__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Retkivinkit s. 8-12

Kesän ryhmät s. 13-15 Jäsenedut s. 36-37

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry

Toimintakalenteri Kesä 2021

Muutokset mahdollisia. Tarkista ajankohtainen tilanne: www.finfamipirkanmaa.fi

NUORTEN S. 34-35 Toiminta

Kesäkalenteri: toiminta, retket ja virkistys

S. 16-32


KESÄN AUKIOLOAJAT Pirkanmaan Finfamin toimisto Toimisto (Hämeenkatu 25 A, 3. kerros) on avoinna • maanantaisin klo 13-16 ja torstaisin klo 9-12 • suljettuna 19.7.-1.8.

Omaisneuvonnan ajanvaraus 040 722 4292 / omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi Omaisneuvonnan ajanvaraus puhelimitse • maanantaisin klo 13-16 ja torstaisin klo 9-12 • kesätauko puhelimitse tapahtuvassa ajanvarauksessa 19.7.-1.8. Sähköinen ajanvarausjärjestelmä on käytössä myös kesätauon aikana: www.finfamipirkanmaa.fi/omaisneuvonta

PSHP:n Omaisten vertaistukipuhelin: 050 505 6533 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen potilaiden läheisillä on mahdollisuus keskustella omasta tilanteestaan ja kokemuksistaan vertaisen kanssa. • puhelin päivystää kesällä maanantaisin ja torstaisin klo 13-16 • vertaistukipuhelimen on kesätauolla 7.-20.6.

Koronatilanteen vaikutukset toimintaan Pirkanmaan FinFami seuraa jatkuvasti koronatilanteen kehittymistä ja viranomaisten ohjeistuksia. Ilmoitamme muutoksista ja peruutuksista mm. verkkosivuillamme ja Facebook-sivuillamme. Meille voi aina myös soittaa.

Ohjeita kesän toimintaan osallistuville Jos olet riskiryhmässä, harkitse itse mahdollisuuksiasi osallistua toimintaamme. Kannustamme noudattamaan viranomaisten määräyksiä ja suosituksia. Ethän osallistu toimintaan flunssaoireisena. Muista hyvä käsihygienia ja turvavälit. Edellytämme tarvittaessa kasvomaskin käyttöä (esim. bussimatkat).


Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry:n

Toimintakalenteri Kesä 2021

Kesän aukioloajat 2 Toiminnanjohtajan terveiset

4

Retkivinkit kesään 8 Kesän ryhmät 13 Kesäkalenteri • Kesäkuu 16 • Kesäbingo 22 • Heinäkuu 23 • Elokuu 26 • Tulossa syksyllä 31 Lahjoita hyvään tarkoitukseen Nuorten kesä

33

34

Liity jäseneksi & jäsenedut 2021

36

Henkilökunnan yhteystiedot

38

3


Kuva: Marika Finne

Toiminnanjohtajan terveiset Lämpimät terveiset omaisyhdistyksestä. Koronapandemian varjossa on menty jo toista vuotta ja sen vaikutukset ovat heijastuneet myös yhdistyksen toimintaan. Maaliskuussa voimaan tulleet kuuden hengen kokoontumisrajoitukset ovat estäneet monien ryhmien, kurssien, retkien ym. tapahtumien järjestämisen perinteisellä tavalla. Osa suunnitellusta toiminnasta on pystytty toteuttamaan verkon välityksellä. Omais- ja vertaisneuvontaa on tarjottu puhelimen välityksellä ja kasvokkain. Omaisneuvontaan on tullut asiakkaita tasaiseen tahtiin. Sähköinen ajanvaraus on madaltanut kynnystä yhteydenottoon. Koronapandemia on lisännyt omaisten huolta läheisistä ja omasta jaksamisesta entisestään. Omais- ja vertaisneuvonta on osoittautunut varsin toimivaksi auttamiskeinoksi omaisille. Palautteiden mukaan lähes 100 % omaisista hyötyy neuvonnasta. Omaiset saavat tietoa ja tukea juuri niihin asioihin, jotka heitä huolettaa ja kuormittaa eniten. Koronarajoitukset huomioiden keväällä järjestettiin kaksi tarinaryhmää, joissa osallistujat sanoittivat omaan omaisena oloon liittyvät kokemuksensa tarinoiksi. Tarinaryhmän jälkeen osallistujien on mahdollista jatkaa omaa omaisen polkuaan kokemusasiantuntijaksi osallistumalla yhdistyksen järjestämiin kokemusasiantuntija- ja vapaaehtoistoiminnan koulutuksiin. Yhdistyksessä on upea joukko kokemusasiantuntijoita ja vapaaehtoistoimijoita, jotka vuonna 2020 tekivät yhteensä 1656,5 tuntia vapaaehtoistyötä. Lämpimät kiitokset kaikille vapaaehtoistoimijoille ja kokemusasiantuntijoille. 4


Korona-aikaan yhdistyksen näkyvyyttä on lisätty muun muassa Aamulehden, Tamperelaisen, Hervannan Sanomien, alueen paikallislehtien ja sosiaalisen median välityksellä. Medianäkyvyys on lisännyt yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneiden ihmisten määrää. Nettisivujen ja sosiaalisen median kanavien (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter) seuraajien määrä on kasvanut huimasti. Yhdistyksen jäsenmäärä on vähentynyt aiemmista vuosista. Jäsenmäärän vähentymiseen vaikuttanee osaltaan se, että yhdistyksen toimintaan osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä ja osallistumismaksut retkille tai muihin tilaisuuksiin ovat kaikille samat. Yhdistyksen jäsenmaksutuotot vuonna 2020 olivat 9 410 euroa. Yksinomaan jäsenille kotiin jaettavan Labyrintti-lehden kustannukset olivat 5 492 euroa. Jäsenmaksuilla katetaan pieni osa (noin 1 %) yhdistyksen toiminnan kustannuksista. Jäsenmäärällä on kuitenkin merkitystä kuvattaessa yhdistyksen toiminnan laajuutta tai vaikutusvaltaa esim. rahoitushakemuksissa. Yhdistyksen tavoitteena on, että jäsenmäärä pysyy samana tai kasvaa tulevina vuosina. Jäsenmäärän kasvuun pyritään vaikuttamaan hankkimalla yritysten yhdistykselle tarjoamia jäsenetuja. Näistä voitte lukea lisää sivulta 37. Lämpimät kiitokset teille kaikille uusille ja pidempään jäsenenä olleille. Yhdessä olemme enemmän.

Edunvalvontaa ja vaikuttamista Yhdistyksen edunvalvonta- ja vaikuttamistyöryhmä on vuosien ajan seurannut mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta, sairastuneiden hoitoon pääsyä, hoidon laatua ja omaisten huomioimista. Työryhmä on kerännyt tietoa mielenterveyspalveluista ja omaisten tilanteesta muun muassa nettikyselyjen avulla. Työryhmä teki vuosi sitten kyselyn, jossa selvitettiin koronapandemian vaikutuksia mielenterveysomaisten ja sairastuneiden arkeen ja hyvinvointiin. Tästä kyselystä ja aiemmista sekä omaisten toistuvista palautteista on noussut selkeästi esille mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyvä suuri hoitovaje. Hoitoon pääsy on vaikeaa, hoito ei ole suunnitelmallista eikä kokonaisvaltaista. Omaisia ei oteta riittävästi huomioon sairastuneen hoidossa eivätkä he saa riittävästi tietoa ja tukea. Paikallisesti tilanne on heikentynyt entisestään, kun PSHP:n ja Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistettiin. Uuden organisaation rakentaminen on haasteellista ja vie aikaa, ennen kuin toimii toivotulla tavalla. Isoksi ongelmaksi on muodostunut psykiatripula. Vakansseja on täyttämättä ja se heijastuu sairastuneiden ja omaisten elämään. 5


Yhdistyksen omaisneuvontaan on viimeisen vuoden aikana tullut lukuisia omaisia, jotka ovat tyytymättömiä läheisensä saamaan hoitoon. Omaiset ovat erittäin kuormittuneita, koska he kantavat suurta huolta sairastuneista läheisistään ja heidän arjessa pärjäämisestään. Tilanne on tuntunut sairastuneiden ja omaisten kannalta todella huolestuttavalta. Edunvalvonta- ja vaikuttamistyöryhmä päätti kartoittaa nettikyselyllä isomman omaisjoukon näkemyksiä mielenterveys- ja päihdepalveluiden nykytilanteesta sekä sairastuneiden että heidän läheistensä hyvinvoinnin kannalta. Kysely toteutettiin helmi-maaliskuun 2021 aikana. Kyselyyn vastasi 115 omaista. Kyselyssä tuli esille omaisten kuormittuneisuus ja hyvinvoinnin heikentyminen. Kun hoito on riittämätöntä, omaiset kantavat yhä enemmän vastuuta sairastuneiden läheistensä hoidosta. Tätä myötä omaiset voivat sairastua myös itse. Kyselyssä korostui sekä hoitovaje että omaisten tuen tarve. Omaisten hoitovastuun lisääntyminen pitää saada ehkäistyä riittävien ja laadukkaiden mielenterveys- ja päihdepalveluiden avulla. Psykiatriseen hoitoon tarvitaan isoja korjausliikkeitä. Vastauksista ilmeni, että jos omainen osaa ja jaksaa vaatia, häntä kuunnellaan ja hänet huomioidaan. Omaisten huomioimisen ei pitäisi olla kiinni vaatimisesta, vaan sen pitäisi tapahtua systemaattisesti. Hoidon saamisen suhteen saattaa usein olla samankaltainen tilanne. Jos vain osaa vaatia tai jos omainen osaa tehdä sen sairastuneen puolesta, niin hoitoa saa. Kaikilla ei kuitenkaan ole edes sitä auttavaa omaista, joten ihmiset eivät ole tasavertaisessa asemassa, jos vastuita siirretään omaisille. Kyselystä ilmeni, että sekä sairastuneet että omaiset olivat kokeneet, että heitä ei kuulla ja kohdata. Tällaiset puutteet kohtaamisissa näyttivät vaikuttavan paljon siihen, miten ja millaisina vastaajat kokivat hoidon ja hoitavan tahon. Jatkossa tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota siihen, miten potilaita ja heidän läheisiään kohdataan mielenterveys- ja päihdepalveluissa. On tärkeää, että omaiset ovat mukana kehittämässä mielenterveys- ja päihdepalveluita. Näin myös omaisten kokemus palveluista tulee nähdyksi, sillä kyselyn perusteella omaiset jäävät usein ulkopuolisiksi hoitoprosessissa. Olemme jakaneet kyselyn tuloksia yhteistyökumppaneille, poliittisille päättäjille ja myös suurelle yleisölle muun muassa sosiaalisen median välityksellä. Kuntavaalit ovat edessä, joten tämä on tärkeätä tietoa tuleville kuntapäättäjille. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuteen, sairastuneiden ja omaisten hyvinvointiin tulee panostaa entistä enemmän. Kyselyraportti löytyy yhdistyksen nettisivuilta. Raportista löytyy faktoja, joita kuka tahansa meistä voi nostaa esille esim. omilla sosiaalisen median kanavillaan tai tavatessaan tulevia kuntavaalipoliitikkoja. 6


Tuleva kesä ja syksy Koronarokotukset ovat edenneet hyvin, mikä näkyy myös koronaan sairastuneiden määrän laskuna. Tavoitteena on, että koronarajoituksia saadaan purettua. Pienin askelin siirrytään kohti normaalia toimintaa. Yhdistyksessä tulevaan kesään ja syksyyn on suunniteltu monenlaista toimintaa omaisille. Kesällä on tarjolla ryhmiä, retkiä ja tuettuja lomia. Viime kesänä suosituksi tullutta puistojoogaa jatketaan Kiovanpuistossa viikoittain. Omaisten virkistys- ja vertaistoiminnassa hyödynnetään entistä enemmän luontoa ja sen tarjoamia virkistysmahdollisuuksia. Vapaaehtoistoimijoiden ohjaamista Pop Up -retkistä on tullut hyvää palautetta. Näitä tullaan jatkamaan. Omaisneuvonta jatkuu normaalisti lukuun ottamatta heinäkuun kahta viimeistä viikkoa, jolloin toimisto on suljettuna. Syksyksi on myös luvassa monenlaista ryhmä-, virkistys-, koulutus- ja kurssitoimintaa. Meidän kaikkien toiveena on, että voidaan luopua ulkopuolisten tilojen käytöstä ja järjestää toimintaa koronaturvallisesti täällä toimistolla. Tavoitteena on myös, että syksyllä päästään jalkautumaan hyvinvointikeskuksiin, kauppakeskusten terveyskioskeihin, messuille ja yleisötapahtumiin, joissa ihmiset luontaisesti liikkuvat. Toivotan teille kaikille jaksamista. Nauttikaa luonnosta ja kesästä. Haluan vielä erityisesti toivottaa mukavia yhdessäolon hetkiä ystävien ja läheisten kanssa. Toivon sydämestäni, että tähän myös tarjoutuu mahdollisuus. Oikein hyvää kesää teille kaikille! Oili Huhtala toiminnanjohtaja

7


Retkivinkit kesään Tässä muutamia hyväksi koettuja retkivinkkejä kesätekemiseksi. Kannustamme kaikkia nauttimaan kesällä retkistä myös omatoimisesti.

Hirvi-Simunan luola Minne ja miksi? Hirvi-Simunan luola Höytämössä. Luola on muodostunut valtaisan siirtolohkareen hajottua kappaleiksi ja sen lähiympäristö on suurten kivilohkareiden peittämää pirunpeltoa. Luolassa on yli 20 metriä matalia ja ahtaita käytäviä, joiden varrelle avautuu muutamia huonemaisia tiloja. Eihän tällaisia paikkoja ole ihan joka pitäjässä.

Miten pääsee perille? Bussi nro 26 kuljettaa läheiselle Taavetintielle. Omalla autolla liikkuessa luolalle pääsee kulkemaan sekä Höytämöstä että Ruskontieltä.

Miten kannattaa varustautua? Koska luolan ympäristö on kivikkoista pirunpeltoa, varaa matkaasi hyvät ja tukevat kengät. Karttasovelluskaan ei ole pahitteeksi, sillä opasteita matkan varrelta ei löydy ja alueella risteilee polkuja enemmänkin. Kesäkuumalla kannattaa varata matkaan myös juomapullo, vaikka reitti ei kovin pitkä olekaan. 8


Erityismaininnat Luola on saanut nimensä 1800-luvun puolivälissä eläneestä Hirvi-Simunasta joka asui luolan lähellä Höytämöjärven tienoilla. Hirvi-Simuna hankki elantonsa metsästyksellä ja hänestä on säilynyt paljon tarinoita kansanperinteessä. Hän erikoistui erityisesti lintujen ampumiseen, jotka tarinoiden mukaan tulivat itse hänen luokseen. Sudet hän jätti rauhaan, koska kertoman mukaan ne olivat kerran pelastaneet hänet tukalasta tilanteesta. Hirvi-Simunan kerrotaan tehneen itsemurhan luolassa, mutta varmuutta ei ole siitä, kumpi luolista oli kyseessä.

Onko jotain muuta tiedettävää Täällä ei ole virallista nuotiopaikkaa, vaikka yhdessä luolan huoneista ilmeisesti pitkään käytetty nuotiopaikka löytyykin. Jätä siis tulentekovälineet kotiin!

Helvetinjärven kansallispuisto Minne ja miksi? Lähde tutustumaan Helvetinjärven kansallispuistoon! Puisto on laaja alue useine eri polkuineen ja maisemineen. 4 km pituisella Helvetistä itään -luontopolulla kuljet läpi mäntymetsien aina Helvetinkolun jylhää maisemaa kohti. Reitti suositellaan kuljettavaksi vastapäivään. Kolulta löydät päivätuvan, nuotiopaikan ja huussin. Päästäksesi Helvetinkolulle ja Iso Helvetinjärven rantaan, tulee sinun tepastaa 200-askelmaista portaikkoa. Päivän hyvä treeni taattu! Huonompijalkaiselle suosittelen toista reittivaihtoehtoa.

Miten pääsee perille? Auton voit pysäköidä Kankimäen pysäköintialueelle. Helvetinkoluntie 775, 34600 Ruovesi. 9


Miten kannattaa varustautua? Portaikon ja suoalueiden vuoksi varustaudu tukevin ja vedenkestävin kengin. Muista oma vesipullo, voit täyttää sen ennen lähtöä Helvetin portilla.

Erityismaininta Helvetinkolulla on vierailtu aina 1800luvulta lähtien ja haettu inspiraatiota muun muassa taiteeseen ja sävellyksiin. Paikan päällä on käynyt mm. A. GallenKallela, J.L. Runeberg sekä Oskar Merikanto.

Onko jotain muuta tiedettävää Polun alkupisteestä parkkipaikan vieressä palvelee Ravintola Helvetin Portti. Tarkista aukioloajat ravintolan nettisivuilta.

Ruutanan suojelualue Minne ja miksi? Ruutanan suojelualue Nokian Siurossa. Helposti saavutettavissa oleva suojelualue, kuitenkin rauhallisella paikalla. Pian polulle lähdön jälkeen voit valita kahdesta eri reitistä, jotka molemmat johdattavat lehtometsän läpi suojelualueen metsäjärvelle, jossa sijaitsee alueen nuotiopaikka. Luontopolun pituus n. 4 km. Koe tunnelmallinen metsäjärvi, jota ympäröi pähkinäpensaat ja saniaiset!

Miten pääsee perille?

Saapuminen autolla: Ruutanan luontopolku lähtee liikkeelle Haukankadun pysäköintipaikalta, joka sijaitsee kadun päässä. Pysäköintipaikan osoite on Haukankatu 40, 37200 Siuro. Viitat suojelualueelle löytyvät paikan päältä. 10


Saapuminen bussilla: Lähimmät bussipysäkit ovat Miharintien ja Siurontien varrella. Molemmilta pysäkeiltä on matkaa n. 500 m reitin lähtöpisteeseen. Aikataulut ja muut tiedot löytyvät Tampereen seudun joukkoliikenteen sivuilta.

Miten kannattaa varustautua? Luontopolku on pääosin helppokulkuinen ja sopii lapsillekin. Jos kuitenkin haluat valita reitistä vasemmanpuoleisen (kulkee kallion päällä) tai jatkat polkua aina Ruutanavuorelle asti, valitse jalkaasi hyvät kengät.

Erityismaininta Jos jatkat luontopolkua metsäjärven jälkeen vielä eteenpäin, tulet Ruutananvuorelle, joka on yksi Nokian korkeimmista kohdista. Siirtolohkareet muistuttavat jääkauden olemassaolosta. Tarkkasilmäinen voi nähdä suojelualueella lentelevät pähkinähakit.

Iso-Naistenjärvi ja Taaporinvuori Minne ja miksi? Pirkkalan Iso-Naistenjärvi ja Taaporinvuori kuuluvat Suomen luontohelmien 100 listalle. Reitti Iso-Naistenjärvelle tarjoaa monipuolisen metsäretken Pirkkalassa, aivan Tampereen kupeessa. Tällä 5,5 kilometriä pitkällä reissulla saa aikaa kulumaan luonnosta nautiskellen vaikka kolmisenkin tuntia. Matkan varrella on myös laavu ja sen ympärillä retkipöytiä.

Miten pääsee perille?

Saapuminen autolla: Autolla pääsee noin 700 m päähän. Autolla tullessasi voit ajaa Vaittin teollisuusalueelle Jasperintien päähän, jossa on tilaa jättää auto. Suoraan edessä näkyy kaasuputkilinja, jota pitkin pääset luontopolulle. Saapuminen bussilla: Lähimmät bussipysäkit ovat Teollisuustie ja Vaitti, joista reitin alkupisteeseen on noin 1,1 kilometriä. Aikataulut ja muut tiedot löytyvät Tampereen seudun joukkoliikenteen sivuilta. 11


Miten kannattaa varustautua? Mukaan kannattaa varata hyvät eväät ja jalkaan mukavat retkikengät. Kesäisin voi reppuun pakata myös uimakamppeet, sillä järvellä on laituri.

Erityismaininta Taaporinvuoren erikoinen nimi on arvoitus. Yksi selitys on, että Taaporinvuori on pirkanmaalainen versio Taaborinvuoresta, joka sijaitsee Israelissa. Raamatun mukaan paikkaa pidetään Jeesuksen kirkastusvuorena.

Onko jotain muuta tiedettävää Luontopolku on erittäin hyvin merkitty sekä puihin maalatuin hohtavanvihrein ympyröin, että puisin opastein. Eli eksymisen vaaraa ei ole!

Narva Bussimatka Narvaan, eikä edes Viroon tarvitse lähteä. Tampereelta pääsee bussilla nro 55 Vesilahden Narvaan. Punkalaitumentie pysäkillä kun jää pois, niin pääsee suoraan rappusia ylös hyvälle polulle, joka johtaa vuoren laelle. Vuorella on vanhoja juoksuhautoja, kunnostettu korsu ja nuotiopaikka. Varmuuden vuoksi kannattaa ottaa omat puut mukaan jos haluaa tulistella. Muistathan tarkistaa voimassa olevat metsäpalovaroitukset. Vuorelta on lyhyt matka Narvan uimarannalle. Rannalla on pukukopit ja ulkokäymälä. Rannan vieressä beach volley -kenttä ja matonpesupiste. Lisätietoa Hurskasvuoresta: www.narvasoft.fi/kktie/hurskasv.html

12


Ryhmät

KESÄN Ryhmät Vertaistukiryhmässä Mäntässä ja Sastamalassa Mäntän ja Sastamalan vertaistukiryhmille järjestetään kesäkuussa tapaamiset ulkotiloissa kevään väliin jääneiden kokoontumisten sijasta. Haluatko osallistua kesäkuun kokoontumisiin? Ota yhteyttä Siljaan (silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi / 040 719 9262).

Avaimia arjen vuorovaikutukseen Tiistaisin 1.6. / 8.6. / 15.6. / 22.6. klo 16.30-18.30

Paikka: Hämeenkatu 25 A (3. kerros) Ilmoittautumiset 30.5. saakka: www.finfamipirkanmaa.fi/ryhmat Lisätiedot: sanna.karkkainen@finfamipirkanmaa.fi / 050 323 2221

13

Kesä 2021

Onko läheisesi mielenterveys- tai päihdehäiriö hankaloittanut perheenne tai parisuhteenne kommunikointia? Tässä ryhmässä pysähdytään sen äärelle, miten yhteistä toimivaa vuorovaikutusta voi ylläpitää tai vahvistaa myös silloin, kun läheisellä on mielenterveys- tai päihdehäiriö. Ryhmäkerroilla pyritään ymmärtämään paremmin sekä omaa että läheisen käyttäytymistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Aiheeseen syvennytään teorian, keskustelun, harjoitusten ja kotitehtävien avulla.


Puistojooga mielenterveys- ja päihdeomaisille

Ryhmät

Maanantaina 7.6. / 14.6. / 21.6. / 19.7. / 26.7. / 2.8. / 9.8. / 16.8. / 23.8. / 30.8. klo 17-18 Heidi Miettilän vetämä puistojooga järjestetään taas tänä kesänä säävarauksella. Puistojooga sisältää joka kerta alkulämmittelyn, asana- eli asentoharjoituksia, hengitys- ja meditaatioharjoituksia sekä lopuksi rentoutuksen. Tarkoituksena on lisätä oman kehon ja mielen tuntemusta ja antaa rentoutumisen taitoja arkeen. Opit helppoja tekniikoita, joilla huolia ja ajatuksia vilisevä pää rauhoitetaan ja keho saadaan rennoksi. Harjoituksia on helppo soveltaa myös omassa arjessa. Paikka: Kiovanpuisto Kalevassa (esim. seuraavien joukkoliikennelinjojen reitit kulkevat kohteen Kiovanpuisto ohi: bussit 1A, 1C, 3A, 3B, 8, 17, 20, 29. Tarkista ajankohtainen tilanne www.nysse.fi.) Varusteet: Ota mukaan oma joogamatto, rennot, joustavat ja sään mukaiset vaatteet sekä vesipullo. Lisätiedot ja ilmoittautumiset (riittää, että ilmoittaudut kerran): 0400 871 481, lea.haro@finfamipirkanmaa.fi (Ilmoita nimesi sekä myös puhelinnumerosi, jotta rankkasateen sattuessa pystymme infoamaan sinua tunnin peruuntumisesta.)

LUONTO JA MIELI -RYHMÄ Torstaina 17.6. / 12.8. / 19.8. / 26.8. / 2.9. klo 17-19

Kesä 2021

Luonto tuottaa monenlaisia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Tutkimusten mukaan jo 10 minuutin luonto-oleilu laskee sykettä, hengitystiheyttä, verenpainetta ja vähentää stressihormoneita. Luonto tuottaa rauhoittumisen ja rentoutumisen kokemuksen. Luonto ja mieli ryhmässä sovelletaan mm. hyvinvointivalmentaja Sirpa Arvosen kehittämää Metsämieli-menetelmää, jossa luonnossa itsestään syntyviä terveysvaikutuksia tehostetaan tietoisilla harjoitteilla. Selkeät ja helposti toteuttavat Metsämieli-harjoitukset yhdistävät metsässä oleiluun tai liikkumiseen rentoutus-, virkistys- ja mielentaitoharjoituksia. Metsämieli-menetelmä hyödyntää tieteellisesti tutkittuja luonnon hyvinvointivaikutuksia. Metsämieli-harjoitukset kehittävät oman kehon ja mielen kuuntelua, läsnäoloa ja vuorovaikutusta – arjen hyvinvointia tukevia taitoja. Lisätietoja Metsämieli-menetelmästä löytyy netistä www.metsamieli.fi. 14


Luonto ja mieli ryhmässä tutustutaan erilaisiin luontoympäristöihin, joissa Metsämieli-harjoitusten ohella nautitaan mukavasta yhdessäolosta ja yhteisistä eväshetkistä. Luonnossa liikutaan leppoisasti, aistitaan ympäristöä ja kuulostellaan oman kehon tuntemuksia. Ryhmässä opittuja harjoituksia voi kukin jatkaa omassa luonto-, piha- tai puutarhaympäristössään. Harjoituksiin voi palata myös sisätiloissa esim. katsomalla ruudulta luontokuvia. Ryhmät

Luontokohteisiin matkataan omalla autolla, kimppakyydillä tai bussilla. Kyydeistä sovitaan jokaisen kohteen kohdalla erikseen. 17.6. Vuoreksen Koukkujärvi Mikä on sinun oma mielipaikkasi, josta pidät ja jossa on hyvä olla? Suunnataan Vuoreksen alueelle Koukkujärven ympäristöön. Ohjaajat kertovat metsämieli -menetelmästä, joka yhdistää luonnon hyvinvointivaikutukset ja mielentaitoharjoitukset. Omat eväät mukaan. 12.8. Pyynikki Lumoudutaan Pyynikin kauniissa järvimaisemissa. Havainnoidaan luontoympäristöä eri aisteilla. Mitä näemme, kuulemme, haistamme tai maistamme? Pyynikin näkötornilla nautitaan munkkikahvit. 19.8. Höytämön Lehtivuori Tunnistetaan tunteita ja tuuletetaan ajatuksia Lempäälän Höytämössä Lehtivuoren rinteellä. Käydään kurkistamassa myös Hirvi-Simunan luolaan. Omat eväät mukaan. 26.8. Lamminpää Miten isoilta tuntuvia ja vaikeita asioita on helpompi käsitellä, kun niitä pilkotaan pienemmiksi? Tutustutaan Lamminpään harjumaisemiin. Lamminpään majalla nautitaan kahvit (jos avoinna).

Ilmoittaudu ryhmään viimeistään 14.6. Oilille tai Tiinalle. Lisätiedot: metsämieliohjaaja Oili Huhtala 040 051 2878, oili.huhtala@finfamipirkanmaa.fi tai metsämieliohjaaja Tiina Vartiainen 050 448 8134, tiina.vartiainen@finfamipirkanmaa.fi 15

Kesä 2021

2.9. Iso-Naistenjärvi Rentoudutaan riippumatossa ja unelmoidaan tulevasta Pirkkalan Iso-Naistenjärvellä. Nautitaan nuotion loisteesta ja makkaranpaistosta (yhdistys tarjoaa makkarat). Kesto poikkeuksellisesti 17.0019.30.


lisia t mahdol e s k o t u u aan. M teen muk n a il t a n o kor ot: aiset tied a.fi t h o k n a j A ma mipirkan a f n .fi w ww

KESÄKUU

Yhdistyksen jäsenilta ja vuosikokous järjestetään torstaina 10.6. Lisätietoja sivulla 18. Hyvän mielen -kävely ja jooga Tiistaina 1.6. klo 16-18 Lähdetään hyvän mielen -kävelylle klo 16 Laukontorilta, Laukonsillan edustalta. Kävely suuntautuu Arboretumiin, jossa voit viettää aikaa vapaasti tai osallistua joogaan klo 17-18. Jooga-ohjaajana toimii Heidi Miettilä. Ota oma joogamatto mukaan. Voit osallistua halutessasi myös pelkkään joogaan. Säävaraus. Tapahtuma on osa Pirkanmaan järjestöjen toteuttamaa Voi hyvin -viikkoa. Lisätietoja tulossa www.finfamipirkanmaa.fi/tapahtumat Paikka: Kävely Laukontorilta Arboretumiin Ilmoittaudu Suville 31.5. mennessä: 050 511 7644 / suvi.hietaniemi@finfamipirkanmaa.fi

Avaimia arjen vuorovaikutukseen KESÄ 2021

Tiistaina 1.6. klo 16.30-18.30 Katso tarkempi kuvaus sivulta 13.

Hyvän mielen- kävely Tahmelaan Torstaina 3.6. klo 12.30-14.00 Lähde mukaan hyvän mielen -iltapäiväkävelylle Tahmelaan! Kokoonnutaan Pispalantorin bussipysäkillä klo 12.30, josta lähdetään 16


kohti Hyhkyn satamaa ja jatketaan matkaa Tahmelan uimarannalle. Uimarannan läheisyydessä meitä ihastuttaa Tahmelan Ryytimaa ja lähde. Lopuksi kävellään vielä yhdessä takaisin Pispalantorille, nauttien samalla Tahmelan värikkäistä taloista. Matkaa kertyy yhteensä noin 2,5 km. Kävellään rauhallisesti, jotta aikaa jää myös valokuvien ottamiseen. Säävaraus. Varusteiksi hyvät kengät ja vettä, myös evästä voi ottaa. Tapahtuma on osa Pirkanmaan järjestöjen toteuttamaa Voi hyvin -viikkoa. Lisätietoja tulossa www.finfamipirkanmaa.fi/tapahtumat Paikka: Pispalantori Ilmoittaudu Suville 2.6. mennessä: 050 511 7644 / suvi.hietaniemi@finfamipirkanmaa.fi

Puistojooga mielenterveys- ja päihdeomaisille Maanantaina 7.6. klo 17-18 Katso tarkempi kuvaus ja ohjeistus sivulta 14. Paikka: Kiovanpuisto Kalevassa

POP UP - Pyynikin luontoretki Tiistaina 8.6. klo 13.00-15.30 Pyynikin harju järeine mäntyineen ja mahtavine maisemineen on Tampereen suosituimpia virkistysalueita. Luontoretkellä pääset ohjaajien Anjan ja Ullan kanssa tutustumaan harju- ja lehtokasvillisuuteen sekä ihailemaan upeita maisemia polun näköalapaikoilta. Polku alkaa Pyynikin näkötornilta, joten ohjaajat odottavat osallistujia näkötornin vieressä, josta klo 13.00 lähdetään ryhmänä eteenpäin. Ei ennakkoilmoittautumista. Varaudu retkelle sään mukaisin vaatetuksin ja ota mukaan oma juomapullo. Yhdistys tarjoaa osallistujille Pyynikin näkötornin kahvilassa munkkikahvit.

Linja-autolla tullessa lähimmäksi pääset TKL:n bussilla numero 25 ja jäämällä pois hotelli Rosendahlin pysäkillä, josta on näkötornille n. 5 min matka. Muita n. 5 min matkan päähän tulevia busseja 17

KESÄ 2021

Omalla autolla tuleville löytyy jonkin verran parkkipaikkoja näkötornin luota sekä sinne vievältä tienvarrelta. Rosendahlin viereisen Pyynikin uimarannan parkkipaikalta löytyy enemmän paikkoja ja sieltä on näkötornille n.5 min kävelymatka.


ovat 11B, 20, 29A, 6, 70B, 8, 81. Pysäkit ja aikataulut löytyvät TKL:n sähköisestä reittioppaasta www.nysse.fi/aikataulut-ja-reitit.html Lisätiedot: lea.haro@finfamipirkanmaa.fi tai 0400 871 481

Avaimia arjen vuorovaikutukseen Tiistaina 8.6. klo 16.30-18.30 Katso tarkempi kuvaus sivulta 13.

Jäsenilta ja vuosikokous Torstaina 10.6. klo 17 alkaen Jäsenillassa klo 17-18 vieraana FinFami keskusliiton toiminnanjohtaja Pia Hytönen. Keskustellaan FinFamin toiminnasta ja edunvalvonnasta sekä vaikuttamisesta. Vuosikokous klo 18 alkaen. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Paikka: Buffet Cafe Linkosuo (Näsilinnankatu 26, Tampere) Ilmoittaudu 7.6. mennessä: finfamipirkanmaa.fi/tapahtumat Lisätiedot: oili.huhtala@finfamipirkanmaa.fi / 0400 512 878

Puistojooga mielenterveys- ja päihdeomaisille Maanantaina 14.6. klo 17-18 Katso tarkempi kuvaus ja ohjeistus sivulta 14. Paikka: Kiovanpuisto Kalevassa

Kaupin kivoimmat paikat Tiistaina 15.6. klo 13-16

KESÄ 2021

Lähde mukaan kesäiselle kävelyretkelle Kaupin metsään porukalla. Tapaamme Kauppi Sports Centerin pääovella klo 13 ja palataan samaan paikkaan klo 16. Varusteiksi hyvät kengät ja vettä, myös evästä voi ottaa. Ilmoittautumiset: finfamipirkanmaa.fi/retket Lisätiedot: juho.soukka@finfamipirkanmaa.fi / 040 547 7619

Avaimia arjen vuorovaikutukseen Tiistaina 15.6. klo 16.30-18.30 Katso tarkempi kuvaus sivulta 13. 18


Tämä on jäsenetukohteemme. Katso jäsenetumme sivulta 37.

Tule leikkimään Mauri Kunnaksen kirjoista tuttuihin maisemiin!

herrahakkaraisentalo.fi Marttilankatu 10, Sastamala, Vammala, p. 044 770 3102, info@herrahakkaraisentalo.fi Pääsyliput 8–9 e/hlö, alle 2 v. ilmaiseksi

ITUA-hankkeen tarjoama kesäretki Sankilan kartanon kotieläinpihalle Keskiviikkona 16.6. klo 17-19 Retki on tarkoitettu perheille. Lapsille on tarjolla esim. talutusratsastusta ponilla, pupujen ja lampaiden hoitelua, koiran talutusta ja pihan muihin eläimiin tutustumista. Eläimiä Reipin tilalla on noin 40 ja keväällä syntyneiden poikasten vuoksi söpöyskerroin on varmasti korkealla. Lisätietoja osoitteessa www.reippi.fi. Tavataan kotieläinpihan parkkipaikalla klo 17. Paikan päälle omilla kyydeillä. Ilmoittautumiset: Jukalle 14.6 mennessä 040 719 9355, jukka.torro@finfamipirkanmaa.fi Paikka: Sankilantie 35, 33980 Pirkkala

LUONTO JA MIELI -RYHMÄ (Koukkujärvi, Vuores) Torstaina 17.6. klo 17-19

Lisätiedot sivulla 14-15. 19

KESÄ 2021

Mikä on sinun oma mielipaikkasi, josta pidät ja jossa on hyvä olla? Suunnataan Vuoreksen alueelle Koukkujärven ympäristöön. Ohjaajat kertovat metsämieli -menetelmästä, joka yhdistää luonnon hyvinvointivaikutukset ja mielentaitoharjoitukset. Omat eväät mukaan.


Koe Ähtäri Zoo! Lauantaina 19.6. klo 8.30-17.45 Lähde mukaan lapsiperheiden retkelle Ähtärin Eläinpuistoon! Päivän aikana perheet voivat vapaasti tutustua Panda-taloon, kotieläintilaan ja eläinpuiston upeisiin eläimiin. Järjestäjä tarjoaa osallistujille buffetlounaan Ravintola Mesikämmenessä, jolla voi käydä omaan tahtiin klo 12-15 välillä. Varustauduthan sään mukaisesti, suurin osa päivästä vietetään ulkona. Hinta: Hinta aikuinen 10 € / lapsi 5 € / alle 3-vuotias maksutta. Hintaan sisältyy matkat, päivälippu eläinpuistoon ja buffetlounas Ravintola Mesikämmenessä. Ilmoittautuminen viim. 3.6.: www.finfamipirkanmaa.fi/retket Aikataulu: Lähtö Tampereen keskustorilta vanhan kirkon edestä klo 8.30. Saapuminen Ähtärin Eläinpuistoon n. klo 10.45. Lähtö takaisin klo 15.30. Lisätiedot: 050 511 7644 / suvi.hietaniemi@finfamipirkanmaa.fi

VOIMAVAROJA VANHEMMUUTEEN - PÄIVÄ NUORTEN VANHEMMILLE Lauantaina 19.6. klo 13-18

Vanhemmille, joiden n. 13 – 29v – vuotiaalla nuorella on psyykkistä oireilua ja/tai päihteiden käyttöä.

KESÄ 2021

Vanhempien voimavarapäivässä sinulla on mahdollisuus tavata toisia samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia ja vahvistaa samalla omia käytössä olevia voimavarjoja. Saat toiminnan, pienten ryhmätuokioiden ja keskustelun lomassa ehkä uusia näkökulmia mieltä askarruttaviin tilanteisiin nuoren kanssa. Arajärvellä myös vanhemmilla on oikeus chillata. Tarkoitus on myös grillata makkaraa, hörppiä kahvia/teetä ja saunakin lämpiää - rohkelikot voivat käydä uimassa Arajärven pienessä, mutta kirkkaassa järvessä. Paikka: Arajärven maja (Arajärventie 603, 37830 Akaa) Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Juho Soukka, 040 547 7619, juho.soukka@finfamipirkanmaa.fi Sari Nurminen, 040 544 3139, sari.nurminen@finfamipirkanmaa.fi 20


Rotkoretki Juupajoelle Sunnuntaina 20.6. klo 9.45 - 17.00

Juupajoen rotko on n. 30 hehtaarin kokoinen luonnonsuojelualue. Se on luonnontilainen, jääkauden muovaama, jopa 30 metriä syvä rotkolaakso, jonka pohjalla virtaa joki. Matkalla tutustumme sekä luonnon että ihmisen muovaamiin taideteoksiin. Ensimmäinen pysähdys on Juupajoen rotkolla, jossa voit kävellä pidemmän (n. 1km) tai lyhyemmän (n. 0,5 km) reitin. Reitti päättyy Suomen vanhimpaan kenkätehtaaseen, joka toimii nykyään museona ja taidegalleriana. Galleriassa on tuolloin esillä Heli Merosen näyttely ”Untako vain”. Tien toisella puolella Walleniuksen Wapriikissa on tuolloin myös näyttely, jota käymme katsomassa. Kahvila Singeristä voit ostaa tarvittaessa välipalaa. Meille tullaan esittelemään vielä pientä Suutarien kirkkoa, ennen kun jatkamme matkaa lounaspöytään Kallenaution Kestikievariin. Tarjolla on lohikeittoa ja jälkkäriksi vohvelit. Kestikievarissa on museo, eläinpiha ja pieni puoti. Paluumatkalle suunnataan Teiskon kautta ja pysähdytään sään salliessa ihastelemaan vielä muutamia luontokohteita. HUOM! Alueelle ei pääse esim. pyörätuolilla tai rattailla. Korkeuseroiltaan vaihtelevat, kapeat ja ajoittain liukkaat polut ovat paikoin haastavia kulkea. Suosittelemme tukevia kenkiä ja vaellustai kävelysauvoja. Jos rotko on hyvin märkä, niin kävelemme vain lyhyemmän reitin. Oma juomapullo mukaan!

21

KESÄ 2021

Hinta: 18 euroa. Hintaan sisältyy kuljetukset, pääsymaksut, lounas ja jälkkäri. Aikataulu: Lähtö Vanhan kirkon edestä klo 9.45 ja paluu samaan paikkaan noin klo 17. Ilmoittautumiset 4.6. klo 12 mennessä: finfamipirkanmaa.fi/retket Lisätiedot: juho.soukka@finfamipirkanmaa.fi / 040 547 7619 tai niina.ojala@finfamipirkanmaa.fi / 040 582 5343


Puistojooga mielenterveys- ja päihdeomaisille Maanantaina 21.6. klo 17-18 Katso tarkempi kuvaus ja ohjeistus sivulta 14. Paikka: Kiovanpuisto Kalevassa

Avaimia arjen vuorovaikutukseen Tiistaina 22.6. klo 16.30-18.30 Katso tarkempi kuvaus sivulta 13.

KESÄ 2021

FinFamin kesäbingo

söin mansikoita

seurasin perhosia

löysin neliapilan

kävin uimassa

köllöttelin riippukeinussa

käytin aurinkolaseja

näin sateenkaaren

bongasin FinFamin kesätapahtumassa

söin jäätelön

katselin tähtiä

keräsin mustikoita

kuuntelin sadetta

VAPAA

kuljeskelin metsässä

ihailin kasvien tuoksua

otin aikaa itselleni

söin herneitä

unelmoin

keräsin kukkia

söin eväitä ulkona

nukuin teltassa

seurasin ötököiden liikettä

kävin kalassa

22

kävin metsäretkellä

otin maisemakuvan

Kuinka monta kohtaa saat rastitettua FinFamin kesäbingosta? Saatko kerättyä yhden vaaka- tai pystyrivin vai kenties täytettyä koko ruudukon? Mukavia hetkiä kesäpäiviin!


Muutokset mahdollis ia koronatilanteen mu kaan. Ajankohtaiset tiedot : www.finfamipirkanm aa.fi

Heinäkuu Mennään Bussilla: Naantalin vanha kaupunki & Emma teatteri (39 askelta) Lauantaina 3.7. klo 12.30-23.30 Väärä mies, viileä nainen, musta brittihuumori – ja hurjin takaaajo, joka Emma Teatterin lavalla on kuunaan nähty! Tämän vuoden must see -kesäkomedia on itsensä Alfred Hitchcockin kuuluisaksi tekemä vakoojafarssi 39 askelta. Nostalginen dekkarikomedia sysää katsojat Englannin ylämaille keskelle hurjaa takaa-ajotarinaa, jossa mies pakenee tekaistua murhasyytöstä. Oh, dear! Pakomatkalla kierroksia lisää junassa kohdattu vaaleaverikkö. Onnistuuko päähenkilömme todistamaan syyttömyytensä, paljastamaan mitä 39 askelta tarkoittaa ja löytämään rakkauden? Huumori on luonnollisesti mustaa, niin kuin huolella haudutettu Earl Gray -tee. Keitos nautitaan katetun ulkoilmateatterin katveessa kauniilla Kailon saarella. Takuulla time well spent.

HUOM! Koronatilanteen vuoksi kaikenlaiset muutokset mahdollisia! Hinta: 43 euroa. Hintaan sisältyy bussimatka, lippu näytökseen sekä väliaikatarjoilu. 23

KESÄ 2021

Naantalin viehättävässä vanhassa kaupungissa on aikaa katsella, istuskella, nauttia maisemista, shoppailla ja kierrellä vapaasti kujilla. Ehdit hyvin tehdä esimerkiksi omatoimisen bussiretken Kultarannan puutarhaan, missä opastettu puutarhakierros. Tämä retkemme ei sisällä ruokailua mutta rantabulevardin lukuisista ravintolista löydät varmasti itsellesi sopivan. Teatterinäytöksen väliajalle meille on tilattu kahvi/tee ja leivos.


Aikataulu: • Lähtö Tampereelta Vanhan kirkon edestä klo 12.30 • Menomatkalla Naantaliin pieni pysähdys Auran ABC:llä, sama pysähdys myös paluumatkalla. • Teatterinäytös alkaa klo 19.00. Kesto noin 2 tuntia, jonka jälkeen lähdemme takaisin kohti Tamperetta. • Takaisin Vanhan kirkon edessä noin klo 23.30 Ilmoittautumiset: Sitovat ilmoittautumiset 11.6. mennessä osoitteessa: www.finfamipirkanmaa.fi/retket Lisätiedot: sari.nurminen@finfamipirkanmaa.fi / 040 544 3139

Puistojooga mielenterveys- ja päihdeomaisille Maanantaina 19.7. klo 17-18 Katso tarkempi kuvaus ja ohjeistus sivulta 14. Paikka: Kiovanpuisto Kalevassa

Puistojooga mielenterveys- ja päihdeomaisille Maanantaina 26.7. klo 17-18 Katso tarkempi kuvaus ja ohjeistus sivulta 14. Paikka: Kiovanpuisto Kalevassa

POP UP - RIIPPUSILTOJEN LENKKI VALKEAKOSKELLA Tiistaina 28.7. klo 13-16 Tervetuloa yhdessä ohjaajien Sadun ja Leenan kanssa Valkeakosken keskustaan riippusiltojen lenkille. Ulkoilulenkki on 3.3 km pitkä ja se kiertää keskustan tuntumassa kauniissa järvimaisemassa.

KESÄ 2021

Maasto on suurimmaksi osaksi helppokulkuista asfaltti- ja hiekkatietä, mutta reitin varrella tulee vastaan muutama silta, joita ylittääkseen täytyy nousta ja laskeutua portaikkoja. Reitin varrella on istuinpenkkejä levähdystä varten säännöllisin välimatkoin. Ohjaajat odottavat osallistujia Juuso Valdenin muistomerkillä (iso siirtolohkare aukiolla Torikeskukselta tien yli järvelle vasempaan päin katsottaessa). Muistomerkiltä ryhmä lähtee klo 13.00 yhdessä kävelemään vieressä olevaa siltaa kohden riippusiltojen lenkille. Ei ennakkoilmoittautumista. Lenkin jälkeen yhdistys tarjoaa kaikille osallistujille kahvin/teen ja kahvipullan Torikeskuksen Hakafoodin Cake Factory cafessa. 24


Lähin bussipysäkki Torikeskukselle tultaessa on Valkeakosken keskustan kauppatorinpysäkki. Nopeimmin pääset perille TKL:n bussilla numero 60, joka aloittaa kesäajan liikennöinnin 7.6. alkaen reitillä Valkeakoski – Lastustenkulma – Rautasema – Marjamäki – Ideapark – Sääksjärvi – Viinikka – Ratina. Koko matkalle tarvitaan 4 vyöhykkeen lippu, A-D. Pysäkit ja aikataulut löytyvät TKL:n sähköisestä reittioppaasta www.nysse.fi/aikataulut-ja-reitit.html Omalla autolla tuleville löytyy 1–2 tunnin kiekollisia parkkipaikkoja Torikeskuksen vierestä Hakalantiellä, sekä ilmaiseksi ja pidemmäksi aikaa Torikeskuksen yläkannelta. Pukeudu sään mukaisin varustein ja ota mukaan oma juomapullo ja retkievästä. Lisätiedot: lea.haro@finfamipirkanmaa.fi tai 0400 871 481

BANKSY. A VISUAL PROTEST 15.5.–10.10.2021

JANI LEINONEN TOTUUS – THE TRUTH 5.9.2021 SAAKKA

KARTANON KLASSIKOT

KESÄ 2021

Helene Schjerfbeck, Punaposkinen tyttö, 1927.

VAPAA PÄÄSY 15.5.–10.10. VARAA NÄYTTELYKÄYNTI SERLACHIUS.FI

MÄNTTÄ | SERLACHIUS.FI | RAVINTOLAGOSTA.FI SERLACHIUS-BUSSILLA TAMPEREELTA SUORAAN MUSEOIHIN! Koronarajoituksista johtuen käytössä on sähköinen varauskalenteri serlachius.fi. Jos rajoituksia helpotetaan, avataan kalenteriin lisää aikoja.

Tämä on jäsenetukohteemme. Katso jäsenetumme sivulta 37.

25


lisia t mahdol e s k o t u u aan. M teen muk n a il t a n o kor ot: aiset tied a.fi t h o k n a j A ma mipirkan a f n .fi w ww

Elokuu

Puistojooga mielenterveys- ja päihdeomaisille Maanantaina 2.8. klo 17-18 Katso tarkempi kuvaus ja ohjeistus sivulta 14. Paikka: Kiovanpuisto Kalevassa

Puistojooga mielenterveys- ja päihdeomaisille Maanantaina 9.8. klo 17-18 Katso tarkempi kuvaus ja ohjeistus sivulta 14. Paikka: Kiovanpuisto Kalevassa

LUONTO JA MIELI -RYHMÄ (Pyynikki) Torstaina 12.8. klo 17-19 Lumoudutaan Pyynikin kauniissa järvimaisemissa. Havainnoidaan luontoympäristöä eri aisteilla. Mitä näemme, kuulemme, haistamme tai maistamme? Pyynikin näkötornilla nautitaan munkkikahvit KESÄ 2021

Lisätiedot sivulla 14-15.

Puistojooga mielenterveys- ja päihdeomaisille Maanantaina 16.8. klo 17-18 Katso tarkempi kuvaus ja ohjeistus sivulta 14. Paikka: Kiovanpuisto Kalevassa 26


POP UP - PIKNIKRETKI HATANPÄÄN ARBORETUMIIN Keskiviikkona 18.8. klo 13-15 Tervetuloa yhdessä ohjaajien Marja-Leenan ja Leenan kanssa piknikille kauniisiin maisemiin Hatanpään arboretumiin, Pyhäjärven rannalle. Piknikin lomassa pääsette ihastelemaan upean ruusutarhan tuoksuja ja väriloistoa sekä tutustumaan alueen kolmen eri puiston puihin, pensaisiin, perennoihin, yksivuotisiin kesäkukkiin ja maustekasveihin. Ohjaajat odottavat osallistujia Hatanpään kartanon edessä, josta lähdetään klo 13.00 yhdessä puistoalueelle. Ei ennakkoilmoittautumista. Varaudu piknikille säänmukaisin varustuksin sekä ota mukaan oma alusta ja eväät piknikkiä varten. Yhdistys tarjoaa osallistujille arboretumin ruusutarhan kesäkahvilasta kahvin/ teen ja kahvipullan. Hatanpään arboretumiin pääsee busseilla. Elokuussa aikataulut ovat ratikan vuoksi uudet, mutta Hatanpään sairaalan pysäkeille kulkevat esim. bussit 11 ja 13. Kannattaa tarkistaa ajankohtaiset tiedot osoitteesta www.nysse.fi. Hatanpään valtatien varren pysäkiltä on Arboretumiin myös melko lyhyt kävelymatka. Huomioi myös, että pysäkkien paikat saattavat siirtyä tietöiden takia. Omalla autolla tuleville löytyy 3 tunnin kiekollisia pysäköintipaikkoja kartanon viereiseltä P-alueella. Yleisö-wc sijaitsee punatiilisen navettarakennuksen eteläpuolella puistokäytävän varrella. KESÄ 2021

Lisätiedot: lea.haro@finfamipirkanmaa.fi tai 0400 871 481

LUONTO JA MIELI -RYHMÄ (Höytämön Lehtivuori, Lempäälä) Torstaina 19.8. klo 17-19 Tunnistetaan tunteita ja tuuletetaan ajatuksia Lempäälän Höytämössä Lehtivuoren rinteellä. Käydään kurkistamassa myös HirviSimunan luolaan. Omat eväät mukaan. Lisätiedot sivulla 14-15. 27


Suo, soitto ja suklaasuukko -retki Lauantaina 21.8. 10-15 Suuntaamme aluksi kohti Suojärven Suklaatilaa, jossa tilan emäntä kertoo meille tilasta ja suklaan valmistuksesta. Paikan päällä on mahdollisuus ostaa suklaata itselle herkutteluun tai tuliaisiksi. Suklaatilalta matka jatkuu Seitsemisen kansallispuistoon, Soljasten suoalueelle, jossa pääsemme tutustumaan upeaan luonnontilaiseen suoluontoon. Paikan päällä meitä odottavat oppaat, jotka opastavat ja kertovat tarinoita kansallispuiston vaiheista ja muusta paikkaan liittyvästä. He valmistavat meille nuotiolla ruoaksi makkarat, räiskäleet ja nokipannukahvit, kaakaon ja mehua. Jokainen halukas saa itse osallistua ruuanlaittoon paistamalla oman makkaransa ja räiskäleen. Soiden keskellä kulkee n. puoli kilometriä pitkä laiturimainen polku, jota voi kulkea myös pyörätuolilla tai rollaattorin kanssa. Pidempää lenkkiä kaipaaville alueelta löytyy n. 2 km pitkä luontopolku. Luontopolun varrella on pitkospuita, joten hyvät kävelykengät kannattaa varata lähtiessä mukaan. Matka sopii hyvin myös liikuntarajoitteisille. Matkaamme esteettömällä bussilla, jossa on invahissi. Myös kohde on esteetön. Pukeudu retkelle säänmukaisin varustein ja ota mukaan oma juomapullo.

KESÄ 2021

Hinta: 15 euroa. Aikataulu: Lähtö Vanhan kirkon edestä klo 10.00 ja paluu samaan paikkaan n. klo 15.00. Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset 9.8. klo 15 mennessä www.finfamipirkanmaa.fi/retket Lisätiedot: lea.haro@finfamipirkanmaa.fi tai 0400 871 481

Puistojooga mielenterveys- ja päihdeomaisille Maanantaina 23.8. klo 17-18 Katso tarkempi kuvaus ja ohjeistus sivulta 14. Paikka: Kiovanpuisto Kalevassa

28


LUONTO JA MIELI -RYHMÄ (Lamminpää) Torstaina 26.8. klo 17-19 Miten isoilta tuntuvia ja vaikeita asioita on helpompi käsitellä, kun niitä pilkotaan pienemmiksi? Tutustutaan Lamminpään harjumaisemiin. Lamminpään majalla nautitaan kahvit (jos avoinna). Lisätiedot sivulla 14-15.

Auringonkukkia-kurssi Hauhon Ilorannassa Perjantai-sunnuntai 27.-29.8.

Psyykkisesti sairastuneiden läheisille suunnattu oman jaksamisen tukemiseen ja voimavaroihin painottuva kurssiviikonloppu luonnon helmassa. Viikonlopun aikana on mahdollisuus vahvistaa ja löytää uusia voimavaroja luonnosta, yhdessä vietetystä ajasta, saunan löylyistä, pienryhmä- ja työpajatyöskentelystä sekä vertaisuudesta. Kurssi alkaa perjantai-iltana ja päättyy sunnuntaina iltapäivästä. Kurssikokonaisuuteen kuuluu myös jatkotapaaminen Tampereella syksyllä. Kurssin hinta on 100 €/hlö, sisältäen majoituksen, ruokailut, kurssiohjelman ja jatkotapaamisen. Ilorannan osoite on Rukkoilantie 129. Kurssille haetaan 6.7. mennessä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa: finfamipirkanmaa.fi/kurssit Paperisia hakulomakkeita on saatavilla yhdistyksen toimistolta. Postitse hakemusten palautus osoitteeseen: Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry Hämeenkatu 25 A 3. krs. 33200 TAMPERE KESÄ 2021

Lisätiedot: 040 547 7619 / juho.soukka@finfamipirkanmaa.fi

Puistojooga mielenterveys- ja päihdeomaisille Maanantaina 30.8. klo 17-18 Katso tarkempi kuvaus ja ohjeistus sivulta 14. Paikka: Kiovanpuisto Kalevassa 29


Mielen hyvinvointipäivä Ikaalisissa Tiistaina 31.8. klo 9-15 Tervetuloa viettämään yhdessä elokuista päivää keskittyen oman mielen hyvinvointiin hyvässä seurassa! Päivän aikana perehdymme positiivisen mielenterveyden vahvistamiseen sekä luonnon hyvinvointivaikutuksiin kauniissa ja inspiroivassa luontoympäristössä. Luvassa myös ajatusten vaihtoa aiheiden tiimoilta, hyvää ruokaa ja ulkoilua. Hinta: Tapahtuma on maksuton. Paikka: Aamupäivän vietämme Jyllin Kodeilla (Jyllinkatu 3, Ikaalinen) ja lounaan jälkeen siirrymme viettämään iltapäivää Mattilan Matkailutilalle (Kurkelantie 87, Ikaalinen). Siirtyminen Jyllin Kodeilta Mattilaan ja takaisin järjestetään tapahtuman puolesta. Muuten Jyllin Kodeille saapumisen aamulla ja kotiin paluun iltapäivällä jokainen järjestää itse. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Hankeneuvoja Satu Mäkinen / Etiäppäin-hanke, Jalmari Jyllin Säätiö (044 454 0400 tai etiappain@jyllinkodit.fi)

Tarkista aukioloajat: www.mobilia.fi

KONEITA

en

Herkullin

LjoOkUa NpäAivSä KLO 11–14

KESÄ 2021

19.12.2021 ASTI

MOBILIAN AUTOKYLÄ

Kustaa Kolmannen tie 75 36270 Kangasala Puh. (03) 3140 4000

ten aikuis % 0 5 netu aikuisen in jäse t FinFamipusta! Lapse i. l s y s k e ä pä ais sa ilm seuras

+ MUSEOKAUPPA + KAHVILA + RAHTARIT-LIIKENNEPUISTO + Tämä on jäsenetukohteemme. Katso jäsenetumme sivulta 37.

30


TULOSSA syksyllä VANHEMPIEN JA LASTEN YHTEINEN PERTTI-RYHMÄ Keskiviikkoisin 1.9. / 8.9. / 15.9. klo 15-17 Ryhmässä käsitellään vanhemman psyykkiseen sairauteen liittyviä kokemuksia ja tunteita sekä pohditaan sairauden merkitystä arjessa. Lisäksi keskustellaan vanhemmuudesta yleisesti. Ryhmän tavoitteena on koko perheen voimavarojen vahvistuminen. Lasten ja vanhempien pienryhmille on sekä yhteiset että erilliset osuudet. Ryhmään voivat osallistua vanhempi/vanhemmat 7–10-vuotiaiden lastensa kanssa. Osallistuminen on maksutonta. Ryhmäkerroilla tarjolla välipalaa. Paikka: Hämeenkatu 25 A, (3. kerros) Lisätiedot ja ilmoittautumiset 22.8. mennessä: sari.nurminen@finfamipirkanmaa.fi tai 040 544 3139

LUONTO JA MIELI -RYHMÄ (Iso-naistenjärvi, Pirkkala) Torstaina 2.9. klo 17.00-19.30 Rentoudutaan riippumatossa ja unelmoidaan tulevasta Pirkkalan Iso-Naistenjärvellä. Nautitaan nuotion loisteesta ja makkaranpaistosta (yhdistys tarjoaa makkarat). Lisätiedot sivulla 14-15.

FinFamin valtakunnallinen Mielenterveysomaispäivä Lauantaina 4.9. klo 9.15-15.00 Mitä on omaisen ja perheen resilienssi? Miten sitä voi kehittää?

FinFamin valtakunnallinen Mielenterveysomaispäivä järjestetään lauantaina 4.9. klo 9.15-15.00 verkkotilaisuutena. Mukana mm. puhuja FightBack/Pekka Hyysalo, artisti Mikko Kuustonen ja eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen. 31

KESÄ 2021

Tule mukaan kuulemaan lisää aiheesta, keskustelemaan FinFami-yhdistysten omaisten ja toimijoiden kanssa sekä voimaantumaan yhdessä.


Päivä on avoin kaikille FinFamilaisille. Lisätietoja: www.finfamipirkanmaa.fi/tapahtumat

Portailla-kurssi Tampereella Perjantai-sunnuntai 1.-3.10. Murikka-opistolla järjestettävä kurssi on suunnattu vanhemmille, joiden n. 13–25 –vuotiaalla nuorella on psyykkistä oireilua ja/ tai päihteiden käyttöä. Kurssilla on mahdollisuus tavata toisia samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia vanhempia ja saada uusia voimavaroja omaan jaksamiseen ja vanhemmuuteen Viikonlopun (pe-ilta - su iltapäivä) hinta on 100 €/hlö sisältäen majoituksen, ruokailut, kurssiohjelman sekä saunan ja uinnin. Hakuaika päättyy 28.9. (www.finfamipirkanmaa.fi/kurssit/) Lisätiedot: juho.soukka@finfamipirkanmaa.fi / 040 547 7619

Suhteellista-kurssi pariskunnille Valkeakoskella Perjantai-sunnuntai 15.-17.10. Viikonloppu (pe-ilta – su iltapäivä) Pappilanniemen kurssikeskuksessa on tarkoitettu pariskunnille, joiden suhdetta kuormittavat mielenterveys- ja/tai päihdeongelmat.

KESÄ 2021

Yhdessä muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien pariskuntien kanssa on mahdollista vaihtaa ajatuksia mm. siitä, miten sairaus vaikuttaa perheen arkeen ja parisuhteen rooleihin. Keskustelujen avulla pyritään löytämään suhteen vahvuuksia ja tunnusmerkkejä toimivasta parisuhteesta. Rentoa iltaa vietämme takkahuoneella ja mahdollisuus on myös saunomiseen. Kurssin hinta on 120 € /pariskunta, joka sisältää majoituksen, ruokailut ja kurssiohjelman. Hakuaika päättyy 13.9. (www.finfamipirkanmaa.fi/kurssit/) Lisätiedot: tiina.rissa@finfamipirkanmaa.fi / 040 5050 819

32


Anna tukesi mielenterveys- ja päihdeomaisten hyväksi tehtävälle työlle. Lahjoituksilla tuetaan omaisten ja läheisten jaksamista sekä hyvinvointia.

Lahjoita haluamasi summa hyvään tarkoitukseen. Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry

FI 61 1147 3001 0092 20 (Nordea) Merkitse viestikenttään: LAHJOITUS Yritykset ja yhteisöt voivat tuoda esille lahjoituksensa omassa viestinnässään. Yhdistykseen voi olla yhteydessä mahdollisesta yhteistyöstä tai esimerkiksi toiveesta lahjoituksen kohdentamiseksi tiettyyn toimintaan.

Rahankeräysluvan saaja: Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry Rahankeräysluvan myöntäjä: Sisä-Suomen poliisilaitos / Sastamalan poliisiasema Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2020/69, 24.1.2020 Keräyksen toimeenpanoaika ja -alue: 1.2.2020 – 31.1.2022 Pirkanmaa: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Mielenterveysomaisille (lapsille, nuorille, työja eläkeikäisille) järjestetään retkiä, tapahtumia, juhlia, irti arjesta -päiviä ja virkistysviikonloppuja. Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää: Ei erillistä määräystä. Käytännön toimeenpanija: Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry


Muutokset ma koronatila hdollisia nteen muk aan. Ajankohta iset tiedot : www.finfa mipirkanm aa.fi

Nuoret

nuorten kesä Tule mukaan kesän toimintaamme.

KESÄ 2021

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Sarille WhatsApilla, snäpillä, soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla: 040 5443139 / sari.nurminen@finfamipirkanmaa.fi / sarifinfami

34


Hohtogolf West Coast Ratina tai minigolf ulkona Keskiviikkona 2.6. klo 16-18 Hohtogolf ja minigolf on osallistujalle maksuton.

Pitkäjärven Rantasauna Torstaina 10.6. klo 15-21 Yhdessäoloa chillailun ja grillailun merkeissä. Tarjolla tietenkin myös uimista ja saunomista. Maksuton.

Flowpark Varala Lähde seikkailuhuvipuistoon testaamaan, kestääkö kantti. Flowparkkaukseen et tarvitse ennakko-osaamista. Hinta 8 euroa. Sateen sattuessa vaihdetaan päivää tai tehdään jotain muuta.

Nuoret

Tiistaina 15.6. klo 15-18

Onkiniemen Piknik Torstaina 1.7. klo 14-17 Mahdollisuus suppailla ja/tai soudella veneellä (riippuu varaustilanteesta). Sateen sattuessa vaihdetaan suunnitelmaa. Maksuton.

Roof walk Finlayson Area Tiistaina 6.7. klo 16-18 Saat nähdä kaupungin aivan uudesta näkökulmasta. City Viewreitillä kuljetaan ryhmänä oppaan kanssa ja ollaan turvavaljaissa. Kävelyn jälkeen käydään jätskillä. Hinta 10 euroa. Sateen sattuessa vaihdetaan päivää tai tehdään jotain muuta.

KESÄ 2021

Nuorten toiminta netissä: WWW.FINFAMIPIRKANMAA.FI/NUORET

35


Miksi liittyisit Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry:n jäseneksi? • saat jatkuvasti tietoa ajankohtaisesta kurssi-, koulutus- ja virkistysretkitarjonnasta • osoitat tukesi mielenterveysomaisten hyväksi tehtävälle työlle • annat tekemällemme edunvalvontatyölle lisää vaikuttavuutta (mitä suurempi jäsenmäärämme on, sitä enemmän sanallamme on painoarvoa päättäjien suuntaan) • voit hyödyntää yhteistyökumppaneidemme tarjoamia hyviä etuja (ajankohtaiset edut löytyvät nettisivuiltamme) • halutessasi saat FinFamin keskusliiton julkaiseman Labyrintti-lehden kotiisi 4 kertaa vuodessa. • Jäsenmaksu on vain 15 euroa vuodessa. Jos se on mielestäsi liian pieni, voi toimintaamme tukea myös lahjoitusvaroin. Katso lisää tämän toimintakalenterin sivulta 33.

Voit liittyä jäseneksi: 1. soittamalla numeroon 040 582 5343 2. lähettämällä sähköpostia osoitteella omaiset@finfamipirkanmaa.fi 3. Nettisivuillamme olevalla sähköisellä lomakkeella 4. käymällä toimistollamme sen aukioloaikana. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2021 on 15 € jäseneltä, mutta samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet maksavat vain yhteisen perhemaksun 20 €. Ainaisjäsenmaksu on 100 €. Lähetämme sinulle laskun jäsenmaksua varten postitse. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisista osoitteenmuutoksista. Viestimme jäsenillemme ajankohtaisista asioista myös sähköpostitse, joten olethan ilmoittanut meille osoitteesi. 36


Hyödynnä Jäsenetumme Jäsenedun saa käyttöön näyttämällä jäsenkorttiamme. Jäsenetujen määrää tullaan kasvattamaan vuoden 2021 aikana. Katso ajantasainen lista osoitteessa www.finfamipirkanmaa.fi/jaseneksi 3D Crush Café - pupukahvila Puputerapiahuone on tarkoitettu kahvilan maksaville asiakkaille. Jäsenetuna sisäänpääsyyn oikeuttava minimiostos on 2 € / asiakas (normaalisti 4 €).

Herra Hakkaraisen talo 20 % alennus voimassaolevasta lippuhinnasta / hlö (max. 4 henkilöä). Etu ei voimassa koululaisten syys-, joulu- ja talvilomilla eikä heinäkuussa.

Holiday Club Tampereen Kylpylä Kylpylälippu 15 euroa / henkilö (norm. 19 euroa). Alennusliput jäsenkorttia näyttämällä kylpylästä. Ei koululaisten loma-aikoina.

Kylpylä Eden, Nokia Lippu ma-pe 12 euroa / henkilö (max. 4 henkilöä). Alennusliput jäsenkorttia näyttämällä kylpylästä. Etuhinnat eivät ole voimassa arkipyhinä, koululaisten hiihto-, syys- ja joululomien ja heinäkuun aikana.

Mobilian Autokylä, Kangasala Pirkanmaan FinFamin jäsenkortilla alennus Mobilian normaalihintaisesta pääsylipusta -50 %.

Serlachius-museot Jäsenkortilla voi valita itselleen museokäynnin yhteydessä ilmaisen kirjan kolmesta eri vaihtoehdosta (Serlachius-museoiden julkaisu).

Tallipihan kahvila Jäsenkortilla saat kahvilastamme kaksi kahvia yhden hinnalla.

Tallipihan suklaapuoti Jäsenkortilla saat 10% alennuksen kaikista tuotteista (myös tarjoustuotteista).

Tampereen Filharmonian konsertit Jäsenkortilla liput saman päivän konserttiin rajoitetusti 10 €/kpl. Lippu tulee lunastaa konserttipäivänä Tampere-talon Lipputoimistosta.

Tietokonepalvelu Hietaniemi 15% alennus tietokonehuoltojen työn osuudesta Oikeudet muutoksiin pidätetään. Muutoksista ilmoitetaan nettisivuilla.

Haluaako yrityksesi tarjota etua jäsenistöllemme? Jäsenetua vastaan tarjoamme näkyvyyttä toimintakalentereissa (ilmestyy 2 x vuodessa) sekä suppeammassa kesäkalenterissa. Tämän lisäksi tuomme jäsenetuja tarjoavia tahoja esille nettisivuilla sekä somekanavissamme. Ota yhteyttä: omaiset@finfamipirkanmaa.fi

37


Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry TOIMINNANJOHTAJA Oili Huhtala 0400 512 878 oili.huhtala@finfamipirkanmaa.fi Toimisto- ja jäsenasiat JÄRJESTÖSIHTEERI Niina Ojala 040 582 5343 niina.ojala@finfamipirkanmaa.fi OMAISEMÄNTÄ Eija Rättäri 040 722 6223 eija.rattari@finfamipirkanmaa.fi

Kuntayhteistyö KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ & Toivosta turvaa -hanke Silja Lampinen 040 719 9262 silja.lampinen@finfamipirkanmaa.fi Hanketyöntekijä Toivosta turvaa -hanke Suvi Hietaniemi 050 511 7644 suvi.hietaniemi@finfamipirkanmaa.fi

Omaisneuvonta ja vapaaehtoistoiminta KOORDINAATTORI Lea Härö puh. 0400 871 481 lea.haro@finfamipirkanmaa.fi

Viestintä VIESTINTÄkoordinaattori Tomi Keiski 050 320 9499 tomi.keiski@finfamipirkanmaa.fi

Koordinaattori Sanna Kärkkäinen puh. 050 323 2221 sanna.karkkainen@finfamipirkanmaa.fi

Markkinoinnin suunnittelija Anu Pohjanraito 050 435 8478 anu.pohjanraito@finfamipirkanmaa.fi

Luennot, koulutukset ja omaisneuvonta kOORDINAATTORI Tiina Rissa 040 505 0819 tiina.rissa@finfamipirkanmaa.fi Kurssit, Ryhmät ja lomatoiminta KOORDINAATTORI Juho Soukka 040 547 7619 juho.soukka@finfamipirkanmaa.fi Lapsiperheet, nuoret ja OPPILAITOSyhteistyö KOORDINAATTORI Sari Nurminen 040 544 3139 sari.nurminen@finfamipirkanmaa.fi 38

Vastaava hanketyöntekijä Tiina Vartiainen 050 448 8134 tiina.vartiainen@finfamipirkanmaa.fi hanketyöntekijä Jukka Törrö 040 719 9355 jukka.torro@finfamipirkanmaa.fi


Itua-hanke (isille tukea arkeen) ITUA-hankkeen tavoitteena on tukea isiä, joiden kumppanilla tai lapsella (alle 30v.) on mielenterveys- ja/tai päihdehäiriö. Lisätietoja www.finfamipirkanmaa.fi/tukea-isille tai itua@finfamipirkanmaa.fi. Löydät ITUA-hankkeen myös Instagramista (@itua_hanke) ja Facebookista (ITUA.hanke).

Luentojen tallenteet ja podcastit Luentotallenteita löydät YouTubesta (kanavilta FinFami Pirkanmaa ja FinFami Pirkanmaa Luennot) sekä Facebookista (FinFami Pirkanmaa). FinFamin muiden alueyhdistysten toteuttamia luentoja löytyy osoitteesta www.finfami.fi/verkkoluennot Toteuttamiamme podcasteja on kuunneltavissa osoitteessa www.soundcloud.com/mielivieraat

Omaisneuvonta Onko läheiselläsi mielenterveys- tai päihdeongelma? Tarvitsetko tukea omaan jaksamiseen, toivoa muuttuneeseen arkeen ja tietoa psyykkisistä sairauksista sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista. Maksuton omaisneuvontamme on juuri sinua varten. Diagnoosia ei tarvita.

Vapaaehtois- ja kokemusasiantuntijatoiminta Vapaaehtoisten osallistuminen yhdistyksen toimintaan laajentaa ja monipuolistaa yhdistyksen palveluja. He toimivat yhdistyksessä ryhmän ohjaajina erilaisissa vertaistukiryhmissä, vertaistukijoina omaisneuvonnassa, kahvilaemäntinä ja -isäntinä, harrastepiirien ohjaajina, toiminnan esittelijöinä, ohjaajina retkillä, kokemusasiantuntijoina sekä erilaisissa järjestön sisäisissä tehtävissä. Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta tai haluat tilata kokemusasiantuntijan kertomaan kokemuksistaan esimerkiksi tapahtumaan tai työryhmään, ole yhteydessä Leaan (yhteystiedot viereisellä sivulla). 39


Lataa riskikartoitustyökalu sähköisessä muodossa Riskikartoitustyökalua on mahdollista tilata painettuna versiona sivuiltamme löytyvän materiaalien tilauslomakkeen avulla. Voit ladata riskikartoitustyökalun sivuiltamme myös PDF-muodossa.

www.finfamipirkanmaa.fi/oppaat-ja-materiaalit/riskikartoitustyokalu-ammattilaisille/

Tutustu Pirkanmaan FinFamin toteuttamiin oppaisiin Suurin osa oppaista on ladattavissa sähköisessä muodossa (PDF) ja ne ovat myös tilattavissa painettuina kappaleina.

Perustieto a ahdistun eisuushäiriöstä omaiselle

www.finfamipirkanmaa.fi/oppaat-ja-muut-materiaalit/

Tilaa uutiskirje Tilaa Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry:n uutiskirje. Voit tilata maksutta myös yhdistyksemme postitse lähetettävän toimintakalenterin (3 x vuodessa). Siitä löytyvät mm. järjestämämme koulutukset, vertaistukiryhmät, kurssit, tapahtumat ja virkistysretket. www.finfamipirkanmaa.fi/tilaa-verkostokirje/

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry Hämeenkatu 25 A (3. ja 6. kerros) 33200 Tampere www.finfamipirkanmaa.fi

Profile for Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry

Toimintakalenteri kesä 2021  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded