Page 1

TRENDBOOK Design inspirations for 2016

TREN NDBO OOK 1


TRENDBOOK Based on impressions from Dutch Design Week 2014

Ewelina Rytel Justyna Strociak Magda GÄ…siorowska Aleksandra Kalinowska Team coach: Zuzanna Skalska


ALEKSANDRA KALINOWSKA | EWELINA RYTEL | JUSTYNA STROCIAK | MAGDA GĄSIOROWSKA 4


5


O nas About us

W momencie tworzenia trendbook’a studiowałyśmy razem na czwartym roku Industrial design w School of Form, w Poznaniu. Różnimy się od siebie doświadczeniami sprzed rozpoczęcia szkoły, co wpływa na odmienny sposób, w jaki patrzymy na projektowanie. Obserwowanie i analizowanie tego, co nas otacza wydaje się dla nas kluczowym elementem projektowania. Ważną częścią tej analizy jest śledzenie wydarzeń związanych z designem. Stworzenie raportu, opisującego zmieniające się tendencje w designie, wynika z chęci ubogacenia tego typu dyskusji o głos młodych projektantek. Dzielenie się obserwacjami dotyczącymi analizy trendów jest dla nas szczególnie istotne, bo zestawiając ze sobą różne dotyczące tego tematu głosy, jesteśmy w stanie wyciągnąć z nich jeszcze bogatsze wnioski. Raport przygotowałyśmy pod okiem Zuzanny Skalskiej. Stanowi on próbę rozwikłania tajemnicy trendów i dowiedzenia się m.in. do jakiego stopnia projekty na siebie oddziałują, czy możliwa jest identyfikacja obszarów wspólnych, jakich używa się materiałów, kolorów, zestawień, co się powtarza i w jakich okolicznościach. Przedstawione w katalogu wnioski mogą być ciekawym ubogaceniem pracy studentów i projektantów, a więc ludzi mających na co dzień styczność z projektowaniem. Ponadto - ponieważ projektowanie zwykle przeplata się z innymi dziedzinami - zachęcamy do spojrzenia na katalog także osoby nie mające na co dzień styczności z tym tematem.

6


TRENDBOOK 2016

When creating this trend book we were in our fourth year of industrial design studies at School of Form in Poznan. The difference between us is our experiences before joining SoF, which makes our view on design unique. In our opinion observation and analysis are key to designing, especially when it comes to events, that are connected with it. Creating a report describing the way we perceive, aims to enrich the discussion. Showing our observations concerning trend analysis is very important to us, because correlation leads to better conclusions. We prepared the report with the help from Zuzanna Skalska. We’re trying to solve the trend mystery, to find out what impact projects have on each other, what is similar between projects, what kind of materials/colors/sheets were used, which trends repeat and why. Conclusions shown in the catalogue can be an interesting bonus for students and designers. In addition, design is connected with various other fields, so those unfamiliar with it are also encouraged to read.

7


8


TRENDBOOK 2016

Zuzanna Skalska Head of trends, 360Inspiration Współzałożyciel i wykładowca School of Form Trendwatcher, Concordia Design Head of trends, 360Inspiration Co-founder and lecturer School of Form Trendwatcher, Concordia Design 9


Wprowadzenie Introduction

Trendwatching to bardzo skomplikowany proces stałej obserwacji większości gałęzi przemysłu i światowego rynku. Umiejętność obserwacji i analizy wniosków to zawód, który wymaga wieloletniego doświadczenia i nieprzerywalnego monitoringu. Większość firm jak i projektantów myli trendy masowej sprzedaży (sklepy) z trendami, które są potrzebne, aby zbudować strategię marki czy produktu. Proces zbierania informacji wbrew pozorom to bardzo mozolna praca do której należy m.in. odwiedzanie profesjonalnych targów czy dużych festiwali designu. Do takich festiwali należy m.in. Dutch Design Week (DDW) – czyli coroczna wielka impreza miejska w Eindhoven na południu Holandii. Odwiedzenie takiej imprezy to nie, jak wielu się wydaje, przyjemne spacery i spotkania z przyjaciółmi lecz próba sił (fizycznych) i koncentracji (sił psychicznych). Taką właśnie próbę podjęła Ewelina Rytel – studentka School of Form. Po paru intensywnych dniach pobytu na wystawach DDW poprosiła mnie o pomoc w analizie trendów z tego wydarzenia. Komunikacja przebiegała drogą elektroniczną. Po kilku poprawkach i wytyczeniu następnego zadania, po paru dniach otrzymywałam następne strony do wglądu i oceny. Ewelina wraz ze swoim wspaniałym teamem analizy trendów, w skład którego wchodziły Magda Gąsiorowska, Justyna Strociak i Aleksandra Kalinowska, przedstawiły szkic swojego trend book’a na wieczornym spotkaniu 19 listopada w Concordia Design w Poznaniu. Byłam niezmiernie pozytywnie zaskoczona przede wszystkim jakością jak i informacjami jakie dziewczyny ujęły w swojej analizie. Jak również profesjonalnym sposobem prezentacji. Z niesłychaną starannością przedstawiły główne nurty oraz Design DNA z Dutch Design Week. Wysoka jakość tej publikacji jest również wynikiem ogromnej chęci nauki, pasji a przede wszystkim świetnie współpracującego teamu.

Z życzeniami dobrej lektury i wielu inspiracji, polecam państwu Trend Book, Design inspirations for 2016. Zuzanna Skalska 6


TRENDBOOK 2016

Trendwatching is a very complicated process of continuous observation of most industries and of the global market. An ability to observe and analyse the results is a profession that requires years of experience and a constant monitoring. Most companies and designers confuse massive sales trends (stores) with trends that are needed to build a brand or product strategy. The process of gathering information is often a demanding work consisting of, among others, visiting professional fairs and festivals of design. Such festivals include, inter alia, Dutch Design Week (DDW) - an annual event held in Eindhoven in the south of the Netherlands. Visiting such an event is not, as it may seem to many people, a pleasant walk and socialisation but a test of physical and mental strengths. Such a challenge has been undertaken by Ewelina Rytel - a student of School of Form. After a few intense days spent at the exhibitions presented at DDW, she asked me to help her analyse the trends prevailing there. Communication was conducted electronically. When the amendments were introduced and new goals set, a new portion of material to evaluate was sent to me. Ewelina and her team of trend analysis, which included Magda GÄ…siorowska, Justyna Strociak and Aleksandra Kalinowska, presented a sketch of this trend book during the evening meeting on November 19th at Concordia Design in Poznan. I was positively surprised by, above all, the quality as well as the information collected by the team. The form of the presentation is also very impressing. Girls selected and presented the mainstreams and Design DNA present at Dutch Design Week with care and consideration. High quality of this publication is also the result of a huge desire to learn, passion and, above all, a great cooperating team.

Wishing you a good reading and a lot of inspiration, I recommend you a Trend Book, Design inspirations for 2016. Zuzanna Skalska 11


12


13


Wrażenia z Duch Design Week w Eindhoven Impressions after Duch Design Week in Eindhoven

W Eindhoven całe miasto brało żywy udział w festiwalu. Wszędzie było czerwono od banerów, które wisiały na każdej latarni, wyznaczając uczestnikom trasę. Dużym plusem i ułatwieniem była dla zwiedzających możliwość sprawnego przemieszczania się pomiędzy obszarami festiwalu. Odległości pomiędzy trzema strefami nie były duże (maksymalnie 2 km), mimo to, aby przyspieszyć przemieszczenie się, wielu ludzi korzystało ze specjalnie przygotowanych rowerów, a także z DDW cab, czyli festiwalowych taksówek. W punktach informacyjnych można było nabyć bilety (karnet studencki kosztował 10 euro), katalogi, a także dostać mapy festiwalowe. Mapa podzielona była na trzy strefy, z dodatkowo wskazanymi miejscami, w których można było coś zjeść. Codziennie wydawano gazetę zawierającą recenzję dnia poprzedniego i zapowiedzi nadchodzących wydarzeń. Dzięki niej, a także dzięki stale uaktualnianej stronie internetowej, nie sposób było niczego przegapić. Barierą okazał się jedynie czas potrzebny na zwiedzanie. Dodatkowo na czas festiwalu powstało miejsce klubowe, gdzie codziennie odbywały się imprezy. Organizacjafestiwaluzrobiłananasbardzodobrewrażenie.Ludziepracującyprzywydarzeniu i studenci byli niesamowicie zaangażowani. Byłyśmy też pod wrażeniem ilości warsztatów, których ceny były bardzo korzystne, nawet dla studentów. Zarówno warsztaty jak i panele wykładowe były na bardzo wysokim poziomie. Co ciekawe, na festiwal designu przychodzili zwykli mieszkańcy, co raczej nie zdarza się w Polsce.


TRENDBOOK 2016

The whole city was taking part in the festival. Everything was red, because of the banners planted along the city, guiding attendees. It was very easy to move between different parts of the festival. The distance between three areas was very small (3 kilometres at maximum), despite people were using bikes and special festival cabs to travel faster. There were a few info booths, where you could buy tickets (10 euro student fee), catalogues and maps. The map was divided into three areas, with special places where you could eat. There was a special newspaper published everyday containing a review of past events and an announcement of upcoming events. It was very hard to miss anything, with time being the only barrier. In addition a special club was created where people could party every night. Festival organization gave us a very good impression. People working around, as well as local students, were very commited. The number of lectures was fair and they were inexpensive. Lectures and panels were very interesting and well prepared. Interestingly a lot of Eindhoven citizens attended the festival, which doesn’t happen in Poland. Design here is everywhere and it doesn’t scare people off.

15


86 Lokalizacji

250 000 + Odwiedzających

86 Locations

250 000+ Visitors

387 Wydarzeń

3 Strefy Dizajnu

387 Events

3 Design Zones

2400 Projektantów 2400 Designers

16


TRENDBOOK 2016

2014

13. Edycja 13th Edition

17


Wykłady

Warsztaty

Lectures

Workshops

Przyjęcia Parties

18


TRENDBOOK 2016

Miejsca z jedzeniem Food places

Wystawy Exhibitions

19


20


GRADUATION SHOW DESIGN ACADEMY EINDHOVEN 21


General Trends Proces Process

27

Mimesis Mimesis

29

Styl życia Lifestyle

31

Troska o środowisko Environmental concern

33

Przestrzeń wokół człowieka przyszłości The space around a future man

35

Pobudzenie zmysłów Sense stimulation

37

Workshop Workshop

39

Wykorzystywanie potencjału jednostek niezaangażowanych Using the potential of unaffected parties

41

Reaktywacja rzemiosła Reactivating the craft

43

Człowiek - Nadczłowiek Man – Superman

45

22


TRENDBOOK 2016

Design DNA Kształty Shapes

47

Kolory Colours

61

Paleta Palette

89

Materiały Materials

93

Wzory Patterns

99

Detale Details

111

User experience User experience

123

23


24


TRENDBOOK 2016

General Trends

25


A SPECIAL SPIN-OFF | MATTHIJS RIKKEN

OSCILLATION PLATES | DAWID DERKSEN

| www.matthijsrikken.nl


TRENDBOOK 2016

1

Proces Process

Zauważalne jest odchodzenie od masowej produkcji na rzecz tworzenia bardziej wyjątkowych obiektów. Oznacza to, że nabywcy mocniej związują się z posiadanymi przedmiotami.

We are starting to head into mass production on a smaller scale, giving the opportunity to create more unique objects. It’s important to us, because it gives us connection to the things we own.

27


MIMESIS | ZIETA

DEAD CORAL BOWLS | RICKIE ADCOCK


TRENDBOOK 2016

2

Mimesis Mimesis

Wykorzystywanie struktur i materiałów naturalnych oraz naśladowanie i odtwarzanie natury sprawia, że ludzie wyraźniej odczuwają jej bliskość. Związek z naturą pozwala czuć się bezpieczniej w świecie, w którym technologia wydaje się nas przerastać.

Copying nature, using natural materials and structures helps us get closer to nature. That makes us feel safer in a world of overwhelming technology

29


HOME BARISTA | JORIS PETTERSON MANTIS FITNESS VEHICLE | TON EWALS


TRENDBOOK 2016

3

Styl życia Lifestyle

Pojawia się potrzeba poszukiwania nowych doznań i aktywności – ludzie pragną przeżywać codzienność w sposób bardziej wyrafinowany i dopasowany do ich osobowości. Wpływa to pozytywnie na poczucie komfortu i wyjątkowości.

We are searching for new activities and thrills to live our everyday life in a more interesting way, fit to our personality. That gives us comfort and uniqueness.

31


GROW YOUR OWN LAMP | JANEKE BERGHOLTZ | www.mijnmaakbaremais.nl

RAIN(A)WAY | FIEN DEKKER


TRENDBOOK 2016

4

Troska o środowisko Environmental concern

Skutki destrukcyjnego działania ludzi w przyrodzie skłaniają jej użytkowników do przyjęcia bardziej świadomego stanowiska w tym obszarze. Uczymy się czerpać z możliwości natury bez niszczenia jej.

The result destructive human activity on nature is a more aware state of mind. We are learning how to use nature, without destroying it.

33


FERVENT CARPET | SIEM LENDERS | PHOTO: ALFONS LENDERS

BALANCING THE STONE | PIETEKE KORTE | PHOTO: DAANTJE BONS


TRENDBOOK 2016

5

Przestrzeń wokół człowieka przyszłości The space around a future man

Przestrzeń wokół człowieka przyszłości zacznie wchodzić z nim w dialog. Dzięki nowym połączeniom materiałów, kolorów i faktur, poczujemy silniej emocje, a obecność technologii, uczyni przestrzeń bardziej inteligentną i elastyczniej dopasowującą się do ludzkich potrzeb.

Future space will be more interactive, it will start a dialogue. Thanks to new combinations of color, materials and textures we will be able to embrace stronger feelings and technology will make space more intelligent, fit to our needs.

35


TABLES | TRULY TRULY

RÉVÉLATEUR | MICKAËL WIESENGRÜN | COLLABORATION: SISSEL TOLAAS


TRENDBOOK 2016

6

Pobudzenie zmysłów Sense stimulation

Pobudzanie wielu zmysłów w relacji z obiektami ubogaca i pogłębia ludzkie odczucia. Kontakt z obiektami zyskuje dzięki temu głębszy i bardziej mistyczny wymiar.

Stimulating many senses at once, in relation to objects, enriches and strengthens our feelings.

37


WORKSTATION | TIM VINKE CROSSOVER COLLECTIVE | FLOOR NIJDEKEN


TRENDBOOK 2016

7

Warsztat Workshop

Proces wymiany umiejętności staje się coraz popularniejszy. Ludzie chcą samodzielne tworzyć i naprawiać przedmioty codziennego użytku, organizując w tym celu odpowiednie do tego przestrzenie. Bardzo ważna zaczyna być dla nich historia produktu, który nabywają: skąd się wziął, jak i gdzie został wyprodukowany.

The process of trading skills is getting popular. We want to create and fix things, and naturally we need places to do that. History of the product is becoming important, we want to know where it came from and who made it.

39


MEET THE VICKER | JASMINA GRASE | www.chudyandgrase.com


TRENDBOOK 2016

8

Wykorzystywanie potencjału jednostek niezaangażowanych Using the potential of unaffected parties

Nowy sposób pomocy krajom i społecznościom mniej rozwiniętym polega na angażowaniu ich w konkretne działania, mające na celu poprawę ich bytu. Oprócz ożywienia gospodarczego, wpływa to także na ożywienie kultury lokalnych społeczności, przywracając do życia często zapomniane tradycje.

There is a new way of helping less developed countries and it involves them in the process of making their life better. Besides helping the economy, it also affects culture, bringing back long lost traditions.

41


LANDSCAPES WITHIN | WIKTORIA SZAWIEL

MEET THE VICKER | JASMINA GRASE | www.chudyandgrase.com


TRENDBOOK 2016

9

Reaktywacja rzemiosła Reactivating the craft

Liczna kiedyś grupa rzemieślników, w ostatnich latach bardzo zmalała. Zaczęło brakować specjalistów, których unikalne produkty niegdyś konkurowały w masową produkcją. Reaktywacja rzemiosła związana jest z naszą tęsknotą za jakością, której towar z wielkich fabryk nie jest w stanie zaoferować.

The number of craftsmen has drastically fallen. There’s not enough specialists, whose product is of a much higher value than the factory one. We miss the quality that craft gives and it can’t be provided by factory products.

43


THE MASK IN THE CONTEMPORARY | CORRADINO GAROFALO

A LIGHTWEIGHT ALTERNATIVE FOR PROSTHESIS | ROEL DEDEN


TRENDBOOK 2016

10

Człowiek - Nadczłowiek Man – Superman

Śledząc proces rozwoju nauki, ludzie coraz bardziej uświadamiają sobie swoje ograniczenia. Obserwacje te łączą się z potrzebą samorozwoju i samodoskonalenia się.

Looking at the development of science we are becoming more aware of our limits. That observation creates the will to self-improve.

45


46


TRENDBOOK 2016

Design DNA

Shapes

47


A TASTE OF THE REAL THING | LOUISE KNOPPERT


TRENDBOOK 2016

Fasola Bean

49


CARAT LAMP | SANDER MULDER


TRENDBOOK 2016

Trójkąt Triangle

51


PRECISION AT THE PRESS OF A BUTTON | GOOF VAN BEEK


TRENDBOOK 2016

Sześcian Cube

53


LANDSCAPES | WIKTORIA SZAWIEL


TRENDBOOK 2016

Okrągły Round

55


BOTTLES | KLAAS KUIKEN


TRENDBOOK 2016

Bloby Blobs

57


KNOT | DESIRテ右 WEVERS


TRENDBOOK 2016

Plaster miodu Honeycomb

59


60


TRENDBOOK 2016

Design DNA

Colours

61


OUTFIT HOUSEFIT | DENISE GONS


TRENDBOOK 2016

Atrament Ink

63


PHYSICA MANUFACTURA | ROOS MEERMAN


TRENDBOOK 2016

Bukiet niezapominajek Bouquet of flowers

65


KĄTOWNIKI | BEZA PROJEKT


TRENDBOOK 2016

Dojrzała brzoskwinia Ripe peach

67


S-POT | MADDALENA SELVINI


TRENDBOOK 2016

Leśna mgła Forest mist

69


BLACK CLAY EXTRUDED VESSELS | RICKIE ADCOCK


TRENDBOOK 2016

Węgiel Coal

71


THE MASK IN THE CONTEMPORARY | CORRADINO GAROFALO


TRENDBOOK 2016

Wnętrze ziemii Inside of the earth

73


LIVE LIVING | SEBASTIAAN HUVENAARS


TRENDBOOK 2016

Gołąb Pigeon

75


HANDWRITTEN | ROMAN LEVI BORST


TRENDBOOK 2016

Sklepienie Vault

77


CHATEAU D’EAU | MAUD VAN DEURSEN


TRENDBOOK 2016

Cienki l贸d Thin ice

79


FOAMSTONE | PIETEKE KORTE


TRENDBOOK 2016

Koral Coral

81


RAIN(A)WAY | FIEN DEKKER


TRENDBOOK 2016

Mokra ziemia Wet soil

83


A TASTE OF THE REAL THING | LOUISE KNOPPERT


TRENDBOOK 2016

Różowa świnka Pink piggy

85


A COFFEE TO YOUR OWN TASTE | JORIS PETTERSON


TRENDBOOK 2016

Mleczna perła Pearl milk

87


88


TRENDBOOK 2016

Paleta Palette

89


92


TRENDBOOK 2016

Design DNA

Materials

93


Drewno z recyclingu

Len

Recycled wood

Linen

Glina

Gradient

Clay

Gradient

Grzybnia

Kamień

Mycelium

Stone 94


Szkło

Skóra

Glass

Leather

PLA

Naturalne materiały

PLA

Natural materials

Metal

Marmur

Metal

Marble 95


Beton - Metal

Drewno - Metal

Concrete - Metal

Wood - Metal

Drewno - Papier

Drewno - Plastik

Wood - Paper

Wood - Plastic

Drewno - Porcelana

Drewno - Tworzywo

Wood - China

Wood - Material 96


Kamień - Drewno

Metal - Drewno

Stone - Wood

Metal - Wood

PLA - Drewno

Wiklina - Metal

PLA - Wood

Wicker - Metal

Beton - Plastik

Plastik - Guma

Concrete - Plastic

Plastic - Rubber 97


98


TRENDBOOK 2016

Design DNA

Patterns

99


TABLES | TRULY TRULY


TRENDBOOK 2016

Gradient Gradient

101


TOUCH | RENE SIEBUM


TRENDBOOK 2016

Wgniecenia Dents

103


KNOT | DESIRテ右 WEVERS


TRENDBOOK 2016

Kolorowe pasy Colorful stripes

105


MADDALENA SELVINI


TRENDBOOK 2016

Kropki Dots

107


TECHNOMIMICRY | LIANNE POLINDER


TRENDBOOK 2016

Kratka Grid

109


110


TRENDBOOK 2016

Design DNA

Details

111


ICON | SANDER MULDER


TRENDBOOK 2016

Śruba Screw

113


THE COZY SHELTER | LAMBERT KAMPS


TRENDBOOK 2016

PrzewiÄ…zanie Dressing

115


‘T NOABORD | VORST + SON


TRENDBOOK 2016

Łącznik Connector

117


ETSY.COM


TRENDBOOK 2016

呕ar贸wka Lightbulb

119


PALUTTA | CARLO CLOPATH


TRENDBOOK 2016

Frezowanie Milling

121


122


TRENDBOOK 2016

Design DNA

User Experience

123


LIGHT UP THE DARK | JOEL BOOY

124


TRENDBOOK 2016

Kolekcja lamp, które zapalają się, kiedy wchodzą ze sobą w interakcję. Kształt IUS inspirowany jest stworzeniami wiszącymi na ścianach w jaskiniach; kiedy dwa końce są ze sobą połączone, lampa świeci.

The Collection of sculptural lamps that come alive through interaction. IUS takes its elongated form from creatures hanging on cave walls; when the two ends are connected it illuminates.

125


MIITO | NILS CHUDY

126


TRENDBOOK 2016

„Czajnik” gotujący tylko tyle, wody ile potrzebujesz, działający na zasadzie indukcji. Autorzy stworzyli nowe wyobrażenie istniejącego produktu, które całkowicie zmieni doświadczenie użytkownika. The “Kettle” boils only this amount of water that is needed, operating on the principle of induction. The authors created a new image of an existing product which will completely change the experience of use.

127


THE CIRCADIAN CLOCK | ÉLÉONORE DELISSE

128


TRENDBOOK 2016

Zegarek, który wykorzystuje światło do przywrócenia równowagi naszego rytmu okołodobowego. Dichroiczne szkło pracuje powoli nad lampą, aby tworzyć różne kolory światła, adekwatne do pory dnia.

The timepiece that uses light to rebalance our daily cycle. A dichroic glass rotates slowly above a lamp to create different colours of lights, appropriate to the time of day.

129


Sponsor

Concordia Print Copyright Magda Gąsiorowska, Justyna Strociak, Aleksandra Kalinowska, Ewelina Rytel Design Academy Eindhoven http://www.designacademy.nl/ Dutch Design Week http://www.ddw.nl/ Translation: Aleksandra Solińska Images courtesy of Design Academy Eindhoven and Zuzanna Skalska. All rights belong to their respective owners


Profile for Justyna Strociak

Trenbook, 2016  

Ewelina Rytel, Justyna Strociak, Magda Gąsiorowska, Aleksandra Kalinowska

Trenbook, 2016  

Ewelina Rytel, Justyna Strociak, Magda Gąsiorowska, Aleksandra Kalinowska

Profile for findustri
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded