Page 1

RAPPORT OVER DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT JAAR 2010 In overeenstemming met de bepalingen van artikel 314-101 van het Algemeen Reglement van de Autoriteit Financiële Markten, informeert Financière de l’Echiquier u onder welke voorwaarden zij haar stemrecht heeft uitgeoefend tijdens de algemene vergaderingen van aandeelhouders van emittenten, waarvan de OPCVM, die onder haar financieel beheer vallen, aandeelhouders zijn. Het onderhavige rapport heeft betrekking op het boekjaar 2010.

1- PRINCIPES VAN HET STEMBELEID VAN FINANCIERE DE L’ECHIQUIER ● Financière de l’Echiquier is een vermogensbeheerder waarvan de corebusiness bestaat uit stockpicking. Dit beheer omvat een drastische effectenselectie binnen het kader van een procedure van werkbezoeken aan ondernemingen waarin het fonds belegt. Daarna wordt systematisch een fundamentele analyse van elk dossier gemaakt, onderbouwd door een interne notering. Aan de waarden die geselecteerd zijn worden objectieven in termen van de aankoop- en verkoopprijs toegekend op basis van een kortetermijnwaardering. De geselecteerde dossiers hebben een bijzonder selectieve en kwalitatieve procedure doorlopen. De methode voor de vaststelling van de aankoop- en verkoopprijs biedt de mogelijkheid een positie in te nemen in dossiers die volgens het marktvertrouwen toekomstig groeipotentieel bezitten. ● Wanneer de OPCVM-beheerders van Financière de l’Echiquier beleggen in beursgenoteerde effecten, hebben zij het volledige vertrouwen in de directie van deze ondernemingen en staan achter de strategie die door haar wordt gevoerd. De beheermaatschappij belegt in ondernemingen die voor haar aandeelhouders "value" creëren. Bijgevolg bestaan er a priori geen fundamentele redenen om het niet eens te zijn met de directie over besluiten die zij voor goedkeuring voorlegt aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Het betreft beslissingen over statutenwijzigingen, de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat, de benoeming of het ontslag van bestuurders en de benoeming van wettelijk voorgeschreven toezichthouders op de jaarrekening. ● Financière de l’Échiquier bestudeert aandachtig elk besluit dat de belangen van de onderneming en de minderheidsaandeelhouders aantast, en let in het bijzonder op vier belangrijke punten, dat wil zeggen:


- de emissie van aandelen zonder preferentiële inschrijvingsrechten voor personen die al aandeelhouders zijn; - de kapitaalverhogingen bij een openbaar overnamebod en alle andere maatregelen die gericht zijn tegen een openbaar overnamebod - de emissie van aandelencertificaten (BSA) of elk ander effect dat toegang geeft tot het kapitaal aan een exclusieve categorie aandeelhouders (bijvoorbeeld werknemers) als gevolg waarvan verwatering optreedt voor de andere aandeelhouders. - de goedkeuring van gereglementeerde overeenkomsten, wanneer de inhoud in strijd is met de goede Governance-regels of moeilijk toegankelijk is. Bijgevolg behoudt de beheermaatschappij zich het recht voor tegen dergelijke besluiten te stemmen of zich van stemming te onthouden wanneer minderheidsaandeelhouders, die indirect deelbewijshouders zijn van beleggingsfondsen van Financière de l’Echiquier, met name beschermd moeten worden. ● Stemrechten worden uitgeoefend voor Franse aandelen en vanaf begin 2008 ook voor Europese aandelen.

2 – UITOEFENING VAN STEMRECHTEN IN 2010 IN DE PRAKTIJK ● Bijwonen van algemene vergaderingen van aandeelhouders: Financière de l’Echiquier belegt via de OPCVM die zij beheert, in 378 Franse en Europese ondernemingen die voor het boekjaar 2010 418 algemene vergaderingen vertegenwoordigen. De feitelijke deelname van Financière de l’Echiquier betrof 165 ondernemingen, dat wil zeggen in totaal 177 algemene vergaderingen van aandeelhouders. ● Perimeter gedefinieerd in het Stembeleid: De stemperimeter is gedefinieerd in het stembeleid en is vastgesteld op (de grens van) 2% van het kapitaal of de stemrechten. Over het boekjaar 2010 omvatte deze stemperimeter 71 ondernemingen (30% van alle ondernemingen waarin OPCVM's beleggen), dat wil zeggen in totaal 81 algemene vergaderingen van aandeelhouders. De betreffende ondernemingen worden voornamelijk genoteerd op de beurzen in Parijs en voor 24 % op andere Europese beurzen (Frankfurt, Milaan, Londen ...) maar ook op internationale beurzen ( New York, Sjanghai). ● Uitoefening van stemrechten buiten de in het Stembeleid vastgestelde perimeter: In overeenstemming met het erkende recht in het stembeleid, heeft Financière de l’Echiquier deelgenomen aan 77 andere algemene vergaderingen van aandeelhouders van ondernemingen waarin zij minder dan 2% van het kapitaal of de stemrechten aanhield. Financière de l’Echiquier heeft feitelijk stemrechten uitgeoefend voor rekening van OPCVM's die onder haar beheer vallen met uitzondering van 6 algemene vergaderingen van aandeelhouders. ● Redenen waarom stemrecht niet uitgeoefend is binnen de in het Stembeleid vastgestelde perimeter:


In 6 gevallen en uitsluitend voor niet-Franse ondernemingen (5) heeft de beheermaatschappij haar stemrecht niet uitgeoefend terwijl zij meer dan 2% van het kapitaal of de stemrechten aanhield. De redenen zijn te wijten aan bijzondere omstandigheden zoals de ' blokkering van aandelen" (markten in Griekenland en Zwitserland), en in een ander geval was er geen stemrecht op aandelen (« prefered share), en ten slotte in het geval van FDE, omdat zij besloten heeft de "Power of Attorney" niet toe te passen (POA: machtiging vereist door sub-bewaarnemers, omdat de regelgeving van het land deze machtiging vereist om schriftelijk te kunnen stemmen en omdat de machtiging voor elk fonds dat stemt soms slechts één jaar geldig is).

● Analyse van de stemmen: In 177 algemene vergaderingen van aandeelhouders waaraan Financière de l’Echiquier heeft deelgenomen, heeft ze zich van stemming onthouden of een negatieve stem uitgebracht op een besluit op grond van ten minste de vier speerpunten van de beheermaatschappij (emissie van aandelen zonder preferentieel inschrijvingsrecht voor personen die al aandeelhouders zijn, kapitaalverhogingen bij een openbaar overnamebod en andere maatregelen die tegen een openbaar overnamebod zijn gericht, de emissie van aandelencertificaten (BSA) of elk ander effect dat toegang geeft tot het kapitaal aan een exclusieve categorie aandeelhouders, goedkeuring van de gereglementeerde overeenkomsten, wanneer de inhoud in strijd is met de goede Governance-regels of moeilijk toegankelijk is). 34 algemene vergaderingen van aandeelhouders hebben betrekking op deze thema's, waarbij op 27 vergaderingen niet gestemd werd en in sommige vergaderingen meerdere keren niet gestemd werd en waarvan op 7 vergaderingen "tegen" gestemd werd op grond van deze thema's. ● Beheer van belangenverstrengeling Financière de l’Echiquier heeft geen belangenverstrengeling geconstateerd tijdens het stemmen. Financière de l’Echiquier is immers een volledig onafhankelijk beheermaatschappij, en is eigendom van haar directie en werknemers, en beschikt over een intern onderzoeksbeleid dat aan geen enkele financiële intermediair of een andere financiële instelling gebonden is.

-----------------

NL RAPPORT ANNEE 2010  
NL RAPPORT ANNEE 2010  

● Wanneer de OPCVM-beheerders van Financière de l’Echiquier beleggen in beursgenoteerde effecten, hebben zij het volledige vertrouwen in de...

Advertisement