Page 1

Ohjeita henkilöille, jotka rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskevan lain mukaan ovat velvollisia tarkistamaan epäilyttävät transaktiot ja ilmoittamaan niistä.

Epäillystä rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta ilmoittaminen

Tietoja rahanpesun ja terrorismin vastaisen valvonnan ja toiminnan koordinointielimeltä

Tammikuu 2017


Tässä esitteessä on ohjeita siitä, miten toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa epäilyksistä rahanpesulain mukaan. Tämän esitteen on laatinut rahanpesun ja terrorismin vastaisen valvonnan ja toiminnan koordinointielin. Koordinointielimen jäsenet ovat Bolagsverketin, Fastighetsmäklarinspektionenin, Finansinspektionenin, Finanspolisenin, Lotteriinspektionenin, Revisorsnämndenin, Sveriges advokatsamfundin, Säkerhetspolisenin sekä Skånen, Tukholman ja Länsi-Götanmaan läänien lääninhallitusten edustajia.


Miksi epäillystä rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta on ilmoitettava? Niiden toiminnanharjoittajien, jotka kuuluvat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskevan lain (rahanpesulain) piiriin, on tarkistettava asiakkaidensa transaktiot ja raportoitava niistä niin, että on mahdollista havaita epäilty rahanpesu tai terrorismin rahoitus. Ilmoituksesi epäilyksestä voi johtaa siihen, että rikosta selvittävät viranomaiset havaitsevat ja selvittävät yhteiskunnassa tapahtuvia rikoksia, jotka muutoin olisivat jääneet havaitsematta. Finanspolisen on poliisiviranomaisen jaosto, joka vastaanottaa, kirjaa, käsittelee ja analysoi saapuneet ilmoitukset epäillystä rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta. Finanspolisen arvioi, voidaanko ilmoitetut transaktiot liittää tiettyyn rikokseen tai ovatko ne osa rikollista toimintaa. Jos Finanspolisen päätyy epäilemään, että taustalla on rikos, tästä ilmoitetaan asianosaiselle rikostorjuntaviranomaiselle, kuten poliisiviranomaiselle, talousrikosviranomaiselle, suojelupoliisille tai verovirastolle. On erittäin tärkeää, että toiminnanharjoittaja, joka on velvollinen ilmoittamaan epäilyttävistä transaktioista, myös ilmoittaa niistä. Toiminnanharjoittajan epäilyttäviä transaktioita koskevien ilmoitusten avulla Finanspolisen saa selkeämmän käsityksen mahdollisesta rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen liittyvästä ketjusta. Vastaisuudessa tämä auttaa Finanspolisenia antamaan toiminnanharjoittajille paremmin tietoa riskeistä ja toimintatavoista.

3


Velvollisuus olla toteuttamatta transaktioita Toiminnanharjoittajan on oltava toteuttamatta transaktioita, joita epäillään rahanpesuksi tai terrorismin rahoitukseksi. Jos epäilyttävän transaktion toteutusta ei voida välttää tai jos jatkoselvitys muutoin vaikeutuisi, transaktion toteuttaminen on sallittua. Tällaisessa tapauksessa asiasta on ilmoitettava välittömästi Finanspolisenille. Jos transaktion toteuttamisesta kieltäydytään epäillyn rahanpesun tai terrorismin rahoituksen takia, Finanspolisenille on ilmoitettava myös olosuhteet, joiden perusteella epäilys on syntynyt. Jos toiminnanharjoittaja toteuttaa tietoisesti transaktion, joka on osa rahanpesua tai terrorismin rahoitusta, hän voi syyllistyä rahanpesurikokseen tai elinkeinoon liittyvään rahanpesuun.

Milloin ilmoitus on tehtävä? Rahanpesulain mukaan toiminnanharjoittaja on velvollinen tarkistamaan epäilyttävät transaktiot ja ilmoittamaan niistä. Todisteita siitä, että rahanpesua tai terrorismin rahoitusta on todella tapahtunut, ei tarvita. Sääntöjen mukaan toiminnanharjoittajan on tarkistettava epäilyttävä transaktio. Jos epäilys säilyy tarkemman analyysin jälkeen, epäilyttävästä transaktiosta on ilmoitettava viipymättä Finanspolisenille. Ilmoitus epäilyttävästä transaktiosta ei ole sama kuin rikosilmoitus. Tietyissä tapauksissa tiettyihin toiminnanharjoittajiin pätee poikkeus ilmoitusvelvollisuudesta.

Miten ilmoitus tehdään? Jos teet ilmoituksen ensimmäistä kertaa, ota yhteyttä Finanspoliseniin sähköpostilla osoitteeseen fipo@polisen.se. Tällöin Finanspolisen lähettää sinulle verkkolinkin, jota käytetään ilmoittamiseen.

4


Mitä ilmoituksen tulee sisältää? Epäiltyä rahanpesua tai terrorismin rahoitusta koskevan ilmoituksen tulee sisältää tiedot kaikista epäilykseen liittyvistä olosuhteista, joissa voi näkyä merkkejä rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta. Epäilys on kuvailtava hyvin, jotta Finanspolisen voi tehdä selvityksen ilmoituksen pohjalta. Ilmoitusten laadukkuus on erittäin tärkeää, jotta Finanspolisenin on mahdollista selvittää ja arvioida rahanpesun ja terrorismin rahoituksen epäilykset hyvin. Jos käytettävissä on tositteita, jotka vahvistavat ilmoituksen tiedot, ne on liitettävä mukaan ilmoitukseen. Tosite voi olla esimerkiksi kopio tiliotteesta, henkilöllisyystodistuksesta, sopimuksesta tai kuitista. Huomaa, että tiliotteet ja suuremmat asiaankuuluvat koosteet on liitettävä Excel-muodossa tai muussa muokattavassa muodossa niiden käsittelyn helpottamiseksi.

Mitä ilmoitukselle tapahtuu seuraavaksi? Finanspolisen arvioi tiedot selvittääkseen, onko kyse rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta. Jatkossa annetun ilmoituksen sisältämät tiedot voivat olla osa tiedonantopyyntöä, jonka perusteella rikosselvitysviranomainen voi havaita rikoksen. Epäiltäessä terrorismin rahoitusta tiedonantopyyntö lähetetään välittömästi edelleen suojelupoliisille tarkempaa arviointia ja selvitystä varten. Sinun jättämäsi rahanpesuilmoitus voi olla ratkaiseva tekijä mahdollisuudelle havaita rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen liittyvä ketju.

5


Voiko joku saada selville, kuka ilmoituksen tehnyt toiminnanharjoittaja on? Rahanpesuilmoituksen Finanspolisenille tehneen henkilöllisyys kuuluu salassapitovelvollisuuden piiriin. Finanspolisen ei kerro ilmoituksen kohteelle, että ilmoitus on tehty, eikä ilmoituksen tekijää. Huomaa, ettei rahanpesuilmoitus ole sama asia kuin rikosilmoitus.

Tiedonantokielto Rahanpesulain mukaan on kiellettyä kertoa asiakkaalle tai jollekin ulkopuoliselle, että Finanspolisenille on tehty ilmoitus. Toiminnanharjoittaja ei siis saa kertoa kenellekään tehneensä ilmoituksen. Tästä kiellosta huolimatta toiminnanharjoittajalla on aina lupa kertoa asiasta toiminnanharjoittajan toimintaa valvovalle viranomaiselle.

6


Esimerkkejä kuvailluista epäilyksistä ja siitä, miten niitä voi ilmetä Alla olevat esimerkit on tarkoitettu apuvälineeksi, jotta sinä toiminnanharjoittajana tai toiminnanharjoittajan edustajana voit ymmärtää paremmin, miten ja milloin toimintaasi – tai tarjoamiasi tuotteita ja palveluita – voidaan käyttää hyväksi rahanpesussa tai terrorismin rahoituksessa. Esimerkeissä kuvaillaan olosuhteita, jotka yksittäin tai yhdistelmänä muiden kanssa voivat muodostaa konkreettisen epäilyksen rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta. Ilmenneet olosuhteet on kuvailtava mahdollisimman seikkaperäisesti Finanspolisenille tehtävässä ilmoituksessa. Alla kuvatut olosuhteet eivät ole tyhjentävä luettelo epäilyttävistä transaktioista, tapahtumista tai toimista, vaan ne ovat vain esimerkkejä.

Transaktiot Epäilykselle voivat antaa aihetta seuraavat tilanteet: • Jos asiakas kieltäytyy vastaamasta asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen liittyviin kysymyksiin tai asiakas ei halua toimittaa asiakirjoja tai tositteita, jotka esimerkiksi vahvistavat transaktion tarkoituksen, rahojen alkuperän tai tarkoitetun vastaanottajan. • Jos asiakas haluaa suorittaa transaktioita, jotka ovat tilanteessa normaalisti vaadittavia monimutkaisempia. Asiakas voi esimerkiksi haluta lähettää rahaa Saksaan, mutta haluaa, että rahat kulkevat ensin Dubaissa olevan tilin kautta, pystymättä antamaan järkevää selitystä tälle. • Jos asiakas pyrkii vahvistamaan rahojen alkuperän tai transaktion tarkoituksen käyttämällä samoja tositteita (esimerkiksi tiliotteita, testamentteja, lahjatodistuksia tai velkakirjoja) useita kertoja uudelleen. Tässä tapauksessa asiakkaan toiminnan kuvaus ja kopiot asiakkaan toimittamista tositteista voivat muodostaa hyvän pohjan Finanspolisenille tekemällesi ilmoitukselle.

7


• Jos asiakas vaikuttaa toimivan jonkun toisen lukuun tai ei tiedä transaktion tai liiketoimen tarkoitusta. • Jos asiakas ei vaikuta olevan sama henkilö kuin todellinen tilinhaltija. Esimerkiksi jos verkkopankkiin kirjaudutaan toisesta maasta, vaikka asiakas on ilmoittanut olevansa Ruotsissa. Hyvä pohja Finanspolisenille tehtävälle ilmoitukselle voi olla tapahtuman konkreettinen kuvaus ja IP-osoite, josta asiakas on kirjautunut verkkopankkiin. • Jos asiakas on yritys, jonka ilmoitettu toiminta ja liikevaihto eivät täsmää yrityksen suorittamien transaktioiden kanssa. Yritys voi esimerkiksi ostaa ja myydä tavaroita poikkeavaan hintaan tai yli- ja alilaskuttaa. Hyvä pohja Finanspolisenille tehtävälle ilmoitukselle voi olla asiakkaan transaktioita kuvaava tiliote. • Jos epäilyksen perustana on asiakkaan suorittama suuri transaktio, joka poikkeaa asiakkaan normaalisti suorittamista transaktioista ja jolle ei löydy selitystä sen perusteella, mitä asiakkaasta tiedetään, tästä on kerrottava ilmoituksessa. Tällaisissa tapauksissa pelkästään asiakkaan suorittaman suuren transaktion kuvaus ei riitä. On tärkeää kuvailla syyt, joiden vuoksi epäilys on herännyt.

8


Sijoitukset Epäilykselle voivat antaa aihetta seuraavat tilanteet: • Jos asiakas myy pitkäaikaiseksi tarkoitetun sijoituksen lyhyen ajan kuluttua. • Jos asiakas ei vaikuta pystyvän perustelemaan pyytämäänsä veroneuvontaa. • Jos asiakas on kiinnostunut muiden maiden pankkisalaisuussäännöistä ja haluaa ostaa tai ottaa hoitaakseen ulkomaisia yrityksiä maissa, joihin asiakkaalla tai asiakkaan toiminnalla ei ole mitään yhteyksiä. • Jos asiakas sanoo harjoittavansa tiettyä toimintaa, mutta toiminta ei vastaa lainkaan asiakkaan Bolagsverketin rekisteriin ilmoittamaa toimintaa.

Kiinteistöt Epäilykselle voivat antaa aihetta seuraavat tilanteet: • Jos kaupan maksut tai kulut eivät vaikuta kiinnostavan asiakasta lainkaan. • Jos asiakas haluaa ostaa kiinteistön näkemättä sitä, eikä välitä hinnasta tai muista kaupan yksityiskohdista. • Jos asiakas ottaa asuntolainan, asia voi olla epäilyttävä, jos asuntolainan lyhennykset maksetaan epätavallisista lähteistä tai jos muut henkilöt maksavat niitä. • Jos asuntolaina maksetaan takaisin hyvin lyhyen ajan kuluessa ilman järkevää selitystä.

9


Hyväntekeväisyysjärjestöt ja säätiöt Epäilykselle voivat antaa aihetta seuraavat tilanteet: • Jos hyväntekeväisyysjärjestö tai säätiö suorittaa transaktioita, joilla ei vaikuta olevan loogista tarkoitusta tai taloudellista päämäärää, tai jos transaktiot suoritetaan maahan, jossa järjestöllä ei ole toimintaa. • Jos hyväntekeväisyysjärjestöön tai säätiöön liitettyä tiliä käytetään tavalla, joka ei vastaa tietoja, jotka asiakas on antanut tilin tai liikeyhteyden luonteesta tai siitä, miten tiliä on tarkoitus käyttää. • Jos hyväntekeväisyysjärjestöön liitetylle tilille ei tule jatkuvasti maksuja jäsenmaksuina siitä huolimatta, että järjestön toiminta on ilmoitettu rahoitettavan jäsenmaksuilla. • Jos säätiö viivyttelee tai ei halua antaa selvitystä säätiön lukuun suoritettujen transaktioiden tositteista.

Tukkukauppa Epäilykselle voivat antaa aihetta seuraavat tilanteet: • Jos asiakas ostaa jonkin kalliin tavaran, kuten kellon, auton tai veneen, ja palaa pian tavaran palautusta varten. Erityisen tarkkaavainen on oltava, jos asiakas haluaa, että rahat palautetaan muulle kuin ostossa alun perin käytetylle tilille. • Jos asiakas ostaa kalliin tavaran määräaikaisella luotolla ja päättää maksaa koko luoton takaisin lyhyen ajan kuluttua, etenkin, jos asiakas maksaa käteisellä.

10


Vakuutukset Epäilykselle voivat antaa aihetta seuraavat tilanteet: • Jos asiakkaan vakuutusmaksu maksetaan käteisellä tai siirtona muiden ihmisten tileiltä tai ulkomaiselta tililtä ilman, että asiakkaalla on yhteyksiä kyseiseen maahan. • Jos vakuutuksen suuruus tai kattavuus ei vastaa asiakkaan tarpeita. • Jos asiakas irtisanoo sopimuksen vaikuttamatta välittävän irtisanomista seuraavista veroista tai maksuista ja pystymättä esittämään uskottavaa tai järkevää syytä irtisanomiselle. • Jos asiakas haluaa poikkeuksellisen suuren vakuutuksen ja on kiinnostuneempi vakuutuksen takaisinostoa koskevista säännöistä kuin vakuutuksen tarjoamasta vakuutussuojasta. • Jos asiakas on nuori henkilö, joka haluaa henkivakuutuksen, vaikkei hänellä vaikuta olevan sellaisen tarvetta. Myös sillä voi olla merkitystä, jos edunsaaja on ystävä tai ei ole joku läheinen, kuten perheenjäsen.

11


Hypoteettisia skenaarioita, jotka kuvailevat esimerkkejä erilaisista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen asetelmista Hypoteettiset skenaariot on tarkoitettu apuvälineeksi, jotta sinä toiminnanharjoittajana tai toiminnanharjoittajan edustajana voit ymmärtää paremmin, miten ja milloin toimintaasi – tai tarjoamiasi tuotteita ja palveluita – voidaan käyttää hyväksi rikoksessa. Olemme havainnollistaneet yhteyksiä ja tapahtumia kuuden hypoteettisen skenaarion avulla, jotta on helpompi ymmärtää, miten erilaisia rikoksia voi esiintyä eri aloilla ja eri toiminnanharjoittajien toimintaan liittyvänä. Eri skenaariot kuvaavat rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen liittyviä rikosasetelmia, joissa useiden alojen toiminnanharjoittajat muodostavat yhden tai useita osia rikosasetelmassa. Skenaarioiden eri osat ja niihin kuuluvat kuvaukset on numeroitu kussakin vaiheessa, jotta hypoteettista rikosketjua on helppo seurata A:stä Ö:hön.

12


Asiaan liittyvä säännöstö • Laki rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisista toimista. • Laki rahanpesurikoksista annettavista rangaistuksista. • Laki erityisen vakavan rikollisuuden rahoituksesta tietyissä tapauksissa annettavista rangaistuksista. • Valvontaviranomaisten määräykset rahanpesusta ja terrorismin rahoituksesta.

Onko sinulla kysyttävää? Jos sinulla on kysyttävää epäillystä rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta ilmoittamisesta, ota yhteyttä Finanspoliseniin sähköpostiosoitteella: fipo@polisen.se.

13


14 Tavarat/varat

Laillisesti hankitut / valkoiset rahat

Laittomasti hankitut / pimeät rahat

Toiminnanharjoittaja

Yritys/laitos, jota sen tietämättä hyväksikäytetään asetelmassa

Yritys, jonka edustaja rikoksentekijä on / jota rikoksentekijä käyttää

Henkilö, jota hänen tietämättään hyväksikäytetään asetelmassa

Rikoksentekijä / asetelmaan osallistuva henkilö

Yhteys/valtakirja/suhde

Transaktio (esim. osto, siirto, käteinen)


15 Tavarat/varat

Laillisesti hankitut / valkoiset rahat

Laittomasti hankitut / pimeät rahat

Toiminnanharjoittaja

Yritys/laitos, jota sen tietämättä hyväksikäytetään asetelmassa

Yritys, jonka edustaja rikoksentekijä on / jota rikoksentekijä käyttää

Henkilö, jota hänen tietämättään hyväksikäytetään asetelmassa

Rikoksentekijä / asetelmaan osallistuva henkilö

Yhteys/valtakirja/suhde

Transaktio (esim. osto, siirto, käteinen)


16 Tavarat/varat

Laillisesti hankitut / valkoiset rahat

Laittomasti hankitut / pimeät rahat

Toiminnanharjoittaja

Yritys/laitos, jota sen tietämättä hyväksikäytetään asetelmassa

Yritys, jonka edustaja rikoksentekijä on / jota rikoksentekijä käyttää

Henkilö, jota hänen tietämättään hyväksikäytetään asetelmassa

Rikoksentekijä / asetelmaan osallistuva henkilö

Yhteys/valtakirja/suhde

Transaktio (esim. osto, siirto, käteinen)


17 Tavarat/varat

Laillisesti hankitut / valkoiset rahat

Laittomasti hankitut / pimeät rahat

Toiminnanharjoittaja

Yritys/laitos, jota sen tietämättä hyväksikäytetään asetelmassa

Yritys, jonka edustaja rikoksentekijä on / jota rikoksentekijä käyttää

Henkilö, jota hänen tietämättään hyväksikäytetään asetelmassa

Rikoksentekijä / asetelmaan osallistuva henkilö

Yhteys/valtakirja/suhde

Transaktio (esim. osto, siirto, käteinen)


18 Tavarat/varat

Laillisesti hankitut / valkoiset rahat

Laittomasti hankitut / pimeät rahat

Toiminnanharjoittaja

Yritys/laitos, jota sen tietämättä hyväksikäytetään asetelmassa

Yritys, jonka edustaja rikoksentekijä on / jota rikoksentekijä käyttää

Henkilö, jota hänen tietämättään hyväksikäytetään asetelmassa

Rikoksentekijä / asetelmaan osallistuva henkilö

Yhteys/valtakirja/suhde

Transaktio (esim. osto, siirto, käteinen)


19 Tavarat/varat

Laillisesti hankitut / valkoiset rahat

Laittomasti hankitut / pimeät rahat

Toiminnanharjoittaja

Yritys/laitos, jota sen tietämättä hyväksikäytetään asetelmassa

Yritys, jonka edustaja rikoksentekijä on / jota rikoksentekijä käyttää

Henkilö, jota hänen tietämättään hyväksikäytetään asetelmassa

Rikoksentekijä / asetelmaan osallistuva henkilö

Yhteys/valtakirja/suhde

Transaktio (esim. osto, siirto, käteinen)


Ohjeita henkilöille, jotka rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskevan lain mukaan ovat velvollisia tarkistamaan epäilyttävät tapahtumat ja ilmoittamaan niistä.

Tietoja rahanpesun ja terrorismin vastaisen valvonnan ja toiminnan koordinointielimeltä

Profile for Finansinspektionen

Reporting suspected Money laundering and terrorist financing (finnish)  

Guidance for supervised entities which, under the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act, must review and report suspicio...

Reporting suspected Money laundering and terrorist financing (finnish)  

Guidance for supervised entities which, under the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act, must review and report suspicio...