Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning

Page 1

DANSKERNES SVØMMEDUELIGHED, LIVREDNINGSMÆSSIGE FÆRDIGHEDER OG HOLDNINGER TIL SVØMNING


Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning. Udarbejdet af Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring for Dansk Svømmeunion & TrygFonden April 2016


INDHOLD

02 Resumé 03 Indledning 04

Gennemgang af resultater

04 Befolkningsundersøgelse 04 Holdning til vigtigheden af at lære svømning/livredning 04 Hvor stor en andel er svømmeduelige? 07 Fortrolighed og tryghed med vand 08 Hvor/hvornår lærte man at svømme? 11 Forældreundersøgelse 11 Holdning til vigtigheden af at lære svømning/livredning 13 Tilfredshed med børnenes svømmeundervisning 14 Børneundersøgelse 14 Klarlægning af svømmeduelighed og svømmefærdigheder 15 Hvornår lærte man at svømme? 19 Fortrolighed og tryghed med vand 20 Hvor lærte man at svømme? 23 Konklusioner 24 Metoder 24 Befolkningsundersøgelsen 24 Forældreundersøgelsen 24 Børneundersøgelsen 25 Definition af svømmeduelighed 25 Referencer

1


RESUMÉ

På opdrag fra Dansk Svømmeunion kortlægger denne rapport danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning. Undersøgelsen er udarbejdet af analysefirmaet YouGov i september 2014, mens denne sammenfatning er gennemarbejdet af Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (www.fiibl.dk). Undersøgelsen består af tre delundersøgelser foretaget som webbaserede spørgeskemaer: 1. En befolkningsundersøgelse blandt 3208 danskere i alderen 18-74 år. 2. En forældreundersøgelse blandt 1007 danskere med børn i alderen 5-24 år. 3. En børneundersøgelse blandt 1661 børn i alderen 7-14 år. Der har deltaget minimum 200 børn på hvert alderstrin fra 7-14 år. Overordnet viser undersøgelsen at: • • • • • • •

De danske voksne er meget bevidste omkring svømning, og mere end 9 ud af 10 voksne tilkendegiver, at det er vigtigt at lære at svømme. Kun 51 % af den danske befolkning i alderen 18-74 år er at betragte som svømmeduelig. 35 % kan betragtes som ikke-svømmeduelige. Generelt falder svømmeduelighed med alderen. Hos børnene i aldersgruppen 7-14 år kan 51 % kategoriseres som ikke-svømmeduelige. Kun 39 % kategoriseres som svømmeduelige. Et meget væsentligt fund er, at svømmekompetencer tilsyneladende går i arv. Er ens mor/og eller far svømmeduelige er der større sandsynlighed for selv at blive det. Børn lærer at svømme i en relativ tidlig alder. 90 % af de børn der angiver at kunne svømme uden hjælpemidler har lært at svømme inden de fylder 10 år. Hvor hovedparten af befolkningen tidligere lærte at svømme i skolen ser vi, at nutidens børn i højere grad lærer at svømme i en svømmeklub og at de børn, der har lært at svømme i en svømmeklub i højere grad er svømmeduelige. Cirka en fjerdedel af børnene rapporterer, at de ikke får tilbudt svømmeundervisning i skolen. Svømning i skolen er primært placeret på 4. eller 5. klassetrin.

2


INDLEDNING

Svømmekompetencer er associeret med antallet af drukneulykker blandt både børn og voksne (Yang, Nong et al. 2007, Brenner, Taneja et al. 2009, Rahman, Rahman et al. 2011). Danmark har en relativ lang kyststrækning, som blandt andet medvirker til, at en stor del af danskernes arbejds- og fritidsliv tilbringes i og omkring søer, havne, strande og havet. Der er ligeledes i Danmark rig mulighed for at benytte et bredt udvalg af indendørs vandidrætsfaciliteter. I Danmark har vi længe haft en stærk tradition for at tilbyde svømmeundervisning i skolen, ligesom en relativ stor andel af danskere kan betegnes som svømmeduelige (Svømmeunion, 2007). Derfor er det vigtigt at kende til danskernes svømmekompetencer og hvordan disse tilegnes, for at kunne sikre en opretholdelse af det nødvendige høje niveau. Den seneste undersøgelse af danskernes svømmeduelighed blev foretaget i 2007 af Epinion. Denne undersøgelse bestod af en befolkningsundersøgelse, en forældreundersøgelse og en børneundersøgelse. Formålet med den aktuelle undersøgelse (YouGov, 2014) er at afdække befolkningens svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder samt holdninger til svømning. Disse forhold søges afdækket for hhv. børn, forældre og den brede befolkning ved hjælp af selvrapportering. Mere specifikt søges der klarlægning og svar på følgende emner og spørgsmål: For befolkningen • Holdning til vigtigheden af at lære svømning/livredning • Hvor stor en andel er svømmeduelige • Fortrolighed og tryghed med vand • Hvor/hvornår lærte man at svømme For forældre • Holdning til vigtigheden af at lære at svømme/livrede • Tilfredshed med børnenes svømmeundervisning For børn • Klarlægning af svømmeduelighed og svømmefærdigheder • Fortrolighed og tryghed med vand • Hvor/hvornår lærte man at svømme

3


GENNEMGANG AF RESULTATER

Befolkningsundersøgelse Befolkningsundersøgelsen har til formål at afdække befolkningens svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder samt holdninger til svømning. Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 3208 personer i alderen 18-74 år. Helt overordnet opfatter danskerne, at kunne svømme som en vigtig ting. Dog betragtes 35 % af de voksne danskere som værende ikke-svømmeduelige. Om man er svømmeduelig eller ej er påvirket af faktorer, som alder, uddannelsesniveau og køn og hvorvidt forældrene var/er svømmeduelige. Der er en tendens til, at yngre voksne (fra 18 år) er mere svømmeduelige end andre. Det kan blandt andet skyldes, at den generelle fysiske kapacitet daler i løbet af livet. Holdning til vigtigheden af at lære svømning/livredning Af nedenstående graf fremgår det, at 91 % af den adspurgte befolkning synes det er vigtigt eller meget vigtigt, at man kan svømme. Der ses en lille kønsmæssig forskel.

Sp. 5 Hvor vigtigt er det at kunne svømme? (Kilde: YouGov, 2014:5) Befolkning (n=3208)

Kvinde (n=1603)

Mand (n=1605)

0%

10%

20%

Meget vigtigt [4]

30% Vigtigt [3]

40%

50% Mindre vigtigt [2]

60%

70% Slet ikke vigtigt [1]

80%

90%

100%

Ved ikke

Hvor stor en andel er svømmeduelige? Fordelt på alder Et af undersøgelsens helt centrale punkter er netop at kortlægge danskernes svømmeduelighed. Generelt kan 35 % af de danske voksne mellem 18 og 74 år betegnes som ikke-svømmeduelige. Disse tal dækker over nogle signifikante aldersforskelle. Som illustreret i grafen på side 5 falder svømmedueligheden i takt med alderen. Således ser vi, at det er 34 % af gruppen over 65 år, der rapporterer at være svømmeduelige, hvorimod det blandt de 18-34 årige er 57 %.

4


Samtidig udviser ved ikke gruppen en mindre forsigtig adfærd på stranden end gruppen der kategoriseres som ikke svømmeduelige (Kilde: YouGov, 2014:8). 70% 60%

56%

51%

50% 40%

60%

57%

42%

45%

35%

34%

30%

27%

20%

26% 14%

14%

14%

13%

10%

10% 0%

Total

18-34 år

35-49 år

50-64 år

Svømmeduelige

Ikke svømmeduelige

65-74 år

Ved ikke

Fordelt på køn Endnu et parameter der har betydning for svømmedueligheden er kønnet. Flere mænd (56 %) end kvinder (47 %) rapporterer, at de er svømmeduelige. Det er dog tidligere påvist, at mænd i højere grad end kvinder har tendens til at overestimere deres svømmekompetencer (Moran, Stallman et al. 2012). Forskellen kan derfor forventes, at være en smule mindre end rapporteret her (Kilde: YouGov, 2014:9). 60%

56%

50%

47% 38%

40% 32% 30% 20%

15%

13% 10% 0%

Mand

Kvinde Svømmeduelige

Ikke svømmeduelige

5

Ved ikke


Fordelt på uddannelsesniveau Udover alder og køn har uddannelsesniveau en betydning for svømmedueligheden. Således ser vi, at der er en signifikant højere del af dem med en længere uddannelse, der er svømmeduelige. 58 % af befolkningen med en mellemlang eller lang videregående uddannelse er svømmeduelige. Blandt dem med en Grund-/folkeskole/Almengymnasial uddannelse, som højeste uddannelse, er det derimod 48 %, der er svømmeduelige (Kilde: YouGov, 2014:9). 70% 60% 50%

58% 48%

45%

40%

40%

36%

31%

30% 20%

17%

15%

11%

10% 0%

Svømmeduelig

Ikke svømmeduelig

Ved ikke

Grund-/folkeskole/Almengymnasiel uddannelse (studentereksamen/HF)/Erhvervsgymnasiel uddannelse (HH/HTX/HHX) Erhvervsfaglig uddannelse/Kort videregående uddannelse under 3 år Mellemlang videregående uddannelse 3-4 år/Lang videregående uddannelse 5 år eller mere/Forskeruddannelse (f.eks. PhD)

Tendens til at svømmefærdigheder går i arv Som det fremgår af graferne nedenfor er der en tydelig sammenhæng ift. om ens mor og/eller far er/har været svømmeduelig, og hvorvidt man selv er svømmeduelig. Således ser vi en overvægt af svømmeduelige blandt den del af befolkningen, der vurderer at deres mor/og eller far var/er svømmeduelige. Samlet betragtes 35 % af den voksne befolkning som ikke-svømmeduelige, 51 % betragtes som svømmeduelige og 14 % ved ikke (Kilde: YouGov, 2014:11). 70% 60% Mor

50%

Far 40% 30%

Ved ikke (14 %) Ikke svømmeduelige (35 %)

20% 10% 0%

Total

Svømmeduelige

Ikke svømmeduelige

Ved ikke

6

Svømmeduelige (51 %)


Fortrolighed og tryghed med vand Hvor mange er hhv. trygge og utrygge ved vand Generelt er den danske befolkning relativt fortrolig med vand og oplever at være vandtilvænnet. Befolkningen rapporterer at besidde en del forskellige færdigheder i vand relateret til tryghed og vandtilvænning, som det fremgår af nedenstående graf. Kun 9 % af befolkningen mener ikke at besidde nogle af de nævnte færdigheder. 100%

Sp. 7 Hvad kan du af følgende færdigheder i vand? (Kilde: YouGov, 2014:17)

90% 80%

82%

79%

76%

70%

67%

60%

57%

50% 40% 30% 20% 10%

9%

0%

Tør at få hovedet under vand

Kan flyde

Tør at hoppe i vandet fra bassinkanten

Tør at have åbne øjne under vand

Kan slå en kolbøtte i vand

Ingen af disse

Befolkning (n=3208)

Adfærd ved badestrand I undersøgelsen spørger vi til, hvorvidt man går i vandet, når man er ved badestranden om sommeren. Dette spørgsmål er holdt op imod spørgsmålet om, hvor sikker en svømmer man vil betegne sig selv som. Ser man på andelen af usikre svømmere (personer der i mindre grad eller slet ikke vil betegne sig som en sikker svømmer) ser vi, at mænd i højere grad er risikovillige. Som grafen på side 8 viser, svømmer 26 % af mændene, hvor de ikke kan bunde på trods af, at de har mangelfulde svømmekundskaber (Kilde: YouGov, 2014:18). I relation til ”nær” drukne-situationer er der 23 % af kvinder og 21 % af mænd, som rapporterer at have oplevet en situation hvor vedkommende var ”tæt på at drukne, så du blev rigtig bange” (Kilde: YouGov, 2014:19)

7


70% 60%

58%

Total - usikre svømmere - i mindre grad eller slet ikke en sikker svømmer

60%

Mænd - usikre svømmere - i mindre grad eller slet ikke en sikker svømmer

57%

50%

Kvinder - usikre svømmere - i mindre grad eller slet ikke en sikker svømmer

40%

30%

29%

26% 20%

25% 20%

18% 13%

11%

10%

14% 9%

0%

Ja, jeg svømmer også på steder, jeg ikke kan bunde

Ja, jeg svømmer, men kun hvor jeg kan bunde

Ja, jeg sopper

Nej, jeg går slet ikke i vandet

Hvor/hvornår lærte man at svømme? Alder I undersøgelsen har vi spurgt den del af befolkningen, der kan svømme uden hjælpemidler (ikke nødvendigvis svømmeduelige1), hvornår de lærte at svømme. Som det fremgår nedenfor lærte de fleste at svømme omkring 10-års-alderen. 50%

48%

47%

48%

Sp. 45 Hvor gammel var du cirka, da du lærte at svømme? (Kilde: YouGov, 2014:17)

40%

Base: Kan du svømme uden hjælpemidler?

30%

24%

25%

24%

20%

17%

18% 15%

10%

6%

7%

5% 2% 2% 2%

2%

3%

2%

0%

Under 4 år

4-6 år Befolkning (n=2868)

7-10 år

11-14 år

Kvinde (n=1425)

15-19 år

Over 20 år

Mand (N=1442)

1. Man er svømmeduelig jf. den nordiske definition, når man kan svømme 200m kontinuerligt og uden hjælpemidler.

8


Sammenhæng med svømmeduelighed i dag Nedenstående illustration viser sammenhængen mellem, hvornår man lærte at svømme og hvorvidt man i dag kategoriseres som svømmeduelig. De der lærte at svømme tidligt rapporterer i højere grad at være svømmeduelige i dag (Kilde: YouGov, 2014:26). 60%

51%

50%

46% 40%

31%

30%

26% 20%

12%

12%

10%

9% 6% 2%

0%

4%

1%

Under 4 år

4-6 år

7-10 år

11-14 år

2%

15-19 år

Over 20 år

Ikke svømmeduelig

Svømmeduelig

Hvor lærte de at svømme? I denne del er der spurgt til, hvor de der angiver, at de kan svømme, har lært at svømme. Denne illustration viser, hvor man har lært at svømme. Som det fremgår, er det 40 % der har lært at svømme i skolen, mens 18% har lært at svømme i en svømmeklub. 50%

43%

40%

40% 36%

30%

Sp. 46 Hvor lærte du at svømme? Hvis du lærte det flere steder, anfør det primære sted: (Kilde: YouGov, 2014:27)

20%

20%

18% 16%

16%

17% 15%

10%

9% 9% 6%

7%

8%

8%

9% 7%

5% 2% 2% 2%

1% 1% 1%

0% I skolen

I fritidsklubben / SFO / fritidshjem

I svømmeklubben

Befolkning (n=2868)

Hos privat svømmelære / svømmelære i svømmehallen

I fritiden uden om skole, fritidsklub, svømmeklub

Kvinde (n=1425)

9

På en ferie

Andet

Mand (N=1442)

Husker ikke


Svømmeklubber og skolers succesrate Herunder kombineres spørgsmålet om, hvor man (primært) lærte at svømme med den rapporterede svømmeduelighed. 40 % af befolkning angiver at have lært at svømme i skolen (vist på side 9). Dog er det kun 35 % af disse som er svømmeduelige ifølge den nordiske definition. Blandt den del af befolkningen, der har lært at svømme i en svømmeklub (18 %, se graf på side 9) har de en højere succesrate målt i svømmeduelighed. Således har der været større sandsynlighed for, at man blev svømmeduelig, hvis man lærte at svømme i en svømmeklub (22%), end hvis man havde lært at svømme i skolen (Kilde: YouGov, 2014:28). 50% 46%

45% 40% 35%

35%

30% 25% 22%

20%

18% 15%

15% 10%

10%

9% 6%

9%

7%

9% 7%

5% 1%

0% I skolen

1%

I fritidsklubben / SFO / fritidshjem

I svømmeklubben

Hos privat svømmelære / ...

I fritiden uden om skole, ...

Ikke svømmeduelig

Svømmeduelig

10

På en ferie

Andet


Forældreundersøgelse Forældreundersøgelsen er gennemført blandt danske forældre med børn i aldersgruppen 5-24 år. Undersøgelsen har til formål at afdække forældres holdning til deres børns fortrolighed med vand, børnenes færdigheder i forhold til livrednings- og svømmemæssige færdigheder samt holdning til og ansvar for svømmeundervisning. Der deltager 1007 forældre i aldersgruppen 18-74 år med børn/barn i aldersgruppen 5-24 år. Forældrene er indledningsvist blevet bedt om at besvare undersøgelsen med udgangspunkt i deres ældste barn i aldersgruppen 5-24 år. Holdning til vigtigheden af at lære svømning/livredning Stort set alle forældre er enige om, at det er vigtigt at kunne svømme. Som det fremgår af grafen nedenfor er der dog forskel på, om man er mor eller far, når det kommer til hvor vigtigt, man synes det er, at kunne svømme. Sp. 5 Hvor vigtigt er det at kunne svømme? (Kilde: YouGov, 2014:30) Forældre (=1007)

Kvinde (n=477)

Mand (n=530)

0%

10%

20%

Meget vigtigt [4]

30%

40%

Vigtigt [3]

50% Mindre vigtigt [2]

60%

70% Slet ikke vigtigt [1]

80%

90%

100%

Ved ikke

Forældre, der kategoriserer sig selv som svømmeduelige, finder det i højere grad ‘meget vigtigt’ at man kan svømme, end forældre som ikke selv kan kategoriseres som svømmeduelige. Der er betydelige forskelle mellem de to grupper. Hvor hele 73 % af den svømmeduelige del af forældrene mener at det er meget vigtigt, at man kan svømme, gælder det kun for knap halvdelen (49 %) af de ikke-svømmeduelige forældre (Kilde: YouGov, 2014:31).

11


80% 73%

70% 60%

36%

50%

49%

40%

39%

30% 25%

20% 10%

8% 2%

0%

Meget vigtigt

Vigtigt

0%

Mindre vigtigt

2%

Slet ikke vigtigt

Ikke svømmeduelig

Svømmeduelig

Hvor mener forældre, at svømning skal tillæres? Forældrene mener, at det bedste sted for at lære at svømme er i skolen. Der er dog kønsforskelle i besvarelsen. 46 % af mødrene mener, at skolen er det bedste sted at lære at svømme, hvor 38 % af dem foretrækker svømmeklubben i stedet. For fædrene mener 55 % at skolen er det bedste sted at lære svømning, hvorimod 27 % foretrækker svømmeklubben.

Sp. 33 Hvor synes du, det er bedst, at børn lære at svømme i dag? (Kilde: YouGov, 2014:32) I skolen I SFO/fritidsklub/fritidshjem I svømmeklubben På ferier

Forældre (n=1007) Kvinde (n=477) Mand (n=530)

Af forældre Andet Ved ikke 0%

10%

20%

12

30%

40%

50%

60%


Forældres vurdering af deres børns svømmefærdigheder 85 % af forældrene vurderer, at deres barn er i stand til at svømme uden hjælpemidler. Ser man isoleret på gruppen med børn på 15 år eller derover er det hele 95 %, der vurderer, at deres barn er i stand til at svømme. Blandt dem, hvor det ældste barn er under 15 år, er det kun 66 % der vurderer, at deres barn er i stand til at svømme uden hjælpemidler. Ved ikke

Sp. 23 Kan dit ældste barn, mellem 5-24 år, svømme uden hjælpemidler (Kilde: YouGov, 2014:33)?

Nej

Base: Har et eller flere børn i alderen 5-24 år Forældre (n=1007)

Ja

Tilfredshed med børnenes svømmeundervisning Det ses af nedenstående illustration, at tilfredsheden med svømmeundervisningen som har været udbudt i svømmeklubben, er højere end i skolen. Dette kan være påvirket af flere faktorer, som ligger udenfor denne undersøgelses afgrænsning. Mange forældre vil selv være involveret i at vælge svømmeklubben (til sit barn), og mange vil ligeledes have observeret svømmeundervisningen, måske endda være involveret i den. I skolens svømmeundervisning har forældrene ofte ikke samme mulighed for at deltage eller observere, og må derfor basere vurderingen alene på baggrund af barnets egne tilbagemeldinger vedrørende selvoptaget svømmefærdigheder. Derfor må besvarelserne forventeligt være påvirket af en relativ stor variation (Kilde: YouGov, 2014:34). 70%

65% 62%

60%

Svømmeundervisning i skole Svømmeundervisning i svømmeklub

50%

40%

30%

29%

20% 15% 10%

10%

7%

6% 3%

0%

Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

13

1%

Meget utilfreds

3%

Ved ikke


Børneundersøgelse Børneundersøgelsen er gennemført blandt børn i aldersgruppen 7-14 år. 1661 børn har deltaget med minimum 200 børn på hvert alderstrin. Børnene er rekrutteret via forældrene, der har givet tilladelse til, at børnene kan deltage i undersøgelsen Undersøgelsen har til formål at afdække børns svømmefærdigheder, fortrolighed med vand samt holdning til og erfaring med livrednings- og svømmemæssige færdigheder. Klarlægning af svømmeduelighed og svømmefærdigheder Af samtlige børn i aldersgruppen 7-14 år er der 51 % der kan kategoriseres som ikke-svømmeduelige jf. den nordiske definition. Idet der foregår en markant udvikling af svømmefærdighederne i løbet af skoletiden, varierer denne procentsats afhængig af alderstrin (Kilde: YouGov, 2014:41).

9% Svømmeduelige

39%

Ikke svømmeduelige Ved ikke

51%

Fordelt på alder Ser vi på den samlede gruppe af børn, rapporterer 81 % af den samlede børnegruppe, at de er i stand til at svømme uden hjælpemidler. Idet børneundersøgelsen dækker aldersspændet fra 7 til 14 år, fremgår det tydeligt, hvornår børnene vurderer, at de lærer at svømme. Det er typisk i alderen 7-10 år, at størstedelen udvikler svømmefærdigheder. Ved 12-års-alderen stagnerer udviklingen. Se graf på side 15. At børnene har udviklet svømmefærdigheder i 7-10-års-alderen betyder nødvendigvis ikke, at de f.eks. er svømmeduelige, men at de har angivet, at de kan svømme uden hjælpemidler.

14


Sp. 12 Kan du svømme uden hjælpemidler som fx svømmebælte, svømmefødder og andre hjælpemidler (Kilde: YouGov, 2014:38) 100%

96%

93%

90% 80%

Ja Nej Ved ikke

81%

96%

96%

85%

73%

70% 57%

60% 50% 49%

50%

39%

40% 30% 20%

25% 18% 14%

10% 1%

0%

Total (n=1661)

7 år (n=208)

6%

4%

1%

2%

8 år (n=206)

9 år (n=209)

1% 10 år (n=207)

4% 0%

11 år (n=205)

3%

0% 12 år (n=216)

3%

3%

13 år (n=207)

0%

14 år (n= 208)

Hvornår lærte man at svømme? Børnene, som har angivet at kunne svømme uden hjælpemidler, er blevet bedt om at vurdere, hvor gamle de var, da de lærte at svømme. Som det fremgår af figuren lærte de at svømme relativt tidligt. Sammenlagt har 90 % lært at svømme, inden de blev 10 år. Alder hvor svømning tillærtes

Sp. 13 Hvor gammel var du cirka, da du lærte at svømme (Kilde: YouGov, 2014:39) Base: Kan svømme uden hjælpemidler

Total (n=1343) 7 år (n=102) 8 år (n=117) 9 år (n=152) 10 år (n=175) 11 år (n=191) 12 år (n=207) 13 år (n=199) 14 år (n=200) 0

10

20

30 Under 5 år 5 år

40 6 år 7 år

50

60

70

80

8 år

10 år

12 år

14 år

9 år

11 år

13 år

Husker ikke

15

90

100


Svømmedistance fordelt på alder Data herunder tager sit udgangspunkt i, hvorvidt børnene allerede har svaret ja til at kunne svømme uden hjælpemidler. Procentsatserne er derfor ikke af alle adspurgte. Grafen illustrerer, hvor langt børn vurderer, at de er i stand til at svømme uden hjælpemidler fordelt på alderstrin. Dermed fremgår det ligeledes, hvornår børnene er i stand til at svømme over 200m uden hjælpemidler (grænsen for en kategorisering som svømmeduelig). Samlet set kan 58 % af disse børn kategoriseres som svømmeduelige. Ser vi på de 7 årige kan 20 % kategoriseres som svømmeduelige. Blandt de ældre børn kan 67 % af de 14 årige betragtes som svømmeduelige – heraf fremgår det ydermere, at hele 23 % af de 14 årige ikke kan betragtes som svømmeduelige.

Sp. 14 Hvor langt kan du svømme? (Kilde: YouGov, 2014:40) Base: Kan svømme uden hjælpemidler

Total (n=1343) 7 år (n=102) 8 år (n=117) 9 år (n=152) 10 år (n=175) 11 år (n=191) 12 år (n=207) 13 år (n=199) 14 år (n=200) 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Under 50 meter

Mellem 500-1000 meter

Mellem 50-199 meter

Over 1000 meter

Mellem 200-499 meter

Ved ikke

80%

90%

100%

Udvikling i svømmedistance fra 2007 til 2014 Undersøgelsen fra 2007 foretaget af Epinion undersøgte svømmedueligheden blandt 11–12 årige børn. Når de rapporterede svømmedistancer fra 2007 undersøgelsen sammenholdes med den nærværende undersøgelse, viser det sig, at der i den nyeste undersøgelse er færre børn (18 %), der er i stand til at svømme over 1000 meter sammenlignet med de 11/12 årige fra 2007 undersøgelsen (29 %). Derimod er der nu flere børn, der rapporterer kun at kunne svømme mellem 51 og 199 meter (23 % mod tidligere 12 %) (Kilde: YouGov, 2014:42).

16


35%

2007 (11+12 år) 2014 (11+12 år)

30%

29%

25% 23% 21%

21%

20%

19%

18% 15%

15% 12%

10%

10%

9%

10%

10%

5%

0%

0-50

51-199

200-499

500-1000

Mere end 1000

Ved ikke

Ønsker børnene at forbedre deres svømmefærdigheder? At blive bedre til at svømme er ønskværdigt for 72 % af de adspurgte børn. Ønsket om at forbedre svømmekundskaberne er størst blandt de yngste deltagere. Således er det 96 % af de 7 årige, der gerne vil være bedre til at svømme, mens det kun gælder knap halvdelen (46 %) af de 14 årige. Interessen for at blive bedre til at svømme bliver mindre med alderen, hvilket sandsynligvis kan skyldes, at en større andel af de ældre svømmere allerede har tillært sig tilstrækkelige svømmefærdigheder, og dermed ikke mener, at de har behov for at blive bedre til at svømme. Sp. 30 Vil du gerne være bedre til at svømme, end du er nu? (Kilde: YouGov, 2014:53) Base: Kan du svømme uden hjælpemidler?

100%

96% 92%

90%

Ja

91%

Nej

80% 70%

Ved ikke

80% 75%

73%

72%

69%

60%

56%

50% 46%

40% 30% 21%

20% 10%

12%

15%

15% 10% 2% 2%

0% Total (n=1343)

7 år (n=102)

5%

4% 5%

8 år (n=117)

9 år (n=152)

3%

10 år (n=175)

17

13%

24%

26%

29%

17% 14%

7%

11 år (n=191)

12 år (n=207)

13 år (n=199)

14 år (n= 200)


Hvilken stilart tillærtes først? De fleste af de adspurgte børn i undersøgelsen angiver at have lært brystsvømning som den første stilart (65 %).

Brystsvømning (65%) Crawl (27%) Rygsvømning (4%) Butterfly (1%) Andet (4%)

Ændring i første stilart Selvom de fleste børn, ligesom den voksne del af befolkningen, stadig lærer brystsvømning som den første stilart, er der tilsyneladende ved at ske en lille forskydning. I dag rapporterer 27 % af børnene i dag, at de har lært crawl som den første stilart, hvorimod andelen for den voksne del af befolkningen var 11 % (Kilde: YouGov, 2014:57). 100% 90% 82%

84%

Befolkning

80%

Forældre Børn

70%

65%

60% 50% 40% 30%

27%

9%

20% 11%

10%

10%

0%

Brystsvømning 1. stilart

Crawl 1. stilart

18


Fortrolighed og tryghed med vand Andel der kan holde hovedet under vand uden at blive bange Hele 95 % af de adspurgte, som rapporterer at kunne svømme uden hjælpemidler, svarer at de kan lide at svømme. Hovedparten af børnene rapporterer ligeledes, at være fortrolige med at holde hovedet under vandet uden at blive bange. Fortroligheden stiger med generelt med alderen. Således er 95 % af de 14 årige børn fortrolige med at have hovedet under vand, mens det kun gælder for 82 % af de 7 årige.

Sp. 9 Kan du holde hovedet under vand et lille stykke tid, uden at blive bange? (Kilde: YouGov, 2014:37) 100% 90%

91% 87%

95%

92%

89%

95%

95%

94%

82%

80%

73%

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

17% 11%

8% 1% Total (n=1661)

10%

7%

1%

1%

1%

7 år (n=203)

8 år (n=206)

9 år (n=209)

Ja

1% 10 år (n=207)

Nej

19

4%

1%

11 år (n=205)

Ved ikke

4%

4% 0%

12 år (n=216)

2%

13 år (n=207)

5% 0% 14 år (n= 208)


Adfærd ved stranden At børnene kan lide vand og er fortrolige og opsøgende i forhold til vand fremgår tydeligt nedenfor. Kun 1 % af alle danske børn i aldersgruppen 7 – 14 år er ikke i berøring med vand, når de er ved badestranden om sommeren. Sp. 32. Når du er ved badestranden om sommeren, går du så i vandet? (Kilde: Yougov, 2014:54)

70%

70%

Ja, jeg svømmer, men kun hvor jeg kan bunde

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

Ja, jeg svømmer også på steder, hvor jeg ikke kan bunde

0% 7 år (n=203)

8 år (n=206)

9 år (n=209)

10 år (n=207)

11 år (n=205)

12 år (n=216)

13 år (n=207)

7 år (n=203)

14 år (n=208)

8 år (n=206)

9 år (n=209)

10 år (n=207)

11 år (n=205)

12 år (n=216)

13 år (n=207)

14 år (n=208)

70%

70% 60%

Nej, jeg går slet ikke i vandet

60%

Ja, jeg sopper

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0%

0% 7 år (n=203)

8 år (n=206)

9 år (n=209)

10 år (n=207)

11 år (n=205)

12 år (n=216)

13 år (n=207)

14 år (n=208)

20

7 år (n=203)

8 år (n=206)

9 år (n=209)

10 år (n=207)

11 år (n=205)

12 år (n=216)

13 år (n=207)

14 år (n=208)


Hvor lærte børnene at svømme? 40 % af børnene angiver, at de har lært at svømme i en svømmeklub, mens 14% angiver, at de har lært at svømme i skolen. Grafen viser også, at 24% har lært at svømme på en ferie.

8% 14% 40%

I svømmeklubben På en ferie I fritiden uden om skolen I skolen

15%

Andet, ved ikke, mv.

24%

Hvor mange af børnene har gået til svømning i klub Lidt over halvdelen modtager eller har modtaget svømmeundervisning i en svømmeklub. Tilsyneladende er det udbredt at starte tidligt med at gå til svømning, hvorefter aktiviteten gradvist aftager over tid. Således fremgår det, at 19 % af de 7 årige har gået til svømning i en svømmeklub, mens 35 % af de 7 årige går i en svømmeklub nu. For de 14 årige er der udelukkende 4 % der stadig går til svømning. Se grafer på næste side. Sp. 21. Går du eller har du gået til svømning i svømmeklub? (Kilde: YouGov, 2014:43) Total (n=1661)

18

7 år (n=203)

35

8 år (n=206)

0%

42

42

13

12 år (n=216)

52 32

21

11 år (n=205)

46

18

27

10 år (n=207)

14 år (n=208)

19

30

9 år (n=209)

13 år (n=207)

44

38

37

50

10

37

47

7

43

48

4

45

48

10%

20%

30%

48

40%

50%

60%

70%

Ja, jeg går til svømning i en svømmeklub Ja, jeg har gået til svømning i en svømmeklub, men gør det ikke længere Nej, jeg har ikke gået til svømning i en svømmeklub

21

80%

90%

100%


Andel der har fået tilbudt svømning i skolen 68% af de adspurgte børn modtager, skal modtage eller har modtaget svømmeundervisning på skolen. Da en stor andel af børnene under 10 år angiver, at deres skole ikke tilbyder svømmeundervisning, kan man med rimelighed antage, at en del af disse børn endnu ikke er klar over, at de vil blive tilbudt svømmeundervisning på skolen. Sp. 22. Har du svømmeundervisning på din skole? (Kilde: YouGov, 2014:47) Total (n=1661)

34

12

7 år (n=203)

22

45

8 år (n=206)

6

9 år (n=209)

11

11 år (n=205)

18

30

13 71

14 år (n=208)

4

75

10%

7

20%

30%

3 21

62

5

6 25

37

13 år (n=207)

0%

30

31

12 år (n=216)

12

50

23

11

38

3

10 år (n=207)

4

40 41

3

28

3

24 23 20

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja, jeg er i gang med svømmeundervisning

Ja, men jeg er ikke begyndt på svømmeundervisningen endnu

Ja, jeg er allerede færdig med at have svømmeundervisning

Nej, min skole tilbyder ikke svømmeundervisning Ved ikke

22


Konklusioner

I denne sammenfatning er de væsentligste pointer fra de tre undersøgelser klarlagt og illustreret. Hver af de tre undersøgelser har genereret en række separate interessante fund. Først og fremmest må det pointeres, at mere end 9 ud af 10 i den voksne befolkning (inkl. forældre) synes, at det er vigtigt at lære at svømme. 91 % af forældrene anser det som vigtigt eller meget vigtigt, at deres børn lærer at svømme. Ser vi på befolkningsundersøgelsen fandt vi, at 35% af den danske befolkning ikke kan betragtes som svømmeduelige. Svømmedueligheden falder med alderen, hvilket kan være et udtryk for at man ‘mister’ sin svømmeduelighed med tiden. Om man er svømmeduelig eller ej er påvirket af faktorer, som alder, uddannelsesniveau og køn og hvorvidt forældrene var/er svømmeduelige. Hvis man er mand, har en længerevarende videregående uddannelse og er under 50, er der større sandsynlighed for, at man er svømmeduelig. Et meget væsentligt fund er, at svømmekompetencer tilsyneladende går i arv. Er ens mor/og eller far svømmeduelige er der større sandsynlighed for selv at blive det. Ud af de adspurgte børn mellem 7 og 14 år er hver anden ikke i stand til at leve op til den nordiske definition af svømmeduelighed. Således kan 51 % kategoriseres som værende ikke-svømmeduelige og 39 % kan betragtes som svømmeduelige. Mange børn har lært at svømme i en tidlig alder (10 år og yngre), hvilket betyder, at de rent faktisk kan svømme inden de bliver tilbudt svømmeundervisning, der primært er placeret i 4. og 5.klasse (Dalsgaard, Skovgaard et al., 2015). Hvor hovedparten af befolkningen tidligere lærte at svømme i skolen ser vi, at nutidens børn i højere grad lærer at svømme i en svømmeklub og at de børn, der har lært at svømme i en svømmeklub i højere grad er svømmeduelige. Det kan skyldes, at mange børn har frekventeret svømmeklubber inden, de bliver tilbudt svømmeundervisning i skolen. Samtidig rapporterer ca. ¼ af børnene, at de ikke får tilbudt svømmeundervisning i skolen. Dette tal skal tages med forbehold, da der kan være usikkerhed om børnene ved, at de bliver tilbudt svømmeundervisning eller ej. Tallene kan derfor muligvis være lavere. Grundlæggende kan det betyde, at man risikerer at få en stor gruppe af ikke-svømmeduelige personer, der hverken har mulighed for at lære at svømme i en svømmeklub eller i skolen.

23


Metoder

Befolkningsundersøgelsen Befolkningsundersøgelsen har til formål at afdække befolkningens svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder samt holdninger til svømning. Undersøgelsen er gennemført i perioden 20. - 26. juni 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Undersøgelsen er gennemført blandt 3208 danskere i alderen 18-74 år. Der er udsendt invitationer via e-mail til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet. Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik. Undersøgelsen er baseret på CAWI-interviews, og er således web-baserede spørgeskemaer. Forældreundersøgelsen Forældreundersøgelsen har til formål at afdække forældres holdning til deres børns fortrolighed med vand, børnenes færdigheder i forhold til livredning- og svømmemæssige færdigheder samt holdning til og ansvar for svømmeundervisning. Deltagerne i forældreundersøgelsen er rekrutteret blandt deltagerne i Befolkningsundersøgelsen. Her er deltagerne blevet inviteret, hvis de svarer at have børn i alderen 5 – 24 år. Derfor er rekrutteringen foregået som bekrevet under Befolkningsundersøgelsen. 1007 forældre har accepteret at deltage i undersøgelsen. Forældrene er indledningsvist blevet bedt om at besvare undersøgelsen med udgangspunkt i deres ældste barn i aldersgruppen 5-24 år. Undersøgelsen er baseret på CAWI-interviews, og er således web-baserede spørgeskemaer. Børneundersøgelsen Undersøgelsen har til formål at afdække børns svømmefærdigheder, fortrolighed med vand samt holdning til og erfaring med livrednings- og svømmemæssige færdigheder. Børneundersøgelsen er gennemført blandt et udsnit af børn i aldersgruppen 7-14 år. Børnene er rekrutteret via forældrene, der har givet tilladelse til at børnene kan deltage i undersøgelsen. I alt er 1888 børn (og forældre) blevet spurgt om de ønsker at deltage. Heraf har 1661 børn (og forældre) accepteret at deltage i undersøgelsen (88 %). Der har deltaget minimum 200 børn på hvert alderstrin fra 7-14 år. I undersøgelsen er afdækningen af børnenes svømmefærdigheder baseret på børnenes egne vurderinger. Følgende tekst er blevet benyttet i forbindelse med rekrutteringen: ”De følgende spørgsmål handler om svømning. Spørgsmålene er stillet til dit barn, men det er bedst, hvis I svarer på dem sammen. Det er meget vigtigt, at I prøver at svare på dem, også selv om dit barn i dag ikke kan svømme. Sva-rene skal bruges til at forbedre svømmeundervisningen i Danmark. Vi vil gerne bede jer besvare spørgeskemaet sammen, med udgangspunkt i barnet og dets egne svar.” Undersøgelsen er baseret på CAWI-interviews, og er således webbaserede spørgeskemaer.

24


Definition af svømmeduelighed Undersøgelsens definition af svømmeduelighed er baseret på to forskellige spørgsmål: • •

Kan du svømme uden hjælpemidler? Hvor langt kan du svømme?

Hvis vedkommende er i stand til at svømme mindst 200 meter og samtidig svarer ja til at kunne svømme uden hjælpemidler, kategoriseres personen som svømmeduelig. Undersøgelsens definition af svømmeduelighed er baseret på den nordiske definition af svømmeduelighed, men dog stadig noget mere forsimplet. Ifølge den nordiske definition skal en svømmeduelig person blandt andet også kunne springe i fra kanten samt kunne svømme 50 af de 200 meter på ryggen. FIIBLs rolle Undersøgelsen vedrørende Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning er oprindeligt udarbejdet af analysefirmaet YouGov i september 2014. Denne sammenfatning er produceret af Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring. FIIBLs rolle har været at efterbehandle data indsamlet og analyseret af YouGov. Derudover har FIIBL varetaget oversættelse af sammenfatning fra dansk til engelsk.

Referencer Brenner, R. A., Taneja, G. S., Haynie, D. L., Trumble, A. C., Qian, C., Klinger, R. M., & Klebanoff, M. A. (2009). Association between swimming lessons and drowning in childhood: a case-control study. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 163(3): 203-210. Dalsgaard, J., Lüders, K., Knudsen, L. S., Holm, S. G., & Skovgaard., T (2015). Forbedring af børns svømmeduelighed: en kortlægning af muligheder og udfordringer i skolesvømning i 19 udvalgte kommuner. Forskningsog Innovationscenter for Idræt, Bevægelse & Læring, Syddansk Universitet. Moran, K., Stallman, R. K., Kjendlie, P.-L., Dahl, D., Blitvich, J., Petrass, L. A., McElroy, G. K., Goya, T., Teramoto, K., Matsui, A., & Shimongata, S. (2012). Can you swim?: an exploration of measuring real and perceived water competency. International Journal of Aquatic Research and Education, Volume 6: 122-135 Rahman, A. F. Rahman, J. Hossain, A. Talab, J. Scarr, & Linnan, M. (2011). Survival swimming–effectiveness of SwimSafe in preventing drowning in mid and late childhood. World conference on drowning prevention, Danang, Vietnam, International Life Saving Federation, Leuven. Skovgaard, T., Lüders, K., von Seelen, J., Jensen, M. M., Ibsen, B., Nielsen, C. D., & Marling, T. (2012). Svømning i den danske folkeskole, Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik. Dansk Svømmeunion (2007). Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdning til svømning. YouGov. Yang, L., Nong, Q.-Q., Li, C.-L., Feng, Q.-M., & Lo, S. K. (2007). Risk factors for childhood drowning in rural regions of a developing country: a case–control study. Injury Prevention 13(3): 178-182.

25