Page 1

Vakuutustutkimus 2016 Syyskuu 2016

IROResearch Oy


SISÄLTÖ • • • • • • • •

Johdanto Mielipiteet vakuutuksista ja vakuutusyhtiöistä Korvausmenettely Vakuutusasioiden hoito Riskitietoisuus Lakisääteisen sosiaaliturvan riittävyys Yhteiskunnan ja yksilön vastuunjako Vapaaehtoiset vakuutukset • Kotivakuutus • Matkavakuutus • Eläkevakuutus • Henkivakuutus, lainaturvavakuutus • Sairauskuluvakuutus Aineiston rakenne

finanssiala.fi


JOHDANTO 1/3 •

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten: • mielipiteitä vakuutuksista ja vakuutusyhtiöistä • riskitietoisuutta ja riskienhallintaa • vakuutusten käyttöä ja kokemuksia korvauskäytännöstä • näkemystä yksilön ja yhteiskunnan vastuunjaosta.

Kyseessä on seurantatutkimus, jolla suomalaisten asennoitumista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin on tutkittu säännöllisesti koko 2000-luvun ajan. Vuoden 2012 tiedot kerättiin henkilökohtaisissa haastatteluissa vastaajien kodeissa osana Taloustutkimuksen Omnibustutkimusta. Haastatteluja on tehty noin 1000 joka kierroksella.

Vuoden 2016 tutkimuksen on toteuttanut IROResearch Oy (kuten myös vuoden 2014 tutkimuksen). Tutkimus tehtiin internetissä IRONetPanelissa 7.-18.9. ja vastaajia oli 1000, joten otos on valtakunnallisesti edustava.

finanssiala.fi


JOHDANTO 2/3 •

IRONetPanel on puhelimitse (CATI ) värvätty paneeli, joka edustaa suomalaisia sähköpostin omaavia internetin käyttäjiä valtakunnallisesti kaikissa ikäryhmissä. IRONetPaneliin ei voi ilmoittautua mukaan, eli passiivisen itse valikoitumisen ongelmaa ei IRONetPanelin kautta tehtyjen tutkimusten yhteydessä esiinny. IRONetPanelissa on tällä hetkellä noin 43.000 henkilöä. Panelistien saamien tutkimuskutsujen määrää ja aihepiiriä seurataan tarkasti, jotta sama vastaaja ei saisi kutsuja liian usein samantyyppisiin ja tiettyä aihepiiriä käsitteleviin tutkimuksiin.

Kohderyhmään kuuluvat mannersuomalaiset 18-79-vuotiaat henkilöt.

Otos muodostettiin kiintiöpoiminnalla, jossa ensisijaisina kiintiöinä olivat kohderyhmän valtakunnallinen ikä- ja sukupuolijakauma ja toissijaisena vanhan läänijaon mukainen jakauma.

Tulokset painotettiin sukupuolen, iän ja vanhan läänijaon mukaan.

Tarkemmat taustatiedot on esitetty graafisesti raportin lopussa. finanssiala.fi


JOHDANTO 3/3 •

Tulokset on esitetty pääasiassa prosenttijakaumien ja keskiarvojen avulla ja ne on ristiintaulukoitu taustamuuttujittain.

Tulosten atk-taulukoinnissa on käytetty khii2- ja t-testiä, jotka testaavat kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla poikkeaako tulos muista tilastollisesti merkittävästi.

finanssiala.fi


MIELIPITEET VAKUUTUKSISTA JA VAKUUTUSYHTIÖISTÄ


MIELIPITEET VAKUUTUKSISTA JA VAKUUTUSYHTIÖISTÄ • Vakuutusyhtiöiden korvaushalukkuuteen suhtaudutaan edelleen skeptisesti, peräti kolme neljästä on sitä mieltä, että vakuutusyhtiöt pyrkivät vakuutusehtoihin vetoamalla vapautumaan korvausten maksusta. • Omat ja perheensä riskit on kartoittanut edelleen kolme neljäsosaa vastaajista ja he pitävät nykyistä vakuutusturvaansa riittävänä. Pienituloisimmat olivat hieman harvemmin tätä mieltä kuin muut. • Noin kaksi kolmasosaa vastaajista sanoo tietävänsä mitä heidän vakuutuksensa korvaavat, nuorimmat ja vanhimmat ikäryhmät tietävät tämän muita paremmin. • Vakuutusyhtiöiden verkkopalveluja pidetään melko kattavina ja helppokäyttöisinä. Sen sijaan mobiilipalvelujen tarpeiden vastaavuuteen peräti 60% ei osaa ottaa kantaa lainkaan. • Vakuutusten ominaisuuksien ja vakuutusmaksujen vertailua pidetään pikemminkin vaikeana kuin helppona, mutta nyt hieman helpompana kuin kaksi vuotta sitten. Kaikkein nuorimmat vastaajat tuntuvat ymmärtävän vakuutusehtoja ja niiden vertailua selvästi muita paremmin. • Vain hyvin harvat ovat sitä mieltä, että on hyväksyttävää liioitella vahingon määrää korvaushakemuksessa. Nuorempien mielestä se on hyväksyttävämpää kuin vanhempien ikäryhmien. • 17% vastaajista tuntee jonkun, joka on huijannut vakuutusyhtiötä, mutta selvästi harvempi kuin vuonna 2012. Miehet tuntevat naisia useammin tällaisen henkilön, samoin 30-39 –vuotiaat, ylioppilas- tai opistotutkinnon suorittaneet sekä yli 50 000 € vuodessa ansaitsevat. finanssiala.fi


MIELIPITEET VAKUUTUKSISTA JA VAKUUTUSYHTIÖISTÄ Mitä mieltä olette seuraavista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin liittyvistä väittämistä? % vastaajista, (n=1000 vuonna 2016) 0%

20 %

Vakuutusyhtiöt pyrkivät vakuutusehtoihin vetoamalla vapautumaan korvausten maksusta

Vakuutustuotteiden tarjoaman turvan ja vakuutusmaksujen vertailtavuus on helppoa

3

On hyväksyttävää liioitella vahingon määrää korvaushakemuksessa

3

13

18

10

9

3 Osittain samaa mieltä

2

11

4

10 3

15

60

7

34

36

20

6

22

46

100 %

7

26

49

11 5

12

47

15

Vakuutusyhtiöiden verkkopalvelut ovat kattavia ja helppokäyttöisiä

80 %

41

26

Tiedän, mitä ottamani vakuutukset korvaavat

4 Täysin samaa mieltä

60 %

34

Olen kartoittanut omat ja/tai perheeni riskit ja nykyinen vakuutusturvani on riittävä

Vakuutusyhtiöiden mobiilipalvelut vastaavat tarpeitani

40 %

26 2 Osittain eri mieltä

54 1 Täysin eri mieltä

7 8 En osaa sanoa

finanssiala.fi


TUNTEE VAKUUTUSYHTIÖITÄ HUIJANNEEN HENKILÖN Tunnen henkilön, joka on huijannut vakuutusyhtiötä? % vastaajista 0%

20 %

2010, n=994

2016, n=1000

60 %

80 %

100 %

3

72

25

2012, n=1026

2014, n=1000

40 %

2

71

27

11

70

19

13

70

17

Kyllä

En

En osaa sanoa

finanssiala.fi


KORVAUSMENETTELY


KORVAUSMENETTELY • Edelleen kolmasosalle vastaajista on sattunut viimeisen vuoden aikana vahinko, josta on hakenut korvausta vakuutusyhtiöstä. Korvausten hakeminen oli yleisempää naisilla kuin miehillä, samoin se oli sitä yleisempää mitä korkeampi koulutus tai mitä suuremmat tulot vastaajalla oli. Ikäryhmistä vähiten korvauksia hakivat yli 60-vuotiaat. • Eniten korvauksia haettiin autovakuutuksesta (30 % niistä joille oli vuoden aikana sattunut vahinko, josta on haettu korvausta). Seuraavaksi eniten korvauksia haettiin kotivakuutuksesta erilaiset vahinkotapaukset yhteenlaskettuna (24 %) sekä sairauskuluvakuutuksesta (14 %). • Suurin osa (86 %) vastaajista sai mielestään hyvää palvelua vakuutusyhtiössä vahinkotilanteessa, mutta erittäin hyvänä palvelua piti nyt harvempi kuin vuonna 2014. Suurin osa oli myös sitä mieltä, että korvaus oli vakuutusehtojen mukainen (87 %) ja korvaushakemus käsiteltiin viivytyksettä (83 %). Lähes joka neljäs ei osannut ottaa kantaa käytettävissä olevista valitus- ja muutoksenhakumenettelyistä ilmoittamiseen. • Korvaushakemuksista 85 prosenttia hyväksytään ja 7 prosenttia hylätään. Hakemuksen käsittely oli kesken 6 prosentilla vastaajista. • Korvaushakemuksia tehtiin selvästi eniten verkossa, 66% tietokoneella ja 7% matkapuhelimella. Sen sijaan kukaan ei ollut tehnyt vielä korvaushakemusta älypuhelinsovelluksen kautta. Vain joka kymmenes vastaaja hakee korvausta konttorissa. finanssiala.fi


HAKENUT VAKUUTUSYHTIÖLTÄ KORVAUSTA Onko teille viimeksi kuluneen vuoden aikana sattunut vahinko, josta olette hakenut vakuutusyhtiöltä korvausta? % vastaajista 0%

2010, n=994

2012, n=1026

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

78

22

76

24

2014, n=1000

33

67

2016, n=1000

32

68

Kyllä

Ei

finanssiala.fi


MISTÄ VAKUUTUKSESTA HAKENUT KORVAUSTA Mistä vakuutuksesta olette hakenut korvausta viimeksi sattuneessa vahinkotapauksessa? % vastaajista, jotka ovat hakeneet korvausta 0 Autovakuutus (kasko) Sairauskuluvakuutus Matkavakuutus Kotivakuutus, vuoto- tai vesivahinkotapauksessa Muu kotivakuutus* Vapaa-ajan tapaturmavakuutus Lemmikkieläinvakuutus Kotivakuutus rikostapauksessa Kotivakuutus myrskyvahinkotapauksessa Kotivakuutus vastuu- tai oikeusturvatapauksessa Liikennevakuutus (henkilövahingossa) Urheiluvakuutus (lajikohtainen lisenssi) Työtapaturmavakuutus Kotivakuutus palovahinkotapauksessa Muu En osaa sanoa

10

20

30

40

30 14 9 8 8 6 5 4 2 2 2 2 2 0 4 2

2016, n=324

2014, n=333

*Laskettu avoimista

finanssiala.fi


MITÄ KAUTTA TEKI KORVAUSHAKEMUKSEN Mitä kautta teitte korvaushakemuksen? % vastaajista, jotka ovat hakeneet korvausta 0

10

20

30

40

50

60

70

80

66

Internetissä, tietokoneella* 10

Vakuutusyhtiön konttorissa Internetissä, matkapuhelimella

7

Vakuutusyhtiön asiamiehen kanssa

7 4

Puhelimitse*** Autoliikkeessä, matkatoimistossa, kaupassa,… 1 Pankissa

0

Vakuutusmeklarin kautta

0

Älypuhelinsovelluksella**

0 3

Muualla En osaa sanoa

* 2014 pelkkä internetissä, nyt eriteltynä internetissä tietokoneella/matkapuhelimella ** EI mukana 2014 *** 2016 ei mukana esikoodeissa, laskettu avoimista

2

2016, n=324

2014, n=333

finanssiala.fi


MIELIPITEET VAKUUTUSYHTIÖN KORVAUSMENETTELYSTÄ Millaista oli mielestänne vakuutusyhtiön korvausmenettely? % vastaajista, jotka ovat hakeneet korvausta (n=324 vuonna 2016) 0%

20 %

40 %

Korvaus oli vakuutusehtojen mukainen

60 %

80 %

75

12

Korvaus vastasi sattunutta vahinkoa

70

13

Korvaushakemukseni käsiteltiin viivytyksettä

69

14

Sain hyvää palvelua vakuutusyhtiöstä vahinkotilanteessa

Käytössä olevat valitus- ja muutoksenhakukeinot ilmoitettiin selvästi

4 Täysin samaa mieltä

3 Osittain samaa mieltä

65

48

2 Osittain eri mieltä

100 %

18

8

4

4 2

7

6

7

6

6

21

7

3

23

1 Täysin eri mieltä

4

4 3

En osaa sanoa

finanssiala.fi


KORVAUSHAKEMUKSEN HYLKÄYS Hylättiinkö korvaushakemuksenne? % vastaajista, jotka ovat hakeneet korvausta 0%

2010, n=201

20 %

2016, n=324

60 %

80 %

100 %

94

6

2012, n=210

2014, n=333

40 %

87

13

90

5

85

7

Kyllä

4 1

Ei

Hakemuksen käsittely on vielä kesken

6

2

Ei osaa sanoa

finanssiala.fi


VAKUUTUSASIOIDEN HOITO


VAKUUTUSASIOIDEN HOITO •

Lähes 60% vastaajista hoitaa tavallisimmin vakuutusasiansa internetissä tietokoneella, mikä on selvästi yleisempää kuin kaksi vuotta sitten. Lisäksi 16% kertoo tavallisimmin asioivansa matkapuhelimella internetissä. Nuoremmissa ikäryhmissä matkapuhelimella internetissä asiointi on yleisempää kuin vanhimmassa ikäryhmässä. Vain 10 prosenttia vastaajista ei koskaan hoida vakuutusasioita internetissä.

Vakuutusyhtiön konttorissa vakuutusasioita tavallisimmin hoitaa edelleen viidennes ja joskus siellä piipahtaa lähes puolet vastaajista. Mitä vanhempi vastaaja, sitä varmemmin hän käy vakuutusyhtiön konttorissa. Kolmannes vastaajista ei lainkaan hoida konttorissa vakuutusasioita.

finanssiala.fi


VAKUUTUSASIOIDEN HOITO Missä hoidatte tällä hetkellä vakuutusasioitanne? % vastaajista (n=1000 vuonna 2016) 0%

20 %

Internetissä, tietokoneella

40 %

60 %

80 %

Internetissä, matkapuhelimella Vakuutusyhtiön asiamiehen kanssa Pankissa

5

Älypuhelinsovelluksella

4

Autoliikkeessä, matkatoimistossa, kaupassa, postissa

2

Vakuutusmeklarin kanssa

3

6

47

37

11

3

54

27

16

2

34

45

19

2

10

30

58

Vakuutusyhtiön konttorissa

100 %

5

64

26

3

79

14

5

70

24

6

90 Tavallisimmin

Joskus

En lainkaan

En osaa sanoa

finanssiala.fi


VAKUUTUSASIOIDEN HOITO 1/2 Missä hoidatte tällä hetkellä vakuutusasioitanne? % vastaajista 0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Internetissä, tietokoneella* 2014, n=1000

48

2016, n=1000

37

14

58

30

2

10

2

Vakuutusyhtiön konttorissa 2014, n=1000

20

2016, n=1000

19

46

32

45

2

34

2

Internetissä, matkapuhelimella 2016, n=1000

16

27

54

3

52

4

Vakuutusyhtiön asiamiehen kanssa 2014, n=1000

10

2016, n=1000

11 Tavallisimmin

34 37

47 Joskus

En lainkaan

6 En osaa sanoa

* 2010-2014 pelkkä internetissä, nyt eriteltynä internetissä tietokoneella/matkapuhelimella

finanssiala.fi


VAKUUTUSASIOIDEN HOITO 2/2 Missä hoidatte tällä hetkellä vakuutusasioitanne? % vastaajista 0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Pankissa 2014, n=1000

5

2016, n=1000

5

69

24

3

64

26

5

Älypuhelinsovelluksella* 2016, n=1000

4

14

79

3

Autoliikkeessä, matkatoimistossa,… 2014, n=1000 1 2016, n=1000

2

18

78

2

70

24

5

Vakuutusmeklarin kanssa 2014, n=1000

2

94

2016, n=1000

3

90 Tavallisimmin

Joskus

4 6 En lainkaan

En osaa sanoa

* Älypuhelinsovellus ei mukana 2010-2014

finanssiala.fi


RISKITIETOISUUS


RISKITIETOISUUS • Vastaajilta tiedusteltiin missä määrin he kokevat erilaisten asioiden uhkaavan hyvinvointiaan. • Suurimpina uhkina koetaan pitkäaikainen sairaus tai tapaturmia sekä myös työttömyyttä tai lomautusta ja vastuuta lähiomaisen hoivasta. • Kahden vuoden takaiseen verrattuna riskien uhat eivät näytä kasvaneen. • 60-79-vuotiaat ovat selvästi muita huolestuneempia pitkäaikaisesta sairaudesta ( 58%), tapaturmista (49%), tulipaloista (45 %), puolison kuolemasta (40%), vastuusta lähiomaisen hoivasta (39%), sekä myrskyn, tulvan tai muun luonnonilmiön aiheuttamista vahingoista (32 %).

finanssiala.fi


NYKYISEN ELÄMÄNVAIHEEN RISKIEN UHKA Miten paljon arvioitte seuraavien riskien uhkaavan teidän ja/tai perheenne taloudellista hyvinvointia nykyisessä elämänvaiheessanne? % vastaajista, (n=1000 vuonna 2016) 0%

20 %

Pitkäaikainen sairaus

11

Tapaturma

10

Tulipalo

10

60 %

Työkyvyttömyys

7

14

Puolison kuolema (yksinhuoltajaksi tai leskeksi jääminen)

7

13

5

Avio- tai avoero (yksinhuoltajaksi tai yksin jääminen)

4

10

Eläkkeelle siirtyminen

4

10

9 20

41

28

44

21

50 48

29 59

21 3 Melko paljon

2 Melko vähän

1 Ei lainkaan

11 12 9 7 9

38

33

14

4 Paljon

4

53

22

Myrskyn, tulvan tai muun luonnonilmiön aiheuttama vahinko

7

50

15

10

34

24

7

100 % 10

31

18

Vastuu lähiomaisen hoivasta

80 %

44

23

13

Työttömyys/lomautus

40 %

10 8 6 En osaa sanoa

finanssiala.fi


NYKYISEN ELÄMÄNVAIHEEN RISKIEN UHKA Miten paljon arvioitte seuraavien riskien uhkaavan teidän ja/tai perheenne taloudellista hyvinvointia nykyisessä elämänvaiheessanne? Paljon+melko paljon -osuudet, % vastaajista 0

10

20

30

40

50

36

Pitkäaikainen sairaus 34

Tapaturma Työttömyys/lomautus

29

Vastuu lähiomaisen hoivasta

29 25

Tulipalo 21

Työkyvyttömyys

20

Puolison kuolema (yksinhuoltajaksi tai leskeksi jääminen)

19

Myrskyn, tulvan tai muun luonnonilmiön aiheuttama vahinko Avio- tai avoero (yksinhuoltajaksi tai yksin jääminen)

14

Eläkkeelle siirtyminen*

14

2016, n=1000

2014, n=1000

* Ei mukana 2014

finanssiala.fi


LAKISÄÄTEISEN SOSIAALITURVAN RIITTÄVYYS


LAKISÄÄTEISEN SOSIAALITURVAN RIITTÄVYYS RISKITILANTEISSA • Edelleenkään lakisääteisen sosiaaliturvan riittävyyteen ei uskota kovin vahvasti. • Sosiaaliturvan riittävyyteen uskotaan eniten työkyvyttömyyden, pitkäaikaisen sairauden eläkkeelle siirtymisen tai tapaturman sattuessa, mutta näihinkin uskoo vain noin neljännes vastaajista. • Sosiaaliturvan riittävyyteen suhtaudutaan samassa määrin nyt kuin kaksi vuotta sitten.

finanssiala.fi


LAKISÄÄTEISEN SOSIAALITURVAN RIITTÄVYYS RISKITILANTEISSA Kuinka hyvin uskotte lakisääteisen sosiaaliturvan riittävän turvaamaan taloudellista hyvinvointianne seuraavissa riskitilanteissa? % vastaajista, (n=1000 vuonna 2016) 0% Eläkkeelle siirtyminen

20 %

3

19

Työkyvyttömyys 2

22

40 %

60 %

20

58

Pitkäaikainen sairaus 2

19

59

Puolison kuolema (yksinhuoltajaksi tai leskeksi jääminen) 1 Vastuu lähiomaisen hoivasta 1 Avio- tai avoero (yksinhuoltajaksi tai yksin jääminen) 1

7 4 Paljon

35 2 Melko vähän

9 18

21

55

3 Melko paljon

8

22 25

39

9

12

46

9

9

12

51

10

11 16

51

17

100 %

20

47

Tapaturma 2

Työttömyys/lomautus 2

80 %

1 Ei lainkaan

14 19 En osaa sanoa

finanssiala.fi


YHTEISKUNNAN JA YKSILÖN VASTUUNJAKO


YHTEISKUNNAN JA YKSILÖN VASTUUNJAKO 1/2 • Neljä viidestä vastaajasta on edelleen sitä mieltä, että omistusasunnon ja muun varallisuuden ei tulisi jatkossakaan korottaa kunnallisten hoivapalvelujen asiakasmaksuja. • Perusterveydenhuollon valinnan vapauteen suhtaudutaan varsin myönteisesti, 70% pitää sitä hyvänä asiana. • Samassa määrin kannatetaan myös henkivakuutuskorvausten verohuojennuksen säilyttämistä. • Vapaaehtoisia vakuutuksia pidetään välttämättöminä lakisääteisen sosiaaliturvan täydentämiseksi, mutta nyt vähemmässä määrin kuin kaksi vuotta sitten. Tätä mieltä on nyt 72 prosenttia vastaajista. • Edelleen kolme neljäsosan mielestä omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle pitää olla nykyistä helpompaa ja houkuttelevampaa. • Henkivakuutusten välttämättömyyteen suhtautuu myönteisesti lähes 60% . • Neljä kymmenestä ei usko julkisen terveydenhuollon takaavan riittävät palvelut sairauksien varalle. • Myöskään lakisääteisen eläketurvan ei uskota takaavan riittävää toimeentuloa vanhuudessa, tätä mieltä on kuusi kymmenestä vastaajasta , mikä on aiempaa enemmän.

finanssiala.fi


YHTEISKUNNAN JA YKSILÖN VASTUUNJAKO 2/2 • Eläkeajan toimeentuloa varautuu itse täydentämään 48% hankkimalla omistusasunnon ja 16% sijoitusasunnon. Omistusasunnon tai sijoitusasunnon hankkiminen on nyt yleisempää kuin kaksi vuotta sitten. Aiempaa useampi, eli neljä kymmenestä sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin sekä vajaa 40% pankkitilille. • Suurin osa kaikista vastaajaryhmistä uskoo, että tulevaisuudessa kansalaiset joutuvat yhä enemmän itse kustantamaan terveyden- ja sairaanhoidon kustannuksia (83 %) ja vanhuuden hoivaan (86%) liittyvien palvelujen kustannuksia esimerkiksi oman vakuutuksen turvin. Näihin uskovien osuudet eivät ole kuitenkaan kasvaneet vuodesta 2014. • Neljä kymmenestä on valmis hankkimaan omalla kustannuksellaan esim. kotipalveluja täydentämään julkisen sektorin tarjoamia palveluja, neljännes puolestaan ei. Huomattavaa on, että kolmannes vastaajista ei ota tähän kantaa lainkaan. • Edelleen vain viidennes vastaajista uskoo pystyvänsä hankkimaan kaikki tarvitsemansa palvelut lakisääteisen eläkkeen turvin jos elää yli 80-vuotiaaksi. Miehet, korkeimmin koulutetut ja eniten ansaitsevat ovat luottavaisempia kuin muut.

finanssiala.fi


MIELIPITEET YHTEISKUNNAN JA YKSILÖN VASTUUNJAOSTA Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat näkemystänne yhteiskunnan ja yksilön vastuunjaosta? % vastaajista, (n=1000 vuonna 2016) 0%

20 %

Omistusasunnon tai muun varallisuuden ei tulisi jatkossakaan korottaa kunnallisten hoivapalvelujen asiakasmaksuja (nykyisin vain tulot korottavat)

24

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle pitää olla nykyistä helpompaa ja houkuttelevampaa

24

4

41

28

3 Osittain samaa mieltä

2 Osittain eri mieltä

1 Täysin eri mieltä

12 16 10

31

47

9

Julkinen terveydenhuolto takaa riittävät palvelut sairauksien varalta

3

6

21

40

8

5

11

50

10 17

4 15

48

17

Perheenhuoltajan kuolemaan on välttämätöntä varautua henkivakuutuksella

10

10

2 5

13

37

100 %

9

37

32

Vapaaehtoiset vakuutukset ovat välttämättömiä lakisääteisen sosiaaliturvan täydentämiseksi

80 %

28

34

Yhteiskunnan on tuettava perheiden varautumista perheenhuoltajan kuolemaan säilyttämällä henkivakuutuskorvauksen verohuojennus

4 Täysin samaa mieltä

60 %

50

On hyvä, että perusterveydenhuollossa ollaan siirtymässä valinnanvapauteen, jossa voin valita itselleni sopivimman hoitopaikan julkiselta tai yksityiseltä sektorilta

Lakisääteinen eläketurva takaa riittävän toimeentulon vanhuudessa

40 %

20

4 7

En osaa sanoa

finanssiala.fi


VARAUTUU ITSE TÄYDENTÄMÄÄN ELÄKEAJAN TOIMEENTULOA Oletteko varautunut tai aiotteko varautua itse täydentämään eläkeajan toimeentuloanne jollakin seuraavista tavoista? % vastaajista 0

10

20

30

40

50

Hankkimalla omistus-/sijoitusasunnon - Netto

51

Hankkimalla omistusasunnon

48

Sijoittamalla osakkeisiin tai rahastoihin

41

Säästämällä pankkitilille

38

Hankkimalla kiinteää omaisuutta (metsä, vapaa-ajan asunto)

22

Vapaaehtoisella eläkevakuutuksella tai PS-tilillä

22

Tekemällä ansiotyötä eläkkeellä

22

Hankkimalla sijoitusasunnon

16

Käänteisellä asuntolainalla

4

Kapitalisaatiosop. (Tavoitesäästö, Nordea Capital, Säästösop.) Muuten Ei mitään näistä En osaa sanoa

60

3 2 7 15 2016, n=1000

finanssiala.fi


PALVELUJEN KUSTANTAMINEN ITSE TULEVAISUUDESSA Uskotteko, että kansalaiset joutuvat tulevaisuudessa kustantamaan seuraavia palveluja yhä enemmän itse esim. oman vakuutuksen turvin tai muuten varautumalla? Terveyden- ja sairaanhoidon kustannuksia

Vanhuuden hoivaan liittyvien palvelujen kustannuksia % vastaajista

% vastaajista 0%

20 %

40 % 83

Kaikki, n=1000

60 %

80 % 100 % 8 9

0%

20 %

Kaikki, n=1000

40 %

60 %

80 % 100 %

86

6 8

88

47

SUKUPUOLI

SUKUPUOLI Nainen, n=513

84

8 8

Nainen, n=513

Mies, n=487

82

8 10

Mies, n=487

83

7 9

82

9 9

IKÄRYHMÄ

IKÄRYHMÄ

81

18-29 vuotta, n=230

11 9

18-29 vuotta, n=230 30-39 vuotta, n=160

86

5 9

40-49 vuotta, n=170

89

56

8 7

50-59 vuotta, n=170

89

38

8 11

60-79 vuotta, n=270

30-39 vuotta, n=160

85

6 9

40-49 vuotta, n=170

86

8 6

50-59 vuotta, n=170

85 81

60-79 vuotta, n=270

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

84 Kyllä

Ei

6 10 En osaa sanoa

finanssiala.fi


JULKISTEN PALVELUIDEN TÄYDENTÄMINEN OMALLA KUSTANNUKSELLA Olisitteko valmis täydentämään julkisia palveluja omalla kustannuksella (esim. ylimääräinen kotiapupalvelu)? % vastaajista (2016) 0%

20 %

40 %

60 %

100 %

35

25

40

Kaikki, n=1000

80 %

SUKUPUOLI

29

28

43

Mies, n=487

41

21

38

Nainen, n=513

IKÄRYHMÄ

40-49 vuotta, n=170

48

50-59 vuotta, n=170

49

Kyllä

31

21

26

25

28

29

43

60-79 vuotta, n=270

36

27

37

30-39 vuotta, n=160

52

20

28

18-29 vuotta, n=230

Ei

En osaa sanoa

finanssiala.fi


PALVELUJEN HANKKIMINEN LAKISÄÄTEISEN ELÄKKEEN TURVIN Uskotteko, että pystytte hankkimaan kaikki tarvitsemanne palvelut lakisääteisen eläkkeen turvin, jos elätte yli 80-vuotiaaksi? % vastaajista 0%

20 %

40 %

80 %

100 % 29

49

22

Kaikki, n=1000

60 %

SUKUPUOLI Nainen, n=513

35

51

14

23

47

29

Mies, n=487 IKÄRYHMÄ 18-29 vuotta, n=230

15

30-39 vuotta, n=160

15

40-49 vuotta, n=170

19

50-59 vuotta, n=170

20

Kyllä

26

59

27

53

24

56 31

36

33

60-79 vuotta, n=270

35

49

En

En osaa sanoa

finanssiala.fi


VAPAAEHTOISET VAKUUTUKSET


VAPAAEHTOISET VAKUUTUKSET • Vapaaehtoisista vakuutuksista yleisin on kotivakuutus (92 % vastaajista). • Vapaaehtoinen autovakuutus eli kasko (67 %) on toiseksi yleisin. Kasko on huomattavasti useammin vanhemmalla ikäryhmällä kuin nuoremmalla. • Kolmanneksi yleisin vapaaehtoisissa vakuutuksissa ovat henkilövahingot korvaava matkavakuutus (56%) sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutus (54 %) Tapaturmavakuutus on sitä yleisempi mitä korkeampi ammattiasema tai mitä suuremmat tulot vastaajalla on. Tapaturmavakuutuksia on nyt kuitenkin harvemmalla kuin vuonna 2014.

finanssiala.fi


VAPAAEHTOISET VAKUUTUKSET Mitä seuraavista vapaaehtoisista vakuutuksista teillä tai alaikäisillä lapsillanne on? % vastaajista (n=1000 vuonna 2016) 0 Kotivakuutus Vapaaehtoinen autovakuutus (kasko) Matkavakuutus, joka korvaa henkilövahingot Vapaa-ajan tapaturmavakuutus Henkivakuutus kuoleman varalta Sairauskuluvakuutus Vapaaehtoinen eläkevakuutus Säästöhenkivakuutus Lemmikkieläinvakuutus Urheiluvakuutus (lajikohtainen lisenssi) Lainaturvavakuutus Venevakuutus Metsävakuutus Kapitalisaatiosopimus (Tavoitesäästö, Nordea Capital, Säästösopimus) Jokin tuotekohtainen vakuutus (esim. kodinkone, silmälasit, kännykkä) Jokin yksittäiseen sairauteen liittyvä vakuutus (esim. syöpävakuutus) Muu Ei vakuutuksia En osaa sanoa

20

40

60

80

100 92

67 56 54 36 25 14 9 9 8 8 7 5 3 5 3 3 0 2 2016, n=1000

finanssiala.fi


KOTIVAKUUTUS


KOTIVAKUUTUS • Vastaajista 92 prosentilla on kotivakuutus. • Nuorilla ja alimmalla tuloluokalla on muita vähemmän kotivakuutuksia. • Omistusasunnossa asuvilla 95 prosentilla on kotivakuutus, kun taas vuokra-asunnossa asuvilla se on 87 prosentilla. • Kotivakuutusta pidetään tarpeellisena kaikille asumismuodosta riippumatta. Se on tärkeää niin kotitalouksille (95 %), vuokralla asuville (91 %) kuin opiskelija-asunnossa asuville (83 %).

finanssiala.fi


KOTIVAKUUTUS % vastaajista 0

20

40

60

80

100 92

Kaikki, n=1000 SUKUPUOLI

93

Nainen, n=513

92

Mies, n=487 IKÄRYHMÄ 18-29 vuotta, n=230

85 92

30-39 vuotta, n=160

93

40-49 vuotta, n=170

94

50-59 vuotta, n=170

98

60-79 vuotta, n=270 ASUU

95

Omistusasunnossa, n=679 Vuokra-asunnossa, n=263

87

finanssiala.fi


MIELIPITEET KOTIVAKUUTUKSESTA Mitä mieltä olette seuraavista kotivakuutusta koskevista väitteistä? % vastaajista, (n=1000 vuonna 2016) 0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Kotivakuutus on tarpeellinen kaikille kotitalouksille 2014, n=1000

77

18

3 11

2016, n=1000

78

17

3 11

Kotivakuutus on tarpeellinen vuokralla asuville

4 1 4

21

70

2016, n=1000

4 1 4

23

68

2014, n=1000

Kotivakuutus on tarpeellinen opiskelija-asunnossa asuvalle opiskelijalle 2014, n=1000

27

53

2016, n=1000

57

4 Täysin samaa mieltä

3 Osittain samaa mieltä

26 2 Osittain eri mieltä

1 Täysin eri mieltä

11

2

7

9

2

7

Ei osaa sanoa

finanssiala.fi


MATKAVAKUUTUS


MATKAVAKUUTUS • 89%:lla vastaajista on matkustaessaan henkilövahingot korvaava matkavakuutus. Vain 11 % kertoo, ettei ota matkalle mitään vakuutusta. • Mitä korkeampi koulutus ja mitä suuremmat tulot, sitä todennäköisemmin vastaajalla on matkavakuutus. Nuorimmassa ikäryhmässä matkavakuutuksen suosio on pienempi kuin muissa ikäryhmissä. • Enemmistö vastaajista katsoo, että matkasairaudet ja -tapaturmat korvaava vakuutus on tarpeellinen aina matkustettaessa. • Kolmannes vastaajista ajattelee virheellisesti, että vakavan matkasairauden tai -tapaturman tapahtuessa Suomen valtio järjestäisi tarvittaessa kotiinkuljetuksen. Huomioitavaa on, että 23 prosenttia vastaajista ei osaa sanoa onko väittämä totta vai ei.

finanssiala.fi


VAPAAEHTOINEN MATKAVAKUUTUS Onko teillä matkustaessanne... Kyllä-osuudet, % vastaajista 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

89

Kaikki, n=1000 TALOUDEN BRUTTOTULOT Alle 30.000 EUR/v, n=259

80 90

30.001- 50.000 EUR/v, n=200

92

50.001- 70.000 EUR/v, n=155

97

Yli 70.001 EUR/v, n=227 IKÄRYHMÄ 18-29 vuotta, n=183 30-39 vuotta, n=169

79 89

40-49 vuotta, n=189

92

50-59 vuotta, n=189

92

60-79 vuotta, n=270

91

finanssiala.fi


MIELIPITEET MATKAVAKUUTUKSESTA Mitä mieltä olette seuraavista matkavakuutusta koskevista väitteistä? % vastaajista, (n=1000 vuonna 2016) 0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Matkasairaudet ja -tapaturmat korvaava matkavakuutus on tarpeellinen aina matkustettaessa

72

2014, n=1000

23

70

2016, n=1000

4 1

21

5 13

Vakavan matkasairauden tai -tapaturman kohdatessa Suomen valtio järjestää minulle tarvittaessa kotiinkuljetuksen

2014, n=1000

20

2016, n=1000

21

4 Täysin samaa mieltä

10

13

3 Osittain samaa mieltä

14

32

13

2 Osittain eri mieltä

31

1 Täysin eri mieltä

24

23

Ei osaa sanoa

finanssiala.fi


VAPAAEHTOINEN ELÄKEVAKUUTUS


VAPAAEHTOINEN ELÄKEVAKUUTUS • 14% vastaajista on vapaaehtoinen eläkevakuutus. • Eläkevakuutuksia on 40-59-vuotiailla selvästi enemmän kuin muilla ikäryhmillä. Eläkevakuutus on myös sitä yleisempi, mitä korkeammat tulot ja mitä korkeampi koulutus vastaajalla on. Yrittäjistä ja johtavassa asemassa olevista noin 30 %:lla on vapaaehtoinen eläkevakuutus. • Suurin osa eläkevakuutuksista on vastaajien itsensä ottamia ja vain pieni osa työantajan ottamia.

finanssiala.fi


VAPAAEHTOINEN ELÄKEVAKUUTUS Mitä seuraavista vapaaehtoisista vakuutuksista teillä tai alaikäisillä lapsillanne on? Vapaaehtoinen eläkevakuutus Kyllä-osuudet, % vastaajista 0

10

20

30

40

14

Kaikki, n=1000 SUKUPUOLI

13

Nainen, n=513

FK:n Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat 2015 –tutkimus: -sijoituksia vapaaehtoisissa yksilöllisissä eläkevakuutuksissa 9% -aikoo sijoittaa vapaaehtoisiin yksilöllisiin eläkevakuutuksiin 3% -PS-tuotteita 2 %: suomalaisista - PS-tuotteisiin aikoo sijoittaa 1%

15

Mies, n=487 IKÄRYHMÄ 18-29 vuotta, n=230

2 19

30-39 vuotta, n=160

24

40-49 vuotta, n=170

23

50-59 vuotta, n=170 60-79 vuotta, n=270

9

AMMATTI Työväestö, n=232 Toimihenkilö, n=262 Johtava asema/yksityisyrittäjä, n=87

13 22 29

finanssiala.fi


VAPAAEHTOINEN ELÄKEVAKUUTUS Mitä seuraavista vapaaehtoisista vakuutuksista teillä tai alaikäisillä lapsillanne on? Vapaaehtoinen eläkevakuutus Kyllä-osuudet, % vastaajista 0

10

20

30

40

14

Kaikki, n=1000 KOULUTUS

8

Kansa-/perus-/keski-/ammattikoulu, n=261

11

Ylioppilas/opisto, n=251

19

Ammattikorkeak., n=220

18

Yliopisto/korkeakoulu, n=264 TALOUDEN BRUTTOTULOT Alle 30.000 EUR/v, n=271 30.001- 50.000 EUR/v, n=194 50.001- 70.000 EUR/v, n=154 Yli 70.001 EUR/v, n=224

5 13 17 24

finanssiala.fi


VAPAAEHTOINEN ELÄKEVAKUUTUS Eläkevakuutukseni on.. % vastaajista 0

20

40

60

80

100

13 Itse otettu 16

2 Työnantajan ottama 3

85 Ei ole 82

2016, n=1000

2014, n=1000

finanssiala.fi


VAPAAEHTOINEN HENKIVAKUUTUS VAPAAEHTOINEN LAINATURVAVAKUUTUS


VAPAAEHTOINEN HENKIVAKUUTUS VAPAAEHTOINEN LAINATURVAVAKUUTUS • Vastaajista 36 prosentilla on vapaaehtoinen henkivakuutus kuoleman varalta. • 50-59-vuotiailla ja yli 70 000 euroa vuodessa ansaitsevilla, johtavassa asemassa olevilla, toimihenkilöillä, +4 hengen talouksilla ja lapsiperheillä on eniten henkivakuutuksia. • Vapaaehtoisen henkivakuutuksen korvaus on useimmiten (31 %) 25 000 – 50 000 euroa. 30% vastaajista ei osaa sanoa henkivakuutuksensa korvaussummaa. • Vapaaehtoinen lainaturvavakuutus on kahdeksalla prosentilla vastaajista. Lainaturvan ottaneissa korostuvat 25-49 –vuotiaat, työväestö, lapsiperheet, +4 –hengen taloudet sekä 30 -70 000 € ansaitsevat.

finanssiala.fi


VAPAAEHTOINEN HENKIVAKUUTUS KUOLEMAN VARALTA Mitä seuraavista vapaaehtoisista vakuutuksista teillä tai alaikäisillä lapsillanne on? Henkivakuutus kuoleman varalta Kyllä-osuudet, % vastaajista 0

10

20

30

40

2010, n=994

39

2012, n=1026

2014, n=1000

2016, n=1000

50

41

37

36

finanssiala.fi


KORVAUKSEN SUURUUS Miten suuren korvauksen vakuutuksen edunsaajat saisivat, jos menehtyisitte nyt? % vastaajista 0

10

20

30

40

50

19

Alle 25.000 euroa

27

31

25.000 - 50.000 euroa 29

19

Yli 50.000 euroa

21

30

Ei osaa/halua sanoa 24

2016, n=361

2014, n=374

finanssiala.fi


VAPAAEHTOINEN LAINATURVAVAKUUTUS Mitä seuraavista vapaaehtoisista vakuutuksista teillä tai alaikäisillä lapsillanne on? Lainaturvavakuutus Kyllä-osuudet, % vastaajista 0 FK:n Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat 2015 –tutkimus: Asuntolainan määrä suomalaisilla keskimäärin 85 700 € Lainaturvakuutus 24 %:lla niistä joilla on lainaa 32 %:lla niistä joilla on asuntolainaa

5

10

2010, n=994

20

11

2012, n=1026

10

2014, n=1000

10

2016, n=1000

15

8

finanssiala.fi


VAPAAEHTOINEN SAIRAUSKULUVAKUUTUS


VAPAAEHTOINEN SAIRAUSKULUVAKUUTUS • Neljänneksellä vastaajista on vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus. • 30-39-vuotiaista sekä myös 40 -49 –vuotiaista kahdella viidestä on sairauskuluvakuutus, kun taas 6079-vuotiasta noin joka kymmenennellä on kyseinen vakuutus. • Itselle ja lapselle otettuja sairauskuluvakuutuksia on eniten. Vain pieni osa on työnantajan ottamia.

finanssiala.fi


VAPAAEHTOINEN SAIRAUSKULUVAKUUTUS Sairauskuluvakuutukseni on.. % vastaajista 0

20

40

60

80

18

Itselle otettu 16

12

Lapselle otettu

13

Tyรถnantajan ottama

2 3

75

Ei ole

74

2016, n=1000

2014, n=1000

finanssiala.fi


AINEISTON RAKENNE


AINEISTON RAKENNE Seuraavien sivujen graafeissa on esitetty aineiston rakenne seuraavien tekijöiden osalta: • Sukupuoli • Ikä • Ammattiryhmä • Koulutus • Elämäntilanne • Talouden koko • Asumismuoto • Talouden bruttotulot vuodessa • Asuinpaikka • Asuinalue (ent. lääni)

finanssiala.fi


AINEISTON RAKENNE 1/5 % vastaajista 0 SUKUPUOLI Nainen Mies IKÄRYHMÄ 18-29 vuotta 30-39 vuotta 40-49 vuotta 50-59 vuotta 60-79 vuotta AMMATTI Johtavassa asemassa oleva Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työväestö Yksityisyrittäjä Lomautettuna/työtön Maanviljelijä Opiskelija/koululainen Eläkeläinen Muu

10

20

30

40

50

60 51

49 23 16 17 17 27 3 14 12 23 5 6 1 10 22 3

finanssiala.fi


AINEISTON RAKENNE 2/5 % vastaajista 0

10

20

30

40

KOULUTUS

2

Kansakoulu

24

Perus-/keski-/ammattikoulu

25

Ylioppilas/opisto

22

Ammattikorkeakoulu

26

Yliopisto/korkeakoulu Muu

0

ELÄMÄNVAIHE

3

Asuu vanhempien luona

28

Asuu yksin omassa taloudessa

24

Asuu avo-/avioliitossa, ei lapsia

18

Asuu avo-/avioliitossa, alle 18-v lapsia kotona

3

Asuu avo-/avioliitossa, yli 18-v lapsia kotona

19

Asuu avo-/avioliitossa, lapset muuttaneet pois

2

Yksinhuoltaja, perheessä alle 18-v lapsia kotona Yksinhuoltaja, perheessä yli 18-v lapsia kotona Muu

1 2

finanssiala.fi


AINEISTON RAKENNE 3/5 % vastaajista 0

10

20

30

40

50

60

70

80

TALOUDEN KOKO

29

1 henkilö

46

2 henkilöä

11

3 henkilöä

10

4 henkilöä

5

5 henkilöä tai enemmän ASUMISMUOTO

68

Omistusasunto Työsuhdeasunto

1 26

Vuokra-asunto

3

Asumisoikeusasunto Osaomistusasunto

1

Opiskelija-asuntola / opiskelija-asunto

1

Muu

1

finanssiala.fi


AINEISTON RAKENNE 4/5 % vastaajista 0

5

10

15

20

TALOUDENBRUTTOTULOT VUODESSA

6

Alle 10.000 €

10

10.000 - 20.000 € 20.001 - 30.000 €

11

30.001 - 40.000 €

11 9

40.001 - 50.000 €

8

50.001 - 60.000 €

7

60.001 - 70.000 €

6

70.001 - 80.000 €

8

80.001 - 100.000 €

4

100.001 - 120.000 € 120.001 - 140.000 €

2

Yli 141.000 €

2

Ei osaa/halua sanoa

16

finanssiala.fi


AINEISTON RAKENNE 5/5 % vastaajista 0

10

20

30

40

50

ASUINPAIKKA

23

Pääkaupunkiseutu (Hki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)

14

Tampere / Turku

24

Muu yli 50.000 asukkaan kaupunki

22

Alle 50.000 asukkaan kaupunki

17

Maalaiskunta ASUINALUE

42

Etelä-Suomi

35

Länsi-Suomi

10

Itä-Suomi

9

Oulu Lappi

3

finanssiala.fi

Vakuutustutkimus 2016 kuvat  

Kyseessä on seurantatutkimus, jolla suomalaisten asennoitumista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin on tutkittu säännöllisesti koko 2000-luvun...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you