Page 1


ĹšMIAĹ A I PIĘKNA. PokaĹź swĂłj styl i osobowość. Daj siÄ™ zauwaĹźyć w tĹ‚umie. )KWlKetta \ostaÄ›a stYor\ona po to Dy YyrĂ?ĹŽnKaĂŁ sKĂľ stylem ,ej YyjĂĄtMoYy FesKIn YytyE\a noYe FroIK eYolWEjK 5portoYy EJaraMter teIo moFelW pr\ejaYKa sKĂľ Y NIEPRZECIĘTNEJ FynamKEe Fr\YKoYeIo naFYo\Ka K mWsMWlarnyEJ lKnKaEJ DoE\nyEJ MtĂ?re W\WpeÄ›nKa tylny aeroFynamKE\ny spojler 'leIanEMK

ZDECYDOWANIE

naMreİlony pr\�F \ostaě poFMreİlony KFealnKe YMomponoYanymK reƂeMtoramK

\ systemem Fo ja\Fy F\Kennej &4. YyMonanymK Y teEJnoloIKK .'& &la \apeYnKenKa YKĂľMs\eIo De\pKeE\eÄ?stYa tylne Ä°YKatÄ›a YyMonane sĂĄ rĂ?YnKeĹŽ Y teEJnoloIKK .'& )KWlKetta to taMĹŽe poE\WEKe

KOMFORTU

K pr\emyÄ°lana starannKe \aplanoYana pr\estr\eÄ?

4

5


6

7


I. N E TRZ onisz

S m E Z PR tĂłry

schr mu. tĹ‚u lKetta k A m T ce, w gieĹ‚kie 4omeo )KW aÄ›as O T S miejs m i z Kera sKĂľ #lHa \W 9yěåE\ J e O R P yjazne haose Ä›oĹŽenKaEJ op ytWlnym YnĂľtr oEJromatyE\n Prz rzed c Ke na tyEJ \a Y EKEJym pr\ FoEenKs\ mon \taÄ›ty tManKny s n p KĂľ siÄ™ lny YyDĂ?r 9Ä›aÄ° Kata s sEJroÄ? s ĹŽenKa Y MtĂ?rym yMoÄ?E\enKamK - K Y stylW retro 

Ä°Y am sa yEJ K Y otyY Yypo Fo t jnym aosKe m y J o E e E \ I M n e o atra FoD ono tyloY mnKj nKEa K po Ä&#x203A;oÄ°ĂŁ oÄ&#x203A;ĂĄE\ KĂľ s M a p K n E <apo KeroY n o K \ M K E m r ĂŁ ĂĄ a m Ä&#x203A; Ä° a y J E Kenn pr\e jaMo Yo Ä°lajĂĄ Mr yj ĂĄ o jĂĄtMo Ă?jram E\ne r y M FMre t K oF y s o Y s o p a o r l t \ þã tMoY a M W \ pK enty Ĺ&#x192; KelE\ FoFa \ no t E F a a r \ Z elem D o R o a r Kone Ä&#x203A;y F ZEST FesM petK\ R terKa a m a P M o m o % K s\er % E\na jaM raMty ĂŁ Y 2 a K K Y m K Ă?Y Ka taM \ama lKtr F\en e a K n s K Ĺ&#x17D; E mo noÄ° toYe ojem MtĂ?re spor p o e M Y aĹ&#x17D;nK DeÄ&#x203A;Mo K DaI K K MW l e t J Ho FnyE YyIo ona

4aEj

8

9


10

11


FUNKCJONALNE ROZWIÄ&#x201E;ZANIA TECHNICZNE. Wybierz zaawansowane rozwiÄ&#x2026;zania dla uproszczenia i poprawy jakoĹ&#x203A;ci Ĺźycia.

PRE-FILL s uMÄ&#x203A;aF MtĂ?ry po\Yala sMrĂ?EiĂŁ FroIĂľ JamoYania Y traMEie JamoYania aYaryjneIo

9 E\asaEJ MKeFy Ys\ystMo staje sKĂľ Eora\ DarF\Kej sMomplKMoYane )KWlKetta YyDKera proste De\proDlemoYe

HILL HOLDER s system YspomaIania ja\Fy pr\y rus\aniu poF IĂ?rĂľ

ro\YKĂĄ\anKa teEJnKE\ne 4o\YKĂĄ\anKa MtĂ?re FostosoYWjĂĄ sKĂľ Fo potr\eD MKeroYEy a taMĹ&#x17D;e \apeYnKajĂĄ popraYĂľ De\pKeE\eÄ?stYa ora\ optymalne poÄ&#x203A;ĂĄE\enKe

OSIÄ&#x201E;GĂ&#x201C;W i SPRAWNOĹ&#x161;CI

auta

\ pos\anoYaniem Ä°roFoYisMa naturalneIo #lHa 4omeo )iulietta \ostaÄ&#x203A;a \aprojeMtoYana po to Dy poF MaĹ&#x17D;Fym Y\IlĂľFem pr\yE\yniaĂŁ siĂľ Fo popraYy jaMoÄ°Ei Ĺ&#x17D;yEia

ALFA SAFETY STEERING s uMÄ&#x203A;aF MtĂ?ry pulsujĂĄEymi ruEJami na Mole MieroYniEy suIeruje MieroYEy YyMonanie maneYru pr\eEiYsMrĂľtu

TECHNOLOGIA LED na pr\eFniEJ i tylnyEJ Ä°YiatÄ&#x203A;aEJ \apeYnia popraYĂľ YiFoE\noÄ°Ei

)Ä&#x203A;Ă?Yne HunMEje i systemy oHeroYane stanFarFoYo Y YyposaĹ&#x17D;eniu moFelu )iulietta to

AFS s system FoÄ°Yietlania \aMrĂľtĂ?Y automatyE\nie reIuluje YiĂĄ\MĂľ Ä°YiatÄ&#x203A;a reĆ&#x201A;eMtorĂ?Y Y \aleĹ&#x17D;noÄ°Ei oF impulsĂ?Y ALFA Q2

s eleMtroniE\ny samoDloMujĂĄEy meEJani\m rĂ?Ĺ&#x17D;niEoYy t\Y ds\peraq IYarantujĂĄEy

sterujĂĄEyEJ YysyÄ&#x203A;anyEJ \ uMÄ&#x203A;aFu MieroYniE\eIo

De\pieE\eÄ?stYo i preEy\jĂľ ja\Fy nie\YyMle pr\yFatnĂĄ na MrĂľtyEJ FroIaEJ

ALFA DYNAMIC STEERING s noYy uMÄ&#x203A;aF \ De\poÄ°reFniĂĄ HunMEjĂĄ steroYania uMÄ&#x203A;aFem MieroYniE\ym \apeYniajĂĄEy preEy\jĂľ proYaF\enia poja\Fu

12

13


ALFA D.N.A. s system ten po\Yala na FostosoYanie osiĂĄIĂ?Y samoEJoFu Fo stylu ja\Fy i potr\eD MieroYEy Y rĂ?Ĺ&#x17D;nyEJ YarunMaEJ FroIoYyEJ 2o ustaYieniu pr\eÄ&#x203A;ĂĄE\niMa systemu Y po\yEji tryDu

DYNAMIC samoEJĂ?F \aEJoYuje siĂľ jaM rasoYa sportoYa #lHa 4omeo silniM reaIuje natyEJmiast EJYiloYe \YiĂľMs\enie EiÄ°nienia FoÄ&#x203A;aFoYania \apeYnia oFpoYieFniĂĄ moE a eleMtroniE\ny meEJani\m rĂ?Ĺ&#x17D;niEoYy #lHa 3 po\Yala na De\pieE\ne

poMonyYanie

\aMrĂľtĂ?Y 9

tryDie

DYNAMIC

FostĂľpna jest rĂ?YnieĹ&#x17D; HunMEja 2re(ill YyMor\ystujĂĄEa system '52 MtĂ?ra po\Yala maMsymalnie sMrĂ?EiĂŁ E\as reaMEji pr\y JamoYaniu 2r\y ustaYieniu pr\eÄ&#x203A;ĂĄE\niMa systemu Y po\yEji NATURAL naYet EoF\ienna ja\Fa jest pr\yjemniejs\a DarF\iej MomHortoYa i pÄ&#x203A;ynna 9 tryDie tym \uĹ&#x17D;yEie paliYa \ostaje oIraniE\one Fo minimum 9 tryDie

ALL WEATHER

)iulietta raF\i soDie

\ utr\ymaniem pr\yE\epnoÄ°Ei naYet Y najtruFniejs\yEJ YarunMaEJ ponieYaĹ&#x17D; Mor\ysta \ Ys\ystMiEJ systemĂ?Y aMtyYneIo De\pieE\eÄ?stYa 4eaMEja silniMa jest DarF\iej stonoYana i lepiej MontroloYana

14

UkĹ&#x201A;ad Alfa Romeo D.N.A. komunikuje siÄ&#x2122; z systemem komunikacji radiowej. 9yDrany tryD ja\Fy pre\entoYany jest na YyÄ°YietlaE\u Y postaEi ro\YijaneIo oMna

9yÄ°YietlaE\ uMÄ&#x203A;aFu naYiIaEji inHormuje o EiÄ°nieniu turDoFoÄ&#x203A;aFoYania i oFsetMu YyMor\ystania moEy silniMa

2re\entoYana jest rĂ?YnieĹ&#x17D; YartoÄ°ĂŁ pr\yspies\enia Y\FÄ&#x203A;uĹ&#x17D;neIo i DoE\neIo

15


<astosoYanie uMÄ&#x203A;aFu #lHa T%T to Yymierne Mor\yÄ°Ei s Fo mniejs\e \uĹ&#x17D;yEie paliYa Y porĂ?Ynaniu \ traFyEyjnĂĄ sMr\yniĂĄ DieIĂ?Y \ pr\emienniMiem momentu oDrotoYeIo s pr\y \amontoYaniu Y silniMu &iesla s moĹ&#x17D;liYoÄ°ĂŁ u\ysMania reMorFoYo nisMieIo Y sYojej Mlasie po\iomu \uĹ&#x17D;yEia paliYa i emisji spalin l Mm IMm s pr\y \amontoYaniu Y silniMu Den\ynoYym s moĹ&#x17D;liYoÄ°ĂŁ u\ysMania najleps\eIo po\iomu \uĹ&#x17D;yEia paliYa i YartoÄ°Ei emisji spalin Y Mlasie silniMĂ?Y o tej samej moEy l Mm IMm s moĹ&#x17D;liYoÄ°ĂŁ u\ysMania FoFatMoYej reFuMEji po\iomu \uĹ&#x17D;yEia paliYa i emisji spalin to pierYs\a

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGĂ&#x201C;W ALFA TCT

0oYatorsMi automatyE\ny uMÄ&#x203A;aF

FYuspr\ĂľIÄ&#x203A;oYa sMr\ynia DieIĂ?Y YspĂ?Ä&#x203A;praEujĂĄEa \ systemem 5tart 5top

pr\eniesienia napĂľFu \ FYoma suEJymi spr\ĂľIÄ&#x203A;ami sMÄ&#x203A;aFa siĂľ \ FYĂ?EJ rĂ?YnoleIÄ&#x203A;yEJ pr\eMÄ&#x203A;aFni

16

i umoĹ&#x17D;liYia uruEJomienie FruIiej poFE\as IFy pierYs\a naFal praEuje #lHa T%T Y porĂ?Ynaniu

s prosty sposĂ?D pr\eÄ&#x203A;ĂĄE\enia \ tryDu automatyE\neIo na seMYenEyjny tryD manualny

\ traFyEyjnymi automatyE\nymi sMr\yniami DieIĂ?Y \apeYnia o Yiele YiĂľMs\y MomHort i DarF\iej sportoYy

s s\yDs\a i Ä&#x203A;atYiejs\a \miana DieIĂ?Y De\ utraty moEy

styl ja\Fy #lHa T%T po\Yala taMĹ&#x17D;e na u\ysManie \YiĂľMs\onej spraYnoÄ°Ei auta i oDniĹ&#x17D;enie po\iomu \uĹ&#x17D;yEia

s jes\E\e YiĂľMs\e YraĹ&#x17D;enie sportoYeIo stylu ja\Fy Y tryDie seMYenEyjnym

paliYa 7MÄ&#x203A;aF ten s F\iĂľMi steroYaniu Y tryDie T+2 s moĹ&#x17D;e praEoYaĂŁ Y tryDaEJ EaÄ&#x203A;MoYiEie automatyE\nym

s optymalna inteIraEja \ pr\eÄ&#x203A;ĂĄE\niMiem systemu #lHa 4omeo &0# MtĂ?ry steruje \mianĂĄ DieIĂ?Y

luD seMYenEyjnym $ieIi moĹ&#x17D;na \mieniaĂŁ rĂľE\nie \a pomoEĂĄ FĹ&#x152;YiIni sMr\yni DieIĂ?Y Y IĂ?rĂľ luD Y FĂ?Ä&#x203A; luD

\IoFnie \ YyDranym moFelem ja\Fy &ynamiE FynamiE\ny 0atural neutralny i #ll 9eatJer

pr\yEisMĂ?Y Ä&#x203A;opateM \najFujĂĄEyEJ siĂľ Y Molumnie MieroYniEy

na MaĹ&#x17D;FĂĄ poIoFĂľ 

17


ALFA DYNAMIC STEERING s uMÄ&#x203A;aF MieroYniE\y noYej IeneraEji 1praEoYany speEjalnie po to Dy \aIYarantoYaĂŁ

ZAWIESZENIE.

MieroYEy najYyĹ&#x17D;s\ĂĄ satysHaMEjĂľ \ MieroYania samoEJoFem marMi #lHa 4omeo <alety teIo uMÄ&#x203A;aFu sĂĄ oFE\uYalne oF

o ja\FĂľ prĂ?DnĂĄ 9yMonane \ aluminium

pierYs\ej EJYili

MC PHERSON

1praEoYane Fla teIo moFelu uMÄ&#x203A;aFy \aYies\enia YrĂľE\ pros\ĂĄ siĂľ

UDOSKONALONE

\aYies\enie pr\eFnie

\apeYnia maMsymalny MomHort ja\Fy i s\tyYnoÄ°ĂŁ naFYo\ia pr\y poMonyYaniu

\aMrĂľtĂ?Y s E\uÄ&#x203A;y uMÄ&#x203A;aF MieroYniE\y \ De\poÄ°reFniĂĄ reaMEjĂĄ Ye Ys\ystMiEJ YarunMaEJ ja\Fy

MULTILINK

s peÄ&#x203A;na inteIraEja \ uMÄ&#x203A;aFami Montroli FynamiMi ja\Fy ora\ \ systemem #lHa &0#

0oYe ro\YiĂĄ\anie tylneIo \aYies\enia

s YysoMi MomHort ja\Fy YyniMajĂĄEy \ moĹ&#x17D;liYoÄ°Ei reIulaEji parametrĂ?Y praEy uMÄ&#x203A;aFu

samoEJoFu ora\ nie\YyMÄ&#x203A;y MomHort proYaF\enia -onstruMEja \aYies\enia \ostaÄ&#x203A;a opraEoYana taM aDy

MieroYniE\eIo \e YspomaIaniem s DarF\o Ä&#x203A;atYe proYaF\enie Y mieÄ°Eie i poFE\as YyMonyYania maneYrĂ?Y na parMinIu

Ä°reFniEa \aYraEania tylMo m 

IYarantuje FosMonaÄ&#x203A;ĂĄ pr\yE\epnoÄ°ĂŁ

\YiĂľMs\yĂŁ uĹ&#x17D;yteE\noÄ°ĂŁ pr\estr\eni DaIaĹ&#x17D;niMa i \mniejs\yĂŁ EiĂľĹ&#x17D;ar poja\Fu o ponaF MI Y porĂ?Ynaniu \ traFyEyjnym \aYies\eniem YieloYaJaE\oYym 2oFsumoYujĂĄE moFel )iulietta posiaFa YyjĂĄtMoYy uMÄ&#x203A;aF \aYies\enia s \ jeFnej strony sportoYy \ FruIiej s \Yrotny i MomHortoYy

s \uĹ&#x17D;yEie paliYa oDniĹ&#x17D;one o Y porĂ?Ynaniu \ traFyEyjnym uMÄ&#x203A;aFem teIo roF\aju

18

19


20

21


To rĂ?YnieĹ&#x17D; F\iĂľMi noYej platHormie moFel #lHa 4omeo )iulietta \ostaÄ&#x203A; u\nany

EWOLUCJA BEZPIECZEĹ&#x192;STWA.

za

Odkryj nowy wymiar w przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; z ufnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;.

najlepszy YyniM Y Jistorii tej MateIorii 5uMEes ten jest YyniMiem tysiĂľEy IoFzin analiz

bezpieczeĹ&#x201E;stwa,

patrz

NAJBEZPIECZNIEJSZY EUROPEJSKI SAMOCHĂ&#x201C;D KOMPAKTOWY YyniM i IYiazFeM YeFÄ&#x203A;uI EURO NCAP Eo stanoYi

PLATFORMIE MtĂ?ra

YirtualnyEJ testĂ?Y zFerzenioYyEJ testĂ?Y na platHormie d*y)e sliFeq oraz

z Molei opiera siĂľ na YieloletniEJ FoÄ°YiaFEzeniaEJ inĹ&#x17D;ynieryjnyEJ #lHy 4omeo 4ezultatem tyEJ praE sĂĄ

ponaF testĂ?Y poFzespoÄ&#x203A;Ă?Y i poFuMÄ&#x203A;aFĂ?Y TrzeEia linia oDEiĂĄĹ&#x17D;enia zYiĂľMsza zFolnoÄ°ĂŁ

praYFziYie innoYaEyjne rozYiĂĄzania <astosoYanie noYatorsMiEJ materiaÄ&#x203A;Ă?Y taMiEJ jaM aluminium

EzþİEi przeFniej Fo poEJÄ&#x203A;aniania enerIii i zmniejsza zarĂ?Yno siÄ&#x203A;y DezYÄ&#x203A;aFnoÄ°Ei jaM

maInez i stal o YysoMiej YytrzymaÄ&#x203A;oÄ°Ei pozYoliÄ&#x203A;o uzysMaĂŁ DarFzo YysoMĂĄ jaMoÄ°ĂŁ YyMonania YytrzymaÄ&#x203A;oÄ°ĂŁ

i FeHormaEje MaDiny pasaĹ&#x17D;ersMiej <YiĂľMszone DezpieEzeÄ?stYo pojazFu zapeYnia taMĹ&#x17D;e

i sztyYnoÄ°ĂŁ a taMĹ&#x17D;e zmniejszyĂŁ EiĂľĹ&#x17D;ar samoEJoFu 0oYa pÄ&#x203A;yta poFÄ&#x203A;oIoYa sama Y soDie stanoYi osoDny

 poFuszeM poYietrznyEJ Y YyposaĹ&#x17D;eniu stanFarFoYym Y EaÄ&#x203A;ej Iamie trzypunMtoYe

uMÄ&#x203A;aF MtĂ?ry YspĂ?Ä&#x203A;FziaÄ&#x203A;a z poszEzeIĂ?lnymi EzþİEiami meEJaniEznymi i eleMtroniEznymi samoEJoFu Y Eelu

pasy DezpieEzeÄ?stYa z poFYĂ?jnymi napinaEzami i oIraniEzniMami napiĂľEia Ä&#x203A;amana

zaIYarantoYania mu YysoMiEJ parametrĂ?Y meEJaniEznyEJ MomHortu i DezpieEzeÄ?stYa

Molumna MieroYniEy i uMÄ&#x203A;aF peFaÄ&#x203A;Ă?Y sterujĂĄEyEJ system aMtyYnyEJ zaIÄ&#x203A;Ă?YMĂ?Y typu

-onstruMEja moFelu )iulietta Dazuje na noYo opraEoYanej Fla teIo moFelu

dantiYJiplasJq oraz zapiĂľEia HoteliMĂ?Y FzieEiĂľEyEJ typu lsoĆ Z

)iulietta zapeYnia optymalnĂĄ YiFoEznoÄ°ĂŁ na zaMrĂľtaEJ 9 moFelu tym oprĂ?Ez reĆ&#x201A;eMtorĂ?Y DiMsenonoYyEJ zastosoYano uMÄ&#x203A;aF AFS #utomatiE (rontliIJt 5ystem <inteIroYany noYoEzesny uMÄ&#x203A;aF steroYania MtĂ?ry automatyEznie reIuluje MieruneM YiĂĄzMi Ä°YiatÄ&#x203A;a reĆ&#x201A;eMtorĂ?Y zIoFnie z zaEJoYaniem uMÄ&#x203A;aFu MieroYniEzeIo 9iĂĄzMa Ä°YiatÄ&#x203A;a moĹ&#x17D;e zmieniaĂŁ poÄ&#x203A;oĹ&#x17D;enie maMsymalnie o Â&#x152; proporEjonalne Fo promienia MrzyYizny -olejna HunMEja zaprojeMtoYana po to aDy zapeYniĂŁ MieroYEom YiĂľMszy MomHort jazFy i DezpieEzeÄ?stYo za MieroYniEĂĄ

22

23


POMRUK SATYSFAKCJI. WsĹ&#x201A;uchaj siÄ&#x2122; w harmoniÄ&#x2122; mocy i natury, pozwalajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; zachowaÄ&#x2021; czystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Ĺ&#x203A;rodowiska. ,uĹ&#x17D; sam oFIÄ&#x203A;os praEy silniMa #lHy 4omeo Ä°YiaFEzy o jeIo moEy MtĂ?ra pozostaje Y Jarmonii z naturĂĄ 0a tĂľ moE moĹ&#x17D;esz liEzyĂŁ zaYsze MieFy tylMo jej potrzeDujesz 9ieFz Ĺ&#x17D;e siĂľIajĂĄE po niĂĄ szanujesz Ä°roFoYisMo 1Herta silniMĂ?Y oDejmuje silniMi DenzynoYe i silniMi &iesla YyÄ&#x203A;ĂĄEznie Mlasy

EURO 5 uFosMonalone

teEJniEznie silniMi DenzynoYe z turDoFoÄ&#x203A;aFoYaniem T$ -/ T$ -/ i reYoluEyjny /ulti#ir -/ oraz trzy silniMi /ulti,et FruIiej IeneraEji s ,T&M -/ ,T&M -/ i ,T&M -/ 1HertĂľ uzupeÄ&#x203A;nia peÄ&#x203A;en Ĺ&#x17D;yEia silniM DenzynoYy T$i o moEy -/ montoYany Y eMsMluzyYnej Yersji 3uaFriHoIlio 8erFe MtĂ?ry stanoYi esenEjĂľ sportoYyEJ osiĂĄIĂ?Y #lHy 4omeo

ALFA MULTIAIR 5amoEJĂ?F MtĂ?ry zYiastuje noYĂĄ epoMĂľ zasÄ&#x203A;uIuje na silniMi DenzynoYe najnoYszej IeneraEji reYoluEyjne poF YzIlĂľFem osiĂĄIĂ?Y parametrĂ?Y eMoloIiEznyEJ i elastyEznoÄ°Ei 0aIroFa za najlepszy silniM Y MonMursie d+nternational 'nIine oH tJe ;earq przyznana silniMoYi /ulti#ir jest Yyrazem uznania Fla jeIo FosMonaÄ&#x203A;yEJ EeEJ TytuÄ&#x203A; ten jest jeFnym z najDarFziej poĹ&#x17D;ĂĄFanyEJ miĂľFzynaroFoYyEJ YyrĂ?Ĺ&#x17D;nieÄ? Y MateIorii silniMĂ?Y s /oE zYiĂľMszona o s FziĂľMi zastosoYaniu YysoMospraYneIo proĆ lu MrzyYMi s 1 YiĂľMszy moment oDrotoYy przy nisMiEJ oDrotaEJ FziĂľMi DezpoÄ°reFniej reIulaEji sMoMu zaYoru s <ryY lepszy naYet o FziĂľMi YysoMiemu EiÄ°nieniu masy poYietrza

s <mniejszony naYet o poziom emisji spalin FziĂľMi YyeliminoYaniu strat Y uMÄ&#x203A;aFzie pomp

Jednostki napÄ&#x2122;dowe

START & STOP

7MÄ&#x203A;aF ten MtĂ?ry moĹ&#x17D;na YÄ&#x203A;ĂĄEzyĂŁ luD YyÄ&#x203A;ĂĄEzyĂŁ Y FoYolnym momenEie

automatyEznie YyÄ&#x203A;ĂĄEza silniM na Ezas postoju Y MorMu i zmniejsza FziĂľMi temu zuĹ&#x17D;yEie paliYa emisjĂľ szMoFliYyEJ spalin oraz poziom natĂľĹ&#x17D;enia JaÄ&#x203A;asu 7MÄ&#x203A;aF ten FostĂľpny jest Ye YszystMiEJ YersjaEJ z YyjĂĄtMiem T$i -/

GSI )iulietta YyposaĹ&#x17D;ona jest Y jeszEze jeFen uMÄ&#x203A;aF MtĂ?ry przyEzynia siĂľ Fo oDniĹ&#x17D;enia poziomu zuĹ&#x17D;yEia paliYa i emisji spalin 9sMaĹ&#x152;niM zmiany DieIu )5+ )ear 5JiHt +nFiEator suIeruje MieroYEy YyDĂ?r optymalneIo DieIu ze YzIlĂľFu na spraYnoÄ°ĂŁ silniMa i zuĹ&#x17D;yEie paliYa 9sMazuje optymalny DieI za pomoEĂĄ oFpoYieFnieIo symDolu na YyÄ°YietlaEzu 7MÄ&#x203A;aF ten praEuje przez EaÄ&#x203A;y Ezas po 24

YyDraniu pozyEji tryDu jazFy 014/#. i #.. 9'#T*'4 Y systemie #lHa &0#

Liczba cylindrĂłw, ukĹ&#x201A;ad

1.4 TB 105 KM

1.4 TB 120 KM

1.4 TB LPG 120 KM

1.4 TB MultiAir 170 KM/TCT

1750 TBi 235 KM

1.6 JTDM 105 KM

2.0 JTDM 140 KM

2.0 JTDM 170 KM/TCT

 Y rzĂľFzie

 Y rzĂľFzie

 in line

 Y rzĂľFzie

 Y rzĂľFzie

 Y rzĂľFzie

 Y rzĂľFzie

 Y rzĂľFzie

Moc maksymalna [kW â&#x20AC;&#x201C; obr./min]

Moment obrotowy [Nm â&#x20AC;&#x201C; obr./min]

PrÄ&#x2122;dkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; maksymalna [km/h]

Przyspieszenie 0â&#x20AC;&#x201C;100 km/h [s]

3

PojemnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; [cm ]

CiÄ&#x2122;Ĺźar [kg]

 2T .2)Norma emisji

'uro 

'uro 

'uro 

'uro 

'uro 

'uro 

'uro 

'uro 

Start & Stop

5tanFarF

5tanFarF

s

5tanFarF

s

5tanFarF

5tanFarF

5tanFarF

Emisja spalin C02 [g/km]

25


GIULIETTA 1.4 TURBO LPG, silniM z HaDryEznĂĄ instalaEjĂĄ IazoYĂĄ jest IYaranEjĂĄ najYyĹ&#x17D;szej OSZCZÄ&#x2DC;DNOĹ&#x161;CI przyEzyniajĂĄEej siĂľ Fo znaEzneIo oDniĹ&#x17D;enia poziomu emisji spalin i zuĹ&#x17D;yEia paliYa <aprojeMtoYany i zDuFoYany z IYaranEjĂĄ #lHa 4omeo nie traEi niE na osiĂĄIaEJ 5ilniM turDo -/ z turDoFoÄ&#x203A;aFoYaniem zapeYnia taMie same parametry Y zaMresie momentu oDrotoYeIo i| moEy jaM

1 2 3 4 5

<DiorniM .2) 7MÄ&#x203A;aF YielozaYoroYy i urzĂĄFzenia DezpieEzeÄ?stYa <aYĂ?r YleYu .2) 2rzeYoFy .2) 'leMtroniEzny uMÄ&#x203A;aF steroYania

6 7 8 9 10

9trysMiYaEze .2) 'lement Fo Ć ltroYania .2) Y Hazie IazoYej 4eIulator EiÄ°nienia 2rzeÄ&#x203A;ĂĄEzniM .2)Denzyna i YsMaĹ&#x152;niM poziomu paliYa <DiorniM na DenzynĂľ

silniM DenzynoYy 9 Eelu uzysMania optymalneIo FaYMoYania paliYa Y ManaÄ&#x203A;aEJ Yymiany EiepÄ&#x203A;a silniMa #lHa 4omeo zFeEyFoYaÄ&#x203A;a siĂľ na zastosoYanie synEJronizoYaneIo seMYenEyjneIo uMÄ&#x203A;aFu MULTIPOINT

3 9

7

z speEjalnymi YtrysMiYaEzami i DezpoÄ°reFnim YtrysMiem Y Hazie IazoYej

8 6

2 1

WLEW zDiorniMa s YyposaĹ&#x17D;ony Y zaYĂ?r Dezpie EzeÄ?stYa s znajFuje siĂľ oDoM zDiorniMa na DenzynĂľ

ZBIORNIK na .2) Fla YyIoFy zostaÄ&#x203A; umieszEzony Y zaMrytym miejsEu Y DaIaĹ&#x17D;niMu MtĂ?reIo pojemnoÄ°ĂŁ po tej moFyĆ MaEji Yynosi litrĂ?Y

)iulietta .2) Faje moĹ&#x17D;liYoÄ°ĂŁ jazFy zarĂ?Yno na Den zynie jaM i .2) 9ystarEzy tylMo naEisnĂĄĂŁ przyEisM na FesEe rozFzielEzej Y Eentralnym tunelu

5

4

26

10

27


SWOBODA JAZDY. Poczuj przyjemnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wyruszania na odkrywanie Ĺ&#x203A;wiata w nowy sposĂłb. SYSTEM RADIOWO-NAWIGACYJNY z mapami i YyÄ°YietlaEzem typu dpopupq <aprojeMtoYany speEjalnie Fo moFelu )iulietta noYoEzesny system multimeFialny zostaÄ&#x203A; FosMonale FopasoYany Fo MsztaÄ&#x203A;tu Monsoli Eentralnej 7rzĂĄFzenie to moĹ&#x17D;e DyĂŁ YyMorzystyYane Fo zarzĂĄFzania YszystMimi HunMEjami teEJniEznymi pojazFu Y tym Fo rozmĂ?Y teleHoniEznyEJ naYiIaEji i YyÄ°Yietlania parametrĂ?Y praEy uMÄ&#x203A;aFu #lHa &0# i T/% TraHĆ E /essaIe %Jannel 9szystMo z zaEJoYaniem peÄ&#x203A;neIo DezpieEzeÄ?stYa 9yÄ°YietlaEz typu dpopupq pozYala MieroYEy na spraYFzanie prezentoYanyEJ inHormaEji Dez MonieEznoÄ°Ei oFryYania YzroMu oF FroIi 5ystem ten moĹ&#x17D;e DyĂŁ rĂ?YnieĹ&#x17D; uĹ&#x17D;yYany Fo steroYania oFtYarzaniem muzyMi z zaEJoYaniem najYyĹ&#x17D;szej jaMoÄ°Ei FĹ&#x152;YiĂľMu FziĂľMi zastosoYaniu najnoYoEzeÄ°niejszeIo systemu auFio BOSEÂŽ

BLUE&MEâ&#x201E;˘ - TOMTOM 2rzenoÄ°na naYiIaEja stYorzona Ye YspĂ?Ä&#x203A;praEy Ć rm #lHa 4omeo i Tom Tom 1DuFoYa urzĂĄFzenia MtĂ?ra zostaÄ&#x203A;a perHeMEyjnie zinteIroYana ze Ä°roFMoYĂĄ EzþİEiĂĄ FesMi rozFzielEzej eliminuje potrzeDĂľ uĹ&#x17D;yEia MaDla zasilania &ziĂľMi temu oDsÄ&#x203A;uIa urzĂĄFzenia jest erIonomiEzna i DezpieEzna 4ozYiĂĄzania te pozYalajĂĄ na FosMonaÄ&#x203A;ĂĄ inteIraEjĂľ systemu naYiIaEji z samoEJoFem Fo EzeIo Y maMsymalnym stopniu przyEzynia siĂľ system $lue/ev MtĂ?ry umoĹ&#x17D;liYia steroYanie naYiIaEjĂĄ za pomoEĂĄ poleEeÄ? IÄ&#x203A;osoYyEJ i przyEisMĂ?Y umieszEzonyEJ na MieroYniEy 5ystem ten jest oHeroYany Y speEjalnej Yersji Fo #lHy 4omeo z eMranem FotyMoYym q +3 4outesv mapami 'uropy z MrajĂ?Y inHormaEjami na temat uĹ&#x17D;yteEznyEJ miejsE 21+ i HunMEjami aMtualizaEji map Y tryDie online

28

29


30


WERSJE WYPOSAŻENIA I PAKIETY

32

33


PROGRESSION

DostÄ&#x2122;pne silniki: 1.4 TB 105 KM â&#x20AC;&#x201C; 1.4 TB 120 KM â&#x20AC;&#x201C; 1.4 TB LPG 120 KM â&#x20AC;&#x201C; 1.4 MultiAir 170 KM â&#x20AC;&#x201C; 1.4 MultiAir 170 KM TCT, 1.6 JTDM 105 KM, 2.0 JTDM 140 KM

System Alfa Romeo D.N.A. standard

ÄŻwiatÄ&#x203A;ĂĄ przednie i tylne wykonane w technologii .ED standard

-limatyzacja manualna standard s System Alfa Romeo D.N.A. s 6 poduszek powietrznych s ABS + Brake Assistant s 'lektroniczny mechanizm rĂ?Ĺ&#x17D;nicowy Alfa 3 s System 'S2 z ukÄ&#x203A;adem *ill *older s 7kÄ&#x203A;ad kierowniczy typu Dual 2inion s ÄŻwiatÄ&#x203A;a do jazdy dziennej Ĺ&#x17D;arĂ?wki .'D s Elektrycznie podgrzewane lusterka boczne w kolorze nadwozia s Tylny spojler s Tapicerka materiaÄ&#x203A;owa Sprint

s Dzielona skÄ&#x203A;adana tylna kanapa s System mocowania fotelikĂ?w dzieciĂľcych +soĆ Z s -omputer pokÄ&#x203A;adowy s Zamek centralny sterowany z pilota s System StartStop oraz system )S+

)ear Shift +ndicator sugerujĂĄcy kierowcy odpowiedni moment zmiany biegu s Elektrycznie sterowane szyby przednie s -limatyzacja manualna s -oÄ&#x203A;a stalowe 6 z koÄ&#x203A;pakami i oponami s -oÄ&#x203A;o kierownicy i gaÄ&#x203A;ka skrzyni biegĂ?w obite skĂ?rĂĄ s Radio %D/2 z 6 gÄ&#x203A;oÄ°nikami Tkanina Sprint 298 %zarna standard

34

System StartStop oraz system )S+ )ear Shift +ndicator sugerujĂĄcy kierowcy odpowiedni moment zmiany biegu 35


DISTINCTIVE

Dostępne silniki: 1.4 TB 120 KM – 1.4 TB LPG 120 KM – 1.4 MultiAir 170 KM – 1.4 MultiAir 170 KM TCT – 1.6 JTDM 105 KM – 2.0 JTDM 140 KM – 2.0 JTDM 170 KM

140 Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa standard

023 Szyby sterowane elektrycznie przednie i tylne standard

416 Tempomat standard

Wyposażenie jak w wersji Progression, a dodatkowo: s Tapicerka materiaěowa %ompetizione s 9yİwietlacz /atriZ z podİwietleniem na biaěo s %hromowane wykoĝczenia zewnõtrzne s Sterowanie radiem z koěa kierownicy s įwiatěa przeciwmgielne s Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa s Tempomat s Sportowe felgi ze stopÏw lekkich 6 z oponami s Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie s 2oděokietnik przedni i tylny

36

Tkanina Competizione

Skóra

Skóra typu cannelloni

168 Czarna standard 125 Czarno-szara alternatywny standard

408 Czarna opcja 465 Naturalna opcja

423 Czarna opcja 401 Czerwona opcja

Chromowane obramowania szyb standard

245 Sterowanie radiem z koěa kierownicy standard 37


PAKIETY

4RR Obudowy lusterek bocznych z satynowym wykoĝczeniem

5EM ReƂektory przednie z ciemnym wykoĝczeniem

4CS Zestaw aluminiowych pedaěów sportowych

018 Aluminiowe listwy progowe

PAKIET PREMIUM

PAKIET SPORT

(Dostępny dla Distinctive)

(Dostępny dla Distinctive)

s System Blue/e z przyciskami sterowania w kole kierownicy s Tylny czujnik parkowania s įwiatěa ksenonowe z systemem A(S s Teleskopowe spryskiwacze reƂektorów

s -oěa ze stopów lekkich lub s Czarne wnõtrze z panelem ze szczotkowanego aluminium s Nakěadki aluminiowe na pedaěy s Sportowe zawieszenie s ReƂektory przednie z ciemnym wykoĝczeniem

321 Skórzana kierownica z czarnym matowym panelem i czerwonym obszyciem 38

39


QUADRIFOGLIO VERDE

DostÄ&#x2122;pne silniki: 1750 TBi 235 KM

4MP Elementy deski rozdzielczej z polerowanego szczotkowanego aluminium standard 321 SkĂłrzana kierownica z czerwonym obszyciem standard 4CS Zestaw aluminiowych nakÄ&#x203A;adek na pedaÄ&#x203A;y i podnĂłĹ&#x17D;ek kierowcy standard

MIÄ&#x2DC;DZYNARODOWY OĹ&#x161;RODEK BEZPIECZNEJ JAZDY

WyposaĹźenie jak w wersji Distinctive, a dodatkowo: s 9nĂľtrze wykoÄ?czone skĂłrĂĄ i tkaninĂĄ z mikroĆ brĂĄ z czerwonym obszyciem s SkĂłrzana kierownica z czerwonym obszyciem s Zestaw aluminiowych nakÄ&#x203A;adek na pedaÄ&#x203A;y s Elementy deski rozdzielczej z polerowanego szczotkowanego aluminium s Obudowa lusterek bocznych w satynowym kolorze s ReĆ&#x201A;ektory przednie z ciemnym wykoÄ?czeniem s Czarne wykoÄ?czenie wnĂľtrza s Przyciemniane tylne szyby s ObniĹ&#x17D;one sportowe zawieszenie s Czerwone zaciski hamulcĂłw przednich i tylnych o zwiĂľkszonych wymiarach s ReĆ&#x201A;ektory ksenonowe ze spryskiwaczami s .ogo 3uadrifoglio 8erde â&#x20AC;&#x201C; Zielona Czterolistna Koniczyna s Sportowe felgi ze stopĂłw lekkich z otworami i oponami 

Czy chcesz sprĂłbowaĂŁ jazdy w ekstremalnych warunkach udoskonaliĂŁ swoje umiejĂľtnoÄ°ci prowadzenia samochodu i wyprĂłbowaĂŁ modele i wersje Alfy Romeo na torze! 9szystko to moĹ&#x17D;esz zrobiĂŁ w /iĂľdzynarodowym OÄ°rodku Bezpiecznej ,azdy. Zapytaj swojego dealera o moĹ&#x17D;liwoÄ°ĂŁ wziĂľcia dziaÄ&#x203A;u w kursach.

WWW.GUIDASICURA.IT

SkĂłra i tkanina z mikrofibrĂĄ

SkĂłra typu cannelloni

SkĂłra typu cannelloni

323 Czarna z czerwonym obszyciem

standard

901 Czerwona z czerwonym obszyciem

opcja

923 Czarna z czerwonym obszyciem

opcja

Symbol Zielonej Czterolistnej Koniczyny po raz pierwszy pojawiÄ&#x203A; siĂľ na samochodzie Alfa Romeo w r. Kierowca 7go SiXocci zawsze na drugim miejscu w sportowych rywalizacjach zleciÄ&#x203A; namalowanie tego symbolu na nadwoziu by przyniĂłsÄ&#x203A; mu szczþİcie na trudnym wyÄ°cigu Targa (lorio. Czar zadziaÄ&#x203A;aÄ&#x203A; â&#x20AC;&#x201C; na ostatnim etapie wyÄ°cigu SiXocci przeÄ&#x203A;amaÄ&#x203A; zÄ&#x203A;ĂĄ passĂľ. 9tedy to po raz pierwszy Alfa Romeo i kierowca przekroczyli liniĂľ mety przed innymi i odnieÄ°li zwyciĂľstwo. Od tego czasu Zielona Czterolistna Koniczyna towarzyszy poczynaniom Alfy Romeo i promuje wizerunek najbardziej sportowych samochodĂłw. Teraz dostĂľpna jest rĂłwnieĹ&#x17D; w specjalnej wersji modelu Alfa Romeo )iulietta wyposaĹ&#x17D;onej w silnik turbobenzynowy TBi K/. Rezultatem tego jest jednostka napĂľdowa o osiĂĄgach odpowiadajĂĄcych silnikowi -litrowemu lecz o ekonomicznym zuĹ&#x17D;yciu paliwa typowym dla -cylindrowego silnika kompaktowego. /oc wÄ&#x203A;aÄ°ciwa K/litr i wÄ&#x203A;aÄ°ciwy moment obrotowy wynoszĂĄcy Nmlitr to najlepsze osiĂĄgi na Ä°wiecie w tej kategorii. 40

41


Specyfikacja techniczna 1.4 TB 105 KM

1.4 TB 120 KM

1.4 TB LPG 120 KM

 w rzĂľdzie Z 6 . przy obr.min 6 . przy obr.min

 w rzĂľdzie Z 6  przy obr.min 6 przy obr.min

 w rzĂľdzie Z 6 . przy obr.min 6 . przy obr.min

Pasek zĂľbaty z popychaczami hydraulicznymi ze staÄ&#x203A;ym rozrzĂĄdem

Pasek zĂľbaty z popychaczami hydraulicznymi ze staÄ&#x203A;ym rozrzĂĄdem

Wielopunktowy wtrysk paliwa

/P(+ z turbosprĂľĹ&#x17D;arkĂĄ z intercoolerem

1.4 TB MultiAir 170 KM ALFA TCT

s

s

1750 TBI 235 KM

1.6 JTDM 105 KM

2.0 JTDM 140 KM

 w rzĂľdzie Z 6 , przy obr.min , przy obr.min

 w rzĂľdzie Z, , przy obr.min ,6 przy obr.min

 w rzĂľdzie ,Z, 6, przy obr.min , przy obr.min

 w rzĂľdzie Z, 6 6, przy obr.min ,6 przy obr.min

 w rzĂľdzie Z, 6 6, przy obr.min ,6 przy obr.min

Pasek zĂľbaty z popychaczami hydraulicznymi ze staÄ&#x203A;ym rozrzĂĄdem

Pasek zĂľbaty z popychaczami hydraulicznymi i systemem /ultiAir

Dwa wariatory faz

Pasek zĂľbaty z popychaczami hydraulicznymi

Pasek zĂľbaty z popychaczami hydraulicznymi

Pasek zĂľbaty z popychaczami hydraulicznymi

Wielopunktowy wtrysk paliwa

/P(+ z turbosprĂľĹ&#x17D;arkĂĄ z intercoolerem

Wielopunktowy wtrysk paliwa

/P(+ z turbosprĂľĹ&#x17D;arkĂĄ z intercoolerem

Wielopunktowy wtrysk paliwa

/P(+ , /ultiAir z turbosprĂľĹ&#x17D;arkĂĄ z intercoolerem

BezpoÄ°redni wtrysk paliwa, turbosprĂľĹ&#x17D;arka z intercoolerem, system przepÄ&#x203A;ukiwania cylindrĂłw

/ulti,et bezpoÄ°redni wtrysk paliwa 6 bar, turbosprĂľĹ&#x17D;arka z intercoolerem

/ulti,et bezpoÄ°redni wtrysk paliwa 6 bar, turbosprĂľĹ&#x17D;arka ze zmiennĂĄ geometriĂĄ i z intercoolerem

/ulti,et bezpoÄ°redni wtrysk paliwa 6 bar, turbosprĂľĹ&#x17D;arka ze zmiennĂĄ geometriĂĄ i z intercoolerem

Standard

Standard

NiedostĂľpny

Standard

NiedostĂľpny

Standard

Standard

Standard

6 Ah

6 Ah

6 Ah

6 Ah

6 Ah

 Ah6

 Ah6

 Ah6

przedni

przedni

przedni

przedni

przedni

przedni

przedni

przedni

manualna, 6 biegĂłw

manualna, 6 biegĂłw

manualna, 6 biegĂłw

manualna, 6 biegĂłw s6 biegĂłw z podwĂłjnym sprzĂľgÄ&#x203A;em

2.0 JTDM 170 HP

ALFA TCT

CHARAKTERYSTYKA .iczba cylindrĂłw ukÄ&#x203A;ad ÄŻrednica i skok =mm? ObjĂľtoÄ°ĂŁ skokowa =cm? StopieÄ? sprĂľĹ&#x17D;ania /aksymalna moc =k9 K/ â&#x20AC;&#x201C; obr.min? D;NA/+C /aksymalny moment obrotowy =Nm kgm â&#x20AC;&#x201C; obr.min? D;NA/+C RozrzĂĄd

7kÄ&#x203A;ad zasilania System StopStart automatycznego wÄ&#x203A;ĂĄczaniawyÄ&#x203A;ĂĄczania silnika przy krĂłtkich postojach w trakcie jazdy miejskiej pozwalajĂĄcy na optymalizacjĂľ zuĹ&#x17D;ycia paliwa i poziomu emisji CO INSTALACJA ELEKTRYCZNA (12V) Akumulator pojemnoÄ°ĂŁ =Ah?alternator =A? UKĹ AD PRZENIESIENIA NAPÄ&#x2DC;DU NapĂľd

manualna, 6 biegĂłw

manualna, 6 biegĂłw

manualna, 6 biegĂłw

manualna, 6 biegĂłw s 6 biegĂłw z podwĂłjnym sprzĂľgÄ&#x203A;em

OPONY Ogumienie podstawowe

 R6 8

 R6 8

 R6 8

 R6 8

 R W

 R6 8

 R6 8

 R6 8

UKĹ AD KIEROWNICZY PrzekÄ&#x203A;adnia kierownicza ÄŻrednica zawracania =m?

Dual Pinion ,

Dual Pinion ,

Dual Pinion ,

Dual Pinion ,

Dual Pinion ,

Dual Pinion ,

Dual Pinion ,

Dual Pinion ,

7doskonalony ukÄ&#x203A;ad /cPherson z aluminiowymi zwrotnicami; stabilizator zamontowany na pionowych Ä&#x203A;ĂĄcznikach /ultilink z ramĂĄ pomocniczĂĄ i aluminiowymi wahaczami oraz stabilizatorem

7doskonalony ukÄ&#x203A;ad /cPherson z aluminiowymi zwrotnicami; stabilizator zamontowany na pionowych Ä&#x203A;ĂĄcznikach /ultilink z ramĂĄ pomocniczĂĄ i aluminiowymi wahaczami oraz stabilizatorem

7doskonalony ukÄ&#x203A;ad /cPherson z aluminiowymi zwrotnicami; stabilizator zamontowany na pionowych Ä&#x203A;ĂĄcznikach /ultilink z ramĂĄ pomocniczĂĄ i aluminiowymi wahaczami oraz stabilizatorem

7doskonalony ukÄ&#x203A;ad /cPherson z aluminiowymi zwrotnicami; stabilizator zamontowany na pionowych Ä&#x203A;ĂĄcznikach /ultilink z ramĂĄ pomocniczĂĄ i aluminiowymi wahaczami oraz stabilizatorem

7doskonalony ukÄ&#x203A;ad /cPherson z aluminiowymi zwrotnicami; stabilizator zamontowany na pionowych Ä&#x203A;ĂĄcznikach /ultilink z ramĂĄ pomocniczĂĄ i aluminiowymi wahaczami oraz stabilizatorem

Skrzynia biegĂłw

ZAWIESZENIE Przednie Tylne

7doskonalony ukÄ&#x203A;ad /cPherson 7doskonalony ukÄ&#x203A;ad /cPherson 7doskonalony ukÄ&#x203A;ad /cPherson z aluminiowymi zwrotnicami; stabilizator z aluminiowymi zwrotnicami; stabilizator z aluminiowymi zwrotnicami; stabilizator zamontowany na pionowych Ä&#x203A;ĂĄcznikach zamontowany na pionowych Ä&#x203A;ĂĄcznikach zamontowany na pionowych Ä&#x203A;ĂĄcznikach /ultilink z ramĂĄ pomocniczĂĄ /ultilink z ramĂĄ pomocniczĂĄ /ultilink z ramĂĄ pomocniczĂĄ i aluminiowymi wahaczami oraz i aluminiowymi wahaczami oraz i aluminiowymi wahaczami oraz stabilizatorem stabilizatorem stabilizatorem

ZAWIESZENIE Przednie Tylne

 6

 6

 6

 6

 

 6

 6

 6

POJEMNOĹ&#x161;Ä&#x2020; ZBIORNIKA PALIWA â&#x20AC;&#x201C; MASY PojemnoÄ°ĂŁ zbiornika paliwa =l? /asa samochodu gotowego do drogi D+N =kg? /aks. ciĂľĹ&#x17D;ar holowanej przyczepy =kg?

6 

6 

6 PT - .P) 

6 s 

6 

6 

6 

 s 

OSIÄ&#x201E;GI PrĂľdkoÄ°ĂŁ maksymalna =kmh? Przyspieszenie kierowca + kg â&#x20AC;&#x201C; kmh =s?

6 ,

 ,

 ,

, s,

 6,

 ,

 ,

, s,

, , 6, Euro 

, Benzyna - , .P) , Benzyna - 6, .P) 6, Benzyna - , .P) Benzyna - .P) Euro 

, s6, ,6 s, , s, s Euro 

, , ,6 Euro 

, , , Euro 

,6 , , Euro 

, s, , s, , s, s Euro 

ZUĹťYCIE PALIWA â&#x20AC;&#x201C; EMISJA SPALIN zgodnie z DyrektywÄ&#x2026; 1999/100/WE ZuĹ&#x17D;ycie paliwa w cyklu miejskim =l km? , W cyklu pozamiejskim , W cyklu mieszanym 6, Emisja CO =gkm? Klasyfikacja Ä°rodowiskowa Euro 

42643


Wyposażenie standardowe i opcje KOD OPCJI

PROGRESSION

Standards Opcja

Niedostõpne -

DISTINCTIVE

QUADRIFOGLIO VERDE

̆

̆ ̆ ̆

̆

̆

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE Wykoĝczenia chromowe

chromowane obramowanie szyby

4M9

Przyciemniane tylne szyby

070

Teleskopowe wycieraczki reƂektorów

102

Elektryczne podgrzewane lusterka boczne w kolorze nadwozia

041

Skěadane lusterka boczne sterowane elektrycznie

341

Dach przeszklony, panoramiczny

400

̆

.akier pastelowy .akier /etalizowany Trzywarstwowy lakier czerwony C

400 Dach przeszklony, panoramiczny 270

Koěa stalowe z koěpakiem 6 i oponami 

̆

߻

߻

(elgi ze stopów lekkich 6 w wersji Elegant z oponami 

431

Sportowe felgi 6 ze stopów lekkich z oponami 

432

Sportowe felgi dturbinoweq ze stopów lekkich z oponami 

420

߻

Sportowe felgi ze stopów lekkich 

wzór z otworami z oponami 

421

̆

(elgi ze stopów lekkich szprychowe w wersji elegant z oponami 

433

߻

Sportowe felgi dturbinoweq ze stopów lekkich z oponami 

435

߻

Sportowe felgi ze stopów lekkich wzór z otworami z oponami 

439

Sportowe felgi dturbinoweq z ciemnym wykoĝczeniem z oponami 

55E

Zawieszenie sportowe

377

̆

Obudowa lusterek bocznych z satynowym wykoĝczeniem

4RR

̆

߻ ̆

߻

s

Podwójna koĝcówka rury wydechowej

w wersji . ,TDM K/

߻

s

w wersji . ,TDM i K/

̆

Zaciski hamulców lakierowane na czerwono

4SU

̆

ReƂektory przednie z ciemnym wykoĝczeniem

5EM

̆

44

923

432 Sportowe felgi 6 ze stopów lekkich z oponami 

420 Sportowe felgi dturbinoweq ze stopów lekkich z oponami 

421 Sportowe felgi ze stopów lekkich 

wzór z otworami z oponami 

433 (elgi ze stopów lekkich szprychowe w wersji Elegant z oponami 

435 Sportowe felgi dturbinoweq ze stopów lekkich z oponami 

439 Sportowe felgi ze stopów lekkich 

wzór z otworami z oponami 

55E Sportowe felgi dturbinoweq w ciemnym wykoĝczeniu z oponami 

̆

926

Tylny spojler

431 (elgi ze stopów lekkich 6 w wersji Elegant z oponami 

߻

Spojlery boczne

Emblemat 3uadrifoglio 8erde – Zielona Czterolistna Koniczyna

Koěpak 6 z oponami 

߻

߻

̆

̆

̆

̆

45


Standardowe wyposażenie i opcje

Standards Opcja

Niedostõpne -

KOD OPCJI

PROGRESSION

DISTINCTIVE

QUADRIFOGLIO VERDE

Przednie szyby elektryczne po stronie kierowcy i pasaŎera z mechanizmem podnoszenia i opuszczania

028

̆

̆

̆

Szyby elektryczne tylne

023

̆

̆

Aluminiowe listwy progowe

018

Czarny wystrój wnõtrza

5KW

Poděokietnik przedni ze schowkiem

132

Klimatyzacja manualna

025

7kěad dwustrefowej automatycznej klimatyzacji

140

Tempomat

416

̆ ߻ ̆ ̆

̆ ̆ ߻ ̆ ̆

Elementy deski rozdzielczej z polerowanego szczotkowanego aluminium

4MP

̆

Zestaw akcesoriów dla palácych

989

Aluminiowe nakěadki na pedaěy

4CS

̆ ̆ ߻ ߻ ̆ ߻

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

Siedzenia obite tkaniná Sprint Siedzenia obite tkaniná Competizione Siedzenia wykonane w skórze i w tkaninie z mikroƁbry Tapicerka z plecioná skórá

211

Siedzenia w skórze z wzorem cannelloni

212

Regulacja odcinka lõdŌwiowego przedniego siedzenia

40Y

Regulowana wysokoİã siedzenia pasaŎera

454

Dzielona tylna kanapa 6

195

Elektrycznie regulowane przednie siedzenia z pamiõciá ustawieĝ

177

Ogrzewane przednie siedzenia

452

̆

߻ ̆

̆ ߻ ߻

tylko z pakietem SPORT

߻

tylko z pakietem SPORT

48F Podİwietlenie zegarów na biaěo z komputerem pokěadowym

018 Aluminiowe listwy progowe

̆

̆

̆

̆ ߻

̆ ̆ ̆

̆ ̆ ̆

132 Poděokietnik przedni ze schowkiem

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne Komputer pokěadowy

48F

Wyİwietlacz /atriZ z podİwietlaniem na biaěo

4GF

Oparcie siedzenia z kieszeniami Zagěówek na İrodkowym tylnym siedzeniu z poděokietnikiem

275

̆

̆

̆

Skórzana kierownica

320

̆

̆

Skórzana kierownica z czerwonym obszyciem

321

߻ s

416 Tempomat

275 Poděokietnik tylny z uchwytami na napoje 46

452 Podgrzewane przednie siedzenia 177 Elektrycznie regulowane przednie siedzenia z pamiõciá ustawieĝ

140 Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja 47


Standardowe wyposażenie i opcje

Standards Opcja

Niedostõpne -

KOD OPCJI

PROGRESSION

DISTINCTIVE

QUADRIFOGLIO VERDE

Przednie poduszki boczne

505

Kurtyny powietrzne dwindow bagq

614

s s s

s s s

s s s

ABS + Brake Assistant, elektroniczny mechanizm róŎnicowy 3, ESP + *ill *older

392

s

s

s

s s

s s

s s -

s

s

s

s

s

BEZPIECZEŃSTWO/FUNKCJONALNOŚĆ Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasaŎera

System SBR przypominajácy o zapiõciu pasów (iZ)o – zestaw do naprawy opon Koěo zapasowe dojazdowe do obrõczy 6 R6

803

Koěo zapasowe dojazdowe do obrõczy i  R 4UE Alarm fabryczny

213

Czujnik temperatury zewnõtrznej Podgrzewana przednia szyba z powěoká zabezpieczajácá przed oİlepieniem

253

Czujnik wilgoci i zapachów

6FV

Tylny czujnik parkowania

52B

įwiatěa przeciwmgielne

097

ReƂektory biksenonowe z systemem adaptacyjnych İwiateě przednich A(S

230

Start&Stop

5DE

System Alfa Romeo D.N.A.

s s s

s s

s

s

s

s

s

/aksymalná ochronõ uŎytkownikom modelu )iulietta zapewniajá przednie poduszki powietrzne, kurtyna powietrzna dwindow bagq , przednie poduszki boczne i poduszka powietrzna pasaŎera.

SYSTEMY MULTIMEDIALNE Sterowanie radiem z koěa kierownicy

245

Przyciski sterowania radiemtelefonem komórkowym z koěa kierownicy

709

Radio z funkcjá RDS z odtwarzaczem CD/P i 6 gěoİnikami

41A

Radio z funkcjá RDS z odtwarzaczem CD/P + gěoİników + podwójny tuner + antena

717

System Blue&/ev z obsěugá poěáczenia Bluetooth w trybie gěoİnomówiácym, poleceniami gěosowymi, portem 7SB i wejİciem A7:

65W

)niazdo do nawigacji przenoİnej TomTom

68R

System radiowo-nawigacyjny z mapami, wyİwietlaczem typu dpop-upq i kartá SD z mapami Europy

4CU

s

.ampka ostrzegania przed niezapiõtymi pasami bezpieczeĝstwa – system SBR Seat Belt Reminder

Niedostõpne w wersjach z silnikami benzynowymi

48

709 Przyciski sterowania radiemtelefonem komórkowym na kierownicy

ReƂektory biksenonowe z systemem adaptacyjnych İwiateě przednich A(S

41A Radio z funkcjá RDS i odtwarzaczem CD/P 49


AKCESORIA

+nformacje na temat wszystkich akcesoriów moŎna znaleŌã w specjalnym katalogu.

Spojlery boczne

Zestaw panelu kratki w wersji Carbon

Tylna osěona aerodynamiczna

Tylna osěona aerodynamiczna w wersji Carbon

Obudowa lusterek bocznych - běyszczácy chrom Obudowa lusterek bocznych - szary tytan 50

Obudowa lusterek bocznych Carbon

Zestaw podwójnej koĝcówki rury wydechowej

Obudowa lusterek bocznych - satynowe

Zestaw felg ze stopów lekkich wzór C

Aluminiowy korek wlewu paliwa

Zestaw felg ze stopów lekkich 

Zestaw zaworów opon z emblematem 51


AKCESORIA

+nformacje na temat wszystkich akcesoriów moŎna znaleŌã w specjalnym katalogu.

Panel deski rozdzielczej z wěókna wõglowego

Gaěka zmiany biegów z wěókna wõglowego

Panel deski rozdzielczej w kolorze niebieskim – Profondo Blue

Niebieska gaěka zmiany biegów Profondo Blue

Panel deski rozdzielczej w kolorze ciemnego aluminium

Gaěka zmiany biegów Competizione Red

Panel deski rozdzielczej w kolorze jasnego aluminium

Czarna gaěka zmiany biegów OpaSue Black

Styl, Ty i Twoja Alfa. įwiat stylu, doznaĝ i ekstrawagancji ponad İwiatem techniki. +nformacje o akcesoriach i kolekcjach odzieŎy Alfa Romeo dostõpne na stronie www.store.alfaromeo.com Nakěadki sportowe na pedaěy i podnóŎek kierowcy, listwa progowa tylko przód i zestaw dywaników Giulietta z czerwonymi obszyciami 52

Zestaw walizek z akcesoriami

StelaŎ dachowy 53


Siedzenia

Kolory nadwozia

Tkanina Sprint

Tkanina Competizione

298 Czarny

168 Czarny

SkĂłra i tkanina z mikrofibrÄ&#x2026;

125 CzarnySzary

323 Czarna z czerwonym przeszyciem

Ĺ&#x161;MIAĹ A I PIÄ&#x2DC;KNA. OdwaĹźnie prezentuj swĂłj styl i osobowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. WyróşnÄł siÄ&#x2122; z tĹ&#x201A;umu. PRZYJAZNA PRZESTRZEĹ&#x192;. Przyjazne miejsce, w ktĂłrym schronisz siÄ&#x2122; przed chaosem i zgieĹ&#x201A;kiem tĹ&#x201A;umu. BEZPROBLEMOWE ROZWIÄ&#x201E;ZANIA TECHNICZNE. Wybierz zaawansowane rozwiÄ&#x2026;zania dla uproszczenia i poprawy jakoĹ&#x203A;ci Ĺźycia. EWOLUCJA BEZPIECZEĹ&#x192;STWA. Odkryj nowe standardy bezpieczeĹ&#x201E;stwa. Patrz w przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; z ufnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. ODGĹ OS SATYSFAKCJI. WsĹ&#x201A;uchaj siÄ&#x2122; w harmoniÄ&#x2122; mocy i natury, pozwalajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; zachowaÄ&#x2021; czystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Ĺ&#x203A;rodowiska. SWOBODA JAZDY. Poczuj przyjemnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wyruszania na odkrywanie Ĺ&#x203A;wiata w nowy sposĂłb. ALFA ROMEO GIULIETTA. ALFA PRZYSZĹ OĹ&#x161;CI.

Niestandardowe lakiery pastelowe

Metalizowany â&#x20AC;&#x201C; trĂłjwarstwowy

601 Czarny

289 Czerwony Alfa Rosso

296 BiaÄ&#x203A;y Ghiaccio Bianco

134 Czerwony Competizione Rosso

318 Szary /agnesio Grigio

319 Szary Antracite Grigio

Metalizowane

SkĂłra

923 Czarny. įrodkowa czþİã w wersji dcannelloniq

Pastelowy

901 Czerwony. įrodkowa czþİã w wersji dcannelloniq

408 Czarny. Pleciona İrodkowa czþİã

106 Czerwony

465 Naturalna. Pleciona İrodkowa czþİã

620 Srebrny Alfa Argento

466 Niebieski Profondo Blu

805 Czarny Etna Nero

Rekomendowane zestawienie s Opcja

PROGRESSION SIEDZENIA Kolor bocznejÄ°rodkowej czþİci WykoÄ?czenie Kod opcji

DISTINCTIVE

QUADRIFOGLIO VERDE

Tkanina Sprint

Tkanina Competizione

Tkanina Competizione

SkĂłra

SkĂłra

SkĂłra i tkanina z mikrofibrĂĄ

SkĂłra

SkĂłra

Czarny

Czarny

CzarnySzary

Czarny

Naturalna

CzarnyCzarny

Czarny

Czerwony

Plaster miodu

Z szarym obszyciem

Z czarnym obszyciem

Pleciona İrodkowa czþİã

Pleciona İrodkowa czþİã

Z czerwonym obszyciem

įrodkowa czþİã w wersji dcannelloniq

įrodkowa czþİã w wersji dcannelloniq6

6s

s

s

s

s

s

s s

s s

s s

s s

s s

s s

-

s s s s s s

s s s s s s

s s s s s

s s s s s s

s s s

-

s s

s s s s s s

-

s

s

s

s

s

-

PASTELOWY 6 Czarny Nero NIESTANDARDOWE LAKIERY PASTELOWE Czerwony Alfa Rosso 6 BiaÄ&#x203A;y Ghiaccio Bianco METALIZOWANY 6 Czerwony Rosso Szary /agnesio Grigio Szary Antracite Grigio 66 Niebieski Profondo Blu 6 Srebrny Alfa Argento Czarny Etna Nero METALIZOWANY â&#x20AC;&#x201C; TRĂ&#x201C;JWARSTWOWY Czerwony Competizione Rosso

NiedostĂľpne -


Wersje wykończenia WERSJA PROGRESSION

WERSJA DISTINCTIVE

s s s s s s s s

Jak w wersji Progression i dodatkowo: s Tapicerka materiaěowa Competizione s Wyİwietlacz /atriZ z podİwietleniem na biaěo s Chromowane wykoĝczenia zewnõtrzne s Sterowanie radiem z koěa kierownicy s įwiatěa przeciwmgielne s Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa s Tempomat s Sportowe felgi ze stopów lekkich 6q z oponami s Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie s Poděokietnik przedni i tylny

s s s s s s s

s s s s s

System Alfa Romeo D.N.A. 6 poduszek powietrznych ABS + Brake Assistant Elektroniczny mechanizm róŎnicowy Alfa 3 System ESP z ukěadem *ill *older 7kěad kierowniczy typu Dual Pinion įwiatěa do jazdy dziennej Ŏarówki .ED Elektrycznie podgrzewane lusterka boczne w kolorze nadwozia Tylny spojler Tapicerka materiaěowa Sprint Dzielona, skěadana tylna kanapa System mocowania fotelików dzieciõcych +soƁZ Komputer pokěadowy Zamek centralny sterowany z pilota System Start&Stop oraz system GS+

Gear Shift +ndicator sugerujácy kierowcy odpowiedni moment zmiany biegu Elektrycznie sterowane szyby przednie Klimatyzacja manualna Koěa stalowe 6q z koěpakami i oponami Koěo kierownicy i gaěka skrzyni biegów obite skórá Radio CD/P z 6 gěoİnikami

WERSJA QUADRIFOGLIO VERDE (w modelach z silnikiem 1750 TBi 235 KM) Jak w wersji Distinctive i dodatkowo: s Wnõtrze wykoĝczone skórá i tkaniná z mikroƁbrá, z czerwonym obszyciem s Skórzana kierownica z czerwonym obszyciem s Zestaw aluminiowych nakěadek na pedaěy s Elementy deski rozdzielczej z polerowanego, szczotkowanego aluminium s Obudowa lusterek bocznych w kolorze satynowym s ReƂektory przednie z ciemnym wykoĝczeniem s Czarne wykoĝczenie wnõtrza s Przyciemniane tylne szyby s ObniŎone sportowe zawieszenie s Czerwone zaciski hamulców przednich i tylnych o zwiõkszonych wymiarach s ReƂektory ksenonowe ze spryskiwaczami s Emblemat 3uadrifoglio 8erde – Zielona Czterolistna Koniczyna s Sportowe felgi ze stopów lekkich q z otworami i oponami 

PAKIET PREMIUM (Dostępny dla Distinctive)

s System Blue&/e z przyciskami sterowania w kole kierownicy s Tylny czujnik parkowania s įwiatěa ksenonowe z systemem A(S s Teleskopowe spryskiwacze reƂektorów

PAKIET SPORT (Dostępny dla Distinctive) s s s s s

Koěa ze stopów lekkich q lub q Czarne wnõtrze z panelem ze szczotkowanego aluminium Nakěadki aluminiowe na pedaěy Sportowe zawieszenie ReƂektory przednie z ciemnym wykoĝczeniem - satynowe lusterko boczne

1465

Wymiary

955

2634 4351

762

1554 1798

Pojemnoİã bagaŎowa litrów


Wersje wykończenia WERSJA PROGRESSION

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

System Alfa Romeo D.N.A. 6 poduszek powietrznych ABS + Brake Assistant Elektroniczny mechanizm różnicowy Alfa Q2 System ESP z układem Hill Holder Układ kierowniczy typu Dual Pinion Światła do jazdy dziennej (żarówki LED) Elektrycznie podgrzewane lusterka boczne w kolorze nadwozia Tylny spojler Tapicerka materiałowa Sprint Dzielona, składana tylna kanapa System mocowania fotelików dziecięcych Isofix Komputer pokładowy Zamek centralny sterowany z pilota System Start&Stop oraz system GSI (Gear Shift Indicator) sugerujący kierowcy odpowiedni moment zmiany biegu Elektrycznie sterowane szyby przednie Klimatyzacja manualna Koła stalowe 16” z kołpakami i oponami 205/55 Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów obite skórą Radio CD/MP3 z 6 głośnikami

WERSJA DISTINCTIVE

Jak w wersji Progression i dodatkowo: • Tapicerka materiałowa Competizione • Wyświetlacz Matrix z podświetleniem na biało • Chromowane wykończenia zewnętrzne • Sterowanie radiem z koła kierownicy • Światła przeciwmgielne • Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa • Tempomat • Sportowe felgi ze stopów lekkich 16” z oponami 205/55 • Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie • Podłokietnik przedni i tylny

WERSJA QUADRIFOGLIO VERDE

(w modelach z silnikiem 1750 TBi 235 KM) Jak w wersji Distinctive i dodatkowo: • Wnętrze wykończone skórą i tkaniną z mikrofibrą, z czerwonym obszyciem • Skórzana kierownica z czerwonym obszyciem • Zestaw aluminiowych nakładek na pedały • Elementy deski rozdzielczej z polerowanego, szczotkowanego aluminium • Obudowa lusterek bocznych w kolorze satynowym • Reflektory przednie z ciemnym wykończeniem • Czarne wykończenie wnętrza • Przyciemniane tylne szyby • Obniżone sportowe zawieszenie • Czerwone zaciski hamulców przednich i tylnych o zwiększonych wymiarach • Reflektory ksenonowe ze spryskiwaczami • Emblemat Quadrifoglio Verde – Zielona Czterolistna Koniczyna • Sportowe felgi ze stopów lekkich 17” z 7 otworami i oponami 225/45

PAKIET PREMIUM (Dostępny dla Distinctive)

• System Blue&Me z przyciskami sterowania w kole kierownicy • Tylny czujnik parkowania • Światła ksenonowe z systemem AFS • Teleskopowe spryskiwacze reflektorów

PAKIET SPORT (Dostępny dla Distinctive)

• • • • •

Koła ze stopów lekkich 17” lub 18” Czarne wnętrze z panelem ze szczotkowanego aluminium Nakładki aluminiowe na pedały Sportowe zawieszenie Reflektory przednie z ciemnym wykończeniem - satynowe lusterko boczne

www.alfaromeo.pl

1465

Wymiary

955

2634

1554

762

4351

1798

Pojemność

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych Fiat Auto Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Fiat Auto Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Fiat Auto Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.alfaromeo.pl w zakładce usługi, sekcja recykling pojazdów. Dane, opisy i ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy, a rzeczywiste cechy wyrobu mogą odbiegać od przedstawionych (np. z przyczyn produkcyjnych). Alfa Romeo zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji swoich wyrobów. Niektóre z pozycji opisanych i zilustrowanych w broszurze są akcesoriami opcjonalnymi. Pełne zestawienie zawiera cennik. Wydrukowano w Polsce. 07/2012 Satiz Poland.

Informacje: bezpłatny telefon

Pieczątka Dealera

Alfa Romeo Giulietta  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you