Page 1

Informasjonsavis for Sogn og Fjordane Turlag

Nr. 1 2013 – 7. årgang

Meld deg på kurs Side 4–5

Natur på høgkant

Side 6–7

Hyttekos

Side 14–15

Naturopplevingar for livet

www.turistforeningen.no/sognogfjordane


2

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Årdal Turlag 40 år! Foto: Børge Brundtland

Aktivt friluftsliv aukar livskvaliteten Fjellturen er for mange det som gjer dagen betre, meir spanande og som styrkjer kropp og sinn. Friluftsliv gjev oss sollys, frisk luft og fysisk aktivitet. I eit nordisk forskingsprosjekt «Frisk i naturen» vert det påvist god verknad av friluftsliv i form av redusert stress, auka motivasjon til å vere fysisk aktiv og at naturen forlenger den friske og sjølvhjelpte del av livet. Turlaget si årlege oppsummering syner at stadig fleire har oppdaga gleda ved det enkle friluftsliv. 16300 deltok på fellestur, våre friluftskurs er stadig populære og heile 214 tusen treff på trimpost i 2012. Eit godt bidrag til betre folkehelse som gjev pluss i samfunnsrekneskapet. God samfunnsøkonomi! Om 70 tusen menneske går ti turar årleg, sparar samfunnet 400 mill i følgje SINTEF sine undersøkingar. Innfrir slike reknestykke, gledar det forhåpentleg våre politikarar! Dette syner og at auka økonomiske råmer til friluftslivsorganisasjonane kan gje enno større gevinst både for den einskilde og for fellesskapet. Friluftsliv gjev deg betaling i form av god kondisjon, fysisk styrke, sosialt fellesskap og godt humør! Samfunnet tenar m.a. på reduserte helseutgifter og får ein friskare, sprekare befolkning. Godt turlagstilbod er gode folkehelsetiltak Mange driv aktivt friluftsliv, men fleire

ynskjer å verte brukar av naturen for å komme i betre form. Turlaget femnar no alle kommunar i fylket med sin aktivitet. 600 dagsturar til kjende fjell og nutar finn du i Turprogrammet som kom i postkassa di i februar. Om du vil padle kajakk har fleire lokallag tilbod om fellestur og nybyrjarkurs. Trimpost inviterer stadig fleire til å verte brukarar av sine nære fjellområde. Midtre Nordfjord Turlag tilrettelegg trimpost for born. Eit godt døme på kor viktig Barnas Turlag er for å få dei yngste til å finne fram i fjella. Det er avgjerande å gje dei yngste eigne gode naturopplevingar for å vekke friluftsinteressa. DNT ung markerer i år sitt 25-årsjubileum. Luster Turlag si ung- gruppe er ei av våre mest aktive ung-lag med tur- og aktivitetstilbod året rundt. Fleire DNT ung-lag vil komme til dei nærmaste åra og aktiviteten vil auke for dei unge gjennom ski- og fjellturar, kurs og aktivitetsleiren Base Camp. I desse dagar legg helseminister Jonas Gahr Støre fram ei ny Stortingsmelding med tittel «God helse- felles ansvar». Eit av tiltaka er nettopp auka fysisk aktivitet der målet er 30 min. dagleg trim. Her kan Turlaget kvittere med sprekt tilbod med fjellsport- kurs, trimpostturar fylket rundt og «naturoppleving for livet»- premieturar til Hornelen, Lodalskåpa og Falketind.

Marino J. Ask, leiar

UTGJEVE AV SOGN OG FJORDANE TURLAG Ansvarlege for denne avisa er redaksjonskomiteen: Leiar: Marino J. Ask / m-jas@online.no Ragna Renna, Stig Øystein Schmidt og Astrid Kalstveit. Fagleg rådgjevar og skribent: Anne Rudsengen / tlf. 959 63 888 / annerudsengen@gmail.com Desse har også bidrege: Lokallaga i fylket. Framsidefoto: Ved Turtagrø, nedunder Hurrungane. Foto: Thea Øvregard Røhme. Utforming og annonsar: Findriv AS Trykk: Sogn og Fjordane Avistrykk Opplag: 46 000 Distribusjon: C-post til heile fylket FYLKESLAGET SOGN OG FJORDANE TURLAG (SFT) Adresse: Langebruvegen 9, 6800 Førde, tlf. 57 72 06 14 Dagleg leiar: Astrid Kalstveit / sogturla@online.no Heimeside: sognogfjordane.turistforeningen.no Styreleiar Sogn og Fjordane Turlag: Marino J. Ask / mob. 900 89 570 / m-jas@online.no Kurs- og fjellsportutval: Leiar Roger Bareksten, tlf. 953 66 371 / roger.bareksten@gmail.com Naturvernutvalet: Leiar Ron Overdevest / tlf. 976 74 654 / rono@online.no

Desse vart heidra med jubileumsskjorte i samband med jubileumsåret, tidlegare leiarar og utvalgte ressurspersonar i turlaget: Edvin Folven, Svein Fretland, Olav Kjell Moen, Anton Kjærvik, Petter Løvdal, Jostein Bugjerde, Ole Magnar Nundal, Svein Hove, Nils Øygarden, Rigmor Solem, saman med leiar i SFT; Marino Ask, dagleg leiar i SFT Astrid Kalstveit, samt kasserar Odd Einar Frosta og leiar Inga Jane Vie Karlsen i Turlaget i Årdal i dag. Magne Folven var ikkje med på biletet. Foto: Sandra Opheim

Stor oppslutnad då Årdal Turlag feira seg sjølv i februar på Klingenberg hotell. Kåseri med tilbakeblikk, utdeling av jubileumsskjorte, presentasjon av nye støls- og trimpostar og sjølvsagt god mat og dans.

tane. I alt 20 nye postar er klare til å bli besøkte dei neste tre åra. Og om turfolk i Årdal held fram med det same aktive besøket på støls- og trimpostar, vil dei halde fram med å ligge i landstoppen. I 2012 var det i alt 63500 namn som var skrivne inn i dei til saman 20 postane! – Årdølene er eit turglad folk, konkluderer turlagsleiaren.

– Vi er veldig godt nøgde med at nesten 80 personar deltok på feiringa, fortel leiar Inga Jane Vie Karlsen, og legg til at det var eit dobbeljubileum, ettersom det er ti år sidan det lokale turlaget vart ein del av DNT-familien.

Tilbod til alle

Stor aktivitet med stølsog trimpostsamling På jubileumsfeiringa gav Geir Leon Øvstetun og Petter Løvdahl eit historisk tilbakeblikk på dei 40 åra med turlag. Til turlagsfolk som har gjort ein stor dugnadsinnsats og til tidlegare leiarar vart det delt ut ei spesiell jubileumsskjorte som ei markering av innsatsen. Men Årdal Turlag såg ikkje berre bakover, dei presenterte òg dei nye støls- og trimpos-

I tillegg til dei populære trimpostane kan Årdal Turlag sjå tilbake på eit breitt tilbod. Dette tilbodet ser det ut som dei vil halde fram med. Turlaget har det populære Gålaget som er på tur på dagtid kvar onsdag. I tillegg til eit aktivt Barnas Turlag har dei òg eit tilbod spesielt til ungdom. Årdal kommune kan tilby krevjande turar så det held, og nokre av desse er med i årets turprogram. – Turleiarar og kjentmenn bidreg til å gjere turen trygg, og gjerne med litt ekstra kunnskap om kulturhistorie, fortel Vie Karlsen. Ho oppfordrar enno fleire om å vere med Årdal Turlag på tur, og kan fortelja om auke i deltakartal på turane hittil i år, noko dei tykkjer er svært triveleg!

TYPE MEDLEMSKAP I TURLAGET

PRIS

Hovudmedlem Husstandmedlem (til hovud-, student-, honnør- ellerlivsvarig medlem) Student/ungdom (19–26 år. Fødd 1987–1994) Skuleungdom (13–18 år. Fødd 1995–2000) Honnørmedlem (Fødd 1946 eller tidlegare) Barnas Turlag (0–12 år. Fødd 2001–2013)

kr 570,– kr 260,– kr 300,– kr 185,– kr 440,– kr 115,–


3

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Førdefestivalen: Natur i musikken og musikk i naturen

Lindigo skapte maya-power på Hafstadfjellet under Førdefestivalen i fjor. Foto: Jorunn Kleiven.

Indre Sunnfjord Turlag har også i år samarbeid med Førdefestivalen om to turar! Tema for festivalen er «Musikk & Natur», noko som skulle freiste mange turlagsmedlemmar til Førde desse dagane. DNT-medlemmar får 20% rabatt på festivalpass!

6. JULI: HAFSTADFJELLET: Det er berre å glede seg til ny konsert på festivalen sin mest spektakulære arena. Her får du i år oppleve dei energiske rytmane til KALAKAN. Den populære trioen har markert seg med spenstige arrangement for fleirstemt song, fløyter, tromme og ikkje minst det heilt spesielle instrumentet txalaparta, laga av trestokkar. Turen startar med buss frå Firda Billag (kl. 13:00), og vi går frå parkeringsplassen oppe ved Langelandsvatnet, via Hundsrasta og til topps.

4. JULI: MOSTIEN VED SUNNFJORD MUSEUM: Denne dagen blir det festivaltur i samarbeid med Barnas Turlag. Først familiekonsert på Stølen, og etter på kan born og vaksne delta på verkstadar på museet. Her får du lære å lage seljefløyte og andre instrument!

MORGONSTUND: Tre morgonar under festivalen er det song- og eventyrstund i gapahukar og fine uteområde i Førde. Her oppmodar festivalen folk om å ta med mat og ete frukost ute i det fri, medan Elin Grytting syng og fortel.

Marie Forr Klåpbakken i Litjtausa fekk besøk av Turboreven. Foto: Jorunn Kleiven.

Det skjer i Fuglesteg SØNDAG 7. JULI må du setja av ettermiddagen til ein konsert av dei sjeldne i kulturfjøsen til Luster Turlag i Fuglesteg. Kvar sommar dei siste åra har 45000 menneske besøkt denne unike høgdegarden som turlaget har sett i stand, og denne dagen er det Annbjørg Lien med hardingfela si og andre instrument saman med den svenske gitaristen Roger Tallroth som skal underhalda. Det bør bli fullt hus og stor stemning! LAURDAG 7. SEPTEMBER er det lagt opp til gratiskonsert for dei som deltek på Fjellfilmfestivalen i Turtagrø og alle andre som har lyst å ta turen til Fuglesteg. Då kjem Valkyrien Allstars med vokalist/felespelar Tuva Syvertsen!. Heile sommaren vert det elles ope hus og servering av hellekaker med rømme og syltetøy, kaffi og saft frå steinstova. To mindre bygningar skal på plass i Fuglesteg denne sommaren og neste. I sommar tek ein sikte på å laga eit lite bygg over den utruleg flotte bekken (brønnen) som er sirkelmurt om lag seks meter ned i bakken, der det kan hentast godt og kaldt vatn. Ved inngangen til tunet på garden stod det i si tid ei turkestove. Denne er no heilt borte, men turlaget har både detaljerte teikningar av bygget og i tillegg eit bilete, teke av klatraren Henning Tønsberg i 1937, som viser korleis huset var plassert. Tanken er å lafta ein kopi av bygningen og få han på plass til sommaren neste år. Då vert det endå ein grunn til å ta turen til Fuglesteg!

Stein Bugge Næss

Turkestova som stod i Fuglesteg: bilete teke i 1937. Ein kopi skal byggast oppatt! Foto: Henning Tønsberg

Valkyrien Allstars med Tuva Syvertsen har ettermiddagskonsert i Fuglesteg 7.september. Foto henta frå www.valkyrienallstars.com.


4

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Lære meir friluftsliv? Meld deg på eit kurs!

1.–2. juni: Nybyrjarkurs i klatring, Sagefloten, Gloppen

25.–29. juni: BaseCamp sommar, Hoffslåttene, Viksdalen

Har du lyst til å teste ut om det som er kåra til den nest sunnaste idretten du kan drive med, er noko for deg? Godkjente klatreinstruktørar lærer deg korleis du gjennom kunnskap og rett bruk av utstyr kan gjere klatring til ein trygg sport. Kurset er meint for nybyrjarar eller tidlegare klatrerar som føler dei treng oppfrisking av kunstene. Kurset har plass til 9 deltakarar og vert halde på Sagefloten i Breim. Dette klatrefeltet er omtalt som eit av dei beste øvingsfelta i landet. Er vêret dårleg vert dag to i Sogndalshallen. Du kan også prøve å ta «Brattkortet», som ein må ha for å sleppe til i mange klatrehallar. Informasjon og påmelding hjå Asle Veien tlf. 970 55 203.

Sogn og Fjordane Turlag arrangerer BaseCamp for ungdom (13–16 år) på Hoffslåttene i Viksdalen. Det blir eit variert program med mange kjekke aktivitetar. Ikkje minst blir det høve til å få nye vener og til å oppleve mykje spanande friluftsliv. Det blir også sosialt og kjekt og felles matlaging. Topptur, padling, klatring, sykling og mykje anna får du prøve desse dagane. Deltakaravgift medlem kr. 1200 og ikkje medlem kr. 1400. Påmelding og informasjon hjå Sogn og Fjordane Turlag. Håpar vi ser deg!

Brekurs, fleire tilbod! 14.–16. juni: Nybyrjarkurs i kajakkpadling, Bulandet I samarbeid med Njord AS tilbyr Sogn og Fjordane Turlag innføringskurs i kajakkpadling. Kurset går over to dagar, og vil gje innføring i padling, tryggleik og teknikk. Overnatting på hytter og servering hjå Liv Gjørøy. Kursavgifta er sett til medlem, kr. 3600, ikkje medlem kr. 4000 og ungdom kr. 3000. Dette dekkjer instruksjon, alt utstyr, matserverig (kveldsmat, frukost, middag) og overnatting. Påmelding og meir informasjon hjå Sogn og Fjordane Turlag.

Sogn og Fjordane Turlag arrangerer ulike brekurs i samarbeid med Breoppleving DA. Dei er anten med utgangspunkt i Flatbrehytta i Fjærland eller Sognefjellshytta, og det arrangerast fleire kurs i juli og august. Sjå detaljert informasjon på www.bre.no eller ta kontakt med Sogn og Fjordane Turlag.

30. aug.–1.september: Kajakksamling vidarekomne, Solund Sogndal Turlag i samarbeid med Sogn og Fjordane Turlag, Kurs og fjellsport, arrangerer kajakksamling i Solund. Avreise frå Sogndal fredag ettermiddag kl. 15.30. Rysjedalsvika 18.45. Me køyrer privatbilar til Råke i Solund. Herifrå er det ein kort padletur vest til DNT- hytta Råkeneset, der me skal overnatte denne helga. Laurdag og sundag blir det kajakktur i det naturvene kystlandskapet. Er vêret på vår side, freistar vi padling mellom øyane heilt vest. Smulare farvatn finn vi i området rundt Råkeneset. Matøkt og overnatting på DNT- hytta Råkeneset. For å vere med på denne turhelga, må du ha noko padleerfaring og eigen kajakk med nødvendig tryggleiksutstyr. Deltakaravgift kr. 200. Påmelding til Marino J. Ask seinast onsdag 28. august. Kart: Sjøkart nr. 25: Sognesjøen - Stavenes. Turleiarar: Arinbjørn Kuld, Nils Bjørgo og Marino J. Ask tlf. 900 85 970.

13.–15. september: Grunnleggande turleiarkurs, Stardalen For deg som ynskjer ei turleiarutdanning er dette fyrste trinn på turleiarstigen etter DNT – standar, og det er eit grunnkurs i turleiing. Kurset vert arrangert i Stardalen, Stardalen Hyttegrend. Start Ambassadørkurs fredag kl. 18. Dato kurs kan bli endra. Påmelding og informasjon hjå Sogn og Fjordane Turlag. Frå kajakk-kurs i Bulandet. Foto: Asle Veien.

Onsdagspadling Sogndal Turlag utvidar stadig tilbodet om onsdagspadling gjennom sommarsesongen. For å vere med på padling er det naudsynt med tryggleiksutstyr og helst våtdrakt eller tørdrakt. Turmål kan verte endra etter vêr og vindtilhøve. Meir informasjon hjå Marino Ask: 900 89 957. 19. juni: Sogndalsfjorden. Frammøte: Ekspressbåtkaia i Sogndal kl. 18:00 26. juni: Sogndalsfjorden. Frammøte: Ekspressbåtkaia i Sogndal kl. 18:00 7. august: Fimreite –Norafjorden.Frammøte: Fimreite kl. 18:15 14. august: Amla-Holm. Frammøte: Amla, Kaupanger kl. 18:00 21. august: Hafslovatnet. Frammøte: Ekspressbåtkaia i Sogndal kl. 18:00 28. august: Veitastrondsvatnet. Frammøte: Ekspressbåtkaia i Sogndal kl.18:00


5

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Oppturdag i Stryn. Foto: Indre Nordfjord Turlag

Rapell er noko av det ein lærer på klatrekurs. Foto: Steinar Lote.

Måndag 6. mai arrangerte turlaga i Aurland og Lærdal og Nærøyfjorden Verdsarvpark OPPTUR 2013 for elevane i 8. klasse ved ungdomsskulane i Aurland og Lærdalsøyri. 41 elevar og 4 lærarar deltok. Foto: Åge Årdal

OPPTUR 2013 Eit landsomfattande tilbod som DNT arrangerer kvart år til 8. klassingar. I Sogn og Fjordane har i alt åtte lokallag 17 skular og nærmare 750 elevar med på tur. Nokon var på tur 6. eller 7. mai, andre den 5. juni.

Sogn og Fjordane Turlag Leiar Astrid Kalstveit, postboks 10, 6801 Førde. E-post: sogturla@online.no. Tlf. 57 72 06 14. sognogfjordane.turistforeningen.no

Dato 25.–29.06. 28.07.–2.08. 18.08. 30.08.–1.09. 01.09. 13.–15.09.

Rute BaseCamp Sommar, Hoffslåttene Hytte til hytte i Rondane «Vi vandrar saman» i heile fylket (250 års jubileum) Kajakkhelg i Solund, fellestur med ST Kom deg ut-dag i heile fylket Fjellfilmfestival, Gjendesheim

Type Camp Fot Fot Kajakk Fot Fot

Tur U T BT/F T BT/F U/F

BT) Barnas Turlag, U) Ung, F) familietur, T) trena person

Ut på tur?

Kajakkutleige i Luster Sidan Luster Turlag og DNT ung Luster bestemte seg for å kjøpe inn kajakkar til allmenn bruk, har naustet blitt flittig brukt. I naustet ligg det no 6 enkle kajakkar, 2 dobbeltkajakkar og 2 barnekajakkar, alt med fullt utstyr. Turlaget har eigne ansvarspersonar for naustet, som driv vedlikehald og vurderer innkjøp av nytt utstyr. Naustet er ope for alle som vil bruke det, og ein treng kun ein standard DNT nøkkel for å låse seg inn. Er ein ikkje medlem av DNT kostar det 100kr å leige kajakkane kvar gong, for DNT medlem er det heilt gratis, og ein kan etter avtale låne dei så godt som kor lenge ein vil. Naustet ligg 5km frå Marifjøra, og er flott plassert for fine kajakkturar, blant anna til Nes, Kroken og Solvorn.

2. etasje – Erdal Sport Din butikk for jakt og friluft. Vi har stor avdeling med fòr og utstyr til hunden din!

Erdal Sport Førde, tlf. 57 72 29 30 • post@erdal.g-sport.no

VI HAR TURUTSTYRET DU TRENG!


6

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Endeleg Stors

BLI MED PÅ TUR! Me arrangerer turar og ekspedisjonar til høge fjell og villmarksområder over heile verda, også i Norge. Bli med oss og opplev eventyrleg natur og eksotisk kultur. ‡.LOLPDQMDUR ‡,QND7UDLO$PD]RQDV7LWLFDFD ‡(OEUXV ‡$FRQFDJXD ‡0RQW%ODQF ‡(YHUHVW%&,VODQG3HDN ‡$WODVIMHOOD ‡6YDOEDUGVNLWXU ‡6YDOEDUGIRWWXU ‡-RVWHQSnODQJVPHGE UDUDU ‡3nVNLRYHU*U¡QODQG 6MnYnUWRPIDWWDQGHWXUSURJUDPRJ informasjon om datoar, prisar og detaljert dagsprogram for kvar tur på:

www.jarletraa.no

7HOHIRQ (SRVWLQIR#MDUOHWUDDQR

479,Reiseryggsekk, 50 liter Av polyester. Toppmatet med flere mindre rom og stropper til å feste ting i. Innebygd regntrekk i bunn. Mål: 70 x 35 cm. Vekt: 1,8 kg. 45-675

0 Regntrekk 54,9

74

90

Follekniv, protracker Praktisk follekniv, utprøvd av friluftsfolk og profesjonelle jegere. Total lengde er 210 mm. 49-900

299,Villmarksgrill Fungerer utmerket for grilling i skog og mark. Trebent stativ av stål med kjede-opphengt grillrist, som alltid kan henges vannrett. Ujevn mark er ingen hindring. Separat stålkurv for ved eller kull. Mål: 38 x 23 cm. 49-506

1990 Reisesett, flasker Små, praktiske reiseforpakninger for lotion og kremer. Av transparent plast. 47-134

FØRDE 9-20 (9-18), Kronborgveien 5, 6800 Førde 815 32 815 - www.biltema.no

Nesten på toppen av Storskredfjellet og fantastisk utsikt: Ned på Nesjehyrna, Breifonna, Oppstrynsvatnet, Hjelledalen og fjella mot Sunnmøre. Foto: Arnt Flatmo

Eg innrømmer det glatt: Det er flaut at det gjekk så lang tid før eg endeleg kom meg opp på dette store fjellet. Men ein flott sommardag i 2010 vart det endeleg tur: og for ein flott tur! Natur på høgkant kan ein trygt seie om landskapet kring Oppstrynsvatnet. Her er det mest 1800 meter rett opp frå grøderik landbruksjord og opp til botnbreen som ligg klistra fast nedunder toppen. Slik starta eg omtalen av Storskredfjellet i turboka Opptur. Vidare omtale var bygd på innhenting av informasjon frå lokalkjente. Men, denne første delen av omtalen var veldig sjølvopplevd etter å ha hatt feltkontor på Jostedalsbreen nasjonalparksenter ei årrekke. Frå kontorvinduet mitt kunne eg kikke opp på fjellet. Det var difor med stor entusiasme og nysgjerrigheit eg, i lag med kjæresten, la i veg på denne turen ein strålande augustdag i 2010.

Gjensyn Frå riksvegen langs Oppstrynsvatnet tok vi av opp til garden Åning, der turen startar. I tunet møtte vi Jon Åning, og eg kunne takke og beklage at eg ikkje hadde nytta invitasjonen om tur til Storskredfjellet som eg hadde fått av han mange år tidlegare. Jon forklarte at det var stadig fleire som kom opp dit for å gå på tur, så han hadde merkt av parkeringsområde og sett opp boks for betaling av parkeringsavgift. Ei god ordning. Han fortalte og forklarte vegen vidare og han hadde òg gjort seg umaken med å sette opp fine trepiler langs stien slik at ein kom seg på rett veg i starten.

Utsiktsopptur Framføre oss venta nesten 1600 meter stigning og eitt nytt, stort og spennande fjell. Vi tok fatt på høgdemetrene og stien var tydlegare enn vi hadde fått inntrykk av. Oppover lia var det eit rikt planteliv og mange høve til


7

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

skredfjellet!

Storskredfjellet 21. juli Til sommaren har du høve til å besøke dette flotte fjellet saman med Indre Nordfjord Turlag. Turen går tur/retur Åning. Frammøte på rutebilstasjon i Stryn (kl. 9) eller ved Brekkenausta (kl. 9:30) for felles køyring. I tunet på Åning har turlaget avklart parkering. Turleiarar er Alvhild Tenden (975 35 021) og Paul Egge (976 22 123).

Indre Nordfjord Turlag å repetere blomsternamn. Men interessa for plantene måtte snart konkurrere med utsikta: Ned på Oppstrynsvatnet med bygdene ikring og fjella bak. Min toppsamlarinteresserte kjæreste frå Sunnmøre såg stadig kjente fjell i nord – sunnmørsfjell som han no såg frå «baksida». Det er òg denne opne og vida utsikta ein har på heile turen som gjer turen så stor. Då vi kom opp i høgde med Instevatnet på ca. 1000, var det utsikta mot Breifonna og denne spennande fjelltoppen Nesjehyrna som tiltrakk seg merksemd. Nesjehyrna står som ein lausriven topp ut frå fjellet, omgitt av bre og bratte fjellsider. – Korleis kjem ein seg opp på den? Kor krevjande er det? På turen vidare oppover fekk vi eit godt høve til å studere det – utan å finne eit klart svar. Ein god grunn til å kome tilbake. Underlaget endra seg til meir stein og mose i staden for gras og lyng, og stien var ikkje tydeleg lenger. Men rutevalet ga seg sjølv: oppover!

Breifonna I 1400 meters høgd starta vi den kjekkaste og mest spesielle strekninga turen: langs kanten av stupet ned mot Breifonna. Eit fascinerande og vilt landskap. Vi gjekk trygt på stein og fjell og kikka ned på breen med store opne sprekkar. På denne delen av turen skal ein nok vere veldig merksam viss ein går her når det framleis heng snøskavlar utfor kanten. Vi var på oversida av Breifonna, denne bratte breen som ligg klistra oppe i fjellsida – slik ein ser det frå bilvegen i Hjelledalen. Ei god kjensle. Toppområdet til Storskredfjellet er flatt og med årvisse snøfenner. Å kome opp dit var som å vere på Noregs tak: eit stor rundskue. Kjekt å sjå bort på Skålatårnet på andre sida av Fosdalen og innover breen mot Lodalskåpa. Utsikt til store fjell og mykje brenatur! Storskredfjellet er ein tur eg veldig lett tilrår!

Leiar Benthe Kjøs, 6763 Hornindal. E-post: bentkjos@gmail.com. tlf. 951 88 936 indrenordfjord.turistforeningen.no

Dato 26.05. 02.06. 16.06. 28.–30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 23.–25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 15.11.

Rute Rokkekjeringa Skarsteintunet – Skarsteinsetra Skageflå Josten på tvers Årheimsfjellet Lodalskåpa Storskredfjellet Via Ferrata, Loen Felden, Bjørkedalen Auflemfjellet – Melheimnibba via kinesiske mur Erdalssetra – Vetledalsetra –Infimus «Vi vandrar saman» Fuglesteg, Fivla, Fivlenosi og Nigardsbreen Kom deg ut-dag, Sagedammen Lida – Kirkhornsetra – Setrehornet – Storehornet – Gullkoppen – Lida Fedalsnibba Kloven, Sunde i Oldedalen Lommelykttur, Langeset

Type Ski Fot Fot Fot Fot Fot Fot Klatre Fot Fot Fot Fot Fot

Tur T BT F T F T T F/T F T BT/F F BT

Fot Fot Fot Fot

F T F BT

INT har midtveketurar, BT)Barnas Turlag, F) familetur (born 10+), T) trena personar

Anne Rudsengen


8

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Leik med oss i Sogndal! Sogndal err sta staden aden forr deg som likar br bratt att friluftsliv heile år året. et. Vi har Nor Noregs egs beste klatr klatrevegg, evegg, eit fantastisk klippeklatringsfelt like ved sentr um, sentrum, kort veg til verdas beste laussnøomr åde laussnøområde og unike toppturmoglegheiter ppturmoglegheiterr med ordutsikt. Vi nemner emnerr også eit myl lderr av mylder stiarr forr terr eng-, sti- og downhillsykling. terreng-, Eller kva med ein padletur eller ein dukkert i verdas lengste og djupaste ord?

Våtare V å åtare - villar villare e - vakr vakrare are 30. august - 1. september ember b r 2013

Den nordiske skr skredkonferansen edkonferansen 1. - 3. novemberr 2013

Tøffare T ø øffare - brattare brattare - friare friare Noregs Noregs beste vinterfestival 20. - 23. februar februarr 2014 201

Br Bratt att mor moro o AS, Postboks 164, 6851 Sogndal post@br post@brattmoro.no attmoro.no - www www.brattmoro.no .brattmoro.no


9

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Turen startar på Engi, innafor Fresvik, og går opp langs Huldafossen! Foto: Anne Marie Bøtun Øyri.

Huldakyrkja og Fresvikbreen 6. JULI: Denne særmerkte fjelltoppen ligg nedunder Fresvikbreen, og me set opp turen igjen i år, etter at han vart avlyst i fjor. Turen startar innanfor Fresvik, frå Engi, og går lett og på god sti fram Storedalen og til dei mektige Huldafossane. Her er me inne i Nærøyfjorden Verdsarvområde, og her på Storøyneflaten er naturen tett på oss. Dei to Huldafossane kastar seg utfor fjellet, og snur me oss mot vest, ser vi Heljedalsfossen med

sitt kvite slør. Ikkje rart at turen til Huldafossen er ein av dei meste populære i Fresvik, både for bygdefolk og tilreisande. Herifrå skal me ta til på den meir utfordrande delen av turen. Først opp langs Huldafossen til Huldabotn. Denne oppstiginga er bratt og krevjande, og ein må halde seg fast for ikkje å falle. Turen er ikkje noko for dei som lir av høgdeskrekk. Grunna slike utsette parti er turen ein påmeldingstur.

Talet på deltakarar er avgrensa til 20 personar. Oppe i Huldabotnen ser Huldakyrkja ganske ubestigeleg ut utan fullt klatreutstyr, men me kjenner til ruta opp på andre sida! Huldabotnen er både bratt og lang, og vi må truleg krysse nokre elvar før vi når brekanten. På breen må vi truleg bruke breutstyr, og vi går bratt opp ved sida av Huldakyrkja, Komne opp på baksida av fjellet, står det berre att å

klyve opp baksida, eigentleg mykje lettare enn det ser ut til nedanfrå. Etter ein velfortent pause på toppen, der me også nyt utsynet til alle kantar, fortset breturen. Me går i retning mot den gamle buførevegen mellom FresvikJordalen og Fresvik og går heim att den trange Tundalen. Etter eit par timars gange er me attende til utgangspunktet Engi, etter ein tur der me nok har brukt mesteparten av dagen.

Vik Turlag Leiar Karen Weichert, Postboks 62, 6891 Vik i Sogn E-post: vikturlag@hotmail.com. Tlf. 905 34 102 vik.turistforeningen.no

Dato 25.–26.05 16.06 23.06. 30.06. 06.07. 18.08. 24.-25.08. 01.09. 07.–08.09. 08.09. 15.09. 20.10. 10.11. 15.12.

Rute Fuglesteg «Hovsåsen rundt» Drægane Fjelltrimpost Huldabotn/Huldakyrkja Huldafossen, «Vi vandrar saman» Breidablikk m/overnatting Svinadalsholtane Kom deg ut helg på Målsete Målsete – Unnardalen, merketur Fjelltrimpost Nattorientering, Gildhus Lommelykttur i Hovsåsen Juletrehogst

VT har onsdagsturar, BT) Barnas Turlag, F) familietur (born 10+) T) trena personar, TT) godt trena personar

Huldakyrkja er målet for denne turen. Foto: Anne Marie Bøtun Øyri.

Type Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot

Tur F/BT F B T TT BT T T BT T T BT BT BT


10

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

DRØYMER DU OM EIT LIV UTAN LINSER OG BRILLER? Vi opererer langsynte, nærsynte, skeive hornhinner, alderslangsynte, grå stær og deg med dårleg mørkesyn. Smertefri, rask behandling for eit nytt liv! Rentefri delbetaling. Uforpliktande forundersøkelse! Ein av Europas dyktigaste synskirurgar TTa kontakt for meir informasjon og referansar! Synskirurgi er ei tillitssak

Alderslangsynt? Ikkje la alderdomsbetinga langsyn legge avgrensingar på ein aktiv alderdom. Ein enkel, smertefri og rask operasjon er alt som trengs. Etterpå kan du legge briller og linser på hylla, og starte eit nytt liv.

stort

Vi har utval av bruktbilar – det kan løne seg å ta turen innom oss! Ta kontakt og fortell oss kva du er ute etter.

Tilknytta kirurgar: dr.Thilesen, dr.Plesner, dr. Meberg

Sogn og Fjordane Synskirurgi, Sørstrandsvegen 9, 6823 Sandane Tlf.57 86 74 00 • www.synskirurgen.no

Førde Halbrendsøyra, 6800 Førde Tlf. 57 82 99 00 www.opusas.no

Sogndal Granden 23, 6856 Sogndal Tlf. 57 62 57 57 www.opusas.no

MØBLAR EM AGE HAGE for den norske

sommaren sommar somm en – tåler regn regn og vind! Komplett gruppe Bord + 2-setar + 2 stolar m//puter

Komplett gruppe Bord + 6 stolar

No kun

No kun

9.995,9.9 995,995,

8.995,8 8. ..99 995,, IOWA SOFAGRUPPE 2+1+1+bord. Halvrund flett, grå m/mørk grå puter.

NICE SPISEGRUPPE Bord- 6 stolar. Halvrund flett, natur m/offwhite puter. NICE STOL Halvrund flett, natur m/offwhite pute kr 1.295,-

Møbelringen Førde Tlf. 57 72 37 90

Møbelringen Sandane Tlf. 57 86 56 66

Møbelringen Sogndal Tlf. 57 67 69 00

Møbelringen Stryn Tlf. 57 87 25 20


11

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Nattevandring på

Bremangerplatået

Keipen Turlag Pause på Karihaugen på nattevandringa på Bremangerplatået. Foto: Annbjørg Hauge Nygård.

22. JUNI: Tenk deg synet av sola som går i havet og den trolske nattestemninga innover fjellet. Stilla, lyset og dei første solstrålane som sakte bryt gjennom utpå morgonkvisten. Det er nettopp dette du får oppleve på denne spesielle turen frå Veten, heilt vest på Bremangerplatået, via Leianipa, Huseheia, Torvanger-Steinfjellet, Karihaugen, SvarstadSteinfjellet og til Oldeidsmannen i aust. Til saman går vi innom sju av postane til fjelltrimmen i Bremanger, som kvar for seg byr på eit fantastisk utsyn i alle himmelretningar. Turen startar ved Grotlesanden seint i kveldinga, og vi skal følgje løypetraseen til Vetenløpet oppover fjellsida. Vi går på gammal

fjellsti til Grolsdalen, der vi ser tuftene etter seterdrift tidleg på 1900-talet. Herifrå ligg endå ei fjellside framfor oss, men når vi når toppen, får vi løn for strevet. Kilometerlange fjellvidder så langt auget rekk, som fører oss rett inn i den praktfulle solnedgangen på Veten, 527 moh. Vidare går turen innover fjellet, innom dei ulike postane, og med god tid til små pausar undervegs for å nyte nista og det storslagne utsynet vidt ikring. Når det gryr av dag, kan vi gripe tak i dei første solstrålane i aust, i det vi set kursen ned att i sivilisasjonen på Klungreset. Om nokon synest vandringa blir for lang, er det fleire stader å bryte av og gå ned undervegs.

Leiar Arne Loftheim, Ospekleiva 20, 6723 Svelgen E-post: arne.loftheim@enivest.net . tlf. 959 82 930

Dato 26.05. 02.06. 09.06. 16.06. 22.06. 30.06. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08.

Rute Dosavarden – Fanneskarvarden Gulebrystet – Molda Omnen Vetvika Grotle – Klungreset. Frå solnedgang til soloppgang Terdalskeipen Stavevatnet – Staven Hornelen Hjelmen Troda Indrehus – Svartevassfjellet Ålfotbreen, «Vi vandrar saman»

Type Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot

Tur F F T T T F T T TT T T TT

KT har 25 turpostar i ytre og indre, KT har turorientering i Svelgen og Turboktrimmen 10 turar. KT har Barnas Turlags turar i ytre og indre som blir annonserte. F) familietur (born 10+), T) trena personar, T) godt trena personar

Kulturhistorie med på turen «Bli kjend i eiga bygd» har Lærdal Turlag som motto for sine trimpostar. Dei har plukka ut ti stølar som er målet for turane. – Med Stølstur-trim ynskjer vi å formidle den kulturarven som stølane, stølshusa og stølsvegane er, seiar leiar i Lærdal Turlag, Åge Årdal. – Vi meiner det er viktig å vise dette til både vår eigen generasjon og kommande generasjonar. Turlaget har plukka ut ti stølar i kommunen som er omtalte med bilde, kart og ein informativ tekst i eit hefte. Her er det turomtale og ein omtale av stølane. I lag med heftet får ein eit klippekort, slik at ein får vist kva stølar ein har besøkt. Besøkjer Stølen Arebergi er eit av måla for Lærdal Turlag sin Stølsturtrim. Foto: Åge Årdal.

ein åtte av dei ti stølane, får ein eit krystallglas med logo som ein minnepremie. Stølsturtrimmen går over to år, og 2013 er siste året, så det gjeld å kaste seg rundt for å få samla stølsbesøk i løpet av sommaren og hausten. Heftet får du kjøpt på Sportsbui i Lærdal. – Vi har valt å legge postane på litt meir krevjande turar , med to–tre timar opp, fortel turlagsleiaren. Dei aller fleste stiane/ vegane er merkte med ein kombinasjon av raude T-ar og raude ringar på tre. – Bli med på Stølstur-trim og ver med å halde dei gamle stølsvegane opne, oppfordrar Årdal.


12

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Indre Sunnfjord Turlag Leiar Ragna Renna, Sildretunet 9, 6800 Førde E-post: isturlag@gmail.com. Tlf. 909 50 558 www.ISTur.no

Dato 18.05. 19.05. 20.05. 22.05. 23.05. 25.05. 25.05. 26.05. 26.05. 26.05. 26.05. 26.05. 26.05. 31.05.–1.06. 01.–02.06. 05.06.

Rute Turtnegrøegga Sagefloten, klatring Nesstølen – Neshesten Svidalsøyra Fuglestien på Flatheim Gjegnen Fauskevarden Fossestien Tjovura Flekkestølen Fossen Frøysland, våtmarksområdet Alværsstølen Nattskitur Erdalen, telttur OPPTUR 8. klasse, Gaular, Førde, Jølster, Askvoll, Naustdal 07.–08.06. Massbu m/overnatting 08.06. Padling 08.06. Via Ferrata, Gruppe 1 09.06. Via Ferrata, Gruppe 2 09.06. Terdalskeipen 09.06. Skagestølen 09.06. Rørvikfjellet 11.06. Grautasteinane – Radiosteinane 15.06. Vetvika 15.–16.06. Nipebu m/overnatting 16.06. Hornelen 16.06. Godtdalsstøylen 16.06. Kvangrøvatnet 17.06. Kletten 22.06. Sjufjellsturen 22.06. Fagredalen 29.06. Fonn – Tungestølen 30.06. Smådalsnipa 30.06. Varden 30.06. Hornnesstølen 04.07. Mostien, tur og konsert 06.07. Hafstadfjellet, konsert 13.07. Fyglastøylen 13.07. Nigardsbreen opp 20.07. Gjermundstadskaret, telttur 27.07. Menesegga 03.08. Bolsetnipa 04.08. Hornindalsrokken 04.08. Vikumstølen 07.08. Fossestien, Råheimsdalen 07.08. Askedalen – Blåfjell 09.–11.08. Snøhetta 10.08. Glitteregga 10.–11.08. Nipebu m/overnatting 16.–18.08. Vengedalen 17.08. Nipebu 18.08. Tomasskåra – Storehesten – Austkammen – Lisjehesten «Vi vandrar saman» 18.08. Pissaren, «Vi vandrar saman» 18.08. Fossedalen, «Vi vandrar saman» 18.08. Åsastølen, «Vi vandrar saman» 22.08. Fyrstehjelp 24.08. Haugabreen 25.08. Dyrhaugsryggen 25.08. Kjelstadstølsdalen – Rundenova 31.08.–1.09. Rallarvegen 31.08. Kandal – Sørsendalsbr. – Botnafjell 31.08. Kom deg ut – Kom deg opp September Turmat-dag September Hornelen 01.09. Kom deg ut-dag 01.09. Kom deg ut-dag 01.09. Kom deg ut-dag Bakke – Boge – Rivedal 01.09. Kom deg ut-dag 01.09. Kom deg ut-dag, Yndestad 06.–08.09. Trolltunga, Via Ferrata 07.09. Finneskotet 08.09. Ospelia – Munkesva 14.09. Leik i Blåisen 14.09. Sandegga – Svarteknibba – Setelifjellet 15.09. Storehesten opp eggja 15.09. Skarvedalen 21.09. Nipebu m/overnatting 21.–22.09. Ålhus – Longevasshytta – Kandal 22.09. Rørvika – Blegja – Ospelia 28.09. Bakkefjellet 29.09. Ringstadvatnet 29.09. Hjellbrekkestøylen 29.09. Frøyslandstølen 01.10. Olastølen 05.10. Gamlevegen på Lunde 06.10. Sjøfuglsenteret 06.10. Bakkestøylen 20.10. Norddalen 25.10. Lommelykttur 25.10. Lommelykttur på Mostien November Buldrekveld 10.11. Fristadmarka, reflekstur 20.11. Lommelykttur i Dale 23.11. Lommelykttur på Vassenden 07.12. Grauttur til Hundsrasta 08.12. Førjulstur 14.12. Nissefest 29.12. Askvollområdet 31.12. Hafstadfjellet

Type Ski Klatre Fot Fiske Fot Ski Fot Sykle Fot/klatre Fot Fot Fot Fot Ski Fot

Tur BF U BTFG BTJ BTFG BF BTFø U BTJ BTFj BTN BTFG BTFG BF BTFø

Fot Fot Kajakk Klatre Klatre Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot/bre Fot Fot Klatre Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot

U BTFG BF U BF/U S BTFG BTFø BTFG T BTA/AU T BTJ BTFG BTN T BTFG BF S BTFG BTFø BTFø F S BF BTFG F S T BTFG BTFG BTA/AU T S BTFø BF S

Fot Fot Fot Fot Tema Bre Fot Fot Sykle Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fiske Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Klatre Fot Fot Fot Fot/ake Fot Fest Ski/ake/is Fot/ake

T BTJ BTFj BTFø BTN BTFø/ BTJ BF BTFG T BF BTFø BTFø BTFø BTVB BTN BTA/AU BTJ BTFj BF S T BF T U BTFG BTN T T AU BTA BTJ BTFB BTFG BTFG BTVB BTJ BTFj BTN BTFø BTFø BTA/AU BTFj BTJ BTFø BTFj BTFG BTA/AU F

Opp mot Hafstadfjellet som er topp nr. 5 på Sjufjellsturen. Foto: Kjell Kleiven.

Sjufjellsturen: 2 22. JUNI: I år er det 20. året på rad Indre Sunnfjord Turlag arrangerer denne styrkeprøva av ein tur. Tal deltakarar har auka jamt og trutt gjennom åra, frå sju personar første året til over 40 turgåarar dei siste åra.

Heile turen er ca. 37 km, 2700 høgdemeter opp og 3000 høgdemeter ned, og turen tek mellom 13 og 14 timar. Vi startar kl. 7:30, og dagens første topp er Fureviknipa. Deretter bortover til Fauskevarden via Skinnbroka. Tre toppar på ei kort morgonstund, med flott utsikt mot havet, Storehesten og Blegja. No står berre Halbrendsnipa igjen før hovudpausen ved Bekkjevatnet. Pausane er ikkje av det lange slaget, men slik lyt det vere, for vi er mange som skal gå langt. Turleiaren har god styring på turfølgjet, og ser til tempo undervegs og lengda på pausane. Etter pausen fortset vi langsmed Bekkjevatnet eit kort stykke, før vi tek stien opp til Hafstadfjellet. Flott å komme opp på toppen og få sjå kjende toppar i aust, før vi får fart på beina ned til Bruland.

Før oppstigninga til Viefjellet gjer det godt med litt meir mat. Det kjennest i kroppen no at vi har vore på tur i mange timar! Viefjellet er topp nummer seks, og det er eit lite stykke igjen før vi kan starte på siste oppstigninga. På Ryggjabrua har det dei siste åra vore velsmakande forfriskingar som gir god energi før siste toppen: Førdsnipa. Turfølgjet får sleppe seg laus ned frå Førdsnipa, og det gjer godt å lange ut ei stund. Det kjennest i lår og kne at dagen har vore lang! Dei fleste har «målgang» før kl. 22 om kvelden. Har du ikkje gått turen før, kan dette vere året å prøve: det kan bli ei spennande reise over dei sju fjell. Med feiring av 20-årsjubileum kan det dukke opp overraskingar av ymse slag undervegs.


13

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Flora Turlag Leiar Siv Merete Stadheim, Båtevika 35, 6900 Florø E-post: Siv.Merete.Stadheim@avinor.no. Tlf. 900 24 795 flora.turistforeningen.no

Dato 26.05. 01.06. 02.06. 15.06. 16.06. 22.06. 28.06. 30.06. 07.07. 07.07. 14.07.

Rute Øyane over Hatlesetnipa til Havreneståa Hovden-dag Steindalen til Vevring Værlandet, Bulandet og Alden Kinn, Kinnaspelet Nipenatt – Hovlandsstølen – Hatlesetnipa Lassenipa ned i Grøndalen Grytadalen – Årebrot I Slingsby sine fotspor til Keipen Eikefjordstølen – Hovlandstølen – Nipevatnet – Flatenipa – Strandanipa Juli/aug. 7-nipetur. Midtbø – Hatleset – Grov 04.08. Straumsbotn via Trongedalen til Grøndal 10.08. Grønndalen – Egga, rundtur 10.–11.08. Gjegnabu – Gjegnen 11.08. Steindalen til Steindalsfjellet 18.08. «Vi vandrar saman» til Midtbøstølen (20 års jubileum) 25.08. Terdalskeipen via Klauestølen, Klaukeipen 31.08. Børa 01.09. Kom deg ut-kystdag 21.09. Blånipa (Eikefjord) 22.09. Grytadalsbu 09.11. Kvalvika, Eikefjorden 30.11.–1.12. Julebord på Blåbrebu 31.12. Brandsøyåsen

Type Tur Fot F Fot T Fot/båt B Fot F Fot/sykle/kajakk F Båt/fot B/BT Fot F/T Fot F Fot F Fot T/FHF Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Aktiv. Fot Fot Fot Ski Fot

F/T T T T T F B/BT T T B/BT F/T B/BT B/BT T B

FT har tysdag og onsdagsturar, FT har turpostar BT) Barnas Turlag, B) familietur (med born under 10 år) FT har Ganglag med turar kvar torsdag

Lassenipa

Utsikt frå Lassenipa mot Trongedalseggene. Dei lyse og mest dominerande bergartane er konglomerat, medan dei mørkare partia er mjukare og erodert sandstein. Foto: Anne-Marie Sundal Bøe

0-årsjubileum

30. JUNI: Denne flotte toppen ligg i Norddalsfjorden og er på 1024 moh. Turen startar i Sunndalen, om lag 17 km frå krysset til Norddalsfjorden. Vi køyrer opp til brua som går over Budalselva og parkerer der. Stien er merkt, og vi går delvis i skog og myr til vi kjem opp til Rastene. Herifrå er det ope lende fram til Lassenipa. Vanleg gåtid er 2,5–3 timar opp og 2,5 timar ned. Frå Lassenipa er det god utsikt til dei spesielle fjellformasjonane i Trongedalseggene og Ålfotbre-

en, som ligg i nord. I nordvest ligg toppane Saga, Plogen og Keipen. I vest ser vi langt ut i havet. Turen går ned att til Grøndalen Du kan lese om turen på s. 462 i turboka Opptur. Kartblad Naustdal 1218 lll eller Ålfotbreen 10062 i den nye Norge-serien. Frammøte ved Eurospar-butikken på Krokane kl.10:00 for organisering av samkøyring. Turleiar/informasjon: Signe Nordvik, 415 30 520. Pris: Kr. 100 for ikkje-medlemmer og gratis for medlemmer.

Indre Sunnfjord Turlag IST har onsdagsturar IST har 5 turpostar BTFj) Barnas Turlag Fjaler BTFø) Barnas Turlag Førde BTA) Barnas Turlag Askvoll BTFG) Barnas Turlag Fosseheimen BTJ) Barnas Turlag Jølster BTVB) Barnas Turlag Værlandet og Bulandet BTN) Barnas Turlag Naustdal AU) Askvoll Ung U) IST ung, BF) Bre- og Fjellsport F) familietur (born 10+) S) seniorgruppa T) trena personar

Foto av stolte turgåarar i 2003 som då hadde delteke på alle Sjufjellsturane. Frå venstre: Arvid Hovland, Andreas Etterlid, Irene Befring, Olav Herstad og Jostein Ynnesdal. Foto: Jens Petter Bøe


14

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Mogleg ü oppleve stille vêr pü Skongenes Fyr ytst i Vügsøy. Foto: Sogn og Fjordane Turlag.

Heimekosleg pü kjøkkenet i den gamle fyrvoktarbustaden pü Skongenes Fyr. Foto: Sogn og Fjordane Turlag.

Fuglesteg er godt eigna til ü samle mykje folk i stovehuset, og har plass til enno fleire i kulturfjøset ved sida av. Foto: Luster Turlag

GĂĽve til den som

DEI 19 TURLAGSHYTTENE I FYLKET LIGG SLIK FORDELT: Hyttenamn: 1. Gjegnabu 2. Grøssete 3. Skongenes Fyr 1) 4. Gravdalen 5. Rükeneset 6. Longevasshytta 7. Nipebu 8. Fivla 9. Fuglesteg 10. Blübrebu 11. Grytadalsbu 12. Mülsethytta 13. Jashaugbu 14. Avdalen 15. Massbu 33. Vetledalseter 40. Martinbu 4) 41. Moldahytta 2) 41. Knekkevasshytta 3)

Kommune: Gloppen Sogndal Vügsøy Årdal Solund Naustdal Askvoll Luster Luster Flora Flora Vik Vik Årdal Gaular Stryn Bremanger Bremanger Bremanger

Ligg i omrüde: Gjegnalundsbreen Sogndalsdalen Stadhavet Jotunheimen Hardbakke–Strand Naustdal–Gjengedal Askvoll–Storehesten–Langeland Breheimen Jotunheimen Ålfotbreen Norddalsfjorden Vikafjellet Fresvik-Jordalen Jotunheimen Askvoll–Storehesten–Langeland Jostedalsbreen Bremanger Bremanger Bremanger

Kortaste merkte rute frü: Hope i Hyen Dalavatnet Vedvik Utladalen Fv. mot Strand Årdal i Jølster SkjÌrlia/Markavatnet i Askvoll Vigdalen Fortun Grøndalen Sør for Magnhildskartunnelen Vikafjellet Fresvik-Jordalen Utladalen Laukeland Erdalen Sande Langeneset Sørdalsvatnet

Eigd/leigd av: Flora Turlag Sogndal Turlag Ytre Nordfjord Turlag Ă…rdal Turlag Solund Turlag Indre Sunnfjord Turlag Indre Sunnfjord Turlag Luster Turlag Luster Turlag Flora Turlag Flora Turlag Vik Turlag Vik Turlag Ă…rdal Turlag Indre Sunnfjord Turlag Indre Nordfjord Turlag Keipen Turlag Keipen Turlag Keipen Turlag

Overnatt

Lokallaga i Sogn og Fjordane Turlag har i alt i dag! Er du usikker pĂĽ reglar som gjeld pĂĽ h PĂĽ www.ut.no finn du informasjon om hytte

1)

Tilgang til hytta med eigen nøkkel, kontakt Britt Smüvik, tlf. 938 54 398. Tilgang til hytta med eigen nøkkel, kontakt: Oddmund Leirvik, tlf 952 76 383. 3) Tilgang til hytta med eigen nøkkel, kontakt: Steinar Isene, tlf 950 30 371. 4) Dagsturhytte. Ikkje lagt opp til overnatting. 2)

PÅ DESSE FELLESTURANE KAN DU OVERNATTE PÅ EI AV TURLAGSHYTTENE I SOMMAR: Dato 25.–26. mai 7.–8. juni 15.–16. juni 28.–30. juni 10.–11. august 10.–11. august 17.–18. august 23.–25. august 31. august–1. september 7.–8. september 14.–15. september

Hytte Fuglesteg Massbu Nipebu BlĂĽbrebu Nipebu Gjegnabu MĂĽlsetehytta Fuglesteg og Fivla Gjegnabu MĂĽlsethytta Skongenes Fyr

Turlag som arrangerer turen Barnas Turlag Vik Barnas Turlag Fosseheimen Gaular IST Barnas Turlag Askvoll og Askvoll ung IST Flora Turlag Barnas Turlag Førde IST Flora Turlag Barnas Turlag Leikanger Indre Nordfjord Turlag Ytre Nordfjord Turlag Barnas Turlag Vik Luster Turlag

Stemning rundt frukostbordet nĂĽr Barnas Turlag frĂĽ Leik

((LQWURIDVWIÂĄOJMHVYHQQLHLQDNWLYNYDUGDJ LQWURIDVWIÂĄOJMHVYHQQLHLQDNWLYNYDUGDJ SUPER SUPER THERMO: THERMO:

Etter ein fin tur fortener du ei herleg belønning...

ARCTIC: ARCTIC: C

Netting Netting i 100 100% % ssyntetisk yntetisk 2-ODJVXQGHUWÂĄ\QHWWLQJRJ 2-ODJVXQGHUWÂĄ\QHWWLQJRJ garn. garn. Fukttransporterande Fukttransporterande ull. ull. Ventilerar Ventilerar ved ved aktivitet aktivitet oogg isolerande. isolerande. Perfekt Perfekt til og og isolerar isolerar ved ved ro. MarkeMarkeDDNWLYLWHWDUPHGKÂĄJ NWLYLWHWDUPHGKÂĄJ GHWVYDUPDVWHXQGHUWÂĄ\ GHWVYDUPDVWHXQGHUWÂĄ\ int intensitet. ensitet. testvinnar mange testvinnar m ange gangar. gangar. ZipZip-SRORWUÂĄ\HW-skjorte, SRORWUÂĄ\HW-skjorte, Zip-SRORWUÂĄ\HORQJV Zip-SRORWUÂĄ\HORQJV bo xer, lue. lue. AAntarctic ntarctic jjakke. akke. longs, longs, boxer. boxer. boxer,

77DWXUHQLQQRPRJVMnYnUWXWYDOLWXUXWVW\U: DWXUHQLQQRPRJVMnYnUWXWYDOLWXUXWVW\U: SjĂĽ vĂĽr meny pĂĽ: www.sunnfjordspa.no

))ÂĄUGH7RUJHWJ7OI ÂĄUGH7RUJHWJ7OI

Det Gode Vertskapet Telefon 57 83 40 00


15

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Ungdommane trivast på Nipebu. Foto: Vigdis Flaten Kvamme.

Gjegnabu, opp frå Hyen i Gloppen, ligg spektakulært til. Gjegnen i bakgrunnen. Foto: Arve Sandal.

Den vesle hytta Massbu ligg vakkert til på Øvre Laukelandsstølen. Foto: Jomar Bergheim.

har alt:

ting på ei turlagshytte i fylket!

t 18 overnattingshytter rundt om i fylket. Desse kan brukast mykje meir enn dei blir hyttene, kva du som brukar må gjere, bli gjerne med på ein felles overnattingstur. ene.

Oppskrift på bruk av ei DNT-hytte utan betening: Før turen: • Finn ut kvar hytta ligg. Sjekk på www.UT.no. • Bestem deg for kva sti du vil følgje. Dei fleste stiane til hyttene er godt merkte, men ta i alle fall med kart og kompass/GPS. • Viss hytta er i kategorien ubetent, må du ha med mat. • Hugs å ta med lakenpose eller sovepose. • Skaff deg DNT-standardnøkkel som passar til alle hyttene. Du kan få han på turlagskontoret (mot depositum) eller frå lokallag eller DNT sentralt.

Når du kjem til hytta: • Registrer deg i hytteboka med namn, kvar du kjem frå og medlemsnummer i DNT. • Fyr opp i vedomn viss det er kaldt. Oppfyringsved skal siste besøkande ha lagt klar. Ved finn ein i bu/uthus/sikringsbu. • På sjølvbetente hytter er det matlager. Vel det du vil ha og skriv det ned på liste du finn på hytta. • Hyttene har gasskomfyr til matlaging. Som regel er systemet enkelt, og brukarrettleiing står oppslått. • Hyttene har dyner og puter, men ein må ha med lakenpose/sengetøy eller sovepose. • Du må rydde og vaske etter deg. Forlat hytta i den stand du sjølv ynskjer å finne ho! • Du kan betale med kort ved å fylle ut skjema og gje eingongsfullmakt. D et er også mogleg å betale med kontantar. Pengar må leggast i låst boks. • Lås hytta og pass på at vindauge og dører er forsvarleg lukka/sikra.

kanger er på overnattingsbesøk på Målsetehytta på Vikafjellet. Foto: Torbjørn Hasund.

8000 m2 med:

X tra stort utval

• DAGLEGVARE • BYGGVARE • GULLSMED • GÅVEARTIKLAR • KAFÉ

Velkommen til Coop Extra-varehuset, Førde

9-21 (20)

til extra låge prisar! cafe


16

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Massiv utbygging gjev tvilsam vinst Hugsar du dei sterke motsetningane mellom verne- og utbyggingsinteresser på 80-talet? Kampen var særleg stor rundt planane om utbyggingar av Breheimen-Stryn og Gaularvassdraget der det vart full siger for vernesida. Kvar er kampen for urørd natur i dag?

Selje

3

Måløy Er naturvern umoderne?

Nordfjordeid

Nordf

På 80-talet engasjerte mange seg for rennande vatn og urørd natur. Dei var godt organiserte, målbar solide kunnskapar, hadde gjennomslag i opinionen og fekk politikarar i tale. Tre tiår seinare er situasjonen ein annan. No er det utbyggjarinteressene som rår dagsordenen. Naturvernet, slik det har arta seg frå 70-talet og framover, har vorte umoderne og upassande. Samstundes skyt kraftverka fram i alle fjordar, utan nemneverdig motstand, på vegen mot auka velstand. Det har ført til ein enklare «match» for utbyggjarane. Biletet frå 80talet er snudd på hovudet: Ved siste hundreårsskiftet, berre tretten år sidan, hadde fylket 55 vasskraftverk. Derifrå og fram til no har i alt kring 110 vasskraftverk fått konsesjon; det vil seie at det er gitt løyve til å bygge - og mange er alt bygd. I skrivande stund ligg det i tillegg inne søknader for kring 120 nye vasskraftverk i Sogn og Fjordane. Ein del kraftverk er av mindre storleik enn før. Men sumverknaden på vassdragsnaturen er formidabel. Inngrepa er massive på ein naturtype. Kvifor let me dette skje? Og kvifor er den klassiske vaktaren av vassdragsnaturen nesten fråverande i vår tid? Kan svaret ha samanheng med at vasskraftutbyggjing no heiter fornybar energi og blir generøst subsidiert av forbrukarane gjennom ordninga med «grøne» el-sertifikat?

jorden

40 42 41 Svelgen

Kalvåg

10

n ee r tb fo l Å

1 Hyen

11 Florø

Eikefjord

Naustdal

Klimaretorikk I ly av retorikken om klima får vekstorienterte politikarar i pose og sekk. Dei tek stykke for stykke av vassdragsnaturen vår og påstår at dei oppfyller det globale ansvaret sitt. Samstundes haustar dei regional velvilje gjennom å opna slusene for lokale utbyggjarar, som er kommunale og fylkeskommunale kraftselskap og fallrettshavarar. Det siste hadde ikkje vore like beint fram på 80-talet. For 35 år sidan mobiliserte miljøvernet regionalt og nasjonalt, med basis i kunnskap om og kjensle for naturverdiar. Få ropte opp om klimagassar og velstandsvekst på kollisjonskurs med den globale helsa. No heiter det at me alle må ofre noko, at me har nok natur å ta av og kostnadssida er ikkje-eksisterande.

Vassenden Førde

7

15

Holmedal Atløy

Dale Sande

Rovdrift på vassdragsnatur Hadde naturen berre vore verdsett i krone og øre, omsett i kalkulerbare verdiar både for sitt kolossale økonomiske potensial og for alle livsnødvendige leveransar, sjølve arenaen for liv i alle former. Då ville mange kraftprosjekt fått tommelen ned. Fråveret av økologisk berekraft ville då ha kome ut i form av ein storleik med to strek under. Medan vi leitar etter metodar og prinsipp for ein global rekneskap for utslepp av CO2, er det «business as usual» på alle felt. Det vert duka for tidenes rovdrift på vassdragsnaturen. Utbyggingspresset har aldri vore større, samstundes som forbruket vårt stagnerer og flater ut for alle sektorar. Men oppnår me med dette reduksjon av klimagasser, det vera seg her til lands eller andre stader? Svært lite tyder på det. Skal det store klimareknestykket gå opp, trengst det meir vilje og konsekvens i all politikk, både nasjonalt og internasjonalt. Aktørane frå 80-talet sin kamp for norsk natur står attende i stor undring. Korleis kunne desse viktigaste ideal og verdiar, vern om natur- og artsmangfald, bli så fortrengt og uvesentlege at dei nærast vart latterleggjort ved starten av det nye hundreåret? Har vi mista evna til å verdsette naturen, sjølvaste livsgrunnlaget vårt, for å stetta andre verdiar høgre?

Marino J. Ask

Høyang

5

Krakhella Lavik

n rde o j f ne Sog

17 Eivindvik


17

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

ALLE DNT-HYTTENE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Stryn

39

Innvik

Gjegnabu Grøssete Skorgenes Fyr Gravdalen Råkeneset Longevasshytta Nipebu Fivla Fuglesteg Blåbrebu Grytadalsbu Målsethytta Jashaugbu Avdal gard Massbu Åsedalen Solrenningen Selhamar Vatnane Stølsmaradalen Skogadalsbøen

Vasskraftanlegg bygd før år 2000

Sandane

Vasskraftanlegg som er utbygd eller gitt konsesjon (løyve) til frå og med år 2000 til i dag

26

25

24 n

6

n ee r b ls a ed st o J

Vasskraftanlegg det er søkt om.

Skei

27

Fortu nsda le

38

n

35

8

23 22

28 9

21 31

29 Fjærland

20

Gaupne

32

4 14

2 Øvre Årdal

Årdalstangen

Sogndal

ger Balestrand

Leikanger

Kaupanger

Filefjell Lærdalsøyri Vik

16

12

13

Stølsheimen

18

Fanaråkhytta Stølsdalen Nørdstedalseter Arenzbu Sprongdalshytta Fast Vigdalsstølen Navarsete Olavsbu Vormeli Ingjerdbu Vetledalsseter Bødalseter Flatbrehytta Bjordalsbu Kongshelleren Flatsteinbu Skålatårnet Martinbu Moldahytta Knekkevasshytta

33 34

19

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

36 Aurlandsvangen

37

30


18

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Tvinnefossen ved Panoramavegen i Stryn. Foto: Alvar Melvær.

Audmjuk i møte med naturen Siden 1. januar 2011 har vi svart på telefoner døgnet rundt, 365 dager i året, for å hjelpe våre privatkunder med store og små utfordringer. Finnes det noen grunn til at ikke bedriftskundene våre skal få samme mulighet? et? Nei, det gjøre j det ikke. Så nå kan både små, mellomstore og store bedrifter også ringe oss når det passer. På samme nummer, 04800.

Ron Overdevest er leiar i naturvernutvalet i Sogn og Fjordane Turlag. Som ein kanskje ser ut frå namnet, så er ikkje det typisk norsk. Ron kjem frå Holland, men kom til Noreg og Gulen på 70-talet. Kanskje ein person som er vaksen opp i eit land med veldig lite fri natur ser betre kvalitetane enn dei som har budd her heile livet?

A for Alltid åpent. Hele He døgnet, alle dager. dnb.no

Foto: Johnny Haglund

– Det første eg må gjere når eg kjem heim til Grinde i Gulen, etter eit besøk i Holland, er å gå opp på fjellet. Eg må «høyre» på stillheita, eg må høyre vinden og dei lydane som naturen lagar. Ron har eit stort hjarte for naturen, og hans store ønske er at mange andre skal kunne få oppleve det same. Han snakkar seg fort varm om dette, men slit likevel med å finne ord, fordi det i møte med naturen er ein heilskap som må opplevast og som ikkje så lett let seg formulere. – Eg håpar og trur at ved å gå på tur så vil fleire få kjenne og oppleve verdien i naturen, seier Ron. Han ser at turlaga gjer ein god jobb med å få nye folk ut på tur. Naturvernutvalet i fylkeslaget snakkar turfolket si sak. I 2012 var dei involverte i til saman 41 saker som omhandlar natur. Har vi ikkje fullt ut av natuvernkompetanse i det offentlege som kan passe på naturen for oss?

– Jo, kanskje det, men vi er takksame for at vi som ein frivillig organisasjon, på dugnad, kan få høve til å fortelje om turnaturen. Så om ikkje alle omsyn blir tekne, så har i alle fall interessene kome fram. Ron meiner naturvernutvalet har ei rolle som «påpassar». Han trekker trådar tilbake i tid og ser på avgjerder som vart tekne tidlegare, som ein no ser er feil. Eit døme er den type kraftutbygging som vart utført for kring 50 år sidan. Då bygde ein dammar og tørrla heile vassdrag. Det prøver ein å reparere på no. – Vi bør ikkje påberope oss å vere allvitarar ... Vi veit at økosystemet i naturen er sårbart. Ved kvart inngrep, sjølv om det er lite, grip vi inn i samspelet i naturen, og det er mykje vi ikkje veit om dette. Kva den samla effekten av fleire utbyggingar/inngrep er, veit vi ikkje. – Kanskje vi bør vere litt meir audmjuke overfor dette, spør Ron.

Sogn og Fjordane Turlag har valt Chatlet Sport 1butikkane som føretrekt leverandør av turutstyr!

Godt utval i kjende merke som Bergans, Norrøna, Arc'teryx, Crispi og Scarpa

DIN LEVERANDØR AV TURUTSTYR Ekte Natur – Ekte Glede – Ekte Sport Førde 57 72 00 67 Sandane 57 86 62 50 Nordfjordeid 57 86 13 71

forde@sport1.no ch.sport@yahoo.no chatletsport@hotmail.com


19

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Lærdal Turlag Lærdal Turlag sin tur til Bøastølen startar under den vakre Bøafossen. Foto: Åge Årdal

Bøastølen 6. JULI: Dette er ein spektakulær tur som går i nytt terreng for dei fleste: ein tur du ikkje må gå glipp av! Vi startar frå Ystabø og går opp under Bøafossen. Det er to vegar opp ved sida av fossen: Knubben og Skrea. Begge vegane kjem att oppe på fossen. Her er det bratt! Går vi knubben er det litt kliving opp, men god hjelp av ein streng å halde seg i. Vi kryssar over elva ved fossen som har eit fritt fall på 90 meter. Her tek vi pause og fyller opp vassflaskene. Vidare går vegen til Furuhovden, 600 moh., med fin utsikt frå kanten. Vegen vidare går etter høgdene forbi Jensehytta og opp til

Bøastølen, ca. 1200 moh. Hit opp brukar vi om lag tre timar. Stølen har ikkje vore i bruk sidan ca. år 1900, så berre murane er igjen etter stølshusa. Her er det Stølsturtrimpost, så hugs å ta med klippekortet. Turen går vidare i ganske flatt lende til Bøahytta (Bronda), og vi bruker om lag ein time. På høgste punktet er vi på 1300 moh. Herifrå går det strake vegen ned att til Rikheim via Senddalen, ca. tre timar. Det er frammøte/avreise frå Rådhuset kl. 9:00 eller frammøte på Ystabø. Totalt tek turen åtte–ni timar med pausar. Turen er krevjande og krev noko trening. Turleiarar er Rolf Steinar og Anne Bøe.

Melnyken–Stalbrekka

Leiar Åge Årdal, Tråve, 6888 Borgund. E-post: ageardal@gmail.com. Tlf. 951 43 872 laerdal.turistforeningen.no

Dato 25.05. 29.05. 06.06. 08.06. 13.06. 22.06. 06.07. 27.–28.07. 07.08. 10.08. 10.08. 24.08. 01.09. 07.09.

Rute Storebjørn Badnestein Blåskavlen (fellestur med AuT) Langs stølar i Erdal; Breisete – Hognåsen – Habben Bøttejuvet (Årdal) Horgedalen – Ljøsndalen Bøe – Bøastølen – Sendalen – Rikheim Geiterygghytta – Finse – Rallarvegen Hornsnipa Frønningen (fellestur m/AuT) Varahaug bru – Frønningen (fellestur med AuT) Smedalen – Borlaug Kom deg ut-dag, Hausen Hjelle – Hjelledalen – Vettismorki – Vetti – Hjelle

Type Ski Fot Ski Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot

Tur T BT T T F T T F F BT T T T T

LæT har onsdagsturar, LæT har 26 turtrimpostar og 15 postar m/ klippekort BT) Barnas Turlag, F) familietur (born 10+), T) trena personar

Ytre Nordfjord Turlag Leiar Hilde Barmen, Holvik, 6700 Måløy. E-post: hilde_barmen@yahoo.no. Tlf. 454 27 235 ynt.turistforeningen.no

Dato 26.05. 02.06. 09.06. 30.06. 11.08. 18.08. 24.08. 25.08. 31.08.–1.09. 01.09. 08.09. 14.09. 06.10. 20.10. 24.11. 01.12. 27.12.

Rute Lotsbergnibba – Svartegga – Maragjølbakken Melnyken – Stalbrekka Salen Hornelen frå Hunskår Blæja i Syvde Hornindalsrokken, «Vi vandrar saman» Råna Aktivitetsdag på Kvalheim Gjegnen Kom deg ut-dag i Krokapollen Slogen frå Engeseth Kattanakken Kvamfjellet/Høgehornet Lefdalsvatnet, Noranakken Skongenes Fyr, Bake og lystur Lystur til Kvernhusa i Nordpollen Lystur til Veten

Type Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Leik Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot/bake Fot Fot

Tur F U F T T T T BT T BT T T F BT F BT F

YNT har onsdagsturar, YNThar 12 turpostar vaksne og 10 turpostar born BT) Barnas Turlag, U) Ung, F) familietur (born 10 +), T) trena personar

Frå Blåfjellet går ein luftig og trygt ut til Stalbrekka. Dette bildet er teke i slutten av mars (2012). Foto: Anne Rudsengen

Dette er ein flott familietur i variert terreng for kvar og ein smak. Ein kan parkere bilen ved toppen av gamle Kvalheimsvegen. Turen startar på venstre side av vegen på tydeleg sti som er merkt med gule pinnar. Han byrjar i nokolunde flatt terreng, før ein

går opp ei bratt stigning mot Blåfjellet. Her får ein raskt løn for strevet med ei nydeleg utsikt over Kvalheim, Kvalheimsvika og havet utanfor. Etter stigninga går turen vidare på umerkt sti i lett og godt terreng fram mot

Nakkane/ryggen av Stalbrekka. Stien går no øvst på ein rygg utover mot havet: Besseggen i miniatyr. Det er bratt ned på begge sider, men ryggen er brei og trygg å gå på. Heile vegen har ein god utsikt mot Kvalheim på eine sida og Oppedal på den andre, sam-

tidig verkar det som ein går rett ut mot havet! Nesten framme på kanten av Stalbrekka går stien ned til høgre mot Kvalheim. Når ein kjem fram til hus, går stien over i veg som ein følgjer tilbake til parkeringsplassen.


20

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

NĂĽr du trur du har sett alt

dane er eit eldor ado for for KKysten ysten aavv Sogn og Fjor Fjordane eldorado aktiv aktive e opplevingar. opplevingar. Prøv Prøv fiskelukka pĂĽ storhavet, storhavet , ka kajakkpadling jakkpadling i øyriket øyriket i vest vest og dykking i vverdsklasse. erdsklasse. Bil med pĂĽ øyhopping i Solund, VĂŚrlandet , kĂĽra kĂĽra til Norges Norges beste beste Bulande Bulandett og VĂŚrlandet, ve nokr e aavv rundtur rundtur.. TTar ar du beina ffatt att kan du opple oppleve nokre Nor Norges ges me mest st spektakulĂŚr spektakulĂŚre e ttoppturar. oppturar. Be Bestig stig Alden - den norske hest, hest , el ler Hornelen, Nor d-Europas eller Nord-Europas høgs høgste te ssjøklippe. jøklippe. LLegg egg tur turen en til kys kysten ten aavv Sogn og Fjor dane og ffĂĽĂĽ opple Fjordane opplevingar vingar du aldri vil gløyme gløyme.. Her er nok noko oa av v de dett du kan opple oppleve: ve: Ă˜yhopping TTopptur opptur til Alden TTopptur opptur til Hornelen Guida ka kajakktur jakktur i Solund FFottur ottur i Gulen â€?Hike & SSailâ€? ailâ€?

fr frĂĽ ĂĽ kr 250 fr ĂĽ kr 600 frĂĽ fr ĂĽ kr 875 frĂĽ fr frĂĽ ĂĽ kr 1100 fr frĂĽ ĂĽ kr 1125 fr frĂĽ ĂĽ kr 1750

Al Alle le tilboda tilboda utanom utanom øyhopping inkluder inkluderer er o overnatting. vernatting. Pris per person.

Foto: Steinar Bauge

LLes es meir pĂĽ www www.fjordkysten.no/ferietilbod .fjordkysten.no/ferietilbod

DSR (DRIVER STEERING RECOMMENDATION) ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL) TPM (TIRE PRESSURE MONITORING)

Den eneste forkortelsen du trenger ü bry deg om er MBFP – Mer Bil For Pengene

IPA (INTELLIGENT PARKING ASSIST) APA (AUTOMATIC PARKING ASSIST) TSA (TRAILER STABILITY ASSIST) ACC (ADAPTIV CRUISE CONTROL) ILA (INTELLIGENT LIGHT ASSIST) MKB (MULTI COLLISION BRAKE) ASR (ANTI SLIP REGULATION) CPA (CREW PROTECT ASSIST) HHC (HILL HOLD CONTROL) FA (FRONT ASSIST) LA (LANE ASSIST)

Ĺ KODA Octavia stasjonsvogn kan bestilles nĂĽ!

Nye Ĺ KODA Octavia er her. Vi kunne ha snakket masse om Adaptive Cruise Control, Lane Assist, Intelligent Parking Assist osv. Nye Ĺ KODA Octavia kan leveres med alt dette og mer til. Isteden nøyer vi oss med ĂĽ gjenta det motorjournalister qj{|jp}rtx{Ă˜n{kruox{ynwpnwno‹{m~rttnĂ•runppn{xp|‹}ruĂ˜wĂ“x}}n{nU Č—qj{rjum{ry{n|nw}n{}ox{ det norske markedet! Kom innom for en prøvetur eller se mer pĂĽ skoda.no. Forhandler Adresse, telefon, internett s Førde s Florø s Sogndal s Stryn s MĂĽløy www.berge.no

www.skoda.no. For fullstendig liste over standard- og ekstrautstyr og prøvekjøring se ŠKODA.no. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Drivstofforbruk og CO²-utslipp fra 3,8-6,1 liter/100km, 99-141 gr/km. Pris fra xxx.xxx,- inkl. frakt og levering xxxx. Årsavgift og frakt utenfor xxxx kommer i tillegg.


21

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Den finaste brekryssinga 6. ELLER 13. JULI: Det er ikkje lustringar som har funne på denne karakteristikken av turen over Jostedalsbreen frå Tungestølen til Briksdal, men den legendariske fjellmannen Claus Helberg. Han gjekk denne ruta fleire gonger, ein gong med kronprinsesse Sonja i følgjet sitt. Luster Turlag har òg hatt denne turen på programmet tidlegare, men reknar det som sikkert at mange ikkje har gått denne ruta før og at mange har lyst å gjera turen på nytt. På ei slik brekryssing må veret vera fint, og denne gongen har ein gardert seg med å setja av både første og andre laurdagen i juli i vona om at ein av desse vil vera strålande. På dei tidlegare turane har det gått med rundt 14 timar, så dette er slett ingen lett tur. Det er viktig at dei som melder seg på veit med seg sjølve at dei kan gå både bratt og langt. Ofte er største problemet på denne turen å koma inn på fast grunn etter å ha gått fram Austerdalsbreen. Det er viktig at alle har gode broddar (stegjarn). Det er bratt oppover i berget mellom Loke- og Odinsbre til Kvitesteinsvarden. Sjølve kryssinga av hovudbreen tek tre– fire timar. Utsynet frå fjellryggen ein stig ut på, Kattenakken, er praktfullt, både utover Oldevatnet og over til den stupbratte Briksdalsbreen. Nede ved fjellstova står buss og ventar på deltakarane om kvelden for å køyra dei attende til utgangspunktet, Hafslo, der dei starta klokka seks same morgonen. Sjå utlysinga av turen på Luster Turlag sine nettsider og meld deg på!

Turen startar med å gå inn Austerdalsbreen med brefalla Odin og Tor rett imot. Foto: Stein Bugge Næss.

Luster Turlag

Dato 06.07. 07.07. 21.07. 11.08. 18.08. 01.09. 07.09.

Leiar Inga Reidun Sjøthun, 6872 Luster E-post: lusterturlag@gmail.com. Tlf. 415 15 287 luster.turistforeningen.no

Dato 18.–20.05. 25.–26.05. 26.05. 05.06. 09.06. 10.06. 15.06. 22.–23.06. 23.06.

Rute BaseCamp Jostedalsbreen Kajakkurs Skåri Orienteringsløp Mollandsmarki Stigen, båttur Aurlandsfjorden Stegegjerdet, klatring Molden opp, natursti Kajakkurs Kroken-på sørsida

Type Ski Kajakk Fot Fot Fot/båt Klatre Fot Kajakk Fot

Tur TT U BT /F BT F BT BT U/F BT

Rute Tungestølen – Briksdal, brekryssing Konsert i Fuglesteg m/Annbjørg Lien Vigdalsdilten (35. året på rad) Ingebjørgsfjellet Bakkedalen – fylket 250 år Kom deg ut-dag ved og på Nigardsbreen Konsert i Fuglesteg m/ Valkyrien Allstars og vokalist Tuva Syvertsen 14.–15.09. Skongenes Fyr 14.–15.09. Heggdalsvatnet/Fivla m/overnatting 29.09. Inneklatring i Skjolden 12.10. Inneklatring i Sognehallen 27.10. Inneklatring i Skjolden 01.11. Lommelykttur i Gaupne 24.11. Inneklatring i Skjolden

Type Fot Fot Fot Fot Fot Fot/bre

Tur TT F F T F BT/F

Fot Fot Fot Klatre Klatre Klatre Fot Klatre

U F BT BT U BT BT BT

LuT har 10 topptrimpostar, BT) Barnas Turlag, U) Ung, F) familietur (born 10+) T) trena personar, TT) godt trena personar

Nordgulsstølen – Langevatnet – Breidvikstølen 2. JUNI: Dette er ein tur som har gått årleg i 25 år og er ein flott tradisjonstur. Det er start på Sætrebakken, i nordre enden av Søre Nordgulvatnet (fv. 57). Starten går opp ein gamal stølsveg opp til Litlebotn (400 moh.). Stien er godt vedlikehalden, delvis med trappetrinn. Her ligg Litlebotnstølen som vart rehabilitert på slutten av 80-talet. Her ser me rett over dalen og bort på Brosviksåta. Det

vert ein kvil i bakken før me tek siste kneiken opp på snaufjellet. Oppe på platået kjem vi til ruinar av fleire andre stølar. Utsikta er no flott: me ser ut Nordgulfjorden, ned på Nordgulvatnet og utover Dalsbotnplatået. Me traskar innover vidda og kjem til Tungebotnvatnet. Her er det mulegheiter for å få fin aure på kroken. Me går vidare austover mot Breidvik og tek

sikte på høgste punktet aust for vatnet. Stien er lett i nesten flatt terreng på lyng og stein, og berg siste stykket opp. Her opnar det seg ei fantastisk utsikt innover Sognefjorden så langt auget rekk: Keipen og Jostefonn og fjella over Balestrand. Nordover ser me Lihesten og Blegja, og i klårt ver ser me Ålfotbreen. Lysforholda er ofte flotte her oppe, med grøn vårfjord, blå eller grå himmel, framleis toppar

med snø på og i dalane full lauvsprett. Vidare går me ned ei litt bratt li på god sti til Breidvikdalen og Breidvikstølen. Her nede møter me Barnas Turlag som har gått opp Breidvikdalen til stølen. Bygdelaget i Breidvik/Bålen ventar med mylse, vaflar, kaffi m.m. Velkommen til å vere med på denne turen!

Ytre Sogn Turlag Leiar Wenche Midthun, Tveitevegen 42, 5966 Eivindvik. E-post: ytresognturlag@gmail.com. Tlf. 416 18 443. ytresogn.turistforeningen.no

Dato 26.05. 02.06. 02.06. 09.06. 14.–15.06. 16.06. 11.08. 18.08. 01.09. 01.09. 01.09. 21.09. 22.09. 29.09. 29.09. 10.11. 24.11. 08.12.

Frå denne turen er det utsikt i mange retningar, mellom anna til Lihesten i Hyllestad. Foto: Wenche Midthun

Rute Byrknesfjellet Nordgulsstølen – Langevatnet – Breidvikstølen Breidvik – Breidvikstølen Strandrydding Utvær Engesæterstølen m/overnatting Virkesdal – Grinde Lihesten «Vi vandrar saman», Bjørn West marsj Kom deg ut-dag, Brosviksåta opp Kom deg ut-dag, Sandvika Kom deg ut-dag, Brosvikvatnet Soppkurs i Solund Pollatind Ramnenipa Vestrefjellet Gylteskogen, skumringstur Lommelykttur til Kommandotårnet Nissetur

BTS) Barnas Turlag i Solund, BTG) Barnas Turlag Gulen F) familietur (born 10+), T) trena personar

Type Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Tema Fot Fot Fot Fot Fot Fot

Tur F T BTG BTS BTG T T/F F F BTS BTG F F BTS F BTS BTG BTS


22

AT K, F L LO NA TVIK O RĂ˜ OR Ă˜

N AT V I K, F LO RĂ˜

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

SONGEN S SO ONGEN ON GEN EN VED V D DET ET ST STORE ORE ED DJUP U Laurdag 22. juni Kl. 13.00 Turar Kl. 13.00 Kinnaspelet Kl. 14.30 Omvising i kyrkja Kl. 15.15 Konsert Kl. 16.30 Kinnaspelet Kl. 18.00 Kveldsbøn www w.softeater . r..no

Din lokale kraftleverandør av

FORNYBAR ENERGI

BILLETTSAL. Møt fram pü kaia i god tid, gjerne 2 timar før framsyning. Det er billettsal pü FugleskjÌrskaia i Florø, pü websida og Kinn kyrkjekontor. Bütfolk som reiser til Kinn sjølve, für billettar der ute. Familietur laurdag og familieaktivitet søndag; vaksne kr. 400, born gratis saman med foreldre. Dei som er med pü opplegget, ser framsyninga kl. 16.30. Sjü www.kinnaspelet.no Meir om spelet og billettar: Kinnaspelet, Postboks 111, 6901 Florø Tlf. 57 75 25 30/ Mob. 918 86 264 kinnaspelet@gmail.com www.kinnaspelet.no Støtta Støtta aav: v:

tur nytte – til nytte glede Natur Na – til ogogglede

PRISAR, FRĂ… FUGLESKJÆRSKAIA I FLORĂ˜ Teater og bĂĽt Teater BĂĽt Vaksne 450/400 250/200 200 Honnør 400 200 200 Barn (7–16) 200 0 200 100 100 Barn (0–6) 0 Grupper (min 10) 400 200 200 (Raude Raude prisar er til 2. framsyning)

og Spelefondet

SOGN OG FJO J RDANE FYLKESKOMMUNE

SAGA SAG SA AGA GA FJ FJORDBA FJORDBASE BAS ASE AS S

FLORA KOMMUNE

www.sunnfjordenergi.no

Kom tett pĂĽ naturen!

T E S S E R G P P I KL UTEN Ă… LĂ˜FTE EN FINGER Eik-pris fra kr:

9.990,90,-

ROBOTGRESSKLIPPER GARDENA R40Li

Eiksenteret Eiksenter et )Ă•UGHWOI ss)Ă•UGHWOI 6RJQGDOWOI ss6RJQGDOWOI sÂľUVWDWOI sÂľUVWDWOI

www.eiksenteret.no www.eiksenteret.no

Ein aktiv støttespelar i lokalmiljøet

Søndag 23. juni Kl. 11.00 Gudsteneste Kl. 13.00 Turar / aktivitetar Kl. 13.00 Kinnaspelet Kl. 14.30 Omvising i kyrkja Kl. 15.15 Konsert Kl. 16.30 Kinnaspelet Kl. 18.00 Kveldsbøn


23

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Vårt bidrag til betre byluft Visste du at ein dieselbil forurensar meir dagleg enn ein Toyota hybrid gjer på ein månad? Våre hybridbilar minimerer både utslepp og lokal forureining gjennom rekordlågt CO2- og NOx-utslepp. Vi lanserte den første Prius for 16 år sidan, og i dag bidreg over 4 millionar av våre hybridar til lågare utslepp på verdas vegar, samt til reinare luft i byane.

* Prius+ Seven frå: 329.700,-

* Yaris Hybrid frå: 204.000,-

* Auris Hybrid frå: 265.500,-

* Prius Plug-in Hybrid frå: 341.000,-

* Prius frå: 283.900,-

*

Inkl frakt- lev. og reg. omk. 111,- Forbruk blanda køyring/utslepp CO2/NOx: Prius+ Seven frå: 0,41 l/mil, 96 g/km, 6 mg/km. Auris Hybrid frå: 0,38 l/mil, 87 g/km, 5,7 mg/km. Yaris Hybrid frå: 0,35 l/mil, 79 g/km, 6 mg/km. Prius Plug-in Hybrid frå: 0,21 l/mil, 49 g/km, 0,9 mg/km. Prius frå: 0,39 l/mil, 89 g/km, 5 mg/km. Avbilda modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar atterhald om trykkfeil.

Toyota Nordfjord ASNordfjord Toyota Førde ASȊFØRDE Toyota Sogn AS Toyota Førde AS Toyota AS 6718 Deknepollen. Tlf. 57 85 26 50 Steinavegen 10, 6800 Førde Skarpeteigvegen 1, 6854 Kaupanger Steinavegen 10, 6802 Førde MÅLØY: - Tlf: Hegrevegen 16 - 6783 Stryn. Tlf. Deknepollen 57 87 60 00 - 6718 Deknepollen Tlf. 57 72 10 0057 85 26 50 Tlf: 57 72 10 00 - www.toyota-forde.no - Tlf: 57 87 60 00 www.toyotanordfjord.noSTRYN: Hegreveien 16 - 6783 Stryn www.toyota-forde.no

Ȋ0‡LØY Ȋ67RYN

Tlf. 57 67 66 66 www.toyotasogn.no


24

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Aurland Turlag Leiar Bente Steine, 5745 Aurland E-post: bente.steine@privat.alb.no. Tlf. 915 38 304 www.naroyfjorden.no.

Dato 06.06. 08.06. 13.07. 20.07. 10.08. 10.08. 18.08. 25.08. 03.09. 01.10.

Rute Blåskavlen (fellestur med LæT) «Fjorden sin dag» til Fronnes Langhuso – Jonadalen, over Fessene/Nisedalen – Langhuso Uppsete – Blomheller Frønningen (fellestur m/LæT) Varahaug bru – Frønningen (fellestur med LæT) Fresvikjordalen – Fresvik, «Vi vandrar saman med VT» Stondalen – Hovdungo – Frivodl – Teigen – Singjarheim – Vassbygdi Flåm – Otternes – Flåm Vassbygdi – Midje m/helleristingar

Type Ski Båt

Tur T BT

Fot Fot Fot

TT T BT

Fot

T

Fot

TT

Fot Sykle Fot

T BT BT

AuT har onsdagsturar, BT) Barnas Turlag T) trena personar, TT= godt trena personar

Godt tilrettelagt for bålkos i all slags vêr på Frønningen. Foto: Rebecca Hartmann-Thim.

Anna Cinzia Villani

«Skattejakt» på Frønningen

Opningskonsert: Musikk & Natur Söndörgö

Med eit stjernelag av artistar ønskjer vi velkomen til ein kveld med naturinspirert musikk frå heile verda: Italiensk tarantella-musikk, norske og svenske slåttar og folketonar, festmusikk frå Ungarn, rytmar frå tundraen, Baskerland og Borneo. Konferansier: Arild Hoksnes.

Torsdag 4. juli kl. 19.30-21.00 Idrettshallen, Førdehuset Kr 310 / fritt tilgjenge med pass. Alle barnebillettar kr 50,-. Plassbillett kr 40,-

FESTIVALPASS Vaksen kr 860 | Ungdom/Student (14-20 år/stud.) kr 420 | Barn (u/14 år) kr 180

For meir informasjon sjå fordefestival.no Billettar på

815 33133 og på Posten, Narvesen og 7-Eleven

gasta.no

Karl Seglem

10. AUGUST: Barnas Turlag i Aurland og Lærdal arrangerer denne spennande turen i saman. Det er ikkje bilveg til Frønningen, så vi tek ferja frå Lærdal om morgonen. Borna som var med på Barnas Turlag i Lærdal sin tur i fjor, fann både skatt og skattekart på vegen! Vi trur det er fleire overraskingar gøymt i skogane på Frønningen, og i år vil vi tilbake for å gjere nye oppdagingar. Meir informasjon om turen og påmelding, blir annonsert på Lærdal Turlag si heimeside, og på Facebook-sida til

Aurland Turlag, når turen nærmar seg. – Vi ynskjer at Barnas Turlag skal vere ein møteplass for familiar. På turane våre er det opp til born og vaksne å ta initiativ til aktivitet og leik. Vår oppgåve som turleiarar er først og fremst å legge til rette, seier Norunn Haugen, turleiar i Barnas Turlag i Aurland. – Det hender vel òg at vi legg til rette litt ekstra, og lagar til ei skattejakt, for eksempel. Sånt gjer det ekstra moro for små føter å gå på tur. Kom og bli med oss på tur!


25

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Mykje kjekt å oppleve og utforske i nærleiken av Målsetehytta. Foto: Torbjørn Hasund

Barnas Turlag Leikanger Leiar Torbjørn Hasund, Sjurli 7, 6863 Leikanger E-post: torbjorn.hasund@sfj.no. Tlf. 930 04 685

Dato 16.06. 17.–18.08. 08.09. 20.10. 24.11.

Rute Hellesete frå Engjasete Overnattingstur Vikafjellet, Målsethytta Lusaskard Turvegen på Slinde Lommelykttur

Overnattingstur på Målsetehytta Type Fot Fot Fot Fot Fot

Tur BT BT BT BT BT

Type Sykle Fot Fot Bading Fot

Tur BT BT BT BT BT

BT) Barnas Turlag

Barnas Turlag Hyllestad Leiar Siv Dingsøyr, 6953 Leirvik E-post: siv.dingsoyr@elis.no. Tlf. 971 36 969

Dato 02.06. 01.09. 06.10. 03.11. 01.12.

Rute Værlandet – Bulandet Kom deg ut-dag Sørbøheia Bading Hauglandsenteret Kvernsteinsparken/Brukelia

BT) Barnas Turlag

I kvernsteinsparken i Hyllestad er det mykje spennande og interessant å sjå og oppleve. 1.desember blir det ekstra spennande for dei yngste då Barnas Turlag arrangerer nissetur dit! Foto: Siv Dingsøyr

17.–18. AUGUST: Hausten 2012 var Bornas Turlag Leikanger på overnattingstur til Målsetehytta på Vikafjellet. Vi var ti born og åtte vaksne. Laurdagen gjekk vi tur frå hytta og opp til Skadvatnet, der vi rasta og fiska. På kvelden var det felles middag på hytta. Søndag var det frukostkos og heimtur for nokre, medan andre gjekk tur på eiga hand. Turen

var ei så fin oppleving at vi reiser også i år! Vi har sett av laurdag 17. til søndag 18. august. Vi avtaler oppmøtetid på hytta ein gong på formiddagen, og går ein felles tur tilpassa born frå fem til ti år. Det er elles fritt fram for å gå den turen de ynskjer. Påmelding til Torbjørn Hasund på mobil 930 04 685, når helga nærmar seg. Vel møtt!


26

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Ut å gå – ffor or fylket fylket o og g ffolkehelsa! olkehelsa!

18. 18. august august «Vi «Vi vandrar saman» Fylket feirar 250 år og 18. august, ein månad før bursdagen, fylket sine innbyggarar ut å gå. Alle deltakarane får ein jubileumspremie.

TURANE: To omasskåra – Storehesten – Austkammen – Lisjehesten: INDRE SUNNFJJORD TU TURLAG Kjeipen: BALESTRAND OG HØYA ANGER TURLAG Falketind (Fjellspor tsdagen): SOGNDAL OG BALESTRAND OG HØYA ANGER TURLAG Fresvikjorddalen – Fresvik: AURLAND TURLAG OG VIK TURLAG Villevatnet: BARNAS TURLAG EID, MIDTRE NORDFJJORD TURLAG BARNAS TURLAG, INDRE NORDFJJORD Huldafossen: BARNAS TURLAG, VIK Hornindalsrokken: Y TRE NORDFJORD J TURLAG Ålfotbreen: KEIPEN TURLAG Bakkedalen: LUSTER TURLAG Midtbøstølen (20 års jubileum): FLORA TURLAG Nuken, turpost: BARNAS TURLAG, SOGNDAL Bjørn West marsj: Y TRE SOGN TURLAG Pissaren: BARNAS TURLAG, JØLSTER Fossedalen: BARNAS TURLAG, FJALER Åsastølen: BARNAS TURLAG, FØRDE

Kanskje sit Olav Stedje og syng på ein av toppane...

fullstendig program: program: Andre jubileumshendingar – sjå fullstendig www.sfj250.no j facebook: Sogn og Fjordane Fjordane 250 år www.sfj250.no / facebook:


27

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Like ved ei av Europas beste aure elvar, 800 meter frå Jølster Skisenter, nærmaste nabo til Sunnfjord golfklubb, 2 km frå Jølster Rafting sin base og mellom utallige vakre fjelltoppar, ligg Jølstraholmen Camping.

BERGEN BERGEN TURLAG TURL AG

950,-

Regnjakke med 28m vannsøyle

Marmot Nan Gore-tex®

Som gjest hos oss kan kan vi gje deg 25% r J senter og 30% rabatt på Sunnfjord Golfklubb. I tillegg kan vi friste med vannrutsjebane og eit hav av andre aktivitetar for barn på campingplassen, samt eit heilt nytt sanitæranlegg i 2012, for alle våre gjester. Vi har 12 heilårshytter, 4 leiligheter og 4 sommarhytter til utleige, samt telt, bubil og caravanplassar for korte og lengre sesong opphald. For meir informasjon om plassen og kva vi kan tilby, gå inn på www.jolstraholmen.no www.jolstraholmen.no

Medlemspris

1950,-1950,

kr Veill kr k 2699, 2699 -

Per fe Finne

sin et

Devold Breeze Medlemspris T-shir t Medlemspris lang arm

395,-395,

kr Veil. kr 449,-

430, 430,-

ker til forskkjellige formål

Veil e . kr 499,-

kD Diamond 11L Veil e . 400,Medlemspris le krr 350, k 350,-k Diamond D «Speed 30L» . 1299, 12 - Medlemspris 1100, 1100,-. -.

Bolle Solbriller

kk fra r Deuter 55L Veil e .1800,Medlemspris e krr 1350, k 1350,-. -.

Medlemspris kr Veil. kr 749,-

arnesekk fra Deuter 18L 6-9 år. Veil. 499,- Medlemspriser k krr 450, 450,-. -.

TURLAG BERGEN TURLA G Tverrgaten Tverrgaten 4-6 i Marken. Åpningstider: Åpnings tider: man.–fre. man.–fre. 10.00–16.00, lør.. 10.00–14.00. ttor. orr. 10.00–18.00, lør

LIK OSS på www.facebook.com/jolstraholmen www.facebook.com/jolstraholmen og få gratis internett på ditt neste opphald på Jølstraholmen Camping. Velkommen til oss!

Fruktbar kraft frå Sogn

Rein energi frå natur og menneske gjennom meir enn 60 år i Sogn. Slik gjev vi vårt bidrag til ei berekraftig framtid lokalt og globalt!

– set krefter i sving SOGNEKRAFT AS - Pb. 3 - 6891 Vik i Sogn - Tlf: 57 69 86 00 - www.sognekraft.no

InMedia.no

650,650, -


28

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Ă…rdal Turlag Leiar Inga Jane Vie Karlsen, Teigavegen 2, 6884 Ă˜vre Ă…rdal. Tlf. 965 09 890. E-post: ingaja@online.no. www.ardalturlag.no

Dato 19.05. 23.05. 25.–26.05. 22.06. 28.07. August 30.08.–1.09. September 01.09. 07.09. 15.09. Oktober 06.10.

Rute Store Ringstind Vikadalen m/ grilling Nasjonalparkfestivalen, Vettisløpet Åsete – Gravdalen – Avdalen (Grauttur) Fodnes – Fagerset – Bermülsnüsi – Kvitingsmorki – Sagi Paradisjuvet i samarbeid med Årdal kommune Utladalen rundt – KDU (Skogadalsbøen) Brevandring Kom deg ut-dag Heirsnosi Opp/ Tur til tusen Rosendal Haustmarknad i Sküri Kvannetjørn – Moa

Type Ski Fiske Fot Fot Fot Fot Fot Bre Fot Fot Fot Fot Fot

Tur TT BT F/BT F TT BT T T BT F/BT F BT F

ÅT har onsdagsturar, ÅT har 20 trimpostar og 20 støls- og topptrimpostar BT) Barnas Turlag, F) familietur (born 10 +), T) trena personar, TT) godt trena personar

Falketind Sogndal Turlag Leiar Marte Kviberg, Natekrene 1, 6863 Leikanger. E-post: Leif.Longvanes@hisf.no. Tlf. 907 88 354 sogndal.turistforeningen.no

FrĂĽ oppstigninga frĂĽ Fodnes til Fagerset kan ein nyte utsikt mot bĂĽde LĂŚrdalsfjorden, Sognefjorden og Lustrafjorden. Foto: Arnt Flatmo

Fodnes–Fagerset–Bermülsnosi–Kvitingsmorki–Sagi 28. JULI: Startpunktet for turen er ferjekaien pü Fodnes, og me gür først vegen ut til garden pü Fodnes. Derifrü følgjer me merkt sti langs ryggen mellom Sognefjorden og LÌrdalsfjorden, som er stølsvegen mot stølen Fagerset, pü 891 moh. Her kan ein nyta flott utsikt utover Sognefjorden. Frü Fagerset gür turen opp Vierskar og Vierskarshøgdene og opp pü Bermülsnosi, 1257 moh. Her har ein flott utsyn mot Hurrungane, Årdalstangen og ein ser rett ned pü Kvitingsmorki – i tillegg til at ein har utsikta mot fjorden. Her tek me ogsü med oss ein Støls- og topptrimpost.

FrĂĽ BermĂĽlsnosi gĂĽr me attende mot Vierskarshøgdene, ned Nosaskaret, kryssar Langedalen og gĂĽr nedover til Viervatnet, og deretter til Kvitingsmorki. Der kan me “plukkaâ€? enno ein Støls- og topptrimpost. HerifrĂĽ gĂĽr me ned att til Sagi ved riksvegen. Turen vert rekna som middels tung, og vil ta om lag sju timar. PĂĽmelding til turleiarane. Det vil bli sett opp buss, og turen blir annonsert i Sogn Avis, porten.no og nettsidene og Facebook til Ă…rdal Turlag. Turleiarar: Inga Jane Vie Karlsen, tlf. 965 09 890, Arvid Karlsen, tlf. 414 80 901.

Dato 26.05. 02.06. 05.06. 12.06. 16.06. 22.06. 29.–30.06. 04.08. 11.08. 18.08.

Rute Gravdalstind (2113 moh.) Flot, turpost OPPTUR 8. klasse Hesteggi (907 moh.), turpost Villblomdagen Bakkanosi (1398 moh.) Askvoll – Bulandet – Alden, kysttur Vassvarden (1.024 moh.), v/Storholtfjellet Togga, turposttur Falketind (2.067 moh.), Fjellsporten sin dag, Vi vandrar saman 18.08. Nuken, tradisjonstur, turpost 24.–25.08. Sognefjellshytta – Skogadalsbøen – Vetti m/overnatting 25.08. Slakkafjellet (855 moh.), turpost 30.08.–1.09. Kajakkhelg i Solund 01.09. Kom deg ut-dag, Kleiv – Spe – Navarsete – Grøssete 01.09. Kom deg ut-dag, Grøssete, trimpost 08.09. Kulturhistorisk tur til Tingastad 14.09. Kajakktur pü Styggevatnet 15.09. Tylderingen, turpost Sprek 21.–22.09. Surfing pü Stad 22.09. Veitastrondi – FjÌrland 20.10. Stuaflaten – Ytre Eikjo November Spanande hovudlykttur 17.11. Kajakktur, Lustrafjorden 24.11. Vongsen Desember Adventstur

Motorar frĂĽ: M Ya amaha, Ya anm Perkins og Cra BĂĽtar frĂĽ: Ask Quicksilverr, Ya Buster og Cilja

Fot Fot Fot Fot Kajakk Fot Fot Fot Kajakk Fot Surf Fot Fot Fot Kajakk Ski Fot

TT BT U F T F BT F T BT /F U F T BT F T BT

   

RASPEBALL Det er viktig med pĂĽfyll undervegs pĂĽ turen. PĂĽ den mĂĽten kjem du raskare til toppen. Du fĂĽr dei populĂŚre Signes Raspeball med eller utan flesk. SjĂĽ etter dei gule og blĂĽ merkelappane! God tur frĂĽ Signe.

FFugleskjÌrgata ugleskjÌrgata 2,, 6900 FFlorø lorø – Tlf Tlf.f. 57 75 14 80 – www www.solheim-diesel.no .solheim-diesel.no

Tur T BT U F BT T F T F

ST har 15 turpostar, BT) Barnas Turlag, U) Ung, F) familietur (born 10+) T) trena personar, TT) godt trena personar

SIGNES

Butikken ďŹ ske og pĂĽ og v

Type Ski Fot Fot Fot Fot Fot Fot/bĂĽt Fot Fot

Foto: Stig Roger Eide, Firda


29

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Midtre Nordfjord Turlag 18. AUGUST: Sogndal Turlag og Balestrand og Høyanger Turlag arrangerer denne turen i lag. Dette er ein tur til ein markert og flott topp i Jotunheimen (Årdal kommune)! Ein krevjande tur der det kan vere naudsynt med sikring nokre stader. Det er difor påmelding til turen slik at vi i turlaga har nok røynde turleiarar med oss. Første mann til mølla. Turen går normalruta med start inst i Koldedalen innafor Tyin. Første del av turen går slakt innover forbi Tredjevatnet og her inne kan ein møte første utfordring med å krysse ei bratt snøfonn. Dette går greitt ved eventuelt å legge ut eit tau å

halde seg i. Vidare ned til Andrevatnet der ein starter oppstigninga til Stølsnosbreen. Delar av dei 200 metrane med bratt oppstigning har nokre sva som kan opplevast som litt utsette, spesielt viss det er vått, og ein må passe på å ikkje løyse ut stein. Her kan det vere aktuelt å sikre ved å legge ut tau å halde seg i. Vidare mot toppen vel vi truleg å gå på kanten av breen, eller om naudsynt over breen i tau. På siste bratte del av turen opp til toppen kan det òg vere aktuelt å bruke tau. Turen vil venteleg ta 9-10 timar. Påmelding innan 14.august til Marte Kviberg, 90 78 83 54.

Leiar Katrine Fjellestad Aske, Lyngveien18,6823 Sandane E-post: Katrine.aske@sfe.no. Tlf.474 56 485 midtrenordfjord.turistforeningen.no

Dato 26.05. Mai/juni 09.06. 15.–16.06. 16.06. Juli 07.07. 28.07. 03.–04.08. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 01.09. 01.09. 29.09. 29.09. 17.11. 08.12.

Rute Veslevatnet-Fidjevårstøylen – oppstart sommar Turbotrim Eikeneshesten Veten Hestenesstøylen m/overnatting Snønipa frå Myklebust Turbotrimpostar – sommar Sunndalsnipa Lodalskåpa frå Bødalen Skjeringane/ Skjerdalen Gimmestadstøylen-Svarthammaren(sørstranda) Gjegnen frå Hope Villevatnet, «Vi vandrar saman» Hylletur frå Ålfoten Kom deg ut-dag på Utigardsetra Kom deg ut-dag m/vassaktivitet-Gloppen Camping Felden Norsetra Mat på bål, gapahuken på Vereide Lommelykttur Lommelykttur, Runnevang/Gimmestad. Premieutdeling

Tur BTG F F/BTE BTG T BTG F T T BTG T BTE T BTE BTG T BTE BTG BTE BTG

Type Fot Fot Fot Fot Fot/bre Fot Fot Fot/bre Fot Fot Fot Kano Fot Fot Leik Fot Fot Fot Fot Fot

MNT har 10 Turbotrimpostar for born i Gloppen kommune, BTE) Barnas Turlag Eid BTG) Barnas Turlag Gloppen, F) familietur (born 10 +), T) trena personar

På turen til Falketind blir det nokre bratte parti og det kan bli brekryssing. Foto: Marino J. Ask.

Felden ligg i Volda, men turen startar frå Eid-sida. Foto: Ove Lotsberg

Felden (1272 moh.)

Balestrand og Høyanger Turlag Leiar Daniel Longfellow, Hålandsvegen 38, 6993 Høyanger E-post: mail@daniellongfellow.com. Tlf. 466 77 613.

Dato Dato 02.06. 18.08. 18.08 01.09.

Rute Rute Skårseggja Kjeipen , «Vi vandrar saman» Falketind Høyanger – Måren

Type Fot Fot Fot Fot Fot

1. SEPTEMBER: Toppen ligg i Volda kommune, men vi startar frå Harpefossen skisenter sitt trekk Furuhogane (Eid). Etter ca. 45 minutt er vi oppe i Kjenndalen, der vi tek fyrste pausen. Turen går vidare opp mellom Sandegga og Lisje-Toren i retning mot Frøskaret. Etter kvart kjem vi inn på stien som kjem frå Laurdalen. Denne følgjer vi bratt opp mot toppen. Felden er ein av dei høgaste toppane i området, så her har vi god utsikt! På toppen

Tur T T T T T

BHT har 6 turpostar, T) trena personar

er der ei plate med markør mot dei ulike toppane vi ser. Ein ser både til Nordfjord og heilt ut på sunnmørskysten. Det skal også ha stått eit offerhus her, sidan fjelltoppen vart rekna som ein heilag stad. Segna fortel at denne toppen var eit heksefjell. Det skal vere funne både negler, menneskehår og andre leivningar frå farne tider. Turen tek ca. åtte timar, og Jon Balsnes er turleiar. Vel møtt til turlagstur!

Aktiv året rundt

- start hos oss!

Gode tilbod i butikken Masiknvask

Vi kan tilby: • Maskinvask • Sjølvvask • God plass til inn og utkøyring • Gratis mattevask • Gratis støvsugar • Stå under tak og vask bilen din

Sjølvvask

Førde Bil og Rekvisita • Tlf. 57 82 14 44

Mattevask

– en del av NorTekstil

Støvsugar

www.jobbpartner.no

Øyrane 1, 6800 Førde, tlf. 906 12 222 Hjellegata 6, 6900 Florø, tlf. 57 75 00 75 Gate 1 nr 55, 6700 Måløy, tlf. 415 35 660


findriv.no

30

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Den må tidleg krøkjast som god trafikant skal bli!

Skulane – saman med foreldre – har eit stort medansvar også her. Trafikkopplæring i skulen er populært og haldningskapande. NAF har årvisse sykkeltevlingar for skuleelevar. Eit populært tiltak. Her blir Thuva og Lasse hylla av medelevar før avreise til landsfinalen i sykling.

Foto: Janette Sandbæk Håland, Ringsaker blad

NAF-testar og EU-kontroll

? L I B R A L K E I FE R Kontakt NAF!

Medlemskap i NAF? Foto: Peter Førsund

På NAF-senteret har du tilgang til eit vidt spekter av testar som dekkjer dei fleste behov ved kjøp, sal eller vedlikehald av bil. Her er Øyvind Dvergsdal (t.h.) og Roy Vallestad travelt opptekne med å saumfare understellet på ein bil.

Som NAF-medlem kan du vere trygg på at du får hjelp uansett årsak. NAF-medlemskapet er personleg, som tyder at du får hjelp uansett om du køyrer eigen bil eller andre sin bil, leigebil eller er passasjer. Treng du hjelp ring NAF sin døgnopne telefon 08 505. Medlemskap med veghjelp er det vanlegaste medlemskapet. Kostar kr. 1060,- for året for ein person. Meir om medlemskap o.a. på telf. 08 505, eller www.naf.no. NB: NAF tilbyr også eigen forsikring. Vurder også NAF Xtra , NAF-medlemane sitt eige Visakort med m.a. 3% og 4% bonus på utvalde produkt og tenester.

NAF-avdelingane i Sogn og Fjordane Fjordane og Ytre Sogn, Nordfjord, Indre Sogn og Årdal Tel. 08 505 - www.naf.no


31

Turmagasinet Sogn og Fjordane Turlag 2013

Overnatting i Sogn og Fjordane ASKVOLL

FLORØ

LÆRDAL

Bulandsferie 6987 Bulandet Tlf. 91 64 71 96 / 91 69 19 18 E-post: bulandsferie@gmail.com www.bulandsferie.no

Færøykavlen Sjøbu og hytter Wenche og Oddmund Hovden Furesund 6900 Florø Tlf. 971 27 359 E-post: w.hovden@enivest.net www.kavlen.net

Lærdal Ferie & Fritidspark Lærdal Sport og Rekreasjon Grandavegen 5 6886 Lærdal Tlf. 57 66 66 95 E-post: info@laerdalferiepark.com www.laerdalferiepark.com www.laerdalsport.com

GAULAR

SOLUND

Sande Kro og Hotell 6973 Sande i Sunnfjord Tlf. 57 71 80 50 E-post: post@sandehotel.no www.sandehotel.no

Hjønnevåg Camping og Rorbuferie AS Hjønnevåg 6928 Kolgrov Tlf. 917 92 230 – 577 86 790 E-post: post@eurocamping.no www.solundferie.no

AURLAND Flåmsbrygga Hotell & Ægir Bryggeri og Pub 5742 flåm Tlf. 57 63 20 50 E-post: mail@flamsbrygga.no www.flamsbrygga.no Vangsgaarden Abelheim 5745 Aurland Tlf. 57 63 35 80 E-post: vangsgas@online.no www.vangsgaarden.no Østerbø Fjellstove Aurlandsdalen 5745 Aurland Tlf. 57 63 11 77 E-post: post@aurlandsdalen.no www.aurlandsdalen.com

GLOPPEN Gloppen Camping og Fritidssenter AS 6823 Sandane Tlf. 57 86 62 14 E-post: post@gloppen-camping.no www.gloppen-camping.no

HØYANGER BALESTRAND Kviknes Hotell Kviknesvegen 8 6898 Balestrand Tlf. 57 62 42 00 E-post: booking@kviknes.no www.kviknes.no

Øren Hotel AS Elvegata 14 6993 Høyanger Tlf. 57 70 76 00 Fax: 57 70 76 01 E-post: post@orenhotel.no www.orenhotel.no

Midtnes Hotel Kong Belesveg 33 6898 Balestrand Tlf. 57 69 42 40 E-post: booking@midtnes.no www.midtnes.no

JØLSTER

BREMANGER

Jølstraholmen Camping og Hytter Postboks 11 6847 Vassenden Tlf. 95 29 78 79 E-post: post@jolstraholmen.no www.jolstraholmen.no www.facebook.com/jolstraholmen

Knutholmen & Kafe Vest 6729 Kalvåg Tlf. 57 79 69 00 E-post: post@knutholmen.no www.knutholmen.no Langesjø Hyttegrend Myklebustdalen 6737 Ålfoten Tlf. 974 40 141 E-post: ahm.langesjo@enivest.no Bremanger Kystturisme AS «Havly», Iglandsvik 6727 Bremanger Tlf. 57 79 21 30 E-post: havly.bremanger@enivest.no Svelgen Hotell Postboks 34 6721 Svelgen Tlf. 577 96 520 E-post: post@svelgenhotell.no www.svelgenhotell.no

Jølvassbu Camping 6847 Vassenden Tlf. 920 62 203 – 922 23 698 E-post: post@jolvassbu.no www.jolvassbu.no

Best Western Skei Hotel Postboks 23 6841 Skei i Jølster Tlf. 57 72 78 00 E-post: info@skeihotel.no www.skeihotel.no Øvrebø Hytter og Motell Vassenden 6847 Jølster Tlf. 57 72 71 26 / 901 96 272 E-post: ivar@isunde.no www.hytteutleige.no

Kverhellen hytte- og båtutleie 6928 Kolgrov Tlf. 57 78 66 51 – 993 74 366 E-post: kverhellen@gmail.com www.kverhellenhytteutleie.no

STRYN Stryn Camping Heilårsope i Stryn sentrum 6783 Stryn Tlf. 57 87 11 36 E-post: post@stryn-camping.no www.stryn-camping.no Briksdalsbre Fjellstove 6792 Briksdalsbre Tlf. 57 87 68 00 E-post: post@briksdalsbre.no www.briksdalsbre.no Oldevatn Camping 6788 Olden Tlf. 57 87 59 15 – 993 00 967 E-post: post@oldevatn.no www.oldevatn.no Innvik Fjordhotell Rv60 Innvik 6793 Innvik Tlf. 57 87 49 90 E-post: post@innvikfjordhotell.no www. innvikfjordhotell.no Hotel Alexandra 6789 Loen Tlf. 57 87 50 00 E-post: alex@alexandra.no www.alexandra.no Lo-Vik 6789 Loen Tlf. 57 87 76 19 E-post: post@lo-vik.no www.lo-vik.no

Hotel Loenfjord 6789 Loen Tlf. 57 87 57 00 E-post: post@loenfjord.no www.loenfjord.no PlusCamp Sande Camping 6789 Loen Tlf. 57 87 45 90 E-post: post@sande-camping.no www.sande-camping.no Loenvatn feriesenter 6789 Loen Tlf. 40 24 68 71 E-post: tor.sande@enivest.net www.loenvatn.com

VÅGSØY Skongenes Fyr Ytre Nordfjord Turlag 6701 Måløy Tlf. 938 54 398, 992 27 470, 917 18 123 www.ynt.no/ut.no/hytte/ skongenes-fyr SlowTur® på Kråkenes Fyr 6710 Raudeberg Tlf. 950 23 668 E-post: bettina@slowtur.no www.krakenesfyr.no www.slowtur.no

ÅRDAL Klingenberg Hotel Torget 7 6885 Årdalstangen Tlf. 57 66 58 00 E-post: post@klingenberghotel.no www.klingenberghotel.no


32

Bli medlem i Turlaget HER ER NOKRE MEDLEMSFORDELAR: • Du får rabatt på over 490 turistforeiningshytter i heile landet. • 19 av dei er lokallagshytter i vårt fylke. • Du kan få eigen nøkkel (mot depositum) som passar til ein standardlås på mest alle DNT sine sjølvbetente og ubetente hytter. • Seks årlege nummer av Fjell og Vidde, medlemsbladet UT til ungdom frå 13–26 år og DNT si årbok. • Du får medlemspris på turar og kurs, men dei fleste lokallagsturane er gratis. • Du får kjøpe turbøker og kart til medlemspris. • Du får rabatt på sportsutstyr hjå Sport1, Chatlet. • Du får rabatt på hyttene til turistforeiningane i Sverige og Island. • Du støttar arbeidet vårt for eit aktivt og naturvenleg friluftsliv.

Tur med DNT UNG Luster til Store Ringstind. Foto: Thea Øvregard Røhme.

Turmagasinet 2013 informasjonsavis for sogn og fjordane turlag  
Turmagasinet 2013 informasjonsavis for sogn og fjordane turlag  
Advertisement