Page 1

EST. 1820

SYKSY–TALVI HÖST–VINTER AUTUMN–WINTER

2019


VI GÖR FINLAND LITE BÄTTRE ATT VISTAS OCH LEVA I. VI ÄR FINLANDS ÄLDSTA TEXTILFÖRETAG och har varit på en gemensam resa med finländarna i nästan 200 år. Vi har sett perioder av krig och fred,

bevittnat Finlands industrialisering och varit bland de första att erbjuda kvinnor industriellt arbete och ekonomisk självständighet. Vi var där när Finland blev självständigt, när kvinnorna fick rösträtt och också när Finland gick med i EU och fyllde 100 år. Vi är ett företag med tusentals berättelser och fortfarande får vi nästan dagligen höra nya berättelser om vårt företag. Även om vi varit med om mycket och samhället utvecklats på många sätt har vi på känn att ingen kan påstå att världen är färdig. Det finns mycket att rätta till, kanske mer än på länge, och företag måste ta sitt ansvar i arbetet. Ansvaret att fixa världen kan inte bara vältras över på politiker och tjänstemän, organisationer eller enskilda medborgare. VI SOM DESIGNFÖRETAG HAR ETT STORT ANSVAR för ett hurudant Finland vi varit med om att bygga och ansvaret tar inte slut här. Vi kan inte se

designen ur ett smalt perspektiv, som något som bara förskönar människors hem, utan vi vill tro att designföretag också ska förbättra människors liv och vardag. VÅRT FÖRETAGS VÄRDEGRUND BYGGER PÅ VÅR HISTORIA. Våra värderingar är ansvarsfullhet, mod och intresse för nya saker och fenomen. Att

bygga verksamheten på de värderingarna har varit lätt och samtidigt oerhört svårt. Det hade varit lätt att låta värderingarna bli enbart en hustavla och fortsätta verksamheten som förr, vilket skulle innebära prat utan handlingar. Men vi försöker prata mindre och göra mer, även om det innebär mer ansträngning och besvär. Det tycker vi har märkts i vår verksamhet särskilt under de senaste åren - vi har ökat transparensen i verksamheten väldigt mycket, satsat på mer ansvarsfulla material och produktionsförhållanden samt lyft fram flera samhälleliga frågor till diskussion. Vårt mål är alltid att Finland ska bli ännu lite bättre att vistas och leva i. DEN BÄRANDE TANKEN I VÅR NYA KOLLEKTION har varit ”mindre men ännu bättre”. Vi tycker att det finns väldigt många prylar i världen och tyvärr

alltför mycket onödigt. Vi beslöt att minska vår produktmängd avsevärt och sluta ändra kollektionen onödigt mycket enligt säsonger och trender och öka andelen produkter som fortsätter i kollektionen från säsong till säsong. Vi har därför varit tvungna att lära oss en del nya arbetssätt, från design till produktion. Vi har tagit med data och undersökningar i designarbetet, vid sidan av att följa trenderna, för att bättre förstå konsumenternas smak och behov. VI HAR OCKSÅ GJORT ETT STORT VAL SOM GÄLLER ANSVARSFULLHET och kommer att tillverka alla höstens nyhetspåslakan 2019 av GOTS cer-

tifierad ekologisk bomull. Vår dröm är att producera alla våra bäddtextilier av ekologisk bomull före år 2020. Vi har också tagit fram en plastfri påslakanförpackning som lämpar sig för storskalig industriell produktion. Vi använder den nya förpackningen på våra nya produkter hösten 2019. VÅR ANSVARSFULLHETSRESA FORTSÄTTER och förhoppningsvis kan vi en dag säga att vi åstadkom en förändring och att Finland är ännu lite

bättre att vistas och leva i.

LET’S MAKE FINLAND A SLIGHTLY BETTER PLACE TO BE AND LIVE. WE ARE THE OLDEST TEXTILE COMPANY IN FINLAND and our journey with the Finns began almost 200 years ago. We have seen several wars and

peacetimes, we have witnessed industrialization in Finland and we were among the first to offer industrial jobs and financial independence to women. We were there when Finland gained independence, when women got the vote and also when Finland joined the EU and turned 100. We are a company of a thousand stories and we still get to hear new stories of our company almost every day. Although we have seen a great deal and our society has developed in many respects, we doubt that anybody can declare the world finished. There is still plenty to fix, perhaps even more than there has been for a long time, and we as businesses must join in the effort. The responsibility for fixing the world cannot be shifted on to politicians and officials alone, let alone organizations or individual citizens. AS A DESIGN COMPANY, WE HAVE A GREAT RESPONSIBILITY for the kind of Finland that we have been building, and this responsibility is not going

anywhere. We cannot look at the role of design narrowly only as a way of bringing beauty to people's homes, but we want to believe that a design company must also take on a role as an improver of everyday life and living. THE VALUES OF OUR COMPANY STEM FROM OUR HISTORY. Our values are responsibility, courage and being interested in new things and pheno-

mena. Building on these values has been easy, but also incredibly difficult. It would have been easy to simply leave the values on a poster on the wall and continue as before, which would lead to talk without genuine action. But we try to talk less and act more, even if this requires more effort and causes more pain. We believe that our activities especially in the last few years have shown this – we have hugely increased the transparency of our operations, invested in more sustainable materials and responsible production environments and taken a stand on several social debates. Our goal, as always, is that Finland would be a slightly better place to be and live. THE GUIDING IDEA OF THE CURRENT COLLECTION has been “less, but even better”. We believe that people in this world own a lot of stuff and unfor-

tunately much of it is unnecessary. We decided to significantly reduce the number of items that we produce and stop changing our collection too extensively with every passing season and trend, instead increasing the number of items that remain in the collection from one season to the next. Due to this, we have had to learn some new working methods from planning all the way to manufacture. We have introduced data and surveys into our planning process alongside trendspotting to gain more insight into consumer preferences and needs. WE HAVE ALSO MADE A MAJOR DECISION WHEN IT COMES TO THE RESPONSIBILITY of our materials, and we will make all our new duvet covers

in autumn 2019 from GOTS certified organic cotton. Our dream is to produce all our bedding from organic cotton by 2020. In addition, we have developed a plastic-free duvet cover package that is suitable for large-scale industrial production. We will introduce the new package with our new products in the autumn of 2019. OUR JOURNEY OF RESPONSIBILITY WILL CONTINUE , and hopefully one day we can say that we have made a difference and Finland is a slightly

better place to be and live.


TEHDÄÄN YHDESSÄ SUOMESTA HIEMAN PAREMPI PAIKKA OLLA JA ELÄÄ. OLEMME SUOMEN VANHIN TEKSTIILIALAN YRITYS ja olleet suomalaisten kanssa yhteisellä matkalla jo lähes 200 vuotta.

Olemme nähneet useita sotia ja rauhan jaksoja, olleet todistamassa Suomen teollistumisen ja antamassa naisille ensimmäisten joukossa teollista työtä ja taloudellista itsenäisyyttä. Olemme olleet paikalla, kun Suomi itsenäistyi, kun naiset saivat äänioikeuden ja myös kun Suomi liittyi EU:hun ja täytti 100 vuotta. Olemme tuhansien tarinoiden yritys ja edelleen saamme kuulla uusia tarinoita yrityksestämme lähes päivittäin. Vaikka olemme olleet monessa mukana ja yhteiskuntamme on kehittynyt monissa asioissa, epäilemme ettei kukaan voi väittää maailman olevan valmis. Korjattavaa riittää, ehkä jopa enemmän kuin pitkään aikaan, ja meillä yrityksillä on oltava rooli näissä talkoissa. Maailman korjaamisen vastuuta ei voi yksistään sälyttää poliitikoille ja virkamiehille, järjestöille tai yksittäisille kansalaisille. MEILLÄ ON DESIGN-ALAN YRITYKSENÄ VAHVA VASTUU siitä, minkälaista Suomea olemme olleet rakentamassa ja tämä

vastuu jatkuu edelleen. Emme voi nähdä designin roolia vain kapeasti ihmisten kotien kaunistamisen kautta, vaan haluamme uskoa siihen, että design-alan yrityksen on otettava rooli myös ihmisten elämän ja arjen parantajana. YRITYKSEMME ARVOPOHJA PONNISTAA HISTORIASTAMME. Arvomme ovat vastuullisuus, rohkeus ja uusista asioista ja

ilmiöistä kiinnostuminen. Näiden varaan on ollut helppo rakentaa toimintaansa, mutta samalla tavattoman vaikeaa. Olisi ollut helppoa jättää arvot huoneentauluksi ja jatkaa toimintaa kuten ennen, mikä johtaisi puheeseen ilman oikeita tekoja. Sen sijaan yritämme puhua vähemmän ja toimia enemmän, vaikka se aiheuttaisikin meille normaalia enemmän vaivaa ja tuskaa. Tämä on mielestämme näkynyt toiminnassamme erityisesti viimeisten vuosien aikana – olemme lisänneet valtavasti toimintamme läpinäkyvyyttä, panostaneet vastuullisempiin materiaaleihin ja vastuullisiin tuotanto-olosuhteisiin sekä nostaneet useita yhteiskunnallisia keskustelunavauksia. Aina tavoitteenamme se, että Suomi olisi hieman parempi paikka olla ja elää. NYT KÄSILLÄ OLEVAN MALLISTON OHJAAVANA AJATUKSENA on ollut ”vähemmän mutta vieläkin parempaa”. Miele-

stämme maailmassa on paljon tavaraa ja valitettavasti liikaa turhaa. Päätimme vähentää tuottamiemme tuotteiden määrää merkittävästi ja lopettaa malliston liian laajamittaisen vaihtumisen sesonkien ja trendien mukaan ja lisätä mallistossa sesongista toiseen jatkavien tuotteiden määrää. Olemme joutuneet tämän johdosta opettelemaan osittain uudet työskentelytavat aina suunnittelusta tuotantoon saakka. Olemme tuoneet datan ja tutkimukset osaksi suunnitteluamme trendien seuraamisen rinnalle, ymmärtääksemme paremmin kuluttajien mieltymyksiä ja tarpeita. OLEMME TEHNEET MYÖS MATERIAALEIHIN LIITTYVÄN ISON VASTUULLISUUSVALINNAN ja tulemme valmistamaan kaikki

syksyn 2019 uutuuspussilakanat GOTS-sertifioidusta luomupuuvillasta. Haaveenamme on tuottaa kaikki vuodetekstiilimme luomupuuvillasta vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi olemme kehittäneet muovittoman pussilakanapakkauksen, joka soveltuu laajamittaiseen teolliseen tuotantoon. Tuomme uuden pakkauksen uusiin tuotteisiimme syksyllä vuonna 2019. VASTUULLISUUSMATKAMME JATKUU ja toivottavasti voimme jonain päivänä sanoa, että saimme muutoksen aikaan ja

Suomi on hieman parempi paikka olla ja elää.

Kaikki syksyn 2019 uutuuspussilakanat valmistetaan sertifioidusta luomupuuvillasta. Tunnistat luomupuuvillaiset tuotteet tästä merkistä.

NEW & ORGANIC

Alla höstens 2019 nyhetspåslakan tillverkas av certifierad ekologisk bomull. Du känner igen produkterna av ekologisk bomull på det här märket. All of our new duvet covers in autumn 2019 will be made from certified organic cotton. Look for this symbol to find organic cotton products.

© Moomin Characters™


SYKSY–TALVI HÖST–VINTER AUTUMN–WINTER

2019

MAKUUHUONE | SOVRUM | BEDROOM..............................6 TUNTUMA PUSSILAKANASETIT | Texturell påslakanset | Textured duvet cover sets............... 6 PUSSILAKANASETIT | Påslakanset | Duvet cover sets.................................................................. 16 SATIINIPUSSILAKANASETIT | Satinpåslakanset | Satin duvet cover sets.................................... 42 TYYNYT JA PEITOT | Kuddar och täcken | Pillows and duvets....................................................... 66 YKSIVÄRISET ALUSLAKANAT JA TYYNYLIINAT Enfärgade lakan och örngott | One-colored flat sheets and pillowcases....................................... 72 MUOTOONOMMELLUT ALUSLAKANAT | Formsydda lakan | Fitted sheets.................................... 73 UNIPUSSIT | Sovpåsar | Sleep bags................................................................................................... 75

KYLPYHUONE | BADRUM | BATHROOM. . ........................ 76 KYLPYTEKSTIILISARJAT | Badrumstextilserier | Bath textile lines........................................... 78 KUVIOLLISET KYLPYTEKSTIILIT Mönstrade badrumstextilier | Patterned bath textiles ............................................................. 90 SAUNATEKSTIILIT | Bastutextilier | Sauna textiles......................................................................100

KEITTIÖ | KÖK | KITCHEN.............................................. 104 PATAKINTAAT JA PATALAPUT Grillvantar och grytlappar | Oven mitts and pot holders...............................................................106 ESSUT | Förkläden | Aprons.............................................................................................................. 107 KEITTIÖPYYHKEET | Kökshanddukar | Kitchen towels............................................................... 108 KAITALIINAT JA PÖYTÄLIINAT | Bordslöpare och borddukar | Table runners and tablecloths........ 110

SISUSTUSTEKSTIILIT DEKORATIVA TEXTILIER | DECORATIVE TEXTILES...... 112 KORISTETYYNYNPÄÄLLISET, TORKKUPEITOT JA PÄIVÄPEITOT Kuddfodraler, filtar och sängöverkast | Cushion covers, blankets and bed covers.......................114 PEHMOTYYNYT | Mjukiskuddar | Puff pillows...................................................................................119

VERHOT JA KANKAAT GARDINER OCH TYGER | CURTAINS AND FABRICS..... 120 SIVUVERHOT | Gardiner | Curtains...................................................................................................122 KAPPAVERHOT | Gardinkappor | Window valances........................................................................128 KERNIKANKAAT | Vaxdukstyger | Oilcloth fabrics ........................................................................ 129


MATOT JA RÄSYTUOTTEET | MATTOR OCH TRASPRODUKTER | MATS AND RAG PRODUCTS................... 130 MATOT | Mattor | Mats........................................................................................................................ 132 RÄSYTUOTTEET | Trasprodukter | Rag products.............................................................................134

MUUT TUOTTEET ANDRA PRODUKTER | OTHER PRODUCTS.................... 138 PYYKKIPOJAT | Klädnypor | Clothespin...........................................................................................140 KANGASKASSIT | Tygkassar | Tote bags..........................................................................................142 CANVASKASSIT JA MEIKKILAUKUT Canvaskassar och sminkväskor | Canvas bags and makeup bags..................................................142 KORIT | Korgar | Baskets....................................................................................................................143 YÖPAIDAT | Nattlinnen | Nightgowns................................................................................................145

MUUMIT MUMINS | MOOMINS .. ....................................................... 146 PUSSILAKANASETIT | Påslakanset | Duvet cover sets................................................................148 UNIPUSSIT | Sovpåsar | Sleep bags..................................................................................................160 ALUSLAKANAT, TYYNYT JA PEITOT Lakan, kuddar och täcken | Flat sheets, pillows and duvets..........................................................162 KUVIOLLISET KYLPYTEKSTIILIT Mönstrade badrumstextilier | Patterned bath textiles ............................................................166 PATAKINTAAT JA PATALAPUT, ESSUT JA KEITTIÖPYYHKEET Grillvantar och grytlappar, förkläden och kökshanddukar Oven mitts and pot holders, aprons and kitchen towels.................................................................. 171 KORISTETYYNYNPÄÄLLISET JA TORKKUPEITOT Kuddfodraler och filtar | Cushion covers and blankets................................................................... 172 SIVUVERHOT | Gardiner | Curtains................................................................................................... 174 KASSIT, MEIKKILAUKUT JA KORIT Kassar, sminkväskor och korgar | Bags, makeup bags and baskets.............................................. 176

HERRA HAKKARAINEN HERR GETLUND | MR. CLUTTERBUCK. . ......................... 178 TOM OF FINLAND........................................................... 184 MATERIAALITIEDOT MATERIALFAKTA | MATERIAL INFO............................... 190 VUODETEKSTIILIT | Sängtextilier | Bed textiles............................................................................. 192 KYLPYTEKSTIILIT | Badtextilier | Bath textiles...............................................................................194 SAUNATEKSTIILIT | Bastutextilier | Sauna textiles......................................................................196 KEITTIÖTEKSTIILIT | Kökstextilier | Kitchen textiles.....................................................................196 SERTIFIOIDUT MATERIAALIT | Certifierade material | Certified materials................................. 197

MALLISTON RAKENNE KOLLEKTIONENS UPPBYGGNAD THE STRUCTURE OF THE COLLECTION........................ 199


MAKUUHUONE SOVRUM | BEDROOM PUSSILAKANASETIT | TUNTUMA PÃ…SLAKANSET | TEXTURELL DUVET COVER SETS | TEXTURED


PUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW COLOUR & ORGANIC

AMELIE design Finlayson (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60780-0100-01-06 sininen/valkoinen | blå/vit | blue/white 60780-0100-02-06 punainen/valkoinen | röd/vit | red/white 60780-0100-03-06 kulta/valkoinen | guld/vit | gold/white

8

Percalepuuvillaa | percale bomull | percale cotton Pussilakanan ja tyynyliinan reunoissa värilliset koristetikkaukset. Pussilakanan helmassa nappikiinnitys. | Påslakanet och örngottet är kantade med dekorativa stygn i kontrastfärg. Knappar i påslakanets fåll. | Decorative stitching in contrast colour on the duvet cover and pillowcase. Buttons in the hem of the duvet cover.

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


PUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW COLOUR & ORGANIC

ASTRID design Finlayson (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60785-0100-02-06 punainen | röd | red 60785-0100-01-06 vihreä | grön | green TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm

Pussilakanan ja tyynyliinan etupuolella koristetikkaus. Pussilakanan helmassa nappikiinnitys. | Dekorativa stygn på framsidan av påslakanet och örngottet. Knappar i påslakanets fåll. | Decorative stitching in front of the duvet cover and pillowcase. Buttons in the hem of the duvet cover.

60270-0100-02-10 punainen | röd | red 60270-0100-01-10 vihreä | grön | green

9


PUSSILAKANASETIT | 100 % PELLAVA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % LIN / LINEN

LINO design Finlayson (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60760-0100-02-06 60760-0100-04-06 60760-0100-03-06 60760-0100-01-06

valkoinen | vit | white tummanharmaa | mörkgrå | dark grey roosa | rosa | rose vaaleanvihreä | ljusgrön | light green

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60260-0100-02-10 valkoinen | vit | white 60260-0100-04-10 tummanharmaa | mörkgrå | dark grey 60260-0100-03-10 roosa | rosa | rose

240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm 60765-0100-02-05 valkoinen | vit | white 60765-0100-04-05 tummanharmaa | mörkgrå | dark grey

10

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


11


12

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


PUSSILAKANASETIT | 100 % PELLAVA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % LIN / LINEN

JESUS design Finlayson (2016) 1 0 0 % PELLAVA | L I N | LINEN

ovat tehty kestämään, kokemaan ja näkemään paljon. Annammekin tuotteelle 50 vuoden takuun. Ainutlaatuinen takuu perustuu tarkkaan harkittuihin materiaaleihin sekä yksityiskohtiin. Tuotteessa on käytetty samaa materiaalia (pellava) ja sidosta (twill), kuin tähän päivään säilyneessä Torinon käärinliinassa. Tuotteen nimi ja itse tuote ovat kunnianosoitus vanhalle, kestävälle valmistustavalle, jonka halusimme tuoda tähän päivään. JESUS-PUSSILAKANASETIT

VÅRA JESUS-PÅSLAKANSET är gjorda

THE JESUS DUVET COVER SETS are

för att hålla, uppleva och se mycket. Därför ger vi produkten 50 års garanti. Den unika garantin är baserad på väl genomtänkta materialer och detaljer. I produkten har vi använt samma material (linne) och bindning (twill) som i Turinsvepningen, som bevarats till vår tid. Namnet och själva produkten är en hyllning till en gammal och hållbar produktionsteknik, som vi ville hämta till dagens värld.

made to last, experience and see a lot. That's why we give them a 50-year warranty. The unique warranty is based on carefully considered materials and details. In the product we have used the same material (linen) and binding (twill) as in the Shroud of Turin, which has been preserved to our time. The product name and the product itself are a tribute to an old and sustainable production method, which we wanted to bring to this day.

JESUS design Finlayson (2016) 150 x 210 cm & 50 x 75 cm 60750-0100-01-06 pellava | lin | linen 60750-0100-02-06 valkoinen | vit | white 240 x 220 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 75 cm

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 75 cm 60262-0100-01-10 pellava | lin | linen 60262-0100-02-10 valkoinen | vit | white

60755-0100-01-05 pellava | lin | linen

13


14

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


RENO PUSSILAKANASETIT RENO PÅSLAKANSET | RENO DUVET COVER SETS

RENO COTTON design Finlayson (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60770-0100-01-06 vaaleanharmaa | ljusgrå | light grey 60770-0100-02-06 vaaleansininen | ljusblå | light blue 240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm 60775-0100-02-05 vaaleansininen | ljusblå | light blue

RENO FLANNEL design Finlayson (2016) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60678-0500-01-06 harmaa | grå | grey 60678-0500-02-06 tummansininen | mörkblå | dark blue 240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm 60688-0500-01-05 harmaa | grå | grey

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60265-0100-02-10 vaaleansininen | ljusblå | light blue 100 % lankavärjätty, pesty puuvilla | garnfärgad, tvättad bomull | yarn-dyed, washed cotton

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60255-0500-01-10 harmaa | grå | grey Flanelli | flanell | flannel 10 % puuvilla | bomull | cotton, 90 % kierrätetyt kuidut | återvunna fiber | recycled fibers (mainly cotton, Modal, Lyocell, Tencel, Linen, Wool, Polyesther and other Synthetic fibres)

15


MAKUUHUONE SOVRUM | BEDROOM PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | 100 % BOMULL DUVET COVER SETS | 100 % COTTON

Kaikki syksyn 2019 uutuuspussilakanat valmistetaan sertifioidusta luomupuuvillasta. Tunnistat luomupuuvillaiset tuotteet tästä merkistä.

NEW & ORGANIC

Alla höstens 2019 nyhetspåslakan tillverkas av certifierad ekologisk bomull. Du känner igen produkterna av ekologisk bomull på det här märket. All of our new duvet covers in autumn 2019 will be made from certified organic cotton. Look for this symbol to find organic cotton products.


PUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW & ORGANIC

NEW & ORGANIC

SOREA design Sami Vulli (2018) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60652-5118-01-06 petrooli/keltainen | petrol/gul | petrol/yellow 60652-5118-02-06 vihreä/violetti | grön/violett | green/violet

18

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


PUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW & ORGANIC

NEW & ORGANIC

JATTA design Sami Vulli (2018) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60652-5125-01-06 oranssi/keltainen | orange/gul | orange/yellow 60652-5125-02-06 vihreä/viininpunainen | grön/vinröd | green/burgundy

19


NEW & ORGANIC

ANNI design Osmi Koskinen (2018) 1 0 0 % LUOMUPUUVILLA | O R GA N I S K B O M U L L | O R GA N I C COTTON

20

ANNI ON RUNSAS JA SYMPAATTINEN

ANNI ÄR ETT FRODIGT OCH SYM-

ANNI IS A LUSH, SYMPATHETIC floral

kukkakuosi, jossa on samaan aikaan sekä jotain hyvin perinteistä ja muistoja herättävää, että uutta ja kiehtovaa.

PATISKT blommönster, som har något

pattern, which simultaneously embodies something very traditional and nostalgic, but also new and fascinating.

mycket traditionellt och minnesväckande över sig, men samtidigt även är nytt och fascinerande.

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


PUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW & ORGANIC

NEW & ORGANIC

ANNI design Osmi Koskinen (2018) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60652-5121-01-06 valkoinen/punainen | vit/röd | white/red 60652-5121-02-06 valkoinen/sininen | vit/blå | white/blue

21


PUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW & ORGANIC

NEW & ORGANIC

ANIS design Sami Vulli (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60652-5097-03-06 vihreä/kulta | grön/guld | green/gold 60652-5097-04-06 valkoinen/punainen/harmaa | vit/röd/grå | white/red/grey

22

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


PUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW COLOUR & ORGANIC

NEW COLOUR & ORGANIC

TIMJAMI design Sami Vulli (2018) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm

60652-5111-03-06 valkoinen/violetti/vihreä | vit/violett/grön | white/violet/green 60652-5111-04-06 valkoinen/keltainen/sininen | vit/gul/blå | white/yellow/blue

23


PUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW COLOUR & ORGANIC

NEW COLOUR & ORGANIC

NEIDOT design Eva Taimi (1940-luku | 1940-talet | 1940's) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60652-5112-05-06 valkoinen/viininpunainen | vit/vinröd | white/burgundy 60652-5112-03-06 valkoinen/tummansininen | vit/mörkblå | white/dark blue

24

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NIITTY design Anu Kanervo (2017)

LEINIKKI design Finlayson (1994)

150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

150 x 210 cm & 50 x 60 cm

60650-5013-05-06 viininpunainen/beige vinröd/beige | burgundy/beige 60650-5013-07-06 sininen/harmaa | blå/grå | blue/grey

60650-2483-07-06 vihreä/roosa | grön/rosa | green/rose

25


26

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

TOIVO design Sami Vulli (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60650-5012-04-06 valkoinen/tummansininen vit/mörkblå | white/dark blue 60650-5012-05-06 valkoinen/harmaa | vit/grå | white/grey

MUKULA design Jenna Kunnas (2016)

PAMPULA design Sami Vulli (2016)

150 x 210 cm & 50 x 60 cm

150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

60650-4950-04-06 vaaleanharmaa | ljusgrå | light grey

60650-4654-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

27


PUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW & ORGANIC

NEW & ORGANIC

POINTTI design Osmi Koskinen (2018) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

60652-5131-01-06 musta/kulta | svart/guld | black/gold 60652-5131-03-06 tummansininen/oranssi mörkblå/orange | dark blue/orange

60682-5131-01-05 musta/kulta | svart/guld | black/gold TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60136-5131-01-10

28

musta/kulta | svart/guld | black/gold

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

AURORA design Sami Vulli (2018) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60650-5113-01-06 valkoinen/musta | vit/svart | white/black

HERON design Sami Vulli (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60650-4996-01-06 musta/harmaa | svart/grå | black/grey 60650-4996-02-06 musta/roosa | svart/rosa | black/rose

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60135-4997-01-10 musta/harmaa | svart/grå | black/grey 60135-4997-02-10 musta/roosa | svart/rosa | black/rose

29


NEW & ORGANIC

LUTRALUTRA design Sami Vulli (2018) 1 0 0 % LUOMUPUUVILLA | O R GA N I S K B O M U L L | O R GA N I C COTTON

30

GRAAFINEN JA LEIKKISÄ , saukkojen

GRAFISKT OCH LEKFULLT , uttrarnas

GRAPHIC AND PLAYFUL , the otters’

kylpyhetki. Aikuinen kuosi lapsille ja lapsenmielinen kuosi aikuisille.

badstund. Ett vuxet mönster för barn och ett barnsligt mönster för vuxna.

bath time. A mature pattern for children and a childlike fabric for adults.

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


PUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW & ORGANIC

NEW & ORGANIC

LUTRALUTRA design Sami Vulli (2018) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60652-5122-02-06 valkoinen/harmaa | vit/grå | white/grey 60652-5122-01-06 tummanharmaa/keltainen | mörkgrå/gul | dark grey/yellow

31


PUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW & ORGANIC

NORPAT design Osmi Koskinen (2018) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60652-5129-01-06 harmaa/viininpunainen | grå/vinröd | grey/burgundy

32

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


PUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW & ORGANIC

NORPAT design Osmi Koskinen (2018) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60652-5129-02-06 harmaa/petrooli | grå/petrol | grey/petrol

33


PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

PUPU design Jenna Kunnas (2016) 85 x 125 cm & 40 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60673-5036-01-06 musta/valkoinen svart/vit | black/white 120 x 160 cm & 40 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60665-5036-01-06 musta/valkoinen svart/vit | black/white

VILLIPEDOT design Jenna Kunnas (2016) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60650-4961-01-06 musta/valkoinen svart/vit | black/white TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60135-4961-01-10 musta/valkoinen svart/vit | black/white

34

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


35


PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

OTSO design Sami Vulli (2013) 120 x 160 cm & 40 x 60 cm 60660-4675-08-06 punainen/roosa | röd/rosa | red/rose 60665-4829-06-06 vihreä/lime | grön/lime | green/lime

150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60650-4675-08-06 punainen/roosa | röd/rosa | red/rose 60650-4829-06-06 vihreä/lime | grön/lime | green/lime 240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm 60680-4675-06-05 vihreä/lime | grön/lime | green/lime

NEW SIZE

PESUE design Sami Vulli (2014)

OTSO design Sami Vulli (2013)

150 x 210 cm & 50 x 60 cm

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

60650-4682-03-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white 240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm 60680-4682-03-05 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

60135-4995-08-10 punainen/roosa | röd/rosa | red/rose 60135-4995-06-10 vihreä/lime | grön/lime | green/lime

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60135-4682-03-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

36

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


37


38

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


ELEFANTTI design Laina Koskela (1969) 1 0 0 % PUUVILLA | B O M U L L | COTTON

SUOMEN RAKASTETUIN ELEFANTTI

FINLANDS MEST ÄLSKADE ELEFANT

FINLAND'S MOST BELOVED ELEFAN-

TÄYTTÄÄ 50 VUOTTA. Paitsi Suomen

FYLLER 50 ÅR. Förutom att det är högt

TTI TURNS 50. The Finnish people love

kansa niin myös ajanhammas rakastaa Laina Koskelan 1969 suunnittelemaa Elefanttia. Se näyttää edelleen yhtä tuoreelta, sympaattiselta ja tyylikkäältä. Ehkäpä se on juuri siksi myös maailmanlaajuisesti Finlaysonin suosituin kuosi.

älskat av Finlands folk, har Laina Koskelas mönster Elefantti, som hon designade år 1969, även undgått tidens tand. Mönstret är fortfarande lika fräscht, sympatiskt och stilfullt. Kanske är det just därför som det även är Finlaysons populäraste mönster runt om i världen.

it and it seems immune to the ravages of time: Elefantti still appears just as fresh, sympathetic and stylish as it did in 1969 when Laina Koskela designed it. Perhaps that is why it is also the most popular pattern of Finlayson worldwide.

39


PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

ELEFANTTI design Laina Koskela (1969)

40

120 x 160 cm & 40 x 60 cm

150 x 210 cm & 50 x 60 cm

60665-4547-11-06 60665-4547-12-06

60650-4547-11-06 60650-4547-12-06 60650-4547-05-06

viininpunainen/vaaleanroosa vinröd/ljusrosa | burgundy/light rose petrooli/vaaleansininen petrol/ljusblå | petrol/light blue

viininpunainen/vaaleanroosa vinröd/ljusrosa | burgundy/light rose petrooli/vaaleansininen petrol/ljusblå | petrol/light blue musta | svart | black

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

YKSI ELEFANTTI design Laina Koskela (1969) TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 ccm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60135-4968-05-10 viininpunainen | vinröd | burgundy 60135-4968-04-10 petrooli | petrol | petrol 60135-4968-03-10 musta | svart | black

ELEFANTTI design Laina Koskela (1969) 85 x 125 cm & 40 x 60 cm 60673-4547-15-06 vaaleanroosa | ljusrosa | light rose 60673-4547-14-06 vaaleansininen | ljusblå | light blue

41


MAKUUHUONE SOVRUM | BEDROOM SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | 100 % BOMULL / COTTON SATIN DUVET COVER SETS | 100 % COTTON

Kaikki syksyn 2019 uutuuspussilakanat valmistetaan sertifioidusta luomupuuvillasta. Tunnistat luomupuuvillaiset tuotteet tästä merkistä.

NEW & ORGANIC

Alla höstens 2019 nyhetspåslakan tillverkas av certifierad ekologisk bomull. Du känner igen produkterna av ekologisk bomull på det här märket. All of our new duvet covers in autumn 2019 will be made from certified organic cotton. Look for this symbol to find organic cotton products.


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW COLOUR & ORGANIC

ALMA design Sami Vulli (2016) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60712-4908-13-06 siniharmaa | gråblå | bluish-grey 60712-4908-14-06 violetti/vihreä | violett/grön | violet/green

150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60710-4908-10-06 valkoinen/musta | vit/svart | white/black 100 % puuvilla | bomull | cotton

100 % luomupuuvilla | organisk bomull | organic cotton

44

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA SATINPÃ…SLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW COLOUR & ORGANIC

45


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA SATINPÃ…SLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW COLOUR & ORGANIC

46

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW COLOUR & ORGANIC

LATVUS design Terhi Laine (2016)

KIOTO design Liisa Suurla (2005)

150 x 210 cm & 50 x 60 cm

150 x 210 cm & 50 x 60 cm

60710-4946-06-06 valkoinen/aqua | vit/aqua | white/aqua

60710-4056-19-06 valkoinen/pinkki | vit/rosa | white/pink

100 % puuvilla | bomull | cotton

240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm 60695-4056-19-05 valkoinen/pinkki | vit/rosa | white/pink

150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60712-4946-08-06 valkoinen/vihreä/violetti vit/grön/violett | white/green/violet 60712-4946-07-06 valkoinen/oranssi/vihreä vit/orange/grön | white/orange/green

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60139-4056-19-10 valkoinen/pinkki | vit/rosa | white/pink

100 % luomupuuvilla | organisk bomull | organic cotton

47


48

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW SIZE

BUNAKEN design Pauliina Varis (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60710-4988-06-06 valkoinen/vihreä | vit/grön | white/green 60710-4988-02-06 vaaleanvihreä/roosa | ljusgrön/rosa | light green/rose

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60138-4988-06-10 valkoinen/vihreä | vit/grön | white/green

240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm 60695-4988-06-05 valkoinen/vihreä | vit/grön | white/green

49


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW & ORGANIC

NEW & ORGANIC

ESTHER design Sami Vulli (2018) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60712-5136-02-06 valkoinen/kulta | vit/guld | white/gold 60712-5136-03-06 musta/kulta | svart/guld | black/gold 60712-5136-01-06 valkoinen/musta | vit/svart | white/black

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60138-5136-01-10 valkoinen/musta | vit/svart | white/black

240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm 60692-5136-01-05 valkoinen/musta | vit/svart | white/blac

50

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA SATINPÃ…SLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW & ORGANIC

51


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW & ORGANIC

NEW & ORGANIC

MISTELI design Osmi Koskinen (2018) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60712-5132-01-06 vihreä/keltainen | grön/gul | green/yellow 60712-5132-02-06 valkoinen/kulta | vit/guld | white/gold

52

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

PERGOLA design Anu Kanervo (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60716-5003-07-06 tummanvihreä/valkoinen | mörkgrön/vit | dark green/white 60716-5003-05-06 viininpunainen/valkoinen | vinröd/vit | burgundy/white 60716-5003-01-06 harmaa/valkoinen | grå/vit | grey/white

53


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

POIKA JA TÄHTI design Rudolf Koivu

54

150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm

60716-4959-01-06 multi

60139-4960-01-10 multi

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

LUMIKUNINGATAR design Rudolf Koivu (1940-luku | 1940-talet | 1940's) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm

60716-4957-01-06 multi

60139-4958-01-10 multi

55


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW & ORGANIC

TALVIRETKI design Rudolf Koivu (1934) TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60138-5134-01-10 multi

NEW & ORGANIC

METSÄNVÄKI design Rudolf Koivu (1943) TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60138-5135-01-10 multi

56

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

METSÄN KESÄ design Rudolf Koivu (1941) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm

60716-5010-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

60139-5011-01-10

musta/valkoinen | svart/vit | black/white

57


58

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


59


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW & ORGANIC

NEW & ORGANIC

LOISTO design Osmi Koskinen (2018) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60712-5133-02-06 beige/valkoinen/kulta | beige/vit/guld | beige/white/gold 60712-5133-03-06 valkoinen/harmaa/kulta | vit/grå/guld | white/grey/gold 60712-5133-01-06 musta/harmaa/kulta | svart/grå/guld | black/grey/gold

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60138-5133-02-10 beige/valkoinen/kulta beige/vit/guld | beige/white/gold

240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm 60692-5133-02-05 beige/valkoinen/kulta | beige/vit/guld | beige/white/gold

60

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA SATINPÃ…SLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW & ORGANIC

61


NEW & ORGANIC

ROOMA design Osmi Koskinen (2018) 1 0 0 % LUOMUPUUVILLA | O R GA N I S K B O M U L L | O R GA N I C COTTON

JA G EO M E T R I N E N , yksinkertaisen tyylikäs. Sellainen on Osmi Koskisen suunnittelema Rooma, jonka kaarevat muodot muistuttavat arkkitehtuurisia rakenteita P E L K I ST E T T Y

62

AVSKALAT OCH GEOMETRISKT , stiligt på ett enkelt sätt. Sådant är mönstret Rooma, som har designats av Osmi Koskinen och vars böjda former påminner om arkitektoniska strukturer.

M I N I M A L A N D G EO M E T R I C , simply

stylish. That is Rooma, designed by Osmi Koskinen. The curved shapes resemble architectural structures.

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW & ORGANIC

SULA design Sami Vulli (2018) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60712-5137-01-06 valkoinen/sininen | vit/blå | white/blue

NEW & ORGANIC

NEW & ORGANIC

ROOMA design Osmi Koskinen (2018) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60712-5130-02-06 petrooli/keltainen | petrol/gul | petrol/yellow 60712-5130-01-06 musta/ruskea | svart/brun | black/brown

63


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

AINI design Aini Vaari 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60710-4999-03-06 musta/sininen | svart/blå | black/blue

METSÄ design Anu Kanervo (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60710-5062-02-06 valkoinen/harmaa | vit/grå | white/grey 60710-5062-01-06 tummansininen | mörkblå | dark blue

64

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

TYRSKY design Anu Kanervo (2018) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60710-5110-01-06 tummansininen/valkoinen mörkblå/vit | dark blue/white 60710-5110-02-06 valkoinen/valkoinen | vit/vit | white/white 

SADUSSA design Karoliina Erkinjuntti (2016) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60716-4962-04-06 musta/harmaa | svart/grå | black/grey 60716-4962-01-06 sininen | blå | blue

65


MAKUUHUONE SOVRUM | BEDROOM PEITOT JA TYYNYT | ALUSLAKANAT | UNIPUSSIT KUDDAR OCH TÄCKEN | LAKAN | SOVPÅSAR PILLOWS AND DUVETS | SHEETS | SLEEP BAGS


TYYNYT JA PEITOT KUDDAR OCH TÄCKEN | PILLOWS AND DUVETS

NEW

CORONNA design Aini Vaari (1958)

CORONNA design Aini Vaari (1958)

NAPAKKA KORKEA TIKATTU TYYNY STADIG HÖG QUILTAD KUDDE | FIRM HIGH QUILTED PILLOW 50 x 60 cm | 500 g

MATALA TYYNY | LÅG KUDDE | LOW PILLOW 50 x 60 cm | 300 g 40010-3435-01-16 valkoinen | vit | white

40015-3435-01-11 valkoinen | vit | white

CORONNA design Aini Vaari (1958)

CORONNA design Aini Vaari (1958)

PEHMEÄ, PUOLIKORKEA TYYNY MJUK, HALVHÖG KUDDE | SOFT, MEDIUM HIGH PILLOW 50 x 60 cm | 420 g

NAPAKKA, PUOLIKORKEA TYYNY FAST, HALVHÖG KUDDE | FIRM, MEDIUM HIGH PILLOW 50 x 60 cm | 550 g

40011-3435-01-12 valkoinen | vit | white

40012-3435-01-11 valkoinen | vit | white

Kangas | Tyg | Fabric: 100 % luomupuuvilla | ekologisk bomull | organic cotton Täyte | Stoppning | Filling: 100 % kierrätetty polyesteripallokuitu återvunnen polyesterbollfiber | recycled polyester ball fibre

68

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


TYYNYT JA PEITOT KUDDAR OCH TÄCKEN | PILLOWS AND DUVETS

CORONNA design Aini Vaari (1958) KEVYT PEITTO | TUNNT TÄCKE | LIGHT DUVET 150 x 200 cm | 510 g 40510-3435-01-09 valkoinen | vit | white

Kangas | Tyg | Fabric: 100 % luomupuuvilla | ekologisk bomull | organic cotton Täyte | Stoppning | Filling: 100 % kierrätetty polyesterikuitu återvunnen polyesterfiber | recycled polyester fibre

CORONNA design Aini Vaari (1958)

CORONNA design Aini Vaari (1958)

PEITTO | TÄCKE | DUVET 150 x 200 cm | 810 g

PARIVUOTEEN PEITTO TÄCKE FÖR DUBBELSÄNG | DUVET FOR DOUBLE BED 240 x 210 cm | 1360 g

40511-3435-01-07 valkoinen | vit | white

40512-3435-01-05 valkoinen | vit | white

69


70

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


71


YKSIVÄRISET ALUSLAKANAT JA TYYNYLIINAT | 100 % PUUVILLA ENFÄRGADE LAKAN OCH ÖRNGOTT | 100 % BOMULL ONE-COLORED FLAT SHEETS AND PILLOWCASES | 100% COTTON

valkoinen | vit | white

harmaa | grå | grey

valkoinen | vit | white

harmaa | grå | grey

vaaleansininen | ljusblå light blue

farkunsininen jeansblå | denim blue

roosa | rosa | rose

vaaleanvihreä | ljusgrön light green

viininpunainen | vinröd burgundy

PUUVILLA | BOMULL | COTTON

SATIINI | SATIN

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm

50 x 60 cm 60130-0006-00-10 60130-0228-00-10 60130-2651-00-10 60130-4560-00-10

valkoinen | vit | white harmaa | grå | grey vaaleansininen | ljusblå | light blue farkunsininen | jeansblå | denim blue

VAUVAN ALUSLAKANA LAKAN FÖR BABY | FLAT SHEET FOR BABY 90 x 150 cm 60013-0006-00-10 valkoinen | vit | white

LASTEN ALUSLAKANA LAKAN FÖR BARN | FLAT SHEET FOR CHILD 150 x 200 cm 60012-0006-00-10 valkoinen | vit | white 60012-2651-00-10 vaaleansininen | ljusblå | light blue

ALUSLAKANA | LAKAN | FLAT SHEET 150 x 270 cm 60000-0006-00-10 60000-0228-00-10 60000-2651-00-10 60000-4560-00-10

valkoinen | vit | white harmaa | grå | grey vaaleansininen | ljusblå | light blue farkunsininen | jeansblå | denim blue

180 x 270 cm 60040-0006-00-05 valkoinen | vit | white 60040-0228-00-05 harmaa | grå | grey 60040-2651-00-05 vaaleansininen | ljusblå | light blue 60040-4560-00-05 farkunsininen | jeansblå | denim blue

60140-0006-20-10 60140-0902-20-10 60140-0221-20-10 60140-0773-00-10 60140-0780-20-10

valkoinen | vit | white harmaa | grå | grey roosa | rosa | rose vaaleanvihreä | ljusgrön | light green viininpunainen | vinröd | burgundy

ALUSLAKANA | LAKAN | FLAT SHEET 150 x 270 cm 60020-0006-20-10 60020-0902-20-10 60020-0221-20-10 60020-0773-20-10 60020-0780-20-10

valkoinen | vit | white harmaa | grå | grey roosa | rosa | rose vaaleanvihreä | ljusgrön | light green viininpunainen | vinröd | burgundy

180 x 270 cm 60030-0006-20-05 valkoinen | vit | white 60030-0902-20-05 harmaa | grå | grey 60030-0780-20-05 viininpunainen | vinröd | burgundy

PARIVUOTEEN ALUSLAKANA | LAKAN FÖR DUBBELSÄNG | FLAT SHEET FOR DOUBLE BED 240 x 270 cm 60050-0006-20-05 60050-0902-20-05 60050-0221-20-05 60050-0773-20-05 60050-0780-20-05

valkoinen | vit | white harmaa | grå | grey roosa | rosa | rose vaaleanvihreä | ljusgrön | light green viininpunainen | vinröd | burgundy

PARIVUOTEEN ALUSLAKANA | LAKAN FÖR DUBBELSÄNG | FLAT SHEET FOR DOUBLE BED 240 x 270 cm 60045-0006-00-05 valkoinen | vit | white 60045-0228-00-05 harmaa | grå | grey 60045-2651-00-05 vaaleansininen | ljusblå | light blue 60045-4560-00-05 farkunsininen | jeansblå | denim blue

72

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


MUOTOONOMMELLUT ALUSLAKANAT JA PELLAVA LAKANAT FORMSYDDA LAKAN OCH LIN LAKAN | FITTED SHEETS AND LINEN FLAT SHEETS

valkoinen | vit | white

harmaa | grå | grey

valkoinen | vit | white

farkunsininen jeansblå | denim blue

TWILL | TWILL

TRIKOO | TRIKÅ | JERSEY

MUOTOONOMMELTU ALUSLAKANA FORMSYTT LAKAN | FITTED SHEET

MUOTOONOMMELTU LASTEN ALUSLAKANA FORMSYTT LAKAN FÖR BARN FITTED SHEET FOR CHILD

80 x 200 + 25 cm 60080-0006-00-10 valkoinen | vit | white 60080-0902-00-10 harmaa | grå | grey 60080-3000-00-10 farkunsininen | jeansblå | denim blue 90 x 200 + 25 cm 60081-0006-00-10 valkoinen | vit | white 60081-0902-00-10 harmaa | grå | grey 60081-3000-00-10 farkunsininen | jeansblå | denim blue 120 x 200 + 25 cm 60082-0006-00-05 valkoinen | vit | white 60082-0902-00-05 harmaa | grå | grey 60082-3000-00-05 farkunsininen | jeansblå | denim blue

MUOTOONOMMELTU PARIVUOTEEN ALUSLAKANA FORMSYTT LAKAN FÖR DUBBELSÄNG FITTED SHEET FOR DOUBLE BED 160 x 200 + 26 cm 60083-0006-00-05 valkoinen | vit | white 60083-0902-00-05 harmaa | grå | grey 60083-3000-00-05 farkunsininen | jeansblå | denim blue

80 x 160 + 10 cm 60085-0001-01-10 valkoinen | vit | white

MUOTOONOMMELTU ALUSLAKANA FORMSYTT LAKAN | FITTED SHEET 80 x 200 + 25 cm 60087-0001-01-10 valkoinen | vit | white

MUOTOONOMMELTU PARIVUOTEEN ALUSLAKANA FORMSYTT LAKAN FÖR DUBBELSÄNG FITTED SHEET FOR DOUBLE BED 160 x 200 + 26 cm 60089-0001-01-05 valkoinen | vit | white

100 % GOTS-luomupuuvilla GOTS ekologisk bomull | GOTS organic cotton

180 x 200 + 27 cm 60084-0006-00-05 valkoinen | vit | white 60084-0902-00-05 harmaa | grå | grey 60084-3000-00-05 farkunsininen | jeansblå | denim blue

PELLAVA | LIN | LINEN 100 % puuvilla | bomull | cotton

ALUSLAKANA | LAKAN | FLAT SHEET 150 x 270 cm 60038-0100-02-10 valkoinen | vit | white

PARIVUOTEEN ALUSLAKANA | LAKAN FÖR DUBBELSÄNG | FLAT SHEET FOR DOUBLE BED 240 x 270 cm 60039-0100-02-05 valkoinen | vit | white

100 % pellava | lin | linen

73


74

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


UNIPUSSIT | 90 X 250 CM SOVPÅSAR | SLEEP BAGS

BUNAKEN

design Pauliina Varis (2017)

60430-4988-06-06 valkoinen/vihreä | vit/grön | white/green

PESUE design Sami Vulli (2014)

PAMPULA design Sami Vulli (2016)

60430-4682-03-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

60430-4947-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

NEW LUTRALUTRA

design Sami Vulli (2018) 60432-5122-01-06 tummanharmaa/keltainen mörkgrå/gul | dark grey/yellow

100 % luomupuuvilla | organisk bomull | organic cotton Täyte | Fyllning | Filling: 100 % polyesteri | polyester

75


KYLPYHUONE BADRUM | BATHROOM


KYLPYTEKSTIILISARJAT BADRUMSTEXTILSERIER | BATH TEXTILE LINES

HALI design Finlayson 45 0 G / M 2 | 100 % KAMPAPUUVILLA | KAMMAD BOMULL | CO M B E D COTTON

MUHKEALLA, KEVYELLÄ, samettisen

pehmeällä ja poikkeuksellisen imukykyisellä pyyhkeellä täytyy olla salaisuutensa. Hali-pyyhkeessä se kätkeytyy langan valmistuksessa käytettyyn tekniikkaan, jonka ansiosta nukka on hyvin avonainen ja vähäkierteinen. Harmoniset ja ajattomat värit tuovat ylellisen pehmeää tunnelmaa kylpyhuoneeseen.

L I G G E R H E M L I G H E T E N med lätta handdukar i fluffig och sammetslen kvalitet med exceptionell absorptionsförmåga? Hali-handdukens ligger i tekniken för trådtillverkningen som ger en lätt tvinnad och öppen väv. Harmoniska och tidlösa färger ger badrummet en lyxigt mjuk stämning. VA R I

THESE VELVETY SOFT and fluffy towels

are exceptionally absorbent. The secret of the Hali towels lies in the special technique applied in the thread production, which leaves the pile very open and loose. The harmonious and timeless colours give your bathroom a luxuriously soft atmosphere.

NEW COLOUR

valkoinen | vit | white

harmaa | grå | grey

violetti | violett | violet

NEW COLOUR

beige

78

aqua

oliivinvihreä | olivgrön | olive

KÄSIPYYHE HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm

KYLPYPYYHE BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 150 cm

70106-0001-01-12 70106-0004-01-12 70106-0010-01-12 70106-0003-01-12 70106-0002-01-12 70106-0011-01-12

70107-0001-01-06 70107-0004-01-06 70107-0010-01-06 70107-0003-01-06 70107-0002-01-06 70107-0011-01-06

valkoinen | vit | white harmaa | grå | grey violetti | violett | violet beige aqua oliivinvihreä | olivgrön | olive

valkoinen | vit | white harmaa | grå | grey violetti | violett | violet beige aqua oliivinvihreä | olivgrön | olive

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


KYLPYTEKSTIILISARJAT BADRUMSTEXTILSERIER | BATH TEXTILE LINES

KYLPYTAKKI | BADROCK | BATHROBE S/M | 380 g / m2

KYLPYTAKKI | BADROCK | BATHROBE L/XL | 380 g / m2

70226-0004-01-03 harmaa | grå | grey

70226-0004-02-03 harmaa | grå | grey

79


KYLPYTEKSTIILISARJAT BADRUMSTEXTILSERIER | BATH TEXTILE LINES

RENO design Finlayson 5 0 0 G / M 2 | 100 % KIVIPESTY PUUVILLA | ST E N T V Ä T TA D B O M U L L | STONEWASHED COTTON

ARJESSA, ENNEN KAIKKEA hyvässä

VARDAGEN, FRAMFÖR ALLT den goda

ADD A FEW things to make your eve-

arjessa, on ihan omat juttunsa. Usein hyvään arkeen liittyvät asiat ovat käytännöllisiä, kestäviä ja mutkattomalla tavalla kauniita. Farkut ovat hyvä esimerkki tästä. Ne ovat säilyttäneet asemansa vuosikymmenestä toiseen arkea ilostuttavana ja helpottavana uniformuna ikään, sukupuoleen tai säätyyn katsomatta. Reno-sarjan pyyhkeet ovat kunnianosoitus farkuille. Ja niiden tehtäväkin on sama: olla osa laadukasta, toimivaa ja kaunista arkea.

vardagen, är en värld för sig. Här är det ofta fråga om praktiska, slitstarka saker som är vackra i all sin enkelhet. Jeans är ett bra exempel på det. I årtionde efter årtionde har de stått högt i kurs likt en fin och funktionell vardagsuniform oavsett ålder, kön eller samhällsklass. Handdukarna i Reno-serien är en hyllning till jeansen. Och båda har i uppgift att vara en del av en funktionell och vacker vardag som håller hög kvalitet.

ryday life a bit special. These things are often practical, durable and beautiful in an uncomplicated way. Jeans are a good example – they have retained their popularity over the decades as an easy to wear uniform that brightens up everyday life, regardless of your age, gender or status. The towels in the Reno collection are a tribute to jeans, and share the same purpose: to do their bit in making people’s everyday routines better, functional and beautiful.

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm 70049-0004-01-12 indigo indigoblå | indigo blue 70049-0002-01-12 hiili kolgrå | carbon grey KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm 70050-0004-01-06 indigo indigoblå | indigo blue 70050-0002-01-06 hiili kolgrå | carbon grey

indigo | indigoblå | indigo blue

hiili | kolgrå | carbon grey

KYLPYMATTO BADRUMSMATTA | BATH MAT 50 x 80 cm | 1550 g / m2 70323-1439-01-06 indigo | indigoblå | indigo blue

80

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


81


KYLPYTEKSTIILISARJAT BADRUMSTEXTILSERIER | BATH TEXTILE LINES

Viimeistämö, Finlaysonin tehdas, Forssa.

REILU, REILURAITA & RAIKU design Finlayson 450 & 480 G / M2 | 100 % REILUN KAUPAN LUOMUPUUVILLA | EKOLOGISK FAIRTARDE BOMULL | ORGANIC FAIR TRADE COTTON

REILUSSA ON MUUTAKIN reilua kuin

REILU-HANDDUKARNA GER färgerna

THE REILU RANGE was named after the

värit. Pyyhkeet on valmistettu vain ja ainoastaan sadevedellä kastellusta, käsin poimitusta luonnonmukaisesti viljellystä puuvillasta. Sarjassa myös reilusti raidoitetut pyyhkeet – sekä sydän että silmä kiittää.

rättvisa. Handdukarna har tillverkats endast av ekologiskt odlad och handplockad bomull som bevattnas med regnvatten. Seriens handdukar ger även ränderna rättvisa, både hjärtat och ögat tackar.

Finnish word for ‘fair’ and ‘generous’, and this describes the towels exactly: the production chain is totally fair and the quality and colour range are both generous. Add organic to these characteristics, as the towels are made of cotton that has only been watered with rainwater and picked by hand. The Reilu collection also features towels with generous stripes. Fair play!

NEW

RAIKU design Finlayson KÄSIPYYHE HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 430 g / m2 70019-1487-01-12 multi KYLPYPYYHE BADHANDDUK | BATH TOWEL 90 x 180 cm | 430 g / m2 70021-1487-01-06 multi 100 % Reilun kaupan luomupuuvilla ekologisk Fairtrade bomull | organic Fair Trade cotton

82

REILUA KAUPPAA YLI 10 VUOTTA

RÄTTVIS HANDEL I ÖVER TIO ÅR

FAIRTRADE FOR OVER 10 YEARS

OLISI VARSIN EPÄREILUA , jos meillä

DET SKULLE VARA VÄLDIGT ORÄT-

IT WOULD BE RATHER UNFAIR if we

ei olisi Reilun Kaupan tuotteita. Siksi meillä onkin varsin pitkä yhteinen historia Reilun Kaupan kanssa. Ensimmäiset Reilu-pyyhkeet löysivät tiensä Finlaysonin hyllyille jo vuonna 2007 – aikana, jolloin vastuullisia tuotteita sai muutoin etsimällä etsiä.

TVIST om vi inte hade rättvisemärkta

had no Fair Trade products. That is why we have a fairly long shared history with Fair Trade. The first Fair towels found their way to Finlayson's shelves already back in 2007 – at a time when responsibly made products were otherwise hard to find.

produkter. Våra första rättvisemärkta handdukar kom därför till Finlaysons hyllor redan 2007 - under en tid då man annars fick leta febrilt för att hitta ansvarsfullt producerade produkter.

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


83


KYLPYTEKSTIILISARJAT BADRUMSTEXTILSERIER | BATH TEXTILE LINES

NEW COLOR

tummanoranssi mörkorange dark orange

valkoinen | vit | white

fuksia | fuchsia

pinkki | rosa | pink

roosa | rosa | rose

musta | svart | black

harmaa | grå | grey

kirkkaansininen klarblå | bright blue

vaaleansininen ljusblå | light blue

sitruuna | citron | citrus

lime

turkoosi turkos | turquoise

vaaleanvihreä ljusgrön | light green

REILU design Finlayson KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm 70012-0024-01-12 tummanoranssi mörkorange | dark orange

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 150 cm 70013-0024-01-06 tummanoranssi mörkorange | dark orange

70012-0001-01-12 70012-0009-01-12 70012-0002-01-12 70012-0020-01-12 70012-0007-01-12 70012-0016-01-12 70012-0023-01-12 70012-0021-01-12 70012-0013-01-12 70012-0017-01-12 70012-0005-01-12 70012-0022-01-12

70013-0001-01-06 valkoinen | vit | white 70013-0009-01-06 fuksia | fuchsia | fuchsia 70013-0002-01-06 pinkki | rosa | pink 70013-0020-01-06 roosa | rosa | rose 70013-0007-01-06 musta | svart | black 70013-0016-01-06 harmaa | grå | grey 70013-0023-01-06 kirkkaansininen | klarblå | bright blue 70013-0021-01-06 vaaleansininen | ljusblå | light blue 70013-0013-01-06 sitruuna | citron | citrus 70013-0017-01-06 lime | lime | lime 70013-0005-01-06 turkoosi | turkos | turquoise 70013-0022-01-06 vaaleanvihreä | ljusgrön | light green

valkoinen | vit | white fuksia | fuchsia | fuchsia pinkki | rosa | pink roosa | rosa | rose musta | svart | black harmaa | grå | grey kirkkaansininen | klarblå | bright blue vaaleansininen | ljusblå | light blue sitruuna | citron | citrus lime | lime | lime turkoosi | turkos | turquoise vaaleanvihreä | ljusgrön | light green

100 % Reilun kaupan luomupuuvilla ekologisk Fairtrade bomull organic Fair Trade cotton

84

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 90 x 180 cm 70018-0016-01-06 harmaa | grå | grey

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


KYLPYTEKSTIILISARJAT BADRUMSTEXTILSERIER | BATH TEXTILE LINES

REILU design Finlayson KYLPYTAKKI | BADROCK | BATHROBE XS/S | 380 g / m2 70225-0016-01-03 harmaa | grå | grey 70225-0002-01-03 pinkki | rosa | pink KYLPYTAKKI | BADROCK | BATHROBE M | 380 g / m2 70225-0016-02-03 harmaa | grå | grey 70225-0002-02-03 pinkki | rosa | pink KYLPYTAKKI | BADROCK | BATHROBE L/XL | 380 g / m2 70225-0016-03-03 harmaa | grå | grey 70225-0002-03-03 pinkki | rosa | pink

100 % Reilun kaupan luomupuuvilla ekologisk Fairtrade bomull organic Fair Trade cotton

harmaa/musta | grå/svart | grey/black

pinkki/fuksia | rosa/fuchsia | pink/fuchsia

kirkkaansininen/turkoosi klarblå/turkos | bright blue/turquoise

REILURAITA design Finlayson KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm 70016-0005-01-12 harmaa/musta | grå/svart | grey/black 70016-0003-01-12 pinkki/fuksia | rosa/fuchsia | pink/fuchsia 70016-0010-01-12 kirkkaansininen/turkoosi klarblå/turkos | bright blue/turquoise

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 150 cm 70017-0005-01-06 harmaa/musta | grå/svart | grey/black 70017-0003-01-06 pinkki/fuksia | rosa/fuchsia | pink/fuchsia 70017-0010-01-06 kirkkaansininen/turkoosi klarblå/turkos | bright blue/turquoise 100 % Reilun kaupan luomupuuvilla ekologisk Fairtrade bomull organic Fair Trade cotton

85


KYLPYTEKSTIILIT BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES

LINO SOFTI design Finlayson 420 G / M 2 | 85 % PUUVILLA / 15 % PELLAVA | 85 % B O M U L L / 1 5 % L I N | 85 % COTTON / 15 % LINEN

K E R TA K A I K K I S E N

I H A N A KS I K I N

kehuttu pehmeä kaksipuolinen kylpypyyhe, jossa toisella puolella froteen nukka ja toisella puolella sileä puuvilla/pellava-pinta.

EN BADHANDDUK som kallats fantastiskt underbar. Två sidor, där den ena är mjuk frotté och den andra slät bomull/ linne.

COMPLEMENTED TO FEEL UTTERLY HEAVENLY , this two-sided bath towel has

soft terry pile on one side, and a smooth surfaced cotton/linen blend on the other.

NEW COLOUR

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm 70177-1447-03-12 70177-1447-01-12 70177-1447-04-12

beige vaaleanharmaa | ljusgrå | light grey vaalea viininpunainen ljusvinröd | light burgundy

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm 70178-1447-03-06 beige 70178-1447-01-06 vaaleanharmaa | ljusgrå | light grey 70178-1447-04-06 vaalea viininpunainen | ljusvinröd | light burgundy KYLPYTAKKI | BADROCK | BATHROBE M 70227-1447-01-03 vaaleanharmaa | ljusgrå | light grey L 70228-1447-01-03 vaaleanharmaa | ljusgrå | light grey

86

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


87


KYLPYTEKSTIILIT BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES

OLD JEANS design Finlayson 45 0 G / M 2 | 60 % PUUVILLA | B O M U L L | COTTON, 40 % VISKOOSI | VISKOS | VISCOSE

H U H U JA , E T T Ä saattaisi olla mahdollista tehdä vanhoista farkuista pyyhkeitä. Koska rakastamme kierrätystä, käänsimme kaikki kivet ja laitomme pyörät pyörimään. Keräsimme vanhoja farkkuja Suomessa ja lähetimme ne Belgiaan, jossa ne lajiteltiin, murskattiin ja toimitettiin jatkojalostettavaksi kehräämöön. Siellä kuitu kehrättiin langaksi ja samalla siihen lisättiin puuvillaa ja viskoosia. Lopulta langoista kudottiin hienoja pyyhkeitä. KU U L I M M E

VI HÖRDE RYKTEN om att det kunde

WE HEARD RUMOURS that it might be

vara möjligt att göra handdukar av gamla jeans. Eftersom vi älskar återvinning, vände vi på alla stenar och satte hjulen i rörelse. Vi samlade in gamla jeans i Finland och skickade dem till Belgien, där de sorterades, krossades och skickades till ett spinneri för vidarebearbetning. Där spanns fibern till garn tillsammans med bomull och viskos. Till slut vävdes garnet till fina handdukar.

possible to make towels out of old jeans. Because we love recycling, we turned over every stone and put the wheels in motion. We collected old pairs of jeans in Finland and sent them to Belgium, where they were sorted, crushed and sent to the spinning mill for further processing. There the fiber was spun into yarn together with cotton and viscose. Finally, the yarns were woven into fine towels.

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 450 g / m2 70400-1460-01-12 sininen | blå | blue KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 450 g / m2 70401-1460-01-06 sininen | blå | blue

20 % puuvilla | bomull | cotton, 40 % kierrätetty puuvilla | återvunnen bomull | recycled cotton, 40 % Tencel

88

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


89


KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

NEW

NEW

LOISTO design Osmi Koskinen KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 500 g / m2 70073-5133-03-12 valkoinen/harmaa | vit/grå | white/grey 70073-5133-02-12 punainen | röd | red 70073-5133-01-12 musta/harmaa | svart/grå | black/grey KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 150 cm | 500 g / m2 70074-5133-03-06 valkoinen/harmaa | vit/grå | white/grey 70074-5133-02-06 punainen | röd | red 70074-5133-01-06 musta/harmaa | svart/grå | black/grey

90

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

PERGOLA design Anu Kanervo KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 500 g / m2 70073-5003-01-12 vaaleanharmaa | ljusgrå | light grey 70073-5003-03-12 viininpunainen | vinröd | burgundy KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 500 g / m2 70074-5003-01-06 vaaleanharmaa | ljusgrå | light grey 70074-5003-03-06 viininpunainen | vinröd | burgundy

91


KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

NEW COLOUR

ALMA design Sami Vulli KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 500 g / m2 70073-4908-03-12 violetti | violett | violet 70073-4908-02-12 harmaa | grå | grey

92

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 150 cm | 500 g / m2 70074-4908-03-06 violetti | violett | violet 70074-4908-02-06 harmaa | grå | grey

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

NEW COLOUR

VERANDA design Finlayson KYLPYLAKANA | BADLAKAN | BATH SHEET 90 x 180 cm | 300 g / m2 70166-0007-01-03 roosa | rosa | rose 70166-0008-01-03 petrooli | petrol | petrol

93


KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

PAMPULA design Sami Vulli KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 500 g / m2

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 150 cm | 500 g / m2

70073-4654-01-12 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

70074-4654-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

PESUE design Sami Vulli KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 430 g / m2

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 90 x 180 cm | 430 g / m2

70553-4682-01-12 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

70556-4682-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

TOIVO design Sami Vulli

94

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 500 g / m2

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 150 cm | 500 g / m2

70073-5012-02-12 tummanharmaa | mörkgrå | dark grey 70073-5012-01-12 tummansininen | mörkblå | dark blue

70074-5012-02-06 tummanharmaa | mörkgrå | dark grey 70074-5012-01-06 tummansininen | mörkblå | dark blue

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


95


96

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

ELEFANTTI design Laina Koskela KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 500 g / m2 70073-4547-08-12 70073-4547-07-12 70073-4547-06-12

petrooli/vaaleansininen petrol/ljusblå | petrol/light blue viininpunainen/roosa vinröd/rosa | burgundy/rose musta/harmaa | svart/grå | black/grey

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 150 cm | 500 g / m2 70074-4547-08-06 70074-4547-07-06 70074-4547-06-06

petrooli/vaaleansininen petrol/ljusblå | petrol/light blue viininpunainen/roosa vinröd/rosa | burgundy/rose musta/harmaa | svart/grå | black/grey

MATTO | MATT | MAT 50 x 80 cm | 1600 g / m2 70322-4547-05-06 musta/harmaa | svart/grå | black/grey

97


SAUNATEKSTIILIT BASTUTEXTILIER | SAUNA TEXTILES

TAMMINIEMI design Liisa Suurla 50 % / 50 % PELLAVA/PUUVILLA | L I N / B O M U L L | LINEN/COT TO N

VAIKKEI SAUNOJA VOI eikä saa lait-

ÄVEN OM MAN inte kan eller får rang-

ALTHOUGH IT WOULD be impossible and

taa minkäänlaiseen arvojärjestykseen, niin Tamminiemen saunan historiallinen merkitys on ilmeinen. Todennäköisesti siellä on tehty päätöksiä, joiden ansiosta rauha ja itsenäisyys on säilynyt myös muissa saunoissa ympäri Suomen niemeä. Tamminiemessä ymmärrettiin saunan tärkein ominaisuus: sen henkinen puoli. Ilman saunaa olisi tässä maassa moni kimurantti tilanne jäänyt solmuun ja sopimatta, moni rakkaus syntymättä ja moni ystävyys solmimatta. Tamminiemi-saunatuotteet ovat kunnianosoitus saunalle ja sovintomielelle. Niiden materiaalit ovat yhtä aitoja ja puhtaita kuin me suomalaiset parhaimmillamme saunan lauteilla.

ordna bastur kan man inte förneka att bastun i presidentens tidigare residens på Tamminiemi haft en alldeles särskild historisk betydelse. Med största sannolikhet har där fattats beslut som bidragit till att bevara freden och självständigheten också i andra bastur runt om i Finland. På Tamminiemi förstod man bastuns viktigaste egenskap: dess psykiska effekt. Utan bastun skulle många knepiga situationer ha förblivit olösta i vårt land, för att inte tala om all kärlek och vänskap som skulle ha uteblivit. Tamminiemi-bastuprodukterna, som uppkallats efter Tamminiemis bastu, är en hyllning till bastun och bastuns försonliga atmosfär. De består av material lika äkta och rena som vi finländare när vi sitter på bastulaven.

unnecessary to rank the world’s saunas in order of importance, it has to be said that the sauna at Tamminiemi, formerly the official residence of the President of Finland, is of particular historical significance. It is likely to have been the place where, at a turbulent time in history, important decisions were made that allowed peace and prosperity to continue to be enjoyed in other saunas across the length and breadth of Finland. The custodians of Tamminiemi understood the most important aspect of the sauna – its spiritual dimension. Without the sauna, many thorny issues would have gone un-resolved, many romances unrequited and many friendships unmade. At Finlayson, we have designed our Tamminiemi collection in tribute to the sauna and to the values of mutual understanding and goodwill. The products are created using materials that are as authentic and pure as the sauna experience itself.

NEW COLOUR

SAUNATYYNY | BASTUKUDDE | SAUNA CUSHION 25 x 50 cm | 300 g / m2 70284-1438-03-04 vihreä/pellava | grön/lin | green/linen 70284-1438-02-04 musta/pellava | svart/lin | black/linen 50 % pellava | lin | linen, 50 % puuvilla | bomull | cotton

98

SAUNAKINNAS BASTUVANTE | SAUNA MITTEN 14 x 25 cm | 430 g / m2 70283-1439-01-10 pellava | lin | linen 50 % pellava | lin | linen 50 % puuvilla | bomull | cotton

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


99


SAUNATEKSTIILIT BASTUTEXTILIER | SAUNA TEXTILES

NEW COLOUR

NEW COLOUR

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 300 g / m2

LAUDELIINA | SITTHANDDUK | SAUNA SEAT COVER 50 x 60 cm | 300 g / m2

70167-1437-03-12 70167-1437-02-12

70183-1438-02-12 musta/pellava | svart/lin | black/linen

vihreä/pellava | grön/lin | green/linen musta/pellava | svart/lin | black/linen

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 90 x 180 cm | 300 g / m2 70168-1437-03-06 vihreä/pellava | grön/lin | green/linen 70168-1437-02-06 musta/pellava | svart/lin | black/linen

LAUDELIINA | SITTHANDDUK | SAUNA SEAT COVER 50 x 160 cm | 300 g / m2 70182-1438-03-06 vihreä/pellava | grön/lin | green/linen 70182-1438-02-06 musta/pellava | svart/lin | black/linen 50 % pellava | lin | linen, 50 % puuvilla | bomull | cotton

50 % pellava | lin | linen, 50 % puuvilla | bomull | cotton

100

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


SAUNATEKSTIILIT BASTUTEXTILIER | SAUNA TEXTILES

NEW COLOUR

MATTO | MATTA | MAT 50 x 80 cm | 1700 g / m2 70325-1438-02-06 musta | svart | black 70325-1438-01-06 pellava | lin | linen

30 % pellava | lin | linen, 70 % puuvilla | bomull | cotton

101


102

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


103


KEITTIÖ KÖK | KITCHEN


PATAKINTAAT JA PATALAPUT GRILLVANTAR OCH GRYTLAPPAR | OVEN MITTS AND POT HOLDERS

NEW

NEW

ANNI design Osmi Koskinen (2018)

NEIDOT

15 x 30 cm

design Eva Taimi (1940-luku | 1940-talet | 1940's)

80006-5138-01-10 beige/punainen | beige/röd | beige/red

15 x 30 cm

2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm

80006-5112-01-10 viininpunainen/valkoinen vinröd/vit | burgundy/white

80017-5138-01-10 beige/punainen | beige/röd | beige/red

2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm 80017-5112-01-10 viininpunainen/valkoinen vinröd/vit | burgundy/white

NEW

LOISTO design Osmi Koskinen (2018)

CORONNA design Aini Vaari (1958)

15 x 30 cm

15 x 30 cm

80006-5133-02-10 beige/valkoinen/kulta beige/vit/guld | beige/white/gold

80006-5119-01-10 petrooli/oranssi/keltainen petrol/orange/gul | petrol/orange/yellow

2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm

2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm

80017-5133-02-10 beige/valkoinen/kulta beige/vit/guld | beige/white/gold

80017-5119-01-10 petrooli/oranssi/keltainen petrol/orange/gul | petrol/orange/yellow

BUNAKEN design Pauliina Varis (2017)

CORONNA design Aini Vaari (1958)

15 x 30 cm

15 x 30 cm

80006-4989-03-10 musta/vihreä | svart/grön | black/green

80006-3435-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm

2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm

80017-4989-03-10 musta/vihreä | svart/grön | black/green

106

NEW COLOUR

80017-3435-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


ESSUT | 100 % PUUVILLA, EASY CARE -KÄSITTELY | 70 X 85 CM FÖRKLÄDEN | APRONS | 100 % BOMULL / COTTON, EASY CARE -BEHANDLING / -FINISH

NEW

ANNI

design Osmi Koskinen (2018) 80040-5138-01-10 beige/punainen | beige/röd | beige/red

NEW

NEIDOT

design Eva Taimi (1940-luku | 1940-talet | 1940's) 80040-5112-01-10 viininpunainen/valkoinen vinröd/vit | burgundy/white

NEW

LOISTO

design Osmi Koskinen (2018) 80040-5133-02-10 beige/valkoinen/kulta beige/vit/guld | beige/white/gold

NEW COLOUR

BUNAKEN

CORONNA

design Pauliina Varis (2017)

design Aini Vaari (1958)

80040-4989-03-10 musta/vihreä svart/grön | black/green

80040-5119-01-10 petrooli/oranssi/keltainen petrol/orange/gul | petrol/orange/gold

CORONNA

design Aini Vaari (1958) 80040-3435-01-10 musta/valkoinen svart/vit | black/white

107


ESSUT | 100 % PUUVILLA, EASY CARE -KÄSITTELY | 70 X 85 CM FÖRKLÄDEN | APRONS | 100 % BOMULL / COTTON, EASY CARE -BEHANDLING / -FINISH

NEW COLOUR

NEW COLOUR

LASTEN KERNIRUOKALAPPU VAXAT HAKLAPP FÖR BARN OILCLOTH BIB FOR CHILDREN 25 x 31 cm

CORONNA

design Aini Vaari (1958) LASTEN KERNIESSU VAXAT FÖRKLÄDE FÖR BARN | OILCLOTH APRON FOR CHILDREN 57 x 50 cm 80031-5119-01-10 petrooli/oranssi/keltainen petrol/orange/gul | petrol/orange/yellow

108

80808-5119-01-10 petrooli/oranssi/keltainen petrol/orange/gul petrol/orange/yellow 100 % puuvilla | bomull | cotton, PVC-pinnoite | PVC beläggning | PVC finish

CORONNA design Aini Vaari (1958)

CORONNA design Aini Vaari (1958)

70910-3435-04-10 harmaa | grå | grey

70910-3435-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

100 % puuvilla | bomull | cotton

100 % puuvilla | bomull | cotton

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


KUOSIINKUDOTUT KEITTIÖPYYHKEET | 2 KPL/ST/PCS 50 X 70 CM JACQUARD VÄVDA KÖKSHANDDUKAR | JACQUARD WOVEN KITCHEN TOWELS

NEW

KETTU design Jenna Kunnas (2016) 70910-5035-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

NEIDOT

design Eva Taimi (1940-luku | 1940-talet | 1940's) 70910-4908-01-10 viininpunainen/valkoinen

100 % puuvilla | bomull | cotton

vinröd/vit | burgundy/white

100 % puuvilla | bomull | cotton

PUPU design Jenna Kunnas (2016)

ALMA design Sami Vulli (2016)

70910-5036-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

70910-4908-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

100 % puuvilla | bomull | cotton

100 % puuvilla | bomull | cotton

109


KAITALIINAT JA PÖYTÄLIINAT BORDSLÖPARE OCH BORDDUKAR | TABLE RUNNERS AND TABLECLOTHS

NEW

ANNI design Osmi Koskinen (2018) 40 x 140 cm 80427-5138-01-10 beige/punainen beige/röd | beige/red

NEW

ANNI

design Osmi Koskinen (2018)

NEW

LOISTO

design Osmi Koskinen (2018)

145 x 250 cm

145 x 250 cm

80415-5121-01-06 beige/punainen beige/röd | beige/red

80415-5133-02-06 beige/valkoinen/kulta beige/vit/guld beige/white/gold

ALMA

KURUPURO

145 x 250 cm

145 x 250 cm

80415-4908-10-06 valkoinen/musta vit/svart | white/black

80415-4890-01-06 musta/valkoinen svart/vit | black/white

design Sami Vulli (2016)

BUNAKEN

design Pauliina Varis (2017) 40 x 140 cm 80427-4989-03-10 musta/vihreä svart/grön | black/green

design Hannu Väisänen (2015)

BUNAKEN

BUNAKEN

145 x 250 cm

145 x 250 cm

80415-4988-06-06 valkoinen/vihreä vit/grön | white/green

80415-4988-02-06 vaaleanvihreä/roosa ljusgrön/rosa light green/rose

design Pauliina Varis (2017)

design Pauliina Varis (2017)

Kaikki pöytäliinat ja kaitaliinat | Alla bordsdukar och bordslöpare | All tablecloths and table runners: 100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish

110

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


KAITALIINAT JA PÖYTÄLIINAT BORDSLÖPARE OCH BORDDUKAR | TABLE RUNNERS AND TABLECLOTHS

NEW COLOUR

CORONNA design Aini Vaari (1958)

CORONNA design Aini Vaari (1958)

40 x 140 cm

40 x 140 cm

80427-5119-01-10 petrooli/oranssi/keltainen petrol/orange/gul petrol/orange/yellow

80427-3435-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white Kaikki pöytäliinat ja kaitaliinat Alla bordsdukar och bordslöpare | All tablecloths and table runners: 100 % puuvilla | bomull | cotton Easy care -käsittely | -behandling | -finish

KUOSIINKUDOTUT PÖYTÄLIINAT | 145 X 250 CM JACQUARD VÄVDA BORDDUKAR | JACQUARD WOVEN TABLECLOTHS

CORONNA design Aini Vaari (1958)

TAIMI design Aini Vaari (1961)

80501-3435-00-06 valkoinen | vit | white

80501-3699-00-06 valkoinen | vit | white

100 % puuvilla | bomull | cotton

100 % puuvilla | bomull | cotton

111


SISUSTUSTEKSTIILIT DEKORATIVA TEXTILIER DECORATIVE TEXTILES


KORISTETYYNYNPÄÄLLISET KUDDFODRALER | CUSHION COVERS

NEW

NEW

ANNI design Osmi Koskinen (2018)

NEIDOT design Eva Taimi

(1940-luku | 1940-talet | 1940's)

KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA | CUSHION COVER WITH A ZIP 48 x 48 cm 80811-5138-01-10 beige/punainen beige/röd | beige/red

NEW COLOUR

KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA | CUSHION COVER WITH A ZIP 48 x 48 cm 80811-5112-01-10 viininpunainen/valkoinen vinröd/vit | burgundy/white

NEW

CORONNA design Aini Vaari (1958)

LOISTO design Osmi Koskinen (2018)

KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA | CUSHION COVER WITH A ZIP 48 x 48 cm 80811-5119-01-10 petrooli/oranssi/keltainen petrol/orange/gul petrol/orange/yellow

KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA | CUSHION COVER WITH A ZIP 48 x 48 cm 80811-5133-02-10 beige/valkoinen/kulta beige/vit/guld | beige/white/gold

CORONNA design Aini Vaari (1958)

BUNAKEN design Pauliina Varis (2017)

KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA | CUSHION COVER WITH A ZIP 48 x 48 cm 80811-3435-01-10 musta/valkoinen svart/vit | black/white

KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA | CUSHION COVER WITH A ZIP 48 x 48 cm 80811-4989-03-10 musta/vihreä svart/grön | black/green

100 % puuvilla | bomull | cotton

114

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


KORISTETYYNYNPÄÄLLISET JA TORKKUPEITOT KUDDFODRALER OCH FILTAR | CUSHION COVERS AND BLANKETS

PUPU design Jenna Kunnas (2016)

KETTU design Jenna Kunnas (2016)

KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA | CUSHION COVER WITH A ZIP 50 x 50 cm

KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA | CUSHION COVER WITH A ZIP 50 x 50 cm

80821-5036-01-04 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

80821-5035-01-04 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

Kuosiinkudottu | Jacquard vävd | Jacquard woven 100 % puuvilla | bomull | cotton

Kuosiinkudottu | Jacquard vävd | Jacquard woven 100 % puuvilla | bomull | cotton

NEW

METSÄNPEITTO design Reika Vesala (2017)

VILLIPEDOT design Jenna Kunnas (2016)

TORKKUPEITTO | FILT | BLANKET 140 x 180 cm

TORKKUPEITTO | FILT | BLANKET 130 x 170 cm

20998-0100-01-04 tummansininen | mörkblå | dark blue

20600-4953-01-04 musta/valkoinen svart/vit | black/white

100 % villa | ull | wool

Kuosiinkudottu | Jacquard vävd | Jacquard woven 100 % puuvilla | bomull | cotton

115


TORKKUPEITOT JA PÄIVÄPEITOT FILTAR OCH SÄNGÖVERKAST | BLANKETS AND BED COVERS

TYRSKY design Anu Kanervo (2018)

RENO design Finlayson

TORKKUPEITTO | FILT | BLANKET 130 x 170 cm

TORKKUPEITTO | FILT | BLANKET 125 x 200 cm

20600-5110-01-04 sininen/valkoinen blå/vit | blue/white

20997-0001-01-04 sininen/harmaa blå/grå | blue/grey

Kuosiinkudottu | Jacquard vävd | Jacquard woven 100 % puuvilla | bomull | cotton

100 % puuvilla | bomull | cotton

NIITTY design Anu Kanervo (2017) PÄIVÄPEITTO | SÄNGOVERKAST | BED COVER KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 160 x 260 cm 20326-5013-07-04 sininen/harmaa | blå/grå | blue/grey 200 x 260 cm 20327-5013-07-04 sininen/harmaa | blå/grå | blue/grey 260 x 260 cm 20328-5013-07-04 sininen/harmaa | blå/grå | blue/grey

Päällinen | Yttertyg | Cover: 100 % puuvilla | bomull | cotton Täyte | Fyllning | Filling: polyesterikuitu | polyesterfiber | polyester fibre

116

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


KORISTETYYNYNPÄÄLLISET JA TORKKUPEITOT KUDDFODRALER OCH FILTAR | CUSHION COVERS AND BLANKETS

LINO design Finlayson KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA | CUSHION COVER WITH A ZIP 48 x 48 cm 80823-0100-03-04 roosa | rosa | rose 80823-0100-04-04 harmaa | grå | grey

TORKKUPEITTO | FILT | BLANKET 130 x 170 cm 20680-0100-03-04 roosa | rosa | rose 20680-0100-04-04 harmaa | grå | grey 100 % pellava | lin | linen

VOFFELI design Finlayson TORKKUPEITTO | FILT | BLANKET 130 x 170 cm 20650-0000-04-04 roosa | rosa | rose 20650-0000-05-04 harmaa | grå | grey 20650-0000-03-04 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

100 % puuvilla | bomull | cotton

117


TORKKUPEITOT FILTAR | BLANKETS

NEW

LUTRALUTRA design Sami Vulli (2018) TORKKUPEITTO | FILT | BLANKET 125 x 150 cm 20995-4547-02-04 musta/valkoinen/keltainen svart/vit/gul | black/white/yellow

Neulottu | Stickat | Knitted 100 % puuvilla | bomull | cotton

118

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


PEHMOTYYNYT JA TORKKUPEITOT MJUKISKUDDAR OCH FILTAR | PUFF PILLOWS AND BLANKETS

ELEFANTTI design Laina Koskela (1969) PEHMOTYYNY | MJUKISKUDDE | PUFF PILLOW 40 x 30 cm

VAUVAN TORKKUPEITTO | BABYFILT | BABY QUILT 80 x 100 cm

30722-0006-07-04 harmaa | grå | grey 30772-0009-01-04 vaaleanroosa | ljusrosa | light rose 30722-0008-01-04 vaaleansininen | ljusblå | light blue

20995-4547-02-04 20995-4547-03-04

petrooli/vaaleansininen petrol/ljusblå | petrol/light blue viininpunainen/vaaleanroosa vinröd/ljusrosa | burgundy/light rose

Päällinen | Yttertyg | Cover: fleece | polar fleece Täyte | Fyllning | Filling: akryylikuitu | akrylfiber | acrylic staple fibre

Neulottu | Stickat | Knitted 100 % puuvilla | bomull | cotton

119


VERHOT JA KANKAAT GARDINER OCH TYGER CURTAINS AND FABRICS


YKSIVÄRISET SIVUVERHOT | 50 % PELLAVA, 50 % PUUVILLA ENFÄRGADE GARDINER | ONE-COLORED CURTAINS | 50 % LIN / LINEN, 50 % BOMULL / COTTON

LINO design Finlayson (2017) 140 x 250 cm 80620-0100-01-06 valkoinen | vit | white

LINO design Finlayson (2017) 140 x 250 cm 80620-0100-03-06 beige

LINO design Finlayson (2017) 140 x 250 cm 80620-0100-04-06 roosa | rosa | rose

LINO design Finlayson (2017) 140 x 250 cm 80620-0100-02-06 tummansininen | mörkblå | dark blue

122

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


YKSIVÄRISET SIVUVERHOT | 50 % PELLAVA, 50 % POLYESTERI ENFÄRGADE GARDINER | ONE-COLORED CURTAINS | 50 % LIN / LINEN, 50 % POLYESTER

LIINU design Finlayson (2017) 140 x 250 cm 80622-0100-03-06 valkoinen | vit | white

LIINU design Finlayson (2017) 140 x 250 cm

LIINU design Finlayson (2017)

80622-0100-04-06 tummanharmaa mörkgrå | dark grey

140 x 250 cm 80622-0100-02-06 roosa | rosa | rose Läpikuultava | Transparent | Translucent

123


KUVIOLLISET SIVUVERHOT MÖNSTRADE GARDINER | PATTERNED CURTAINS

LATVUS design Terhi Laine (2016)

ALMA design Sami Vulli (2016)

140 x 250 cm

140 x 250 cm

80613-4946-01-06 valkoinen | vit | white

80613-4908-01-06 valkoinen | vit | white

Polttopainettu | Devoré | Burnout

Polttopainettu | Devoré | Burnout

Polttopainettu | Devoré | Burnout

90 % polyesteri | polyester, 10 % viskoosi | viskos | viscose

95 % polyesteri | polyester, 5 % viskoosi | viskos | viscose

95 % polyesteri | polyester, 5 % viskoosi | viskos | viscose

PERGOLA

design Anu Kanervo (2017) 140 x 250 cm 80613-5003-01-06 valkoinen | vit | white

124

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


KUVIOLLISET SIVUVERHOT MÖNSTRADE GARDINER | PATTERNED CURTAINS

NEW

CORONNA design Aini Vaari (1958)

ANIS design Sami Vulli (2017)

140 x 250 cm

140 x 250 cm

80613-3435-01-06 valkoinen | vit | white

80613-5097-01-06 valkoinen | vit | white

Polttopainettu | Devoré | Burnout

Polttopainettu | Devoré | Burnout

90 % polyesteri | polyester, 10 % viskoosi | viskos | viscose

75 % polyesteri | polyester, 25 % viskoosi | viskos | viscose

125


KUVIOLLISET SIVUVERHOT Mร–NSTRADE GARDINER | PATTERNED CURTAINS

NEW

126

NEW

LOISTO design Osmi Koskinen (2018)

ANNI design Osmi Koskinen (2018)

140 x 250 cm

140 x 250 cm

80615-5133-02-06 beige/valkoinen/kulta beige/vit/guld | beige/white/gold

80615-5121-01-06 punainen/valkoinen rรถd/vit | red/white

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


KUVIOLLISET SIVUVERHOT | 100 % PUUVILLA MÖNSTRADE GARDINER | PATTERNED CURTAINS | 100 % BOMULL / COTTON

ALMA design Sami Vulli (2016)

BUNAKEN

BUNAKEN

140 x 250 cm

140 x 250 cm

80615-4988-06-06 valkoinen/vihreä vit/grön | white/green

80615-4988-02-06 vaaleanvihreä/roosa ljusgrön/rosa | light green/rose

OTSO design Sami Vulli (2013)

OTSO design Sami Vulli (2013)

PAMPULA design Sami Vulli (2016)

140 x 250 cm

140 x 250 cm

140 x 250 cm

80615-4675-08-06 punainen/roosa röd/rosa | red/rose

80615-4675-06-06 vihreä/lime grön/lime | green/lime

80615-4947-01-06 musta/valkoinen svart/vit | black/white

design Pauliina Varis (2016)

design Pauliina Varis (2016)

140 x 250 cm 80615-4908-10-06 valkoinen/musta vit/svart | white/black

127


KAPPAVERHOT GARDINKAPPOR | WINDOW VALANCES

ANNI design Osmi Koskinen (2018)

NEW

50 x 250 cm 80638-5138-01-06 beige/punainen beige/rรถd | beige/red

100 % puuvilla | bomull | cotton

LOISTO design Osmi Koskinen (2018)

NEW

50 x 250 cm 80638-5133-02-06 beige/valkoinen/kulta beige/vit/guld beige/white/gold

100 % puuvilla | bomull | cotton

PAMPULA design Sami Vulli (2016) 50 x 250 cm 80638-4947-01-06 musta/valkoinen svart/vit | black/white

100 % puuvilla | bomull | cotton

LINO design Finlayson (2017) 50 x 250 cm 80636-0100-01-06 valkoinen | vit | white 80636-0100-02-06 tummansininen mรถrkblรฅ | dark blue 50 % pellava | lin | linen, 50 % puuvilla | bomull | cotton

128

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


KERNIKANKAAT | 100 % PUUVILLA, PVC-PINNOITE | 145 CM VAXDUKSTYGER | OILCLOTH FABRICS | 100 % BOMULL / COTTON, PVC BELÄGGNING / FINISH

NEW

NEW

ANIS design Sami Vulli (2017)

50203-5097-04-20 valkoinen/punainen/harmaa vit/röd/grå | white/red/grey

ANNI design Osmi Koskinen (2018) 50203-5121-01-20 beige/punainen | beige/röd | beige/red

NEW COLOR

NEIDOT design Eva Taimi

(1940-luku | 1940-talet | 1940's)

NEW

JATTA design Sami Vulli (2018) 50203-5125-01-20 oranssi/keltainen | orange/gul | orange/yellow

50203-5112-05-20 valkoinen/viininpunainen vit/vinröd | white/burgundy

NEW COLOR

NEW COLOR

ELEFANTTI design Laina Koskela (1969)

ELEFANTTI design Laina Koskela (1969)

50201-4547-11-20 viininpunainen/vaaleanroosa vinröd/ljusrosa | burgundy/light rose

50201-4547-12-20 petrooli/vaaleansininen petrol/ljusblå | petrol/light blue

NEW COLOR Kaikki uudet kernikankaat | Alla nya vaxdykstyger | All new oilcloth fabrics: 100 % luomupuuvilla | organisk bomull | organic cotton

CORONNA design Aini Vaari (1958) 50203-5119-01-20 petrooli/oranssi/keltainen petrol/orange/gul | petrol/orange/yellow

MUKULA design Jenna Kunnas (2016)

CORONNA design Aini Vaari (1958)

50201-4950-01-20 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

51201-3435-01-20

SILMUKKA design Anu Kanervo (2017)

KURUPURO design Hannu Väisänen (2015)

50201-5004-02-20 vaaleanharmaa | ljusgrå | light grey

50201-4890-01-20 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

musta/valkoinen | svart/vit | black/white

129


MATOT JA RÄSYTUOTTEET MATTOR OCH TRASPRODUKTER MATS AND RAG PRODUCTS


MATOT MATTOR | MATS

SIPERIA design Osmi Koskinen 100 % POLYESTERI | POLYESTER | KUIDUN RAAKA-AINEENA KÄYTETTY KIERRÄTETTYJÄ PET-PULLOJA. | FIBERNS RÅVARA AV ÅTERVUNNA PET-FLASKOR. | RECYCLED PET BOTTLES USED AS FIBER RAW MATERIALS.

ET IKINÄ USKO, MISTÄ SE ON VAL-

DU KOMMER ALDRIG ATT TRO VAD

YOU WILL NEVER BELIEVE WHAT IT’S

MISTETTU. Siperia-matto on kosket-

DEN ÄR TILLVERKAD AV. Siperia-mat-

MADE OF. The Siperia carpet is soft, yet

taessa pehmeä, mutta silti jämäkkä. Ja kaiken kukkuraksi se on 100 % kierrätetystä materiaalista valmistettu. Nimittäin sekä maton loimi että kude on tehty PET-muovipulloista, jotka kerätään kauppakeskuksista ja ravintoloista Intiassa. Pullot murskataan ja kehrätään polyesterilangaksi, josta matot kudotaan käsityönä.

tan känns mjuk, men hållbar. Dessutom är den tillverkad av 100 % återvunnet material. Både varp och väft är nämligen tillverkade av PET-flaskor som samlats in från köpcentrum och restauranger i Indien. Flaskorna krossas och spinns till polyestergarn som vävs till mattor för hand.

durable. And what's more, it's made of 100 % recycled material. You see, both warp and weft are made from PET plastic bottles, collected from shopping centers and restaurants in India. The bottles are then crushed and spun into a polyester yarn. Finally, the carpets are hand-woven.

SIPERIA design Osmi Koskinen MATTO | MATTA | MAT 90 x 150 cm 10100-0100-01-01 valkoinen/harmaa | vit/grå | white/grey 90 x 250 cm 10120-0100-01-01

valkoinen/harmaa | vit/grå | white/grey

140 x 200 cm 10140-0100-01-01 valkoinen/harmaa | vit/grå | white/grey

132

Käsinkudottu | Vävd för hand | Handwoven 100 % polyesteri | polyester Kuidun raaka-aineena käytetty kierrätettyjä PET-pulloja. Fiberns råvara av återvunna PET-flaskor. Recycled PET bottles used as fiber raw materials. 90 x 150 cm: 55-60 PET-pulloa | PET-flaskor | PET bottles 90 x 250 cm: 80-85 PET-pulloa | PET-flaskor | PET bottles 140 x 200 cm: 105-110 PET-pulloa | PET-flaskor | PET bottles

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


133


134

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


RÄSYTUOTTEET TRASPRODUKTER | RAG PRODUCTS

KANTORÄSY design Finlayson

RÄSYTYYNY design Finlayson

45 x 50 cm

45 x 45 cm

80890-0000-01-04 musta/multi | svart/multi | black/multi

31745-0000-01-02 musta/multi | svart/multi | black/multi 65 x 65 cm

10 % polyesteri | polyester, 90 % sekalaiset kuidut | blandade fibrer | mixed fibres

31746-0000-01-02 musta/multi | svart/multi | black/multi

Kantohihna | Sling: 100 % polyamidi | polyamid | polyamide

Etupuoli | Framsida | Front: 10 % polyesteri | polyester, 90 % sekalaiset kuidut | blandade fibrer | mixed fibres Taustapuoli | Baksida | Back: 100 % puuvilla | bomull | cotton Täyte | Stoppning | Filling: 100 % polyesteripallokuitu polyesterbollfiber | polyester ball fibre

RÄSYPALA design Finlayson 45 x 45 cm 10050-0000-01-10 musta/multi | svart/multi | black/multi 45 x 135 cm 10055-0000-01-04 musta/multi | svart/multi | black/multi 45 x 180 cm 10060-0000-01-03 musta/multi | svart/multi | black/multi 135 x 180 cm 10065-0000-02-01 musta/multi | svart/multi | black/multi 90 x 200 cm 10070-0000-01-01 musta/multi | svart/multi | black/multi 90 x 250 cm 10075-0000-01-01 musta/multi | svart/multi | black/multi 90 x 300 cm 10080-0000-01-01 musta/multi | svart/multi | black/multi

10 % polyesteri | polyester, 90 % sekalaiset kuidut | blandade fibrer | mixed fibres

135


MUUT TUOTTEET ANDRA PRODUKTER OTHER PRODUCTS


PYYKKIPOJAT | 100 % POLYPROPEENIA KLÄDNYPOR | CLOTHESPIN | 100 % POLYPROPEN / POLYPROPYLENE

PYYKKIPOJAT K L Ä D N Y P O R | C LOT H ES P I N | 1 0 0 % POLYPROPEENIA | P O LY P R O P E N | P O LY P R O P E N E

E H K Ä PY Ö R Ä Ä E I K A N N ATA K E K-

DET KANSKE INTE LÖNAR SIG ATT

THE WHEEL MIGHT NOT NEED TO BE

SIÄ UUDESTAAN , mutta pyykkipoikaa

UPPFINNA HJULET PÅ NYTT , men

REINVENTED , but the clothespin can be

voi hieman tuulettaa. Ripusta vaatteet kuivumaan, niputa johdot, sulje pussit — sinä päätät miten pyykkipoikia käytetään. Kaunis katsella, toimii moitteettomasti eikä hajoa kovassakaan käsittelyssä. Pyykkipojat ovat sekä suunniteltu että valmistettu Suomessa. Eikä mistä tahansa materiaalista, vaan muoviteollisuuden ylijäämästä (eli muovista, joka olisi muuten kulkeutunut jonnekin ihan muualle kuin uusiokäyttöön).

man kan säkert gott vädra klädnypan något. Den här har ett vackert utseende, fungerar bättre än den berömda toaletten på tåget och går inte sönder ens under tuff användning. Klädnypan bär sitt finska namn Pyykkipoika med stolthet, eftersom den är designad och tillverkad i Finland. Och inte av vilket material som helst, utan av rester från plastindustrin. Alltså av plast som annars skulle ha hamnat någon helt annanstans än till återvinning.

given a touch of fresh air. This is beautiful to look at, works better than the famous train toilets and even harsh handling won’t break it. The clothespin carries its Finnish name with pride, because it is both designed and made in Finland. And not from any old material, but surplus material from the plastic industry. That is plastic, which would otherwise have ended up somewhere very different than for reuse.

PYYKKIPOJAT | KLÄDNYPOR | CLOTHESPIN

design Olli Mustikainen (2017) 12 kpl/st/pcs

99100-0012-01-72 keltainen | gul | yellow 99100-0012-02-72 vaaleanroosa | ljusrosa | light rose 99100-0012-03-72 vaaleanvihreä | ljusgrön | light green

Valmistettu Suomessa Tillverkad i Finland | Made in Finland


KANGASKASSIT | 100 % PUUVILLA TYGKASSAR | TOTE BAGS | 100 % BOMULL / COTTON

NEW

NEW

ANNI

NEIDOT

design Osmi Koskinen (2018) 36 x 42 cm 80220-5138-01-10 beige/punainen beige/röd beige/red

NEW COLOUR

design Eva Taimi (1940-luku | 1940-talet | 1940's) 36 x 42 cm 80220-5112-01-10 viininpunainen/valkoinen vinröd/vit | burgundy/white

CORONNA

CORONNA

36 x 42 cm

36 x 42 cm

80220-5119-01-10 petrooli/oranssi/keltainen petrol/orange/gul petrol/orange/gold

80220-3435-01-10 musta/valkoinen svart/vit | black/white

design Aini Vaari (1958)

design Aini Vaari (1958)

MEIKKILAUKUT | 100 % PUUVILLA | PVC-PINNOITE SMINKVÄSKOR | MAKEUP BAGS | 100 % BOMULL / COTTON PVC BELÄGGNING | PVC FINISH

NEW

PESUE

design Sami Vulli (2014) BUNAKEN

design Pauliina Varis (2017)

80257-5143-01-05 musta/valkoinen svart/vit | black/white

36 x 42 cm

M | 20 x 25 cm

80220-4989-03-10 musta/vihreä svart/grön | black/green

142

S | 20 x 6 cm

80252-5143-01-05 musta/valkoinen svart/vit | black/white

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


KORIT | 100 % PUUVILLA, PVC-PINNOITE KORGAR | BASKETS | 100 % BOMULL / COTTON, PVC BELÄGGNING / FINISH

NEW

NEW

PESUE design Sami Vulli (2014) S | 30 x 30 cm 80285-5143-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white L | 42 x 55 cm 80287-5143-01-03 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

ELEFANTTI design Laina Koskela (1969) S | 30 x 30 cm 80285-4547-01-06 petrooli/valkoinen | petroleum/vit | petrol/white L | 42 x 55 cm 80287-4547-01-03 petrooli/valkoinen | petroleum/vit | petrol/white

143


144

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


YÖPAIDAT | 100 % LUOMUPUUVILLA NATTLINNEN | NIGHTGOWNS | 100 % EKOLOGISK BOMULL / ORGANIC COTTON

BUNAKEN design Pauliina Varis (2017)

MUKULA design Jenna Kunnas (2016)

YÖPAITA | NATTLINNE | NIGHTGOWN S/M

YÖPAITA | NATTLINNE | NIGHTGOWN S/M

9100-4989-02-02 vaaleanvihreä/roosa ljusgrön/rosa | light green/rose M/L

9100-4950-01-02 musta/valkoinen svart/vit | black/white M/L

9101-4989-02-02 vaaleanvihreä/roosa ljusgrön/rosa | light green/rose L/XL

9101-4950-01-02 musta/valkoinen svart/vit | black/white L/XL

9102-4989-02-02 vaaleanvihreä/roosa ljusgrön/rosa | light green/rose

9102-4950-01-02 musta/valkoinen svart/vit | black/white

145


© Moomin Characters™

MUUMIEN

MUMINDALEN ÄR PÅ ETT FASCINE-

THE MOOMIN WORLD IS FASCINATING

V I N K-

RANDE SÄTT LITE KNÄPP , till och

IN ITS MILD MADNESS, and anarchy. It

SA H TA N U T ellei jopa anarkistinen.

med anarkistisk. Mumindalen väcker tankar, ruskar om, förtjusar och ger oss ständigt nya idéer och infallsvinklar. Och gör det dessutom helt oberoende av ålder eller kön. Det är en stor ära att få vara med och sprida Tove Janssons glädjebudskap. Vi tror uppriktigt, att ju mer den riktiga världen påminner om Mumindalen, desto bättre och tolerantare blir den för oss alla att leva i.

stirs your senses, shakes you up, delights you and offers a never-ending stream of fresh perspectives. This applies to everyone, regardless of their age or gender. It is a great honour to be spreading Tove Jansson's cheerful messages. We sincerely believe that the more that our world resembles Moomin Valley, the better and more tolerant a place it is for all of us to live in.

VA L L A

MAAILMA

TAVA L L A

ON

K I E H TO -

HIEMAN

 e herättelee, ravisuttaa, ihastuttaa S ja tuo meille alati tuoreita ajatuksia sekä näkökulmia — ikään tai sukupuoleen katsomatta. On suuri kunnia saada olla mukana levittämässä Tove Janssonin ilosanomaa. Me vilpittömästi uskomme, että mitä enemmän muu maailma muistuttaa Muumilaaksoa sitä parempi ja suvaitsevaisempi paikka se on meille kaikille.

COLLECTION SYKSY–TALVI HÖST–VINTER AUTUMN–WINTER

2019


MUMINDALENS VÅR | MOOMINVALLEY'S SPRING

SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS| 100 % BOMULL / COTTON

NEW

MUUMILAAKSON KEVÄT design Finlayson (2018) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60710-5145-01-06 multi

148

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60139-5146-01-10 multi

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


MUMINDALENS SOMMAR | MOOMINVALLEY'S SUMMER

SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS| 100 % BOMULL / COTTON

NEW

MUUMILAAKSON KESÄ design Finlayson (2018) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60710-5148-01-06 multi

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60139-5149-01-10 multi

149


MUMINDALENS HÖST | MOOMINVALLEY'S AUTUMN

SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS| 100 % BOMULL / COTTON

NEW

MUUMILAAKSON SYKSY design Finlayson (2018) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60710-5150-01-06 multi

150

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60139-5151-01-10 multi

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


MUMINDALENS VINTER | MOOMINVALLEY'S WINTER

SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS| 100 % BOMULL / COTTON

NEW

MUUMILAAKSON TALVI design Finlayson (2018) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60710-5128-01-06 multi

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60139-5147-01-10 multi

151


MUMINMAMMANS ROSENTRÄDGÅRD | MOOMINMAMMA'S ROSE GARDEN

SATIINIPUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKANSET | SATIN DUVET COVER SETS| 100 % BOMULL / COTTON

MUUMIMAMMAN RUUSUTARHA design Finlayson (2017)

152

150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm

60716-4983-01-06 vaaleanpunainen | rosa | pink

60139-4984-01-10 vaaleanpunainen | rosa | pink

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


MUMINMAMMAN DAGDRÖMMER | MOOMINMAMMA IS DAYDREAMING

PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

MUUMIMAMMA UNELMOI design Finlayson (2017) 85 x 125 cm & 40 x 60 cm

150 x 210 cm & 50 x 60 cm

60673-5044-04-06 siniharmaa/roosa | blågrå/rosa | blue-grey/rose

60650-5044-04-06 siniharmaa/roosa | blågrå/rosa | blue-grey/rose

120 x 160 cm & 40 x 60 cm

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm

60665-5044-04-06 siniharmaa/roosa | blågrå/rosa | blue-grey/rose

60135-5044-04-10 siniharmaa/roosa | blågrå/rosa | blue-grey/rose

153


NEW & ORGANIC

FINVÄDERSMUMIN | FAIR DAY MOOMIN

PUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW & ORGANIC

POUTAMUUMI design Finlayson 120 x 160 cm & 40 x 60 cm 60662-4742-04-06 vaaleanpunainen | ljusröd | pink 60662-4742-05-06 vaaleansininen | ljusblå | light blue 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60652-4742-04-06 vaaleanpunainen | ljusröd | pink 60652-4742-05-06 vaaleansininen | ljusblå | light blue

154

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


MUMINTROLLET OCH SNIFF | MOOMINTROLL AND SNIFF

PUSSILAKANASETIT | 100 % LUOMUPUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % ORGANISK BOMULL / ORGANIC COTTON

NEW & ORGANIC

NEW & ORGANIC

MUUMIPEIKKO JA NIPSU design Finlayson TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60136-4744-04-10 vaaleanpunainen | ljusröd | pink 60136-4744-05-10 vaaleansininen | ljusblå | light blue

155


ÄVENTYRSMUMIN | ADVENTUROUS MOOMIN

PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

SEIKKAILUMUUMI design Finlayson (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm

240 x 210 cm & 2 kpl/st/pcs 50 x 60 cm

60650-5064-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

60680-5064-01-05 musta/valkoinen | svart/vit | black/white TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60135-5064-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

156

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


REGNDAGSMUMIN | RAINY DAY MOOMIN

PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

SADEPÄIVÄMUUMI design Finlayson (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm

DYNMUMIN | DUNE MOOMIN

60650-5065-01-06 tummanpetrooli mörk petrol | dark petrol

DYYNIMUUMI design Finlayson (2017) 120 x 160 cm & 40 x 60 cm 60667-5067-01-06 valkoinen/siniharmaa vit/blågrå | white/bluegrey 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60677-5067-01-06 valkoinen/siniharmaa vit/blågrå | white/bluegrey

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm 60252-5067-01-10 valkoinen/siniharmaa vit/blågrå | white/bluegrey Trikoo | trikå | jersey 100 % luomupuuvilla | ekologisk bomull | organic cotton

157


158

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


HAFFSÅRKESTER-MUMIN | OSHUN OXTRA MOOMIN

PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

MERENHUISKE-MUUMI design Finlayson (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm

60650-5069-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

60135-5070-01-10 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

159


DELFINMUMIN | DOLPHIN MOOMIN

PUSSILAKANASETIT | 100 % PUUVILLA PÅSLAKANSET | DUVET COVER SETS | 100 % BOMULL / COTTON

DELFIINIMUUMI design Finlayson (2017) 150 x 210 cm & 50 x 60 cm

60665-4987-01-06 turkoosi/valkoinen turkos/vit | turquoise/white

60650-4987-01-06 turkoosi/valkoinen turkos/vit | turquoise/white

DELFINMUMIN | DOLPHIN MOOMIN

120 x 160 cm & 40 x 60 cm

DELFIINIMUUMI design Finlayson (2017)

160

LASTEN UNIPUSSI | SOVPÅSE FÖR BARN | SLEEP BAG FOR CHILD 70 x 200 cm

100 % puuvilla | bomull | cotton

60435-4987-01-06 turkoosi/valkoinen turkos/vit | turquoise/white

Täyte | Fyllning | Filling: 100 % polyesteri | polyester

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


161


MUMIN VÄNNERNA | MOOMIN FRIENDS

KUVIOLLISET ALUSLAKANAT | 100 % PUUVILLA MÖNSTRADE LAKAN | PATTERNED FLAT SHEETS | 100 % BOMULL / COTTON

MUUMIYSTÄVÄT design Tove Jansson (1950-luku | 1950-talet | 1950's)

162

VAUVAN ALUSLAKANA | LAKAN FÖR BABY | FLAT SHEET FOR BABY 90 x 150 cm

LASTEN ALUSLAKANA | LAKAN FÖR BARN | FLAT SHEET FOR CHILD 150 x 200 cm

60090-3887-08-10 musta/valkoinen svart/vit | black/white

60092-3887-08-10 musta/valkoinen svart/vit | black/white

ALUSLAKANA | LAKAN | FLAT SHEET 150 x 270 cm 60094-3887-08-10 musta/valkoinen svart/vit | black/white

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


SOMMARMOLNSMUMIN | WHITE CLOUD MOOMIN

TYYNYT JA PEITOT KUDDAR OCH TÄCKEN | PILLOWS AND DUVETS

POUTAPILVIMUUMI design Finlayson (2018)

POUTAPILVIMUUMI design Finlayson (2018)

LASTEN TYYNY KUDDE FÖR BARN | PILLOW FOR CHILD 40 x 60 cm | 200 g

MATALA TYYNY LÅG KUDDE FÖR BARN | LOW PILLOW FOR CHIL 50 x 60 cm | 260 g

40002-5117-01-20 vaalea harmaa/valkoinen ljusgrå/vit | light grey/white

40003-5117-01-17 vaalea harmaa/valkoinen ljusgrå/vit | light grey/white

Kangas | Tyg | Fabric: 100 % puuvilla | bomull | cotton

SOMMARMOLNSMUMIN | WHITE CLOUD MOOMIN

Täyte | Stoppning | Filling: 100 % kierrätetty polyesteripallokuitu | återvunnen polyesterbollfiber | recycled polyester ball fibre

POUTAPILVIMUUMI design Finlayson (2018) LASTEN PEITTO | TÄCKE FÖR BARN | DUVET FOR CHILD 120 x 150 cm | 360 g 40503-5117-01-13 vaalea harmaa/valkoinen ljusgrå/vit | light grey/white

Kangas | Tyg | Fabric: 100 % puuvilla | bomull | cotton Täyte | Stoppning | Filling: 100 % kierrätetty polyesterikuitu | återvunnen polyesterfiber | recycled polyester fibre

163


164

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


165


KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

MUMINTROLL | MOOMINTROLL

SNORKFRÖKEN | SNORKMAIDEN

NEW

NIISKUNEITI design Finlayson

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 30 x 50 cm | 460 g / m2 70552-1486-01-12 tumma turkoosi | mörkturkos | dark turquoise

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 30 x 50 cm | 460 g / m2 70552-1450-01-12 koralli | korall | coral

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m2 70554-1486-01-06 tumma turkoosi | mörkturkos | dark turquoise

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m2 70554-1450-01-06 koralli | korall | coral

MUMINPAPPA | MOOMINPAPPA

MUMINMAMMA | MOOMINMAMMA

MUUMIPEIKKO design Finlayson

166

MUUMIPAPPA design Finlayson

MUUMIMAMMA design Finlayson

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 30 x 50 cm | 460 g / m2 70552-1468-01-12 tummansininen | mörkblå | dark blue

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 30 x 50 cm | 460 g / m2 70552-1466-01-12 tummanpunainen | mörkröd | dark red

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m2 70554-1468-01-06 tummansininen | mörkblå | dark blue

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m2 70554-1466-01-06 tummanpunainen | mörkröd | dark red

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


LILLA MY | LITTLE MY

HATTIFNATTARNA | HATTIFATTENERS

KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

HATTIVATIT design Finlayson

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 30 x 50 cm | 460 g / m2 70552-1448-01-12 pinkki | rosa | pink

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 30 x 50 cm | 460 g / m2 70552-1420-02-12 sininen | blå | blue

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m2 70554-1448-01-06 pinkki | rosa | pink

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m2 70554-1420-02-06 sininen | blå | blue

STINKY | STINKY

MÅRRAN | THE GROKE

PIKKU MYY design Finlayson

HAISULI design Finlayson

MÖRKÖ design Finlayson

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 30 x 50 cm | 460 g / m2 70552-1418-02-12 petrooli | petrol | petrol

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 30 x 50 cm | 460 g / m2 70552-1426-01-12 harmaa | grå | grey

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m2 70554-1418-02-06 petrooli | petrol | petrol

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m2 70554-1426-01-06 harmaa | grå | grey

167


KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

AALTOMUUMI design Finlayson

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 30 x 50 cm | 460 g / m2 70552-1480-01-12 fuksia | fuchsia

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 70 cm | 420 g / m2 70170-1475-01-12 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 430 g / m2 70554-1480-01-06 fuksia | fuchsia

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 70 x 140 cm | 420 g / m2 70171-1475-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

MUMINTROLLET DYKER | MOOMINTROLL DIVES

FINVÄDERSMUMIN | FAIR DAY MOOMIN

TIUHTI JA VIUHTI design Finlayson

NEW

168

VÅGMUMIN | WAVE MOOMIN

TOFSLAN OCH VIFSLAN | THINGUMY AND BOB

NEW

POUTAMUUMI design Finlayson

MUUMIPEIKKO SUKELTAA design Finlayson

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 75 x 150 cm | 430 g / m2

MATTO | MATT | MAT 50 x 80 cm | 1600 g / m2

70506-4744-01-06 vaaleanpunainen | ljusröd | pink 70506-4744-02-06 vaaleansininen | ljusblå | light blue

70322-1481-01-06 harmaa | grå | grey

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


PALMMUMIN | PALM MOOMIN

KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA BADRUMSTEXTILIER | BATH TEXTILES | 100 % BOMULL / COTTON

PALMUMUUMI design Finlayson LASTEN KYLPYTAKKI BADROCK FÖR BARN | BATHROBE FOR CHILD 92—104 cm | 340 g / m2

NEW

70200-5142-01-06 multi

LASTEN KYLPYTAKKI BADROCK FÖR BARN | BATHROBE FOR CHILD 110—122 cm | 340 g / m2 70200-5142-02-06 multi

LASTEN HUPPUPYYHE HANDDUK MED HUVA FÖR BARN HOODED TOWEL FOR CHILD 70 x 125 cm | 340 g / m2 70210-5142-01-06 multi

169


170

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


MUMINMAMMAN DAGDRÖMMER MOOMINMAMMA IS DAYDREAMING

KEITTIÖTEKSTIILIT KÖKSTEXTILIER | KITCHEN TEXTILES

MUUMIMAMMA UNELMOI design Finlayson (2017) PATAKINNAS | GRILLVANTE | OVEN GLOVE 15 x 30 cm

PATAKINTAAT JA PATALAPPUSETIT | GRILLVANTAR OCH GRYTLAPSSET | OVEN MITTS AND POT HOLDER SET

80006-5043-02-10 siniharmaa/roosa | blågrå/rosa | blue-grey/rose

Kangas | Tyg | Fabric: 100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish

PATALAPUT | GRYTLAPPAR | POT HOLDERS 2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm

ESSU | FÖRKLÄDE | APRON

80017-5043-02-10 siniharmaa/roosa | blågrå/rosa | blue-grey/rose

Täyte | Fyllning | Filling: 70 % puuvilla | bomull | cotton, 30 % polyesteri | polyester

ESSU | FÖRKLÄDE | APRON

100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy Care -käsittely | Easy Care -behandling | Easy Care -finish

80040-5043-02-10 siniharmaa/roosa | blågrå/rosa | blue-grey/rose KERNIKANGAS | VAXDUKSTYG | OILCLOTH FABRIC 145 cm 50201-5044-04-20

siniharmaa/roosa | blågrå/rosa | blue-grey/rose

KERNIKANKAAT | VAXDUKSTYGER | OILCLOTH FABRICS 100 % puuvilla | bomull | cotton, PVC-pinnoite | PVC beläggning | PVC finish

171


KARTA ÖVER MUMINDALEN | MAP OVER MOOMINVALLEY

MUMINMAMMANS ROSENTRÄDGÅRD | MOOMINMAMMA'S ROSE GARDEN

KEITTIÖTEKSTIILIT KÖKSTEXTILIER | KITCHEN TEXTILES

MUUMILAAKSON KARTTA design Finlayson (2017)

MUUMIMAMMAN RUUSUTARHA

KUOSIINKUDOTTU KEITTIÖPYYHE | JACQUARD VÄVDA KÖKSHANDDUK | JACQUARD WOVEN KITCHEN TOWEL 2 kpl/st/pcs 50 x 70 cm

KUOSIINKUDOTTU KEITTIÖPYYHE | JACQUARD VÄVDA KÖKSHANDDUK | JACQUARD WOVEN KITCHEN TOWEL

70910-5087-01-10

musta/valkoinen | svart/vit | black/white

design Finlayson (2017)

2 kpl/st/pcs 50 x 70 cm 70910-4085-02-10 sininen/roosa | blå/rosa | blue/rose 100 % puuvilla | bomull | cotton

MUMINMAMMAN DAGDRÖMMER MOOMINMAMMA IS DAYDREAMING

100 % puuvilla | bomull | cotton

MUUMIMAMMA UNELMOI

design Finlayson (2017)

KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA CUSHION COVER WITH A ZIP 48 x 48 cm 80811-5043-02-10 siniharmaa/roosa blågrå/rosa | blue-grey/rose

Painettu | Tryckt | Printed 100 % puuvilla | bomull | cotton

172

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


KORISTETYYNYNPÄÄLLISET JA TORKKUPEITOT KUDDFODRALER OCH FILTAR | CUSHION COVERS AND BLANKETS

MUUMIMAMMAN RUUSUTARHA

design Finlayson (2017)

KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA CUSHION COVER WITH A ZIP 50 x 50 cm 80821-4986-01-04 musta/valkoinen | svart/vit | black/white Kuosiinkudottu Jacquard vävd | Jacquard woven

MUMINKARTA | MOOMIN MAP

MUMINMAMMANS ROSENTRÄDGÅRD | MOOMINMAMMA'S ROSE GARDEN

100 % puuvilla | bomull | cotton

MUUMIKARTTA design Finlayson (2017) TORKKUPEITTO | FILT | BLANKET 130 x 170 cm 20600-5086-01-04 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

MUUMIMAMMAN RUUSUTARHA

design Finlayson (2017)

TORKKUPEITTO | FILT | BLANKET 130 x 170 cm 20600-4985-01-04 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

Kuosiinkudottu | Jacquard vävd | Jacquard woven 100 % puuvilla | bomull | cotton

Kuosiinkudottu | Jacquard vävd | Jacquard woven 100 % puuvilla | bomull | cotton

173


REGNDAGSMUMIN | RAINY DAY MOOMIN

MUMINMAMMAN DAGDRÖMMER | MOOMINMAMMA IS DAYDREAMING

KUVIOLLISET SIVUVERHOT MÖNSTRADE GARDINER | PATTERNED CURTAINS

SADEPÄIVÄMUUMI design Finlayson (2017) 140 x 250 cm 80614-5065-01-06 valkoinen | vit | white Painettu | Tryckt | Printed Läpikuultava | Transparent | Translucent

MUUMIMAMMA UNELMOI

design Finlayson (2017) 140 x 250 cm

80615-5044-04-06 siniharmaa/roosa blågrå/rosa blue-grey/rose

50 % polyesteri | polyester, 30 % pellava | lin | linen 20 % viskoosi | viskos | viscose

174

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


175


MUMIN | MOOMIN

MUMINMAMMAN DAGDRÖMMER | MOOMINMAMMA IS DAYDREAMING

KASSIT, MEIKKILAUKUT JA KORIT KASSAR, SMINKVÄSKOR OCH KORGAR | CANVAS BAGS, MAKEUP BAGS AND BASKETS

MUUMIMAMMA UNELMOI

design Finlayson (2017) 36 x 42 cm

80220-5043-02-10 siniharmaa/roosa blågrå/rosa | blue-grey/rose 100 % puuvilla | bomull | cotton

MUUMI design Finlayson (2017) KANGASKASSI TWILL-VUORILLA TYGKASSE MED TWILLFODER | TOTE BAG WITH TWILL LINING LAJITELMA | SORTIMENT | ASSORTMENT 3 kpl/st/pcs 80228-5031-01-09 sininen/punainen/harmaa blå/röd/grå | blue/red/grey 100 % puuvilla | bomull | cotton

© Moomin Characters™

176

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


ÄVENTYRSMUMIN ADVENTUROUS MOOMIN

KASSIT, MEIKKILAUKUT JA KORIT KASSAR, SMINKVÄSKOR OCH KORGAR | BAGS, MAKEUP BAGS AND BASKETS

SEIKKAILUMUUMI design Finlayson (2017) CANVASKASSI | CANVASKASSE | CANVAS BAG 48 x 38 cm

ÄVENTYRSMUMIN ADVENTUROUS MOOMIN

80288-5085-01-03 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

ÄVENTYRSMUMIN ADVENTUROUS MOOMIN

SEIKKAILUMUUMI design Finlayson (2017) MEIKKILAUKKU | SMINKVÄSKA | MAKEUP BAG S | 20 x 6 cm 80257-5085-01-05 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

ÄVENTYRSMUMIN ADVENTUROUS MOOMIN

SEIKKAILUMUUMI

design Finlayson (2017) KORI | KORG | BASKET S | 30 x 30 cm 80285-5085-01-06 musta/valkoinen | svart/vit | black/white L | 42 x 55 cm 80287-5085-01-03 musta/valkoinen | svart/vit | black/white 100 % puuvilla | bomull | cotton, PVC-pinnoite | PVC beläggning | PVC finish

SEIKKAILUMUUMI design Finlayson (2017) MEIKKILAUKKU | SMINKVÄSKA | MAKEUP BAG M | 20 x 25 cm 80252-5085-01-05 musta/valkoinen | svart/vit | black/white

100 % puuvilla | bomull | cotton, PVC-pinnoite | PVC beläggning | PVC finish

177


178

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


HERRA HAKKARAINEN

HAKKARAINEN

UNDER EN LÅNG TID hade Herra Hak-

FO R A LO N G T I M E , Mr. Clutterbuck

esiintyi Mauri Kunnaksen kirjoissa sivuhenkilönä. Kunnas piirsi unissaan kulkevan Hakkaraisen sinne minne se mahtui sen kummempia suunnittelematta. Mutta Herra Hakkarainen kiehtoi lukijoita siinä määrin, että hänet päätettiin herättää eli siis ylentää ihan päähenkilöksi. Päätös lienee oikea, sillä Hakkaraisen öiset toilailut ovat ihastuttaneet sittemmin niin meitä kuin myös tuhansia ja tuhansia eri-ikäisiä ihmisiä ympäri maailmaa.

karainen bara en biroll i Mauri Kunnas böcker. Kunnas ritade oplanerat in sömngångaren Hakkarainen dit han råkade rymmas. Men Herra Hakkarainen fascinerade läsarna till den grad, att han fick bli huvudperson i nya berättelser. Beslutet var förmodligen lyckat, eftersom Hakkarainens nattliga äventyr har sedermera glatt både oss och flera tusentals människor i olika åldrar runt om i världen.

appeared in the books of Mauri Kunnas as a minor character. Kunnas spontaneously drew the sleepwalking Clutterbuck wherever he could fit him. But Mr. Clutterbuck fascinated the readers so much, that he was made the main character in new stories. The decision was probably right, as Mr. Clutterbuck’s nocturnal adventures have since delighted not only us, but also thousands of people of all ages around the world.

PITKÄÄN

HERRA

COLLECTION SYKSY–TALVI HÖST–VINTER AUTUMN–WINTER

2019 179


HERRA HAKKARAINEN | 100 % PUUVILLA MR. CLUTTERBUCK | 100 % BOMULL / COTTON

UNIKUPLA design Anu Kanervo (2017) | Illustration Mauri Kunnas 120 x 160 cm & 40 x 60 cm 60665-5055-01-06 valkoinen/vaaleansininen | vit/ljusblå | white/light blue 150 x 210 cm & 50 x 60 cm 60650-5055-01-06 valkoinen/vaaleansininen | vit/ljusblå | white/light blue

180

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


HERRA HAKKARAINEN | 100 % PUUVILLA MR. CLUTTERBUCK | 100 % BOMULL / COTTON

UNIKUPLA design Anu Kanervo (2017) | Illustration Mauri Kunnas TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 ccm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60135-5104-01-10 valkoinen/vaaleansininen vit/ljusblå | white/light blue KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 75 x 150 cm | 400 g / m2 70506-5055-01-06 harmaa | grå | grey

181


HERRA HAKKARAINEN | 100 % PUUVILLA MR. CLUTTERBUCK | 100 % BOMULL / COTTON

NEW & ORGANIC

NEW & ORGANIC

PILKILLÄ

design Osmi Koskinen (2018) | Illustration Mauri Kunnas TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 ccm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60136-5141-01-10 multi

182

100 % luomupuuvilla organisk bomull | organic cotton

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


HERRA HAKKARAINEN | 100 % PUUVILLA MR. CLUTTERBUCK | 100 % BOMULL / COTTON

MUNAUS

SYVÄNMERENSUKELLUS

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 ccm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60135-5114-01-10 multi

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 ccm KAKSIPUOLINEN | DUBBELSIDIG | DOUBLE SIDED 60135-5115-01-10 multi

design Anu Kanervo (2018) | Illustration Mauri Kunnas

design Osmi Koskinen (2018) | Illustration Mauri Kunnas

183


184

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


DESIGN SAMI VULLI DRAWINGS TOM OF FINLAND

2019 MALLISTO ON MIELENKIINTOI-

KO L L E KT I O N E N

EN

THE 2019 COLLECTION IS AN INTER-

NEN SUKELLUS TOUKO LAAKSOSEN

I N T R E S SA N T

ÅR

20 1 9

TO U KO

EST I N G D I V E I N TO TO U KO L A A K-

TAITEESEEN. Se marssittaa eteemme

LAAKSONENS KONST. Den presente-

SONEN'S ART. It presents a fascinat-

kiehtovan hahmokavalkadin, bootseja, nahkaa, prätkiä, poliiseja, luontoa, retkeilyä – jotain näennäisen kilttiä, mutta ennen kaikkea rehellisen tuhmaa. Ja siksi hauskalla tavalla tyylikästä. Tämäkin mallisto tulee ja menee. Se on myynnissä juuri niin kauan kuin tavaraa riittää. Sen jälkeen myydään ”eioota” ja odotellaan seuraavaa mallistoa.

rar en fascinerande kavalkad karaktärer, stövlar, läder, motorcyklar, poliser, natur, utflykter – något till synes snällt, men framför allt öppet styggt. Och därför elegant på ett roligt sätt. Också den här kollektionen kommer och går. Den är till salu så länge det finns produkter. Efter det är det bara att vänta på nästa kollektion.

ing cavalcade of characters, boots, leather, bikes, police officers, nature, hiking – something seemingly kind, but above all openly naughty. And therefore elegant in a fun way. Even this collection will come and go. It is on sale until it is sold out. After that you just have to wait for the next collection.

DY K N I N G

I

ÄR

COLLECTION

2019 185


SATIINIPUSSILAKANAT | 100 % PUUVILLA SATINPÅSLAKAN | SATIN DUVET COVERS| 100 % BOMULL / COTTON

CAMP 150 x 210 cm 60366-5078-01-06 sininen/harmaa | blå/grå | blue/grey

186

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


SATIINIPUSSILAKANAT | 100 % PUUVILLA SATINPÃ…SLAKAN | SATIN DUVET COVERS| 100 % BOMULL / COTTON

CRUISE 150 x 210 cm 60366-5079-01-06 multi

187


SATIINITYYNYLIINAT JA KYLPYTEKSTIILIT | 100 % PUUVILLA SATIN ÖRNGOTT OCH BADRUMSTEXTILER | SATIN PILLOWCASES AND BATH TEXTILES 100 % BOMULL / COTTON

188

CAMP

CRUISE

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm

TYYNYLIINA | ÖRNGOTT | PILLOWCASE 50 x 60 cm

60172-5078-01-10 sininen/harmaa | blå/grå | blue/grey

60172-5079-01-10 multi

CAMP

CRUISE

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 80 cm | 600 g / m2

KÄSIPYYHE | HANDDUK | HAND TOWEL 50 x 80 cm | 600 g / m2

70154-5078-01-12 sininen/harmaa | blå/grå | blue/grey

70154-5079-01-12 multi

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 90 x 180 cm | 600 g / m2

KYLPYPYYHE | BADHANDDUK | BATH TOWEL 90 x 180 cm | 600 g / m2

70156-5078-01-06 sininen/harmaa | blå/grå | blue/grey

70156-5079-01-06 multi

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


MUUT TUOTTEET | 100 % PUUVILLA ANDRA PRODUKTER | OTHER PRODUCTS | 100 % BOMULL / COTTON

HOOK-UP PATAKINNAS | GRILLVANTE | OVEN GLOVE 15 x 30 cm 80006-5080-01-10 multi PATALAPPUSETTI | GRYTLAPPSSET | POT HOLDER SET 2 kpl/st/pcs 22 x 22 cm 80017-5080-01-10 multi

Kangas | Tyg | Fabric: 100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish Täyte | Fyllning | Filling: 70 % puuvilla | bomull | cotton, 30 % polyesteri | polyester

HOOK-UP KORISTETYYNYNPÄÄLLINEN VETOKETJULLA KUDDFODRAL MED DRAGKEDJA CUSHION COVER WITH A ZIP 48 x 48 cm 80811-5080-01-10 multi

HOOK-UP KANGAS | TYG | FABRIC 50322-5080-01-20 multi Puolipanama | Halvpanama | Half panama 100 % puuvilla | bomull | cotton

HOOK-UP

HOOK-UP TOILETTILAUKKU NECESSÄR | TOILETRY BAG 28 x 20 cm

ESSU | FÖRKLÄDE | APRON

KANGASKASSI TWILL-VUORILLA TYGKASSE MED TWILLFODER TOTE BAG WITH TWILL LINING 45 x 42 cm

80044-5080-01-10 multi

80228-5080-01-10 multi

100 % puuvilla | bomull | cotton, Easy care -käsittely | -behandling | -finish

100 % puuvilla | bomull | cotton

HOOK-UP

80250-5080-01-05 multi

Päällinen | Överdrag | Cover: 100 % puuvilla | bomull | cotton Vuori | Foder | Lining: 100 % polyamidi | polyamid

189


MATERIAALITIEDOT MATERIALFAKTA MATERIAL INFO


MATERIAALITIEDOT MATERIALFAKTA | MATERIAL INFO

VUODETEKSTIILIT | SÄNGTEXTILIER | BED TEXTILES TUOTE/PRODUKT/ PRODUCT

SIDOS/BINDNING/BINDING | MATERIAALI/MATERIAL

KAUSIMALLISTO

Palttina tvåskaftsbindning | plain weave

SÄSONGSKOLLEKTION

KANKAAN LAATU/TYGKVALITET/FABRIC QUALITY*

Lankaluku | trådantal | yarn count 152

100 % puuvilla | bomull | cotton

SEASONAL COLLECTION Palttina tvåskaftsbindning | plain weave

Lankaluku | trådantal | yarn count 104

100 % pellava | lin | linen

Twill 100 % pellava | lin | linen

Lankaluku | trådantal | yarn count 118

Satiini | satin 100 % puuvilla | bomull | cotton

Lankaluku | trådantal | yarn count 228

Chambray Perkaali | percale

Lankaluku | trådantal | yarn count 144 Lankaluku | trådantal | yarn count 180

100 % puuvilla | bomull | cotton

Perkaali | percale

Lankaluku | trådantal | yarn count 180

100 % puuvilla | bomull | cotton

Flanelli Flanell | Flannel

Palttina tvåskaftsbindning | plain weave

Lankaluku | trådantal | yarn count 106

10 % puuvilla | bomull | cotton, 90 % kierrätetyt kuidut | återvunna fiber | recycled fibers**

TOM OF FINLAND BY FINLAYSON

192

Satiini | satin 100 % puuvilla | bomull | cotton

Lankaluku | trådantal | yarn count 228

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


MATERIAALITIEDOT MATERIALFAKTA | MATERIAL INFO

VUODETEKSTIILIT | SÄNGTEXTILIER | BED TEXTILES TUOTE/PRODUKT/ PRODUCT

SIDOS/BINDNING/BINDING | MATERIAALI/MATERIAL

ALUSLAKANAT

Palttina tvåskaftsbindning | plain weave

LAKAN FLATSHEETS

KANKAAN LAATU/TYGKVALITET/FABRIC QUALITY*

Lankaluku | trådantal | yarn count 120

100 % puuvilla | bomull | cotton

Palttina tvåskaftsbindning | plain weave

Lankaluku | trådantal | yarn count 104

100 % pellava | lin | linen

Satiini | satin 100 % puuvilla | bomull | cotton

Lankaluku | trådantal | yarn count 228

Twill 100 % puuvilla | bomull | cotton

Lankaluku | trådantal | yarn count 160

* Ilmoitetut lankaluvut koskevat pääsääntöisesti käyttämiämme kangaslaatuja. Joissakin tapauksissa luvut saattavat vaihdella joko hieman ali tai yli ilmoitetun. | Angivna trådantal gäller de tygkvaliteter vi huvudsakligen använder. I vissa fall kan trådantalet variera och vara antingen något lägre eller högre än det angivna. | The yarn counts refer to the fabrics we generally use. In some cases the yarn count may be a little lower or higher than stated. * * Kierrätyskuitujen kuitusisällöt vaihtelevat tuotantoerittäin. | De återvunna tygfibrernas innehåll kan variera i olika produktionspartier. | The fiber content of the recycled fibers can vary in different production batches.

193


MATERIAALITIEDOT MATERIALFAKTA | MATERIAL INFO

KYLPYTEKSTIILIT | BADTEXTILIER | BATH TEXTILES TUOTE/PRODUKT/ PRODUCT

KOOSTUMUS/STRUKTUR/ CONSTRUCTION

HALI

Kappalevärjätty frotee styckfärgad frotté piece dyed terry towel 100 % kampapuuvilla | kammad bomull | comped cotton

OMINAISUUDET/EGENSKAPER/FEATURES

Erittäin pehmeä, muhkea ja imukykyinen frotee. Nämä ominaisuudet perustuvat langan valmistuksessa käytettyyn erikoistekniikkaan, jonka ansiosta nukka on hyvin avonainen ja vähäkierteinen. Mycket mjuk och fluffig frotté med bra uppsugningsförmåga. De goda egenskaperna beror på att garnet tillverkas med en specialteknik som ger en öppen och löst tvinnad lugg. Extremely soft, fluffy and absorbent. These qualities come from the special technique applied in spinning of the yarn, which leaves the pile in towel very open and loose.

REILU, REILURAITA & RAIKU

RENO

MUUMI-PYYHKEET MUMIN HANDDUKAR MOOMIN TOWELS

Kappalevärjätty frotee styckfärgad frotté piece dyed terry towel

Pintastruktuurillinen käsinpoimitusta Reilun kaupan luonnonmukaisesti viljellystä puuvillasta valmistettu tuotesarja. Reilu kauppa -sertifioitu.

Lankavärjätty frotee garnfärgad frotté yarn dyed terry towel

Produktserien med mönster tillverkas av handplockad, ekologiskt odlad och rättvisemärkt bomull. Fairtradecertifierad.

100 % Reilun kaupan luomupuuvilla | Ekologisk Fairtrade bomull | organic Fair Trade cotton

A series of products with a surface design, made of hand-picked organic Fair Trade cotton. Fairtrade certified.

Kappalevärjätty frotee styckfärgad frotté piece dyed terry towel

Kivipesty, denimin tavoin haalistettu, pehmeä tuotesarja.

100 % kivipesty puuvilla stentvättad bomull stonewashed cotton

Produktserie av stentvättat, mjukt material som blekts som denim.

Lankavärjätty frotee garnfärgad frotté yarn dyed terry towel

Pitkän tuotekehittelyn tulos: pyyhe, jossa ohut kerrattu lanka on yhdistetty tarkoin harkittuun kudontarakenteeseen. Lopputuloksena kovaa käyttöä kestävä pyyhe, jossa on kaikki ominaisuudet kohdallaan.

100 % puuvilla | bomull | cotton

Soft products with a stone-washed, denim-like faded finish.

Som ett resultat av lång produktutveckling har vi tagit fram en handduk där den tunna tvinnade tråden förenas med en välplanerad vävstruktur. Handduken har därför överlägsna egenskaper och en utmärkt slittålighet. A long product development led to a towel where thin twisted yarn is combined with a carefully designed weave. The result is a hard-wearing towel of top quality.

194

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


MATERIAALITIEDOT MATERIALFAKTA | MATERIAL INFO

KYLPYTEKSTIILIT | BADTEXTILIER | BATH TEXTILES TUOTE/PRODUKT/ PRODUCT

KOOSTUMUS/STRUKTUR/ CONSTRUCTION

OLD JEANS

Osittain kierrätysmateriaalista kudottu frotee | frotté delvis tillverkad av återvunnet material | terry towel partly made of recycled material 20 % puuvilla | bomull | cotton, 40 % kierrätetty puuvilla återvunnen bomull | recycled cotton, 40 % viskoosi | viskos | viscose

OMINAISUUDET/EGENSKAPER/FEATURES

Kierrätetyistä farkuista, puuvillasta ja viskoosista valmistettu imukykyinen ja miellyttävän pehmeä pyyhe. Siniharmaa väri on pyyhkeen luonnollinen väri. Pyyhettä ei siis ole värjätty lainkaan, mikä osaltaan on vähentänyt käytetyn veden ja energian määrää valmistuksessa. En absorberande och angenämt mjuk handduk tillverkad av återvunna jeans, bomull och viskos. Den blå-grå färgen är handdukens naturliga färg. Handduken har alltså inte färgats alls, vilket för sin del har minskat mängden vatten och energi som använts i tillverkningen. An absorbent and comfortably soft towel made of recycled jeans, cotton and viscose. The blue-gray colour is the natural colour of the towel. As the towel has not been dyed at all, less water and energy has been needed for the manufacturing process.

LINO SOFTI

Lankavärjätty frotee garnfärgad frotté yarn dyed terry towel 85 % puuvilla | bomull | cotton 15 % pellava | lin | linen

Kerroksellisen kankaan ansiosta ilmavan pehmeä kaksipuolinen pyyhe. Toisella puolella pellavan kestävä ja kaunis meleerattu pinta, toisella pehmeä kampapuuvillainen frotee. Tvåsidig handduk som tack vare det varvade tyget är luftig och mjuk. På ena sidan får du linets hållbara och vackra melerade yta och på den andra en mjuk frotté i kammad bomull. An airy and soft two-sided towel due to the layered fabric. A durable linen and beautifully mottled surface on one side, a combed cotton terry cloth fabric on the other.

VERANDA

Kappalevärjätty frotee styckfärgad frotté piece dyed terry towel 100 % puuvilla | bomull | cotton

Kylpylakanan ohuesta langasta kudottu lyhyt nukka tekee tuotteesta kevyen ja nopeasti kuivuvan. Badlakanets lugg har stickats av tunt garn som gör produkten lätt och snabbtorkande. The bath sheet’s short piles weaved from thin fabric makes the product light and makes it dry quickly.

195


MATERIAALITIEDOT MATERIALFAKTA | MATERIAL INFO

SAUNATEKSTIILIT | BASTUTEXTILIER | SAUNA TEXTILES TUOTE/PRODUKT/ PRODUCT

KOOSTUMUS/STRUKTUR/ CONSTRUCTION

TAMMINIEMI

Lankavärjätty pellava garnfärgad lin yarn dyed linen

Pehmeä, kestävä ja imukykyinen kuosiin kudottu pellavapuuvillasekoite.

50 % pellava | lin | linen

Mjuk, tålig och Jacquard vävd lin- och bomullsblandning med bra uppsugningsförmåga.

50 % puuvilla | bomull | cotton

OMINAISUUDET/EGENSKAPER/FEATURES

Soft, hard-wearing and absorbent Jacquard woven linen and cotton mix.

KEITTIÖTEKSTIILIT | KÖKSTEXTILIER | KITCHEN TEXTILES TUOTE/PRODUKT/ PRODUCT

SIDOS/BINDNING/BINDING | MATERIAALI/MATERIAL

KAUSIMALLISTO

Palttina tvåskaftsbindning | plain weave

SÄSONGSKOLLEKTION SEASONAL COLLECTION

OMINAISUUDET/EGENSKAPER/FEATURES KANKAAN LAATU/TYGKVALITET/FABRIC QUALITY*

Lankaluku | trådantal | yarn count 91

37 % puuvilla | bomull | cotton, 63 % pellava | lin | linen

Puolipanama halvpanama | half panama

Lankaluku | trådantal | yarn count 122

100 % puuvilla | bomull | cotton

Satiini | satin

Lankaluku | trådantal | yarn count 109

100 % puuvilla | bomull | cotton

Satiini | satin

Lankaluku | trådantal | yarn count 145

100 % puuvilla | bomull | cotton

TOM OF FINLAND BY FINLAYSON

Puolipanama halvpanama | half panama

Lankaluku | trådantal | yarn count 122

100 % puuvilla | bomull | cotton

196

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


SERTIFIOIDUT MATERIAALIT CERTIFIERADE MATERIAL | CERTIFIED MATERIALS

K Ä Y T Ä M M E T U OT T E I SSA M M E sekä

VI ANVÄNDER EKOLOGISK BOMULL

WE USE BOTH ORGANIC Fairtrade cot-

Reilun kaupan luomupuuvillaa että GOTS-sertifioitua luomupuuvillaa. Sertifioitu puuvilla on jäljitettävää, joten tunnemme kaikki valmistusvaiheet aina viljelyyn saakka. Luomuviljelyssä käytetään vähemmän vettä ja keinokastelua sekä hyödynnetään sadevettä tehokkaammin kuin tavallisessa viljelyssä. Luomuviljelytapa tuottaa vähemmän typpi- ja fosforipäästöjä vesistöihin, koska lannoitteet ja torjunta-aineet ovat luonnonmukaisia.

som har både Fairtrade- och GOTS-certifikat i våra produkter. Certifierad bomull är spårbar, vilket betyder att vi känner till alla produktionssteg ända från odlingsskedet. I ekologisk odling används mindre vatten och konstbevattning samt utnyttjas regnvatten effektivare än vid konventionell odling. Ekologisk odling producerar mindre kväve- och fosforutsläpp i vattendragen, eftersom gödningsmedlen och bekämpningsmedlen är naturliga.

ton and GOTS-certified organic cotton in our products. Certified cotton is traceable so we know each step of the supply chain all the way to farming. Organic farming uses less water and irrigation and utilizes rainwater more efficiently than regular farming. Organic farming methods produce fewer nitrogen and phosphorus emissions in the water since the fertilizers and pesticides are natural.

REILUN KAUPAN LUOMUPUUVILLA

RÄTTVISEMÄRKT EKOLOGISK BOMULL

ORGANIC FAIRTRADE COTTON

KAIKKI REILUN KAUPAN TUOTTEEMME

ALLA VÅRA RÄTTVISEMÄRKTA PRO-

ALL OUR FAIRTRADE PRODUCTS have

ON VALMISTETTU luomuperiaatteiden

DUKTER är sedan januari 2016 tillverkade

mukaisesti viljellystä puuvillasta tammikuusta 2016 lähtien. Finlaysonilla on ollut kuitenkin Reilun kaupan puuvillasta tehtyjä tuotteita jo vuodesta 2007 asti. Reilun kaupan viljelyohjelmassa viljelijät saavat työstään aina oikeudenmukaisen takuuhintaisen korvauksen sekä Reilun kaupan lisää, joka on tarkoitettu tuottajaosuuskuntien taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöhankkeisiin, jotka edistävät esimerkiksi ravinnerikkaan maaperän kehittämistä tai eläinten hyödyntämistä tuholaisten torjunnassa. Reilun kaupan viljely ei salli geenimuunneltujen siementen käyttöä. Reilun kaupan tuotteen tuotantoketjussa jokaisen toimijan tulee olla sertifioitunut.

av bomull som har odlats enligt ekologiska principer. Finlayson har emellertid haft produkter av rättvisemärkt bomull ända sedan 2007. Vid Fairtrade-certifierad odling garanteras odlarna alltid ett rättvist minimipris samt en Fairtrade-premie, som är avsedd för producentkooperativens ekonomiska och sociala projekt samt miljöprojekt, som till exempel främjar utvecklingen av en näringsrik jordmån eller användningen av djur vid bekämpning av skadeinsekter. Fairtrade-odling tillåter inte användning av genmodifierade frön. I produktionskedjan för en rättvisemärkt produkt ska varje aktör vara certifierad.

GOTS-SERTIFIOITU LUOMUPUUVILLA

GOTS-CERTIFIERAD EKOLOGISK BOMULL

GOTS-CERTIFIED ORGANIC COTTON

G OTS (G LO BA L O R GA N I C T E X T I L E

G OTS (G LO BA L O R GA N I C T E X T I L E

G OTS (G LO BA L O R GA N I C T E X T I L E

STANDARD) on luomupuuvillan ylei-

STANDARD) är det mest allmänna cer-

STANDARD) is the most commonly used

simmin käytetty sertifiointijärjestelmä. GOTS valvoo kaikkia tuotteen tekemiseen osallistuneita tahoja ja kaikkien toimitusketjun toimijoiden tulee olla sertifioituneita. GOTS määrittelee tarkat kriteerit sosiaaliseen vastuuseen, sallittuihin kemikaaleihin sekä vesivastuuseen eikä salli geenimuunneltujen siementen käyttöä. Toimipaikoille tehdään auditointeja vuosittain ja tuotteita testataan kriteerien mukaisesti.

tifieringssystemet för ekologisk bomull. GOTS övervakar alla aktörer som deltar i tillverkningen av produkten, och alla aktörer i leveranskedjan ska vara certifierade. GOTS definierar noggranna kriterier för socialt ansvar, tillåtna kemikalier och vattenanvändning samt tillåter inte användning av genmodifierade frön. Verksamhetsställena revideras årligen, och produkterna

certification system for organic cotton. GOTS oversees all the parties who contribute to making a product, and all the links in the supply chain must be certified. GOTS has set precise criteria for social responsibility, permitted chemicals and water sustainability and does not allow the use of genetically modified seeds. Sites are audited annually, and products are tested against the criteria.

testas i enlighet med kriterierna.

been made from organically grown cotton since January 2016. However, Finlayson has had products made from Fairtrade cotton already since 2007. In the Fairtrade farming programme, farmers always receive a fair Minimum Price for their work and an additional Fairtrade Premium to invest in financial, social and environmental projects in the producers’ cooperative. These projects promote e.g. the cultivation of nutrient-rich soil or the use of animals in pest control. The use of genetically modified seeds is forbidden in Fairtrade farming. Each link in the supply chain of a Fairtrade product must be certified.

197


198

BEDROOM | BATHROOM | KITCHEN | DECORATIVE TEXTILES | CURTAINS AND FABRICS | MATS AND RAG PRODUCTS | OTHER PRODUCTS | MOOMIN | MAURI KUNNAS | TOF | MATERIAL INFO


MALLISTON RAKENNE KOLLEKTIONENS UPPBYGGNAD | THE STRUCTURE OF THE COLLECTION

IHANA HÄRLIG | LOVELY

TYYLIKÄS STILIG | ELEGANT

JÄNNÄ SPÄNNANDE | EXCITING

VOIMAKAS KRAFTIG BOLD

HILLITTY DISKRET SUBTLE

TUNTUMA TEXTURELL TEXTURED

EI SUINKAAN KAIKKEA KAIKILLE,

INTE ALLT TILL ALLA, UTAN BRA FÖR

NOT EVERYTHING FOR EVERYBODY,

VA A N H YV Ä Ä J O K A I S E L L E . Koska

VAR OCH EN. Eftersom vi under åren

BUT GOOD FOR EACH ONE. As we have

meidät on aikojen saatossa kutsuttu lähes jokaiseen kotiin, meillä on velvollisuus ja kunnia ymmärtää erilaisia sisustustyylejä. Suunnittelumme pohjautuu oheiseen malliin. Näin valikoimamme on jatkuvasti yhtä aikaa sekä monipuolinen että yhtenäinen –  ja ennen kaikkea myyvä. Sillä meille tuotteen haluttavuus edustaa designin korkeinta jalostusastetta.

har bjudits till nästan varje hem, är det vår uppgift och ära att förstå olika inredningsstilar. Vårt designarbete bygger på den bifogade modellen. Så här hålls vårt sortiment både mångsidigt och enhetligt – samtidigt som vi hela tiden säljer. Vi tycker nämligen, att produktens efterfrågan representerar den högsta graden av design.

been invited to almost every home in the past, we have the duty and honor to understand different interior styles.Our design work is based on the attached model. This way we keep our product range both versatile and uniform – and above all, commercial. Because to us, the desirability of a product represents the highest degree of design.

199


EST. 1820 FINLAYSON OY PL 113 00181 Helsinki Porkkalankatu 13 FL 00180 Helsinki, Finland asiakaspalvelu@finlayson.fi www.finlayson.fi

MARI KAJOSALO Sales Manager +358 50 598 0855 mari.kajosalo@finlayson.fi

KAISA KAAPO Key Account Manager +358 50 059 8018 kaisa.kaapo@finlayson.fi

NITA WALLIN Key Account Manager +358 400 627 329 nita.wallin@finlayson.fi

ANNA RUISMÄKI Jr. Key Account Manager +358 40 934 6855 anna.ruismaki@finlayson.fi

SAARA TOIVONEN Manager – International Sales +358 50 548 8907 saara.toivonen@finlayson.fi

ERIK SACKARI Sales manager — Scandinavia +46 702-355915 erik.sackari@finlayson.fi

TIINA MIKKONEN Export Director +358 50 486 9440 tiina.mikkonen@finlayson.fi

Profile for Finlayson oy

Finlayson Catalog Autumn-Winter 2019  

Finlayson Catalog Autumn-Winter 2019