teraz jest jeszcze piękniejsza i bogatsza niż wcześniej. Ponieważ Panda znaczy – po prostu więcej.

po prostu


t s z e je s waż zaw ie n o p , c i. z a ln a a z tr e ś p o w ta r łt w y n ik je s t n ie ta a z d la d s n k a P re g o w ie rc ie e m , k tó ci – odz d ś o o h w c o o ją tk sam a k te r : o je j w y je j c h a r ta n o w i ię s s ie a n r ś ie p ść. I to w ła czym o i w o ln o o to , n a g e n c ję li te in , w s z y s tk w a n ia a ło ś ć r z e ła m y ś ć , tr w p o ć ln ę a h n c aża fu n k c jo n ie w y r c o d z ie n y d n a tó w . S ty l P schema

Pa n da . Po pros t u w i ę ce j .

projekt 3


po prostu

więcej


projekt

k , ta k ja ta r z a ln a w o ly, p ie e in It a ka i n c je m a d E le g a n c a i, re k e i li n ia m ie js z owanym a jp ię k n d n y c ie e tk d s z le wszy k k im i, a ln y s ty l, o k o m ię y z s o w ta r z a ie p c ie a n d n n a te P y m i je j ia m y. n a d a ją c p o d z iw y c s y ś ć ty ln ą z s k łą c z ę u k tó r y w m s w zi rzechod tł a m i, przód p k ja , y m i ś w ia y n im o h z z c id z s W h ro g a c o u m ie ą g lo n y c r k o z wysok a z o oknem r z c h n i. z tr z e c im e j p o w ie n – a i k w r o e b a n ie p r z ą e fe k t – tw o r z

5


P ro je k to w a n ie P andy za ró w n o w c z ę li ś m a g ę p ro y o d je j p o rc ji w w n ę tr z a y m ia ró w I rzeczy , s ta r a ją z e w n ę tr z n y w iś c ie , c s ię z a c h , p ię k k ie d y w począw chować s ia d a m no na z szy od y do Pa e w n ą tr z ta b li c y n d y, w s ro z d z ie i w ś ro d m ie js c e lc z e j u ję z y s tk o ku. nas zac n a p o je te j w k o m n ą k ie h w lo y ro c a w , ą szeń na ramkę, i drążka p o tr z e b w k tó re j z n a la z ne w cz z m ia n y ło s ię a b ie g ó w s ie aż po w ja z dy prze , k tó r y s z y s tk ie je d m s t io zawsze d e ta le , ty, k tó re b p o d rę k i k tó r y c ę d z ie s z ą, h z b r a d o ś c ią ę d z ie s z ta k ie ja k nowa z p r z y je odkryw d ź w ig n m n o ś c ią ać ia h a m u u ż y w ać, lc a , le p ie j w y k o i przypo r z y s tu ją m in a ją c ca prze a k s z ta s tr z e ń łt e m m y szkę.


po prostu

więcej

projekt

7


Co znaczy zakochać się w treści

po prostu


posób w ja k i s , z s ie zum m ił o ś ć . n d y, z ro w d z iw ą a r z do Pa s p ie w z d s ię h s ią m ie n ia s z y s tk ic K ie d y w ie n ie z a je n a w m ta s ło o w z o s p e o co chodu: p ie r w s z tn e g o , ia s a m o n ś k o n k re a o z r c a to w y tw c z n y, Jakość w a n ia i t a k u s ty r to k fo je m ro o p c i, k e ta p a c h y m a ło ś e j w y tr z ż u d e n ia . o ły ykończ w e k m a te r ia n a k w a n y, ta wyszu ro je k to p a z ł ta e. zos a jl e p s z le m e n t to , c o n Każdy e tu s ro p Ci po aby dać

Pa n da . Po pros t u w i ę ce j .

jakość 9


jakość

W s z y s tk

ie s z c z eg

ó ły P a n d y z o s ta z y e fe k ły z a p ro t końco je k to w a D la te g o w y, b ę d n e , ta k ący syn te ż P a n aby uzy te z ą e s d a je s t skać te ty k i i n ie ty lk fu o n p k c jo n a ln ię k n a , a ż e ja z d o ś c i. le ta k ż e a s ta je O p a rc ia s ię p r a w wygodn s ie d z e ń a, i spr d z iw ą p , na prz a w ia , r z y je m n y k ła d , o o ś c ią . z d o b io n n ie ty lk e s ą w z o re o w p ły w m w kra a n a ła d a le z a p tk ę , k tó e w n ia ta ny wyg ry lą d k a b k ż e le p in y, szą we n ty la c ję i przew ie w n o ś ć. n a jl e p s


11

po prostu

więcej


W jaki sposób myśl przekształca się w rozwiązanie po prostu


C ię z a d z iw i , Panda ić kże b ro z esz a ln ia ta ość uw k zechc n ie w lw ty o a k i, k re Co schowk c ią . J e j tr z e n ie , s ło w o ś s y e m z r o p p e ło w s w o ją ic y.. . : modu k ie ro w n w e n c ję a in n e ją s ię n o o w T szcz ć s ta je k i u m ie zynnoś c a d ż p r z y c is a tk ie , k j C ie b ie e wszys s t b li ż e ro z w ią ż je y d o n tk a s ś c i. ść P Wszy jo n a ln o m o ż li w o . Funkc in n y c h a e z c js ią ie s ty ła tw aże Ci y i wsk p ro b le m

Pa n da . Po pros t u w i ę ce j .

inteligencja 13


po prostu

więcej


15


tr o n n a . szechs w k mi ta ż ła a g u r a c ja a n ie b y m i k o n fi d y n n a ż ie P ró e e o p a rc szcz ię d z y s k ła d a n N ig d y je rać pom : ie m b o y b w ze możesz o im p o tr anapa. e ty ln e j wana k d a ją Tw u ia s e w z o r p p W s tr e fi j od lu b im u m n a jl e p ie o maks e 60/40 d n re c lo tó ją ie k a z , z , ie d ię k s s ie d z e ń z e z lo n g żyć, zw e , o p a rc ę ś c io w li k lu b s ia s t z ło z m to c s o to n y a d n n je a cz n o g i. ra możn c p r a k ty u ło ż y ć pasaże i tw o r z ą ie ie ą n n d w e o z o g k d y un S ie może w z e ń ła d p r z e s tr c a z ty łu ą ją n u ż ż łu ró d c wz ba pod i d o d a ją ym oso o p a rc ia c n a k tó r ją , a d S k ła unkową n ic z e ń . z e ń ła d a tr r s g e o z r a n ą p d y n ie z cesz. a l p ła s k dopraw co zech s z n ie m , je o u tk k s s Panda y y sz uz c z n ie w o Box, ik C a r g ić p r a k ty z o w e p o je m n z z pr j możes w k tó re


inteligencja

c. ni e m a g ra ni w p o d ró ży ść o ln o w Tw o ja w e, ab y m To m 2 Li ve le ce ni e g ło so B lu e& M e To o i p w o ać yd aw w st u ze ji lu b łk o w ic ie ra n na w ig ac D zi ęk i no w em o w eg o ; w ca ć p al ce m ek rk ó ną m tk o ko d nu zy ® te le fo W ys ta rc ne fu nk cj e o o th , ni m d o st ęp no lo g ii B lu et na ch ę te si u iły ni w ta p o ja ń. y w yk o rz ys ny ch na g ra sp o só b , p rz o ic h ul ub io sw ć ha b ez p ie cz ny uc sł d o ce lu lu b ci ej d o tr ze ć m o że sz sz yb u an eg o sy st em ty zi nt eg ro w le za ie b g en er ac ji. so ej na jn o w sz re łą cz y w ó em kt p e, to ni p la ze ją i To ur zą d g o z na w ig ac o p o łą cz o ne eg w ko yw -r o zr in fo rm ac yj no

17


Co pozwala na przekraczanie wszelkich ograniczeń

po prostu


i, e j d ro g a jl e p s z n j je o w 4 yboru s anda 4x konać w o d e lu P o m d la z s D e oż je s t je s t. Te r a z m ka ona mochód a ja s , n o g te te ie m ż n ie o d ch, bow n ie z a le y z w a n iu ią g a ln y s o ie n demu w ż c a k js ie ła m czo ny n ie m a s ta w ić on pew r y je s t g o to w y tu e a z n t: n s w Z a z o n ii . n n y ta le n u tk ą ir y k le c e i w z m ie łe n a en z zap wet I m a je d js z e j n a c ię tn y. ie e n z r p jm a ie n n k a ż d e j, s ie b ie i a b a w y. ta łc a n ie z ję d o z a k o przeksz łą oskona ody w d przeszk

Pa n da . Po pros t u w i ę ce j .

wszędzie 19


po prostu

więcej


21


po prostu

więcej


wszędzie u in te g ra ln em i na p ęd o w i ęk zi d , ać m ra że ni am i z za tr zy ci es z si ę w b ęd zi e te ra zu ra no d ud o tr ę cą d w o w ni i ni ew ie lk ie P an d ę na p ra ęd ąc za ki er ni sk a m as a m at yc zn y. B ć: to ni au ew b p só za o i że C w sp m o ch ó d m o ej te re nó w ce w łą cz an em u ty lk o ta ki sa 5 -m ie js co w u, ką ja nk ry y, zd na ja dy to w ej tw y z p eł ne j fr aj p rz eś w it , lis d zi ej ko m p ak zw ię ks zo ny ą te j na jb ar : aj ni eż ni ew w p ró za ni ej ne : ro zm ia ry ni aj ą si ę d o z lis tw y b o cz ść . P rz yc zy b ło tn ik i o ra no in na zw ki ą ad w kł w yj ąt ko sp ro st ać o w e na ty łu , p la st ik y pomóc Ci b z i , u em d o ni rz że p yp o sa o ch ro nn e z m o żl iw ym w je w sz el ki m nu o p g i. ys d d za jo w i d ro P an d a 4 x4 ka żd em u ro 4 x4

s y s te m

ELD – e le k tr o n ic w r a z ie z n a b lo k o n ie c z kada dy n fe re n c ja o ś c i s y s te m przycze łu – b lo k u je pności (l u b w ię k o ła o s kszym przez c ła b e j u ś li z g u o s ił a n n iż p o z apędu o s ta łe ), przekaz k tó re m ywana a ją w ię je s t n a kszą pr te k o ła , zyczep ność do n a w ie r z c h n i.

23


po prostu

więcej


25


W czym tkwi największa siła

po prostu


. r z y ro d ę . ie k a i p w ło o w is k o z c i i ś ro d z kocha d a ż lu d n ić a P h ro n ja p o d ró ż e Tw o m je s t c , ie ią n a w d a r a sp nym te ż je j z ą d z e n ia p r z y ja z D la te g o n ie j u r z ik o w i i n w il s e n u a nem sow woczes a n ic z y ć ie z a s to ógł ogr z ię k i n o d m W s z y s tk ać z a s , a ie zn dz czyszcz b e z p ie c g io m b ę iu z a n ie lo n o p n h to c b ę d z ie s te o w is k a n ie js z y m s ty lu . ym w m d la ś ro d o n a ły m m k a s s o d m ść w z y n ę i ty w ą m ił o i na ben z n a je s y w w y d a tk a d ze. Pan p o w ie tr

Pa n da . Po pros t u w i ę ce j .

szacunek 27


k e n u c sza

0.9 TWINAIR TURBO 85 KM START&STOP (Lounge) Pojemność: 875 cm3 Norma ekologiczna: Euro 5 Maksymalna moc CEE: 62,5-57* kW (85-77,5* KM) przy 5500 obr./min Maksymalny moment obr. CEE: 145-100* Nm (14,8-10,2* kGm) przy 1900-2000* obr./min Maksymalna prędkość: 177 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h: 11,2-11,5* sek. Zużycie paliwa (Dyrektywa 2004/3/CE): cykl miejski/pozamiejski/mieszany (l/100 km) 5,0-4,8**/3,8-3,7**/4,2-4,1** Emisja CO2 (cykl mieszany): 99-95** g/km

* Wartości odnoszą się do pracy w trybie ECO. ** Wartości odnoszą się do pracy z półautomatyczną skrzynią biegów Dualogic™.

1.2 FIRE 69 KM (Fresh/Easy/Lounge)

1.3 MULTIJET II 16v 75 KM START&STOP (Easy)

1.3 MULTIJET II 16v 75 KM START&STOP (4x4)

Pojemność: 1242 cm3 Norma ekologiczna: Euro 5 Maksymalna moc CEE: 51 kW (69 KM) przy 5500 obr./min Maksymalny moment obr. CEE: 102 Nm (10,4 kGm) przy 3000 obr./min Maksymalna prędkość: 164 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h: 14,2 sek. Zużycie paliwa (Dyrektywa 2004/3/CE) cykl miejski/pozamiejski/mieszany (l/100 km): 6,7/4,3/5,2 Emisja CO2 (cykl mieszany): 120 g/km

Pojemność: 1248 cm3 Norma ekologiczna: Euro 5 Maksymalna moc CEE: 55 kW (75 KM) przy 4000 obr./min Maksymalny moment obr. CEE: 190 Nm (19,4 kGm) przy 1500 obr./min Maksymalna prędkość: 168 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h: 12,8 sek. Zużycie paliwa (Dyrektywa 2004/3/CE) cykl miejski/pozamiejski/mieszany (l/100 km): 4,7/3,5/3,9 Emisja CO2 (cykl mieszany): 104 g/km

Pojemność: 1248 cm3 Norma ekologiczna: Euro 5 Maksymalna moc CEE: 55 kW (75 KM) przy 4000 obr./min Maksymalny moment obr. CEE: 190 Nm (19,4 kGm) przy 1500 obr./min Maksymalna prędkość: 159 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h: 14,5 sek. Zużycie paliwa (Dyrektywa 2004/3/CE) cykl miejski/pozamiejski/mieszany (l/100 km): 5,0/4,6/4,7 Emisja CO2 (cykl mieszany): 125 g/km


ją p o z w a la , k tó re ia n a z ią z c z a n ie ro z w p ro s te n ie c z y s a i z C ć je y z u s il n ik , o fe r r a n ic w y łą c z a Panda wa i og y li r a tó p k , ie yc to p zyć zuż st S ta r t& S z m n ie js ty c h m ia s y s te m d ła k y ku, i na z r r o p k a w n b is k a – tł a c h lu szyć. ś ro d o w n a ś w ia cesz ru h z c is y to d s ie k ie d y łą c z a , k ie g o w ponown ja z d y, g ic z n e j lo o k e er tn y tr e n c ji . y prywa iw z d yspozy w to p r a w o je j d T e SB iv o r d :D e z eco r iv e ’a U st zaws yć pend ż ło k tó r y je w z es d y, e™ m o ż o je j ja z B lu e & M z ą c e Tw c tu r ty o o p d Do ze; dane m p u te r ć n a n im je w k o go ć y i z a p is a z r o tw ę Tw o je p n ie o d ą a n a li z w ło ó a d y, g a n a s tę e szcz ln e p o r y w id u a sposób d n in te z a w r z du o s p a li n . uzyskas amocho e m is ję s i a ia n w li e dz pa u p ro w a z u ż y c ie sposob ie js z y ć n m z i C omogą k tó re p

Panda

to s a m o chód sz czery: k D la te g o o c h a ś ro te ż d y s d o w is k p o n u je o i p o tr gamą w a fi to o y d a jn y c kazać c h s il n ik k tó re s zynem. ó w o n is ą wyraz em sza k im z u ż y c iu Z n a jd z ie cunku d p a li w a , la p r z y ro my gen ia ln y 1 .2 d y. F ir e o m i 1 .3 M ocy 69 u lt ij e t II o r a z s il KM 16v o m n ik , k tó r y je s t ocy 75 m is tr z e K M m ekon – re w o lu o m ii i o c y jn y Tw c h ro n y k tó r y z d in A ś ro d o w ir Tu r b o o b y ł p re is k a o mocy s ti ż o w e 8 w 5 y ró ż n ie K M ze wzg , n ie „ E n lę d u n a g in e o f z d o ln o ś i e m is ji th e Ye a ć d o re s p a li n d r 2011” d u k c ji z o 30% u ż y c ia b e z u tr p a li w a a ty p r z y je m n o ści i rad o ś c i z ja z d y.

29


Czego potrzeba, by być oryginalnym po prostu


n ię . ymi yobraź w la li z u ją c a a w n z o y s r w e óry tami p ja k Ty. em, kt i p a k ie kowy m t ochod y ją m w y a o w s ła waną mo datk sze by ia , d o , k ie r o tak sa n w h t s e a s ż z e r je a a F s d po Pand w e r s ję w e r s ja mochó mi wy wój sa tyczną menta o f e r u je T k le a a r e t m p y u i, r i a ji ą któ ram , która a li z a c t r e ś c iw d z ię k i ię k o lo osoby person ybrać r ia m i, m i Bawi s o e c w s ś p z e y o s t c ak oże teś unge, o ż li w s t k im i a k je s da Lo sze m one. M n n k z d a ię ic P je n W i wszy a li e b ie t y. ogr . w. J e ż d la C ie prosto s ą n ie C ie b ie la k ie r ó ę d z ie ię k n o in a c je b p iu b c ia ją m ży do ię n a o le d h w K a c ie ie n o z w k r d o ó rzy nen z i. W y b ie j o d p h, któ r a ć je d jb a r d z e j p ó łk b a z do tyc y n s w ż , y e z z jw ps możes ć z na o n a jl e Easy – n a ln o ś jo ego, c t c k ie n n u i f Pa n da . Po pros t u w i ę ce j. e prag g a n c ję zawsz c a e le ją ia n zapew

kreatywność 31


4x4 Główne elementy wyposażenia standardowego (dodatkowo do wersji Lounge) Styl Zderzaki z metalizowanymi osłonami podwozia, specjalne pasy boczne i nakładki ochronne na błotniki, obręcze aluminiowe 15’’

Wyposażenie Napęd 4x4, ESC, ELD (Electronic Locking Differential), elektrycznie sterowane, ogrzewane lusterka zewnętrzne, czujnik temperatury zewnętrznej

LOUNGE Główne elementy wyposażenia standardowego (dodatkowo do wersji Easy)

Styl Obudowa lusterek i uchwyty zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, boczne listwy ochronne

Wyposażenie Klimatyzacja manualna, radio CD+MP3, dzielone oparcie tylnej kanapy (wersja 5-miejscowa)

EASY Główne elementy wyposażenia standardowego (dodatkowo do wersji Fresh) Styl Relingi dachowe

Wyposażenie Sterowanie centralnym zamkiem za pomocą pilota, Start&Stop (przy 1.3 Multijet)

FRESH Główne elementy wyposażenia standardowego Wyposażenie 4 poduszki powietrzne (dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne), elektryczne wspomaganie kierownicy Dualdrive™, elektrycznie sterowane szyby przednie, centralny zamek, zagłówki przednie chroniące przed urazami szyi

kreatyw ność


unge i 4x4 e wersji Easy, Lo yba, elektryczni ana przednia sz ew rz dg po , trz ja ną na zew a klimatyzac k temperatury A: Automatyczn nętrzne, czujni w ze PAKIET KLIM ka er st lu dgrzewane sterowane i po owania z tyłu P, czujniki park ES em st sy l, Brake Contro TY: System City PAKIET SAFE ami erzonymi opon lekkich z posz ów op st ze ł ręcze kó : 15-calowe ob PAKIET STYL gielne m w ci ze iatła pr kierownicy 185/55 R15, św e, sterowanie z &M ue Bl em st P3, sy D: Radio CD+M PAKIET SOUN +MP3 ualna, radio CD imatyzacja man Kl : IO AD R A tegrowanego PAKIET KLIM (możliwość zin rt Po y M , ve Li owanie radiem TomTom 2 zdzielczej), ster NO: Blue&Me ro H e C sc TE de T w IE K m PA TomTo acji satelitarnej Blue&Me montażu nawig erownicy, system ki na ów sk ci zy pr 10 ą fotele przednie za pomoc , podgrzewane ia dn ze pr a yb ana sz WY: Podgrzew PAKIET ZIMO a Pakiety opcji dl

33


ó ła c h . zczeg s a n s ię g o p ie r a i szere wość o k t d a je C ją a d Wy n a s P że z o też ym mo r ó t k D la t e g i z ię k s t a n ie ić , ż e r ió w , d w o a s r e p c s ak auto i e t a le s w o je s t k ie d y ić z c s a w g j y wzbo s u ją . Odkr tkowe p ie j p a ją e y jl a w n s ię które rz te, w o ś c i. i w y b ie osobo j je o d o Tw

Relingi poprzeczne na wzdłużnych

kreatyw ność


Box dachowy

• Nakładki na relingi wzdłużne dostępne w czterech kolorach • Obudowa lusterek w kolorze grafitowym • Kołpaki felg w kolorze grafitowym • 15-calowe obręcze kół ze stopów lekkich w kolorze popielatego diamentu • Naklejka Squircles

Obudowy kluczyka

35


296 Biały Gelato – pastelowy 289 Czerwony Italian – pastelowy 403/C Turkusowy Sweet Dreams – pastelowy

715/A Beżowy Sweet Candy – pastelowy

601 Czarny Seduction – pastelowy

833/A Brązowy Cozy – pastelowy

147/B Czerwony Valentine – metalizowany

tu s o r p po

j e c ę i w 565 Szary Active – metalizowany

184/B Fioletowy Scent – metalizowany

567/A Błękitny Mediterranean – metalizowany

516/A Pomarańczowy Sicilia – pastelowy 374/C Zielony Toscana – metalizowany

kreatyw ność


WYKOŃCZENIE

FRESH Kod

181

LOUNGE

183

125

376

310

351

4x4 381

319

219

205

293

253

Siedzenia

Easy Tricot

Rubik

Rubik

Skóra ekologiczna / Risico

Panele

Easy Tricot

Easy Tricot

Easy Tricot

Skóra ekologiczna

Tapicerka

Kolory tkaniny

107

EASY

Siedzenia (boczki/siedzisko)

Szary/ Czerwony Szary

Panele

Antracytowy

Deska rozdzielcza Pokrycie kierownicy i wewnętrznych uchwytów na drzwiach KOLORY PASTELOWE

Szary/ Piaskowy

Czerwony/ Szary

Szary/ Piaskowy

Czerwony/ Szary

Piaskowy

Czerwony

Piaskowy

Czerwony

Piaskowy

Czarny

Szary

Szary

Czarny

Pomarańczowy/ Szary

Piaskowy/ Szary

Piaskowy/ Zielony

Szary

Pomarańczowy

Piaskowy

Piaskowy

Szary/ Niebieski

Piaskowy

Szary

Szary

Czerwony

Niebieski

Szary

Piaskowy

Szary

Zielony

Piaskowy

Szary

Szary

Czarny

Czarny

Szary

Piaskowy

Szary

Czarny

„

„

„

„

„

OPCJA

296

Biały Gelato

5CH

„

289

Czerwony Italian

5B2

„

„

403/C

Turkusowy Sweet Dreams

5CG

516/A

Pomarańczowy Sicilia

5CK

601

Czarny Seduction

5CJ

715/A

Beżowy Sweet Candy

5CB

833/A

Brązowy Cozy

5CF

„

„

„ „

„

„ „

„

„

„

„

„ „

„

„ „ „

„

„

„

„

„

„ „

„

„

„ „

„

„

„

„

KOLORY METALIZOWANE/MIKA 147/B

Czerwony Valentine

5DP

„

„

184/B

Fioletowy Scent

5CD

„

„

374/C

Zielony Toscana

5CE

565

Szary Active

5CC

567/A

Błękitny Mediterranean

5DN

„

„ „

„ „

„

„

„ „

„

„ „

„

„ „

„

„

FRESH

EASY

107 Tkanina Easy Tricot Ciemnoszary/Czerwony

181 Tkanina Rubik Ciemnoszary/Piaskowy

183 Tkanina Rubik Ciemnoszary/Piaskowy

125 Tkanina Rubik Czerwony/Ciemnoszary

351 Tkanina Rubik Czerwony/Ciemnoszary

381 Tkanina Rubik Czerwony/Ciemnoszary

319 Tkanina Rubik Jasnoszary/Granatowy

LOUNGE

376 Tkanina Rubik Ciemnoszary/Piaskowy

310 Tkanina Rubik Ciemnoszary/Piaskowy

4x4

219 Tkanina Risico / Skóra ekologiczna Pomarańczowy/Ciemnoszary

205 Tkanina Risico / Skóra ekologiczna Piaskowy/Ciemnoszary

293 Tkanina Risico / Skóra ekologiczna Piaskowy/Ciemnoszary

253 Tkanina Risico / Skóra ekologiczna Piaskowy/Zielony

37


DANE TECHNICZNE

Fresh/Easy/Lounge

0.9 TwinAir Turbo 85 KM Start&Stop Lounge

Easy

4x4

4, rzędowo, poprzecznie z przodu

2, rzędowo, poprzecznie z przodu

4, rzędowo, poprzecznie z przodu

4, rzędowo, poprzecznie z przodu

70,8 x 78,9

80,5 x 86

69,6 x 82

69,6 x 82

1242

875

1248

1248

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

1.2 8v 69 KM

1.3 Multijet 16v 75 KM 1.3 Multijet 16v 75 KM Start&Stop Start&Stop

SILNIK Liczba cylindrów, rozmieszczenie Średnica x skok tłoka (mm) Pojemność (cm3) Norma ekologiczna Stopień sprężania

11,1 : 1

10 : 1

16,8 : 1

16,8 : 1

51 (69) 5500

62,5 (85) 5500 57 (77,5) 5500 1)

55 (75) 4000

55 (75) 4000

102 (10,4) 3000

145 (14,8) 1900 100 (10,2) 2000 1)

190 (19,4) 1500

190 (19,4) 1500

pas

łańcuch

łańcuch

łańcuch

benzyna

benzyna

diesel

diesel

sterowany

sterowany

kompresja

kompresja

Maksymalna moc CEE kW (KM) przy obr./min Maksymalny moment obrotowy CEE: Nm (kGm) przy obr./min Rozrząd (napęd) Zasilanie Zapłon PRZENIESIENIE NAPĘDU Napęd

przednie

Skrzynia biegów, liczba biegów

przednie

5 + wteczny

5 + wsteczny

Dualogic™

przednie

4x4

5 + wsteczny

5 + wsteczny

UKŁAD KIEROWNICZY Typ

zębatkowy z elektrycznym wspomaganiem kierownicy Dualdrive™

Średnica zawracania (m)

9,3

9,3

9,3

9,7

T257 x 12

T257 x 22 wentylowane

T257 x 22 wentylowane

T257 x 22 wentylowane

B 203

B 203

B 203

T 240

HAMULCE – T (TARCZOWE) – B (BĘBNOWE) Przednie: Ø (mm) Tylne: Ø (mm) ZAWIESZENIE Przednie

niezależne typu McPherson z wahaczami poprzecznymi przymocowanymi do pomocniczej belki poprzecznej

Tylne

z kołami połączonymi za pomocą belki skrętnej + ELD - elektroniczna blokada dyferencjału

z kołami połączonymi za pomocą belki skrętnej

WYMIARY Wymiary (mm) Rozstaw kół przód/tył (mm) Długość (mm)

2300

2300

2300

2300

1409 / 1407

1409 / 1407

1409 / 1407

1411 / 1408

3653

3653

3653

3686

Szerokość (mm)

1643 (bez lusterek) 1882 (z lusterkami)

1643 (bez lusterek) 1882 (z lusterkami)

1643 (bez lusterek) 1882 (z lusterkami)

1672 (bez lusterek) 1911 (z lusterkami)

Wysokość (mm)

1551

1551

1551

1605

Pojemność bagażnika (dm3)

225

225

225

225

175/65 R14 82T 185/55 R15 82T

175/65 R14 82T 185/55 R15 82T

175/65 R14 82T 185/55 R15 82T

175/65 R15 82T

KOŁA Opony SYSTEM ELEKTRYCZNY (12 V) Pojemność akumulatora (Ah) Alternator: prąd maks. (A)

40

63

63

63

90 (ogrzewanie/klimatyzacja)

105 (ogrzewanie) 120 (klimatyzacja)

105 (ogrzewanie) 120 (klimatyzacja)

105 (ogrzewanie) 120 (klimatyzacja)

CIĘŻAR – ZBIORNIK PALIWA Masa samochodu gotowego do jazdy DIN (kg) Masa maks. przyczepy (kg) Ładowność użytkowa z kierowcą (kg)

940

975

1035

1035

800 (z hamulcem) 400 (bez hamulca)

800 (z hamulcem) 400 (bez hamulca)

900 (z hamulcem) 400 (bez hamulca)

900 (z hamulcem) 400 (bez hamulca)

500 (wersja 5-miejscowa) 480 (wersja 4-miejscowa)

500 (wersja 5-miejscowa) 480 (wersja 4-miejscowa)

500 (wersja 5-miejscowa) 480 (wersja 4-miejscowa)

500 (wersja 5-miejscowa) 480 (wersja 4-miejscowa)

37

37

37

37

Pojemność zbiornika paliwa (litry) OSIĄGI Maksymalna prędkość (km/h)

164

177

168

159

Przyspieszenie (sek.) 0-100 km/h

14,2

11,2 / 11,5 2)

12,8

14,5

ZUŻYCIE PALIWA (Dyrektywa 2004/3/CE) l/100 km w cyklu miejskim

6,7

5,0

4,8 2)

4,7

5,0

w cyklu pozamiejskim

4,3

3,8

3,7 2)

3,5

4,6

w cyklu mieszanym

5,2

4,2

4,1 2)

3,9

4,7

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km)

120

99

95 2)

104

125

1) Wartości odnoszą się do pracy w trybie ECO. 2) Wartości odnoszą się do pracy z półautomatyczną skrzynią biegów Dualogic™.


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE

FRESH

EASY

LOUNGE

4x4

LINIA I STYL Zderzaki w kolorze nadwozia

876

„

„

„

Światła do jazdy dziennej (DRL)

692

„

„

„

„

Obudowa lusterek bocznych w kolorze nadwozia

5J8

{

„

„

Lakierowane zewnętrzne klamki drzwi

61A

{

„

„

Boczne listwy ochronne

927

{

{

„

„

Podłużne relingi dachowe

357

{

„

„

„

Elektrycznie otwierany dach Sky Dome

400

{

{

Przyciemniane szyby boczne i tylna

070

{

{

{

{

„

„

„

„

432+141

„

439

{

{

15-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z poszerzonymi oponami 185/55 R15 (bez możliwości montażu łańcuchów)

433

{

{

Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą

320

{

{

{

Kierownica z regulacją wysokości

011

„

„

„

„

Elektryczne wspomaganie kierownicy Dualdrive™ z trybem City

112

„

„

„

„

Start&Stop (niedostępne dla silnika 1,2 69 KM)

5DE

–/„

–/„

„

Elektryczne podnoszenie szyb przednich

428

„

„

„

„

14-calowe stalowe obręcze kół z oponami 175/65 R14 15-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z oponami 175/65 R15 M+S 14-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z oponami 175/65 R14 (z możliwością montażu łańcuchów)

KOMFORT/FUNKCJONALNOŚĆ

428

„

„

„

„

4MF

„

„

„

„

Półautomatyczna skrzynia biegów Dualogic™ (dostępna tylko dla silnika TwinAir 85 KM)

407

{

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

041

{

{

„

Centralny zamek System tankowania Smart Fuel

Tylne czujniki parkowania

508

{

{

{

Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem po stronie kierowcy

50X

„

„

„

„

Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem po stronie pasażera

4M6

{

{

„

„

823

„

„

„

„

„

„

Gniazdko zasilające 12 V Składane oparcie tylnego siedzenia w całości - wersja 4-miejscowa Składane oparcie tylnego siedzenia w całości - wersja 5-miejscowa

273+965

{

Składane oparcie tylnego siedzenia w stosunku 40/60 - wersja 5-miejscowa

273+195

„

„

Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym

025

{

{

„

„

Klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpyłkowym

140

{

{

{

Oparcie pasażera składane w stolik

295

{

{

{

Regulacja wysokości siedzenia kierowcy

626

{

{

{

{

Zestaw dla palących

665

{

{

{

{

Sterowanie centralnym zamkiem za pomocą pilota w kluczyku

008

{

„

„

„

Ogrzewanie szyby przedniej

253

{

{

{

009+052

„

„

„

„

„

„

„

„

42F

„

„

„

„

500+502

„

„

„

„

Kurtyny powietrzne (chroniące pasażerów z przodu i z tyłu)

614

„

„

„

„

ESP + ASR/MSR + HBA + Hill Holder

392

{

{

{

„

„

BEZPIECZEŃSTWO ABS + EBD (Electronic Brake Distribution) + BAS Czujniki zapięcia pasów dla wszystkich pasażerów samochodu Przednie zagłówki Antiwiplash z regulacją wysokości Przednie poduszki powietrzne (po stronie kierowcy i pasażera)

ELD - elektroniczna blokada dyferencjału Boczne poduszki powietrzne z przodu

505

{

{

{

{

Zagłówki tylne z regulacją wysokości

182

„

„

„

„

Światła przeciwmgielne

097

{

{

{

{

Fix&Go – zestaw naprawczy do opon

499

„

„

„

„

Koło zapasowe niepełnowymiarowe

803

{

{

{

{

6DC

{

{

{

5NE

{

Pakiet SAFETY (system City Brake Control, system ESP, czujniki parkowania z tyłu)

5NG

{

{

Pakiet STYL (15-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, światła przeciwmgielne)

6H7

{

{

Pakiet SOUND (radio CD+MP3, system Blue&Me, sterowanie z kierownicy)

5NF

{

Pakiet KLIMA RADIO (klimatyzacja manualna, radio CD+MP3)

984

{

Pakiet TECHNO (Blue&Me TomTom 2 Live, My port, system Blue&Me, sterowanie z kierownicy)

6R8

{

{

{

Pakiet ZIMOWY (podgrzewana szyba przednia, podgrzewane fotele przednie)

6R7

{

City Brake Control (CBC) PAKIETY Pakiet KLIMA (automatyczna klimatyzacja, ogrzewanie szyby przedniej, elektrycznie sterowane lusterka boczne)

AUDIO/TELEMATYKA {/–

–/{

–/„

Radio z odtwarzaczem CD/MP3 (6 głośników)

717

{

„

„

Blue&Me™ z 10 przyciskami sterowania radiem/telefonem na kierownicy

6RR

{

{

{

My Port (możliwość zintegrowanego montażu nawigacji satelitarnej TomTom w desce rozdzielczej)

68R

{

{

{

Przystosowanie do montażu radia

„ wyposażenie standardowe

{ wyposażenie opcjonalne

072/082

– niedostępne

39


www.fiat.pl

CIAO FIAT jest Zieloną Linią, stworzoną specjalnie dla Ciebie. Zaletą tego numeru – 00800 34280000 – jest to, że nie tylko łatwo się z nim połączyć w większości krajów europejskich, ale również łatwo go zapamiętać. Wybierasz najpierw 00800, potem 3428, czyli cyfry, które na klawiaturze telefonu odpowiadają poszczególnym literom słowa FIAT, a następnie 0000. CIAO FIAT jest do Twojej dyspozycji. Możesz w każdej chwili skorzystać z pomocy drogowej, uzyskać informacje o naszych modelach, wersjach samochodów, opcjach, promocjach, cenach, usługach, sieci sprzedaży oraz możliwości odbycia jazdy próbnej. W ten sposób każda Twoja prośba związana z użytkowaniem samochodu będzie spełniona! Usługa dostępna jest w zakresie: pomocy drogowej – 7 dni w tygodniu przez całą dobę, informacji handlowych – od poniedziałku do piątku w godz. 8-20, w soboty w godz. 8-13, obsługi Klientów – od poniedziałku do soboty w godz. 8-20. Numer Zielonej Linii jest bezpłatny dla wszystkich połączeń z telefonów stacjonarnych, z wyjątkiem połączeń z aparatów publicznych i telefonów komórkowych w niektórych krajach.

Wszystkie samochody osobowe marki Fiat (z wyłączeniem Sedici), sprzedane od 1.01.2012 i zakupione w punktach sprzedaży dealerów Fiata w Polsce, posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów. W całym okresie ważności tej gwarancji Klient otrzymuje usługę ASSISTANCE 24h, ważną na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszym katalogu mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Fiat zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym katalogu z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży. Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych Fiat Auto Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Fiat Auto Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Fiat Auto Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow. Wyprodukowano w Polsce 06/2013.

Fiat nowa panda  

Katalog Fiat nowa panda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you