Page 1

Hele bilaget er en annonse fra FNO distribuert med Aftenposten, april 2011

Mer enn

penger FINANSNÆRINGEN på lag med fremtiden

FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN

Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd. side 4

BANKHÅNDVERKEREN

Ungdom og Økonomi

Rune Bjerke takker godt bankhåndverk for at Norge kom godt gjennom finanskrisen.

Ta barna med i familiens økonomiplanlegging, gode sparevaner utvikles tidlig.

side 8–9

side10


Hele bilaget er en annonse fra FNO

Foto: Markedsmedia / Ricardofoto

2

På lag m e d

fremtiden Norsk finansnæring er en sterk, effektiv og veldrevet næring. Den utgjør en helt nødvendig del av infrastruktu­ ren og lever i et skjebnefellesskap med samfunnet rundt seg. Som en del av infrastrukturen i sam­ funnet hviler det et betydelig sam­ funnsansvar på finansnæringen. Å ta et aktivt samfunnsansvar innebærer at bedriften svarer på samfunnets utfor­ dringer gjennom sin egen kjernevirk­ somhet. Finansnæringens Fellesorganisa­ sjon (FNO) og næringen har på flere områder iverksatt tiltak for å imøte­ komme utfordringer innenfor klima, sosialt ansvar og etisk forretningsdrift. Ett eksempel er autorisasjonsordnin­ gen for finansielle rådgivere. Nå kan hvem som helst på internett sjekke om deres rådgiver er autorisert. Ett eksempel er den nye autorisasjonsord­ ningen for finansielle rådgivere som har ført til betydelig kompetanseheving i næringen. Dette kommer kundene til gode i form av bedre råd. Nå kan hvem som helst på internett sjekke om deres rådgivere er autorisert. Vi skal finne løsningene. Gjen­ nom åpenhet, dialog og en forståelse av samfunnsutviklingen skal finans­ bedriftene være med på å skape en bærekraftig utvikling som tar hensyn til klima, arbeidstakerrettigheter, lo­ kalsamfunn, mangfold og etikk. Myn­ digheter, forbrukere og samfunnet for øvrig skal også på dette området ha tillit til at finansnæringen er en sterk, veldrevet og effektiv næring.

Arne Hyttnes, Administrerende direktør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)

VISSTE DU AT: Den nye tittelen ”autorisert finansiell rådgiver” forsterker rådgiverens profesjonelle ansvar. Kompetanse i å identifisere og reflektere over etiske dilemmaer og interessekonflikter er en vesentlig del av autorisasjonsprøvene. Mer om etikk: se Etikkhjørnet på www. autorisasjonsordningen.no .

Einar Øverenget Filosof, ACTIVA Humanistisk Akademi

Det gode skjønn

T

enk deg to personer som kommer ut av en butikk. De har det til felles at de ikke stjal noe i dag. De har oppført seg likt. Men om vi ber om en begrunnelse så oppgir de ulike grunner. Den ene svarer: Jeg er ikke en person som stjeler. Den andre drives av en annen motivasjon: Det var så mange kameraer der, svarer han. I dag har disse personene oppført seg likt. Kommer de til å fortsette med det? Jeg bruker denne fortellingen for å illustrere et viktig skille når jeg leder med etikkprosesser i arbeidslivet. Det er to måter mennesker kan styres på: Den ene er utenfra og inn – lover, regler og sanksjoner – den andre er innenfra og ut: Vi styrer oss selv gjennom å utøve et godt skjønn. I dag snakker vi ofte om etiske re-

gelverk når vi omtaler etikkarbeidet i en virksomhet, bransje eller organisasjon – som om etikk dreier seg om å lære seg regler og deretter følge dem. Men etikk er ikke det samme som regelfølging, det dreier seg snarere om evnen til å ta kloke beslutninger selv om det ikke finnes regler som sier noe om akkurat hva man burde gjøre i en gitt situasjon. Det er de som mener at løsningen på all umoral er et omfattende regelverk og et enda mer omfattende kontrollapparat. Mennesker må passes veldig godt på – ellers ender de opp med å gjøre ting de ikke burde gjøre. Overvåkningskameraene må sørge for at ungdom ikke bedriver hærverk på skolen, fartskontroller må sørge for at vi ikke kjører for fort – og uansett bør vi sørge for å ha så mange regler

som mulig for å regulere innbyggernes oppførsel. Jeg er sikker på at de som er tilhenger av omfattende regelverk og ditto kontroll har de beste intensjoner: De ønsker seg et anstendig samfunn preget av gjensidig respekt mellom mennesker. Men de begir seg ut på en farlig vei. Hvis vi etablerer et regelverk så omfattende at menneskene tror at det er uttømmende, vil man raskt begynne å anta følgende: (1) Jeg trenger ikke selv vurdere mine handlinger, det tar loven seg av, og (2) dersom lover og regler ikke forbyr en handling er det fullt ut akseptabelt å utføre den. I et samfunn der disse to premissene får fotfeste vil ikke innbyggerne lenger betrakte seg som ansvarlige for sine handlinger.

Et Annonsebilag fra FNO – Finansnæringens Fellesorganisasjon – distribuert med Aftenposten 12. april 2011 Finansnæringens Fellesorganisasjon – FNO – er en bransjeorganisasjon som i praksis representerer hele finansnæringen i Norge. Vi arbeider for en sunn utvikling av finansnæringen og bidrar til å skape økt forståelse for næringens viktige rolle i samfunnet. FNO har ca. 100 ansatte med høy kompetanse på ulike fagområder. Les mer informasjon på www.fno.no

+47 69 20 40 20 Vålerveien 159 | 1599 Moss www.markedsmedia.no

prosjektleder: Øyvind Dutheil +47 97 59 86 15 oyvind@markedsmedia.no tekst / foto Redaksjon 25 www.redaksjon25.no

grafisk form: Magnus Pedersen og Johnny Thoresen repro: JMS trykk: Polaris Trykk Trondheim, FV trykk as, Media Norge trykk Oslo AS

Ønsker du informasjon om bilag i rikspressen, kontakt Øyvind Dutheil, tlf. 975 98 615


Hele bilaget er en annonse fra FNO

3

Norsk Familieøkonomi har kåret Nordea til Norges beste totalbank 2010 I en kåring av de beste bankene i Norge, gjennomført av Norsk Familieøkonomi, ble Nordea kåret til den aller beste totalbanken på personmarkedet for 2010. Topplasseringen skyldes gode betingelser på boliglån over 2 millioner gjennom hele året. I tillegg tilbyr Nordea god rådgivning. Ønsker du både gode priser og personlig rådgivning tar vi gjerne et møte for å finne en løsning tilpasset deg. Ring 06001 eller sjekk nordea.no/testoss hvis du vil bli kunde i Norges beste totalbank.

Gjør det mulig


Hele bilaget er en annonse fra FNO

4

VISSTE DU AT:

Kunnskapsprøven tester rådgiverne i fagene personlig økonomi, makroøkonomi, finansmarkeder, produktgrupper, etikk og god rådgivningsskikk samt regelverk. Kandidaten kan bruke tre timer på 110 spørsmål og må klare 70 prosent for å bestå. Beste resultat per 30. mars 2011 er 96 prosent riktige svar.

Profesjonell

testing Kunnskapsprøven for finansielle rådgivere av­ holdes i samarbeid med Folkeuniversitetet (FU) og Norsk Test AS. – Autorisasjonsordnin­ gen avholder tester hos FU over hele landet, i re­ gionene Nordland, Troms og Finnmark, Midt-Norge, Innland, Sør-Øst, Sør og Ragnhild Andersen Vestlandet. Denne våren Prosjektleder er det 35 tester med inntil Folkeuniversitetet 15 kandidater bare i Oslo, så autorisasjonsordningen er et stort prosjekt, forteller Ragnhild Andersen ved Folkeuniversitetet. Hun er for tiden ansvarlig for testen. Thorbjørn Ratvik er testleder og forteller at de primært skal sjekke fusk. Kandidatene er online, så de må følge med på at man ikke går inn på hjelpesider. – Folkeuniversitetet har vært med siden auto­ risasjonsordningen startet for to år siden, våren 2009, forteller Ratvik. Kunnskapsprøven handler om kandidatenes hverdag, om de arbeidsoppgaver og den kompe­ tansen de skal besitte videre. Dette er en obliga­ torisk autorisasjon, pålagt de ansatte. Testene fortsetter til midten av juni, og så etter sommeren med nye kandidater og oppdateringer av autori­ serte. – Mitt inntrykk er at Kunnskapsprøven generelt oppleves som viktig for de bankansatte, sier Rat­ vik, som får snakket litt med kandidatene i pau­ sene. – Bedriften får autoriserte medarbeidere som kvalitetsstempel, og de vil stå i et søkbart register. Adm.dir Bernt Nilsen i Norsk Test AS er stolt over å ha ansvar for utvikling og drift av testsys­ temet for Autorisasjonsordningen. – Vi har utviklet et web-basert testsystem som tilfredsstiller de krav til stabilitet og funksjona­ litet som bank- og finansnæringen stiller, sier Nilsen. Norsk Test baserer testutvikling på inter­ nasjonal erfaring. Norsk Test og moderselskapet Datakortet AS har deltatt i en rekke internasjo­ nale prosjekter.

I kunnskapsprøvens database er det over 3600 mulige svar på spørsmålene. Av disse er 900 riktige og 2700 feil svar. Svarene på spørsmålene skifter plass fra gang til gang. Spørsmålsbasen oppdateres jevnlig.

I forbindelse med forberedelse til prøvene er det avlagt ca. 24 000 kartleggingstester. Vil du selv ta kartleggingstesten, kan du gå på: www.autorisasjonsordningen.no

Banken på lærebenken

I et eksamenslokale ved Folkeuniversitetet i Oslo sitter en onsdagsmorgen i mars 13 spente kandidater – de skal gjennom en tre timers kunnskapsprøve for å bli autoriserte finansielle rådgivere. Det er stille i lokalet – og forventning og nervøsitet ligger i luften. Mye står på spill.

Kandidatene denne dagen kommer fra DnB NOR, Storebrand, Postbanken og Fokus Bank. – Det var en lang vei å gå. Prøven var krevende, veldig omfattende, og jeg måtte bruke mye tid utover arbeidstid på forberedelse. Autoriseringen sies å tilsvare et halvt års studier ved høgskolen, forteller Pål Christian Bjerkaas, nå autorisert finansiell rådgiver i Fokus Bank. Når teorien blir godkjent venter en

praktisk prøve, et fire timer langt fiktivt kundemøte med to sensorer der den ene spiller kunden. Bjerkaas er veldig fornøyd med utbyttet av å ha vært gjennom Kunnskapsprøven: – Jeg fikk en mye bedre dybdeforståelse, og økt kunnskapsnivå, selv om jeg følte at jeg hadde god oversikt også i forkant. Teorien favnet blant annet arv, skatt, makroøkonomi og investeringer. Vi fikk en veldig dybde innenfor disse feltene på den teoretiske delen, sier den autoriserte rådgiveren som til daglig jobber i Fokus bank. Der fikk alle som jobber med sparing og investering og med lån og kreditt gå

gjennom autorisering. 90 prosent av disse er nå autorisert. Hva tror du bankene og kundene deres får igjen for en slik autorisering? – Utvilsomt kunnskapsheving og kvalitet, svarer Pål, kontant og sikkert. Mange av de som nå autoriseres er ansatte med lang erfaring fra rådgivning. Det er ikke gitt å bestå denne dagen. Statistikken viser at mellom 60 og 70 prosent klarer det ved første forsøk. Men det kreves bestått teori og praktisk prøve om man skal kunne fortsette med sine arbeidsoppgaver som finansiell rådgiver.

Pål Christian Bjerkaas finansiell rådgiver i Fokus Bank

Prøven skal sikre kvalitet og stabi-

litet i næringen og er en nasjonal ordning. Kandidatene har tre forsøk, og hvis de ikke klarer det, må de vente i minst to år før de eventuelt kan gå opp på nytt. Kandidatene opplever autorisasjonsordningen som en kvalitetssikring av hele bransjen: – Ordningen kan fjerne useriøse aktører og heve den generelle kompetansen, forteller Bjerkaas. – For å være ærlig, noen syns det er en byrde når man må legge ned mye jobb utenom arbeidstida. Men i ettertid, når man har bestått og man er gjennom, da kjennes dette bare veldig positivt, avslutter Bjerkaas. I eksamenslokalet venter 13 spente kandidater på klarsignal til å hoppe i det; en tre timer lang test med 110 spørsmål innen seks store emner. Testen er online, men uten andre hjelpemidler enn sitt eget hode, kalkulator, penn, papir og lovsamling. Så senker roen seg og vi må forlate lokalet – kunnskapsprøven krever konsentrasjon.

dnbnor.no

Ring oss på 04800 – hele døgnet, alle dager. A for Alltid åpent.


Hele bilaget er en annonse fra FNO

5

GOD RÅDGIVNING HANDLER OM KUNNSKAP

Autorisert og oppdatert? • Veien til kunnskapsprøven: e-læring, videoforelesninger, tester og fagdager • Oppdateringsprøven: e-læring, videoforelesninger, oppdateringsdager med nyheter og fokusområder Læringsintensive kurs for dybde og spisskompetanse i fagområdene: Privatøkonomi/Jus, Sparing/Investering, Kreditt, Regelverk (MiFID), Etikk Seminarer med dagsaktuelle tema: Høstkonferanse, Pensjonsseminar, PØJ-dag m.fl. BI Bank og finans www.bi.no/bank bank@bi.no Tlf. 46 41 00 16

TYNGDEN DU TRENGER

Norsk Test as er et heleiet datterselskap av Datakortet as. Vi har i snart femten år testet datakompetansen til om lag 250 000 personer i Norge med våre eBorger og Dat­akort-tester. Årlig kjører vi om lag 100 000 tester for våre kunder. Vi har unik landsdekning med 400 testsentre.

Våre tjenester w Kompetansekartlegging w Utvikling og drift av komplette sertifiseringer w Utstedelse bevis i bankkort-format og diplom w Nasjonal database – godt administrasjonsverktøy

Datakortet og Norsk Test har erfarne ansatte som utvikler og drifter tester for en rekke nasjonale kunder. Her er noen av de ansatte – fra venstre Kenneth Wollmann, Tor Erik Buvarp, Tore Rushfeldt, Terje Monsen, Hege Johansen, Marit Løvlien og adm.dir Bernt Nilsen.

Tester vi drifter w Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere w Båtførerprøven w Jegerprøven w Digital kompetanse for VOX w Datakortet

Norsk Test as, 9917 Kirkenes, Tlf. 78 97 35 00

www.norsktest.no      

www.eborger.no

www.datakortet.no


Hele bilaget er en annonse fra FNO

6

1

Rådgiveren skal innhente opplysninger om og sette seg inn i kundens økonomiske situasjon, forventet økono­misk utvikling og mål for plasseringen. Rådgiveren skal klargjøre kundens risikoprofil, kundens kunnskap om og erfaring fra aktuelle investeringsområder.

GOD RÅDGIVNINGSSKIKK FOR FINANSIELL RÅDGI

2

Rådgiveren skal fremlegge de nødvendige opplysninger for kunden på en måte som kunden har forutsetninger for å forstå. Det må gis grundig informasjon om avkastningsmuligheter, risiko, likviditet/bindingstid og kostnader.

3

Rådgiverens forslag til plassering av kundens finansielle formue skal være egnet ut fra kundens behov, kunnskap og erfaring.

4

Rådgiveren skal fraråde finansielle plasseringer som ikke er i kundens interesse og/ eller uforenlige med kundens økonomiske bæreevne.

5

Rådgiveren skal gi kunden tilstrekkelig tid til å områ seg. Særlig gjelder dette i de situasjoner hvor det ikke er kunden som tar initiativ til rådgivningssamtalen.

6

Rådgiveren skal sørge for at kundens interesser går foran bedriftens og rådgiverens egne interesser, blant annet gjennom åpenhet om forhold som kan tenkes å påvirke rådgiveren og/eller finansbedriften når løsninger foreslås eller anbefales for kunden.

7

Rådgiveren skal sørge for tilstrekkelig, skriftlig dokumentasjon av innholdet i rådgivningssamtalen og av de avtaler som gjøres.

Sparing for

”Vi ønsker å se langsiktige mål med sparingen”

Familien Eva og Arild Tvedt jobber begge i Hol kommune i Buskerud. De har to døtre – på 21 og 18 år. De har vært kunder hos Sparebank 1 Hallingdal en god stund. Ekteparet Tvedt er begge 44 år, og har kommet i en situasjon hvor de ønsker å sette av mer til sparing.

Eva og Arild Tvedt er kunder hos Sparebank 1 Hallingdal

– Vi benytter rådgivning i banken i alle sammenhenger med vår økonomi. Lån, sparing, fond, budsjett, forsikring. Vi ønsker å se langsiktige mål med sparingen, forteller Arild Tvedt. Eva arbeider som avdelingsykepleier. Arild er tømrer og prosjektleder for et selvbyggerprosjekt hvor tanken er at de som faller utenfor arbeid skal være med å bygge eller restaurere sin egen bolig. Sammen med banken har de satt seg mål for hva de ønsker å spare til. De har sammen med rådgiver jobbet for å kartlegge økonomien: inntekter, gjeld, faste utgifter – og sett på tidshorisonten for sparingen. – Vi opplever banken og rådgiveren som svært positive. Vi kan sende tekstmelding, ringe eller stikke innom banken når det er behov, sier Tvedt. Sammen med banken har de sett på ulike sparemetoder. Spareforslaget de fikk fra banken var basert på kartleggingsmøtet.

– Sparebank 1 åpnet nytt kontor på Geilo kun til rådgivning, og vi har ikke én dag etter denne åpningen benyttet “den gamle” banken. Alle kunder er i dag selv på nett og følger med på renter og utvikling i økonomien, men det å ha en kompetent rådgiver som en kan prate med, er meget viktig. Hvilke nye grep valgte dere å gjøre etter siste rådgivning? – Etter siste rågivning valgte vi å endre vår sparing. Tidligere sparte vi kun i fond, noe vi har gjort siden 2006. Vi opplevde verdenspolitikken som litt usikker og endret til sparing på PULS-konto, dette gir ca. 3,2% rente. Vi håper dette vil gi sikkerhet i fremtiden, både i kraft av oppsparte midler til store prosjekter som vi slipper å låne penger til, samt at det vil sikre pensjonstiden. Ikke minst ønsker vi å ha muligheten til å hjelpe barna ved behov, avslutter Tvedt.

Nybyggerne Linda og Espen er begge 23 år gamle, de skal bli samboere og har nylig gjort sitt første huskjøp i Kodal utenfor Sandefjord – her er en tomannsbolig i ferd med å bygges. Boligen finansieres blant annet ved hjelp av lån fra Nordea Tønsberg.

Linda og Espen er kunder hos Nordea Tønsberg

”Vi ønsket oss et førstehjemslån. Nå får vi en trygg og oversiktlig økonomi”

– Dette et et førstehjemslån. Vi har bare leid leilighet, og nå kjøper vi hus for første gang, forteller Linda Karlsen. Hun jobber som barne- og ungdomsarbeider i Stokke i Vestfold. Hennes samboer Espen Johannessen jobber som fjellarbeider i et steinbrudd i Larvik. Da paret kom inn døra hos Nordea Tønsberg var de først og fremst på utkikk etter et boliglån. – Vi ønsket oss et førstehjemslån. Samtidig har vi fått gode råd og veiledning av vår rådgiver. Banken har vært meget imøtekommende. – Jeg kjenner rådgiveren fra før, og

det å ha personlig kontakt er veldig ok. Tomannsboligen ligger i Kodal nærmere Sandefjord, men på grunn av kontakten med rådgiveren ønsket vi å ha bankforbindelsen nettopp i Nordea Tønsberg, forteller Linda. Paret har begge spart i BSU, og har hatt nytte av dette i forbindelse med å etablere seg i egen leilighet. Og selv om huskjøpet var viktig for nyetablererne gikk de sammen med rådgiver gjennom totalbildet av finansielle tjenester på sparing, daglig bank, lån og forsikring. Rådgiveren poengterer at Nordea ikke bare vil være en låneinstitusjon, men

se på hele kundens økonomi for å gi helhetlig rådgivning. – Vi opprettet en felles regningskonto. Og vi har også begge billån. Etter veiledningen får vi en trygg og oversiktlig personlig økonomi, forteller Linda. Sammen med rådgiveren satte de opp en betalingsplan hvor de tar høyde for at renten kan stige med fem prosent. Ved månedlig sparing bygger de seg opp en buffer mot renteoppganger og uforutsette utgifter. Nå flytter de snart ut av leiligheten i Tønsberg og inn i ny drømmeleilighet.


Hele bilaget er en annonse fra FNO

8

Rådgiveren skal sørge for at det ikke feilaktig skapes et inntrykk av at det gis råd som er uavhengige eller nøytrale.

9

All informasjon skal være korrekt, klar og ikke villedende. Dersom rådgiveren ikke selv har tilstrekkelig kompetanse, skal kunden henvises til andre med dybdekompetanse.

10

Rådgiveren skal avtale ønsket oppfølging med kunden.

”Dette er en bank hvor det er enkelt å knytte relasjoner”

www.sor.no

Janicke Gullbekk

er kunde hos Sparebanken Vest, Bergen

Vil ha lokal

Kunnskap Janicke Gullbekk er selvstendig næringsdrivende, driver butikk, og har nytte av sin lokale bank både privat og i jobb. At banken er aktiv i nærmiljøet er et stort pluss for Janicke. – Som selvstendig næringsdrivende er det viktig å ha en god relasjon til sin bankforbindelse. Det er viktig å ha en god dialog med banken i en travel hverdag. De vet hvem jeg er. Det gjør at ting går raskere, forteller Gullbekk, som eier og driver et spa-senter i Bergen, samt butikkjeden Chica. Hun er kunde i Sparebank Vest både privat og som næringsdrivende. Gullbekk eier og har boliglån på et hus på Bønes i Bergen. I tillegg brukes bankrådgiver til plassering av firmaets penger. – Dette er en liten bank – hvor det er enkelt å knytte relasjoner. Rådgiveren som jeg hadde i min tidligere bank gikk over til Sparebanken Vest, og selv om det alene ikke var utslagsgivende, fulgte jeg med henne over. Gullbekk hadde bedriftens økonomi plassert i Sparebanken Vest da hun ønsket å undersøke hva de kunne tilby hennes privatøkonomi. Sammen med rådgiver gikk de gjennom muligheter og betingelser – og til slutt landet de på en avtale

VISSTE DU AT:

som innebar at gründeren flyttet hele sitt private engasjement over til Sparebanken. – Jeg har ikke brukt rådgiver veldig mye, men jeg har tatt dette i bruk når det har vært noe spesielt, for eksempel ved oppstart av nytt firma, sier Gullbekk. Er det viktig at rådgiveren i banken er autorisert? – Ja, det er et kvalitetsstempel for oss som kunder. Jeg har et særlig positivt inntrykk av denne banken. Men nå vet jeg at rådgiveren har den rette kompetansen – og det er positivt. Dette handler om trygghet og kommunikasjon. Når man søker råd vet man at man får svar som har tyngde. Gullbekk fremhever at en lokal og nær bank er det viktigste for hennes valg av bankforbindelse: – Jeg har ikke hatt mange samtaler med rådgiver, men jeg sparer nå i et fond. Fondet opprettet vi nå etter siste rådgivning – dette var et godt råd, forteller Gullbekk.

Gjennomsnittsalderen på en autorisert finansiell rådgiver er 43,38 år. Den yngste autoriserte finansielle rådgiveren er 23 år og den eldste er 67 år. Der er omtrent 50/50 fordeling mellom kvinner og menn.

tvers.no / foto: arild de lange nilsen

GIVNING

7

En trygg havn, også når det blåser... Sparebanken Sør er Sørlandets største bank. Gjennom storm og stille, hverdag og fest er vi tilstede i livet til kundene våre. Vi vet at livet kan være like omskiftelig som havet. Derfor legger vi vekt på å ha en soliditet som tåler at det blåser opp. Det gir oss styrke til å være en trygg havn der man kan søke ly når det stormer som verst. Det betyr ikke at vi ikke stiller krav til sikkerhet og økonomi, som alle andre banker. Men vi vet at det finnes flere måter å sikre verdier på enn å la kundene seile sin egen sjø...


Hele bilaget er en annonse fra FNO

8 Tida er over. Rune Bjerke er på vei ut på terrassen

Siste terrassetur før flytting?

Rune Bjerker sniker til seg et glimt av hans tilfluktssted på øya i Oslofjorden.

for å få et glimt av hytta si på Nakholmen, men blir holdt tilbake av sekretæren som følger klokka.

Bank-

håndverkeren Finanskrisen bekreftet Rune Bjerke i hans tro på at Norges finansnæring er sunn og solid. Takket være godt bankhåndverk. Og litt flaks.

å begynnelsen av 90-tallet herjer det en finanskrise i Norge, Sverige og Finland. Krisa gjør det vanskelig for mange privatpersoner og bedrifter å holde seg på beina med en lånerente på godt over 20 prosent. Konsernsjef i DnB Nor og styreleder i FNO, Rune Bjerke, husker krisa tydelig den dag i dag. Ikke fordi han var ansatt, men fordi det også for ham var tøft å betjene lån med en rente som hadde løpt løpsk. Hvordan vi kom oss gjennom krisa? – Det sitter veldig mye læring igjen fra denne finanskrisa. Denne læringen sitter i ryggmargen til mange ansatte i banker den dag i dag, og læringen er slik jeg ser det én

Hege Toft Karlsen 41 år, fra Bergen. Juridisk embetseksamen fra Universi­ tetet i Bergen med advokatbe­ villing, AMP-grad fra Harvard Business Scool. Kommer fra Gjensidige Forsikring ASA, sist fra stil­ lingen som Konserndirektør Privat Norge. Tidligere har hun vært ansatt som divisjons­ direktør for Oppgjør og kon­ serndirektør for Region Nord. I Terra vil Toft Karlsen få ansvaret for nyopprettede Salg og Service divisjonen, inkludert Terra Servicesen­ ter, Terra Kortbank AS, Terra Finans AS, Terra Forsikring AS og Terra Eiendomsmegling AS.

av tre grunner til at det norske samfunnet klarte seg bedre gjennom den siste finanskrisa enn mange andre samfunn. Bjerke sitter i et møterom i etasjen over kontoret sitt på Aker Brygge. Utsikten mot Akershus Festning, Oslofjorden og Nesoddbåten som rolig og stabilt glir gjennom isflakene i vårsola er postkortmateriale. – Den andre faktoren er, slik jeg ser det, at strukturen i norsk økonomi er god, blant annet på grunn av Norges solide statsfinanser. Og den tredje grunnen er at vi har hatt en porsjon flaks. Den flaksen henger sammen med at vi i Norge har mye olje, og prisen på olja holdt seg høy gjennom hele krisa. Men alle banker, uansett størrelse og

nasjonalitet, blei i en periode skadelidende gjennom den siste finanskrisen. Skjebnefellesskapet I forbindelse med Finansnæringens dag 12. april tar Bjerke en pause fra en ellers sprengt kalender for å snakke om skjebnefellesskapet mellom samfunnet som helhet og finansnæringen. – Akkurat som biler må ha veier å kjøre på, fly må ha flyplasser å lande på, så må også bedrifter og personer og husholdninger ha små, mellomstore og store banker dekket for å få utført grunnleggende og nødvendige tjenester. Er det litt som blodsystemet i en kropp?

– Noen ganger kan et bilde eller metafor være på sin plass, men samtidig er det viktig å ikke bli så svulstig. Det er kanskje mer riktig å se på dette som basistjenester i et samfunn. At det skal være lett, veldig lett, å betale regninger, at det skal være mulig å gå rundt uten masse kontanter på seg og at det er mulig å få finansiert grunnleggende behov man har i ulike faser av livet. Alt dette blir mulig når systemet fungerer og de som jobber der gjør et godt bankhåndverk. – Hva er godt bankhåndverk? Godt bankhåndverk handler om å drive infrastrukturen godt. Og dette er jevnt, hardt og traust arbeide som Norges over 50 000 bank- og finansarbeidere gjør sam­ men hver eneste dag. Den gyldne middelvei – Har du en økonomisk ideologi som ligger til grunn for hvordan du tenker som konsernsjef for Norges største bank?

Kvinner i ledelsen Siden 2006 har Futura-programmet dyrket fram kvinnelige ledertalenter i finansnæringen. 40 prosent av deltagerne forteller om økt personal- og fagansvar. Formålet med Futura er å øke andelen kvinner i toppledelser og styrer i finansnæringen. Prosjektet har som mål å få til en kulturendring i næringen. – Vi får flere kvinner i toppledelerstillinger ved å dyrke fram talentene framfor å kvotere. Futuraprogrammet har vært med på å bevisstgjøre næringen rundt kvinner i ledelsen, sier Hege Toft Karlsen. Hun gikk i desember 2010 av som

konserndirektør i Gjensidige og starter 1. april opp som konserndirektør i Terra Gruppen. Toft Karlsen har gått karriereveien i Gjensidige og ble i 2005 ansatt som selskapets første kvinnelige konserndirektør. Da Toft Karlsen gikk første kull på Futura-programmet i 2006 skilte hun seg ut ved allerede å være ansatt i en topplederstilling. For programmet er først og fremst ment for nye talenter, hvor finansbedriftene

selv innstiller egnede kandidater. 
Når vi nå skriver 2011, går det åttende kullet ledertalenter gjennom programmet som skal bevisstgjøre både bransjen og deltagerne selv. – Det handler om å skape en trygg plattform for å dyrke frem kvinnelige ledertalenter. Programmet alene er ikke nok for å lykkes, bedriftene må også være flinke til å følge opp under og i etterkant. Synliggjøring av egen kompetanse må du imidlertid gjøre selv, sier Toft Karlsen. – Godt lederskap kommer til syvende og sist forbrukerne til gode. Hvis man klarer å skape entusisastiske ledere i en mangfoldig organisasjon, så smitter det – og sikrer

fornøyde ansatte og fornøyde kunder, sier Toft Karlsen. 
Men er ikke Futura-programmet en form for kvotering? – Jeg ser ikke på dette som kvotering. Dette handler om et ønske fra finansnæringen om flere kvinner i ledelse, og da må tiltakene tilpasses dette ønsket. Ledelse består av å skape verdier, uavhengig av kjønn. Det som skaper karrierer er den enkeltes kompetanse og erfaring, ikke kvotering i seg selv. Men Futuraprogrammet er en forskjellsbehandling på grunn av et bevisst ønske om å få flere kvinner i toppledelse, sier Toft Karlsen.


Hele bilaget er en annonse fra FNO

9

ReaktoR Foto: Lars Svenkerud

Godt bankhåndverk handler om å drive infrastrukturen godt. Og dette er jevnt, hardt og traust arbeide som Norges over 50 000 bank- og finansarbeidere gjør sammen hver eneste dag. Rune Bjerke

At det er reguleringer som – Jeg er grunnleggende er tilpasset mangfoldet og tilhenger av en blandingsøRune Bjerke at norske institusjoner skal konomi. I det begrepet ligger være konkurransedyktige det at det skal være litt av Født: 17.06. 1960 både i og utenfor Norge. hvert. Litt smått, litt stort, litt Bosted: Oslo offentlig, litt halvoffentlig, Politikk, sement og finans litt privat, litt delprivat – i det Feriested: Nakholmen i Rune Bjerke var i sin tid på hele tatt en flora, et mangfold Oslofjorden full fart inn i politikken og både hos de som produserer Kone: Libe Rieber-Mohn ble spådd en lysende framtjenester og for de det produUtdannelse: Samfunns­ tid der. Men så skiftet han seres tjenester til. økonom samt Master in kurs: I kjølvannet av den interPublic Administration – Personlig gikk jeg ut av nasjonale finanskrisen har fra Harvard politikk for snart 16 år siflere økonomieksperter pekt Jobb: Konsernsjef den, ikke for å gå inn i fipå manglende nasjonale og i DnB NOR nans, for meg dreide valget internasjonale reguleringer seg egentlig om sement eller som en årsak til at de store bankvirksomhet. bankene gikk over ende. Og Hvorfor sement? Ville bygge noe solid? strammere reguleringer er i følge flere, deri– Det framstod som noe internasjonalt blant Barack Obama, medisinen som skal orientert, noe som var enkelt å forstå å jobtil for at finansinstitusjonene skal holde seg be med. Det attraktive var at man fraktet stabile. Men her mener Rune Bjerke at vi norsk sement på skip, til Afrika og til USA, må stoppe og tenke oss om en ekstra gang: og kunne konkurrere med andre land. – Hva appellerte med det? Reguleringer – At du kunne se hvordan en blanding av – Finanskrisen var en importert krise som industri og logistikk kunne skape konkuroppstod et helt annet sted i verden enn her. ransekraft for norsk sement på Manhattan Men leser man det offentlige ordskiftet kan for eksempel – i konkurranse med sementman av og til få inntrykk av at for å unngå biler fra New Jersey. Det appellerte til meg en ny krise, må vi regulere hardere, raskere å se at hvis du klarer å tenke helhetlig og og gjerne enda mer lagvis i Norge enn det klarer å være internasjonal nok, så er det man gjør utenfor. Det vil ikke virke posiutrolig mye du kan oppnå på vegne av Nortivt. Det viktigste er ikke mengden av reguge og Norsk næringsliv. leringer, men at det er riktige reguleringer.

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt • BankID er Norges sikreste og enkleste identifisering og signering på nett • Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken • Du tilbyr dine kunder selvbetjente løsninger som er tilgjengelig når det passer dem

Godt lederskap kommer til syvende og sist forbru­kerne til gode.

Kontakt banken din i dag, så forteller de deg mer om BankID.

Hege Toft Karlsen

Spar 50.000! Les hvordan på bankid.no/sikker


Hele bilaget er en annonse fra FNO

10

Blir Norge de kontantløse

Illustrasjonsfoto: Markedsmedia / PayEx

– Om ti år tror jeg det vil være vanskelig å bruke kontanter i Norge, sier informasjonsdirektør Thomas Midteide i DnB NOR. – Nettbanken vil være viktigst lenge, men mobilbank, de nye applikasjonene og integrering mot sosiale medier vil overta stadig mer av banktjenestene, sier Midteide. Direktør Jan Digranes i FNO ser ikke bort fra at Norge kan bli det første land i verden som avskaffer kontanter helt. Han begrunner det med at neppe noe land i verden er kommet lenger i bruk av elektronisk betalingsformidling enn Norge.

Sveip: Mobiltelefonen og betalingsterminalen kommuniserer trådløst med innebygd RFID-teknologi i begge enhetene.

Stort lokalt engasjement I 2009 ga sparebankene og spa­ rebankstiftelsene til sammen 460 millioner kroner i gaver og bidrag til områdene de betjener. Sparebankene har lang tradisjon for å bruke en del av det årlige overskuddet til gaver. Gaver gis til et bredt spekter av for­ mål: kultur, idrett, næringsformål og lag og foreninger i nedslagsfel­ tet til sparebankene. Sparebanknæringen deler dessuten ut vel 240 årlige priser. Rundt 80 prosent av disse er på mer enn 10 000 kroner. Sparebankene og Sparebank­ stiftelsen DnB NOR har gavefond for vel en milliard kroner. Disse midlene blir normalt benyttet ved sparebankjubileer og når det er spesielt viktige begivenheter og prosjekter i lokalsamfunnet som trenger ekstra bistand.

Mobil betaling I disse dager foregår det en rivende utvikling av mobile betalingstjenester. PayEx er en ledende aktør på dette markedet som tilbyr betalingsløsninger for både butikk, Internett, kundesenter og mobil. Deres Payex Mobil-tjeneste gjør det mulig å betale med mobiltelefonen på Internett, i butikken, i automater og til kundesenter. I butikken betales det ved kun å ”sveipe” telefonen over butikkens betalingsterminal! Teknologien som ligger til grunn heter RFID og gjør det mulig for mobiltelefonen å ”snakke med” betalingsterminalene, som muliggjøres ved hjelp av en integrert radiosender i mobiltelefonen og i betalingsterminalen.

Foto: Markedsmedia / FNO

Eksperter i finansnæringen tror Norge kan bli et av verdens første kontantløse samfunn. Kombinasjonen av ny teknologi og en solid infrastruktur for elektronisk betaling er avgjørende.

Jan Digranes Direktør bank- og kapitalmarkedsavdelingen i FNO.

Tor Johan Bjerkedal Leder av seksjon for betalingssystemer og infrastruktur i FNO.

Markedsdirektør i PayEx, Christer Lovær, mener det bare er et spørsmål om tid før vi kan betale med mobilen overalt. – Vi lanserte Payex Mobil i 2009 og har en rekke piloter for denne type betaling i markedet, blant annet på de fleste universitetene i Sverige og i flere restauranter, med stor suksess. Vi tror dette er løsninger som kan være tilgjengelig for hele det nordiske markedet om kort tid. Teknologien er på plass, og vi har utviklet tjenesten slik at mobilen blir din lommebok og kan benyttes i alle kanaler. Vi ser mobil betaling som vårt største satsningsområde og vil i løpet

Ungdom og økonomi Snakk med barna dine om økonomi. Familiens økonomi er de voksnes ansvar, men angår også barna. De kan ha synspunkter på familiens økonomiske prioriteringer. Ta derfor barna med i diskusjonen. Å ha innsikt og orden i sin egen økonomi er viktig for å kunne leve et godt liv. Flere unge får betalingsanmerkninger etter at de har flyttet hjemmefra. Holdninger og vaner formes tidlig. Det er viktig å få sunne pengevaner allerede i barndommen. I ungdomsskolen er det et eget fag som heter utdanningsvalg. Ungt Entreprenørskap (UE) har utarbeidet et opplæringsprogram til faget, kalt Økonomi og karrierevalg. Personlig økonomi inngår i programmet, og her samarbeider FNO med UE. Flere ungdomsskoler bruker programmet. – Opplæring i personlig økonomi handler

om mer enn faktakunnskap. Målet må være at de unge skal lære å styre sine penger på en god måte gjennom hele livet. Derfor må opplæringen også handle om holdninger og atferd, sier Hilde E. Johansen, utredningsleder i FNO. Ikke all ungdom velger økonomiske fag, hvilken rolle bør skolen ha på dette feltet? – Personlig økonomi må inn i grunnskolen. Ungdom opptrer som forbrukere når de er ganske unge. Kjøp og bruk av mobil er et eksempel. Det er viktig at de har med seg økonomikunnskap. Et annet moment er at en av tre elever ikke fullfører videregående skole, sier Johansen. – Undervisningen må oppleves som aktuell og relevant, og eksempler fra det virkelige liv gjør stoffet levende og interessant. Undervisning i personlig økonomi i grunnskolen sikrer at alle får et minimum av kunnskap. Innføring i personlig økonomi er i dag ikke obligatorisk kunnskap i grunnskolen, men kommer først inn som eget tema i videregående skole i samfunnsfag og dels i matematikk. FNO mener personlig økonomi bør inn som obligatorisk kompetansemål i grunnskolen.

Les mer: FNO har gitt ut et hefte om Ungdom og økonomi, som du kan laste ned fra nettsidene: www.fno.no


Hele bilaget er en annonse fra FNO

Leksvik Foto

et første

11

samfunn? av året tilby tjenesten i alle nordiske land i samarbeid med banker og mobilselskaper. Samarbeid er en forutsetning for å lykkes med en standard for mobil betaling i markedet, forklarer Lovær i PayEx. Trygt og enkelt Enkelte miljøer er nå helt på vei bort fra kontanter, og det ser ut til å bli stadig mindre dekning for det gamle uttrykket ”cash is king”. – Både sikring av kontanter, innsamlingen av dem og avstemming til slutt blir stadig mer ressurskrevende, forklarer Lovær i PayEx. – Elektroniske transaksjoner er trygge, enkle og krever i liten grad manuell håndtering. På spørsmål om vi er på vei mot det totalt kontantløse samfunn, svarer Tor Johan Bjerkedal i FNO at det nok vil eksistere kontanter, men at vi vil se dem stadig sjeldnere. – Det står nemlig en viktig sak i Norges lover, avslutter Bjerkedal. Og det er at ”du skal ikke nekte å ta i mot kongens mynt som betaling”.

Før eller siden trenger du en bank som har tro på deg Som sponsor har Terra klokketro på Petter Northug og hans venner på det norske skilandslaget. Akkurat som den lokale sparebanken hadde tro på Petter og den lokale skiklubben, lenge før noen andre visste hvem han var. 78 sparebanker har noen av Norges mest fornøyde kunder – og eier Terra. Sammen sørger vi for at folk med drømmer har muligheten til å nå sine mål, enten det er å bli olympisk mester eller å flytte inn i eget hus. 78 lokale sparebanker - sammen eier vi

Apps: Med mobilapplikasjoner har man snart både nettbank og betalingskort innebygd i mobilen. Illustrasjonsfoto: Markedsmedia / PayEx

www.terra.no

SPAMA er ledende leverandør av elektroniske dokumentløsninger og nettbaserte opplæringsprogrammer til bank- og finansnæringen. Datterselskapet Sem & Stenersen Prokom er en stor leverandør av digitale kommunikasjons- og portalløsninger til kommunal sektor. Vårt datterselskap TS Procon er en hovedaktør innen interaktive, selvbetjente infokiosker og løsninger.

Lær når du vil, hvor du vil Kostnadseffektivt og fleksibelt Gjennom nettbasert læring kan man som finansiell rådgiver lære når man vil og hvor man vil. Det er også kostnadsbesparende for banken. Effektiv e-læring på komplekse temaer gjør at rådgiverne står godt rustet til å møte bankkundenes krav. Vi har løsninger som dekker opplæring for finansielle rådgivere tilpasset fagplanen for AFR. Løsningene benyttes av svært mange, og brukerne er meget fornøyde. Vi har også løsninger som dekker godkjenningsordningen for rådgivere innen skadeforsikring. Kombinert med e-læring har SPAMA et komplett testverktøy som gjør at rådgiveren oppnår en mer effektiv læring. Testverktøyet er nyttig for å kvalitetssikre læring.

SPAMA – ledende leverandør av nettbaserte opplæringsprogrammer. www.spama.no 22 98 31 00 firmapost@spama.no


Hele bilaget er en annonse fra FNO

Ta betalt på Internett Alle betalingsmidler – i alle kanaler! PayEx Betalingsportal er den bredeste og mest komplette løsningen for å ta betalt via Internett i Norden. Tjenesten kan optimaliseres enten du selger varer, tjenester eller digitalt innhold. Gjør som mer enn 10 000 Nordiske selskaper, la PayEx håndtere deres betalingsprosesser – slik at dere kan fokusere på egen kjernevirksomhet. Bank PayPal Kredittkort

Mikrokonto Verdikoder

SMS betaling Finansiering

Gavekort

Nå er faktura like enkelt som kortbetaling!

Faktura

Nyhet: Du kan nå tilby dine kunder å dele opp sin faktura over en periode når du selger kostbare varer i din nettbutikk.

Visste du at PayEx Faktura er et online betalingsmiddel som fungerer like enkelt som kortbetaling? PayEx hjelper deg med alt fra fakturering til inkasso. Vi kan også kjøpe fordringer og overta all risiko på inndrivelse – like enkelt som kortbetaling. Se mer på www.payex.no eller kontakt oss på tlf. 22 03 63 00, e-post: sales.solutions@payex.no for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.

VI ER EKSPERTER PÅ BETALINGER. Mellom bedrifter. Mellom mennesker. Mellom mennesker og bedrifter. Besøk www.payex.no

Finansnæringen på lag med fremtiden  

Temabilag til Aftenposten 12. april 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you