Page 1

КРУШЕВО Е ПОУБАВО ПЕШ Низ призмата на алтернативниот туризам: БОТАНИЧКА ПРОШЕТКА, ПЛАНТАЖА СО АРОНИЈА, РЕЛИГИЈА И ТРАДИЦИЈА Нови прошетки и искуства за поттикнување на вашата имагинација и спокој

KRUSHEVO IS MORE BEAUTIFUL ON FOOT ...when your hosts are your guides Pursuing alternative tourism: BOTANICAL WALK, ARONIA PLANTATION, RELIGION AND TRADITION New walks and experiences, which will encourage your imagination and bring you tranquility


ПРОШЕТКА СО МИСИЈА за здравје, душа и за срце Прошетките понудени во оваа брошура ви ги откриваат тајните на Крушево, ви овозможуваат да бидете „собирач“ на тревки и на шумски плодови, да дознаете како се одгледува аронија и да ѕирнете во мистичноста на црквите и на влашката традиција. А, за време на прошетките, можеби, ќе ја имате и најубавата закуска во крушевската корија или ќе пробате пита што сами сте ја меселе со домаќинките во влашката куќа. ОВА НЕ СЕ ОБИЧНИ ПРОШЕТКИ. ОВА СЕ АВАНТУРИ ВОДЕНИ ОД ЖЕНИТЕ НА КРУШЕВО. Дозволете ни да ве водиме низ убавините на Крушево...

Проектот го спроведува Finance Think – Институт за економски истражувања и политики, Скопје, во соработка со здружението „Крушевска жена“. Проектот е поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата, и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот, и не ги одразуваат оние на Владата на САД


A WALK WITH A MISSION for good health, heart and soul The tours offered in this brochure take you to the hidden secrets of Krushevo, give you a chance to be a "collector" of herbs and berries, to find out how to grow aronia and to peek into the mysticism of churches and Vlach tradition. Besides, during the walks, you may taste the most delicious dish in the Krushevo grove, or the pie that you made yourself, together with the housewives in the Vlach house. THESE ARE NOT ORDINARY WALKS. THESE ARE ADVENTURES LED BY THE WOMEN OF KRUSHEVO. Let us guide you through the beauties of Krushevo ...

This project was implemented by Finance Think – Economic Research and Policy Institute, Skopje in a partnership with the Association „Krushevo Woman”. This project was funded through a U.S. Embassy grant. The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the implementers/authors and do not necessarily reflect those of the U.S. Government.


БОТАНИЧКА ПРОШЕТКА BOTANICAL WALK Времетраење ~120 мин. I Duration: ~120 min.

Оваа прошетка ќе ви овозможи двочасовна релаксација и уживање со истовремено учење за билките и за шумските плодови во Крушево. This walk offers a two-hour relaxation, which you will enjoy while learning about herbs and forest fruits in Krushevo.

Една од најстарите приказни што Кузман Шапкарев ја запишал во далечната 1894 година ги опишува моќта и знаењето, кои св. Михаил му ги подарил на еден човек да собира одбрани тревки и откако ќе ги свари, водата да ја собира во шише, па да ги лекува болестите кај народот и да стане многу богат. Приказната изворно ја слушнал од еден Влав во Крушевско. На само неколку чекори од Крушево, ботаничката прошетка ја отвора ризницата од лековити тревки. Нема подобар лек од лесна прошетка низ шумската ладовина со чист воздух и со фасцинантна глетка. One of the oldest stories which Kuzman Shapkarev wrote back in 1894 describes the power and knowledge that St. Michael gave to a man, to collect selected herbs, boil them and collect the boiled water in a bottle, then heal the diseases of the people and become very rich. Originally he heard the story from one Vlach in Krushevo. At just a few steps from Krushevo, the botanical walk opens the treasury of medicinal herbs. There is no better medicine than a light walk through the forest shade amid clean air and fascinating scenery. повеќе инфoрмации: krusevska.zena@gmail.com I 075292414


ЦВЕТОВИ И ЧАЕВИ Напролет, прошетката е најчесто покрај бледожолтеникавите ситни цветови на бозелот (Sambucus nigra). Во лето и во рана есен, на нивно место ќе ве пречекаат ситните тркалезни плодови на бозелот, кои се зрели кога ќе добијат црносина боја. Чајот е корисен за совладување настинка и грип. Тука е и опојниот мирис на мајчината душичка (Thymus serpyllum). Нејзините ситни светловиолетови цветчиња подготвени во чај имаат повеќекратно благотворно дејство врз организмот, а може да се користат и како зачин.

ШУМА И ЛАДОВИНА Следува високата борова шума, која ќе ви понуди лад во пријатна сенка. Но, не дозволувајте да ве занесе височината на дрвјата, кои себично сакаат да ви го одвлечат погледот, и погледнете надолу, каде што меѓу зелените ливчиња ѕиркаат малите црвени неверојатно вкусни шумски јагоди (Fragaria vesca). Совршена можност да направите разлика меѓу шумските јагоди и тие што се продаваат по пазарите.

FLOWERS AND HERBS In spring, you will walk beside the yellowish tiny elder flowers (Sambucus nigra). In summer and early autumn, they will be replaced by small, round elder fruits, which are ripe when they become black-bluish in color. The tea is used to relieve cold and flu symptoms. There is also the intoxicating scent of thyme (Thymus serpyllum). Its tiny lightpurple flowers prepared as tea have multiple beneficial effects on the body and can also be used as a spice.

FOREST AND SHADE The high pine forest down the path will offer pleasant coolness in the shade. But do not indulge in the height of trees that selfishly want to distract your sight. Rather look down, and find the small, red, incredibly delicious wild strawberries (Fragaria vesca), which peek among the green leaves. This is a perfect opportunity to distinguish between wild strawberries and those that are sold in the markets.


ЛЕКОВИТИ БИЛКИ Љубезните крушевски жени несебично ќе ви ги покажат билките и старите рецепти за нивно приготвување за да излезете на крај со настинката, бронхитисот, воспаленијата на белите дробови, високиот крвен притисок, психичката напрегнатост, проблемите со бубрезите, простатата: ајдучка трева (Achillea millefolium), глуварче (Taraxacum officinale), смрека (Juniperus), шипинки (Rosa Canina), жолт кантарион (Hypericum perforatum), папрат (Pteridophyta), глог (Crataegus monogyna)…

ДЕГУСТАЦИЈА По собирањето на билките следува кратка пауза во дворот на црквата „Св. Петка“, токму на средина од прошетката. Таму ќе ги дегустирате традиционалните домашни рецепти подготвени од вештите крушевски жени, кои ќе ве освежат и закрепнат. Ќе имате можност да пробате од необичното вино од шипинки, кое е вистинска реткост, чај од бозел засладен со мед, планински чај, домашна крушевска пита и специјалитет од свежо набрани печурки.

MEDICINAL HERBS The kind Krushevo women will selflessly show you the herbs and related old recipes for making cures that help in dealing with the common cold, bronchitis, lungs inflammation, high blood pressure, mental tension, kidney problems, prostate: yarrow (Achillea millefolium), dandelion (Taraxacum officinale), juniper (Juniperus), rose hip (Rosa Canina), St. John's wort (Hypericum perforatum), fern (Pteridophyta), hawthorn (Crataegus monogyna) ...

TASTING After collecting the herbs, a short break will be made in the churchyard of St. Paraskeva, which is a halfway point of the walk. There you will taste traditional homemade dishes prepared by the skilled Krushevo women, which will refresh and recuperate you. You'll be able to taste the unusual rose hip wine, which is a pure rarity, elderberry tea sweetened with honey, mountain tea, homemade Krushevo pie and a specialty dish made of freshly picked mushrooms.

ЗА КРАЈ, откако ќе ги надразните сите сетила, држејќи ги полните кеси со лековити билки и чувствувајќи благ, но сладок замор, ќе ги наполните очите со ОДУШЕВУВАЧКА ПАНОРАМСКА ГЛЕТКА НА КРУШЕВО.

FINALLY, after you satisfy all your senses and fill your bags with herbs, you may feel a slight but pleasant fatigue. However, you will easily recover, as your walk will end with a BREATHTAKING PANORAMIC VIEW OF THE TOWN OF KRUSHEVO.


Времетраење: Ботаничката прошетка е двочасовна тура низ природната аптека над Крушево. Патеката е долга 5 км, со висинска разлика од малку повеќе од 100 метри. Почеток на турата: Хотел „Монтана“ Денови во кои се нуди турата: Сабота и недела Турата може да се изведе и во другите денови од неделата, за веќе формирани групи. Група: Турата е идеална за сите лица на секоја возраст. Потребни се минимум пет, а максимум 10 учесници. Препорачана е како антистрес терапија за лица што се изложени на стрес и како релаксирана бизнис -тура. ЦЕНА

1.499 денари

ЦЕНА СО ПОПУСТ:

799 денари

За деца до 10 години, турата е бесплатна, но тие мора да бидат придружувани од едно возрасно лице. Цената со попуст не важи за спроведување на турата на англиски јазик. За двојки што сакаат да уживаат во турата сами, цената изнесува 2.999 денари/двојка. Оваа тура може да се комбинира и со турата „Плантажа со аронија“. При уплата на двете тури заедно, вкупната цена се намалува за 20 проценти.

Duration: The Botanical Walk is two-hour tour through the natural pharmacy situated above Krushevo. The trail is 5 km long with a difference in the altitude of a bit more than 100 meters. Starting point of the tour: Hotel Montana Days on which the tour is offered: Saturday and Sunday The tour can take place on other days of the week for prearranged groups. Group: The tour is perfect for people of all ages. The group should have minimum of 5 and maximum of 10 participants. The tour is recommended as an anti-stress therapy for people who are exposed to stress and as a business retreat tour. PRICE

1.499 denars

DISCOUNT PRICE:

799 denars

The tour is free for children up to 10 years, but they must be accompanied by an adult. The discounted price does not apply for a tour in English. For couples who want to enjoy the tour alone, the price is 2.999 denars per couple. This tour can be combined with the Aronia Plantation tour. If both tours are booked together, the overall price is reduced by 20%.

за повеќе инфoрмации I for more info: krusevska.zena@gmail.com I 075292414


ПЛАНТАЖА СО АРОНИЈА ARONIA PLANTATION Времетраење ~120 мин. I Duration: ~120 min.

Плантажата со аронија е на само 8 км од Крушево, во неговото подножје, во дива природа. Подигната во местото познато како Трстеник, сè уште задржувајќи го името на селото што одамна е иселено. Искуството од одгледувањето на оваа драгоцена култура несебично ќе ви ги пренесе чичко Илија. Надморската височина од околу 700 метри, одличната експозиција на теренот, како и струењето на воздушните маси, обезбедуваат идеални услови за развој на ова растение. The Aronia Plantation is just 8 km away from Krushevo, at its foot, situated in natural environment. Established at the site known as Trstenik, it retained the name of the village that has long been deserted. Uncle Iliya will eagerly tell you about his experience from the cultivation of this precious plant. The altitude of 700 meters, the excellent location of the field, and the air circulation, provide ideal conditions for growing aronia, also known as chokeberry. за повеќе инфoрмации I for more info: krusevska.zena@gmail.com I 075292414


АРОНИЈАТА ВО ЛЕГЕНДИТЕ Легендите за искористувањето на овие плодови се поврзуваат со домородните племиња на Северна Америка. Илија ќе ви го раскаже најстариот начин на подготовка на мелената аронија со животинска маст и со сушено месо. Ќе слушнете и за употребата на аронијата по чернобилската несреќа.

ARONIA IN THE LEGENDS The legends about the utilization of this fruit are associated with the native tribes of North America. Uncle Iliya will tell you about the oldest way of preparing milled aronia with animal fat and dried meat. You will also hear about the use of aronia after the Chernobyl disaster.


АРОНИЈАТА КАКО ЛЕК Личи на боровинка, но има поспецифичен вкус. Плодот е значително повкусен ако се консумира три до четири месеци откако ќе биде набран и замрзнат. Богатата корисна содржина на плодовите од аронија обезбедува заштита на црниот дроб, го стабилизира нивото на шеќер во крвта, ги намалува холестеролот и крвниот притисок, помага при воспаленија, слабокрвност, алергија. Свежиот плод на аронијата има најголем антиоксидативен капацитет.

ARONIA AS A MEDICINE It looks like a blueberry, but has a more specific taste. The fruit is significantly better-tasting when consumed three to four months after being felled and frozen. The rich nutritious content of the fruit of aronia protects the liver, stabilizes blood sugar levels, lowers cholesterol and blood pressure, fights inflammations, anemia, allergies. The fresh fruit of aronia has the highest antioxidant capacity.

ВКУСЕТЕ ЛИКЕР И СЛАТКО ОД АРОНИЈА Посетата завршува со дегустација на вкусните ликер и слатко од аронија. Аронијата се користи и за подготовка на вино, џем, чај, сируп. Аронија може да се користи и во јогурт. Досега не е познат ниту еден негативен ефект од користењето на аронијата. Покрај 500 садници аронија, плантажата изобилува и со лешници, сливи, јаболка.

TASTE TH AND THE PRESERVE MADE

The visit ends with tasting of the delicious liqueur and the pr used for the preparation of wine, jam, tea, syrup. Aronia c there is no known adverse effect of using aronia. Besid plantation abound


HE LIQUEUR E OF ARONIA

reserve made of aronia. Aronia is can be used also in yogurt. So far des the 500 aronia seedlings, the ds with hazelnuts, plums, apples.

Времетраење: Оваа тура е двочасовно уживање во плантажата и во производите од аронија Група: Турата е идеална за сите лица на секоја возраст. Потребни се минимум пет, а максимум 10 учесници Почеток на турата: Црква „Св. Никола“ во центарот на Крушево Денови во кои се нуди турата: Сабота и недела Турата може да се изведе и во другите денови од неделата, за веќе формирани групи. ЦЕНА

1.499 денари

ЦЕНА СО ПОПУСТ:

799 денари

Duration: This tour offers two hours of enjoying aronia plantation and its products. Group: The tour is perfect for people of all ages. The group should have minimum of 5 and maximum of 10 participants. Starting point of the tour: St. Nicholas Church in the center of Krushevo Days on which the tour is offered: Saturday and Sunday The tour can take place on other days of the week for prearranged groups.

За деца до 10 години турата е бесплатна, но тие PRICE 1.499 denars DISCOUNT PRICE: 799 denars мора да бидат придружувани од едно возрасно лице. Цената со попуст не важи за спроведување на The tour is free for children up to 10 years, but they турата на англиски јазик. must be accompanied by an adult. The discounted За двојки што сакаат да уживаат во турата сами, price does not apply for a tour in English. цената изнесува 2.999 денари/двојка. For couples who want to enjoy the tour alone, the price Препорака: Оваа тура може да се комбинира и со is 2.999 denars per couple. „Ботаничката прошетка“. При уплата на двете тури Recommendation: This tour can be combined with the заедно, вкупната цена се намалува за 20 проценти. Botanical Walk. If both tours are booked together, the overall price is reduced by 20%. за повеќе инфoрмации I for more info: krusevska.zena@gmail.com I 075292414


ЦРКВИТЕ ОД КРУШЕВО И ВЛАШКА КУЌА - РЕЛИГИЈА, УМЕТНОСТ, БОИ

CHURCHES IN KRUSHEVO AND THE VLACH HOUSE - RELIGION, ART, COLORS Времетраење ~180 мин. I Duration: ~180 min.

Оваа тура ќе ви овозможи да го истражите огромното културно наследството од икони, фрески и да ги дознаете тајните на влашката култура и традиција. Еден од начините за најдобро запознавање со минатото, животот и со функционирањето на сите народи во Крушево е преку посетата на главните градски цркви. This tour will allow you to explore the vast cultural heritage of icons and frescoes and learn the secrets of the Vlach culture and tradition. One of the best ways of getting acquainted with the life of all peoples in Krushevo in the past is by visiting the main churches in the town. повеќе инфoрмации: krusevska.zena@gmail.com I 075292414


ЦРКВАТА „СВ. НИКОЛА“ Оваа црква е обновена во 1904 година. Одличната локација на црквата и близината на чаршијата центарот на трговијата и на занаетчиството, довела до приспособување на камбанаријата и како сааткула. Иконостасот во црквата, последното дело на мијачкиот зограф Петре Филиповски - Гарката, е изгорено во целост, но водачите ќе ви ги покажат единствените икони што успеале да ја преживеат немирната 1903 година.

THE CHURCH OF ST. NICHOLAS This church was rebuilt in 1904. The excellent location of the church and the vicinity of the bazaar - the center of trade and craftsmanship, was the reason to adapt the bell tower into a clock tower. The iconostasis in the church, which was the last work of the Miyak icon painter Petre Filipovski Garkata was completely lost in fire, but the guides will show you the only icons that survived the turbulent year of 1903.


ЦРКВА „СВ. ЈОВАН“ Во нартексот на оваа црква – позната како Влашка црква – се изложени фрагменти од фрескоживописот од црквата „Св. Атанасиј“ во с. Локвени од 1627 година. Домаќините ќе ве поведат и на горниот кат каде што, скриена од очите на јавноста, ќе ја видите галеријата на икони и целиот алат за работа од Константин Зографот од Крушево. Слушнете ги тајните за зографскиот занает; откријте ги тајните на славните иконописци. Перо и Флорика ќе ви ги покажат и огромните клучеви со кои секој ден ја отвораат црквата и со кои овозможуваат нејзино секојдневно функционирање. Тие што сакаат, може да се качат и на камбанаријата и да го доживеат единствениот поглед кон градот.


THE CHURCH OF ST. JOHN In the narthex of this church known as the Vlach Church – there are fragments of frescoes from the Church of St. Athanasius in the village of Lokveni from 1627. The hosts will take you to the top floor where you will see the gallery of icons and the tools used by Constantine, the icon painter from Krushevo, hidden from the public eye. Hear the secrets of fresco paining; discover the secrets of the famous icon painters. Pero and Florika will show you the huge keys with which they open the church to the people, every day. Those who want, can climb the bell tower to experience the unique view of the town.

ЦРКВА „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ Од далеку ќе ја забележите прекрасната осмоаголна камена камбанарија. Уште на самиот влез ќе ве одушеви прекрасната резбана влезна врата. Иконостасот во црквата е сочуван. Забележете ги датумите и посветите од крушевските еснафи на иконите. Не изоставајте ги ни прекрасните часовници сместени во секоја од црквите, сите подарок од видни крушевски фамилии, а голем дел од нив постари од еден век. По пат, нашите водачи ќе ви покажат и дел од градските маалски чешми. Ќе се запознаете и со бочварството. Еден од најстарите занаети, кој сè уште живее во Крушево. Во градот е и црквата „Св. Троица“, а во близина се наоѓаат и манастирите „Св. Спас“, „Св. Василие“ и „Свето преображение“.

THE CHURCH OF THE ASSUMPTION OF MARY You will notice the beautiful octagonal stone bell tower from afar. Right at the entrance you will be impressed by the beautiful carved front door. The iconostasis in the church is preserved. Note the dates and dedications of Krushevo guilds written on the icons. Make sure to see the beautiful clocks placed in each of the churches, all of them presented as gifts from prominent families from Krushevo, many of them old more than a century. Down the road, our guides will show you some of the town fountains. You will become familiar with the craft of cooperage (barrel-making). One of the oldest trades which is still alive in Krushevo. The Church of the Holy Trinity is also located in the town, and nearby are the Monastery of the Holy Saviour, St. Basil and Holy Transfiguration.


ВЛАШКА КУЌА Симбиоза на влашката (епирската) и на мијачката (галичката) уметност во градењето. Изградена на три ката, изработена од делкани гранитни плочи донесени од маземите во Прилеп. Со дури 60 простории, високи дивани, еркерни балкони, а вратите, таваните, мансардите и долапите резбарски изработени од буково и од оревово дрво. На најдолниот кат се чувале зимниците, а во дворот раскошна мермерна чешма. Семејството на баба Севастула, или Сика, ја купило од Нешковци за кои вели дека биле многу богати. Влегувајќи низ старата мала дрвена порта пред вас ќе ја откриете грандиозната зачувана симетрична убавица во жолта боја со многубројни дрвени прозорци. Ќе ве одушеви зачуваното автентично уредување со стар мебел и необичните тавани толку прецизно изработени како најфина тантела.

THE VLACH HOUSE It is a symbiosis of Vlach (Epirian) and Miyak art in the architecture. The house is built on three floors, made of carved granite slabs brought from Prilep. It contains 60 rooms, high sofas, bay balconies, and its doors, ceilings, mansards and closets are carved in beech and walnut. In the basement there were the winter food stores and in the courtyard there was a lavish marble fountain. The family of granny Sevastula, or Sika, bought the house from the Neshkovi family, which she says were very rich. When you enter through the old small wooden gate you will see the spectacular symmetrical yellow beauty with numerous wooden windows in front of you. You will be impressed by the well preserved authentic arrangement with old furniture and the unusual ceilings so carefully crafted like the finest lace.


МЕСЕЊЕ КРУШЕВСКА ПИТА Гостопримливите домаќинки, облечени во стара градска облека, ќе ве одведат назад во времето. Тие ќе ви ги откријат тајните на месењето крушевска пита. Ќе научите за што служат сукалото и тарунот, а ќе ги откриете и тајните во користењето на нишестето, киселината и на сите други природни додатоци, заедно со правењето крст со раката на брашното пред да се почне месењето. Горе ќе ве чека и богато распослана трпеза со традиционални крушевски и влашки јадења како гурабии, лаптука, крофни, пита со зелка, сирење или спанаќ, кифли, питулици со лук, кисело млеко и овчо сирење, локум, мармалад од шипки, домашно приготвено слатко од малинки... Сето тоа послужено во стари, скапоцени, порцелански и кристални сервиси, придружено со милозвучните мелодии на староградската музика.

KNEADING KRUSHEVO PIE The hospitable housewives, dressed in traditional clothes will take you back in time. They will reveal the secrets of kneading the Krushevo pie. You will learn what the rolling pin and round board are used for and you will discover the secrets of using starch, acids and other natural additives, as well as making a cross with your hand on the flour before starting to knead the dough. On the upper floor a table will be set for you, offering an abundance of traditional Krushevo and Vlach dishes such gurabia, laptuka, donuts, cabbage, cheese or spinach pie, muffins, brans with garlic, yogurt and sheep milk cheese, delight, rose hip jam, homemade raspberry preserve... all served in old, precious, porcelain and crystal plates, accompanied by traditional folk tunes.

повеќе инфoрмации: krusevska.zena@gmail.com I 075292414


Времетраење: Оваа тура е најмалку тричасовно уживање во крушевската традиција Почеток на турата: Црква „Св. Никола“ во центарот на Крушево Денови во кои се нуди турата: Сабота и недела Турата може да се изведе и во другите денови од неделата, за веќе формирани групи. Група: Турата е идеална за сите лица на секоја возраст. Потребни се минимум пет, а максимум 10 учесници ЦЕНА

3.599 денари

Duration: This tour offers at least three hours of enjoying Krushevo tradition Starting point of the tour: St. Nicholas Church in the center of Krushevo Days on which the tour is offered: Saturday and Sunday The tour can take place on other days of the week for prearranged groups. Group: The tour is perfect for people of all ages. The group should have minimum of 5 and maximum of 10 participants.

ЦЕНА СО ПОПУСТ: 1.999 денари

PRICE За деца до 10 години, турата е бесплатна, но тие мора да бидат придружувани од едно возрасно лице. Цената со попуст не важи за спроведување на турата на англиски јазик. За двојки што сакаат да уживаат во турата сами, цената изнесува 7.999 денари/двојка.

3.599 denars

DISCOUNT PRICE:

1.999 denars

The tour is free for children up to 10 years, but they must be accompanied by an adult. The discounted price does not apply for a tour in English. For couples who want to enjoy the tour alone, the price is 7.999 denars per couple.

повеќе инфoрмации: krusevska.zena@gmail.com I 075292414


Преку посета на турите од оваа брошура ја поддржувате мисијата на здружението „КРУШЕВСКА ЖЕНА“: да се подобри животниот стандард на жените и да се зголеми вклученоста и родовата еднаквост преку зацврстување на нивните капацитети, поттикнување женско претприемаштво и традиционалните вредности. Под слоганот „Домашно е, од Крушево е…“, придружете им се на нашите прошетки, пробајте ги негување на нашите традиционални производи и поддржете нè во нашата цел.

. By taking the tours from this brochure, you support the mission of the Association "KRUSHEVO WOMAN": to improve the living standards of women and to increase inclusion and gender equality by strengthening women's capacities, encouraging female entrepreneurship and fostering traditional values. Under the slogan "It's homemade, it's from Krushevo...", join us for a walk, taste our traditional products and support us in our goal.

Информации и резервации Телефон: 075292414 Email: krusevska.zena@gmail.com

Information and reservation on: Phone: 075292414 Email: krusevska.zena@gmail.com

www.financethink.mk www.odkrusevo.mk

Крушево е поубаво пеш / Krushevo is more beautiful on foot  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you