Page 1

Warszawa, dn. 25 marca 2012r. Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 22 lutego 2012r.

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Fineska, ul. Piękna 7, 00-355 Warszawa, NIP: 616-10-01-982 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

………………………………..……

………………………………..……

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 13003.10 euro 2. Kwota uzysku: 6501,55 euro 2 0 % lub 5 0 % pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 6501,55 euro różnic a pomiędzy pozycją nr 1 , a pozyc ją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 1170,28 euro 1 8 % pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 11832,82 euro różnic a pomiędzy pozycją nr 1 , a pozyc ją nr 4

(słownie: jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa euro i osiemdziesiąt dwa eurocenty)

[1] Rachunek do umowy o dzielo  

Przykladowy rachunek z 50% kosztem uzyskania przychodu w walucie euro.