Page 1

I ono što na drvetu raste...


... neko uzgaja.


Dobrodošli

Fakultet za inž enjerski menadž ment je osnovan u cilju obrazovanja najkvalitetnijih struč nih kadrova iz oblasti inž enjerskog menadž menta, proizvodnje, nansijskog poslovanja i informaciono-telekomunikacionih industrija. Vizija Fakulteta za inž enjerski menadž ment je usavršavanje organizacionih veština, društveni i privredni doprinos Srbiji i regionu, kroz unapređ enje znanja i razvijanje buduć ih i postojeć ih kadrova. U skladu sa svojom vizijom, Fakultet je osnovao posebnu radnu jedinicu, FIM-inž enjerski menadž ment, koja se specijalizuje za rad sa profesionalcima pojedincima i privrednim subjektima koji imaju potrebu za kontinuiranim obrazovanjem svojih postojeć ih kadrova. Ova brošura predstavlja postojeć e seminare, programe i radionice, ukazujuć i na oblike saradnje koji mogu da se realizuju u skladu sa potrebama naših klijenata zarad našeg zajednič kog boljitka. U ime našeg tima i s poštovanjem, Prof. dr Vladimir Tomašević Rukovodilac profesionalnih studijskih programa

I


Pregled programa Kontinuirano obrazovanje zaposlenih predstavlja kamen temeljac svih preduzeć a koja svoju konkurentnost na trž ištu zasnivaju na sopstvenim sposobnostima. U skladu sa potrebama takvih preduzeć a, FIM-inž enjerski menadž ment organizuje 3 nivoa, odnosno intenziteta, predavanja:

1 2

Intenzivni programi za saradnike i front-line menadžment Ovi kursevi i radionice se najč ešć e realizuju u 4 bloka po 3 sata aktivnih predavanja. Predavanja su interaktivna. Fokus kurseva je na ukazivanju na esenciju pojedinač ne oblasti sa osvrtanjem na best-practise primere iz industrije. Znanje se najč ešć e proverava u obliku pojedinač nih ili grupnih prezentacija.

Programi u trajanju od nekoliko nedelja za buduć e top menadžere Ova interaktivna predavanja takođ e inkorporiraju i grupne vež be i radionice i produbljuju postojeć a znanja kod pojedinaca. Namenjena su pojedincima koji su većsvesni i imaju nekog iskustva iz domena za koje su se opredelili i nadograđ uju svoja osnovna znanja. Provera kvaliteta savladanih gradiva se proverava i usmeno i pismeno.

Napredni kursevi u skladu sa Bolonjskom Deklaracijom sa ECTS bodovima za top menadžere

3 II

Ovi programi se ostvaruju u skladu sa Bolonjskom delkaracijom i izvode se po akreditacionim pravilima te imaju jaku akademsku komponentu. Namenjeni su najvišem menadž mentu sa substantivnim radnim iskustvom. Broj ECTS (ESPB) bodova koji se ovde dodeljuje mož e da se koristi za dobijanje zvanič nih fakultetskih diploma odnosno mož e da se vrši priznavanje bodova za dobijanje poslediplomskih diploma i zvanja. Provera znanja se vrši u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i kursevi najč ešć e traju 40 č asova po predmetu.


i modeli rada vreme

mesto

1. U toku radnog vremena 2. Radnim danima nakon završetka radnog vremena 3. Vikendima

1. U prostorijama Fakulteta 2. U svojim radnim prostorijama 3. Na terenu ili lokaciji/gradu po dogovoru

Predavanja mogu da se organizuju u skladu sa zahtevima klijenata:

Klijent mož e da odabere mesto izvođenja nastavnog procesa:

kategorije programa Programi profesionalnog usavršavanja se dele u 5 kategorija radi svrsishodnijeg odabira od strane klijenta: 1. Opšti menadž ersko-komunikacioni programi 2. Struč no-menadž erski programi 3. Finansijsko-investicioni programi 4. Struč no-tehnič ki programi 5. Posebno krojeni/koncipirani programi na zahtev klijenata

III


Jedinstveni resursi Svi predavač i opšte-menadž erskih i komunikacionih programa su najmanje stekli rang “starih magistara” na prestiž nim univerzitetima u svetu; Cambridge, Oxford, Berlin, Lomonosov, Harvard, Sorbonne, Edinburgh, London School of Economics, etc; struč no menadž erskih i tehnič kih programa su doktorirali na prestiž nim (gorenavedenim) univerzitetima u svetu i tamo izabrani u profesorska zvanja; tehnoloških i nansijskih programa su priznati profesionalci koji su poznati i cenjeni u svojim esna ma; mogu da održ avaju programe na engleskom jeziku u sluč aju da klijent ima potrebu za usavršavanjem kadrova za rad u inostranstvu ili za druge potrebe.

Na zahtev klijenata, moguć e je direktno angažovanje poznatih stranih predavač a sa gorenavedenih institucija sa ili bez simultanih prevodilaca

Infrastruktura Spektakularno, renovirano, zdanje iz 1926. godine locirano preko puta Hale 2 beogradskog Sajma koje servisira 15 autobuskih i 3 tramvajske linije, sa parkingom za klijente. Slušaonice i kabineti za 10, 15 i 20 polaznika programa, rač unarski kabineti, jezič ke laboratorije kao i restaurirana plenarna sveč ana sala sa 350 mesta. Neogranič en pristup internetu, biblioteci fakulteta, nauč no-struč nim č asopisima i Wi-Fi svim uč esnicima programa

IV


jedinstven proizvod Prednost

Najkvalitetniji programi koje realizuju Srbi, pripremani u najelitnijim svetskim institucijama (nijedan predavačnije bio niti je trenutno politič ki ili drž avno-č inovnič ki aktivan). Polaznici programa svetskog kvaliteta ne moraju da napuštaju zemlju, manje odsustvuju sa posla, nema skrivenih putnih troškova, troškova smeštaja i ino-dnevnica; Predavač i poznaju ovdašnje uslove pa su primeri i radionice svrsishodni za lokalnu ekonomiju, zakonodavstvo i uslove rada. Realna i aktivna međunarodna akademska povezanost našeg tima omoguć uje našim klijentima da naprave najbolji i najkorisniji program za svoje preduzeć e.

Mi smo tehnokrate i profesori koji kroje programe po meri klijenata

V


Opšti menadž ersko-kom Intenzivni programi za saradnike i front-line menadžment 1. Veštine komuniciranja i prezentacija u POWERPOINT-u 2. Veštine komuniciranja u WORD-u 3. Liderstvo i timski rad 4. Motivisanje zaposlenih 5. Organizaciona kultura i ponašanje 6. Ophođenje prema strankama, kooperantima i dobavljač ima 7. Poslovno komuniciranje unutar preduzeć a 8. Rad u stresnim situacijama 9. Planiranje i ispunjavanje ciljeva

Programi u trajanju od nekoliko nedelja za buduć e top menadžere 1. Prać enje berzanskih tokova 2. Prać enje budž eta 3. Prać enje hartija od vrednosti 4. Prać enje konkursa i priprema konkursne dokumentacije 5. Prać enje trž išta novca 6. Prać enje novč anih tokova

VI


unikacioni programi Napredni kursevi u skladu sa Bolonjskom Deklaracijom 1. Uvod u log istik u 2. Uvod u ou tsou rcing 3. Uvod u tehnič k e sistem e 4. Uvod u tehnološk e sistem e 5. Uvod u špediciju 6. Uvod u ag ri-bu siness 7. Uvod u proizvodnju hrane 8. Uvod u FMCG 9. Uvod u ICT 10. Pristu panje EU i nansiranje

VII


Fakultet za inženjerksi menadžment  

Informator o programu