Page 1

TLexoutput

Strona1 z 1

bariera /[barʲˈjɛra]/ (noun) 1 naturalna przeszkoda, która utrudnia lub uniemożliwia przemieszczanie się барье́р; 2 rzecz, która utrudnia powstanie jakiegoś zjawiska lub sytuacji барье́р: BARIERA JĘZYKOWA языково́й барье́р BARIERA NIE DO PRZEBYCIA непреодоли́мый барье́р; 3 płotek, poręcz, które wydzielają jakieś miejsce, uniemożliwiają przejście прегра́да czarny /[ˈʧ̑arnɨ]/ (adjective) 1 mający najciemniejszy możliwy kolor чёрный: CZARNE JAGODY черни́ка POT. CZARNA OWCA чёрная овца́ (бе́лая воро́на) CZARNY HUMOR чёрный ю́мор; 2 nielegalny чёрный: CZARNY RYNEK чёрный ры́нок; 3 pogardliwie o osobie czarnoskórej чёрный, негр dotyczyć /[dɔˈtɨʧ̑ɨʨ̑]/ (verb) mieć z czymś związek, odnosić się do каса́ться, относи́ться: TO DOTYCZY

KAŻDEGO! Это каса́ется ка́ждого! TO NIE DOTYCZY DANEJ SPRAWY. Это к да́нному де́лу не отно́сится.

granica /[ɡrãˈɲiʦ̑a]/ (noun) 1 umowna linia oddzielająca państwa, regiony грани́ца: GRANICA PAŃSTWOWA

госуда́рственная грани́ца JECHAĆ ZA GRANICĘ е́хать за грани́цу POSZERZAĆ WŁASNE GRANICE расширя́ть свои́ грани́цы; 2 mat. wartość, do której zmierza ciąg lub funkcja преде́л

jeżeli /[jɛˈʒɛlʲi]/ (conjunction) spójnik służący do rozpoczynania zdań podrzędnych określających warunek zajścia wydarzenia ze zdania głównego е́сли: JEŻELI TYLKO е́сли то́лько JEŻELI PAN SOBIE ŻYCZY е́сли

вы хоти́те

maszyna /[maˈʃ$na]/ (noun) rzecz zmechanizowana, urządzenie маши́на: MASZYNA DO PISANIA пи́шущая ̃

маши́нка MASZYNA DO SZYCIA шве́йная маши́на MASZYNY ROLNICZE сельскохозя́йственные маши́ны

przepis /[ˈpʃɛpʲis]/ (noun) 1 zasada prawna пра́вило: PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO пра́вила доро́жного движе́ния WBREW PRZEPISOM вопреки́ пра́вилам; 2 sposób przygotowania potrawy реце́пт:

PRZEPIS KUCHARSKI кулина́рный реце́пт

stan /[stãn]/ (noun) 1 sytuacja, stopień czegoś, poziom sprawności w danej chwili (kondycja) состоя́ние, положе́ние : STAN ZDROWIA состоя́ние здоро́вья STAN CYWILNY семе́йное положе́ние STAN RZECZY положе́ние веще́й BYĆ W STANIE быть в состоя́нии; 2 ilość, wielkość czegoś уровень: POZIOM WODY W RZECZE у́ровень воды́ в реке́; 3 odrębna jednostka administracyjna niektórych państw штат (в США), госуда́рство: RACJA STANU интере́сы госуда́рства MĄŻ STANU госуда́рственный де́ятель; 4 nastrój настрое́ние: JESTEM W ZŁYM HUMORZE. Я в плохо́м настрое́нии. termin /[ˈtɛrmʲĩn]/ (noun) 1 wyraz o specyficznym znaczeniu те́рмин: TERMIN JĘZYKOZNAWCZY лингвисти́ческий те́рмин; 2 czas przeznaczony na wykonanie czegoś срок: TERMIN WAŻNOŚCI срок

го́дности OSTATECZNY TERMIN после́дний срок W TERMINIE в срок PRZED TERMINEM досро́чно

zebra /[ˈzɛbra]/ (noun) 1 afrykański ssak z rodziny koniowatych z charakterystycznymi pasami na sierści зе́бра; 2 przejście dla pieszych пешехо́дный перехо́д („зе́бра”)

file:///C:/Users/sasza/Desktop/Słownik%20polsko-rosyjski%20mLingua%20-%20Pol... 2013-01-14

Słownik polsko-rosyjski  

Zamieszczam słownik polsko-rosyjski, gdyż w formie PDF w odwrotnej kombinacji jest złe kodowanie znaków (chociaż osobiście ubolewam nad tym,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you