Page 1


FAJNIE JEST DORASTA책


DLATEGO FIAT 5OO URÓSŁ DO ROZMIARU L.

2−5


PONIEWA˚ MAMY DZIECI, MO˚EMY WCIÑ˚ ZACHOWYWAå SI¢ JAK DZIECI...


F I AT 5 O O L J E S T D U˚ Y, W I ¢C R A D OÂå Z PRZEBYWANIA R A ZEM MO˚E ROSNÑå Z KA˚DYM DNIEM. Podró˝ z przyjaciółmi czy rodzinà? Fiat 5OOL pomieÊci wszystkich, zapewniajàc im prawdziwà wygod´. Kabina o pojemnoÊci 3,17 m 3 pozwala podró˝owaç w poczuciu pełnej swobody, jakiej oczekujesz Ty i Twoi pasa˝erowie. Poniewa˝ w Fiacie 5OOL nie chodzi wyłàcznie o cel podró˝y, ale tak˝e o to, jakim jest ona doÊwiadczeniem. 6−7


FI AT

5O O L

N A DA J E

TA K ˚E

N OW Y

W YM I A R

P OJ¢C I U

FU N KC J O N A L N OÂ C I . P R Z Y 4,15 M D ŁU G OÂ C I, 1,78 M S ZERO KOÂ C I I 1, 66 M W YS O KOÂ C I, J EG O N A DWOZI E Ł ÑC Z Y W S O B I E P R Z ES T R O N N O Â å I KO M F O R T M I N I VA N A Z P R A K T YC ZN OÂ C I Ñ S A M O C H O D U M I E J S K I EG O.

8−9


Du˝e wymiary i przestronnoÊç modelu 5OOL idà w parze z doskonałà funkcjonalnoÊcià i komfortem: zaczynajàc od du˝ej powierzchni szyb i przeszklonych przednich słupków, które zapewniajà lepszà widocznoÊç i ułatwiajà parkowanie, poprzez desk´ rozdzielczà, która mieÊci zestaw wskaêników i główne elementy sterujàce systemu multimedialnego w dwóch poło˝onych blisko siebie, ale wyraênie oddzielonych obszarach, a koƒczàc na praktycznych schowkach, które pomieszczà wszystko, co mo˝e Ci si´ przydaç w ciàgu dnia. 10 − 11


KA˚DY CHCIAŁBY DOKONAå CZEGOÂ WIELKIEGO.

5OO


W Y S TA R C Z Y N OW E

WSIÑÂå

Z N AC Z E N I E

MIEJSCE P O N I E WA ˚

DLA

DO

S ŁOWA

F I ATA

5OOL

A BY

GOÂCINNOÂå.

WSZ YSTKICH

F I AT

5OOL,

I

P OZ N A å

JEST

T U TA J

DLA

W S Z Y S T K I E G O,

UWIELBIA

P O D R Ó˚OWA å

W D O B R YM TOWA R Z Y S T W I E I KO M F O R C I E .

F I AT 5 O O L M O˚ E P R Z E WOZ I å 5 O S Ó B I P O M I E Â C I å D O 5 WA L I Z E K P O D R Ó˚ N YC H (DZI¢K I B AGA ˚ N I KOW I O P OJ E M N O Â C I A ˚ 4 0 0 L). CO W I¢C E J, A BY U M O˚ L I W I å B E Z P I E C Z N E P R Z E WO˚ E N I E W S Z Y S T K I C H P OT R Z E B N YC H R Z E C Z Y, B A G A ˚ N I K W Y P O S A ˚ O N O W L I C Z N E K I E S Z E N I E I U C H W Y T Y, A D Z I ¢ K I S Y S T E M O W I C A R G O M A G I C S P A C E P O D ¸O G ¢ B AGA ˚ N I K A M O˚ N A U M I EÂ C I å N A J E D N YM Z

TR ZECH

R Ó˚ N YC H

P O Z I O M Ó W,

BY

P R Z E S T R Z E ¡ D O W Ł A S N YC H P OT R Z E B .

DOS TOS OWAå


5OOL

ALE NAJPIERW TRZEBA DOROSNÑå DO WIELKICH RZECZY. 12 − 15


„NASZE ASPIRACJE SÑ NASZYMI MO˚LIWOÂCIAMI.” Samuel Johnson TYLKO FIAT 5OOL ZWI¢KSZA JE 1500-KROTNIE, BO OFERUJE A˚ TYLE MO˚LIWYCH KONFIGURACJI WN¢TRZA. NIESAMOWITE, PRAWDA? Aby dodatkowo zwi´kszyç wygod´ i przestronnoÊç wn´trza, Fiat 5OOL oferuje wiele mo˝liwoÊci aran˝acji przestrzeni – np. dzi´ki oparciu przedniego fotela składanemu w stolik czy dzielonej tylnej kanapie, którà nie tylko mo˝na przesunàç do przodu lub do tyłu, ale tak˝e, dzi´ki funkcji Fold&Tumble, zło˝yç jednym płynnym ruchem, aby uzyskaç płaskà powierzchni´ przestrzeni baga˝owej.


16 − 17


18 − 19


PRZEMIERZAJ ÂWIAT Z POCZUCIEM LEKKOÂCI.


FIAT 5OOL POZWALA CIESZYå SI¢ LEKKOÂCIÑ DZI¢KI NOWEJ GENERACJI SILNIKÓW, KTÓRE ZMNIEJSZAJÑ CI¢˚AR WYDATKÓW NA PALIWO I POZIOM EMISJI SPALIN. Fiat 5OOL nie b´dzie obcià˝eniem dla Êrodowiska ani dla Ciebie jako kierowcy. Jego silniki oferujà najlepszy kompromis mi´dzy osiàgami, zu˝yciem paliwa i emisjà spalin. Oprócz sprawdzonego silnika benzynowego 1.4 16v 95 KM i rewolucyjnego 0.9 TwinAir 105 KM, gama jednostek nap´dowych Fiata 5OOL obejmuje równie˝ silniki 1.3 MultiJet II o mocy 85 KM oraz 1.6 MultiJet II o mocy 105 KM. Cztery innowacyjne silniki, które pozwalajà cieszyç si´ jazdà przy jednoczesnej oszcz´dnoÊci pieni´dzy i wi´kszej dbałoÊci o Êrodowisko. Dodatkowo silnik 1.3 MultiJet II mo˝e wyst´powaç ze zautomatyzowanà skrzynià biegów Dualogic. 20 − 21


Fiat 5OOL gwarantuje najwy˝szy poziom bezpieczeƒstwa – zarówno czynnego, jak i biernego. Potwierdza to zdobycie 5 gwiazdek w teÊcie Euro NCAP. Oprócz tego, ˝e jest wyposa˝ony w nadwozie o najnowoczeÊniejszych parametrach, oferuje tak˝e do 7 poduszek powietrznych, reflektory z funkcjà Êwiateł dziennych oraz Êwiatła przeciwmgielne z funkcjà doÊwietlania zakr´tów. Fiat 5OOL jest równie˝ standardowo wyposa˝ony w system ABS z układem wspomagania hamowania awaryjnego (BAS), zaawansowany system elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP), który obejmuje system antypoÊlizgowej stabilizacji nap´du (ASR/MSR) z ułatwiajàcà ruszanie pod gór´ funkcjà Hill Holder, system dynamicznej kontroli skr´tu (DST), który poprawia bezpieczeƒstwo i jakoÊç prowadzenia, a tak˝e system zapobiegajàcy dachowaniu pojazdu (ERM).

22 − 23


„NATURA NASZA JEST W RUCHU.” Blaise Pascal


24 − 25


Fiat 5OOL jest wyposa˝ony w przyjazne dla Êrodowiska i oszcz´dne silniki współpracujàce z 5- lub 6-biegowymi skrzyniami biegów, które pozwalajà wykorzystaç ich cały potencjał. Jednym z nich jest sprawdzony silnik benzynowy 1.4 16v, który rozwija moc 95 KM przy 6000 obr./min i pozwala osiàgnàç maksymalnà pr´dkoÊç 178 km/h oraz przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 12,4 sekundy. Wyró˝niajàcà go cechà jest szczególnie wysoka sprawnoÊç obj´toÊciowa w całym zakresie obrotowym, która zapewnia imponujàco płynnà i dynamicznà jazd´ przy zachowaniu niskiego zu˝ycia paliwa. Nowy, wyÊmienity silnik 0.9 TwinAir Turbo 105 KM z funkcjà Start&Stop jest najbardziej zaawansowanà jednostkà nap´dowà z rodziny silników TwinAir. Jego dwa niewielkie cylindry dostarczajà moc 105 KM przy 5500 obr./min i maksymalny moment obrotowy rz´du 145 Nm przy zaledwie 2000 obr./min. Dzi´ki temu silnikowi Fiat 5OOL zapewnia du˝à przyjemnoÊç jazdy i doskonałe osiàgi przy bardzo niskim zu˝yciu paliwa i emisji spalin w cyklu mieszanym (4,8 l/100 km i 112 g CO2/km). Gam´ silników uzupełnia jednostka 1.3 MultiJet II 16v o mocy 85 KM, równie˝ z systemem Start&Stop, która osiàga maksymalny moment obrotowy rz´du 200 Nm przy zaledwie 1500 obr./min i pr´dkoÊç 165 km/h, uzyskujàc przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 15,2 sekundy, ograniczajàc przy tym do minimum zu˝ycie paliwa i emisj´ spalin (4,2 l/100 km w cyklu mieszanym i 110 g CO2/km). Silnik ten jest wyposa˝ony w zaawansowanà turbospr´˝ark´ z turbinà o zmiennej geometrii łopatek w połàczeniu z systemem wtrysku Common Rail trzeciej generacji oraz 5-biegowà manualnà skrzynià biegów. Drugim dost´pnym silnikiem Diesla jest 1.6 MultiJet II 16v 105 KM, który osiàga maksymalny moment obrotowy rz´du 320 Nm przy zaledwie 1750 obr./min i pr´dkoÊç 181 km/h przy przyspieszeniu od 0 do 100 km/h w 11,3 sekundy. Wykazuje si´ tak˝e niskim zu˝yciem paliwa: 4,5 litra w cyklu mieszanym i niskà emisjà spalin: 117 g CO2/km.


1.4 95 KM

0.9 TWINAIR 105 KM START&STOP

Pojemność silnika (cm3)

1368

Pojemność silnika (cm3)

875

Poziom emisji

Euro 6

Poziom emisji

Euro 6

Liczba biegów

6

Liczba biegów

6

Moc maks.: kW (KM) przy obr./min

70 (95) 6000

Moc maks.: kW (KM) przy obr./min

77 (105) 5500

Maks. moment obr.: Nm (kGm) przy obr./min 127 (12,9) 4500

Maks. moment obr.: Nm (kGm) przy obr./min 145 (14,8) 2000

Prędkość maksymalna (km/h)

178

Prędkość maksymalna (km/h)

180

Przyspieszenie (sek.): 0-100 km/h

12,4

Przyspieszenie (sek.): 0-100 km/h

12,2

Zużycie paliwa (l/100 km) – zgodnie z dyrektywą 2004/3/WE

Zużycie paliwa (l/100 km) – zgodnie z dyrektywą 2004/3/WE

cykl miejski

8,3

cykl miejski

5,7

cykl pozamiejski

5,0

cykl pozamiejski

4,3

cykl mieszany

6,2

cykl mieszany

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km)

145

1.3 MULTIJET II 85 KM START&STOP

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km)

4,8 112

1.3 MULTIJET II 85 KM START&STOP DUALOGIC

Pojemność silnika (cm )

1248

Pojemność silnika (cm3)

1248

Poziom emisji

Euro 5

Poziom emisji

Euro 5

Liczba biegów

5

Liczba biegów

5

Moc maks.: kW (KM) przy obr./min

62 (85) 3500

Moc maks.: kW (KM) przy obr./min

62 (85) 3500

3

Maks. moment obr.: Nm (kGm) przy obr./min 200 (20,4) 1500

Maks. moment obr.: Nm (kGm) przy obr./min 200 (20,4) 1500

Prędkość maksymalna (km/h)

165

Prędkość maksymalna (km/h)

164

Przyspieszenie (sek.): 0-100 km/h

15,2

Przyspieszenie (sek.): 0-100 km/h

15,1

Zużycie paliwa (l/100 km) – zgodnie z dyrektywą 2004/3/WE

Zużycie paliwa (l/100 km) – zgodnie z dyrektywą 2004/3/WE

cykl miejski

5,0

cykl miejski

4,5

cykl pozamiejski

3,7

cykl pozamiejski

3,7

cykl mieszany

4,2

cykl mieszany

4,0

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km)

110

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km)

105

1.6 MULTIJET II 105 KM START&STOP Pojemność silnika (cm3)

1598

Poziom emisji

Euro 5

Liczba biegów

6

Moc maks.: kW (KM) przy obr./min

77 (105) 3750

Maks. moment obr.: Nm (kGm) przy obr./min 320 (32,6) 1750 Prędkość maksymalna (km/h)

181

Przyspieszenie (sek.): 0-100 km/h

11,3

Zużycie paliwa (l/100 km) – zgodnie z dyrektywą 2004/3/WE cykl miejski

5,4

cykl pozamiejski

3,9

cykl mieszany

4,5

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km)

117

System Start&Stop automatycznie wyłàcza silnik przy ka˝dym zatrzymaniu si´ pojazdu, a nast´pnie włàcza go ponownie w celu dalszej jazdy.

26 − 27


„ABY CZERPAå RAD RZECZY, TRZEBA SI¢


OÂå Z POSIADANIA NIÑ DZIELIå.” Seneka

28 − 29


Fiat 5OOL umo˝liwi Ci kontakt ze Êwiatem dzi´ki innowacyjnemu systemowi Uconnect z 5-calowym, kolorowym wyÊwietlaczem dotykowym, który zapewnia dost´p do radioodtwarzacza i urzàdzeƒ multimedialnych podłàczonych za poÊrednictwem gniazda USB lub aux-in. Dodatkowo, dzi´ki łàcznoÊci Bluetooth®, pozwala on odbieraç i nawiàzywaç połàczenia telefoniczne, odczytywaç otrzymane wiadomoÊci tekstowe, a tak˝e – dzi´ki innowacyjnej funkcji strumieniowej transmisji danych – odtwarzaç bezprzewodowo pliki muzyczne. Ponadto, z myÊlà o prowadzeniu w sposób bardziej ekonomiczny i przyjazny Êrodowisku, stworzono system eco:Drive Live, który monitoruje styl jazdy kierowcy i udziela praktycznych porad pozwalajàcych ograniczyç zu˝ycie paliwa i poziom emisji nawet o 16%. To prawdziwy wirtualny instruktor, który podpowie Ci, jak inteligentnie i ekonomicznie prowadziç samochód. Dostępny jest także system nawigacji Uconnect Nav z 5" dotykowym ekranem i systemem Bluetooth. Został on opracowany wspólnie z firmą TomTom, dzięki czemu jest on intuicyjny oraz prosty w obsłudze. System Uconnect Nav zawiera mapy głównych krajów europejskich.


30 − 31


„MŁODOÂå TO JEDYNA RZECZ GODNA POSIADANIA.” Oscar Wilde


WYRAè SWOJÑ RADOÂå W RYTMIE MUZYKI. Muzyka mo˝e umiliç ka˝dà podró˝, a ka˝da podró˝ mo˝e mieç swojà muzycznà histori´. Dlatego Fiat 5OOL jest wyposa˝ony w radioodtwarzacz z 5" kolorow ym ekranem dotykow ym i systemem Uconnect, który oferuje przyjazny interfejs u˝ytkownika z przydatnymi funkcjami, takimi jak rozpoznawanie poleceƒ głosowych czy sterowanie za pomocà przycisków umieszczonych na kierownicy. 32 − 33


FI AT 5OO L O FE R U J E

N OW

M DC Y SYS ING ELO TEM LOR HI-F SIT I, S T AME WO T, C R ZO AME T, C NY ON WE SEC WSP TET AME Ó Ł c n i i d t u d n o t u m t s P i T, l a u o e reet R h doA lorC LOR mmy nib e u m n o a gna a m a Y i d EM liqua Z t, sedR Y Z A P E W N I A D m li I e F s e g O I q n K TÓ i u R c S a s i t K M Ñ . Lo r e m P S U M D R O adip N r e A ADIP u B i ŁE B E AT Spsum dolo ctet I onse RZM r s AU Dit a ore SCIN LOREM IENI I m IPSUM O BiY or si E KL t am D Ret., cD ASY E , onsR ectetu psum d HIG o H-DE FINITI O N.


M DR ADIP

lor sit am

34 − 35


„STYL JEST ODZWIERCIEDLENIEM OSOBOWOÂCI.” Edward Gibbon


FIAT 5OOL DOSKONALE WPISUJE SI¢ W ST YL ˚ YCIA RODZIN, KTÓRE UWIELBIAJÑ RAZEM SP¢DZAå CZAS WOLNY. 10 ró˝nych kolorów nadwozia, 3 kolory dachu (czarny, biały i w kolorze nadwozia) i 3 kolory obr´czy kół (czarny, biały i szary) sà dost´pne dla Twojego Fiata 5OOL. Zale˝nie od wersji wykoƒczenia, mo˝esz równie˝ wybraç jednà z wysokiej jakoÊci tapicerek – np. materiałowà „Star” z czerwonymi lub szarymi wstawkami, dost´pnà w dwóch odcieniach (be˝owym i szarym) „Tecnosilk” albo efektownà „Castiglio” (z be˝owymi lub ciemnoszarymi wstawkami).

36 − 37


F I AT 5 0 0 L Z A C H O W U J E W Y J ÑT K O W Y C H A R A KT E R F I ATA 5 0 0 , A L E Z K I L KO M A D O D AT K O W Y M I MO˚E

SI¢

CENTYMETRAMI.

OBYå

BEZ

NIE

UNIKALNEGO

S T Y LU I W Y J ÑT KO W YC H D E TA L I , TA K I C H JAK BŁ¢KITNE PODÂWIETLENIE DESKI ROZDZIELCZEJ CZY UNIKALNY WYGLÑD K I E R O W N I C Y,

DèWIGNI

HAMULCA

O R A Z D è W I G N I Z M I A N Y B I E G Ó W.

38 − 39


„TO, CO WIDZIMY, ZALE˚Y CZEGO SZUKAMY.” John Lubbock

DZI¢KI DU˚EJ POWIERZCHNI


GŁÓWNIE OD TEGO,

U ACH D O NEG A L K Z IS ZCHN R E I W LASIE PO K J E J O W S SZYB I NAJWI¢KSZEJ W

å BY E ˚ MO L O 5O T FIA

M OI W T

EM N OK

. AT I ÂW A N

40 − 41


DZ I ¢K I

OTAC Z A J ÑC YM

K ABIN¢

SZ YBOM

I DU˚EMU PANOR A MICZNEMU PR ZESZKLONEMU DAC H OW I

O

P OW I E R ZC H N I

1, 5

M2

(NA JWI¢KSZEJ W SWOJEJ KL ASIE), DOST¢PNEMU Z A R ÓW N O W W E R S J I N I E OT W I E R A N E J, J A K I

OT W I E R A N E J

E L E K T R YC Z N I E

( S K Y D O M E ),

F I AT 5 O O L TO W I E L K I E O K N O N A Â W I AT.

42 − 43


S TOJÑC P R ZED W Y BOR E M M I¢DZ Y C Z A R N YM I B I A ŁYM , N I E K TÓ R Z Y WO L Ñ Fiat 5OOL pozwoli Ci w pełni wyraziç swojà osobowoÊç.


W Y B R Aå FI ATA 5OO L I N I E ZL I C ZO N E M O˚ L I WOÂ C I P E R S O N A LI Z AC J I. Wybierz najlepszà dla siebie wersj´ (Fresh, Pop, Pop Star, Easy lub Lounge) i daj si´ ponieÊç fantazji, przebierajàc w ponad 140 dost´pnych akcesoriach.

44 − 45


L I N I A A KC E S O R I Ó W F I ATA 5 0 9 26 8 8 5 17 " O B R ¢ C Z E KÓ ¸ Z L E K K I E G O S TO P U 2 2 5/4 5 R17 CZARNY

6 U 4 / L I N I A A KC E S O R I Ó W F I ATA 5 0 9 26 8 8 6 17 " O B R ¢ C Z E KÓ ¸ Z L E K K I E G O S TO P U 2 2 5/4 5 R17 L Â NI ÑC Y ECOR EFLE X

435 17 " O B R ¢ C Z E KÓ ¸ Z L E K K I E G O S TO P U 2 2 5/4 5 R17 CIEMNOSZ ARY

439 16" O B R ¢ C Z E KÓ ¸ Z L E K K I E G O S TO P U 2 0 5/5 5 R16 SZ ARY

6 W R / L I N I A A KC E S O R I Ó W F I ATA 5 0 9 270 9 2 17 " O B R ¢ C Z E KÓ ¸ Z L E K K I E G O S TO P U 2 2 5/4 5 R17 CZARNY

68P 17 " O B R ¢ C Z E KÓ ¸ Z L E K K I E G O S TO P U 2 2 5/4 5 R17 CZARNY

56J 16" O B R ¢ C Z E KÓ ¸ Z L E K K I E G O S TO P U 2 0 5/5 5 R16 CZARNY

6 Y 8 / L I N I A A KC E S O R I Ó W F I ATA 5 0 9 27079 17 " O B R ¢ C Z E KÓ ¸ Z L E K K I E G O S TO P U 2 2 5/4 5 R17 B I A ¸Y

5FB 17 " O B R ¢ C Z E KÓ ¸ Z L E K K I E G O S TO P U 2 2 5/4 5 R17 B I A ¸Y

55E 16" O B R ¢ C Z E KÓ ¸ Z L E K K I E G O S TO P U 2 0 5/5 5 R16 B I A ¸Y


433 16" O B R ¢ C Z E KÓ ¸ Z L E K K I E G O S TO P U 2 0 5/5 5 R16 SZ ARY 5A6 16" O B R ¢ C Z E KÓ ¸ Z L E K K I E G O S TO P U 2 0 5/5 5 R16 CZARNY

4WQ 16" O B R ¢ C Z E KÓ ¸ Z L E K K I E G O S TO P U 2 0 5/5 5 R16 B I A ¸Y

46 − 47


CZ A R N A N A K Ł A DK A N A LU S T ER KO CER A M I C EF F ECT

C H R O M O WA N A N A K Ł A D K A N A LU S T E R KO

B I A Ł A N A K Ł A DK A N A LU S T ER KO T ECH N I CS EF F ECT


A LU M I N I O WA N A K Ł A D K A NA LU STE RKO T E CHN I C S O U T L I N E EFFE C T

A LU M I N I O WA N A K Ł A D K A NA LU STE RKO T E CHN I C S S I LV ER EFFECT

NAKŁADKI NA KLUCZYKI W 13 UNIKALNYCH KOLORACH

48 − 49


Zarezerwuj sobie wi´cej czasu na wypoczynek z Fiatem 5OOL i bogactwem praktycznych akcesoriów, które pomogà Ci w poszukiwaniu zabawy i wytchnienia. Relingi dachowe pozwolà Ci bezpiecznie przewoziç rowery, deski surfingowe, narty i deski snowboardowe. Fiat 5OOL oferuje tak˝e m.in. pełnà gam´ fotelików dzieci´cych, systemy antykradzie˝owe, siatki do mocowania baga˝u i kratki oddzielajàce do przewozu zwierzàt, wieszaki na odzie˝ i wiele innych akcesoriów. Słowem wszystko, czego potrzebujesz, aby ka˝da podró˝ była przyjemnym doÊwiadczeniem.


50 − 51


JeÊli chcesz, aby Twój Fiat 5OOL wyglàdał jeszcze bardziej oryginalnie, wykorzystaj specjalne plakietki i naklejki dost´pne w wielu kolorach i wzorach.

PA S W KO LO RZ E C Z ARNO -BI AŁO - SRE BRNY M

PAS 500 W KO LO RZE CIEMNO SZARO - S R E B R N Y M PAS 500 W KO LO RZE BIAŁO - S R E B R N Y M

B ŁY S K A W I C A W K O L O R Z E B ŁY S K A W I C A W K O L O R Z E


CIEMNOSZARO-SREBRNYM

W ŁOSKA FLAGA

B I A ¸O - S R E B R N Y M

52 − 53


WERSJA WYKOยกCZENIA FRESH, POP I POP STAR


WERSJA WYKO ¡CZENIA EA S Y

WERSJA WYKO ¡CZENIA LOU N G E

54 − 55


Zielony Riviera – pastelowy

Czarny Cinema – pastelowy biały dach

bia∏y dach

czarny dach

Bia∏y Gelato – pastelowy czarny dach

Szary Maestro – metalizowany czarny dach


Be˝owy Cappuccino – pastelowy bia∏y dach

Czerwony Amore – metalizowany

czarny dach

bia∏y dach

Szary Moda – metalizowany bia∏y dach

czarny dach

Zielony Toscana – metalizowany

Niebieski Mare – pastelowy

bia∏y dach

bia∏y dach

czarny dach

Czerwony Passione – pastelowy bia∏y dach

czarny dach

56 − 57


120 Deska rozdzielcza w kolorze nadwozia – tapicerka czarna z szarymi wstawkami 125 Deska rozdzielcza w kolorze nadwozia – tapicerka czarna z czerwonymi wstawkami

*

128 Deska rozdzielcza w kolorze nadwozia – tapicerka czarna z szarymi wstawkami 110 Deska rozdzielcza w kolorze nadwozia – tapicerka czarna z czerwonymi wstawkami

*

105 Deska rozdzielcza w kolorze nadwozia – tapicerka czarna z szarymi wstawkami 109 Deska rozdzielcza w kolorze nadwozia – tapicerka czarna z czerwonymi wstawkami

135 Deska rozdzielcza w kolorze nadwozia – tapicerka czarna z szarymi wstawkami 132 Deska rozdzielcza w kolorze nadwozia – tapicerka czarna z czerwonymi wstawkami

169 Deska rozdzielcza w kolorze nadwozia – tapicerka czarna z szarymi wstawkami 158 Deska rozdzielcza w kolorze nadwozia – tapicerka czarna z czerwonymi wstawkami

* niedost´pne dla wersji Fresh

Szary Maestro metalizowany

Szary Moda metalizowany

Czarny Cinema pastelowy

Niebieski Mare pastelowy

Zielony Toscana metalizowany

Zielony Riviera pastelowy

Bia∏y Gelato pastelowy

Be˝owy Cappuccino pastelowy

Czerwony Passione pastelowy

Czerwony Amore metalizowany

F R E S H , P O P I P O P S TA R


Szary Moda metalizowany

Czarny Cinema pastelowy

Niebieski Mare pastelowy

Zielony Toscana metalizowany

Zielony Riviera pastelowy

Bia∏y Gelato pastelowy

Be˝owy Cappuccino pastelowy

Czerwony Passione pastelowy

Czerwony Amore metalizowany

Szary Maestro metalizowany

EASY

246 Kierownica skórzana dwukolorowa czarno-be˝owa Deska rozdzielcza w kolorze be˝owym – tapicerka be˝owa z szarymi wstawkami

257 Kierownica skórzana dwukolorowa czarno-czerwona Deska rozdzielcza w kolorze czerwonym – tapicerka szara z czerwonymi wstawkami

273 Kierownica skórzana dwukolorowa czarno-szara Deska rozdzielcza w kolorze szarym – tapicerka szara z czerwonymi wstawkami

LOUNGE

339 Kierownica skórzana dwukolorowa czarno-be˝owa Wykoƒczenie deski rozdzielczej skórà ekologicznà w kolorze be˝owym, tapicerka szara z be˝owym wstawkami

352 Kierownica skórzana dwukolorowa czarno-szara Wykoƒczenie deski rozdzielczej skórà ekologicznà w kolorze szarym, tapicerka szara z ciemnoszarymi wstawkami

58 − 59


Wyposa˝enie seryjne i dodatkowe FRESH

POP

POP STAR

EASY

LOUNGE

Chromowane klamki zewn´trzne

Lusterka zewn´trzne lakierowane w kolorze nadwozia

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

LINIA I STYL

Boczne listwy ochronne drzwi

Boczne listwy ochronne drzwi z elementami chromowanymi

O

Szklany stały dach z elektrycznie otwieranà roletà przeciwsłonecznà

O

O

Szklany dach elektrycznie otwierany

O

O

O

Lakier dwukolorowy

O

O

O

O

Lakier metalizowany

O

O

O

O

O

Lakier pastelowy

O

O

O

O

Przyciemniane szyby boczne i tylna

O

O

O

O

KOMFORT I FUNKCJONALNOÂå Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewn´trzne

Elektrycznie sterowane szyby przednie

Fix&Go – zestaw do naprawy opon ze spr´˝arkà

Fotel kierowcy z regulacjà wysokoÊci

Fotel pasa˝era składany w stolik

Górny zamykany schowek w desce rozdzielczej (w przypadku wyst´powania klimatyzacji tak˝e klimatyzowany)

Kolumna kierownicy z regulacjà w dwóch płaszczyznach

Komputer pokładowy MyCar

Podwójna podłoga baga˝nika Cargo Magic Space

Centralny zamek ze sterowaniem pilotem w kluczyku

GSI (Gear Shift Indicator) – wskaênik sugerujàcy zmian´ biegu w celu obni˝enia zu˝ycia paliwa

System Start&Stop

–*/●

–*/●

–*/●

System tankowania Smart Fuel

Tempomat

Tylna kanapa przesuwana, składana i dzielona w proporcji 60/40 z systemem Fold&Tumble

Wspomaganie kierownicy (elektryczne) – Dualdrive

Czujnik zmierzchu oraz czujnik deszczu

O

O

Elektrycznie sterowane szyby tylne

O

O

Fotele przednie ze składanymi stolikami i kieszeniami

O

O

Ga∏ka dêwigni zmiany biegów pokryta skórà

O

O/●***

Kierownica pokryta skórà ze sterowaniem radioodtwarzaczem

O

O

Klimatyzacja manualna

O

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

O

O

Podgrzewacz PTC

O*/●

O*/●

O*/●


FRESH

POP

POP STAR

EASY

LOUNGE

Podłokietnik na tylnej kanapie

O

O

Fotel kierowcy z elektrycznà regulacjà odcinka l´dêwiowego

O

O

O

Fotel kierowcy z podłokietnikiem

O

O

O

KOMFORT I FUNKCJONALNOÂå

O

O

O

Fotel pasa˝era z regulacjà wysokoÊci

O

O

O

Fotele przednie podgrzewane

O

O

O

Przednia szyba podgrzewana

O

O

O

Schowek pod siedzeniem pasa˝era

O

O

O

Wewn´trzne lusterko do obserwowania pasa˝erów tylnej kanapy

O

O

Pakiet na niskie temperatury

O/–**

O/–**

O/–**

Czujniki parkowania tylne

O

O

O

O

Kamera cofania

O

O

O

Koło zapasowe dojazdowe

O

O

O

O

Zestaw dla palàcych (zapalniczka i popielniczka)

O

O

O

O

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

Lusterko wsteczne fotochromatyczne

O

O

Âwiatła przeciwmgielne z funkcjà doÊwietlania zakr´tów

O

O

O

Trzeci tylny zagłówek

O

O

Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy

O

O

O

System City Brake Control

O

O

O

Radio CD/MP3 z 5" dotykowym ekranem i systemem Bluetooth

O

O

System nagłoÊnienia Hi-Fi firmy Beats Audio o mocy 520 W

O

O

O

System nawigacji Uconnect Nav z 5" dotykowym ekranem i systemem Bluetooth

O

O

O

Przystosowanie do nawigacji TomTom

O

O

O

O

FELGI I OPONY Felgi stalowe 15" z kołpakami Felgi stalowe 16" z kołpakami

– –

– ●

– –

BEZPIECZE¡STWO

AUDIO/TELEMATYKA Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena + 6 głoÊników)

Felgi stalowe 16" z kołpakami w kolorze białym lub czarnym

O

Felgi aluminiowe 16"

O

Felgi aluminiowe 16" w kolorze białym lub czarnym

O

O

O

Felgi aluminiowe 17"

O

O

O

Felgi aluminiowe 17" w kolorze białym lub czarnym

O

O

O

* dla silnika 1.4 ** dla silnika 1.3 MultiJet II *** dla wersji ze skrzynià Dualogic

POP

POP STAR

EASY

LOUNGE

O

O

O

O

O

O/–***

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Pakiet Park (kamera cofania + czujniki parkowania tylne)

O

O

Pakiet Park & Sound (kamera cofania + czujniki parkowania tylne + radio CD/MP3 z 5" dotykowym ekranem i systemem Bluetooth + kierownica pokryta skórà ze sterowaniem radioodtwarzaczem + gałka skrzyni zmiany biegów pokryta skórà)

O

PAKIETY

Fotel pasa˝era z regulacjà odcinka l´dêwiowego

System ESP (zawiera systemy: ASR + MSR, ABS + EBD, Hill Holder, DST, ERM) Poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era Poduszki powietrzne boczne Poduszki powietrzne kurtynowe Âwiatła do jazdy dziennej (DRL) Âwiatła zewn´trzne z funkcjà Follow Me Home

FRESH

Pakiet Komfort (fotel pasa˝era z regulacjà odcinka l´dêwiowego + fotel kierowcy z elektrycznà regulacjà odcinka l´dêwiowego + fotel kierowcy z podłokietnikiem) Pakiet Look (felgi aluminiowe 16" + boczne listwy ochronne drzwi z elementami chromowanymi + dywaniki przednie) Pakiet Look 2 (szklany dach elektrycznie otwierany + czujniki parkowania tylne + felgi aluminiowe 17") Pakiet Sound (radio CD/MP3 z 5" ekranem dotykowym i systemem Bluetooth + kierownica pokryta skórà ze sterowaniem radioodtwarzaczem + gałka dêwigni zmiany biegów pokryta skórà) Pakiet Estetyczny czarny (czarne lakierowane obudowy lusterek + czarne felgi aluminiowe 17") Pakiet Estetyczny biały (białe lakierowane obudowy lusterek + białe felgi aluminiowe 17") Pakiet Klima (klimatyzacja automatyczna dwustrefowa + czujnik zmierzchu oraz czujnik deszczu + lusterko wsteczne fotochromatyczne) Pakiet Living (fotele przednie podgrzewane + fotel pasa˝era z regulacjà wysokoÊci + fotel pasa˝era z regulacjà odcinka l´dêwiowego + fotel kierowcy z elektrycznà regulacjà odcinka l´dêwiowego + fotel kierowcy z podłokietnikiem) Pakiet Loft (tapicerka skórzana + system nawigacji Uconnect Nav z 5" dotykowym ekranem i systemem Bluetooth + kamera cofania + czujniki parkowania tylne)

● wyposa˝enie standardowe

c opcja

– niedost´pne

60 − 61


Dane techniczne BENZYNOWY 1.4 16v 95 KM

BENZYNOWY 0.9 TwinAir 8v 105 KM

DIESEL 1.3 MultiJet II 16v 85 KM

DIESEL 1.3 MultiJet II 16v 85 KM MTA

DIESEL 1.6 MultiJet II 16v 105 KM

4, rz´dowo, z przodu

2, rz´dowo, z przodu

4, rz´dowo, z przodu

4, rz´dowo, z przodu

4, rz´dowo, z przodu

72 x 84

80,5 x 86

69,6 x 82

69,6 x 82

79,5 x 80,5

PojemnoÊç (cm3)

1368

875

1248

1248

1598

Stopieƒ spr´˝ania

11:1

10:1

16,8:1

16,8:1

16,5:1

SILNIK Liczba cylindrów, rozmieszczenie Ârednica x skok (mm)

Moc maksymalna: kW (KM) przy obr./min Maks. moment obrotowy: Nm (kGm) przy obr./min Norma ekologiczna

70(95) / 6000

77 (105) / 5500

62 (85) / 3500

62 (85) / 3500

77 (105) / 3750

127 (12,9) / 4500

145 (14,8) / 2000

200 (20,4) / 1500

200 (20,4) / 1500

320 (32,6) / 1750

Euro 6

Euro 6

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Rozrzàd

pasek rozrzàdu

pasek rozrzàdu

łaƒcuch

łaƒcuch

∏aƒcuch

Zapłon

elektroniczny, statyczny, zintegrowany z wtryskiem

elektroniczny, statyczny, zintegrowany z wtryskiem

spr´˝anie

spr´˝anie

spr´˝anie

PRZENIESIENIE NAP¢DU Nap´d Skrzynia biegów: liczba biegów

przedni

przedni

przedni

przedni

przedni

6 + wsteczny

6 + wsteczny

5 + wsteczny

5 + wsteczny

6 + wsteczny

z´batkowy z elektrycznym wspomaganiem kierownicy Dualdrive

z´batkowy z elektrycznym wspomaganiem kierownicy Dualdrive

z´batkowy z elektrycznym wspomaganiem kierownicy Dualdrive

z´batkowy z elektrycznym wspomaganiem kierownicy Dualdrive

z´batkowy z elektrycznym wspomaganiem kierownicy Dualdrive

10,7

10,7

10.7

10,7

10,7

284 T wentylowane

284 T wentylowane

284 T wentylowane

284 T wentylowane

284 T wentylowane

251 T

251 T

251 T

251 T

251 T

niezale˝ne typu McPherson

niezale˝ne typu McPherson

niezale˝ne typu McPherson

niezale˝ne typu McPherson

niezale˝ne typu McPherson

belka skr´tna

belka skr´tna

belka skr´tna

belka skr´tna

belka skr´tna

UKŁAD KIEROWNICZY Typ Ârednica zawracania (m) HAMULCE – T (TARCZOWE) Przód: Êrednica (mm) Tył: Êrednica (mm) ZAWIESZENIE Przednie Tylne WYMIARY Rozstaw osi (mm) Rozstaw kół (mm) D∏ugoÊç/szerokoÊç/wysokoÊç (mm) Zwis: przód/tył (mm) PojemnoÊç baga˝nika VDA (dm3) rozło˝one/zło˝one tylne oparcie Maksymalne obcià˝enie półki systemu Cargo Magic Space

2612

2612

2612

2612

2612

1522 (przód) / 1519 (tył) 4147 / 1784 / 1658

1522 (przód) / 1519 (tył) 4147 / 1784 / 1658

1522 (przód) / 1519 (tył) 4147 / 1784 / 1658

1522 (przód) / 1519 (tył) 4147 / 1784 / 1658

1522 (przód) / 1519 (tył) 4147 / 1784 / 1658

710 / 826

710 / 826

710 / 826

710 / 826

710 / 826

400 / 1310

400 / 1310

400 / 1310

400 / 1310

400 / 1310

70 kg (pierwszy poziom) 40 kg (drugi poziom)

70 kg (pierwszy poziom) 40 kg (drugi poziom)

70 kg (pierwszy poziom) 40 kg (drugi poziom)

70 kg (pierwszy poziom) 40 kg (drugi poziom)

70 kg (pierwszy poziom) 40 kg (drugi poziom)


BENZYNOWY 1.4 16v 95 KM

BENZYNOWY 0.9 TwinAir 8v 105 KM

DIESEL 1.3 MultiJet II 16v 85 KM

DIESEL 1.3 MultiJet II 16v 85 KM MTA

DIESEL 1.6 MultiJet II 16v 105 KM

195 / 65 R15 205 / 55 R16 225 / 45 R17

205 / 55 R16 225 / 45 R17

205 / 55 R16 225 / 45 R17

205 / 55 R16 225 / 45 R17

205 / 55 R16 225 / 45 R17

KO¸A Opony

SYSTEM ELEKTRYCZNY (12 V) PojemnoÊç akumulatora (Ah)

50

63

63

63

63

PojemnoÊç alternatora (Ah)

105

120

120

120

120

Masa samochodu gotowego do jazdy DIN (kg)

1320

1335

1390

1395

1440

Masa własna pojazdu (kg)

1245

1260

1315

1320

1365

50

50

50

50

50

Masa przyczepy ciàgni´tej niehamowanej (kg)

400

400

400

400

400

Masa przyczepy ciàgni´tej hamowanej (kg)

1000

1000

1000

1000

1100

MASY I POJEMNOÂCI

PojemnoÊç zbiornika paliwa (litry)

OSIÑGI Pr´dkoÊç maksymalna (km/h)

178

180

165

164

181

Przyspieszenie (sek.): 0 – 100 km/h

12,4

12,2

15,2

15,1

11,3

Zu˝ycie paliwa w cyklu mieszanym

6,2

4,8

4,2

4,0

4,5

Zu˝ycie paliwa w cyklu miejskim

8,3

5,7

5,0

4,5

5,4

Zu˝ycie paliwa w cyklu pozamiejskim

5,0

4,3

3,7

3,7

3,9

Emisja CO2 (g/km)

145

112

110

105

117

ZU˚YCIE PALIWA CEE (l/100 km) według dyrektywy CE 1999/100

62 − 63


www.fiat.pl

CIAO FIAT jest Zielonà Linià, stworzonà specjalnie dla Ciebie. Zaletà tego numeru – 00800 34280000 – jest to, ˝e nie tylko łatwo si´ z nim połàczyç w wi´kszoÊci krajów europejskich, ale równie˝ łatwo go zapami´taç. Wybierasz najpierw 00800, potem 3428, czyli cyfry, które na klawiaturze telefonu odpowiadajà poszczególnym literom słowa FIAT, a nast´pnie 0000. CIAO FIAT jest do Twojej dyspozycji. Mo˝esz w ka˝dej chwili skorzystaç z pomocy drogowej, uzyskaç informacje o naszych modelach, wersjach samochodów, opcjach, promocjach, cenach, usługach, sieci sprzeda˝y oraz mo˝liwoÊci odbycia jazdy próbnej. W ten sposób ka˝da Twoja proÊba zwiàzana z u˝ytkowaniem samochodu b´dzie spełniona! Usługa dost´pna jest w zakresie: pomocy drogowej – 7 dni w tygodniu przez całà dob´, informacji handlowych – od poniedziałku do piàtku w godz. 8-20, w soboty w godz. 8-13, obsługi Klientów – od poniedziałku do soboty w godz. 8-20. Numer Zielonej Linii jest bezpłatny dla wszystkich połàczeƒ z telefonów stacjonarnych, z wyjàtkiem połàczeƒ z aparatów publicznych i telefonów komórkowych w niektórych krajach.

Wszystkie samochody osobowe marki Fiat (z wyłàczeniem Sedici), sprzedane od 1.01.2012 i zakupione w punktach sprzeda˝y dealerów Fiata w Polsce, posiadajà 2-letnià gwarancj´ bez limitu kilometrów. W całym okresie wa˝noÊci tej gwarancji Klient otrzymuje usług´ ASSISTANCE 24 h, wa˝nà na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowià udzielenia kupujàcemu gwarancji, w szczególnoÊci w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzeda˝y pojazdu, a jej warunki zostanà okreÊlone w dokumencie gwarancyjnym. Wyposa˝enie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli mo˝e ulegaç zmianom w zale˝noÊci od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszym katalogu majà charakter orientacyjny i nie stanowià oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Fiat zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym katalogu z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzeda˝y. Recykling: Od lat, poprzez ciàgłà popraw´ procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych, Fiat Auto Poland S.A. działa na rzecz ochrony Êrodowiska naturalnego. Zwraca szczególnà uwag´ na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposa˝enia i ich cz´Êci u˝ywaç materiałów nadajàcych si´ do odzysku i recyklingu. Wykazuje równie˝ trosk´ o sam proces odzysku i recyklingu cz´Êci stanowiàcych odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyç ich negatywny wpływ na Êrodowisko naturalne. Fiat Auto Poland S.A. zapewnia zgodnoÊç swoich działaƒ z wymaganiami przepisów o ochronie Êrodowiska, dotyczàcych pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególnoÊci w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynnoÊci zwiàzanych z ich demonta˝em. WłaÊciciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiàzek przekazaç go do stacji demonta˝u lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 25, poz. 202, z póên. zm.). Fiat Auto Poland S.A. tworzy własnà sieç punktów zbiórki i demonta˝u, rekomendujàc korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdujà si´ na stronie: www.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow. Wykonano w Polsce 06/2013.

Fiat 500l  

Katalog Fiat 500l

Fiat 500l  

Katalog Fiat 500l

Advertisement