Page 1

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 2º ESO  Comprender o concepto de tecnoloxía. Identificar a necesidade para crear un obxecto  Ser capaces de levar á práctica as fases dun proceso tecnolóxico. Identificar e resolver problemas  Adquirir destreza no manexo dos instrumentos de debuxo  Debuxar un obxecto a man alzada  Representar un obxecto en perspectiva cabaleira e mediante as vistas.  Clasificar materiais de uso común: madeira e metáis.  Coñecer e diferenciar as propiedades mási importantes da madeira  Coñecer as distintas ferramentas para madeira e empregalas axeitadamente  Identificar e secuenciar as distintas técnicas de traballo con madeira  Coñecer e describir as propiedades básicas dos metais como materiais técnicos moi empregados.  Distinguir os metais ferrosos, composición e propiedades, así e o proceso de obtención do aceiro.  Identificar os metais non ferrosos: propiedades e composición das aliaxes máis importantes.  Identificar as aplicacións técnicas máis usuais dos metais.  Coñecer e diferenciar as técnicas de conformación dos materiais metálicos.  Coñecer e poñer en práctica de forma correcta as técnicas básicas de manipulación, unión e acabamento dos materiais metálicos, cumprindo as medidas de seguridade axeitadas.  Analizar distintas estruturas, identificando os seus elementos  Coñecer os distintos perfís que se empregan nas estruturas  Identificar os esforzos dos elementos dunha estrutura. Saber cómo reforzar estruturas  Coñecer e definir as unidades das principais magnitudes eléctricas. Usar simboloxía eléctrica  Describir o funcionamento de circuitos eléctricos sinxelos  Resolver problemas sinxelos empregando a lei de Ohm. Montar circuitos sinxelos  Diferenciar hardware de software  Elexir un soporte de almaceamento de datos  Identificar os componentes fundamentais do ordenador  Relacionar cada periférico co porto co que se conecta e diferencialos  Iniciar e apagar un sistema operativo  Crear accesos directos a aplicacións, copiar e mover carpetas o arquivos no escritorio  Organizar o escritorio e manexar o panel de control  Manter posturas saudables ó empregar o ordenador  Sinalar as acción que podemos levar a cabo cun procesador de texto  Escribir e modificar un texto. Realizar táboas  Debuxar e modificar autoformas  Definir internet e enumerar as súas posibilidades e principais problemas.  Navegar dentro de páxinas dunha mesma web  Procurar información empregando un buscador e nunha enciclopedia virtual

Criterios 2º  

Criterios avaliación2º

Criterios 2º  

Criterios avaliación2º