Page 1


201 4 OS CAR’ I N ARDI NDAN

201 3 ENI YIFI LMLER

OKUL FI LMLERI

YABANCI DI ZI LER


..

. I ÇI NDEKI LER

Fi l mKur gu’ dan Si nemanı nŞi i r s el Yol c ul uğu Si ne maKu l ü b ü

Os c ar ’ ı nAr dı ndan

Bahar Önde rY e ş i mKar aman İ r e mÇe r l i k

Okul Fi l ml er i Be di r hanBay ı r o ğ l u

J oys t i c kt enPat l amı şMı s ı r a Se l manÖz de mi r

DünyadaSi nema

Edanu rDö nme z Be t ü l Çı k r ı k c ı

Söz l ükt enSeç mel er

Mu s t af aDi k i c i Be r finAr s l an F u r k anNu r i Hi mme t Bi r antÖz e k

2 01 3 ’ ünEni yi Fi l ml er i Si ne mGü ne ş Mi z g i nYi ğ i t t e k i n

Mür ekk ept enPer deye Gö k s uEz i c i

El i mi z eYüz ümüz eDi z i Bul aş t ı İ r e mÇe r l i k

Yabanc ı Di z i l er Bü k r eKay

Ank etSonuç l ar ı

Edanu rDö nme z Be t ü l Çı k r ı k c ı Al p hanŞat ı r

Mevl anaAnadol uLi s es i

Si nemaMuc i z es i


Fi l i mKur gu’ dan

Bud e r g i ; k a l e mi n i ne h l i o l ma ki ç i nu ğ r a ş t ab u l u n a na c e mi ö ğ r e n c i e k i b i n i ni l kt e c r ü b e s i d i r . Bun e d e n l ee k s i k l e r i mi z , h a t a l a r ı mı zk a r ş ı s ı n d a ö n c e l i k l eh o ş g ö r ü n ü z es ı ğ ı n ı y o r , s o n r a s ı n d ay a k l a ş ı kb i r y ı l l ı k ç a l ı ş ma l a r ı mı z d ab i z ec e s a r e t v eg ü çv e r e nd e ğ e r l i h o c a l a r ı mı zv e i d a r e c i l e r i mi z et e ş e k k ü r l e r i mi z i i l e t i y o r u z .

Bud e r g i n i nh e r s a y f a s ı n d af a r k l ı b i r e k i pa r k a d a ş ı mı ne me ğ iv a r . A ma c ı mı z s aa y n ı ; g e n ç l e r i nt e r c i ğ i n i np o p ü l e rs i n e ma d a ny a n ao l ma s ı n a k a r ş ı l ı k , s a n a t s i n e ma s ı n ı nd ai n s a nv ed a v r a n ı ş l a r ı ü z e r i n d e k i e t k i s i n i g ö s t e r e b i l me k . E ğ e r k i , d e r g i mi z i ns a y f a l a r ı n ı ç e v i r i r k e nb u r n u n u z at a z e p a t l a mı şmı s ı r k o k u s ug e l i y o r s a ; k a l e mi mi z i nh a k k ı y l aa ma c ı mı z au l a ş t ı k d e me k t i r . Buz a ma nz a r f ı b o y u n c ay e r i g e l d i e l i mi za y a ğ ı mı z ad o l a n d ı ,y e r i g e l d i g e v ş e k l i k t es ı n ı r t a n ı ma d ı k , y e r i g e l d i b e y i nf ı r t ı n a s ı o l u ş t u r d u ka ma k a h k a h a mı zh i çe k s i ko l ma d ı .

T o p l u mu ne nö n e ml i g ü ç l e r i n d e no l a nme d y a y ı k u l l a n a r a k , b u g ü n s e s i mi z i s i z l e r ed u y u r u y o r u z . Si n e mar e a l i t e s i n i d e ğ i ş t i r me y i u ma r k e n ; b u n uk i mi z a ma ns i n e mas a l o n l a r ı n d a k i mu c i z e y i a n l a t a r a k , k i mi z a ma n f i l ml e r i b i r ş e r i t g i b i ö n ü n ü z es e r e r e k , k i mi z a ma n s as i z i ş a ş ı r t a c a k b i l g i l e r ey a z ı l a r ı mı z d ay e r v e r e r e kd e r g i mi z i t a ma ml a d ı k .

Uma r ı zs i n e mab i l e t i n i z l ea r a n ı z d a k i k ö p r üo l u r u zv ey i n eu ma r ı zk i s i n e mas a l o n u n d a k i g e n çh a r e k e t i n i ns e s i v en i y e t i o l u r u z . Ke y i f l i o k u ma l a r . Bi r s o n r a k i d e r g i d eg ö r ü ş me kü z e r e …


h a y a t l a r ı n d ah e rg ü nş a h i to l d u k l a r ıg ö r ü n t ü l e r ii z l e me ka d ı n a s i n e mas a l o n l a r ı n ag e l me y e c e ğ i n id ü ş ü n e nv eb un e d e n l es i n e ma n ı n b i rg e l e c e ğ io l d u ğ u n ai n a n ma y a nYe d i n c iSa n a tt u t k u n l a r ı n ı n i md a d ı n aAme r i k a ’ d a nEd wi nPo r t e ry e t i ş t i . Li f eo fa nAme r i c a n Fi r e ma na d l ıf i l mi n d ei l kk e zk u r g u y uk u l l a n a r a ks e y i r c i l e r i nü z e r i n d ey e n ib i rş a ş k ı n l ı kr ü z g a r ıe s t i r i r k e n, f a r k ı n d ao l ma d a nYe n i Dü n y a ’ y ad a v e te t t i ğ is o ng ö ç me n i nAme r i k a ’ y ıi s t i l ae t me s i n e v e s i l eo l mu ş t u . Bui s t i l a n ı ng e l e c e k t ek is o n u c u n u nHo l l y wo o d o l a c a ğ ı n ıoz a ma n l a rk i ms eb i l mi y o r d u . Si n e ma n ı ng e l i ş i mia r t ı k k o n t r o le d i l e me zo l mu ş t u . Ge r e ka l ts ı n ı f ı nu c u ze ğ l e n c ea r a c ı g e r e kd ee g e me no t o r i t e l e r i np r o p a g a n d as i l a h ıo l a r a ks ü r e k l ig ü n d e md ek a l ma y ıb a ş a r d ı . Si n e ma n ı nb ü t ü nd ü n y a y ık a s ı pk a v u r d u ğ u b ud ö n e md es i n e maü l k e mi z d ema a l e s e fa y n ıd e r e c e d ek e n d i n ey e r b u l a ma d ı . 1 9 5 0 ’ l e r ek a d a rMu h s i nEr t u ğ r u ly ö n e t i mi n d e k it i y a t r o o y u n c u l a r ı n ı no r t a y aç ı k a r d ı ğ ıf i l ml e r l es i n e ma y at u t u n maç a b a l a r ı v a r d ı . Ti y a t r oe s e r l e r i n i ny ad ar o ma n l a r ı nb e y a z p e r d e y e u y a r l a n ma s ı n d a nö t e y eg e ç me y e nb ui y in i y e t l iç a l ı ş ma l a rs i n e ma y a y e n i l i kk a t ma k t a nu z a k , ş a ş k ı n l ı kd u y g u s uo l u ş t u r ma k t a ni s ef e r s a h f e r s a hö t e y d i . So n r a s ı n d aYe n iSi n e ma , Ha l k ı nSi n e ma s ıv e Ye ş i l ç a md e r k e nd ü n y as i n e ma s ı n ak a t k ı d ab u l u n a ma s a kd a , k e n d i mi z eö z g üb i rs i n e mad i l io l u ş t u r ma y ab a ş l a mı ş t ı k . Si n e ma mı z ı n y e n i d e nd u r a k l a mad ö n e mi n eg i r d i ğ is ı r a d ai md a d aDe r v i şZa i m’ i n Ta b u t t aRö v a ş a t a ’ s ıg i r d iv ey e n ib i rd ö n e mi ni l ks a y f a l a r ıa ç ı l mı ş o l d u . Ye ş i l ç a m’ ı nİ s t a n b u la l g ı s ı n ıt e r s y ü ze d e nZa i m, ş e h r i ng e r ç e k y ü z ü n üg ö z l e rö n ü n es e r e r e k ;s i n e ma mı z d ay e n ia r a y ı ş l a ri ç i nb i r a n d ac e s a r e tö r n e ğ ih a l i n eg e l mi ş t i . 9 0 ’ l ıy ı l l a r ı no r t a s ı n d a g e r ç e k l e ş e nb ug e l i ş me l e r e ;f ı s ı l t ır e k l a mı y l a , k u l a k t a nk u l a ğ a y a y ı l a nt a v s i y e l e rs a y e s i n d eg i ş er e k o r l a r ık ı r a nEş k ı y a ’ n ı nb a ş a r ı s ı d ae k l e n i n c es i n e ma mı z ıy e n ib i rş a ş k ı n l ı kh a l ia l mı ş t ı .Şua n d a , b u s o nd ö n e mi ni ç e r i s i n d emi y i zy o k s ay e n ib i rk u ş a ğ ı ns i n e ma t u t k u n l a r ımı y ı zk e s t i r me kz o r , z a t e nb ı r a k a l ı mb u n u nd e r d i n e s i n e mat a r i h ç i l e r id ü ş s ü n . An c a kk e s i no l a nb i rş e yv a r ;od a , s i n e ma n ı ni l kg ü n l e r d e nb e r iü r e t t i ğ if i l ml e r l es e b e po l d u ğ u ş a ş k ı n l ı kd u y g u s u n a ,ü l k e mi z d es i n e ma y ak a r ş ıs e r g i l e d i ğ i mi zt u t u ml as e b e po l ma k t a y ı z . Si n e mad e r g i l e r i n i nb i r e rb i r e rk a p a n d ı ğ ı , s i n e mas a l o n l a r ı n ı nAVM’ l e r i nb i ru z a n t ı s ıo l a r a ka l g ı l a n d ı ğ ı , ç i ç e k l ik a r t l a r ı n ı zo l ma d ı ğ ı n d af e s t i v a l l e r d e ni s t e d i ğ i n i zf i l meb i l e t a l ma n ı nn e r e d e y s ei mk a n s ı zo l d u ğ ub i rd ö n e mi nş a h i t l e r io l a r a k , y a ş a d ı ğ ı mı zş a ş k ı n l ı kt a r i fe d i l e me zn i t e l i k t e . Si n e ma n ı n , p o p ü l e r k ü l t ü r ü nb i re ğ l e n c ea r a c ıo l a r a ka l g ı l a n d ı ğ ıb ud ö n e md eo k u l u mu z u nSi n e maKu l ü b üo l a r a kb i z l e rd es i n e maa d ı n ab i rş e y l e ry a p ma k i s t e d i k .Si n e ma n ı nb i re ğ l e n c ea r a c ı n d a nö t eo l d u ğ u n ua n l a t ma k a d ı n ab i l g ie k s i k l i ğ i mi z ev et e c r ü b e s i z l i ğ i mi z er a ğ me ns a n a t s i n e ma s ıv ep o p ü l e rs i n e maa r a s ı n d ab i rk ö p r üo l u ş t u r ma kg i b i z o r l ub i rg ö r e v iü s t l e n d i k . Na s ı lk iTa b u t t aRö v a ş a t av eEş k ı y aa y r ı k u l v a r l a r d ao l s a l a rd ab i r b i r i n d e na y r ıd ü ş ü n ü l e me z s e , s a n a t s i n e ma s ı n ı nv ep o p ü l e rs i n e ma n ı nd ae t l et ı r n a kg i b ia y r ı l ma zb i r b ü t ü no l d u ğ ud u s t u r u n d a ny o l aç ı k a r a kd ü z e n l io l a r a ks i z l e r l e b u l u ş man i y e t i n d e y i z .

SI NEMA KULÜBÜ


Raki pl er i neal acaködül bı r akmayanGr avi t yi s e;“Enİ yi Yönet men” ,“Enİ yi Gör ünt ü Yönet meni ” ,“Enİ yi Müz i k” ,“En İ yi Gör s el Ef ekt ” ,“Enİ yi Kur gu” , “Enİ yi S esMi ks aj ı ”ve“Enİ yi S es Kur gus u”dal l ar ı ndaödül el ayı k gör ül dü.Bi ras t r onot unhayat t a kal maçabal ar ı nı ger i l i ml i , heyecanl ı veol dukçaet ki l eyi ci bi rbi çi mdeekr anat aş ı mı ş .Hem s ı kmayacakhem des ı r adı ş ı kur gus uyl auz uns ür eakı l l ar dan çı kmayacakbut ürf i l ml er i ,beyaz per dededahas ı kgör meyi umut edi yor uz .


CoenKar deş l ermüz i ği veçar es i z l i ği yl ebaş baş akal mı şL l ewyn’ i nbaş ı ndangeçen ol ayl ar ı anl at an“İ ns i deL l ewynDavi s ”i ncebi r mi z ahvemüz i kl es ar mal anmı şduyar l ı bi r öykü.“Enİ yi F i l m”dal ı ndaadaygös t er i l mes e deHol l ywood’ unenbaş ar ı l ı yönet menl er i ndenCoenKar deş l er2013’ t edeet ki l eyi ci bi r f i l mei mz al ar ı nı at t ı l ar .


Anket sonuรงlari


FilimKurgu  
FilimKurgu  

Sinema hakkında güncel yazılar / Mevlana Anadolu Lisesi Sinema Kulübü

Advertisement