Issuu on Google+

VAKUUTUSTUTKIMUS 2016

Vakuutustutkimus on seurantatutkimus suomalaisten asennoitumisesta vakuuttamiseen ja vakuutusyhtiöihin. Tutkimusta on tehty säännöllisesti koko 2000-luvun ajan.

30.11.2016

VAKUUTUSTUTKIMUS 2016

|

1


SISÄLLYS

Tutkimuksen tavoite ja menetelmät Tavoite Menetelmät Mielipiteet vakuutuksista ja vakuutusyhtiöistä Korvausmenettely Vakuutusasioiden hoito Riskitietoisuus Lakisääteisen sosiaaliturvan riittävyys riskitilanteissa Yhteiskunnan ja yksilön vastuunjako Vapaaehtoiset vakuutukset Kotivakuutus Matkavakuutus Vapaaehtoinen eläkevakuutus Vapaaehtoinen henki- ja lainaturvavakuutus Sairauskuluvakuutus

2

|

VAKUUTUSTUTKIMUS 2016

3 3 3 4 5 6 7 8 8 11 11 12 13 13 14


Tutkimuksen tavoite ja menetelmät Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten: • mielipiteitä vakuutuksista ja vakuutusyhtiöistä • riskitietoisuutta ja riskienhallintaa • vakuutusten käyttöä ja kokemuksia korvauskäytännöstä • näkemyksiä yksilön ja yhteiskunnan vastuunjaosta Menetelmät Kyseessä on seurantatutkimus, jolla suomalaisten asennoitumista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin on tutkittu säännöllisesti koko 2000-luvun ajan. Vuoden 2016 tutkimuksen on toteuttanut IROResearch Oy (kuten myös vuoden 2014 tutkimuksen). Tutkimus tehtiin internetissä IRONetPanelissa 7.-18.9. Vastaajia oli 1000, joten otos on valtakunnallisesti edustava. IRONetPanel on puhelimitse (CATI) värvätty paneeli, joka edustaa suomalaisia sähköpostin omaavia internetin käyttäjiä valtakunnallisesti kaikissa ikäryhmissä. IRONetPaneliin ei voi ilmoittautua mukaan, eli passiivisen itse valikoitumisen ongelmaa ei IRONetPanelin kautta tehtyjen tutkimusten yhteydessä esiinny. IRONetPanelissa on tällä hetkellä noin 43.000 henkilöä. Panelistien saamien tutkimuskutsujen määrää ja aihepiiriä seurataan tarkasti, jotta sama vastaaja ei saisi kutsuja liian usein samantyyppisiin ja tiettyä aihepiiriä käsitteleviin tutkimuksiin. Kohderyhmään kuuluvat mannersuomalaiset 18 - 79 -vuotiaat henkilöt. Otos muodostettiin kiintiöpoiminnalla, jossa ensisijaisina kiintiöinä olivat kohderyhmän valtakunnallinen ikä- ja sukupuolijakauma ja toissijaisena vanhan läänijaon mukainen jakauma. Tulokset painotettiin sukupuolen, iän ja vanhan läänijaon mukaan. Tarkemmat taustatiedot on esitetty graafisesti raportin lopussa. Tulokset on esitetty pääasiassa prosenttijakaumien ja keskiarvojen avulla ja ne on ristiintaulukoitu taustamuuttujittain. Tulosten atk-taulukoinnissa on käytetty khii2- ja t-testiä, jotka testaavat kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla, poikkeaako tulos muista tilastollisesti merkittävästi.

VAKUUTUSTUTKIMUS 2016

|

3


Mielipiteet vakuutuksista ja vakuutusyhtiÜistä Yleinen mielikuva vakuutusyhtiÜiden korvaushalukkuudesta on skeptinen, kuten aiemmissakin tutkimuksissa. Peräti kolme neljästä on sitä mieltä, että vakuutusyhtiÜt pyrkivät vakuutusehtoihin vetoamalla vapautumaan korvausten maksusta. Kun asiaa kysytään niiltä, jotka ovat viimeisen vuoden aikana hakeneet korvausta sattuneesta vahingosta, tulos muuttuu päinvastaiseksi. Vastaajista 87 prosenttia on sitä mieltä, että korvaus oli vakuutusehtojen mukainen ja vastasi sattunutta vahinkoa (83 %), ks. tarkemmin kohta Korvausmenettely. Omat ja perheensä riskit on kartoittanut kolme neljäsosaa vastaajista ja he pitävät nykyistä vakuutusturvaansa riittävänä. Pienituloisimmat olivat hieman harvemmin tätä mieltä kuin muut. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista sanoo tietävänsä, mitä heidän vakuutuksensa korvaavat. Nuorimmat ja vanhimmat ikäryhmät kertovat tietävänsä tämän muita paremmin. VakuutusyhtiÜiden verkkopalveluja pidetään melko kattavina ja helppokäyttÜisinä. Sen sijaan vakuutusyhtiÜiden tarjoamiin mobiilipalveluihin peräti 60 prosenttia vastaajista ei osaa ottaa kantaa lainkaan. Vakuutusten ominaisuuksien ja vakuutusmaksujen vertailua pidetään pikemminkin vaikeana kuin helppona, mutta nyt hieman helpompana kuin kaksi vuotta sitten. Kaikkein nuorimmat vastaajat tuntuvat ymmärtävän vakuutusehtoja ja niiden vertailua selvästi muita paremmin. Vastaajista 12 prosenttia on täysin tai osin sitä mieltä, että on hyväksyttävää liioitella vahingon määrää korvaushakemuksessa. Lisäksi 8 prosenttia ei osaa kertoa mielipidettään. Nuorempien mielestä liioittelu on hyväksyttävämpää kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Vastaajista 17 prosenttia tuntee jonkun, joka on huijannut vakuutusyhtiÜtä. Lisäksi 13 prosenttia ei osaa sanoa, tunteeko vai ei.

0,(/,3,7((79$.8878.6,67$-$9$.88786<+7,g,67b

Mitä mieltä olette seuraavista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiÜihin liittyvistä väittämistä? YDVWDDMLVWD Q YXRQQD

9DNXXWXV\KWL|WS\UNLYlWYDNXXWXVHKWRLKLQYHWRDPDOODYDSDXWXPDDQ NRUYDXVWHQPDNVXVWD

9DNXXWXVWXRWWHLGHQWDUMRDPDQWXUYDQMDYDNXXWXVPDNVXMHQYHUWDLOWDYXXV RQKHOSSRD2QK\YlNV\WWlYllOLLRLWHOODYDKLQJRQPllUllNRUYDXVKDNHPXNVHVVD4

|

VAKUUTUSTUTKIMUS 2016  

2VLWWDLQVDPDDPLHOWl

 

  9DNXXWXV\KWL|LGHQYHUNNRSDOYHOXWRYDWNDWWDYLDMDKHOSSRNl\WW|LVLl7LHGlQPLWlRWWDPDQLYDNXXWXNVHWNRUYDDYDW

7l\VLQVDPDDPLHOWl

2OHQNDUWRLWWDQXWRPDWMDWDLSHUKHHQLULVNLWMDQ\N\LQHQYDNXXWXVWXUYDQL RQULLWWlYl

9DNXXWXV\KWL|LGHQPRELLOLSDOYHOXWYDVWDDYDWWDUSHLWDQL 2VLWWDLQHULPLHOWl

 7l\VLQHULPLHOWl

 (QRVDDVDQRD


Korvausmenettely Kolmasosa vastaajista kertoo, että hänelle on sattunut vuoden sisällä vahinko, josta on hakenut korvausta vakuutusyhtiöltä. Naiset ovat hakeneet korvausta useammin kuin miehet. Korvauksen hakeminen on sitä yleisempää mitä korkeampi koulutus tai suuremmat tulot vastaajalla on. Ikäryhmistä vähiten korvauksia hakivat yli 60-vuotiaat.

0,67b9$.8878.6(67$+$.(187.259$867$

Mistä vakuutuksesta olette hakenut korvausta viimeksi sattuneessa vahinkotapauksessa? YDVWDDMLVWDMRWNDRYDWKDNHQHHWNRUYDXVWD $XWRYDNXXWXV NDVNR

6DLUDXVNXOXYDNXXWXV 0DWNDYDNXXWXV .RWLYDNXXWXVYXRWRWDLYHVLYDKLQNRWDSDXNVHVVD 0XXNRWLYDNXXWXV 9DSDDDMDQWDSDWXUPDYDNXXWXV /HPPLNNLHOlLQYDNXXWXV .RWLYDNXXWXVULNRVWDSDXNVHVVD .RWLYDNXXWXVP\UVN\YDKLQNRWDSDXNVHVVD .RWLYDNXXWXVYDVWXXWDLRLNHXVWXUYDWDSDXNVHVVD /LLNHQQHYDNXXWXV KHQNLO|YDKLQJRVVD

8UKHLOXYDNXXWXV ODMLNRKWDLQHQOLVHQVVL

7\|WDSDWXUPDYDNXXWXV .RWLYDNXXWXVSDORYDKLQNRWDSDXNVHVVD 0XX (QRVDDVDQRD

        

Q 

Q 

*Laskettuavoimista

Useimmin korvausta haettiin autovakuutuksesta (30 % niistä, joille oli vuoden aikana sattunut vahinko). Seuraavaksi eniten korvauksia haettiin kotivakuutuksesta erilaiset vahinkotapaukset yhteenlaskettuna (24 %) sekä sairauskuluvakuutuksesta (14 %).

0,(/,3,7((79$.88786<+7,g1.259$860(1(77(/<67b Millaista oli mielestänne vakuutusyhtiön korvausmenettely?

YDVWDDMLVWDMRWNDRYDWKDNHQHHWNRUYDXVWD Q YXRQQD.RUYDXVROLYDNXXWXVHKWRMHQPXNDLQHQ

.RUYDXVYDVWDVLVDWWXQXWWDYDKLQNRD

.RUYDXVKDNHPXNVHQLNlVLWHOWLLQYLLY\W\NVHWWl

6DLQK\YllSDOYHOXDYDNXXWXV\KWL|VWlYDKLQNRWLODQWHHVVD

.l\W|VVlROHYDWYDOLWXVMDPXXWRNVHQKDNXNHLQRWLOPRLWHWWLLQVHOYlVWL

7l\VLQVDPDDPLHOWl

2VLWWDLQVDPDDPLHOWl

2VLWWDLQHULPLHOWl

 7l\VLQHULPLHOWl 

(QRVDDVDQRD

VAKUUTUSTUTKIMUS 2016

|

5


Suurin osa (86 %) vastaajista kertoi saaneensa vakuutusyhtiÜltä hyvää palvelua vahinkotilanteessa. Suurin osa oli myÜs sitä mieltä, että korvaus oli vakuutusehtojen mukainen (87 %) ja vastasi sattunutta vahinkoa (83 %). Samaten 83 prosenttia kertoi, että korvaushakemus käsiteltiin viivytyksettä. Lähes joka neljäs ei osannut sanoa, olivatko korvaukseen liittyvät, asiakkaan käytettävissä olevat valitus- ja muutoksenhakukeinot ilmoitettu selvästi. Vastaajista 66 prosentin mielestä ne olivat. Vuoden sisällä tehdyistä korvaushakemuksista 85 prosenttia hyväksyttiin ja 7 prosenttia hylättiin. Hakemuksen käsittely oli kesken 6 prosentilla vastaajista. Korvaushakemuksia tehtiin selvästi eniten verkossa, 66 prosenttia tietokoneella ja 7 prosenttia matkapuhelimella. Sen sijaan kukaan vastaajista ei vielä ollut tehnyt korvaushakemusta älypuhelinsovelluksen kautta. Vain joka kymmenes vastaaja haki korvausta konttorissa.

0,7b.$877$7(.,.259$86+$.(08.6(1 Mitä kautta teitte korvaushakemuksen?

YDVWDDMLVWDMRWNDRYDWKDNHQHHWNRUYDXVWD ,QWHUQHWLVVlWLHWRNRQHHOOD 

9DNXXWXV\KWL|QNRQWWRULVVD 

,QWHUQHWLVVlPDWNDSXKHOLPHOOD9DNXXWXV\KWL|QDVLDPLHKHQNDQVVD 

3XKHOLPLWVH $XWROLLNNHHVVlPDWNDWRLPLVWRVVDNDXSDVVDÂŤ 3DQNLVVD9DNXXWXVPHNODULQNDXWWDbO\SXKHOLQVRYHOOXNVHOOD

 

0XXDOOD (QRVDDVDQRD

SHONNlLQWHUQHWLVVlQ\WHULWHOW\QlLQWHUQHWLVVl WLHWRNRQHHOODPDWNDSXKHOLPHOOD (,PXNDQD HLPXNDQDHVLNRRGHLVVDODVNHWWXDYRLPLVWDQ 

Q 

Vakuutusasioiden hoito Lähes 60 prosenttia vastaajista hoitaa vakuutusasiansa tavallisimmin tietokoneella internetissä, mikä on selvästi yleisempää kuin kaksi vuotta sitten. Vastaajista 16 prosenttia kertoo puolestaan tavallisimmin asioivansa matkapuhelimella internetissä. Nuoremmissa ikäryhmissä matkapuhelimella internetissä asiointi on yleisempää kuin vanhimmassa ikäryhmässä. Vain 10 prosenttia vastaajista ei koskaan hoida vakuutusasioita internetissä. VakuutusyhtiÜn konttorissa vakuutusasioita hoitaa tavallisimmin viidennes ja joskus siellä piipahtaa lähes puolet vastaajista. Määrä ei ole juurikaan muuttunut kahden vuoden takaisesta. Mitä vanhempi vastaaja, sitä varmemmin hän käy vakuutusyhtiÜn konttorissa. Kolmannes vastaajista ei lainkaan hoida konttorissa vakuutusasioita.

6

|

VAKUUTUSTUTKIMUS 2016


9$.88786$6,2,'(1+2,72

Missä hoidatte tällä hetkellä vakuutusasioitanne? YDVWDDMLVWD Q YXRQQD

,QWHUQHWLVVlWLHWRNRQHHOOD,QWHUQHWLVVlPDWNDSXKHOLPHOOD 9DNXXWXV\KWL|QDVLDPLHKHQNDQVVD 3DQNLVVDbO\SXKHOLQVRYHOOXNVHOOD$XWROLLNNHHVVlPDWNDWRLPLVWRVVD NDXSDVVDSRVWLVVD9DNXXWXVPHNODULQNDQVVD9DNXXWXV\KWL|QNRQWWRULVVD 7DYDOOLVLPPLQ

-RVNXV

(QODLQNDDQ

(QRVDDVDQRD

Riskitietoisuus Vastaajilta tiedusteltiin, missä määrin he kokevat erilaisten asioiden uhkaavan taloudellista hyvinvointiaan. Suurimmiksi uhkiksi koettiin pitkäaikainen sairaus tai tapaturma. Seuraavina tulivat työttömyys ja lomautus sekä vastuu lähiomaisen hoivasta. 60 - 79-vuotiaat kokivat olevansa selvästi muita huolestuneempia useista eri riskeistä: pitkäaikaisesta sairaudesta (58 %), tapaturmista (49 %), tulipaloista (45 %), puolison kuolemasta (40 %), vastuusta lähiomaisen hoivassa (39 %), sekä myrskyn, tulvan tai muun luonnonilmiön aiheuttamista vahingoista (32 %).

1<.<,6(1(/b0b19$,+((15,6.,(18+.$

Miten paljon arvioitte seuraavien riskien uhkaavan teidän ja/tai perheenne taloudellista hyvinvointia nykyisessä elämänvaiheessanne? 3DOMRQPHONR SDOMRQRVXXGHWYDVWDDMLVWD 

3LWNlDLNDLQHQVDLUDXV 

7DSDWXUPD 7\|WW|P\\VORPDXWXV9DVWXXOlKLRPDLVHQKRLYDVWD

 

7XOLSDOR 

7\|N\Y\WW|P\\V3XROLVRQNXROHPD \NVLQKXROWDMDNVLWDLOHVNHNVLMllPLQHQ0\UVN\QWXOYDQWDLPXXQOXRQQRQLOPL|QDLKHXWWDPDYDKLQNR $YLRWDLDYRHUR \NVLQKXROWDMDNVLWDL\NVLQMllPLQHQ(OlNNHHOOHVLLUW\PLQHQQ 

Q 

(LPXNDQD

VAKUUTUSTUTKIMUS 2016

|

7


Lakisääteisen sosiaaliturvan riittävyys riskitilanteissa Lakisääteisen sosiaaliturvan riittävyyteen talouden eri riskitilanteissa ei uskota kovin vahvasti. Parhaiten sosiaaliturvan uskotaan riittävän tyÜkyvyttÜmyyden, pitkäaikaisen sairauden, eläkkeelle siirtymisen tai tapaturman kohdatessa. Näissäkin tapauksissa sosiaaliturvan riittävyyteen uskoo parhaimmillaan vain noin neljännes vastaajista. Suhtautuminen sosiaaliturvan riittävyyteen oli melko samankaltainen myÜs kaksi vuotta sitten.

/$.,6bb7(,6(1626,$$/,7859$15,,77b9<<65,6.,7,/$17(,66$ Kuinka hyvin uskotte lakisääteisen sosiaaliturvan riittävän turvaamaan taloudellista hyvinvointianne seuraavissa riskitilanteissa? YDVWDDMLVWD Q YXRQQD

 (OlNNHHOOHVLLUW\PLQHQ7\|N\Y\WW|P\\V 3LWNlDLNDLQHQVDLUDXV 

3XROLVRQNXROHPD \NVLQKXROWDMDNVLWDLOHVNHNVLMllPLQHQ 9DVWXXOlKLRPDLVHQKRLYDVWD $YLRWDLDYRHUR \NVLQKXROWDMDNVLWDL\NVLQMllPLQHQ 

 3DOMRQ

 0HONRYlKlQ

 

0HONRSDOMRQ  7DSDWXUPD 

7\|WW|P\\VORPDXWXV (LODLQNDDQ

 (QRVDDVDQRD

Yhteiskunnan ja yksilÜn vastuunjako Suurin osa kaikista vastaajaryhmistä uskoo, että tulevaisuudessa kansalaiset joutuvat yhä enemmän itse kustantamaan terveyden- ja sairaanhoidon kustannuksia (83 %) sekä vanhuuden hoivaan (86 %) liittyvien palvelujen kustannuksia esimerkiksi oman vakuutuksen turvin. Tulos oli samankaltainen vuoden 2014 tutkimuksessa. Vastaajista 40 prosenttia katsoo, ettei julkinen terveydenhuolto takaa nytkään riittäviä palveluita sairauksien varalle.

8

|

VAKUUTUSTUTKIMUS 2016


3$/9(/8-(1.867$17$0,1(1,76(78/(9$,688'(66$

Uskotteko, että kansalaiset joutuvat tulevaisuudessa kustantamaan seuraavia palveluja yhä enemmän itse esim. oman vakuutuksen turvin tai muuten varautumalla? 7HUYH\GHQ MDVDLUDDQKRLGRQNXVWDQQXNVLD

9DQKXXGHQKRLYDDQOLLWW\YLHQSDOYHOXMHQNXVWDQQXNVLD

YDVWDDMLVWD 

YDVWDDMLVWD 

 

 

.DLNNLQ 

1DLQHQQ  

1DLQHQQ 

0LHVQ  

0LHVQ 

.DLNNLQ 68.8382/,  

68.8382/,

,.b5<+0b  

,.b5<+0b

 

YXRWWDQ 

YXRWWDQ 

 

 

YXRWWDQ 

YXRWWDQ  

YXRWWDQ 

YXRWWDQ  

YXRWWDQ 

 

YXRWWDQ 

YXRWWDQ YXRWWDQ 

.\OOl

(L

(QRVDDVDQRD 

 .\OOl

(L

 (QRVDDVDQRD

Vastaajista 40 prosenttia kertoo olevansa valmis hankkimaan omalla kustannuksellaan esim. kotipalveluja täydentääkseen julkisen sektorin tarjoamia palveluja. Neljännes vastaa ei. Huomattavaa on, että kolmannes vastaajista ei ota asiaan kantaa lainkaan. Lakisääteisen eläketurvan ei uskota riittävästi takaavan toimeentuloa vanhuudessa. Tätä mieltä on 60 prosenttia vastaajista, mikä on aiempaa enemmän. Vain viidennes vastaajista uskoo pystyvänsä hankkimaan kaikki tarvitsemansa palvelut lakisääteisen eläkkeen turvin, jos elää yli 80-vuotiaaksi. Miehet, korkeimmin koulutetut ja eniten ansaitsevat ovat luottavaisempia kuin muut.

0,(/,3,7((7<+7(,6.811$1-$<.6,/g19$67881-$267$ Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat näkemystänne yhteiskunnan ja yksilön vastuunjaosta? YDVWDDMLVWD Q YXRQQD

2PLVWXVDVXQQRQWDLPXXQYDUDOOLVXXGHQHLWXOLVLMDWNRVVDNDDQNRURWWDDNXQQDOOLVWHQ KRLYDSDOYHOXMHQDVLDNDVPDNVXMD Q\N\LVLQYDLQWXORWNRURWWDYDW2PDHKWRLQHQYDUDXWXPLQHQYDQKXXGHQYDUDOOHSLWllROODQ\N\LVWlKHOSRPSDDMD KRXNXWWHOHYDPSDD

2VLWWDLQVDPDDPLHOWl

2VLWWDLQHULPLHOWl

 

 7l\VLQHULPLHOWl

  

 

 

-XONLQHQWHUYH\GHQKXROWRWDNDDULLWWlYlWSDOYHOXWVDLUDXNVLHQYDUDOWD

 3HUKHHQKXROWDMDQNXROHPDDQRQYlOWWlPlW|QWlYDUDXWXDKHQNLYDNXXWXNVHOOD

9DSDDHKWRLVHWYDNXXWXNVHWRYDWYlOWWlPlWW|PLlODNLVllWHLVHQVRVLDDOLWXUYDQ Wl\GHQWlPLVHNVL<KWHLVNXQQDQRQWXHWWDYDSHUKHLGHQYDUDXWXPLVWDSHUKHHQKXROWDMDQNXROHPDDQ VlLO\WWlPlOOlKHQNLYDNXXWXVNRUYDXNVHQYHURKXRMHQQXV

7l\VLQVDPDDPLHOWl

2QK\YlHWWlSHUXVWHUYH\GHQKXROORVVDROODDQVLLUW\PlVVlYDOLQQDQYDSDXWHHQMRVVD YRLQYDOLWDLWVHOOHQLVRSLYLPPDQKRLWRSDLNDQMXONLVHOWDWDL\NVLW\LVHOWlVHNWRULOWD

/DNLVllWHLQHQHOlNHWXUYDWDNDDULLWWlYlQWRLPHHQWXORQYDQKXXGHVVD 

(QRVDDVDQRD

VAKUUTUSTUTKIMUS 2016

|

9


Kolme neljäsosaa vastaajista onkin sitä mieltä, että omaehtoisen varautumisen vanhuuden varalle pitää olla nykyistä helpompaa ja houkuttelevampaa. Neljä viidestä vastaajasta on sitä mieltä, että omistusasunnon ja muun varallisuuden ei tulisi jatkossa korottaa kunnallisten hoivapalvelujen asiakasmaksuja. Nykyisin vain tulot korottavat maksuja. Tulos oli sama kaksi vuotta sitten. Perusterveydenhuollon valinnan vapauteen suhtaudutaan varsin myÜnteisesti. Vastaajista 70 prosenttia pitää sitä hyvänä asiana. Samassa määrin saa kannatusta myÜs henkivakuutuskorvausten verohuojennuksen säilyttäminen, joka tukisi perheiden varautumista perheenhuoltajan kuoleman varalta. Henkivakuutusten välttämättÜmyyteen suhtautuu myÜnteisesti lähes 60 prosenttia vastaajista. Vapaaehtoisia vakuutuksia pidetään ylipäätään välttämättÜminä lakisääteisen sosiaaliturvan täydentämiseksi. Tätä mieltä on 72 prosenttia vastaajista. Osuus on hieman pienempi kuin kaksi vuotta sitten.

9$5$8788,76(7b<'(17b0bb1(/b.($-$172,0((178/2$

Oletteko varautunut tai aiotteko varautua itse täydentämään eläkeajan toimeentuloanne jollakin seuraavista tavoista? YDVWDDMLVWD +DQNNLPDOODRPLVWXVVLMRLWXVDVXQQRQ1HWWR +DQNNLPDOODRPLVWXVDVXQQRQ6LMRLWWDPDOODRVDNNHLVLLQWDLUDKDVWRLKLQ6llVWlPlOOlSDQNNLWLOLOOH+DQNNLPDOODNLLQWHllRPDLVXXWWD PHWVlYDSDDDMDQDVXQWR9DSDDHKWRLVHOODHOlNHYDNXXWXNVHOODWDL36WLOLOOl7HNHPlOOlDQVLRW\|WlHOlNNHHOOl+DQNNLPDOODVLMRLWXVDVXQQRQ.llQWHLVHOOlDVXQWRODLQDOOD.DSLWDOLVDDWLRVRS 7DYRLWHVllVW|1RUGHD&DSLWDO6llVW|VRS

0XXWHQ (LPLWllQQlLVWl (QRVDDVDQRD

 

  Q 

Eläkeajan toimeentuloa varaudutaan itse täydentämään monin tavoin. Vastaajista 48 prosenttia kertoo hankkineensa tätä tarkoitusta silmällä pitäen omistusasunnon ja 16 prosenttia sijoitusasunnon. Omistusasunnon tai sijoitusasunnon hankkiminen on nyt yleisempää kuin kaksi vuotta sitten. Aiempaa useampi, eli neljä kymmenestä sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin sekä vajaa 40 prosenttia pankkitilille.

10

|

VAKUUTUSTUTKIMUS 2016


Vapaaehtoiset vakuutukset Vapaaehtoisista vakuutuksista yleisin on kotivakuutus (92 % vastaajista). Vapaaehtoinen autovakuutus eli kasko (67 %) on toiseksi yleisin. Kasko on huomattavasti useammin vanhemmalla ikäryhmällä kuin nuoremmalla. Seuraavaksi yleisimpiä vapaaehtoisissa vakuutuksissa ovat jatkuvasti voimassa oleva henkilÜvahingot korvaava matkavakuutus (56 %) sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutus (54 %) Tapaturmavakuutus on sitä yleisempi mitä korkeampi ammattiasema tai mitä suuremmat tulot vastaajalla on.

9$3$$(+72,6(79$.8878.6(7

Mitä seuraavista vapaaehtoisista vakuutuksista teillä tai alaikäisillä lapsillanne on? YDVWDDMLVWD Q YXRQQD

 .RWLYDNXXWXV 9DSDDHKWRLQHQDXWRYDNXXWXV NDVNR

0DWNDYDNXXWXVMRNDNRUYDDKHQNLO|YDKLQJRW 9DSDDDMDQWDSDWXUPDYDNXXWXV +HQNLYDNXXWXVNXROHPDQYDUDOWD 6DLUDXVNXOXYDNXXWXV 9DSDDHKWRLQHQHOlNHYDNXXWXV 6llVW|KHQNLYDNXXWXV /HPPLNNLHOlLQYDNXXWXV 8UKHLOXYDNXXWXV ODMLNRKWDLQHQOLVHQVVL

/DLQDWXUYDYDNXXWXV 9HQHYDNXXWXV 0HWVlYDNXXWXV .DSLWDOLVDDWLRVRSLPXV 7DYRLWHVllVW|1RUGHD&DSLWDO6llVW|VRSLPXV

-RNLQWXRWHNRKWDLQHQYDNXXWXV HVLPNRGLQNRQHVLOPlODVLWNlQQ\NNl

-RNLQ\NVLWWlLVHHQVDLUDXWHHQOLLWW\YlYDNXXWXV HVLPV\|SlYDNXXWXV

0XX (LYDNXXWXNVLD (QRVDDVDQRD

 

         Q 

Kotivakuutus Kotivakuutus on keskimäärin 92 prosentilla vastaajista. Omistusasunnossa asuvilla se on 95 prosentilla ja vuokra-asunnossa asuvilla 87 prosentilla. Nuorilla ja alimmalla tuloluokalla on muita harvemmin kotivakuutus. Kotivakuutusta pidetään tarpeellisena kaikille asumismuodosta riippumatta. Vastaajista 95 prosenttia oli täysin tai osin samaa mieltä tämän väittämän kanssa.

VAKUUTUSTUTKIMUS 2016

|

11


0,(/,3,7((7.27,9$.8878.6(67$

Mitä mieltä olette seuraavista kotivakuutusta koskevista väitteistä? YDVWDDMLVWD Q YXRQQD

.RWLYDNXXWXVRQWDUSHHOOLQHQNDLNLOOHNRWLWDORXNVLOOH Q 

 

Q 

 

.RWLYDNXXWXVRQWDUSHHOOLQHQYXRNUDOODDVXYLOOHQ 

Q 

  

.RWLYDNXXWXVRQWDUSHHOOLQHQRSLVNHOLMDDVXQQRVVDDVXYDOOHRSLVNHOLMDOOHQ Q 7l\VLQVDPDDPLHOWl

2VLWWDLQVDPDDPLHOWl 2VLWWDLQHULPLHOWl

7l\VLQHULPLHOWl

(LRVDDVDQRD

Matkavakuutus Suomalaisista 89 prosentilla on aina matkustettaessa henkilÜvahingot korvaava matkavakuutus. Mitä korkeampi koulutus ja mitä suuremmat tulot, sitä todennäkÜisemmin vastaajalla on jatkuva matkavakuutus. MyÜs vanhemmassa ikäryhmässä matkavakuutuksen suosio on suurempi kuin muissa ikäryhmissä. Suuri enemmistÜ (91 %) vastaajista katsoo myÜs, että matkasairaudet ja -tapaturmat korvaava vakuutus on tarpeellinen aina matkustettaessa. Kolmannes vastaajista ajattelee kuitenkin virheellisesti, että vakavan matkasairauden tai -tapaturman kohdatessa Suomen valtio järjestää tarvittaessa kotiinkuljetuksen. Huomioitavaa on lisäksi, että 23 prosenttia vastaajista ei osaa sanoa, onko väittämä totta vai ei.

0,(/,3,7((70$7.$9$.8878.6(67$

Mitä mieltä olette seuraavista matkavakuutusta koskevista väitteistä? YDVWDDMLVWD Q YXRQQD

0DWNDVDLUDXGHWMDWDSDWXUPDWNRUYDDYDPDWNDYDNXXWXVRQWDUSHHOOLQHQ DLQDPDWNXVWHWWDHVVDQ 

Q 

  

9DNDYDQPDWNDVDLUDXGHQWDLWDSDWXUPDQNRKGDWHVVD6XRPHQYDOWLR MlUMHVWllPLQXOOHWDUYLWWDHVVDNRWLLQNXOMHWXNVHQ

Q Q 7l\VLQVDPDDPLHOWl

12

|

VAKUUTUSTUTKIMUS 2016

2VLWWDLQVDPDDPLHOWl

 2VLWWDLQHULPLHOWl

 7l\VLQHULPLHOWl (LRVDDVDQRD


Vapaaehtoinen eläkevakuutus Vapaaehtoinen eläkevakuutus on 14 prosentilla vastaajista. Eniten vakuutuksia on 40 - 59-vuotiailla. Eläkevakuutus on sitä yleisempi, mitä korkeammat tulot ja mitä korkeampi koulutus vastaajalla on. Yrittäjistä ja johtavassa asemassa olevista noin 30 %:lla on vapaaehtoinen eläkevakuutus. Suurin osa eläkevakuutuksista on vastaajien itsensä ottamia ja vain pieni osa tyÜnantajan ottamia.

9$3$$(+72,1(1(/b.(9$.88786 Eläkevakuutukseni on..

YDVWDDMLVWD  ,WVHRWHWWX 

 7\|QDQWDMDQRWWDPD 

 (LROH 

Q 

Q 

Henki- ja lainaturvavakuutus Vastaajista 36 prosentilla on henkivakuutus kuoleman varalta. Eniten henkivakuutuksia on 50 - 59-vuotiailla ja yli 70 000 euroa vuodessa ansaitsevilla, johtavassa asemassa olevilla ja toimihenkilĂśillä sekä yli 4 hengen talouksilla ja lapsiperheillä. Henkivakuutuksen korvaussumma on useimmiten 25 000 â&#x20AC;&#x201C; 50 000 euroa (31 %). Vastaajista 30 prosenttia ei kuitenkaan osaa sanoa henkivakuutuksensa korvaussummaa. Lainaturvavakuutus on kahdeksalla prosentilla vastaajista. Lainaturvan ottajia ovat tyypillisimmin 25 - 49 -vuotiaat, tyĂśväestĂś, lapsiperheet, yli 4 -hengen taloudet sekä 30 000 - 70 000 euroa ansaitsevat.

VAKUUTUSTUTKIMUS 2016

|

13


.259$8.6(16885886

Miten suuren korvauksen vakuutuksen edunsaajat saisivat, jos menehtyisitte nyt? YDVWDDMLVWD 

$OOHHXURD

HXURD

<OLHXURD

(LRVDDKDOXDVDQRDQ 

Q 

Sairauskuluvakuutus Neljänneksellä vastaajista on sairauskuluvakuutus. Ikäryhmistä 30 â&#x20AC;&#x201C; 39 -vuotiailla sekä 40 â&#x20AC;&#x201C; 49 -vuotiailla on vakuutus muita useammin (40 %). Sen sijaan vain noin joka kymmenennellä 60 â&#x20AC;&#x201C; 79 -vuotiaalla on sairauskuluvakuutus. Itselle ja lapselle otettuja sairauskuluvakuutuksia on eniten. Vain pienellä osalla vastaajista on tyĂśnantajan ottama vakuutus.

9$3$$(+72,1(16$,5$86.8/89$.88786 Sairauskuluvakuutukseni on..

YDVWDDMLVWD 

/DSVHOOHRWHWWX (LROHQ 

14

|

VAKUUTUSTUTKIMUS 2016

,WVHOOHRWHWWX

7\|QDQWDMDQRWWDPDQ 


Finanssialan Keskusliitto Itämerenkatu 11-13 00180 Helsinki etunimi.sukunimi@finanssiala.fi www.finanssiala.fi

VAKUUTUSTUTKIMUS 2016

|

15


Vakuutustutkimus 2016