FilmPrint #3, Autumn 2015 issue

Page 1

~

ის ს ვ ე ტი ~

~­ნი­ნო­კა­ლან­დია­~­

~­სა­ლო­მე­კი­კა­ლე­იშ­ვი­ლი­~

film

p r i nt

1

კი­ნო­არის­საყ­რ­დე­ნი,­სივ­რ­ცე­ში­ ორი­ენ­ტი­რე­ბის­ძა­ლი­ან­მარ­ტი­ვი­ და­ჩემ­თ­ვის­გა­სა­გე­ბი­ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ ტი.­მთა­ვა­რი,­რი­სიც­მჯე­რა,­ეს­არის­ კი­ნოს­მა­გი­უ­რი­ძა­ლა,­რო­მელ­საც­ ყვე­ლაფ­რის­ასახ­ვა­და­გად­მო­ცე­ მა­შე­უძ­ლი­ა.­ამას­თან,­იგი­მუ­დამ­ ტო­ვებს­ჰო­რი­ზონტს­მიღ­მა­კადრს,­ რო­მე­ლიც­ერ­თ­გ­ვა­რი­ან­კე­სი­ა­უფ­ რო­მე­ტი­ფიქ­რის­თ­ვის,­უფ­რო­მე­ტი­ მოქ­მე­დე­ბის­თ­ვის,­ყვე­ლა­დო­ნე­ზე,­ თუნ­დაც­შენს­ირ­გ­ვ­ლივ,­შენს­პი­რად­ სამ­ყა­რო­ში.­ ამ­ძა­ლის­გა­აზ­რე­ბით,­გთა­ვა­ზობთ­ შე­მოდ­გო­მის­სე­ზო­ნის­ნო­მერს,­ რომ­ლის­კონ­ცეფ­ცი­აც­სამ­ყვე­ლა­ზე­ ძლი­ერ­სიტყ­ვა­ში­აისა­ხა­–­ქა­ლე­ბი,­ ლი­ტე­რა­ტუ­რა,­კი­ნო.­ფე­მი­ნის­ტი­ არ­ვარ,­თუმ­ცა­ამ­ნო­მერ­ში­იმ­ დენ­მა­გარ­ქალს­აღ­მო­ა­ჩენთ,­რომ­ თქვენც­აუცი­ლებ­ლად­გა­გიჩ­ნ­დე­ ბათ­სურ­ვი­ლი,­შეც­ვა­ლოთ­სამ­ყა­რო­ სულ­ცო­ტა­თი­მა­ინც.­ქა­ლე­ბი­ჩვე­ნი­ „ლიტერატურული“­ტექ­ს­ტე­ბის­მთა­ ვა­რი­გმი­რე­ბი­იქ­ნე­ბი­ან­და­ვეც­დე­ ბით,­ისე­მო­გიყ­ვეთ­ამ­ბებს,­რო­გორც­ კარგ­წიგ­ნებ­შია­მოთხ­რო­ბი­ლი­_­ რო­ცა­დას­წ­რე­ბის­ეფექ­ტი­იზ­რ­დე­ბა­ და­სურ­ვი­ლი­გიპყ­რობთ,­ავ­ტორ­თან­ ერ­თად­იმოქ­მე­დოთ.­­

დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი­ ვარ,­მსოფ­ლი­ო­ში­ ყვე­ლა­ზე­მა­გა­რი­ პრო­ფე­სია­მაქვს.­ ამას,­გან­სა­კუთ­ რე­ბით­მძაფ­რად­ ფეს­ტი­ვა­ლებ­ზე­ვგრძნობ.­მა­შინ,­ რო­დე­საც­10­დღის­გან­მავ­ლო­ბა­ში­ ცხოვ­რე­ბას­ვიც­ვ­ლი,­ენას­ვიც­ვ­ლი­ და­ჩაბ­ნე­ლე­ბულ­დარ­ბაზ­ში­ვაგ­რ­ძე­ ლებ­სი­ცოცხ­ლეს.­სა­დაც­შე­გიძ­ლია­ პა­ტა­რა­ნა­წი­ლე­ბად­და­ი­შა­ლო­და­ ეკ­რან­ზე­გა­ნა­თე­ბულ­სამ­ყა­რო­ებ­ში,­ ამ­ბებ­ში,­ის­ტო­რი­ებ­სა­და­ქვეყ­ნებ­ში­ გა­ი­ფან­ტო,­და­ი­ფან­ტო.­ კი­ნოს,­ერ­თი­ჯა­დოს­ნუ­რი­უნა­რი­ აქვს,­არას­დ­როს­იცი,­სხე­უ­ლის­რა­ ნა­წილ­ში­ჩა­გი­სახ­ლ­დე­ბა­და­რო­დის­ გა­გახ­სე­ნებს­თავს.­ეს­შე­იძ­ლე­ბა­მოხ­ დეს­მა­შინ,­რო­დე­საც­ბა­თუ­მის­პორ­ტ­ თან­ჩა­ივ­ლი­და­უმი­თევ­ზის­მძაფ­ რი­სუ­ნი,­კიმ­კი­დუკ­თან­ჩა­დე­ნილ­ სას­ტიკ­და­ნა­შა­ულს­გა­გახ­სე­ნებს;­ან­ თუნ­დაც­მა­შინ,­რო­დე­საც­სუს­ხი­ა­ნი­ ოქ­ტომ­ბ­რის­ქა­რი­და­ბე­რავს­და­შე­ნი­ კა­ნი­ზუს­ტად­ისე­ვე­და­ი­ბურ­ძგ ­ ­ლე­ბა­ წვრი­ლი­წერ­ტი­ლე­ბით,­რო­გორც­იმ­ დღეს,­ლარს­ფონ­ტრი­ე­რის­ყუ­რე­ ბი­სას.­ჩვე­ნი­მეხ­სი­ე­რე­ბა­მთელ­სხე­ ულ­შია­მი­მო­ფან­ტუ­ლი­და­სა­ინ­ტე­ რე­სოც­ზუს­ტად­ეს­არის,­არას­დ­როს­ იცი,­რა­და­რო­დის­ამო­ტივ­ტივ­დე­ბა­ კა­ლე­ი­დოს­კო­პის­ეკ­რან­ზე.­ ალ­ბათ­სწო­რედ­ამი­ტომ,­თა­ვი­დან­ ვე­არ­გვქო­ნია­ამო­ცა­ნა,­რომ­ფილ­ მ­პ­რინ­ტის­ეს­ნო­მე­რი­რა­ი­მე­ერ­თი­ კონ­კ­რე­ტუ­ლი­თე­მის­თ­ვის­მიგ­ვეძღ­ ვ­ნა.­გვინ­დო­და­აქ­ყო­ფი­ლი­ყო­ყვე­ ლა­ფერ­ზე,­რაც­დღეს­ჩვენს­კი­ნო­ში­ ხდე­ბა.­გვინ­დო­და­თქვენც­ჩვენ­თან­ ერ­თად­გე­მოგ­ზა­უ­რათ,­გეთ­ვა­ლი­ე­ რე­ბი­ნათ,­გეს­მი­ნათ.­


~სა

ევი~

2

96

film

p r i nt


32 ყდის­ილუსტრაცია:­ თათია­ნადარეიშვილი გა­მომ­ცე­მე­ლი:­სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­ კი­ნე­მა­ტოგ­რა­ფი­ის­ეროვ­ნუ­ლი­ ცენ­ტ­რი აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი­მე­ნე­ჯე­რი:­ ნა­თია­კან­თე­ლა­ძე

რე­დაქ­ცია­ტელ.:­+995­32­2­999200­ ელ.­ფოს­ტა:­info@gnfc.ge ვებ­გ­ვერ­დი:­filmprint.ge და­ი­ბეჭ­და­„24­სა­ა­თის“­ გა­მომ­ცემ­ლო­ბა­ში ტელ.:­+995­32­2­409445 ჟურ­ნა­ლი­გა­მო­დის­კულ­ტუ­რი­სა­ და­ძეგ­ლ­თა­დაც­ვის­სა­მი­ნის­ტ­როს­ მხარ­და­ჭე­რით.

4

საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალი „ამირანი“

10

სარაევოს საერთაშორისო კინოფესტივალი

12

საბავშვო ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „ოქროს პეპელა“

14

ნიქოზის საერთაშორისო ანიმაციური ფილმების ფესტივალი

16

ლოკარნოს საერთაშორისო კინოფესტივალი

18

წარმოება დღეს

19

„მექელეხე“ რეცენზია

20

ქართული ტელესერიალი „ტიფლისი“

24

ქალები (სა)ზღვარზე

28

თინა გურჩიანი

32

ჩემი კინო

37

სპეცპროექტი – ხუთი გრძნობა

38

„მამა“ – წარმატება ლოკარნოში და ახალი სახე კინოში

56

ფოტოპროექტი „ცხოვრების წესი“

60

მედია: მონოლოგიდან დიალოგამდე

74

ინტერვიუ შტეფან ტოლცთან

77

ძველი კადრები ახალი რაკურსით

82

ჯვარედინი მეხსიერება

86

კინოს დიალექტიკა

94

სპეციალური რეპორტაჟი

95

ინტერვიუ ნიკი კარიმთან

96

წიგნისა და კინოს ამბავი

100

კინობიბლიოთეკის დიდი რვიანი

103

ინდუსტრია და თანამედროვე ტექნოლოგიები

107

საოცარი ახალი სამყარო

108

თავისუფალი თემა

113

ხურვალეთის დღიურები

114

1001 რეცეპტი კინოზე ნანა ჯორჯაძისგან

118

3

მთა­ვა­რი­რე­დაქ­ტო­რე­ბი:­ ნი­ნო­კა­ლან­დი­ა,­ სა­ლო­მე­კი­კა­ლე­იშ­ვი­ლი არტ­დი­რექ­ტო­რი:­მა­ნა­ნა­არა­ბუ­ლი ლი­ტ.­რე­დაქ­ტო­რი­\­ კო­რექ­ტო­რი:­ნი­ნო­სვა­ნი­ძე ფო­ტოგ­რა­ფი:­ნი­კო­ტარიელაშვილი ილუს­ტ­რა­ტო­რი:­ თათია­ნადარეიშვილი პრეპ­რე­სი:­ალექს­კახ­ნი­აშ­ვი­ლი ნო­მერ­ზე­მუ­შა­ობ­დნ ­ ენ:­ ნი­ნო­კა­ლან­დი­ა,­სა­ლო­მე­ კი­კა­ლე­იშ­ვი­ლი,­ინ­გა­ხალ­ვა­ში,­ თაკო­კალანდაძე,­მაკა­ კევლიშვილი,­ნიკო­ნერგაძე,­ გიორგი­კეკელიძე,­დიანა­ ანფიმიადი,­მაკა­ლდოკონენი,­ გიორგი­კიკონიშვილი,­მაია­ცეცაძე,­ ქეთო­გიორგობიანი,­ალექსანდრე­ ლორთქიფანიძე,­თორნიკე­ ბაქაქური,­დავით­ცარიელაშვილი,­ მაია­ლე­ვა­ნი­ძე,­ნოშ­რე­ჩხა­ი­ძე,­ ანა­ჩარ­გე­იშ­ვი­ლი,­ლი­ზი­ლო­რი­ა,­ ნა­ნუ­კა­წურ­წუ­მი­ა,­ქე­თე­ვან­ ჯა­ნე­ლი­ძე,­თეა­გა­ბი­ძაშ­ვი­ლი,­ მე­რი­კო­ქა­ჯა­ი­ა,­ნიკა­ესებუა.

ბათუმის საავტორო ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი

film

p r i nt


4

~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

ბა­თუ­მის­სა­ავ­ტო­რო­ფილ­მე­ბის­ სა­ერ­თა­შო­რი­სო­ფეს­ტი­ვალმა­წელს­ მე­ა­თე,­სა­ი­უ­ბი­ლეო­თა­რი­ღი­აღ­ ნიშ­ნა.­იუბი­ლე­არ­იყო­პომ­პე­ზუ­რი­ და­გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი,­არაფ­რით­ გა­მო­ირ­ჩე­ო­და­წი­ნა­ფეს­ტი­ვა­ლე­ბის­ გან,­თუ­არ­ჩავ­თ­ვ­ლით­მსოფ­ლიო­ კი­ნო­ვარ­სკ ­ ­ვლ ­ ა­ვის­ნას­ტა­სია­კინ­ს­კის­ სტუმ­რო­ბას.­წი­ნა­წლე­ბის­მსგავ­სად,­ ამ­ჯე­რა­დაც­­მ­სურ­ველს­თა­ვი­სუფ­ლად­ შე­ეძ­ლო­შეხ­ვედ­რო­და­და­გა­სა­უბ­რე­ ბო­და­მისთ­­ვის­სა­ინ­ტე­რე­სო­კი­ნო­ხე­ ლო­ვა­ნებს­კი­ნო­თე­ატ­რ­ში,­მას­ტერ­კ­ ლას­ზე. ტრა­დი­ცი­ის­მი­ხედ­ვით,­კო­ნო­ხე­ ლოვ­ნე­ბის­გან­ვი­თა­რე­ბა­ში­შე­ტა­ნი­ ლი­წვლი­ლის­თ­ვის­BIAFF­ის­პრი­ზი­ გა­და­ე­ცათ­მაია­კო­მო­როვ­ს­კას,­ოთარ­ იოსე­ლი­ან­ს­,­ლა­ნა­ღო­ღო­ბე­რი­ძეს,­ არუ­თუნ­ხა­ჩატ­რი­ანს,­ნას­ტა­სია­კინ­ს­ კის,­ბა­ა­დურ­წუ­ლა­ძეს.­ ჩვე­ნე­ბა­მო­ი­ცავ­და­რო­გორც­სა­კონ­ კურ­სო,­ასე­ვე­ცნო­ბი­ლი­ავ­ტო­რე­ბის­ ფილ­მებს.­სე­ან­სე­ბი­ძი­რი­თა­დად­კი­ ნო­თე­ატრ­„აპოლოში“­მიმ­დი­ნა­რე­ობ­ და.­მოკ­ლე­მეტ­რა­ჟი­ა­ნ­და­დო­კუ­მენ­ ტურ­ფილ­მებს­სას­ტუმ­რო­„დივანის“­ კონ­ფე­რენ­ს­დარ­ბაზ­ში­აჩ­ვე­ნებ­დ­ნენ.­

film

მი­უ­ხე­და­ვად­დი­დი­ლო­დი­ნი­სა,­ გას­პარ­ნო­ეს­ფილ­მ­ზე­„სიყვარული“­ დას­წ­რე­ბა­ტრე­ი­ლე­რის­ნახ­ვის­შემ­ დეგ­გა­და­ვი­ფიქ­რე;­ზედ­მე­ტად­პუ­რი­ ტა­ნე­ლი­გა­მოვ­დე­ქი­არ­გენ­ტი­ნე­ლი­ რე­ჟი­სო­რის­ფან­ტა­ზი­ე­ბის­გა­სა­ზი­ა­ რებ­ლად.­მა­ყუ­რე­ბელ­თა­უმე­ტე­სო­ბა­ უკ­მა­ყო­ფი­ლო­იყო.­მათ­თ­ვის­ორ­ სა­ა­თი­ან­ფილ­მ­ში­სა­ათ­ნა­ხევ­რი­ა­ნი­ სა­წო­ლის­სცე­ნე­ბი­შე­მა­წუ­ხე­ბე­ლი­ აღ­მოჩნ­და.­ კიმ­კი­დუ­კის­„ერთი­ერ­თ­ში“­ფიქ­ რებს­აღ­ძ­რავს­ძა­ლა­დო­ბის­ძა­ლა­დო­ ბით­ვე­აღ­მოფხ­ვ­რის­შე­დე­გი­ა­ნო­ბა­ზე.­ სამ­ყა­როს­გა­კე­თილ­შო­ბი­ლე­ბი­სათ­ვის­ ბრძო­ლა,­თუ­მას­სა­ფუძ­ვ­ლად­შუ­ რის­ძი­ე­ბის­წყურ­ვი­ლი­ასაზ­რ­დო­ებს,­ კარგს­ვე­რა­ფერს­მო­ი­ტანს.­დამ­ცი­რე­ ბუ­ლი­და­შე­უ­რაცხ­ყო­ფი­ლი,­თა­ვა­დაც­ დამ­ნა­შა­ვე­და­მო­ძა­ლა­დე­ხდე­ბა.­მი­სი­ ქმე­დე­ბა­ერ­თი­ერ­თ­ში­ემ­ს­გავ­სე­ბა­თა­ ვად­მო­ძა­ლა­დეს.­ თურ­ქუ­ლი­ფილ­მი­„მუსტანგი“­ თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­მოყ­ვა­რე­მო­ზარდ­ გო­გო­ნებ­ზე­მოგ­ვითხ­რობს,­რომ­ ლებ­საც­ოჯა­ხუ­რი­ღირ­სე­ბის­სა­ ხე­ლით­და,­„რას­იტყ­ვის­ხალ­ხი“­ მო­საზ­რე­ბით,­სახ­ლ­ში­პა­ტიმ­რე­ბად­

p r i nt


film

ბი­ოგ­რა­ფი­ის­ნა­წილს­წარ­მო­ად­გენს.­ სა­უ­კე­თე­სო­რე­ჟი­სუ­რი­სათ­ვის­პრი­ ზი­გა­და­ე­ცა­შა­რუ­ნას­ბარ­ტასს­ფილ­ მის­თ­ვის­„მშვიდობა­მხო­ლოდ­გვე­ სიზ­მ­რე­ბა“.­ვე­რაფ­რით­და­ვე­თან­ხ­მე­ ჟი­უ­რის­გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბას.­სა­ათ­ნა­ ხევ­რი­ან ­ ი­ფილ­მი­გა­წე­ლი­ლი­კად­რე­ ბით,­ინ­ტე­რეს­ს­მოკ­ლე­ბუ­ლი­დი­ა­ლო­ გე­ბი­თა­და­სი­უ­ჟე­ტით.­ამ­სა­კითხებს­ შვე­დი­ინ­გმ ­ არ­ბერ­გ­მა­ნი­ნა­ხე­ვა­რი­ სა­უ­კუ­ნის­წი­ნათ­თა­ვი­ს­ფილ­მებ­ში­ ოს­ტა­ტუ­რად­შლი­და­და­მა­ყუ­რე­ ბელ­საც­ფიქ­რის­სურ­ვილს­უჩენ­და,­ რა­საც­ვე­რაფ­რით­ვიტყ­ვი­ლიტ­ველ­ რე­ჟი­სორ­ზე.­სე­ან­სის­ბო­ლოს­დარ­ბა­ ზი­თით­ქ­მის­ცა­რი­ე­ლი­იყო.­ ერ­თი­შე­ხედ­ვით,­თხრო­ბის­მსგავ­ სი­რიტ­მი­ჰქონ­და­ბა­კურ­ბა­კუ­რა­ძის­ სუ­რათს­„ძმა­დე­ი­ა­ნი“;­გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა­ ის­გახ­ლ­დათ,­რომ­ქარ­თ­ველ­მა­რე­ ჟი­სორ­მა­ნამ­დ­ვი­ლი­კი­ნო­შე­მოგ­ვ­თა­ ვა­ზა.­ფილ­მი­რე­ა­ლურ­ის­ტო­რი­ას­ეყ­ რ­დ­ნო­ბო­და­‒­სამ­ხედ­რო­დამ­ნა­შა­ვე­ წლე­ბის­გან­მავ­ლო­ბა­ში­მარ­თ­ლ­მ­სა­ ჯუ­ლე­ბას­გა­ურ­ბო­და­და­გა­მუდ­მე­ბით­ იც­ვ­ლი­და­საცხოვ­რე­ბელ­ად­გილს.­ ერთ­დროს­მრის­ხა­ნე,­დღეს­უკ­ვე­ გა­სა­ცო­და­ვე­ბულ­გე­ნე­რალს­საკ­მაო­

p r i nt

5

აქ­ცე­ვენ.­გო­გო­ნე­ბი­წი­ნა­აღ­მ­დე­გო­ ბის­გა­წე­ვას­ცდი­ლო­ბენ,­ერ­თ­ერ­თი­ თა­ვი­სუფ­ლე­ბას­თვით­მ­კ­ვ­ლე­ლო­ბით­ აღ­წევს,­ყვე­ლა­ზე­პა­ტა­რა­კი­თა­ვი­სი­ და­უ­მორ­ჩი­ლე­ბე­ლი­ბუ­ნე­ბით­ჯაჭ­ვე­ ბის­გაწყ­ვე­ტას­ახერ­ხებს­და­გარ­ბის.­ ფილ­მი­ჟი­უ­რის­სპე­ცი­ა­ლუ­რი­პრი­ ზით­აღი­ნიშ­ნა­და­ქა­ლის­სა­უ­კე­თე­სო­ რო­ლის­შეს­რუ­ლე­ბი­სათ­ვის­ფილ­ მის­მსა­ხი­ობ­თა­გუნდს­მი­ა­კუთ­ვ­ნეს,­ სრუ­ლი­ად­დამ­სა­ხუ­რე­ბუ­ლად. ­„დედები­არ­უნ­და­კვდე­ბოდ­ნენ“,­ ‒­ეს­ალ­ბათ­პო­ლო­ნუ­რი­ფილ­მის­ „ქიმიოთერაპია“­მთა­ვა­რი­სლო­გა­ ნი­ა.­სიმ­სივ­ნით­და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი­ქა­ლი­ აღ­მო­აჩ­ინეს,­რომ­ფეხ­მ­ძი­მე­დაა­და­ შვი­ლის­გა­ჩე­ნას­გა­დაწყ­ვეტს.­მე­უღ­ ლეს­თან­ერ­თად­იგი­ომს­უცხა­დებს­ და­ა­ვა­დე­ბას­და­სი­ცოცხ­ლის­გა­და­ სარ­ჩე­ნად­იბ­რ­ძ­ვის.­ამ­ომ­ში­დიდ­ გა­მარ­ჯ­ვე­ბას­(ბავშვის­და­ბა­დე­ბა),­ დი­დი­და­მარ­ცხე­ბა­(ქალის­სიკ­ვ­დი­ ლი)­მოს­დევს.­ორი­სა­ათის­გან­მავ­ ლო­ბა­ში­თვალს­ვა­დევ­ნებთ,­რო­გორ­ იც­ვ­ლე­ბა­ახალ­გაზ­რდ ­ ე­ბის­და­მო­კი­ დე­ბუ­ლე­ბა­ავად­მ­ყო­ფო­ბის­და­ერ­თ­ მა­ნე­თის­მი­მართ.­ფილ­მი­რე­ა­ლურ­ ის­ტო­რი­ას­ეყ­რ­დ­ნო­ბა­და­რე­ჟი­სო­რის­


6

~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

ბაკურ ბაკურაძის ფილმი "ძმა დეიანი" ფესტივალის გამარჯვებული გახდა.

film

p r i nt


film

ფოტო:­ლაშა­ფალავანდიშვილი

მა­გა­ლი­თად,­მინ­და­გა­და­ვი­ღო­ფილ­ მი­ტუ­რის­ტ­ზე,­რო­მე­ლიც­ბა­თუმ­ში­ ის­ვე­ნებს.­მყავს­აუდი­ტო­რი­ა,­რო­მე­ ლიც­და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია­ამ­ფილ­მით.­ ვა­კე­თებ­ინ­ტერ­ნეტ­ში­გვერდს,­ვთა­ ვა­ზობ­ხალხს­მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა­მი­ი­ღოს­ და­ფი­ნან­სე­ბა­ში,­ვით­ვა­ლის­წი­ნებ­მათ­ რჩე­ვებს.­ამ­გზით­მა­ყუ­რე­ბე­ლი­ფილ­ მის­თა­ნა­მო­ნა­წი­ლე­და­თა­ნა­შემ­ქ­მ­ნე­ ლი­ხდე­ბა.­ეს­ადა­მი­ა­ნე­ბი­არა­მარ­ტო­ ფი­ნან­სუ­რად­ეხ­მა­რე­ბი­ან­ფილ­მის­ შემ­ქ­მ­ნე­ლებს,­არა­მედ­მე­რე­მა­ყუ­რებ­ ლე­ბიც­ხდე­ბი­ან,­აინ­ტე­რე­სებთ,­რა­ში­ გა­და­ი­ხა­დეს­ფუ­ლი.­ამ­რი­გად,­მწარ­ მო­ებ­ლის­თ­ვის­ორ­მა­გი­ინ­ტე­რე­სია­ ‒­იღებს­და­ფი­ნან­სე­ბას­და­ავ­ტო­მა­ტუ­ რად­იძენს­მა­ყუ­რე­ბელს. არის­სხვა­გა­მოც­დი­ლე­ბაც.­ფრან­გი­ რე­ჟი­სო­რი,­სცე­ნა­რის­ტი­და­კომ­ პო­ზი­ტო­რი­ზიგ­ფ­რი­დი­უბი­უ­ჯე­ტო­ ფილ­მებს,­მარ­ტო,­თა­ვი­სი­კა­მე­რით,­ ყვე­ლა­წე­სის­გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით­თუ­ დარ­ღ­ვე­ვით­იღებს.­მი­სი­ფილ­მე­ ბი­კა­ნის,­ვე­ნე­ცი­ი­სა­და­ლო­კარ­ნოს­ ფეს­ტი­ვა­ლებ­ზე­ხვდე­ბა,­რაც­ფილ­ მე­ბის­მა­ღალ­მ­ხატ­ვ­რულ­ხა­რის­ხ­ზე­ მი­ა­ნიშ­ნებს.­ეს­იმის­მა­გა­ლი­თი­ა,­თუ­ ადა­მი­ანს­უნ­და­ფილ­მის­შექ­მ­ნა,­იგი­ ამას­მა­ინც­გა­ა­კე­თებს,­თუნ­დაც­ბი­უ­ ჯე­ტის­გა­რე­შე. უორ­ქ­შოპ­ზე­სცე­ნა­რის­გან­ვი­თა­რე­ ბის­მხრივ,­არას­ტან­დარ­ტუ­ლი­და­ ერ­თ­ერ­თი­სა­ინ­ტე­რე­სო­მე­თო­დი­შე­ მოგ­ვ­თა­ვა­ზეს­‒­მე­ფინ­გი,­რაც­სცე­ნა­ რის­დრა­მა­ტურ­გი­ი­სათ­ვის­რუ­კის­შექ­ მ­ნას­გუ­ლის­ხ­მობს.­ჩვენ­მა­ექ­ს­პერ­ტ­მა­ პოლ­ტა­ი­ლერ­მა­ამი­სათ­ვის­ლე­გოს­ სა­თა­მა­შო­ე­ბი­გა­მო­ი­ყე­ნა.­სხვა­დას­ხ­ვა­ ფორ­მი­სა­და­ფე­რის­სა­თა­მა­შო­ე­ბით­ (თავად­რე­ჟი­სორს­უნ­და­აერ­ჩია­რა­ ტომ­და­რის­თ­ვის)­იქ­მ­ნე­ბო­და­სცე­ ნა­რის­დრა­მა­ტურ­გი­უ­ლი­ნა­ხა­ტი.­ეს­ ძა­ლი­ან­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­ფორ­მა­იყო­ იმ­მხვრივ,­რომ­ვი­ზუ­ა­ლუ­რად­ხე­დავ­ ფილ­მის­დრა­მა­ტურ­გი­ას­და­ხე­დავ,­ რა­და­რა­ტომ­არის­ასე­თი.­ თან­ხე­ბი­სა­და­ფი­ნან­სე­ბის­მო­პო­ ვე­ბის­კი­დევ­ერ­თი­შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­ შეს­თა­ვა­ზა­პრე­ზენ­ტა­ცი­ა­ზე­დამ­ს­წ­ რე­ებს­ნოშ­რე­ჩხა­იძ ­ ემ,­პროგ­რა­მა­

p r i nt

7

დრო­ჰქონ­და­გან­ვ­ლი­ლი­ცხოვ­რე­ბის­ შე­სა­ფა­სებ­ლად.­დევ­ნით­დაღ­ლი­ლი­ გუ­ლის­სიღ­რ­მე­ში­ალ­ბათ­ნატ­რობ­და­ კი­დეც,­მდე­ვარს­და­ნე­ბე­ბო­და­და­ამ­ გზით­სიმ­შ­ვი­დე­მა­ინც­და­ებ­რუ­ნე­ბი­ ნა.­„ძმა­დე­ი­ა­ნი“­ფეს­ტი­ვა­ლის­გრან­ პ­რით­აღი­ნიშ­ნა.­ სხვა­პრი­ზე­ბი:­სა­უ­კე­თე­სო მსა­ხი­ო­ ბი მა­მა­კა­ცი ‒­იოაჰიმ ­ფელ­ს­ტ­რუ­პი­ ფილ­მ­ში­„პაწაწინა“,­ოლე­ქრის­ტი­ან­ მად­სე­ნი,­და­ნია­/­ხორ­ვა­ტია­/­შვე­დე­ თი­/­არ­გენ­ტი­ნა,­2014წ.­ სა­უ­კე­თე­სო დო­კუ­მენ­ტუ­რი ფილ­ მი ‒­„ორმაგი­უცხო­ე­ბი“, უგის­ოლ­ ტე,­ლატ­ვი­ა/­სა­ქარ­თ­ვე­ლო,­2015­ ჟი­უ­რის­სპე­ცი­ა­ლუ­რი პრი­ზი ‒­ „კარტელის­მი­წა“, მე­თიუ­ჰე­ინ­მა­ნი,­ აშ­შ­/­მექ­სი­კა,­2015­წ. სა­უ­კე­თე­სო მოკ­ლე­მეტ­რა­ჟი­ა­ ნი ფილ­მი ‒­„წიწილა“,­უნა­გუ­ნი­ა­კი,­ გერ­მა­ნი­ა/­ხორ­ვა­ტი­ა,­2014­წ. ჟი­უ­რის­სპე­ცი­ა­ლუ­რი პრი­ზი ‒­ „ადამი“,­იულია­ჰან­ჩა­რი,­ბე­ლა­რუ­ სი­ა,­2014წ.­ და „მზადება“,­გი­ორ­გი­ წი­ლო­სა­ნი,­სა­ქარ­თ­ვე­ლო,­2015­წ. BIAFF­ინ­დუს­ტ­რი­უ­ლი­პლატ­ფორ­ მა­–­„ალტერნატიული­ტალ­ღა­2015“­ პროგ­რა­მის­ფარ­გ­ლებ­ში­გა­ი­მარ­ თა­შეხ­ვედ­რე­ბი,­რო­მელ­საც­ლა­შა­ ხალ­ვა­ში­და­თი­ნა­თინ­ყაჯ­რიშ­ვი­ლი­ ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლობ­დნ ­ ენ.­უორ­ქ­შო­პე­ ბის­მი­ზა­ნი­ახალ­გაზ­რ­და­კი­ნე­მა­ტოგ­ რა­ფის­ტე­ბი­სათ­ვის­და­ფი­ნან­სე­ბის­ ახა­ლი,­ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი­წყა­რო­ე­ბის­ მო­ძი­ე­ბა­ში­დახ­მა­რე­ბა­და­გა­მოც­დი­ ლე­­ბის­გა­ზი­ა­რე­ბა­იყო.­ ლა­შა­ხალ­ვა­ში:­ადა­მი­ა­ნის­გო­ნე­ ბა­ერ­გე­ბა­გარ­კ­ვე­ულ­გა­რე­მოს­და­ გა­მო­სა­ვალს­ეძებს.­ჩვენ­მო­ვიწ­ვი­ეთ­ სხვა­დას­ხ­ვა­მი­მარ­თუ­ლე­ბის­სპე­ ცი­ა­ლის­ტე­ბი­ახალ­გაზ­რ­და­კი­ნე­მა­ ტოგ­რა­ფის­ტე­ბი­სათ­ვის.­ჩვენ­უნ­და­ გა­ვერ­კ­ვეთ­ჩვენს­პრო­ექ­ტებ­ში­და­ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­ში,­გა­ვაღ­რ­მა­ვოთ­ეს­ ცოდ­ნა­და­ინ­ფორ­მა­ცია­იმი­სათ­ვის,­ რომ­ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი­ფორ­მით­გა­ვა­ კე­თოთ­კი­ნო.­და­ფი­ნან­სე­ბის­მო­პო­ვე­ ბის­ერ­თ­ერ­თი­გზა­ქა­უთ­ფან­დინ­გი­ა,­ რო­დე­საც­ფილ­მის­და­ფი­ნან­სე­ბა­ში­ მა­ყუ­რე­ბე­ლი­იღებს­მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას.­


8

~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

„კრეატიული­ევ­რო­პა“­ევ­რო­კავ­ში­ რის­პრო­ექ­ტი,­რო­მე­ლიც­კი­ნოპ­რო­ დუქ­ცი­ის­შემ­ქ­მ­ნე­ლებს­და­ფი­ნან­სე­ ბის­მო­პო­ვე­ბის­სა­შუ­ა­ლე­ბას­აძ­ლევს.­ მე­დი­ის­ყუ­რადღე­ბის­მიღ­მა­დარ­ ჩა­მაია­კო­მო­როვ­ს­კა,­თე­ატ­რი­სა­და­ კი­ნოს­ცნო­ბი­ლი­პო­ლო­ნე­ლი­მსა­ ხი­ობ ­ ი.­მუ­შა­ობ­და­ისეთ­ცნო­ბილ­ რე­ჟი­სო­რებ­თან,­რო­გო­რი­ცაა­ქშიშ­ ტოფ­ზა­ნუ­სი,­ქშიშ­ტოფ­კიშილოვ­ს­კი,­ ან­ჯეი­ვა­ი­და,­იშ­ტ­ვან­სზა­ბო,­თე­ატ­რ­ ში­კი­ეჟი­გრო­ტოვ­ს­კის­და­სის­წევ­რი­ იყო.­ამ­ქალ­ბა­ტონს­ერ­თ­ნა­ი­რი­ოს­ ტა­ტო­ბით­შე­უძ­ლია­გა­ნა­ხორ­ცი­ელ ­ ოს­ რო­გორც­დრა­მა­ტუ­ლი,­ასე­ვე­კო­მე­ დი­უ­რი­რო­ლე­ბიც,­რი­სი­მოწ­მეც­მის­ მას­ტერ­კ­ლას­ზე­გავ­ხ­დით,­რო­მე­ლიც­ ერ­თ­ერ­თი­ყვე­ლა­ზე­სა­ინ­ტე­რე­სო­ იყო­BIAFF­ის­პროგ­რა­მა­ში. სო­მე­ხი­კი­ნო­დო­კუ­მენ­ტა­ლის­ტის,­ რე­ჟი­სო­რი­სა­და­სცე­ნა­რის­ტის­ჰა­რუ­ თუნ­ხა­ჩა­ტა­რი­ა­ნის­სა­ხე­ლი­ჩემ­თ­ვის­ წელს­გახ­და­ცნო­ბი­ლი.­მას­ტერ­კ­ ლას­ზე­რე­ჟი­სორ­მა­გან­სა­კუთ­რე­ბით­ გა­უს­ვა­ხა­ზი­კი­ნო­დო­კუ­მენ­ტა­ლის­ ტის­პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბის­სა­კითხს.­ „ყველაფერი­მოქ­მე­დებს­ჩემს­ფსი­ ქი­კა­ზე,­მსოფ­ლ­მ­ხედ­ვე­ლო­ბა­ზე,­ძა­

film

ლი­ან­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­ა,­გა­უძ­ლო­ამ­ ფსი­ქო­ლო­გი­ურ­ზე­წო­ლას­და­დარ­ჩე­ ჯან­საღ­ადა­მი­ა­ნად“. კი­ნო­მოყ­ვა­რუ­ლე­ბი­დიდ­ხანს­ვე­ ლო­დით­უკ­ვე­ლე­გენ­დად­ქცე­უ­ლი­ ნას­ტა­სია­კინ­ს­კის­პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ ის­დაწყე­ბას.­ერ­თ­სა­ა­თი­ა­ნი­დაგ­ვი­ა­ ნე­ბის­შემ­დეგ­დარ­ბაზ­ში­აღელ­ვე­ბუ­ ლი­მსა­ხი­ო­ბი­შე­მო­ვი­და,­სევ­დი­ა­ნი­ ღი­მი­ლით­და­სევ­და­ნა­რე­ვი­ხმით.­ მი­სი­პა­სუ­ხე­ბი­დას­მულ­შე­კითხ­ვებ­ზე­ ცო­ტა­თი­და­ძა­ბუ­ლიც­იყო.­მსა­ხი­ო­ბის­ მღელ­ვა­რე­ბა­და­და­ძა­ბუ­ლო­ბა­დარ­ ბაზ­საც­გა­და­ე­დო.­ ნას­ტა­სია­კინ­ს­კიმ­მად­ლო­ბა­გა­და­უ­ ხა­და­ფეს­ტი­ვა­ლის­ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებს­ მოწ­ვე­ვი­სა­და­პრი­ზის­გა­და­ცე­მი­სათ­ ვის:­„ჩემთვის­სა­სი­ა­მოვ­ნო­ა,­შევ­ხ­ვ­დი­ აქ­მო­სულ­ხალხს.­მინ­და­მად­ლო­ბა­ გა­და­ვუ­ხა­დო­იმათ,­ვინც­ამის­შე­საძ­ ლებ­ლო­ბა­მომ­ცა.­ეს­ფეს­ტი­ვა­ლის­ მე­ა­თე­წე­ლი­ა.­სამ­წუ­ხა­როდ,­მგო­ნი,­ ვაწყე­ნი­ნე­ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებს.­მი­უ­ხე­ და­ვად­იმი­სა,­რომ­არის­გა­უ­გებ­რო­ბე­ ბი,­მა­ინც­მად­ლო­ბე­ლი­ვარ.­ეს­ჩე­მი­ შრო­მის­და­ფა­სე­ბას­ნიშ­ნავს“. ბა­თუ­მუ­რი­შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი­‒­ „ქუჩის­ხე­ლოვ­ნე­ბა­მო­მე­წო­ნა,­ეს­ძა­

p r i nt


film

ფოტო:­ლაშა­ფალავანდიშვილი

მო­უს­მენს­და­მხარ­საც­და­უ­ჭერს.­ უარ­ყო­ფი­თი­ის­არის,­რომ­გარ­კ­ვე­უ­ ლი­საზღა­უ­რის­გა­დახ­და­გი­წევს­და­ ზოგ­ჯერ,­ეს­ძა­ლი­ან­დამ­ღ­ლე­ლი­ა“. თე­ატ­რა­ლუ­რი­სცე­ნა­‒­„მიყვარს­ თე­ატ­რი,­სურ­ვი­ლი­მაქვს­ვი­თა­მა­შო.­ ამას­გა­ვა­კე­თებ.­რო­ცა­ადა­მი­ა­ნე­ბი­ არ­ნებ­დე­ბი­ან,­მა­შინ­ყვე­ლა­ფე­რი­შე­ საძ­ლე­ბე­ლი­ხდე­ბა“. ბა­თუ­მის­სა­ავ­ტო­რო­ფილ­მე­ბის­სა­ ერ­თა­შო­რი­სო­ფეს­ტი­ვა­ლი­წელს­მე­ა­ თედ­ჩა­ტარ­და.­10­წლის­გან­მავ­ლო­ბა­ ში­ფეს­ტი­ვალს­უამ­რა­ვი­სა­ინ­ტე­რე­სო­ სტუ­მა­რი­ეწ­ვია­‒­იოს­სტე­ლინ­გი,­ კშიშ­ტოფ­ზა­ნუ­სი,­აბას­კი­ა­როს­ტა­მი,­ ზბიგ­ნევ­რიბ­ჩინ­ს­კი,­ნუ­რი­ბილ­გე­ჯე­ ი­ლა­ნი,­ბე­ლა­ტა­რი,­ნას­ტა­სია­კინ­ს­კი,­ ოთარ­იოსე­ლი­ან ­ ი,­მი­ხე­ილ­კო­ბა­ხი­ძე,­ ლა­ნა­ღო­ღო­ბე­რი­ძე­და­სხვე­ბი.­მას­ზე­ ნაჩ­ვე­ნე­ბი­იყო­სა­ავ­ტო­რო­კი­ნოს­სა­უ­ კე­თე­სო­ნი­მუ­შე­ბი­და­ამ­ფეს­ტი­ვალ­მა­ თა­ვი­სი­ნი­შა­უკ­ვე­და­ი­კა­ვა­ქვეყ­ნის­ კულ­ტუ­რულ­ცხოვ­რე­ბა­ში.­ [­ინგა­ხალვაში­]

p r i nt

9

ლი­ან­ლა­მა­ზი­ა.­ბევ­რი­ფე­რი­გაქვთ,­ გან­სა­კუთ­რე­ბით­ღა­მით,­ოც­ნე­ბას­ ჰგავს.­დელ­ფი­ნებს­შევ­ხ­ვ­დი,­მათ­ თან­ერ­თად­გავ­ცუ­რე,­და­უ­ჯე­რე­ბე­ლი­ ემო­ცი­ე­ბი­მი­ვი­ღე“.­ ფილ­მე­ბი­და­რო­ლე­ბი,­რომ­ლებ­ მაც­დი­დი­გავ­ლე­ნა­მო­ახ­დი­ნეს,­‒­ „თითოეულ­ჯერ­ზე­ყვე­ლა­როლს­აქვს­ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა.­მაგ­რამ­მა­ინც­გა­მო­ ვარ­ჩევ­„ტესს“­და­„პარიზი­ტე­ხასს“.­ რო­ცა­პირ­ვე­ლად­აკე­თებ­რა­მეს,­იგი­ სა­მუ­და­მოდ­იბეჭ­დე­ბა­მეხ­სი­ე­რე­ბა­ ში­და­მო­მა­ვალ­საც­გან­საზღ­ვ­რავს“.­ აღ­ნიშ­ნა,­რომ­იღ­ბ­ლი­ა­ნი­გა­მოდ­გა,­ კა­რი­ე­რის­და­საწყის­ში­ვე­გა­უ­მარ­თ­ლა,­ რო­დე­საც­კარგ­გუნდს,­სწორ­ადა­ მი­ა­ნებს­შეხ­ვ­და,­რა­მაც­გა­ნა­პი­რო­ბა­ კი­დეც­მი­სი­პრო­ფე­სი­უ­ლი­წინ­ს­ვ­ლა.­ პო­პუ­ლა­რო­ბის­და­დე­ბი­თი­და­უარ­ ყო­ფი­თი­მხა­რე­ე­ბი­‒­„პოპულარობას­ კარ­გი­მხა­რე­უფ­რო­მე­ტი­აქვს,­ვიდ­ რე­ცუ­დი.­მთა­ვა­რი­ხიბ­ლი­მოგ­ზა­ უ­რო­ბა­ა,­რაც­ახა­ლი­ადა­მი­ა­ნე­ბის,­ ქვეყ­ნე­ბის,­კულ­ტუ­რის,­რე­ლი­გი­ის­ გაც­ნო­ბის­სა­შუ­ა­ლე­ბას­იძ­ლე­ვა.­ პო­პუ­ლა­რულ­მა­ადა­მი­ან­მა­შე­იძ­ლე­ ბა­მნიშ­ვნ ­ ე­ლო­ვა­ნი­გან­ცხა­დე­ბაც­ გა­ა­კე­თოს­და­მას­დი­დი­აუდი­ტო­რია­


~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

ნი­ზა­ტო­რებს:­კი­ნო­რე­ჟი­სორ­და­ვით­ ჯა­ნე­ლი­ძეს,­თე­ატ­რი­სა­და­კი­ნოს­ უნი­ვერ­სი­ტე­ტის­წარ­მო­მად­გენ­ლო­ ბი­თი­საბ­ჭოს­სპი­კერს­და­სა­ზო­გა­ დო­ე­ბას­თან­ურ­თი­ერ­თო­ბის­მე­ნე­ ჯერს­–­ჯა­ბა­სი­ხა­რუ­ლი­ძეს.­

„ამირანი“ მე-9 საერთაშორისო 10

სტუდენტური კინოფესტივალი თბი­ლი­სის­სა­ერ­თა­შო­რი­სო­ სტუ­დენ­ტუ­რი­კი­ნო­ფეს­ტი­ვა­ლი­ „ამირანი“­წელს­უკ­ვე­მეცხ­რედ­ ჩა­ტარ­და­და­2­დან­6­ივ­ნი­სის­ჩათ­ ვ­ლით­ქარ­თ­ველ­მა­ყუ­რე­ბელს­არა­ ერ­თი­სა­ინ­ტე­რე­სო­სა­ერ­თა­შო­რი­სო­ ნა­მუ­შე­ვა­რი­შეს­თა­ვა­ზა.­ წლე­ვან­დე­ლი­ფეს­ტი­ვა­ლის­გრან­­­პ­ რი­გა­და­ე­ცა­აგა­ვოს­ზ­ჟინ­ს­კას­ფილმს­ „ფრაგმენტები“­(პოლონეთი),­ ხო­ლო­ოთხ­მთა­ვარ­ნო­მი­ა­ნა­ცი­ა­ში­ გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლე­ბი­გახ­დ­ნენ:­სა­ლო­ მე­ვეფხ­ვა­ძე­მხატ­ვ­რუ­ლი­ფილ­მით­ „მე,­ისი­ნი­და­მა­მა“­(საქართველო),­ ბა­ქარ­ჩერ­ქე­ზიშ­ვი­ლი­დო­კუ­მენ­ტუ­ რი­ფილ­მით­„ტოროლები­და­ბუ­ე­ბი“­ (საქართველო),­ნა­ტა­ლია­ჩერ­ნი­შე­ვა­ ანი­მა­ცი­ურ ­ ი­ფილ­მით­„ორი­მე­გო­ბა­ რი“­(საფრანგეთი)­და­დე­ნის­კო­ლე­ რო­ვი­ექ­ს­პე­რი­მენ­ტუ­ლი­ფილ­მით­ „ჩვენებური“­(რუსეთი).­ წლე­ვან­დე­ლი­ფეს­ტი­ვა­ლის­შე­სა­ ხებ­ვე­სა­უბ­რეთ­ფეს­ტი­ვა­ლის­ორ­გა­

film

ჯა­ბა­სი­ხა­რუ­ლი­ძე:­„ამ­წლე­ბის­ მან­ძილ­ზე­მი­ღე­ბუ­ლი­გა­მოც­დი­ლე­ ბის­შე­დე­გად­მივ­ხ­ვდი,­რომ­სტუ­ დენ­ტურ­ფეს­ტი­ვალს­სრუ­ლი­ად­ გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი­სპე­ცი­ფი­კა­აქვს.­ აქ­ჩვენ­საქ­მე­გვაქვს­სას­წავ­ლო­ პრო­ცეს­თან,­სა­დაც­შე­საძ­ლე­ბე­ლია­ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა,­ექ­ ს­პე­რი­მენ­ტე­ბი.­ფეს­ტი­ვა­ლი­არის­სა­ შუ­ა­ლე­ბა­შე­ვა­ფა­სოთ­და­გა­ვეც­ნოთ­ სხვა­დას­ხ­ვა­სკო­ლებ­საც.­ამი­ტომ­ ჩვე­ნ­ვცდი­ლობთ,­ვი­ყოთ­ობი­ექ­ტუ­ რე­ბი,­მი­უ­კერ­ძო­ებ­ლე­ბი­რო­გორც­ სე­ლექ­ცი­ის,­ასე­ვე­კონ­კურ­სის­პე­რი­ ოდ­შიც­და­ფეს­ტი­ვა­ლის­პრეს­ტი­ჟის­ მო­სა­პო­ვებ­ლად­და­შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ ლად­ძი­რი­თა­დი­აქ­ცენ­ტი­ხა­რის­ხ­ზე­ გა­ვა­კე­თოთ.­ და­თო­ჯა­ნე­ლი­ძე:­„სელექციაზე­52­ ქვეყ­ნის­300­ზე­მე­ტი­სტუ­დენ­ტუ­რი­ ფილ­მი­იყო­წარ­მოდ­გე­ნი­ლი.­ჩვე­ნი­ ფეს­ტი­ვა­ლის­თ­ვის­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ ნი­ა,­წარ­მო­ვა­ჩი­ნოთ­ახალ­გაზ­რ­და­ თა­ო­ბის­გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი­ხედ­ვა,­ ფორ­მი­სე­უ­ლი,­ექ­ს­პე­რი­მენ­ტუ­ლი­ძი­

p r i nt


film

20­წე­ლი­ა,­არ­სე­ბობს.­ამ­სა­ი­უ­ბი­ლეო­ თა­რი­ღის­აღ­სა­ნიშ­ნა­ვად­„ამირანის“­ ფარ­გ­ლებ­ში,­მო­მა­ვალ­წელს­ჩა­ტარ­ დე­ბა­მას­შ­ტა­ბუ­რი­კონ­ფე­რენ­ცი­ა,­ რო­მელ­საც­ევ­რო­პუ­ლი­კი­ნოს­კო­ ლე­ბის­დი­დი­წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბა­ და­ეს­წ­რე­ბა.­ამ­კონ­ფე­რენ­ცი­ის­მიმ­ დი­ნა­რე­ო­ბი­სას­გა­ვეც­ნო­ბით­ევ­რო­ პულ­კი­ნოს­კო­ლებ­ში­სას­წავ­ლო­ პრო­ცე­სის­და­გეგ­მის­სპე­ცი­ფი­კას;­ამ­ დრო­ის­თ­ვის­ფიქ­რო­ბენ­კი­ნო­­ტე­ლე­ ფა­კულ­ტე­ტის­ტექ­ნი­კუ­რი­ბა­ზის­გა­ უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­საც.­ კარ­გი­იქ­ნე­ბა,­თუ­სა­ხელ­მ­წი­ფოც­ გა­მოთ­ქ­ვამს­სურ­ვილს,­თა­ვი­სი­ წვლი­ლი­შე­ი­ტა­ნოს­ამ­მნიშ­ვ­ნე­ ლო­ვან­ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ში.­უკ­ვე­დი­დი­ ხა­ნი­ა,­რაც­სა­ერ­თა­შო­რი­სო­ორ­გა­ ნი­ზა­ცი­ე­ბი­და­ინ­ტე­რეს­დნ ­ ენ­აქამ­დე­ ნაკ­ლე­ბად­ცნო­ბი­ლი­ყა­ზა­ხუ­რი,­ირა­ ნუ­ლი,­აზერ­ბა­ი­ჯა­ნუ­ლი­და­სომ­ხუ­რი­ კი­ნოს­კო­ლე­ბით.­ვფიქ­რობთ,­ასე­თი­ ტი­პის­მას­შ­ტა­ბუ­რი­კონ­ფე­რენ­ცია­ აღარ­იქ­ნე­ბა­უბ­რა­ლოდ­კი­ნო­გა­ნათ­ ლე­ბის­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის­მქო­ნე,­არა­ მედ­იქ­ზო­გა­დად,­კი­ნო­ხე­ლოვ­ნე­ბის­ აქ­ტუ­ა­ლურ­პრობ­ლე­მებს­გა­ნი­ხი­ლა­ ვენ­,­რაც­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია­არა­მხო­ ლოდ­ჩვე­ნი­უნი­ვერ­სი­ტე­ტის­თ­ვის,­ არა­მედ­მთავ­რო­ბი­სა­და­ზო­გა­დად­ ჩვე­ნი­ქვეყ­ნის­თ­ვის.­ [­მაია­ლე­ვა­ნი­ძე­]

p r i nt

11

ე­ბე­ბი;­ის,­თუ­რამ­დე­ნად­გან­ს­ხ­ვა­ვე­ ბუ­ლად­აღიქ­ვა­მენ­ისი­ნი­სამ­ყა­როს.­ წელს­ვე­ცა­დეთ­პროგ­რა­მა­ში­ქარ­ თუ­ლი­ფილ­მე­ბის­ფარ­თო­სპექ­ტ­რი­ წარ­მოგ­ვედ­გი­ნა,­რა­თა­სტუმ­რებს­ ჰქო­ნო­დათ­შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­გაც­ ნო­ბოდ­ნენ­ქარ­თუ­ლი­კი­ნოს­კო­ლის­ სხვა­დას­ხა­ვა­ჟან­რი­სა­და­სა­ხე­ო­ბის­ ნა­მუ­შევ­რებს.“ ფეს­ტი­ვა­ლის­ფარ­გ­ლებ­ში­არა­ერ­თი­ სა­ინ­ტე­რე­სო­მას­ტერ­კ­ლა­სი­ჩა­ტარ­ და,­თუმ­ცა­სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის­მა­ინც­ ყვე­ლა­ზე­სა­ინ­ტე­რე­სო­მი­უნ­ხე­ნის­ უმაღ­ლე­სი­კი­ნოს­კო­ლის­ტექ­ნი­კუ­რი­ დე­პარ­ტა­მენ­ტის­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ­თან,­ პი­ტერ­სლან­ს­თან­შეხ­ვედ­რა­აღ­მოჩ­ ნ­და,­რო­მელ­მაც­ქარ­თ­ვე­ლი­მსმე­ნე­ ლის­თ­ვის­ჯერ­კი­დევ­უცხო,­უახ­ ლე­სი­კი­ნო­­ტე­ლე­ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის­ გზამ­კ­ვ­ლე­ვის­რო­ლი­შე­ას­რუ­ლა.­ წლე­ვან­დელ­ფეს­ტი­ვალ­ზე­მნიშ­ვ­ ნე­ლო­ვა­ნი­მოვ­ლე­ნა­იყო­CILECT­ის­ სტუმ­რო­ბა,­ჩა­მო­სუ­ლი­იყო­მი­სი­ ძირი­თა­დი­ბირ­თ­ვი.­აქ­ვე­ჩა­ი­სა­ხა­ ურ­თი­ერ­თო­ბის­ახა­ლი­პერ­ს­პექ­ტი­ვე­ ბიც­–­კერ­ძოდ­კი­და­ი­გეგ­მა­მო­მა­ ვა­ლი­წე­ლი,­რო­მე­ლიც­ერ­თ­დ­რო­უ­ ლად­სა­ი­უ­ბი­ლეოა­„ამირანისთვის“­ (ფესტივალს­10­წე­ლი­უს­რულ­დე­ბა),­ კი­ნო­­ტე­ლე­ფა­კულ­ტე­ტის­თ­ვის­(მას­ და­არ­სე­ბი­დან­40­წე­ლი­უს­რულ­დე­ ბა)­და­CILECT­ის­შვი­ლო­ბი­ლი­ორ­ გა­ნი­ზა­ციის­გე­ექ­ტის­თ­ვის,­რო­მე­ლიც­


12

~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

WELCOME TO SARAJEVO სარაევოს 21-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი ოთხ­წ­ლი­ა­ნი­ალ­ყის­მი­წუ­რულს,­ 1995­წელს­სა­რა­ე­ვოს­კი­ნო­ფეს­ტი­ვა­ ლი­ქა­ლა­ქის­ის­ტო­რი­უ­ლი­მრა­ვალ­ ფე­როვ­ნე­ბის­შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბის­მიზ­ნით­ შე­იქ­მ­ნა. დღეს,­ორი­ათ­წ­ლე­უ­ლის­შემ­დეგ­ ფეს­ტი­ვა­ლი­სამ­ხ­რეთ­­აღ­მო­სავ­ლე­თი­ ევ­რო­პის­ყვე­ლა­ზე­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­ კი­ნო­მოვ­ლე­ნაა­და­მთელ­მსოფ­ლი­ო­ ში­გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი­სტუ­მარ­თ­მოყ­ ვა­რე­ო­ბი­თა­და­„ჰუმანურობით“­გა­ მო­ირ­ჩე­ვა.­სხვა­დას­ხ­ვა­კა­ტე­გო­რი­ა­ში­ გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლებს­პრი­ზად­სა­რა­ე­ვოს­ გუ­ლი­გა­და­ე­ცე­მათ.­მრა­ვალ­რიცხო­ ვან­სტუმ­რებს­შო­რის­ევ­რო­პი­სა­და­ სა­ერ­თა­შო­რი­სო­კი­ნო­ინ­დუს­ტ­რი­ის­ წარ­მო­მად­გენ­ლებს­შეხ­ვ­დე­ბით;­ასე­ ვე,­ხში­რად­იხი­ლავთ­ჰო­ლი­ვუ­დის­ კი­ნო­ვარ­სკ ­ ­ვლ ­ ა­ვებს.

film

ფეს­ტი­ვა­ლი­სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­თ­ვის­ გან­სა­კუთ­რე­ბით­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­ა:­ რე­გი­ო­ნუ­ლი­ფორ­მა­ტის­მი­უ­ხე­და­ ვად,­ამ­ფეს­ტი­ვალ­მა­ქარ­თულ­კი­ნო­ საც­ფარ­თოდ­გა­უხ­ს­ნა­კა­რი.­ბო­ლო­ ოთხი­წლის­გან­მავ­ლო­ბა­ში­სა­რა­ ე­ვო­ში­მრა­ვა­ლი­ქარ­თუ­ლი­ფილ­მი­ და­პრო­ექ­ტი­იყო­წარ­დ­გე­ნი­ლი,­მათ­ შო­რის:­„გრძელი­ნა­თე­ლი­დღე­ე­ბი“­ (სარაევოს­3­გუ­ლი:­გრან­­­პ­რი­და­ მთა­ვა­რი­რო­ლის­შემ­ს­რუ­ლებ­ლე­ბი),­ „პატარძლები“­(სარაევოს­2­გუ­ლი:­ ჟი­უ­რის­პრი­ზი­და­მთა­ვა­რი­რო­ლის­ შემ­ს­რუ­ლე­ბე­ლი),­„შემთხვევითი­ პა­ემ­ნე­ბი“­(კონკურსგარეშე)­და­„მე­ ვარ­ბე­სო“­(მსოფლიო­პრე­მი­ე­რა). წლე­ვან­დე­ლი­სა­კონ­კურ­სო­პროგ­ რა­მის­10­ფილ­მი­დან­6­სა­რე­ჟი­ სო­რო­დე­ბი­უტს­წარ­მო­ად­გენ­და.­ მსოფ­ლიო­პრე­მი­ე­რებ­თან­ერ­თად­ სე­ლექ­ცი­ა­ში­მრავ­ლად­იყო­წლე­ ვან­დე­ლი­კა­ნის­კი­ნო­ფეს­ტი­ვა­ლის­ მო­ნა­წი­ლე­ფილ­მე­ბი. ქარ­თუ­ლი­ფილ­მე­ბი­წელს­მოკ­ლე­ მეტ­რა­ჟი­ან­პროგ­რა­მა­ში­იყო­წარ­ დ­გე­ნი­ლი:­და­ვით­ფირ­ცხა­ლა­ვას­ „მამა“­(კონკურსი)­და­მა­რი­ამ­ხაჭ­ ვა­ნის­„დინოლა“­(კონკურსგარეშე).­ ასე­ვე,­სექ­ცი­ა­ში­„ახალგაზრდა­ტა­ ლან­ტე­ბის­პლატ­ფორ­მა“­მიწ­ვე­უ­ლე­ ბი­იყ­ვ­ნენ­რე­ჟი­სო­რე­ბი­–­კონ­ს­ტან­ტი­

p r i nt


film

წევ­რ­მა,­პრო­დუ­სერ­მა­მა­იკ­და­უ­ნიმ­ სა­უ­კე­თე­სო­მსა­ხი­ო­ბის­ჯილ­დო­ფილ­ მის­ხუთ­ახალ­გაზ­რ­და­მსა­ხი­ობს­გა­ დას­ცა,­სტუმ­რებს­ორი­წლის­წი­ნათ­ „გრძელი­ნა­თე­ლი­დღე­ე­ბის“­მსა­ხი­ ო­ბე­ბის­წარ­მა­ტე­ბა­მო­ა­გონ­დათ,­რო­ დე­საც­ფეს­ტი­ვალ­მა­ლი­კა­ბაბ­ლუ­ა­ნი­ და­მა­რი­ამ­ბო­კე­რია­და­ა­ჯილ­დო­ვა. ფეს­ტი­ვა­ლის­და­ხურ­ვის­ცე­რე­მო­ ნი­ალ­ზე­მა­იკ­და­უ­ნიმ­უკ­რა­ი­ნე­ლი­ რე­ჟი­სო­რის­ოლეგ­სენ­ცო­ვის­სიტყ­ ვე­ბი­წა­ი­კითხა­და­ევ­რო­პუ­ლი­კი­ ნო­ა­კა­დე­მი­ის­სა­ხე­ლით­დარ­ბაზ­თან­ ერ­თად­მო­ითხო­ვა­მი­სი­გა­თა­ვი­სუფ­ ლე­ბა.­2014­წლის­მა­ის­ში­ყი­რიმ­ში­ და­პა­ტიმ­რე­ბულ­რე­ჟი­სორს­რუ­სე­თის­ სამ­ხედ­რო­სა­სა­მარ­თ­ლომ­20­წლით­ პა­ტიმ­რო­ბა­მი­უ­სა­ჯა.­პრო­ცეს­მა­სა­ ერ­თა­შო­რი­სო­სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­პრო­ ტეს­ტი­გა­მო­იწ­ვია­და­პე­ტი­ცი­ას,­მი­სი­ გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­მოთხოვ­ნით,­მრა­ ვალ­მა­კი­ნო­ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ­და­მხარ­ დამ­ჭერ­მა­მო­ა­წე­რა­ხე­ლი.­მათ­შო­რის­ არი­ან:­მა­იკ­ლი,­კენ­ლო­უ­ჩი,­აგ­ნეშ­ კა­ჰო­ლან­დი­და­პედ­რო­ალ­მა­დო­ვა­რი.­ გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­მო­წო­დე­ბას­ასე­ვე­ შე­უ­ერ­თ­დ­ნენ­უკ­რა­ი­ნი­სა­და­რუ­სე­თის­ კი­ნე­მა­ტოგ­რა­ფის­ტ­თა­კავ­ში­რე­ბი­და­ რე­ჟი­სო­რი­ნი­კი­ტა­მი­ხალ­კო­ვი.­ [­ნოშ­რე­ჩხა­ი­ძე­]­­­­­­­­

p r i nt

13

ნე­კა­ლან­და­ძე­და­შო­რე­ნა­თევ­ზა­ძე.­ ინ­დუს­ტ­რი­ულ­მა­სექ­ცი­ამ­Cinelink­ მა­რამ­დე­ნი­მე­ქარ­თულ­პრო­ექტს­ უმას­პინ­ძ­ლა:­თი­ნა­თინ­ყაჯ­რიშ­ვი­ ლის­„მანჯი“,­რე­ზო­გი­გი­ნე­იშ­ვი­ლის­ „მძევლები“­და­იოსებ­ბლი­ა­ძის­ „ოთარის­სიკ­ვ­დი­ლი“.­Docu­Rough­ Cut­Boutique­სექ­ცი­ა­ში­IDFA­პრი­ზით­ და­ჯილ­დოვ­და­თო­მა­ჩა­გე­ლიშ­ვი­ლის­ ფილ­მი­„ბერლინის­ახა­ლი­კე­დე­ლი“. ფეს­ტი­ვა­ლის­პა­რა­ლე­ლუ­რად,­გა­ ი­მარ­თა­Creative­Europe­ის­ღო­ნის­ ძი­ე­ბა­„ევროპული­კი­ნო­ფო­რუ­მი“,­ სა­დაც­მოწ­ვე­ულ­მა­ექ­ს­პერ­ტებ­მა­ და­ფეს­ტი­ვა­ლის­სტუმ­რებ­მა­კი­ნო­ გა­ქი­რა­ვე­ბი­სა­და­ციფ­რუ­ლი­ერ­თი­ ა­ნი­ბაზ­რის­გა­მოწ­ვე­ვებ­ზე,­ასე­ვე­ კო­­პ­რო­დუქ­ცი­ე­ბის­ხელ­შეწყო­ბის­ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა­ზე­ისა­უბ­რეს.­მიწ­ვე­ულ­ ექ­ს­პერ­ტებს­შო­რის­იყო­სა­ქარ­თ­ვე­ ლოს­წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი­ევ­რი­მაჟ­ში,­ თა­მარ­ტა­ტიშ­ვი­ლი. ფეს­ტი­ვალ­ზე­გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი­ მო­წო­ნე­ბა­და­სა­უ­კე­თე­სო­მხატ­ვ­რუ­ ლი­ფილ­მის­ჯილ­დო­და­იმ­სა­ხუ­რა­ დე­ნიზ­გამ­ზე­ერ­გუ­ვე­ნის­ფილ­მ­მა­ „მუსტანგი“,­რო­მე­ლიც­ჩრდი­ლო­ეთ­ თურ­ქე­თის­პა­ტა­რა­შა­ვიზღ­ვის­პი­რა­ სო­ფელ­ში­მცხოვ­რე­ბი­ლა­ლეს­და­მი­ სი­ოთხი­დის­თვალ­თა­ხედ­ვით­მოთხ­ რო­ბი­ლი­ამ­ბა­ვი­ა.­რო­დე­საც­ჟი­უ­რის­


~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

14

“მუსიკის ჰანგები“ ოქროს პეპელაზე საბავშვო ფილმების საერთაშორისო ფესტივალის შესახებ „...რიგით­მე­ხუ­თე­სა­ბავ­შ­ვო­ფილ­ მე­ბის­სა­ერ­თა­შო­რი­სო­ფეს­ტი­ვა­ლი­ „ოქროს­პე­პე­ლა“­ს­გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლია­ მოკ­ლე­მეტ­რა­ჟი­ა­ნი­ფილ­მი­„მუსიკის­ ჰან­გე­ბი“­–­„სტუდია­პი­ონ ­ ერ­ფილ­მი“­ –­აცხა­დებს­ჟი­უ­რის­თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე­ კი­ნომ­სა­ხი­ო­ბი­და­რე­ჟი­სო­რი­ბა­ა­ დურ­წუ­ლა­ძე­და­გრან­პ­რის­ფილ­მის­ რე­ჟი­სორს,­15­წლის­ნა­ი­კო­მო­დე­ბა­ ძეს­გა­დას­ცემს.­მარ­თა­ლი­ა,­ფილ­მის­ სა­ხელ­წო­დე­ბა­„მუსიკის­ჰან­გე­ბი“­ ასო­ცი­ა­ცი­ით­50­წლის­წი­ნან­დელ­ კი­ნო­შე­დევრს­გვახ­სე­ნებს,­თუმ­ცა­ „პიონერფილმის“­სტუ­დი­ის­მოს­წავ­ ლე­თა­მი­ერ­შექ­მ­ნი­ლი­ამ­ბა­ვი­სულ­ სხვა­სი­უ­ჟეტს­და­ის­ტო­რი­ას­გვიყ­ვე­ბა.­ ­„ვცდილობთ,­ყო­ვე­ლი­ახა­ლი­ კი­ნო­ფეს­ტი­ვა­ლი­გა­მორ­ჩე­უ­ლი­და­ გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი­იყოს.­გა­დავ­წყ­ვი­

film

ტეთ,­რომ­50­წლის­წინ­გა­და­ღე­ბუ­ ლი­ოს­კა­რო­სა­ნი­ფილ­მი­„მუსიკის­ ჰან­გე­ბი“­ლა­იტ­მო­ტი­ვად­გაჰ­ყო­ლო­ და­წლე­ვან­დე­ლი­და­ჯილ­დო­ე­ბის­ ცე­რე­მო­ნი­ას,­–­გვიყ­ვე­ბა­ირაკ­ლი­ჯა­ ოშ­ვი­ლი,­კი­ნო­ფეს­ტი­ვა­ლის­დი­რექ­ ტო­რი,­–­სწო­რედ­ამი­ტომ­და­ი­წე­რა­ სცე­ნა­რი,­შე­იქ­მ­ნა­სი­უ­ჟე­ტი,­შე­ვარ­ ჩი­ეთ­ფილ­მის­მთა­ვა­რი­გმი­რე­ბის­ „ორეულები“,­რომ­ლე­ბიც­უშუ­ა­ლოდ­ მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ­ნო­მი­ნან­ტე­ბის­ და­ჯილ­დო­ე­ბა­ში­და­ასე­ვე­ას­რუ­ლებ­ დ­ნენ­ცნო­ბილ­სიმ­ღე­რებს­„მუსიკის­ ჰან­გე­ბი­დან.“ წლე­ვან­დე­ლი­4­დღიანი­ფეს­ტი­ვა­ ლი­საკ­მა­ოდ­დატ­ვირ­თუ­ლი­აღ­მოჩ­ ნ­და.­ჩვე­ნე­ბის­გარ­და,­იმარ­თე­ბო­და­ თე­ორ ­ ი­უ­ლი­და­პრაქ­ტი­კუ­ლი­მე­ცა­ დი­ნე­ო­ბე­ბი­სხვა­დას­ხ­ვა­ჯგუ­ფის­თ­ ვის­–­სცე­ნა­რის­ტე­ბი,­ოპე­რა­ტო­რე­ბი,­ რე­ჟი­სო­რე­ბი.­ფეს­ტი­ვა­ლის­ახალ­გაზ­ რ­და­მო­ნა­წი­ლე­ებს­შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­ ჰქონ­დათ­შეხ­ვედ­როდ­ნენ­ცნო­ბილ­ ამე­რი­კელ­რე­ჟი­სორს­მა­იკლ­ჰოფ­ მანს,­ესა­უბ­რათ­ქარ­თ­ველ­კი­ნო­ რე­ჟი­სორ­ბა­ა­დურ­წუ­ლა­ძეს­თან­ (ფესტივალის­ჟი­უ­რის­თავ­მ­ჯ­დო­მა­ რე)­და­გას­ც­ნო­ბოდ­ნენ­ნე­ლი­ნე­ ნო­ვას,­რო­მე­ლიც­ბულ­გა­რე­თი­დან­ ჩა­ერ­თო­მას­ტერ­კ­ლასზე­­„სკაიპით“;­ „უნიკალური­თა­ნა­მედ­რო­ვე­კი­ნო­ –­ვი­დე­ო­ტექ­ნი­კა“­ასე­თი­სა­ხელ­

p r i nt


film

ობ­დ­ნენ­მო­ზარ­დე­ბი­ბულ­გა­რე­თი­ დან,­უკ­რა­ი­ნი­დან,­პო­ლო­ნე­თი­დან,­ მოლ­დო­ვა­დან,­აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი­დან,­ სამ­ხ­რეთ­კო­რე­ი­დან­და­ბე­ლა­რუ­სი­ ი­დან.­სულ­52­მოკ­ლე­მეტ­რა­ჟი­ა­ნი­(7­ წუ­თამ­დე)­ფილ­მი­იყო­წარ­მოდ­გე­ნი­ ლი­მხატ­ვ­რულ,­ანი­მა­ცი­ურ­და­დო­ კუ­მენ­ტურ­პროგ­რა­მებ­ში,­სა­ი­და­ნაც­ პრო­ფე­სი­ო­ნალ­თა­ჟი­უ­რიმ­და­ბავ­შ­ვ­ თა­ჟი­უ­რიმ­ნო­მი­ნა­ცი­ე­ბის­მი­ხედ­ვით­ გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლე­ბი­და­ა­სა­ხე­ლა.­ ბა­ა­დურ­წუ­ლა­ძე,­ფეს­ტი­ვა­ლის­ჟი­ უ­რის­თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე:­არ­ვე­ლო­დი,­ რომ­ასეთ­სი­ა­მოვ­ნე­ბას­მი­ვი­ღებ­დი.­ ვხე­დავ­და­გა­ო­ცე­ბუ­ლიც­ვარ,­ისე­თი­ მონ­დო­მე­ბა­და­ფან­ტა­ზია­და­ვი­ნა­ხე,­ მეც­რომ­გა­მიკ­ვირ­დე­ბა.­რა­საკ­ვირ­ვე­ ლი­ა,­ყვე­ლა­ვერ­გა­მო­ვა­რე­ჟი­სო­რი,­ მაგ­რამ­ყვე­ლა­ბავშვს­მინ­და­ვუთხ­ რა,­–­ნუ­უყუ­რებთ,­რა­იქ­ნე­ბა­მო­მა­ ვალ­ში,­მი­ი­ღეთ­სი­ა­მოვ­ნე­ბა­იმის­გან,­ რა­საც­აკე­თებთ.­მე,­სა­ბედ­ნი­ე­როდ,­ მთე­ლი­ცხოვ­რე­ბა­ვა­კე­თებ­დი­იმას,­ რაც­მიყ­ვარ­და.­რაც­შე­ე­ხე­ბა­იმას,­ვინ­ გა­ი­მარ­ჯ­ვებს­და­ვინ­არა,­ეს­არ­არის­ მთა­ვა­რი.­ეს­თა­მა­ში­ა.“ [­ანა­ჩარ­გე­იშ­ვი­ლი,­ლი­ზი­ლო­რი­ა,­ ნა­ნუ­კა­წურ­წუ­მია­]

p r i nt

15

წო­დე­ბით­წა­რუდ­გი­ნა­მო­ზარ­დებს­ სტუ­დია­„ვიდეოსკოპის“­დი­რექ­ტორ­ მა­ვა­ლე­რი­ოდი­კა­ძემ­სა­ინ­ტე­რე­სო­ ლექ­ცი­ა;­პრაქ­ტი­კუ­ლი­კი­ნო­გა­და­ღე­ ბე­ბის­დღეს­კი­მო­ნა­წი­ლე­ე­ბის­თ­ვის­ ახალ­გაზ­რ­და­რე­ჟი­სო­რი­და­მსა­ხი­ ო­ბი­თორ­ნი­კე­ბზი­ა­ვა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ ლობ­და.­„წელს­ჩვე­ნი­ამო­ცა­ნა­იყო,­ რაც­შე­იძ­ლე­ბა­მე­ტი­ნი­ჭი­ე­რი­ბავ­შ­ვი­ ჩაგ­ვერ­თო­ჩვენს­ფო­რუმ­ში,­–­გა­ნაგ­ რ­ძობს­მო­ყო­ლას­ფეს­ტი­ვა­ლის­დი­ რექ­ტო­რი,­–­სწო­რედ­ამი­ტომ­შევ­ქ­მე­ ნით­„ოქროს­პე­პე­ლას“­მო­ბი­ლუ­რი­ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი­ჯგუ­ფე­ბი,­რომ­ ლე­ბიც­ფეს­ტი­ვა­ლის­დაწყე­ბამ­დე­3­ თვით­ად­რე­სტუმ­რობ­დ­ნენ:­ბავ­შ­ვ­თა­ სახ­ლებს,­მო­ზარ­დ­თა­სას­ჯე­ლაღ­ს­ რუ­ლე­ბის­და­წე­სე­ბუ­ლე­ბას,­ბავ­შ­ვ­თა­ ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი­გა­ნათ­ლე­ბის­ორ­გა­ნი­ ზა­ცი­ებს;­სა­დაც­ჩა­ვა­ტა­რეთ­პრე­ზენ­ ტა­ცი­ე­ბი­და­უორ­ქ­შო­ფე­ბი,­რა­მაც­ ძა­ლი­ან­დი­დი­და­ინ­ტე­რე­სე­ბა­გა­მო­ იწ­ვი­ა.­ბავ­შ­ვებ­მა­იდე­ე­ბი,­სცე­ნა­რე­ბი­ და­მოკ­ლე­მეტ­რა­ჟი­ა­ნი­ფილ­მე­ბიც­კი­ გა­მოგ­ვიგ­ზავ­ნეს.“­ამ­სა­ინ­ტე­რე­სო­ წა­მოწყე­ბას­უკ­ვა­ლოდ­არ­ჩა­უვ­ლია­ –­ანა­ჩი­ქო­ვა­ნი­ჟი­უ­რიმ­სა­უ­კე­თე­სო­ ოპე­რა­ტო­რად­აღი­ა­რა.­ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია­ისიც,­რომ­წელს­ გა­ფარ­თოვ­და­„ოქროს­პე­პე­ლას“­სა­ ერ­თა­შო­რი­სო­გე­ოგ­რა­ფი­აც­–­რი­გით­ მე­ხუ­თე­ფეს­ტი­ვალ­ში­მო­ნა­წი­ლე­


~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

16

კიდევ ერთხელ ნიქოზის ფესტივალის შესახებ „ანესის­ანი­მა­ცი­უ­რი­ფილ­მე­ბის­სა­ ერ­თა­შო­რი­სო­ფეს­ტი­ვა­ლი­ამა­ყობს,­ რომ­„ნიქოზის“­პარ­ტ­ნი­ო­რი­ა“,­–­ აღ­ნიშ­ნავს­ანე­სის­სა­ერ­თა­შო­რი­სო­ ანი­მა­ცი­უ­რი­ფილ­მე­ბის­ფეს­ტი­ვა­ლის­ სამ­ხატ­ვ­რო­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი­მარ­ სელ­ჟა­ნი.­მო­გეხ­სე­ნე­ბათ,­ანი­მა­ ცი­უ­რი­ფილ­მე­ბის­სა­ერ­თა­შო­რი­სო­ ფეს­ტი­ვა­ლი­„ნიქოზი“­წელს­უკ­ვე­ მე­ხუ­თედ­ტარ­დე­ბა­ში­და­ქარ­თ­ ლ­ში,­სო­ფელ­ნი­ქოზ­ში.­ფეს­ტი­ვა­ ლის­ჩა­ტა­რე­ბის­იდეა­ნი­ქო­ზი­სა­და­ ცხინ­ვა­ლის­მიტ­რო­პო­ლიტ­ისა­ი­ას­ ეკუთ­ვ­ნის,­რო­მე­ლიც­გა­ნათ­ლე­ბით­ ანი­მა­ცი­უ­რი­კი­ნოს­რე­ჟი­სო­რი­ა.­ფეს­ ტი­ვალ­თან­ერ­თად­სო­ფელ­ნი­ქოზ­ში­ და­არ­ს­და­ანი­მა­ცი­ის­სკო­ლა,­სა­დაც­ ბავ­შ­ვე­ბი­ხე­ლოვ­ნე­ბის­სხვა­დას­ხ­ვა­ დარგს­ეუფ­ლე­ბი­ან.­ წლე­ვან­დელ­ფეს­ტი­ვალს­უამ­რა­ვი­ სა­ინ­ტე­რე­სო­სტუ­მა­რი­ეწ­ვია­–­გა­მო­ ჩე­ნი­ლი­ანი­მა­ტო­რე­ბი­და­ანი­მა­ცი­ის­ ცნო­ბი­ლი­სკო­ლის­წარ­მო­მად­გენ­ ლე­ბი;­პროგ­რა­მა­ში­წარ­მოდ­გე­ნი­ლი­

film

იყო­მსოფ­ლი­ოს­ანი­მა­ცი­ურ­ფეს­ტი­ ვა­ლებ­ზე­გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი­ფილ­მე­ბი,­ რო­მელ­თა­ნა­წი­ლი­თა­ვად­ავ­ტო­ რებ­მა­წარ­მო­ად­გი­ნეს.­ფეს­ტი­ვალ­ ზე­წარ­მოდ­გე­ნი­ლი­იყო­სცე­ნა­რის­ გან­ვი­თა­რე­ბის,­თა­ნა­მედ­რო­ვე­ქო­ რე­ოგ­რა­ფი­იი ­ ს­და­ანი­მა­ცი­ის­უორ­ქ­ შო­ფე­ბი. ჟუ­ლი­რო­ი,­კა­ნა­დის­ეროვ­ნუ­ლი­კი­ ნო­ცენ­ტ­რი,­ფრან­გუ­ლი­ანი­მა­ცი­უ­რი­ სტუ­დი­ის­პრო­დუ­სე­რი: „ეს­უფ­რო­მე­ტი­ა,­ვიდ­რე­ანი­მა­ ცი­უ­რი­ფილ­მე­ბის­ფეს­ტი­ვა­ლი.­მე­ აღ­მო­ვა­ჩი­ნე­ახა­ლი­კულ­ტუ­რა­ჩემ­ თ­ვის­და­ახ­ლა­მინ­და­უფ­რო­მე­ტი­ შე­ვიტყო­სა­ქარ­თ­ვე­ლოს,­თქვე­ნი­ხე­ ლოვ­ნე­ბის­და­კულ­ტუ­რის­შე­სა­ხებ.­ ვი­სურ­ვებ­დი,­რომ­აქ­ისევ­ჩა­მო­ვი­დე­ შემ­დეგ­წელს.­არა­მხო­ლოდ­იმი­ სათ­ვის,­რომ­რო­გორც­პრო­დუ­სერ­ მა­წარ­მო­ვად­გი­ნო­ჩე­მი­ფილ­მე­ბი,­ არა­მედ­ჩა­მო­ვი­დე­ჩემ­თ­ვის­სა­ინ­ტე­ რე­სო­ახა­ლი­ფილ­მე­ბის­სა­ნა­ხა­ვად.­ აპ­რილ­ში­აქ­ჩა­ტარ­და­ანი­მა­ცი­უ­რი­ პრო­ექ­ტე­ბის­გან­ვი­თა­რე­ბის­უორ­ქ­ შო­ფი,­რის­შე­დე­გა­დაც­ქარ­თ­ვე­ლი­ მხატ­ვა­რი­ანა­ჩუ­ბი­ნი­ძე­გახ­ლ­დათ­ საფ­რან­გეთ­ში,­სა­დაც­მან­თა­ვი­სი­ პრო­ექ­ტი­წა­რად­გი­ნა.­ეს­იყო­ძა­ლი­ ან­კარ­გი­გა­მოც­დი­ლე­ბა.­ვფიქ­რობ,­ რაც­უფ­რო­ხში­რად­მოხ­დე­ბა­ასე­თი­ რამ,­ეს­სა­ფუძ­ველს­ჩა­უყ­რის­გა­მოც­

p r i nt


ფოტო:­დავით­ჩაჩანიძე

მარკ მაიერი, სცენარისტი: „ანი­მა­ცი­უ­რი­ფილ­მის­სცე­ნა­რის­ გან­ვი­თა­რე­ბის­უორ­ქ­შოფი­–­ეს­ საკ­მა­ოდ­რთუ­ლი­ა,­ყო­ველ­თ­ვის­ რთუ­ლია­და­სა­პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ სცე­ნარ­ზე­მუ­შა­ო­ბა.­რაც­შე­ე­ხე­ბა­ ფეს­ტი­ვალ­ზე­წარ­მოდ­გე­ნილ­ქარ­ თულ­პრო­ექ­ტებს,­ყვე­ლა­თა­ვი­სე­ბუ­ რად­სა­ინ­ტე­რე­სო­ა,­თუმ­ცა­სა­მი­დღე­ ასე­თი­უორ­ქ­შო­ფი­სათ­ვის­საკ­მა­ოდ­ ცო­ტაა­–­სცე­ნა­რის­გან­ვი­თა­რე­ბას­ დრო­სჭირ­დე­ბა“.­

film

ალექსეი დიომინი, რეჟისორი: „მინ­და­აღ­ვ­ნიშ­ნო,­რომ­ჩვენ­თით­ქ­ მის­ერ­თ­ნა­ი­რი­გზა­გა­ვი­ა­რეთ­–­გა­ვი­ ა­რეთ­პე­რი­ო­დი,­რო­დე­საც­იყო­სა­ ხელ­მ­წი­ფო­და­ფი­ნან­სე­ბა,­და­ბო­ლოს­ აღ­მოვ­ჩ­ნ­დით­პრობ­ლე­მის­პი­რის­პირ.­ ჩვენ­გა­და­ვი­ნაც­ვ­ლეთ­სახ­ლებ­ში;­ ვი­საც­ანი­მა­ცია­გვიყ­ვარ­და,­ყვე­ლამ­ გა­ვაგ­რ­ძე­ლეთ­შიშ­ვე­ლი­ხე­ლე­ბით.­ რად­გან­ეს­ისე­თი­ხე­ლოვ­ნე­ბა­ა,­ რომ­ლის­შე­ჩე­რე­ბაც­არ­შე­იძ­ლე­ბა.­ სამ­წუ­ხა­როდ,­დღეს­ვკარ­გავთ­ხე­ ლო­ვა­ნებს,­და­ფი­ნან­სე­ბის­სიმ­ცი­რის­ გა­მო,­ისი­ნი­მი­დი­ან­სხვა­გან,­მი­დი­ან­ კო­მერ­ცი­ულ­კი­ნო­ში.­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ ვა­ნია­სა­ხელ­მ­წი­ფომ­ხე­ლი­შე­უწყოს­ ანი­მა­ცი­ის­ხე­ლოვ­ნე­ბის­გან­ვი­თა­ რე­ბას,­ეს­ხომ­თვით­გა­მო­ხატ­ვის­ ერ­თ­ერ­თი­სა­უ­კე­თე­სო­სა­შუ­ა­ლე­ბა­ა.­ ვი­სურ­ვებ­დი,­რომ­ანი­მა­ცია­იყოს­სუ­ ლის­ამ­სახ­ვე­ლი,­აუცი­ლე­ბად­არ­სე­ ბობ­დეს­სა­ბავ­შ­ვო­კი­ნო,­ეს­ყვე­ლა­ზე­ მარ­თა­ლია­და­ყვე­ლა­ზე­რთუ­ლია­და­ ის­უნ­და­იყოს­პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის­ ხელ­ში.­მჯე­რა,­რომ­თან­და­თან­ყვე­ ლა­ფე­რი­აეწყო­ბა.­მინ­და­გი­სურ­ვოთ­ ყვე­ლა­ფე­რი­სა­უ­კე­თე­სო,­და­ვი­სურ­ ვო,­რომ­მე­ტი­ვი­ყოთ­ამ­დარ­გის­ წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი.­ანი­მა­ცია­ხომ­ ერ­თ­გ­ვა­რი­შე­მა­კავ­ში­რე­ბე­ლი­გზა­ა,­ რო­მე­ლიც­ყვე­ლას­გვა­ერ­თი­ა­ნებს. [­ქე­თე­ვან­ჯა­ნე­ლი­ძე­]­

p r i nt

17

დი­ლი­ჯგუ­ფის,­სტუ­დი­ის­შექ­მ­ნას­ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში.­თუ­ეს­იქ­ნე­ბა­წარ­ მა­ტე­ბუ­ლი­პრო­ექ­ტი,­სხვა­ანი­მა­ტო­ რებს­და­დარ­გის­წარ­მო­მად­გენ­ლებს­ მის­ცემს­სტი­მულს,­რომ­შექ­მ­ნან­ სა­ინ­ტე­რე­სო­ახა­ლი­ფილ­მე­ბი.­მნიშ­ ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­ა,­რომ­ანი­მა­ცი­ის­წარ­ მო­მად­გენ­ლე­ბი,­ანი­მა­ცი­ის­ხალ­ხი­ იც­ნობ­დეს­ერ­თ­მა­ნეთს.­ანი­მა­ცი­ის­ ხე­ლოვ­ნე­ბა­არ­არის­მხო­ლოდ­სწავ­ ლე­ბის­სა­გა­ნი,­ეს­არის­ურ­თი­ერ­თო­ ბე­ბის­ხე­ლოვ­ნე­ბა.­სა­ჭი­როა­ბევ­რი­ მოგ­ზა­უ­რო­ბა­და­ის,­რომ­ექ­ს­პე­რი­ მენ­ტუ­ლი­კი­ნოს­ავ­ტო­რე­ბი­შეხ­ვ­დ­ ნენ­ხოლ­მე­ერ­თ­მა­ნეთს.­მო­მა­ვალ­ წელს­ისევ­ჩა­მოვ­ლენ­პრო­დუ­სე­ რე­ბი,­სცე­ნა­რის­ტე­ბი,­რე­ჟი­სო­რე­ბი,­ ანი­მა­ტო­რე­ბი,­თქვენც­უნ­და­ჩა­მოხ­ ვი­დეთ.­ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი,­ეს­ჩემ­თ­ვის­ პირ­ველ­ად­გილ­ზე­დგას“.­


~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

18

68 FESTIVAL DEL FILM LOCARNO ხა­რის­ხი­და­მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ ბა­–­ეს­ლო­კარ­ნოს­კი­ნო­ფეს­ტი­ვა­ ლის­კრე­დო­ა.­ლო­კარ­ნო,­ეს­არის­ კი­ნოს­დღე­სას­წა­უ­ლი­ტრა­დი­ცი­უ­ლი­ წი­თე­ლი­ხა­ლი­ჩით,­უამ­რა­ვი­მო­ელ­ ვა­რე­ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვით­და­სა­ინ­ტე­რე­ სო­სა­ღა­მო­ე­ბით;­Piazza­Grande­ზე­ შეკ­რე­ბი­ლი,­სა­გან­გე­ბოდ­გა­მოწყო­ ბი­ლი­სტუმ­რე­ბით­,­რომ­ლე­ბიც­ღია­ ცის­ქვეშ,­კი­ნოჩ­ვე­ნე­ბე­ბის­თ­ვის­ ემ­ზა­დე­ბი­ან­და­„დიდების­კე­დელ­ ზე“­და­ტო­ვე­ბუ­ლი­უამ­რა­ვი­ნაც­ნო­ბი­ ავ­ტოგ­რა­ფით. წლე­ვან­დელ­კი­ნო­ფეს­ტი­ვალ­ზე­ საკ­მა­ოდ­დი­დი­დო­ზით­იყო­წარ­მოდ­ გე­ნი­ლი­ქარ­თუ­ლი­კი­ნო.­ფეს­ტი­ვა­ ლის­მა­ყუ­რე­ბე­ლი­გან­სა­კუთ­რე­ბით­ ელო­და­ოთარ­იოსე­ლი­ანს,­რო­მელ­ საც­შვე­ი­ცა­რი­ე­ლებ­მა­სიყ­ვა­რუ­ლით­ Il­Grande­Ioseliani­ც­კი­შე­არ­ქ­ვეს.­ მი­სი­ახა­ლი­ქარ­თულ­­­ფ­რან­გუ­ ლი­ფილ­მის­„ზამთრის­სიმ­ღე­რა“­ (Chant­d’hiver)­პრე­მი­ე­რა,­სა­დაც­ რე­ჟი­სო­რი­მის­თ­ვის­ჩვე­უ­ლი­ირო­ნი­ ით­გვიამბობს­თა­ნა­მედ­რო­ვე­ო­ბა­ზე,­ Auditorium­FEVI­ს­2000­მა­ყუ­რებ­ ლი­ან­სავ­სე­ღია­დარ­ბაზ­ში,­კი­ნო­ მოყ­ვა­რუ­ლე­ბის­აპ­ლო­დის­მენ­ტე­ბით­ გა­ი­მარ­თა.­ ფეს­ტი­ვა­ლის­სა­ერ­თა­შო­რი­ სო­სრულ­მეტ­რა­ჟი­ა­ნი­ფილ­მე­ბის­ კონ­კურ­ს­ში,­წარ­მოდ­გე­ნი­ლი­იყო­ რუ­სეთ­ში­მო­მუ­შა­ვე­ქარ­თ­ვე­ლი­რე­

film

ჟი­სო­რის­ბა­კურ­ბა­კუ­რა­ძის­რუ­სეთ­­ ­­სერ­ბე­თის­კო­­პ­რო­დუქ­ცი­ა,­ფილ­მი­ „ძმა­დე­ი­ა­ი­ნი“.­ გარ­და­ამი­სა­ყვე­ლა­ზე­მთა­ვა­რია,­ რომ­ლო­კარ­ნოს­68­ე­კი­ნო­ფეს­ ტი­ვალ­ზე­კი­დევ­ერ­თხელ­გა­ის­მა­ ქარ­თუ­ლი­გვა­რი,­ამ­ჯე­რად,­უკ­ვე­ რო­გორც­პრი­ზი­ო­რის.­და­თა­ფირ­ ცხა­ლა­ვას­ფილ­მი­„მამა“,­რო­მე­ ლიც­მოკ­ლე­მეტ­რა­ჟი­ა­ნი­ფილ­მე­ბის­ სა­ერ­თა­შო­რი­სო­კონ­კურ­ს­ში­Pardi­ di­domani­(“ხვალინდელი­ლე­ო­ პარ­დე­ბი“)­იყო­წარ­მოდ­გე­ნი­ლი,­ მთა­ვა­რი­პრი­ზის,­„ოქროს­ლე­ო­პარ­ დის“­მფლო­ბე­ლი­გახ­და.­რო­გორც­ ჟი­უ­რის­წევ­რებ­მა­პი­რად­სა­უ­ბარ­ში­ აღ­ნიშ­ნეს,­მათ­ეს­გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ ბა­ერ­თ­სუ­ლოვ­ნად­მი­ი­ღეს.­„მამა“­ ეროვ­ნუ­ლი­კი­ნო­ცენ­ტ­რის­მი­ერ­ გა­მოცხა­დე­ბულ­კონ­კურ­ში­გა­მარ­ჯ­ ვე­ბუ­ლი­პრო­ექ­ტი­ა,­რომ­ლის­გა­და­ ღე­ბა­„თიბისი­ბან­კის“­ფი­ნან­სუ­რი­ მხარ­და­ჭე­რით­მოხ­და.­ეს­იყო­კი­ნო­ ცენ­ტ­რის­ინი­ცი­ა­ტი­ვა­და­პირ­ვე­ლი­ შემ­თხ­ვე­ვა,­რო­ცა­ფილ­მ­წარ­მო­ე­ბა­ში­ სა­ხელ­მ­წი­ფო­სუბ­სი­დი­ას­თან­ერ­თად­ კერ­ძო­ბიზ­ნე­სიც­ჩა­ერ­თო.­ლო­კარ­ ნოს,­აღ­მო­ჩე­ნე­ბის­ფეს­ტი­ვალ­საც­ უწო­დე­ბენ­და­იმე­დი­ა,­ახალ­გაზ­რ­და­ რე­ჟი­სო­რის­თ­ვის,­და­თა­ფირ­ცხა­ლა­ ვას­თ­ვის­ეს­წარ­მა­ტე­ბუ­ლი­შე­მოქ­მე­ დე­ბი­თი­სტარ­ტი­იქ­ნე­ბა. [­თეა­გა­ბი­ძაშ­ვი­ლი­]

p r i nt~

ია~

ჩემი მექელეხე ნანახი გაქვს?!

20

[­ნინო­კალანდია­]

თემ­ქის­კენ­მი­მა­ვალ­გზა­ზე­მო­ხუც­თა­თავ­შე­სა­ფა­რი­ა,­იქ­რამ­დე­ნჯერმე­ვყო­ ფილ­ვარ.­ვი­ცი,­რომ­სენ­სი­ტი­უ­რი­თე­მა­ა,­გულ­ქ­ვა­ხომ­არ­ხართ,­მე­აქ­მო­ხუც­ თა­თავ­შე­სა­ფა­რი­ვახ­სე­ნო­და­თქვენ­ცრემ­ლი­არ­მო­გად­გეთ­თვალ­ზე?! ყვე­ლა­ თქვე­ნი­ ში­ში­ არა­ფე­რია­ იმას­თან­ შე­და­რე­ბით,­ რა­საც­ იქ­ იგ­რ­ძ­ნობთ,­ სი­ბე­რის­შე­გე­შინ­დე­ბათ,­ეს­კი­ნიშ­ნავს,­რომ­დრო­ის­გა­ჩე­რე­ბა­მო­გინ­დე­ბათ,­ დროს­კი­დევ­ვე­რა­ფერს­მო­უ­ხერ­ხებთ,­ამი­ტომ­შე­იძ­ლე­ბა­სა­უ­კუ­ნო­დეპ­რე­სი­ ა­ში­ჩა­ვარ­დეთ­და­სა­ნამ­სი­ბე­რემ­დე­მიხ­ვალთ,­მა­ნამ­დე­„გაჩერდეთ“.­თავ­შე­ სა­ფარ­ში­ ად­გი­ლე­ბი­ შეზღუ­დუ­ლი­ა,­ ხალ­ხი­ წი­ნას­წარ­ „იბევებს“­ იქა­უ­რო­ბას,­ წლე­ბით­ად­რე,­ვა­ი­და,­ოთა­ხი­გა­თა­ვი­სუფ­ლ­დეს.­ თავ­შე­სა­ფარ­ში­ ინ­ტე­ლი­გენ­ტე­ბის­ ად­გი­ლი­ არ­ არის.­ ასე­ სჯე­რა­ ახალ­გაზ­რ­ და­ კი­ნო­რე­ჟი­სორს,­ ასე­თი,­ ზე­და­პირ­ზე­ მო­ტივ­ტი­ვე­ პრობ­ლე­მე­ბი­ გამ­ხ­და­რა­ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­ ახა­ლგაზ­რ­დე­ბის­თ­ვის­ და­ ჩვენ­ ეს­ გა­მოგ­ვე­პა­რა.­ თორ­ნი­კე­ ბზი­ა­ვამ­გა­დაწყ­ვი­ტა,­რომ­აი,­ახ­ლა­მა­ინც­ყვე­ლას­აგ­ვი­ჩუ­ყებს­გულს­და­ისეთ­ ფილმს­გა­და­ი­ღებს,­რომ­ქვი­თი­ნით­და­ტა­შით­და­ვან­გ­რევთ­დარ­ბაზს.­ტა­შის­ თ­ვის­ გვექ­ნე­ბა­ მოკ­ლე­მეტ­რა­ჟი­ა­ნი­ ფილ­მის­ ბო­ლო­ 4­ წუ­თი,­ მთე­ლი­ ფილ­მის­ მე­ოთხე­დი,­ რო­მე­ლიც­ სტა­ტი­კუ­რი­ კად­რი­ა:­ თავ­შე­საფ­რის­ ორი­ მო­ბი­ნად­რე­ პა­ტა­რა­ სცე­ნა­ზე­ დგას­ და­ მღე­რის,­ შუ­ა­ლე­დებ­ში­ ცეკ­ვავს,­ ეს­ კი­ ის­ კად­რი­ა,­ რო­მე­ლიც­მი­ლი­ონ­ჯერ­გი­ნა­ხავთ­„პროფილებში“,­„ნანუკას­შო­უ­ებ­ში“­და­გუ­ ლი­დაგ­წ­ვი­ათ.­თა­ნა­მედ­რო­ვე­მე­დი­ამ­თავ­შე­საფ­რის­მცხოვ­რე­ბი­ეს­ორი­ქალ­ ბა­ტო­ნი­„ვარსკვლავებად“­აქ­ცი­ა,­ბა­ზარ­ზე­გა­ყი­და,­დი­ა­სახ­ლი­სებს­მი­ა­სა­ღა,­ მე­და­თქვენ­მოგ­ვ­ყი­და,­ვა­ღი­ა­როთ! ცრემ­ლე­ბის­თ­ვი­საც­ დაგ­რ­ჩე­ბათ­ ად­გი­ლი,­ იმ­ მოკ­ლე­მეტ­რა­ჟი­ა­ნი­ ფიმ­ლე­ბის­ ნა­ხე­ვარ­ზე­მეტ­ში,­რო­მე­ლიც­„ამი­რა­ნის“­დიდ­დარ­ბაზ­ში­ერ­თ­დ­რო­უ­ლად­აჩ­ ვე­ნეს,­მო­ხუ­ცე­ბი­კვდე­ბი­ან,­ან­ჯერ­არ­გარ­დაც­ვ­ლი­ლან­და­უკ­ვე­ჭურ­ჭელს­უმ­ ზა­დე­ბენ,­ან­სიკ­ვ­დი­ლამ­დე­თავ­შე­სა­ფარ­ში­იქ­ნე­ბი­ან.­თორ­ნი­კე­ბზი­ა­ვამ­თა­ვის­ გმირს,­ოდეს­ღაც­ცნო­ბილ­მო­ცეკ­ვა­ვეს,­რო­მე­ლიც­გა­ჭირ­ვე­ბულ­90­იანებშიც­ კი,­ ბავ­შ­ვებს­ ავარ­ჯი­შებ­და,­ ანუ­ საქ­მეს,­ თავს­ და­ მა­მულს­ არ­ ღა­ლა­ტობ­და,­ თავ­შე­სა­ფარ­ში­ად­გი­ლი­უშო­ვა.­ეს­გმი­რი­თა­ვი­სი­კე­თილ­შო­ბი­ლე­ბით­გა­გა­ო­ ცებთ,­ჯერ­მარ­ტო­რა­„ასანკა“­აქვს,­ეტყო­ბა­რომ­მო­ცეკ­ვა­ვე­ა,­კარ­გი­დრო­ ი­დან­მო­ყო­ლე­ბუ­ლი­ხა­რის­ხი­ა­ნი­პალ­ტოც­აქვს,­ჰალ­ს­ტუ­ხიც,­რო­მელ­საც­ქე­ ლე­ხებ­ში­იკე­თებს,­სა­ხე­რომ­არ­და­კარ­გოს.­მოკ­ლედ­ფილ­მი­სტე­რე­ო­ტი­პე­ბით­

film

p r i nt


film

p r i nt

21

და­ხუნ­ძ­ლუ­ლი­ა,­მაგ­რამ­ეს­არ­არის­ჩე­მი­რე­ცენ­ზი­ის­მთა­ვა­რი­მი­ზა­ნი.­ახალ­ გაზ­რ­და­ქარ­თ­ვე­ლი­რე­ჟი­სო­რე­ბის­სტე­რე­ო­ტი­პულ­აზ­როვ­ნე­ბა­ზე­თუ­შევ­ჩერ­ დე­ბით­წყლის­ნაყ­ვა­იქ­ნე­ბა,­რე­ჟი­სო­რებს­ეს­არ­შვე­ლით,­უფ­რო­რა­დი­კა­ლურ­ ხერხს­უნ­და­მივ­მარ­თოთ,­შუ­ა­ლედ­ში­ფილ­მ­ზეც­მო­გიყ­ვე­ბით­და­ჩემს­ცხოვ­რე­ ბა­ში­პირ­ვე­ლად­რე­ჟი­სორს­რჩე­ვა­საც­მივ­ცემ.­ეს­იქ­ნე­ბა­რე­ცენ­ზია­მი­მარ­თ­ვა! 1.­რე­ჟი­სორ­მა­იმ­დე­ნი­უნ­და­მო­ა­ხერ­ხო,­რომ­პირ­ვე­ლი­ვე­სცე­ნი­დან­მა­ყუ­რე­ ბელს­მთე­ლი­ფილ­მი­არ­უამ­ბო.­რო­გორც­კი­მთა­ვა­რი­გმი­რი­გა­ზეთ­ში­ნეკ­რო­ ლო­გებს­გა­დაშ­ლის­და­ამო­წერს,­ყვე­ლა­ფე­რი­ნა­თე­ლი­ა,­და­ნარ­ჩე­ნი­15­წუ­თი­ თორ­ნი­კე­ მა­ი­მუ­ნობს,­ ტყუ­ი­ლად­ წვა­ლობს­ ბო­ლო­ სცე­ნამ­დე,­ რო­მელ­ზეც­ ტა­ შით­ და­ინ­გ­რა­ დარ­ბა­ზი,­ რო­მე­ლიც­ ასე­ იყო­ გათ­ვ­ლი­ლი.­ ბე­ბო­ებს­ უკ­რავ­დით­ ტაშს,­თუ­21­ე­სა­უ­კუ­ნის­სას­ტიკ­მარ­კე­ტინგს?­სი­ბე­რის­ში­ში­გა­და­ფა­რეთ­ხმა­უ­ რით?­არა,­თქვენ­ის­მოწ­ვე­ულ ­ ი­სტუმ­რე­ბი­ხართ,­რომ­ლე­ბიც­შო­უ­ე­ბის­გა­და­სა­ ღებ­მო­ე­დან­ზე­კა­მე­რის­უკან­სხედ­ხართ­და­ტექ­ნი­კუ­რი­პრო­დ­უ­სე­რის­ხე­ლის­ აწე­ვა­ზე­ტი­რით,­იცი­ნით,­ტაშს­უკ­რავთ.­თორ­ნი­კემ­გა­გა­ცუ­რათ,­მე­გობ­რე­ბო. 2.­ ახა­ლი­ თა­ო­ბა­ კი­ნო­ში­ ზე­და­პი­რუ­ლი­ა,­ ეს­ ზო­გა­დი­ სე­ნი­ა,­ ამის­ გა­მო,­ მხოლოდ­თორ­ნი­კეს­ვერ­„გავაკრავთ“­კი­ნო­ჟურ­ნა­ლის­ფურ­ც­ლებ­ზე,­თუმ­ცა­ თორ­ნი­კე­სა­ვით­ყვე­ლას­არ­აძ­ლე­ვენ­და­ფი­ნან­სე­ბას,­იმის­თ­ვის,­რომ­ის,­რა­ საც­ ფიქ­რობს­ ათა­სო­ბით­ სხვას­ გა­ან­დოს­ ეკ­რა­ნი­დან.­ ზე­და­პი­რუ­ლო­ბა­თ­ქო,­ –­ვახ­სე­ნე,­ვხე­დავთ­მარ­ტო­იმ­პრობ­ლე­მებს,­რო­მე­ლიც­აქ­ვე­ჩვენს­გარ­შე­მო­ ჭა­ობ­ში­ტივ­ტი­ვებს,­არა­ვის­უნ­და­სიღ­რ­მე­ში­ჩას­ვ­ლა,­არა­ვის­სურს­ხე­ლე­ბის­ გას­ვ­რა.­გა­სა­გე­ბი­ცა­ა,­ჩვენ­ად­ვილ­ცხოვ­რე­ბას­მი­ვეჩ­ვი­ეთ,­ნარ­კო­მა­ნი­ა­სა­და­ ჩარ­ჩე­ნილ­ თა­ო­ბა­ზე­ ფილ­მის­ გა­და­ღე­ბა­ უფ­რო­ იოლი­ა,­ რად­გა­ნაც­ ჩვენ­ ამას­ ვხე­დავ­დით,­ ჩვენს­ გვერ­დით­ ხდე­ბო­და­ და­ გვგო­ნი­ა,­ რომ­ ამ­ სა­კითხ­ში­ უკ­ვე­ ექ­ს­პერ­ტე­ბი­ვართ,­ვფიქ­რობთ,­–­იმ­დე­ნი­გან­ვი­ცა­დეთ­და­გა­და­ვი­ტა­ნეთ,­რამ­ დე­ნიც­ სხვას­ არ­ უნა­ხავს.­ სიღ­რ­მე­ში­ ჩას­ვ­ლა­ კი,­ პირ­ველ­ რიგ­ში­ სი­თა­მა­მეს­ მო­ითხოვს,­ხო­ლო­იმის­თ­ვის,­რომ­გა­რის­კო­და­და­მარ­ცხე­ბის­არ­შე­გე­შინ­დეს,­ უნ­და­აღი­ა­რო,­რომ­არა­ფე­რიც­არ­იცი,­დას­ვა­კითხ­ვე­ბი­და­ამ­კითხ­ვე­ბის­პა­ სუ­ხე­ბი­მარ­ტო­შენს­წინ­კი­არა,­შენს­უკან,­გვერ­დით,­ქვეშ­და­შე­იძ­ლე­ბა­შენს­ სიღ­რ­მე­შიც­ კი­ ეძე­ბო.­ კითხ­ვე­ბის­ დას­მა­ კი­ მხო­ლოდ­ გა­ნათ­ლე­ბულ­ ადა­მი­ა­ ნებს­შე­უძ­ლი­ათ,­გა­ნათ­ლე­ბა­ში­წიგ­ნე­ბის­კითხ­ვას­ნუ­გა­ი­გებთ,­თუმ­ცა­არც­ეგ­ გვაწყენ­და,­გა­ნათ­ლე­ბა­ამ­სამ­ყა­რო­ში­სხვი­სი­და­ნახ­ვის,­სხვე­ბის­შემ­ჩ­ნე­ვის­


22

~

ია~

სიღრმეში ჩასვლა კი, პირველ რიგში სითამამეს მოითხოვს, ხოლო იმისთვის, რომ გარისკო და დამარცხების არ შეგეშინდეს, უნდა აღიარო - არაფერი იცი

შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­ა,­იმის­გა­გე­ბა,­რომ­რაც­არის,­ რა­საც­ ხე­დავ,­ შე­იძ­ლე­ბა­ იც­ვ­ლე­ბო­დეს­ სხვი­სი­ თვა­ლე­ბით,­სხვე­ბის­პო­ზი­ცი­ი­დან.­ ახალ­გაზ­რ­დე­ბი­ იღე­ბენ­ კი­ნოს,­ რო­მელ­შიც­ აკ­რი­ტი­კე­ბენ­ არა­ სის­ტე­მის­ სტრუქ­ტუ­რა­სა­ და­ ქმე­დე­ბას,­ არა­მედ­ იმ­ კრი­ტე­რი­უ­მებს,­ რომ­ლი­ თაც­ამ­სის­ტე­მა­ში­„მსხვერპლი“­ირ­ჩე­ვა.­და­ეს­ ხდე­ბა­ იმ­ თა­ო­ბა­ში,­ რომ­ლის­ ერ­თა­დერ­თი­ გა­ დარ­ჩე­ნის­ გზა­ კრი­ტი­კუ­ლი­ აზ­როვ­ნე­ბა­ა,­ არა­ მშობ­ლის­გაკ­ვა­ლუ­ლი­გზით­სი­ა­რუ­ლი,­თე­ატ­რა­ ლუ­რი­ მა­ნე­რე­ბის­ გა­და­ღე­ბა,­ ხალ­ხი­სათ­ვის­ პუ­ რი­სა­ და­ სა­ნა­ხა­ო­ბის­ მი­წო­დე­ბა,­ არა­მედ­ ძვე­ლი­ ტრა­დი­ცი­ე­ბით­ გა­და­ღე­ბუ­ლი­ ქარ­თუ­ლი­ ფილ­მე­ბის­ ფირ­ზე­ და­ტო­ვე­ბა,­ ძა­ლად­ რო­მან­ტი­უ­ლი,­ გა­ი­დე­ა­ლე­ბუ­ ლი,­„ობივატელებთან­მებ­რ­ძო­ლი“­გმი­რე­ბის­მეხ­სი­ე­რე­ბი­დან­ამოშ­ლა.­იქ­ნებ­ მშო­ბე­ლი­ცდე­ბა,­იქ­ნებ­მშობ­ლის­ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი­მერ­ყე­ვია­და­წლი­დან­წლამ­ დე­ იც­ვ­ლე­ბა­ და­ ეს­ მიდ­გო­მა­ მი­სი­ ხელ­წე­რა­ა,­ იქ­ნებ­ მშო­ბე­ლი­ „ალამაზებს“,­ რო­ცა­ამ­ბობს,­რომ­ნი­ჭი­ე­რი­ხართ,­უარ­ყა­ვით­და­და­იწყეთ­თა­ვი­დან,­და­ი­ნა­ხეთ­ რე­ა­ლუ­რი­პრობ­ლე­მე­ბი­თქვენს­ირ­გ­ვლ ­ ივ­და­თუ­მო­ხუ­ცე­ბის­ბე­დი­გა­წუ­ხებთ,­ თუ­ ეს­ ქვეყ­ნის­ სატ­კი­ვა­რი­ა,­ ჩა­დით­ უფ­რო­ ღრმად,­ სცე­ნა­ზე­ ნუ­ გა­მო­იყ­ვანთ,­ თე­ატრს­ნუ­დად­გამთ;­შე­გიძ­ლი­ათ­რა­მე­შეც­ვა­ლოთ?!­ტი­რი­ლის­ნაც­ვლ ­ ად­მოქ­ მე­დე­ბის­ სურ­ვი­ლი­ გა­აღ­ვი­ძეთ!­ რთუ­ლი­ა?­ კი,­ ვი­მე­ო­რებ­ გა­ნათ­ლე­ბა­ სხვი­სი­ და­ნახ­ვის­შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­ა,­მი­სი­ხედ­ვის­აღი­ა­რე­ბა­ა,­და­არა­მარ­ტო­მშობ­ლის. 3.­დახ­ვე­წეთ­ტექ­ნი­კა.­თუ­გინ­დათ­მი­აღ­წი­ოთ­რა­მეს,­სხვი­სი­აღი­ა­რე­ბის­შემ­ დეგ­თქვენს­ობი­ექ­ტივ­ში­მოხ­ვედ­რილ­სამ­ყა­რო­ზეც­და­ტო­ვეთ­კითხ­ვე­ბი.­სტა­ ტი­კუ­რი­კად­რე­ბის­გა­მო­ყე­ნე­ბა­თე­ატ­რა­ლუ­რი­უნი­ვერ­სი­ტე­ტის­ხელ­წე­რა­ა,­ამას­ ას­წავ­ლი­ან­პირ­ვე­ლი­ვე­ლექ­ცი­ა­ზე­კი­ნო­რე­ჟი­სო­რებს,­ამას­იმე­ო­რე­ბენ­მე­სა­მე­ წელს­და­ამ­ტექ­ნი­კით­გა­და­ღე­ბას­იწო­ნე­ბენ­სა­დიპ­ლო­მო­ებ­ში;­მოძ­რა­ო­ბის­გა­ და­ღე­ბა­რთუ­ლი­ა,­ამას­სჭირ­დე­ბა­ცოდ­ნა,­რომ­იყო­ბუ­ნებ­რი­ვი,­შენს­ობი­ექ­ტივ­ ში­ადა­მი­ა­ნებ­მა­იმოძ­რა­ონ­და­იმეტყევ­ლონ­ისე,­რო­გორც­ჩვე­ულ­გა­რე­მო­ში.­ მთა­ვარ­გმირს­ქე­ლე­ხი­დან­წა­მოს­ვ­ლა­სურს,­მაგ­რამ­ერ­თ­ერ­თი­ჭი­რი­სუ­ფა­ლი­

film

p r i nt


film

p r i nt

23

თავ­შე­სა­ფარ­ში­წა­სა­ღებ­საგ­ზალს­გა­უმ­ზა­დებს,­ჯერ­და­ე­წე­ვა­გმირს,­ეტყ­ვის,­–­ თქვენ­თ­ვის­რა­ღაც­მაქ­ვ­სო;­აქ­ვე­ამო­იც­ნობს­ამ­გმირ­ში­„წარსულ­დი­დე­ბას“­და­ მთა­ვა­რი­გმი­რი­თე­ატ­რა­ლუ­რად­დახ­რის­თავს;­გა­და­ღე­ბუ­ლი­ფილ­მი­სა­მონ­ტა­ ჟო­დან­ გა­მო­სულ­ზე­ პირ­და­პირ­ კი­ნო­თე­ატ­რ­ში­ რომ­ არ­ გა­ე­ცუნ­ცუ­ლე­ბი­ნათ­ და­ კი­დევ­ ერ­თხელ­ შე­ე­ხე­დათ­ მის­თ­ვის,­ ეს­ კად­რი­ აუცი­ლებ­ლად­ მოხ­ვ­დე­ბო­დათ­ თვალ­ში,­და­თუ­მშობ­ლის­გავ­ლე­ნას­და­ი­ვიწყებ­დ­ნენ,­ალ­ბათ­შე­ე­ლე­ოდ­ნენ­კი­ დეც.­ ჭი­რი­სუ­ფა­ლი­ გა­იქ­ცე­ვა­ საგ­ზ­ლის­ მო­სა­ტა­ნად,­ გმი­რი­ ქარ­თულ­ თე­ატრს­ გა­იხ­სე­ნებს,­ მე­რე­ თა­ვის­ ყო­ფილ­ მოს­წავ­ლეს­ აიკი­დებს,­ რო­მე­ლიც­ არ­ ეშ­ვე­ ბა,­გინ­და­თუ­არა­ჩემს­შვილს­მო­გიყ­ვან­და­ცეკ­ვა­ას­წავ­ლე­ო,­ეს­და­ჟი­ნე­ბუ­ლი­ ადევ­ნე­ბა­გმირ­ზე­ასე­ვე­ხე­ლოვ­ნუ­რი­ა;­ეს­გმი­რე­ბი­რომ­ბუ­ნებ­რი­ვე­ბი­იყ­ვნ ­ ენ,­ ნამ­დ­ვი­ლი­გან­ც­დე­ბი­ჰქონ­დეთ,­მთა­ვარ­გმირს­პირ­ვე­ლი­ვე­შეხ­ვედ­რი­სას­და­ ეხ­სნ ­ ე­ბოდ­ნენ,­მაგ­რამ­თუ­გა­­ვა­უქ­მებ­დით­ყვე­ლა­ხე­ლოვ­ნურ­სცე­ნას,­დაგ­ვ­რ­ჩე­ ბო­და­მარ­ტო­ფი­ნა­ლუ­რი­კად­რი,­დაგ­ვ­რ­ჩე­ბო­და­ორი­მო­ცეკ­ვა­ვე­ბე­ბო­და­ტიტ­ რე­ბი­დი­დი­ასო­ე­ბით:­„რე­ჟი­სო­რი­თორ­ნი­კე­ბზი­ა­ვა“.­ 4.­ინ­ტე­ლი­გენ­ტე­ბიც­ხვდე­ბი­ან­თავ­შე­სა­ფარ­ში­და­ამ­ქვეყ­ნის­უბე­დუ­რე­ბა­მიღ­ წე­ვე­ბის­ მქო­ნე­ ადა­მი­ა­ნე­ბის­ გა­უ­ბე­დუ­რე­ბა­ში­ კი­ არა,­ ინ­დი­ვი­დე­ბის­ გა­ნად­გუ­ რე­ბა­ში­ა.­ მა­თი,­ ვინც­ წლე­ბი­ ქარ­ხა­ნა­ში­მუ­შა­ობ­და,­ არც­ თქვენ­ და­ არც­ მე­ არ­ ვიც­ნობთ,­ცნო­ბილ­პრე­მი­ე­რებ­ზეც­არ­ყო­ფი­ლან,­ეს­რი­გი­თი­მედ­დე­ბის­და­მას­ წავ­ლებ­ლე­ბის­უგულ­ვე­ბელ­ყო­ფის,­მა­თი­გან­წი­რუ­ლი­სი­ბე­რის­მქო­ნე­უბე­დუ­რი­ ქვე­ყა­ნა­ა,­რო­მე­ლიც­მათ­ზეც­დგას,­არა­მარ­ტო­ბრო­ლის­ჭა­ღე­ბი­ან,­წი­თელ­ხა­ ვერ­დი­ან,­რუ­სუ­ლი­ტო­მე­უ­ლე­ბით­გა­მო­ჭე­დილ­სახ­ლ­ში­მცხოვ­რებ­ინ­ტე­ლი­გენ­ ტებ­ზე,­არა­მედ­ინ­დი­ვი­დებ­ზე,­ადა­მი­ა­ნებ­ზე,­რომ­ლე­ბიც­ჩვენს­გარ­შე­მო­არი­ან,­ გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი­მიზ­ნე­ბით,­გან­ვ­ლი­ლი­წლე­ბით,­მარ­ტო­ო­ბით­და­სი­ბე­რით.­ 5.­მო­ეშ­ვით­კი­ნომ­ცოდ­ნე­ებ­თან­მე­გობ­რო­ბას,­კი­ნო­ისე­დაც­ცოცხალ­­­მ­კ­ვ­და­ რი­ა,­კრი­ტი­კა­და­ვი­ვიწყეთ­და­მხო­ლოდ­სუ­ლე­ლურ­მი­მო­ხილ­ვებს­ვწერთ,­ამა­ ში­კარ­გად­გვიხ­დი­ან.­ყვე­ლა­ერ­თმა­ნეთს­ვიც­ნობთ­და­არა­ვის­გვინ­და­გუ­ლი­ ვატ­კი­ნოთ,­„ის­ჩე­მი­ნათ­ლუ­ლი­ა“,­„ჩემი­ძმა­კა­ცის­შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი­ა“,­„ერთად­ მოვ­წი­ეთ“,­და­ი­ვიწყეთ,­ტა­ში­არ­გაგ­ზ­რ­დით,­თუ­ეს­ოდეს­მე­გდო­მე­ბი­ათ.­ფილ­ მის­კრი­ტი­კუ­ლი­თვა­ლით­და­ნახ­ვა,­არ­გუ­მენ­ტე­ბი­და­მო­საზ­რე­ბე­ბი,­შე­ნიშ­ვ­ნე­ ბი­და­რჩე­ვე­ბი­ერ­თა­დერ­თი­შან­სია­გა­დარ­ჩე­ნის­თ­ვის. 6.­„მექელეხე“­ცუ­დი­ფილ­მი­ა,­გა­უ­მარ­თა­ვი­ში­ნა­არ­სით­და­ტექ­ნი­კით,­ცუ­დი­ სამ­სა­ხი­ო­ბო­ შეს­რუ­ლე­ბით­ და­ ყალ­ბი­ დი­ა­ლო­გე­ბით;­ „მექელეხე“­ სტან­დარ­ ტუ­ლად­ცუ­დი­ფილ­მი­ა,­გა­უ­აზ­რე­ბე­ლი­სათ­ქ­მე­ლით­და­მონ­ტაჟ­ზე­და­ზო­გი­ლი­ ფუ­ლით,­„მექელეხე“­რე­ჟი­სო­რის­ში­შებ­ზე­და­ავის­მო­მას­წავ­ლე­ბელ­წი­ნათ­გ­ რ­ძ­ნო­ბებ­ზე­გა­და­ღე­ბუ­ლი­ფილ­მი­ა,­რო­მე­ლიც­არ­ცდი­ლობს­გა­თა­ვი­სუფ­ლ­დეს­ უკ­ვე­ცნო­ბი­ლი­წნე­ხის­გან,­არა­მედ­წლი­დან­წლამ­დე­ეფ­ლო­ბა­მას­ში;­მაგ­რამ­ ბევ­რი­ცუ­დი­ფილ­მი­უნ­და­გა­და­ი­ღო­ადა­მი­ან­მა,­მთა­ვა­რი­მოძ­რა­ო­ბის­სურ­ვი­ ლი­ა,­უკე­თე­სის­შექ­მ­ნის­სურ­ვი­ლი,­შე­საძ­ლოა,­ვე­რა­სდროს­შეძ­ლოთ­შე­დევ­ რის­გა­და­ღე­ბა,­ესეც­სხვე­ბის­და­ნახ­ვის­და­მა­თი­აღი­ა­რე­ბის­შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­ იქ­ნე­ბა,­სხვებს­და­უთ­მობთ­გზას.­ და­ რა­ მოხ­დე­ბა­ თუ­ ოდეს­მე­ რო­მე­ლი­მე­ ცნო­ბი­ლი­ ქარ­თ­ვე­ლი­ რე­ჟი­სო­რი­ თავ­შე­სა­ფარ­ში­ მი­ნი­ თე­ატ­რა­ლუ­რი­ ეტი­უ­დე­ბის­ დად­გ­მას­ და­იწყებს.­ იქა­უ­რი­ მაცხოვ­რებ­ლე­ბი­აქ­ტი­უ­რად­ჩა­ერ­თ­ვე­ბი­ან­თა­ვი­ან­თი­რო­ლის­და­ზე­პი­რე­ბა­ში,­ რა­და­გან­ კარ­გად­ იც­ნო­ბენ.­ მი­სი­ ოთა­ხი­ კო­რი­დო­რის­ ბო­ლო­ში­ა,­ რამ­დე­ნი­მე­ წლის­ წინათ­ „დაიბევა“­ და­ რო­გორც­ კი­ მო­ცეკ­ვა­ვე­ გარ­და­იც­ვა­ლა,­ მის­თ­ვის­ გა­ა­ღეს.­მა­ში­ნაც­იქ­ნე­ბა­სა­ინ­ტე­რე­სო­ამ­ეტი­უ­დე­ბის­გა­და­ღე­ბა,­ზედ­ტიტ­რე­ ბის­და­დე­ბა­და­მა­ყუ­რებ­ლის­რე­აქ­ცი­ა­ზე­დაკ­ვირ­ვე­ბა,­მა­ში­ნაც­მო­გე­წო­ნე­ბათ­ ტა­ში,­რო­მე­ლიც­გამ­ხ­ნე­ვე­ბას,­მო­წო­ნე­ბას­და­გუ­ლის­ტ­კი­ვილს­გა­მო­ხა­ტავს­– „ინტელიგენტი­ ქა­ლი/­კა­ცი­ იყო,­ ამის­ პრე­მი­ე­რებ­ზე­ ინ­გ­რე­ო­და­ დარ­ბა­ზი,­ რა­ არის­ეს­ცხოვ­რე­ბა,­სად­შე­იძ­ლე­ბა­მოხ­ვ­დეს­კა­ცი!“­⣿


~

ია~

ტიფლისი – ქალაქს ახალი მკვდრების დასი ესტუმრა

24

[­თორ­ნი­კე­ბა­ქა­ქუ­რი­]

გა­სულ­წელს­GDS­ს­სა­მი­მცდე­ლო­ბა­ჰქონ­და,­ჩვე­ნი­ყუ­რადღე­ბა­ქარ­თულ­ პრო­დუქ­ტ­ზე­შე­ე­ჩე­რე­ბი­ნა,­მაგ­რამ­და­ნარ­ჩე­ნებს­აშ­კა­რად­„ტიფლისმა“­გა­და­ უს­წ­რო.­სე­რი­ა­ლი,­„პანიკის­გა­რე­შე“,­პირ­ვე­ლი­ვე­საკ­მა­ოდ­სა­ხა­ლი­სო­და­სა­ ინ­ტე­რე­სო­ეპი­ზო­დის­შემ­დეგ­მი­ნავ­ლ­და,­ხო­ლო­„პარადოქსის“­შემ­ქ­მნ ­ ე­ლებ­ მა­ მთე­ლი­ მუ­ღა­მი­ „ცარიელი­ თბი­ლი­სი­სა“­ და­ გლუ­ხოვ­ს­კი­სე­უ­ლი­ „საშიში­ რა­მე­ე­ბით“­სავ­სე­მეტ­როს­ატ­მოს­ფე­როს­მი­ან­დეს­და­გა­დაწყ­ვი­ტეს,­რომ­სცე­ ნა­რის­ არ­სე­ბო­ბა­ რა­ტომ­ღაც­ სა­ჭი­რო­ არ­ იყო.­ ამ­ უკა­ნას­კ­ნელს­ კი­დევ­ ერ­თი­ უზარ­მა­ზა­რი­მი­ნუ­სი­ჰქონ­და­–­გა­წე­ლი­ლი,­არაფ­რის­მ­თ­ქ­მე­ლი­კად­რე­ბი.­სამ­ სა­ხი­ო­ბო­ შეს­რუ­ლე­ბა­ზეც­ რომ­ აღა­რა­ფე­რი­ ით­ქ­ვას,­ აღ­ნიშ­ნუ­ლი­ პრობ­ლე­მა­ პოს­ტა­პო­კა­ლიპ­ტურ­ჟან­რ­თან­დიდ­ან­ტა­გო­ნიზმს­ქმნის;­ასე­რომ,­ტე­ლე­კომ­ პა­ნი­ის­გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა­სე­რი­ა­ლის­ახა­ლი­სე­ზო­ნის­გა­და­ღე­ბას­თან­და­კავ­ში­ რე­ბით­ჩემ­თ­ვის­ნამ­დ­ვი­ლად­გა­უ­გე­ბა­რი­იყო. სა­ნამ­ დე­ტა­ლებს­ და­ შე­ნიშ­ვ­ნებს­ ჩა­ვუღ­რ­მავ­დე­ბო­დეთ,­ და­ვუბ­რუნ­დეთ­ იმას,­ თუ­ რით­ მო­ხიბ­ლა­ „ტიფლისის“­ შე­მოქ­მე­დე­ბით­მა­ ჯგუფ­მა­ მა­ყუ­რე­ბე­ ლი.­ „ვეფხისტყაოსნისა“­ და­ და­ვით­ აღ­მა­შე­ნებ­ლის­ შე­სა­ხებ­ გა­და­ღე­ბუ­ლი­ პო­ტენ­ცი­უ­რი­ფილ­მე­ბი,­რომ­ლებ­ზეც­უკ­ვე,­თითქმის­ათი­წე­ლი­ა,­სა­უბ­რო­ბენ,­ ფან­ტა­ზი­ის­და­უტო­პი­ის­დო­ნე­ზე­დარ­ჩა,­ქარ­თ­ვე­ლე­ბი­კი­ტე­ლე­ეკ­რან­ზე­ისევ­ „ბაში­აჩუკსა“­და­„მაია­წყნე­თელს“­ხე­და­ვენ.­ამ­დროს­არ­სე­ბულ­ვა­კუ­უმს­მე­ 19­სა­უ­კუ­ნის­თბი­ლი­სი­ავ­სებს­თა­ვი­სი­ძვე­ლი­უბ­ნე­ბით,­სა­ქარ­თ­ვე­ლო­რუ­სე­ თი­სა­და­ოს­მა­ლე­თის­იმ­პე­რი­ებს­შო­რის,­თა­ვი­სი­ჭავ­ჭა­ვა­ძე­ე­ბით,­ამი­ლახ­ვ­რე­ ბი­თა­ და­ ორ­ბე­ლი­ა­ნე­ბით.­ პირ­ვე­ლი­ვე­ სე­რია­ დი­ნა­მი­კუ­რო­ბით­ გა­მო­ირ­ჩე­ვა,­ მუ­სი­კა­ შე­სამ­ჩ­ნე­ვი­ და­ სა­ხა­სი­ა­თო­ა,­ აღ­დ­გე­ნი­ლია­ შე­სა­ბა­მი­სი­ ჩაც­მუ­ლო­ბის­ სტი­ლი,­ შე­ნო­ბე­ბის­ მორ­თუ­ლო­ბა­ და­ სხვა­ დე­კო­რა­ცი­ე­ბი,­ კა­მე­რა­ კო­ლო­რი­ ტულ­ უბ­ნებ­სა­ და­ ქარ­თულ­ ბუ­ნე­ბას­ შთამ­ბეჭ­და­ვად­ გად­მოს­ცემს.­ მოკ­ლედ­ რომ­ვთქვათ,­სე­რი­ა­ლი­იმ­თა­ვით­ვე­გან­წი­რუ­ლი­იყო­მა­ყუ­რებ­ლის­ყუ­რადღე­ ბი­სათ­ვის.­ მან­ და­იწყო­ ქარ­თუ­ლი­ ის­ტო­რი­ი­ის­ რე­გე­ნე­რა­ცია­ ტე­ლე­­ეკ­რან­ზე,­ რო­მე­ლიც,­სი­ზუს­ტი­სა­და­ფიქ­ტი­უ­რო­ბის­ხა­რის­ხის­მი­უ­ხე­და­ვად,­შე­უმ­ჩნ ­ ე­ვე­ ლი­არ­დარ­ჩე­ბო­და.

film

p r i nt


25

film

p r i nt


26

~

ია~

მი­უ­ხე­და­ვად­ აღ­ნიშ­ნუ­ლი­ სი­კე­თე­ე­ბი­სა,­ „ტიფლისი“­ სრულ­ყო­ფი­ლე­ბის­გან­ შორ­სა­ა,­ შე­იძ­ლე­ბა­ ით­ქ­ვას,­ ძა­ლი­ან­ შორ­საც.­ პირ­ვე­ლი­ რამ­დე­ნი­მე­ სე­რი­ის­ შემ­დეგ­მუხ­ტი­ვარ­დე­ბა,­რად­გან­სი­უ­ჟე­ტი­არ­მიჰ­ყ­ვე­ბა­კონ­კ­რე­ტუ­ლი­პერ­სო­ ნა­ჟე­ბის­ღრმა­პი­როვ­ნულ­გან­ვი­თა­რე­ბას,­სას­პენ­სი­არა­საკ­მა­რი­სი­ა,­დი­ნა­მი­კა­ კულ­მი­ნა­ცი­ის­კენ­არ­მიგ­ვა­ქა­ნებს.­პრობ­ლე­მა­ისა­ა,­რომ­პერ­სო­ნა­ჟე­ბის­სიმ­ რავ­ლი­დან­გა­მომ­დი­ნა­რე,­მთა­ვა­რი­გმი­რე­ბის­ბა­დე­პა­ნო­რა­მის­სა­ხეს­იღებს,­ სა­დაც­ძნე­ლი­ა,­ემო­ცი­უ­რი­კავ­ში­რი­და­ამ­ყა­რო­მათ­თან,­უთა­ნაგ­რ­ძ­ნო­და­ბო­ ლომ­დე­ყუ­რადღე­ბით­ადევ­ნო­თვა­ლი­მა­თი­ბე­დის­გან­ვი­თა­რე­ბას.­ეს­კარ­გად­ ჩანს­ თა­ვად­ სე­რი­ა­ლის­ ქუდ­ში,­ ე.წ.­ ინ­ტ­რო­ში,­ რომ­ლის­ გრა­ფი­კუ­ლი­ სტი­ლი­ და­მუ­სი­კა­პირ­და­პირ­გვე­უბ­ნე­ბა,­რომ­დრა­მა­ტუ­ლი­ის­ტო­რი­ის­სა­ნა­ხა­ვად­კი­ არ­უნ­და­მო­ვემ­ზა­დოთ,­არა­მედ­მე–19­სა­უკ ­ უ­ნის­მი­წუ­რუ­ლის­ტფი­ლი­სის­ხე­ დებს­ვუ­ყუ­როთ,­სა­დაც­სხვა­დას­ხ­ვა­ჯუ­რის­ადა­მი­ა­ნე­ბი­ბუ­ზე­ბი­ვით­ირე­ვი­ან;­ თან­ამ­ტფი­ლის­ში­ზო­გან­თა­ნა­მედ­რო­ვე­ას­ფალ­ტის­ქუ­ჩებს­ვხე­დავთ­და­ზო­ გან­ნაგ­ვის­ურ­ნებს­ე.წ.­მუშ­ტა­ი­დის­ბაღ­ში,­გა­ურ­კ­ვე­ველ­ნის­ლ­ზე­თუ­სმოგ­ზე­ რომ­არა­ფე­რი­ვთქვათ,­რო­მე­ლიც­მუ­დამ­თან­სდევს­ქა­ლა­ქის­ფარ­თო­ხედს. ბევ­რი­არ­და­მე­თან­ხმ ­ ე­ბა­და­სე­რი­ალ­„სამეფო­კა­რის­თა­მა­შებს“­შე­მახ­სე­ნებს­ იმის­ხაზ­გა­სას­მე­ლად,­რომ­კარ­გი­დრა­მი­სათ­ვის­პერ­სო­ნა­ჟე­ბის­სიმ­რავ­ლე­სუ­ ლაც­არაა­პრობ­ლე­მა,­მაგ­რამ­აღ­ნიშ­ნულ­სე­რი­ალს­თი­თო­ე­უ­ლი­პერ­სო­ნა­ჟის­ ტკი­ვი­ლი­ და­ ის­ტო­რია­ უზუს­ტე­სად,­ დე­ტა­ლუ­რად­ მი­აქვს­ მა­ყუ­რებ­ლამ­დე,­ აძ­ ლევს­მას­სა­შუ­ა­ლე­ბას,­აირ­ჩი­ოს­ფა­ვო­რი­ტი­და­გა­აც­ნო­ბი­ე­როს­მი­სი­მნიშ­ვ­ნე­ ლო­ბა­ლა­მის­გე­ო­პო­ლი­ტი­კუ­რი­მას­შ­ტა­ბით,­მიჰ­ყ­ვეს­მის­ცხოვ­რე­ბას­მი­ნი­მუმ­ იქამ­დე,­ სა­ნამ­ ჯ.­ რ.­ რ.­ მარ­ტი­ნი­ არ­ გა­დაწყ­ვეტს­ მის­ მოკ­ვ­ლას.­ „ტიფლისში“­ არც­ერ­თი­ის­ტო­რია­არ­ვი­თარ­დე­ბა­ნათ­ლად,­მსუ­ყედ.­სცე­ნა­რი­უბ­რა­ლოდ­არ­ იძ­ლე­ვა­ მსჯე­ლო­ბის­ და­ კა­მა­თის­ სა­შუ­ა­ლე­ბას.­ ავ­ტო­რე­ბი,­ სამ­წუ­ხა­როდ,­ ვერ­ გვაწ­ვდ ­ ი­ან­ერთ­და­სა­მახ­სოვ­რე­ბელ­ფრა­ზა­საც­კი,­რომ­ლის­ცი­ტი­რე­ბა­საც­მო­ ვახ­დენთ­მე­გობ­რებ­თან,­თა­ნამ­შ­რომ­ლებ­თან­ან­სო­ცი­ა­ლურ­ქსე­ლებ­სა­თუ­ფო­ რუ­მებ­ში.­ სე­რი­ალ­ში­ იმ­დენ­ჯე­რაა­ „ქალაქი“­ გა­პი­როვ­ნე­ბუ­ლი,­ რომ­ ზოგ­ჯერ­ მთა­ვარ­პერ­სო­ნა­ჟად­სწო­რედ­ტფი­ლისს­ვხე­დავთ­–­ქა­ლაქს,­რო­მელ­შიც­უამ­ რა­ვი­უბე­დუ­რე­ბა­ხდე­ბა,­მაგ­რამ­არც­ერ­თი­არ­მი­დის­მო­ქა­ლა­ქე­თა­გუ­ლე­ბამ­ დე.­სწო­რედ­ამ­პრობ­ლე­მას­ქმნის­ქა­ლა­ქი­სა­და­სი­უ­ჟე­ტის­პა­ნო­რა­მი­ზა­ცი­ა. პერ­სო­ნა­ჟე­ბი­დან,­ რა­ თქმა­ უნ­და,­ მივ­დი­ვართ­ მსა­ხი­ო­ბურ­ ოს­ტა­ტო­ბამ­დე.­ მათ­ მეტ­­­ნაკ­ლე­ბად­ ვენ­დო­ბით,­ ნამ­დ­ვი­ლად­ არ­ გვაგ­რ­ძ­ნო­ბი­ნე­ბენ­ კა­მე­რის­ არ­სე­ბო­ბას,­ მაგ­რამ­ სა­დაც­ გვაქვს­ გი­ორ­გი­ გი­ორ­გა­ნაშ­ვი­ლის­ „სისოდ“­ გარ­ და­სახ­ვის­მშვე­ნი­ე­რი­მა­გა­ლი­თი,­იქ­ვე­ელ­დას­გვცემს­ჟან­დარ­მე­ბი­„გიგო“­და­ „მორდეხიჩი“,­რომ­ლე­ბიც­თით­ქოს­დო­დო­აბა­ში­ძი­სა­და­მი­სი­სა­თა­მა­შო­ჯა­ რის­კა­ცე­ბის­რეპ­ლი­კა­ციაა­„ვერის­უბ­ნის­მე­ლო­დი­ე­ბი­დან“,­მაგ­რამ­ღი­მი­ლის­ მომ­გ­ვ­რე­ლიც­ კი­ არა­ა.­ ესაა­ სა­ში­ნე­ლი­ მა­გა­ლი­თი­ „ვარდისფერი­ პან­ტე­რის“­ და­ მი­სი­ მსგავ­სი­ სუ­ლე­ლი­ პო­ლი­ცი­ე­ლე­ბის­ კი­ნო­­კ­ლი­შე­სი,­ რო­მელ­თაც­ უბ­ რა­ლოდ­არა­ფე­რი­ესაქ­მე­ბათ­დრა­მა­ტულ­სე­რი­ალ­ში.­გარ­და­ამი­სა,­პერ­სო­ნა­ ჟე­ბის­ლექ­სი­კა­ხში­რად­არ­გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბა­ერ­თ­მა­ნე­თის­გან­–­ერთ­ეპი­ზოდ­ში­ ტყე­ში­გა­ვარ­დ­ნი­ლი­ლუ­კა­ამ­ბობს:­„სამზარეულო­ფრან­გუ­ლი,­ყა­ვა­ოს­მა­ლუ­ რი,­იარა­ღი­გერ­მა­ნუ­ლი,­რა­მე­დარ­ჩა­ქარ­თუ­ლი?“,­მე­ო­რე­გან­კი­პროკ­ლა­მა­ ცი­ე­ბის­ავ­ტო­რი­ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლი­ჩი­ვის­„ყველანი­თუ­წა­ვე­დით­ამ­ქვეყ­ნი­დან,­ აქ­ვინ­ღა­დარ­ჩე­ბა“,­–­თა­ნაც­ამ­აზ­რებს­დღე­საც­გა­და­ვაწყ­დე­ბით­ნე­ბის­მი­ერ­ ქუ­ჩა­სა­თუ­ორ­ღო­ბე­ში,­რაც­თა­ვი­სი­სტე­რე­ო­ტი­პუ­ლი­სტი­ლით­ჩა­მო­შო­რე­ბუ­ ლია­დის­ტინ­ქ­ტუ­რო­ბა­სა­და­ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ­სა­ზომს.­ამით­იმის­თქმა­მინ­ და,­რომ­ეროვ­ნუ­ლი­მო­ტი­ვე­ბი­ისევ­მოკ­ლე­ბუ­ლია­გან­ს­ჯას,­ახ­ლე­ბურ­პლან­ში­ გან­ხილ­ვას,­კა­მათს,­მხო­ლოდ­იმას­ვი­გებთ,­რომ­თურ­მე­და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის­ თ­ვის­ იარა­ღი­ გვინ­და,­ მაგ­რამ­ ამ­ იარაღს­ ჭკვი­ა­ნუ­რი­ მოხ­მა­რე­ბა­ სჭირ­დე­ბა,­ თა­ნაც­აჯან­ყე­ბუ­ლებს­გეგ­მა­არ­აქვთ,­ტყვია­რომ­გა­ვარ­დე­ბა,­თურ­მე­ხალ­ხიც­

film

p r i nt


რა არის შესაცვლელი ახალი სეზონიდან სერიალში? ჩვეულებრივ, ყოფით საუბარს მუსიკა უნდა ჩამოშორდეს. პერსონაჟების ფსიქოპორტრეტები დასახვეწია, სცენარი კი, მთლიანად რევოლუციას საჭიროებს.

film

p r i nt

27

მე­რე­აჰ­ყ­ვე­ბათ­და­სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­ხსე­ნე­ბას­მუ­დამ­სენ­ტი­მენ­ტა­ლუ­რი­მუ­სი­კა­ ლუ­რი­აკომ­პა­ნი­მენ­ტი­უნ­და­ერ­თ­ვო­დეს­თან. ნა­ძა­ლა­დე­ვი­ დი­ა­ლო­გე­ბის­ გარ­და,­ პირ­ველ­ ორ­ ეპი­ზოდ­ში­ გა­და­ჭარ­ბე­ბუ­ლა­ დაა­გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი­მუ­სი­კაც­და­იგი­ზოგ­ჯერ­მთა­ვა­რი­გმი­რე­ბის­სა­უ­ბარს­ფა­ რავს,­თუმ­ცა­მომ­დევ­ნო­ეპი­ზო­დებ­ში­ეს­გა­მოს­წო­რე­ბუ­ლი­ა.­ის­რაც­ვერ­და­ი­ფა­ რა,­ესაა­რამ­დე­ნი­მე­ის­ტო­რი­უ­ლი­უზუს­ტო­ბა.­არ­ვფიქ­რობ,­რომ­პერ­სო­ნა­ჟებს­ ზუს­ტად­ძვე­ლი­ეპო­ქის­ენით­უნ­და­ელა­პა­რა­კათ;­არც­იმის­წი­ნა­აღ­მ­დე­გი­ვარ,­ რომ­სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­და­უკ­რა­ი­ნის­ბე­დის­თა­ნა­გან­ც­დის­გა­და­ტა­ნა­მომ­ხ­და­რი­ყო­ მე­19­ სა­უ­კუ­ნე­ში,­ არც­ ის­ ქმნის­ პრობ­ლე­მას,­ რომ­ მე­ეტ­ლე­ იმა­ვე­ დამ­ღ­ლელ­ და­ უინ­ტე­რე­სო­ ამ­ბებს­ ჰყვე­ბა,­ რა­საც­ დღე­ვან­დე­ლი­ თბი­ლი­სე­ლი­ ტაქ­სის­ტე­ ბი.­ მაგ­რამ­ სე­რი­ა­ლის­ შემ­ქ­მ­ნე­ლებ­მა­ „ჟიულ­ ვერ­ნის­ ეფექ­ტი“­ გა­და­ჭარ­ბე­ბუ­ ლად­ გა­მო­ი­ყე­ნეს­ და­ მო­მავ­ლის­ გა­მო­გო­ნე­ბა­ნი­ სა­კ­მაოდ­ მო­უქ­ნე­ლად­ ჩარ­ თეს­სე­რი­ალ­ში.­ერთ­ეპი­ზოდ­ში­ზა­ზა­კო­ლე­ლიშ­ვი­ლის­პერ­სო­ნა­ჟი­აღ­ნიშ­ნავს:­ „სიზმარში­ხომ­იმას­ვხე­დავთ,­რაც­ჩვენს­ქვეც­ნო­ბი­ერ­ში­ა“,­–­ეს­კი­ზიგ­მუნდ­ ფრო­ი­დის­ შე­ხე­დუ­ლე­ბა­ა,­ რო­მელ­მაც­­ წიგ­ნი,­ სა­ხელ­წო­დე­ბით­ „სიზმრების­ ინ­ ტერ­პ­რე­ტა­ცი­ა“,­ მხო­ლოდ­ და­ მხო­ლოდ­ 1899­წელს­გა­მოს­ცა,­მა­შინ­რო­ცა­სე­რი­ ა­ლის­ სი­უ­ჟე­ტი­ რამ­დე­ნი­მე­ წლით­ ად­რე­ 1895­წელს­ვი­თარ­დე­ბა.­ასე­ვე­ერთ­ეპი­ ზოდ­ში­ გა­მომ­ძი­ე­ბე­ლი­ სი­სო­ დამ­ნა­შა­ვე­ ე­ბის­ მი­მარ­თუ­ლე­ბით­ ის­ვ­რის­ მის­ მი­ერ­ მომ­ზა­დე­ბულ­ მო­ლო­ტო­ვის­ კოქ­ტე­ილს,­ რო­მელ­საც­ სი­სოს­ კოქ­ტე­ილ ­ ად­ მო­იხ­სე­ ნი­ებს,­ არა­და­ აღ­ნიშ­ნუ­ლი­ ასა­ფეთ­ქე­ბე­ ლი­სა­შუ­ა­ლე­ბა­1936­1939­წლე­ბის­ეს­პა­ ნე­თის­სა­მო­ქა­ლა­ქო­ომამ­დე­არ­ყო­ფი­ლა­ გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი.­ რა­ არის­ შე­საც­ვ­ლე­ლი­ ახა­ლი­ სე­ზო­ნი­ დან­ სე­რი­ალ­ში?­ ჩვე­უ­ლებ­რივ,­ ყო­ფით­ სა­უ­ბარს­ მუ­სი­კა­ უნ­და­ ჩა­მო­შორ­დეს.­ პერ­სო­ნა­ჟე­ბის­ ფსი­ქო­­პორ­ტ­რე­ტე­ბი­ და­ სახ­ვე­წი­ა,­სცე­ნა­რი­კი­მთლი­ა­ნად­რე­ვო­ ლუ­ცი­ას­ სა­ჭი­რო­ებს.­ თუ­ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­ ბედ­ზე­ სა­ინ­ტე­რე­სოს­ ვე­რა­ფერს­ გვთა­ვა­ზობს­ და­ უკ­ვე­ ფურ­ცელ­ზე­ და­ტა­ნი­ლი­ ქარ­თ­ვე­ლი­ მწერ­ლე­ბის­ აზ­რე­ბის­ გად­მო­ცე­მაც­ არ­ უნ­და­ რე­ჟი­სორს,­ სჯობს,­ და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის­ თე­მა­ტი­კა­ გვერ­დ­ით­ გა­და­დოს.­ მზის­ ენერ­გი­ა­ზე­ მო­სა­უბ­ რე­ჟურ­ნა­ლის­ტი­საკ­მა­რი­სი­ა,­ხო­ლო­ის,­რაც­ქარ­თ­ვე­ლებს­არ­გა­მო­უ­გო­ნი­ათ,­ ჯობს,­ ასე­ვე­ გვერ­დ­ზე­ გა­დავ­დოთ­ ჟან­დარ­მე­რი­ის­ „იუმორისტულ“­ ჩა­ნარ­თებ­ თან­ ერ­თად.­ GDS­ს­ სე­რი­ა­ლე­ბის­ პრო­დუ­სერ­თა­ და­ კრე­ა­ტორ­თა­ კი­დევ­ ერ­თი­ დი­დი­ ნაკ­ლი­ ისა­ა,­ რომ­ თით­ქ­მის­ პა­რა­ლე­ლუ­რად­ მიმ­დი­ნა­რე­ სე­რი­ა­ლებ­ში­ მსა­ხი­ო­ბე­ბის­რეკ­რუ­ტი­რე­ბა­ხდე­ბა­ერ­თი­დან­მე­ო­რე­ში,­ეს­კი­ნაკ­ლე­ბად­მომ­გე­ ბი­ა­ნი­ა,­გან­სა­კუთ­რე­ბით­მა­შინ,­რო­ცა­საქ­მე­წამ­ყ­ვან­რო­ლებს­ეხე­ბა. სა­ბო­ლოო­ ჯამ­ში,­ აღ­ნიშ­ნუ­ლი­ სე­რი­ა­ლე­ბის­ და­ სხვა­ სა­მო­მავ­ლო­ პრო­დუქ­ ცი­ის­წარ­მა­ტე­ბა­მა­ინც­იმა­ზე­იქ­ნე­ბა­და­მო­კი­დე­ბუ­ლი,­თუ­რამ­დე­ნად­მო­ა­ხერ­ ხებს­ GDS­ და­მო­უ­კი­დე­ბელ,­ კო­მერ­ცი­ულ­ ერ­თე­უ­ლად­ ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას,­ რო­ მე­ლიც­კონ­კუ­რენ­ცი­ა­სა­და­ქარ­თუ­ლი­პრო­დუქ­ტის­სა­ერ­თა­შო­რი­სო­ბა­ზარ­ზე­ გა­ტა­ნა­ზე­ იქ­ნე­ბა­ ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი.­ს­ხ­ვა­ შემ­თხ­ვე­ვა­ში,­ „შეცდომებზე­ სწავ­ ლა“­და­„განვითარება“­უბ­რა­ლოდ­ცა­რი­ელ­ტერ­მი­ნე­ბად­დარ­ჩე­ბა.­⣿


~ა

ავი~

ქალები (სა)ზღვარზე

28

[­ნინო­კალანდია­]

წყლის­ ძა­ლას­ ყვე­ლა­ ვა­ღი­ა­რებთ.­ წყლის­ ნა­პირ­ზე­ სი­ცოცხ­ლე­ იწყე­ ბა.­ადა­მი­ა­ნი­ცდი­ლობს,­წყალ­თან­ახ­ლოს­და­სახ­ლ­დეს,­თუმ­ცა­წყალს­ სი­ცოცხ­ლის­ წა­ღე­ბაც­ შე­უძ­ლი­ა.­ წყალ­ზე­ გა­დე­ბუ­ლი­ ხი­დი­ ორ­ ნა­პირს­ აკავ­ში­რებს,­ან­კონ­ფ­ლიქ­ტის­ზო­ნა­ში­წყალ­გამ­ყო­ფად­იქ­ცე­ვა.­ მდი­ნა­რე­ ენ­გუ­რი­ და­სავ­ლეთ­ სა­ქარ­თვ ­ ე­ლო­ში­ მო­ე­დი­ნე­ბა,­ სა­თა­ვეს­ მყინ­ვარ­ენ­გურ­ზე­იღებს­და­სწო­რედ­აფხა­ზე­თის­ე.წ­საზღ­ვარს­მი­უყ­ ვე­ბა.­უკ­ვე­ორ­ათე­ულ­ზე­მე­ტი­წე­ლი­ა,­ეს­წყა­ლი­აფხა­ზე­თის­ტე­რი­ტო­ რი­ა­ზე­დარ­ჩე­ნილ­ქარ­თ­ვე­ლებს­ჩა­ხერ­გი­ლი­გზის­გა­და­ლახ­ვა­ში­ეხ­მა­ რე­ბა.­ ეს­ ჰგავს­ ცურ­ვას,­ რო­მე­ლიც­ აგერ­ უკ­ვე­ წლე­ბი­ა,­ უსას­რუ­ლოდ­ გრძელ­დე­ბა­და,­ძი­რი­თა­დად,­ეს­წყა­ლი­ქა­ლე­ბის­ის­ტო­რი­ებს­ინა­ხავს­ –­მათ­ამ­ბებს,­ვინც­გა­და­ა­დგი­ლე­ბა­ში­მა­მა­კა­ცებ­ზე­ნაკ­ლე­ბად­შეზღუ­ დუ­ლე­ბი­არი­ან,­წყალს­უფ­რო­მიჩ­ვე­უ­ლე­ბიც­და­წყლის­იმედ­ზე­მყოფ­ ნიც.­ენ­გუ­რის­ხი­დი­მათ­წარ­სულ­სა­და­აწ­მ­ყოს­აკავ­ში­რებს,­იმას,­რაც­ ოდეს­ღაც­ჰქონ­დათ,­ახ­ლა­არ­აქვთ,­მაგ­რამ­ცხოვ­რე­ბა­გრძელ­დე­ბა­და­ ახა­ლი­ცხოვ­რე­ბის­გზა­ენ­გუ­რის­წყალ­ში­ვე­გა­დის. ჟურ­ნა­ლის­ტი­სა­და­რე­ჟი­სო­რის­ანუ­ნა­ბუ­კი­ას­დე­ბი­უ­ტი,­დო­კუ­მენ­ტუ­ რი­ ფილ­მი­ „ქალები,­ რომ­ლე­ბიც­ ცუ­რა­ვენ“­ სწო­რედ­ ენ­გუ­რის­ წყლის­ ორი­ვე­ნა­პირ­ზე­მიმ­დი­ნა­რე­მოვ­ლე­ნე­ბის­ასახ­ვა­ა,­ადა­მი­ა­ნუ­რი­ის­ტო­ რი­ე­ბით,­ რო­მელ­თა­ ყო­ვედღი­უ­რო­ბა­ ენ­გუ­რის­ ხიდ­ზე­ გა­დის:­ სა­არ­სე­ ბო­მი­ნი­მუ­მის­თ­ვის,­ახ­ლობ­ლე­ბის­მო­ნა­ხუ­ლე­ბის,­ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის­და­ ცხოვ­რე­ბის­გაგ­რ­ძე­ლე­ბის­სა­ხე­ლით. ფილ­მის­იდეა­ანუ­ნას­მი­სი­მე­გობ­რის­ქცე­ვამ­მი­ა­წო­და,­რო­დე­საც­ისი­ ნი­ერ­თად­სე­ირ­ნობ­დნ ­ ენ­სვა­ნეთ­ში,­ენ­გუ­რის­ნა­პირ­ზე.­ „ენგურის­ნა­პირს­გა­ვუ­ყე­ვით.­რა­ღაც­მო­მენ­ტ­ში­და­ვი­ნა­ხე,­რომ­ჩე­მი­მე­ გო­ბა­რი­წყლის­პირ­ზე­ა,­ზის­და­ელა­პა­რა­კე­ბა­წყალს:­„ჩემო­წყა­ლო,­ჩე­მი­ ეგ­ნუ­რი­ხარ,­არ­მი­ღა­ლა­ტებ,­მო­მეხ­მა­რე­ბი“.­ეს­წყლის­შე­ლოც­ვა­ძა­ლი­ან­ ემო­ცი­უ­რი­იყო.­და­ვიწყე­ამ­აზ­რის­მომ­წი­ფე­ბა,­ფიქ­რით­მი­ვე­დი­საზღ­ვ­რ­ თან­და­ქა­ლებ­თან,­რომ­ლე­ბიც­ენ­გურს­სახ­ლე­ბამ­დე­მიჰ­ყ­ვე­ბი­ან“. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­ კი­ნე­მა­ტოგ­რა­ფი­ის­ ეროვ­ნუ­ლი­ ­ცენ­ტ­რის­ მი­ერ­ 2015­ წელს­სრულ­მეტ­რა­ჟი­ა­ნი­და­მოკ­ლე­მეტ­რა­ჟი­ა­ნი­დო­კუ­მენ­ტუ­რი­ფილ­მის­ წარ­მო­ე­ბის­და­სა­ფი­ნან­სებ­ლად­გა­მოცხა­დე­ბუ­ლი­კონ­კურ­სის­გა­მარ­ჯ­ვე­

film

p r i nt


~

ია~

29

film

p r i nt


30

~ა

ავი~

ბუ­ლე­ბი­29­აპ­რილს­გა­მოვ­ლინ­დ­ნენ.­ანუ­ნა­ბუ­კი­ას­ფილ­მი­შერ­ჩე­უ­ლი­10­პრო­ ექ­ტი­დან­ ერ­თ­ერ­თი­ იქ­ნე­ბა,­ რომ­ლის­ პრო­დუ­სე­რიც­ თი­ნა­თინ­ ყაჯ­რიშ­ვი­ლი­ა.­ ფილ­მის­გა­და­ღე­ბე­ბი­კონ­ფ­ლიქ­ტის­ზო­ნა­ში,­საზღ­ვ­რის­პი­რა­სო­ფელ­ში­მიმ­დი­ნა­ რე­ობს.­ამ­ეტა­პის­თ­ვის­რე­ჟი­სორს­ძი­რი­თა­დი­მა­სა­ლა­გა­და­ღე­ბუ­ლი­აქვს,­თუმ­ ცა­პრო­ცე­სი,­რო­მე­ლიც­კონ­ფ­ლიქ­ტის­ზო­ნა­ში­მცხოვ­რე­ბი­ადა­მი­ა­ნე­ბის­ის­ტო­რი­ ას­ასა­ხავს,­მა­ნამ­დე­გაგ­რ­ძელ­დე­ბა,­სა­დამ­დეც­იქ­ნე­ბა­კონ­ფ­ლიქ­ტი,­რად­გა­ნაც­ თი­თო­ე­უ­ლი­დღე­იმ­დე­ნად­ჰგავს­ერ­თ­მა­ნეთს,­რამ­დე­ნა­დაც­გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბა: „ეს­ ადა­მი­ა­ნე­ბი­ ში­ნა­გა­ნად­ უკ­ვე­ მი­ეჩ­ვივ­ნენ,­ რომ­ რა­ღაც­ რთულ­დე­ბა...­ რთულ­დე­ბა­ და­ ყო­ველ­თ­ვის­ პო­უ­ლო­ბენ­ გა­სას­ვ­ლელს.­ იქ­ გა­ვაც­ნო­ბი­ე­რე,­ თუ­რამ­დე­ნი­სიმ­ძი­მის,­შრო­მის,­ჯა­ფის­გა­და­ტა­ნა­უწევს­ამ­ხალხს,­ეს­არის­ თვით­გა­დარ­ჩე­ნის­თვ ­ ის­ბრძო­ლა“.­ გა­დამ­ღე­ბი­ ჯგუ­ფი­ ზაფხულ­ში­ სო­ფელ­ ხურ­ჩა­ში­ ცხოვ­რობ­და,­ რა­თა­ იქა­ურ­ მო­სახ­ლე­ო­ბას­ ბა­რი­ე­რი­ არ­ შექ­მ­ნო­და.­ დო­კუ­მენ­ტუ­რი­ ფილ­მის­ სპე­ცი­ფი­კი­ დან­გა­მომ­დი­ნა­რე,­სა­ჭი­რო­იყო­ადა­მი­ა­ნე­ბის­მაქ­სი­მა­ლუ­რი­ნდო­ბა,­რა­თა­კა­ მე­რას­ არა­ წი­ნას­წარ­ და­ყე­ნე­ბუ­ლი­ და­ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი,­ ფა­სა­დუ­რი­ რე­ა­ლო­ბა­ გა­და­ე­ღო,­არა­მედ­ის,­რაც­ახ­ლა­და­ამ­წუ­თას­იქ­ხდე­ბა.­ „კონფლიქტურ­ზო­ნა­ში­მუ­შა­ო­ბა­ურ­თუ­ლე­სი­პრო­ცე­სი­ა,­სულ­სხვა­ტემ­პი­ა,­ სხვა­ თავ­დაც­ვის­ სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი­ და­ პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა;­ დო­კუ­მენ­ტუ­რი­ ფილ­ მის­თ­ვის­რეს­პო­დენ­ტე­ბის­გახ­ს­ნა­ისე­დაც­რთუ­ლი­ა,­ხო­ლო­რო­ცა­ადა­მი­ა­ნის­ სი­ცოცხ­ლე­დევს­სას­წორ­ზე,­მი­სი­კონ­კ­რე­ტუ­ლი­მო­საზ­რე­ბის­ან­თუნ­დაც­ერთ­ კად­რ­ში­ გა­მო­ჩე­ნის­ გა­მო­ –­ ორ­მა­გად­ რთულ­დე­ბა.­ მუ­დამ­ გა­ფიქ­რებს­ მა­თი­ უსაფ­რ­თხო­ე­ბის­სა­კითხი,­რად­გა­ნაც­მე­ფილმს­გა­და­ვი­ღებ­და­წა­მო­ვალ,­ისი­ ნი­კი­იქ­რჩე­ბი­ან,­მა­თი­ცხოვ­რე­ბა­იქ­გრძელ­დე­ბა.­ამი­ტომ,­სულ­ვფიქ­რობ­დი­ იმა­ზე,­რომ­არ­ჩა­მე­დი­ნა­რა­ი­მე,­რაც­ხვალ­პრობ­ლე­მას­შე­უქ­მ­ნი­და­მათ.­არა­ ფე­რი­მი­ღირს­ამად.­ ად­გი­ლი­სა­ვაჭ­რო­­ე­კო­ნო­მი­კურ­ზო­ნად­არის­ქცე­უ­ლი­–­ბევ­რი­სა­ვაჭ­რო­ობი­ ექ­ტით,­ხშირ­შემ­თხ­ვე­ვა­ში,­ეს­არა­ლე­გა­ლუ­რი­გა­რი­გე­ბე­ბი­ა.­ამის­გა­მოც,­გა­ დამ­ღე­ბის­მი­მართ­აგ­რე­სია­აქვთ,­არ­სურთ­კა­მე­რით­გა­და­ღე­ბა­და­გა­შუ­ქე­ბა.­ თუმ­ცა­იმა­საც­ხვდე­ბი,­რომ­ამ­ადა­მი­ა­ნებს­არ­ჩე­ვა­ნის­უფ­ლე­ბა­არ­აქვთ,­სო­ ცი­ა­ლურ­მა­პრობ­ლე­მებ­მა­აიძუ­ლა­ისი­ნი­იმ­გა­რე­მოს­და­სი­ტუ­ა­ცი­ას­მო­ერ­გონ­ და­იმოქ­მე­დონ­ისე,­რო­გორც­ყო­ვედღი­უ­რო­ბა­კარ­ნა­ხობთ“.­ ანუ­ნა­ ბუ­კი­ას­ ობი­ექ­ტი­ვი­ ასა­ხავს­ საზღ­ვარ­ზე­ მცხოვ­რე­ბი­ ადა­მი­ა­ნე­ბის­ ის­ ტო­რი­ას.­ ისი­ნი­ რუ­სი­ ჯა­რის­კა­ცე­ბის­ ბლოკ­პოსტს­ ყო­ვედღი­უ­რად­ სა­კუ­თა­რი­ სახ­ლის­ ეზო­დან­ უყუ­რე­ბენ.­ ეს­ ადა­მი­ა­ნე­ბი­ ომ­ში­ დღემ­დე­ არი­ან­ ჩარ­თუ­ლე­ ბი,­რად­გა­ნაც­მათ­თ­ვის­კონ­ფ­ლიქ­ტი­ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბა­ა;­მათ­თ­ვის­არა­ფე­რი­

film

p r i nt


film

p r i nt

31

დას­რუ­ლე­ბუ­ლა,­ყო­ვე­ლი­ახა­ლი­დღე­ომის­პირ­ვე­ლი­დღის­შეხ­სე­ნე­ბა­ა.­ „ბევრი­მათ­გა­ნი­არ­იღებს­იმ­აფხა­ზურ­­­რუ­სულ­სა­ბუთს,­რო­მელ­საც­არი­გე­ ბენ,­იმ­მო­ტი­ვით,­რომ­რაც­უფ­რო­მე­ტი­იქ­ნე­ბა­ამ­სა­ბუ­თის­მფლო­ბე­ლი,­მით­ ნაკ­ლე­ბი­იქ­ნე­ბა­სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­მო­ქა­ლა­ქე­იმ­ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე,­ამი­ტო­მაც­ურ­ ჩევ­ნი­ათ,­ჩუ­მად­იმოძ­რა­ონ­საზღ­ვარ­ზე­და­დარ­ჩ­ნენ­შე­უმ­ჩ­ნე­ველ­ნი“.­ ფილ­მის­ცენ­ტ­რა­ლუ­რი­ხა­ზი­ერთ­კონ­კ­რე­ტულ­ოჯახ­ზე­გა­დის,­რომ­ლის­წევ­ რე­ბი­აფხა­ზე­თი­დან­არი­ან­და­ამ­ჟა­მად­თბი­ლის­ში­ცხოვ­რო­ბენ,­თუმ­ცა­ყო­ველ­ ზაფხულს­კონ­ფ­ლიქ­ტის­ზო­ნა­ში­ჩა­დი­ან­და­საზღ­ვარს­კვე­თენ. „ამ­ ოჯახს,­ სხვე­ბის­ მსგავ­სად,­ ძა­ლი­ან­ ბევ­რი­ დი­ლე­მა­ აქვს;­ მიჩ­ვე­უ­ლე­ბი­ არი­ან­პა­ტა­რა­სივ­რ­ცეს,­ამ­ხე­ლა­ქა­ლა­ქი,­ამ­ტემ­პით­და­მოთხოვ­ნე­ბით­მათ­ თ­ვის­ახა­ლი­ა,­ბევ­რი­რა­მის­სწავ­ლა­უწევთ,­კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის­თა­ვი­დან­დაწყე­ბა.­ სა­მი­შვი­ლი­დან­ორი­უკ­ვე­სტუ­დენ­ტი­ა,­ერ­თი­სკო­ლას­ამ­თავ­რებს.­ამ­ოჯახს­ მუ­დამ­თან­ახ­ლავს­ერ­თ­გ­ვა­რი­რო­მან­ტიზ­მი,­რო­მე­ლიც­მა­მის­გან­დაჰ­ყ­ვე­ბათ­ –­ მი­სი­ ლტოლ­ვა­ ბუ­ნე­ბი­სად­მი,­ ლი­ტე­რა­ტუ­რი­სად­მი­ შვი­ლებ­შიც­ ვლინ­დე­ბა.­ მა­მა­ცდი­ლობს,­დათ­რ­გუ­ნოს­პრაგ­მა­ტიზ­მი­თა­ვის­გარ­შე­მო­და­შვი­ლებს­რა­ ღაც­იდე­ა­ლის­ტუ­რი­შთა­უ­ნერ­გოს.­დე­და­კი­ხი­დი­და­ფა­რი­ა,­რო­მელ­მაც­რა­ ღაც­ მან­ქა­ნე­ბით­ შვი­ლე­ბის­ უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა,­ მათ­თ­ვის­ გა­ნათ­ლე­ბის­ მი­ცე­მა­ და­მო­მავ­ლის­და­სახ­ვა­შეძ­ლო.­რო­დე­საც­ამ­ოჯა­ხის­ერ­თ­ერთ­წევრს­ვუ­ყუ­ რებთ,­რო­მე­ლიც­სა­ოც­რად­ას­რუ­ლებს­ჯე­ნის­ჯოპ­ლი­ნის­სიმ­ღე­რებს­და­ამ­ჟა­ მად­ცნო­ბილ­ბენ­დ­ში­მღე­რის,­რთუ­ლია­წარ­მო­იდ­გი­ნო,­რა­გზას­გა­დის­კონ­ ფ­ლიქ­ტის­ზო­ნამ­დე,­მე­რე­იქ­გა­დას­ვ­ლი­სა­და­უკან­დაბ­რუ­ნე­ბი­სას.­ეს­იქ­ნე­ბა­ ფილ­მი­იმა­ზე,­თუ­რო­გორ­ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბა­ეს­ადა­მი­ა­ნე­ბი­მათ­მა­ის­ტო­რი­ამ“.­ მთვა­რი­კი,­რა­საც­ანუ­ნა­მა­ყუ­რე­ბელს­არ­შეს­თა­ვა­ზებს,­იქ­ნე­ბა­სენ­ტი­მენ­ტა­ ლუ­რი­ის­ტო­რია­აფხა­ზე­თი­დან­–­ის­ტო­რი­ე­ბი,­რომ­ლე­ბიც­ბევ­რ­ჯერ­მოგ­ვის­მე­ ნია­და­გვი­ნა­ხავს. „მე­თა­ვად­ვარ­აფხა­ზე­თი­დან­და­მჯე­რა,­რომ­თუ­ამ­ის­ტო­რი­ე­ბის­გა­აზ­რე­ბა­ გვსურს,­სხვა­დას­ხ­ვა­კუთხი­დან­უნ­და­შევ­ხე­დოთ­მათ.­პი­რი­ქით­წარ­მო­მიდ­გე­ ნი­ა,­ეს­არის­სა­ო­ცა­რი­ის­ტო­რია­ადა­მი­ა­ნე­ბის,­რომ­ლე­ბიც­არი­ან­და­უს­რუ­ლე­ ბელ­ომ­ში­შე­სუ­ლე­ბი­და­ამ­ვი­თა­რე­ბა­ში­ის­წავ­ლეს­თვით­გა­დარ­ჩე­ნა.­თა­ვად­ ეს­ 20­ წე­ლი­ იქ­ცა­ უკ­ვე­ მო­რე­ვად­ და­ ამ­ დი­ნე­ბის­ სა­წი­ნა­აღ­მ­დე­გოდ­ ცუ­რა­ვენ­ ფილ­მის­გმი­რე­ბიც.­ენ­გუ­რი­არის­დამ­ცა­ვიც,­საფ­რ­თხის­შემ­ც­ვე­ლიც,­და­მა­კავ­ ში­რე­ბე­ლიც­ და­ საზღ­ვა­რიც.­ ენ­გუ­რის­ ტემ­პ­ზეა­ მა­თი­ ცხოვ­რე­ბა­ აწყო­ბი­ლი­ –­ ხან­შრე­ბა­და­მო­წან­წ­კა­რებს,­ხა­ნაც­ისე­ადიდ­დე­ბა,­რომ­კე­ტავს­გზებს.­ბევ­რი­ აქვთ­სათ­ქ­მე­ლი­და­ახ­ლა­აქვთ­მდუ­მა­რე­ბის­პე­რი­ო­დი;­ვფიქ­რობ,­ესეც­ასახ­ ვა­ა,­და­ი­ღალ­ნენ­და­და­დუმ­დ­ნენ,­ეს­უნ­და­გა­და­მე­ღო“.­­⣿


~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

თინას კინო [­მა­კა­კევ­ლიშ­ვი­ლი­]

არცთუ­ ისე­ ხში­რი­ა,­ თუმ­ცა,­ ბო­ლო­ დრო­ის­ სი­ახ­ლე­ე­ბის­ გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით,­ თა­ნა­მედ­რო­ვე­ქარ­თუ­ლი­კი­ნოს,­მით­უფ­რო­ქარ­თუ­ლი­დო­კუ­მენ­ტუ­რი­კი­ნოს­ის­ ტო­რი­ის­ფურ­ც­ლებ­ზე­იმ­ქარ­თ­ველ­რე­ჟი­სორ­თა­გვა­რე­ბი­იწე­რე­ბა,­რომ­ლებ­მაც­ მრა­ვალ­სა­ერ­თა­შო­რი­სო­პრო­ექ­ტ­სა­თუ­ფეს­ტი­ვალ­ზე­დიდ­წარ­მა­ტე­ბას­მი­აღ­წი­ ეს.­ქარ­თ­ვე­ლი­რე­ჟი­სო­რი­თი­ნა­თინ­გურ­ჩი­ა­ნი­ამ­ის­ტო­რი­ის­გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი­ ნა­წი­ლი­ა.­ კი­ნო­წარ­მა­ტე­ბა­ მის­ ცხოვ­რე­ბა­ში­ ბავ­შ­ვო­ბა­ში,­ 7­8­ წლის­ ასაკ­ში­ და­ იწყო.­თა­ნაკ­ლა­სელ­თან­და­დე­ბუ­ლი­„ნიძლავი“,­100­სა­ღეჭ­რე­ზინ­„პედროზე“,­ რომ­ის­აუცი­ლებ­ლად­კი­ნო­რე­ჟი­სო­რი­გახ­დე­ბო­და,­მო­გე­ბუ­ლი­აქვს.­იმის­სურ­ ვი­ლიც,­რაც­მის­გარ­შე­მო­იყო­–­ცხოვ­რე­ბა­და­რე­ა­ლო­ბა­–­ყვე­ლა­ფე­რი­კი­ნოდ­ექ­ ცი­ა,­სწო­რედ­ბავ­შ­ვო­ბი­დან­იღებს­სა­თა­ვეს.­თბი­ლის­ში­და­ბა­დე­ბუ­ლი­რე­ჟი­სო­რი,­ 19­ წლის­ ასაკ­ში­ სას­წავ­ლებ­ლად­ გერ­მა­ნი­ა­ში­ მი­დის­ და­ ბა­ბელ­ს­ბერ­გის­ კი­ნო­ ა­კა­დე­მი­ა­ში,­მხატ­ვ­რუ­ლი­და­დო­კუ­მენ­ტუ­რი­კი­ნოს­რე­ჟი­სუ­რის­სპე­ცი­ა­ლო­ბით,­ კი­ნო­სა­რე­ჟი­სო­რო­ფა­კულ­ტეტს­ამ­თავ­რებს.­„დაახლოებით­ოცი­წე­ლი­ა,­ამ­ორ­ ქვე­ყა­ნას­შო­რის­ვმოძ­რა­ობ­და­თავს­ორი­ვე­გან­სახ­ლ­ში­ვგრძნობ.“­ თი­ნა­თინ­ გურ­ჩი­ა­ნის­ ფილ­მ­მა­ „მანქანა,­ რო­მე­ლიც­ ყვე­ლა­ფერს­ გა­აქ­რობს“­ ძა­ლი­ან­ მოკ­ლე­ ვა­და­ში­ სა­ფეს­ტი­ვა­ლო­ ჩვე­ნე­ბე­ბი­სა­ და­ გა­მარ­ჯ­ვე­ბე­ბის­ უპ­ რე­ცე­დენ­ტო­ რა­ო­დე­ნო­ბას­ მი­აღ­წი­ა.­ სა­ერ­თა­შო­რი­სო­ კი­ნო­ას­პა­რეზ­ზე­ „კარგ­ სა­ვი­ზი­ტო“­ბა­რა­თად­ჩა­ფიქ­რე­ბულ­მა­დო­კუ­მენ­ტურ­მა­სუ­რათ­მა,­13­პერ­სო­ნა­ ჟი­თა­და­13­„ნატურალური“­ამ­ბით,­მსოფ­ლი­ოს­უამ­რა­ვი­ფეს­ტი­ვა­ლის­ჟი­უ­რი­ და­მა­ყუ­რე­ბე­ლი­მო­ხიბ­ლა.­

ნი­ო­ნი,­ამ­ს­ტერ­და­მი,­სან­დენ­სი... რე­ჟი­სო­რის­ კი­დევ­ ერ­თი­ პრო­ექ­ტის­ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი­ და­საწყი­სი­ დიდ­ ინ­ტე­ რესს­ იწ­ვევს­ და­ მო­ლო­დი­ნებს­ ამ­ძაფ­რებს.­ „ნიონის­ დო­კუ­მენ­ტუ­რი­ კი­ნოს­ ფეს­ტი­ვა­ლი­ ათ­წ­ლე­უ­ლე­ბის­ მან­ძილ­ზე­ სა­ავ­ტო­რო­ კი­ნოს­ უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნეს­ კი­ნო­ფეს­ტი­ვა­ლად­ით­ვ­ლე­ბო­და.­რო­დე­საც­გა­ვი­გეთ,­რომ­ის­ქარ­თულ­კი­ნო­ზე­ ფო­კუსს­ ამ­ზა­დებ­და­ და­ ახალ­ პრო­ექ­ტებს­ ეძებ­და­ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან,­ გა­დავ­ წყ­ვი­ტეთ,­ ჩვე­ნი­ წვლი­ლი­ შეგ­ვე­ტა­ნა­ ქვეყ­ნის­ ღირ­სე­უ­ლად­ წარ­მო­სა­ჩე­ნად.­ ჩვე­ნი­პრო­ექ­ტი­სა­უ­კე­თე­სოდ­ცნეს.­ამის­შემ­დეგ­უკ­ვე­და­ფი­ნან­სე­ბა­მი­ვი­ღეთ­ ამ­ს­ტერ­და­მის­ სა­ერ­თა­შო­რი­სო­ კი­ნო­ფეს­ტი­ვა­ლის­ იდ­ფა­­ბერ­ტა­ ფონ­დის­გან­ (IDFA­Bertha­ Fund),­ ამ­ თვე­ში­ პა­სუხს­ ვე­ლო­დე­ბით­ სან­დენ­სის­გან­ და­ სხვა­ ფონ­დებ­შიც­ ვა­პი­რებთ­ შე­ტა­ნას.­ ARTE­სთან­ შე­თან­ხ­მე­ბა­ უკ­ვე­ მიღ­წე­ულ ­ ი­ გვაქვს“.­მი­უ­ხე­და­ვად­იმი­სა,­რომ­პრო­ექტს­მსხვი­ლი­საპ­რო­დუ­სე­რო­კომ­პა­ ნი­ე­ბი­დან­კოპ­რო­დუქ­ცი­ის­შე­თა­ვა­ზე­ბა­აქვს,­რე­ჟი­სო­რი­და­ჯგუ­ფი­სა­ბო­ლოო­ თან­ხ­მო­ბას­არ­იძ­ლე­ვა.­ამით­ცდი­ლო­ბენ­მი­ნი­მუ­მამ­დე­შე­ამ­ცი­რონ­სხვა­ქვეყ­ ნე­ბი­სა­და­სხვა­პარ­ტ­ნი­ო­რე­ბის­პრო­ექ­ტ­ში­მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის­რიცხ­ვი,­რა­თა­ეს­ ავ­ტორ­თა­სა­ბო­ლოო­უფ­ლე­ბებ­ზე­არ­აისა­ხოს.­შე­მოდ­გო­მის­ბო­ლოს­თ­ვის­რე­ ჟი­სო­რი­სა­ბო­ლოო­გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბას­მი­ი­ღებს.­

film

p r i nt

ფოტო:­ხათუნა­ხუციშვილი­

32

დასაწყისი­–­საღეჭი­რეზინი­„პედრო“


33

film

p r i nt


34

გმი­რე­ბი „სიყვარული­ და­ ერო­ტი­კა,­ მო­გო­ნე­ბე­ბი,­ რომ­ლე­ბიც­ ცხოვ­რე­ბის­ სა­ღა­ მოს­ ჟამს­ გვრჩე­ბა“,­ –­ ასე­ ახა­სი­ა­თებს­ თი­ნა­თინ­ გურ­ჩი­ა­ნი­ ახა­ლი­ ფილ­მის­ „სატრფიალო.­პას­ტო­რა­ლის“­თე­მას­და­აღ­ნიშ­ნავს,­რომ­ფილ­მ­ში­გა­მო­ყე­ნე­ ბუ­ლი­იქ­ნე­ბა­სიყ­ვა­რუ­ლის­თე­მა­ზე­შექ­მ­ნი­ლი­ქარ­თუ­ლი­ფოლ­კ­ლო­რი­და­სპე­ ცი­ფი­კუ­რი­ეროვ­ნუ­ლი­სა­სიყ­ვა­რუ­ლო­ტრა­დი­ცი­ე­ბი.­სა­ინ­ტე­რე­სო­ა,­რომ­ფილ­ მის­გმი­რე­ბი­მო­ხუ­ცე­ბი­იქ­ნე­ბი­ან. პერ­სო­ნა­ჟე­ბი­სად­მი­ რე­სი­ჟო­რის­ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი­ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა­ ახა­ ლი­ არ­ არის,­ ეს­ მის­ წი­ნა­ ფილ­მ­შიც­ კარ­გად­ ჩანს­ („მანქანა,­ რო­მე­ლიც­ ყვე­ ლა­ფერს­ გა­აქ­რობს“).­ „როდესაც­ დი­დი­ ხნის­ შემ­დეგ­ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში­ დავ­ბ­ რუნ­დი,­ჩე­მი­პირ­ვე­ლი­მხატ­ვ­რუ­ლი­ფილ­მის­მო­სამ­ზა­დებ­ლად,­აღ­მო­ვა­ჩი­ნე,­ რომ­სა­ხე­ე­ბი,­რომ­ლე­ბიც­ჩემს­ირ­გვ ­ ­ლივ­იყო,­სხვა­ინ­ფორ­მა­ცი­ას­ინა­ხავ­და,­ სხვა­ ის­ტო­რი­ებს­ ჰყვე­ბო­და,­ ვიდ­რე­ ჩე­მი­ ჩა­ფიქ­რე­ბუ­ლი­ ფილ­მე­ბი.­ ამი­ტომ­ გა­დავ­წყ­ვი­ტე,­ გა­მე­კე­თე­ბი­ნა­ ფილ­მი­ რე­ა­ლუ­რი­ ადა­მი­ა­ნე­ბის­ რე­ა­ლუ­რი­ ის­ ტო­რი­ე­ბით,­ ფირ­ზე­ გად­მო­მე­ტა­ნა­ „მათი“­ კი­ნო.­ გა­მო­ვაცხა­დეთ­ ქას­თინ­გი,­ რო­მელ­ზეც­მო­ვიწ­ვი­ეთ­ყვე­ლა,­ვინც­თვლი­და,­რომ­მა­თი­ცხოვ­რე­ბა,­მა­თი­ის­ ტო­რი­ე­ბი,­მა­თი­ყო­ფა­„კარგ­კი­ნოს“­გა­ა­კე­თებ­და.“­გა­დამ­ღე­ბი­ჯგუ­ფის­დიდ­მა­ პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბამ­ფილ­მის­გმი­რე­ბის­მი­მართ,­რომ­ლე­ბიც­თა­ვი­ან­თი­ცხოვ­ რე­ბის­გა­სა­ზი­ა­რებ­ლად­რე­ჟი­სო­რის­კა­მე­რის­ობი­ექ­ტივ­ში­მო­ექ­ც­ნენ,­თა­ვი­სი­ შე­დე­გი­ გა­მო­ი­ღო...­ ისი­ნი­ 150­ ქვეყ­ნის­ მა­ყუ­რე­ბელ­მა­ გა­იც­ნო.­ „გადაღების­ პრო­ცეს­ში­ვე­ვხე­დავ­დით,­რომ­ძა­ლი­ან­ემო­ცი­უ­რი­მა­სა­ლა­გვიგ­როვ­დე­ბო­და,­ რო­მე­ლიც­გულ­გ­რილს­არც­ერთს­არ­გვტო­ვებ­და.­ჩვე­ნი­გა­დამ­ღე­ბი­გუნ­დის­ წევ­რე­ბი­გერ­მა­ნი­ი­დან­იყ­ვ­ნენ­და­ქარ­თუ­ლი­ენა­არ­ეს­მო­დათ,­მაგ­რამ­ისი­ნი­ უსიტყ­ვო­დაც­ ზუს­ტად­ გრძნობ­დ­ნენ­ „კარგ“­ და­ ავ­თენ­ტურ­ გმი­რებს­ და­ მათ­ ემო­ცი­ებს.­ ამით­ უკ­ვე­ გა­და­ღე­ბის­ პრო­ცეს­ში­ვე­ იტეს­ტე­ბო­და­ ჩვე­ნი­ მა­სა­ლა­ „უცხო“­მა­ყუ­რე­ბელ­ზე.“­ „სატრფიალო.­პას­ტო­რა­ლიც“­ელის­თა­ვის­გმი­რებს...­ ­პრო­ცე­სი­დაწყე­ბუ­ლი­ა;­რო­გორც­მა­შინ,­რე­ჟი­სო­რი­ფილ­მის­გმი­რე­ბის­ქას­ თინ­გის­ გა­მოცხა­დე­ბას­ რე­გი­ო­ნუ­ლი­ და­ ცენ­ტ­რა­ლუ­რი­ მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით­ აპი­რებს.­სექ­ტემ­ბ­რის­ბო­ლო­კვი­რა­ში­გა­დამ­ღე­ბი­ჯგუ­ფი­გერ­მა­ნი­იდ ­ ან­ჩა­მო­ ვიდა­და­ფილ­მის­პირ­ვე­ლი­ნა­წი­ლის­გა­და­ღე­ბაც­და­იწყო.­რე­ჟი­სო­რის­გათ­ვ­ ლით,­გა­და­ღე­ბე­ბი­ზაფხულ­ში­უნ­და­დას­რულ­დეს.­

იდეა თი­ნა­თინ­გურ­ჩი­ა­ნის­ინ­ს­პი­რა­ცია­ცხოვ­რე­ბი­დან­მო­დის.­ნამ­დ­ვი­ლი­გმი­რე­ბი­ თა­და­ის­ტო­რი­ე­ბით­შექ­მ­ნი­ლი­ფილ­მე­ბი­მის­თ­ვი­საც­და­მა­ყუ­რებ­ლის­თ­ვი­საც,­ რე­ა­ლურ­პერ­სო­ნაჟ­თა­სა­ხე­ე­ბის,­გრძნო­ბე­ბი­სა­და­ემო­ცი­ე­ბის­გა­მო­ხატ­ვას­ემ­ სა­ხუ­რე­ბა.­„მიუხედავად­იმი­სა,­რომ­გან­ც­დი­ლი­დან­იბა­დე­ბა­ფილ­მე­ბი,­არას­ დ­როს­მინ­დე­ბა,­ჩემს­პი­რად­ცხოვ­რე­ბა­ზე­მოვ­ყ­ვე,­ჩე­მი­კონ­კ­რე­ტუ­ლი­პი­რა­დი­ ის­ტო­რი­ე­ბი­გა­და­ვი­ტა­ნო­ეკ­რან­ზე,­რამ­დე­ნა­დაც­სა­ინ­ტე­რე­სო­უნ­და­იყოს­ისი­ ნი.­ არ­ მიყ­ვარს,­ რო­დე­საც­ ქალ­ რე­ჟი­სორ­თა­ ფილ­მებ­ში­ მა­თი­ კონ­კ­რე­ტუ­ლი­ ბი­ოგ­რა­ფი­ე­ბი­იკითხე­ბა“. მი­უ­ხე­და­ვად­ იმი­სა,­ რომ­ ფილ­მის­ სცე­ნა­რი­ გა­და­ღე­ბის­ პრო­ცეს­ში­ არ­ არ­ სე­ბობს,­ მის­თ­ვის,­ რო­გორც­ რე­ჟი­სო­რის­თ­ვის,­ დო­კუ­მენ­ტუ­რი­ კი­ნოს­ ხიბ­ლი,­ ავან­ტი­უ­რა­და­ამავ­დ­რო­უ­ლად,­სირ­თუ­ლეც­სწო­რედ­ამა­ში­ა.­„ყოველი­სცე­ნა­ ერ­თ­გ­ვა­რი­მოგ­ზა­უ­რო­ბა­ა,­რომ­ლის­ფი­ნა­ლიც­წი­ნას­წარ­არ­ვი­ცი.­სა­ფი­ნა­ლო­ ვა­რი­ან­ტი­ ბევ­რი­ა,­ ისე­ვე­ რო­გორც­ ცხოვ­რე­ბა­ში.­ მთლი­ა­ნი­ ფილ­მის­ ხედ­ვა,­ ფორ­მა­და­სტრუქ­ტუ­რა­ყო­ველ­თ­ვის­წი­ნას­წარ­მაქვს,­მაგ­რამ­მი­სი­ცალ­კე­უ­

film

p r i nt


film

p r i nt

35

თინათინ გურჩიანის ინსპირაცია ცხოვრებიდან მოდის. ნამდვილი გმირებითა და ისტორიებით შექმნილი ფილმები მისთვისაც და მაყურებლისთვისაც რეალურ პერსონაჟთა სახეების, გრძნობებისა და ემოციების გამოხატვას ემსახურება.


36

ლი­ელე­მენ­ტე­ბი­და­ემო­ცი­უ­რი­შე­ფე­რი­ლო­ბა,­გან­წყო­ბა,­სიმ­ძაფ­რის­ხა­რის­ხი­ უკ­ვე­გა­და­ღე­ბის­პრო­ცეს­ში­თვი­თონ­გმი­რე­ბის­ცხოვ­რე­ბას­და­მომ­ხ­დარ­მოვ­ ლე­ნებს­მო­აქვს.­სა­ბო­ლოო­შე­დე­გი­ჩემ­თ­ვი­საც­ძა­ლი­ან­სა­ინ­ტე­რე­სო­ა.“ რე­ჟი­სო­რის­აზ­რით,­იდე­ა­სა­და­დრა­მა­ტურ­გი­ას­თან­ერ­თად,­იმის­თ­ვის,­რომ­დო­ კუ­მენ­ტუ­რი­კი­ნო­ეკ­რა­ნებ­ზე­გა­დი­ო­დეს­და­ფარ­თო­მა­ყუ­რებ­ლის­გუ­ლამ­დე­მი­აღ­ წი­ოს,­შე­სა­ბა­მი­სი­ხა­რის­ხიც­აუცი­ლე­ბე­ლი­ა.­ამი­სათ­ვის­კი­შე­სა­ბა­მი­სი­და­ფი­ნან­ სე­ბაა­სა­ჭი­რო.­„მე­კა­ტე­გო­რი­უ­ლად­არ­ვე­თან­ხ­მე­ბით­ეროვ­ნუ­ლი­კი­ნო­ცენ­ტ­რის­ სტრა­ტე­გი­ას,­რო­მე­ლიც­დო­კუ­მენ­ტურ­და­მხატ­ვ­რულ­კი­ნოს­გა­და­ღე­ბის­სირ­თუ­ ლის­და­მი­ხედ­ვით­გა­ნას­ხ­ვა­ვებს­და­დო­კუ­მენ­ტუ­რი­კი­ნოს­თი­თო­პრო­ექ­ტ­ზე­მხატ­ ვ­რუ­ლი­კი­ნოპ­რო­ექ­ტის­და­ფი­ნან­სე­ბის­მაქ­სი­მუმ­ერთ­მე­ა­თედს­გას­ცემს,­უმე­ტეს­ შემ­თხ­ვე­ვა­ში­კი­–­ნაკ­ლებ­საც.­ჩე­მი­აზ­რით,­ეს­კარგ­შე­დე­გებს­არ­მო­უ­ტანს­ქარ­ თულ­დო­კუ­მენ­ტურ­კი­ნოს,­რო­მე­ლიც­გან­ვი­თა­რე­ბის­ისე­დაც­არ­ც­თუ­ისე­მა­ღალ­ სა­ფე­ხურ­ზე­ა.­დო­კუ­მენ­ტურ­კი­ნოს,­თა­ვი­სი­გმი­რე­ბი­სა­და­ის­ტო­რი­ე­ბის­ავ­თენ­ტუ­ რი­ ემო­ცუ­რო­ბით,­ დრა­მა­ტურ­გი­ი­სა­ და­ სტი­ლის­ტურ­ ხერ­ხ­თა­ მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ ბით­დღე­ი­სათ­ვის­გა­ცი­ლე­ბით­მე­ტი­შე­უძ­ლი­ა,­ალ­ბათ­მხატ­ვ­რულ­კი­ნო­ზე­ბევ­რად­ მე­ტიც­ კი.“­ ამის­ შექ­მ­ნა­ მხო­ლოდ­ რე­ჟი­სო­რე­ბის­ სა­ინ­ტე­რე­სო­ იდე­ე­ბის,­ ინი­ცი­ა­ ტი­ვე­ბი­სა­ და­ შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის­ თა­ნა­ფარ­დო­ბით­ არის­ რე­ა­ლუ­რი.­ მა­ში­ნაც­ კი,­ რო­ცა­სა­მი­ვე­მათ­გა­ნის­ერ­თობ­ლი­ო­ბას­მე­სა­მე­კომ­პო­ნენ­ტი­–­შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­– აკ­ლი­ა,­ახალ­გაზ­რ­და­რე­ჟი­სო­რე­ბი,­თი­ნა­თინ­გურ­ჩი­ან ­ ის­მსგავ­სად,­მო­ტი­ვა­ცი­ი­თა­ და­დი­დი­ენ­თუ­ზი­აზ­მით­ქმნი­ან­წარ­მა­ტე­ბულ­ფილ­მებს.­

ფი­ცი ­თინათინს­ფიცი­აქვს­დადებული.­ჯერ­კი­დევ­ბავ­შ­ვო­ბა­ში,­რო­დე­საც­ყვე­ლა­ მოვ­ლე­ნა­და­ყვე­ლა­წიგ­ნი,­რო­მე­ლიც­მას­ზე­ემო­ცი­უ­რად­დიდ­ზე­გავ­ლე­ნას­ახ­ დენ­და,­უნ­დო­და­კი­ნოდ­ექ­ცი­ა,­დებ­და­ფიცს,­რომ­აუცი­ლებ­ლად­მო­ა­ხერ­ხებ­და­ მათ­ კი­ნოდ­ გა­დაქ­ცე­ვას.­ ზო­გი­ერ­თი­ ასე­თი­ ფი­ცი­ ფი­ცად­ დარ­ჩა,­ თუმ­ცა­ არის­ ისე­თე­ბი,­ რომ­ლებ­საც­ ჯერ­ კი­დევ­ ინა­ხავს.­ თო­მას­ მა­ნის­ „სიკვდილი­ ვე­ნე­ცი­ ა­ში“­ამ­მოვ­ლე­ნის­ერ­თი­სა­ინ­ტე­რე­სო­ნა­წი­ლი­ა.­ბავ­შ­ვო­ბა­ში­ფიქ­რობ­და,­რომ­ ამ­ნა­წარ­მო­ებ ­ ის­მი­სე­ულ­ვერ­სი­ას­შექ­მ­ნი­და­და­მხო­ლოდ­შემ­დეგ­ნა­ხავ­და­ვის­ კონ­ტის­ნა­მუ­შე­ვარს.­დრო­გა­ვი­და,­„შემდეგ­ამ­ნა­წარ­მო­ებ­მა­ჩემ­თ­ვის­აქ­ტუ­ა­ ლო­ბა­და­კარ­გა,­მაგ­რამ­ის­ფილ­მი­დღემ­დე­არ­მი­ნა­ხავს.­ფი­ცი­ფი­ცი­ა...“­⣿

film

p r i nt~ს ე

ტი~

­(

)

­ნინო­კალანდია,­ილუსტრაცია­თათია­ნადარეიშვილი­

­

38

5 გრძ You­never­close­your­eyes­any­more­when­I­kiss­your­lips­ And­there’s­no­tenderness­like­before­in­your­fingertips­ You’re­tryin’­hard­not­to­show­it,­baby­ But­baby,­baby­I­know­it You’ve­lost­that­lovin’­feelin’­ Whoa­that­lovin’­feelin’­ You’ve­lost­that­lovin’­feelin’,­ Now­its­gone,­gone,­gone­whoaohoh

ამ­პე­­რი­­ოდ­­ში­ბრი­­ტა­­ნუ­­ლი­სა­­ტე­­ლე­­ვი­­ზიო­სე­­რი­­ა­ლის­Black­Mirror­ის­გავ­­ლე­­ ნის­ქვეშ­ვარ­და­ტექ­­ნო­­ლო­­გი­­ე­ბის­უს­­წ­რა­­ფე­­სი­გან­­ვი­­თა­­რე­­ბა­მა­­ფიქ­­რებს,­სამ­­ ყა­­რო­ჩემს­თავ­­ლ­წინ­ყო­­ველ­­დღი­­უ­რად­იც­­ვ­ლე­­ბა.­სპეც­­პ­რო­­ექ­­ტის,­„5­გრძნო­­ ბა“,­იდე­­აც­ფილ­­მის­შე­­დე­­გად­აღ­­მო­­ცე­­ნე­­ბუ­­ლი­შეგ­­რ­ძ­ნე­­ბე­­ბი­­დან­გაჩ­­ნ­და...­ თუ­ ინ­­დი­­ვიდს­ შეგ­­რ­ძ­ნე­­ბე­­ბის­ დო­­ნემ­­დე­ დავ­­შ­ლით,­ სა­­ინ­­ტე­­რე­­სო­­ა,­ რო­­გორ­ წარ­­მო­­ა­ჩენს­ ამას­ კი­­ნო:­ 5­ ავ­­ტორ­­სა­ და­ მათ­ ეს­­სე­­ებს­ სპეც­­პ­რო­­ექ­­ტი­ აერ­­თი­­ ა­­ნებს,­ თი­­თო­­ე­უ­ლი­ მათ­­გა­­ნი­ კი­­ნო­­სა­ და­ იმ­ ერთ­ გრძნო­­ბა­­ზე­ გი­­ამ­­ბობთ,­ რო­­ მე­­ლიც­ მა­­თი­ მეხ­­სი­­ე­რე­­ბის­­თ­ვის­ შეგ­­რ­ძ­ნე­­ბე­­ბის­ დო­­მი­­ნან­­ტი­­ა.­ ასა­­ხა­­ვენ­ იმას,­ რა­­საც­ხე­­და­­ვენ,­ეს­­მით,­აგე­­მოვ­­ნე­­ბენ,­ეხე­­ბი­­ან­და­ამახ­­სოვ­­რ­დე­­ბათ.­ ამ­წუ­­თებ­­ში­სიმ­­ღე­­რას­ვუს­­მენ,­რო­­მე­­ლიც­ სიყ­­ვა­­რუ­­ლის­შეგ­­რ­ძ­ნე­­ბის­ შე­­საძ­­ ლო­და­­კარ­­გ­ვა­­სა­და­იმა­­ზე­­ა,­თუ­რო­­გორ­ნე­­ლა­ილე­­ვა­ის.­ამ­­ბო­­ბენ,­სიყ­­ვა­­რუ­­ ლი­5­ძი­­რი­­თად­შეგ­­რ­ძ­ნე­­ბას­აერ­­თი­­ა­ნებს,­აერ­­თი­­ა­ნებს­და­უგუ­­ლე­­ბელ­­ჰ­ყოფს,­ დი­­ახ,­იღებს­–­აერ­­თი­­ა­ნებს­უარ­­ყოფს.­სწო­­რედ­ამას­უწო­­დე­­ბენ­ბრმა­სიყ­­ვა­­ რულს,­არც­ერთ­შეგ­­რ­ძ­ნე­­ბას­რომ­არ­აღი­­ა­რებს. კი­­ნომ­ადა­მ ­ ი­­ა­ნის­და­მი­­სი,­შე­­საძ­­ლო­­ა,­მთა­­ვა­­რი,­აუხ­­ს­ნე­­ლი­გრძნო­­ბის­–­სიყ­­ ვა­­რუ­­ლის­ეკ­­რან­­ზე­გა­­და­­ტა­­ნა­სცა­­და.­ხუ­­თი­შეგ­­რ­ძ­ნე­­ბა­კი­­ნო­­ში­ეტა­­პობ­­რი­­ვად­ ჩა­­ერ­­თო,­ზუს­­ტად­ისე,­რო­­გორც­ნამ­­დ­ვი­­ლი­სიყ­­ვა­­რუ­­ლი­­სას­ხდე­­ბა;­პირ­­ვე­­ლად­ მა­­ტა­­რე­­ბე­­ლი­შე­­მო­­ვარ­­და,­თვალ­­მა­და­­ი­ნა­­ხა­და­შე­­ე­შინ­­და,­შემ­­დეგ­თვალ­­თან­ ერ­­თად­ხმაც­ჩა­­ერ­­თო,­მუნ­­ჯი­კი­­ნო­კი­ნოს­­ტალ­­გი­­ურ­წარ­­სულს­დარ­­ჩა;­ახ­­ლა­ კი­­ნო­­თე­­ატ­­რებ­­ში­სპე­­ცი­­ა­ლუ­­რი­ფირ­­ფი­­ტე­­ბის­და­­რი­­გე­­ბაც­ და­­იწყეს,­რომ­­ლ­ზეც­ ხე­­ლის­გას­­მით­ეპი­­ზო­­დებ­­ში­სხვა­­დას­­ხ­ვა­სუ­­ნის­აღ­­ქ­მა­შე­­გიძ­­ლი­­ათ;­

film

p r i nt


ნობა P.S.­შე­­გიძ­­ლი­­ათ­იპო­­ვოთ­ეს­სიმ­­ღე­­რა.­ის­სიყ­­ვა­­რუ­­ლის­და­­კარ­­გ­ვას­შეგ­­რ­ძ­ნე­­ ბე­­ბის­შეც­­ვ­ლით­ასა­­ხავს:­You’ve­Lost­That­Loving­Feeling­

film

p r i nt

39

­კი­­ნოს­ჯერ­არ­აქვს­სა­­შუ­­ა­ლე­­ბა,­გე­­მო­­ე­ბი­გა­­გა­­სინ­­ჯოთ,­თუმ­­ცა,­შე­­საძ­­ლე­­ბე­­ ლი­­ა,­ამ­შეგ­­რ­ძ­ნე­­ბას­სწო­­რედ­მა­­შინ­ვი­­ყე­­ნებთ,­რო­­ცა­კარ­­გი­ფილ­­მის­ნახ­­ვის­ შემ­­დეგ­მი­­სი­გე­­მო­დიდ­­ხანს­მიგ­­ვ­ყ­ვე­­ბა­–­მო­­დით,­ამას­რე­­ცეპ­­ტო­რ ­ ის­მეხ­­სი­­ე­ რე­­ბა­ვუ­­წო­­დოთ.­ სულ­რამ­­დე­­ნი­­მე­წე­­ლი­­წა­­დი­დარ­­ჩა­იქამ­დ ­ ე,­ვიდ­­რე­კი­­ნო­­სამ­ყ ­ ა­­რო­­ში­შე­­ხე­­ბის­ შეგ­­რ­ძ­ნე­­ბა­ ჩა­­ერ­­თ­ვე­­ბა.­ ზუს­­ტად­ ვი­­ცი,­ რომ­ ეს­ დრო­ დად­­გე­­ბა­ და­ ისიც­ ვი­­ცი,­ რომ­ ამას­ ნამ­­დ­ვი­­ლად­ მო­­ვეს­­წ­რე­­ბი.­ ეს­ იქ­­ნე­­ბა­ შო­­კი­ თი­­თო­­ე­უ­ლი­ ჩვენ­­გა­­ნის­­ თ­­ვის,­ ხო­­ლო­ ბუ­­ნებ­­რი­ვ ­ ი­ მოვ­­ლე­­ნა­ –­ ჩვე­­ნი­ შვი­­ლე­­ბის­­თ­ვის.­ ისი­­ნი­ შეძ­­ლე­­ბენ­ მთვა­­რი­გმი­­რის­კანს­შე­­ე­ხონ,­შე­­საძ­­ლოა­დას­­წ­რე­­ბის­ეფექ­­ტი­იმ­­დე­­ნად­მა­­ღა­­ლი­ იყოს,­რომ­თქვენ­ფილ­­მის­გმი­­რიც­კი­გახ­­დეთ,­თქვენ­­თ­ვის­სპეც­სცე­­ნა­­რიც­და­­ ი­­წე­­რე­­ბა,­ შეძ­­ლებთ­ ჩა­­ერ­­თოთ­ და­ იმოქ­­მე­­დოთ.­ კი­­ნო­ შეძ­­ლებს­ და­­ი­ტი­­ოს­ ყვე­­ ლა­შეგ­­რ­ძ­ნე­­ბი­­თი­სი­­მუ­­ლა­ც ­ ი­­ა.­მაგ­­რამ­ყვე­­ლა­­ზე­მთა­­ვა­­რი­ის­მო­­მენ­­ტი­იქ­­ნე­ბ ­ ა,­ რო­­დე­­საც­ კი­­ნო­­ეკ­­რა­­ნი­­დან­ გმი­­რი­ გად­­მო­­ვა;­ დი­­ახ,­ შეხ­­ვალთ­ დარ­­ბაზ­­ში,­ მო­­კა­­ ლათ­დ ­ ე­­ბით­ ეკ­­რა­­ნის­ წინ,­ გახ­­ს­ნით­ გა­­მაგ­­რი­­ლე­ბ ­ ელ­ სას­­მელს,­ მო­­ი­მარ­­ჯ­ვებთ­ ბა­­ტი­­­ბუ­­ტის­ყუთს­და­ჰოპ,­მო­­ში­­ე­ბუ­­ლი­პერ­­სო­­ნა­­ჟი­ჩა­­ყოფს­ხელს­თქვენს­ბა­­ტი­­­ ­ბუ­­ტი­­ან­ყუთ­­ში.­მო­­დით­და,­მო­­უ­ლოდ­­ნე­­ლო­­ბის­­გან­წო­­ნას­­წო­რ ­ ო­­ბას­ნუ­და­­კარ­­ გავთ?­ამ­დროს­ში­­შით,­მო­­ულ ­ ოდ­­ნე­­ლო­­ბით,­სი­­ხა­­რუ­ლ ­ ით­თუ­ნე­­ბის­­მი­­ე­რი­სხვა­ გამ­­ღი­­ზი­­ა­ნებ­­ლით­ გა­­მოწ­­ვე­­უ­ლი­ ვეს­­ტი­­ბუ­ლ ­ ა­­რუ­­ლი­ აპა­­რა­­ტის­ დის­­ფუნ­­ქ­ცია­ წა­­ მი­­ე­რი­­ა:­აქ­­როლ­­დე­­ბით­და­და­­ეშ­­ვე­­ბით...­წო­­ნას­­წო­რ ­ ო­­ბის­შეგ­­რ­ძ­ნე­­ბა,­რო­­მე­­ლიც­ სწო­­რედ­ვეს­­ტი­­ბუ­­ლი­­ა­რუ­­ლი­აპა­რ ­ ა­­ტით­იმარ­­თე­­ბა,­სივ­­რ­ცე­­ში­ორი­­ენ­­ტა­­ცი­­ას­და­ მდგრა­­დო­­ბას­ უზ­­რუნ­­ველ­­ყოფს.­ მეც­­ნი­­ე­რე­­ბი­ დღემ­­დე­ და­­ვო­­ბენ,­ შე­­იძ­­ლე­­ბა­ თუ­ არა­ის­ადა­­მი­­ა­ნის­ძი­­რი­­თად­შეგ­­რ­ძ­ნე­­ბებ­­ში­ჩათ­­ვა­­ლონ.­ თუ­ შეყ­­ვა­­რე­­ბუ­­ლო­­ბის­ პე­­რი­­ოდ­­ში­ თქვენ­­ზე­ იტყ­­ვი­­ან­ რომ­ დაფ­­რი­­ნავთ,­ ანუ­ მი­­წა­­ზე­მყა­­რად­არ­დგა­ხ ­ ართ,­შე­­იძ­­ლე­­ბა­ჩავ­­თ­ვა­­ლოთ,­რომ­სიყ­ვ ­ ა­­რულ­­მა­ყვე­­ ლა­ის­ბა­­რი­­ე­რი­დაძ­­ლი­­ა,­რო­­მე­­ლიც­სხვა­შეგ­­რ­ძ­ნე­­ბამ­ვერ­შეძ­­ლო;­ხო­­ლო­თუ­ თქვე­­ნი­ სიყ­­ვა­­რუ­­ლი­ ხე­­ლი­­დან­ სა­­თი­­თაო­ შეგ­­რ­ძ­ნე­­ბე­­ბად­ გეც­­ლე­­ბათ,­ ეცა­­დეთ,­ მყა­­რად­დად­­გეთ­ფეხ­­ზე­და­სივ­­რ­ცე­­ში­სიმ­­ძი­­მის­ცენ­­ტ­რი­სწო­­რად­გა­­ა­ნა­­წი­­ლოთ;­ გახ­­სოვ­­დეთ,­რომ­სამ­­ყა­­რო­იც­­ვ­ლე­­ბა­ყო­­ველ­­ღ­დი­­უ­რად­და­ამის­ნახ­­ვა­ღირს.­


~ს ე

ტი~

ხმა და ხმაური

40

[­ნი­კო­ნერ­გა­ძე­]

ერ­თი­ამე­რი­კე­ლი­მე­გო­ბა­რი­მყავს,­რო­მე­ლიც­ჰო­ლი­ვუდ­ ში,­ ცნო­ბილ­ კი­ნოს­ტუ­დი­ა­ში­ მუ­შა­ობს­ ხმის­ რე­ჟი­სო­რად.­ სა­ღა­მოს­ ვსვამ­დით,­ სიტყ­ვას­ მოჰ­ყ­ვა­ და­ ვკითხე,­ ‒­ რო­ მელ­კი­ნოს­აქვს­ყვე­ლა­ზე­მაგ­რად­ხმა­გა­კე­თე­ბუ­ლი–­მეთ­ ქი.­კი­ნო­არ­ვი­ცი,­მაგ­რამ­სცე­ნას­გეტყ­ვიო,­‒­მი­პა­სუ­ხა. აქ­ ერ­თი­ წა­მით­ და­ვა­პა­უ­ზებ­ და­ გა­მო­გიტყ­დე­ბით,­ რომ­ ის­ტი­პი­ჩე­მი­მე­გო­ბა­რი­არ­არის.­ერ­თი­ინ­ტერ­ნეტ­ფო­რუ­ მი­დან­ ვი­ცი.­ არც­ დაგ­ვი­ლე­ვია­ არას­დ­როს,­ არც­ ვიც­ნობ­ სა­ერ­თოდ­და­არც­ის­ვი­ცი,­რა­ჰქვია­სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში.­მაგ­ რამ,­რაც­წა­ვი­კითხე,­ჩან­და,­რომ­თა­ვი­სი­საქ­მე­იცო­და. მოკ­ლედ,­ ყვე­ლა­ზე­ მა­გა­რი­ სცე­ნა,­ ჩვე­ნი­ საქ­მის­ კუთხით,­ მგო­ნი­ა,­რომ­არის­ეპი­ზო­დი­„სოციალური­ქსე­ლი­დან“,­რო­ დე­საც­კლუბ­ში­სხე­დან­და­ლა­პა­რა­კო­ბე­ნო.­ფილ­მი­კი­მი­ნა­ ხავს,­მაგ­რამ,­ცხა­დი­ა,­ის­სცე­ნა­არ­მახ­სოვ­და­და­იუთუბ­ზე­ ვნა­ხე.­ბევ­რი­არა­ფე­რი­ხდე­ბა­‒­კლუბ­ში­სხე­დან­ცუ­კერ­ბერ­ გი,­მი­სი­მე­გობ­რე­ბი­და­ჯას­ტინ­ტიმ­ბერ­ლე­ი­კი­და­ლა­პა­რა­კო­ ბენ.­ის­ტი­პი­ასე­ხსნი­და­თა­ვის­არ­ჩე­ვანს,­‒­ძა­ლი­ან­რთუ­ლი­ გა­სა­კე­თე­ბე­ლი­ა,­რომ­თან­აჩ­ვე­ნო,­რომ­ხმა­უ­რი­ან­ად­გი­ლას­ არი­ან,­კლუბ­ში,­და­თან­ყვე­ლა­სიტყ­ვა­გეს­მო­დე­სო.­ მე­კი­ის­სცე­ნა,­რო­გორც­გითხა­რით,­სულ­არ­მახ­სოვ­და,­ მაგ­რამ­ დავ­ფიქ­რ­დი­ და­ მივ­ხ­ვ­დი,­ რომ­ ალ­ბათ­ მარ­თა­ლი­ იყო.­ხმა­ბუ­ნებ­რი­ვი­უნ­და­იყოს,­ამი­ტომ­მას­მა­შინ­უფ­რო­ აქ­ცევ­ყუ­რადღე­ბას,­რო­დე­საც­ცუ­და­დაა­გა­კე­თე­ბუ­ლი.­ამი­ ტო­მა­ცა­ა,­რომ­ნამ­დ­ვი­ლი­პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლის­ნაშ­რო­მი­შე­უმ­ ჩ­ნე­ვე­ლი­რჩე­ბა­ხოლ­მე. სა­მა­გი­ე­როდ,­ძა­ლი­ან­კარ­გად­ჩანს­ხოლ­მე,­რო­გორ­იმუ­ შა­ვეს­ფილ­მ­ზე;­ოღონდ,­ტექ­ნი­კუ­რი­წუ­ნის­თ­ვის­ხა­ზის­გას­ მა,­მგო­ნი,­ცუდ­ტო­ნად­ით­ვ­ლე­ბა.­იცით,­რამ­დე­ნი­ფილ­მი­ მი­ნა­ხავს,­რო­მე­ლიც­თა­ვი­დან­ბო­ლომ­დე­გა­დახ­მო­ვა­ნე­ბუ­ ლია­და­სი­ცა­რი­ე­ლის­შე­სა­ნიღ­ბად­მუ­სი­კა­ადევს?­მი­ნი­მუმ­ ხუ­თი,­რაც­ახ­ლა­გა­მახ­სენ­და.­ისე­ალ­ბათ­მე­ტი­ა.

film

p r i nt


41

film

p r i nt


42

~ს ე

ტი~

არა­და,­პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბი­სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შიც­არი­ან.­ზო­ გი­ დი­ლის­ 7­ სა­ათ­ზე­ დგე­ბა,­ სი­ჩუ­მის­ ხმა­ რომ­ ჩა­წე­როს.­ ზოგ­ჯერ­მა­თაც­აფა­სე­ბენ.­ უმე­ტე­სად­კი­მა­ინც­ჰგო­ნი­ათ,­რომ­ესე­ნი­ან­ცო­ტა­გი­ჟე­ ბი­არი­ან,­ან­კი­ძა­ლი­ან­ატ­რა­კე­ბენ. ახ­ლა­სრუ­ლი­ად­სა­პი­რის­პი­როც­ვახ­სე­ნოთ­–­აი,­ხმა­რომ­ წი­ნა­პლან­ზე­გა­მო­დის­და­გულ­ში­გირ­ტყამს;­სიმ­ღე­რა­რომ­ კადრს­შე­ერ­წყ­მე­ბა­და­ერ­თად­რომ­სულ­სხვა­რა­ღაც­გახ­დე­ ბა.­აი,­„კურსდამთავრებულში“­რომ­სა­ი­მო­ნის­და­გარ­ფან­ კე­ლის­სიმ­ღე­რე­ბი­ა.­ქარ­თუ­ლი­სიტყ­ვა­„დააკვდა“­მე­მგო­ნი,­ მა­გის­თ­ვის­მო­ი­ფიქ­რეს.­ან­„დონი­დარ­კო­ში“­ის­ტი­პი­Tears­ for­Fears­ის­სიმ­ღე­რის­ქა­ვერს­რომ­მღე­რის.­თან­ისე,­რომ­ აღარც­არა­ვის­ახ­სოვს,­რომ­Mad­World­მა­გი­სი­არა­ა. კარ­გი­ სიმ­ღე­რა­ სა­შუ­ა­ლო­ ფილ­მ­საც­ გა­და­არ­ჩენს.­ გახ­ სოვთ,­ მი­შელ­ პფა­ი­ფე­რი­ა­ნი­ Dangerous­ Minds?­ რა­ თქმა­ უნ­და,­ გახ­სოვთ.­ ყვე­ლას­ ახ­სოვს.­ პრო­დუ­სერ­თან,­ ჯე­რი­ ბრუკ­ჰა­ი­მერ­თან­ ინ­ტერ­ვიუ­ წა­ვი­კითხე,­ სა­დაც­ იხ­სე­ნებს,­ ‒­რო­დე­საც­ფილ­მი­ფო­კუს­ჯგუ­ფებს­ვაჩ­ვე­ნეთ,­ყვე­ლა­და­ იჯღა­ნა,­‒­ეს­რა­სი­სუ­ლე­ლე­ვნა­ხე­თო.­რა­შეც­ვა­ლეს­ფილ­ მ­ში?­ფილ­მ­ში­–­არა­ფე­რი,­უბ­რა­ლოდ­ქუ­ლი­ოს­„განგსტას­ პე­რე­და­იზ ­ ი“­და­ა­დეს.­ჰო­და,­აჰა,­ყვე­ლას­ახ­სოვს­ეს­1995­ წლის­მარ­თ­ლაც,­უკე­თეს­შემ­თხ­ვე­ვა­ში,­სა­შუ­ალ ­ ო­ფილ­მი. (ამასთან­ არა­ფერ­ შუ­ა­ში­ა,­ მაგ­რამ­ ქუ­ლი­ო­ზე­ უნ­და­ გითხ­ რათ­ ‒­ რამ­დე­ნი­მე­ წლის­ წი­ნათ,­ კონ­ცერ­ტის­ დროს­ გა­ დაწყ­ვი­ტა,­ ხალ­ხშ ­ ი­ გა­დამ­ხ­ტა­რი­ყო,­ რომ,­ ხომ­ იცით,­ იმათ­ და­ეჭ ­ ი­რათ­ და­ ხე­ლებ­ზე­ გა­და­ე­ტა­რე­ბი­ნათ.­ ოღონდ­ არა­ვინ­ და­ი­ჭი­რა.­ქუ­ლი­ოც­ძირს­და­ეხ ­ ეთ­ქა.­ამ­დროს­ვი­ღაც­ოხ­რე­ბი­ ეც­ნენ­და­ძვი­რი­ა­ნი­სა­ა­თი­და­ძეწ­კ­ვე­ბი­შეხ­ს­ნეს.­ფეხ­საც­მე­ ლე­ბიც­კი­მო­პა­რეს.­ეს­ისე,­ვი­ფიქ­რე,­უნ­და­გცოდ­ნო­დათ.) ქარ­თულ­ ფილ­მებ­ში­ ნაკ­ლე­ბად­ მახ­სენ­დე­ბა,­ რომ­ აი,­ –­ „და­აკ­ვ­დეს“­ სიმ­ღე­რა­ სცე­ნას.­ სა­უნ­დ­ტ­რე­კებ­ზე­ არ­ ვლა­პა­ რა­კობ­(„ის­აქ­არის“­რომ­მეს­მის­ხოლ­მე,­ახ­ლაც­მაჟ­რი­ა­ ლებს)­და­არც­იმას­ვამ­ბობ,­რომ­ქარ­თულ­კი­ნო­ში­ძა­ლი­ან­ ბევ­რი­ კარ­გი­ სიმ­ღე­რა­ არ­ არის­ (ნეტა­ მუ­სი­კა­ლუ­რი­ ნი­ჭი­ მქონ­დეს­–­ეგ­რე­ვე­„მე­და­ჩემ­ძველ­ტყა­ვის­ჩან­თას“­გავ­ მიქ­სავ­დი).­მაგ­რამ­უმე­ტეს­შემ­თხ­ვე­ვებ­ში,­ძველ­ქარ­თულ­ ფილ­მებ­ში­უფ­რო­სა­სიმ­ღე­რო­ნომ­რე­ბია­ხოლ­მე,­არა?­ანუ,­ მოქ­მე­დე­ბა­ჩერ­დე­ბა­და­სიმ­ღე­რას­ვუს­მენთ.­აი,­მა­ინ­ც­და­ მა­ინც­ არ­ მახ­სენ­დე­ბა,­ მა­ნამ­დე­ არ­სე­ბუ­ლი­ სიმ­ღე­რის­ რე­ კონ­ტექ­ს­ტუ­ა­ლი­ზა­ცია­რომ­ხდე­ბო­დეს­სად­მე.­(ყველა­სტა­ ტი­ა­ში­უნ­და­იყოს­ერ­თი­გრძე­ლი,­უცხო­სიტყ­ვა­მა­ინც.)­ ისე,­ უკ­ვე­ ბევ­რი­ წე­ლი­ა,­ ქარ­თუ­ლი­ კი­ნოს­თ­ვის­ აღარც­ კარ­გი­ სიმ­ღე­რე­ბი­ იწე­რე­ბა.­ ერ­თი­ ნი­ა­ზის­ სიმ­ღე­რა­ მახ­ სენ­დე­ბა,­ მე­სა­მე­ ყა­რა­ბა­ღის­ სა­უნ­დ­ტ­რე­კი­ ‒­ ნი­ნი­ ბა­დუ­ რაშ­ვი­ლი­რომ­მო­უ­ლოდ­ნე­ლად­სრუ­ლი­ად­გა­და­სა­რევ­მი­ სამ­ღერს­მღე­რის. სხვა­არ­მახ­სოვს. ოჰ,­ რამ­დე­ნი­ სი­ყალ­ბე­ გა­მოს­ჭ­ვი­ვის­ ხოლ­მე­ ქარ­თ­ვე­ ლი­ მსა­ხი­ო­ბე­ბის­ აბ­სო­ლუ­ტუ­რი­ უმე­ტე­სო­ბის­ ხმე­ბი­დან.­ მძულ­ხართ,­გეს­მით?­მძულ­ხართ!­­⣿

film

p r i nt


სინემა-სუნები [­გი­­ორ­­გი­კე­­კე­­ლი­­ძე­]

film

p r i nt

43

ჯერ­სა­­ლო­­მე­კი­­კა­­ლე­­იშ­­ვი­­ლი­შე­­მეხ­­მი­­ა­ნა,­მე­­რე­სადღაც­ნი­­ ნო­კა­­ლან­­დია­შემ­­ხ­ვ­და­და­და­­მი­­ზუს­­ტა,­‒­ეგ­­რე­წარ­­მო­­მიდ­­გე­­ ნი­­ა,­შენ­კი­­ნო­­ზე­და­სუ­­ნებ­­ზე­უნ­­და­და­­წე­­რო­­ო;­სურ­­ნე­­ლე­­ბა­­ზე­ ანუ.­გათ­­ვ­ლა­ეგე­­თი­იყო,­პა­­რა­­დოქ­­სუ­­ლი­საქ­­მე­მე­­წარ­­მო­­ე­ბი­­ ნა­‒­ის,­რაც­იგ­­რ­ძ­ნო­­ბო­­და,­მაგ­­რამ­წარ­­მოდ­­გე­­ნა­შე­­იძ­­ლე­­ბა. ვეჭ­­ვობ,­სულ­ტყუ­­ი­ლი­მო­­ლო­­დი­­ნი­ჰქონ­­და­ნი­­ნოს.­ორ­­ჯერ­ შევ­­ხ­ვედ­­რი­­ვართ­ნე­­იტ­­რა­­ლურ­ყა­­ვა­­ზე­და­ინ­­ტე­­ლექ­­ტუ­­ა­ლუ­­ რი­კა­­ცი­ვგო­­ნი­­ვარ.­ალ­­ბათ­ასე­­თი­წი­­ნა­­და­­დე­­ბი­უნ­­და­მე­­წე­­ რა:­ ბერ­­ტო­­ლუ­­ჩის­ უდაბ­­ნოს­ ქვი­­შის­ სუ­­ნი­ მო­­აქვს,­ ქა­­რის­ სუ­­ნი­და­სიცხის.­აბა,­სხვა­რა­არის,­„ცის­სა­­ბურ­­ველ­­ქ­ვეშ?“­ კიმ­კი­დუ­­კი­კი­­დევ­თევ­­ზის­ქერ­­ც­ლის­სუ­­ნი­­ა.­­­კუნ­­ძუ­­ლი.­ნა­­ ვე­­ბი.­თევ­­ზ­ზე­შო­­რე­­უ­ლად­გა­­მახ­­სენ­­და­და­„პოლინა­პლაჟ­­ ზე?“­ტალ­­ღე­­ბის­შე­­უმ­­ჩ­ნე­­ველ­მა­­რილ­­ში­არე­­უ­ლი­სიტყ­­ვე­­ბის­ სუ­­ნია­ რო­­მე­­რი.­ უაზ­­რო­­ბა­ გა­­მო­­დის?­ აბა,­ რა­ არის­ ეს­ გა­­უ­ თა­­ვე­­ბე­­ლი­ დი­­ა­ლო­­გე­­ბი.­ ყნოს­­ვას­ გა­­გი­­უქ­­მებს.­ გრი­­ნუ­­ე­ის­ მზა­­რე­­უ­ლი­ ხომ­ სა­­ერ­­თოდ­ შემ­­წ­ვა­­რი­ კა­­ცის­ სუნს­ აყე­­ნებს­ და­ჯობს,­მე­­ზო­­ბე­­ლი­ოთა­­ხი­­დან­უყუ­­რო.­და­ალ­­მა­­დო­­ვა­­რი,­ თუ­ალ­­მო­­დო­­ვა­­რი?­თუ­რო­­გორ­იწე­­რე­­ბა?­ვი­­ცი,­რომ­ამა­­ზე­ ქარ­­თ­ვე­­ლი­კი­­ნომ­­ცოდ­­ნე­­ე­ბი­დღემ­­დე­და­­უნ­­დობ­­ლად­და­­ვო­­ ბენ.­პედ­­რო­არის­იაფი­ბორ­­დე­­ლის­შე­­სას­­ვ­ლე­­ლის­სუ­­ნი­‒­ რე­­ზი­­ნის,­ჭუჭყი­­ა­ნი­ფარ­­დის­და­გზა­­აბ­­ნე­­ბუ­­ლი­სუ­­ნა­­მო­­ე­ბის.­ ბუ­­ნე­­ბის­სუ­­ნი­გნე­­ბავთ?­‒­რა­თქმა­უნ­­და,­იასუ­­ძი­­რო­ოძუს­ უძი­­რო­ ჩა­­სუნ­­თ­ქ­ვა­ გვი­­ან­­დელ­ ყვა­­ვი­­ლებ­­ში.­ სინ­­თე­­ზუ­­რი?­ რა­­მე­ ზბიგ­­ნევ­ რიბ­­ჩინ­­ს­კის.­ თე­­ო­დო­­როს­ ან­­გე­­ლო­­პუ­­ლო­­სი.­ ნის­­ლის­ნო­­ტიო­სუ­­ნი.­გა­­ნუ­­მე­­ო­რე­­ბე­­ლი­რამ.­რად­­გან­ბერ­­ ძ­­ნებ­­ზე­მიდ­­გა­საქ­­მე,­ამე­­რი­­კაც­გა­­ვიხ­­სე­­ნოთ­‒­კა­­სა­­ვე­­ტე­­სი.­ ნი­­კი­ არა,­ ჯო­­ნი.­ სუ­­ნე­­ბის­ მო­­ნაც­­ვ­ლე­­ო­ბა­ ჩრდი­­ლე­­ბი­­ვით.­ დაბ­­ნე­­ვა.­სხვა­ცხვი­­რის­მოთხოვ­­ნა.­მა­­იკლ­ლი?­მა­­იკლ­ლის­ სუ­­ნი­ არ­ აქვს.­ აი,­ ხომ­ მაგ­­რად­ მი­­ვა­­ყა­­რე.­ თან­ და­­გარ­­წ­მუ­­ ნეთ,­რომ­სხვა­­ნა­­ი­რი­კი­­ნოც­ნა­­ნა­­ხი­მაქვს,­თან­უნ­­და­გითხ­­ რათ­‒­სულ­სხვა­მი­­მარ­­თუ­­ლე­­ბით­წე­­რას­ვა­­პი­­რებ.


44

~ს ე

ტი~

„რაბინია­ იზა­­უ­რას“­ მი­­მარ­­თუ­­ლე­­ბით.­ პირ­­ვე­­ლი­ სუ­­ნე­­ბი­ მანდ­ იყო.­ ოღონდ­ ეკ­­რა­­ნი­­დან­ კი­ არა,­ „ფეჩიდან“.­ ბარ­­ბა­­ რიზ­­მე­­ბით­ვწერ,­რად­­გა­­ნაც­სუნ­­საც­ბარ­­ბა­­რო­­სუ­­ლი­ეთ­­ქ­მო­­ და.­დამ­­წ­ვა­­რი­ხა­­ჭა­­პუ­­რის.­თან­ძრო­­ხა­აღარ­იწ­­ვე­­ლი­­და­და­ შე­­საბ­­მი­­სად:­ვაშ­­ლის­ხა­­ჭა­­პუ­­რის.­ამა­­ზე­სა­­ში­­ნე­­ლი­არა­­ფე­­რი­ შე­­გეყ­­ნო­­სოთ.­მაგ­­რამ­ცნო­­ბის­­მოყ­­ვა­­რე­­ო­ბის­სურ­­ვი­­ლი­ხან­­ და­­ხან­ შიმ­­შილ­­საც­ ძლევს.­ ამი­­ტო­­მაც­ ამო­­ოხ­­რ­ვე­­ბი­ თქვენ­ უფ­­რო­ გე­­კუთ­­ვ­ნო­­დათ­ იზა­­უ­რა­ და­ ლე­­ონ­­სი­­ო,­ ვიდ­­რე­ ხა­­ჭა­­ პურს.­და­­ე,­ეს­უკა­­ნას­­კ­ნე­­ლი­შუ­­რით­ხელ­­მე­­ო­რედ­და­­იწ­­ვას. ­ „დვაოინოი­ უდარ“.­ ვან­ და­­მი.­ ეს­ არის­ მე­­ზობ­­ლის­ გა­­ ხუ­­რე­­ბუ­­ლი­პრის­­ტავ­­კის­სუ­­ნი.­ძვე­­ლი­­ა,­რუ­­სუ­­ლია­და­მა­­ ლე­­ვე­ უშ­­ვებს,­ მთელ­ ფილმს­ ეს­ სუ­­ნი­ გას­­დევს­ ყნოს­­ვით­ სა­­უნ­­დ­ტ­რე­­კად.­ ახა­­ლი­ წლის­ სუ­­ნი­ ‒­ „ირონია­ სუდ­­ბი“­ ანუ­ „გაამოთ“.­ ან­ „კუჩხი­ ბე­­დი­­ნე­­რი“.­ სა­­გან­­გე­­ბოდ­ ვთქვათ,­ რომ­ ეს­ სა­­ ერ­­თოდ­მკვლე­­ლი­რა­­მაა­‒­არ­იცი,­სა­­ი­დან­მო­­დის.­ჩვე­­უ­ ლებ­­რი­­ვი­ზამ­­თა­­რი­­ა,­ერ­­თი­რი­­გი­­თი­დღე,­მაგ­­რამ­სუ­­ნი­კი­ სხვა­აქვს.­ცაც­სხვა­­ნა­­ი­რია­‒­ღრუბ­­ლი­­ა­ნი­თუ­უღ­­რუბ­­ლო.­ სა­­შო­­ბაო­ღვეზ­­ლი­­სა­არ­იყოს­‒­ახ­­ლა­ყველ­­გან­აცხო­­ბენ,­ მაგ­­რამ­იმ­დღეს­გან­­სა­­კუთ­­რე­­ბუ­­ლი­­ა.­ცხა­­დი­ა,­გან­­წყო­­ბის­ საქ­­მე­­ა,­თუმ­­ცა­მცი­­რე­ჯა­­დოზღაპ­­რო­­ბაც­მგო­­ნი­­ა. კუბ­­რი­­კის­ „ფართოდ­ და­­ხუ­­ჭუ­­ლი­ თვა­­ლე­­ბი“­ პირ­­ველ­ კურ­­ს­ზე­ვარ­თუ­სადღაც­ახ­­ლო­მახ­­ლო,­და­ის­დრო­­ა,­მა­­ სო­­ნე­­ბი­ და­ დობ­­რო­­ლუ­­ბო­­ვი­ და­ რო­­ზენ­­კ­რე­­ი­ცე­­რე­­ბი­ და­ ლო­­ჟე­­ბი­ და­ ორ­­გი­­ე­ბი­ და­ სხვა­ მის­­თა­­ნა­­ნიც.­ ეს­ ფილ­­მიც­ ამა­­ზე­ გვე­­გო­­ნა­ და­ მთე­­ლი­ სა­­მე­­გობ­­რო­­ბო­ ვუ­­ყუ­­რებ­­დით,­ ვი­­თარ­­ცა­ ჩვე­­ნი­ მო­­მა­­ვა­­ლი­ მოქ­­მე­­დე­­ბის­ ერ­­თ­გ­ვარ­ ინ­­ს­ტ­ რუქ­­ცი­­ას.­ამ­ფილმს­მდა­­რე­ლუ­­დის­სუ­­ნი­და­მი­­წის­თხი­­ ლის­ სუ­­ნი­ აქვს,­ და­ სა­­ვა­­რა­­უ­დო­ მსოფ­­ლიო­ მარ­­თ­ვი­­სას­ მო­­ნახ­­ვე­­ჭი­ვირ­­ტუ­­ა­ლუ­­რი­მი­­ლი­­ო­ნე­­ბი­­საც. ზოგ­­ჯერ­ პოპ­­­კორ­­ნის­ სუ­­ნიც­ შე­­იმ­­ჩ­ნე­­ვა.­ აი,­ მე­­გო­­ბა­­რი­ წა­­ვა­ და­ ხათ­­რით­ გაყ­­ვე­­ბი.­ მრავ­­ლ­ტან­­ჯუ­­ლი­ დი­ კაპ­­რი­­ო,­ რე­­პი­ და­ ფიც­­ჯე­­რალ­­დის­ გა­­ბა­­ხე­­ბა.­ აქ­ უკ­­ვე­ პოპ­­­კორ­­ნი­ ხდე­­ბა­მთა­­ვა­­რი­და­ვინ­­მე­სა­­ინ­­ტე­­რე­­სო­თუ­ზის­უკან,­თვა­­ ლის­პე­­რი­­ო­დუ­­ლი­გა­­პა­­რე­­ბა. არის­ფილ­­მე­­ბი,­რო­­მელ­­თაც­ლო­­გი­­ნის­თეთ­­რე­­უ­ლის­სუ­­ნი­ აქვს,­ „გერლფრენდთან“­ ერ­­თად­ რომ­ უყუ­­რებ­ თავ­­ზე­­ზე­­ წარ­­გა­­და­­ფა­­რე­­ბუ­­ლი.­რა­­მე­ისე­­თი,­არა­­დუ­­ნე­და­კარ­­გი.­კო­­ე­ ნე­­ბის­მო­­ხუ­­ცე­­ბის­ად­­გი­­ლი­აქ­არ­არის,­ან­­დერ­­სო­­ნის­მაგ­­ნო­­ ლია­ და­ თუნ­­დაც­ ტა­­რან­­ტი­­ნოს­ ნა­­ბიჭ­­ვ­რე­­ბი.­ რომ­ არ­ უნ­­და­ ჩა­­გე­­ძი­­ნოს­და­შიგ­­და­­გიშ­გა­­და­­ლა­­პა­­რა­­კე­­ბაც­შე­­იძ­­ლე­­ბა. ეს­არის­ჩე­­მი­სი­­ნე­­მა­­­სუ­­ნე­­ბი;­ნა­­წი­­ლი,­რაც­გა­­მახ­­სენ­­და.­ სხვებ­­ზე­მე­­რე­დავ­­წერ.­ისე­გე­­მო­­ებ­­ზეც­არ­იქ­­ნე­­ბა­უინ­­ტე­­ რე­­სო.­⣿

film

p r i nt


45

film

p r i nt


~ს ე

ტი~

მექსიკური წიწაკა

46

[­დი­ა­ნა­ან­ფი­მი­ადი­]

ყვე­ლა­ფე­რი­ურ­თი­ერ­თ­კავ­შირ­შია­–­ამას­ჩე­მი­ცხოვ­რე­ბის­ ერთ­ ყვე­ლა­ზე­ რთულ­ სა­ღა­მოს­ მივ­ხ­ვ­დი,­ რო­ცა­ სახ­ლ­ში­ მის­ვ­ლამ­დე­ბა­ზარ­ში­გა­ვი­ა­რე­და­ყვე­ლა­სა­ხის,­ფე­რი­სა­და­ ჯი­შის­წი­წა­კა­ვი­ყი­დე,­რაც­იშო­ვე­ბო­და.­მე­რე­შინ­მი­სულ­მა­ სამ­ზა­რე­უ­ლოს­ მა­გი­დას­თან­ მო­ვი­კა­ლა­თე,­ გვერ­დით­ დი­ დი­ჭი­ქით­წყა­ლი­მო­ვიდ­გი­და­ყვე­ლა­წი­წა­კა­შევ­ჭა­მე,­ყვე­ ლა!­–­წი­თე­ლიც,­ყვი­თე­ლიც­და­მწვა­ნეც...­წა­რმო­იდ­გი­ნე,­ რამ­დე­ნი­საყ­ვი­რი­აყ­ვირ­და­ერ­თხ­მად,­რამ­დე­ნი­შუქ­ნი­შა­ნი­ აინ­თო,­მაგ­რამ,­სა­მა­გი­ე­როდ,­დეპ­რე­სი­ას­გა­დავ­რ­ჩი. სწო­რედ­ იმ,­ მწა­რე­ და­ სურ­ნე­ლო­ვან­ სა­ღა­მოს­ ვნა­ხე­ ეს­ ფილ­მი,­წიგ­ნი­წა­კითხუ­ლი­მქონ­და. სა­ერ­თოდ,­ვერ­ვიტყ­ვი,­დი­დი­კი­ნო­მა­ნი­ვარ­­­მეთ­ქი,­მი­ უ­ხე­და­ვად­იმი­სა,­რომ­ბერ­ძე­ნი­ზორ­ბა­შე­იძ­ლე­ბა­ბა­ბუ­ა­ ჩემ­ზე­მე­ტად­მიყ­ვარს;­და­ჩე­მი­გე­ნი­ა­ლუ­რი­თა­ნა­მე­მა­მუ­ ლის,­თეო­ან­გე­ლო­პუ­ლო­სის­რამ­დე­ნი­მე­ფილ­მი­ცხად­ში­ ხომ­ ნა­ნა­ხი­ მაქვს­ და­ სიზ­მ­რა­დაც­ რამ­დენ­ჯერ­მე,­ მა­ინც­ წიგ­ნე­ბი­მირ­ჩევ­ნი­ა.­ჰო­და,­იქ­ნებ­ამი­ტო­მაც,­ეკ­რა­ნი­ზა­ცი­ ე­ბი­მა­ინ­ტე­რე­სებს­გან­სა­კუთ­რე­ბით. ლა­ურ ­ ა­ეს­კი­ვე­ლის­„როგორც­წყა­ლი­შო­კო­ლა­დის­თ­ვის“­ შემ­თხ­ვე­ვით­წა­ვი­კითხე,­კუ­ლი­ნა­რი­უ­ლი­რე­ცეპ­ტე­ბის­ძებ­ ნი­სას;­ამ­წიგ­ნის­მი­ხედ­ვით­შექ­მ­ნი­ლი­ფილ­მიც,­რო­გორც­ გითხა­რით,­კუ­ლი­ნა­რი­ულ­­ე­მო­ცი­უ­რი­შე­მო­ტე­ვი­სას­ვნა­ხე. ლა­უ­რა­ეს­კი­ვე­ლი­ძა­ლი­ან­ცნო­ბი­ლი­მექ­სი­კე­ლი­მწე­რა­ ლი­ა,­ მა­გი­უ­რი­ რე­ა­ლიზ­მის­ წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი.­ მას­ზე­ ამ­ ბო­ბენ,­მარ­კე­სი­რომ­ქა­ლი­იყოს,­მის­ნა­ი­რად­და­წერ­და­ო.­ თა­ვი­სი­ ყვე­ლა­ზე­ ცნო­ბი­ლი­ რო­მა­ნი­ „როგორც­ წყა­ლი­ შო­კო­ლა­დის­თ­ვის“­ 1990­ წელს­ გა­მო­აქ­ვეყ­ნა,­ რო­მან­მა­ ძა­ლი­ან­დი­დი­წარ­მა­ტე­ბა­მო­უ­ტა­ნა­ავ­ტორს,­სხვა­დას­ხ­ვა­ ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი­პრე­მი­ით და­ჯილ­დოვ­და­და­მის­მი­ხედ­ ვით­გა­და­ღე­ბუ­ლი­ფილ­მი­კი­არა­ერ­თი­კი­ნო­ფეს­ტი­ვა­ლის­ გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი­და­კი­ნო­გა­ქი­რა­ვე­ბის­ლი­დე­რი­გახ­და.­ ­სიყ­ვა­რუ­ლი­ დი­დი­ ძა­ლა­ა,­ გან­სა­კუთ­რე­ბით­ იმ­ შემ­თხ­ვე­ ვა­ში,­რო­ცა­მას­რა­ი­მე­დაბ­რ­კო­ლე­ბა­ეღო­ბე­ბა.­ეს­და­ახ­ლო­

film

p r i nt


47

film

p r i nt


48

~ს ე

ტი~

ე­ბით­ იგი­ვე­ა,­ ორ­თ­ქ­ლი­ არ­ გა­მო­უშ­ვათ­ ქვა­ბი­დან,­ სა­დაც­ სი­მინ­დის­ წვნი­ა­ნი­ იხარ­შე­ბა.­ წიგ­ნ­ში­ მოთხ­რო­ბი­ლი­ თუ­ ფილ­მად­გად­მო­ცე­მუ­ლი­სწო­რედ­ამ­გზით­იქ­ცე­ვა­კუ­ლი­ნა­ რი­ულ­ვულ­კა­ნად,­რო­მე­ლიც­თა­ვის­გზა­ზე­არა­ვის­ინ­დობს.­ ალ­ფონ­სო­ არა­უს­ ფილ­მის­ მთა­ვარ­ გმირს,­ ტი­ტას,­ რო­ მელ­საც­ მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბით­ გად­მო­ე­ცა­ კუ­ლი­ნა­რი­უ­ლი­ ჯა­ დოქ­რო­ბის­ ნი­ჭი,­ წი­ნა­პარ­თა­ წეს­­­ჩ­ვე­უ­ლე­ბის­ მი­ხედ­ვით­ სიყ­ვა­რუ­ლის­და­გათხო­ვე­ბის­უფ­ლე­ბა­არ­აქვს.­მან,­რო­ გორც­ უმ­ც­როს­მა­ ქა­ლიშ­ვილ­მა­ დე­დას­ უნ­და­ მო­უა ­ ­როს.­ არა­და,­ ის­ შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი­ა,­ მი­სი­ სიყ­ვა­რუ­ლი­ ორ­მ­ხ­რი­ვია­ –­პედ­რო­საც­უყ­ვარს­იგი,­თუმ­ცა,­ტი­ტას­დე­დის­გან­უარის­ მი­ღე­ბის­ შემ­დეგ­ მის­ უფ­როს­ და­ზე­ ქორ­წინ­დე­ბა,­ იმის­თ­ ვის,­ რომ­ საყ­ვა­რელ­ ქალ­თან­ ახ­ლო­ს­ ი­ყოს­ –­ აი,­ ასე­თი­ არე­უ­ლი­და­ჩახ­ლარ­თუ­ლი­ამ­ბა­ვი­ა.­ მე­ არ­ ვა­პი­რებ­ ფილ­მის­ მხატ­ვ­რულ­ ღირ­სე­ბებ­ზე,­ მის­ პრობ­ლე­მა­ტი­კა­ზე,­ მა­გი­უ­რი­სა­ და­ რე­ა­ლუ­რის­ შერ­წყ­მა­სა­ და­მოკ­ლედ,­ასეთ­ამ­ბებ­ზე­სა­უ­ბარს,­გითხა­რით,­დი­დი­კი­ ნო­მა­ნი­არ­ვარ­მეთ­ქი...­უბ­რა­ლოდ,­მინ­და­რამ­დე­ნი­მე­სრუ­ ლი­ად­ჯა­დოს­ნურ­რე­ცეპ­ტ­ზე­მო­გიყ­ვეთ,­რო­მე­ლიც­ჯერ­ხომ­ წიგ­ნი­დან­და­ვი­ზე­პი­რე,­ხო­ლო­რო­ცა­ეკ­რან­ზე­ვნა­ხე,­უფ­რო­ სწო­რად­ვი­გე­მე,­მე­რე­არას­დ­როს­დამ­ვიწყე­ბი­ა.­ეს­ის­კერ­ ძე­ბი­ა,­მექ­სი­კუ­რი­სამ­ზა­რე­უ­ლოს­უზარ­მა­ზა­რი­სა­ბა­დო­დან,­ რომ­ლე­ბიც­ცვლი­ან­პერ­სო­ნაჟ­თა­ბედს,­რად­გან­წი­ნა­პარ­თა­ რე­ცეპ­ტე­ბი,­ რო­გორც­ ეთ­ნო­კულ­ტუ­რა,­ სა­უ­კუ­ნე­ე­ბით­ დაგ­ რო­ვი­ლი­ცოდ­ნა,­ამ­ბის­მთა­ვა­რი­გმი­რის,­ერ­თი­ჩვე­უ­ლებ­ რი­ვი­მექ­სი­კე­ლი­გო­გოს­ძა­ლა­და­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა­ა.­ სა­შო­ბაო­ ღვე­ზე­ლე­ბი­ სარ­დე­ლით,­ სა­ქორ­წი­ნო­ ნამ­ცხ­ვა­ რი­ „ჩაბელა“,­ რომ­ლის­ ცო­მის­ მზა­დე­ბი­სას­ ტი­ტამ­ იმ­დე­ნი­ ცრემ­ლი­ ჩა­ა­ყო­ლა,­ რომ­ ლა­მის­ მთე­ლი­ სტუმ­რე­ბი­ და­წამ­ ლა.­ ში­ნა­უ­რი­ მწყრე­ბი­ ვარ­დის­ ფურ­ც­ლე­ბით­ –­ ამ­ კერ­ძის­ მზა­დე­ბი­სას­სატ­რ­ფოს­ნა­ჩუ­ქა­რი­ვარ­დის­თა­ი­გუ­ლი­გა­მო­ი­ ყე­ნა,­რო­მე­ლიც­ისე­მაგ­რად­ჩა­ი­ხუ­ტა,­რომ­ეკალ­მა­და­კაწ­ რა­ და­ შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი­ გო­გოს­ სის­ხ­ლ­მა­ წით­ლად­ გა­ა­ფე­რა­ და­ვარ­დე­ბი.­სის­ხ­ლ­მა­და­ვარ­დის­ესენ­ცი­ამ­ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი­ კერ­ძი­აფ­რო­დო­ზი­ა­კად­აქ­ცია­და­სას­წა­უ­ლე­ბი­და­ატ­რი­ა­ლა.­ ინ­და­უ­რის­რა­გუ­სე­ზა­მი­თა­და­ნუ­შით,­ღო­რის­კუ­დის­წვნი­ ა­ნი­–­სამ­კურ­ნა­ლო­კერ­ძი,­გა­ხუ­ხუ­ლი­პუ­რი­ნა­ღე­ბი­თა­და­ სხვა­დას­ხ­ვა­ ხმე­ლი­ ხი­ლით,­ ნამ­დ­ვი­ლი­ მექ­სი­კუ­რი­ შო­კო­ ლა­დი­და­სა­მე­ფო­კრენ­დე­ლე­ბი­–­შო­კო­ლა­დი­სამ­ნა­ი­რი­კა­ კა­ო­თი­მზად­დე­ბა,­ხო­ლო­სა­შო­ბაო­კრენ­დე­ლებს­უზ­რუნ­ვე­ ლი­ბავ­შ­ვო­ბის­გე­მო­აქვს.­ წიგ­ნის­ ფი­ნალ­ში,­ ბო­ლოს­და­ბო­ლოს­ ნე­ბარ­დარ­თუ­ლი­ სიყ­ვა­რუ­ლი­სას­ მი­სი­ სატ­რ­ფო­ მე­ტის­მე­ტი­ ემო­ცი­ის­გან­ კვდე­ბა;­ტი­ტაც­თავს­იკ­ლავს­–­ცეცხ­ლის­გან­თა­ვის­დაღ­ წე­ვას­არც­ცდი­ლობს.­თუმ­ცა,­ცოცხა­ლია­მი­სი­რე­ცეპ­ტე­ ბი­შთა­მო­მა­ვალ­თა­სამ­ზა­რე­უ­ლო­ებ­ში,­რე­ცეპ­ტე­ბი­ძვე­ლი­ მექ­სი­კი­სა,­ რო­მე­ლიც­ ცეცხ­ლ­ზე­ შე­მომ­დ­გა­რი­ შო­კო­ლა­ დი­ვით­თუხ­თუ­ხა­და­გემ­რი­ე­ლი­ა.­ გემ­რი­ე­ლი­ ფილ­მის­ მე­ტი­ რა­ მი­ნა­ხავს,­ მაგ­რამ­ ასე­თი­ და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი­ჩემ­თ­ვის­არც­ერ­თი­ყო­ფი­ლა.­­⣿

film

p r i nt


კინო, როგორც არამხოლოდ OBSERVABLE UNIVERSE [გიორგი­კიკონიშვილი]

49

ტრი­ვი­ა­ლუ­რად­და­ვიწყოთ­–­თვა­ლი­ადა­მი­ა­ნის­ერ­თ­ერ­ თი­ ყვე­ლა­ზე­ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­ ორ­გა­ნო­ა,­ რო­მე­ლიც,­ რო­ გორც­ გვე­უბ­ნე­ბი­ან,­ გვაძ­ლევს­ სა­შუ­ა­ლე­ბას,­ და­ვი­ნა­ხოთ­ რე­ა­ლო­ბა.­ის,­რა­საც­თვა­ლით­ვხე­დავთ,­არის­უტყუ­ა­რი,­ –­ ამ­ბო­ბენ­ მეც­ნი­ე­რე­ბი.­ თუმ­ცა,­ დი­დი­ ეჭ­ვი­ მაქვს,­ კი­ნო­ რე­ჟი­სო­რე­ბი­ასე­არ­უნ­და­ფიქ­რობ­დ­ნენ. ას­ტ­რო­ნო­მი­ა­ში­ არ­სე­ბობს­ ასე­თი­ ტერ­მი­ნი­ –­ Observable­ Universe­–­ხილ­ვა­დი­სამ­ყა­რო,­ანუ,­სამ­ყა­როს­მხო­ლოდ­ის­ ნა­წი­ლი,­რო­მელ­საც­ვხე­დავთ­კა­ცობ­რი­ო­ბის­მი­ერ­შექ­მ­ნი­ლი­ ყვე­ლა­ზე­ ძლი­ე­რი­ ტე­ლეს­კო­პი­დან.­ სხვა­ ყვე­ლა­ფე­რი,­ რაც­ მის­ მიღ­მაა­ და­ ჯერ­ არ­ გვი­ნა­ხავს,­ რა­კი­ღა­ ჰაბ­ლ­ზე­ უფ­რო­ ძლი­ე­რი­ტე­ლეს­კო­პი­ჯე­რაც­არ­გაგ­ვიშ­ვია­კოს­მოს­ში,­მხო­ ლოდ­ფან­ტა­ზი­ე­ბის,­თე­ო­რი­ე­ბი­სა­და­ვა­რი­ა­ცი­ე­ბის­სა­გა­ნი­ა.­ თუ­კი­ჩვე­ნი,­ადა­მი­ა­ნის­თვა­ლის­ზო­მას,­თუ­კი­ჰაბ­ლის­ტე­ ლეს­კო­პის­ზო­მას­მთელს­ამ­ხილ­ვად­სამ­ყა­როს­ზო­მას­თან­ შე­ვა­ფარ­დებთ,­მი­ღე­ბუ­ლი­მას­შ­ტა­ბე­ბი­იმ­დე­ნად­ში­შის­მომ­ გ­ვ­რე­ლად­გაგ­ვიც­რუ­ებს­იმედს,­რომ­ამ­ხილ­ვად­სამ­ყა­რო­ ში­ ჩვენს­ თვალს,­ თავს,­ ჩვენს­ მი­ერ­ შექ­მ­ნილ­ სა­უ­კე­თე­სო­

film

p r i nt


50

­ ე­ლოვ­ნე­ბის­ ნი­მუ­შებს,­ ყვე­ლა­ზე­ გი­გან­ტურ­ ნა­გე­ბო­ბებს,­ ხ დე­და­მი­წას­და­ჩვენს­სა­კუ­თარ­გა­ლაქ­ტი­კა­საც­კი,­რო­მელ­ საც­ ყო­ველ­ დღე,­ შე­უ­ი­ა­რა­ღე­ბე­ლი­ თვა­ლით­ ვუ­ყუ­რებთ­ ცა­ზე,­ მი­ნი­ა­ტუ­რულ­ პიქ­სე­ლა­დაც­ ვერ­ ვი­პო­ვით­ სამ­ყა­როს­ რუ­კა­ზე.­ ამი­ტო­მაც­ ამ­ბო­ბენ­ მას­შ­ტა­ბე­ბით­ შე­ში­ნე­ბუ­ლი­ ჭკვი­ა­ნი­მეც­ნი­ე­რე­ბი­ასე­გან­წი­რუ­ლად,­რომ­სამ­ყა­როს­შე­ სა­ხებ­ვი­ცით­მხო­ლოდ­ის,­რა­საც­ვხე­დავთ.­თუმ­ცა,­მგო­ნი­ ტყუ­ი­ან. მეც­ნი­ე­რე­ბი­ფრთხი­ლი­ხალ­ხი­ა.­მათ,­რა­თქმა­უნ­და,­აქვთ­ ფან­ტა­ზი­ე­ბი,­ თე­ორ ­ ი­ე­ბი,­ სამ­ყა­როს­ მუ­შა­ო­ბის­ მი­ლი­ო­ნი­ ინ­ტერ­პ­რე­ტა­ცი­ა,­ მაგ­რამ­ საკ­მა­რი­სია­ და­ვუს­ვათ­ კითხ­ვა,­ –­ „რატომ­ ხდე­ბა­ ეს?“­ –­ რომ­ ვი­თომ­ სხვა­ არა­ფერ­ზე­ ფიქ­ რო­ბენ,­სხვა­არა­ფე­რი­და­უშ­ვი­ათ,­არ­უფან­ტა­ზი­ო­რი­ათ,­გი­ პა­სუ­ხე­ბენ­მხო­ლოდ­იმას,­რა­ზეც­ხი­ლუ­ლი­ფაქ­ტის­და­დე­ბა­ შე­უძ­ლი­ათ.­ სა­მა­გი­ე­როდ,­ მათ­ზე­ ბევ­რად­ არაფ­რ­თხი­ლე­ბი,­ შე­იძ­ლე­ბა­ ით­ქ­ვას,­თავ­ხე­დე­ბიც­ კი­ ვართ­ჩვენ­ –­ არა­მეც­ნი­ ე­რე­ბი.­ჩვენ­შეგ­ვიძ­ლია­ყვე­ლა­ფერ­ზე­ვი­ფიქ­როთ,­ვი­მა­ი­მუ­ ნოთ,­ და­ვუშ­ვათ,­ არ­ და­ვუშ­ვათ,­ წარ­მო­ვიდ­გი­ნოთ­ და­ და­ ვი­ნა­ხოთ;­ და­ვი­ნა­ხოთ­ მა­ში­ნაც­ კი,­ რო­ცა­ თვალს­ ვხუ­ჭავთ­ –­ სიზ­მარ­ში­ და­ შემ­დეგ,­ მეც­ნი­ე­რე­ბის­გან­ გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით,­ რომ­ლებ­მაც­ჯერ­და­ნამ­დ­ვი­ლე­ბით­არ­იცი­ან,­რა­არის­სიზ­ მა­რი,­ გა­უ­თა­ვებ­ლად,­ თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლად­ ვი­ტი­ტი­ნოთ,­ რა­ ტომ­ვნა­ხეთ­ეს­სიზ­მა­რი?­რი­სი­გა­მო­ძა­ხი­ლია­ან­რა­გვე­ლის?­ ჩემ­ნა­ი­რი­პერ­ვერ­ტი­ვუ­ა­ე­რის­ტის­თ­ვის,­ხან­ფა­რუ­ლად,­ხან­ კი­სრუ­ლი­ად­თავ­ხე­დუ­რად­რომ­ვაკ­ვირ­დე­ბი­ყვე­ლა­ფერ­სა­ და­ყვე­ლას­–­ყველ­გან,­თვა­ლი­სწო­რე­დაც­რომ­გან­სა­კუთ­ რე­ბუ­ლი­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის­ორ­გა­ნო­ა.­თვა­ლი­და­გო­ნე­ბა,­რო­ მე­ლიც­ მი­ღე­ბუ­ლი­ ვი­ზუ­ა­ლუ­რი­ ინ­ფორ­მა­ცი­ის­ მი­ლი­არ­დი­ სა­ხით­ გა­და­მუ­შა­ვე­ბი­სა­ და­ ინ­ტერ­პ­რე­ტი­რე­ბის­ უფ­ლე­ბას­ მაძ­ლევს­ (ხომ­ ვთქვი,­ მეც­ნი­ე­რი­ არ­ ვარ­თ­ქო?).­ ვუ­ყუ­რებ­ ჩაც­მუ­ლი­ ადა­მი­ა­ნის­ სხე­ულს­ და­ წარ­მო­ვიდ­გენ­ მას­ გახ­ დილს,­მე­რე­ჯამ­ბა­ზის­ფორ­მა­ში,­მე­რე­სექ­სის­დროს,­მე­რე­ ლექ­ცი­ა­ზე,­სამ­სა­ხურ­ში,­ბა­ნა­ო­ბი­სას,­ძი­ლი­სას­და­.ა.შ.­თვა­ ლი­სა­ და­ გო­ნე­ბის,­ ანუ­ ვი­ზუ­ა­ლუ­რი­ აღ­ქ­მა­­გა­მო­სახ­ვი­სა­ და­ფან­ტა­ზი­ის­ეს­კომ­ბი­ნა­ცი­ა,­თქმა­დაც­კი­არ­ღირს,­რომ­ ყვე­ლა­ზე­ „კინოშნიკური“­ ამ­ბა­ვი­ა.­ პერ­ვერ­ტი­ ვუ­ა­ე­რის­ტის­ ჯო­ხი­ მხო­ლოდ­ ჩემ­ზე­ რომ­ არ­ გა­დატყ­დეს,­ თა­ვა­დაც­ ხომ­

film

p r i nt


~ს ე

ტი~

51

film

p r i nt


52

~ს ე

ტი~

გახ­სოვთ,­რამ­დენ­ვი­ზუ­ა­ლურ­იმი­ჯად­ისა­ხე­ბა­და­ლაგ­დე­ბა­ ერ­თი­მარ­ტი­ვი­გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა­თქვენს­გო­ნე­ბა­ში?­და­ვი­ნა­ ხავთ­ და­ იმ­ წა­მი­დან­ ისე­ ად­ვი­ლად­ ავაწყობთ,­ დავ­შ­ლით,­ შე­ვი­ნა­ხავთ­ან­გა­და­ვაგ­დებთ­ნე­ბის­მი­ერ­გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბას,­ ვა­პამ­პუ­ლა­ვებთ­ჩვენს­ნე­ბა­ზე,­რომ­ნა­მუ­სიც­კი­არ­შეგ­ვა­ წუ­ხებს,­რა­ტომ­ვი­კის­რეთ­ჩვენს­თავ­ზე­ღმერ­თის­ფუნ­ქ­ცია­ და­რა­ტომ­გა­და­ვაწყეთ­სამ­ყა­რო.­ და­ ასე­ აწყობს­ და­ შლის­ სამ­ყა­როს­ –­ კი­ნო!­ შექ­მ­ნის­ დღი­დან,­ ზუს­ტად­ იმ­ წა­მი­დან,­ რაც­ ძმებ­მა­ ლუ­მი­ე­რებ­მა­ კა­ცობ­რი­ო­ბას­ ჯა­დოქ­რო­ბა­ მო­უწყ­ვეს­ და­ მათ­ თვალ­წინ,­ კი­ნო­ეკ­რან­ზე,­იმ­წუ­თას­იქ­არარ­სე­ბუ­ლი­უზარ­მა­ზა­რი­მა­ ტა­რე­ბე­ლი­ ჩა­აქ­რო­ლეს,­ იმ­ წა­მის­ ჩათ­ვ­ლით,­ რო­დე­საც­ ჯე­იმს­ კა­მე­რონ­მა­ სრუ­ლი­ად­ ახალ­ პლა­ნე­ტა­ზე­ ცოცხალ­ არ­სე­ბა­თა­ ახა­ლი­ რა­სა­ შექ­მ­ნა­ ზღაპ­რულ­ სამ­ყა­რო­ში­ – „ავატარი“.­ აწყობს,­ შლის­ და­ აპამ­პუ­ლა­ვებს­ რე­ა­ლო­ბას,­ რო­მელ­საც­ჩვენც,­ფრთხი­ლი­მეც­ნი­ერ ­ ე­ბი­ვით,­ვუ­წო­დებთ­ მხო­ლოდ­იმას,­რა­საც­ვხე­დავთ.­ მაგ­რამ,­ სად­ გა­დის­ ზღვა­რი­ რე­ა­ლურ­სა­ და­ ირე­ა­ლურს,­ ხი­ლულ­სა­და­უხი­ლავს­შო­რის,­რა­ თქმა­ უნ­და,­ არც­ მეც­ ნი­ე­რებ­მა­ იცი­ან,­ არც­ რე­ჟი­სო­რებ­მა­ და­ არც­ ჩვენ­ –­ არა­ მეც­ნი­ერ­მა­მა­ყუ­რებ­ლებ­მა.­საკ­მა­რი­სი­ა,­ლუ­მი­ე­რე­ბის­კი­ ნოჩ­ვე­ნე­ბის­დას­რუ­ლე­ბი­სას­მა­ყუ­რებ­ლის­თვ ­ ის­გვე­კითხა,­ რა­ სა­გა­ნი­ და­ი­ნა­ხეს,­ დი­დი­ ეჭ­ვი­ მაქვს,­ ყვე­ლა­ მათ­გა­ნი­ გვი­პა­სუ­ხებ­და,­–­„უზარმაზარი­მა­ტა­რე­ბე­ლი“,­თუმ­ცა­ალ­ ბათ­არა­ვინ­იტყო­და,­რომ­სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში­მა­თი­თვა­ლე­ბი­ მხო­ლოდ­კი­ნო­ეკ­რანს­მის­ჩე­რე­ბო­და. შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­იმი­სა,­რომ­და­ვი­ნა­ხოთ­ის,­რაც­აქ­და­ ახ­ლა­ არ­ არ­სე­ბობს­ და­ ვერ­ და­ვი­ნა­ხოთ­ ის,­ რაც­ ჩვენს­ თვალ­წი­ნა­ა,­ნამ­დ­ვი­ლად­გვიც­რუ­ებს­წარ­მოდ­გე­ნებს­ჩვე­ ნი­Observable­Universe­ის­შე­სა­ხებ.­ჭკვი­ა­ნი­მეც­ნი­ე­რი­სა­ და­ დამ­ჯე­რი­ მსმე­ნე­ლის­ მი­თი­ მო­მენ­ტა­ლუ­რად­ ინ­გ­რე­ ვა,­ რო­გორც­ კი­ მივ­ხ­ვ­დე­ბით,­ რომ­ ჩვე­ნი,­ მა­ყუ­რებ­ლის­ გარ­და,­ არ­სე­ბობს­ რე­ჟი­სო­რი,­ რო­მე­ლიც­ პრო­ექ­ცი­ით­ „გვაბოლებს“;­ უფ­რო­ მე­ტიც,­ ჩვე­ნი­ მო­უს­ვე­ნა­რი­ გო­ნე­ბა­ იმა­საც­ და­უშ­ვებს,­ რომ­ მა­შა­სა­და­მე,­ არ­სე­ბობს­ ღმერ­ თი,­ რო­მე­ლიც­ ზუს­ტად­ ასე­ „აბოლებს“­ ჰაბ­ლის­ ტე­ლეს­ კოპ­ში­ მომ­ზი­რალ­ ას­ტ­რო­ნომს­ (რომელიც­ შემ­დეგ­ ჩვენ­ „გვაბოლებს“,­ რომ­ მან­ „დაინახა“)­ და­ აი,­ აქ­ კი­ ნამ­დ­ ვი­ლად­ სა­სი­ა­მოვ­ნოა­ იმის­ წარ­მოდ­გე­ნა,­ რომ­ სი­ნამ­დ­ვი­ ლე­ში,­ჩვენ,­ყვე­ლა,­არა­უბ­რა­ლოდ­ხი­ლუ­ლი­რე­ა­ლო­ბის,­ არა­მედ­ჩვე­ნი­სა­კუ­თა­რი­თვა­ლით­და­ნა­ხუ­ლი,­უთ­ვა­ლა­ვი­ ჯა­დოქ­რუ­ლი­ პრო­ექ­ცი­ის­ გრო­ვა­ში­ ვარ­სე­ბობთ,­ ვსხედ­ ვართ­და­პირ­და­ღე­ბულ­ნი­ვუმ­ზერთ­კი­ნო­ეკ­რანს.­⣿

film

p r i nt


კანი, კინო და ფუნქციები [მაკა­ლდოკონენი]

film

p r i nt

53

ა)­ სუნ­თ­ქ­ვა,­ დაც­ვა,­ თერ­მო­რე­გუ­ლა­ცი­ა,­ სე­პო­ნი­რე­ბა,­ ექ­ ს­კ­რე­ტო­რუ­ლი,­ მე­ტა­ბო­ლუ­რი,­ ენ­დოკ­რი­ნუ­ლი,­ რე­ცეპ­ ტო­რუ­ლი,­ იმუ­ნუ­რი­ –­ ეს­ კა­ნის­ ფუნ­ქ­ცი­ე­ბი­ა.­ საქ­მე­ ზუსტ­ მეც­ნი­ერ ­ ე­ბას­თან­მაქვს,­ამი­ტომ­ვე­რა­ფერს­და­ვა­მა­ტებ­ან­ გა­მო­ვაკ­ლებ.­ ბ)­„ფილმს­და­საწყი­სი,­შუა­ნა­წი­ლი­და­და­სას­რუ­ლი­უნ­და­ ჰქონ­დეს,­ თუმ­ცა,­ მი­თი­თე­ბუ­ლი­ თან­მიმ­დევ­რო­ბის­ დაც­ვა­ სა­ვალ­დე­ბუ­ლო­არ­არის“,­–­ეს­ფრან­გი­კი­ნოკ­რი­ტი­კო­სის­ ჟან­­­ლუკ­გო­და­რის­სიტყ­ვე­ბი­ა.­ გ)­ კა­ნის­ ანა­ტო­მი­უ­რი­ ფუნ­ქ­ცი­ე­ბის­ კი­ნო­ხე­ლოვ­ნე­ბას­თან­ და­კავ­ში­რე­ბა­დღეს­ჩე­მი­ამო­ცა­ნა­ა,­ამი­ტომ­„გ)“­პუნ­ქ­ტის­ შემ­დეგ­საქ­მე­ზე­გა­და­ვალ.­ კინესტეტიკი­ გა­რე­მოს­ აღ­ქ­მი­სა­ და­ ინ­ფორ­მა­ცი­ის­ გა­და­მუ­ შა­ვე­ბის­მი­ხედ­ვით,­ადა­მი­ა­ნე­ბი­თურ­მე­აუდი­ა­ლე­ბად,­ვი­ზუ­ ა­ლე­ბად­და­კი­ნეს­ტე­ტი­კე­ბად­ვი­ყო­ფით.­კი­ნეს­ტე­ტი­კის­თ­ვის­ გა­რე­სამ­ყა­როს­აღ­ქ­მის­მთა­ვა­რი­ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტი­კა­ნია­–­კა­ ნით­ უნ­და­ წა­ი­კითხოს,­ შე­იც­ნოს,­ და­ი­მახ­სოვ­როს­ და­ მო­მა­ ვალ­ში­გა­იხ­სე­ნოს­კი­დეც.­ ზუსტი ციფრები სმარტ-მიდგომები­წამ­ში­1 000 000­ბიტ­ინ­ ფორ­მა­ცი­ას­ვი­ღებთ,­ჩვე­ნი­სხე­უ­ლის­ყო­ველ­სან­ტი­მეტ­რ­ზე­ სა­შუ­ა­ლოდ­25­რე­ცეპ­რ­ტო­რია­გან­თავ­სე­ბუ­ლი,­თი­თის­წვერ­ ზე­კი­3000.­წუთ­ში­75­კი­ლო­მეტ­რი­სიგ­რ­ძის­ნერ­ვუ­ლი­ბოჭ­ კო­ებ ­ ი­ან­გა­რიშს­აბა­რებს­ტვინს­ყვე­ლაფ­რის­შე­სა­ხებ,­რაც­ ჩვენს­ კანს­ ეხე­ბა.­ შეგ­რ­ძ­ნე­ბა,­ სამ­ყა­როს­თან­ ჩვე­ნი­ ფი­ზი­ კუ­რი­კავ­ში­რის­გარ­და,­სამ­ყა­რო­ში­ჩვენს­ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლურ­ არ­სე­ბო­ბას­ და­ მის­ არა­ორ­დი­ნა­ლურ­ აღ­ქ­მა­საც­ გუ­ლის­ხ­ მობს.­ ჩვე­ნი­ შეგ­რ­ძ­ნე­ბე­ბის­ ზღვარს­ გა­ნა­ ის­ კა­ნი­ ად­გენს,­ რო­მელ­შიც­ ვცხოვ­რობთ?­ აკი,­ შე­ხე­ბის­ გა­რე­შეც­ მშვე­ნივ­ რად­შე­ვიგ­რ­ძ­ნობთ,­თუნ­დაც,­კი­ნოს­რომ­ვუ­ყუ­რებთ:­იქ­არ­ ვართ,­მაგ­რამ­გა­და­ვა­ად­გილ­დე­ბით,­სხვას­ვნე­ბენ,­ჩვენ­კი­ გვტკი­ვა,­სხვა­მი­ირ­თ­მევს,­ჩვენ­­კი­ვა­გე­მოვ­ნებთ,­სხვას­უყ­ ვარს,­ჩვენს­მუ­ცელ­ში­კი­პეპ­ლე­ბი­და­ფარ­ფა­ტე­ბენ,­სხვა­გა­ ნიც­დის,­ჩვენ­კი­თვალ­ზე­ცრემ­ლი­გვად­გე­ბა.­მეც­ნი­ე­რუ­ლი­ დოგ­მე­ბი­უგულ­ვე­ბელ­ყო­ფი­ლი­ა,­არა­ვი­თარ­მერ­კე­ლის­უჯ­ რე­დებ­ში,­კრა­უ­ზეს­სხე­უ­ლებ­სა­და­რუ­ფი­ნის­და­ბო­ლო­ე­ბებ­ ში­თა­ნა­მიმ­დევ­რუ­ლად­გა­მა­ვალ­იმ­პულ­სებ­თან­არ­გვაქვს­ საქ­მე­ და­ მუ­დამ­ ასე­ ხდე­ბა­ ობ­ს­კუ­რის­ კა­მე­რი­დან­ თუ­ ფა­


54

რა­დე­ის­ მოწყო­ბი­ლო­ბი­დან­ მო­ყო­ლე­ბუ­ლი,­ თა­ნა­მედ­რო­ვე­ ციფ­რულ­ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბამ­დე.­ სხეულით დამახსოვრებული­ჩემ­ში­კი­ნეს­ტე­ტიკი­მო­ვიხ­მე,­ თვა­ლე­ბი­დავ­ხუ­ჭე,­სმე­ნა­და­ვიხ­შე,­სურ­ნე­ლე­ბი­უგულ­ვე­ ბელ­ვ­ყა­ვი­და­...­ორი­ფილ­მი­და­მაჩ­ნ­და­სხე­ულ­ზე. Un Homme et Une Famme (კლოდ ლელუშის „ქალი და მამაკაცი“)­ იმ­პ­რო­ვი­ზა­ცი­ის­ ორი­გი­ნა­ლუ­რი­ მე­თო­დე­ბი,­ სპონ­ტა­ნუ­რი­დი­ა­ლო­გე­ბი,­შავ­­­თეთ­რი­და­ფე­რა­დი­კად­რე­ ბის­ მო­ნაც­ვ­ლე­ო­ბა­ სმე­ნი­სა­ და­ თვა­ლის­ გან­სა­კუთ­რე­ბულ­ და­ძაბ­ვას­ არ­ მო­ითხოვს.­ ფილ­მი­ მარ­ტი­ვად­ იწყე­ბა­ (დედა­ შვილს­„წითელქუდას“­უამ­ბობს)­და­მარ­ტი­ვად­გრძელ­დე­ ბა,­ ვი­ნა­ი­დან­ უბ­რა­ლო,­ ადა­მი­ა­ნუ­რი­ ემო­ცი­ე­ბით­ დატ­ვირ­ თუ­ლი­პა­სა­ჟე­ბი­მო­ჩანს:­მა­მა­კა­ცი­ქალს­სა­კუ­თა­რი­ხე­ლით­ აჭ­მევს,­ბო­კა­ლით­ღვი­ნოს­ას­მევს,­ცხე­ნებ­ზე­სხე­დან­და­ქა­ ლი­მა­მა­კაცს­თვა­ლი­დან­რა­ღა­ცას­უღებს,­მა­მა­კაცს­სკამ­ზე­ ხე­ლი­უდევს­და­ქა­ლის­მკლავს­ეხე­ბა,­20­იან­წლებ­ში­პო­ პუ­ლა­რულ­სატ­რ­ფი­ა­ლო­სიმ­ღე­რას­ავ­ტო­მო­ბი­ლის­რა­დი­ო­ ში­ბო­ლომ­დე­უს­მე­ნენ,­მა­თი­რე­აქ­ცი­ე­ბი­დე­ტა­ლი­ზე­ბუ­ლი­ა,­ მა­მა­კა­ცი­ მან­ქა­ნი­დან­ გად­მო­დის,­ შე­მო­უვ­ლის,­ კა­რამ­დე­ მი­დის,­ აღებს,­ ქა­ლი­ გად­მო­დის...­ რე­ჟი­სორს­ სურს,­ კა­ნის­ რე­ცეპ­ტო­რი­დან­ტვი­ნამ­დე­და­უკან­მო­მა­ვა­ლი­გზა­სკურ­პუ­ ლ­ოზ ­ უ­რად­გად­მოს­ცეს,­ამი­ტომ­წა­მე­ბი­წუ­თე­ბამ­დე­ხან­გ­რ­ ძ­ლi­ვ­დე­ბა,­შე­სა­ბა­მი­სად,­შეგ­რ­ძ­ნე­ბე­ბიც­მძაფ­რ­დე­ბა. „თუ­ მსა­ხი­ობ­მა­ უნ­და­ იტი­როს,­ ჯობს,­ ზურ­გი­დან­ გა­და­ ი­ღოთ,­ მი­სი­ ცრემ­ლე­ბის­ დე­მონ­ს­ტ­რი­რე­ბა­ სა­ჭი­რო­ არ­ არის,­ ისე­დაც­ ყვე­ლამ­ იცის,­ რო­გორ­ ტი­რის­ ადა­მი­ა­ნი.­ უმ­ჯო­ბე­სია­მი­სი­ზურ­გი­აჩ­ვე­ნოთ,­უფ­რო­მე­ტად­იმოქ­მე­ დებთ­წარ­მო­სახ­ვა­ზე“,­–­ეს­ქშიშ­ტოფ­კიშ­ლოვ­ს­კის­სიტყ­ ვე­ბი­ა.­ სწო­რედ­ მსგავ­სი­ რა­კურ­სე­ბი­ აქ­ცევს­ 28­ წლის­ კლოდ­ ლე­ლუ­შის­ ფილმს­ შეგ­რ­ძნ ­ ე­ბად­ –­ ერთ­ „მარტივ“­ შეგ­რ­ძ­ნე­ბად­ სიყ­ვა­რუ­ლი­ რომ­ ჰქვია­ და­ შე­ხე­ბის­ გა­რე­შე­ კა­ნის­ყვე­ლა­რე­ცეპ­ტო­რის­გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბას­გუ­ლის­ხ­მობს.­ (კიმ კი-დუკის „ცარიელი სახლი“)­ ქა­ლი­ სა­კუ­თარ­ თავს­ (ფოტოსურათს)­დაშ­ლის­(დაანაკუწებს)­და­გა­და­აწყობს.­ მა­მა­კა­ცი­ კი­ სრულ­ყო­ფი­ლე­ბამ­დე­ შე­უმ­ჩ­ნე­ვე­ლი­ ხდე­ბა.­ მა­ნამ­დე­ კი­ სხვის­ ცა­რი­ელ­ სახ­ლებ­ში­ ცხოვ­რო­ბენ:­ ის­ ვე­ნე­ბენ,­ მი­ირ­თ­მე­ვენ,­ ალა­გე­ბენ,­ სა­რეცხს­ რეცხა­ვენ,­ გა­ფუ­ჭე­ბულ­ ნივ­თებს­ აკე­თე­ბენ,­ სა­მახ­სოვ­რო­ ფო­ტო­ებს­ იღე­ბენ.­ თით­ქ­მის­ არ­ სა­უბ­რო­ბენ.­ ერ­თი­ თუ­ დუ­მი­ლით­ სთა­ვა­ზობს­ ან­ ეკითხე­ბა,­ მე­ო­რე­ დუ­მი­ლით­ვე­ იღებს,­ უარ­ყოფს­ და­ პა­სუ­ხობს.­ ამ­გ­ვა­რი­ კავ­ში­რი­ ერ­თ­მა­ნე­თის­ პრობ­ლე­მე­ბის­ღრმად­გა­გე­ბის­სა­შუ­ა­ლე­ბას­აძ­ლევთ. კიმ­­ კი­­დუ­კის­ ფილ­მებს­ ძი­რი­თა­დად­ სხე­უ­ლით­ უნ­და­ უც­ ქი­რო.­კიმ­­კი­­დუკს­შე­უძ­ლია­უსიტყ­ვოდ­აგატ­კი­ვოს,­გა­გამ­ წა­როს,­ აგა­ღელ­ვოს,­ შე­გაყ­ვა­როს,­ გა­გაფ­რი­ნოს.­ კა­ნი­ ხან­ გეწ­ვის,­ ხან­ ჭი­ან­ჭ­ვე­ლე­ბით­ იფა­რე­ბა,­ ხან­ ნე­ტა­რე­ბის­ ჟრუ­ ან­ტე­ლი­გივ­ლის­და­სწო­რედ­ამ­დროს­მო­დის­კი­ნო­სა­და­კა­ ნის­ყვე­ლა­ფუნ­ქ­ცია­მოქ­მე­დე­ბა­ში,­სწო­რედ­ამ­შემ­თხ­ვე­ვა­ზე­ ამ­ბობს­ბერ­ნარ­დო­ბერ­ტო­ლუ­ჩი­–­კი­ნო­ში­იმის­თ­ვის­დავ­დი­ ვართ,­ერ­თი­ოც­ნე­ბა­რომ­გა­ვი­ზი­ა­რო­თო.­­⣿

film

p r i nt


~ს ე

ტი~

55

film

p r i nt


"მამა"­–­წარ­მა­ტე­ბა­ ლო­კარ­ნო­ში­და­ახა­ლი­ სა­ხე­ქარ­თულ­კი­ნო­ში ­­­

56

[­მაია­ცე­ცა­ძე­]

პოს­ტ­საბ­ჭო­თა­პე­რი­ო­დი,­მძი­მე­სო­ცი­ა­ლუ­რი­რე­ა­ლო­ბა,­იმ­დრო­ის­თ­ვის­არა­ და­მა­ი­მე­დე­ბელ­ყო­ველ­დღი­ურ­რუ­ტი­ნა­ში­ჩარ­თუ­ლი­ორი­ახალ­გაზ­რ­და­ძმა­და­ მო­ულ ­ ოდ­ნე­ლი­შეხ­ვედ­რა­წლე­ბის­წინ­გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბულ­მა­მას­თან...­ლა­დოს­და­ ნი­კას­მა­მის­მი­მართ­ბევ­რი­კითხ­ვა­და­უგ­როვ­დათ,­თუმ­ცა­მა­მის­დუ­მი­ლი­მათ­ ინ­ტე­რესს­კი­დევ­უფ­რო­ამ­ძაფ­რებს.­უფ­რო­სი­ძმა­ლა­დო­თავს­გა­დახ­დე­ნი­ლი­ დრა­მა­ტუ­ლი­ ინ­ცი­დენ­ტის­ შემ­დეგ­ თა­ვად­ვე­ პო­უ­ლობს­ ჰა­ერ­ში­­ გა­მო­კი­დე­ბულ­ კითხ­ვებ­ზე­პა­სუხს­–­ერ­თი­ოჯა­ხის­დრა­მა­ტუ­ლი­ის­ტო­რია­ახალ­გაზ­რ­და­კი­ნო­ რე­ჟი­სორ­მა­და­თა­ფირ­ცხა­ლა­ვამ­მოკ­ლე­მეტ­რა­ჟი­ან­ფილ­მ­ში­„მამა“­გა­ა­ერ­თი­ ა­ნა.­მი­უ­ხე­და­ვად­ქრო­ნო­მეტ­რა­ჟის­სიმ­ცი­რი­სა,­ფილ­მი­მოკ­ლე­მეტ­რა­ჟი­ა­ნი­ნა­ მუ­შე­ვა­რი­ა,­მას­მა­ყუ­რებ­ლამ­დე­სათ­ქ­მე­ლი­ბო­ლომ­დე­მი­აქვს.­ „მამა“­სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­ეროვ­ნუ­ლი­კი­ნო­ცენ­ტრ ­ ის­კონ­კურ­ს­ში­გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი­ პრო­ექ­ტი­ა,­რომ­ლის­გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­შიც­სა­ხელ­მ­წი­ფო­სუბ­სი­დი­ას­თან­ერ­თად­ კერ­ძო­ბიზ­ნე­სიც­ჩა­ერ­თო­და­ფილ­მის­გა­და­ღე­ბა­ში­ფი­ნან­სუ­რი­მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა­ „თიბისი“­ბან­კ­მა­მი­იღ ­ ო.­აგ­ვის­ტო­ში­ფილმს­ლო­კარ­ნოს­სა­ერ­თა­შო­რი­სო­ფეს­ ტი­ვალ­ზე­დი­დი­წარ­მა­ტე­ბა­ხვდა­წი­ლად­–­სა­უ­კე­თე­სო­მოკ­ლე­მეტ­რა­ჟი­ან­ფილ­ მად­აღი­ა­რეს.­შვე­ი­ცა­რი­ის­ქა­ლაქ­ლო­კარ­ნო­ში,­რო­მე­ლიც­სა­ერ­თა­შო­რი­სო­კი­ ნო­ფეს­ტი­ვალს­1946­წლი­დან­მას­პინ­ძ­ლობს,­წელს,­ღია­ცის­ქვეშ­მოწყო­ბილ­ სა­გან­გე­ბო­სივ­რ­ცე­ში­ქარ­თ­ვე­ლი­რე­ჟი­სო­რე­ბის­ფილ­მე­ბი­8000­მა­მა­ყუ­რე­ბელ­ მა­ იხი­ლა.­ და­თა­ ფირ­ცხა­ლა­ვას­ მოკ­ლე­მეტ­რა­ჟი­ა­ნი­ ფილ­მი­ „მამა“­ კი­ნო­ფეს­ ტი­ვა­ლის­ სა­კონ­კურ­სო­ პროგ­რა­მა­ში,­ იმე­დის­მომ­ცე­მი­ ტა­ლან­ტე­ბის­ სექ­ცი­ა­ში­ „ხვალინდელი­ლე­ო­პარ­დე­ბი“­იყო­წარ­დ­გე­ნი­ლი.­აღ­სა­ნიშ­ნა­ვი­ა,­რომ­ლო­კარ­ ნოს­კი­ნო­ფეს­ტი­ვა­ლი­ცნო­ბი­ლი­ა,­რო­გორც­აღ­მო­ჩე­ნე­ბის­ფეს­ტი­ვა­ლი.­მრა­ვა­ ლი­რე­ჟი­სო­რი­სა­თუ­მსა­ხი­ო­ბის­წარ­მა­ტე­ბუ­ლი­კა­რი­ე­რა­ხომ­სწო­რედ­აქ,­ლო­ კარ­ნო­ში­და­იწყო.­ აღ­მო­ჩე­ნა­გახ­ლავთ­ქარ­თ­ვე­ლი­მა­ყუ­რებ­ლის­თ­ვის­ფილ­მის­მთა­ვა­რი­რო­ლის­ შემ­ს­რუ­ლე­ბე­ლი,­24­წლის­სან­დ­რო­კა­ლან­და­ძეც,­რო­მე­ლიც­ფილ­მ­ში­უფ­რო­სი­ ძმის,­ ლა­დოს­ რო­ლის­ შემ­ს­რუ­ლე­ბე­ლი­ა.­ ლონ­დონ­ში­ მცხოვ­რე­ბი­ ახალ­გაზ­რ­ და­ მსა­ხი­ო­ბის­თ­ვის­ „მამა“­ ქარ­თ­ველ­ რე­ჟი­სორ­თან­ მი­სი­ სა­დე­ბი­უტ ­ ო­ ნა­მუ­შე­ ვა­რი­ა.­სან­დ­რო­თბი­ლის­ში­და­ი­ბა­და­და­გა­ი­ზარ­და.­მარ­თა­ლი­ა,­მი­სი­ცხოვ­რე­ ბა­და­დღის­წეს­რი­გი­ფილ­მის­გმი­რის­გან­სრუ­ლი­ად­გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი­ა,­მაგ­რამ­ რო­გორც­ თბი­ლის­ში­ გაზ­რდ ­ ილს,­ ლა­დოს­თ­ვი­საც­ მი­სი­ თა­ნა­ტო­ლი­ ბი­ჭე­ბის­ პრობ­ლე­მე­ბი­არც­ისე­უცხო­იყო.­ალ­ბათ­კი­დევ­უფ­რო­ამი­ტო­მაც­არ­გა­უ­ჭირ­და­ ამ­ რო­ლის­ თა­მა­ში­ და­ რო­გორც­ თა­ვა­დაც­ აღ­ნიშ­ნავს,­ გა­და­ღე­ბის­ პრო­ცეს­ში­ ვე­გრძნობ­და­ნელ­­­ნე­ლა,­რო­გორ­იზ­რ­დე­ბო­და­მას­ში­ლა­დოს­პერ­სო­ნა­ჟი.­ხე­ ლოვ­ნე­ბის­სფე­რო­ყო­ველ­თ­ვის­იტა­ცებ­და,­თუმ­ცა­რო­დე­საც­ჯე­რი­პრო­ფე­სი­ის­ არ­ჩე­ვა­ზე­ მიდ­გა,­ შა­ვი­ ზღვის­ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში­ ჩა­ა­ბა­რა.­ ნა­ხე­ვარ­ წე­ლი­წად­ში­ მიხ­ვ­და,­რომ­იქ­მი­სი­ად­გი­ლი­არ­იყო­და­კა­ნა­და­ში­გა­ემ­გ­ზავ­რა­„ფილმი­და­ტე­

film

p r i nt


ფოტო­ნიკო­ტარიელაშვილი

57

film

p r i nt


58

ლე­ვი­ზი­ის“­ერ­თ­წ­ლი­ან­კურ­ს­ზე.­კა­ნა­დი­დან­ლონ­დონ­ში­გა­და­ი­ნაც­ვ­ლა,­სა­დაც­ უკ­ვე­ სამ­სა­ხი­ო­ბო­ კურ­სი­ გა­ი­ა­რა.­ ქას­თინ­გის­ შე­დე­გად­ დრა­მის­ წამ­ყ­ვან­ სკო­ ლა­ში­ მოხ­ვ­და­ და­ ბა­კა­ლავ­რის­ სამ­წ­ლი­ა­ნი­ კურ­სის­ და­უფ­ლე­ბას­ შე­უდ­გა.­ ინ­გ­ ლის­სა­ და­ კა­ნა­და­ში­ რამ­დე­ნი­მე­ სპექ­ტაკ­ლ­ში­ ითა­მა­შა.­ პირ­ვე­ლი­ კი­ნო­რო­ლი­ კი­ინ­გ­ლი­სელ­რე­ჟი­სორ­თან­უილი­ამ­ოლ­დ­რო­იდ­თან­ერ­გო,­ფილ­მ­ში­„ცოდვა“.­ რომ­ლის­გა­და­ღე­ბე­ბიც­სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში­მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და.­და­თა­ფირ­ცხა­ლა­ვას­ სა­ერ­თო­მე­გო­ბარ­მა­და­ა­კავ­ში­რა,­რომ­ლის­გა­ნაც­ფილ­მის­ქას­თინ­გის­შე­სა­ხებ­ შე­იტყო­და­მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის­მი­სა­ღე­ბად­მი­ვი­და.­ სან­დ­რო­კა­ლან­და­ძე:­„პატარა­ეტი­უ­დი­ჩავ­წე­რეთ­და­თა­ვი­დან­ვე­გა­ვუ­გეთ­ერ­ თ­მა­ნეთს.­მეც­და­და­თაც­მივ­ხ­ვ­დით,­რომ­ერ­თი­და­იგი­ვე­ტალ­ღა­ზე­ვართ,­ერ­ თ­ნა­ი­რად­ ვაზ­როვ­ნებთ.­ ვი­ცო­დი,­ რომ­ კარ­გი­ ფილ­მი­ გა­მო­ვი­დო­და,­ შიგ­ნი­დან­ ვა­დევ­ნებ­დი­ თვალს­ პრო­ცესს­ და­ ბო­ლომ­დე­ მჯე­რო­და­ რე­ჟი­სო­რის­ ხედ­ვის.­ მინ­და,­სა­მო­მავ­ლოდ­ერ­თად­ისევ­რა­ი­მე­კარ­გი­პრო­ექ­ტი­გა­ვა­კე­თოთ.­ქარ­თ­ ველ­ რე­ჟი­სორ­თან­ ეს­ ჩე­მი­ პირ­ვე­ლი­ თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა­ იყო.­ სა­ერ­თოდ,­ კი­ნო­ ცო­ტა­ მა­ში­ნებს,­ რად­გან­ თე­ატ­რი­ უფ­როა­ ჩე­მი­ საქ­მე.­ მი­მაჩ­ნი­ა,­ რომ­ თე­ატ­რ­ ში­უფ­რო­ცოცხა­ლი­პრო­ცე­სი­ა.­სრუ­ლი­ად­გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბა­ერ­თ­მა­ნე­თის­გან­კი­ნო­ და­თე­ატ­რი,­მაგ­რამ­და­თას­თან­მუ­შა­ო­ბამ­მი­მახ­ვედ­რა,­რომ­არი­ან­რე­ჟი­სო­რე­ ბი,­რომ­ლებ­თა­ნაც­კი­ნო­ში­შევ­ძ­ლებ­მუ­შა­ო­ბას.­მო­მე­ცა­შე­სა­ბა­მი­სი­სივ­რ­ცე­და­ დრო,­ რომ­ პერ­სო­ნა­ჟი­ გაზ­რ­დი­ლი­ყო­ ჩემ­ში­ და­ არ­ მე­თა­მა­შა­ ზე­და­პი­რუ­ლად.­ ბევრს­ვსა­უბ­რობ­დით­პერ­სო­ნაჟ­ზე,­მის­ის­ტო­რი­ა­ზე,­თუ­სად­და­ი­ბა­და,­გა­ი­ზარ­ და,­ რო­გორ­ გა­რე­მო­ში­ ცხოვ­რობ­და,­ რას­ აკე­თებ­და...­ ეს­ ყვე­ლა­ფე­რი­ კი­ მეხ­ მა­რე­ბა­ გარ­და­სახ­ვის­ პრო­ცეს­ში.­ მი­უ­ხე­და­ვად­ იმი­სა,­ რომ­ ფილ­მის­ გმირ­თან­ სა­ერ­თო­ თით­ქ­მის­ არა­ფე­რი­ მაქვს,­ მა­ინც­ არ­ გამ­ჭირ­ვე­ბია­ გა­და­ღე­ბის­ პრო­ ცე­სი.­ გა­და­ღე­ბე­ბი­ ფილ­მის­ სი­უ­ჟეტს­ თან­მიმ­დევ­რუ­ლად­ მიჰ­ყ­ვე­ბო­და­ და­ მეც­ თან­და­თან­უფ­რო­და­მა­ჯე­რებ­ლად­ვგრძნობ­დი­ამ­გმირს.­თა­ვი­სუფ­ლე­ბაც­მნიშ­ ვ­ნე­ლო­ვა­ნია­ მსა­ხი­ო­ბის­თ­ვის,­ რი­სი­ უფ­ლე­ბაც­ მოგ­ვ­ცა­ და­თამ.­ მა­გა­ლი­თად,­ ტექ­ს­ტი­რჩე­ბო­და­იგი­ვე,­რაც­იყო­აზ­რობ­რი­ვად,­მაგ­რამ­სიტყ­ვე­ბი­რო­გორც­გა­ რე­მო­ე­ბას­მო­ერ­გე­ბო­და,­ისე­შე­მეძ­ლო­შე­მეც­ვა­ლა.“

film

p r i nt


film

p r i nt

59

სან­დ­რო­მი­იჩ­ნევს,­რომ­ლო­კარ­ნო­ში­მიღ­წე­უ­ლი­წარ­მა­ტე­ბა­ფილ­მის­შე­მოქ­ მე­დე­ბი­თი­გუნ­დის­თ­ვის­ძა­ლი­ან­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­ა,­თუმ­ცა­თა­ვად­სა­ფეს­ტი­ვა­ ლო­პრო­ცე­სებ­ში­ჩარ­თუ­ლი­ნაკ­ლე­ბად­არის.­მი­სი­ცხოვ­რე­ბის­პრი­ო­რი­ტე­ტი­ წარ­მა­ტე­ბის­მიღ­წე­ვამ­დე­ჯერ­სას­წავ­ლო­პრო­ცე­სი­ა.­თუმ­ცა,­ახა­რებს­ქარ­თუ­ ლი­კი­ნოს­პროგ­რე­სი­და­ის­იმე­დის­მომ­ცე­მი­პრო­ექ­ტე­ბი,­რო­მე­ლიც­სა­ბო­ლო­ ოდ­ქარ­თულ­კი­ნე­მა­ტოგ­რაფს­წარ­მა­ტე­ბას­მო­უ­ტანს.­ სამ­შობ­ლო­ში­არ­და­დე­გებ­ზე­ჩა­მო­დის;­თუმ­ცა,­დას­ვე­ნე­ბა­აქაც­არ­გა­მომ­დი­ სო,­–­ამ­ბობს.­იმ­დე­ნად­შე­ეჩ­ვია­ლონ­დო­ნურ­სა­მუ­შაო­ტეპს,­რომ­დატ­ვირ­თუ­ლი­ დღის­წეს­რი­გი­ცხოვ­რე­ბის­წე­სად­ექ­ცა.­სან­დ­რო­კა­ლან­და­ძე:­„სამშობლოდან­ შორს­ყოფ­ნა­მა­ინც­გარ­კ­ვე­ულ­სირ­თუ­ლეს­თა­ნაა­და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი.­აქ­რომ­ჩა­ მოვ­დი­ვარ­აკ­ლი­მა­ტი­ზა­ცი­ა,­აქა­ურ­რე­ჟიმ­ზე­გად­მოწყო­ბა­მი­ჭირს.­თან­რო­დე­ საც­ვგრძნობ,­რომ­წას­ვ­ლის­დრო­მო­ახ­ლოვ­და,­იგი­ვე­ტემპს­და­ურ­თი­ერ­თო­ ბებს­უნ­და­და­ვუბ­რუნ­დე,­თა­ვი­დან­ესეც­მი­ჭირს.­ლონ­დო­ნი­ცი­ვი­ქა­ლა­ქია­არა­ მხო­ლოდ­ტემ­პე­რა­ტუ­რით,­არა­მედ­ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის­მხრი­ვაც.­იქ­მარ­ტო­ხარ,­ მაგ­რამ­ეს­მა­ინც­კარ­გი­ა,­იმი­ტომ,­რომ­ვი­თარ­დე­ბი,­ძა­ლი­ან­დიდ­დროს­უთ­მობ­ ინ­ფორ­მა­ცი­ის­მი­ღე­ბას.“ ერ­თი­სას­წავ­ლო­წე­ლი­ბა­კა­ლავ­რის­კურ­ს­ზე­გა­სავ­ლე­ლი­აქვს.­ამ­ბობს,­რომ­ თუ­კი­გა­სუ­ლი­ორი­წე­ლი­სას­წავ­ლო­პრო­ცე­სი­ძი­რი­თა­დად­ტრე­ნინ­გებს­ეთ­მო­ ბო­და,­მე­სა­მე,­პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლუ­რი­თვალ­საზ­რი­სით,­ყვე­ლა­ზე­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­ წე­ლი­ა.­ მსა­ხი­ო­ბის­ ოს­ტა­ტო­ბის­ გარ­და,­ თე­ატ­რის­ რე­ჟი­სუ­რაც­ ძა­ლი­ან­ აინ­ტე­ რე­სებს.­ სურს,­ რე­ჟი­სუ­რას­ ინ­გ­ლის­ში­ ან­ გერ­მა­ნი­აშ ­ ი­ და­ე­უფ­ლოს,­ იმის­თ­ვის,­ რომ­სა­ბო­ლო­ოდ­მსა­ხი­ო­ბო­ბა­და­რე­ჟი­სო­რო­ბა­ერ­თ­მა­ნეთს­შე­უ­თავ­სოს.­არც­ მო­რიგ­ფილ­მ­ში­მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას­გა­მო­რიცხავს­და­არც­სამ­შობ­ლო­ში­სპექ­ტაკ­ ლის­დად­გ­მის­ალ­ბა­თო­ბას.­იქამ­დე­კი­ჯერ­შე­მოქ­მე­დე­ბი­თად­კი­დევ­უნ­და­გა­ი­ ზარ­დოს,­ბევრ­რა­მე­ზე­და­ფიქ­რ­დეს­და,­ვის­თ­ვის­ბა­ნა­ლუ­რი,­მაგ­რამ­სა­კუ­თა­რი­ თა­ვის­თ­ვის­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­მი­სია­შე­ას­რუ­ლოს­–­სამ­შობ­ლოს­გა­მო­ად­გეს.­⣿


ცხოვრების წესი ნინო­კალანდია,­მაკა­კევლიშვილი­­/­­­ფოტო­ნიკო­ტარიელაშვილი

გახ­სოვთ­დი­ა­ფილ­მი?­პო­ზი­ტი­ურ­ფირ­ზე­ფო­ტოგ­ რა­ფი­ულ­გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა­თა­რი­გი,­რო­მე­ლიც­თი­

60

თო­ე­ულ­ჩვენ­გან­ში­ბავ­შ­ვო­ბის­გახ­სე­ნე­ბას­იწ­ვევს.­ მო­დით­ და­ვიწყოთ­ თა­ვი­დან,­ იმ­ პე­რი­ო­დი­დან,­ რო­ცა­ კი­ნო­ ნელ­­­ნე­ლა­ იქ­მ­ნე­ბო­და­ და­ იხ­ვე­წე­ ბო­და.­ვიდ­რე­შექ­მ­ნი­ლი­ფილ­მე­ბი­638G­ტექ­ნო­ ლო­გი­ე­ბის­დახ­მა­რე­ბით­ეკ­რა­ნი­დან­გად­მო­ვა­ან­ პი­რი­ქით­ –­ ეკ­რან­ში­ ჩვენს­ ტრან­სპ ­ ორ­ტი­რე­ბას­ შეძ­ლებს,­ შევ­ხე­დოთ­ დი­ა­ფილმს,­ იმ­ ადა­მი­ა­ნე­ ბის­ცხოვ­რე­ბის­წეს­ზე­შექ­მ­ნილ­ფო­ტოპ­რო­ექტს,­ რომ­ლებ­საც­ გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი­ წვლი­ლი­ შე­აქვთ­ კი­ნოს­ გან­ვი­თა­რე­ბის­ პრო­ცეს­ში,­ პორ­ტ­რე­ტებს­ მიღ­მა­კი,­აუცი­ლებ­ლად­და­ი­ნა­ხავთ­ტექ­ს­ტ­ში­გა­ ცოცხ­ლე­ბულ­კად­რებს­მა­თი­ცხოვ­რე­ბი­დან. ფო­ტოპ­რო­ექ­ტი­ექ­პე­რი­მენ­ტი­ა,­ეს­არის­ერ­თგ ­ ­ვა­ film

p r i nt


ფ ~ ფტე ს ტ ი ვ ა ლ ე ი ~ტ ი

რი­მოკ­ლე­მეტ­რა­ჟი­ან ­ ი­ფილ­მი­კი­ნო­რე­ჟი­სორ­ზე,­ კი­ნომ­სა­ხი­ობ­ზე,­ მწე­რალ­სა­ და­ სცე­ნა­რის­ტ­ზე,­ კი­ნომ­ცოდ­ნე­ზე,­ კი­ნოს­ მხატ­ვარ­სა­ და­ კი­ნო­მუ­ წე­სი“­წარ­მო­გიდ­გენთ­კი­ნოს­ფე­როს­ექ­ვ­სი­გან­ს­ ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი­პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლის­ის­ტო­რი­ას,­რო­მე­ ლიც­ფრა­ზე­ბის­გავ­რც ­ ო­ბით,­მა­თი­დას­რუ­ლე­ბით­ და­ ასო­ცი­აც ­ ი­ურ ­ ი­ მე­თო­დით­ აისა­ხე­ბა.­ ჩვენ­ არ­ გი­ამ­ბობთ­მათ­საქ­მი­ან ­ ო­ბა­სა­და­მათ­სფე­რო­ში­ მიმ­დი­ნა­რე­ სი­ახ­ლე­ებ­ზე;­ გვსურს­ და­გა­ნა­ხოთ­ თქვენ­თვ ­ ის­ უკ­ვე­ კარ­გად­ ცნო­ბი­ლი­ პერ­სო­ნა­ ჟე­ბი­ახ­ლო­ხე­დით.­შე­ვე­ცა­დეთ,­მოკ­ლე­ინ­ტერ­ ვი­უე­ბით­წარ­მოგ­ვე­ჩი­ნა­მა­თი­ცხოვ­რე­ბის­წე­სი,­ რო­მლებ­შიც,­ფრა­ზებ­ზე­უფ­რო­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი,­ ფრა­ზებს­შო­რის­დარ­ჩე­ნი­ლი­სივ­რც ­ ე­ა.­ film

p r i nt

61

სი­კის­შემ­ქ­მნ ­ ელ­ზე.­ფო­ტოპ­რო­ექ­ტი­„ცხოვრების­


არ­ჩილ­ქი­ქო­ძე

62

მწე­რა­ლი

ბავშვობაში მქონდა სათამაშო... დი­დი­ ცხე­ნი.­ ერთ­ დღე­საც­ გაღ­ვი­ძე­ ბულს­ცხე­ნი­სხვა­ად­გილ­ზე­გა­და­ად­გი­ლე­ბუ­ლი­დამ­ხ­ვ­და.­რომ­ვი­კითხე,­ თუ­ რა­ მოხ­და,­ მითხ­რეს,­ ‒­ მო­ეპ­რი­ა­ნა­ და­ წა­ვი­და­ო.­ ეს­ „მოეპრიანა“­ ჯა­დოს­ნუ­რი­სიტყ­ვა­მე­გო­ნა.­ვფიქ­რობ­დი,­რომ­ღა­მე­სა­თა­მა­შო­ე­ბი­მოპ­ რი­ა­ნე­ბას­იწყე­ბენ.­ვი­თომ­მე­ძი­ნა­ხოლ­მე,­მინ­დო­და,­მო­მეტყუ­ე­ბი­ნა­სა­ თა­მა­შო­ე­ბი,­რომ­მოძ­რა­ო­ბა­და­ეწყოთ.­ ყველა ადამიანს აერთიანებს...­პლა­ნე­ტა,­რო­მელ­საც­ვი­ყოფთ,­ყვე­ლას­ უნ­და­იყოს­ბედ­ნი­ე­რი. ყველაფერი მოსაწყენი იქნებოდა... სიყ­ვა­რუ­ლი­სა­და­შეყ­ვა­რე­ბუ­ლო­ბის­ გა­რე­შე. როცა მარტო ვარ...­ძა­ლი­ან­კარ­გად­ვარ.­არ­მეს­მის­ადა­მი­ა­ნე­ბის,­რო­ მე­ლებ­საც­არ­უყ­ვართ­მარ­ტო­ო­ბა. მიყვარს... რო­ცა­გა­მომ­დის­საქ­მე. ქართულ კინემატოგრაფში... ახ­ლა­არის­რამ­დე­ნი­მე­კარ­გი­ფილ­მი­და­ კი­დევ­მე­ტი­გა­კეთ­დე­ბა,­თუ­ახალ­გაზ­რ­დებს­სა­შუ­ა­ლე­ბა­მი­ე­ცე­მათ. 90-იანები... ისე­თი­ რა­მე­ა,­ რაც­ ჩე­მი­ თა­ო­ბის­ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თ­ვის­ მუდ­ მი­ვად­ჩვენს­გვერ­დით­არის,­ისე,­რომ­თან­არ­გვინ­და­იქით­გა­ხედ­ვა.­ ეს­ იყო­ ჩვე­ნი­ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვ ­ ის­ დი­დი­ გა­მოც­და,­ რო­მე­ლიც­ ბევ­რ­მა­ ვერ­ჩა­ა­ბა­რა.­ ყველაზე დიდი პრობლემა...­ ინ­ფან­ტი­ლიზ­მი­ა,­ ზრდის­ „არსურვილი“,­ რე­ა­ლო­ბის­თვა­ლებ­ში­ვერ­ჩა­ხედ­ვა. ჩემს ქალაქს... იმ­დე­ნად­კარ­გად­ვიც­ნობ,­რომ­თავს­უფ­ლე­ბას­მივ­ცემ,­ არ­ მიყ­ვარ­დეს.­ ქა­ლა­ქი,­ რო­მელ­საც­ სულ­ გა­ვურ­ბი­ვარ­ და­ სულ­ ვუბ­ რუნ­დე­ბი. რაც ასაკში შევდივარ...­ჭკვი­ა­ნი­ქა­ლე­ბი­მომ­წონს. თუ კითხულობთ წიგნებს... ეს­ძა­ლი­ან­კარ­გი­ა.­ადა­მი­ა­ნი­შე­იძ­ლე­ბა­ორ­ მა­რა­მემ­გა­ზარ­დოს­‒­წიგ­ნის­კითხ­ვამ­და­მოგ­ზა­უ­რო­ბამ.­წიგ­ნის­კითხ­ ვაც­თა­ვი­სე­ბუ­რი­მოგ­ზა­უ­რო­ბა­ა.­ მაქვს წესად... ყო­ველ­თ­ვის­თან­მქონ­დეს­ყვი­თე­ლი­რვე­უ­ლი­‒­ჩა­ნა­წე­რე­ ბის­თ­ვის. ტელეფონი...­მახ­სე­ნებს­ცუდ­ამ­ბავს,­ხში­რად­გა­მორ­თუ­ლი­მაქვს,­ძა­ ლი­ან­ ცო­ტა­ ად­გი­ლი­ დარ­ჩა­ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში,­ სა­დაც­ არ­ იჭერს­ და­ იქ­ მიყ­ვარს­ყოფ­ნა. სიტყვა...­სა­ხი­ფა­თო­რა­მე­ა,­სიტყ­ვის­ძა­ლის­მჯე­რა. ჩიტები... პე­რი­ო­დუ­ლად­პურს­მაჭ­მე­ვენ.

film

p r i nt


~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

63

film

p r i nt


თეო­ხა­ტი­აშ­ვი­ლი

64

კი­ნომ­ცოდ­ნე

ჩემი დაკვირვებით... ადა­მი­ა­ნებ­ზე­მა­თი­თი­თე­ბი­და­ხე­ლის­მოძ­რა­ო­ბა­ ბევრ­რა­მეს­ამ­ბობს. არ მაინტერესებს... რო­გორ­ცხოვ­რო­ბენ­ჩე­მი­მე­ზობ­ლე­ბი. ჩემი მშობლები... კარ­დი­ნა­ლუ­რად­გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბი­ან­ჩემ­გან,­თუმ­ცა­დი­ დი­რო­ლი­მი­უძღ­ვით­ჩემს­ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­ში.­სწო­რედ­იმი­ტომ,­რომ­არ­ მო­ინ­დო­მეს­ჩე­მი­„გამოსწორება“,­ვარ­ასე­თი,­რო­გო­რიც­ვარ. მეშინოდა და მეშინია... მარ­ტო­ო­ბის,­თუმ­ცა­მიყ­ვარს­კი­დეც.­ამ­წი­ნა­ აღ­მ­დე­გობ­რი­ო­ბას­ ჩემ­ზე­ უკეთ­ ალ­ბათ­ ბუ­ნუ­ე­ლი­ ახ­ს­ნის,­ ‒­ „მიყვარს­ მარ­ტო­ო­ბა,­ოღონდ­იმ­პი­რო­ბით,­რომ­პე­რი­ო­დუ­ლად­ჩე­მი­მე­გობ­რე­ბი­ შე­მო­ივ­ლი­ან“. ჩემი ქალაქი... უჟან­გ­ბა­დო,­ ეგ­ზო­ტი­კუ­რი,­ უპატ­რო­ნო,­ მაგ­რამ­ მა­ინც­ (ჯერ­კი­დევ)­ძა­ლი­ან­ლა­მა­ზი­ა. როცა ხარ ახალგაზრდა...­გაქვს­მე­ტი­სი­გი­ჟის­ჩა­დე­ნის­უფ­ლე­ბა­და­სა­ შუ­ა­ლე­ბა. სექსუალურობა განისაზღვრება...­ბევ­რი­ფაქ­ტო­რით­‒­ზოგ­ჯერ­შე­იძ­ლე­ ბა­ეს­იყოს­გა­რეგ­ნო­ბა­ში­გა­მო­ხა­ტუ­ლი­(პირველ­რიგ­ში,­თვა­ლებ­ში),­ზოგ­ ჯერ­ქცე­ვა­ში­(განსაკუთრებით­ცეკ­ვი­სას)...­ძა­ლი­ან­ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი­ა. შენით ყველაფერს მიხვდები...­უბ­რა­ლოდ­ადა­მი­ა­ნე­ბი­არ­უტყ­დე­ბი­ან­თა­ ვის­თავს. სამყარო ყოველთვის იქნება... ამო­უც­ნო­ბი. ის, რაც ყველა ადამიანს აერთიანებს... არის­სიკ­ვ­დი­ლის­ში­ში. 90-იანებში... ვცხოვ­რობ­დით­ნაც­რის­ფერ­რე­ა­ლო­ბა­ში.­რა­ღაც­ფრაგ­მენ­ ტე­ბი­ამო­ვარ­დ­ნი­ლი­მაქვს,­იმი­ტომ,­რომ­სტრე­სუ­ლი­იყო­და­არც­მინ­და,­ მახ­სოვ­დეს. კინო...­არ­სე­ბობს­100­წე­ლია­და­იარ­სე­ბებს,­სა­ნამ­ადა­მი­ა­ნე­ბი­იარ­სე­ ბე­ბენ. ქართული კინემატოგრაფი...­ მე­ მგო­ნი,­ ცო­ტა­ მი­თი­უ­რი­ა,­ თუმ­ცა­ უდა­ ვოდ­ არ­სე­ბობს,­ რო­მელ­საც­ ძა­ლი­ან­ დი­დი­ ჩა­ვარ­დ­ნა­ ჰქონ­და­ ბო­ლო­ ათ­წ­ლე­უ­ლებ­ში.­იმე­დი­მაქვს,­რომ­რა­ღაც­ახა­ლი­და­იწყე­ბა. კინო უნდა გადაიღო ისე... რომ­შენ­თავ­თან­იყო­მარ­თა­ლი.­ვი­ღა­ცას­კი­ არ­უნ­და­ეკეკ­ლუ­ცო,­რაც­ნაღ­დად­გა­წუ­ხებს­(ან­გა­ხა­რებს),­ის­გა­და­ი­ღო. კინოში ყველაზე მომხიბვლელი...­ სწო­რედ­ გზის­ მო­ტი­ვი­ა.­ პირ­ვე­ლად­ მახ­სენ­დე­ბა­ ხოლ­მე­ ფე­ლი­ნის­ „გზა“,­ მე­რე­ გუ­ნე­ის­ „გზა“,­ ასე­ვე­ ჩარ­ ლის­ ფილ­მე­ბის­ და­სას­რუ­ლი,­ გზა­ზე­ მი­მა­ვა­ლი­ მა­წან­წა­ლა­ ჩარ­ლით­,­ „უდარ­დე­ლი­მხე­და­რი“­და­ასე­უსას­რუ­ლოდ... დიდი ხანია, მაწუხებს კითხვა... რო­დემ­დე­იცხოვ­რებს­ჩვე­ნი­სა­ზო­გა­დო­ ე­ბა­ პო­ლა­რი­ზე­ბუ­ლი­ კა­ტე­გო­რი­ე­ბით:­ ცუ­დი­­კარ­გი,­ მტე­რი­მო­კე­თე,­ აგენ­ ტი­­მე­გო­ბა­რი... უნდა გიყვარდეს...­სა­კუ­თა­რი­სი­სუს­ტე­ე­ბიც,­თუმ­ცა­ტკბო­ბა­ში­არ­უნ­და­ გა­დახ­ვი­დე,­უნ­და­მი­ი­ღო­შე­ნი­თა­ვი­რა­ცი­ონ ­ ა­ლუ­რად.

film

p r i nt


~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

65

film

p r i nt


გი­ორ­გი­გი­ორ­გა­ნაშ­ვი­ლი

66

მსა­ხი­ო­ბი

ბავშვობაში მქონდა... ძა­ლი­ან­ ბევ­რი­ კონ­ს­ტ­რუქ­ტო­რი,­ მე­ და­ ჩემ­ ძმას­ გვე­ძახ­დ­ნენ­ძმებ­კონ­ს­ტ­რუქ­ტო­რებს;­გვქონ­და­ასე­ვე­თვით­მ­მ­ფ­რი­ნა­ვე­ბი,­ რომ­ლის­ დე­ტა­ლე­ბიც­ წებ­დე­ბო­და;­ ჩე­მი­ ძმა­ ხა­ტავ­და,­ მე­ ვაწყობ­დი­ და­ მთე­ლი­ ოთა­ხი­ იყო­ ეს­ ჩვე­ნი­ აეროდ­რო­მე­ბი,­ პო­ლი­გო­ნე­ბი,­ ტან­კე­ბი­ და­ ჯა­რის­კა­ცე­ბი,­ქა­ლა­ქი­გვქონ­და­გა­შე­ნე­ბუ­ლი.­ არიან მოხუცები...­რომ­ლე­ბიც­ში­ნა­გა­ნად­ახალ­გაზ­რ­დე­ბად­რჩე­ბი­ან­მუ­ დამ.­დრო­ის­გარ­და,­ადა­მი­ანს­ყო­ვედღი­უ­რო­ბა­აბე­რებს.­ ხე­ლო­ვა­ნის­თ­ვის­ყვე­ლა­ზე­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი...­გახ­ს­ნი­ლო­ბაა­‒­თუ­არ­ხარ­ გახ­ს­ნი­ლი,­ თუ­ არ­ შე­გიძ­ლია­ სამ­ყა­რო­ შე­მო­უშ­ვა­ შენ­ში,­ ხე­ლო­ვა­ნი­ ვერ­ გა­მოხ­ვალ.­ სიამოვნებით ვითამაშებდი...­კა­სა­ვე­ტეს­თან­–­მსა­ხი­ო­ბი­დან­გა­მომ­დი­ნა­ რე­ფილმს­აკე­თებს­და­ალ­ბათ­– ამი­ტო­მაც.­ მინდა ვისწავლო... ყვე­ლა­ფე­რი,­რაც­არ­ვი­ცი.­არ­მაქვს­გავ­ლი­ლი­ქას­ თინ­გის­ ფსი­ქო­ლო­გი­ა.­ ჩვენ­თან­ ეს­ არ­ ის­წავ­ლე­ბა.­ ვხვდე­ბი,­ რომ­ მჭირ­ დე­ბა­უფ­რო­თა­ვი­სუ­ფა­ლი­ვი­ყო­ქას­თინ­გ­ზე­და­უკეთ­წარ­მო­ვა­ჩი­ნო­თა­ვი.­ კარგია სცენარი... რო­ცა­წა­ი­კითხავ­და­ხე­დავ,­ზუს­ტად­იცი,­რა­უნ­და­გა­ა­ კე­თო­შენ,­უკ­ვე­წარ­მო­გიდ­გე­ნია­ეს­ყვე­ლა­ფე­რი­ვი­ზუ­ა­ლუ­რად.­ ამ ეტაპზე მუსიკა... მხო­ლოდ­ფო­ნი­ა.­2­წლის­წი­ნათ­და­ვიწყე­აუდი­ო­წიგ­ ნე­ბის­მოს­მე­ნა;­ამან,­სამ­წუ­ხა­როდ,­მუ­სი­კა­მე­ო­რე­პლან­ზე­გა­და­წი­ა.­ სიზმარში... ვაც­ნო­ბი­ე­რებ,­ რომ­ სიზ­მარ­ში­ ვარ,­ გა­მომ­დი­ნა­რე­ აქე­დან,­ უფ­რო­თა­მა­მი­ვარ.­ვფიქ­რობ,­ეს­ერ­თი­კარ­გი­კა­რი­მაქვს­შე­ღე­ბუ­ლი.­ წელს ვიგრძენი... გუ­ლი,­აღ­მო­ვა­ჩი­ნე,­რომ­მაქვს­და­მივ­ხ­ვ­დი­–­სჯობს,­ მო­წე­ვას­შე­ვეშ­ვა.­

film

p r i nt


~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

67

film

p r i nt


თეა­თე­ლი­ა

68

კი­ნოს­მხატ­ვა­რი

ყველაფერი დაიწყო მაშინ... რო­ცა­და­ვი­ბა­დე...­სულ­ვხა­ტავ­დი.­ როცა ვმუშაობ... არ­ვცხოვ­რობ,­მხო­ლოდ­ვმუ­შა­ობ. მჯერა... რომ­ყვე­ლა­ფე­რი­უფ­რო­უკე­თე­სად­იქ­ნე­ბა,­ვიდ­რე­არის.­ იუმორის გრძნობა... მგო­ნი,­მაქვს­და­მგო­ნი­ა,­რომ­იუმორ­მა­გა­და­მარ­ ჩი­ნა­სა­ერ­თოდ. ბავშობაში მქონდა ბევრნაირი სათამაშო... მე­ და­ ჩე­მი­ ბი­ძაშ­ვი­ლი­ ვა­კე­თებ­დით­ თო­ჯი­ნე­ბის­ სახ­ლებს.­ ის­ არ­ქი­ტექ­ტო­რი­ გა­მო­ვი­და,­ მე­ ‒­ მხატ­ვა­რი.­ ხატვა მიყვარს... და­ხან­არ­მიყ­ვარს­‒­მა­შინ,­რო­ცა­გა­და­დის­რუ­ტი­ნა­ ში,­რო­ცა­უინ­ტე­რე­სო­შეკ­ვე­თა­ზე­ვმუ­შა­ობ. ჩემი ქალაქი... მინ­და,­რომ­იყოს­მწვა­ნე. 20 წელიწადში... მე­მექ­ნე­ბა­სხვა­პრო­ფე­სი­ა,­ჯერ­არ­ვი­ცი­რა.­ ჩემი საყვარელი ფერი... ყვი­თე­ლი­ა,­მიყ­ვარს­სიცხე,­მზე,­სი­ნათ­ლე. არ ვიცი... რო­გორ­ვცხოვ­რობ­დით­ინ­ტერ­ნეტ­სამ­ყა­როს­გა­რე­შე.­ სამყარო ყოველთვის იქნება...­სა­ინ­ტე­რე­სო. ორი­რამ,­რაც­ცალ­­­ცალ­კე­ვერ­წარ­მო­მიდ­გე­ნი­ა...­თეთ­რი­და­შა­ვი.­ მინდოდა... გა­მოვ­სუ­ლი­ყა­ვი­ექი­მი,ოპე­რა­ცი­ებს­ვუ­კე­თებ­დი­თო­ჯი­ნებს. ყოველთვის ვინახავ... ნა­ხა­ტებს­და­ჩა­ნა­წე­რებს. გზა... უნ­და­იყოს­მწვა­ნე. მენანება... და­კარ­გუ­ლი­იდე­ე­ბი. შოკოლადი... ერ­თა­დერ­თი­ ტკბი­ლე­უ­ლი­ა,­ რო­მე­ლიც­ მიყ­ვარს,­ ისიც­ ‒­ მწა­რე.­

film

p r i nt


~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

69

film

p r i nt


ქე­თი­მა­ჭა­ვა­რი­ან ­ი

70

რე­ჟი­სო­რი

ჩემი დაკვირვებით...­ თუ­ ერ­თი­ ინ­გ­რე­დი­ენ­ტი­ მა­ინც­ გაქვს,­ რა­ღა­ც­ კერძს­გა­ა­კე­თებ.­ ყოველთვის მჯერა... რომ­სი­კე­თე­გა­ი­მარ­ჯ­ვებს.­ ყველაფერი მოსაწყენი იქნებოდა...­ რომ­ არ­ იყოს­ პრობ­ლე­მე­ბი­ და­ პრობ­ლე­მე­ბი­დან­გა­მო­სავ­ლის­ძი­ე­ბის­პრო­ცე­სი.­ წარმატებაა... რო­ცა­ იმას­ და­ას­რუ­ლებ,­ რაც­ დაწყე­ბუ­ლი­ გაქვს­ და­ არ­ მი­ა­ტო­ვებ­შუა­გზა­ში.­ როცა ვმუშაობ... სხვა­არა­ფე­რი­არ­მახ­სოვს.­ მეშინია... სი­მაღ­ლის­და­მარ­ტო­ო­ბის.­ ჩემი ქალაქი... დღეს­ არის­ ყვე­ლა­ზე­ არაპ­რაქ­ტი­კუ­ლი,­ გან­წი­რუ­ლი­ და­ უპატ­რო­ნო.­ 20 წელიწადში... 20­წლით­უფ­რო­სი­ვიქ­ნე­ბი. განვიცდი კრიტიკას... მაგ­რამ­კრი­ტი­კა­სა­ჭი­რო­ა,­რა­თა­მე­რე­რა­მე­შეც­ ვა­ლო­ შენ­ში­ და­ გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სო.­ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში­ კრი­ტი­კო­სე­ბი­ არ­ წე­ რენ,­მო­მის­მე­ნია­კო­მენ­ტა­რე­ბი­ჩემ­ზე­რო­გორც­ადა­მი­ან­ზე,­მაგ­რამ­არა­ ჩემს­შე­მოქ­მე­დე­ბა­ზე.­ კინო ბევრნაირად უნდა გადაიღო... ისე,­რომ­მა­ყუ­რებ­ლის­ნა­წილს­მო­ ე­წო­ნოს,­მარ­ტო­შენ­თ­ვის­არ­უნ­და­იყოს,­თუმ­ცა­ის­უნ­და­გა­და­ი­ღო,­რაც­ იცი­და­გრძნობ.­ ქართული კინემატოგრაფი... ახ­ლა­არის­ერ­თ­ერთ­სა­ინ­ტე­რე­სო­ფა­ზა­ ში.­სწრა­ფად­ვი­თარ­დე­ბა,­გა­მო­დის­მძი­მე­პე­რი­ო­დი­დან;­ენ­თუ­ზი­აზ­მის­ წყა­ლო­ბით,­ რო­მე­ლიც­ ეყ­რ­დ­ნო­ბა­ კარგ­ გა­მოც­დი­ლე­ბას,­ ჰა­ე­რი­დან­ არა­ფე­რი­ჩნდე­ბა.­ ბევრი დრო დავხარჯე... სა­ნამ­მივ­ხ­ვ­დი,­რომ­ყვე­ლას­არ­უნ­და­ენ­დო.­ რა­ღაც­პე­რი­ო­დი­ბა­რი­ე­რი­არ­მქონ­და,­იმა­ზე­მე­ტად­ვენ­დო­ბო­დი,­ვიდ­ რე­სა­ჭი­რო­იყო;­კრი­ტი­კუ­ლი­და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა­საკ­მა­ოდ­გვი­ან­გა­მო­ ვი­მუ­შა­ვე.­ ერთი სამკაული მქონდა... სა­ყუ­რე,­ძა­ლი­ან­მიყ­ვარ­და,­შეგ­ნე­ბუ­ლად­გა­ ვა­ჩუ­ქე. ყოველთვის თან დამაქვს... წი­თე­ლი­პო­მა­და­და­ტე­ლე­ფო­ნი. სახლი...­ყო­ველ­თ­ვის­ასა­ხავს­ადა­მი­ანს­‒­რო­ცა­შე­დი­ხარ,­ყო­ველ­თ­ვის­ ხვდე­ბი,­ვინ­არის­ის­ადა­მი­ა­ნი;­ერ­თ­გ­ვა­რი­სარ­კეა­ადა­მი­ა­ნის,­რა­თქმა­ უნ­და,­რო­ცა­თვი­თონ­ქმნის­ამ­სახლს.­

film

p r i nt


~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

71

film

p r i nt


ნი­კა­მე­მა­ნიშ­ვი­ლი

72

მუ­სი­კო­სი

ყველაფერი დაიწყო მაშინ... რო­ცა­4­5­წლის­ასაკ­ში­პირ­ვე­ლად­მოვ­ხ­ ვ­დი­ოპე­რის­თე­ატ­რ­ში,­იქ­გა­დავ­წყ­ვი­ტე,­რომ­სწო­რედ­ამ­სფე­როს­ვუ­ კავ­ში­რებ­ჩემს­ცხოვ­რე­ბას. პირველ კურსზე... ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში­ რა­ღაც­ ნო­ტი­ აღ­მო­ვა­ჩი­ნეთ.­ ვერ­ ვხვდე­ბო­დით,­ რა­ იყო,­ უც­ნა­უ­რი­ დამ­წერ­ლო­ბით­ იყო­ შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი,­ რო­დე­საც­ და­ვიწყეთ­ მი­სი­ შეს­წავ­ლა­ და­ წყა­რო­ე­ბის­ მო­ძი­ე­ბა,­ აღ­მოჩ­ ნ­და,­ რომ­ მი­სი­ ანა­ლო­გი­ არ­ არ­სე­ბობს;­ ეს­ იყო­ ჩვე­ნამ­დე­ მოღ­წე­უ­ლი­ პირ­ვე­ლი­ სა­ო­პე­რო­ ნი­მუ­ში.­ ჯა­კო­მო­ პე­რის­ მი­ერ­ და­წე­რი­ლი­ ოპე­რა­ „ევრიდიკე“.­მთე­ლი­ოპე­რა­გავ­შიფ­რე­და­გა­ვა­ორ­კეს­ტ­რე­და­იმ­დრო­ის­ სა­უ­კე­თე­სო­სტუ­დენ­ტუ­რი­ძა­ლე­ბით­დავ­დ­გით.­ ვფიქრობ წარმატებაა... რო­ცა­ სა­კუ­თა­რი­ თა­ვით­ უკ­მა­ყო­ფი­ლო­ ხარ,­ რო­დე­საც­სხვე­ბი­შე­ნით­კმა­ყო­ფი­ლე­ბი­არი­ან.­ ორკესტრის ხელმძღავნელობას სჭირდება... ყვე­ლა­ ის­ თვი­სე­ბა,­ რომ­ ლი­და­ნაც­არც­ერ­თი­არ­მაქვს.­ მჯერა... რომ­გა­ცე­მუ­ლი­სი­კე­თე­ყო­ველ­თ­ვის­ბრუნ­დე­ბა,­მაგ­რამ­სულ­ სხვა­მხრი­დან.­ მინდა ვისწავლო... ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი­მუ­სი­კის­ახა­ლი­ტექ­ნო­ლო­გი­ით­კე­ თე­ბა.­ ბევრ ფილმებს შორის... რო­მე­ლიც­მი­ნა­ხავს,­ყვე­ლა­ზე­მე­ტად­იმოქ­მე­ და­ლარს­ფონ­ტრი­ე­რის­ფილ­მმ ­ ა­„წყვდიადში­მო­ცეკ­ვა­ვე“.­ ერთი წლის წინ მივხვდი... რომ­კუ­ლი­ნა­რია­ხე­ლოვ­ნე­ბის­ბრწყინ­ვა­ლე­ დარ­გი­ა.­ პა­რიზ­ში,­ გრანდ­ პა­ლე­ში,­ საქ­ველ­მოქ­მე­დო­ სა­ღა­მო­ზე­ მსოფ­ ლიო­შეფ­მზა­რე­უ­ლე­ბის­მი­ერ­მომ­ზა­დე­ბუ­ლი­კერ­ძე­ბი­და­ვა­გე­მოვ­ნე,­ეს­ იყო­და­უ­ვიწყა­რი. ერთადერთი სახლი... რო­მე­ლიც­გა­მაჩ­ნი­ა,­არის­რა­ჭა­ში.­სხვა­გან­დრო­ ე­ბით­ვცხოვ­რობ. ჩემი ქალაქი... ეს­ არის­ მზე,­ სევ­და­ნა­რე­ვი­ გა­მო­ხედ­ვე­ბი,­ რაც­ ალ­ბათ­ პო­ლი­ტი­ზი­რე­ბის­ მაქ­სი­მუ­მით­ და­ ეკო­ნო­მი­კუ­რი­ შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის­ მი­ნი­მუ­მით­არის­გა­მოწ­ვე­უ­ლი;­და­ბე­ჰე­მო­ტი... 13­ივ­ნი­სის­მომ­დევ­ნო­ დი­ლას,­რო­გორც­კი­მზე­ამო­ვი­და,­აივან­ზე­გა­მო­ვე­დი­და­და­ვი­ნა­ხე­ერ­ თა­დერ­თი­ ბედ­ნი­ე­რი­ არ­სე­ბა­ ‒­ რო­მე­ლიც­ იყო­ ბე­ჰე­მო­ტი;­ წყლი­სა­ და­ ტა­ლა­ხის­ამ­ხე­ლა­მა­სა­მის­აღ­ტა­ცე­ბას­იწ­ვევ­და,­ეს­ბედ­ნი­ე­რე­ბის­აურა­ რა­ღაც­სი­ნათ­ლის­და­იმე­დის­მომ­ცე­მი­იყო. 20 წელიწადში... მინ­და,­რომ­ჩე­მი­ქვეყ­ნის­მო­ქა­ლა­ქე­ებ­მა­არ­იცოდ­ნენ­ არც­ერ­თი­დე­პუ­ტა­ტის­სა­ხე­ლი­და­გვა­რი.­სა­ნაც­ვ­ლოდ­კი,­მი­ი­ღონ­ინ­ ფორ­მა­ცია­ხე­ლოვ­ნე­ბა­ზე.­

film

p r i nt


~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

73

film

p r i nt


მე­დი­ა:­მო­ნო­ლო­გი­დან­ დი­ალ ­ ო­გამ­დე

74

[­ქე­თო­გი­ორ­გო­ბი­ა­ნი­]

1956­წელს,­რო­დე­საც­თენ­გიზ­აბუ­ლა­ძი­სა­და­რე­ზო­ჩხე­ი­ძის­„მაგდანას­ლურ­ ჯა“­ კა­ნის­ კი­ნო­ფეს­ტი­ვალ­ზე­ სა­უ­კე­თე­სო­ სა­ბავ­შ­ვო­ ფილ­მის­ ნო­მი­ნა­ცი­აშ ­ ი­ იმარ­ჯ­ვებს,­ფილ­მის­ვერც­ერ­თი­თა­ნა­ავ­ტო­რი­კი­ცე­რე­მო­ნი­ალს­ვერ­ეს­წ­რე­ბა,­ Screen­Advertising­World­Association­ის­წევ­რე­ბი­უკ­ვე­მე­ო­რედ­ატა­რე­ბენ­რეკ­ ლა­მის­სა­ერ­თა­შო­რი­სო­ფეს­ტი­ვალს. რო­მე­ლიც,­ სხვა­თა­ შო­რის,­ სწო­რედ­ კა­ნის­ კი­ნო­ფეს­ტი­ვა­ლის­ ინ­ს­პი­რა­ცი­ით­ შე­იქ­მ­ნა­ დე­ვი­ზით­ –­ სა­რეკ­ლა­მო­ რგო­ლე­ბის­ შემ­ქ­მ­ნე­ლე­ბი,­ კი­ნე­მა­ტოგ­რა­ფის­ ტებ­ზე­ნაკ­ლე­ბად­არ­უნ­და­ფას­დე­ბოდ­ნენ.­ერ­თი­სიტყ­ვით,­სა­ნამ­და­სავ­ლუ­რი­ სამ­ყა­რო­ რეკ­ლა­მის­ ხე­ლოვ­ნე­ბის­ დარ­გ­ში­ აყ­ვა­ნი­თა­ და­ მი­სი­ სა­ფეს­ტი­ვა­ლო­ „მასალად“­ ქცე­ვი­თაა­ და­კა­ვე­ბუ­ლი,­ საბ­ჭო­თა­ კავ­შირ­ში­ რეკ­ლა­მის­ მხო­ლოდ­ პრო­პა­გან­დის­ტუ­ლი­ ფორ­მა­ არ­სე­ბობს,­ კი­ნო­ კი­ მკაცრ­ ცენ­ზუ­რას­ გა­დის­ და­ სა­ერ­თა­შო­რი­სო­ფეს­ტი­ვა­ლებ­ზე­მო­პო­ვე­ბუ­ლი­აღი­ა­რე­ბის­შე­სა­ხებ­ავ­ტო­რე­ბი­ ხშირ­შემ­თხ­ვე­ვა­ში,­ვერც­კი­გე­ბუ­ლო­ბენ.­(ისე­კი,­რეკ­ლა­მას­ვინ­ჩი­ვის­­მო­ა­რუ­ ლი­ხმე­ბით­ხომ­სსრკ­ში­სექ­სიც­არ­არ­სე­ბობს!).­ არა­და­მა­ლე­და­სავ­ლეთ­სამ­ყა­როს­სექ­სუ­ა­ლუ­რი­რე­ვო­ლუ­ცი­ა,­ჰი­პე­ბი,­LSD,­ ენ­დი­უორ­ჰო­ლი­და­მას­თან­ერ­თად,­არ­ტის­კომ­პი­უ­ტე­რი­ზა­ცია­და­ინ­დუს­ტ­რი­ა­ ლი­ზა­ცია­მო­ი­ცავს.­ერ­თი­სიტყ­ვით,­და­სავ­ლეთ­ში­პოს­ტ­მო­დერ­ნიზ­მის­ხა­ნა­ე.წ.­ „მაღალი­და­მდა­ბა­ლი“­ხე­ლოვ­ნე­ბის­აღ­რე­ვას,­ინ­ს­ტა­ლა­ცი­უ­რი­არ­ტის­წარ­მო­ შო­ბას­გა­მო­იწ­ვევს,­რაც­შე­დე­გად­90­იანებსა­და­ტე­ლე­ვი­ზო­რის­კომ­პი­უ­ტე­რით­ ჩა­ნაც­ვ­ლე­ბის­პრო­ცესს­მო­ი­ტანს. და­მა­ინც,­ყვე­ლა­გზა­კა­ნის­კენ­მი­დის­–­ისეთ­ან­ტი­დე­კა­დენ­ტურ­ხე­ლოვ­ნე­ბა­ შიც­კი,­რო­გო­რიც­რეკ­ლა­მა­ა,­თვით­ჰო­ლი­ვუ­დი­სა­და­„ოსკარის“­სამ­შობ­ლოც­ აღი­ა­რე­ბას­კვლავ­კა­ნის­რეკ­ლა­მის­ფეს­ტი­ვალ­ზე­ეძებს.­და­რო­გორც­ფრან­გ­ მა­ ფი­ლო­სო­ფოს­მა,­ ჟან­ ბოდ­რი­არ­მა­ იწი­ნას­წარ­მეტყ­ვე­ლა,­ სამ­ყა­რო­ ნელ­­ნე­ ლა­ უახ­ლოვ­დე­ბა­ მო­მენტს,­ რო­დე­საც­ ტექ­ნო­ლო­გი­ურ­ პროგ­რეს­თან­ ერ­თად,­ კა­ცობ­რი­ო­ბას­აუცი­ლებ­ლად­გა­უჩ­ნ­დე­ბა­კითხ­ვა­–­ადა­მი­ან ­ ი­მარ­თ­ლაც­ბუ­ნე­ბის­ შვი­ლია­თუ,­კლო­ნი­რე­ბის­პრო­დუქ­ტი.

film

p r i nt


film

p r i nt

75

სწო­რედ­ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი­წინ­სვ ­ ­ლა­და­სამ­ყა­როს­დი­გი­ტა­ლი­ზა­ცია­გა­აგ­რძ ­ ე­ ლებს­ინ­ს­ტა­ლა­ცი­უ­რი­არ­ტით­დაწყე­ბულ­პრო­ცესს­და­მე­დი­ის­ფორ­მებს­მო­ნო­ ლო­გის­რე­ჟი­მი­დან­დი­ა­ლოგ­ში­გა­და­იყ­ვანს.­დღეს­აღა­რაა­გა­მიჯ­ნუ­ლი­მთხრო­ ბე­ლი­და­მსმე­ნე­ლი,­მოქ­მე­დე­ბა­და­მა­ყუ­რე­ბე­ლი. პრაქ­ტი­კუ­ლად,­ კი­ნომ­ დი­დი­ ეკ­რა­ნე­ბი­დან­ ჯერ­ კომ­პი­უ­ტე­რის­ მო­ნი­ტორ­ზე,­ შემ­დეგ­ კი­ ჩვენს­ მო­ბი­ლურ­ დი­ვა­ი­სებ­ზე­ გად­მო­ი­ნაც­ვ­ლა;­ შე­დე­გად­ მი­ვი­ღეთ­ მუდ­მი­ვად­გა­ნახ­ლე­ბა­დი­ინ­ტე­რაქ­ცი­უ­ლი­ში­ნა­არ­სი­სოც­.­მე­დი­ებ ­ ი­სა­და­კომ­პი­ უ­ტე­რუ­ლი­თა­მა­შე­ბის­სა­ხით,­სა­დაც­ყვე­ლა­ჩვენ­გა­ნი­სა­კუ­თა­რი­დრა­მა­ტურ­გი­ ის­მთა­ვა­რი­პერ­სო­ნა­ჟი­ა. „დღეს­უკ­ვე­კეთ­დე­ბა­თა­მა­შე­ბი,­რომ­ლე­ბიც­შეს­რუ­ლე­ბის­ხა­რის­ხით­ჰო­ლი­ ვუ­დის­ფილ­მებს­არ­ჩა­მო­უ­ვარ­დე­ბა­და­არც­ნაკ­ლე­ბი­ბი­უ­ჯე­ტი­აქვთ“,­–­მე­უბ­ ნე­ბა­ლა­შა­გო­გუ­ა,­სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში­ერ­თ­ერ­თი­პირ­ვე­ლი­მო­ბი­ლუ­რი­თა­მა­შე­ბის­ შემ­ქ­მ­ნე­ლი­კომ­პა­ნი­ის,­„გიზგიზას“­დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი,­–­„აქ­ყვე­ლა­დე­ტალს­ექ­ ცე­ვა­ ყუ­რადღე­ბა:­ პერ­სო­ნა­ჟის­ ვი­ზუ­ალს,­ გა­რე­მოს­ –­ ფან­ტა­ზი­ის­ გან­ვი­თა­რე­ ბის­შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­შე­უზღუ­და­ვი­ა.­დღეს,­რო­დე­საც­მე­დია­ასე­თი­გა­დატ­ვირ­ თუ­ლი­ა,­რთუ­ლი­ა,­მი­იქ­ციო­მომ­ხ­მა­რებ­ლის­ყუ­რადღე­ბა.­ნი­შურ­ხე­ლოვ­ნე­ბას­ სა­კუ­თა­რი­მომ­ხ­მა­რე­ბე­ლი­ჰყავს,­თუმ­ცა­არ­ვი­ცი,­რამ­დე­ნად­მომ­გე­ბი­ა­ნია­ეს­ ბიზ­ნე­სის­თ­ვის.­ამი­ტომ,­კო­მერ­ცი­ის­სფე­რო­ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რად­უფ­რო­სწრა­ფად­ ვი­თარ­დე­ბა.­უკ­ვე­არ­სე­ბობს­ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი­„დივაისები“,­სა­დაც­იკე­თებ­სათ­ვა­ ლეს­ და­ ალ­ტერ­ნა­ტი­ულ­ რე­ა­ლო­ბა­ში­ ხვდე­ბი,­ შიგ­ნით­ ხარ­ –­ თა­მაშ­ში.­ ვფიქ­ რობ,­კი­ნო­სამ­ყა­როც­ამ­მი­მარ­თუ­ლე­ბით­გან­ვი­თარ­დე­ბა.­შე­საძ­ლო­ა,­კონ­კ­რე­ ტულ­ სი­უ­ჟეტ­ში­ შენ,­ რო­გორც­ მა­ყუ­რე­ბე­ლი,­ მე­სა­მე­ხა­რის­ხო­ვა­ნი­ პერ­სო­ნა­ჟი­ იყო­ და­ თა­ვად­ ღე­ბუ­ლობ­დე­ დრა­მა­ტურ­გი­ის­ გან­ვი­თა­რე­ბა­ში­ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას.­ ეს­ყვე­ლა­ფე­რი­ფან­ტას­ტი­კის­სფე­რო­აღარ­არის.­ამ­ტექ­ნი­კის­გა­მო­ყე­ნე­ბა­უკ­ ვე­ერო­ტი­კულ­მა­სა­ი­ტებ­მაც­კი­და­იწყეს“,­–­გა­მოვ­ტყ­დეთ,­რამ­დენ­მა­ჩვენ­გან­მა­ აღიქ­ვა­ფან­ტას­ტი­კის­ჟან­რად­სპა­იკ­ჯონ­ზის­ფილ­მი­Her,­ის­ტო­რია­მა­მა­კა­ცი­სა­ და­ელექ­ტრ ­ ო­ნუ­ლი­„დივაისის“­რო­მან­ტი­უ­ლი­სიყ­ვა­რუ­ლის­შე­სა­ხებ.­ეპო­ქა­ში,­


76

სა­დაც­წინ­მჯდომ­ადა­მი­ან­თა­ნაც­კი,­კონ­ტაქ­ტის­ნორ­მა­ლურ­ფორ­მად­ელექ­ ტ­რო­ნუ­ლი­ მი­მო­წე­რა­ მი­იჩ­ნე­ვა,­ ინ­ტი­მუ­რი­ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი­ კი­ დი­დი­ ხა­ნი­ა,­ გას­ც­და­ფი­ზი­კურ­საზღ­ვ­რებს­და­ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი­სექ­სი­უკ­ვე­აღა­რა­ვის­უკ­ვირს.­ შე­საძ­ლო­ა,­ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი­ასის­ტენ­ტი,­რო­მე­ლიც­მა­მა­კაცს­ყვე­ლა­პრობ­ლე­მას­ უგ­ვა­რებს,­მას­დრო­ის­სწო­რად­გა­და­ნა­წი­ლე­ბა­ში­ეხ­მა­რე­ბა,­სა­სარ­გებ­ლო­რჩე­ ვებს­აძ­ლევს­და­ნამ­დ­ვი­ლი­ქა­ლის­გან­გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით,­არც­პრე­ტენ­ზი­ე­ბი­აქვს­ მე­ტი­დრო­ის­დათ­მო­ბას­თან­და­კავ­ში­რე­ბით,­ჩვენს­ეპო­ქა­ში­სა­უ­კე­თე­სო­პარ­ტ­ ნი­ო­რა­დაც­კი­აღიქ­მე­ბო­დეს­(საინტერესოა,­რას­იტყ­ვი­ან­ამა­ზე­ფე­მი­ნის­ტე­ბი,­ რომ­ლე­ბიც­ჯერ­კი­დევ­რამ­დე­ნი­მე­ათ­წ­ლე­უ­ლის­წინ­ჰიჩ­კოკს­თა­ვის­ფილ­მებ­ში­ ქა­ლის­რო­ლის­უგუ­ლე­ბელ­ყო­ფა­ში­ადა­ნა­შა­უ­ლებ­დნ ­ ენ). „კინო,­ისე­ვე,­რო­გორც­ხე­ლოვ­ნე­ბის­სხვა­ფორ­მე­ბი,­დღეს­ერ­თ­მა­ნეთს­შე­ერ­წყა­ და­ინ­ტე­რაქ­ცი­უ­ლი­გახ­და.­რა­საც­ად­რე­ვკითხუ­ლობ­დით,­ახ­ლა­„ვაკლიკებთ“,­ შე­საძ­ლო­ა,­ ამ­ კლი­კით­ ში­ნა­არ­სიც­ კი­ შევ­ც­ვა­ლოთ.­ 7­ წლის­ წინათ­ ჩვენ­ ვი­ყა­ ვით­ადა­მი­ა­ნე­ბი,­რომ­ლებ­საც­არ­ჰქონ­დათ­სმარ­ტ­ფო­ნი.­თით­ქოს,­ჩვენ­ში­არა­ ფე­რი­ შეც­ვ­ლი­ლა,­ მაგ­რამ­ დღეს­ ყვე­ლა­ნი­ სმარ­ტ­ფონ­ში­ ვართ­ ჩამ­ძ­ვ­რა­ლი.­ სა­ ხე­ზე­გვაქვს­მომ­ხ­მა­რებ­ლე­ბის­შექ­მ­ნი­ლი­ვი­დე­ო­ე­ბი,­რო­მელ­თა­პო­პუ­ლა­რო­ბაც­ უსაზღ­ვ­რო­ა.­ვფიქ­რობ,­ყვე­ლა­ზე­დი­დი­ცვლი­ლე­ბა­მე­დი­ამ­სწო­რედ­აქ­გა­ნი­ცა­და­ –­ად­რე­თუ­ყვე­ლა­ფე­რი­და­გეგ­მი­ლი­და­კულ­ტუ­რულ­ჩარ­ჩო­ში­მოქ­ცე­უ­ლი­იყო,­ შე­იძ­ლე­ბო­და­მსჯე­ლო­ბა,­რას­ნიშ­ნავს­კარ­გი­სცე­ნა­რი,­კარ­გი­კად­რი,­დღეს­ნა­ ხავ­რო­მე­ლი­მე­2­წუთიან­სა­მოყ­ვა­რუ­ლო­ვი­დე­ოს,­სა­დაც­არც­კად­რია­სწო­რად­ და­ყე­ნე­ბუ­ლი,­არც­სცე­ნა­რია­გა­მარ­თუ­ლი,­მაგ­რამ­აქვს­უამ­რა­ვი­ნახ­ვა­და­მო­ წო­ნე­ბა.­მთა­ვა­რი­აქ­არის­შე­დე­გი,­მი­ვი­დეთ­მომ­ხ­მა­რებ­ლის­გუ­ლამ­დე­და­არა­ წე­სე­ბი,­რომ­ლის­გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბი­თაც­ვღე­ბუ­ლობთ­შე­დეგს“,­–­ამ­ბობს­ლე­ვან­ ლეფ­ს­ვე­რი­ძე,­კომ­პა­ნია­„ლივინგსტონის“­გუნ­დის­წევ­რი,­რო­მელ­მაც­სა­ქარ­თ­ ვე­ლოს­ლუდ­„34“­ის­კამ­პა­ნი­ით­წელს­კა­ნის­სა­ერ­თა­შო­რი­სო­რეკ­ლა­მის­ფეს­ტი­ ვა­ლის­პირ­ვე­ლი­ჯილ­დო­–­ბრინ­ჯა­ოს­ლო­მი­მო­უ­ტა­ნა.­მიყ­ვე­ბა­იმ­შთა­ბეჭ­დი­ლე­ ბე­ბის­შე­სა­ხებ,­რაც­კან­ში­მი­ი­ღო,­–­­ „უკ­ვე­შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლია­ტექ­ნი­კა,­რო­მე­ლიც­ სა­შუ­ა­ლე­ბას­გვაძ­ლევს,­გა­ვა­კე­თოთ­360­გრადუსიანი­ფილ­მი­–­სა­ი­თაც­მა­ყუ­რე­ ბე­ლი­თავს­მი­ატ­რი­ა­ლებს,­იქით­გან­ვი­თარ­დე­ბა­სი­უ­ჟე­ტი. გა­მო­დის,­ რომ­ ყვე­ლა­ მათ­გა­ნი­ სა­კუ­თარ­ ფილმს­ ნა­ხუ­ლობს,­ რად­გან­ გა­მო­ რიცხუ­ლი­ა,­ორ­მა­ადა­მი­ან­მა­ერ­თ­დ­რო­უ­ლად,­ერ­თი­და­იგი­ვე­რამ­და­ი­ნა­ხოს.“ გა­მო­დის,­რომ­სი­უ­ჟე­ტის­დე­ცენ­ტ­რა­ლი­ზა­ცი­ას­თან­ერ­თად,­ფი­ზი­კუ­რი­და­ვირ­ ტუ­ა­ლუ­რი­რე­ა­ლო­ბის­სრუ­ლი­აღ­რე­ვა­ხდე­ბა;­რა­არის­ეს,­თუ­არა­ბავ­შ­ვო­ბა­ში­ დაბ­რუ­ნე­ბის­ბუ­ნებ­რი­ვი­ვნე­ბა,­რო­მე­ლიც­ალ­ბათ­ქვეც­ნო­ბი­ე­რად,­არა­სდროს­ გვტო­ვებს,­თა­მა­შის­სურ­ვი­ლი­ხომ­ჩვე­ნი­ბუ­ნე­ბის­გა­ნუ­ყო­ფე­ლი­ნა­წი­ლი­ა,­თა­ მა­შის­ არ­ქე­ტი­პე­ბი­ კი,­ რო­გორც­ ვი­ცით,­ ყვე­ლა­ ეპო­ქა­ში,­ ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ა­სა­ თუ­ კულ­ტუ­რა­ში­ უც­ვ­ლე­ლი­ რჩე­ბა.­ გა­მო­დის,­ რომ­ ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი­ პროგ­რე­სი­სა­ და­გად­მო­ცე­მის­ფორ­მე­ბის­რა­დი­კა­ლურ­ცვლი­ლე­ბას­თან­ერ­თად,­მთა­ვარ­მა­ მოძ­რა­ვებ­ლად­ მა­ინც­ ფიქ­ცი­ის­ რო­ლი­ რჩე­ბა.­ და­ თუნ­დაც­ იმის­ ფონ­ზე,­ რომ­ რო­დე­საც­ორი­ო­დე­ათ­წ­ლე­უ­ლის­წინათ,­და­სავ­ლეთ­ში­უკ­ვე­დი­გი­ტა­ლი­ზა­ცი­ის­ ხა­ნა­ დგე­ბო­და,­ ყვე­ლა­ სახ­ლ­ში­ მთა­ვარ­ მოწყო­ბი­ლო­ბად­ კომ­პი­უ­ტე­რი­ აღიქ­ მე­ბო­და,­ჩვენ­თან­კი­ოჯა­ხის­მთა­ვარ­წევ­რად­ჯერ­კი­დევ­„კერასინკა“­მო­ი­აზ­ რე­ბო­და,­პირ­ვე­ლი­ნა­ბი­ჯი­უკ­ვე­გა­დად­გ­მუ­ლია­–­კან­ში­არა­მხო­ლოდ­კლა­სი­ კის­ პროგ­რა­მა­ში,­ ელ­დარ­ შენ­გე­ლა­ია ­ს ­ ა­ და­ სერ­გო­ ფა­რა­ჯა­ნო­ვის­ ფილ­მე­ბით­ გვიხ­სე­ნე­ბენ­(სხვათა­შო­რის,­Cannes­Classics­ფეს­ტი­ვა­ლის­ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებ­ მა­სწო­რედ­იმი­ტომ­შექ­მ­ნეს,­რომ­ციფ­რუ­ლი­რე­ვო­ლუ­ცი­ის­ფონ­ზე,­ნამ­დ­ვი­ლი­ კი­ნოს­ფა­სე­უ­ლო­ბე­ბი­სათ­ვის­კი­დევ­ერ­თხელ­გა­ეს­ვათ­ხა­ზი),­არა­მედ­უკ­ვე,­სა­ რეკ­ლა­მო­რუ­კა­ზეც­მოგ­ვ­ნიშ­ნეს.­­⣿

film

p r i nt


~ი

ტე

ვი

~

ახა­ლი­ადა­მის­შე­სა­ხებ

მო­დით­და­ვიწყოთ­თა­ვი­დან.­ვინ­არის­შტე­ფან­ტოლ­ცი­და­რა­უნ­და­მას,­უკ­ვე­24­წე­ ლი­ა,­სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში?­

რო­ცა­ 1990­ წელს­ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში­ ჩა­მო­ვე­დი,­ ნამ­დ­ვი­ლად­ არ­ ვფიქ­რობ­დი,­ რომ­აქა­უ­რო­ბა­ჩე­მი­მე­ო­რე­სახ­ლი­გახ­დე­ბო­და.­არე­უ­ლი­პე­რი­ო­დი­იყო­–­ქვეყ­ ნის­ უკა­ნას­კ­ნე­ლი­ დღე­ე­ბი­ კო­მუ­ნის­ტუ­რი­ რე­ჟი­მის­ ქვეშ,­ ზვი­ად­ გამ­სა­ხურ­დი­ას­ აღ­ზე­ვე­ბა­და­და­ცე­მა.­მა­შინ­სადღაც­ოც­და­ხუ­თი­ო­დე­წლის­ვიქ­ნე­ბო­დი­და­თბი­ ლი­სის­თე­ატ­რა­ლურ­ინ­ს­ტი­ტუტ­ში­ჩა­ვი­რიცხე,­რო­გორც­სულ­პირ­ვე­ლი­სტუ­დენ­ ტი­და­სავ­ლუ­რი­ქვეყ­ნი­დან.­არა­მხო­ლოდ­ქვე­ყა­ნა­იყო­ჩემ­თ­ვის­,,ეგზოტიკური“,­ არა­მედ­მე­თვი­თო­ნაც­,,ეგზოტიკური“­ვი­ყა­ვი­ქარ­თ­ვე­ლე­ბის­თ­ვის.­გარ­და­იმი­სა,­ რომ­მაქ­სი­მა­ლუ­რად­ბევრ­ქარ­თულ­ფილმს­ვუ­ყუ­რე­(რამდენიმე­შე­მო­საც­მელ­

ff ii ll m m pp rr ii nn tt

77

„ადამი­მე­დია­პრი­ზი­კულ­ტუ­რუ­ლი­მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბის­თ­ვის“­ახა­ლი­პრო­ ექ­ტი­ა.­ის­აღ­მო­სავ­ლეთ­ევ­რო­პის­პარ­ტ­ნი­ო­რი­ქვეყ­ნე­ბის­მე­დია­და­კი­ნოპ­რო­ ფე­სი­ო­ნა­ლებს­აერ­თი­ა­ნებს.­კულ­ტუ­რუ­ლი­ინ­ტეგ­რა­ცია­და­მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ ბა,­ეთ­ნი­კუ­რი­და­რე­ლი­გი­უ­რი­უმ­ცი­რე­სო­ბე­ბი,­დის­კ­რი­მი­ნა­ცია­და­მიგ­რა­ცია­ ‒­ეს­იმ­თე­მე­ბის­ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი­ა,­რო­მელ­ზეც­„ადამი“­6­ქვე­ყა­ნა­ში­მე­დია­კონ­ კურსს­აცხა­დებს.­მას­ში­მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის­მი­ღე­ბა­შე­უძ­ლი­ათ­რო­გორც­ტე­ლე­ მა­უწყებ­ლებს,­ასე­ვე­და­მო­უ­კი­დე­ბელ­პრო­დიუ­სე­რებ­ს­/­რე­ჟი­სო­რებს,­სტუ­დენ­ ტებ­სა­ და­ ჟურ­ნა­ლის­ტებს.­ პრო­ექტს,­ რო­მე­ლიც­ გავ­ლე­ნი­ა­ნი­ სა­მა­უწყებ­ლო­ პარ­ტ­ნი­ო­რე­ბის­ და­ გერ­მა­ნი­ის­ სა­გა­რეო­ საქ­მე­თა­ სა­მი­ნის­ტ­როს­ და­ფი­ნან­სე­ ბით­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა,­სა­ინ­ტე­რე­სო­ამო­ცა­ნე­ბი­აქვს­და­სა­ხუ­ლი.­ პრო­ექ­ტის­ ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლია­ გერ­მა­ნე­ლი­ დო­კუ­მენ­ტა­ლის­ტი­ შტე­ფან­ ტოლ­ ცი.­მას,­ქარ­თ­ვე­ლი­მა­ყუ­რე­ბე­ლი­სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში­გა­და­ღე­ბუ­ლი­მი­სი­ბო­ლო­ ფილ­მით­„სრული­სვლით­და­სავ­ლე­თის­კენ“­იც­ნობს.­


78

~ი

ტე

ვი

~

ში­შე­ფუთ­ნუ­ლი,­ხან­და­ხან­სულ­მარ­ტო­ვი­ჯე­ქი­გა­უთ­ბო­ბელ­კი­ნო­­დარ­ბა­ზებ­ში),­ ენის­ სწავ­ლაც­ და­ვიწყე,­ რა­მაც­ რამ­დე­ნი­მე­ ოჯა­ხი­სა­ და­ ქარ­თუ­ლი­ კი­ნო­სამ­ყა­ როს­ გან­თ­ქ­მუ­ლი­ არ­ტის­ტის­ სახ­ლი­სა­ და­ გუ­ლის­ კა­რი­ გა­მ­ი­ღო;­ ამ­ არ­ტის­ტ­თა­ შო­რის­ იყ­ვ­ნენ­ თენ­გიზ­ აბუ­ლა­ძე,­ ელ­დარ­ შენ­გე­ლა­ი­ა,­ რე­ზო­ გაბ­რი­ა­ძე,­ თე­მურ­ ბაბ­ლუ­ა­ნი.­ცხა­დი­ა,­ეს­პო­ლი­ტი­კუ­რად­მძი­მე­პე­რი­ო­დი­იყო,­ისე­ვე­რო­გორც­მომ­ დევ­ნო­წლე­ბი,­მაგ­რამ­ჩემ­თ­ვის­სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში­გა­ტა­რე­ბუ­ლი­პირ­ვე­ლი­წე­ლი­ წად­ნა­ხე­ვა­რი­ალ­ბათ­ცხოვ­რე­ბა­ში­ყვე­ლა­ზე­უფ­რო­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­დრო­არის.­ ჩემ­თ­ვის­ეს­ლა­მის­უსას­რუ­ლო­სა­გან­ძუ­რის­ძი­ე­ბა­იყო,­კონ­კ­რე­ტუ­ლი­კი­ნო­ე­ნის­ აღ­მო­ჩე­ნა,­რო­მელ­საც­აქამ­დე­არას­დ­როს­შევ­ხ­ვედ­რო­დი.­მარ­თა­ლი­ა,­არ­ვფიქ­ რობ,­ რომ­ ყო­ვე­ლი­ ქარ­თუ­ლი­ ფილ­მი­ გე­ნი­ა­ლუ­რი­ა,­ მაგ­რამ­ ქარ­თულ­ კი­ნო­ში­ უდა­ვოდ­ერია­ბრი­ლი­ან­ტე­ბი,­რომ­ლის­შე­სა­ხე­ბაც­და­სავ­ლურ­ქვეყ­ნებ­ში­თით­ქ­ მის­არა­ვინ­არა­ფე­რი­იცო­და,­რამ­დე­ნი­მე­კი­ნო­ექ­ს­პერ­ტის­გარ­და.­და­სავ­ლე­თის­ რამ­დე­ნი­მე­ქვე­ყა­ნა­ში­მიცხოვ­რი­ა.­მიყ­ვარს­საფ­რან­გე­თი­და­კა­ლი­ფორ­ნი­ა,­ხო­ ლო­ჩემ­მა,­რო­გორც­რე­ჟი­სო­რის­სა­მუ­შა­ომ­არა­ერ­თი­ად­გი­ლი­აღ­მო­მა­ჩე­ნი­ნა­‒­ დაწყე­ბუ­ლი­ ჩი­ნე­თით,­ კუ­ბა­თი­ დამ­თავ­რე­ბუ­ლი,­ ან­ კი­დევ­ იემენი­ თუ­ კა­ნა­დის­ კლდო­ვა­ნი­მთე­ბი.­მაგ­რამ­ჩე­მი,­რო­გორც­რე­ჟი­სო­რის,­სუ­ლის­სამ­შობ­ლო­თბი­ ლი­სია­და­არა­ნიუ­იორ­კი,­მი­უნ­ხე­ნი­ან­პა­რი­ზი­–­და­სუ­ლერ­თი­ა,­რო­მე­ლი­ქვეყ­ ნის­პას­პორ­ტი­მაქვს­ან­სად­და­ვი­ბა­დე.­ რა­ტომ­დო­კუ­მენ­ტა­ლის­ტი­კა?

ბევ­რი­ ადა­მი­ა­ნი­ დო­კუ­მენ­ტურ­ ფილ­მებს,­ შე­საძ­ლო­ა,­ მე­ო­რა­ხა­რის­ხო­ვან­ ფილ­მე­ბად,­ არა­ნამ­დ­ვილ­ ფილ­მე­ბად­ აღიქ­ვამს,­ რა­ღაც­ ისე­თად,­ რის­ გა­მოც­ კი­ნო­ში­არ­მი­დი­ხარ­და­რა­შიც­ფულს­არ­იხ­დი.­მაგ­რამ­რო­ცა­მი­უნ­ხე­ნის­კი­ ნოს­კო­ლა­ში­ დო­კუ­მენ­ტა­ლის­ტი­კის­ ძა­ლა­ აღ­მო­ვა­ჩი­ნე,­ ეჭ­ვიც­ არ­ შემ­პარ­ვი­ა,­ რომ­ეს­ის­იყო,­რი­სი­კე­თე­ბაც­მინ­დო­და.­ კი­ოლ­ნ­ში­სა­კუ­თა­რი­კი­ნო­საპ­რო­დუ­სე­რო­კომ­პა­ნია­Filmpunkt­და­ა­არ­სეთ.­რა­პრო­

ექ­ტებ­ზე­მუ­შა­ობთ­ამ­ჟა­მად?

film

p r i nt


რო­გორც­ვი­ცი,­ერ­თ­ერ­თი­პრო­ექ­ტი­ქარ­თულ­თე­მას­და­ქა­ლებს­უკავ­შირ­დე­ბა.

დი­ახ,­2013­წელს­თბი­ლი­სის­სა­ერ­თა­შო­რი­სო­კი­ნო­ფეს­ტი­ვალ­ზე,­ჩე­მი­უკა­ ნას­კ­ნე­ლი­ფილ­მის­პრე­მი­ე­რის­შემ­დეგ­ჩემ­თან­ბრი­ტა­ნე­ლი­მსა­ხი­ო­ბი­მა­რი­ამ­ დ’ა­ბო­მო­ვი­და.­რო­გორც­იცით,­ის­ცნო­ბი­ლი­ქარ­თ­ვე­ლი­გე­ნერ­ლის,­კვი­ნი­ტა­ ძის­ქა­ლიშ­ვი­ლი­ა,­რო­მე­ლიც­1921­წელს,­ვიდ­რე­სა­ქარ­თ­ვე­ლო­საბ­ჭო­თა­რეს­ პუბ­ლი­კად­იქ­ცე­ო­და­და­და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბას­და­კარ­გავ­და,­ბოლ­შე­ვი­კებს­ებ­რ­ ძო­და.­მა­რი­ა­მი­და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი­ა,­რომ­თა­ვისი­ის­ტო­რი­ა­მოჰ­ყ­ვეს­–­რომ­მას­ ქარ­თუ­ლი­ფეს­ვე­ბი­აქვს­და­რომ­გა­არ­კ­ვი­ოს,­რას­ნიშ­ნავს­ეს­ფეს­ვე­ბი­მის­თ­ ვის.­ ასე­ რომ,­ სა­ფუძ­ვე­ლი­ ჩა­ვუ­ყა­რეთ­ პრო­ექტს­ იმ­ და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი­ ქა­ლი­ არის­ტე­ბის­ შე­სა­ხებ,­ რომ­ლე­ბიც­ და­სავ­ლეთ­ ევ­რო­პა­ში­ ცხოვ­რო­ბენ,­ მაგ­რამ­ თვლი­ან,­ რომ­ მა­თი­ ნი­ჭი­ და­ კა­რი­ე­რა­ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­თა­ნაა­ და­კავ­ში­რე­ბუ­ ლი.­ნი­ნო­კირ­თა­ძე,­რო­გორც­პა­რიზ­ში­მცხოვ­რე­ბი­ქარ­თ­ვე­ლი­რე­ჟი­სო­რი,­ამ­ პრო­ექ­ტის­ნა­წი­ლი­იქ­ნე­ბა.­ასე­ვე,­გვინ­და­რო­მე­ლი­მე­ქარ­თ­ველ­მუ­სი­კოს­თა­ ნაც­ვი­მუ­შა­ოთ­‒­მა­გა­ლი­თად,­ხა­ტია­ბუ­ნი­ა­თაშ­ვილ­თან­ან­ქე­თი­მე­ლუ­ას­თან.­ მა­რი­ა­მის­ დე­და­ ახ­ლა­ 95­ წლი­საა­ და­ რო­გორც­ პირ­ვე­ლი­ ქარ­თ­ვე­ლი­ პრე­ზი­ დენ­ტის,­ნოე­ჟორ­და­ნი­ას­ქა­ლიშ­ვი­ლი,­ერ­თ­ერ­თი­უკა­ნას­კ­ნე­ლი­მოწ­მეა­1921­ წლის­ქარ­თუ­ლი­ემიგ­რა­ცი­ი­სა.­სამ­წუ­ხა­რო­ა,­რომ­პრო­ექ­ტი­ჯერ­არ­და­ფი­ნან­ სე­ბუ­ლა,­არა­და­ამ­ქალ­ბა­ტონს­იმ­დე­ნი­რამ­აქვს­მო­სა­ყო­ლი...­

film

p r i nt

79

სრულ­მეტ­რა­ჟი­ან­ დო­კუ­მენ­ტურ­ ფილ­მებ­ში­ ვსპე­ცი­ა­ლიზ­დე­ბით.­ ამ­ჟა­მად,­ Filmpunkt­სამ­დო­კუ­მენ­ტურ­ფილ­მ­შია­ჩარ­თუ­ლი,­ბი­უ­ჯე­ტი­კი,­ჯამ­ში,­1,8­მი­ ლი­ონს­შე­ად­გენს,­რაც­ჩვენს­ბიზ­ნეს­ში­დი­დი­ფუ­ლი­ა.­აქე­დან­მხო­ლოდ­10%­ მო­დის­ტე­ლე­ვი­ზი­ი­დან.­ეს­არ­არის­კარ­გი­ტენ­დენ­ცი­ა,­იმ­დე­ნად,­რამ­დე­ნა­დაც­ სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი­ტე­ლე­ვი­ზია­უფ­რო­მეტს­უნ­და­დებ­დეს­შე­მოქ­მე­დე­ბით­დო­ კუ­მენ­ტა­ლის­ტი­კა­ში,­რად­გან­ეს­ერ­თ­ერ­თი­სა­უ­კე­თე­სო­ფორ­მა­ა,­ჩვე­ნი­სა­ზო­ გა­დო­ე­ბის­ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე­ იფიქ­რო;­ და­ ეს,­ თა­ვის­ მხრივ,­ სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი­ ტე­ლე­ვი­ზი­ის­უმ­თავ­რეს­ამო­ცა­ნას­წარ­მო­ად­გენს.­ ამ­ მო­მენ­ტ­ში,­ ფილ­მის­ CAHIER­ AFRICAIN­ის­ თა­ნაპ­რო­დუ­სე­რე­ბი­ ვართ.­ ესაა­ფილ­მი­ქალ­ზე,­რო­მე­ლიც­ცენ­ტ­რა­ლუ­რი­აფ­რი­კის­რეს­პუბ­ლი­კა­ში­(სადაც­ ამ­ჟა­მად­სამ­შ­ვი­დო­ბო­მი­სი­ა­ში­ქარ­თ­ვე­ლი­ჯა­რის­კა­ცე­ბი­მო­ნა­წი­ლე­ო­ბენ),­სა­ მო­ქა­ლა­ქო­ ომის­ დროს­ გა­ა­უ­პა­ტი­უ­რეს.­ ფილ­მის­ რე­ჟი­სო­რი­ შვე­ი­ცა­რი­ე­ლი­ ჰე­ი­დი­სპე­კო­ნი­ა,­ხუთ­წელ­ზე­მე­ტი­ა,­რაც­იმ­ქა­ლე­ბის­ის­ტო­რი­ებს­ადევ­ნებს­ თვალს,­ რომ­ლე­ბიც­ არ­ გა­ჩუ­მე­ბუ­ლან­ და­ ომის­ და­ნა­შა­უ­ლე­ბა­თა­ მოწ­მე­ე­ბად­ მოგ­ვევ­ლი­ნენ.­ ასე­თი­ და­ნა­შა­უ­ლი­ კი­ ომის­ დროს­ გა­ნუწყ­ვეტ­ლივ­ ხდე­ბა­ და­ ყო­ველ­თ­ვის­ყვე­ლა­ზე­სუსტს­ურ­ტყამს.­ ჩე­მი­პარ­ტ­ნი­ო­რი­კომ­პა­ნი­ა­ში,­ტო­მას­რი­დალ­ც­ჰა­ი­მე­რი,­ამ­ჟა­მად­ორ­დო­კუ­ მენ­ტურ­ფილ­მ­ზე­მუ­შა­ობს.­ერთს­ჰქვია­,,გულისწადილის­ფე­რი“­(The­Color­ of­Yearning)­და­სვამს­კითხ­ვებს­იმის­თა­ო­ბა­ზე,­თუ­რა­ამოძ­რა­ვებს­ადა­მი­ა­ ნებს,­ რა­ მოთხოვ­ნი­ლე­ბე­ბი­ გვაქვს,­ რა­ გრძნო­ბებს­ მივ­­დევთ,­ რა­ტომ­ ვდგე­ ბით­ყო­ველ­დი­ლას­და­ვფიქ­რობთ,­რომ­ცხოვ­რე­ბას­აზ­რი­აქვს.­რა­ღაც­უნ­და­ იყოს,­ რის­კე­ნაც­ მი­ვილ­ტ­ვით.­ ხუთ­ სხვა­დას­ხ­ვა­ ქვე­ყა­ნა­ში­ გვქონ­და­ გა­და­ღე­ ბე­ბი­და­ახ­ლა­პოს­ტ­­პ­რო­დუქ­ცი­ის­ეტაპ­ზე­ვართ. მე­ო­რე­ დო­კუ­მენ­ტურ­ ნა­მუ­შე­ვარს­ ტო­მა­სი­ ენ­დი­ გოლ­დ­სუ­ორ­თის­თან­ ერ­ თად­ აკე­თებს.­ ენ­დი­ ბუ­ნე­ბა­ში­ მუ­შა­ობს­ და­ ჩვენს­ პლა­ნე­ტა­ზე­ კა­ცობ­რი­ო­ბის­ მი­ერ­ და­ტო­ვე­ბულ­ ნაკ­ვა­ლევს­ იკ­ვ­ლევს,­ ტო­მა­სი­ კი­ ამ­ ახა­ლი­ ფილ­მის­თ­ვის­ მას,­ რამ­დე­ნი­მე­ წე­ლი­ა,­ კა­მე­რით­ დაჰ­ყ­ვე­ბა.­ ამ­ ფილ­მის­ (სამუშაო­ სა­ხე­ლი:­ ,,ადამიანური­ შე­ხე­ბა“­ [The­ Human­ Touch])­ თა­ნაპ­რო­დუ­სე­რი­ ედინ­ბურ­გუ­ლი­ Skyline­Productions­ია.­2017­ში­გა­მო­ვა.­


~ი

ტე

ვი

~

მგო­ნი,­უკ­ვე­დრო­ა,­ვახ­სე­ნოთ­დღეს­დღე­ო­ბით­თქვე­ნი­ყვე­ლა­ზე­

მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­პრო­ექ­ტი­‒­„ადამი­მე­დი­ის­პრი­ზი­კულ­ტუ­რუ­ლი­მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­

80

ბი­სათ­ვის“.­სა­ი­დან­მო­ვი­და­მი­სი­შექ­მ­ნის­იდე­ა?­

­ ჩე­მი­ კა­რი­ე­რის­ მან­ძილ­ზე­ რამ­დე­ნი­მე­ კი­ნო,­ თუ­ სა­ტე­ლე­ვი­ზიო­ ჟი­უ­რი­ში­ ვი­ყა­ვი,­ მაგ­რამ­ ერ­თი­ ასე­თი­ ჟი­უ­რის­ რო­ლი­ ბო­ლო­ წლებ­ში­ ჩემ­თ­ვის­ გან­სა­ კუთ­რე­ბუ­ლად­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­გახ­და.­ვგუ­ლის­ხ­მობ­,,ევროპულ­CIVIS­მე­დია­ პრიზს­ინ­ტეგ­რა­ცი­ი­სა­და­კულ­ტუ­რუ­ლი­მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბის­თ­ვის“.­ეს­პრი­ზი­ ერ­თ­გ­ვარ­ ქსე­ლად­ იქ­ცა­ მა­უწყებ­ლებ­სა­ და­ შე­მოქ­მე­დე­ბით­ ტა­ლან­ტებს­ შო­ რის­ მთე­ლი­ ევ­რო­პის­ მას­შ­ტა­ბით;­ ფილ­მებ­ზე,­ ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის­ პა­სუ­ხის­მ­ გებ­ლო­ბა­სა­ და­ სა­ჯა­რო­ მე­დი­ა­ზე­ სა­უ­ბა­რი­ ჩემ­თ­ვის­ ყო­ველ­წ­ლი­უ­რი­ შან­სი­ა,­ შევ­ხე­დო,­რა­ხდე­ბა­ევ­რო­პა­ში;­რა­ტენ­დენ­ცი­ე­ბი­ა,­რა­პრობ­ლე­მე­ბი,­რა­რო­ გორ­ ვი­თარ­დე­ბა;­ ვინ­ დგა­ნან­ მე­დი­აწყა­რო­ე­ბის­ უკან­ და­ ვინ­ არი­ან­ გა­დაწყ­ ვე­ტი­ლე­ბის­ მიმ­ღე­ბე­ბი­ სხვა­ ქვეყ­ნებ­ში.­ სამ­წუ­ხა­როდ,­ „CIVIS­ მე­დია­ პრი­ზი“­ მხო­ლოდ­ ევ­რო­კავ­ში­რი­სა­ და­ შვე­ი­ცა­რის­თ­ვის­ არის­ ღი­ა.­ ამ­დე­ნად,­ რო­ცა­ გერ­მა­ნი­ის­ სა­გა­რეო­ საქ­მე­თა­ სა­მი­ნის­ტ­რომ­ გა­მო­აცხა­და,­ რომ­ აპი­რებ­დ­ნენ­ აღ­მო­სავ­ლეთ­ პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბის­ ქვეყ­ნე­ბის­თ­ვის­ კულ­ტუ­რი­სა­ და­ მე­დი­ის­ სფე­ რო­ებ­ში­ პრო­ექ­ტე­ბი­ და­ე­ფი­ნან­სე­ბი­ნათ,­ ვი­ფიქ­რე,­ რომ­ შე­საძ­ლო­ა,­ კარ­გი­ აზ­რი­ ყო­ფი­ლი­ყო,­ თუ­ CIVIS­ის­ გა­მოც­დი­ლე­ბა­ზე­ დაყ­რ­დ­ნო­ბით,­ ამ­ ყო­ფი­ლი­ საბ­ჭო­თა­ რეს­პუბ­ლი­კე­ბის­ მე­დი­აპ­რო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის­ ერ­თ­მა­ნეთ­თან­ და­კავ­ ში­რე­ბის­ მიზ­ნით,­ სა­კუ­თა­რი,­ და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი­ მე­დი­აპ­რი­ზი­ და­არ­ს­დე­ბო­და.­ სა­ხელ­წო­დე­ბა­ „ადამი“­ ქარ­თუ­ლი­ სიტყ­ვი­დან­ –­ ,,ადამიანი“­ –­ მო­დის,­ რად­ გან,­რა­გა­საკ­ვი­რი­ა,­მინ­დო­და,­ამ­პრიზ­ზე­პა­ტა­რა­ქარ­თუ­ლი­ანე­ბეჭ­დი­და­მე­ ტა­ნა.­ადა­მი­პირ­ვე­ლი­ადა­მი­ა­ნი­იყო­ჩვენს­პლა­ნე­ტა­ზე.­ჰო­და,­სწო­რედ­ამას­ ეხე­ბა­ჯილ­დოც.­ფილ­მე­ბის­გა­კე­თე­ბა­უკე­თე­სი­პლა­ნე­ტის­შექ­მ­ნის­მიზ­ნით­–­ ,,ადამიანებისთვის“.­­ ჩე­მი­აზ­რით,­არ­აქვს­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა,­რამ­დე­ნი­ფუ­ლი­იქ­ნე­ბა­თი­თო­ე­უ­ლი­ექ­ვ­ სი­კა­ტე­გო­რი­ის­ჯილ­დოს­თ­ვის­გა­მო­ყო­ფი­ლი.­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­ა,­რომ­ეს­არის­ შან­სი,­ ფილ­მე­ბი­ სხვა­დას­ხ­ვა­ ქვეყ­ნის­ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის­ მიმ­ღე­ბებს­ წა­რედ­ გი­ნოს.­ეს­ერ­თ­მა­ნე­თის­გაც­ნო­ბი­სა­და­ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის­შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბის­კარ­ გი­ სა­შუ­ა­ლე­ბა­ა,­ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი­ კი­ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­ა.­ უმ­ცი­რე­სო­ბე­ბის­ სა­ კითხებ­სა­და­მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბის,­რო­გორც­პო­ზი­ტი­უ­რი­და­არა­ნე­გა­ტი­უ­რი­ მოვ­ლე­ნის­ მი­ღე­ბას,­ ჩვე­ნი­ სა­ზო­გა­დო­ე­ბე­ბის­ მო­მავ­ლის­თ­ვის­ სა­სი­ცოცხ­ლო­ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა­აქვს.­„ადამი“­ამ­სა­კითხებს­ფა­ნარს­მი­ა­ნა­თებს.­შე­სა­ბა­მი­სად,­ ძა­ლი­ან­ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­ა,­ რომ­ ყვე­ლა­ მე­დი­აწყა­რო­ –­ სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი­ თუ­ კერ­ძო­ტე­ლე­ვი­ზი­ე­ბი­და­ონ­ლა­ინ­მე­დია­–­ამა­ში­ჩა­ერ­თოს.­ეს­არის­მთა­ვა­რი­ ამო­ცა­ნა,­რაც­მე­და­ჩემს­გუნდს­გვაქვს.­ რა­საპ­რი­ზო­კე­ტე­გო­რი­ე­ბი­აქვს­კონ­კურსს?­

კონ­კურ­სი­ექვს­კა­ტე­გო­რი­ა­ში­გა­მო­ვაცხა­დეთ:­მხატ­ვ­რუ­ლი­ნა­მუ­შევ­რე­ბი­და­ გა­სარ­თო­ბი­ პროგ­რა­მე­ბი,­ დო­კუ­მენ­ტა­ლის­ტი­კა­ და­ სრულ­მეტ­რა­ჟი­ა­ნი­ არამ­ ხატ­ვ­რუ­ლი­ნა­მუ­შევ­რე­ბი,­ახა­ლი­ამ­ბე­ბი­და­მოკ­ლე­მეტ­რა­ჟი­ა­ნი­არამ­ხატ­ვ­რუ­ ლი­ნა­მუ­შევ­რე­ბი,­ვებ­გ­ვერ­დე­ბი,­ვებ­ვი­დე­ოე ­ ­ბი­და­პრი­ზი­ახალ­გაზ­რ­და­რე­ჟი­ სო­რე­ბი­სა­ და­ ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის­თ­ვის,­ რო­მელ­თა­ ასა­კი­ 28­ს­ არ­ აღე­მა­ტე­ბა.­ მო­ნა­წი­ლე­ებს­შე­უძ­ლი­ათ,­ჩვე­ნი­ვებ­გ­ვერ­დის­სა­შუ­ა­ლე­ბით­–­www.adamime­ diaprize.eu­–­ყვე­ლა­დე­ტალს­გა­ეც­ნონ.­რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი­ექ­ვ­სი­ვე­ენა­ზე­ვთარ­გ­ მ­ნეთ,­ასე­რომ,­გა­რი­ყუ­ლად­თავს­არა­ვინ­იგ­რ­ძ­ნობს.­გა­ნაცხა­დის­შე­მო­ტა­ნის­ დედ­ლა­ი­ნი­2015­წლის­25­ოქ­ტომ­ბე­რი­ა.­ნო­ემ­ბერ­ში­კი­ევ­ში,­და­სავ­ლეთ­ევ­რო­ პი­დან­და­მო­ნა­წი­ლე­ქვეყ­ნე­ბი­დან­მოწ­ვე­ულ­ექ­ს­პერ­ტებ­თან­ერ­თად,­ჟი­უ­რის­

film

p r i nt


~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

სე­სი­ებს­ ჩა­ვა­ტა­რებთ.­ 10­ დე­კემ­ბერს­ თბი­ლის­ში­ და­ჯილ­დო­ე­ბის­ ცე­რე­მო­ნია­ გა­ი­მარ­თე­ბა,­ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­ სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი­ მა­უწყე­ბე­ლი­ კი­ ცე­რე­მო­ნი­ას­ პირ­და­პირ­ეთერ­ში­გა­ა­შუ­ქებს.­­ „ადამი“–ს­გვერ­დ­ში­უდ­გა­ნან­ისე­თი­გავ­ლე­ნი­ა­ნი­მე­დი­ა­ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი,­

რო­გო­რი­ცაა­Civis­მე­დია­ფონ­დი,­ევ­რო­პის­სა­მა­უწყებ­ლო­კავ­ში­რი.­

ვფიქ­რობ,­ეს­უკ­ვე­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან­მხარ­და­ჭე­რას­გუ­ლის­ხ­მობს.

და­ბო­ლოს,­რას­ელო­დე­ბით­„ადამისგან“?­

იმე­დი­მაქვს,­„ადამი“­რე­ა­ლუ­რი­იმ­პულ­სი­აღ­მოჩ­ნ­დე­ბა,­რო­მე­ლიც­ამ­ექ­ვ­სი­ ქვეყ­ნი­დან­რამ­დე­ნი­მე­ში­მა­ინც­სა­ტე­ლე­ვი­ზიო­სტრუქ­ტუ­რე­ბის­ცვლი­ლე­ბებს­წა­ ა­ქე­ზებს.­სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი­სერ­ვი­სის­მა­უწყებ­ლო­ბის­გა­აზ­რე­ბა­ჯერ­ისევ­პრო­ ცეს­ში­ა.­ადა­მი­ან ­ ე­ბი­კვლავ­მიჩ­ვე­ულ­ნი­არი­ან­აზრს,­რომ­,,გადაწყვეტილებებს­ ­ ონ­გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბი­ან­კი,­არ­ ბო­სი­იღებს“­და­არ­სურთ,­რომ­თა­ვად­მი­იღ აქვთ­ამის­უფ­ლე­ბა.­მაგ­რამ­სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი­ტე­ლე­ვი­ზია­ხალხს­ეკუთ­ვ­ნის­და­ არა­ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას.­თუ­გაძ­ლი­ერ­დე­ბა­სა­მო­ქა­ლა­ქო­შეგ­ნე­ბა­იმას­თან­და­კავ­ ში­რე­ბით,­თუ­რა­შე­იძ­ლე­ბა­გა­კეთ­დეს,­დამ­კ­ვე­თი­რე­დაქ­ტო­რე­ბი­და­გა­დაწყ­ვე­ ტი­ლე­ბის­მიმ­ღე­ბე­ბი­ამ­ინი­ცი­ა­ტი­ვი­დან­დიდ­სარ­გე­ბელს­ნა­ხა­ვენ.­მჯე­რა,­რომ­ „ადამის“­შე­უძ­ლია­თვა­ლე­ბის­ახე­ლა,­რო­გორც­ინ­ტეგ­რა­ცი­ი­სა­და­მრა­ვალ­ფე­ როვ­ნე­ბის­თე­მებ­ზე,­ისე­ახალ­სა­ტე­ლე­ვი­ზიო­ფორ­მა­ტებ­სა­და­კი­ნოს­ტი­ლებ­ზე.­ ამ­დე­ნად,­ თუ­ რამ­დე­ნი­მე­ წლის­ შემ­დეგ­ უფ­რო­ მე­ტად­ და­ გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბუ­ლად­ გა­შუქ­დე­ბა­ ეს­ სა­კითხე­ბი,­ მა­შინ­ ეს­ დი­დი­ წარ­მა­ტე­ბა­ იქ­ნე­ბა.­ და­ თუ­ ფილ­მე­ ბი,­ რო­მელ­თაც­ აქამ­დე­ მხო­ლოდ­ ეროვ­ნულ­ დო­ნე­ზე­ აჩ­ვე­ნებ­დ­ნენ,­ „ადამის“­ მეშ­ვე­ო­ბით­და­სავ­ლეთ­ევ­რო­პი­სა­ან­სხვა­ქვეყ­ნე­ბის­მე­დი­ის­ყუ­რადღე­ბას­და­ იმ­სა­ხუ­რებს.­ეს­დი­დი­შან­სი­იქ­ნე­ბა­რე­ჟი­სო­რე­ბის­თ­ვის,­ახა­ლი­პრო­ექ­ტე­ბის­თ­ ვის­პარ­ტ­ნი­ო­რე­ბი­იპო­ვონ.­მე­ამის­მჯე­რა,­სხვაგ­ვა­რად,­ამ­ინი­ცი­ა­ტი­ვას­არც­ წა­მო­ვიწყებ­დი.­ ახ­ლა­ კი,­ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სა­ და­ და­ნარ­ჩე­ნი­ ხუ­თი­ აღ­მო­სავ­ლეთ­ პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბის­ქვეყ­ნის­მე­დი­აპ­რო­ფე­სი­ო­ნა­ლებ­ზეა­და­მო­კი­დე­ბუ­ლი,­რომ­ეს­ ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტი­სა­კუ­თა­რი­მო­მავ­ლის­თვ ­ ის­გა­მო­ი­ყე­ნონ.­⣿

film

p r i nt

81

ცხა­დი­ა,­ ჩვე­ნი­ აქ­ტი­ვო­ბე­ბის­ კო­ორ­დი­ნი­რე­ბას­ CIVIS­ მე­დია­ ფონ­დ­თან­ ვახ­ დენთ,­ რო­მელ­საც­ მრა­ვალ­წ­ლი­ა­ნი­ გა­მოც­დი­ლე­ბა­ აქვს.­ გარ­და­ ამი­სა,­ ამ­ ინი­ცი­ა­ტი­ვის­ კო­ორ­დი­ნი­რე­ბა­ EBU­სთანაც­ (ევროპის­ სა­მა­უწყებ­ლო­ კავ­ში­ რი)­ ხდე­ბა­ და­ „დოიჩე­ ვე­ლეს­თა­ნაც“.­ ორი­ვე­ ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ა,­ მრა­ვა­ლი­ წე­ლი­ა,­ აღ­მო­სავ­ლეთ­ ევ­რო­პის­ მე­დი­ის­თ­ვის­ მუ­შა­ობს­ და­ მე­ მო­ხა­რუ­ლი­ ვარ,­ მა­თი­ ფარ­თო­ ქსე­ლის­ გა­მო­ყე­ნე­ბა­ რომ­ შე­მიძ­ლი­ა.­ ჩვენს­ ნა­ბი­ჯებს,­ ასე­ვე,­ DGO­ სთან­(გერმანული­ასო­ცი­ა­ცია­აღ­მო­სავ­ლეთ­ევ­რო­პის­კვლე­ვე­ბი­სათ­ვის)­გან­ ვი­ხი­ლავთ,­ რო­მე­ლიც­ გერ­მა­ნი­ის­ იმ­ სა­უ­კე­თე­სო­ მეც­ნი­ე­რებ­სა­ და­ ინ­ტე­ლექ­ ტუ­ა­ლებს­ აერ­თი­ა­ნებს,­ რომ­ლე­ბიც­ ამ­ რე­გი­ონს­ იც­ნო­ბენ.­ ძა­ლი­ან­ მი­ხა­რი­ა,­ რომ­ ახ­ლა­ ზო­გი­ერ­თი­ ად­გი­ლობ­რი­ვი­ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­აც­ გვეხ­მა­რე­ბა,­ რო­გო­რე­ ბი­ცაა­ უკ­რა­ი­ნი­სა­ და­ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­ სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი­ მა­უწყებ­ლე­ბი,­ უკ­რა­ ი­ნა­ში­ არ­სე­ბუ­ლი­ ,,ინტერნიუსი“­ ან­ ,,შვეიცარიის­ თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის­ ოფი­სი­ სამ­ხ­რეთ­ კავ­კა­სი­ის­თ­ვის“.­ თუმ­ცა,­ იმე­დი­ მაქვს,­ კი­დევ­ უფ­რო­ მეტ­ რე­გი­ო­ ნულ­ და­ ად­გი­ლობ­რივ­ პარ­ტ­ნი­ორს­ ვი­პო­ვით,­ რად­გან­ ეს­ არ­ უნ­და­ დარ­ჩეს­ ,,გერმანელების­გა­კე­თე­ბულ­პრი­ზად“,­არა­მედ­სა­ერ­თა­შო­რი­სო­ინი­ცი­ა­ტი­ვად­ უნ­და­იქ­ცეს,­რო­მელ­საც­თა­ვად­აღ­მო­სავ­ლეთ­პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბის­ქვეყ­ნე­ბის­ორ­ გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი­და­ა­ფი­ნან­სე­ბენ.­


ძვე­ლი­კად­რე­ბი­ ახა­ლი­რა­კურ­სით სამ­სარ­თუ­ლი­ან,­ უზარ­მა­ზარ­ საცხოვ­რე­ბელ­ სახლს­ შო­რი­დან­ ვამ­ჩნ ­ ევ.­ ფა­ სა­დი­ მდიდ­რუ­ლი­ა,­ დახ­ვე­წი­ლი­ ორ­ნა­მენ­ტე­ბით­ ‒­ ქვებ­ზე­ ფრინ­ვე­ლე­ბი­ და­ ყვა­ვი­ლე­ბია­ გა­მო­სა­ხუ­ლი.­ ჩემ­თ­ვის­ სა­ინ­ტე­რე­სო­ აივა­ნი­ რკი­ნის­ მო­ა­ჯი­რებს­ მიღ­მა­მო­ჩანს.­ ‒­ „მეღ­ვი­ნე­თუ­ხუ­ცესს­ ეში­ნო­დაო­ სი­მაღ­ლის,­ ეს­ აივა­ნი­ კი­დევ­ მო­სა­ხერ­ხე­ ბე­ლი­ყო­ფი­ლა­გა­და­სა­ღე­ბად.­ად­რე­უფ­რო­ლა­მა­ზი­იყო.­ახ­ლა­„ბრეზენტით“­ არის­გა­და­ხუ­რუ­ლი“,­‒­პრო­დუქ­ტე­ბით­ხე­ლებ­დატ­ვირ­თუ­ლი­მაცხოვ­რე­ბე­ლი­ ვიწ­რო,­მწვა­ნე­სა­ხუ­რა­ვი­ან­აივანს­მიჩ­ვე­ნებს.­ ბევ­რ­ჯერ­ჩა­მივ­ლია­ამ­ქუ­ჩა­ზე.­მი­ნა­ხავს­„დათა­თუ­თაშ­ხი­აც“.­თუმ­ცა­აივა­ნი,­ სა­დაც­ფილ­მ­ში,­და­თა­თუ­თაშ­ხია­და­გრა­ფი­სე­გე­დი­სა­უბ­რო­ბენ,­ცო­ტა­უფ­რო­ წარ­მო­სა­დე­გი­წარ­მო­მედ­გი­ნა.­ ‒­„რო­გორ­შე­იძ­ლე­ბა­აივან­ზე­მოხ­ვედ­რა,­ახ­ლა­ვინ­ცხოვ­რობს­ამ­სახ­ლ­ში“? ‒­ „სულ­ უბ­რა­ლო­ ადა­მი­ა­ნე­ბი­ ვცხოვ­რობთ.­ ყო­ველ­ შემ­თხ­ვე­ვა­ში,­ ხე­ლოვ­ ნე­ბას­თან­არა­ვის­გვაქვს­კავ­ში­რი.­მარ­ტო­მე­ლიაა­სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვ ­ ის­ცნო­ ბი­ლი.­შე­მო­დი­შიგ­ნით­სა­დარ­ბა­ზო­ში,­ნა­ხე­რა­ლა­მა­ზი­ა“;­ცნო­ბი­ლი­სახ­ლის­ „უბრალო“­ მაცხოვ­რე­ბელს­ უზარ­მა­ზა­რი­ ხის­ კა­რის­ შე­ღე­ბა­ში­ ვეხ­მა­რე­ბი;­ ვფიქ­რობ,­ რომ­ გა­მი­მარ­თ­ლა.­ ამ­ სახ­ლ­ში­ არა­ვის­ ვიც­ნობ.­ ნაც­ნო­ბის­ გა­რე­შე­ კი­შიგ­ნით­შეღ­წე­ვა­შე­უძ­ლე­ბე­ლი­მგო­ნი­ა.­ ამ­ სახლს­ რომ­ სა­ინ­ტე­რე­სო­ის­ტო­რია­აქვს,­ეს­ერ­თი­შე­ხედ­ვი­თაც­ცხა­დია­‒­ ბევ­რ­ჯერ­ გი­ნა­ხავთ­ მარ­მა­რი­ლო­თი­ მო­პირ­კე­თე­ბუ­ლი,­ უზა­რმა­ზარ­ჭა­ღი­ა­ნი­ და­ ბრო­ლის­მი­ნე­ბი­ა­ნი­თბი­ლი­სუ­რი­სა­დარ­ბა­ზო?­1910­იან­წლებ­ში­ასე­თი­ინ­ტე­რი­ ე­რის­შექ­მ­ნა­თბი­ლი­სელ­ვა­ჭარს,­ბო­ზარ­ჯი­ანცს­არ­ქი­ტექ­ტორ­მი­ხე­ილ­ოჰა­ჯა­ნო­ ვის­თ­ვის­და­უ­ვა­ლე­ბი­ა.­სა­ჭი­რო­მა­სა­ლა­კი,­პა­რი­ზი­დან­და­ვე­ნე­ცი­ი­დან­თვი­თონ­ ჩა­მო­უ­ტა­ნი­ა.­ ‒­„მე­რე­კონ­კურ­ს­შიც­მი­იღ ­ ო­ამ­სახ­ლ­მა­მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა.­ვერ­ცხ­ლის­მე­და­ლი­ აიღო,­რო­გორც­თბი­ლი­სის­სა­უ­კე­თე­სო­ნა­გე­ბო­ბამ;­და­მარ­ტო­„დათა­თუ­თაშ­ ხი­ა“­კი­არა,­„ნინოც“­აქ­არის­გა­და­ღე­ბუ­ლი,­„გაზაფხულის­17­გა­ელ­ვე­ბაც“...­ ახა­ლი­ნაც­ნო­ბი­ბო­ლო­ინ­ფორ­მა­ცი­ას­მაწ­ვ­დის,­ბო­დიშს­მიხ­დის­დრო­ის­უქონ­ ლო­ბის­გა­მო­და­მემ­შ­ვი­დო­ბე­ბა.­სა­დარ­ბა­ზო­ში­კი­დევ­რამ­დე­ნი­მე­წუ­თი­ვჩერ­ დე­ბი.­მე­სა­მე­სარ­თუ­ლის­შვიდ­მეტ­რი­ა­ნი­ჭე­რის­არ­სე­ბო­ბა­უნ­და­გა­და­ვა­მოწ­მო.­ შემ­დე­გი­კი­ნო­­კადრ­შე­ჩე­რე­ბა­შორს­არ­არის.­ასა­თი­ა­ნის­14­ნო­მერ­ში,­ბეთ­ ლე­მის­კი­ბე­ზე­ავ­დი­ვარ.­აგუ­რის­კე­დელს­აბ­რა­ამ­შ­ვე­ნებს:­„ბეთლემის­ქუ­ჩის­ კი­ბე.­არ­ქი­ტექ­ტო­რი­ტი­მო­თე­ბე­ლო­ი.­1850წ.­მშე­ნებ­ლო­ბა­უსას­ყიდ­ლოდ­გა­ნა­ ხორ­ცი­ე­ლეს­თბი­ლი­სელ­მა­ოს­ტა­ტებ­მა­‒­ამ­ქ­რებ­მა“.­თით­ქოს­არა­ფე­რი­შეც­ვ­ ლი­ლა­ წლე­ბის­ შემ­დეგ.­ თით­ქოს­ მხო­ლოდ­ პერ­სო­ნა­ჟე­ბის­ დაბ­რუ­ნე­ბაა­ სა­ჭი­ რო­‒­სო­ფი­კო­ჭი­ა­უ­რე­ლი,­გა­რეცხი­ლი­სა­რეცხი­და­რამ­დე­ნი­მე­სიტყ­ვა.­მაგ­რამ­ ყვე­ლა­ფე­რი­ასე­თი­მარ­ტი­ვი­არ­არის­‒­კე­დელ­ზე­უზარ­მა­ზა­რი,­ლურ­ჯი­წარ­წე­ რა­მხვდე­ბა,­‒­„მანქანას­ნუ­გა­ა­ჩე­რებთ“.­ეს­კად­რი­„ვერის­უბ­ნის­მე­ლო­დი­ე­ ბი­დან“­არ­მახ­სოვს.­არც­იმა­ზე­მაქვს­წარ­მოდ­გე­ნა,­კი­ბე­ე­ბით­შე­მო­საზღ­ვ­რულ­ კე­დელ­თან­მან­ქა­ნა­რო­გორ­უნ­და­გა­ა­ჩე­რო,­თუმ­ცა­ალ­ბათ­ასე­თე­ბიც­ხდე­ბა.­

film

p r i nt

ფოტო­ქართლოს­მჟავანაძე

82

[­მე­რი­კო­ქა­ჯაია­]


~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

83

film

p r i nt


film

p r i nt

ფოტო­ქართლოს­მჟავანაძე

84

პირ­ვე­ლი,­ვი­საც­აქ­ვხვდე­ბი­ქე­რა,­წი­თელ­შორ­ტე­ბი­ა­ნი­ბი­ჭუ­ნა­ა,­სა­კუ­თარ­თავს­ ნარდს­ ეთა­მა­შე­ბა.­ ნარ­დ­ზე­ სა­უბ­რით­ ბი­ჭუ­ნას­ მე­ზობ­ლის­ ყუ­რადღე­ბას­ ვიქ­ცევ­ ‒­ხის­ფარ­დუ­ლი­დან­შავპუ­დე­ლი­ა­ნი,­ძა­ლი­ან­გამ­ხ­და­რი­მა­მა­კა­ცი­მე­სალ­მე­ბა:­ ‒­„ხში­რად­მო­დი­ან­ამ­ად­გი­ლის­სა­ნა­ხა­ვად,­ნა­ხა­ვენ­და­მი­დი­ან.­ყუ­რადღე­ბა­ რომ­სჭირ­დე­ბა,­მოვ­ლა­და­გაფ­რ­თხი­ლე­ბა­არ­აინ­ტე­რე­სებთ“.­ სახ­ლი,­ რომ­ლის­ ფან­ჯ­რი­და­ნაც­ წლე­ბის­ წი­ნათ­ ვარ­დომ­ გა­რეცხი­ლი­ სა­ რეცხი­გად­მო­ყა­რა,­ახ­ლა­საწყო­ბად­არის­ქცე­უ­ლი­‒­აქ­თავ­და­ყი­რა­დგას­მა­ გი­დე­ბი­და­სკა­მე­ბი,­ჩამ­ს­ხ­ვ­რე­უ­ლია­ფან­ჯ­რის­მი­ნე­ბი,­უკ­ვე­დი­დი­ხა­ნი­ა,­ყო­ ველ­თ­ვის­და­ყვე­ლას­თ­ვის­ღიაა­კა­რიც.­ ყვე­ლას­თ­ვის­ ღიაა­ თბი­ლი­სის­ ერ­თი­ ძა­ლი­ან­ ლა­მა­ზი­ ეზოც.­ შეს­ვ­ლი­თა­ნა­ ვე­ თვალ­ში­ გხვდე­ბა­ სიძ­ვე­ლის­გან­ გა­ხუ­ნე­ბუ­ლი­ ცის­ფე­რი,­ ხვე­უ­ლი­ კი­ბე.­ საცხოვ­რე­ბელ­სახ­ლებ­სა­და­კი­ბეს­ათამ­დე­თო­კი­აკავ­ში­რებს.­თო­კებ­ზე,­თა­ რო­ზე­ დაწყო­ბი­ლი­ წიგ­ნე­ბის­ სი­ზუს­ტით,­ ფე­რად­­­ფე­რა­დი­ სა­რეცხია­ გა­ფე­ნი­ ლი.­ სა­რეცხის­ მე­პატ­რო­ნე­ე­ბი­ აივ­ნე­ბი­დან­ იყუ­რე­ბი­ან,­ აქ­ ერ­თ­მა­ნეთ­ზეც­ და­ ეზო­ზეც­ყვე­ლამ­ბევ­რი­რამ­იცის: ‒­ „აი,­ ამ­ კი­ბე­ზე­ გა­და­ი­ღეს­ „დღე­ უკა­ნას­კ­ნე­ლი,­ დღე­ პირ­ვე­ლი“,­ ნა­ხე,­ ოღონდ­მე­სა­მე­სა­ფე­ხურ­ზე­მაღ­ლა­არ­ახ­ვი­დე,­ავა­რი­უ­ლია­და­სა­ში­ში­ა“. საფ­რ­თხის­მი­უ­ხე­და­ვად,­ეზოს­ჩემ­გარ­და­რამ­დე­ნი­მე­ტუ­რის­ტი­და­მხატ­ვა­ რი­სტუმ­რობს.­ობი­ექ­ტი­ვიც­და­ფუნ­ჯიც­ცის­ფე­რი,­ხვე­უ­ლი­და­უს­წორ­მას­წო­ რო­კი­ბის­ასახ­ვას­ცდი­ლობს. ‒­ „სულ­ გვყავს­ სტუმ­რე­ბი,­ მაგ­რამ­ მა­ლე­ მი­დი­ან­ ხოლ­მე.­ მარ­ტო­ ეგე­ნი­ კი­ არა,­მაცხოვ­რებ­ლე­ბიც­ხში­რად­იც­ვ­ლე­ბი­ან.­ისე,­მგო­ნი,­სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­ყვე­ ლა­კუთხის­წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი­გვყავს­‒­აი,­პირ­ველ­სარ­თულ­ზე­ცხოვ­რო­ბენ­ მეგ­რე­ლე­ბი,­მე­ო­რე­ზე­მეგ­რე­ლე­ბი,­მე­სა­მე­ზე­მეგ­რე­ლე­ბი“,­‒­ხუმ­რობს­ახალ­ გაზ­რ­და­მა­მა­კა­ცი­და­მე­ორ ­ ე­სარ­თულ­ზე­ავ­ყა­ვარ.­ აქ­ცხოვ­რობ­და­სერ­გო­ზა­ქა­რი­ა­ძე,­კი­დევ­ლა­დო­ასა­თი­ა­ნის­და,­და­თვი­თონ­ ლა­დოც­ცო­ტა­ხანს­‒­უზარ­მა­ზა­რი­ნა­ხა­ტე­ბით,­უამ­რა­ვი­ფუნ­ჯით­და­სა­ღე­ბა­ ვე­ბით­ მიხ­ვ­დე­ბით,­ რომ­ ახ­ლა­ ამ­ სახ­ლ­ში­ მხატ­ვ­რის­ სა­ხე­ლოს­ნოა­ –­ „Paris,­ 2011,­მა­მუ­კა­ცეცხ­ლა­ძე“,­‒­ვკითხუ­ლობ­ნა­ხა­ტის­უკა­ნა­მხა­რეს.­ამ­ად­გი­ლი­ დან­მთლი­ა­ნად­ჩანს­ხვე­უ­ლი­კი­ბე.­მას­პინ­ძელს­ვე­კითხე­ბი,­ხომ­არ­იცის,­რას­ უპი­რე­ბენ­ამ­კი­ბეს­,­‒­„არ­აპი­რე­ბენ­რეს­ტავ­რა­ცი­ას?“ ‒­„მო­ვიდ­ნენ­რამ­დენ­ჯერ­მე­და­ნა­ხეს,­‒­ძვი­რი­ჯდე­ბა­ო,­10­ათას­ზე­მე­ტი“,­‒­ სა­უ­ბარ­ში­ბე­ბო­გვერ­თ­ვე­ბა.­ ‒­„ეს­შე­ნო­ბე­ბი­ყვე­ლა­ავა­რი­უ­ლი­ა,­ამ­ბო­ბენ,­‒­უნ­და­და­ვან­გ­რი­ო­თო;­პერ­ს­ პექ­ტი­ვა­ში­ამ­კი­ბე­საც­იგი­ვე­ბე­დი­ეწე­ვა.­ჩვენ­კი­დევ­ახა­ლა­შე­ნე­ბულ­ბი­ნებ­ში­ გა­დაგ­ვიყ­ვა­ნენ“.­ ‒­„გინ­დათ­მე­რე­გა­დას­ვ­ლა?“ ‒­ „რო­გორ­ არ­ გვინ­და,­ თუ­ უკე­თესს­ მოგ­ვ­ცე­მენ,­ რა­ტომ­ არ­ უნ­და­ გვინ­დო­ დეს?“ გა­ვი­ფიქ­რე,­რომ­ახა­ლა­შე­ნე­ბუ­ლი­კორ­პუ­სე­ბი­ტუ­რის­ტე­ბის­თ­ვის­და­მხატ­ვ­ რე­ბის­თ­ვის­სა­ინ­ტე­რე­სო­არ­იქ­ნე­ბა,­ალ­ბათ­არც­ჩემ­ნა­ი­რე­ბის­თ­ვის.­ხმა­მაღ­ ლა­არა­ფერს­ვამ­ბობ.­ახალ­გაზ­რ­და­მა­მა­კაცს­ვემ­შ­ვი­დო­ბე­ბი,­მად­ლო­ბას­ვუხ­ დი,­რომ­დრო­და­მით­მო. მე­ო­რე­სარ­თუ­ლი­დან­ბო­ლო­ჯერ­შე­ვავ­ლე­მზე­რა­ცის­ფერ,­უს­წორ­მას­წო­რო,­ ძა­ლი­ან­ძველ­კი­ბეს.­მწყინს,­რომ­ასე­მარ­ტი­ვად­და­თან­ხ­მ­დ­ნენ­ამ­ის­ტო­რი­ ის­დან­გ­რე­ვას,­რომ­სერ­გო­ზა­ქა­რი­ა­ძის­და­ბე­ლა­მი­რი­ა­ნაშ­ვი­ლის­კი­ბის­ნახ­ ვა­ შე­იძ­ლე­ბა­ მხო­ლოდ­ ფილ­მ­ში­ მოგ­ვი­წი­ოს;­ რომ­ ხვე­უ­ლი­ კი­ბე,­ რო­მელ­ზეც­ გი­ორ­გი­და­ლა­მა­რა­ადი­ოდ­ნენ,­რეს­ტავ­რა­ცი­ად­არ­ღირს­მხო­ლოდ­იმი­ტომ,­ რომ­ძა­ლი­ან,­ძა­ლი­ან­ძვი­რი­ჯდე­ბა­‒­10­ათას­ზე­მე­ტი!


~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

85

film

p r i nt


86

ჯვარედინი მეხსიერება

მოგონებები სალომე ბენიძე, ანუნა ბუკია

film

p r i nt


~ saxlamde­ ~ მანამდე­ჩე­­მი­სახ­­ლი­იყო­მა­­მა­­ჩე­­მი,­ რო­­მე­­ლიც­ომ­­ში­არ­მომ­­კ­ვ­და­­რა,­მაგ­­ რამ­წლე­­ბის­შემ­­დეგ­ომ­­მა­მო­­მიკ­­ლა. ჩე­­მი­სახ­­ლი­იყო­ჩე­­მი­ძაღ­­ლი,­რო­­მელ­­ საც­სი­­მინ­­დის­ყა­­ნა­­ში­ვე­­მა­­ლე­­ბო­­დი­და­ ზუს­­ტად­სამ­წუთ­­ში­მპო­­უ­ლობ­­და. ჩე­­მი­სახ­­ლი­იყო­სა­­თა­­მა­­შო­‒­სამ­­ ზა­­რე­­უ­ლო­გარ­­ნი­­ტუ­­რი,­რო­მ ­ ე­­ლიც­ ნაძ­­ვის­ხის­ქვეშ­დამ­­ხ­ვ­და. ჩე­­მი­სახ­­ლი­იყო­ყვე­­ლის­კვე­­რე­­ბი,­ სხვა­­დას­­ხ­ვა­ფორ­­მის,­რო­­მელ­­საც­ დე­­და­ჩემ­­თან­ერ­­თად­ამ­­ზა­­დებ­­და. ჩე­­მი­სახ­­ლი­იყო­მან­­და­­რი­­ნის­ხე­­ე­ბი,­ რო­­მელ­­საც­სამ­­ზა­­რე­უ ­ ­ლოს­ფან­­ჯ­ რი­­დან­ვწვდე­­ბო­­დი­და­ჯერ­კი­­დევ­ მწვა­­ნეს­მი­­ვირ­­თ­მევ­­დი. ჩე­­მი­სახ­­ლი­იყო­ფე­­რა­­დი­მძი­­ვე­­ბი­ და­ათას­ერ­­თი­ხა­­რა­­ხუ­­რა,­რო­­მე­­ლიც­ ბლო­­მად­მე­­ყა­­რა­ფუ­­თებ­­ში­და­ბე­­ბი­­ა­ ჩე­­მის­სახ­­ლ­ში­გა­­დამ­­ქონ­­და. ჩე­­მი­სახ­­ლი­იყო­ჩე­­მი­ბავ­­შ­ვო­­ბა,­ ყვე­­ლა­­ზე­ლა­­ღი­და­ბედ­­ნი­­ე­რი,­რო­­მე­­ ლიც­აქამ­­დე­მაძ­­ლე­­ბი­­ნებს.

~

~­მე­­რე­­ჩე­­მი­სახ­­ლი­იქ­­ნე­­ბა­ჰა­­მა­­კი,­ რო­­მელ­­საც­გავ­­კი­­დებ­მან­­და­­რი­­ნის­ ორ­ხეს­შო­­რის,­დაწ­­ვე­ბ ­ ი­და­ხელს­ ჩა­­მო­­ვუშ­­ვებ,­კავ­­კა­­სი­­უ­რი­ნა­­გა­­ზის­ აც­­ქ­ვე­­ტილ­ყუ­­რებს­რომ­მი­­ვე­­ფე­­რო,­ და­იქ­­ნებ­მის­­მა­წი­­ნა­­პარ­­მა­მა­­პა­­ტი­­ ოს,­რომ­მი­­ვა­­ტო­­ვე. ჩე­­მი­სახ­­ლი­იქ­­ნე­­ბა­ოც­­ნე­­ბა,­რომ­ ოდეს­­მე­ტრი­­ალ­მინ­­დორ­­ში­ვიდ­­გე­­ ბი,­მუხ­­ლამ­­დე­მოზ­­რ­დილ­ბა­­ლახს­ გა­­დავ­­წევ­და­ფე­­ხებ­­თან­აღ­­მო­­ვა­­ჩენ­ პა­­ტა­­რა­ტა­­ფას­სამ­­ზა­­რე­­უ­ლო­გარ­­ნი­­ ტუ­­რი­­დან.

film

p r i nt

87

~­ახ­­ლა­ჩე­­მი­სახ­­ლი­არის­დე­­და­­ ჩე­­მი,­რომ­­ლის­იმე­­დი­და­თა­­ვი­­დან­ დაწყე­­ბის­ნი­­ჭი­მუ­­დამ­მა­­ო­ცებს.


88

სალომე ბენიძე

თქვენს წინაშეა პროექტი „ჯვარედინი მეხსიერება“. სალომე ბენიძე აფხაზეთში გატარებულ მისი ცხოვრების პირველ 4 წელს იხსენებს, ხოლო ანუნა ბუკია ერთი თვის წინ ნანახ სოხუმს. კონტრასტი, რომელიც იქმნება მხატვრული ტექსტითა და დოკუმენტური ფაქტებით, მოგონებებით და რეალურად ნანახით, ეს არის მცდელობა დავამონტაჟოთ ორი ადამიანის მეხსიერება და წარმოგიდგინოთ ნაწერი ფილმი, რადგან ამ ფილმის გადაღება ვერ მოვახერხეთ.

~ ზღვა ~ ზღვა­­სა­­ვით­არა­­ფე­­რი­მიყ­­ვარს.­ბევ­­ რი­ზღვის­ფე­­რი­მი­­ნა­­ხავს,­ბევ­­რი­ ზღვის­ხმა­მო­­მის­­მე­­ნი­­ა.­არას­­დ­როს­ მყოფ­­ნის.­სულ­ვფიქ­­რობ,­ის­ზღვა,­ რო­­მე­­ლიც­არ­მახ­­სოვს,­ის­ზღვა,­რო­­ მე­­ლიც­აფხა­­ზეთ­­ში­­ა,­სულ­სხვა­­ნა­­ი­რი­ უნ­­და­იყოს.

film

შევ­­ხ­ვედ­­რი­­ვარ­ადა­­მი­­ან ­ ებს,­რომ­­ ლე­­ბიც­ომის­მე­­რე­ზღვას­არ­ნა­­ხუ­­ ლო­­ბენ,­ზღვა­­ში­არ­შე­­დი­­ან,­რად­­ გა­­ნაც­მათ­­თ­ვის­ზღვა­სის­­ხ­ლი­­ა­ნი­­ა.­ ჩე­­მე­­ბი­არ­და­­დი­­ან­ზღვა­­ზე­და­არ­ აღი­­ა­რე­­ბენ­არცერთ­სხვა­წყალს.­ ეს­ზღვა­იყო­კარ­­გიც­და­ჩვე­­უ­ლებ­­ რი­­ვიც.­კარ­­გი­იყო,­რად­­გა­­ნაც­ჩე­­მი­ თვა­­ლით­ვი­­ხი­­ლე,­ის­რა­­ზეც­ამ­­დე­­ნი­ ხა­­ნი­მიყ­­ვე­ბ ­ ოდ­­ნენ­და­არ­მახ­­სოვ­­და;­ ჩვე­­უ­ლებ­­რი­­ვი­იყო,­რად­­გა­­ნაც­ისე­არ­ ხმა­­უ­რობ­­და,­რო­­გორც­წარ­­მო­­მედ­­გი­­ ნა,­თო­­ლი­­ებ ­ იც­არ­იყ­­ვ­ნენ.­თო­­ლი­­ე­ბი­ სა­­ერ­­თოდ­არ­მი­ნ ­ ა­­ხავს.­ეს­იყო­ახა­­ ლი­ზღვა,­ვიგ­­რ­ძე­­ნი,­რომ­ჩე­­მი­­ა.­

p r i nt


~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

ანუნა ბუკია

~ ხიდი­ ~

ფოტო:­ნიკო­ტარიელაშვილი

film

ჩემ­­თ­ვის­სა­­მი­ხი­­დი­ა ­ ...­ პირ­­ვე­­ლი­ენ­­გუ­­რის­ხი­­დი­­ა,­რო­­მე­­ლიც­ ყან­­ყა­­ლებს,­სულ­ვფიქ­რ ­ ობ­‒­ნე­­ტავ­ რამ­­დენს­გა­­უძ­­ლებს.­ამ­ხი­­დის­იქეთ­ სხვა­­ნა­­ი­რი­ჰა­­ე­რი­­ა,­სიმ­­წ­ვა­­ნე­­ა,­ეს­ სულ­ჩე­­მი­შეგრ­­ძ­ნე­­ბა­მგო­­ნი­­ა,­მაგ­­რამ­ სხვე­­ბიც­ამ­­ბო­­ბენ,­‒­შე­­იძ­­ლე­­ბა­რამ­­ დე­­ნი­­მე­მეტ­­რით­მო­­ცილ­­დე­ენ­­გუ­­რის­ სა­­თა­­ვეს­და­ციტ­რ ­ უ­­სი,­რო­­მე­­ლიც­არ­ ხა­­რობს­აქეთ,­იქ­უკ­­ვე­ყვა­­ვის.­ მე­­ო­რე­ხი­­დი,­სო­­ხუმ­­ში­რომ­შე­­ვე­­დი­ მა­­შინ­აღ­­მო­ვ ­ ა­­ჩი­­ნე,­თურ­­მე­ქა­­ლა­­ქი­ ხი­­დე­­ბით­იკ­­ვე­­თე­­ბა,­ბე­­ტო­­ნის­ხი­­დე­­ბი­ შე­­სას­­ვ­ლელ­­თან­არის­გა­­კე­­თე­­ბუ­­ლი,­ მის­მიღ­­მა­იშ­­ლე­­ბა­სო­­ხუ­­მი.­ მე­­სა­­მე­ხი­­დით­ილორ­­ში­გა­­და­­ვე­­დით.­ ხი­­დის­ქვეშ­და­­ვი­­ნა­­ხე­რკი­­ნიგ­­ზა,­ მთე­­ლი­პე­­რი­­მეტ­­რი­გა­­სუფ­­თა­­ვე­­ბუ­­ლი­ იყო,­რუ­­სუ­­ლი­მან­­ქა­­ნე­­ბი­და­სამ­­ხედ­­ რო­­ე­ბი­იდ­­გ­ნენ,­რკი­­ნიგ­­ზა­გაჰ­­ყავ­­ დათ.­მანდ­კი­­დევ­ერ­­თხელ­გა­­ვაც­­ნო­­ ბი­­ე­რე,­რომ­რკი­­ნიგ­­ზის­გაყ­­ვა­­ნა­‒­ეს­ არ­იქ­­ნე­­ბა­და­­კავ­­ში­­რე­­ბა,­ეს­იქ­­ნე­­ბა­ და­­შო­­რე­­ბა,­და­­მა­­ტე­­ბი­­თი­გა­­სას­­ვ­ლე­­ ლი­ხა­­ზი­შე­­ნი­გვერ­­დის­ავ­­ლით.

p r i nt

89

ზუგ­­დიდ­­ში­ხში­­რად­მი­­წევს­ჩას­­ვ­ ლა.­ასე­­თი­სამ­­სა­­ხუ­­რი­მაქვს.­ე.წ.­ საზღ­­ვ­რის­­პი­­რა­რე­­გი­­ო­ნებ­­ში­აქ­­ტი­­ უ­­რად­ვმუ­­შა­­ობთ.­ენ­­გუ­­რის­ხიდ­­თან­ მის­­ვ­ლას­ყო­­ველ­­თ­ვის­ვე­­რი­­დე­­ბი.­ ვე­­რი­­დე­­ბი,­თვა­­ლი­გა­­ვუს­­წო­­რო­ჩე­­მი­ ცხოვ­­რე­­ბის­ყვე­­ლა­­ზე­მტკივ­­ნე­­ულ­ რე­­ა­ლო­­ბას,­ვე­­რი­დ ­ ე­­ბი­იმა­­ზე­ფიქრს,­ რომ­ხი­­დი­ყო­­ველ­­თ­ვის­არაა­და­­მა­­ კავ­­ში­­რე­­ბე­­ლი,­ზოგ­­ჯერ­შე­­იძ­­ლე­­ბა,­ გამ­­ყო­­ფიც­იყოს.


~ ენა­ ~ დე­­და­დღემ­­დე­ამ­­ბობს,­‒­ომი­რომ­ არ­დაწყე­­ბუ­­ლი­­ყო­და­აფხა­­ზეთ­­ში­ გვეცხოვ­­რა,­ჩე­­მი­შვი­­ლიშ­­ვი­­ლე­­ბი­ ალ­­ბათ­რუ­­სუ­­ლად­ილა­­პა­­რა­­კებ­­დ­ნე­­ ნო.­თვი­­თონ­იმე­­რეთ­­ში­გა­­ი­ზარ­­და­ და­მრა­­ვა­­ლე­­ნო­­ვან­გა­­რე­მ ­ ოს­­თან­ შე­­გუ­­ე­ბა­ძა­­ლი­­ან­გა­­უ­ჭირ­­და.­ალ­­ბათ­ ამი­­ტომ­იყო,­რომ­ცა­­ლი­ფე­­ხი­ყო­­ ველ­­თ­ვის­ენ­­გურს­აქეთ­ედ­­გა,­ოთხ­­ მოც­­და­­ა­თი­­ა­ნე­­ბამ­­დეც.

­შეს­­ვ­ლის­­თა­­ნა­­ვე­ბრძა­­ნე­­ბა­­სა­­ვით­მი­­ ვი­­ღეთ,­‒­ქარ­­თუ­­ლად­არ­ისა­­უბ­­როთ,­ ილა­­პა­­რა­­კეთ­მეგ­­რუ­­ლად­და­რუ­­სუ­­ ლად.­თავს­შე­­ბო­­ჭი­­ლად­ვგრძნობ­­დი.­ მაგ­­რამ­სურ­­ვი­­ლი­იმ­­დე­­ნად­დი­­დი­ იყო,­რომ­ამ­დათ­­მო­­ბა­­ზეც­წა­­ვე­­დი.­ იქ­ბევ­­რი­ცხოვ­­რობს,­ვინც­მეგ­­რუ­­ ლად­სა­­უბ­­რობს;­ისი­­ნი­ისე­აღიქ­­ ვა­­მენ,­რომ­მეგ­­რუ­­ლი­ენა­არ­არის­ ქარ­­თუ­­ლი­ენის­ნა­­წი­­ლი.­აფხა­­ზუ­­რი­ სა­­უ­ბა­­რი­არ­გა­­მი­­გი­­ა.­რუ­­სუ­­ლად­ სა­­უბ­­რო­­ბენ­ად­­გი­­ლობ­­რი­­ვე­­ბი­და­ჩა­­ მო­­სუ­­ლი­ტუ­რ ­ ის­­ტე­­ბი.­

90

~ მიწა­ ~ მა­­მა­­ჩე­­მი­ომის­დაწყე­­ბამ­­დე­გარ­­და­­ იც­­ვა­­ლა.­ოჩამ­­ჩი­­რე­­ში,­სო­­ფელ­არა­­ დუ­­ში­და­­ვა­­საფ­ლ ­ ა­­ვეთ,­იქ,­სა­­დაც­გა­­ი­ ზარ­­და.­საფ­­ლავ­­ზე­დარ­­გუ­­ლი­პა­­ტა­­რა­ პალ­­მა­მახ­­სოვს­და­მტვრი­­ან ­ ი­ჰა­­ე­რი,­ რო­­მე­­ლიც­სა­­საფ­­ლა­­ო­ზე­იდ­­გა. აფხა­­ზე­­თის­მი­­წა­მა­­მა­­ჩე­­მი­­ა.

უკან­რომ­წა­­მო­­ვე­­დი,­რა­­ღა­­ცა­ლო­­ დე­­ბი­მო­­მეხ­­ს­ნა­გუ­­ლი­­დან.­ვიგ­­რ­ძე­­ნი,­ რომ­კი­­დევ­მო­ვ ­ ალ,­მაგ­­რამ­ვერ­ვიგ­­ რ­­ძე­­ნი,­რომ­მო­­ვალ­რო­­გორც­ჩემს­ მი­­წა­­ზე.­მე­ვი­­ყი­­დი­ამ­მი­­წას,­ხე­­ლახ­­ ლა­ვი­­ყი­­დი­მას.­

~ ფერი­ ~ სიზ­­მარ­­ში­ხში­­რად­ვხე­­დავ­ჭი­­ქა­­ში­ჩა­­ ლა­­გე­­ბულ­ფე­­რად­საწ­­რუ­­პებს,­ახ­­ლა­ რომ­კოქ­­ტე­­ი­ლის­ჩხი­­რებს­ვე­­ძა­­ხით.­ ეს­ჩე­­მი­ბავ­­შ­ვო­­ბის­ყვე­­ლა­­ზე­ჯა­­დოს­­ ნუ­­რი­ფე­­რე­­ბი­­ა,­ყვე­­ლა­­ზე­თვა­­ლის­­ მომ­­ჭ­რე­­ლი­ნა­­თე­­ბა­­ა,­ომამ­­დე­­ლი,­ სიკ­­ვ­დი­­ლამ­­დე­­ლი,­ცრემ­­ლე­­ბამ­­დე­ლ ­ ი.­ ჭი­­ქა­კა­­რა­­და­­ში­დგას,­კა­­რა­­და­‒­სას­­ ტუმ­­რო­ოთახ­­ში,­სას­­ტუმ­­რო­ოთა­­ხი­ სახ­­ლის­მე­­ო­რე­სარ­­თულ­­ზე­­ა,­სახ­­ლი­ ‒­ოჩამ­­ჩი­­რე­­ში,­სო­­ფელ­არა­­დუ­­ში.­ეს­ ჩე­­მი­ოჯა­­ხის­სახ­­ლი­­ა.­

film

ღია­ცის­­ფე­­რი,­თეთ­­რი­და­მწვა­­ნე.­ სულ­მეს­­მო­­და,­რომ­სო­­ხუ­­მი­თეთ­­რი­ ქა­­ლა­­ქი­­ა,­თუმ­­ცა­თეთრს­აქვს­თვი­­ სე­­ბა,­თუ­სად­­მე­რა­­მე­სუფ­­თად­არ­ არის­შეს­­რუ­­ლე­­ბუ­­ლი,­უცებ­ჩანს­და­ თეთ­­რი­აღარ­არის,­ჭუჭყ­­შე­­პა­­რუ­­ლი­ სი­­თეთ­­რე­­ა,­ახ­­ლა­ქა­­ლა­­ქი­შე­­ღე­­ბი­­ ლი­­ა,­მაგ­­რამ­თეთ­­რი­არ­არის,­გა­­და­­ ღე­­ბი­­ლი­თეთ­­რი­­ა.­ცის­­ფე­­რი­იყო­ცა­ და­ზღვა­და­ეს­იყო­გან­­ს­ხ­ვა­­ვე­­ბუ­­ლი­ ცის­­ფე­­რი­ჩემ­­თ­ვის.­ იყო­მწვა­­ნეც­‒­ბუ­­ნე­­ბას­შეჭ­­მუ­­ლი­ აქვს­ყვე­ლ ­ ა­­ფე­­რი,­ის­შეჭ­­რი­­ლია­იქ,­ სა­­დაც­ად­­რე­იყო­სი­­ცოცხ­­ლე.­ამას­ არ­გა­­მო­­უწ­­ვე­­ვია­პო­­ზი­­ტი­­უ­რი­შეგ­­რ­ძ­ ნე­­ბა,­ბუ­­ნე­­ბა­ვე­­ლუ­­რად­გა­­და­­სუ­­ლია­ შე­­ნო­­ბებ­­ზე­და­მიმ­­დე­­ბა­­რე­ტე­­რი­­ტო­­ რი­­ა­ზე.­ეს­მი­­ტო­­ვე­­ბუ­­ლის­შეგ­­რ­ძ­ნე­­ ბას­ტო­­ვებს.­

p r i nt


~ სათამაშო ~ მზით­გა­­ნა­­თე­­ბულ­ეზო­­ში­ჰუ­­ლა­­ჰუ­­პი­ ტრი­­ა­ლებს.­ვერ­­ცხ­­ლის­­ფე­­რი­რგო­­ლი­ სხი­­ვებს­ირეკ­­ლავს­და­ბზი­­ნავს.­კად­­რ­ ში­ერ­­თ­მა­­ნეთს­ენაც­­ვ­ლე­­ბა­ჰუ­­ლა­­ჰუ­­პი­ და­ჩე­­მი­ბი­­ძაშ­­ვი­­ლის­შიშ­­ვე­­ლი­ფე­­ხე­­ ბი,­ჰუ­­ლა­­ჰუ­­პი­და­ფე­­ხე­­ბი,­ფე­­ხე­­ბი­და­ ჰუ­­ლა­­ჰუ­­პი...­იქ­­ვე­ჩე­­მი­ვე­­ლო­­სი­­პე­­დიც­ დგას­უქ­­მად.­სა­­მი­წლის­ვარ. ვე­­ლო­­სი­­პე­­დის­ტა­­რე­­ბა­და­ჰუ­­ლა­­ჰუ­­ პის­ტრი­­ა­ლი­ვერც­მე­­რე­ვის­­წავ­­ლე.

ორი­ძმა­მყავს.­სა­­თა­­მა­­შო­­ე­ბის­უზარ­­ მა­­ზა­­რი­ყუ­­თი­გვქონ­­და,­ამ­ყუთ­­ში­ ჩამ­­ს­ვეს,­ზედ­სა­­თა­­მა­­შო­­ე­ბი­და­­მა­­ყე­­ რეს­და­ჩამ­­კე­­ტეს.­დიდ­­ხანს­მე­­ძებ­­ დ­­ნენ,­სად­ვი­­ყა­­ვი.­აი,­ეს­მო­­გო­­ნე­­ბა­ ამო­­მი­­ტივ­­ტივ­­და­იქ­ჩა­­სულს.­უკ­­ვე­ ვე­­ღარ­ვარ­­ჩევ,­რამ­­დე­­ნია­ამ­მო­­გო­­ნე­­ ბე­­ბი­­დან­მო­­ნათხ­რ ­ ო­­ბი­და­რა­ნა­­წი­­ ლია­ის,­რაც­ნამ­­დ­ვი­­ლად­მახ­­სოვს.­ სო­­ხუ­­მი­ასო­­ცირ­დ ­ ე­­ბა­ძა­­ლი­­ან­ბევრ­ სა­­თა­­მა­­შოს­­თან.­ზუგ­­დიდ­შ ­ ი­რომ­გად­­ მო­­ვე­­დით,­მახ­­სოვს,­რომ­გვქონ­­და­ გან­­ს­ხ­ვა­­ვე­­ბუ­­ლი­სა­­თა­­მა­­შო­­ე­ბი,­რო­­ მე­­ლიც­იქა­­უ­რი­ბავ­­შ­ვე­­ბი­­სათ­­ვის­იყო­ უცხო­და­ეს­ძა­­ლი­­ან­მე­­ა­მა­­ყე­­ბო­­და.­ეს­ სა­­თა­­მა­­შო­­ე­ბი­დღემ­­დე­გვაქვს.

~ კაბა­ ~ რო­­დე­­საც­გავ­­ხ­დი­3­წლის,­მა­­მა­­ჩემ­­ მა­მა­­ჩუ­­ქა­ყვი­­თე­­ლი­კა­­ბა­თეთ­­რი­ სა­­ყე­­ლო­­თი,­ბა­­ლიშ­­ზე­დამ­­ხ­ვ­და.­კა­­ბა­ ზუგ­­დიდ­­შიც­გად­­მომ­­ყ­ვა­და­ძა­­ლი­­ან­ მიყ­­ვარს.­ჩას­­ვ­ლი­­სას­ეს­კა­ბ ­ ა­გა­­ მახ­­სენ­­და.­ის­მახ­­სე­­ნებს­მა­­მა­­ჩემს­ სო­­ხუმ­­ში.

~ ილორი ~ ილორ­­ში­რომ­მომ­­ნათ­­ლეს,­წლის­და­ ორი­თვის­ვი­­ყა­­ვი.­მომ­­ნათ­­ლეს­მა­­ შინ,­რო­­ცა­მა­­მა­­ჩე­­მი­გარ­­და­­იც­­ვა­­ლა.­ ილო­­რი­ჩე­­მი­ცხოვ­­რე­­ბის­პირ­­ვე­­ლი­ მო­­გო­­ნე­­ბა­­ა.­სულ­მგო­­ნი­­ა,­რომ­ყვე­­ ლა­­ზე­ბედ­­ნი­­ე­რი­ვიქ­­ნე­­ბი,­თუ­ჯვარ­­ საც­ილორ­­ში­და­­ვი­­წერ.

film

ჩა­­ვე­­დი­შეგ­­რ­ძ­ნე­­ბით,­რომ­ეს­არის­ ძლი­­ე­რი­სა­­ლო­­ცა­­ვი,­რო­­მე­­ლიც­საბ­­ ჭო­­თა­დრო­­საც­კი­იყო­და­ტა­­ძარ­­ში­ ხალ­­ხი­ინათ­­ლე­­ბო­­და.­პირ­­ვე­­ლი­რაც­ ვნა­­ხე,­იყო­კონ­­დი­­ცი­­ო­ნე­­რის­დი­­დი­ ყუ­­თე­­ბი,­რო­­მე­­ლიც­მთელს­კე­­დელ­­ ზეა­გაკ­­რუ­­ლი,­ასე­­ვე­ბევ­­რი­მავ­­თუ­­ ლი­და­ელექ­­ტ­რო­­ხა­­ზე­­ბი.­ყვე­­ლა­­ნა­­ ი­­რი­შეგ­­რ­ძ­ნე­­ბა­დავ­­კარ­­გე,­რო­­გორც­ კი­შე­­ვე­­დი;­არ­მქონ­­და­შეგ­­რ­ძ­ნე­­ბა,­ რომ­სა­­ლო­­ცავ­­ში­ვარ.­გუმ­­ბა­­თის­ ნა­­წილ­­ში­ქარ­­თუ­­ლი­ფრეს­­კე­­ბი­ჟამ­­ თას­­ვ­ლის­­გან­გა­­შა­­ვე­­ბუ­­ლი­­ა,­იქ­­ვეა­

p r i nt

91

კა­­ბე­­ბის­მოყ­­ვა­­რუ­­ლი­გო­­გო­რომ­ გა­­ვიზ­­რ­დე­­ბო­­დი,­მა­­მა­­ჩემ­­მა­ალ­­ბათ­ თა­­ვი­­დან­­ვე­იცო­­და.­ერ­­თხელ­კუ­­ბოკ­­ რუ­­ლი­კა­­ბა­მო­­უ­ტა­­ნია­ჩემ­­თ­ვის,­პა­­ ტა­­რა,­ფრი­­ა­ლა,­მო­­ლურ­­ჯო­­მო­­ი­ის­­ფ­ რო.­სო­­ხუმ­­ში­უყი­­დი­­ა.­დე­­დამ­თქვა,­ რომ­მო­­ვი­­და,­პე­­რან­­გის­ჯი­­ბე­­ში­ ჰქონ­­და­ჩა­­კე­­ცი­­ლი­­ო.­ალ­­ბათ­მა­­მე­­ბის­ ნა­­ჩუ­­ქა­­რი­კა­­ბე­­ბი­გო­­გო­­ნებს­გან­­სა­­ კუთ­­რე­­ბით­უხ­­დე­­ბათ.


სა­­ა­თი,­კა­­ლენ­­და­­რი­და­ქარ­­თუ­­ლი­ წარ­­წე­­რა.­კა­­მე­­რა­ჩავ­­რ­თე­და­ვი­­ღებ­­ დი.­მინ­­დო­­და­გა­­და­­მე­­ღო­ბევ­­რი­და­ მეჩ­­ვე­­ნე­­ბი­­ნა,­რომ­ეს­ყვე­­ლა­­ფე­­რი­ შორს­არის­სუ­­ლი­­ე­რე­­ბის­­გან.­ვფიქ­­ რობ­­დი,­რა­აფერ­­ხებს­ამათ,­რომ­ეს­ წარ­­წე­­რე­­ბი­და­ფრეს­­კე­­ბი­არ­შე­­ა­ თეთ­­რონ.

92

~ მოძრაობა ~ სა­­ით­მივ­­დი­­ვარ?­იქით,­სა­­ი­თაც­ მინ­­და,­რომ­მივ­­დი­­ო­დე.­სა­­კუ­­თა­­რი­ ცხოვ­­რე­­ბის­მარ­­თ­ვა­ვის­­წავ­­ლე,­და­­ მო­­უ­კი­­დებ­­ლად­გა­­დაწყ­­ვე­­ტი­­ლე­­ბე­­ბის­ მი­­ღე­­ბა,­დი­­ნე­ბ ­ ე­­ბის­და­­მორ­­ჩი­­ე­ლე­­ბა.­ ვი­­ცი,­რო­­გო­­რია­წარ­­მა­­ტე­­ბის­გე­­მო,­ ვი­­ცი,­რას­ნიშ­­ნავს,­რო­­ცა­ზურგს­ არა­­ვინ­გი­­მაგ­­რებს­და­ყვე­­ლა­­ფე­­რი­ მარ­­ტომ­უნ­­და­აკე­­თო.­ტკი­­ვი­­ლი­და­ მწა­­რე­გა­­მოც­­დი­­ლე­­ბა­იმუ­­ნი­­ტეტს­ აძ­­ლი­­ე­რებს.­თუმ­­ცა,­ყვე­­ლა­­ზე­მნიშ­­ ვ­­ნე­­ლო­­ვა­­ნი­ფიქ­­რი,­რო­­მე­­ლიც­ჩემს­ ყო­­ველ­ქმე­­დე­­ბას­გას­­დევს,­ისა­­ა,­ რომ­კარ­­გი­მა­­მის­კარ­­გი­გო­­გო­ვი­­ყო,­ კარ­­გი­ერ­­თა­­დერ­­თი­გო­­გო,­რო­­მელ­­ საც­მემ­­კ­ვიდ­­რე­­ო­ბად­ყვე­­ლა­­ზე­დი­­დი­ რამ­‒­მა­­მის­კე­­თი­­ლი­სა­­ხე­­ლი­ერ­­გო.­ ეს­ყვე­­ლა­ჯილ­­დო­­ზე,­ყვე­­ლა­მიღ­­წე­­ ვა­­ზე­მნიშ­­ვ­ნე­­ლო­­ვა­­ნი­­ა. ყო­­ველ­აღ­­დ­გო­­მას,­რო­­ცა­მთე­­ლი­ სა­­ქარ­­თ­ვე­­ლო­თა­­ვი­­სი­ფეს­­ვე­­ბის­­კენ­ იღებს­გეზს,­მა­­მა­ჩ ­ ე­­მის­საფ­­ლავ­­ზე­ დარ­­დი­გან­­სა­­კუთ­­რე­­ბით­მა­­წუ­­ხებს.­ ხში­­რად­მი­­ფიქ­­რი­­ა,­გად­­მო­­ვას­­ვე­­ ნებ­­დი­თუ­არა­მა­­მას­აფხა­­ზე­­თი­­ დან,­რომ­შე­­მეძ­­ლოს.­ალ­­ბათ­არა.­ ალ­­ბათ­კი­არა,­არა.­მი­­სი­საფ­­ლა­­ვი­ ერ­­თა­­დერ­­თი­­ა,­რაც­ჩემს­ბუნ­­დო­­ვან­ მო­­გო­­ნე­­ბებ­­თან,­სიზ­­მ­რებ­­სა­და­ფერ­­ წა­­სულ­კად­­რებ­­ში­შე­­მორ­­ჩე­­ნილ­ბავ­­ შ­­ვო­­ბას­­თან­მა­­კავ­­ში­­რებს.­მა­­მა­­ჩე­­მის­ საფ­­ლა­­ვი­ძა­­ფი­­ა,­რო­­მე­­ლიც­მუ­­დამ­ მი­­მარ­­თავს­ჩე­­მი­მოძ­­რა­­ო­ბის­ტრა­­ ექ­­ტო­­რი­­ას­აფხა­­ზე­­თის­­კენ.­ამ­ძაფს­ ვე­­რას­­დ­როს­გა­­დავ­­ჭ­რი.

film

იქ,­რომ­ჩა­­ვე­­დი,­მე­­გო­­ნა,­რომ­რა­­ღა­­ ცა­დამ­­თავ­­რ­დე­­ბო­­და.­რა­­ღაც­იპო­­ვის­ თა­­ვის­ლო­­გი­­კურ­და­­სას­­რულს­და­და­­ იწყე­­ბა­ახა­­ლი.­ასე­არ­მოხ­­და.­რა­­ღაც­ ჩა­­ვი­­და,­ამო­­ვი­­და­და­გაგ­­რ­ძელ­­და,­ეს­ მოძ­­რა­­ო­ბა­მა­­ინც­გრძელ­­დე­ბ ­ ა,­თუმ­­ცა­ ვფიქ­­რობ,­რომ­უფ­­რო­მშვი­­დად. მოძ­­რა­­ო­ბა­არის­სინ­­დ­რო­­მი.­ეს­არის­ სა­­ში­­ნე­­ლე­­ბა,­რო­­ცა­ვფიქ­­რობ­ხოლ­­ მე,­რა­­ტომ­არ­მინ­­და­ომი­‒­მთა­­ვა­­რი­ მი­­ზე­­ზი­­ა,­რომ­არა­­ვინ­მე­­მე­­ტე­­ბა­ამ­ კა­­ტას­­ტ­რო­­ფუ­­ლი­ენერ­­გი­­ის­­თ­ვის.­ ადა­­მი­­ა­ნე­­ბი­მოძ­­რა­­ო­ბენ­მო­­მავ­­ლის­­ კენ,­ეს­კი­­დევ­არის­მოძ­­რა­­ო­ბის­ჟი­­ ნი,­სულ­რა­­ღა­­ცას­ამ­­ტ­კი­­ცებ,­გინ­­და­ სულ­რა­­ღაც­გა­­და­­ლა­­ხო,­გა­­და­­ცუ­­რო,­ გა­­დაკ­­ვე­­თო,­გა­­დახ­­ტე.­მოძ­­რა­­ო­ბა­იქ­ ახალ­ფა­­ზა­­ში­გა­­და­­ვი­­და,­ახ­­ლა­თით­­ ქოს­მი­­ნავ­­ლ­და,­ამ­მოძ­­რა­­ო­ბის­დაღ­­ ლა­ამ­ეტაპ­­ზე­გა­­ნე­­იტ­­რა­­ლე­­ბუ­­ლი­­ა.­ წა­­მოს­­ვ­ლი­­დან­24­წლის­მან­­ძილ­­ზე­ ამ­ენერ­­გი­­ით­დაღ­­ლი­­ლი­ვი­­ყა­­ვი,­ მომ­­დევ­­ნო­24­წე­­ლი­ამ­სიმ­ძ ­ ი­­მით­სი­­ ა­­რუ­­ლი­არ­მინ­­დო­­და.­

p r i nt


~ სახლი ~ აივა­­ნი­მახ­­სოვს­გრძე­­ლი­და­ფარ­­თო,­ და­სახ­­ლის­ნე­­გა­­ტი­­ვი.­სახ­­ლის­უკან­ მა­­ღა­­ლი­ხე­­ე­ბი­შრი­­ა­ლებ­­დ­ნენ.­მათ­ შო­­რის­გაბ­­მუ­­ლი­ჰა­­მაკ­­ში­მუ­­დამ­მზე­ იღ­­ვ­რე­­ბო­­და.­არას­­დ­როს­მი­­კითხავს,­ რა­ხე­­ე­ბი­იყო.­ჩე­­მით­გა­­დავ­­წყ­­ვი­­ტე,­ რომ­‒­მსხლე­­ბი.­ ვი­­ცი,­რომ­ჩვე­­ნი­სახ­­ლი­ომის­დროს­ არ­დან­­გ­რე­­უ­ლა.­მარ­­ტო­რომ­ჩა­­ვი­­დე­ იქ,­ვერ­მი­­ვაგ­­ნებ.

ანუნა ჩანთას ხსნის და მაჩვენებს კენჭებით სავსე პარკს, მეუბნება, რომ შემიძლია ავირჩიო და წავიღო თუ მინდა, მე ვირჩევ ოთხ ცალს, დიდ თეთრ კენჭს დედაჩემისთვის, ოდესღაც მინა რომ იყო და ახლა მწვანე ქვად ქცეულა – დეიდაჩემისთვის, და ორ პატარა ბურთს ჩემთვის და ჩემი ძმისთვის, მეტი არავინ მყავს, ეს ოთხი კენჭი ჩემს სახლს მახსენებს...

film

p r i nt

93

სულ­ვი­­ცო­­დი­ჩე­­მი­სახ­­ლის­მი­­სა­­ მარ­­თი­‒­მარ­­ქ­სის­ქუ­­ჩა­12,­ბი­­ნა­39.­ სო­­ხუმ­­ში­ჩა­­სულს,­რო­­ცა­მკითხეს,­ სად­ვცხოვ­­რობ­‒­და­­მა­­ვიწყ­­და.­არა­­ და,­ზე­­პი­­რად­ვი­­ცი,­პი­­რა­­დო­­ბა­­საც­ არ­ვცვლი,­იმი­­ტომ,­რომ­მას­აწე­­ რი­­ა.­ნელ­­­ნე­­ლა­აღ­­ვიდ­გ ­ ი­­ნე,­რა­იყო­ ახ­­ლოს,­მე­­რე­ნო­­მე­­რიც­გა­­მახ­­სენ­­და.­ დე­­ი­და­ჩ ­ ემს­კომ­­პი­­უ­ტერ­­ზე­და­­ყე­­ ნე­­ბუ­­ლი­აქვს­ფო­­ტო,­რო­­მელ­­ზეც­ არის­პალ­­მა,­სხვა­არა­­ფე­­რი­ჩანს­და­ რო­­ცა­ჰკითხავ­ამ­ფო­­ტო­­ზე­გე­­უბ­­ნე­­ ბა,­‒­„აქედან­ცო­­ტას­გა­­ივ­­ლი,­მანდ­ ჩე­­მი­სახ­­ლი­­ა“.­მე­­რე­ნომ­­რე­­ბი­აირი­­ა,­ ვი­­ცა­­ნი­იასამ­­ნე­­ბი;­დე­­და­­ჩე­­მი­რომ­ მა­­ძი­­ნებ­­და,­აივ­­ნი­­დან­ჩან­­და,­არა­­და­ იქ­იასამ­­ნე­­ბის­ხე­­ი­ვა­­ნი­­ა,­ამას­ვერ­ ვხსნი,­ეს­იმა­­ზე­მე­­ტი­­ა,­რი­­სი­ცოდ­­ნაც­ შე­­მიძ­­ლი­ა ­ .­კე­­დე­­ლი­დაცხ­­რი­­ლუ­­ლი­­ა,­ მახ­­სენ­­დე­ბ ­ ა,­რომ­დე­­და­­ჩე­­მი­ჰყვე­ბ ­ ო­­ და,­რო­­გორ­ჩა­­უ­ა­რა­ნას­­როლ­მ ­ ა­ტყვი­­ ამ­სამ­­ზა­­რე­­უ­ლო­­ში­ყოფ­­ნის­დროს.­ მე­­რე­ვი­­ცა­­ნი­ნათ­ლ ­ ი­­ა­ჩე­მ ­ ის­სახ­­ლი,­ გრძე­­ლი­კი­­ბით.­მას­­შ­ტა­­ბე­­ბი­შე­­მეც­­ვა­­ ლა,­მო­­გო­­ნე­­ბებ­­ში­ქუ­­ჩა­გრძე­­ლი­მახ­­ სოვ­­და;­აღ­­მოჩ­­ნ­და,­რომ­გაზ­­რ­დი­­ლი­ ვარ­და­სულ­სხვა­მას­­შ­ტა­­ბი­­ა,­ქუ­­ჩა­ პა­­ტა­­რა­­ა.­აივა­­ნი­ამო­­შე­­ნე­­ბუ­­ლი­­ა.­კა­­ რებს­გა­­და­­ვუ­­ღე,­კი­­ბე­­საც,­შიგ­­ნით­არ­ შე­­ვე­­დი.­მე­­რე­მივ­­ხ­ვ­დი­‒­სახ­­ლი­შე­­ნი­ მდგო­­მა­­რე­ო ­ ­ბა­­ა.­არ­­სად­არ­მაქვს­ შეგ­­რ­ძ­ნე­­ბა,­რომ­სახ­­ლ­ში­ვარ.­სახ­­ლი­ ჩან­­თით­და­­მაქვს.


დიალექტური კორპუსის ისტორიები ‒ CORPORA.CO კორ­პუ­სი­მო­ი­ცავს­ზე­პირ­ის­ტო­რი­ებს,­რო­მე­ლიც­სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­სხვა­დას­ხ­ვა­ კუთხე­შია­ ჩა­წე­რი­ლი.­ ნე­ბის­მი­ერ­ სა­ძი­ე­ბო­ სიტყ­ვა­ზე­ თქვენ­ შე­გიძ­ლი­ათ­ გა­ი­ გოთ­ზე­პი­რი­თქმე­ბი,­რო­მე­ლიც­სხვა­დას­ხ­ვა­დროს­და­ად­გილს­წარ­მო­ა­ჩენს,­ თა­ვი­სი­დი­ა­ლექ­ტუ­რი­ხიბ­ლით. რო­გორ­მო­ვი­და­კი­ნო­ჩემს,­თქვენს,­ქვეყ­ნის,­სოფ­ლე­ბის,­ქა­ლა­ქე­ბის­ცხოვ­რე­ბა­ში?­ რო­გორ­მო­ვი­და­და­რო­გორ­დარ­ჩა,­ან­დარ­ჩა­კი­სა­ერ­თოდ,­რი­სი­და­ვი­სი­ად­გი­ლი­ და­ი­კა­ვა,­რი­თი­ან­ვი­სით­ჩა­ნაც­ვ­ლ­და?

94

ჩემ­თ­ვის­ წყალ­ტუ­ბოა­ პირ­ვე­ლი­ კი­ნო­მო­გო­ნე­ბა.­ სამ­კურ­ნა­ლო­ აბა­ზა­ნებ­ზე­ და­დი­ო­და­მზე­თუ­ნა­ხა­ვი­ბე­ბი­ა­ჩე­მი,­მეც­თან­დავ­ყავ­დი.­ბევ­რი­არა­ფე­რი­მახ­ სოვს,­ ჩე­მი­ გა­ხა­მე­ბუ­ლი­ კა­ბის,­ აბა­ზა­ნის­ მარ­მა­რი­ლოს­ და­ ინ­დუ­რი­ კი­ნოს­ გარ­და,­რო­მელ­საც­წყალ­ტუ­ბოს­რო­მე­ლი­ღაც­სა­ნა­ტო­რი­უ­მის­კი­ნო­დარ­ბაზ­ში­ უჩ­ვე­ნებ­დ­ნენ­ სა­ღა­მო­ო­ბით.­ და­ მი­უხ ­ ე­და­ვად­ იმი­სა,­ რომ­ მე­რე­ ცხოვ­რე­ბა­ში­ უკე­თე­სი­ კი­ნო­დარ­ბა­ზე­ბი,­ ფილ­მე­ბი­ და­ რე­ჟი­სო­რე­ბი­ ვნა­ხე,­ ყვე­ლა­ზე­ დი­ დი­ შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა­ მა­ინც­ ის­ იყო,­ რო­ცა­ გვერ­დით­ ბე­ბია­ მეჯ­და,­ რომ­ლი­სა­ კენ­ხშირ­­­ხ­ში­რად­ტრი­ალ­დე­ბოდ­ნენ­წი­ნა­რი­გებ­ში­მჯდო­მი­მა­ყუ­რებ­ლე­ბი­და­ დიდ,­ფარ­თო­ეკ­რან­ზე­ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ­დრა­მას­უკ­ვე­მე­რამ­დე­ნედ­დას­ტი­რო­ და­სქელ­და­პრი­ა­ლათ­მი­ა­ნი­ინ­დო­ე­ლი­მსა­ხი­ო­ბი.

ისტორია 1. მანამდე­„ჰოდა,­იმ­ღა­მე­საც­ჩვენ­ჯარ­ში,­გვარ­ში­იყ­ვის­მო­ტა­ცე­ბულ­ ტყვეჲ,­მი­ო­რე­დღეს,­დი­ლა­დაწყე­ბულ,­შუ­ადღემდ­ვა­ქე­ი­ფებ­დეთ,­ვა­ტა­რებ­დეთ,­ მემრ­სა­ჯა­რე­ში­მი­ვიყ­ვან­დეთ,­იქ­კი­დევ­მო­ვი­დოდ­იმათ­გვა­რი­თა­ერ­თ­ერთ­დამ­ ჴ­ს­ნელĭ,­ კაცĭ,­ მო­ი­დოდ,­ დīყჴსნიდ,­ ერთ­ ბოთლ­ არაყს­ მīყღებდ,­ ერთ­ მწვადს­ მīყღებდ,­ დīყჴსნიდ­ ამ­ ტყვე­სა›დ,­ წა­ვი­დო­დე­სა›დ­ მთელ­ ჩვენ­ გვა­რის­ ქა­ლებĭ,­ ბი­ჭებĭ­გარ­მო­ნით­სუ­იმათ­გვარ­ში­მი­ვი­დო­დეთ,­მემ­რე­ისენ­გად­მო­ი­დო­დეს,­აი­ ასეთ­დროს­ვა­ტა­რებ­დეთ­ერთ­კვი­რა­ყეს,­ეგ­იყვ­ჩვენ­თუ­შო­ბის­გარ­თო­ბაჲ,­სხვა­ არა­ფერĭ,­აქ­კი­ნო­­თი­ატ­რებ­კი­არ­იყვ.“­/­ჩა­წე­რის­ად­გი­ლი­კა­ხე­თი,­ახ­მე­ტა/ ისტორია 2. მაშინ „კინო­არ­იყო,­წარ­მოდ­გე­ნა­იყო­ხოლ­მე.­აექეთ­სომ­ხი­საყ­ და­რი­არი,­ჩვენ­თან­ხო­მანდ­წა­ვი­დო­დით­ხოლ­მე,­მანდ­ჩა­ა­ტა­რებ­დ­ნენ­ხოლ­ მე­წარ­მოდ­გე­ნაჲ,­წარ­მოდ­გე­ნაჲ,­თან­ვერც­კი­... პა­ტა­რა­ად­გი­ლია­და­ვერც­კი­ვე­ტე­ო­დით­ხოლ­მე­იქა.­აქა­ვე,­აქა­ვე­აკე­თებ­დ­ ნენ­თი­თონ­ბალ­ღე­ბი,­ამ­სოფ­ლე­ლე­ბი.­მე­რე­ეს­კი­ნო­რო­მორ­ჩა,­ეს­წარ­მოდ­ გე­ნა­და­რა­მე,­მე­რე­შა­მა­ი­ღეს­ეს­კი­ნო.­მა­ი­ტან­დ­ნენ,­საწყობ­წინ­გა­აკ­რავ­დ­ნენ­ ნა­ჭერ­და­ჩა­ა­ტა­რებ­დ­ნენ­ხოლ­მე­კი­ნოჲ.­სკა­მი­არ­იყო­არა­ფე­რი.­ზო­გი­მი­წა­ზე­ სხდე­ბოდ­ნენ,­ზოგ­სკა­მე­ბი­მიჲ­ქონ­და­თა­ვი­ან­თი,­ტა­ბუ­რეტ­კა,­დი­დი­სკა­მი,­პა­ ტა­რა­სკა­მი.­ზო­გი­კი­დე­მი­წა­ზე­ის­ხდ ­ ­ნენ,­ბალ­ღე­ბი­სუყ­ვე­ლა­ნი­მაჲ. /­ჩაწერის­ად­გი­ლი­კა­ხე­თი,­სო­ფე­ლი­კუ­ჭა­ტა­ნი­/ ისტორია 3. კავშირი­„ფილ­მი­გე­დე­ევ­სო­ყე­ტე­ლე­ვი­ზი­ო­ნის­ხა­რე­ზე­და­ებ­ნათ,­რო­

ჩონ­ქარ­თ­ჳე­ლე­ბი­ვართ­და­აი­ესეც­ქარ­თულ­ლა­ბა­სია­და­იქა­ურ­წე­სე­ბი­ენახ­ ვა­ღა­და­იქა­ურ­შუშ­პ­რო­ბა­ენახ­ვა...“­/­ჩა­წე­რის­ად­გი­ლი­ირა­ნი,­ფე­რე­ი­და­ნი­/ კი­ნო­ ყველ­გა­ნაა­ და­ ყვე­ლას­თან.­ ამა­ში­ და­სარ­წ­მუ­ნებ­ლად­ და­საწყი­სის­თვ ­ ის­ სიტყ­ვა­„კინო“­ჩა­წე­რეთ­დი­ა­ლექ­ტუ­რი­კორ­პუ­სის­თუ­სა­კუ­თა­რი­მეხ­სი­ე­რე­ბის­ სა­ძი­ე­ბელ­ში.­⣿

film

p r i nt~ი

ტე

ვი

~

ნი­კი­კა­რი­მი­ბა­თუ­მის­სა­ერ­თა­შო­ რი­სო­სა­ავ­ტო­რო­კი­ნო­ფეს­ტი­ვალ­ზე­ მხატ­ვ­რუ­ლი­ფილ­მე­ბის­სექ­ცი­ა­ში­ ერ­თა­დერ­თი­ქა­ლი­ჟი­უ­რის­წევ­რია­ და­ერ­თა­დერ­თი­აღ­მო­სავ­ლე­ლიც.­ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი­ქა­ლია­‒­აღ­მო­ სავ­ლუ­რი­იდუ­მა­ლე­ბაც­აქვს­და­ და­სავ­ლუ­რი­ელე­გან­ტუ­რო­ბაც.­ ვუ­ა­ი­ე­რის­ტულ­ვნე­ბებს­ად­ვი­ლად­ აღუძ­რავს­ადა­მი­ანს.­არ­მიკ­ვირს,­ რომ­ძა­ლი­ან­პო­პუ­ლა­რუ­ლი­კი­ნომ­ სა­ხი­ო­ბია­თა­ვის­ქვე­ყა­ნა­ში.­ სე­რას­ფო­ტო­კა­მე­რა­ში­ათ­ვა­ლი­ე­ რებს­იმ­წა­მის­გა­და­ღე­ბულ­თა­ვის­ ფო­ტო­ებს­და­ზო­გი­ერ­თით­კმა­ყო­ ფი­ლი­ჩანს.­სას­ტუმ­როს­მი­სა­ღებ­ში­ მა­გი­და­და­სა­ვარ­ძ­ლე­ბი­ძა­ლი­ან­ ახ­ლო­­ახ­ლოს­დგას,­მაგ­რამ­ნი­კი­ საკ­მა­ოდ­უშუ­ა­ლოა­და­ჩვენ­შო­რის­ არ­სე­ბუ­ლი­ასე­თი­ინ­ტი­მუ­რი­დის­ ტან­ცი­აც­არ­უქ­მ­ნის­უხერ­ხუ­ლო­ბას.­ მზად­არის­სა­სა­უბ­როდ. F/P­რამ­გა­და­გაწ­ვე­ტი­ნათ­რე­ჟი­სო­რო­ბა;­

­რამ­გი­ბიძ­გათ­გამ­ხდ ­ ა­რი­ყა­ვით­რე­ჟი­ სო­რი?

რო­გორც­ჩანს,­თა­ვი­დან­ვე­მინ­დო­და­ რე­ჟი­სუ­რა­ში­მე­ცა­და­ბე­დი.­მხო­ლოდ­ მსა­ხი­ო­ბის­პრო­ფე­სია­არ­მაძ­ლევ­და­ სა­შუ­ა­ლე­ბას­გად­მო­მე­ცა­ის­ის­ტო­ რი­ებ ­ ი­და­იდე­ე­ბი,­რომ­ლე­ბიც­თავ­ში­ მიტ­რი­ა­ლებ­და­საკ­მა­ოდ­ად­რე­უ­ლი­ ასა­კი­დან.­ჯერ­კი­დევ­იმ­დრო­ი­დან,­ რო­დე­საც­ბევრს­ვკითხუ­ლობ­დი­და­ ძა­ლი­ან­ვი­ყა­ვი­შთა­გო­ნე­ბუ­ლი­ლი­

film

ტე­რა­ტუ­რით.­რამ­დე­ნი­მე­წე­ლი­წადს­ აბას­ქი­ა­როს­თა­მის­ასის­ტენ­ტად­ ვი­მუ­შა­ვე.­ლო­კა­ცი­ე­ბის­მო­ძებ­ნა,­ მსა­ხი­ო­ბე­ბის­შერ­ჩე­ვა­‒­ამ­ყვე­ლა­ ფერს­ერ­თად­ვუძღ­ვე­ბო­დით.­დრო­თა­ გან­მავ­ლო­ბა­ში­ბევ­რი­რამ­ვის­წავ­ლე.­ თა­ვი­დან­დო­კუ­მენ­ტუ­რი­ფილ­მი­გა­და­ ვი­ღე­(To­Have­or­Not­To­Have;­2001),­ მომ­დევ­ნო­ეტაპ­ზე­უკ­ვე­მხატ­ვ­რუ­ლი­ ფილ­მის­სცე­ნა­რის­წე­რას­შე­ვუ­დე­ქი,­ რო­მელ­საც­ორი­წე­ლი­მო­ვან­დო­მე. F/P­რამ­დე­ნად­გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბა­დო­კუ­მენ­

ტუ­რი­და­მხატ­ვ­რუ­ლი­კი­ნოს­გა­მოწ­ვე­ ვე­ბი?

მხატ­ვ­რუ­ლი­ფილ­მის­გა­და­ღე­ბის­ დროს­ყვე­ლა­კომ­პო­ნენ­ტი­წი­ნას­ წარ­მო­ფიქ­რე­ბუ­ლი­და­აწყო­ბი­ლი­ა.­ თა­ვი­დან­ვე­არ­სე­ბობს­მთლი­ა­ნი­ ფილ­მის­უც­ვ­ლე­ლი­კონ­ცეფ­ცია­და­ იდე­ა.­დო­კუ­მენ­ტუ­რი­ფილ­მის­გა­ და­ღე­ბა­უფ­რო­კვლე­ვის­პრო­ცესს­ ჰგავს.­ბო­ლომ­დე­არას­დ­როს­იცი,­ მოვ­ლე­ნე­ბი­რო­გორ­გან­ვი­თარ­დე­ ბა,­ამი­ტომ­დიდ­წი­ლად­რე­ა­ლო­ბა­ზე­ ხარ­და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.­[მხატვრული­ ფილ­მის­შემ­თხ­ვე­ვა­ში,­შენ­უკ­ვე­ გაქვს­ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი­პი­რა­დი­შე­ ხე­დუ­ლე­ბე­ბი­იმ­თე­მა­ზე,­რო­მელ­საც­ ფილ­მი­ეძღ­ვ­ნე­ბა.­თით­ქოს,­უკ­ვე­ მზად­გაქვს­გარ­კ­ვე­უ­ლი­პა­სუ­ხე­ბი.­ დო­კუ­მენ­ტურ­ფილ­მ­ზე­მუ­შა­ო­ბის­ დროს­უამ­რავ­ჯერ­შე­იძ­ლე­ბა­შე­გეც­ ვა­ლოს­პო­ზი­ცი­ა.]

p r i nt

ფოტო:­სერა­ძნელაძე

96

ნიკი­კარიმი­ ახლო­ხედით


97

film

p r i nt


~ი

ტე

F/P­ფიქ­რობთ,­რომ­კი­ნოს,­გა­მო­სა­ხუ­

ლე­ბას­რე­ა­ლუ­რად­აქვს­ძა­ლა,­შეც­ვა­

ლოს­ადა­მი­ა­ნე­ბის­წარ­მოდ­გე­ნე­ბი­და­

და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი?

ნე­ბის­მი­ერ­მე­დი­ას,­დაწყე­ბუ­ლი­ მხატ­ვ­რო­ბი­დან,­დამ­თავ­რე­ბუ­ლი­იმ­ სტა­ტი­ით,­რო­მელ­საც­თქვენ­და­ წერთ,­შე­საძ­ლე­ბე­ლია­ჰქონ­დეს­გავ­ ლე­ნა­ადა­მი­ან­ზე,­თუ­ის­აღ­მ­ქ­მელს­ და­ა­ფიქ­რებს.­კარ­გი­ფილ­მი­ყო­ველ­ თ­ვის­ახერ­ხებს­და­ა­ფიქ­როს­ადა­მი­ ა­ნი­იმის­მი­უ­ხე­და­ვად,­და­ემ­თხ­ვე­ვა­ თუ­არა­მა­ყუ­რებ­ლის­და­რე­ჟი­სო­რის­ გე­მოვ­ნე­ბა­ერ­თ­მა­ნეთს.­ამას­გარ­და,­ რო­გორც­ამ­ბო­ბენ,­კი­ნოს­აქვს­თა­ვი­ სი­მა­გია­‒­ჩაბ­ნე­ლე­ბუ­ლი­ოთა­ხის­და­ ან­თე­ბუ­ლი­ეკ­რა­ნის­ეფექ­ტი­მარ­თ­ ლაც­გან­სა­კუთ­რე­ბით­მოქ­მე­დებს­ ადა­მი­ან­ზე. F/P­რო­მელ­მა­ფილ­მ­მა­მო­ახ­დი­ნა­თქვენ­

98

ზე­გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი­შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა?

ამ­შემ­თხ­ვე­ვა­ში,­მხო­ლოდ­ერ­თი­ ფილ­მის­და­სა­ხე­ლე­ბა­გა­მიჭ­რ­დე­ბა,­ მაგ­რამ­ყვე­ლა­ზე­მძაფ­რი­შთა­ბეჭ­დი­ ლე­ბე­ბი­მა­ინც­უფ­რო­ლი­ტე­რა­ტუ­რას­ უკავ­შირ­დე­ბა.­ჰე­მინ­გუ­ე­ი,­დოს­ტო­ ევ­ს­კი,­ჩე­ხო­ვი,­პოლ­ოს­ტე­რი­და­ უამ­რა­ვი­სხვა­ავ­ტო­რი­ახ­დენს­ჩემ­ზე­ ზე­გავ­ლე­ნას.­პირ­ველ­მხატ­ვ­რულ­ ფილმს,­რო­მე­ლიც­და­მო­უ­კი­დებ­ლად­ გა­და­ვი­ღე,­ჯე­რომ­სე­ლენ­ჯე­რის­ მოთხ­რო­ბა­და­ე­დო­სა­ფუძ­ვ­ლად. F/P­„კარიმი­არ­გან­ს­ჯის­თა­ვის­პერ­

სო­ნა­ჟებს,­ის­აკ­რი­ტი­კებს­სის­ტე­მას“,­

‒­წერს­ერ­თი­ავ­ტო­რი­თქვე­ნი­ფილ­მის­ (One­Night)­გან­ხილ­ვა­ში.­ეთან­ხმ ­ ე­ბით­ ამ­შე­ფა­სე­ბას?

მე­არა­ვის­გან­ვ­ს­ჯი­‒­არც­ადა­მი­ ნებს­და­არც­სის­ტე­მებს;­უბ­რა­ლოდ,­ ვცდი­ლობ,­გა­და­ვი­ღო­ფილ­მე­ბი­ ჩემს­სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ზე.­შე­საძ­ლო­ა,­ეს­ აღ­ქ­მუ­ლია­სო­ცი­ა­ლურ­კრი­ტი­კად.­ რო­გორც­ამ­ბო­ბენ,­და­მე­ვი­ზი­ა­რებ­ ამ­შე­ხე­დუ­ლე­ბას,­ყვე­ლა­არ­ტის­ტ­ მა/­ხე­ლო­ვან­მა­თა­ვის­დრო­ზე­უნ­და­

film

ვი

~

ილა­პა­რა­კოს.­მაგ­რამ­ეს­დრო­და­ამ­ დრო­ში­გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი­მოვ­ლე­ნე­ბი­ თუ­პრობ­ლე­მე­ბი­არ­არის­ლო­კა­ლუ­ რი.­ისი­ნი­ნე­ბის­მი­ე­რის­თ­ვის­შე­იძ­ლე­ ბა­აღ­მოჩ­ნ­დეს­ნაც­ნო­ბი­და­აქ­ტუ­ა­ლუ­ რი.­ხან­და­ხან­ნა­ხუ­ლობ­ამე­რი­კულ,­ და­ბალ­ბი­უ­ჯე­ტი­ან­ფილმს­და­ამ­ბობ:­ „უი,­ეს­ხომ­სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შიც­ასე­ა“.­ ეს­იმი­ტომ,­რომ­ასე­თუ­ისე,­ადა­მი­ა­ ნე­ბის­პრობ­ლე­მე­ბი­მთელ­სამ­ყა­რო­ში­ მა­ინც­ძა­ლი­ან­ენა­თე­სა­ვე­ბა­ერ­თ­მა­ ნეთს.­მა­გა­ლი­თად,­ჩემს­ფილ­მებ­ ში­ყო­ველ­თ­ვის­ირეკ­ლე­ბა­ირა­ნის­ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა,­რო­მე­ლიც­ძა­ლი­ან­ პატ­რი­არ­ქა­ლუ­რი­ა.­ბი­ჭებს­და­ბა­დე­ბი­ დან­ოჯა­ხებ­ში­ვე­შთა­ა­გო­ნე­ბენ,­რომ­ ისი­ნი­უფ­რო­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან­ნი­და­ ძა­ლა­უფ­ლე­ბით­აღ­ჭურ­ვი­ლე­ბი­არი­ან.­ კა­ცე­ბი­იოლად­იჯე­რე­ბენ­ამას.­მათ­ რა­ტომ­ღაც­სჭირ­დე­ბათ­დო­მი­ნა­ცი­ა.­ მე,­რა­თქმა­უნ­და,­ვცდი­ლობ,­მაქ­ სი­მა­ლუ­რად­წინ­აღ­ვუდ­გე­და­ვებ­რ­ ძო­ლო­ბევრ­მსგავს­კონ­სერ­ვა­ტი­ულ­ შე­ხე­დუ­ლე­ბას,­მაგ­რამ­ჩემს­ფილ­ მებ­ში­არას­დ­როს­ვამ­ბობ­სათ­ქ­მელს­ პირ­და­პირ­და­ხის­ტად.­არ­მომ­წონს­ ასე­თი­დი­რექ­ტი­უ­ლი­მიდ­გო­მა.­კარ­გი­ ფილ­მი­ისე­თი­ფილ­მი­ა,­რო­მე­ლიც­ კა­ცობ­რი­ო­ბას­რა­ღაც­ახალს­სთა­ვა­ ზობს­‒­შე­საძ­ლო­ა,­ახალ­მიდ­გო­მას­ კონ­კ­რე­ტუ­ლი­სა­კითხი­სად­მი.­ხან­და­ ხან­ნა­ხავ­ისეთ­სუ­რათს,­რო­მე­ლიც­ ან­გ­რევს­არ­სე­ბულ­აზ­რობ­რივ­ლი­მი­ ტებს­და­უფ­რო­ფარ­თო­სივ­რ­ცე­ში­გა­ და­ყავ­ხარ.­ეს­მშვე­ნი­ე­რია­და­ძა­ლი­ან­ მარ­ტი­ვად­შე­იძ­ლე­ბა­მო­ხერ­ხ­დეს.­არ­ არის­სა­ჭი­რო­ადა­მი­ა­ნის­მარ­ს­ზე­ან­ მთვა­რე­ზე­გა­დას­მა,­ხომ­ხვდე­ბით,­ რა­საც­ვგუ­ლის­ხ­მობ.­საკ­მა­რი­სი­ა,­ აჩ­ვე­ნო­ადა­მი­ა­ნი­კრი­ტი­კულ­სი­ტუ­ ა­ცი­ა­ში,­აჩ­ვე­ნო­გზა,­რომ­ლი­თაც­ის­ ახერ­ხებს­სირ­თუ­ლე­ე­ბის­დაძ­ლე­ვას,­ აჩ­ვე­ნო­რა­ღაც­პო­ე­ტუ­რი­მიდ­გო­მა.­.­.­ (­რო­მე­ლიც­შეგ­ძ­რავს) F/P­ეთან­ხ­მე­ბით­იმ­მო­საზ­რე­ბას,­რომ­

და­სავ­ლუ­რი­კი­ნოს­გან­გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით,­

რომ­ლის­წი­ნაპ­რა­დაც­ლი­ტე­რა­ტუ­რულ­ პრო­ზას­მო­ი­აზ­რე­ბენ,­აღ­მო­სავ­ლუ­რი­

კი­ნო­პო­ე­ზი­იდ ­ ან­იღებს­სა­თა­ვეს.

p r i nt


~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

კი,­ნამ­დ­ვი­ლად­ვე­თან­ხ­მე­ბი.­სხვა­ თა­შო­რის,­მე­თვი­თო­ნაც,­რო­დე­საც­ სხვა­დას­ხ­ვა­ფეს­ტი­ვალ­ზე­ფილ­მე­ბის­ შე­ფა­სე­ბა­მი­წევს,­უპი­რა­ტე­სო­ბას­ ისეთ­ნა­მუ­შევ­რებს­ვა­ნი­ჭებ,­რომ­ ლებ­შიც­არ­სე­ბობს­პო­ე­ტუ­რი­ხედ­ ვა/პო­ე­ტუ­რი­მიდ­გო­მა.­სა­ერ­თოდ­ მგო­ნი­ა,­რომ­პო­ე­ტუ­რი­აზ­როვ­ნე­ბა­ ძა­ლი­ან­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­და­სა­ჭი­ როა­ცხოვ­რე­ბა­ში.­ F/P­თქვე­ნი­დაკ­ვირ­ვე­ბით,­რა­ტე­ნ­დენ­

ცი­ე­ბია­თა­ნა­მედ­რო­ვე­კი­ნე­მა­ტოგ­რაფ­

ში?

წელს­იმ­კი­ნო­ფეს­ტი­ვა­ლებ­ზე,­რომ­ ლებ­საც­მე­ვეს­წ­რე­ბო­დი,­ძი­რი­თა­ დად,­სო­ცი­ა­ლუ­რი­თე­მა­ტი­კის­ფილ­ მე­ბი­იყო­წარ­მოდ­გ­ნე­ლი.­ტექ­ნი­კუ­რი­ თვალ­საზ­რი­სით,­ვფიქ­რობ,­ყვე­ლა­ ფე­რი­ნა­ცა­დი­და­ამო­წუ­რუ­ლი­ა.­ამ­ მხრივ,­სი­ახ­ლე­ე­ბი­არ­არის.

თარ­გ­მა­ნის­სფე­რო­შიც­მუ­შა­ობთ...

დი­ახ,­ინ­გ­ლი­სუ­რის­შეს­წავ­ლის­პა­ რა­ლე­ლუ­რად,­მოვ­კი­დე­თარ­გ­მა­ნებს­ ხე­ლი.­ძა­ლი­ან­მომ­წონს­მარ­ლონ­ ბრან­დო­და­პირ­ვე­ლი­წიგ­ნი,­რო­მე­ ლიც­ინ­გ­ლი­სუ­რი­დან­სპარ­სუ­ლად­ გად­მოვ­თარ­გ­მ­ნე,­მი­სი­ავ­ტო­ბი­ოგ­რა­ ფია­იყო.­სულ­ახ­ლა­ხან­და­ვას­რუ­ლე­ პა­კის­ტა­ნუ­რი­წარ­მო­შო­ბის­ინ­გ­ლი­ სე­ლი­მწერ­ლის­ჰა­ნიფ­ქუ­რე­ი­შის­ (Hanif­Kureishi)­ერ­თ­ერ­თი­ნო­ვე­ ლის­(Love­in­a­Blue­Time)­თარ­გ­მ­ნა.

[­თაკო­კალანდაძე­]

F/P­არ­სე­ბობს­თუ­არა­ირან­ში­სივ­რ­ცე­ე­

ბი,­სა­დაც­შე­საძ­ლე­ბე­ლია­არა­კო­მე­რცი­

უ­ლი­ფილ­მე­ბის­ნახ­ვა.­[საქართველოში­ ეს­სფე­რო­მო­ნო­პო­ლი­ზე­ბუ­ლია­და­დიდ­

კი­ნო­თე­ატ­რებ­ში,­ძი­რი­თა­დად,­კო­მერ­ცი­

ულ­ფილ­მებს­უჩ­ვე­ნე­ბენ]

და­ახ­ლო­ე­ბით­2­წლის­წი­ნათ­ირა­ ნის­სა­ხელ­მ­წი­ფო­გა­მო­ვი­და­ძა­ლი­ან­ კარ­გი­ინი­ცი­ა­ტი­ვით,­რო­მელ­მაც­ამ­ მხრივ­უკე­თე­სო­ბის­კენ­წა­იყ­ვა­ნა­სი­ ტუ­ა­ცი­ა.­ვგუ­ლის­ხ­მობ­პრო­ექტს,­რო­

film

p r i nt

99

F/P­გვითხა­რით­თქვე­ნი­მთარ­გ­მ­ნე­ლო­

ბი­თი­საქ­მი­ა­ნო­ბის­შე­სა­ხებ­‒­ვი­ცი,­რომ­

მელ­საც­ჰქვია­„ხელოვნება­და­გა­ მოც­დი­ლე­ბა“­(Art­and­Experience).­ ირა­ნის­კი­ნო­თე­ატ­რე­ბის­პროგ­რა­მა­ ში­გაჩ­ნ­და­ასე­თი,­მხო­ლოდ­სა­ავ­ ტო­რო­კი­ნოს­თ­ვის­გან­კუთ­ვ­ნი­ლი­ სექ­ცია­და­გა­მო­ი­ყო­დარ­ბა­ზე­ბი.­ მა­გა­ლი­თად,­ჩე­მი­ფილ­მი­„ერთი­ ღა­მე“,­რო­მე­ლიც­კა­ნის­კი­ნო­ფეს­ტი­ ვალ­ზე­ვაჩ­ვე­ნე­და­ევ­რო­პის­უამ­რავ­ ქვე­ყა­ნა­ში­ნა­ხეს,­ცენ­ზუ­რის­გა­მო,­ ირან­ში­არ­იყო­ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მი.­ამ­ პრო­ექ­ტის­ფარ­გ­ლებ­ში­რამ­დე­ნი­მე­ კი­ნო­თე­ატ­რ­მა­უჩ­ვე­ნა­და­ჩემს­თა­ნა­ მე­მა­მუ­ლე­ებს­მი­ე­ცათ­შე­საძ­ლებ­ლო­ ბა,­თა­ვი­სუფ­ლად­ენა­ხათ.­რა­თქმა­ უნ­და,­ნე­ბის­მი­ე­რი­რე­ჟი­სო­რის­თ­ვის­ გან­სა­კუთ­რე­ბით­მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­ა,­ რო­დე­საც­მის­ფილმს­მის­სა­ვე­ქვე­ყა­ ნა­ში­ნა­ხუ­ლო­ბენ­და­აფა­სე­ბენ. ნი­კი­ყუ­რადღე­ბი­ა­ნი­მო­სა­უბ­რე­აღ­ მოჩ­ნ­და.­სა­ვარ­ძ­ლე­ბის­სი­ახ­ლო­ვემ­ და­„ახლო­ხე­დის“­შე­საძ­ლებ­ლო­ბამ­ კითხ­ვა­­პა­სუ­ხის­რე­ჟიმს­თა­ვი­დან­ვე­ წა­არ­თ­ვა­ოფი­ცი­ა­ლუ­რო­ბა­და­და­ სავ­ლუ­რი,­ინ­გ­ლი­სუ­რი­ენის­პა­რა­ ლე­ლუ­რად,­გზა­გა­უხ­ს­ნა­თვა­ლე­ბის,­ ჟეს­ტე­ბის­და­შო­რის­დე­ბუ­ლე­ბის­ აღ­მო­სავ­ლურ­ენა­საც,­რომ­ლებ­მაც­ იხ­ს­ნეს­ჩვე­ნი­დი­ა­ლო­გი­სტე­რი­ლუ­ რო­ბის­გან­და­შე­საძ­ლო­ა,­ძა­ლი­ან­ ზუს­ტად­ჩა­ე­წერ­ნენ­მო­ცე­მულ­გე­ოგ­ რა­ფი­ულ­კონ­ტექ­ს­ტ­ში:­ბა­თუმ­ში­ხომ­ სულ­შეხ­ვედ­რე­ბია­‒­და­სავ­ლუ­რის­ და­აღ­მო­სავ­ლუ­რის.


ფი~

~

100

წიგნისა და კინოს ამბავი წიგ­ნი­და­კი­ნო­ბევ­რ­ჯერ­გა­და­აწყ­ დ­ნენ­ერ­თ­მა­ნეთს.­მსოფ­ლიო­კი­ნო­ს­ ის­ტო­რი­ა,­ან­რა­ღა­წარ­სულ­ში­ვი­ქე­ქე­ ბით,­ბო­ლო­წლე­ბის­და­სავ­ლუ­რი­კი­ ნოც­ამ­ორი­სუ­ბი­ექ­ტის­ურ­თი­ერ­თ­თა­ ნამ­შ­რო­ლო­ბის­ნა­თე­ლი­მა­გა­ლი­თი­ა.­ უკა­ნას­კ­ნე­ლი­რამ­დე­ნი­მე­წე­ლი­წა­დი­ა,­ ამე­რი­კუ­ლი­კი­ნო­გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი­ ძა­ლით­ეკ­ვე­თა­მხატ­ვ­რულ­ლი­ტე­რა­ ტუ­რას­და­არ­დარ­ჩე­ნი­ლა­არც­ერ­თი­ ე.წ.­„ბესტსელერი“,­რომ­ლის­ეკ­რა­ ნი­ზა­ცი­აც­არ­გა­ნე­ხორ­ცი­ე­ლე­ბი­ნოს.­ თა­ნა­მედ­რო­ვე­კი­ნოს­ახალ­­ა­ხა­ლი­ნა­ რა­ტი­ვი­სჭირ­დე­ბა­და­საპ­რო­დუ­სე­რო­ კომ­პა­ნი­ე­ბიც­ერ­თ­მა­ნეთს­ხო­ცა­ვენ­ ყო­ვე­ლი­ახა­ლი­ვე­რო­ნი­კა­რო­თის,­ ჯე­იმს­დაშ­ნე­რის,­სი­უ­ზენ­კო­ლინ­ზის,­ სტე­ფა­ნი­მე­ი­ე­რის,­გე­ილ­ფორ­მა­ნის­ და­სხვა­მათ­მსგავ­ს­თა­ნა­წე­რე­ბის­ გა­მო.­ფაქ­ტი­ერ­თი­ა,­დღეს­ხდე­ბა­ ლი­ტე­რა­ტუ­რის­არა­ინ­ტერ­პ­რე­ტა­ცი­ა,­ არა­მედ­ეკ­რა­ნი­ზა­ცი­ა.­კი­ნო,­ხშირ­ შემ­თხ­ვე­ვა­ში,­რო­გორც­უფ­რო­ძლი­ე­ რი­მე­დი­უ­მი,­ყლა­პავს­ლი­ტე­რა­ტუ­რას­ (ცუდი­ლი­ტე­რა­ტუ­რაც­ხომ­ლი­ტე­რა­ ტუ­რა­ა...)­და­წიგ­ნის­მკითხ­ველს­მა­ შინ­ვე­კი­ნო­მა­ყუ­რებ­ლად­აქ­ცევს,­რაც­ სა­ბო­ლო­ოდ,­ხე­ლოვ­ნე­ბის­ამ­ორი­ვე­ მი­მარ­თუ­ლე­ბას­აზა­რა­ლებს.­

film

ამ­მხრივ,­ევ­რო­პა­ბევ­რად­უკე­თეს­ მდგო­მა­რე­ო­ბა­შია­და­რამ­დე­ნა­დაც­ აქ­სა­ავ­ტო­რო­კი­ნო­უფ­რო­ფა­სობს,­ ლი­ტე­რა­ტუ­რის­ადაპ­ტა­ცია­(მისი­სა­ უ­კე­თე­სო­გა­გე­ბით)­ნაკ­ლე­ბად­ხდე­ბა­ ‒­ეკ­რა­ნი­ზა­ცია­კი­დევ­უფ­რო­ნაკ­ლე­ ბად.­რაც­შე­ე­ხე­ბა­სა­ქარ­თ­ვე­ლოს,­ ჯერ­კი­დევ­გა­საბ­ჭო­ე­ბამ­დე­იწყე­ბა­ მხატ­ვ­რუ­ლი­ტექ­ს­ტე­ბის­ეკ­რა­ნი­ზე­ ბა­/ინ­ტერ­პ­რე­ტა­ცია­და­გა­საბ­ჭო­ე­ბის­ შემ­დეგ­ხომ­ეკ­რა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის­ისეთ­ ტრა­დი­ცი­ას­ჩა­ე­ყა­რა­სა­ფუძ­ვე­ლი,­ რომ­დღე­საც­ვიმ­კით­მის­უარ­ყო­ფით­ შე­დე­გებს.­იყო­მეტ­­­ნაკ­ლე­ბად­წარ­მა­ ტე­ბუ­ლი­პრო­ექ­ტე­ბიც,­თუ­მათ­მი­ერ­ მო­პო­ვე­ბულ­ჯილ­დო­ებს­და­ვეყ­რ­დ­ ნო­ბით.­თუმ­ცა­იყო­(არის)­ისე­თე­ბიც,­ რომ­ლე­ბიც­დღემ­დე­მსოფ­ლიო­კი­ნოს­ შე­დევ­რე­ბად­მიგ­ვაჩ­ნია­და­სამ­წუ­ ხა­როდ,­სრუ­ლი­ად­უსა­მარ­თ­ლოდ.­ მი­უ­ხე­და­ვად­ამი­სა,­ტრა­დი­ცია­არ­სე­ ბობს­და­სწო­რედ­მი­სი­სა­უ­კე­თე­სო­ ელე­მენ­ტე­ბის­შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბის­მცდე­ ლო­ბად­უნ­და­ჩა­ით­ვა­ლოს­ეროვ­ნუ­ლი­ კი­ნო­ცენ­ტ­რის­მი­ერ­გა­მოცხა­დე­ბუ­ლი­ კონ­კურ­სი­სა­ხელ­წო­დე­ბით­„21­ე­სა­ უ­კუ­ნის­ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი­ნა­წარ­მო­ე­ ბის­ეკ­რა­ნი­ზა­ცი­ა“.­კონ­კურ­სი,­მიზ­ნად­ ისა­ხავს­თა­ნა­მედ­რო­ვე­ქარ­თუ­ლი­

p r i nt


film

ფოტო:­ნიკოლოზ­მდივანი

მქო­ნე­პირ­თა­პრობ­ლე­მე­ბი­თა­ნა­მედ­ რო­ვე­სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში.­თუმ­ცა­აქ­ცენ­ ტე­ბი­მხო­ლოდ­ამ­ერთ­სა­კითხ­ზე­არ­ კეთ­დე­ბა.­ 4.­მარინა­ელ­ბა­ქი­ძის­„მოქალაქე­ წმინ­და­ნი“­სამ­წუ­ხა­როდ,­ლი­ტე­რა­ ტუ­რის­ის­ტო­რი­ის­კუთ­ვ­ნი­ლე­ბადღა­ ქცე­ულ­კონ­კურს­„Pen­მა­რა­თო­ნის“­ ფარ­გ­ლებ­ში,­ერ­თი­დღე­­ღა­მის­მან­ ძილ­ზე­და­წე­რი­ლი­მოთხ­რო­ბის,­„ბაი­ ამი­გოს“­მი­ხედ­ვით­იქ­ნა­შექ­მ­ნი­ლი­ და­დღე­ი­სათ­ვის­საკ­მა­ოდ­აქ­ტუ­ა­ლურ­ და­მტკივ­ნე­ულ­თე­მას,­რე­ლი­გი­ურ­ ფა­ნა­ტიზმს­შე­ე­ხე­ბა;­იმას,­თუ­რო­ გორ­გა­და­იქ­ცე­ვა­ხოლ­მე­საკ­რა­ლუ­რი­ ობი­ექ­ტი­ბრმა­თაყ­ვა­ნის­ცე­მის­კე­რად­ და­ამას­თან,­შე­მო­სავ­ლი­ან­ბიზ­ნე­სად.­ 5.­რაც­შე­ე­ხე­ბა­მი­ხო­მო­სუ­ლიშ­ვი­ლის­ „დიდ­ძუ­დათვს“,­ის­ამა­ვე­სა­ხელ­წო­ დე­ბის­რო­მანს­ეფუძ­ნე­ბა­და,­გინ­და­ არ­გინ­და,­კლა­სი­კუ­რი­ამე­რი­კუ­ლი­ ლი­ტე­რა­ტუ­რის­ორ­დიდ­ნა­წარ­მო­ებ­ თან­და­ავ­ტორ­თან­ავ­ლებ­პა­რა­ლელს­ ‒­ჰერ­მან­მელ­ვი­ლის­„მობი­დიკ­თან“­ და­უილი­ამ­ფოლ­კ­ნე­რის­„დათვთან“.­ სოფ­ლის­მცხოვ­რებ­ლე­ბი­და­სოფ­ ლის­თა­ვი,­ბიბ­ლი­ურ­­­მელ­ვი­ლი­სე­უ­ ლი­სა­ხე­ლით­აქა­ბი,­დიდ­ძუ­დათ­ვ­ზე­ ნა­დი­რო­ბას­იწყე­ბენ,­რო­მე­ლიც­მათ­

p r i nt

101

ლი­ტე­რა­ტუ­რი­სა­და­კი­ნოს­კი­დევ­ უფ­რო­და­ახ­ლო­ე­ბას­და­სა­ბო­ლოო­ პრო­დუქ­ტის­2018­წლის­ფრან­კ­ფურ­ ტის­წიგ­ნის­ბაზ­რო­ბა­ზე­წარ­დ­გე­ნას.­ კონ­კურ­სის­ფარ­გ­ლებ­ში­ხუ­თი­სა­უ­კე­ თე­სო­პრო­ექ­ტიც­გა­მოვ­ლინ­და:­ 1.­გურამ­ოდი­შა­რი­ას­ „უღელტეხილი“,­რო­მე­ლიც­მი­სი­ვე­ ორი­და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი­ტექ­ს­ტის­შერ­ წყ­მის­შე­დე­გად­შე­იქ­მ­ნა­და­ისევ­და­ ისევ­აფხა­ზე­თის­ომის­თე­მას­შე­ე­ხე­ბა.­ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი­აქ­ცენ­ტე­ბი­კეთ­დე­ ბა­ომის­პე­რი­ოდ­ში­ოპე­რა­ტო­რე­ბის­ ერ­თი­შე­ხედ­ვით­შე­უმ­ჩ­ნე­ველ,­მაგ­რამ­ უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნეს­საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე;­ 2.ზურაბ­ქა­რუ­მი­ძის­„ფოქსტროტი“­ ბო­ლო­წლე­ბის­ერ­თ­ერ­თი­ყვე­ლა­ ზე­სკან­და­ლუ­რი­რო­მა­ნის,­„მელია­ ტულეფიას“­მი­ხედ­ვით­იქ­ნა­შექ­მ­ნი­ ლი.­მოქ­მე­დე­ბა­გა­სუ­ლი­სა­უ­კუ­ნის­ 20­იანი­წლე­ბის­სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში­ მიმ­დი­ნა­რე­ობს­და­საბ­ჭო­თა­რე­ჟი­მის­ დამ­კ­ვიდ­რე­ბა­სა­და­პა­რა­ლე­ლუ­რად­ ,­მო­დერ­ნიზ­მის­და­სას­რუ­ლის­ამ­ბებს­ ასა­ხავს;­3.ეკატერინე­ტო­გო­ნი­ძის­ „ასინქრონი“­ამა­ვე­სა­ხელ­წო­დე­ბის­ რო­მა­ნის­მი­ხედ­ვით­შე­იქ­მ­ნა­და­ძი­ რი­თა­დი­თე­მა­საკ­მა­ოდ­აქ­ტუ­ა­ლუ­რია­ ‒­შეზღუ­დუ­ლი­შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის­


ფი~

102

~

სახ­ნავ­სა­თე­სებს,­მო­სა­ვალს­და­ პი­რუტყვს­დრო­გა­მოშ­ვე­ბით­ეს­ხ­მის­ ხოლ­მე­თავს­და­მუსრს­ავ­ლებს.­ რა­თქმა­უნ­და,­ამ­ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბის­ მხატ­ვ­რულ­ღი­რე­ბუ­ლე­ბებ­ზე­ბევ­ რი­შე­იძ­ლე­ბა­ვი­სა­უბ­როთ,­მაგ­რამ­ მთა­ვა­რი­მა­ინც­ისა­ა,­რომ­ჟი­უ­რიმ­ სწო­რედ­ამ­ხუ­თი­ტექ­ს­ტის­გან­შექ­მ­ნი­ ლი­„თრითმენტები“­შე­არ­ჩი­ა.­გარ­და­ ამი­სა,­თბი­ლისს­კა­ნის­კი­ნო­ფეს­ტი­ვა­ ლის­ექ­ს­პერ­ტე­ბი,­იზა­ბელ­ფო­ვიე­და­ ნი­კოს­პა­ნა­ი­ო­ტო­პუ­ლო­სი­ეს­ტუმ­რ­ნენ­ და­პრო­ექ­ტის­ფარ­გ­ლებ­ში­სამ­დღი­ა­ ნი­და­ხუ­რუ­ლი­უორ­ქ­შო­ფე­ბი­ჩა­ა­ტა­ რეს­გა­მარ­ჯ­ვე­ბულ­ხუთ­ავ­ტორ­თან­ და­პრო­დუ­სე­რებ­თან.­და­ინ­ტე­რე­სე­ ბუ­ლი­პი­რე­ბის­თ­ვის­ერ­თ­დღი­ა­ნი,­ღია­ უორ­ქ­შო­ფიც­გა­ი­მარ­თა,­რო­მელ­ზეც­ ექ­ს­პერ­ტებ­მა­ისა­უბ­რეს­ლი­ტე­რა­ტუ­ რუ­ლი­ნა­წარ­მო­ე­ბი­დან­სცე­ნა­რის­გან­ ვი­თა­რე­ბის,­ზო­გა­დად,­კი­ნოს­ცე­ნა­რის­ წე­რის­სტან­დარ­ტე­ბის­და­ფილ­მის­ გა­და­ღე­ბი­სათ­ვის­სა­ჭი­რო­მო­სამ­ ზა­დე­ბე­ლი­სა­მუ­შა­ო­ე­ბის­შე­სა­ხებ.­ უორ­ქ­შო­ფი­საკ­მა­ოდ­სა­ინ­ტე­რე­სოდ­ წა­რი­მარ­თა.­ნი­კოს­პა­ნა­ი­ო­ტო­პუ­ლო­ სის­მას­ტერ­კ­ლას­ზე­მსმე­ნე­ლებ­მა­ შე­იტყ­ვეს,­თუ­რო­გორ­იყო­აგე­ ბუ­ლი­რო­ბერტ­ზე­მე­კი­სის­ფილ­მი­ „გარიყული“,­ექ­ს­პერ­ტ­მა­მო­ახ­დი­ნა­ მი­სი­კონ­კ­რე­ტულ­სცე­ნე­ბად­დაშ­ლა­ და­შემ­დეგ­გა­ას ­ ა­ჯა­რო­ვა­ყვე­ლა­ის­ ხერ­ხი,­(მაგ.:­სცე­ნა­რის­მრა­ვალ­სა­ ფე­ხუ­რო­ვა­ნი­სის­ტე­მა,­სა­დაც­ყო­ველ­ კონ­კ­რე­ტულ­სა­ფე­ხურს­აქვს­შე­სა­ვა­ ლი,­გან­ვი­თა­რე­ბა­და­კულ­მი­ნა­ცი­ა),­ რომ­ლის­სა­შუ­ა­ლე­ბი­თაც­ამე­რი­კუ­ლი­ კი­ნო,­კონ­კ­რე­ტუ­ლად­კი­ჰო­ლი­ვუ­დი,­ ცდი­ლობს­ააგოს­სცე­ნა­რი­და­მა­ყუ­ რე­ბე­ლი­ფილ­მის­ბო­ლო­წუ­თამ­დე­ და­ა­ბას­ეკ­რან­თან.­გარ­და­ამი­სა,­ისა­ უბ­რა­იმის­შე­სა­ხებ,­თუ­რო­გორ­უნ­და­ ამო­ვიც­ნოთ­სა­ინ­ტე­რე­სო­სი­უ­ჟე­ტი­ მო­მა­ვა­ლი­ფილ­მი­სათ­ვის­და­რო­მელ­ კრი­ტე­რი­უ­მებს­უნ­და­აკ­მა­ყო­ფი­ლებ­ დეს­ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი­ნა­წარ­მო­ე­ბი­ (ორიგინალური­იდე­ა,­ნა­წარ­მო­ე­ბის­ უნი­ვერ­სა­ლუ­რო­ბა­და­ტექ­ს­ტი,­რომ­ ლის­მი­მარ­თაც­ბევრ­ადა­მი­ანს­გა­უჩ­ნ­ დე­ბა­იდენ­ტო­ბა),­რა­თა­სა­მო­მავ­ლოდ­

film

მი­სი­წარ­მა­ტე­ბულ­ფილ­მად­ადაპ­ტი­ რე­ბა­მოხ­დეს.­რაც­შე­ე­ხე­ბა­იზა­ბელ­ ფო­ვი­ეს,­მან­უშუ­ა­ლოდ­პრო­დუ­სინ­ გ­ზე­იმ­ს­ჯე­ლა­და­იმ­პრობ­ლე­მებ­ზე,­ რო­მე­ლიც­ფილ­მის­გა­და­ღე­ბი­სას­ შე­იძ­ლე­ბა­წარ­მო­იქ­მ­ნას.­ რო­გორც­უკ­ვე­ით­ქ­ვა,­ქარ­თულ­ კი­ნოს­ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი­ნა­წარ­მო­ე­ ბე­ბის­ეკ­რა­ნი­ზა­ცი­ის­დი­დი­ტრა­დი­ცია­ აქვს­(დიდი­აუცი­ლებ­ლად­კარგს­არ­ ნიშ­ნავს­ოღონდ)­და­იგი­21–ე­სა­უ­კუ­ ნე­შიც­გრძელ­დე­ბა.­მი­ხე­ილ­ჯა­ვა­ხიშ­ ვი­ლის,­აკა­მორ­ჩი­ლა­ძის,­ნუგ­ზარ­ შა­ტა­ი­ძის­მხატ­ვ­რუ­ლი­ტექ­ს­ტე­ბის­ მი­ხედ­ვით­არა­ერ­თი­ფილ­მი­იქ­ნა­გა­ და­ღე­ბუ­ლი­და­ამის­შემ­დეგ­პრო­ექტს­ ინი­ცი­ა­ტო­რე­ბის­მი­ზა­ნი,­კი­ნო­და­ლი­ ტე­რა­ტუ­რა­ერ­თ­მა­ნეთს­ხე­ლოვ­ნუ­რად­ და­უ­ახ­ლო­ვონ,­სულ­მცი­რე,­გა­უ­გე­ ბა­რი­რჩე­ბა,­რად­გან­შუ­ა­მავ­ლო­ბის­ გა­რე­შეც­პო­უ­ლობს­კი­ნო­მის­თ­ვის­ სა­სურ­ველ­ნა­წარ­მო­ებს­ეკ­რა­ნი­ზა­ ცი­ის­თ­ვის.­აქე­დან­გა­მომ­დი­ნა­რე,­ პრო­ექ­ტი­„21­ე­სა­უ­კუ­ნის­ლი­ტე­რა­ ტუ­რუ­ლი­ნა­წარ­მო­ე­ბის­ეკ­რა­ნი­ზა­ცი­ა“­ ყვე­ლა­ზე­მე­ტად­სცე­ნა­რის­წე­რის­ კულ­ტუ­რის­ამაღ­ლე­ბას­ემ­სა­ხუ­რე­ბა.­ კულ­ტუ­რის­სა­მი­ნის­ტ­რო­და­ეროვ­ნუ­ ლი­კი­ნო­ცენ­ტ­რი­პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის­ (პროფესიონალიზმის)­აღ­ზ­რ­და­ზე­ უნ­და­ზრუ­ნავ­დეს­(რასაც­პირ­და­ პირ­თუ­ირი­ბად­ემ­სა­ხუ­რე­ბა­კი­დეც­ ეს­პრო­ექ­ტი),­რომ­ლე­ბიც­თვი­თონ­ გა­დაწყ­ვე­ტენ,­რო­მე­ლი­ნა­წარ­მო­ე­ბია­ მათ­თ­ვის­ღი­რე­ბუ­ლი­და­მნიშ­ვ­ნე­ ლო­ვა­ნი.­მა­ნამ­დე­კი,­და­ვე­ლო­დოთ,­ შევ­თა­ვა­ზოთ­უკ­ვე­გამ­ზა­დე­ბუ­ლი­სცე­ ნა­რე­ბი­რე­ჟი­სო­რებს,­პრო­დუ­სე­რებს,­ შემ­დეგ­გა­მო­ვაცხა­დოთ­კი­დევ­ერ­თი­ კონ­კურ­სი­გა­და­ღე­ბე­ბის­და­სა­ფი­ნან­ სებ­ლად­და­იმე­დი­ა,­2018­წლის­თ­ვის­ მარ­თ­ლაც­სა­ინ­ტე­რე­სო­ნა­მუ­შე­ვარს­ ვი­ხი­ლავთ.­ [­და­ვით­ცა­რი­ე­ლაშ­ვი­ლი­]

p r i nt


ა ლ ვი ~ ~ ფიე ს ტ ი ვიალ

კინობიბლიოთეკის დიდი რვიანი

„ ს აუ ზ მ ე ტ ი ფ ა ნ ი ს თ ა ნ “ — ტ რუ მ ე ნ კ ე პ ო ტ ე ნა­წარ­მო­ე­ბი,­ რო­მე­ლიც­ 1958­ წელს­ გა­მო­ი­ცა­ და­ რო­მელ­მაც,­ თა­მა­მად­ შე­იძ­ლე­ბა­ ით­ქ­ვას­ ‒­ სა­მო­ცი­ა­ნე­ბის­ ამე­რი­კუ­ლი­ მო­და­ შექ­მ­ნა,­რაც,­რა­თქმა­უნ­და,­1961­წლის­ეკ­რა­ნი­ზა­ცი­ის­დამ­სა­ხუ­ რე­ბა­ცა­ა.­ფილ­მის­რე­ჟი­სო­რის­ბლე­იქ­ედუ­არ­დ­სის­გან­ცხა­დე­ბით,­ რო­დე­საც­ მთა­ვა­რი­ გმი­რის,­ ჰო­ლი­ გო­ლა­ით­ლის­ როლ­ზე­ ოდ­რი­ ჰეპ­ბერ­ნი­და­ი­თან­ხ­მა,­უკ­ვე­დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი­იყო­ფილ­მის­წარ­მა­ ტე­ბა­ში.­ჰეპ­ბერ­ნის­შექ­მ­ნი­ლი­სა­ხე­მარ­თ­ლაც­ერ­თ­ერ­თი­ყვე­ლა­ზე­ და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლია­ამე­რი­კულ­კი­ნო­ში,­მი­სი­სტი­ლი­კი­დღემ­დე­ მი­სა­ბა­ძი­ა.­ თუმ­ცა­ ფილ­მამ­დე­ იყო­ კე­პო­ტეს­ შე­სა­ნიშ­ნა­ვი­ წიგ­ნი,­ რო­მე­ლიც­გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად­გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბა­ფილ­მის­გან,­მათ­შო­ რის­ ‒­ გან­წყო­ბით.­ ფილ­მი­ ბევ­რად­ უფ­რო­ ნა­თე­ლი,­ იმე­დით­ სავ­ სე­და­კე­თი­ლი­ა,­მი­სი­ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი­პირ­ველ­წყა­რო­კი­მე­ტად­

film

p r i nt

103

კარ­გი­ კი­ნო­ თუ­ წა­გი­კითხავთ?­ მარ­თა­ლი­ა,­ უც­ნა­უ­რი­ კითხ­ვა­ა,­ თუმ­ცა­ალ­ბათ­ასე­ვე­უც­ნა­უ­რად­გა­იჟ­ღე­რებს­თუ­ვი­კითხავ,­რამ­ დე­ნი­ნა­ბი­ჯია­ლი­ტე­რა­ტუ­რი­დან­კი­ნომ­დე.­რო­გორც­აღ­მოჩ­ნ­და,­ არც­ იმ­დე­ნად­ ცო­ტა,­ რო­გორც­ სიყ­ვა­რუ­ლი­დან­ სი­ძულ­ვი­ლამ­დე­ და­არც­იმ­დე­ნად­ბევ­რი,­რო­გორც­მა­რა­თო­ნი­დან­ათე­ნამ­დე.­ასეა­ თუ­ისე,­მსოფ­ლიო­კი­ნე­მა­ტოგ­რაფ­ში­არ­სე­ბობს­საკ­მა­ოდ­ბევ­რი­ კი­ნო­შე­დევ­რი,­რო­მე­ლიც­თა­ვის­მხრივ­ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი­შე­დევ­ რე­ბი­დან­ წარ­მო­იშ­ვა.­ რამ­დე­ნად­ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია­ ლი­ტე­რა­ტუ­ რუ­ლი­ნა­წარ­მო­ებ ­ ის­მა­ღა­ლი­დო­ნე­იმის­თ­ვის,­რომ­მის­გან­კარ­გი­ ფილ­მი­გა­მო­ი­ძერ­წოს?­თუ­კარ­გი­რე­ჟი­სო­რი­სა­და­კარ­გი­დრა­მა­ ტურ­გის­ხელ­ში,­ცუ­დი­წიგ­ნიც­შე­იძ­ლე­ბა­მა­ღა­ლი­დო­ნის­კი­ნონა­ მუ­შევ­რად­იქ­ცეს?­ან­იქ­ნებ­სუ­ლაც­პი­რი­ქით­‒­კარ­გი­წიგ­ნიც­კი­ შე­იძ­ლე­ბა­ გა­ფუჭ­დეს,­ თუ­ ცუ­დი­ კი­ნო­ხე­ლო­ვა­ნის­ ხელ­ში­ ჩა­ვარ­ და?­და­მე­თან­ხმ ­ ე­ბით,­სა­ინ­ტე­რე­სო­თე­მე­ბია­სამ­ს­ჯე­ლოდ,­თუმ­ცა­ ამ­ჯე­რად­მხო­ლოდ­რჩე­უ­ლებ­ზე­მინ­და­თქვე­ნი­ყუ­რადღე­ბა­შე­ვა­ ჩე­რო;­წიგ­ნებ­ზე,­რომ­ლე­ბიც­დიდ­ფილ­მე­ბად­იქ­ცა­და­ფილ­მებ­ზე,­ რომ­ლე­ბიც­ ლი­ტე­რა­ტუ­რულ­ შე­დევ­რებს­ და­ეყ­რ­დ­ნო;­ მი­ზე­ზი­ კი­ ის­რვა­წიგ­ნი­ა,­რო­მე­ლიც­ბა­კურ­სუ­ლა­კა­უ­რის­გა­მომ­ცემ­ლო­ბამ­ 2014­15­ წლებ­ში­ „კინობიბლიოთეკის“­ სე­რი­ით­ გა­მოს­ცა,­ რვა­ თა­ვი­სე­ბუ­რად­უნი­კა­ლუ­რი­ნა­წარ­მო­ებ ­ ი,­რომ­ლებ­მაც­უკ­ვე­მო­ას­ წ­რეს­მკითხ­ვე­ლე­ბი­სა­თუ­კი­ნო­მა­ნე­ბის­გუ­ლის­დაპყ­რო­ბა.­წიგ­ნე­ ბი­ისეა­შერ­ჩე­უ­ლი,­რომ­ყვე­ლა­ადა­მი­ა­ნი­იპო­ვის­თა­ვი­სი­გე­მოვ­ ნე­ბის­ ნა­წარ­მო­ებს,­ თუმ­ცა­ არც­ იმას­ გა­მოვ­რიცხავ­ კი­ნო­მა­ნე­ბი­ ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი­პირ­ველ­წყა­როს­წა­კითხ­ვი­სას­იმედ­გაც­რუ­ე­ბუ­ ლე­ბი­დარ­ჩნ ­ ენ,­ან­სუ­ლაც­პი­რი­ქით,­ფილ­მ­ზე­მე­ტად­მო­ე­წო­ნოთ­ წიგ­ნი;­ თუმ­ცა­ გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბე­ბის­ აღ­მო­ჩე­ნის,­ ამ­ბე­ბის­ ცვლი­ლე­ბე­ ბის­და­მარ­ტი­ვად­რომ­ვთქვათ,­კარ­გად­ნაც­ნო­ბი­ფილ­მე­ბის­წა­ კითხ­ვის­ პრო­ცე­სი­ ნამ­დ­ვი­ლად­ გე­სი­ა­მოვ­ნე­ბათ.­ მო­დით,­ ჩვენც­ თვა­ლი­გა­და­ვავ­ლოთ­კი­ნო­ბიბ­ლი­ო­თე­კის­დიდ­რვი­ანს.


ილვა

დეპ­რე­სი­უ­ლი­და­სევ­დი­ა­ნი;­ფი­ნა­ლიც­კი­თით­ქოს­შემ­თხ­ვე­ვი­თი­ა,­ რო­გო­რი­ შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბაც­ ფილ­მის­ ნახ­ვის­ შემ­დეგ­ ნამ­დ­ვი­ლად­ არ­დაგ­რ­ჩე­ბათ.­კე­პო­ტე­დი­დოს­ტა­ტი­ა,­რო­ცა­საქ­მე­პერ­სო­ნა­ჟე­ბის­ ხა­სი­ათს­ეხე­ბა,­მარ­თ­ლაც,­ეს­ერ­თ­ერ­თი­სა­უ­კე­თე­სო­წიგ­ნი­ა,­რაც­ კი­ადა­მი­ა­ნუ­რი­სურ­ვი­ლე­ბის­შე­სა­ხებ­და­წე­რი­ლა.

„ ფ ო რე ს ტ გ ა მ პ ი “ — უ ი ნ ს ტ ო ნ გ რუ მ ი

104

„ცხოვრება­შო­კო­ლა­დის­ყუთს­ჰგავს,­არას­დ­როს­იცი,­რა­შეგ­ ხ­ვ­დე­ბა“­ ‒­ ალ­ბათ­ ყვე­ლას­ გახ­სოვთ­ აღ­ნიშ­ნუ­ლი­ ფრა­ზა­ ამა­ვე­ სა­ხელ­წო­დე­ბის­შე­სა­ნიშ­ნა­ვი­ფილ­მი­დან,­რო­მე­ლიც­რო­ბერტ­ზე­ მე­კისმა­1994­წელს­გა­და­ი­ღო.­წიგ­ნი­კი­8­წლით­ად­რე,­1986­ში­ გა­მო­ი­ცა­და,­სი­მარ­თ­ლე­გითხ­რათ,­საკ­მა­ო­ზე­მე­ტად­გან­ს­ხ­ვავ­დე­ ბა­ფილ­მის­გან.­აქ­ფო­რესტ­გამ­პი­თა­ვი­სი­ვე­ის­ტო­რი­ის­მთხრო­ ბე­ლად­გვევ­ლი­ნე­ბა­და­ნა­რა­ტი­ვის­მე­ო­რე­აბ­ზაცს­ასე­ვე­იწყებს:­ „დაბადებიდან­ იდი­ო­ტი­ ვარ“.­ რო­გორ­ გახ­დე­ბა­ და­ბა­დე­ბი­დან­ იდი­ო­ტი­ფო­რეს­ტი­ამე­რი­კა­ში­ყვე­ლა­ზე­ცნო­ბი­ლი­და­გა­მორ­ჩე­უ­ ლი­ადა­მი­ა­ნი,­ალ­ბათ­კი­ნო­შე­დევ­რი­დან­უკ­ვე­იცით,­თუმ­ცა­რო­ მა­ნის­წა­კითხ­ვის­შემ­დეგ­უამ­რავ­ახალ­დე­ტალს­აღ­მო­აჩ ­ ენთ.­ეს­ ის­შემ­თხ­ვე­ვა­ა,­რო­ცა­ორი­ვე­ნა­წარ­მო­ებ ­ ი­და­მო­უ­კი­დებ­ლად­არ­ სე­ბობს­და­ორი­ვე­აპ­ლო­დის­მენ­ტებს­იმ­სა­ხუ­რებს.­

„ მ ო ხუ ც ე ბ ი ს თ ვ ი ს ა დ გ ი ლ ი ა ქ ა რ ა რ ი ს “ — კ ო რ მ ა კ მ ა კ ა რ ტ ი კი­დევ­ერ­თი­ამე­რი­კე­ლი­და­კი­დევ­ერ­თი­დი­დოს­ტა­ტი,­თა­ნა­მედ­ რო­ვე­ამე­რი­კუ­ლი­ლი­ტე­რა­ტუ­რის­კლა­სი­კო­სი­და­არა­ერ­თი­ლი­ ტე­რა­ტუ­რუ­ლი­პრე­მი­ის­მფლო­ბე­ლი,­კორ­მაკ­მა­კარ­ტი­ამ­ჯე­რად­ მძაფ­რ­სი­უ­ჟე­ტი­ან­თრი­ლერს­გვიყ­ვე­ბა­ყვე­ლა­ზე­უფ­რო­წარ­მო­უდ­ გე­ნე­ლი­სი­უ­ჟე­ტუ­რი­გან­ვი­თა­რე­ბით­და­ყვე­ლა­ზე­უფ­რო­და­სა­მახ­ სოვ­რე­ბე­ლი­ პერ­სო­ნა­ჟე­ბით.­ მთა­ვა­რი­ გმი­რი,­ ვი­ეტ­ნა­მის­ ომის­ ვე­ტე­რა­ნი­ლუ­ე­ლინ­მო­სი,­მი­სი­ან­ტა­გო­ნის­ტი­ქი­ლე­რი,­სა­ხე­ლად­ ჩი­გუ­რი­და­შე­რი­ფი­ბე­ლი­უნი­კა­ლურ­სამ­კუთხედს­ქმნი­ან­და­ნა­ წარ­მო­ე­ბის­სხვა­გმი­რებ­საც­სის­ხ­ლი­ან­დევ­ნა­ში­ით­რე­ვენ,­თუმ­ცა­ მხო­ლოდ­ეს­რომ­იყოს...­წიგ­ნი­სავ­სეა­მა­კარ­ტის­ფი­ლო­სო­ფი­უ­ რი­შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბით­ცხოვ­რე­ბის­და,­ზო­გა­დად,­ადა­მი­ა­ნის­რა­ო­ ბის­შე­სა­ხებ.­ალ­ბათ­ამ­სა­ო­ცარ­მა­ამ­ბავ­მა­არც­ძმე­ბი,­ჯო­ელ­და­ ეთან­კო­ე­ნე­ბი­და­ტო­ვა­გულ­გ­რი­ლი,­რად­გან­2008­წელს­არა­ნაკ­ ლებ­შე­სა­ნიშ­ნა­ვი­ფილ­მი­გა­და­ი­ღეს,­რო­მელ­მაც­სხვა­ჯილ­დო­ებ­ თან­ერ­თად­4­ოს­კა­რიც­მო­ი­პო­ვა.­არც­კი­ვი­ცი,­ამ­შემ­თხ­ვე­ვა­ში­ რო­მე­ლი­ ნა­წარ­მო­ებ ­ ი­ უფ­რო­ გე­ნი­ა­ლუ­რია­ ‒­ კორ­მაკ­ მა­კარ­ტის­ რო­მა­ნი,­თუ­კო­ე­ნე­ბის­ფილ­მი.­ნე­ბის­მი­ერ­შემ­თხ­ვე­ვა­ში,­ამ­წიგ­ ნის­წა­კითხ­ვა­რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია­მსოფ­ლიო­კი­ნო­მან­თა­მი­ერ.

„ შ ი ნდ ლ ე რ ი ს ს ი ა “ — თ ო მ ა ს კ ე ნ ი ლ ი 7­ ოს­კა­რის­ მო­პო­ვე­ბას­ ეხუმ­რე­ბით?­ სხვა­ ჯილ­დო­ებ­ზე­ რომ­ აღა­რა­ფე­რი­ ვთქვათ.­ დი­ახ,­ სტი­ვენ­ სპილ­ბერ­გი­ კი­ნოს­ გროს­

film

p r i nt


ილვა

მე­ის­ტე­რია­ და­ ეს­ უკ­ვე­ აღა­რა­ვის­თ­ვი­საა­ და­ვის­ სა­გა­ნი;­ თუმ­ცა­ იგი­ვეს­ თქმა­ ნაკ­ლე­ბად­ შე­იძ­ლე­ბა­ თო­მას­ კე­ნი­ლი­ზე,­ რო­მე­ლიც­ ნაკ­ლე­ბად­ ცნო­ბი­ლი­ ავ­ტო­რია­ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში.­ არა­და,­ წიგნს,­ არც­ მე­ტი­ არც­ ნაკ­ლე­ბი,­ ბუ­კე­რის­ პრე­მია­ აქვს­ მო­გე­ბუ­ლი.­ თო­ მას­ კე­ნი­ლი­ ავ­ს­ტ­რა­ლი­ე­ლი­ მწე­რა­ლი­ა,­ ხო­ლო­ „შინდლერის­ სია“­ სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში­ „შინდლერის­ კი­დობ­ნის“­ სა­ხე­ლით­ გა­მო­ი­ ცა,­თუმ­ცა­ამე­რი­კუ­ლი­წარ­მა­ტე­ბის­შემ­დეგ­მსოფ­ლი­ომ­სწო­რედ­ „შინდლერის­სი­ად“­გა­იც­ნო.­ეს­არის­რე­ა­ლუ­რი­ის­ტო­რია­ოს­კარ­ შინ­დ­ლერ­ზე,­ ებ­რა­ელ­თა­ ახალ­ მო­სე­ზე,­ რო­მელ­მაც­ ათა­სო­ბით­ ებ­რა­ე­ლი­ გარ­და­უ­ვა­ლი­ სიკ­ვ­დი­ლის­გან­ იხ­ს­ნა­ მე­ო­რე­ მსოფ­ლიო­ ომის­ დროს.­ წიგ­ნი­ ფილ­მის­გან­ რა­დი­კა­ლუ­რი­ გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბე­ბით­ არ­გა­მო­ირ­ჩე­ვა­‒­თით­ქ­მის­ყვე­ლა­მთა­ვა­რი­გმი­რი­და­მოვ­ლე­ნა­ ნამ­დ­ვი­ლია­და­ეყ­რ­დ­ნო­ბა­ფაქ­ტებს,­რომ­ლებ­საც­თო­მას­კე­ნი­ლი­ დი­დი­ხნის­გან­მავ­ლო­ბა­ში­აგ­რო­ვებ­და­და­ის­მენ­და­თა­ვად­ოს­კარ­ შინ­დ­ლე­რის­მი­ერ­გა­დარ­ჩე­ნი­ლი­ადა­მი­ა­ნე­ბის­გან.

„ პ ი ს ც ხო ვ რე ბ ა “ — ი ა ნ მ ა რ ტ ე ლ ი

„ ფ ს ი ქ ო პ ა თ ი “ — რ ო ბ ე რტ ბლ ო ხ ი თუ­ ამ­ მი­მო­ხილ­ვის­ წა­კითხ­ვის­ შემ­დეგ­ შხა­პის­ მი­ღე­ბას­ აპი­ რებთ,­მა­შინ­ტექ­ს­ტის­ამ­ნა­წილს­ჯო­ბია­გა­და­ახ­ტეთ.­თუმ­ცა,­თუ­ ალ­ფ­რედ­ ჰიჩ­კო­კის­ ამ­ უკ­ვ­და­ვი­ შე­დევ­რის­ ნახ­ვა­ უკ­ვე­ მო­ას­წა­ რით,­ მა­შინ­ უკ­ვე­ გვი­ა­ნა­ა,­ თქვენ­ გან­წი­რუ­ლი­ ხართ­ მა­რა­დი­უ­ ლი­ში­შის­თ­ვის,­რო­მე­ლიც­და­გე­უფ­ლე­ბათ­ყო­ველ­ჯერ­ზე,­რო­ცა­ შხა­პის­მი­ღე­ბი­სას­თვა­ლებს­და­ხუ­ჭავთ.­ალ­ბათ­სწო­რედ­დი­დი­ მა­ეს­ტ­როს,­ ძია­ ალ­ფ­რე­დის­ 1960­ წლის­ ოდ­ნავ­ სა­ხეც­ვ­ლი­ლი­ სა­ხელ­წო­დე­ბის­ ფილმს­ უნ­და­ უმად­ლო­დეს­ რო­ბერტ­ ბლო­ხიც­ თა­ვი­სი­ შე­მოქ­მე­დე­ბის­ პო­პუ­ლა­რო­ბას.­ მარ­თა­ლი­ა,­ მწე­რალ­მა­ კი­დევ­ბევ­რი­სა­ინ­ტე­რე­სო­ნა­წარ­მო­ე­ბი­შექ­მ­ნა­ფენ­ტე­ზის,­თრი­ ლე­რის­ და­ სა­ში­ნე­ლე­ბა­თა­ ჟან­რ­ში,­ მაგ­რამ­ მსოფ­ლი­ოს­ ის­ ყო­ ველ­თ­ვის­ეხ­სო­მე­ბა­დე­დი­სერ­თა­ფსი­ქო­პა­თის,­ნორ­მან­ბე­ით­სის­

film

p r i nt

105

„პის­ცხოვ­რე­ბა“­ის­ფილ­მი­ა,­რო­მე­ლიც­თუ­ჯერ­კი­დევ­არ­გი­ნა­ ხავთ,­ ახ­ლა­ვე­ უნ­და­ გა­მო­ძებ­ნოთ­ 2­ სა­ა­თი­ და­ 7­ წუ­თი,­ ჩა­უჯ­დეთ­ და­უყუ­როთ.­ენგ­ლიმ­გა­რის­კა­და­იან­მარ­ტე­ლის­მარ­თ­ლაც­სა­ო­ ცა­რი­რო­მა­ნის­ეკ­რა­ნი­ზა­ცია­გა­დაწყ­ვი­ტა,­შე­დე­გად­კი­ულა­მა­ზე­სი­ და­შე­სა­ნიშ­ნა­ვი­ფილ­მი­მი­ვი­ღეთ,­რო­მელ­მაც­2013­წელს­4­ოს­კა­რი­ მო­ი­პო­ვა.­ ჯილ­დო­ე­ბის­ ნაკ­ლე­ბო­ბას­ არც­ მარ­ტე­ლი­ უჩი­ვის,­ 2002­ წელს­ბუ­კე­რის­პრე­მი­ის­ლა­უ­რე­ა­ტია­და­დღემ­დე­გა­ნაგ­რ­ძობს­ბეს­ ტ­სე­ლე­რე­ბის­ წე­რას.­ „პის­ ცხოვ­რე­ბა“­ და­უ­ჯე­რე­ბე­ლი­ ის­ტო­რიაა­ წყნარ­ოკე­ა­ნე­ში­შემ­თხ­ვე­ვით­გა­დარ­ჩე­ნილ­ორ­არ­სე­ბა­ზე,­რომ­ლე­ ბიც­ერთ­მაშ­ველ­ნავ­ზე­იმ­ყო­ფე­ბი­ან:­16­წლის­ინ­დო­ელ­ბიჭ­ზე­და­ ბენ­გა­ლურ­ ვეფხ­ვ­ზე.­ სი­უჟ ­ ე­ტურ­ ქარ­გას­ იან­ მარ­ტე­ლის­ მა­ღა­ლი­ ოს­ტა­ტო­ბა­ეტყო­ბა­და­მკითხ­ველს­და­საწყი­სი­დან­და­სას­რუ­ლამ­დე­ ამ­ბა­ვი­დან­ გა­მო­თიშ­ვის­ სა­შუ­ა­ლე­ბას­ არ­ აძ­ლევს.­ ყვე­ლა­ფე­რი­ კი­ საკ­მა­ოდ­მო­უ­ლოდ­ნე­ლი­და­სას­რუ­ლით­გვირ­გ­ვინ­დე­ბა.


ილვა

შემ­ქ­მ­ნე­ლად.­ კად­ნი­ე­რე­ბა­ში­ ნუ­ ჩა­მით­ვ­ლით,­ თუ­ ვიტყ­ვი,­ რომ­ ამ­შემ­თხ­ვე­ვა­ში­კი­ნო­ფილ­მი­ჯობ­ნის­ლი­ტე­რა­ტუ­რულ­პირ­ველ­ წყა­როს,­თუმ­ცა­არც­წიგ­ნის­ჩა­მო­წე­რა­იქ­ნე­ბო­და­მარ­თე­ბუ­ლი.­ ბო­ლოს­და­ბო­ლოს­სწო­რედ­წიგ­ნის­სა­შუ­ა­ლე­ბით­შეძ­ლებთ­უფ­ რო­ ღრმად­ ჩა­ი­ხე­დოთ­ ნორ­მან­ ბე­ით­სის­ ფიქ­რებ­ში­ და­ უფ­რო­ უკეთ­გა­იც­ნოთ­მი­სი­საყ­ვა­რე­ლი­დე­დი­ლო.

106

„სოლარისი“ — სტანისლავ ლემი წარ­მო­იდ­გი­ნეთ­წყა­ლი,­რო­მელ­საც­გარ­შე­მო­წყა­ლი­საზღ­ვ­რავს,­ ხო­ლო­ჰო­რი­ზონტს­თუ­კარ­გად­და­ვაკ­ვირ­დე­ბით­არ­გაგ­ვი­ჭირ­დე­ ბა­წყლის­შემ­ჩ­ნე­ვა.­სო­ლა­რი­სი­იდუ­მა­ლე­ბით­მო­ცუ­ლი­პლა­ნე­ტა­ა,­ რო­მე­ლიც­მთლი­ა­ნად­ერთ­უშ­ვე­ლე­ბელ­გო­ნი­ერ­ოკე­ა­ნეს­წარ­მო­ ად­გენს.­ რა­ უნ­და­ იყოს­ ამა­ზე­ უფ­რო­ და­მა­ინ­ტ­რი­გე­ბე­ლი­ უცხო­ ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ე­ბის­ აღ­მო­ჩე­ნით­ შეპყ­რო­ბი­ლი­ დე­და­მი­წე­ლე­ბის­თ­ ვის?­ ან­და,­ რა­ შე­იძ­ლე­ბა­ იყოს­ ამა­ზე­ უფ­რო­ სა­ში­ში­ მკვლე­ვა­რე­ ბის­თ­ვის,­რომ­ლებ­მაც­არ­იცი­ან,­რო­გორ­იკონ­ტაქ­ტონ­წყლის­ამ­ უმაღ­ლეს­ გონ­თან?­ სტა­ნის­ლავ­ ლე­მის­ „სოლარისი“­ მსოფ­ლიო­ ფან­ტას­ტი­კის­ უპი­რო­ბო­ შე­დევ­რი­ა,­ ხში­რად­ მას­ ფი­ლო­სო­ფი­ურ­ ფან­ტას­ტი­კა­დაც­ მო­იხ­სე­ნი­ე­ბენ,­ რაც,­ რა­ თქმა­ უნ­და,­ შე­უმ­ჩ­ნე­ვე­ ლი­ არ­ დარ­ჩე­ნია­ ან­დ­რეი­ ტარ­კოვ­ს­კის,­ რო­მელ­მაც­ 1972­ წელს­ თა­ვი­სი­ „სოლარისი“­ გა­და­ი­ღო.­ სტა­ნის­ლავ­ ლე­მის­ ნა­წარ­მო­ე­ბი­ კი­დევ­ერ­თხელ­მოხ­ვ­და­კი­ნო­მან­თა­ყუ­რადღე­ბის­ცენ­ტ­რ­ში,­სტი­ ვენ­სო­დერ­ბერ­გის­2002­წლის­ფილ­მის­წყა­ლო­ბით.

„ ც ი სფ ე რ ი მ თ ე ბ ი “ — რე ზ ო ჭე ი შ ვ ი ლ ი რო­გორც­მიხ­ვ­დით,­ტკბი­ლი­და­მშობ­ლი­უ­რი­ლუკ­მა­ბო­ლოს­თ­ ვის­ მო­ვი­ტო­ვე.­ შე­უძ­ლე­ბე­ლია­ ემო­ცი­ე­ბის­ გა­რე­შე­ ისა­უბ­რო­ ან­ წე­რო,­რო­ცა­საქ­მე­ქარ­თ­ვე­ლე­ბის­თ­ვის­ერ­თ­ერთ­უსაყ­ვარ­ლეს­ ნა­წარ­მო­ებს­ეხე­ბა,­ემო­ცი­ე­ბით­კი­„ცისფერ­მთებ­ზე“­ბევ­რი­რა­ მის­ და­წე­რაა­ შე­საძ­ლე­ბე­ლი.­ ესაა­ სის­ტე­მა,­ რო­მე­ლიც­ სამ­წუ­ ხა­როდ­ დღემ­დე­ აქ­ტუ­ა­ლუ­რი­ა,­ არამ­ხო­ლოდ­ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში.­ ესაა­ ამ­ბა­ვი­ ამ­ სის­ტე­მის­ აბ­სურ­დუ­ლო­ბის­ შე­სა­ხებ,­ რო­მე­ლიც­ გან­წი­რუ­ლია­და­სან­გ­რე­ვად.­რე­ზო­ჭე­იშ­ვი­ლის­ეს­უწყი­ნა­რი­და­ ამა­ვე­დროს­ერ­თ­ერ­თი­ყვე­ლა­ზე­კრი­ტი­კუ­ლი­ნა­წარ­მო­ე­ბი,­რაც­ კი­ და­წე­რი­ლა­ საბ­ჭო­თა­ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში,­ 1983­ წელს­ ელ­დარ­ შენ­გე­ლა­ი­ამ­ასე­ვე­შე­დევ­რულ­ფილ­მად­აქ­ცი­ა.­თა­ვად­რე­ზო­ჭე­ იშ­ვი­ლის­აზ­რით­კი,­„ეს­არ­იყო­თით­ქოს­კი­ნოს­მა­სა­ლა.­სხვას­ რომ­გა­და­ე­ღო,­შე­იძ­ლე­ბა­არა­ფე­რი­არ­გა­მოს­ვ­ლო­და...“­ჰო­და,­ ძა­ლი­ა­ნაც­კარ­გი,­სხვამ­რომ­არ­გა­და­ი­ღო­და­დღე­ი­სათ­ვის­შეგ­ ვიძ­ლია­ორი­თა­ნაბ­რად­შე­სა­ნიშ­ნა­ვი­ნა­წარ­მო­ე­ბით­დავ­ტ­კ­ბეთ. მაშ,­ჯერ­კი­დევ­არ­წა­გი­კითხავთ­კარ­გი­კი­ნო?­ [­ალექსანდრე­ლორთქიფანიძე­]

film

p r i ntსაოცარი ახალი სამყარო 108

[­ნი­კა­ესე­ბუა­]

აშ­შ­­ში­ კო­მიქ­სე­ბის­ ოქ­როს­ ხა­ნა­ XX­ სა­უ­კუ­ნის­ 40­50­ წლე­ბი­იყო.­Marvel­და­DC­კი­ბა­ზარ­ზე­ორი­უდი­დე­სი­მო­ თა­მა­შე,­რომ­ლებ­მაც­სამ­ყა­როს­„სუპერმენი“,­„ბეტმენი“,­ „სპაიდერმენი“,­ „იქს­ ადა­მი­ა­ნე­ბი“­ აჩუ­ქეს.­ რამ­დე­ნა­დაც­ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი­ იყო­ კო­მიქ­სე­ბი­ ბეჭ­დურ­ სამ­ყა­რო­ში,­ იმ­ დე­ნად­ წა­რუ­მა­ტე­ბე­ლი­ იყო­ მა­თი­ კი­ნო­ეკ­რა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი.­ 90­იანი­წლე­ბის­მი­წუ­რუ­ლამ­დე­კო­მიქ­სის­პერ­სო­ნა­ჟებ­ზე­ გა­და­ღე­ბუ­ლი­ ნა­მუ­შევ­რე­ბი,­ იშ­ვი­ა­თი­ გა­მო­ნაკ­ლი­სე­ბის­ გარ­და,­ან­ცუ­დი­იყო,­რო­მელ­საც­პირ­ველ­წყა­როს­თან­სა­ ერ­თო­ძა­ლი­ან­ცო­ტა­თუ­ჰქონ­და,­ან­იმ­დე­ნად­მდა­რე­ხა­ რის­ხის,­რომ­Youtube­ზე­მა­თი­ეპი­ზო­დე­ბის­ნახ­ვი­სას­ვერ­ ხვდე­ბო­დი,­ იუმო­რის­ტულ­ სკეტჩს­ უყუ­რებ­დი­ თუ­ მხატ­ვ­ რულ­ფილმს,­რო­მელ­საც­პრე­ტენ­ზია­ჰქონ­და­მა­ყუ­რე­ბე­ ლი,­კი­ნო­თე­ატ­რებ­ში­მი­ეყ­ვა­ნა. 90­იან­წლებ­ში,­რო­დე­საც­Marvel­მა­რამ­დე­ნი­მე­გმი­რის­ ეკ­რა­ნი­ზა­ცი­ის­ უფ­ლე­ბე­ბი­ გა­ყი­და,­ კი­ნო­კომ­პა­ნი­ე­ბი­ კო­ მიქ­სებ­ში­ დი­დი­ ფუ­ლის­ ჩა­დე­ბას­ ჯერ­ კი­დევ­ ერი­დე­ბოდ­ ნენ,­ნი­ა­დაგს­სინ­ჯავ­დ­ნენ.­სწო­რედ­ამ­დროს­ერ­თ­ერ­თი­ ასე­თი­ პრო­ექ­ტი­ სა­კულ­ტო­ კლა­სი­კად­ იქ­ცა­ –­ რა­ო­დენ­ უც­ნა­უ­რიც­­უნ­და­იყოს,­სა­უ­ბა­რია­სტი­ვენ­ნო­რინ­გ­ტო­ნის­ ფილ­მ­ზე­ „ბლეიდი“.­ 1998­ წელს­ ვამ­პი­რებ­ზე­ მო­ნა­დი­რე­ უეს­ლი­სნა­იპ­სის­პერ­სო­ნა­ჟი­კი­ნო­ში­კო­მიქ­სის­გმი­რე­ბის­ არ­მი­ას­შე­უძღ­ვა,­რომ­ლე­ბიც­დღეს­ჰო­ლი­ვუ­დის­სა­თა­ვე­ ში­იმ­ყო­ფე­ბი­ან­და­მე­ინ­ს­ტ­რიმ­კი­ნო­­ა­მინდს­ქმნი­ან.­

film

p r i nt


109

film

p r i nt


„ბლეიდს“,­„ადამიანი­ობო­ბა“­მოჰ­ყ­ვა,­შემ­დეგ­იყო­„ბეტმენი“,­ „სუპერმენი“,­„იქს­ადა­მი­ა­ნე­ბი“­და­„ფანტასტიკური­ოთხე­უ­ ლი“.­XXI­სა­უ­კუ­ნის­და­საწყი­სი­კო­მიქ­სე­ბის­ეკ­რა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის­ ეპო­ქად­იქ­ცა,­თუმ­ცა­რე­ვო­ლუ­ცია­Marvel­Studio­მ­მო­აწყო.

110

XXI­სა­უ­კუ­ნის­და­საწყის­ში­Marvel­მა­ამ­ბი­ცი­უ­რი­გა­დაწყ­ ვე­ტი­ლე­ბა­მი­ი­ღო.­კომ­პა­ნი­ის­უფ­რო­სებ­მა­სა­კუ­თა­რი­კი­ნო­ სამ­ყა­როს­შექ­მ­ნა­გა­დაწყ­ვი­ტეს­–­ად­გი­ლის,­სა­დაც­ათო­ბით­ სხვა­დას­ხ­ვა­ფილ­მი­და­პერ­სო­ნა­ჟი­გა­ერ­თი­ან­დე­ბო­და.­­პირ­ ვე­ლი­ნა­ბი­ჯი­2008­წელს­გა­მო­სუ­ლი­„რკინის­კა­ცი“­იყო,­რო­ მე­ლიც­მე­გა­ჰი­ტად­და­მარ­ვე­ლის­კი­ნო­სამ­ყა­როს­პირ­ვე­ლი­ ფა­ზის­პირ­ველ­ჭან­ჭი­კად­იქ­ცა.­ჯონ­ფავ­როს­ფილმს­მოჰ­ ყ­ვა­ ნა­მუ­შევ­რე­ბი­ ჰალ­კ­ზე,­ კა­პი­ტან­ ამე­რი­კა­სა­ და­ თორ­ზე,­ ამ­ პერ­სო­ნა­ჟებ­მა­ კი­ სა­ბო­ლო­ოდ­ „შურისმაძიებლებამდე“­ მიგ­ვიყ­ვა­ნეს.­ „შურისმაძიებლების“­ შე­მო­სა­ვალ­მა­ მხო­ ლოდ­ კი­ნო­თე­ატ­რე­ბი­დან­ გა­ყი­დუ­ლი­ ბი­ლე­თე­ბით­ მი­ლი­ არდ­ დო­ლარს­ გა­და­ა­ჭარ­ბა.­ Marvel­ის­ გეგ­მის­ პირ­ვე­ლი­ ფა­ზა­ უდი­დე­სი­ წარ­მა­ტე­ბით­ დას­რულ­და.­ პრო­დუ­სე­რი­ კე­ ვინ­ ფა­ი­გი­ და­ Marvel­ი­ ყვე­ლა­ კი­ნო­კომ­პა­ნი­ის­თ­ვის­ მი­სა­ ბაძ­ მა­გა­ლი­თად­ იქ­ცა.­ 2009­ წელსWalt­ Disney­მ­ Marvel­ი­ შეიძინა;­ ისე­ვე,­ რო­გორც­ Pixar­ის­ შემ­თხ­ვე­ვა­ში­ Disney­ მხო­ლოდ­ ერთ­ რა­მეს,­ დიდ­ შე­მო­სავ­ლებს­ ითხოვ­და.­ ამის­ გა­რან­ტი,­ფა­ი­გი­იყო. Marvel­ ­ის­ გეგ­მის­ პირ­ვე­ლი­ ფა­ზა­ უდი­დე­სი­ წარ­მა­ტე­ ბით­დას­რულ­და,­თუმ­ცა­ბევ­რი­მი­იჩ­ნევ­და,­რომ­კომ­პა­ნია­ სადღაც­ გა­ი­ჭე­დე­ბო­და,­ რო­მე­ლი­მე­ ფილ­მი­ გა­ქი­რა­ვე­ბა­ში­ ჩა­უ­ვარ­დე­ბო­და­და­სამ­ყა­რო,­რო­მე­ლიც­ასე­თი­სიფ­რ­თხი­ ლით­ იგე­ბო­და,­­ და­იმ­ს­ხ­ვრ ­ ე­ო­და.­ „შურისმაძიებლების“­ შემ­დეგ­გა­მო­სულ­მა­ფილ­მებ­მა­კი­სა­პი­რის­პი­რო­და­ამ­ტ­კი­ ცეს.­„გალაქტიკის­მცვე­ლე­ბი“­­ფილ­მია­ნაკ­ლე­ბად­ცნო­ბილ­ კო­მიქ­სის­გმი­რებ­ზე,­რო­მე­ლიც­2014­წლის­ზაფხუ­ლის­ჰი­ ტად­ იქ­ცა,­ იმა­ვე­ წელს­ გა­მო­სუ­ლი­ „კაპიტან­ ამე­რი­კას“­ გაგ­რ­ძე­ლე­ბამ­კრი­ტი­კო­სე­ბი­სა­და­მა­ყუ­რებ­ლის­გან­ძა­ლი­ ან­კარ­გი­შე­ფა­სე­ბე­ბი­და­იმ­სა­ხუ­რა;­„შურისმაძიებლები­2“­ კი­ წი­ნა­მორ­ბედს­ არ­ ჩა­მორ­ჩა­ და­ შემ­ქ­ნე­ლებს­ მი­ლი­არდ­ დო­ლარ­ზე­მე­ტი­მო­უ­ტა­ნა.­ კე­ვინ­ ფა­ი­გი­ ალ­ქი­მი­კო­სი­ გახ­და,­ რო­მელ­მაც­ ნე­ბის­ მი­ე­რი­ მე­ტა­ლის­ ოქ­როდ­ გა­დაქ­ცე­ვა­ ის­წავ­ლა.­­ ფა­ი­გის­ „ფორმულამ“­ სხვა­ კი­ნო­კომ­პა­ნი­ე­ბიც­ და­ა­ინ­ტე­რე­სა­ და­ დღეს­ ჰო­ლი­ვუდ­ში­ უმ­თავ­რე­სი­ ტრენ­დი­ კი­ნო­სამ­ყა­რო­ე­ ბის­შექ­მ­ნა­ა.­დის­ნე­ის­მსგავ­სად,­სხვა­კომ­პა­ნი­ე­ბიც­ცდი­ ლო­ბენ,­ სხვა­დას­ხ­ვა­ გმი­რი­ ერთ­ სამ­ყა­რო­ში­ გა­ა­ერ­თი­ა­ ნონ­და­M­a­r­v­e­l­ის­წარ­მა­ტე­ბის­ფორ­მუ­ლა,­სა­ხეც­ვ­ლი­ლი­ მე­თო­დე­ბით,­მაგ­რამ­იგი­ვე­წარ­მა­ტე­ბით­გა­ი­მე­ო­რონ.­ პირ­ვე­ლი­ ასე­თი­ კი­ნო­კომ­პა­ნია­ Warner­ Bros.­ გახ­და.­ WBDC­ის­ კო­მიქ­სე­ბის­ გმი­რე­ბის­ კი­ნო­სამ­ყა­როს­ შექ­მ­ნას­ ცდი­ლობ­ს­.­ თუ­ Marvel­ის­ კულ­მი­ნა­ცია­ რამ­დე­ნი­მე­ ფილ­

film

p r i nt


111

film

p r i nt


მის­ შემ­დეგ­ დად­გა­ ნა­მუ­შევ­რით­ „შურისმაძიებლები“,­ DC­ის­სამ­ყა­რო­პირ­და­პირ­დი­დი­აფეთ­ქე­ბით­იწყე­ბა­–­მო­ მა­ვალ­წელს­კი­ნო­ეკ­რა­ნებ­ზე­„ბეტმენი­სუ­პერ­მე­ნის­წი­ნა­ აღ­მ­დეგ“­ გა­მო­ვა.­ შემ­ქ­მ­ნე­ლე­ბის­ თქმით,­ მა­თი­ სამ­ყა­რო­ უფ­რო­ პირ­ქუ­ში­ და­ რე­ა­ლის­ტუ­რი­ იქ­ნე­ბა,­ ფილ­მ­ში­ ორ­ ყვე­ლა­სათ­ვის­ ცნო­ბი­ლი­ სუ­პერ­გ­მირ­თან­ ერ­თად­ კი­ კო­ მიქ­სე­ბის­სხვა­პერ­სო­ნა­ჟე­ბიც­გა­მოჩ­ნ­დე­ბი­ან,­რო­მელ­თაც­ შემ­დ­გომ­ში­სა­კუ­თა­რი­ფილ­მე­ბი­ექ­ნე­ბათ.­DC­ის­სა­კუ­თა­ რი­„შურისმაძიებლები“­ჰყავს­და­მას­„სამართლიანობის­ ლი­გა“­ ეწო­დე­ბა.­„­სა­მარ­თ­ლი­ა­ნო­ბის­ ლი­გა­ში“­ ბეტ­მე­ნი,­ სუ­პერ­მე­ნი,­ ფლე­ში,­ კი­ბორ­გი,­ ვან­დერ­ ვუ­მე­ნი,­ აკ­ვა­მე­ნი­ და­ სხვაგ­მი­რე­ბი­ არი­ან­ გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლე­ბი,­ რომ­ლე­ბიც­ ბო­რო­ტე­ბას­ერ­თი­ა­ნი­ძა­ლე­ბით­შე­ებ­რ­ძო­ლე­ბი­ან.­

112

ანა­ლო­გი­უ­რი­გეგ­მა­აქვს­20th­Century­Fox­ს,­რო­მე­ლიც­ „ფანტასტიკური­ოთხე­უ­ლი­სა“­და­„იქს­ადა­მი­ა­ნე­ბის“­კი­ ნო­ეკ­რა­ნი­ზა­ცი­ის­უფ­ლე­ბებს­ფლობს­და­მათ­ერთ­სამ­ყა­ რო­ში­ გა­ერ­თი­ა­ნე­ბას­ აპი­რებს.­ ახა­ლი­ „ფანტასტიკური­ ოთხე­უ­ლი“­უკ­ვე­გა­მო­ვი­და,­მო­მა­ვალ­წელს­„იქს­ადა­მი­ ა­ნე­ბის“­ახა­ლი­ტრი­ლო­გია­დას­რულ­დე­ბა.­გამ­ბიტ­ზე,­სა­ მუ­რავ­სა­და­დედ­პულ­ზე­ფილ­მე­ბიც­სულ­მა­ლე­იხი­ლავს­ დღის­სი­ნათ­ლეს,­ყვე­ლა­ერ­თად­კი­ჯერ­ჯე­რო­ბით­უც­ნობ­ პრო­ექ­ტ­ში­გა­ერ­თი­ან­დე­ბა.­ კო­მიქ­სე­ბის­ პერ­სო­ნა­ჟე­ბი­ არ­ ჰყავს­ Universal­ Studios,­ თუმ­ცა­ კომ­პა­ნი­ამ­ გა­მო­სა­ვა­ლი­ იპო­ვა­ და­ მონ­ს­ტ­რე­ბის­ კი­ნო­სამ­ყა­როს­ ქმნის.­ დრა­კუ­ლა,­ ფრან­კენ­შ­ტე­ი­ნის­ მონ­ ს­ტ­რი,­ მუ­მი­ა,­ ვან­ ჰელ­სინ­გი­ და­ მაქ­ცი­ებ­ზე­ ნა­მუ­შევ­რე­ ბი­ ერთ­ „ჭერქვეშ“­ გა­ერ­თი­ან­დე­ბი­ან­ და­ არ­ არის­ გა­მო­ რიცხუ­ლი­მა­თაც­სა­ერ­თო­პრო­ექ­ტ­ში­ამო­ყონ­თა­ვი.­ Disney­ მხო­ლოდ­ Marvel­ის­ წარ­მა­ტე­ბით­ არ­ კმა­ყო­ ფილ­დე­ბა­ და­ Star­ wars­ის­ სამ­ყა­როს­ შექ­მ­ნას­ და­ გა­ ფარ­თო­ე­ბას­ აპი­რებს.­ „ვარსკვლავური­ ომე­ბი:­ ძა­ლის­ გა­მოღ­ვი­ძე­ბა“,­ „ვარსკვლავური­ ომე­ბი:­ ეპი­ზო­დი­ VIII“,­ „ვარსკვლავური­ ომე­ბი:­ ეპი­ზო­დი­ IX“,­ „ვარსკვლავური­ ომე­ბის­ან­თო­ლო­გი­ა:­Rogue­One“­–­ეს­იმ­ფილ­მე­ბის­ჩა­ მო­ნათ­ვა­ლი­ა,­ რო­მე­ლიც­ ჯე­და­ებ­ზე,­ სით­ჰებ­სა­ და­ ლუ­კა­ სის­სხვა­ქმნი­ლე­ბებ­ზე­ახალ­ის­ტო­რი­ებს­მოგ­ვიყ­ვე­ბა­და­ ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვუ­რი­ომე­ბის­სამ­ყა­როს­კი­დევ­უფ­რო­მას­შ­ტა­ ბურს­გახ­დის.­ დღეს­ ჰო­ლი­ვუ­დი­ სამ­ყა­რო­ე­ბის­ შექ­მ­ნი­თაა­ და­კა­ვე­ბუ­ ლი.­ეს­ყვე­ლა­ფე­რი­საწყის­ეტაპ­ზეა­და­რთუ­ლი­სათ­ქ­მე­ ლი­ა,­რო­გო­რი­იქ­ნე­ბა­შემ­დე­გი­ფა­ზა.­Marvel­ი­გა­ჩე­რე­ბას­ არ­აპი­რებს­და­2019­წლის­ჩათ­ვ­ლით­გეგ­მე­ბი­და­ფილ­მე­ ბი­უკ­ვე­გა­წე­რი­ლი­აქვს.­სხვა­კი­ნო­კომ­პა­ნი­ებს­კი­წარ­მა­ ტე­ბუ­ლი­სტარ­ტის­იმე­დი­ღა­დარ­ჩე­ნი­ათ.­­⣿

film

p r i nt


~ ფ ეს ტი ვ ა ლ ი ~

113

film

p r i nt


114

film

p r i nt


­­ აქ­ვე­ა.­თბი­ლის­თან­ახ­ლოს.­იგო­ ეთს­გას­ც­დე­ბი­და­სა­ნამ­გო­რამ­დე­ მიხ­ვალ,­ცენ­ტ­რა­ლუ­რი­ტრა­სი­დან­ მარ­ჯ­ვ­ნივ­გა­და­უხ­ვევ.­მან­ქა­ნას­ გა­ა­ჩე­რე­ბენ.­თუ­არ­გჯე­რა,­დარ­წ­ მუნ­დე­ბი,­რომ­პი­რა­დო­ბის­მოწ­მო­ბა­ ბევ­რად­უნი­ვერ­სა­ლუ­რი­ა,­ვიდ­რე­ შე­ნი­არ­სე­ბო­ბა.­გზა­ხსნი­ლია­არა­ იმი­ტომ,­რომ­პულ­სი­რებ,­უფ­რო­ იმი­ტომ,­რომ­პლას­ტი­კუ­რი­ბა­რა­თი­ მო­გე­პო­ვე­ბა. ‒­რა­უნ­და­გა­ა­კე­თოთ­სკო­ლა­ში? ‒­კი­ნოჩ­ვე­ნე­ბე­ბი­გვექ­ნე­ბა.­დის­კუ­სი­ე­ ბი.­ბავ­შ­ვებს­უნ­და­ვე­ურ­თი­ერ­თო. ხრე­ში.­მტვე­რი.­გვერდს­ვუვ­ლი­ამ­ სიტყ­ვას­‒­ვას­წავ­ლო. ­­

film

[­თა­კო­კა­ლან­და­ძე­]

­­ კედ­ლი­დან­აძ­რო­ბენ­პა­ტა­რე­ბის­ნა­ხა­ ტებს­და­აკ­რა­ვენ­თეთრ­ზეწ­რებს.­ამას­ აკე­თე­ბენ­გო­გო­ნე­ბი.­ბი­ჭე­ბი­მუქ­ფარ­ დებს­ამაგ­რე­ბენ­ჭი­კარ­ტე­ბით.­სკო­ ლის­დი­რექ­ტორ­მა­პრო­ექ­ტო­რი­და­ დი­ნა­მი­კე­ბი­დაგ­ვახ­ვედ­რა.­ბავ­შ­ვებს­ მოს­წონთ­ქალ­ბა­ტო­ნი­იზა,­ყუ­რადღე­ ბი­ა­ნი­და­ენ­თუ­ზი­აზ­მით­სავ­სე­ქა­ლი. „ოქროს­ცი­ებ­­­ცხე­ლე­ბა“.­თამ­თა­ თავ­შე­უ­კა­ვებ­ლად­იცი­ნის. ‒­კი­დევ­ვნა­ხოთ­რა,­მასწ,­‒­მე­უბ­ ნე­ბა­თამ­თას­ტყუ­პის­ცა­ლი­ალე­კო.­ ალე­კო­16­წლის­იქ­ნე­ბა.­მკვრი­ვი,­ შეკ­რუ­ლი­და­ძა­ლი­ან­მოძ­რა­ვი­ბი­ჭი­ა.­ ერ­თხელ­ნა­ხირ­ში­წა­ვი­და­და­შემ­თხ­ ვე­ვით­რუ­სე­ბის­კონ­ტ­რო­ლი­რე­ბად­ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე­გა­და­ვი­და.­ატა­რეს,­ ატა­რეს­და­მა­ლე­ვე­და­აბ­რუ­ნეს­უსას­ ყიდ­ლოდ.­მასწ,­‒­მე­უბ­ნე­ბა­გულ­წ­რ­ ფე­ლად,­ირო­ნი­ის­გა­რე­შე. ან­თე­ბუ­ლე­ბი­არი­ან­ბავ­შ­ვე­ბი.­მი­ხა­რი­ა. ­­ ‒­ეგე­ე,­იქ.­თეთრ­კა­რავს­ხე­დავ? მან­ქა­ნე­ბის­სა­ბუ­რა­ვე­ბით­აწყო­ბილ­ სა­მა­ლავ­ში­დგას­ფორ­მი­ა­ნი­ბი­ჭი. ‒­ეგ­უკ­ვე­იმა­თი­ტე­რი­ტო­რი­ა­ა.­ იარა­ღი­ან­ბი­ჭებს­სა­უბ ­ ა­რი­ეკ­რ­ ძა­ლე­ბათ.­თვა­ლებ­ში­ვუ­ყუ­რებ.­ ეღი­მე­ბა­და­იმორ­ცხ­ვებს.­ბავ­შ­ვე­ბი­ ერ­თ­მა­ნეთს­დას­დე­ვენ­და­ფოთ­ლებს­ აყ­რი­ან.­წყალს­ვავ­სებთ.­ისევ­სკო­ ლა­ში­ვბრუნ­დე­ბით.

p r i nt

115

‒­„კომან­სა­ვა?“­‒­შო­რი­დან­მე­ კითხე­ბა­გე­ლა­და­მო­იჩ­ქა­რის,­რომ­ ბარ­გი­ჩა­მო­მარ­თ­ვას.­იხ­ვის­ჭუ­ჭუ­ლე­ ბი­ხმა­უ­რით­მოს­დე­ვენ.­ის­მის­ინ­და­ უ­რის­ჭუ­კე­ბის­წი­ა­ვი­და­ძაღ­ლე­ბის­ ყე­ფა.­ჩემ­თ­ვის­გან­კუთ­ვნ ­ ილ­სა­ძი­ნე­ ბელ­ში­მხვდე­ბა­„ჰერგოცის­ცო­ლი­ მა­ი­ა“.­გო­ი­ა.­გახ­დი­ლი­ვერ­სი­ა. მე­რი­კო­ბე­ბოს­სათ­ვა­ლეს­ძა­ლი­ან­ სქე­ლი­მი­ნე­ბი­აქვს.­ზა­უ­რა­პა­პა­ყუ­ რის­აპა­რატს­არ­იყე­ნებს.­ცოლ­­­ქ­მა­ რი­ისე­დაც­უგებს­ერ­თ­მა­ნეთს.­ისი­ნი­ არ­ჩხუ­ბო­ბენ,­უბ­რა­ლოდ,­ხმა­მაღ­ლა­ ლა­პა­რა­კო­ბენ­და­სა­უბ­რის­ბო­ლოს­ სულ­ეცი­ნე­ბათ.­ გე­ლა­მო­ხუ­ცებს­ეხ­მა­რე­ბა.­მი­წას­ ამუ­შა­ვე­ბენ,­სა­ქო­ნელს­უვ­ლი­ან­და­ სა­ოჯ ­ ა­ხო­მე­ურ­ნე­ო­ბას­უძღ­ვე­ბი­ან,­ ყვე­ლაფ­რის­მი­უ­ხე­და­ვად.­ იმის­მი­უ­ხე­და­ვად,­რომ­მი­წა­და­ხეთ­ ქი­ლი­ა.­სარ­წყა­ვი­წყა­ლი­არ­არის.­ სას­მელ­წყალს­დღე­ში­რამ­დენ­ ჯერ­მე­ური­კე­ბით­ეზი­დე­ბი­ან.­გა­ზის­ მი­ლე­ბი­მო­მა­ვალ­არ­ჩევ­ნე­ბამ­დე­სა­ მუ­ზე­უ­მო­ექ­ს­პო­ნა­ტე­ბი­ვით­ხელ­შე­ უ­ხებ­ლად­იდე­ბა.­სახ­ლე­ბის­გან­არც­ ისე­შორს.­

ხურვალეთის დღიურები


დევ­ნი­ლე­ბის­და­სახ­ლე­ბა­ში­ჩავ­ დი­ვართ,­რომ­იქა­უ­რებ­საც­გა­ვა­ გე­ბი­ნოთ­კი­ნოჩ­ვე­ნე­ბე­ბის­ამ­ბა­ვი.­ ძი­რი­თა­დად,­ცხინ­ვა­ლის­სოფ­ლე­ბი­ დან­‒­ქსუ­ი­სი­დან­და­თა­მა­რა­შე­ნი­დან­ არი­ან­წა­მო­სუ­ლე­ბი.­მე­ექ­ვ­სეკ­ლა­სე­ ლი­ჯო­ნი­ყვე­ლას­თა­ვის­ტრაქ­ტო­რი­ ვით­მო­თახ­თა­ხე­პა­ტა­რა­„პიკაპზე“­ გვსვამს­და­კო­ტე­ჯებს­შო­რის­გვა­ ტა­რებს.­მა­რი­ა­მის­თმა­ში,­ნი­ნი­კოს­ თვა­ლებ­ში,­ყვა­ვი­ლებ­ში­ღო­ბე­ე­ბის­ გას­წ­ვ­რივ,­ხე­ებ­ში,­სი­მინ­დის­ყა­ნებ­ში,­ ფო­ტო­ა­პა­რა­ტის­ობი­ექ­ტივ­ში­შე­მო­ დის­მზე­სა­ღა­მოს,­7­ის­ნა­ხე­ვარ­ზე.

116

­­ ბავ­შ­ვებ­მა­გა­დაწყ­ვი­ტეს,­რომ­თამ­თა­ ყვე­ლა­ზე­სა­ინ­ტე­რე­სო­პერ­სო­ნა­ჟი­ იქ­ნე­ბა­ფილ­მის­თ­ვის.­და­ხა­სი­ა­თე­ ბე­ბი­და­წე­რეს­და­ფო­ტო­კა­მე­რას­ ცო­ტა­თი­გა­უ­ში­ნა­ურ­დ­ნენ. „როდესაც­თამ­თა­ძა­ლი­ან­პა­ტა­რა­ იყო,­ღუ­მელ­ში­ბენ­ზი­ნი­შე­ას­ხა.­გაჩ­ ნ­და­ცეცხ­ლი.­თამ­თას­მთე­ლი­სა­ხე­ დაწ­ვა.­18­წლის­რომ­გახ­დე­ბა,­სა­ხის­ ოპე­რა­ცია­უნ­და­გა­ი­კე­თოს.­სკო­ლის­ დამ­თავ­რე­ბის­შემ­დეგ­სამ­ხედ­რო­აკა­ დე­მი­ა­ში­ჩა­ა­ბა­რებს­და­ქვე­ყა­ნას­ემ­ სა­ხუ­რე­ბა.­თამ­თა­ბევრ­ბიჭ­ზე­კარ­გად­ თა­მა­შობს­ფეხ­ბურთს.­ძა­ლი­ან­უნ­და­ ჭი­და­ო­ბა­ზე­შეს­ვ­ლა.­სახ­ლის­საქ­მე­ე­ ბი­ეზა­რე­ბა.­ცო­ტა­შა­რი­ა­ნი­ა.­უყ­ვარს­ ვაშ­ლი­და­შა­ვი­შო­კო­ლა­დი.­ძი­ლის­ წინ­უს­მენს­მძი­მე­როკს...“ თამ­თა­უბღ­ვერს­პო­ლი­ცი­ის­მან­ქა­ ნე­ბი­დან­გად­მო­კი­დე­ბულ­სამ­ხედ­ რო­ებს.­თა­ვის­მო­ვა­ლე­ო­ბად­მი­აჩ­ ნი­ა,­და­მიც­ვას­მა­თი­მზე­რის­გან.­ ყო­ველ­დი­ლას,­სკო­ლა­ში­წას­ვ­ლის­ წინ­ერ­თ­სა­და­ი­მა­ვე­ად­გი­ლას­ვიკ­ რი­ბე­ბით.­ბავ­შ­ვე­ბი­თვა­ლის­და­ხამ­ ხა­მე­ბა­ში­მი­ი­ტა­ცე­ბენ­ჩემს­ჩან­თებს­ და­ჯი­უ­ტად­მი­ყუ­რე­ბენ.­უფ­ლე­ბას­ ვკარ­გავ,­რა­მე­ვა­ტა­რო.

film

­­ ბევ­რად­მე­ტი­ყო­ფი­ლა­ად­რე.­სო­ ფელ­ში­არ­უკ­ვირთ.­მე­ვოგ­ნ­დე­ბი.­ ასე­თი­ჯან­სა­ღი­ხე­ე­ბის­რი­გი,­დი­დი­ ხა­ნი­ა,­აღარ­მი­ნა­ხავს.­ქა­რის­შე­უმ­ ჩ­ნე­ველ­მოძ­რა­ო­ბას­სხვა­თა­შო­რის­ აფიქ­სი­რებს­ვერ­ხ­ვის­კი­დუ­რა­ფო­ თო­ლი.­ ‒­აქ­წყა­ლი­იყო.­ვბა­ნა­ობ­დით­ხოლ­მე.­ ვდგა­ვართ­აუზის­კი­დეს­თან­და­ბა­ყა­ ყებს­ვაკ­ვირ­დე­ბით.­ ‒­გვე­ლი!­და­ი­ნა­ხეთ?­ყვი­რის­სან­დ­რო. კა­მე­რას­ვი­მარ­ჯ­ვებ.­ვე­ლო­დე­ბით,­ მაგ­რამ­აღარ­გა­მო­დის­სა­მა­ლა­ვი­დან.­ აქ­ვე­მი­ტო­ვე­ბუ­ლი­შე­ნო­ბა­ა.­კარს­ვა­ ჯან­ჯღა­რებთ.­მერ­ცხ­ლე­ბი­შე­დი­ან­და­ გა­მო­დი­ან.­ჩვენ­შევ­ნატ­რით.

ვხე­დავ,­გო­გო­ნე­ბი­თამ­თას­უთ­ვალ­ თ­ვა­ლე­ბენ.­ცდი­ლო­ბენ,­გან­მარ­ტო­ ე­ბის­დროს­გა­მო­ი­ჭი­რონ.­ნი­ნი­კო­ კა­მე­რას­მარ­თ­მევს­და­ჩურ­ჩუ­ლებს:­ „კლასშია,­მუ­სი­კა­აქვს­ჩარ­თუ­ლი­ და­სკა­მებ­ზე­იძი­ნებს.“ ნა­ხეს­მი­შა­კო­ბა­ხი­ძის­„მუსიკოსები“.­ სა­სა­ცი­ლოდ­ღი­ღი­ნე­ბენ­კარ­მე­ნის­ სუ­იტ ­ ას.­ აიტა­ცეს­მი­შა­მდი­ნა­რა­ძის­კომ­პო­ზი­ ცია­ნა­ნა­ჯა­ნე­ლი­ძის­ფილ­მის­თ­ვის­‒­ „ნეტავ,­იქ,­თე­ატ­რი­არის?!“.­ აიკ­ვი­ა­ტეს­ირაკ­ლი­ჩარ­კ­ვი­ა­ნის­ „გადმოვცურავ­ზღვას“,­რო­მე­ლიც­ გან­სა­კუთ­რე­ბით­შთამ­ბეჭ­და­ვად­გა­ ის­მა­ზა­ზა­ურუ­შა­ძის­„მანდარინების“­ ფი­ნა­ლის­და­ვარ­ს­კ­ვლ ­ ა­ვე­ბით­უხ­ვად­ გა­და­ჭე­დი­ლი­მუ­ქი­ლურ­ჯი­ცის­ფონ­ ზე.­მთე­ლი­სო­ფე­ლი­და­ეს­წ­რო­ღია­ ჩვე­ნე­ბას.­ეკ­რა­ნი­‒­სი­გა­რე­ტის­მოძ­ ვე­ლე­ბუ­ლი­სა­ბილ­ბორ­დე­რეკ­ლა­მის­ უკა­ნა­მხა­რე­‒­თეთ­რი­ბრე­ზენ­ტი­ უმას­პინ­ძ­ლო­სახ­ლის­აივან­ზე­გა­და­ კი­დეს­ბი­ჭებ­მა.

p r i nt


film

p r i nt

117

ერთ­სა­ათ­ზე­მეტ­ხანს­ვე­ლო­დე­ბით.­ პა­ტა­რებ­მა­სირ­ბი­ლი­და­წუ­წა­ო­ბა­ და­იწყეს.­ ‒­მასწ,­მე­მგო­ნი,­მო­ვი­და­‒­მო­ცუც­ ქ­ნულ­თითს­იშ­ვერს­ლი­ზი­კო. გი­ორ­გის­პო­ლი­ცი­ის­ეს­კორ­ტით­აცი­ ლე­ბენ­სკო­ლა­ში.­თვა­ლე­ბით­იცი­ნის.­ სა­ნამ­ბავ­შ­ვე­ბი­„გაღმა­ნა­პირს“­უყუ­ რე­ბენ,­სიცხით­და­ქან­ცუ­ლი­პო­ლი­ცი­ ე­ლე­ბი­სკო­ლის­ეზოს­მწვა­ნედ­შე­ღე­ ბილ­სკამ­ზე­სხე­დან­და­უხერ­ხუ­ლად­ ატ­რი­ა­ლე­ბენ­ავ­ტო­მა­ტებს.­ორი­კა­ცი.­ დის­კუ­სია­მხი­ა­რუ­ლი­და­სა­ინ­ტე­რე­ სო­გა­მო­ვი­და. ‒­თქვე­ნი­ყვე­ლა­ზე­აზ­რი­ა­ნი­ფილ­მი­ რო­მე­ლი­ა?­‒­კითხუ­ლობს­სან­დ­რო. ‒­მე­სა­ერ­თოდ­არ­მგო­ნი­ა,­რომ­ჩე­მი­ ფილ­მე­ბი­აზ­რი­ა­ნი­ა,­‒­წარ­ბ­შე­უხ­რე­ ლად­პა­სუ­ხობს­გი­ორ­გი. ბავ­შ­ვე­ბი­იცი­ნი­ან­და­სან­დ­როს­აშა­ ყი­რე­ბენ.

‒­ძა­ლი­ან­მოგ­ვე­ნატ­რე...­კაკ­ლის­ ძირ­ში...­კი,­ყვე­ლა­ნი­აქ­ვართ...­შენ­ რომ­თმის­სა­მაგ­რი­დაგ­რ­ჩა,­თამ­თა­ ხე­ლი­დან­არ­იხ­ს­ნის­.­.­.ჰ ­ ა?­ალე­კო­ ყვი­რის­რა­ღა­ცას...­ბი­ჭე­ბი­აღარ­გა­ მო­დი­ან...­რა­ვი­ცი,­მთე­ლი­დღე­ე­ბი­ რა­ღა­ცას­უყუ­რე­ბენ­კომ­პი­უ­ტერ­ში...­ გე­ლამ­მო­გი­კითხა...­ვარ­ს­კვ ­ ­ლა­ვე­ბი?­ კი,­აი,­მა­გი­და­ზე­ვწე­ვართ­და­ვუ­ყუ­ რებთ... მეც­გრძელ­სკამ­ზე­ვწე­ვარ.­რუს­თა­ ველ­ზე.­პარ­კ­ში.­ამ­პო­ზა­ში­არა­ლე­გი­ ტი­მუ­რია­იმა­ვე­ცის­ყუ­რე­ბა,­რო­მელ­ საც­„ჩემი­ბავ­შ­ვე­ბი“­ხურ­ვა­ლეთ­ში­ აკ­ვირ­დე­ბი­ან.­ისე­თი­ნოს­ტალ­გი­უ­რე­ ბი­არი­ან,­ვთხოვ,­მეც­არ­გა­მიმ­ძაფ­ რონ­სენ­ტი­მენ­ტე­ბი.­ ‒­შე­ხე­დეთ...­აქ­ვე­ხართ...­იმა­ვე­ მთვა­რის­ქვეშ...­რა­გა­ცი­ნებთ?...­ ერ­თი­ფილ­მია­ცა­ზე...­ვარ­წ­მუ­ნებ.­ კის­კი­სე­ბენ.­ტე­ლე­ფონს­ვთი­შავ. დაც­ვის­ბიჭ­მა­ჩა­მი­ა­რა­და­სა­ნამ­რა­ მეს­მეტყო­და,­წა­მოვ­ჯე­ქი. თბი­ლი­სი­არის­შორს.­თბი­ლი­სი­ არის­შორს.­თბი­ლი­სი­არის­შორს.


118

1001 რეცეპტი კინოზე ნანა ჯორჯაძისგან პატარა­ოთახი­სხვენში,­თვითმ­ ფრი­ნა­ვებით­–­ქაღალდის,­მუყაოსი,­ ხის,­ლითონის,­დაკიდული­ჭე­ რი­დან,­მიკრული­და­მიხატული­ კედლებზე...­კინორეჟისორს,­ნანა­ ჯორ­ჯაძეს­ბავშობიდან­უნდოდა­ მფრინავი­გამოსულიყო.­მეშვიდე­ კლასიდან­რეჟისორობა­გადაწყვიტა,­ მაგრამ­შემოქმედების­ძიება­ღრმა­ ბავშობიდან­იწყება,­მით­უფრო,­თუ­ ეს­ბავშობა­ისეთი­ჯადოსნური­და­ ფანტასმაგორიულია,­როგორსაც­ რეჟისორი­ჰყვება. ბედნიერი­და­თავისუფალი­ ბავშვობა­–­„სულ­ვხტუნაობდი­ მაღალი­სიმაღლიდან.­მერე­მივხვდი,­ ჩამოხტომა­კი­არ­მინდოდა,­იმ­ პროცესის­განცდა­მომწონდა,­სანამ­ ჰაერში­ვიყავი.­საოცარი­ბავშვობა­ მქონდა,­უბრალოდ­არაფერი­ხდებოდა­ ჩვენს­ოჯახში,­ყველაფერი­მაგიით­ იყო­შემოსილი,­ჯადოსნური­იყო.­ მიუხედავად­იმისა,­რომ­საკმაოდ­ მრავალფეროვანი­ცხოვრება­გავიარე,­ ჩემი­ფილმები­ბავშვობიდან­იღებენ­ საზრდოს.­ რეჟისორის­პირველი­პროფესია­ არქიტექტურაა.­შემდეგ­სარეჟისორო­ ფაკულტეტის­სტუდენტობა­ თეატრალურ­უნივერსიტეტში­და­

film

პირველივე­კურსიდან­დაწყებული­ პრაქტიკა.­ პრაქტიკა­–­„კინო­მარტო­თეორია­ არ­არის,­კინო­პრაქტიკაა.­ჩვენ­ ამ­პრაქტიკას­გავდიოდით­დიდ­ ხელოვანებთან­ერთად.­სცენარის­ დაწერიდან­ფილმის­გამოშვებამდე­ პროცესებში­ვიყავით­ჩართულები.­ გარდა­ამისა,­ყოველ­წელს­თავად­ ვიღებდით­სტუდენტურ­ნამუშევრებს­ და­სწავლის­დამთავრების­ შემდეგ,­მეტ­ნაკლებად­გვესმოდა­ კინოგადაღების­წვრილმანი­ თუ­მსხვილმანი­დეტალები.“­­ სტუდენტობა,­ეკრანის­წინ­ დაღამებული­დღეები­და­და­თე­ნე­ ბული­ღამეები­რეჟისორის­ფანტაზიის,­ შემეცნების­განუყოფელი­ნაწილია.­ ბევრი­ფილმის­ნახვა­–­„დიდი­ ოსტატების­ფილმებიდან­ ბევრს­სწავლობ.­კინო­ენის­ მრავალფეროვნებას,­სიუჟეტის­ მოყოლის­ხერხებს,­მონტაჟის­ მნიშვნელობას.­ეს­გაძლევს­ საშუალებას­შენი­ხედვა,­ენა­ და­სტილი,­შენი­ადგილი­იპოვო­ კინოხელოვნებაში.“­რეჟისორის­ აზრით,­სხვა­ყველაფერთან­ერთად­ მნიშვნელოვანი­კომპონენტია­ შემოქმედის­სინდისი.

p r i nt


~

ას ტ ე

film

მოაგროვე­ისტორიები­–­„კომფორტი­ მალე­მწყინდება;­როდესაც­ კომფორტულად­მოგზაურობ,­ძალიან­ ცოტა­რამ­ხდება­შენს­გარშემო,­ დაზღვეული­ხარ­მოულოდნელი­ სიტუაციებისგან,­ჩემთვის­კი­მთავარია­ ახალი­ემოცია,­თავგადასავალი,­ ისტორიები,­უცნობი­ადამიანები,­ ორიგინალური­აზროვნება.“­ რეჟისორს­სამყაროზე­დაკვირვება­ უნდა­შეეძლოს,­იმ­დეტალების­ დამახსოვრება,­რომელიც­სხვისთვის­ შეუმჩნეველი­რჩება.­პატარა­ ნიუანსებიდან­საერთო­სურათის­ შექმნა­და­სხვისთვის­გაზიარება­ უმნიშვნელოვანესი­თვისებაა.­ამ­ დროს­იბადება­მთავარი... შეამჩნიე­დეტალები­–­„შესაძლოა,­ დეტალი­ფილმთან­საერთოდ­არ­იყოს­ კავშირში,­მაგრამ­მაინც­მიმიყვანოს­ ფილმამდე,­ვინაიდან­დაბადა­აზრი,­ ემოცია,­აამუშავა­ფანტაზია.­ასე­მოხდა­ „რობინზონიადას“­შემთხვევაშიც­ –­როდესაც­ჰორიზონტზე­დავინახე­ სილუეტი,­როგორ­მიყვებოდა­ძროხას­ ხანშიშესული­ქალი­და­მის­კუდზე­ ეჭირა­ხელი.­ძროხას­ბრმა­ქალი­ მიჰყავდა­სახლში.­ფილმთან­ამ­კადრს­ არავითარი­კავშირი­არ­აქვს,­მაგრამ­ ამ­ნახატმა­მე­მომცა­ფილმი.“ დროთა­განმავლობაში­ყველაფერი­ მეხსიერებაში­ილექება­და­საჭირო­ მომენტში­ხელოვანის­შემოქმედებას­ მრავალფეროვან­თვალსაწიერს­ სთავაზობს.­მონტაჟი­გონებაში­და­ მონტაჟი­სამონტაჟო­მაგიდასთან­–­ის­

p r i nt

119

შემოქმედის­სინდისი­და­ ღირსება.­„რაც­უფრო­„ნიჭიერ­ პროდუქტს“­ქმნის­შემოქმედი,­ მით­უფრო­მნიშვნელოვანია­ მისი­კეთილსინდისიერება,­ პროფესიონალური­დამოკიდებულება­ საქმისადმი.­ეს­ისწავლება­ოჯახში,­ სკოლაში,­უნივერსიტეტში,­ ადამიანებთან­ურთიერთობისას.­ ნიჭიერი­შემომქმედი,­რომლისთვისაც­ კეთილშობილება,­ღირსება,­სინდისი­ აბსტრაქტული­მიზნებია­–­უფრო­ საშიშია,­ვიდრე­უნიჭო,­აშკარა­ ნაძირალა.­საჭიროა­ყოველმხრივი­ განათლება,­წიგნების­კითხვა,­ მოგზაურობა,­საინტერესო,­ ადამიანების­გარემოცვაში­ყოფნა,­ გარემოს­შეცნობა,­უამრავი­ისტო­რიის­ შეგროვება,­ყველაფრის­ჩაწერა.­ უნდა­გახდე­მოგზაური­–­„მსოფლიო­ კულტურას­შეგიძლია­სახლშიც­ გაეცნო,­თუმცა­თუ­მოგზაურობის­ შესაძლებლობა­არსებობს,­უნდა­ იმოგ­ზაურო.­მე­ბევრს­ვმოგზაურობდი­ ფეხით,­ავტოსტოპით,­ველოსიპედით,­ მოტოციკლით,­მაშინაც,­როდესაც­ საბჭოთა­კავშირიდან­გასვლის­ უფლება­არ­მქონდა.­ფეხით­მაქვს­ შემოვლილი­საქართველო,­საბჭოთა­ კავშირი­და­როცა­გზა­გამეხსნა,­ მთელი­მსოფლიო.­ყოველთვის­მინ­დო­ და­ყველაფერი­ჩემი­თვალით­მენახა.“ მოგზაურობა­უცხო­ადამიანების­ გაცნობისა­და­უამრავი­ისტორიისა­და­ ამბის­მოსმენის­შესაძლებლობაა;­იქცე­ კარგ­მსმენელად­–­ესეც­ხელოვნებაა.

ლ ას ი ~


120

~

ას ტ ე

პროცესია,­სადაც­რეჟისორს­დროისა­ და­სივრცის,­მოვლენების­საკუთარი­ ფანტაზიებით­გადაადგილება,­მართვა­ შეუძლია­. დაამონტაჟე­–­„კინო­სამონტაჟო­ მაგიდასთან­იბადება.­ეს­ის­პრო­ ფე­სიაა,­სადაც­მარტო­ინტუიცია­ ვერ­გიშველის.­ძალიან­ბევრი­ ფილმი,­საინტერესო­ხედვა­და­ კარგი­მსახიობი,­ცუდი­მონტაჟის­ გამო,­დაკარგულა.­კარგი­რეჟისორი­ მონტაჟის­პრინციპებში­აუცილებლად­ უნდა­ერკვეოდეს,­კარგად­უნდა­ ფლობდეს­მის­სპეციფიკას­და,­ რაც­მთავარია,­გაცნობიერებული­ უნდა­ჰქონდეს­მონტაჟის­როლი­და­ მნიშვნელობა.“­ ნანა­ჯორჯაძის­აზრით,­კინოს­ შექმნასთან­დაკავშირებული­ყველა­ პროცესი­რეჟისორმა­კარგად­უნდა­ იცოდეს,­შემოქმედებითი­გუნდის­ წევრებთან­მათ­ენაზე­საუბარი­უნდა­ შეეძლოს. იყავი­ჩართული­ყველა­პროცესში,­ გყავდეს­გუნდი­–­„საჭიროა­თუ­ არა­ამა­თუ­იმ­ეპიზოდში­მუსიკა?­ ხანდახან­სიჩუმე­ხომ­ყველაზე­ ძლიერი­მუსიკაა...­მუსიკის­ დრამატურგიას­კომპოზიტორთან­და­ ხმის­ოპერატორთან­ერთად­სწორედ­ რეჟისორი­განსაზღვრავს.­ჩართული­ ვარ­სცენარის­შექმნის­პროცესში,­ მუსიკაში,­დეკორაციაში,­გადაღებაში­ და­მონტაჟში;­ამიტომ­ძალიან­ მნიშვნელოვანია­ისეთი­გუნდი,­ ვისთანაც­კომფორტულად­შევძლებ­ მუშაობას.“ კინოს­გადასაღებად­საჭიროა­ მთავრობის­ხელშეწყობა­და­ დაფინანსება.­ეს­განაპირობებს­ ხარისხს­და­წარმატების­მოპოვების­ შანსების­ზრდას. დაფინანსება­–­„კინო­ძვირი­ სიამოვნებაა.­დაფინანსების­ საკითხებში­არასდროს­ვერევი,­ეს­ პროდუსერის­პროფესიაა.­თუმცა,­ დაფინანსებამდე­ფილმს­დიდი­გზა­ აქვს­გასავლელი­–­კარგი­სცენარი,­ რეჟისორი,­ოპერატორი,­მსახიობების­ საინტერესო­ანსამბლი.­სწორი­

film

ლ ას ი ~

დაფინანსების­გარეშე­ფილმის­ გადაღება­შეუძლებელია,­ეს­ლექსი­ არ­არის,­რომელსაც­მარტო­ნიჭი,­ ქაღალდი­და­ფანქარი­სჭირდება­ დასაფიქსირებლად,­გადამღები­ჯგუფი­ კი­დაახლოებით­60­ადამიანისგან­ შედგება.“ ნანა­ჯორჯაძე­კინოისტორიის­ მოყოლას­ჩანაწერებით­იწყებს:­რა­ სურს,­რომ­ფილმით­მოჰყვეს?­რა­ აღაფრთოვანებს?­რამ­იმოქმედა­ მასზე?­სწორედ­ასეთი­ჩანახატებით­ იწყება­მისი­ნებისმიერი­ფილმის­ დაბადება.­როდესაც­ისტორია­ იკვეთება,­იწყება­წერა.­გადასაღებ­ მოედანზე­გასული­კი­ყველაფერს­ ივიწყებს­–­რაც­უწერია,­რა­მო­ ნახაზიც­გაუკეთებია­და­მთავარს­–­ კინოტალღას­მიჰყვება.­მისი­ფილმები­ კამერის­მიღმა­მაშინ­იბადება,­როცა­ კამერა­უკვე­ჩართულია. იმპროვიზაცია­–­„გადასაღებ­ მოედანზე­ჩემთვის­მთავარია­ იმპროვიზაციის­საშუალება.­ სცენარიდან­და­ჩანახატებიდან­ მრჩება­მხოლოდ­უხეში­სტრუქტურა.­ რაც­უნდა­გასაკვირი­იყოს,­ჩემი­ მოთხოვნით,­მსახიობები­წინასწარ­ სცენარს­არ­კითხულობენ,­ამით­ თავს­ვიზღვევ­მათ­მიერ­წი­ნასწარ­ ჩამოყალიბებული­წარმო­სახვებისგან.­ მე­წუთიერი­და­წამიერი­რეაქცია­ მჭირდება,­სწორედ­ამიტომ,­სცენებს­ გადაღების­წინ,­საგრიმიოროში­ ეცნობიან.­ეს­ცოცხალი­პროცესია,­ ეს­არის­ნამდვილი­იმპროვიზაცია;­ ცხოვრებაც­ასეთი­მაქვს,­წინასწარ­ არასდროს­ვგეგმავ.“­ კინორეცეპტების­ნუსხა­უსასრუ­ლოდ­ შეიძლება­გაგრძელდეს...­­ 1001­წვრილმანითა­და­რეკვიზიტით­ სავსე­ჩემოდნები,­რომლებსაც­ რეჟისორი­წლებია­გადაღებებისთვის­ აგროვებს,­კიდევ­ბევრ­საინტერესო­ ისტორიას­ინახავს...­ [­მა­კა­კევ­ლიშ­ვი­ლი­]

p r i nt


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.