Page 1

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012


Εισαγωγή Η έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Διεθνούς Ρόταρυ (Δ.Ρ.) του αναθεωρημένου στρατηγικού σχεδίου του οργανισμού, αποτέλεσε ορόσημο μιας διαρκούς, εξαιρετικής σημασίας διαδικασίας. Μέλη της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδίου του Δ.Σ. του Δ.Ρ. επέβλεψαν μια συνολική προσπάθεια που περιελάμβανε τη μελέτη 14.000 Ροταριανών σχετικά με τις προτεραιότητες του Ρόταρυ, οργανώνοντας ομάδες στόχευσης για την αξιολόγηση της εικόνας του Ρόταρυ σε διαφορετικές χώρες και κουλτούρες και αναλύοντας τα ισχυρά σημεία του Ρόταρυ, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις.

Αποστολή του Δ.Ρ. είναι η προσφορά υπηρεσιών σε άλλους, η προώθηση της ακεραιότητας και υψηλών προτύπων ηθικής και η προαγωγή της παγκόσμιας κατανόησης, καλής θέλησης και ειρήνης, μέσα από τη συναδέλφωση ηγετών από τους χώρους των επιχειρήσεων, των λοιπών επαγγελμάτων και του δημόσιου τομέα.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας οδήγησαν την Επιτροπή στον ορισμό τριών στρατηγικών προτεραιοτήτων, εξίσου σημαντικών για το μέλλον του Ρόταρυ. Το Το Ρόταρυ είναι ένα παγκόσμιο Δ.Σ. του Δ.Ρ. δίκτυο εμπνευσμένων ατόμων εξασφάλισε ότι που μετατρέπουν το πάθος το αναθεωρημένο σχέδιο περιλαμβάνει τους σε κοινωφελείς δράσεις για να αλλάξουν τη ζωή στον τις βασικές αξίες τόπο τους. – υπηρετείν, συναδέλφωση, διαφορετικότητα, ακεραιότητα και ηγεσία – που διέπουν την πρόθεση και την κατεύθυνση του Δ.Ρ. Το σχέδιο επίσης περιλαμβάνει τη φράση που αποτελεί τη βαθύτερη ουσία του Ρόταρυ: Ένα παγκόσμιο δίκτυο εμπνευσμένων ατόμων που μετατρέπουν το πάθος τους σε κοινωφελείς δράσεις για να αλλάξουν τη ζωή στον τόπο τους. Ευθυγραμμίζοντας τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ρόταρυ με τις βασικές του αξίες και θέτοντας μετρήσιμους στόχους για την επίτευξη αυτών των προτεραιοτήτων, το Στρατηγικό Σχέδιο του Δ.Ρ. σχεδιάζει μια σαφή πορεία για το μέλλον του μεγαλύτερου παγκόσμιου οργανισμού προσφοράς. Με αποτέλεσμα να έχουμε όλοι οι Ροταριανοί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε πλήρως το δυναμικό μας για Προσφορά Υπερβαίνοντας τον Εαυτό μας.


Στρατηγικό Σχέδιο του Δ.Ρ. Το στρατηγικό σχέδιο του Ρόταρυ αναγνωρίζει τρεις στρατηγικές προτεραιότητες που υποστηρίζονται από 16 στόχους.

Υποστήριξη και Ενίσχυση Ομίλων  Καλλιέργεια καινοτομίας και ευελιξίας στον Όμιλο  Ενθάρρυνση των Ομίλων να συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις προσφοράς  Προώθηση της διαφορετικότητας των μελών  Βελτίωση της προσέλκυσης νέων και της διατήρησης των υπαρχόντων μελών  Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων  Ίδρυση νέων Ομίλων  Ενθάρρυνση στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο Ομίλου και Περιφέρειας

Στόχευση και Αύξηση της Ανθρωπιστικής Προσφοράς  Εξάλειψη της πολιομυελίτιδας  Αύξηση της βιώσιμης προσφοράς υπηρεσιών εστιασμένης σε • Προγράμματα Νέων Γενεών • Έξι τομείς στόχευσης του Ρ.Ι.  Αύξηση συνεργασίας και επαφών με άλλους οργανισμούς  Δημιουργία σημαντικών προγραμμάτων τόσο στην τοπική κοινότητα, όσο και διεθνώς

Ενίσχυση της Δημόσιας Εικόνας και της Ενημέρωσης  Ενοποίηση της εικόνας και της ενημέρωσης που έχει κανείς με το έβλημά μας  Δημοσιοποίηση της προσφοράς που προσανατολίζεται στη δράση  Προώθηση των βασικών αξιών  Έμφαση στην επαγγελματική δράση  Ενθάρρυνση των Ομίλων ώστε να προωθούν τις ευκαιρίες τους για δικτύωση και δραστηριότητες που προβάλλουν το όνομά τους

Μήνυμα του Προέδρου Αν θελήσουμε να ορίσουμε την ουσία του Ρόταρυ, θα καταλήξουμε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λίγα λόγια. Το Ρόταρυ αφορά τη φροντίδα, τη συνέχεια και την αλλαγή. Η μεγαλύτερη δύναμη του Ρόταρυ προέρχεται από τα μέλη του και την αγάπη και τα ταλέντα που έχει μέσα του ο καθένας από εμάς. Το Στρατηγικό Σχέδιο του Δ.Ρ. μας βοηθάει να εστιάσουμε τις δυνάμεις μας στις προτεραιότητές μας: ισχυρούς Ομίλους, δυναμική προσφορά υπηρεσιών και δημόσια εικόνα που επιτρέπει στο Ρόταρυ να αυξάνεται και να προοδεύει. Το στρατηγικό μας σχέδιο μας βοηθάει να οραματιστούμε το Ρόταρυ του αύριο και να θέσουμε προτεραιότητες για να το επιτύχουμε. Έτσι φτάνουμε στο Γνώρισε τον Εαυτό σου, Αγκάλιασε τον Άνθρωπο – βρίσκουμε την έμπνευση και το κίνητρο να αφοσιωθούμε ολοκληρωτικά στην πραγματική μας φιλοδοξία: έναν καλύτερο κόσμο για όλους.

Καλυάν Μπανερζή Πρόεδρος Δ.Ρ. 2011-12


δέ

Ηγεσ

ετείν να

ία

Ένα παγκόσμιο δίκτυο εμπνευσμένων ατόμων που μετατρέπουν το πάθος τους σε κοινωφελείς δράσεις για να αλλάξουν τη ζωή στον τόπο τους

Υπηρ Συ

Ενί σ

ας ς εικόν όσια δημ σης της ημέρω εν ση χυ ι της κα

Υποσ τήρ ιξη κ Ομί αι εν ί λω ν σχυσ η

ευση και Αύξηση της Στόχ πιστικής Προσφορά ω ρ θ ς Αν

α

λφ

ρα

ωσ

η

ητ ιότ

Διαφορετικότητα

ε Ακ


Υποστήριξη και Ενίσχυση Ομίλων Η επιτυχία του Ρόταρυ αντανακλά άμεσα τις επιτυχίες των 34.000 Ροταριανών Ομίλων, οι οποίοι βρίσκονται σχεδόν σε κάθε χώρα του κόσμου. Περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια Ροταριανοί παγκοσμίως συνθέτουν ένα παγκόσμιο δίκτυο διακεκριμένων επιχειρηματιών και άλλων επαγγελματιών, οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι στην υπηρεσία της κοινότητάς τους και την προαγωγή των βασικών αξιών του Ρόταρυ. Δυναμικοί Όμιλοι ελκύουν νέα μέλη, τονώνουν τα υπάρχοντα μέλη, και δημιουργούν κίνητρα στους μελλοντικούς αξιωματούχους. Η δύναμη του Ρόταρυ αυξάνεται όσο περισσότερο Δυναμικοί Όμιλοι ελκύουν καινοτόμοι νέα μέλη, τονώνουν τα γίνονται υπάρχοντα μέλη, και οι Όμιλοι, δημιουργούν κίνητρα γιατί για να στους μελλοντικούς μπορέσει το αξιωματούχους. Ρόταρυ να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός μεταβαλλόμενου κόσμου χρειάζεται τις ιδέες και την ενέργεια των αξιωματούχων των Ομίλων. Για παράδειγμα, όταν οι Ροταριανοί διαπίστωσαν την ανάγκη ηλεκτρονικών Ομίλων (e-clubs), ήταν πρωτοπόροι στη δημιουργία αυτού του νέου είδους Ροταριανών Ομίλων. Το Ρόταρυ πάντοτε υπογράμμιζε τη σημασία της διαφορετικότητας στους Ομίλους και την ανάγκη να δραστηριοποιούνται οι Όμιλοι σε μεγάλη ποικιλία δράσεων προσφοράς. Το Δ.Ρ. δεσμεύεται να βοηθήσει κάθε Όμιλο να προσδιορίσει στρατηγικά τα προγράμματα και τις δράσεις προσφοράς που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες της κοινότητάς του και τα ενδιαφέροντα των μελών του.

«Το Ρόταρυ πρέπει να αλλάξει την κουλτούρα του, από παρακολούθηση σε δέσμευση». Stuart B. Heal, Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού 2010-12


Στόχευση και Αύξηση της Ανθρωπιστικής Προσφοράς Το Ρόταρυ, ως πρωτοπόρος εταίρος της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Εξάλειψη της Πολιομυελίτιδας, συνεργάστηκε με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, τη UNICEF και τα Αμερικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών για να μειώσει το ποσοστό της ασθένειας παγκοσμίως στο 99%. Όταν το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς ξεκίνησαν την πρόκληση των 200 εκ. δολαρίων, οι Ροταριανοί ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και γενναιοδωρία, με αποτέλεσμα να πλησιάσουμε τον τελικό στόχο της εξάλειψης της ασθένειας.

«Ο κόσμος αλλάζει. Κι εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αλλάζουμε μαζί του». Πωλ Χάρρις, Ιδρυτής του Ρόταρυ

Μετά την παγκόσμια αναγνώριση που κέρδισε με τις προσπάθειες εξάλειψης της Μετά την παγκόσμια αναγνώριση πολιομυελίτιδας, που κέρδισε με τις προσπάθειες το Ρόταρυ εξάλειψης της πολιομυελίτιδας, ξεκινάει τώρα νέες το Ρόταρυ ξεκινάει τώρα νέες συνεργασίες με συνεργασίες άλλους κορυφαίους οργανισμούς για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα Ροταριανών προγραμμάτων ανθρωπιστικής προσφοράς. Το Ρόταρυ εξακολουθεί να τονίζει την προσφορά των Νέων Γενεών, ενθαρρύνοντας τους σημερινούς Ροταριανούς να προσπαθήσουν να καλλιεργήσουν και να εμπνεύσουν τους αυριανούς Ροταριανούς. Επιπλέον, το Ρόταρυ και το Ροταριανό Ίδρυμα ενοποιούν τη στρατηγική τους κατεύθυνση προωθώντας βιώσιμα προγράμματα στους παρακάτω έξι τομείς: ειρήνη και πρόληψη/ επίλυση συγκρούσεων, πρόληψη και θεραπεία ασθενειών, νερό και υγιεινή, υγεία μητέρας και παιδιού, βασική εκπαίδευση και καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, και τέλος, οικονομική και κοινοτική ανάπτυξη. Οι τομείς αυτοί καλύπτουν τα ενδιαφέροντα των Ροταριανών και συνεχίζουν τη μακρόχρονη ιστορία του Ρόταρυ σε επιτυχημένα προγράμματα προσφοράς.


Ενίσχυση της Δημόσιας Εικόνας και της Ενημέρωσης Στη σημερινή, ραγδαία μεταβαλλόμενη και ελεγχόμενη από τα ΜΜΕ, κοινωνία, ένας οργανισμός που δεν προωθεί τον εαυτό του, πολύ σύντομα θα είναι ξεπερασμένος. Από την προβολή των προγραμμάτων και των εκδηλώσεων για τη συγκέντρωση χρημάτων του τοπικού Ροταριανού Ομίλου ως την ανύψωση της εικόνας του Διεθνούς Ρόταρυ στη διεθνή σκηνή, αυτή η στρατηγική προτεραιότητα είναι θεμελιώδης για την εξασφάλιση της επιτυχίας του Ρόταρυ σε βάθος χρόνου. Σε όλον τον κόσμο, οι Ροταριανοί επιδίδονται σε κοινωφελή έργα στην κοινότητά τους. Έχει μεγάλη σημασία να αφηγούμαστε τις πολλές επιτυχίες του Ρόταρυ για να βοηθήσουμε το ευρύ Το Ρόταρυ θα γίνει γνωστό παγκοσμίως ως ο προτιμώμενος κοινό να καταλάβει τι είναι το Ρόταρυ. οργανισμός ανθρωπιστικής Από την ανακοίνωση προσφοράς. κοινωφελών δράσεων μέχρι την προβολή σε καθημερινή βάση μιας Ροταριανής Ιστορίας Επιτυχίας και την προβολή σε περίοπτους χώρους του μηνύματος END POLIO NOW στην επέτειο του Ρόταρυ, το Δ.Ρ. δεσμεύεται να βοηθήσει τους Ροταριανούς να αφηγούνται την ιστορία του Ρόταρυ. Το γεγονός ότι το Ρόταρυ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας – που θα είναι η δεύτερη ασθένεια στην ιστορία που εξαλείφθηκε – θα κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση για τους Ροταριανούς. Οι Ροταριανοί Όμιλοι, με τη σειρά τους, θα γίνονται όλο και περισσότερο γνωστοί ως δυναμικοί Όμιλοι, προσανατολισμένοι στη δράση και αφοσιωμένοι στην προσφορά βοήθειας στους άλλους τόσο στην τοπική κοινότητα, όσο και διεθνώς. Γενικά, αυτή η στρατηγική προτεραιότητα θα εξασφαλίσει ότι το Ρόταρυ θα γίνει γνωστό παγκοσμίως ως ο προτιμώμενος οργανισμός ανθρωπιστικής προσφοράς.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΡΙΟΣ 2012

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία αναφορά το Δ.Ρ. έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Υποστήριξη και Ενδυνάμωση Ομίλων

Το Δ.Ρ. δέχτηκε να συμμετάσχουν 200 Όμιλοι σε κάθε ένα από τα τέσσερα πιλοτικά προγράμματα που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. – τους Ομίλους δορυφόρους, τα συνεργαζόμενα/έκτακτα μέλη, τις εταιρείες/ενεργά μέλη και τους καινοτόμους και ευέλικτους Ροταριανούς Ομίλους. Οι Συντονιστές της Δημόσιας Εικόνας του Ρόταρυ συνδέθηκαν με τους 41 Συντονιστές του Ρόταρυ και τους 41 Περιφερειακούς Συντονιστές του Ροταριανού Ιδρύματος στις Ζώνες σε όλον τον κόσμο. Το Δ.Σ. του Δ.Ρ. ενέκρινε τον Κεντρικό Ροταριανό Όμιλο, ένα πρόγραμμα που θα συγκεντρώνει στοιχεία για να βοηθάει Ομίλους και Περιφέρειες στον ετήσιο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και θα συλλέγει δραστηριότητες από όλον τον κόσμο.

Στόχευση και Αύξηση της Ανθρωπιστικής Προσφοράς

Τα κρούσματα πολιομυελίτιδας παγκοσμίως μειώθηκαν κατά 43% στους πρώτους οκτώ μήνες του 2011 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2010. Στην

Ινδία έχει αναφερθεί ένα μόνο κρούσμα. Οι Ροταριανοί έχουν συγκεντρώσει 190 εκ. δολάρια έναντι της Πρόκλησης των 200 εκ. δολαρίων ως τον Σεπτέμβριο 2011. Το πιλοτικό Μελλοντικό Όραμα συμπλήρωσε ήδη τον πρώτο του χρόνο, παρέχοντας πρακτικές πληροφορίες για τη βελτίωση της παράδοσης ανθρωπιστικής προσφοράς στους έξι τομείς στόχευσης. Το Δ.Ρ. έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για την εφαρμογή του Μελλοντικού Οράματος σε παγκόσμια κλίμακα.

Ενίσχυση της Δημόσιας Εικόνας και της Ενημέρωσης

Το Δ.Ρ. θα προβεί σε ανανέωση του σήματός του για να εξωραΐσει την εικόνα του και να αυξήσει την ενημέρωση για το Ρόταρυ παγκοσμίως. Οι επισκέψεις στο www.rotary. org αυξήθηκαν κατά 13%. Η χρησιμοποίηση όλων των κοινωνικών δικτύων (Facebook, Twitter, LinkedIn και YouTube) αυξήθηκε κατά 14%. Το Δ.Ρ. ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για να αναπτύξει ένα όραμα και να καταστρώσει ένα σχέδιο για την ψηφιακή παρουσία του Ρόταρυ, που περιλαμβάνει και μια στρατηγική κοινωνικών δικτύων για να συνδεθούν καλύτερα οι Ροταριανοί.


Μετάφραση κειμένων: Κωνσταντίνα Επισκοποπούλου (Ρ.Ο. Νέα Σμύρνη) Πρωτότυπο: Σελιδοποίηση: Καλλιόπη Ξενοπούλου (Ρ.Ο. Ερμούπολη)

Στρατηγικό Σχέδιο Διεθνούς Ρόταρυ  

Έκθεση προόδου (Ιανουάριος 2012)

Advertisement