Page 1


Ulkoasu: Soulcarver Media Painopaikka: DMP, 2011.

Sisällysluettelo 01.

Fimic – suomalaista musiikkia

2

Fimicin perustehtävä

2

Fimicin tavoite vuodelle 2014

2

Fimicin strategiset päämäärät

3

02.

Fimic tarjoaa kattavia asiakas- ja asiantuntijapalveluita

Nuotistopalvelut

Dokumentaatiopalvelut

Kustantamattoman nuottimateriaalin myynti ja vuokraus

4

5

5

5

Kopiointi- ja digitointipalvelut

6

Arkisto- ja muut tietopalvelut

6

03.

Fimic on aktiivinen, asiantunteva ja luotettava tiedonvälittäjä

7

www.fimic.fi

7

Sähköiset uutiskirjeet

8

Julkaisut

9

Muu tiedotus ja uutistuotanto

9

04.

Kohdennettu promootio vahvistaa tietoisuutta suomalaisesta musiikista

10

World Music Chart Europe

10

05.

Fimicin edistämishankkeet avaavat uusia ovia suomalaiselle musiikille

11

Eurosonic

11

Frankfurtin musiikkimessut

12

Music China

12

World Music Expo Womex

12

Finland Fest Tokiossa

13

News from Helsinki

13

Tune In -showcasetapahtuma Tampereella

14

Arctic Accents 2011

14

Fimic on aktiivinen verkostotoimija

15

Fimicin hallinto

16

06. 07. 08. 09. 10.

Luses

17

Henkilöstö

18

Tilinpäätös

20


01. Fimic - suomalaista musiikkia

S

uomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic

on asiantuntijaorganisaatio, joka edistää

Suomen Säveltäjät ry www.composers.fi

suomalaisen musiikin tunnettuutta ja

saatavuutta sekä luo kiinnostusta sen esittämiselle

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. www.teosto.fi

Suomessa ja ulkomailla. Fimic toimii laaja-alaisesti ja

tavoitteellisesti suomalaisen musiikin sekä toimialan

Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry www.elvisry.fi

hyväksi ja edustaa kattavasti eri musiikinlajeja. Fimic on aktiivinen ja asiantunteva tiedonvälittäjä

Suomalaisen musiikkialan keskeiset toimijat kattava jäsenistö

ja tarjoaa asiakas- sekä asiantuntijapalveluita alan

tarjoaa Fimicille entistä paremmat mahdollisuudet edistää

ammattilaisille ympäri maailmaa. Lisäksi Fimic

koko suomalaisen musiikin kenttää ja luoda palveluita, jotka

käynnistää ja organisoi aktiivisesti musiikkialan

on kohdistettu kasvavalle asiakaskunnalle ja kohderyhmille.

edistämishankkeita.

Tämän tehtävän toteuttamiseksi Fimicille on keväällä 2010

Fimic on musiikkialan keskeinen toimija, joka on

tavoite vuodelle 2014 sekä keskeiset strategiset päämäärät.

laadittu strategia, jossa on määritelty Fimicin perustehtävä, verkostoitunut, aktiivinen, luotettava ja tunnettu alan parhaasta palvelusta. Fimic tuottaa toiminnallaan lisäarvoa koko musiikkitoimialalle. Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus on perustettu

“Fimic tuottaa toiminnallaan lisäarvoa koko musiikkitoimialalle.”

vuonna 1963, ja sen toiminta on tasaisesti kasvanut kattamaan kaikki musiikinlajit sekä yhä laajemman paletin eri palveluita ja toimintoja. Vuonna 1995 Fimic liitettiin osaksi Säveltäjäin tekijänoikeus­toimisto Teosto ry:tä, jossa Fimic toimi 15 vuotta suomalaisen musiikin edistämis­yksikkönä ja kiinteänä osana Teoston organisaatiota. Vuoden 2010 alussa Fimicin toiminnot ja henkilöstö siirtyivät oman, edellisenä vuonna perustetun

Fimicin perustehtävä

yhdistyksen alle. Toimintansa aloittanut Suomalaisen

Fimic on asiantuntijaorganisaatio, joka

musiikin tiedotuskeskus Fimic ry on aatteellinen yhdistys,

edistää suomalaisen musiikin tunnettuutta

jonka jäseniä voivat olla suomalaiset musiikkialan

ja saatavuutta sekä luo kiinnostusta sen

yhteisöt ja säätiöt. Fimicin jäsenjärjestöt ovat: •

esittämiselle Suomessa ja ulkomailla.

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry www.ifpi.fi

• •

Suomen Musiikkikustantajat ry

Fimicin tavoite vuodelle 2014

www.musiikkikustantajat.fi

Fimic on merkittävin ja arvostetuin

Suomen Muusikkojen liitto ry

suomalaista musiikkia edistävä organisaatio.

www.muusikkojenliitto.fi

02


Fimicin strategiset päämäärät Olemme laajasti verkostoitunut ja haluttu yhteistyökumppani

Toimimme laaja-alaisesti ja tavoitteellisesti suomalaisen musiikin ja toimialan hyväksi

Tunnistamme toimintamme keskeiset

Meillä on luottamukselliset suhteet keskeisiin toimijoihin

Olemme mahdollisuuksien luoja

Teemme yhteistyötä alan muiden

Olemme musiikkitoimialan keskeinen

Käynnistämme ja organisoimme

kohderyhmät

musiikinlajeja

toimijoiden kanssa ja vältämme

puolueeton asiantuntija

päällekkäisyyksiä •

Edustamme kattavasti ja tasapuolisesti eri

Pidämme kiinteästi yhteyttä tärkeimpiin

aktiivisesti musiikkialan yhteishankkeita

sidosryhmiin

Tunnistamme toimintaympäristömme muutokset ja reagoimme niihin harkitusti

Olemme aktiivinen, asiantunteva ja luotettava tiedonvälittäjä •

Tunnemme sisällön ja toimialan

Välitämme tietoa

Reagoimme tarvittaessa nopeasti

Osaamme hyödyntää eri

Osaamme tulkita hiljaisia signaaleja niin toimintaympäristössä, kysynnässä kuin

tiedonvälityskanavia

tarjonnassakin

Tarjoamme asiakkaillemme alan parasta palvelua kustannustehokkaasti •

Olemme palveluorganisaatio, mutta

Tehostamme jatkuvasti palveluitamme

Tuotamme lisäarvoa koko toimialalle

vältämme ylipalvelua

monimuotoisuudesta

ajantasaisin teknisin ratkaisuin •

Lisäämme tietoisuutta musiikista ja sen

Kehitämme palveluhinnoittelumme

Tietoisuuden ja kiinnostavuuden kasvun myötä syntyy kysyntää ja tuloja

kustannusvastaavuutta

Fimicin toiminta koostuu kattavista asiakas- ja

Rohkeus - Avoimuus Tavoitteellisuus - Aktiivisuus

asiantuntijapalveluista, aktiivisesta ja ajantasaisesta tiedotuksesta sekä tavoitteellisesta kohdennetusta promootiotoiminnasta. Kaikkea toimintaa ohjaavat arvot, joiden avulla pidämme kompin kasassa:

03


02. Fimic tarjoaa kattavia asiakas- ja asiantuntijapalveluita

F

imic tarjoaa monipuolisia asiakas- ja

ja se koostuu nykymusiikista, kansanmusiikista sekä

asiantuntijapalveluita laajalle joukolle

suomalaisesta tangosta.

musiikkialan ammattilaisia sekä Suomessa

että ulkomailla. Palveluiden keskeisimpiä

Fimic on luonut luottamukselliset suhteet useisiin

elementtejä ovat:

kansainvälisiin orkestereihin ja ammattilaistapahtumiin. Muun muassa Baltimoren orkesteri esitti kesällä Jan Mikael Vainion

• •

Yleinen asiakaspalvelu (puhelin- ja käyntiasiakkaat)

teoksen Fujiko’s Fairy Tale Fimicin aloitteesta. Fimic on ollut

Suomalaista musiikkia, esittäjiä, tekijöitä, toimijoita ja

myös aktiivisesti mukana kehittämässä uutta pohjoismaista

toimialaa koskevat tiedustelut

Folkelarm-kansanmusiikkitapahtumaa sekä koordinoimassa yhtenä suomalaistoimijana uutta pohjoismaista Nordic Music

Suomalaista repertuaaria ja esittäjiä koskeva

Prize -palkintoa, joka jaetaan ensimmäisen kerran

ohjelmistokonsultointi •

Suomalaisten toimijoiden neuvontapalvelut

Uusien suomalaisten partituurimusiikkiteosten

vuonna 2011 uudelle pohjoismaiselle albumille.

luettelointi ja dokumentointi •

Fimicin välittämän nuottimateriaalin myynti, vuokraus ja lainaus sekä laskuttaminen

Suomalaiseen partituurimusiikkiin liittyvät digitointija kopiointipalvelut

Toimialaa sekä suomalaista musiikkia koskevia kyselyitä sekä ohjelmistokonsultointipyyntöjä diarioitiin vuonna 2010 yhteensä 2619 kappaletta. Palveluillaan ja asiantuntemuksellaan Fimic on vahvasti vaikuttamassa useiden konserttien sekä festivaalien suunnitteluun etenkin ulkomailla. Esimerkkinä vuoden 2010 hedelmällisestä yhteistyöstä on muun muassa saksalainen Provinzlärm-festivaali, joka toteuttaa helmikuussa 2011 kattavan suomalaisen musiikin kokonaisuuden. Festivaalin Suomi-teeman ohjelmisto koostuu Zagros Ensemblen esiintymisistä sekä Magnus Lindbergin, Kaija Saariahon, Jukka Tiensuun, Riikka Talvitien, Veli-Matti Puumalan ja Pehr Henrik Nordgrenin teoksista. Frankfurtin ooppera

Kaija Saariaho on tämän hetken kysytyimpiä suomalaissäveltäjiä.

toteuttaa vuonna 2011 suomalaisen musiikin kokonaisuuden

Kuva: Maarit Kytöharju / Fimic

Aulis Sallisen Kullervo-oopperan esitysten yhteydessä. Oheisohjelmisto on rakennettu yhteistyössä Fimicin kanssa,

04


Dokumentaatiopalvelut Fimicin nuotisto koostuu lähes 40 000 suomalaisesta teoksesta ja on maailman laajin suomalaisen musiikin nuotisto. Nuotistoon dokumentoidaan uutta suomalaista kustannettua ja kustantamatonta nuottimateriaalia. Nuottitietokanta on selattavissa myös Fimicin nettisivuilla. Vuonna 2010 tietokantaan luetteloitiin 428 uutta suomalaista teosta ja 18 uutta nuottikirjaa. Merkittävä osa uudesta materiaalista tallennetaan digitaalisessa muodossa. Vuoden 2010 loppuun mennessä nuotiston materiaalista oli digitoituna yhteensä 8175 partituuria ja esitysmateriaalia.

Kustantamattoman nuottimateriaalin myynti ja vuokraus

Jan Mikael Vainio.

Kuva: Saara Vuorjoki / Fimic

Fimic välittää, myy ja vuokraa suomalaisten kustantamattomien teosten esitysmateriaaleja. Ennen teosten välittämistä Fimic solmii säveltäjien kanssa välitystä koskevan sopimuksen (Fimicin säveltäjäasiakassopimus). Uusia säveltäjäasiakassopimuksia solmittiin toimintavuonna viisi kappaletta. Vuoden 2010 aikana Fimic valmisti ja välitti sekä suomalaisille että ulkomaalaisille asiakkaille orkesteri- ja

Nuotistopalvelut

kamarimusiikkipartituureja (mukaan lukien pianopartituurit) yhteensä 3724 kappaletta. Kamari- ja puhallinorkesterimusiikin

Vuonna 2010 Fimicin

esitysmateriaaleja toimitettiin yhteensä

hallitus asetti työryhmän

614 kappaletta. Yhä suurempi osa

kehittämään Fimicin

välitettävistä nuoteista myydään Fimicin

nuotistopalveluita ja niiden kustannusvastaavuutta, jotta ne vastaisivat tulevaisuudessa

kotisivuilla olevassa verkkokaupassa.

”Fimicin nuotisto

entistä enemmän koko

koostuu lähes 40 000

jäsenistön toiveita sekä

suomalaisesta teoksesta

tarpeita. Työryhmä sai työnsä päätökseen vuoden 2010

ja on maailman

lopulla, ja esitys käsitellään

laajin suomalaisen

hallituksessa helmikuussa

musiikin nuotisto.”

2011.

Vuoden 2010 myyntituloista 37 % tuli verkkokauppamyynnistä. Laajojen orkesteriteosten esitysmateriaaleja Fimic vuokrasi esittäville kokoonpanoille konsertteja ja levytyksiä varten yhteensä 131 kappaletta.

Fimicin nuotistopalvelut

Fimic koordinoi keväällä

koostuvat suomalaisen

2010 yhdessä suomalaisten

partituurimusiikin

puhallinmusiikkikustantajien

dokumentaatiosta,

kanssa puhallinorkesterimateriaalin

kustantamattomien nuottien

myyntikampanjan sekä osallistui

välityspalveluista sekä

nuottinäyttelyllä muun muassa

nuottimateriaalin kopiointi- ja

valtakunnallisille puhallinpäiville

digitointipalveluista.

ja toimitti materiaaleja sekä

05


teoslistauksia muihin keskeisiin esittävän kentän kotimaisiin ammattilaistapahtumiin.

Vuoden 2010 myydyimmät esitysmateriaalit

Kopiointi- ja digitointipalvelut

(euroina: myytävän materiaalin hinta perustuu materiaalin sivumäärään ja paperikokoon)

Fimic myy nuottimateriaalin kopiointi- sekä digitointipalveluita ja on aktiivisesti pyrkinyt kehittämään näitä toimintojaan. Vuoden 2010 aikana nuottien valokopioita otettiin

1.

Hjelt: Ulvosi upean jouhet (sekakuoro)

2.

Peitsalo: Liturgisk körmässa (sekakuoro)

omaa nuottituotantoa. Tämän lisäksi Fimicin ajanmukaisia

3.

Fagerudd: D’n’A (puhallinorkesteri +

sekä teknisesti korkealaatuisia nuottien kopiointipalveluita

harmonikka)

käyttävät säveltäjät, kustantajat ja muut alan ammattilaiset.

4.

Linkola: Wedding music (puhallinorkesteri)

Kustantajille valmistettiin vuonna 2010 yhteensä 20 partituuria,

5.

Linkola: Brass Quintet No. 2

yhteensä 374 386 kappaletta, joista merkittävä osa oli

kuoropartituuria tai muuta materiaalia sekä muille tilaajille yhteensä 22 teoksen partituurit tai esitysmateriaalit. Lisäksi

(kamarimusiikki)

Fimic valmisti suomalaisten teosten esitysmateriaalit

6.

Lintinen: C.I.D. (kamarimusiikki)

7.

Melartin: Jousikvartetto op. 36/2

8.

Fagerudd: Elegifragment (sekakuoro)

Fimic voitti vuonna 2010 Umo-orkesterin järjestämän

9.

Eerola: Suite for Wind Orchestra

tarjouskilpailun Umon hallussa olevien big band

(puhallinorkesteri)

-materiaalien digitoinnista. Toimeksianto kattaa noin 700

kansainvälisiin ISCM- ja Nordic Music Days -tapahtumiin.

suomalaisen teoksen partituurit sekä esitysmateriaalit.

10. Hynninen: Slutförvaringen - Kuinka

Digitointihanke käynnistyi kesällä 2010 ja valmistuu

puoliintuminen meitä liikuttaa (sekakuoro)

vuoden 2011 aikana.

Arkisto- ja muut tietopalvelut Fimic ylläpitää äänitearkistoa, johon kerätään keskeisimmät suomalaisen musiikin äänitteet. Vuonna

Vuonna 2010 eniten vuokratuloa tuottaneet teokset

2010 uusia äänitteitä kirjattiin yhteensä 429 kappaletta ja DVD-levyjä 10. Fimicin äänitearkisto ja kuunteluhuone ovat myös asiakkaiden käytössä. Kuunteluhuoneen

(euroina: vuokrattavan materiaalin hinta riippuu teoksen kestosta ja käyttöyhteydestä)

käyttäjät koostuvat lähinnä toimittajista sekä tutkijoista. Fimicin käsikirjastoon on koottuna keskeisimmät suomalaista musiikkia käsittelevät kirjat ja artikkelisarjat.

1.

Pulkkis: Tales of Joy and Passion

Uusia kirjoja ja artikkeleita luetteloitiin yhteensä 171.

2.

Crusell: Concertino fagotille ja orkesterille

Fimic on myös ylläpitänyt kattavaa suomalaisten

3.

Virtaperko: Calvinon viisi sanaa

4.

Segerstam: Sinfonia no. 212

5.

Wennäkoski: Hava

6.

Segerstam: Sinfonia no. 204

ja asiakkaiden käytettävissä.

7.

Bruk: Sinfonia no. 10

8.

Koskinen, J. T. : Madame de Sade

9.

Segerstam: Sinfonia no. 233

säveltäjien lehtileikearkistoa. Lehtiarkiston kartuttaminen lopetettiin kesällä 2010 sen melko vähäisen käyttöasteen ja uusien digitaalisten arkistopalveluiden lisääntymisen takia. Laaja arkisto on kuitenkin edelleen Fimicin tiloissa

Fimicin kotisivuilla on kuvapankki, josta on mahdollisuus ladata käyttöön suomalaisten säveltäjien valokuvia. Kuvapankissa on ladattavissa yhteensä 676 kuvaa,

10. Pulkkis: On the Crest of Waves

ja toiminta-vuonna kuvia on ladattu tiedotuskäyttöön yhteensä 189 kappaletta. Rekisteröityneitä käyttäjiä – lähinnä toimittajia, festivaalien sekä orkestereiden

06


tiedottajia ja ohjelmakirjojen toimittajia – oli vuoden 2010 lopussa yhteensä 164 sekä Suomesta että ulkomailta. Fimicin notaatiostudio on käytettävissä Fimicin aukioloaikoina. Vuonna 2010 asiakkaat käyttivät notaatiostudiota ahkerasti, ja varauksia oli yhteensä 86 eli lähes joka toiselle arkipäivälle.

Vuoden 2010 aikana Fimicin tiedotus laajeni nykymusiikin esittäjien suuntaan. Kuvassa defunensemble.

Kuva: Okko Oinonen

03. Fimic on aktiivinen ja luotettava tiedonvälittäjä

F

imicin tiedotus on kohderyhmälähtöistä,

Uutisia julkaistiin yhteensä 217 ja ilmiöitä taustoittavia

tavoitteellista, ja se tarjoaa sekä

artikkeleita 17. Lisäksi sivusto tarjoaa listauksia uusista

ajankohtaista että objektiivista tietoa

äänitteistä sekä artisti- että musiikinlajikohtaisesti. Uusia

suomalaisesta musiikista ja sen ilmiöistä.

äänitteitä sivustolla esiteltiin yhteensä 152 kappaletta

Tiedotuksen työkaluista keskeisimpiä ovat

Internet-sivusto, säännölliset uutiskirjeet sekä alan

Uusia säveltäjä- ja artistiprofiileja luotiin vuoden aikana

ammattilaisille suunnatut julkaisut. Fimic käyttää

yhteensä 248 kappaletta. Pääpaino on ollut esittävien

tiedotuksessaan myös sosiaalista mediaa; Fimicin

taiteilijoita koskevien tietojen kartuttamisessa. Vuoden

uudistetut Facebook- ja Twitter-palvelut avattiin

2010 lopussa sivustolla oli yhteensä 988 artisti- ja

syksyllä 2010. Toimintavuoden aikana Fimicille

säveltäjäprofiilia.

luotiin myös uusi visuaalinen ilme.

www.fimic.fi

Musiikinlajeittain uusia profiileja luotiin seuraavasti

Tiedotuksen tärkeimpiä työkaluja ovat englanninkieliset

kotisivut osoitteessa www.fimic.fi. Sivusto palvelee

Contemporary & Classical:

käyttäjäkuntaansa luotettavan tiedon lähteenä sekä

esittäjäprofiileja 118, säveltäjäprofiileja 9

suomalaisen musiikin tietopankkina. Toimintavuoden

Folk & World: 21

aikana sivustoa on laajennettu esittelemään koko

Jazz: 23

Fimicin jäsenkuntaa. Lisäksi sivusto pyrkii olemaan

Popular Music: 77

entistä verkkolehtimäisempi, ja ajankohtaisia päivittäin ilmestyviä uutisia täydentävät syventävät artikkelit.

07


“Vuonna 2010 Fimicin tapahtumakalenteriin oli merkitty 2463 tapahtumaa tai konserttia.“

Verneri Pohjola

Kuva: Maarit Kytöharju / Fimic

Sivustolla olevaan suomalaisen musiikin

Fimic.fi-sivusto on vakiintunut vahvasti suomalaisen

tapahtumakalenteriin kootaan kattavasti suomalaisten

musiikin tietolähteeksi sekä Suomessa että etenkin

artistien esiintymiset sekä kiertueet ja suomalaisten

ulkomaalaisten käyttäjien keskuudessa. Vuonna 2010

teosten esitykset ulkomailla. Tapahtumakalenterissa

Fimicin nettisivuja on selattu yhteensä 387 195 kertaa

on esitelty myös keskeisimmät suomalaisten teosten

(noin 1060 / päivä). Yksittäisiä kävijöitä oli yhteensä

kantaesitykset kotimaassa. Tapahtumakalenteri

55 582. Suosituimpia sivuja olivat etusivun jälkeen

on yksi sivuston käytetyimmistä palveluista ja

”Composers & Artists” -hakemisto, sivuston sisäiset

erilaiset hakutoiminnot (musiikinlajeittain, maittain,

hakupalvelusivut ja ”Contemporary & Classical”

päivämäärittäin) tekevät siitä käyttäjäystävällisen.

-pääsivu.

Lisäksi kalenteriin löytyy linkki useilta eri musiikki- ja

kulttuurialan sivustoilta ja uutiskirjeistä, kuten Music

Sähköiset uutiskirjeet

Export Finlandin kuukausittain ilmestyvästä FI News -uutiskirjeestä. Tapahtumakalenteri osoittaa myös

Fimic tuottaa tarkoin valikoiduille, musiikinlajeittain

konkreettisesti, miten laajalla rintamalla ja aktiivisesti

ryhmitellyille vastaanottajille englannin- ja suomenkielisiä

suomalaiset artistit ulkomailla esiintyvät. Vuonna 2010

sähköisiä uutiskirjeitä. Kirjeet sisältävät uutisia

tapahtumakalenteriin oli merkitty 2463 yksittäistä

suomalaisen musiikin esityksistä, artistien kiertueista,

suomalaiseen musiikkiin liittyvää tapahtumaa tai

uusista julkaisuista sekä muista ajankohtaisista asioista.

konserttia.

Säännölliset uutiskirjeet tuottavat ilmestyttyään useita

08


ja päätyvät uutisiksi muihin tiedotusvälineisiin. Vuonna

Muu tiedotus ja uutistuotanto

2010 nykymusiikkiin keskittyvä englanninkielinen

Fimic toimitti vuonna 2010 Teoston julkaisemaan

uutiskirje ilmestyi kymmenen kertaa ja vastaanottajia oli

Teostory-lehteen Fimicin uutisia -vakiopalstaa, jolla

tiedusteluita, äänitepyyntöjä sekä yhteystietokyselyitä

2050. Suomenkielisen, kymmenen kertaa ilmestyneen

esiteltiin suomalaisen musiikkielämän ajankohtaisia

Nykymusiikin uutisia -kirjeen vastaanottajia oli yhteensä

tapahtumia. Lisäksi uutisia tuotettiin musiikin

660. Neljä kertaa ilmestyneiden Folk Music News-

tiedotuskeskusten kansainvälisen kattojärjestön Iamicin

ja Jazz News -kirjeiden vastaanottajaryhmissä on

verkkosivuille. Yhteistyötä tehtiin myös Finnish Music

molemmissa 1500 kansainvälistä alan toimijaa.

Quarterly -lehden kanssa. Fimicin Merja Hottinen on

myös Finnish Music Quarterly -lehden toimitusneuvoston

Suomalaisia kustannettuja ja kustantamattomia

jäsen.

nuottiuutuuksia esitellään soitinryhmittäin räätälöidyissä

e-promokirjeissä. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvien

Italialainen jazzlehti Jazz

kirjeiden vastaanottajajoukko koostuu sekä

Convention julkaisee

suomalaisista että ulkomaalaisista muusikoista,

säännöllistä suomalaisia

orkesterinjohtajista sekä pedagogeista.

muusikoita esittelevää sarjaa ja

Fimic toimii aloitteellisena sarjan

Julkaisut

artistien valinnoissa. Samoin

Fimic tuottaa tarpeen mukaan painettuja

maailmanmusiikkilehden Songlinesin kanssa on osa

markkinointityökaluja suomalaisesta musiikista. Näitä

tiedotustoiminnan arkipäivää. Lisäksi Fimic auttaa useita

tuotteita julkaistaan kohderyhmälähtöisesti ja ne ovat

kansainvälisiä tapahtumia ja festivaaleja tiedottamalla

yhteistyö esimerkiksi kansainvälisesti tunnetuimman

pääasiallisesti englanninkielisiä.

heidän suomalaisista ohjelma-

Vuonna 2010 julkaistu Jazz from

kokonaisuuksistaan myös Suomessa,

Finland esittelee laajasti suomalaisen

ja näin omalta osaltaan vahvistaa

nyky-jazzin piirteitä ja ilmiöitä.

suomalaisten esiintyjien, tekijöiden ja

Artikkeleita ovat kirjoittaneet Fimicin

teosten tunnettuutta myös kotimaassa.

henkilöstön lisäksi Stuart Nicholson, Matti Nives, Petri Silas, Jan-Erik Holmberg sekä Ole Nerdrum. Jazz from Finland sisältää myös kokoelma-CD:n, jolle on koottu valikoima ajankohtaisia artisteja ja teoksia useista eri tyylilajeista. Jazz from Finland tavoittaa merkittävän joukon kansainvälisiä jazztoimittajia, festivaalijärjestäjiä, agentteja, promoottoreita, jakelijoita sekä muita asiakasryhmiä. Fimicin postitus jazzkontakteilleen oli noin 1800 kappaletta. Lisäksi kokoelmaa käytetään säännöllisesti tiedotus- sekä markkinointityökaluna ja jaetaan alan ammattilaistapahtumissa. Fimic on tuottanut myös useita projektikohtaisia tiedotus- ja markkinointimateriaaleja sekä teoslistauksia. Fimic teki yhteistyötä Music Export Finlandin kanssa vuonna 2010 julkaistun Come hear.Finland -kokoelman sisällöntuotannossa, samoin vuonna 2011 ilmestyvän edition valmistelussa. Toimintavuonna käynnistettiin myös suomalaista lastenoopperaa käsittelevän julkaisun toimitustyö.

09


04. Kohdennettu promootio vahvistaa tietoisuutta suomalaisesta musiikista

F

World Music Chart Europe

imicin keskeinen tehtävä on tunnistaa edistämistoiminnan kannalta oleelliset kohderyhmät ja luoda niihin luottamukselliset

Euroopan yleisradioliiton ylläpitämä World Music

suhteet. Näiden suhteiden luomiseksi ja

Chart Europe on kansainvälisesti merkittävin kansan-

vahvistamiseksi Fimic pitää säännöllisesti yhteyttä

ja maailmanmusiikin lista. Kuukausittain ilmestyvän

tärkeimpiin toimijoihin ja tiedottaa suomalaisesta

TOP 20 -listan äänitteet valitsee eurooppalaisista

musiikista. Kohdennettua promootiota suunnitellaan

toimittajista koostuva noin 50 henkilön raati, ja ympäri

ja toteutetaan yhteistyössä muiden alan toimijoiden

maailmaa julkaistavista äänitteistä koostuvalle listalle

ja yritysten kanssa päällekkäisyyksiä välttäen.

pääsy merkitsee käytännössä radiosoittoa sekä laajaa

huomiota alan ammattilaisten keskuudessa – niin

Tärkeitä työkaluja promootiossa ovat painetut

mediassa kuin livesektorillakin.

tiedotusmateriaalit, nuotit ja äänitteet. Vuonna 2010

Fimicistä lähetettiin satakunta kustantajien tai Fimicin

Fimicin koordinoimat säännölliset World Music Chart

jakelussa olevaa nuottia lähinnä kokonpanojen tai

Europe -postitukset tuottivat vuonna 2010 suomalaisille

festivaalien taiteellisille johtajille. Fimicin julkaisemien

kansan- ja maailmanmusiikkiäänitteille poikkeuksellisen

kokoelmalevyjen lisäksi Fimic lähetti vuoden

hyvän menestyksen. TOP 20 -listalle pääsi yhteensä

aikana ulkomaalaisille toimijoille yhteensä noin 800

kuusi eri äänitettä, ja monet niistä pysyivät listalla useita

kaupallista äänitettä. Postitukset ovat olleet joko

kuukausia, kuten Wimmen Mun, joka oli listalla viisi

seurausta Fimiciin saapuneista tiedusteluista tai osa

kuukautta.

ohjelmistokonsultointia, mutta postituksia räätälöidään myös yhdessä levy-yhtiöiden edustajien kanssa tarkoin valituille kohderyhmille.

Suomalaisäänitteet World music Chart Europe TOP 20 -listalla vuonna 2010: Piirpauke: Koli (Rockadillo), korkein sijoitus 1. Maria Kalaniemi: Vilda Rosor (Aito Records), korkein sijoitus 2. Wimme: Mun (Rockadillo), korkein sijoitus 3. Johanna Juhola: Fantasiatango (Texicalli Records), korkein sijoitus 10. Paleface: Helsinki – Shangri-La (Exogenic), korkein sijoitus 10. Frigg: Grannen (Frigg), korkein sijoitus 16.

10


05. Fimicin edistämishankkeet avaavat uusia ovia suomalaiselle musiikille

F

imic käynnistää ja organisoi musiikkialan yhteishankkeita ja luo uusia foorumeita sekä konsepteja tuloksekkaaseen

edistämistoimintaan. Lisäksi Fimic osallistuu aktiivisesti alan kotimaisiin ja kansainvälisiin ammattilaistapahtumiin. Vuonna 2010 Fimic osallistui yksin tai yhdessä muiden suomalaisten toimijoiden kanssa muun muassa Eurosonic- ja Amsterdam Dance Event -tapahtumiin Hollannissa, Midem-tapahtumaan Ranskassa, PopKommmessuille Saksassa, Tallinn Music Week -tapahtumaan, Shanghai Snowball -tapahtumaan Kiinassa ja Folkelarm-festivaalille Norjassa. Kotimaisista tapahtumista Fimic osallistui muun muassa Tampere Jazz Happeningiin, Musiikki&Media -tapahtumaan, Oulun musiikkivideofestivaalille, Lieksan vaskiviikoille, Sysmän suvisoittoon, Suomen sinfoniaorkesterit ry:n orkesteripäiville ja Musiikin aika -festivaalille Viitasaarella. Fimic tuotti valikoiduissa kansainvälisissä ammattilaistapahtumissa suomalaisten toimijoiden yhteisesittäytymisen yksin tai yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Näiden hankkeiden ensisijainen tavoite on luoda suomalaisille yrityksille, organisaatioille ja yksittäisille toimijoille foorumi

Vuk esiintyi vuonna 2010 Eurosonicissa ja News from Helsinki -tapahtumassa Moskovassa.

menestyksekästä kansainvälistä toimintaa varten ja näin

Kuva: Jussi Puikkonen

vahvistaa suomalaisten tunnettuutta ja toimintakykyä kulttuuriviennissä.

Eurosonic

jossa kansallisten partnereiden lisäksi ovat mukana

Hollannissa vuosittain järjestettävä Eurosonic-tapahtuma

sekä kansalliset yleisradioyhtiöt. Vuonna 2010 Fimicin ja

kokoaa yhteen merkittävimmät livesektorin kevyen

Yleisradion edustajana tapahtumassa esiintyi Joensuu

musiikin toimijat ympäri Eurooppaa. Osana tapahtumaa

1685 -yhtye. Muita suomalaisartisteja tapahtumassa

toteutetaan nousevien artistien liikkuvuutta Euroopassa

olivat Manna, Vuk, Jesse, I Was a Teenage Satan

lisäävä European Talent Exchange program -ohjelma,

Worshipper sekä Jaakko & Jay.

muun muassa Euroopan merkittävimmät rockfestivaalit

11


pohjoismaiset musiikin tiedotuskeskukset.

Joensuu 1685 oli Fimicin ja Yleisradion valinta edustamaan Suomea Eurosonicissa.

Vuonna 2010 Fimic koordinoi pohjoismaisen

Kuva: Petteri Lamula

yhteisesittäytymisen, messuosaston tuotannon, tiedotusmateriaalien tuottamisen sekä muut käytännön järjestelyt. Pohjoismaiden tiedotuskeskusten edustajien lisäksi pohjoismaiselle messuosastolle osallistui yksittäisiä kustantajia ja organisaatioita. Suomesta tapahtumaan osallistuivat Fimicin lisäksi Fennica Gehrman sekä Ostinato. Tapahtumassa osoitettu kiinnostus pohjoismaista musiikkia kohtaan – tyylilajista tai aikakaudesta riippumatta – osoitti, että kiinalaiset ammattilaiset, niin muusikot, musiikkioppilaitokset kuin jälleenmyyjät hakevat aktiivisesti länsimaista repertuaaria sekä esitysmateriaalia. Tapahtumasta saadut tulokset olivat erittäin lupaavia, ja hanke

Frankfurtin musiikkimessut

toteutetaan yhteispohjoismaisena projektina jälleen

Suomalaisen vakavan musiikin kustantajakentän

kannalta keskeisin tapahtuma on Frankfurtin

World Music Expo Womex

vuonna 2011.

musiikkimessut, jotka järjestettiin maaliskuussa Saksassa. Fimic koordinoi ja tuotti tapahtumaan

Kansan- ja maailmanmusiikin merkittävin

suomalaisten yhteisen messuosaston. Messuosastolle

ammattilaistapahtuma Womex järjestettiin lokakuussa

oli koottu nuottinäyttely sekä keskeistä

Kööpenhaminassa. Womex kokoaa yhteen alan toimijat

tiedotusmateriaalia teoksista ja uusista julkaisuista.

ympäri maailmaa kaikilta eri sektoreilta: levy-yhtiöt,

Suomen messuosastolle osallistuivat kaikki tärkeimmät

jakelijat, festivaalijärjestäjät, managerit, promoottorit,

suomalaiset klassisen musiikin kustantajat, Suomen

agentit sekä toimittajat.

musiikkikustantajat ry sekä nuottien jälleenmyyjistä

Ostinato. Nuottien jälleenmyynnin ja välittämisen

Fimic tuotti suomalaisten yhteisesittäytymisen

kannalta messuilla tehtiin kiinnostavia uusia avauksia

tapahtumassa, ja se koostui yhteispohjoismaisesta

etenkin kiinalaisten ammattilaisten kanssa, mikä vahvisti

Nordic area -messuosastosta, tiedotus- ja markkinointi-

myös muita Kiinan markkinoille suuntautuneita hankkeita. Frankfurtin musiikkimessut 2010.

Kuva: Fimic

Music China Shanghaissa järjestettävä Music China -tapahtuma kokoaa yhteen merkittävän joukon sekä eurooppalaisia että aasialaisia klassisen musiikin kustantajia. Pohjoismaat ovat osallistuneet tapahtumaan kaksi kertaa yhteisesittäytymisellä, mikä on osoittautunut tuotannollisesti ja profiloinnin kannalta järkevimmäksi sekä kustannustehokkaimmaksi tavaksi. Fimicin yhteistyökumppaneita yhteispohjoismaisessa Music China -hankkeessa ovat olleet muut

12


Frigg esiintyi toukokuussa Tokion Finland Festissä ja lokakuussa Womexin Nordic Club -ohjelmassa. Kuva: Maria Mäkelä

materiaaleista, pohjoismaisen Nordic Picnic

Fimic osallistui kansanmusiikkishowcasen

-verkostoitumistapahtuman järjestelyistä sekä Nordic

markkinointimateriaalien tuotantoon.

Club -showcasekokonaisuuden suomalaistuotannosta.

Suomen messuosastolle osallistui yli kymmenen

Fimic, Sibelius-Akatemian täydennyskoulutuskeskuksen

suomalaista yritystä tai organisaatiota, ja messujen

hallinnoima Finnish Music Express -hanke sekä Music

aikana Fimic vastasi sekä osaston asiakaspalvelusta

Export Finland vastasivat yhdessä Finland Fest

että yleisistä suomalaista musiikkia koskevista

-kokonaisuuteen kuuluneen seminaarikokonaisuuden

asiantuntijatehtävistä.

suunnittelusta. Muita tapahtuman keskeisiä osioita olivat

suomalaisen musiikin vientipäivä sekä

Pohjoismaisten artistien yhteisessä Nordic Club

metallishowcasekokonaisuus.

-ohjelmassa Suomen edustajina olivat Frigg sekä Maria

Kalaniemi. Suomalaisten onnistuneet ja ammattitaitoiset

News from Helsinki

esiintymiset herättivät tapahtumassa laajaa kiinnostusta ja johtivat useisiin esiintymistarjouksiin ja sopimuksiin.

Suomalaisen kevyen musiikin vientitapahtuma

Music Export Finland koordinoi Suomen messuosastolle

Moskovassa toteutettiin syksyllä 2010. Hanke koostui

osallistuneille suomalaistoimijoille sekä artisteille työ- ja

seminaarista, showcase-illoista, tutustumisesta

elinkeinoministeriön tuen vientimatkan kuluihin.

paikallisiin klubeihin sekä verkostoitumistapahtumista.

Seminaarikokonaisuudessa suomalaisilla osallistujilla oli

Finland Fest Tokiossa

mahdollisuus kuulla elävän musiikin kentän uusimmista virtauksista, festivaalien toimintatavoista sekä

Fimic osallistui yhteistyökumppanina Music Export

sosiaalisen median käytöstä musiikin promootiossa.

Finlandin järjestämään ja hallinnoimaan Finland Fest

-tapahtumaan Tokiossa toukokuussa 2010. Fimicin

Paikallisille toimijoille järjestetyssä showcase-illassa

vastuulla tapahtumassa oli kansanmusiikkishowcasen

esiintyivät The Capital Beat, Lau Nau, French Films, Vuk

koordinointi Suomessa sekä käytännön järjestelyt

ja Sistol. Fullsteamin isännöimässä showcasessa

Tokiossa yhdessä paikallisen tuottajan Music Plantin

esiintyivät Lapko ja Ismo Alanko & Teho.

Yoko Nozakin kanssa. Suomalaisista yhtyeistä

kansanmusiikkikokonaisuudessa esiintyivät Sväng,

Fimicin tärkeimpinä yhteistyökumppaneina hankkeessa

Lepistö & Lehti sekä Frigg. Nozaki toteutti tapahtuman

olivat tuottaja Greg Goldenzwaig, Ikra-club ja Finnish

aikana myös suomalaisen kansanmusiikin

Music Express -hanke. Music Export Finland koordinoi

markkinointikampanjan tokiolaisissa levykaupoissa.

suomalaistoimijoille sekä artisteille työ- ja

elinkeinoministeriön tuen vientimatkan kuluihin.

13


Tune In -showcase tapahtuma Tampereella

Arctic Accents 2011

Vuonna 2011 Fimic toteuttaa laajan suomalaisen

Suomalaista nykymusiikkikenttää esittelevä Tune In

musiikin esittäytymisen Benelux-maissa (Hollanti, Belgia,

-tapahtuma järjestettiin Tampere Biennalen yhteydessä

Luxemburg). Arctic Accents -kokonaisuus tulee

huhtikuussa 2010. Hyväksi havaittua konseptia on

sisältämään useita yhteistyökumppaneiden kanssa

aiempina vuosina sovellettu sekä jazzin että

toteutettavia suomalaisen musiikin tapahtumia sekä

nykykansanmusiikin puolella, ja Tune In -tapahtuma

viestinnällisen sateenvarjon ja markkinointikampanjan,

Tampereella käynnisti kolmivuotisen projektin

jonka alle kootaan kattavasti myös muut

nykymusiikin parissa.

suomalaisartistien

esiintymiset

Tune In -tapahtuman puitteissa Suomeen kutsuttiin yli

Benelux-maissa

kymmenen tarkoin valittua keskeistä ulkomaalaista

syyskaudella 2011.

nykymusiikkitoimijaa, taiteellista johtajaa ja toimittajaa.

Vieraat olivat muun muassa Spor-festivaalilta Tanskasta,

Hankkeen

Altonale-festivaalilta Hampurista, Ultima-festivaalilta

valmistelu

Oslosta, Basilica Festival van Vlaanderen -tapahtumasta

käynnistettiin

Belgiasta, Huddersfield Contemporary Music

toimintavuonna

-festivaalilta Iso-Britanniasta, November Music

vierailuilla

-tapahtumasta Hollannista, Tage für Neue Musik

kohdemaissa ja

-tapahtumasta Sveitsistä sekä Ensemble Nomadin

tapaamalla useita

taiteellinen johtaja Tokiosta, Tšaikovski-konservatorion

potentiaalisia

nykymusiikin keskuksen johtaja Moskovasta ja toimittajia

kumppaneita. Lisäksi keskeisimpiä yhteistyökumppaneita

Yhdysvalloista sekä Puolasta.

kutsuttiin Flow-festivaalille ja Tampere Jazz

Happeningiin. Fimic osallistui myös tapahtuman

Ohjelmassa oli kattaus suomalaista uutta musiikkia

suunnitteluvaiheessa tärkeisiin paikallisiin tapahtumiin,

Tampere Biennale -festivaalin ohjelmistosta,

kuten Eurosonic-tapahtumaan Hollannissa sekä Sonic

verkostoitumistapahtumia suomalaisten toimijoiden

Visions -tapahtumaan Luxemburgissa, jossa Meira Pappi

kanssa sekä Suomen Säveltäjät ry:n kanssa

oli myös kansainvälistä artistivientiä koskevan panelistin

yhteistyössä toteutettu seminaari. Tapahtuman

puhujana.

tuloksena suomalainen nykymusiikki sai omat radiolähetyksensä sekä Puolassa että New Yorkissa, ja Tokiossa toimiva Ensemble

Konserttien lomassa Tune In -vieraat pääsivät myös kokeilemaan avantouintia huhtikuisessa Pyhäjärvessä.

Nomad toteutti suomalaisen musiikin konsertin

Kuva: Fimic

Tokyo Opera Cityn kamarimusiikkisalissa kesäkuussa 2010. Lisäksi hankkeen puitteissa toteutetaan suomalaisiin esiintyjiin tai teoksiin keskittyviä kokonaisuuksia ainakin Belgiassa 2011 ja Huddersfieldin festivaalilla 2012. Hanke toteutettiin yhteistyössä Tampere Biennale -festivaalin, ulkoministeriön viestintäja kulttuuriosaston sekä Suomen edustustojen kanssa. Fimic vastasi tapahtuman kansainvälisten vieraiden ohjelman koordinoinnista sekä matkajärjestelyistä, joiden osalta Islannista levinnyt tuhkapilvi jätti erityisen mielenpainuvia muistoja – sekä järjestäjille että vieraille.

14


06. Fimic on aktiivinen verkostotoimija

F

imic tekee tiivistä yhteistyötä lukuisten

Heli Lampi oli jäsenenä Shanghain maailmannäyttelyn

kansainvälisten ja kotimaisten toimijoiden,

kulttuuriohjelman ohjausryhmässä.

organisaatioiden ja järjestöjen kanssa.

Kaiken toiminnan tavoitteena on tuottaa lisäarvoa

Fimic osallistuu myös useisiin musiikin ja taiteen alan

koko toimialalle. Keskeinen yhteistyökumppani

työryhmiin. Henna Salo kuului ESR:n valtakunnalliseen

Suomessa on kevyen musiikin vientiorganisaatio

klubi- ja aluekiertuehankkeen työryhmään, Jutta

Music Export Finland. Toimintavuonna käynnistettiin

Jaakkola Metropolian musiikin ja pop-/jazzmusiikin

prosessi, jonka tavoitteena on entisestään selkeyttää

ammatilliseen neuvottelukuntaan ja EU:n

organisaatioiden välistä työnjakoa sekä tiivistää

kulttuuriohjelman kansalliseen asiantuntijaryhmään.

yhteistyötä toimialaa parhaiten hyödyttävällä tavalla.

Fimic on myös keskeisenä yhteistyökumppanina ESR-

rahoitteisessa Finnish Music Express -hankkeessa, jota

Fimic työskentelee laajasti yhteistyössä suomalaisten

hallinnoi Sibelius-Akatemian täydennyskoulutuskeskus.

toimijoiden kanssa myös kansainvälisten verkostojen

Fimic osallistuu hankkeen yksittäisten koulutusosioiden

vahvistamiseksi, ja toimi muun muassa yhteistyössä

suunnitteluun ja toteutukseen, ja Jutta Jaakkola on

Umon kanssa kansainvälisen jazzverkoston tapaamisen

hankkeen ohjausryhmän jäsen. Lisäksi Jaakkola

järjestämisessä keväällä 2010 sekä oli mukana

on Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus Esekin

marraskuussa toteutetun kansanmusiikkialan MORE-

johtokunnan jäsen.

symposiumin kansainvälisissä kutsuvierasjärjestelyissä.

Yleisradio on käynnistänyt populaarimusiikin

Fimicin henkilökunta osallistuu aktiivisesti alan

strategiaansa sidoksissa olevan Kuka, mitä, häh?

koulutustapahtumiin ja käy luennoimassa eri opiskelija-

-ajatushautomohankkeen, jossa ryhmä musiikkialan

ja ammattilaisryhmille sekä suomalaisesta musiikista

toimijoita laatii keväällä 2011 vision ja keskeiset

että Fimicin toiminnasta. Fimic on käynnistänyt myös

toimenpide-ehdotukset suomalaisen populaarimusiikin

eri sidosryhmille suunnatut aamukahvitilaisuudet, joissa

aseman vahvistamiseksi ja hyvinvoinnin takaamiseksi.

esitellään Fimicin toimintaa ja tulevia hankkeita sekä

Fimicistä projektiin on osallistunut Jutta Jaakkola

keskustellaan yleisesti toimintakentän eri ilmiöistä.

sekä varsinaisen ajatushautomon että sisältöjä ja

loppuraporttia laativan suunnittelutyöryhmän jäsenenä.

Fimic tekee tiivistä yhteistyötä Suomen kulttuuri-

instituuttien, ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriyksikön

sekä Suomen edustustojen kanssa ympäri maailmaa muun muassa koordinoimalla kansainvälisten musiikkialan ammattilaisten vierailuohjelmia. Fimic osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmiin musiikkialan ja taiteiden tiedotuskeskusten edustajana. Jutta Jaakkola on kulttuuriviennin kehittämisohjelman valmisteluryhmän sekä kulttuurialan työllistämis- ja kansainvälistymishankkeen referenssiryhmän jäsen,

15


Fimic on jäsenenä keskeisimmissä musiikkialan järjestöissä. Näitä järjestöjä ovat:

07. Fimicin hallinto

International Association of Music Information Centres Iamic

S

Kansainvälinen musiikin tiedotuskeskusten kattojärjestö.

uomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic ry:n varsinainen toiminta käynnistyi 1.1.2010, kun aiemmin Teoston alaisuudessa

olleet Fimicin toiminnot ja henkilöstö siirrettiin Fimic

International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres IAML

ry:n alaisuuteen. Käytännössä tämä tarkoitti uuden itsenäisten hallintomallin luomista. Tehokkaan hallinnon takaamiseksi Fimicille palkattiin vuoden

Kansainvälinen musiikkikirjastojen ja

2010 alusta hallintopäällikkö, jonka vastuulla on

-arkistojen kattojärjestö.

Fimicin talous- ja palkkahallinnon koordinointi, henkilöstöhallinto, päivittäiseen yleishallintoon

European Music Office Emo

liittyvät asiat sekä toiminnanjohtajan avustaminen. Fimicin kirjanpidosta ja maksuliikenteestä vastaa

Eurooppalaisen musiikkitoimialan

talouskonsultointi Mertaoja Oy ja tilintarkastajana

yhteenliittymä, joka pyrkii vaikuttamaan

toimii KPMG Oy Ab.

EU:ssa toimialan toimintaedellytysten parantamiseksi.

Suomen Musiikkineuvosto ry Fimicin toimintaa ohjaa ja johtaa

Suomen Musiikkikirjastoyhdistys

yhdistyksen hallitus, jossa on kattava edustus yhdistyksen jäsenistön piiristä.

Hallituksen puheenjohtaja on Georg

Lisäksi Fimic on mukana Taiteiden tiedotuskeskusten

Nummelin ja hänen henkilökohtaisena

TAIVE-verkostossa sekä pohjoismaisten musiikin

varajäsenenään Mikko Heiniö.

tiedotuskeskusten NordMic-verkostossa, jonka

Varapuheenjohtaja on Ahti Vänttinen ja

puheenjohtaja Jutta Jaakkola on. Fimic osallistui

hänen henkilökohtaisena varajäsenenään

vuonna 2010 myös Iamic-organisaation koordinoimaan

Matti Lappalainen.

Iamic Office Exchange -ohjelmaan, jonka puitteissa

Kanadan musiikin tiedotuskeskuksen Jason van Eyk ja

Muut hallitukset jäsenet vuonna 2010

Slovenian musiikin tiedotuskeskuksen johtaja Barbara

olivat:

Svarljuga vierailivat Fimicissä viikon ajan. Jutta

Eija Hinkkala (Janne Louhivuori)

Jaakkola ja Jari Eskola osallistuivat kesäkuussa Iamicin

Annu Mikkonen (Riikka Talvitie)

vuosikonferenssiin Dublinissa.

Kari Helenius (Riku Pääkkönen)

Katri Sipilä (Jari Muikku, 17.6.2010 saakka)

Vuonna 2010 Jutta Jaakkola on toiminut European

Pekka Sipilä (Ari Nieminen)

Music Officen Emon toisena varapuheenjohtajana ja Kari

Laitinen Suomen Musiikkikirjastoyhdistyksen hallituksen

Hallituksen esittelijänä toimi toiminnanjohtaja

jäsenenä. Hanna Isolammi ja Kristiina Vuorela ovat

Jutta Jaakkola ja sihteerinä Riikka Salovaara.

osallistuneet Suomen Musiikkineuvoston koordinoiman Suomalaisen musiikin päivän neuvottelukunnan toimintaan.

16


Hallitus kokoontui vuonna 2010 yhteensä seitsemän

08. Luses

kertaa. Lisäksi järjestettiin yksi sähköpostikokous. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 26.4.2010 ja syyskokous 29.11.2010.

henkilöstöstrategian ja uusien toimintatapojen luomiseen

S

sekä Fimicin strategian jalkauttamiseen. Toiminnan

säätiön asiamiehenä sekä säätiön kevyen musiikin

keskiössä on ollut myös organisaation sisäisten

taiteellisessa toimikunnassa jäsenenä ja esittelijä-

työkalujen kehittäminen, ja vuoden aikana otettiin

sihteerinä, ja Jari Eskola on säätiön vakavan

käyttöön sekä uusi asiakas- ja osoiterekisteriohjelma

musiikin taiteellisen toimikunnan jäsen sekä

että promootiotietokanta, joka takaa entistä paremmat

esittelijä-sihteeri.

Fimicin sisäisessä toiminnassa on keskitytty uusien hallinto- ja toimintamallien kehittämiseen. Henkilöstön yhteisissä vetäytymisissä on syvennytty

uomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic hallinnoi yksityisen Luovan säveltaiteen edistämissäätiö Lusesin toimintaa.

Fimicin toiminnanjohtaja Jutta Jaakkola toimii

mahdollisuudet kohderyhmälähtöisten toimenpiteiden tilastointiin ja seurantaan.

Säveltäjä-muusikko Johanna Juhola on yksi vuonna 2010 hyvin menestyneistä suomalaismuusikoista. Fantasiatango-levy nousi World Music Chart Europen listoille toukokuussa, ja Akkordeonalekiertue Saksassa vahvisti Juholan asemaa kansainvälisellä maailmanmusiikkikentällä. Kuva: Janne Mikkilä

17


09. Henkilöstö

Fimicissä työskentelee yksitoista vakituista työntekijää. Lisäksi vuonna 2010 Fimicissä työskenteli kolme määräaikaista työntekijää opinto-, hoito- ja äitiysvapaasijaisina.

Hallintopäällikkö Riikka Salovaara

Toiminnanjohtaja Jutta Jaakkola

Palvelu- ja kehityspäällikkö Jari Eskola

Tekninen asiantuntija Anna Pienimäki

18.1.2010 alkaen

Digitointi- ja nuottituotanto Pauliina Partanen

Informaatikko Kari Laitinen

Tiedottaja Merja Hottinen

Tiedotus- ja promootiopäällikkö Heli Lampi

18


Koordinaattori Kristiina Vuorela

Tuottaja-tiedottaja, kevyt musiikki Henna Salo

hoitovapaalla 31.3.2010 saakka

äitiysvapaalla 6.9.2010 alkaen

Tuottaja-tiedottaja, vakava musiikki Marjo Heiskanen Tuottaja-tiedottaja, vakava musiikki Hanna Isolammi

opintovapaalla 9.6.2010 saakka

Heiskasen opintovapaasijainen 9.6.2010 saakka

Tieto- ja asiakaspalvelut Marie-Anne Haapakoski Vuorelan hoitovapaasijainen 9.4.2010 saakka

Tuottaja-tiedottaja, kevyt musiikki Meira Pappi

Siviilipalvelusmies Erik Kinnunen

Salon äitiysvapaasijainen 30.8.2010 alkaen

Fimic on tarjonnut yhdelle siviilipalvelusmiehelle mahdollisuuden suorittaa työpalvelunsa Fimicissä. Eero Tarmo suoritti palveluksensa loppuun 28.5.2010 ja Erik Kinnunen aloitti palveluksensa 28.6.2010.

19


10. Tilinpäätös tilikaudelta 23.9.2009-31.12.2010 Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA Edistäminen Tuotot Kulut Yhteensä

52 578,74 -218 283,26 -165 704,52

Nuotisto Tuotot Kulut Yhteensä

40 077,46 -50 009,16 -9 931,70

Yleinen toiminta Tuotot Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Yhteensä

-544 371,26 -12 224,04 -271 754,02 -337 219,24

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ

-512 855,46

491 130,08

VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksut Lahjoitukset

6 000,00 26 144,39 -23 881,78

Kulut

8 262,61

VARAINHANKINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Korkotuotot

277,64

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ

277,64

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ YLEISAVUSTUKSET Toiminta-avustus

-504 315,21

553 000,00 48 684,79

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

20


Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä

36 672,14 36 672,14

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

36 672,14

VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Saamiset yhteensä

12 575,28 27 090,79 39 666,07 39 666,07

Rahat ja pankkisaamiset

93 048,04

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

132 714,11

VASTAAVAA

169 386,25

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Tilikauden yli- / alijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

48 684,79 48 684,79

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

28 697,17 12 301,22 79 703,07 120 701,46 120 701,46

VASTATTAVAA

169 386,25

21


Liitetiedot TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Yhdistyksen pysyviin vastaaviin merkityt aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien saamisiin merkityt myynti- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön omistamien pysyvien vastaavien hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Käyttöomaisuushyödyke

Arvioitu pitoaika/vuotta

Poistoprosentti ja poistomenetelmä

Koneet ja kalusto

n. 8

25 % /menojäännöspoisto

Avustukset Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) saadut toiminta-avustukset on esitettu tuloslaskelman erässä “yleisavustukset”. Projektiavustukset sisältyvät ao. toiminnanalan tuottoihin. Kulujen kohdistus toiminnanaloille Toiminnanaloille on kohdistettu toiminnanalan erilliskulut. Yhteiskulut on esitetty yhtenä eränä varsinaisen toiminnan viimeisenä ryhmänä. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Toimintaa aloitettaessa henkilöstö siirtyi Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry:ltä vanhoina työntekijöinä. Teosto maksoi siirtyvän henkilöstön kertyneitä lomapalkkoja sosiaalikuluineen yhteensä 65.152,64 euroa sekä saavutettuja tavoitepalkkioita sosiaalikuluineen yhteensä 22.959,13 euroa Fimic ry:lle. Saadut suoritukset on käsitelty ao. kulujen oikaisuina. Henkilöstö- ja toimielimiä koskevat liitetiedot

2010

Palkat

445 444,45

Palkkiot

9 552,25

Eläkekulut

82 105,41

16 821,40

553 923,51

Muut henkilösivukulut

Palkkiot sisältyvät tuloslaskelmassa ao toiminnanalan kuluihin. Keskimääräinen henkilökunta Palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 11 henkilöä.

22


TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

Hankintameno tilikauden alussa

0,00

Lisäykset tilikauden aikana

48 896,18

Kertyneet poistot tilikauden alussa

0,00

Sumu-poisto

-12 224,04

Tasearvo 31.12.2010

36 672,14

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman erittely

31.12.2010

Toimintapääoma Edellisten tilikausien yli- / alijäämä

0,00

Tilikauden yli- / alijäämä

48 684,79

Toimintapääoma yhteensä

48 684,79

Oma pääoma yhteensä

48 684,79

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

31.12.2010

Taseeseen sisältymättömät leasingvuokrasopimusvastuut Seuraavalla tilikaudella erääntyvät

15 412,44

Myöhemmin erääntyvät

19 461,81

Yhteensä

34 874,25

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Helsinki 31.3.2011 Georg Nummelin hallituksen puheenjohtaja Jutta Jaakkola toiminnanjohtaja Kari Helenius, Eija Hinkkala, Annu Mikkonen, Katri Sipilä, Pekka Sipilä, Ahti Vänttinen Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus Helsinki 8.4.2011 KPMG Oy Ab Heidi Vierros KHT

23


Tilintarkastuskertomus Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic ry:n jäsenille Olemme tilintarkastaneet Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 23.9.2009 – 31.12.2010. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukaista ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteista. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastuspa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastajan kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperusteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Helsingissä 8. huhtikuuta 2011 KPMG Oy Ab Heidi Vierros KHT

24


Fimicin vuosikertomus 2010  
Fimicin vuosikertomus 2010  

Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic on asiantuntijaorganisaatio, joka edistää suomalaisen musiikin tunnettuutta ja saatavuutta sekä lu...

Advertisement