Page 1

N

Banking

O O W

WSZYSTKO CO WARTO WIEDZIEĆ O FINANSACH

ŚĆ

magazine

numer 2, mar 2011

wywiad

Związek Firm

Doradztwa Finansowego Rok 2010 pod znakiem ROR

s.8

Wojna walutowa zdaniem Richarda Mbewe

s.12

Cashback, moneyback, chargeback co to znaczy?

s.24


Na początek Słowo od naczelnego

Niezmiernie miło nam oddać do Państwa dyspozycji pierwszą

Spis treści 4.

Wywiad z Prezesem ZFDF – Krzysztofem Barembruchem

8.

Rok 2010 pod znakiem „ROR” - Rafał Tomkowicz

12.

Wojna walutowa – o co właściwie chodzi? – Richard Mbewe główny ekonomista Domu Kredytowego Notus S.A.

16.

Ranking Kont Internetowych – przygotowany przez ekspertów serwisu Finansosfera.pl

18.

Bliżej struktury – odpowiada Structus.pl

22.

Zdaniem Internautów - najciekawsze opinie z serwisu Finansosfera.pl

24.

Cashback, moneyback, chargeback – co to wszystko znaczy? - Marcin Bielicki Makler Papierów Wartościowych Dyrektor Domu Maklerskiego FIO

26.

Dziedziczenie a odpowiedzialność za zobowiązania – Jarosław Ciszek Redaktor prowadzący Finansosfera.pl

30.

Ekskluzywny wywiad z Rafałem Rykowskim o Racketlonie

edycję „Finansosfera Magazyn”. E-magazynu, który będzie miał na celu przybliżenie wszystkim mniej lub bardziej zorientowanym sfery związanej z finansaw

Rafał Tomkowicz

mi, dzięki wywiadom jakie będą nim zamieszczane, jak również

autorskim analizom pisanym przez ludzi z branży sektora finansowego oraz marketingowego. Mamy nadzieję, że jako ciekawe preludium wydania, zainteresują wszystkich nasze wywiady przeprowadzone z Prezesem Związku Firm Doradztwa Finansowego – Krzysztofem Barembruchem, jak również na temat podstaw wiedzy o produktach strukturyzowanych, gdzie tajniki wiedzy odkrywa przed nami najbardziej merytoryczne źródło informacyjne w kraju w tej dziedzinie – wortal Structus.pl. Gorąco zachęcamy zatem do lektury, a jako deser proponujemy zapoznanie się z naszym zdaniem ciekawą dyscypliną sportową, która jak się okazuje zdobywa coraz więcej zwolenników, a jednocześnie mamy się nawet czym pochwalić w osiągnięciach na arenie międzynarodowej.

Zespół Reaktor Naczelny Rafał Tomkowicz

Patroni numeru

rafal.tomkowicz@finansosfera.pl tel. 784-007-080 Art & Design & skład Michał Sadowski współtworzą Jarosław Ciszek reklama Magdalena Sadowska magdalena.sadowska@finansosfera.pl tel. 604-334-013

2

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN


WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

3


Wywiad portalu Finansosfera z Prezesem ZFDF Krzysztofem Barembruchem Wywiad numeru

Co spowodowało, że zrodził się

między

Finansowego (ZFDF). Reprezen-

pomysł na założenie organizacji

firmami

tuje on polski rynek firm doradz-

zrzeszającej

zajmujące

doradzt-

twa finansowego i zrzesza firmy

się doradztwem finansowym?

wa finan-

działające w tej branży. Obecnie

Kiedy

ZFDF

sowego

w jego ramach funkcjonuje 13

swoją

działalność?

był

od 2007

największych i najbardziej re-

pomysłodawcą tego projektu?

r o k u

nomowanych firm tego sektora

i

były

w Polsce. Związek postawił so-

znac-

bie trzy priorytety: standaryzacja

firmy

rozpoczął Kto

Krzysztof Barembruch, prezes

wynikiem

Związku Firm Doradztwa Finan-

zenia

sowego: - Rozmowy na temat

w naszym kraju. W 2008 roku

nie odpowiednich zasad etyc-

utworzenia takiej instytucji trwały

powstał Związek Firm Doradztwa

znych, a także edukacja klientów.

4

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

wzrastającego

doradztwa

finansowego

pracy

doradców,

wprowadze-

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN


która

ma

rozpatrywać

ewen-

tualne skargi na pośredników. Duży nacisk Związek kładzie

na nią i wreszcie zdanie sto-

Lista firm doradczych zrzeszonych

sownych

egza-

w Związku Firm Doradztwa Finan-

minów). Jak to wygląda w wy-

sowego znajduje się na naszej

padku doradcy finansowego?

stronie

końcowych

internetowej

azek-doradcow.org).

na edukowanie społeczeństwa

(www.zwiNatomiast

konkretne adresy placówek, w

z

których można zasięgnąć porady

mach tej działalności. Chodzi

wykształceniem wyższym w za-

doradcy są dostępne na stro-

nam w szczególności o akcję

kresie finansów, ekonomii lub

nach internetowych tych firm.

„Finanse dla wszystkich”, o

bankowości. Absolwentom takich

Usługi jakie świadczą doradcy

której można dowiedzieć się

specjalności z pewnością łatwiej

są całkowicie bezpłatne. Każda

z Waszej strony internetowej.

odnaleźć się w tym zawodzie. Nie

osoba, która spotka się z nimi,

wyklucza to jednak możliwości

aby uzyskać poradę finansową,

Akcja „Finanse dla wszystkich” to

podjęcia pracy jako doradca przez

otrzyma ją za darmo. Doradcy

inicjatywa ZFDF. Jest to ogólnop-

osoby, które ukończyły inne kierun-

pobierają wynagrodzenie od insty-

olskie przedsięwzięcie, które ski-

ki studiów. Najważniejsze jest jed-

tucji, których produkty wskażą i na

erowane jest do osób borykających

nak zaangażowanie, dobre chęci

które podpisze umowę klient, np.

się z problemami finansowymi.

i

predyspozycje.

umowę kredytową z bankiem, który

Ma na celu pomoc tym osobom

Dobry doradca przed podjęciem

zasugerował doradca. Dla klienta

w znalezieniu rozwiązań ich prob-

jakiejkolwiek

powin-

nie oznacza to jednak żadnych

lemów finansowych. W ramach tej

ien

przeanalizować

dodatkowych kosztów. Samo do-

inicjatywy Związek Firm Doradz-

sytuację finansową klienta, co

radztwo jest zupełnie bezpłatne.

twa Finansowego prowadzi cykl

wymaga cierpliwości, wytrwałości

bezpłatnych dyżurów eksperck-

i

analitycznych.

„Mając świadomość, że zawód

ich w poszczególnych miastach

Niezbędne są też rozwaga i

doradcy powinien się stać za-

Polski.

racjonalność, ponieważ doradcy

wodem zaufania publicznego,

pomagają

kładziemy

w zakresie finansów. Proszę

Doradcami

opowiedzieć

przede

więcej

o

Doświadczeni

odpowiadają

na

for-

doradcy

pytania

kon-

finansowymi wszystkim

odpowiednie

osoby

decyzji

starannie

zdolności

podejmować

klien-

ogromny

nacisk

sumentów i podpowiadają możliwe

tom

najważniejszych

na standardy zarówno etyc-

drogi wyjścia z kłopotów finan-

decyzji. Podobnie jak w innych

zne jak i jakościowe. Dążąc

sowych. Dotąd akcja odbyła się

branżach niezwykle ważne są

do realizacji tego celu chcemy

już w kilku największych miastach.

też

entuzjazm

między

ja.

Cechy

Kto może zostać doradcą finan-

ze

specjalistyczną

sowym. Czy w Polsce istnieją

doświadczeniem

jakieś nia tego

jedne

z

i

konsekwenc-

innymi

wypracować

połączeniu

wspólny standard pracy dorad-

wiedzą

i

ców Finansowych” - To frag-

że

ment deklaracji ze strony inter-

wymaga-

doradca finansowy jest osobą

netowej ZFDF. Proszę przybliżyć

odnośnie

wykonywania

godną zaufania i konsekwentną.

naszym Czytelnikom to zagad-

zawodu.

Przykładowo,

specjalne

te,

w

sprawiają,

nienie. Jakie kroki podejmuje

żeby zostać adwokatem, no-

Jak najłatwiej znaleźć doradcę

ZFDF w celu osiągnięcia tychże

tariuszem itp. należy spełnić

finansowego? Gdzie zaintere-

standardów? Myślę tu przede

szereg warunków (ukończenie

sowany

wszystkim o wdrożeniu przez

studiów

powinien

prawniczych,

egza-

min na aplikację, dostanie się WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN

Waszymi

usługami Czy

Związek kanonu Dobrych prak-

to usługi na każdą kieszeń?

tyk, który rekomenduje Komisja

go

szukać?

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

5


wysokie

standardy

jakościowe

Nadzoru Finansowego oraz o

sowego.

dyrektywę UE zobowiązującą

właśnie Kanon Dobrych Prak-

ma także wpływ dyrektywa, która

doradców

do

tyk Rynku Finansowego, który

zobowiązuje instytucje finansowe

klientom

instytucji

finan-

zawiera podstawowe wartości i

do szczegółowego informowania

sowych

wszystkich

aspe-

ideały etyczne, jakie przyświecają

klientów o ryzyku wiążącym się z

któw ryzyka, jakie wiąże się z

podmiotom działającym na tym

danymi produktami finansowymi

podjęciem decyzji o zakupie

rynku.

innymi

i przekazywania rzetelnych, nie

danego produktu finansowego.

rzetelność, ochrona informacji od

wprowadzających w błąd infor-

klientów, uczciwość, staranność,

macji. Ma to na celu zwiększenie

Wypracowanie wspólnego stan-

kształtowanie odpowiednich re-

zaufania

dardu

finan-

lacji z pracownikami wewnątrz

mi

sowych to jeden z głównych celów

firmy. Obowiązuje on wszystkich

Związku Firm Doradztwa Finan-

doradców w ramach ZFDF. Na

6

pracy

prezentowania

doradców

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

Dlatego

to

też

między

powstał

między

finansowymi

instytucjaa

klientami.

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN


Rok 2010 pod znakiem „ROR” Rafał Tomkowicz

Tak jak wszyscy przewidywali, za-

Kto na tym wszystkim zyskał

o tyle w PeKaO S.A. nie widać

powiadali i to czego można było się

najwięcej, a kto stracił i w którą

znaczących

spodziewać, rok 2010 przechodzi

stronę wszystko pójdzie dalej ?

poprawić odpływ klientów zain-

do historii bankowości jako czas intensywnej

wojny,

w

której

ruchów,

teresowanych Strata największych

z usług konta właśnie w tym

Specjaliści

kroku

banku. Skoro wspomnieliśmy już

pozyskanie klienta uposażonego

podkreślają, iż najwięcej traciły

o internetowej potędze, jaką na

w rachunek osobisty. Główną

dwa największe banki w Polsce,

Polskim rynku jest niewątpliwie

batalię stoczyło między sobą kilka

PKO BP i PeKaO S.A., które to

marka mBanku,

dużych instytucji finansowych, a

są zdecydowanymi liderami w

podkreślić, iż byli zdecydowanie

motywem przewodnim walki były

ilości prowadzonych rachunków,

najaktywniej działającą instytucją

atuty w postaci bezprowizyjnych

jednakże

na rynku pozyskując kolejne rz-

wypłat ze wszystkich bankom-

nie potrafią przekonać do sie-

esze

atów zlokalizowanych na terenie

bie większej ilości potencjalnie

Szeroko

całego kraju jak również korzystne

zainteresowanych

a

nia marketingowa, coraz szerszy

rozwiązania

oszczędnościowe

wręcz nawet zyski innych banków

wachlarz proponowanych usług

proponowane w ramach oferty

powstają właśnie kosztem dwóch

dostępnych

skierowanej do klienta indywidu-

wspomnianych instytucji. O ile

(m.in. ubezpieczenia) i ciekawa

alnego. Nie mniej bagatelne znac-

jeszcze w PKO BP, w drugiej

oferta kredytowa dla posiadaczy

zenie miało również pojawienie

połowie roku zauważyć można

kont, sprawiły, iż zdecydowanie

się twarzy znanych Celebrytów

wzmożoną

marki

mBank to trzecia siła w kraju pod

jako postaci, które swoją osobą

Inteligo, gdzie produkt w końcu

względem ilość zarządzanych rac-

gwarantowały wysoką jakość ofer-

zaczął

hunków rozliczeniowych w Polsce.

owanych usług przez dany bank.

odwiecznym rywalem mBankiem,

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

od

każdym

korzystaniem

najważniejszym elementem było

8

na

mających

pewnego

klientów,

reaktywację

mocno

czasu

konkurować

z

to musimy tu

zadowolonych prowadzona

drogą

klientów. kampa-

Internetową

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN


spektakularnej

Bank ING, którego to hasło „In-

użył

kampanii, znajdującej potwierdze-

ternetowi nie płacą, bo wszystko

która zdecydowanie wyróżniała

nie w dużej ilości pozyskanych ra-

robią sami” pomogło w utrzy-

się na tle konkurencji. Wysok-

chunków należy zaliczyć działania

maniu się w czołówce banków

ie

BZWBK, który to przybierając

posiadających największą ilość

MocnoOszczędnościowego wraz

twarz Gerarda Depardieu zdołał

kont bankowych, jak również po-

z możliwością ominięcia płacenia

przekonać do siebie ponad 150

zyskanie dużo większej ilości

tzw. „podatku Belki” stał się główna

tysięcy klientów, miejmy nadzieję

nowych rachunków niż konkuren-

bronią

aktywnych,

zdecydowanie

cyjne banki. Nie sposób tutaj

też łasych na darmową „stówkę”.

również nie zauważyć znaczącej

Wyróżniona kampania

Jednakże już po samej ilości

roli twarzy całej kampanii, którą

Jak łatwo zauważyć, głównym

zdobytych

promował sam Marek Konrad.

generatorem

zauważyć, że kampania musiała

Konto

z

największą rzeszę klientów był

przynieść założony efekt, skoro

oferty banku zdecydowanie wybi-

dobrze skonstruowany produkt,

czas jej trwania został przedłużony

ja się na tle innych dostępnych

reklamowany

celem powiększania czerpanych

rachunków

na

charakteryzującą się dużym auto-

z niej zysków, pomimo kosztów,

rodzimym

bankowym.

rytetem. Jednak należy pamiętać,

Do

najbardziej

ale

kont

można

łatwo

Internetowe

„Direct”

oferowanych rynku

oferty

oszczędnościowej,

oprocentowanie

banku

na

Rachunku

polu

walki.

przyciągającym

przez

postać,

iż dla użytkownika liczy się jeszc-

jakie niosło za sobą „rozdawiennictwo” jak również sam fakt za-

Kowalczyk w Polbanku

ze zawartość merytoryczna oraz

trudnienia tak znanej postaci. BZ-

Kolejna znana twarz to Justyna

jakość obsługi. Tutaj możemy

WBK zdecydowanie udowodniło,

Kowalczyk, jej sukcesy zdobyte

przytoczyć przykład Alior Banku,

że

do

na arenie sportowej bardzo po-

który

czołówki banków w Polsce pod

zytywnie wpłynęły na całą otoczkę

się

względem

port-

PR’owo marketingową związana

zwycięstwie

rachunków

z Polbankiem. Bankiem, który

rywali

osobistych. W całej tej walce na

w odróżnieniu od konkurencji

banków przygotowywanym przez

wyróżnienie

jako

czasopismo Newsweeka, a sam

fela

obok

mBanku

należy

zwiększenia

obsługiwanych

zasługuje

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN

również

najmocniejszego

atutu

zdecydowanie kampanią, w

i

wyróżnił

informującą

o

zdeklasowaniu

corocznym

rankingu

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

9


bank mocno zaznaczył i dał się we znaki największym konkurentom pokazując, że przez najbliższe lata będzie trzeba się z nim liczyć. Do instytucji, które ugrały najwięcej w tym roku pod względem ilości założonych rachunków, według danych podawanych przez Bankier.pl, na pewno zaliczymy takich graczy jak mBank ( 188 tys.), BZWBK (167 tys.), ING Bank Śląski (162 tys.), Alior Bank (129 tys. ), Polbank EFG (111 tys.) oraz Eurobank (100 tys.). Standardami oraz dodatkowymi atutami, jakimi banki przyciągały do siebie klientów, oprócz wymienionych wcześniej bezpłatnych bankomatów

i oferty oszczędnościowej

były produkty około kontowe takie jak ubezpieczenia czy bezpłatne rachunki maklerskie lub tańsza oferta

kredytu

hipotecznego.

Dziś możemy być pewni, że rok 2011 dalej będzie obfitował w

mocno

zakrojone

działania

mające na celu już nie tylko pozyskanie nowych klientów i uzbrajanie ich w konto osobiste, ale

czy Banku BGŻ pokazują drogę,

prowadzenia rachunku na rzecz

również, a może przede wszyst-

którą banki będą szły. Jest to

opłaty związanej z użytkowaniem

kim na utrzymaniu rachunków,

promowanie klientów aktywnych,

samej karty płatniczej i w momen-

które zostały założone w roku

którzy korzystają ze swoich kart

cie aktywnego jej użytkowania

bieżącym. Nie od dziś wiadomo

wydawanych w ramach posiada-

nie naliczania za to należnych

bowiem, iż ROR-y otwierane na

nego konta, jako podstawowego

prowizji.

zasadach promocyjnych nie za-

narzędzia płatniczego w naszym

tego jest Konto osobiste w Alior

wsze charakteryzują się dużą

portfelu. Dużą częścią przychodów

Banku

aktywnością.

Często

dla banków są właśnie opłaty jakie

dencja zastosowania podobnego

zależało

„dodatku

pojawiają się

z tytułu płatności

warunku dla kart wydawanych w

cyjnym” niż na samym korzysta-

dokonywanych kartami. Dlatego

ramach kont, stosowane przez

niu z konta. Przykłady ostatnich

też banki są skłonne rezygnować

większość

kampanii chociażby BOŚ Banku,

ze stałych opłat z tytułu samego

10

na

klientom promo-

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

Idealnym oraz

przykładem

zauważalna

banków

w

ten-

Polsce.

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN


wojna

walutowa

o co właściwie chodzi?


Dr Richard Mbewe

Główny Ekonomista Dom Kredytowy Notus S.A.

Jednym z kluczowych czynników

czasem, w ostatnich latach nawet

od

odpowiedzialnych

znaczny

te cechy (niskie koszty wytwar-

budżetowych, tak jak to robi kilka

wzrost gospodarczy jest dodatni

zania oraz stosunkowo wysoka

krajów UE, poluzowanie polityki

bilans handlowy, czyli przewaga

jaskości wytwarzanych produk-

monetarnej

eksportu nad importem. A zatem

tów) nie zapewniają korzystnej

ilość pieniądza na rynku) oraz ma-

kraje starają się o to, żeby własny

sytuacji w bilansie handlowym.

nipulowanie kursami walutowymi,

eksport był zawsze wyższy niż

Jednym z czynników, który w tym

tak aby zawsze mieć dodatni bi-

import w analogicznym okresie

momencie jest wykorzystywany

lans handlowy, czyli przewagę

czasowym. Można to osiągnąć

jest poprawa eksportu za pomocą

eksportu

poprzez wyprodukowanie produk-

korzystnego kursu walutowego,

sposób poprawienia bilansu han-

tów wysokiej jakości w niskiej

ponieważ im słabsza jest waluta

dlowego jest w ostatnim czasie,

cenie. Tu pojawia się pierwszy

krajowa, tym korzystniejszy jest

podstawową

problem, nie sposób produkować

eksport i nie korzystny import. W

wśród największych gospodarek

tanio w wysokiej jakości. Chy-

związku z tym, każdy kraj dzisiaj

światowych zaliczanych do tzw.

ba, że stosuje się mechanizmy i

stara się o to żeby mieć korzystne

G – 20. Największym winowajcą

sposoby raczej nierynkowe czy

warunki do prowadzenia eksportu.

są Chiny, które trzymają swój kurs

za

zwiększenia

(czyli

nad

wydatków

zwiększenie

importem.

kością

Taki

niezgody

juan do dolara na poziomie, który

niedemokratyczne. A zatem wychodzi na to, że eksport dzisiaj

Tymczasem, świat wychodzi z

jest korzystny dla eksportu tego

jest kwestią produktów wysok-

kryzysu

Jest

kraju, ponieważ wartość juana

iej jakości oraz niskiej ceny.

wiele sposobów na wyjście z

nie jest ustalana na bazie mecha-

tego kryzysu i wszystkie mają

nizmów rynkowych, raczej to sz-

Poprzez globalizację i postęp tech-

wspólny mianownik: trzeba więcej

tywny kurs ustalony politycznie.

niczny, można dzisiaj sprzedawać

produkować (aby kreować nowe

Ze względu na dynamiczny wz-

produkty wysokiej jakości, przy

miejsca pracy, w wyniku tego

rost gospodarki Chin, juan pow-

niskich

wytwarzania.

następnie pojawia się koniunktura

inien być mocniejszy niż jej aktu-

Osiągają to kraje stosunkowe

konsumpcyjna, która dalej będzie

alny kurs oscylujący w granicach

mało rozwinięte tzw. BRICs (Bra-

podtrzymywać wzrost gospodar-

8 juanów za dolar amerykański.

zylia, Rosja, India i Chiny), a

czy). Sposoby osiągania tych

Tymczasem, największym part-

zwłaszcza Chiny oraz Indie. Tym-

zadań są różne: rozpoczynając

nerem handlowym Chin jest USA

kosztach

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN

gospodarczego.

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

13


i w związku z tym Chiny mają bard-

zenie ogromnej ilość dolarów na

zakupu

zo dużą nadwyżkę handlową z tym

rynek, w ten sposób osłabiono

tego kraju. W ten sposób Bra-

krajem. W praktyce wychodzi na to

dolara wobec innych czołowych

zylia liczy na to, że to odstraszy

ze dla USA, lepiej produkować w

walut świata, a zwłaszcza juana,

kapitał

Chinach oraz importować inne do-

euro czy jena. Unia Europe-

budżetowe dodatkowe wpływy fi-

bra i usługi z tego kraju. Oznacza

jska

nansowe w postaci tego podatku.

to, że zamyka się miejsca pracy w

Europejski Bank Centralny nie

USA i przenosi się do Chin, Indii

podwyższa

lub w inne tanie miejsca. Gorzej,

nie

pozostaje

obojętna:

papierów

skarbowych

spekulacyjny

oraz

da

procentowej,

W ten sposób widzimy jak wojna

a rządy poszczególnych kra-

walutowa będzie działać niszc-

stopy

wygląda baza podatkowa w USA

jów

sytuację

zycielsko na prawie wszystkich

i aby sfinansować swoje wielkie

gospodarczą poprzez zwiększenie

uczestników rynku: dużym kra-

wydatki, rząd USA jest zmuszany

wydatków budżetowych. Ale to

jom nie uda się wywołać wzrostu

do emisji obligacji, które z kolei są

nie ma wielkiego pola do pop-

gospodarczego poprzez poprawę

kupowane w ogromnych ilościach

isu! Tak czy inaczej UE będzie

eksportu za pomocą słabej waluty.

przez Chiny. W związku z tym,

też

Tymczasem, kraje słabsze stracą

chcą

poprawić

musiała

osłabić

euro.

przewagę konkurencyjność (przy

zwiększa się uzależnienia gospodarcze USA od Chiny. Aktualnie

W ten sposób widzimy jak czołowe

założeniu ze eksportują produkty

USA chciałyby wyrównać obecny

gospodarki

widzą

wysokiej jakości mające dużo

deficyt handlowy na kwotę 180

możliwość poprawy sytuacji gosp-

wartość dodaną). Wtedy wszyst-

mld USD (chociaż zmniejszyć

odarczej w własnych krajach, tylko

kie kraje przerzucą się na emi-

rozmiar

Chinami

poprzez manipulowanie walutą.

towanie obligacji oraz inne papiery

wszelkimi metodami – nawet ma-

A zatem jest zjawisko, które dzi-

skarbowe. Już ten proces trwa:

nipulowania swoje waluty. Tym-

siaj pospolicie nazywa się wojną

USA już wyemitowało papiery

czasem, Chiny nie zgadzają się

walutową, ponieważ każdy kraj

na 600 mld dolarów, UE będzie

lub przeciwdziałają ruchom USA.

dąży do osłabienia własnej waluty

musiała

Z drugiej strony, Chińczycy ostat-

kosztem innych. W związku z tym,

pieniądze na ratowanie poszc-

nio kupili bardzo dużą ilość jenów

mamy ogromne kwoty w krajach

zególnych krajów członkowskich

japońskich

do

rozwiniętych, które będą szukać

które mają kłopoty: Grecja, Irland-

umocnienia waluty kraju kwitnącej

możliwości wyjścia, nowe inwesty-

ia, Portugalia, Włochy czy Hisz-

wiśni. W ten sposób doprow-

cje czy nowe możliwości zarobku.

pania. Nawet kraje z emerging

adzili do umocnienia jenów i

Takie miejsce są tzw. emerging

markets też będą emitować pa-

jednocześnie poprawę eksportu

markets do którego Polska się

piery skarbowe aby sfinansować

Chińskiego do tego kraju. A za-

zalicza. Rzeczywiście, przed szc-

bieżące wydatki rządowe. Do tych

tem Japończycy chcieliby zmusić

zytem G-20 w Seulu na początku

krajów można zaliczyć Polskę,

Chiny do unikania takiej praktyki

listopada, minister finansów Bra-

która w przyszłym roku będzie

poprawiania swego bilansu han-

zylii zauważył, że takie działanie

potrzebować pieniędzy aby nie

dlowego. Amerykanie nie chcieli

dużych krajów polegające na ma-

przekroczyć

już czekać na zmianę sposobu

nipulowaniu kursem walutowym,

ostrzegawczego. Czyżby przez

działania przez Chińczyków i w

osłabi konkurencyjność słabszych

wojnę walutową, rozpoczęła się

zeszłym tygodniu, wyemitowali

krajów. Aby temu przeciwdziałać,

bańka

obligacje warte 600 mld dol-

Brazylia wprowadziła dwuprocen-

arów. To nic innego jak wpuszc-

towy podatek na wszystkie kwoty

14

deficytu)

z

doprowadzając

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

światowe

emitować

aby

kolejnego

papierów

mieć

progu

skarbowych?

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN


Dobry inwestor.


Ranking kont Internetowych – Grudzień 2010 Magdalena Sadowska

Prezentowany ranking kont in-

to za prowadzenie którego nie

konieczności szukania tego wyty-

ternetowych,

będziemy

miesięcznie

czonego przez bank. Z pośród 10

przez zespół finansosfera.pl ma

ponosić zbyt wysokich kosztów,

prezentowanych kont, 5 ofert za-

na celu wskazanie najdogod-

biorąc również pod uwagę fakt,

wiera w sobie bezpłatną usługę

niejszej opcji założenia rachunku

iż teoretycznie w każdym warian-

wypłat ze wszystkich maszyn zlo-

osobistego, z tytułu którego to

cie występują różnego rodzaju

kalizowanych na terenie kraju. W

posiadania nie narazimy się na

opłaty, ale głównie spowodowane

przypadku mBanku czy Inteligo

niezbędne koszty z tym związane,

użytkowaniem

możemy spotkać się z usługą

ale jednocześnie docenimy jego

wydawanej w ramach otwartego

abonamentową,

funkcjonalność w przypadku ko-

rachunku, podstawowym kryteri-

nam takie rozwiązanie - jest ona

rzystania z tego rozwiązania na

um wyniku jest suma miesięcznych

stosunkowo nie droga i wynosi

co dzień lub kiedy to będziemy

opłat mogących występować z

odpowiednio 5 i 4 PLN miesięcznie.

potrzebowali

chwilowe-

tytułu użytkowania karty, oraz

zarządzającego

dokonanie jednej wypłaty z ob-

Według

cego bankomatu, gdyż nigdy nie

najlepszą

jesteśmy

dzisiejszy jest rachunek Pakiet

go

sposobu

naszymi

przygotowany

tylko

finansami

osobistymi.

Jako główne założenie przyjęliśmy chęć

posiadania

musieli

w

karty

stanie

płatniczej

stwierdzić,

czy nie zajdzie taka potrzeba.

umożliwiającą

ekspertów

standard,

ofertą

serwisu na

dzień

konto z oferty VW

Banku Direct. Charakteryzuje się

rachunku Sami

się szerokim zakresem dostępu

kont bankowych i dobrze wiemy

usługi

przez Internet, gdzie bank daje

jakim

samego

nam do dyspozycji wykonywanie

możliwość bez prowizyjnego po-

bezpłatnej usługi wypłat z ob-

przelewów w sieci za darmo.

bierania gotówki ze wszystkich

cych bankomatów ma miejsce

Wyłaniając zwycięzcę, czyli kon-

napotkanych bankomatów, bez

tylko wówczas, gdy jednorazowa

16

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

jesteśmy znaczącym

użytkownikami

ono brakiem opłat za podstawowe

bankowego, charakteryzującego

atutem

jest

świadczone konta.

w

ramach

Udostępnienie

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN


Opłata za kartę

Wypłata z obcego bankomatu

Wynik

15640 szt.

0 PLN

1.5 PLN

1.50 PLN

0 PLN

15640 szt.

5 PLN

0 PLN

5.00 PLN

Rachunek eKONTO

0 PLN

4220 szt.

0 PLN

5 PLN

5.00 PLN

4

Sezam Direct

0 PLN

15640 szt.

6 PLN

0 PLN

6.00 PLN

5

Konto Internetowe

0 PLN

573 szt.

1.66 PLN

5 PLN

6.66 PLN

6

Plan Internetowy

0 PLN

2706 szt.

3 PLN

4 PLN

7.00 PLN

dyspozycji bez prowizyjną wypłatę

7

CitiOne Direct

7 PLN

15640 szt.

0 PLN

0 PLN

7.00 PLN

ze wszystkich bankomatów w

8

Direct

0 PLN

15640 szt.

7 PLN

0 PLN

7.00 PLN

9

Konto osobiste

0 PLN

15640 szt.

2.5 PLN

4.5 PLN

7.00 PLN

10

Inteligo

0 PLN

2400 szt.

4 PLN

4 PLN

8.00 PLN

Nazwa

1

Pakiet Standard

0 PLN

2

dbNET

wysokości 1,5 PLN. Bardzo do-

3

bre rozwiązanie proponuje nam

wypłata jest nie mniejsza niż 400 PLN, w przeciwnym wypadku zapłacimy prowizję, ale o niewielkiej na tle konkurencji kwocie w

również

rachunek dbNET ofer-

owany przez Deutsche Bank. Decydując się na niego mamy do

kraju i nie zostanie pobrana od nas żadna opłata z tytułu samego prowadzenia rachunku. Jedyny koszt z jakim możemy się spotkać to 5 PLN miesięcznie - opłata za kartę, której możemy jednak w prosty sposób uniknąć, dokonując w ciągu miesiąca minimum jednej transakcji bezgotówkowej dokonanej wydaną kartą płatniczą. Zamykający mBank, swoje

pierwszą

nieustannie eKonto,

trójkę promuje

bardzo

dobre

rozwiązanie, w którym nie spotkamy się z żadnymi opłatami za podstawowe

funkcjonalności,

a dodatkowym jedynym kosztem, jaki możemy ewentualnie ponieść, to opłata wspomnianego już wcześniej abonamentu (5 PLN miesięcznie) pozwalającego na korzystanie z bezpłatnych wypłat

Bank

Koszt Bezpłatne prowadzenia bankomaty

Nr

VW Bank Direct – bezpłatne wszystkie bankomaty pod warunkiem gdy jednorazowa wypłata jest wyższa niż 400 PLN, w pozostałych wypadkach prowizja wynosi 1,5 PLN Deutsche Bank – 0 PLN za użytkowanie karty w przypadku dokonania w miesiącu co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej mBank – 5 PLN, miesięczny abonament za możliwość dokonywania bez prowizyjnych wypłat z bankomatów zlokalizowanych na terenie całego kraju Bank BPH – 0 PLN za użytkowanie karty w przypadku dokonania minimum 4 transakcji bezgotówkowych BGŻ – 0 PLN za użytkowanie karty w przypadku dokonania transakcji o wartości minimum 300 PLN w ciągu miesiąca rozliczeniowego CitiBank – 0 PLN, jeśli zostanie spełniony warunek co miesięcznego wpływu na konto minimum 1500 PLN ING – 0 PLN z tytułu użytkowania karty przy realizacji transakcji bezgotówkowych na minimum 100 PLN w ciągu miesiąca Toyota Bank – bezpłatne 3 pierwsze wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju, od pozostałych jest pobierana prowizja w wysokości 4,5 PLN Inteligo – 0 PLN w przypadku dokonania transakcji na kwotę minimum 100 PLN

z bankomatów zlokalizowanych jest to przede wszystkim ze spo-

o dużej funkcjonalności konta

sobu pokazania naliczania prow-

jest oddany nam do dyspozy-

Jak łatwo zauważyć, różnice z

izji w cyklu miesięcznym, jednakże

cji interfejs (pulpit), za pomocą

tytułu

ewentual-

mnożąc sobie wszystko w skali

którego zarządzamy posiadanym

nie kosztów z racji posiadania

roku, zauważymy, że rozbieżności

rachunkiem, ale to już kwes-

rachunku są w prezentowanym

będą

Dodat-

tia indywidualnych upodobań i

zestawieniu minimalne, związane

kowym

mówiącym

skłonności każdego użytkownika.

na

terenie

całego

ponoszonych

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN

kraju.

coraz

większe.

aspektem,

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

17


BliĹźej

Struktury


Bliżej struktury Na pytania odpowiada Michał Szeliski Structus.pl Co

to

produkty

turyzowane

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN

i

na

struk-

odpowiada

część

po-

większość

inwestowanych

czym

bezpieczna

przez

lega ich konstrukcja?

klientów pieniędzy lokowana jest w

(Michał Szeliski) Produkty struk-

obligacjach zero kuponowych. Po

turyzowane to nowoczesna forma

zakończeniu

oszczędzania pieniędzy. Zapewniają

dwa elementy (bezpieczny i ryzy-

ochronę kapitału, dając przy tym

kowny), a suma to wypłata dla klien-

szansę na zyski wyższe niż od-

ta. Najlepiej pokazać to na sche-

setki z bankowych lokat. Dzięki

macie znajdującym się powyżej.

swej konstrukcji dają przeciętnym

Jak

inwestorom

strukturyzowany?

dostęp

do

rynków,

inwestycji

działa

składamy

produkt

na których normalnie inwestować

Inwestujemy 100 tys. zł na 5 lat. 80

mogą tylko zamożniejsi klienci. Są

tys. zł lokowane jest w wolnych od ry-

jednym z najbardziej elastycznych

zyka obligacjach, które za 5 lat mają

nowoczesnych

in-

dać 20 tys. zysku – łącznie będzie

westycyjnych. Taki rodzaj inwesty-

to 100 tys. - gwarancja kapitału.

cji to nic innego jak ‘zapakowana’

Pozostałe 20 tys. zł inwestowane

w pudełko strategia inwestycyjna,

jest w opcje lub swapy (to już zależy

stworzona w oparciu o instrumenty

od strategii). Zatem potencjalne

pochodne,

się

straty są ograniczone, za 5 lat na

całkowitą lub częściową gwarancją

pewno odzyskamy zainwestowane

zainwestowanego

przy

100 tys. złotych. A jeśli zakładany

założeniu dotrwania w inwestycji

scenariusz się spełni, do gwarancji

do końca. Za gwarancję kapitału

kapitału zostanie doliczona premia,

instrumentów

charakteryzująca kapitału,

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

19


będąca zyskiem inwestora. Jej

(M.S.) Produkty strukturyzowane

tury od tysiąca złotych dał dostęp

wysokość zależy od notowań

wywodzą się ze Stanów Zjed-

do nich wielu swoim klientom.

instrumentów

noczonych i Wielkiej Brytanii. Ich

pochodnych oraz

początek to lata 70. XX wieku.

Produkt

od konstrukcji danej struktury.

To wtedy wyprowadzony został

zapewnia

słynny

go kapitału gwarantując go

włączonych

do

portfela

wzór

Blacka-Scholesa,

nasze-

częściowo lub nawet całkowicie.

który

są one przeznaczone. Innymi

zasad wyceny opcji, które są

Proszę

słowy,

jednym z dwóch podstawowych

czytelnikom

posiadać, żeby móc skorzystać

składników

nasz kapitał jest chroniony?

z takiej formy oszczędzania?

strukturyzowanego. Ich prawdzi-

(M.S.) Wszystko zależy od tego,

wy

jednak

(M.S.) Kapitał inwestora chroniony

do którego banku bądź firmy in-

dopiero na lata 90. XX wieku.

jest dzięki specyficznej konstruk-

gotówkę

trzeba

ujednolicenie

ochronę

Dla jakiej grupy oszczędzających jaką

umożliwił

strukturyzowany

każdego

rozwój

produktu

przypadł

wyjaśnić w

naszym

jaki

sposób

cji produktu strukturyzowanego.

westycyjnej skieruje się klient. Jeszcze kilka lat temu były one

Od

struktury

Zwrot z góry określonej części

dostępne

dla

funkcjonują na polskim rynku?

zainwestowanego kapitału gwa-

inwestorów.

(M.S.) Oficjalnie struktury pojawiły

rantuje

jest

się na polskim rynku dopiero w

struktury, czyli obligacja, w którą

móc

2000 roku. Pionierami rynku były

inwestowana

zainwestować w część produk-

Bank Zachodni WBK, Kredyt Bank

naszych pieniędzy. Jedynie mała

tów strukturyzowanych. Dobrze

i Bank Pekao. Niestety rynek

ich

obrazują to statystyki. W pier-

produktów strukturyzowanych w

zona na zakup odpowiedniego

wszym półroczu 2010 roku ponad

Polsce przez długi czas otwarty

instrumentu pochodnego, który

54 proc. produktów posiadało

był głównie dla klientów private

może (choć nie musi) zapewnić

minimum

bankingu.

inter-

nam zysk. Po z góry określonym

5 tys. złotych a te z minimum in-

netowych banków i instytucji nie

czasie obligacja zapada i stanowi

westycyjnym

tys.

były zamieszczane żadne infor-

właśnie

złotych stanowiły jedynie nieco

macje, a przeciętny klient w ogóle

ponad 14 proc. ogółu produktów.

nie wiedział, że takie produkty

Struktury

istnieją. Dynamiczny rozwój struk-

oparciu

Proszę o krótki rys history-

tur w Polsce to rok 2008 i 2009.

pochodne.

czny

struk-

W 2008 roku liczba ofert znacząco

(M.S.)

kraju

przekroczyła 300 sztuk. Natomi-

to taki rodzaj instrumentu fi-

po

ast w styczniu 2009 r. pierwsze

nansowego,

wprowad-

struktury zaoferował swoim klien-

zależy od wartości lub ceny in-

obrotu?

tom mBank, który oferując struk-

nego instrumentu finansowego

właściwie

zamożniejszych Obecnie

tysiąc

wystarczającą

tur: i

zono 20

złotych

kwotą

by

inwestycyjne powyżej

poniżej 20

funkcjonowania kiedy,

przez

raz

tylko

w

jaką

jakim

instytucję

pierwszy struktury

do

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

kiedy

Na

stronach

„bezpieczny”

część

jest

większość

zostaje

kwotę

składnik

przeznac-

gwarantowaną.

tworzone o

tzw. Co

w

Instrumenty to

Instrument

takiego? pochodny

którego

cena

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN


(akcji, surowca, funduszu itp.).

notowań różnych instrumentów,

śmierci suma ubezpieczenia zos-

Same pochodne są instrumenta-

ale opcja, którą wbudowano w

tanie wypłacona spadkobiercom.

mi

dany

natomi-

Jeśli natomiast inwestor wskaże

inwestycje mogą zakończyć się

ast można zbudować w oparciu

osoby uposażone określając jaki

utratą dużej części kapitału, jednak

o dowolne aktywo: waluty, no-

procent

w produktach strukturyzowanych

towania giełdowe (indeksy, ak-

przypadnie każdej z nich, wówc-

stanowią one niewielką część.

cje), dowolne surowce, strategie

zas całość sumy ubezpieczenia

inwestycyjne, czy fundusze in-

zostanie wypłacona właśnie im.

ryzykownymi,

nieumiejętne

produkt.

Opcję

sumy

ubezpieczenia

W jakich formach występują

westycyjne. I rzeczywiście opcje,

produkty

struktury-

a za ich pośrednictwem struktury,

Co

powinna

zowane; tzn. w co możemy

są swego rodzajem zakładów.

ba,

skłonna

inwestować nasze pieniądze?

Na przykład klient otrzyma od-

ten sposób? Gdzie ma się

(M.S.) Produktu strukturyzowane

setki w wysokości 10 proc. w skali

udać,

w Polsce przybierają różne formy

roku pod warunkiem, że za trzy

winna ze sobą zabrać, czy

prawne. W zależności od emiten-

miesiące kurs euro będzie wyższy

podpisuje się jakąś umowę?

ta (uczestnikami rynku są banki,

o co najmniej 5 groszy niż dziś.

(M.S.) Jeśli dana osoba chce

jakie

zrobić

oso-

oszczędzać dokumenty

w po-

oszczędzać w ten sposób, wys-

ubezpieczyciele, TFI, domy maklerskie oraz butiki inwestycyjne)

Czy

struktury

tarczy że uda się do instytucji,

mogą to być: lokaty bankowe,

możliwe jest zawarcie ubez-

która jest dystrybutorem danego

obligacje strukturyzowane, certy-

pieczenia na życie? Jeśli tak,

produktu. Pracownicy takiej in-

fikaty strukturyzowane, bankowe

to

uprawniony

stytucji o wszystkim poinformują

papiery

do środków z takiej polisy?

i przekażą wszystkie dokumenty,

(M.S.) Tak. Zarówno w przypadku

które klient powinien wypełnić. W

dożycie, polisy z ubezpieczenio-

produktu

w

zależności od formy inwestycji trze-

wym

funduszem

kapitałowym

formie polisy na życie i dożycie

ba będzie podpisać umowę lokaty,

oraz

fundusze

inwestycyjne.

jak i polisy z ubezpieczenio-

deklarację przystąpienia lub inny

wym

kapitałowym

dokument. Coraz popularniejsze

Tu i ówdzie słyszy się opin-

życie inwestora jest chronione.

robi się też inwestowanie przez

ie,

Suma

zazwyc-

Internet, we wspomnianym już

rodzaju zakład dotyczący np.

zaj wynosi 100,1 – 110 proc.

mBanku lokatę strukturyzowaną

notowań giełdowych w danym

wartości składki zainwestowanej.

zakłada się tak samo jak każdą

dniu. Może też chodzić o no-

Zasady

inną – za pomocą kilku kliknięć.

towania surowców itp.. Proszę

identycznej

jeszcze

przykłady.

zwykłych ubezpieczeń na życie.

(M.S.) To nie struktura jest swego

Jeśli inwestor nie wskaże osób

rodzaju

uposażonych, to w przypadku jego

wartościowe,

ubezpieczeniowe

struktura

o

inne

zakładem

na

polisy życie

to

i

swego

dotyczącym

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN

w

ramach

kto

będzie

strukturyzowanego

funduszem

ubezpieczenia

tu

obowiązujące jak

w

przypadku

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

21


zdaniem

internautów

Ważnym elementem porównywarki finansosfera.pl jest możliwość wymiany niezależnych opinii na temat wybranych produktów, zamieszczanych przez samych użytkowników. Poniżej prezentujemy kilka najciekawszych.


Zalety mBanku Autor: tomek24

Duży pozytyw Autor: tborow

Mam 2 konta: mBank i Inteligo. Używam tylko

Inteligo posiadam praktycznie od początku jego

mBanku i zastanawiam się, dlaczego jeszcze

istnienia. Było to moje drugie po BzWbk, konto

nie zamknęłam Inteligo. Najłatwiej będzie jak

osobiste. Plusy to przede wszystko rewelacyjna

zrobię zestawienie zalet obu banków: Inteligo)

obsługa przez Internet. Od tamtej pory używałem

Płatne prowadzenie konta mBank) Darmowe I)

już kilku produktów finansowych posiadających

Płatne przelewy m) Darmowe I) Oprocentow-

obsługę przez Internet i nigdzie interfejs nie był

anie zależne od salda i na dziwnych zasadach

tak intuicyjny i dobrze rozplanowany jak w In-

m) Stałe wysokie oprocentowanie i bez żadnych

teligo. Minusem jest jak w przypadku wszyst-

udziwnień I) Wypłaty tylko w bankomatach PKO

kich tego typu kont, brak możliwości wybierania

BP (2100 bankomatów w Polsce) m) Wypłaty

środków bezpośrednio w placówce. Przy limit-

w WBK, Euronet, C4U, eCard i wszystkich za

ach ustawionych na np 3 tys. zł, praktycznie nie

granicą bez opłat. Łącznie ponad 3500 bankom-

ma możliwości wybrania większej kwoty w ciągu

atów w Polsce I) Tylko konto m) usługi makler-

jednego dnia. Trzeba żmudnie wybierać środki

skie, fundusze, obligacje, lokaty, mBank mobile.

dzień po dniu, lub przelać na inne konto. Poza

Podsumowując, w mBanku mam wszystko za

tym obsługa jak najbardziej pozytywna. Sama

darmo: dobrą obsługę, wachlarz opcji i funk-

karta bankomatowa wykonana z dobrej jakości

cji, eMakler (jako jeden z 2 banków grupy BRE

plastiku. W przeciwieństwie do np. konta bi-

oferuje tą usługę całkowicie za darmo - płacisz ty-

znesowego Biznes Partner PKO BP, nie starła

lko prowizje od transakcji). Inteligo natomiast ma

się po 2 latach użytkowania. Również system

skromną ofertę i do tego za wszystko każą sobie

kodów działa bez zarzutu i jest w/g mnie na-

płacić, a najczęściej nagle domagają się jakieś

jwygodniejszym systemem zaraz po kodach

opłaty bez ostrzeżenia, bo mają tak zawiły regu-

SMS. W/g mnie jest lepszy niż token, który

lamin, że mogą z nim sporo kombinować. Co do

mimo małych rozmiarów jest nieporęczny i

długiego czasu czekania na dokumenty też mi się

łatwo go zgubić. Kartę kodów można natomiast

to zdarzyło, ale to nie jest wina mBanku. Okazało

włożyć do portfela i jest tam bezpieczna. Ogól-

się, że kurier zapomniał o mojej przesyłce i leżała

nie rzecz biorąc, obok eKonta od Mbanku, na-

na magazynie przez prawie miesiąc. mBank

jlepsze internetowe konto osobiste na rynku.

wywiązał się szybko, bo już po 2 dniach dostałam na maila numer przesyłki, a po 3 dniach przesyłka była w magazynie u mnie w mieście, tylko potem kurier zaspał. Rada dla tych którzy czekają

Wystaw opinię

zbyt długo na paczkę z dokumentami z mBanku

Zachęcamy do podzielenia się opiniami na łamach

- zadzwońcie do biura kurierskiego i dobitniesię

serwisu, każdy cenny komentarz może pomóc dru-

upomnijcie,

giej osobie w dokonaniu odpowiedniego wyboru.

to

przesyłka

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN

szybko

dojdzie.

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

23


cashback

chargeback

moneyback

co to wszystko znaczy?


Cashback, moneyback, chargeback – co to wszystko znaczy? Marcin Bielicki, Dyrektor Domu Maklerskiego FIO Rozwój obrotu bezgotówkowe-

obecnie część z nich pobiera za

klienta. Typowymi przykładami

go w Polsce spowodował, że

skorzystanie z niego niewielką

stosowania chargebacku są np.

klienci mają do wyboru coraz

opłatę

transakcje, w których opłata

więcej

usług

związanych

rzędu

0,5-1

złoty.

została naliczona dwukrotnie

z

płatnościami bezgotówkowymi

Moneyback z kolei umożliwia

w wyniku błędu systemu lub

oferowanych

insty-

odzyskanie części wydanych

posiadacza karty, towar lub

Słowa

pieniędzy – klient płacąc kartą

usługa po ich opłaceniu nie

składające się na tytuł artykułu

debetową lub kredytową otrzy-

zostały dostarczone/wykonane

brzmią

muje po zakończeniu okresu

lub zostały wykonane wadli-

laków obco i właśnie dlat-

rozliczeniowego

wie. W tych przypadkach klient

ego

skreślić

procent swoich wydatków z

składa

kilka słów je objaśniających,

powrotem – jest to najczęściej

którego kartą dokonał zapłaty

co

1% wartości transakcji, jednak

za towar lub usługę, zaś pro-

nie więcej niż określona kwota

cedura chargebacku odbywa

zastrzeżona przez bank. Dlac-

się między agentem rozlicze-

usługami często mylonymi ze

zego banki zwracają klientowi

niowym a sprzedawcą. Charge-

sobą. Pierwsza z nich oznac-

część pieniędzy? Z powodu

back jest szczególnie przydatny

za możliwość wypłaty gotów-

zwiększonej konkurencji, aby

jako tańszy i szybszy substytut

ki z karty przy dokonywaniu

uatrakcyjnić ofertę dla klientów

dochodzenia praw przez kon-

płatności tą kartą w punkcie

rezygnują one z części prowizji

sumenta na drodze sądowej –

usługowym. Jest to wygodny

pobieranej od każdej transakcji

należy jednak pamiętać, że jest

dla klienta sposób wypłacenia

dokonanej kartą, zwracając ją

on możliwy tylko w przypadku

gotówki,

w

klientowi właśnie w formie mon-

dokonania płatności kartą, zaś

pobliżu nie ma bankomatu. Jest

eybacku. Na marginesie należy

jego przydatność uwidoczniła

on jednak obwarowany kilkoma

dodać, że usługa zwracania

się

warunkami – przede wszyst-

części wydanych pieniędzy na

tegorocznych erupcji wulkanu

kim

musi

konto klienta też jest czasami

na Islandii, gdy wiele lotów

oferować możliwość wypłaty

zwana cashbackiem, co może

transoceanicznych

pieniędzy z karty, sama karta

prowadzić do nieporozumień

zostać

musi ją umożliwiać (może to

i

choćby

tucje

przez

finansowe. dla

większości

należałoby uczynię

Cashback

i

poniżej.

moneyback

zwłaszcza

punkt

Po-

jeśli

usługowy

mylenia

określony

obu

pojęć.

reklamację

najlepiej

przy

niedawnej

rozwojem

związana z płatnościami kartą,

Wraz

z

zakupu i zadeklarować chęć

zwana po polsku „obciążeniem

rynku

finansowego

skorzystania

zwrotnym”.

spodziewać

celem

jest

upadłości

dalszym

musi dokonać jakiegokolwiek

Jej

czy

podróży.

Chargeback to kolejna usługa

cashbacku.

musiało

biura

klient aby wypłacić gotówkę

z

okazji

odwołanych,

znanego

być tylko karta debetowa) i

bankowi,

się

możemy pojawien-

kwo-

ochrona klienta na wypadek

ia się kolejnych „backów” -

ta wypłaty jest ograniczona

zajścia zdarzeń związanych z

powinniśmy mieć nadzieję, że

do

złotych.

płatnością bezgotówkową, na

będą one – podobnie jak wyżej

Początkowo banki oferowały

skutek których klient poniósł

opisane – korzystne dla klienta.

cashback za darmo, jednak

stratę i które zaszły nie z winy

Również

maksymalna

wysokości

200

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

25


dziedziczenie

a odpowiedzialność za zobowiązania


Dziedziczenie a odpowiedzialność za zobowiązania

Jarosław Ciszek, redaktor prowadzący Finansosfera.pl różnego

z osób, które powołał, nie chce

Oświadczenie

rodzaju zobowiązania musi liczyć

lub nie może być spadkobiercą”.

bądź

się z tym, iż w razie jej śmierci dług,

Testament natomiast, to wyraz

jaki na osobie tej ciąży przejdzie

ostatniej

który

Przytoczony powyżej Art. 1012

na jej spadkobierców. Dziedzicze-

w taki właśnie sposób może

kodeksu cywilnego daje - prócz

nie bowiem, to nie tylko korzyści

rozrządzić swoim majątkiem i

wymienionych

z przysporzenia wynikającego z

wskazać osoby, według niego

przyjęcia spadku - możliwość jego

nabycia spadku. Dziedziczenie,

godne, by po nim dziedziczyć.

odrzucenia.

Osoba

Zaciągająca

woli

zmarłego,

to również ciężar, który spadko-

o

przyjęciu,

odrzuceniu

spadku

sposobów

Jednakże

zaznac-

zmy, iż odrzucenie spadku wcale

bierca bierze na siebie przyjmując

Sposób

spadku

nie jest korzystne dla uprawnio-

spadek. To długi, jakie spadko-

Spadek można przyjąć na dwa

nego do spadku. Bowiem, jak

dawca pozostawił po sobie. Mogą

sposoby. Kwestie te precyzuje

głosi Art. 1020 kodeksu cywilne-

to być np. niespłacone kredyty

Art. 1012 kodeksu cywilnego.

go, „Spadkobierca, który spadek

bankowe czy nawet należności z

Ustawodawca wymienia w nim:

odrzucił, zostaje wyłączony od

tytułu niezapłaconych podatków

przyjęcie spadku bez ograniczenia

dziedziczenia, tak jakby nie dożył

oraz składek na ubezpieczenie

odpowiedzialności za długi spad-

otwarcia spadku”. Istnieje wyjątek

społeczne. Bowiem, zgodnie z Art.

kodawcy (przyjęcie proste) oraz z

co do podmiotów, które nie mogą

922 kodeksu cywilnego, „Prawa i

ograniczeniem odpowiedzialności

odrzucić spadku. Zgodnie z brz-

obowiązki majątkowe zmarłego

za długi (przyjęcie spadku z do-

mieniem Art. 1023 §1, spadku nie

przechodzą z chwilą jego śmierci

brodziejstwem inwentarza). Czym

mogą odrzucić Skarb Państwa

na jedną lub kilka osób”. Spadek

jest

dobrodziejst-

oraz Gmina. Chodzi tu o spadek,

otwiera się z chwilą śmierci spad-

wo inwentarza? Jest to sposób

który przypadł im z mocy ustawy.

kodawcy, a spadkobierca nabywa

przyjęcia spadku, który polega na

Oświadczenie o przyjęciu, bądź

spadek z chwilą otwarcia spadku.

ograniczeniu

odpowiedzialności

o odrzuceniu spadku składamy

Tak stanowią Art. 924 oraz 925

za długi spadkowe do wysokości

przed sądem lub przed notarius-

kodeksu cywilnego. Dziedziczyć

określonego

tzw.

zem. Tę drugą możliwość mamy od

po zmarłym można w dwojaki

Stanu czynnego spadku czyli,

1 marca 2009 roku. Przed 1 marca

sposób. Artykuł

jego wartości. Oznacza to, iż za

2009 r. oświadczenia o przyjęciu

para-

ewentualne długi pozostawione

spadku

grafie 1 dwa zasadnicze filary,

przez spadkodawcę spadkobierca

dynie przez sąd. Oświadczenie

na których powołanie do spadku

odpowiada jedynie do wysokości

może być złożone ustnie lub na

jest oparte. Są to: dziedzicze-

wartości spadku. Natomiast proste

piśmie z podpisem urzędowo

nie ustawowe oraz testamen-

przyjęcie spadku charakteryzuje

poświadczonym.

towe. §2. Art. 926 KC stanowi:

się tym, iż za długi spadkowe spad-

możemy

„Dziedziczenie ustawowe co do

kobierca odpowiada całym swoim

pośrednictwem

całości spadku następuje wtedy,

majątkiem, a wierzyciel zmarłego

Pełnomocnictwo w tej materii

gdy spadkodawca nie powołał

może dochodzić swoich roszczeń

winno być pisemne z urzędowo

spadkobiercy albo gdy żadna

z całości majątku spadkobiercy.

poświadczonym

cywilnego

926

wymienia

kodeksu w

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN

przyjęcia

zatem

owo

inwentarza

były

przyjmowane

złożyć

je-

Oświadczenie także

za

pełnomocnika.

podpisem

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

27


(Art. 1018 §3 KC). Oświadczenie

Jednakże

spadkobiercą

winien złożyć oświadczenie o

o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

jest osoba nie mająca pełnej

przyjęciu lub o odrzuceniu spad-

może być złożone jedynie przez

zdolności do czynności prawnych

ku. Wątpliwości w tej materii ro-

osobę mającą pełną zdolność

albo osoba, co do której istnieje

zwiewa Art. 1017 kodeksu cywil-

do czynności prawnych w chwili

podstawa

nego, który stanowi: „Jeżeli przed

składania

ubezwłasnowolnienia,

gdy

do

jej

całkowitego os-

upływem terminu do złożenia

oba prawna, brak oświadczenia

oświadczenia o przyjęciu lub o

Osoby o ograniczonej zdolności

spadkobiercy w terminie jest jed-

odrzuceniu spadku spadkobierca

do

noznaczny z przyjęciem spadku

zmarł

z dobrodziejstwem inwentarza”.

oświadczenia,

tegoż

oświadczenia.

czynności

(niepełnoletni)

prawnych

składają

takie

albo

nie

złożywszy

takiego

oświadczenie

o

przyjęciu lub o odrzuceniu spadku

oświadczenie za pośrednictwem Sądem właściwym do złożenia

może być złożone przez jego spad-

oświadczenia jest sąd spadku.

kobierców. Termin do złożenia

kategorię osób o ograniczonej

Jednakże

tego oświadczenia nie może się

zdolności do czynności prawnych

postępowania

dają

skończyć wcześniej aniżeli ter-

(ubezwłasnowolnionych

możliwość złożenia oświadczenia

min do złożenia oświadczenia

częściowo),

przed

w

co do spadku po zmarłym spad-

przedstawiciela Jeśli

chodzi

ustawowego. o

jeszcze

inną

oświadczenie

o

przepisy

kodeksu

cywilnego

sądem

rejonowym,

przyjęciu lub odrzuceniu spadku

którego

spadkobierca

kobiercy”. W sytuacji, gdy do

składa się wyłącznie po uzyska-

mieszka, bądź przebywa. W ta-

spadku uprawnionych jest kilka

niu zgody sądu opiekuńczego.

kim wypadku, sąd lub notari-

osób a jedna z nich przyjęła

Zgodnie z Art. 1015 §1 kodeksu

usz po przyjęciu oświadczenia

spadek z dobrodziejstwem in-

cywilnego,

spadkobiercy,

wentarza

oświadczenie

w

zasięgu

niezwłocznie

przy

jednoczesnym

kwestii przyjęcia, bądź odrzuce-

przesyła je do sądu spadku wraz

niezłożeniu w terminie żadnego

nia spadku składa się w terminie 6

ze

załącznikami.

oświadczenia w tej kwestii przez

miesięcy od dnia, w którym spad-

Rzecz jasna, iż oświadczenie

p o z o s t a ł y c h s p a d k o b i e r c ó w,

kobierca dowiedział się o tytule

spadkobierca

kodeks

swego powołania. Na szczególną

sądzie

uwagę zasługuje w tym miejscu §2

podczas

Art. 1015 KC. Przepis ów stanowi

wierdzenie

wszystkimi

może

spadku,

złożyć

w

bezpośrednio

postępowania nabycia

o

st-

spadku.

spadkobierców,

kodeks

cy-

wilny w Art. 1016 stanowi, iż

z

tuacja, kiedy spadkobierca um-

dobrodziejstwem

spadku.

rze przed terminem, w którym

terminie

jednoznaczny

28

stanowi, iż uważa się pozostałych

te również przyjęły spadek z

w

powyższym

przyjęciem

1016

Oddzielną kwestię stanowi sy-

spadkobiercy prostym

w Art.

uważa się wówczas, że osoby

bowiem, że: „Brak oświadczenia jest

cywilny

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

inwentarza.

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN


Warto dodać, iż oświadczenia

przy stwierdzeniu nabycia spad-

poprzez porównanie aktywów i

o przyjęciu spadku nie składają

ku. Niestety, często zdarza się, iż

pasywów wchodzących w jego

Skarb Państwa oraz Gmina. Zgod-

spis taki nie jest przeprowadzany.

skład. Jeżeli z takiego prostego

nie z §2 Art. 1023 kodeksu cywil-

W konsekwencji braku spisu in-

porównania wynika, iż pasywa

nego, spadek przypadający Skar-

wentarza, organy podatkowe i ZUS

przekraczają aktywa spadkowe,

bowi Państwa czy gminie uważa

obciążają

to odpowiedzialność spadkobiercy

się za przyjęty z dobrodziejst-

za

i

jest wyłączona, a organy podat-

wem inwentarza. Warto dodać, iż

niezapłacone składki na ubezpiec-

kowe i ZUS nie powinny przenosić

oświadczenia o przyjęciu spad-

zenie społeczne spadkobiercę,

odpowiedzialności

ku nie składają Skarb Państwa

mimo tego, iż przyjął on spadek

powodu - braku stanu czynnego

oraz Gmina. Zgodnie z §2 Art.

z

spadku” - pisze radca prawny

1023 kodeksu cywilnego, spadek

(ograniczenie odpowiedzialności

kancelarii

przypadający Skarbowi Państwa

za długi do wysokości stanu

Wspólnicy, mec. Piotr Liberek.

czy gminie uważa się za przyjęty

czynnego spadku). Jak wspom-

z dobrodziejstwem inwentarza.

niano powyżej, zarządzenie o

Niejednokrotnie

przeprowadzeniu spisu inwentar-

pojawiają się dramatyczne donie-

za powinien wydać sąd spadku.

sienia o trudnej, skomplikowanej

Sąd ten wyznacza również ko-

sytuacji spadkobierców, od których

mornika, który tegoż spisu win-

kontrahenci zmarłego żądają ure-

ien dokonać. Niestety, z uwagi

gulowania zaległych zobowiązań.

na różne okoliczności, komornicy

Pytanie, jakie często wówczas

często

zainteresowani

jest stawiane brzmi: „czy im tak

przeprowadzeniem spisu. Kon-

wolno”? Odpowiedź - niestety -

sekwentnie powinniśmy od nich

jest w tym wypadku brutalna: Tak.

tego żądać, gdyż spis taki może

Żądania takie są zgodne z prawem.

Czy przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza uchroni przed zaległościami podatkowymi i ZUS? Organy podatkowe i Zakład ubezpieczeń Społecznych niejednokrotnie, mimo przyjęcia spadku

z

dobrodziejstwem

inwen-

tarza, obciążają spadkobierców odpowiedzialnością za zaległości podatkowe i niezapłacone składki na

ubezpieczenie

społeczne.

Przed takim postępowaniem ZUS i urzędów skarbowych można się bronić. By obrona ta była bardziej skuteczna, winien być dokonany spis inwentarza. Zarządzenie spisu inwentarza wydaje sąd spadku WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN

odpowiedzialnością

zaległości

podatkowe

dobrodziejstwem

nie

inwentarza

z

podatkowej

w

prostego

Ożóg

i

mediach

mieć zasadnicze, kluczowe znaczenie w ewentualnym sporze z organami podatkowymi czy ZUS. „W każdym przypadku, w którym spadkobierca dysponuje spisem inwentarza,

w

sposób

łatwy

może wykazać, czy w ogóle istnieje tzw. stan czynny spadku Finansosfera magazyn Styczeń 2011

29


Racketlon

Dużo pozytywnej energii

O sporcie, który zdobywa coraz większe grono sympatyków i wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród osób, chcących aktywnie spędzać swój czas wolny, rozmawiamy z Drużynowym Mistrzem Świata i trzykrotnym Mistrzem Polski w Racketlonie – Rafałem Rykowskim. polega?

Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z racketlonem?

RR: Racketlon to sport, w którym gra dwóch zawod-

RR: Moją przygodę ze sportem rozpocząłem od nauki

ników w każdą z czterech dyscyplin „rakietkowych”:

gry w badmintona, w międzyczasie za namową mo-

tenis stołowy, badminton, squash i tenis ziemny.

jego kolegi Jacka Szuberta zacząłem grać w squa-

Mecz racketlona składa się z czterech setów roz-

sha, sportowi temu z czasem poświęciłem cała swoją

grywanych do 21 punktów, bez strat. Na końcowy

uwagę. W 2005 r. mając za sobą parę lat regularnych

wynik składa się suma punktów zdobytych w każdej

treningów w badmintona i squasha, posiadając dwie

z czterech dyscyplin. Pojedynek odbywa się zawsze

silne dyscypliny postanowiłem spróbować swoich

w tej samej kolejności – od najmniejszej rakiety do

możliwości w racketlonie. Sport ten od samego

największej (tenis stołowy, badminton, squash, tenis).

początku wciągnął mnie na tyle, że gram w niego

Zwycięzcą

który

do dzisiaj i startuję w turniejach nie tylko w Polsce,

punktów.

ale również za granicą. Od 4 lat zajmuję pierwszą

Racketlon jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających

pozycję w rankingu Polskiej Federacji Racketlona

się dyscyplin sportowych na świecie. Sport ten wymyślili

oraz obecnie jestem najwyżej sklasyfikowanym pols-

Finowie w latach 80 ubiegłego stulecia, natomiast Sz-

kim zawodnikiem w rankingu światowym w kat. Elita.

Co

to

zdobył

jest

racketlon

meczu łącznie

i

jest większą

na

czym

zawodnik, ilość

wedzi w latach 90 ujednolicili przepisy i wprowadzili zasady podobne do tych, które obowiązują dzisiaj.

Jak

Pierwsze Mistrzostwa Świata odbyły się w 2001 r.,

tego sportu w kraju i jak wyglądamy na tym

zaś pierwsze Mistrzostwa Polski rozegrano w 2004 r.

tle w porównaniu z innymi krajami świata?

30

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

w

chwili

obecnej

wygląda

uprawianie

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN


RR: W chwili obecnej racketlon w Polsce cały czas się rozwija. Jest to niezwykle wciągający sport i myślę, że jeśli raz w niego zagrasz to już nie przestaniesz :) Wszystkie zawody racketlona, zarówno w kraju jak i na świecie są zorganizowane w taki sposób, żeby mógł w nich zagrać każdy, niezależnie od poziomu zaawansowania. W Polsce mamy wielu utalentowanych zawodników, którzy odnoszą wspaniałe sukcesy na arenie międzynarodowej. Wśród kobiet wiele zwycięstw za granicą wywalczyła aktualna Mistrzyni Polski oraz dwukrotna Mistrzyni Świata Juniorek Marta Jeż. Wśród juniorów na tegorocznych Mistrzostwach Świata srebrny medal zdobył niezwykle ambitny Michał Szymczak, który jednocześnie w swojej kat. wiekowej w światowym rankingu zajmuje 2 pozycję. Jako drużyna w składzie: Marta Jeż, Krzysztof Samonek, Rafał Rykowski, Norbert Stolicki, Marek Wojnarski - w 2009 r. zdobyliśmy złoty medal na Mistrzostwach Świata w Niemczech. Był to ogromny sukces, gdyż w drabince turniejowej trafiliśmy na najmocniejsze drużyny m.in.: Finów, Szwedów, a w finale Austriaków. Mamy

również

bardzo

silną

męską

parę

deblową: Norbert Stolicki oraz Krzysztof Samonek, którzy wielokrotnie walczyli w finałach europejskich turniejów m.in. w 2009 r. zostali Mistrzami Węgier, zaś w 2010 r. Mistrzami Czech. Czy uprawianie racketlona jest kosztowne i z

fizyczną, jak i stanowczo wzmacnia psychikę. Rack-

jakimi nakładami finansowymi to się wiąże?

etlon uprawiany amatorsko jest idealny jako odre-

RR: Według mnie tak naprawdę uprawianie każdego

agowanie od życia zawodowego, szybko wciąga i

sportu jest kosztowne. To zależy oczywiście od poziomu

motywuje do systematycznego wysiłku. Zachęcam

zaawansowania i zaangażowania zawodnika. Grając

wszystkich do spróbowania swoich sił w racketl-

w racketlona trzeba liczyć się z kosztami sprzętu do

onie, a szczególnie osoby, które grają w któryś z

wszystkich 4 dyscyplin oraz kosztami wynajmu hali.

tych 4 sportów, gdyż racketlon może być też odpoc-

A na poziomie zawodniczym musimy również brać

zynkiem od uprawiania tylko jednej dyscypliny.

pod uwagę koszty związane z wyjazdami na zawody. Czy w takim razie z racketlona w Polsce Co daje (może dać) nam uprawienie tej dyscypliny?

można

RR: Przede wszystkim daje dużo pozytywnej ener-

RR: Na obecną chwilę niestety nie ma jeszcze

gii, radości i możliwość ciągłego uczenia się czegoś

takiej możliwości, głównie ze względu na brak spon-

nowego. Sport ten rozwija zarówno naszą sprawność

sorów. Na pewno pomoc sponsorów umożliwiłaby

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN

się

utrzymać

jako

zawodowiec?

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

31


jeszcze szybszy rozwój tego ciekawego sportu i

Co

według

Ciebie

przyczyniłaby się do odkrycia wielu talentów, bo bez

szych

wsparcia finansowego trudno jest doskonalić swoje

RR:

Chęć

umiejętności oraz startować w turniejach - wiem to

nia,

systematyczność

z własnego doświadczenia. Ja również w tej chwili

bardzo

zawodników ciągłego

silna

cechuje

w

tej

rozwoju i

psychika

najlep-

dyscyplinie? i

doskonale-

konsekwencja i

talent

oraz

(śmiech)

poszukuję sponsora, który pomógłby mi zdobyć Indywidualne Mistrzostwo Świata w najwyższej kat. Elita.

Gdzie gdzie

Jakich

porad

udzieliłbyś

młodym

adeptom

nam

dziś w na

można

kraju

uprawiać

mamy

ośrodki

uprawianie

tej

ten

sport,

pozwalające dyscypliny?

( lub tym starszym ), którzy rozpoczynają

RR: W tej chwili w Polsce jest tylko kilka ośrodków, w

swoją przygodę z tym sportem i gdzie w

których możemy zagrać we wszystkie 4 sporty, m.in.

najbliższym czasie można zagrać w racketlona?

są to: największy i najpiękniejszy ośrodek w Zgierzu

R: Poradziłbym im żeby trenowali jak najwięcej

– „Stacja Nowa Gdynia”, w Poznaniu – „Arena”, w Pi-

(śmiech) i żeby zachęcali innych młodych i starszych

asecznie – „Tuan”, natomiast we Wrocławiu obecnie

ludzi do uprawiania tego fascynującego sportu,

są to: „Matchpoint” oraz „Hala Tenisowa” na terenie

który może być niesamowitą przygodą. Korzystając

Stadionu Olimpijskiego. Mam nadzieję, że wkrótce w

z okazji chciałbym zaprosić wszystkich niezależnie

naszym kraju powstanie coraz więcej hal sportowych,

od poziomu zaawansowania do udziału w pierwszej

na których będą rozgrywane turnieje racketlonowe

w Polsce -

nie tylko polskie, ale również ogólnoświatowe.

Dolnośląskiej Lidze Racketlona, którą

organizuję na wrocławskiej Hali Tenisowej na terenie Stadionu Olimpijskiego. Szczegółowe informacje na stronie: www.ravsport.pl (w zakładce racketlon) - krótko mówiąc dobra zabawa gwarantowana (śmiech).

Rafał Rykowski Mistrz Polski w Racketlonie (2006, 2007, 2008) Wicemistrz Polski w Racketlonie (2005, 2009, 2010) Drużynowy Mistrz Świata w Racketlonie (2009) Mistrz Świata w Racketlonie - kat.C (2007) Wicemistrz Węgier w Racketlonie - kat. Elita (2010) pozycja nr 1 w rankingu krajowym racketlona (2007-2010) pozycja nr 16 w rankingu światowym racketlona (2010) Wicemistrz Polski w Squashu (2008) II Wicemistrz Polski w Squashu (2010) Finalista oraz zwycięzca wielu turniejów krajowych zarówno w squashu jak i w racketlonie (2007-2010)

32

Finansosfera magazyn Styczeń 2011

WWW.FINANSOSFERA.PL/MAGAZYN


finansosfera magazyn

kolejny numer ju偶 wkr贸tce pod adresem:

www.finansosfera.pl/magazyn

Banking Magazine Nr.1  
Banking Magazine Nr.1  

Pierwszy polski emagazyn o finansach i bankowości. Dostepny za darmo w wersji online, do pobrania oraz na urzadzenia mobilne.

Advertisement